EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — SK — 31.12.2014 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010

z 23. novembra 2010,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

(Ú. v. ES L 323 8.12.2010, s. 11)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011,

  L 31

13

5.2.2011

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2013 z 21. októbra 2013,

  L 331

1

10.12.2013

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1312/2014 z 10. decembra 2014,

  L 354

8

11.12.2014


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 313, 13.11.2012, s.  20 (1089/2010)




▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010

z 23. novembra 2010,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov



EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ( 1 ), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Členské štáty musia v rámci tejto infraštruktúry sprístupniť súbory údajov týkajúce sa jednej alebo viacerých príloh k smernici 2007/2/ES a príslušné služby priestorových údajov v súlade s technickými podmienkami pre interoperabilitu a prípadne harmonizovať súbory a služby priestorových údajov.

(2)

V technických podmienkach sa zohľadňujú príslušné požiadavky používateľov, ktoré sa zisťovali u zúčastnených strán na základe prieskumu požiadaviek používateľov a analýzy predložených referenčných materiálov a príslušných politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

(3)

Komisia analyzovala uskutočniteľnosť technických podmienok a ich primeranosť z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov na základe výsledkov testovania oznámených zúčastnenými stranami, odpovedí členských štátov prostredníctvom národných kontaktných miest na žiadosť o informácie týkajúce sa posúdenia nákladov a prínosov, ako aj na základe dôkazov zo štúdií, ktoré uskutočnili členské štáty v súvislosti s nákladmi a prínosmi infraštruktúr pre priestorové údaje na regionálnej úrovni.

(4)

Zástupcovia členských štátov, ako aj iné fyzické či právnické osoby zainteresované na priestorových údajoch vrátane používateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou alebo akýchkoľvek koordinačných orgánov mali možnosť zúčastniť sa na vypracovaní technických podmienok prostredníctvom navrhnutých odborníkov a vyhodnotiť návrh vykonávacích pravidiel v konzultáciách so zúčastnenými stranami a prostredníctvom testovania.

(5)

V záujme dosiahnutia interoperability a prípadného využívania prínosov vyplývajúcich z úsilia spoločenstiev užívateľov a výrobcov sa medzinárodné normy začleňujú do pojmov a definícií prvkov tém priestorových údajov uvedených v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.

(6)

S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu všetkých tém priestorových údajov by členské štáty mali splniť požiadavky na spoločné dátové typy, identifikáciu priestorových objektov, metaúdaje pre interoperabilitu, generický sieťový model a iné pojmy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témy priestorových údajov.

(7)

S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jednej témy priestorových údajov by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich kľúčové atribúty a asociačné roly, dátové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témy priestorových údajov.

(8)

Nakoľko hodnoty zoznamu kódov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia v ňom nie sú zahrnuté, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po ich prijatí ako právneho aktu. Uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné odložiť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:



▼M3

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na sieťové služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 976/2009 ( 2 ).

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

▼M2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov, ako aj vymedzenia pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohách:

▼B

1. „abstraktný typ“ (abstract type) znamená typ, ktorý nemožno konkretizovať, ale ktorý môže mať atribúty a asociačné roly;

2. „asociačná rola“ (association role) znamená hodnotu alebo objekt, ku ktorému má typ vzťah podľa článku 8 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES;

3. „atribút“ (attribute) znamená charakteristiku typu podľa článku 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES;

▼M2 —————

▼B

5. „zoznam kódov“ (code list) znamená otvorenú enumeráciu, ktorú možno rozšíriť;

6. „dátový typ“ (data type) znamená deskriptor súboru hodnôt, ktoré nemajú identitu, v súlade s normou ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

7. „enumerácia“ (enumeration) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria pevne stanovený zoznam názvov textových hodnôt. Atribúty vymenovaného typu môžu mať hodnoty len z tohto zoznamu;

8. „externý objektový identifikátor“ (external object identifier) znamená jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na referencovanie priestorového objektu;

9. „identifikátor“ (identifier) znamená lingvisticky nezávislú postupnosť znakov schopných jedinečne a trvale identifikovať to, k čomu má vzťah, v súlade s normou ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

10. „konkretizovanie“ (instantiate) znamená vytvorenie objektu, ktorý zodpovedá definícii, atribútom, asociačným rolám a obmedzeniam špecifikovaným pre konkretizovaný typ;

11. „vrstva“ (layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s normou ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ;

12. „informácie o životnom cykle“ (life-cycle information) znamenajú súbor vlastností priestorového objektu, ktoré popisujú časové charakteristiky verzie priestorového objektu alebo zmeny medzi verziami;

13. „prvok metaúdajov“ (metadata element) znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s normou ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ;

14. „balík“ (package) znamená univerzálny mechanizmus na usporiadanie prvkov do skupín;

15. „register“ (register) znamená množinu súborov, ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi asociovaných položiek v súlade s normou ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

16. „typ priestorového objektu“ (spatial object type) znamená klasifikáciu priestorových objektov;

17. „štýl“ (style) znamená priradenie z typov priestorových objektov a ich vlastností a obmedzení parametrizovaných symbolov používaných pri kreslení máp;

18. „subtyp“ (sub-type of) znamená vzťah medzi špecifickejším typom a všeobecnejším typom, pričom špecifickejší typ je úplne zhodný so všeobecnejším typom a obsahuje ďalšie informácie podľa normy ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

19. „typ“ (type) znamená typ priestorového objektu alebo dátový typ;

20. „voidable“ (obsaditeľný) znamená, že pre atribút alebo asociačnú rolu možno použiť hodnotu „void“ (neobsadený), ak v súboroch priestorových údajov udržovaných členskými štátmi nie je obsiahnutá žiadna zodpovedajúca hodnota, alebo zodpovedajúcu hodnotu nie je možné za primerané náklady odvodiť z existujúcich hodnôt. V prípade, že atribút alebo asociačná rola nie je voidable (obsaditeľná), bunka tabuľky špecifikujúca jeho/jej voidability (obsaditeľnosť) sa ponechá prázdna;

▼M2

21. „vlastnosť“ (property) znamená atribút alebo asociačnú rolu;

22. „typ union“ (union type) znamená typ zložený len z jedného jediného typu z viacerých alternatív (uvedených ako atribúty prvku) v súlade s normou ISO/TS 19103:2005;

23. „asociačná trieda“ (association class) znamená typ vymedzujúci ďalšie vlastnosti vzťahu medzi dvoma inými typmi;

24. „pokrytie“ (coverage) znamená priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovopriestorovej doméne v súlade s normou ISO 19123:2007;

25. „doména“ (domain) znamená presne vymedzený súbor v súlade s normou ISO/TS 19103:2005;

26. „rozsah“ (range) znamená súbor hodnôt atribútov prvku asociovaných prostredníctvom funkcie s prvkami domény pokrytia v súlade s normou EN ISO 19123:2007;

27. „rektifikovaná sieť“ (rectified grid) znamená sieť, pre ktorú existuje afinná transformácia medzi súradnicami siete a súradnicami súradnicového referenčného systému v súlade s normou EN ISO 19123:2007;

28. „referencovateľná sieť“ (referenceable grid) znamená sieť asociovanú s transformáciou, ktorú možno použiť na transformáciu hodnôt súradníc siete na hodnoty súradníc, na ktoré odkazuje externý súradnicový referenčný systém v súlade s normou EN ISO 19123:2007;

29. „mozaikovanie“ (tessellation) znamená rozdeľovanie priestoru na súbor vymedzených podpriestorov rovnakej dimenzie ako rozdeľovaný priestor. Mozaikovanie v dvojrozmernom priestore pozostáva zo súboru neprekrývajúcich sa polygónov, ktoré úplne pokrývajú predmetný región;

30. „užšia hodnota“ (narrower value) znamená hodnotu, ktorá má hierarchický vzťah k všeobecnejšej nadradenej hodnote;

▼M3

31. „koncový bod“ (end point) znamená internetovú adresu použitú na priame vyvolanie operácie poskytovanej službou priestorových údajov;

32. „prístupový bod“ (access point) znamená internetovú adresu, ktorá obsahuje podrobný opis služby priestorových údajov vrátane zoznamu koncových bodov umožňujúcich jej vykonanie;

33. „volateľná služba priestorových údajov“ (Invocable spatial data service) znamená ktorúkoľvek z týchto služieb:

a) službu priestorových údajov, ktorej metaúdaje spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 1205/2008 ( 3 );

b) službu priestorových údajov s aspoň jedným lokátorom zdroja, ktorý je prístupovým bodom;

c) službu priestorových údajov v súlade so zdokumentovaným a verejne dostupným súborom technických špecifikácií poskytujúcim informácie potrebné na jej vykonanie;

34. „interoperabilná služba priestorových údajov“ (interoperable spatial data service) znamená volateľnú službu priestorových údajov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe VI;

35. „harmonizovaná služba priestorových údajov“ (harmonised spatial data service) znamená interoperabilnú službu priestorových údajov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe VII;

36. „konformný súbor priestorových údajov“ (conformant spatial data set) znamená súbor priestorových údajov, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia;

37. „operácia“ (operation) znamená úkon podporovaný službou priestorových údajov;

38. „rozhranie“ (interface) znamená pomenovaný súbor operácií, ktoré charakterizujú správanie jednotky (entity) v zmysle normy ISO 19119:2005.

▼B

Článok 3

Spoločné typy

Typy, ktoré sú spoločné pre viaceré témy uvedené v prílohe I, II a III k smernici 2007/2/ES, musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly uvedené v prílohe I.

Článok 4

Typy na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov

▼M2

1.  Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov, ktoré sú vymedzené v prílohách II, III a IV pre témy, ktorých sa súbory údajov týkajú.

▼B

2.  Typy priestorových objektov a dátové typy musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly ustanovené v ►M2  prílohách ◄ .

▼M1

3.  Enumerácie a zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v ►M2  prílohách ◄ . ►M2  Hodnoty enumerácie a hodnoty zoznamu kódov sú jedinečne identifikované jazykovo neutrálnymi technicky spoľahlivými kódmi pre počítače. Hodnoty môžu zahŕňať aj jazykovo špecifický názov, ktorý sa použije na komunikáciu medzi ľuďmi. ◄

▼M1 —————

▼B

Článok 5

Typy

1.  Pre všetky typy vymedzené v tomto nariadení je jazykovo neutrálne meno pre počítače uvedené v zátvorkách v nadpise oddielu, v ktorom sa špecifikujú požiadavky na daný typ. Toto jazykovo neutrálne meno sa používa na uvedenie odkazu na príslušný typ v definícii atribútu alebo asociačnej roly.

2.  Typy, ktoré sú subtypmi iného typu, zahŕňajú aj všetky atribúty a asociačné roly tohto typu.

3.  Abstraktné typy sa nekonkretizujú.

▼M2 —————

▼M2

Článok 6

▼M3

Zoznamy kódov a enumerácie pre súbory priestorových údajov

▼M2

1.   ►M3  Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohách I až IV: ◄

a) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú len hodnoty stanovené v tomto nariadení;

b) zoznamy kódy, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov;

c) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definovanej poskytovateľmi údajov;

d) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

Na účely písm. b), c) a d) môžu poskytovatelia údajov použiť okrem prípustných hodnôt hodnoty stanovené v príslušnom technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), ktorý je dostupný na webovej lokalite INSPIRE Spoločného výskumného centra.

2.  Zoznamy kódov môžu byť hierarchické. Hodnoty hierarchických zoznamov kódov môžu mať všeobecnejšiu nadradenú hodnotu. V prípade, že platné hodnoty hierarchického zoznamu kódov sú špecifikované v tabuľke v tomto nariadení, nadradené hodnoty sa uvádzajú v poslednom stĺpci.

3.  V prípade, že poskytovateľ údajov poskytne pre atribút, ktorého typ je zoznam kódov uvedený v odseku 1 písm. b), c) alebo d), hodnotu, ktorá nie je stanovená v tomto nariadení, táto hodnota a jej definícia sa sprístupnia v registri.

4.  Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa špecifikácie zoznamu kódov.

5.  Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ enumerácie.

▼B

Článok 7

Kódovanie

1.  Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť v súlade s normou EN ISO 19118. Musia sa v nich špecifikovať najmä pravidlá konverzie schémy pre všetky typy priestorových objektov a všetky atribúty a asociačné roly a použitá štruktúra výstupných údajov.

2.  Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť dostupné.

Článok 8

Aktualizácie

1.  Členské štáty pravidelne sprístupňujú aktualizácie údajov.

2.  Všetky aktualizácie sa vykonávajú najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov, pokiaľ v ►M2  prílohách ◄ nie je pre konkrétnu tému priestorových údajov stanovená iná lehota.

▼M3

3.  Aktualizácie údajov sa sprístupnia všetkým súvisiacim službám priestorových údajov do lehoty stanovenej v odseku 2.

▼B

Článok 9

Manažment identifikátorov

1.  Dátový typ Identifier definovaný v oddiele 2.1 prílohy I sa používa ako typ pre externý objektový identifikátor priestorového objektu.

2.  Externý objektový identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorových objektov sa v priebehu životného cyklu priestorového objektu nemení.

Článok 10

Životný cyklus priestorových objektov

1.  Rôzne verzie toho istého priestorového objektu sú vždy výskytmi rovnakého typu priestorových objektov.

2.  Atribúty externého objektového identifikátora namespace a localId zostanú rovnaké pre rôzne verzie priestorového objektu.

3.  Pokiaľ sa používajú atribúty beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmie byť pred hodnotou beginLifespanVersion.

Článok 11

Časové referenčné systémy

1.  Používa sa štandardný časový referenčný systém uvedený v bode 5 časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 ( 4 ), ak v ►M2  prílohách ◄ nie sú pre konkrétnu tému priestorových údajov uvedené iné časové referenčné systémy.

2.  V prípade, že sa používajú iné časové referenčné systémy, musia sa uviesť v metaúdajoch súboru údajov.

Článok 12

Iné požiadavky a pravidlá

▼M2

1.  Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa definície v Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, pokiaľ sa pre špecifickú tému alebo špecifický typ priestorových údajov neustanovuje inak.

▼B

2.  Všetky hodnoty merania sa vyjadrujú s použitím ►M2  jednotiek SI alebo iných jednotiek ako SI, ktorých používanie je akceptované v rámci Medzinárodnej sústavy jednotiek ◄ , pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.

3.  V prípade, že sa používajú atribúty validFrom a validTo, hodnota validTo nesmie byť pred hodnotou validFrom.

4.  Okrem toho sa uplatňujú aj všetky požiadavky ustanovené v prílohe II špecifické pre jednotlivé témy.

Článok 13

Metaúdaje potrebné pre interoperabilitu

Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:

1.

Súradnicový referenčný systém : opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.

2.

Časový referenčný systém :

opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.

Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.

3.

Kódovanie : opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.

4.

Topologická konzistencia :

správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom.

Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.

5.

Kódovanie znakov :

kódovanie znakov používané v súbore údajov.

Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.

▼M2

6.

Typ priestorovej reprezentácie :

metóda používaná na priestorovú reprezentáciu geografickej informácie.

▼B

Článok 14

Zobrazenie

1.  Na zobrazenie súborov priestorových údajov s použitím zobrazovacej sieťovej služby podľa nariadenia Komisie č. 976/2009 ( 5 ) musia byť k dispozícii:

a) vrstvy uvedené v prílohe II pre tému alebo témy, ku ktorým sa súbor údajov vzťahuje;

b) pre každú vrstvu aspoň štandardný štýl zobrazenia s asociovaným názvom a jedinečným identifikátorom ako minimum.

2.  V prílohe II sa pre každú vrstvu vymedzuje:

a) ľudsky zrozumiteľný názov vrstvy, ktorý sa má použiť na zobrazenie v užívateľskom rozhraní;

▼M2

b) typ(-y) priestorových objektov alebo jeho (ich) subtypy, ktorý(-é) tvorí(-ia) obsah vrstvy.

▼M2

3.  V prípade typov priestorových objektov, ktorých objekty možno ďalej klasifikovať pomocou atribútu s hodnotou zoznamu kódov, možno definovať viacero vrstiev. Každá z týchto vrstiev zahŕňa priestorové objekty zodpovedajúce jednej špecifickej hodnote zoznamu kódov. Pri definovaní takýchto súborov vrstiev v prílohách II, III a IV sa dodržiavajú všetky tieto požiadavky:

a) premenná <HodnotaZoznamuKódov> predstavuje hodnoty príslušného zoznamu kódov, prvé písmeno je veľké;

b) premenná <zrozumiteľný názov> predstavuje názov hodnôt zoznamu kódov zrozumiteľný pre ľudí;

c) typ priestorových objektov zahŕňa príslušný atribút a zoznam kódov v zátvorkách;

d) uvedie sa jeden príklad vrstvy.

▼M3

Článok 14a

Požiadavky na volateľné služby priestorových údajov

Najneskôr do 10. decembra 2015 členské štáty poskytnú metaúdaje pre volateľné služby priestorových údajov v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

Článok 14b

Podmienky interoperability a požiadavky na harmonizáciu volateľných služieb priestorových údajov

Volateľné služby priestorových údajov, ktoré sa týkajú údajov obsiahnutých v aspoň jednom konformnom súbore priestorových údajov, musia spĺňať požiadavky na interoperabilitu stanovené v prílohách V a VI, a podľa možnosti požiadavky na harmonizáciu stanovené v prílohe VII.

▼B

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.




PRÍLOHA I

▼M2

Spoločné typy, definície a požiadavky

1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH

Tieto spoločné typy používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sú definované takto:

1. Pre typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO/TS 19103:2005.

2. Pre typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107:2005.

3. Pre typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108:2005/AC:2008.

4. Pre typ GF_PropertyType sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19109:2006.

5. Pre typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008.

6. Pre typ CV_SequenceRule sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19123:2007.

7. Pre typy AbstractFeature, Quantity a Sign sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19136:2009.

8. Pre typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI sa uplatňujú definície uvedené v norme CEN ISO/TS 19139:2009.

9. Pre typ LC_LandCoverClassificationSystem sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19144-2:2012.

10. Pre typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19156:2011.

11. Pre typy Category, Quantity, QuantityRange a Time sa uplatňujú definície uvedené v Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

12. Pre typy TimeValuePair a Timeseries sa uplatňujú definície uvedené v Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

13. Pre typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation sa uplatňujú definície uvedené v CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   SPOLOČNÉ DÁTOVÉ TYPY

2.1.    Identifikátor (Identifier)

Externý jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na uvedenie odkazu na priestorový objekt.

Atribúty dátového typu Identifier



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

localId

Miestny identifikátor, ktorý pridelil poskytovateľ údajov. Miestny identifikátor je v rámci menného priestoru jedinečný, to znamená, že žiadny iný priestorový objekt nemá ten istý jedinečný identifikátor.

CharacterString

 

namespace

Menný priestor jedinečne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu.

CharacterString

 

versionId

Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu maximálne s 25 znakmi. Ak špecifikácia typu priestorových objektov s externým objektovým identifikátorom obsahuje informáciu o životnom cykle, identifikátor verzie sa používa na rozlišovanie medzi rôznymi verziami priestorového objektu. V súbore všetkých verzií priestorového objektu je identifikátor verzie jedinečný.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Súvisiaca strana (RelatedParty)

Organizácia alebo osoba s rolou súvisiacou so zdrojom.

Atribúty dátového typu RelatedParty



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

individualName

Meno súvisiacej osoby.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Názov súvisiacej organizácie.

PT_FreeText

voidable

positionName

Poloha strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vedúci odboru.

PT_FreeText

voidable

contact

Kontaktné informácie súvisiacej strany.

Contact

voidable

role

Roly strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vlastník.

PartyRoleValue

voidable

Obmedzenia dátového typu RelatedParty

Uvedie sa aspoň meno jednotlivca, názov organizácie alebo názov polohy.

2.3.    Kontakt (Contact)

Komunikačné kanály, pomocou ktorých sa možno spojiť s niekým alebo niečím.

Atribúty dátového typu Contact



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

address

Adresa uvedená ako voľný text.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Doplňujúce pokyny o tom, ako alebo kedy kontaktovať jednotlivca alebo organizáciu.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Adresa elektronickej pošty organizácie alebo jednotlivca.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Časové úseky, v ktorých možno kontaktovať organizáciu alebo jednotlivca.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Číslo faxu organizácie alebo jednotlivca.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Telefónne číslo organizácie alebo jednotlivca.

CharacterString

voidable

website

Stránky, ktoré organizácia alebo jednotlivec sprístupnili na sieti World Wide Web.

URL

voidable

2.4.    Citácia dokumentu (DocumentCitation)

Citácia na účely jednoznačného odkazovania na určitý dokument.

Atribúty dátového typu DocumentCitation



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Názov dokumentu.

CharacterString

 

shortName

Krátky názov alebo alternatívny názov dokumentu.

CharacterString

voidable

date

Dátum vytvorenia, uverejnenia alebo revízie dokumentu.

CI_Date

voidable

link

Odkaz na online verziu dokumentu.

URL

voidable

specificReference

Odkaz na špecifickú časť dokumentu.

CharacterString

voidable

2.5.    Citácia legislatívy (LegislationCitation)

Citácia na účely jednoznačného odkazovania na právny akt alebo špecifickú časť právneho aktu.

Tento typ je subtypom DocumentCitation.

Atribúty dátového typu LegislationCitation



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

identificationNumber

Kód používaný na identifikáciu legislatívneho nástroja.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Oficiálne číslo dokumentu používané na jedinečnú identifikáciu legislatívneho nástroja.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Dátum nadobudnutia účinnosti legislatívneho nástroja.

TM_Position

 

dateRepealed

Dátum zrušenia legislatívneho nástroja.

TM_Position

 

level

Úroveň, na ktorej je legislatívny nástroj prijatý.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Citácia úradného vestníka, v ktorom bola legislatíva uverejnená.

OfficialJournalInformation

 

Obmedzenia dátového typu LegislationCitation

Ak je atribút spojenia neobsadený (void), uvedie sa citácia vestníka.

2.6.    Informácie o Úradnom vestníku (OfficialJournalInformation)

Plná citácia umiestnenia legislatívneho nástroja v úradnom vestníku.

Atribúty dátového typu OfficialJournalInformation



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

officialJournalIdentification

Odkaz na umiestnenie v úradnom vestníku, v ktorom bol legislatívny nástroj uverejnený. Tento odkaz pozostáva z troch častí:

— názov úradného vestníka

— zväzok a/alebo číslo

— číslo strany (čísla strán)

CharacterString

 

ISSN

Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) je osemciferné číslo, ktoré identifikuje periodickú publikáciu, v ktorej bol uverejnený legislatívny nástroj.

CharacterString

 

ISBN

Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) je deväťciferné číslo, ktoré jedinečne identifikuje knihu, v ktorej bol legislatívny nástroj uverejnený.

CharacterString

 

linkToJournal

Odkaz na online verziu úradného vestníka.

URL

 

2.7.    Tematický identifikátor (ThematicIdentifier)

Tematický identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorového objektu.

Atribúty dátového typu ThematicIdentifier



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

identifier

Jedinečný identifikátor používaný na identifikáciu priestorového objektu v rámci špecifikovaného systému identifikácie.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikátor, ktorý definuje systém používaný na priradenie identifikátora.

CharacterString

 

▼B

3.   SPOLOČNÉ ENUMERÁCIE

3.1.    Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)

Relatívna vertikálna poloha priestorového objektu.



Prípustné hodnoty pre enumerácia VerticalPositionValue

Hodnota

Definícia

onGroundSurface

Priestorový objekt je na úrovni zemského povrchu.

suspendedOrElevated

Priestorový objekt je nad úrovňou zemského povrchu.

Underground

Priestorový objekt je pod zemou.

4.   SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV

▼M2

4.1.    Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)

Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

Hodnoty pre zoznam kódov ConditionOfFacilityValue



Hodnota

Názov

Definícia

functional

funkčný

Zariadenie je funkčné.

projected

projektovaný

Zariadenie je vo fáze projektovania. Výstavba ešte nezačala.

underConstruction

vo výstavbe

Zariadenie je vo výstavbe a ešte nie je funkčné. Platí to len pre úvodnú výstavbu zariadenia, a nie pre údržbárske práce.

disused

nepoužívaný

Zariadenie sa už nepoužíva, ale nie je vyradené z prevádzky.

decommissioned

vyradené z prevádzky

Zariadenie sa už nepoužíva a je vyradené z prevádzky.

▼B

4.2.    Kód krajiny (CountryCode)

Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

▼M2 —————

▼M1

Povolené hodnoty pre tento zoznam kódov sú dvojmiestne alfabetické kódy krajín uvedené v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

▼M2

4.3.    Úroveň legislatívy (LegislationLevelValue)

Úroveň, na ktorej bol právny akt alebo dohovor prijatý.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Rola strany (PartyRoleValue)

Roly strán súvisiacich so zdrojom alebo zodpovedných za zdroj.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:

 kód roly (CI_RoleCode): funkcie, ktoré vykonáva zodpovedná strana, ako sa stanovuje v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008;

 rola súvisiacej strany (RelatedPartyRoleValue): klasifikácia rol súvisiacej strany, ako sa stanovuje v uvedenej tabuľke.

Hodnoty pre zoznamov kódov RelatedPartyRoleValue



Hodnota

Názov

Definícia

authority

orgán

Strana, ktorá je právne poverená dohliadať na zdroj a/alebo strany súvisiace so zdrojom.

operator

prevádzkovateľ

Strana, ktorá prevádzkuje zdroj.

owner

vlastník

Strana, ktorá vlastní zdroj, t. j. ktorej zdroj patrí v právnom zmysle.

4.5.    Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue)

Definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.6.    Pohlavie (GenderValue)

Pohlavie osoby alebo skupiny osôb.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.

Hodnoty pre zoznam kódov GenderValue



Hodnota

Názov

Definícia

female

ženské

Osoba alebo skupina osôb ženského pohlavia.

male

mužské

Osoba alebo skupina osôb mužského pohlavia.

unknown

neznáme

Osoba alebo skupina osôb neznámeho pohlavia.

▼B

5.   GENERICKÝ SIEŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Typy priestorových objektov

5.1.1.    Krížový odkaz (CrossReference)

Predstavuje odkaz medzi dvomi prvkami v tej istej sieti.



Asociačné roly typu priestorových objektov CrossReference

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

Element

Pretínajúce sa prvky

NetworkElement

 

5.1.2.    Univerzálne spojenie (GeneralisedLink)

Abstraktný základný typ predstavujúci lineárny sieťový prvok, ktorý možno použiť v lineárnych odkazoch ako cieľový.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.

5.1.3.    Mimoúrovňové križovanie (GradeSeparatedCrossing)

Ukazovateľ, ktorý z dvoch alebo viacerých križujúcich sa prvkov je dole a ktorý je hore, a ktorý sa používa, keď výškové súradnice nie sú uvedené alebo nie sú spoľahlivé.

Tento typ je subtypom NetworkElement.



Asociačné roly typu priestorových objektov GradeSeparatedCrossing

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

element

Postupnosť spojení križovania. Poradie odráža ich výšku; prvé spojenie je dolné spojenie.

Link

 

5.1.4.    Spojenie (Link)

Krivkový sieťový prvok, ktorý spája dve polohy a predstavuje homogénnu cestu v sieti. Spojené polohy možno reprezentovať ako uzly.

Tento typ je subtypom GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov Link

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

centrelineGeometry

Geometria, ktorá reprezentuje os spojenia.

GM_Curve

 

Fictitious

Ukazovateľ, že geometria osi spojenia je priamka bez medziľahlých kontrolných bodov – pokiaľ priamka primerane nezobrazuje geografiu v rozlíšení súboru údajov.

Boolean

 



Asociačné roly typu priestorových objektov Link

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

endNode

Voliteľný koncový uzol pre toto spojenie. Koncový uzol môže byť rovnaký výskyt ako počiatočný uzol.

Node

 

startNode

Voliteľný počiatočný uzol pre toto spojenie.

Node

 

5.1.5.    Postupnosť spojenia (LinkSequence)

Sieťový prvok, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou.

Tento typ je subtypom GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov LinkSequence

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

link

Usporiadaný súbor nasmerovaných spojení, ktoré tvoria postupnosť spojení.

DirectedLink

 

5.1.6.    Súbor spojení (LinkSet)

Súbor postupností spojení a/alebo jednotlivých spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v sieti.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.



Asociačné roly typu priestorových objektov LinkSet

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

link

Súbor spojení a postupností spojení, ktoré tvoria súbor spojení.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Sieť (Network)

Sieť je súbor sieťových prvkov.



Atribúty typu priestorových objektov Network

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geographicalName

Geografický názov pre túto sieť.

GeographicalName

voidable



Asociačné roly typu priestorových objektov Network

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

elements

Súbor prvkov, ktorý tvorí sieť.

NetworkElement

 

5.1.8.    Oblasť siete (NetworkArea)

Dvojrozmerný prvok v sieti.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov NetworkArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Predstavuje geometrické vlastnosti oblasti.

GM_Surface

 

5.1.9.    Sieťové spojenie (NetworkConnection)

Predstavuje logické spojenie medzi dvoma alebo viacerými sieťovými prvkami v rôznych sieťach.

Tento typ je subtypom NetworkElement.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

type

Kategorizácia sieťového spojenia.

ConnectionTypeValue

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

element

Sieťové prvky v rôznych sieťach

NetworkElement

 

Všetky prvky musia byť v rôznych sieťach.

5.1.10.    Sieťový prvok (NetworkElement)

Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje prvok v sieti. Každý prvok v sieti zabezpečuje určitú funkciu, ktorá má význam v sieti.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov NetworkElement

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 



Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkElement

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

inNetwork

Siete, v ktorých je členom sieťový prvok.

Network

voidable

5.1.11.    Vlastnosť siete (NetworkProperty)

Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje javy nachádzajúce sa na sieťovom prvku alebo pozdĺž neho. Tento základný typ zaisťuje všeobecné vlastnosti na asociáciu javov, ktoré sa vzťahujú na sieť (vlastnosti siete), k sieťovým prvkom.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov NetworkProperty

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

networkRef

Priestorový odkaz vlastnosti týkajúcej sa siete.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Uzol (Node)

Predstavuje významné miesto v sieti, ktoré sa vždy vyskytuje na začiatku alebo na konci spojenia.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov Node

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Poloha uzla.

GM_Point

 



Asociačné roly typu priestorových objektov Node

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

spokeEnd

Spojenia, ktoré vstupujú do uzla.

Link

voidable

spokeStart

Spojenia, ktoré vychádzajú z uzla.

Link

voidable

5.2.    Dátové typy

5.2.1.    Nasmerované spojenie (DirectedLink)

Spojenie buď v jeho kladnom alebo zápornom smere.



Atribúty dátového typu DirectedLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

direction

Označuje, či sa nasmerované spojenie zhoduje (kladné) alebo nezhoduje (záporné) s kladným smerom spojenia.

Sign

 



Asociačné roly dátového typu DirectedLink

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

link

Spojenie

Link

 

5.2.2.    Odkaz na spojenie (LinkReference)

Sieťový odkaz na lineárny sieťový prvok.

Tento typ je subtypom NetworkReference.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

applicableDirection

Smery univerzálneho spojenia, na ktoré sa vzťahuje odkaz. V prípadoch, keď sa vlastnosť nevzťahuje na smer pozdĺž spojenia, ale predstavuje jav pozdĺž spojenia, „inDirection“ sa vzťahuje na pravú stranu v smere spojenia.

LinkDirectionValue

voidable

Lineárne referenčné ciele musia byť lineárnymi sieťovými prvkami. To znamená, že keď sa používa lineárne referencovanie alebo keď je smer relevantný, cieľom sieťového odkazu je spojenie alebo postupnosť spojenia.

5.2.3.    Sieťový odkaz (NetworkReference)

Odkaz na sieťový prvok.



Asociačné roly dátového typu NetworkReference

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

element

Referencovaný sieťový prvok.

NetworkElement

 

5.2.4.    Jednoduchý lineárny odkaz (SimpleLinearReference)

Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na časť prvku lineárnej siete. Časť je časť sieťového prvku medzi fromPosition a toPosition.

Tento typ je subtypom LinkReference.



Atribúty dátového typu SimpleLinearReference

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

fromPosition

Počiatočná poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky.

Length

 

offset

Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo.

Length

voidable

toPosition

Koncová poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky.

Length

 

5.2.5.    Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)

Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na bod na lineárnom sieťovom prvku. Bod je miesto na sieťovom prvku v polohe atPosition pozdĺž siete.

Tento typ je subtypom LinkReference.



Atribúty dátového typu SimplePointReference

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

atPosition

Poloha bodu vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky.

Length

 

offset

Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo.

Length

voidable

5.3.    Zoznamy kódov

5.3.1.    Typ spojenia (ConnectionTypeValue)

Typy spojenia medzi rôznymi sieťami.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ConnectionTypeValue

Hodnota

Definícia

crossBorderConnected

Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rozdielny, ale priestorovo spojený jav reálneho sveta.

crossBorderIdentical

Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rovnaký jav reálneho sveta.

intermodal

Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych dopravných sieťach, ktoré používajú rôzny druh dopravy. Spojenie umožňuje zmeniť druh dopravy prepravovaných médií (osôb, tovaru atď.).

▼B

5.3.2.    Smer spojenia (LinkDirectionValue)

Zoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenie

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LinkDirectionValue

Hodnota

Definícia

bothDirections

Oboma smermi.

inDirection

V smere spojenia.

inOppositeDirection

V opačnom smere ako je smer spojenia.

▼M2

6.   MODEL POKRYTIA (COVERAGE MODEL)

Model pokrytia INSPIRE tvoria tieto balíky:

 Pokrytia (základné) [Coverages (Base)]

 Pokrytia (doména a rozsah) [Coverages (Domain And Range)]

6.1.    Pokrytia (základné)

6.1.1.    Typy priestorových objektov

Balík Pokrytia (základ) obsahuje typ priestorových objektov Pokrytie.

6.1.1.1.   Pokrytie (Coverage)

Priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovo priestorovej doméne.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

metadata

Metaúdaje pokrytia špecifické pre aplikáciu.

Any

 

rangeType

Opis štruktúry hodnôt rozsahu.

RecordType

 

6.2.    Pokrytia (doména a rozsah)

6.2.1.    Typy priestorových objektov

Balík Pokrytí (doména a rozsah) obsahuje tieto typy priestorových objektov:

 Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) [Coverage (Domain And Range Representation)]

 Pokrytie rektifikovanou sieťou (Rectified Grid Coverage)

 Pokrytie referencovateľnou sieťou (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) (CoverageByDomainAndRange)

Pokrytie, ktorým sa doména a rozsah poskytujú ako samostatné vlastnosti.

Tento typ je subtypom Coverage.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

coverageFunction

Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfigurácia domény pokrytia opísaná súradnicami.

Any

 

rangeSet

Súbor hodnôt asociovaných funkciou s prvkami domény pokrytia.

Any

 

Funkcia siete platí len pre domény, ktoré sú sieťami.

6.2.1.2.   Pokrytie rektifikovanou sieťou (RectifiedGridCoverage)

Pokrytie, ktorého doménu tvorí rektifikovaná sieť.

Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange.

Doména je rektifikovaná sieť.

Body siete RectifiedGridCoverage sa zhodujú so stredmi buniek geografických sietí definovaných v oddiele 2.2 prílohy II na všetkých úrovniach rozlíšenia.

6.2.1.3.   Pokrytie referencovateľnou sieťou (ReferenceableGridCoverage)

Pokrytie, ktorého doménu tvorí referencovateľná sieť.

Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange.

Doména je referencovateľnou sieťou.

6.2.2.    Dátové typy

6.2.2.1.   Funkcia pokrytia (CoverageFunction)

Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia.

Tento typ je typom union.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

ruleDefinition

Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme textu.

CharacterString

 

ruleReference

Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme odkazu.

URI

 

gridFunction

Pravidlo mapovania geometrie sietí.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkcia siete (GridFunction)

Explicitné pravidlo mapovania geometrie sietí.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

sequenceRule

Opis toho, ako sú usporiadané body siete pre asociáciu s prvkami hodnôt v súbore rozsahu pokrytia.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Bod siete, ktorý sa má asociovať s prvým záznamom v súbore rozsahu pokrytia.

Integer

 

7.   MODEL POZOROVANÍ (OBSERVATIONS MODEL)

Model pozorovaní INSPIRE tvoria tieto balíky:

 Odkazy na pozorovanie (Observation References)

 Procesy (Processes)

 Pozorovateľné vlastnosti (Observable Properties)

 Špecializované pozorovania (Specialised Observations)

7.1.    Odkazy na pozorovanie

7.1.1.    Typy priestorových objektov

Balík Odkazy na pozorovanie obsahuje typ priestorových objektov Súbor pozorovaní.

7.1.1.1.   Súbor pozorovaní (ObservationSet)

Spája súbor pozorovaní.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

extent

Informácie o priestorovom a časovom rozsahu.

EX_Extent

 



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

member

Jeden člen ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Procesy

7.2.1.    Typy priestorových objektov

Balík Procesy obsahuje typ priestorového objektu Proces.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Opis procesu pozorovania.

Tento typ je subtypom OM_Process.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

voidable

name

Názov procesu.

CharacterString

voidable

type

Typ procesu.

CharacterString

voidable

documentation

Ďalšie informácie (online/offline) súvisiace s procesom.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parameter, ktorým sa riadi aplikácia procesu, a následne jeho výsledok.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Jednotlivec alebo organizácia súvisiaca s procesom.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Dátové typy

7.2.2.1.   Parameter procesu (ProcessParameter)

Opis daného parametra.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Názov parametra procesu.

ProcessParameterNameValue

 

description

Opis parametra procesu.

CharacterString

 

7.2.3.    Zoznamy kódov

7.2.3.1.   Názov parametra procesu (ProcessParameterNameValue)

Zoznam kódov názvov parametrov procesu.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

7.3.    Pozorovateľné vlastnosti

7.3.1.    Dátové typy

7.3.1.1.   Obmedzenie (Constraint)

Obmedzenie určitej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka = 200 nm.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

constrainedProperty

Obmedzovaná vlastnosť, napr. „farba“, ak obmedzenie je „farba = modrá“.

PhenomenonTypeValue

 

label

Zrozumiteľný názov obmedzenia ako celku.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Obmedzenie kategórie (CategoryConstraint)

Obmedzenie založené na niektorej kvalifikačnej kategórii, napr. farba = „červená“.

Tento typ je subtypom Constraint.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

comparison

Porovnávací operátor. V prípade obmedzenia kategórie by mal byť „rovný“ alebo „nerovný“.

ComparisonOperatorValue

 

value

Hodnota obmedzovanej vlastnosti, napr. „modrá“ (ak obmedzovaná vlastnosť je farba).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Obmedzenie rozsahu (RangeConstraint)

Numerické obmedzenie rozsahu niektorej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka ≥ 300 nm a vlnová dĺžka ≤ 600 nm.

Tento typ je subtypom Constraint.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

value

Numerický rozsah hodnoty obmedzovanej vlastnosti.

RangeBounds

 

uom

Merné jednotky používané v obmedzení.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Hranice rozsahu (RangeBounds)

Začiatok a koniec ohraničujúcich hodnôt numerického rozsahu (napr. začiatok ≥ 50, koniec ≤ 99).



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

startComparison

Komparátor používaný pre spodnú hranicu rozsahu (napr. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Spodná hranica rozsahu.

Real

 

endComparison

Komparátor používaný pre hornú hranicu rozsahu (napr. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Horná hranica rozsahu.

Real

 

7.3.1.5.   Skalárne obmedzenie (ScalarConstraint)

Numerické skalárne obmedzenie niektorej vlastnosti, napr. dĺžka ≥ 1 m.

Tento typ je subtypom Constraint.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

value

Numerická hodnota obmedzovanej vlastnosti.

Real

 

comparison

Operátor porovnania, ktorý sa má použiť v obmedzení, napr. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Merné jednotky používané v obmedzení.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Iné obmedzenie (OtherConstraint)

Obmedzenie, ktoré nie je modelované štruktúrovaným spôsobom, ale ho možno opísať pomocou atribútu description vo forme voľného textu.

Tento typ je subtypom Constraint.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

description

Opis obmedzenia.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Štatistická miera (StatisticalMeasure)

Opis niektorej štatistickej miery, napr. „denné maximum“.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

label

Zrozumiteľný názov štatistickej miery.

CharacterString

 

statisticalFunction

Štatistická funkcia, napr. priemer.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Časový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. deň, hodina.

TM_Duration

 

aggregationLength

Jednorozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter.

Length

 

aggregationArea

Dvojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter štvorcový.

Area

 

aggregationVolume

Trojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter kubický.

Volume

 

otherAggregation

Akýkoľvek iný typ agregácie.

Any

 



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

derivedFrom

Jednu štatistickú mieru možno odvodiť z inej, napr. mesačné maximálne teploty možno odvodiť z denných stredných teplôt.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Enumerácie

7.3.2.1.   Operátor porovnania (ComparisonOperatorValue)

Enumerácia operátorov porovnania (napr. väčší ako).



Hodnota

Definícia

equalTo

rovný

notEqualTo

nerovný

lessThan

menší ako

greaterThan

väčší ako

lessThanOrEqualTo

menší ako alebo rovný

greaterThanOrEqualTo

väčší ako alebo rovný

7.3.3.    Zoznamy kódov

7.3.3.1.   Typ javu (PhenomenonTypeValue)

Zoznam kódov javov (napr. teplota, rýchlosť vetra).

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov:

 Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue): definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 4.5 tejto prílohy.

 Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu, ako sa uvádza v oddiele 3.3.8 prílohy IV.

 Názov parametra odvodeného pôdneho objektu (SoilDerivedObjectParameterNameValue): vlastnosti, ktoré sa týkajú pôdy a ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov, ako sa uvádza v oddiele 3.3.9 prílohy IV.

 Názov parametra profilu pôdy (SoilProfileParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu profilu pôdy, ako sa uvádza v oddiele 3.3.12 prílohy IV.

 Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa, ako sa uvádza v oddiele 3.3.13 prílohy IV.

 Referenčná zložka kvality ovzdušia EÚ (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ podľa legislatívy Únie, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.1 prílohy IV.

 Tabuľka 4.2 s kódmi a vlajkami WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definície javov pozorovaných v meteorológii, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.2 prílohy IV.

 Používanie parametrov BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definície javov pozorovaných v oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 14.2.1.1 prílohy IV.

7.3.3.2.   Typ štatistickej funkcie (StatisticalFunctionTypeValue)

Zoznam kódov štatistických funkcií (napr. maximum, minimum, stredná hodnota).

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

7.4.    Špecializované pozorovania

7.4.1.    Typy priestorových objektov

Balík Špecializované pozorovania obsahuje tieto typy priestorových objektov:

 Pozorovanie siete

 Pozorovanie sérií sietí

 Bodové pozorovanie

 Súbor bodových pozorovaní

 Viac bodové pozorovanie

 Bodové pozorovanie v časovom rade

 Pozorovanie profilu

 Pozorovanie trajektórie

7.4.1.1.   Pozorovanie siete (GridObservation)

Pozorovanie reprezentujúce sieťové pole v jednom momente.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingSolid alebo SF_SamplingSurface.

phenomenonTime je TM_Instant.

result je RectifiedGridCoverage alebo RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Pozorovanie sérií sietí (GridSeriesObservation)

Pozorovanie reprezentujúce vyvíjajúce sa sieťové pole v slede časových okamihov.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingSolid.

phenomenonTime je TM_Period.

result je RectifiedGridCoverage alebo ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Bodové pozorovanie (PointObservation)

Pozorovanie, ktoré reprezentuje meranie vlastnosti v jednom časovom a priestorovom bode.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingPoint.

phenomenonTime je TM_Instant.

7.4.1.4.   Súbor bodových pozorovaní (PointObservationCollection)

Súbor pozorovaní v bode.

Tento typ je subtypom ObservationSet.

Každý člen je PointObservation.

7.4.1.5.   Viac bodové pozorovanie (MultiPointObservation)

Pozorovanie, ktoré reprezentuje súbor meraní, ktoré sa všetky vykonali presne v rovnakom čase ale na rôznych miestach.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface alebo SF_SamplingSolid.

phenomenonTime je TM_Instant.

result je MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Bodové pozorovanie v časovom rade (PointTimeSeriesObservation)

Pozorovanie, ktoré reprezentuje časový rad bodových meraní vlastnosti na danom mieste v priestore.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingPoint.

phenomenonTime je TM_Period.

result je Timeseries.

7.4.1.7.   Pozorovanie profilu (ProfileObservation)

Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž vertikálneho profilu v priestore v jednom časovom okamihu.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingCurve.

phenomenonTime je TM_Instant.

result je ReferenceableGridCoverage alebo RectifiedGridCoverage.

Priestorová doména výsledku obsahuje jednu os, a tá je vertikálna.

7.4.1.8.   Pozorovanie trajektórie (TrajectoryObservation)

Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž kľukatej krivky v čase a priestore.

Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime je TM_Period.

result je Timeseries.

Každý bod result je TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest je SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Dátové typy

7.4.2.1.   Trojica čas miesto hodnota (TimeLocationValueTriple)

Trojitý súbor Čas, miesto, hodnota (meranie). Napríklad v bode pozdĺž trajektórie.

Tento typ je subtypom TimeValuePair.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

location

Geografická poloha, kde je hodnota platná.

GM_Position

 

7.5.    Požiadavky na pozorovania

Keď sa na sprístupnenie údajov používa typ OM_Observation alebo nejaký jeho subtyp, uplatňujú sa tieto požiadavky:

1. Typ Process sa používa na označenie postupu používaného v OM_Observation.

2. Ak sa odkazuje na EnvironmentalMonitoringFacility z OM_Observation, uvedie sa atribút parameter, ktorého name atribút je „relatedMonitoringFeature“ a ktorého value atribút je typ AbstractMonitoringFeature.

3. Pre všetky kódovania, ktoré sa používajú pre celý výsledok alebo časť výsledku OM_Observation, sa na čítanie kódovaného súboru poskytne verejné rozhranie na programovanie aplikácií (Application Programming Interface – API). Toto rozhranie API umožní sprístupnenie informácií potrebných na realizáciu priestorových objektov INSPIRE.

4. Ak je vo vlastnosti procedure objektu OM_Observation prítomný atribút processParameter, jeho hodnota (názov) sa zahrnie do atribútu parameter objektu OM_Observation.

8.   MODEL KOMPLEXU ČINNOSTÍ

Model komplexu činností INSPIRE obsahuje balík Komplex činností (Activity Complex).

8.1.    Komplex činností

8.1.1.    Typy priestorových objektov

Balík Komplex činností obsahuje typ priestorových objektov Komplex činností.

8.1.1.1.   Komplex činností (ActivityComplex)

Jediná jednotka, z technického aj hospodárskeho hľadiska, ktorú riadi právnická osoba (prevádzkovateľ) a ktorá sa vzťahuje na činnosti, aké sú uvedené v klasifikácii Eurostatu NACE, ktorá bola zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 6 ). Komplex činností musí reprezentovať celú oblasť v tom istom alebo inom geografickom mieste riadenú tým istým prevádzkovateľom vrátane celej infraštruktúry, výbavy a materiálov.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

thematicId

Tematický identifikátor komplexu činností.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometria používaná na definovanie rozsahu alebo polohy komplexu činností.

GM_Object

 

function

Činnosti vykonávané komplexom činností. Funkcia je opísaná činnosťou a možno ju doplniť informáciami o vstupoch a výstupoch, ktoré sú jej výsledkom.

Function

 

name

Opisný názov komplexu činností.

CharacterString

voidable

validFrom

Čas, keď komplex činností začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Čas, keď komplex činností už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

8.1.2.    Dátové typy

8.1.2.1.   Funkcia (Function)

Funkcia niečoho vyjadrená ako činnosť a voliteľný vstup a/alebo výstup.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

activity

Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru.

EconomicActivityValue

 

input

Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie.

InputOutputValue

voidable

output

Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie.

InputOutputValue

voidable

description

Podrobnejší opis funkcie.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacita (Capacity)

Kvantifikácia skutočnej alebo potenciálnej schopnosti vykonávať činnosť, ktorá sa zvyčajne nemení, nemení sa často ani sa nemení vo významnej miere.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

activity

Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru.

EconomicActivityValue

 

input

Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie.

InputOutputAmount

 

output

Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie.

InputOutputAmount

 

time

Obdobie, na ktoré sa špecifikovaná kapacita vzťahuje, napríklad 1 rok v prípade ročnej kapacity.

TM_Duration

 

description

Opis kapacity.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Množstvo vstupu alebo výstupu (InputOutputAmount)

Typ a v prípade, že je k dispozícii, merateľné množstvo klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inputOutput

Klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje podľa svojej funkcie.

InputOutputValue

 

amount

Množstvo (ako objem alebo hmotnosť) klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Povolenie (Permission)

Oficiálne rozhodnutie (formálny súhlas), ktorým sa udeľuje oprávnenie na prevádzkovanie celého Komplexu činností alebo jeho časti a na ktoré sa vzťahujú určité podmienky, ktorými sa zaručuje, aby zariadenia alebo časti zariadení nachádzajúce sa na tom istom mieste prevádzkované tým istým prevádzkovateľom spĺňali požiadavky stanovené príslušným orgánom. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac funkcií a určovať parametre kapacity. Pojem by sa mohol rozšíriť na iné druhy osvedčení alebo dokumentov osobitného významu v závislosti od rozsahu pôsobnosti (napr. ISO, EMAS, vnútroštátne normy kvality atď.).



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

id

Identifikujúci odkaz na povolenie.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Strany spojené s povolením udeleným na komplex činností otvorený mnohým rôznym roliam, ako sú okrem iného príslušné orgány alebo spoločnosť.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Časový odkaz, ktorý dopĺňa definíciu povolenia.

DateTime

voidable

dateFrom

Dátum, od ktorého je povolenie platné a účinné.

DateTime

voidable

dateTo

Dátum, do ktorého je povolenie platné a účinné.

DateTime

voidable

description

Opis povolenia.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcia(-e), na ktorú(-é) sa povolenie udeľuje.

Function

voidable

permittedCapacity

Maximálne množstvá vstupu a/alebo výstupu činnosti podľa povolenia.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Opis komplexu činností (ActivityComplexDescription)

Doplňujúce informácie o komplexe činností vrátane jeho opisu, adresy, kontaktných údajov a informácií o súvisiacich stranách.



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

description

Doplňujúca definícia „Komplexu činností“ a jeho vlastností.

PT_FreeText

voidable

address

Adresa komplexu činností, t. j. adresa, na ktorej sa činnosti vykonávajú.

AddressRepresentation

voidable

contact

Kontaktné informácie komplexu činností.

Contact

voidable

relatedParty

Informácie o stranách súvisiacich s komplexom činností. Je otvorený mnohým odlišným rolám, ako sú vlastníci, prevádzkovatelia alebo príslušné orgány.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Zoznamy kódov

8.1.3.1.   Hospodárska činnosť (EconomicActivityValue)

Klasifikácia hospodárskych činností.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:

 Klasifikácia hospodárskych činností EÚ (EconomicActivityNACEValue): hospodárske činnosti podľa hodnôt klasifikácie Eurostatu NACE, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 7 ).

 Klasifikácia hospodárskych činností štatistiky o odpade EÚ (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasifikácia hospodárskych činností podľa oddielu 8 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 ( 8 ).

 Klasifikácia recyklácie a zneškodňovania odpadu EÚ (WasteRecoveryDisposalValue): klasifikácia činností týkajúcich sa recyklácie a zneškodňovania odpadu podľa príloh I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 9 ).

8.1.3.2.   Vstup alebo výstup (InputOutputValue)

Klasifikácia vstupov alebo výstupov.

Prípustné hodnoty pre tento zoznamov kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov.

 Klasifikácia výrobkov EÚ (ProductCPAValue): klasifikácia výrobkov podľa hospodárskej činnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ( 10 ).

 Klasifikácia odpadu EÚ (WasteValue): klasifikácia odpadov podľa rozhodnutia 2000/532/ES ( 11 ).

8.2.    Požiadavky na komplexy činností

Ak poskytovateľ údajov používa na sprístupnenie informácií o stave, fyzickej kapacite, povoleniach a/alebo ďalších informácií subtyp ActivityComplex, použijú sa príslušné zoznamy kódov a dátové typy (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) zahrnuté v balíku komplex činností.

▼B




PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V PRÍLOHE I K SMERNICI 2007/2/ES

1.   SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY

1.1.    Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

 „systém“ znamená parameter alebo súbor parametrov, ktoré vymedzujú polohu počiatku, mierku a orientáciu súradnicového systému v súlade s normou EN ISO 19111,

 „geodetický elipsoid“ znamená elipsoid opisujúci vzťah súradnicového systému a Zeme v súlade s normou EN ISO 19111,

 „súradnicový systém“ znamená súbor matematických pravidiel na ustanovenie, ako sa majú súradnice priradiť k bodom v súlade s normou EN ISO 19111,

 „súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový systém, ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostredníctvom elipsoidu, v súlade s normou EN ISO 19111. Táto definícia zahŕňa súradnicové systémy založené na geodetických alebo karteziánskych súradniciach a súradnicových systémoch založených na kartografických zobrazeniach,

 „kartografické zobrazenie“ znamená prevod súradníc založený na jednoznačnom vzťahu z geodetického súradnicového systému do roviny vztiahnutej k tomu istému elipsoidu v súlade s normou EN ISO 19111,

 „zložený súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový referenčný systém, ktorý na opis polohy používa dva ďalšie nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny komponent a jeden pre vertikálny komponent, v súlade s normou EN ISO 19111,

 „geodetický súradnicový systém“ znamená súradnicový systém, v prípade ktorého je poloha určená geodetickou šírkou, geodetickou dĺžkou a (v trojrozmernom prípade) elipsoidickou výškou v súlade s normou EN ISO 19111,

▼M2

 „stredná hladina mora“ [mean sea level (MSL)] znamená priemernú výšku hladiny mora pre všetky fázy prílivu a odlivu počas 19 ročného obdobia zvyčajne určenú z odpočtov výšok meraných z pevnej, vopred stanovenej referenčnej úrovne (referenčná hydrografická plocha) v hodinových intervaloch,

 „najnižší astronomický odliv“ [lowest astronomical tide (LAT)] znamená najnižšiu hladinu odlivu, ktorej výskyt možno predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.

▼B

1.2.    Elipsoid pre trojrozmerné a dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy

V prípade trojrozmerných a dvojrozmerných súradnicových referenčných systémov a horizontálneho komponentu zložených súradnicových referenčných systémov používaných na sprístupnenie súborov priestorových údajov systémom bude systém Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) v oblastiach patriacich do jeho geografického rozsahu alebo systém Medzinárodného terestrického referenčného systému (ITRS) alebo iné geodetické súradnicové referenčné systémy, ktoré sú v súlade s ITRS a sú mimo geografického rozsahu ETRS89. „V súlade s ITRS“ znamená, že definícia systému vychádza z definície ITRS a medzi obidvoma systémami existuje riadne zdokumentovaný vzťah v súlade s normou EN ISO 19111.

1.3.    Súradnicové referenčné systémy

Súbory priestorových údajov sa sprístupňujú s použitím aspoň jedného zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 1.3.4.

1.3.1.    Trojrozmerné súradnicové referenčné systémy

 Trojrozmerné karteziánske súradnice vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80).

 Trojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a elipsoidická výška) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.

1.3.2.    Dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy

 Dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.

 Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou ETRS89.

 Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou.

 Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89.

1.3.3.    Zložené súradnicové referenčné systémy

1. Pre horizontálny komponent zloženého súradnicového referenčného systému sa používa jeden zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddiele 1.3.2.

2. Pre vertikálny komponent sa používa jeden z týchto súradnicových referenčných systémov:

 V prípade vertikálneho komponentu na zemi sa používa Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) na vyjadrenie fyzikálnych výšok v rámci jeho geografického rozsahu. Iné vertikálne referenčné systémy (EVRS) vztiahnuté k tiažovému poľu Zeme sa používajú na vyjadrenie fyzikálnych výšok v oblastiach, ktoré sú mimo geografického rozsahu EVRS.

▼M2

 V prípade vertikálneho komponentu vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533:1975 Medzinárodná štandardná atmosféra alebo iné lineárne alebo parametrické referenčné systémy. Ak sa používajú iné parametrické referenčné systémy, opíšu sa v dostupnom odkaze s použitím normy EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach so zjavnými slapovými javmi (prílivové vody) sa ako refenčná plocha použije najnižší astronomický odliv (LAT).

 V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach bez zjavných slapových javov, na otvorenom mori a fakticky vo vodách hlbších ako 200 metrov sa ako refenčná plocha použije stredná hladina mora (MSL) alebo presne definovaná referenčná hladina blížiaca sa k MSL.

▼B

1.3.4.    Iné súradnicové referenčné systémy

Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:

1. Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.

2. Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.

Geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie sa musia zdokumentovať a musí sa vytvoriť identifikátor v súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127.

1.4.    Súradnicové referenčné systémy používané v zobrazovacej sieťovej službe

Na zobrazenie súborov priestorových údajov zobrazovacou sieťovou službou podľa nariadenia č. 976/2009 musia byť k dispozícii aspoň súradnicové referenčné systémy pre dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka).

1.5.    Identifikátory súradnicových referenčných systémov

1. Parametre a identifikátory súradnicových referenčných systémov sa vedú v jednom alebo viacerých spoločných registroch súradnicových referenčných systémov.

2. Na odkazovanie na súradnicové referenčné systémy uvedené v tomto oddiele sa používajú len identifikátory zahrnuté do spoločného registra.

2.   GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY SIETÍ

2.1.    Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

 „sieť“ znamená mriežku zloženú z dvoch alebo viacerých súborov kriviek, v ktorých sa členovia každého súboru pretínajú s členmi iných súborov algoritmickým spôsobom,

 „bunka siete“ znamená bunku vymedzenú krivkami siete,

 „bod siete“ znamená bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti.

2.2.    Siete

▼M2

Ako georeferenčný rámec určený na sprístupnenie údajov v sieti sa v INSPIRE použije ktorákoľvek sieť s pevnými a jednoznačne definovanými miestami definovanými v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2 pokiaľ neplatí jedna z týchto podmienok:

(1) Pre špecifické témy priestorových údajov v prílohách II až IV možno špecifikovať iné siete. V takom prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je spojená odkazom.

(2) Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.

▼B

2.2.1.    ►M2  Sieť s rovnakými plochami  ◄

▼M2 —————

▼B

Sieť je založená na referenčnom súradnicovom systéme ETRS89 s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou (ETRS89-LAEA) so stredom zobrazenia v bode 52° severnej zemepisnej šírky, 10° východnej zemepisnej dĺžky a posunom východných súradníc: x0 = 4 321 000 m, posunom severných súradníc: y0 = 3 210 000 m.

Počiatočný bod siete sa zhoduje s ustanoveným počiatkom odpočtu súradníc súradnicového referenčného systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Body sietí založených na ETRS89-LAEA sa zhodujú s bodmi siete.

Sieť je hierarchická s rozlíšením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.

Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ.

Sieť je označená ako Grid_ETRS89-LAEA. Na identifikáciu úrovne jednotlivého rozlíšenia sa pripája veľkosť bunky v metroch.

▼M2 —————

▼B

Na účely jednoznačného referencovania a identifikácie sieťovej bunky sa používa kód bunky, ktorý je vytvorený veľkosťou bunky a súradnicami dolného ľavého rohu bunky v ETRS89-LAEA. Veľkosť buniek sa uvádza v metroch („m“) pre veľkosti buniek do 100 m alebo v kilometroch („km“) pre veľkosti buniek 1 000 m a viac. Hodnoty pre severné a východné súradnice sa delia hodnotou 10n, kde n je počet významných núl v hodnote veľkosti bunky.

▼M2

2.2.2.    Členená geografická sieť

1. Keď sa poskytujú údaje v sieti s použitím geodetických súradníc podľa vymedzení v oddiele 1.3 tejto prílohy, môže sa ako georeferenčný rámec použiť sieť s viacerými úrovňami rozlíšenia definovaná v tomto oddiele.

2. Úrovne rozlíšenia sú definované v tabuľke 1.

3. Sieť je založená na geodetickom súradnicovom referenčnom systéme ETRS89-GRS80.

4. Počiatočný bod siete sa zhoduje s priesečníkom rovníka s greenwichským poludníkom (GRS80 šírka φ = 0; GRS80 dĺžka λ = 0).

5. Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ podľa siete definovanej poludníkmi a rovnobežkami elipsoidu GRS80.

6. Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu poskytovatelia údajov definovať vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS, pričom dodržiavajú rovnaké zásady, aké sú stanovené pre celoeurópsku sieť Grid_ETRS89-GRS80zn. V tomto prípade sa vytvorí identifikátor pre súradnicový referenčný systém a zodpovedajúci identifikátor pre sieť.

7. Táto sieť sa rozdelí na zóny. Rozlíšenie siete juh – sever má rovnaké intervaly uhlov. Rozlíšenie siete západ – východ sa stanoví ako súčin intervalov uhlov a faktoru zóny podľa vymedzení v tabuľke 1.

8. Sieť sa pomenuje ako Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kde n predstavuje číslo zóny a res veľkosť bunky v uhlových jednotkách, ako sa uvádza v tabuľke 1.



Tabuľka 1

Spoločná sieť Grid_ETRS89-GRS80: intervaly šírok (úroveň rozlíšenia) a intervaly dĺžok pre každú zónu

Úroveň rozlíšenia

INTERVAL ZEMEPISNEJ DĹŽKY

(uhlové sekundy)

INTERVAL ZEMEPISNEJ ŠÍRKY (uhlové sekundy)

Veľkosť bunky

Zóna 1

(šírka 0° – 50°)

Zóna 2

(šírka 50° – 70°)

Zóna 3

(šírka 70° – 75°)

Zóna 4

(šírka 75° – 80°)

Zóna 5

(šírka 80° – 90°)

ÚROVEŇ 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

ÚROVEŇ 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

ÚROVEŇ 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

ÚROVEŇ 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

ÚROVEŇ 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

ÚROVEŇ 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

ÚROVEŇ 6

120

120

240

360

480

720

2 M

ÚROVEŇ 7

60

60

120

180

240

360

1 M

ÚROVEŇ 8

30

30

60

90

120

180

30 S

ÚROVEŇ 9

15

15

30

45

60

90

15 S

ÚROVEŇ 10

5

5

10

15

20

30

5 S

ÚROVEŇ 11

3

3

6

9

12

18

3 S

ÚROVEŇ 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

ÚROVEŇ 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

ÚROVEŇ 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

ÚROVEŇ 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

ÚROVEŇ 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

ÚROVEŇ 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

ÚROVEŇ 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

ÚROVEŇ 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

ÚROVEŇ 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

ÚROVEŇ 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

ÚROVEŇ 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

ÚROVEŇ 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

ÚROVEŇ 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

FAKTOR

1

2

3

4

6

▼B

3.   ZEMEPISNÉ NÁZVY

3.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Zemepisné názvy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Pomenované miesto

3.1.1.    Pomenované miesto (NamedPlace)

Každá entita reálneho sveta označená jedným alebo viacerými vlastnými menami.



Atribúty typu priestorových objektov NamedPlace

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

Geometry

Geometria asociovaná s pomenovaným miestom. Táto špecifikácia údajov neobmedzuje typy geometrie.

GM_Object

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, nad ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy).

MD_Resolution

voidable

localType

Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami) určeným(i) poskytovateľom údajov a uvedenom(-ými) v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, pod ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy).

MD_Resolution

voidable

Name

Názov pomenovaného miesta.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikátor priestorového objektu, ktorý predstavuje tú istú entitu, ale objavuje sa v iných témach INSPIRE, pokiaľ vôbec.

Identifier

voidable

Type

Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Dátové typy

3.2.1.    Zemepisný názov (GeographicalName)

Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta.



Atribúty dátového typu GeographicalName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

grammaticalGender

Trieda podstatných mien premietnutá do vlastností asociovaných slov.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Gramatická kategória podstatných mien, ktorá vyjadruje rozdiely v množstve podstatných mien.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Jazyk názvu uvedený ako trojmiestny abecedný kód v súlade buď s normou ISO 639-3 alebo normou ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitatívne informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho štandardizáciu a/alebo aktuálnosť.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informácie umožňujúce potvrdiť, či je názov názvom, ktorý sa používa/používal v oblasti, kde sa nachádza priestorový objekt v okamžiku, keď sa názov používa/používal.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť zemepisného názvu.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Pôvodný zdroj údajov, z ktorého je zemepisný názov prevzatý a začlenený do súboru údajov, ktorý ho poskytuje/uverejňuje. V prípade niektorých pomenovaných priestorových objektov by mohol znova odkazovať na súbor údajov o uverejnení, ak nie sú k dispozícii žiadne iné informácie.

CharacterString

voidable

spelling

Náležitý spôsob písania zemepisného názvu.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Výslovnosť názvu (PronunciationOfName)

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

pronunciationIPA

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená v medzinárodnej fonetickej abecede (International Phonetic Alphabet – IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená prepojením na akýkoľvek zvukový súbor.

URI

voidable

Z dvoch atribútov pronunciationSoundLink a pronunciationIPA sa nesmie zrušiť aspoň jeden.

3.2.3.    Hláskovanie názvu (SpellingOfName)

Náležitý spôsob písania názvu.



Atribúty dátového typu SpellingOfName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

script

Súbor grafických znakov (napríklad abeceda) používaných pri písaní názvu vyjadreného v prípade potreby s použitím štvormiestnych abecedných kódov vymedzených v norme ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Spôsob, akým sa názov píše.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metóda používaná na prepis názvov medzi rôznymi abecednými sústavami.

CharacterString

voidable

3.3.    Zoznamy kódov

3.3.1.    Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)

Gramatický rod zemepisného názvu.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GrammaticalGenderValue

Hodnota

Definícia

common

„Spoločný“ gramatický rod (spojenie „mužského“ a „ženského“).

feminine

Ženský gramatický rod.

masculine

Mužský gramatický rod.

neuter

Stredný gramatický rod.

▼B

3.3.2.    Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)

Gramatické číslo zemepisného názvu.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GrammaticalNumberValue

Hodnota

Definícia

dual

Dvojaké gramatické číslo.

plural

Množné gramatické číslo.

singular

Jednotné gramatické číslo.

▼B

3.3.3.    Status názvu (NameStatusValue)

Status zemepisného názvu, t.j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NameStatusValue

Hodnota

Definícia

historical

Historický názov, ktorý sa v súčasnosti nepoužíva.

official

Názov používaný v súčasnosti a oficiálne schválený alebo ustanovený v právnych predpisoch.

other

Používaný, ale nie oficiálny ani schválený názov.

standardised

Názov používaný v súčasnosti a akceptovaný alebo odporúčaný orgánom, ktorému bola pridelená poradná funkcia a/alebo rozhodovacia právomoc v toponymických záležitostiach.

▼B

3.3.4.    Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)

Typ pomenovaného miesta.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NamedPlaceTypeValue

Hodnota

Definícia

administrativeUnit

Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú a/alebo uplatňujú rozhodovaciu právomoc na účely miestnej, regionálnej a vnútroštátnej správy, oddelené správnymi hranicami.

building

Geografická poloha budov.

hydrography

Hydrografické prvky vrátane námorných oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a prvkov, ktoré s nimi súvisia, vrátane povodí riek a čiastkových povodí.

landcover

Fyzická a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, poloprírodných oblastí, mokradí.

landform

Geomorfologický prvok terénu.

other

Priestorový objekt neobsiahnutý v iných typoch zoznamu kódov.

populatedPlace

Miesto obývané ľuďmi.

protectedSite

Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.

transportNetwork

Cestné, železničné, vzdušné, vodné a lanové dopravné siete a súvisiaca infraštruktúra. Patria sem spojenia rôznych sietí.

▼B

3.3.5.    Miestny charakter (NativenessValue)

Miestny charakter zemepisného názvu.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NativenessValue

Hodnota

Definícia

endonym

Názov geografického útvaru v úradnom alebo bežne používanom jazyku a používaný v oblasti, v ktorej sa útvar nachádza.

exonym

Názov používaný v konkrétnom jazyku na pomenovanie geografického útvaru, ktorý sa nachádza mimo oblasti, v ktorej sa bežne hovorí týmto jazykom, a ktorý sa líši svojou formou od príslušného(-ých) endonyma(-ým) v oblasti, v ktorej sa geografický útvar nachádza.

▼B

3.4.    Vrstvy



Vrstva pre tému priestorových údajov Zemepisné názvy

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

GN.GeographicalNames

Zemepisné názvy

NamedPlace

▼M2

4.   SPRÁVNE JEDNOTKY

4.1.    Štruktúra témy priestorových údajov Správne jednotky

Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Správne jednotky sú štruktúrované v týchto balíkoch:

 Správne jednotky (Administrative Units)

 Morské územnosprávne jednotky (Maritime Units)

4.2.    Správne jednotky

4.2.1.    Typy priestorových objektov

Balík Správne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov:

 Správna hranica

 Správna jednotka

 Kondomínium

4.2.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary)

Demarkačná čiara medzi správnymi jednotkami.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

country

Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentácia hraničnej čiary.

GM_Curve

 

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

legalStatus

Právne postavenie tejto správnej hranice.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Technický stav správnej hranice.

TechnicalStatusValue

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

admUnit

Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit)

Jednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

country

Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa táto správna jednotka vzťahuje.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

name

Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine.

CharacterString

 

nationalLevel

Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy.

ResidenceOfAuthority

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

administeredBy

Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spoločne spravuje.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondomínium spravované touto správnou jednotkou.

Kondomínium

voidable

lowerLevelUnit

Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré správna jednotka spravuje.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spravuje.

AdministrativeUnit

voidable

Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = „1. úroveň“ (úroveň krajiny).

So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni.

So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni.

4.2.1.3.   Kondomínium (Condominium)

Správna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa toto kondomínium vzťahuje.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

name

Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch.

GeographicalName

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

admUnit

Správna jednotka, ktorá kondomínium spravuje.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Dátové typy

4.2.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)

Dátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Poloha sídla orgánu.

GM_Point

voidable

name

Názov sídla orgánu.

GeographicalName

 

4.2.3.    Enumerácie

4.2.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue)

Opis právneho postavenia správnych hraníc.



Hodnota

Definícia

Agreed

Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je hranica stabilná.

notAgreed

Porovnanie priebehu hranice zatiaľ ešte nebolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a hranica by sa mohla meniť.

4.2.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)

Opis technického stavu správnych hraníc.



Hodnota

Definícia

edgeMatched

Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc.

notEdgeMatched

Hranice susediacich správnych jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc.

4.2.4.    Zoznamy kódov

4.2.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)

Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

4.3.    Morské územnosprávne jednotky

4.3.1.    Typy priestorových objektov

Balík Morské územnosprávne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov:

 Základná línia

 Námorná hranica

 Námorná zóna

4.3.1.1.   Základná línia (Baseline)

Línia, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

segment

Segment základnej línie.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Námorná hranica (MaritimeBoundary)

Línia znázorňujúca oddelenie akéhokoľvek typu námornej jurisdikcie.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

geometry

Geometrická reprezentácia námornej hranice.

GM_Curve

 

country

Krajina, ktorej patrí námorná zóna tejto hranice.

CountryCode

 

legalStatus

Právne postavenie tejto námornej hranice.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Technický stav námornej hranice.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Námorná zóna (MaritimeZone)

Morské pásmo definované medzinárodnými zmluvami a dohovormi, kde pobrežný štát vykonáva jurisdikčné práva.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

geometry

Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, ktorú pokrýva táto námorná zóna.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Typ námornej zóny.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Krajina, ktorej patrí táto námorná zóna.

CountryCode

 

name

Názov (názvy) námornej zóny.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

baseline

Základná línia alebo základné línie používané na vymedzenie tejto námornej zóny.

Baseline

voidable

boundary

Hranica alebo hranice tejto námornej zóny.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Dátové typy

4.3.2.1.   Segment základnej línie (BaselineSegment)

Segment základnej línie, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Geometrická reprezentácia segmentu základnej línie.

GM_Curve

 

segmentType

Typ základnej línie používaný pre tento segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Zoznamy kódov

4.3.3.1.   Typ segmentu základnej línie (BaselineSegmentTypeValue)

Typy základných línií používaných na meranie šírky teritoriálneho mora.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.



Hodnota

Názov

Definícia

normal

normálna

Normálnou základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je čiara najväčšieho odlivu pozdĺž pobrežia zakreslená v mapách veľkej mierky, ktoré sú úradne uznané pobrežným štátom.

straight

priama

Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia stanovená spojením príslušných bodov.

archipelagic

súostrovná

Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia spájajúca najvzdialenejšie body najvzdialenejších ostrovov a vysychajúcich útesov súostrovia.

4.3.3.2.   Typ námornej zóny (MaritimeZoneTypeValue)

Typ námornej zóny.

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.



Hodnota

Názov

Definícia

internalWaters

vnútrozemské vody

Vody, ktoré sa nachádzajú smerom k pevnine od základných línií pobrežného mora pobrežného štátu.

territorialSea

pobrežné more

Morské pásmo definovanej šírky nepresahujúce 12 námorných míľ, ktoré sa merajú od základných línií stanovených v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve.

contiguousZone

priľahlá zóna

Zóna susediaca s pobrežným morom pobrežného štátu, ktorá sa nesmie rozprestierať ďalej ako 24 námorných míľ od základných línií, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora.

exclusiveEconomicZone

výhradná hospodárska zóna

Oblasť, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorá podlieha osobitnému právnemu režimu, podľa ktorého sú práva a jurisdikcia pobrežného štátu a práva a slobody iných štátov upravené príslušnými ustanoveniami Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.

continentalShelf

kontinentálny šelf

Námorná zóna, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorej vonkajšie hranice sa určujú podľa článku 76 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.

4.4.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

1. Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, ktorá predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.

2. Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.

3. Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister.

4. Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti.

5. Výskyty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú hranám v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní).

6. Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá reprezentuje priestorový rozsah správnej jednotky.

7. Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny.

4.5.    Vrstvy

Vrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotky



Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

AU.AdministrativeUnit

Správna jednotka

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Správna hranica

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondomínium

Condominium

AU.Baseline

Základná línia

Baseline

AU.<HodnotaZoznamuKódov> (1)

Príklad: AU.ContiguousZone

<zrozumiteľný názov>

Príklad: priľahlá zóna

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Námorná hranica

MaritimeBoundary

(1)   Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.

▼B

5.   ADRESY

5.1.    Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

 „adresovateľný objekt“ znamená priestorový objekt, s ktorým má význam asociovať adresy.

5.2.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Adresy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Adresa

 Názov oblasti adresy

 Komponent adresy

 Názov správnej jednotky

 Poštové smerovacie číslo

 Názov prejazdnej cesty

5.2.1.    Adresa (Address)

Identifikácia pevne stanovenej polohy nehnuteľnosti prostredníctvom štruktúrovaného zloženia zemepisných názvov a identifikátorov.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Externý tematický identifikátor priestorového objektu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

locator

Kód alebo názov čitateľný ľudským okom.

AddressLocator

 

position

Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.

GeographicPosition

 

status

Platnosť adresy v životnom cykle (verzii) priestorového objektu adresy.

StatusValue

voidable

validFrom

Dátum a čas, keď táto verzia adresy bola alebo bude platná v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď táto verzia adresy prestala alebo prestane existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

building

Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája.

Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby.

voidable

component

Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy.

AddressComponent

 

Parcel

Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená.

Address

voidable

Adresa má priestorový objekt, ktorého komponent adresy zodpovedajúci správnej jednotke je úroveň 1 (krajina).

Adresa má presne jednu štandardnú geografickú polohu („default“ atribút priestorového objektu GeographicPosition musí byť „true“).

5.2.2.    Názov oblasti adresy (AddressAreaName)

Komponent adresy predstavujúci názov geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.

Tento typ je subtypom AddressComponent.



Atribúty typu priestorových objektov AddressAreaName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Vlastné meno používané na oblasť adresy.

GeographicalName

 



Asociačné roly typu priestorových objektov AddressAreaName

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

namedPlace

Pomenované miesto, ktoré predstavuje tento názov oblasti adresy.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Komponent adresy (AddressComponent)

Identifikátor alebo geografický názov konkrétnej geografickej oblasti, miesta alebo iného priestorového objektu, ktorý vymedzuje rozsah adresy.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov AddressComponent

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Externý tematický identifikátor priestorového objektu komponentu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

status

Platnosť komponentu adresy v rámci životného cyklu (verzie) priestorového objektu komponentu adresy.

StatusValue

voidable

validFrom

Dátum a čas, keď táto verzia komponentu adresy bola alebo bude platná v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď komponent adresy prestal/prestane existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable



Asociačné roly typu priestorových objektov AddressComponent

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

situatedWithin

Iný komponent adresy, v rámci ktorého sa nachádza priestorový objekt, ktorý tento komponent adresy predstavuje.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Názov správnej jednotky (AdminUnitName)

Komponent adresy, ktorý predstavuje názov jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.

Tento typ je subtypom AddressComponent.



Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

level

Úroveň správy v hierarchii štátnej správy.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Úradný zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený v rôznych jazykoch.

GeographicalName

 



Asociačné roly typu priestorových objektov AdminUnitName

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

adminUnit

Správna jednotka, ktorá je zdrojom obsahu názvu správnej jednotky.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Poštové smerovacie číslo (PostalDescriptor)

Komponent adresy, ktorý predstavuje identifikáciu ďalšieho členenia adries a miest doručovania pošty v krajine, regióne alebo meste na poštové účely.

Tento typ je subtypom AddressComponent.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

postCode

Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

CharacterString

 

postName

Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

GeographicalName

 

Ak neexistuje žiadne poštové smerovacie číslo, je nutný poštový názov.

Ak neexistuje žiadny poštový názov, je nutné poštové smerovacie číslo.

5.2.6.    Názov prejazdnej cesty (ThoroughfareName)

Komponent adresy, ktorý predstavuje názov prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé.

Tento typ je subtypom AddressComponent.



Atribúty typu priestorových objektov ThoroughfareName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Názov prejazdnej cesty.

ThoroughfareNameValue

 



Asociačné roly typu priestorových objektov ThoroughfareName

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

transportLink

Jedno alebo viacero spojení dopravnej siete, ku ktorým bol určený priestorový objekt názvu prejazdnej cesty.

TransportLink

voidable

5.3.    Dátové typy

5.3.1.    Lokátor adresy (AddressLocator)

Kód alebo názov čitateľný ľudským okom, ktorý používateľovi alebo aplikácii umožňuje referencovať adresu a rozlišovať adresu od susedných adries v rozsahu názvu prejazdnej cesty, názvu oblasti adresy, názvu správnej jednotky alebo poštového smerovacieho čísla, v ktorom sa adresa nachádza.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och).

LocatorDesignator

 

level

Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.

LocatorLevelValue

 

name

Zemepisný názov alebo popisný text asociovaný k nehnuteľnosti identifikovanej lokátorom.

LocatorName

 



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

withinScopeOf

Komponent adresy vymedzujúci rozsah, v rámci ktorého sa lokátor adresy priraďuje podľa pravidiel zaisťujúcich jednoznačnosť.

AddressComponent

voidable

Ak neexistuje žiadny kód, je nutný názov.

Ak neexistuje žiadny názov, je nutný kód.

5.3.2.    Reprezentácia adresy (AddressRepresentation)

Reprezentácia priestorového objektu adresy na používanie v schémach vonkajších aplikácií, ktoré musia obsahovať čitateľné základné informácie o adrese.



Atribúty dátového typu AddressRepresentation

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

addressArea

Názov alebo názvy geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Názov alebo názvy jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Počet alebo postupnosť znakov, ktoré používateľovi alebo aplikácii umožňujú interpretovať, analyzovať a formátovať lokátor v príslušnom rozsahu. Lokátor môže obsahovať viacero kódov lokátora.

CharacterString

 

locatorName

Vlastné meno(-á) používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.

GeographicalName

 

postCode

Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

CharacterString

voidable

postName

Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Názov alebo názvy prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé, ako je pozemná cesta alebo vodná cesta.

GeographicalName

voidable



Asociačné roly dátového typu AddressRepresentation

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

addressFeature

Odkaz na priestorový objekt adresy.

Address

voidable

5.3.3.    Geografická poloha (GeographicPosition)

Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.



Atribúty dátového typu GeographicPosition

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

default

Špecifikuje, či by sa táto poloha mala považovať za štandardnú alebo nie.

Boolean

 

geometry

Poloha bodu vyjadrená v súradniciach vo vybranom priestorovom referenčnom systéme.

GM_Point

 

method

Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená geografická poloha adresy.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Kód lokátora (LocatorDesignator)

Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). Úplná identifikácia lokátora by mohla zahŕňať jeden nebo viacero kódov lokátora.



Atribúty dátového typu LocatorDesignator

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Identifikujúca časť kódu lokátora zložená z jedného alebo viacerých čísiel či iných znakov.

CharacterString

 

type

Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Meno lokátora (LocatorName)

Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.



Atribúty dátového typu LocatorName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Identifikujúca časť mena lokátora.

GeographicalName

 

type

Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Časť názvu (PartOfName)

Časť celého názvu vyplývajúca z ďalšieho členenia názvu prejazdnej cesty na oddelené sémantické časti s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.



Atribúty dátového typu PartOfName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

part

Reťazec znakov, ktorý vyjadruje oddelenú časť názvu s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.

CharacterString

 

type

Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky (významu) v celom názve prejazdnej cesty.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Hodnota názvu prejazdnej cesty (ThoroughfareNameValue)

Vlastné meno voliteľne používané pre prejazdnú cestu vrátane ďalšieho členenia názvu na časti.



Atribúty dátového typu ThoroughfareNameValue

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Vlastné meno používané pre prejazdnú cestu.

GeographicalName

 

nameParts

Jedna alebo viacero častí, na ktoré možno ďalej členiť názov prejazdnej cesty.

PartOfName

voidable

5.4.    Zoznamy kódov

5.4.1.    Geometrická metóda (GeometryMethodValue)

Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GeometryMethodValue

Hodnota

Definícia

byAdministrator

Rozhodnuté a ručne zaznamenané úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov.

byOtherParty

Rozhodnuté a ručne zaznamenané inou stranou.

fromFeature

Odvodené automaticky z iného priestorového objektu INSPIRE, ktorý súvisí s adresou alebo komponentom adresy.

▼B

5.4.2.    Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)

Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GeometrySpecificationValue

Hodnota

Definícia

addressArea

Poloha odvodená od súvisiacej oblasti adresy.

adminUnit1stOrder

Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky prvej úrovne.

adminUnit2ndOrder

Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky druhej úrovne.

adminUnit3rdOrder

Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky tretej úrovne.

adminUnit4thOrder

Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky štvrtej úrovne.

adminUnit5thOrder

Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky piatej úrovne.

adminUnit6thOrder

Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky šiestej úrovne.

building

Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej budovy.

entrance

Poloha, ktorá sa používa na označenie vstupných dverí alebo brány.

parcel

Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej pozemkovej parcely.

postalDelivery

Poloha, ktorá sa používa na označenie miesta doručenia pošty.

postalDescriptor

Poloha odvodená od súvisiacej oblasti poštového smerového čísla.

segment

Poloha odvodená od súvisiaceho úseku prejazdnej cesty.

thoroughfareAccess

Poloha, ktorá sa používa na označenie prístupového bodu z prejazdnej cesty.

utilityService

Poloha, ktorá sa používa na označenie bodu poskytovania verejných služieb.

▼B

5.4.3.    Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis sémantiky kódu lokátora.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Hodnota

Definícia

addressIdentifierGeneral

Identifikátor adresy tvorený číslami a/alebo znakmi.

addressNumber

Identifikátor adresy tvorený len číslami.

addressNumber2ndExtension

Druhé rozšírenie čísla adresy.

addressNumberExtension

Rozšírenie čísla adresy.

buildingIdentifier

Identifikátor budovy tvorený číslami a/alebo znakmi.

buildingIdentifierPrefix

Predčíslie čísla budovy.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikátor adresy súvisiaci s názvom primárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikátor adresy súvisiaci s názvom sekundárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese.

entranceDoorIdentifier

Identifikátor vstupných dverí, vstupnej brány alebo zahrnutého vstupného priechodu.

floorIdentifier

Identifikátor poschodia alebo podlažia v budove.

kilometrePoint

Značka na ceste, ktorej číslo uvádza aktuálnu vzdialenosť medzi začiatočným bodom cesty a touto značkou, meranú pozdĺž cesty.

postalDeliveryIdentifier

Identifikátor miesta doručenia pošty.

staircaseIdentifier

Identifikátor schodiska, obyčajne v budove.

unitIdentifier

Identifikátor dverí, príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.

▼B

5.4.4.    Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)

Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorLevelValue

Hodnota

Definícia

accessLevel

Lokátor označuje konkrétny prístup na pozemok, do budovy a podobne pomocou čísla vchodu alebo podobného identifikátora.

postalDeliveryPoint

Lokátor označuje miesto doručenia pošty.

siteLevel

Lokátor označuje konkrétny pozemok, budovu alebo podobnú nehnuteľnosť pomocou čísla adresy, čísla budovy, názvu budovy alebo nehnuteľnosti.

unitLevel

Lokátor označuje konkrétnu časť budovy.

▼B

5.4.5.    Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)

Opis sémantiky názvu lokátora.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorNameTypeValue

Hodnota

Definícia

buildingName

Názov budovy alebo časti budovy.

descriptiveLocator

Slovný, textový opis polohy alebo adresovateľného objektu.

roomName

Identifikátor príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.

siteName

Názov nehnuteľného majetku, stavebného komplexu alebo sídla.

▼B

5.4.6.    Typ časti (PartTypeValue)

Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ PartTypeValue

Hodnota

Definícia

name

Časť názvu predstavuje hlavnú časť alebo základ názvu prejazdnej cesty.

namePrefix

Časť názvu sa používa na oddelenie spojovacích slov bez narušenia dôležitosti hlavnej časti názvu prejazdnej cesty.

qualifier

Časť názvu bližšie vymedzujúca názov prejazdnej cesty.

type

Časť názvu uvádzajúca kategóriu alebo typ prejazdnej cesty.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ StatusValue

Hodnota

Definícia

alternative

Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa bežne používajú, ale líšia sa od hlavnej adresy alebo komponentu adresy, ako ich stanovil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.

current

Používaná a platná adresa alebo komponent adresy podľa úradného orgánu zodpovedného za pridelenie adresy alebo považované správcom súborov údajov za najvhodnejšiu, bežne používanú adresu.

proposed

Adresa alebo komponent adresy čakajúce na schválenie správcom súborov údajov alebo úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy.

reserved

Adresa alebo komponent adresy schválené úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov, ktoré sa však musia ešte zaviesť.

retired

Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa už nepoužívajú v každodennom živote alebo ktoré zrušil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.

▼B

5.5.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

5.5.1.    Poloha adresy

1. Polohu adresy v súbore údajov predstavujú súradnice skutočného miesta s čo najlepšie dosiahnuteľnou presnosťou. Budú to najpresnejšie, priamo namerané súradnice, alebo ak žiadne neexistujú, tak súradnice odvodené z jedného z komponentov adresy, pričom sa uprednostňuje komponent, ktorý umožňuje najpresnejšie určenie polohy.

2. Ak má adresa viac ako jednu polohu, pre každú z nich sa do atribútu specification dosadí iná hodnota.

5.5.2.    Asociačné roly

1. Asociačná rola withinScopeOf sa dosadí pre všetky lokátory pridelené podľa pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť jednoznačnosť v rámci konkrétneho komponentu adresy (t.j. názov prejazdnej cesty, názov oblasti adresy, poštový kód alebo názov správnej jednotky).

2. Asociačná rola parentAddress sa dosadí pre všetky adresy, ktoré sú spojené s materskou (alebo hlavnou) adresou.

3. Adresa má asociáciu s názvom krajiny, v ktorej sa nachádza. Adresa musí mať navyše asociácie s doplňujúcimi komponentmi adresy potrebnými na jednoznačnú identifikáciu a umiestnenie výskytu adresy.

5.6.    Vrstvy



Vrstva pre tému priestorových údajov Adresy

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

AD.Address

Adresy

Address

6.   KATASTRÁLNE PARCELY

6.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Katastrálne parcely, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Základná jednotka nehnuteľnosti

 Katastrálna hranica

 Katastrálna parcela

 Katastrálne rozdelenie na zóny

Katastrálne parcely musia byť vždy prístupné.

Členské štáty sprístupňujú základné jednotky nehnuteľností, keď sa jedinečné katastrálne odkazy uvádzajú len pre základné jednotky nehnuteľností, a nie pre parcely.

Členské štáty sprístupňujú katastrálne hranice, keď sa pre katastrálnu hranicu zaznamenávajú informácie o absolútnej polohovej presnosti.

6.1.1.    Základná jednotka nehnuteľnosti (BasicPropertyUnit)

Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerých priľahlých alebo geograficky oddelených parciel.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

areaValue

Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnych parciel tvoriacich základnú jednotku nehnuteľnosti.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód základnej jednotky nehnuteľnosti. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom.

CharacterString

 

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď základná jednotka nehnuteľnosti bola/bude právne zriadená.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa základná jednotka nehnuteľnosti právne prestala/prestane používať.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

administrativeUnit

Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto základnú jednotku nehnuteľnosti.

AdministrativeUnit

voidable

Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.

6.1.2.    Katastrálna hranica (CadastralBoundary)

Časť obrysu katastrálnej parcely. Jednu katastrálnu hranicu môžu zdieľať dve susediace katastrálne parcely.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnej hranice v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu.

Length

voidable

geometry

Geometria katastrálnej hranice.

GM_Curve

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď katastrálna hranica bola/bude právne zriadená.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa katastrálna hranica právne prestala/prestane používať.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

parcel

Katastrálna(-e) parcela(-y) vymedzená(-é) touto katastrálnou hranicou. Katastrálna hranica môže vymedzovať jednu alebo dve katastrálne parcely.

CadastralParcel

voidable

Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.

6.1.3.    Katastrálna parcela (CadastralParcel)

Výmery vymedzené katastrami nehnuteľností alebo rovnocennými registrami.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

areaValue

Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnej parcely.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria katastrálnej parcely.

GM_Object

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

label

Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálnej parcely.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálnej parcely. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom.

CharacterString

 

referencePoint

Bod v rámci katastrálnej parcely.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď parcela bola/bude právne zriadená.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa katastrálna parcela právne prestala/prestane používať.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

administrativeUnit

Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto katastrálnu parcelu.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Základná(-é) jednotka(-y) nehnuteľnosti(-í) zahŕňajúca(-e) túto katastrálnu parcelu.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Katastrálne rozdelenie najnižšej úrovne zahŕňajúce túto katastrálnu parcelu.

CadastralZoning

voidable

Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.

Typom geometrie je GM_Surface alebo GM_MultiSurface.

6.1.4.    Katastrálne rozdelenie na zóny (CadastralZoning)

Medziľahlé oblasti používané v záujme rozdelenia štátneho územia na katastrálne parcely.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnych parciel v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu.

Length

voidable

geometry

Geometria katastrálneho rozdelenia na zóny.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

label

Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálneho rozdelenia na zóny.

CharacterString

 

level

Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Názov úrovne katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Názov katastrálneho rozdelenia na zóny.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálneho rozdelenia na zóny.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Mierkové číslo pôvodnej papierovej mapy (ak existuje), ktorého rozsahu zodpovedá katastrálne rozdelenie na zóny.

Integer

voidable

referencePoint

Bod v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď katastrálne rozdelenie na zóny bolo/bude právne zriadené.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa katastrálne rozdelenie na zóny právne prestalo/prestane používať.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

upperLevelUnit

Nasledujúca horná úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny zahŕňajúca toto katastrálne rozdelenie na zóny.

CadastralZoning

voidable

Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.

Katastrálne rozdelenie na zóny nižšej úrovne je súčasťou rozdelenia na zóny vyššej úrovne.

6.2.    Zoznamy kódov

6.2.1.    Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)

Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CadastralZoningLevelValue

Hodnota

Definícia

1stOrder

Najvyššia úroveň (najväčšie oblasti) v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny predstavujúca územno-správnu jednotku alebo zodpovedajúca územno-správnej jednotke.

2ndOrder

Druhá úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.

3rdOrder

Tretia úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.

▼B

6.3.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

6.3.1.    Geometrická reprezentácia

1. Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto oddiele nie je obmedzená na priestorovú schému jednoduchých objektov vymedzenú v norme EN ISO 19125-1.

2. Ak sú ustanovené katastrálne hranice, katastrálne hranice zodpovedajúce vymedzeniu katastrálnej parcely tvoria uzatvorený(-é) okruh(-y).

6.3.2.    Modelovanie odkazov na objekt

Všetky výskyty typu priestorových objektov CadastralParcel majú ako tematický identifikátor atribút nationalCadastralReference. Tento atribút musí používateľom umožniť prepojenie s právami, vlastníkmi a inými katastrálnymi informáciami v štátnych katastroch nehnuteľností alebo rovnocenných registroch.

6.3.3.    Súradnicové referenčné systémy

Ak sú údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Katastrálne parcely sprístupnené v rovinných súradniciach s použitím Lambertovej konformnej kónickej projekcie, sprístupnia sa aj v aspoň jednom z ďalších súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.

6.4.    Pravidlá zobrazenia

6.4.1.    Vrstvy



Vrstva pre tému priestorových údajov Katastrálne parcely

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

CP.CadastralParcel

Katastrálna parcela

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Katastrálne rozdelenie na zóny

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Katastrálna hranica

CadastralBoundary

7.   DOPRAVNÉ SIETE

7.1.    Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

 „referenčný bod letiska“ znamená určenú zemepisnú polohu letiska, ktorá sa nachádza blízko počiatočného alebo plánovaného geometrického stredu letiska a obvykle zostáva tam, kde bola pôvodne ustanovená,

 „letisko/vrtuľníkové letisko“ znamená určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane akýchkoľvek budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel/vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi,

 „trasa v hlbokej vode“ znamená trasu v určenej oblasti v rámci definovaných obmedzení, ktorá bola predmetom presných meraní, aby sa zistila výška vody od morského dna a prekážok pod vodou k minimálnej uvedenej hĺbke vody,

 „intermodálne spojenie“ znamená spojenie medzi dvoma prvkami v rôznych dopravných sieťach používajúcich rôzne druhy dopravy, ktoré prepravovaným médiám (osobám, tovaru atď.) umožňujú zmeniť jeden druh dopravy za iný,

 „lineárny prvok“ znamená jednorozmerný objekt slúžiaci ako os, pozdĺž ktorej sa uskutočňuje lineárne referencovanie,

 „lineárne referencovanie“ znamená špecifikáciu miesta vzťahujúceho sa na jednorozmerný objekt ako meranie pozdĺž (a voliteľne posuv od) tohto prvku,

 „navigačné zariadenie“ znamená materiálne navigačné zariadenie umiestnené na zemskom povrchu, ako je Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), smerový maják, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) atď., ktoré pomáha v bezpečnom navádzaní leteckej premávky na existujúcich letových trasách,

 „referencovanie objektu“ znamená stanovenie priestorového rozsahu objektu uvedením odkazu na existujúci priestorový objekt alebo súbor priestorových objektov,

 „nákladná stanica“ znamená oblasť, kde sa križujú súbežné, vzájomne prepojené železničné koľaje (obvykle viac ako dve), ktoré sa používajú na zastavenie vlakov s cieľom nakládky/vykládky nákladu bez prerušenia premávky na hlavnej železničnej trati,

 „významný bod“ znamená určené geografické miesto používané na vymedzenie trate Air Traffic Service (ATS), letovej trasy lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS,

▼M1

 „priestorová navigácia (RNAV)“ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení alebo v rozsahu možností vlastného vybavenia lietadla alebo kombináciou oboch,

 „navigácia TACAN“ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení typu TACAN (taktický letecký navigačný systém).

▼B

7.2.    Štruktúra témy priestorových údajov Dopravné siete

Typy uvedené pre tému priestorových údajov Dopravné siete sú štruktúrované v týchto balíkoch:

 Spoločné dopravné prvky

 Sieť leteckej dopravy

 Sieť lanovej dopravy

 Železničná dopravná sieť

 Cestná dopravná sieť

 Sieť vodnej dopravy

7.3.    Spoločné dopravné prvky

7.3.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú spoločných dopravných prvkov, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Obmedzenie prístupu

 Stav zariadenia

 Orgán zodpovedný za údržbu

 Kilometrovník

 Vlastnícka organizácia

 Obmedzenie pre vozidlá

 Smer dopravného prúdu

 Dopravná oblasť

 Dopravné spojenie

 Postupnosť dopravných spojení

 Súbor dopravných spojení

 Dopravná sieť

 Dopravný uzol

 Dopravný objekt

 Dopravný bod

 Dopravná vlastnosť

 Zvislá poloha

7.3.1.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestriction)

Obmedzenie prístupu k dopravnému prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribúty typu priestorových objektov AccessRestriction

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

restriction

Charakter obmedzenia prístupu.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stav zariadenia (ConditionOfFacility)

Stav prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribúty typu priestorových objektov ConditionOfFacility

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

currentStatus

Hodnota aktuálneho stavu prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Orgán zodpovedný za údržbu (MaintenanceAuthority)

Orgán zodpovedný za údržbu dopravného prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribúty typu priestorových objektov MaintenanceAuthority

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

authority

Identifikácia orgánu zodpovedného za údržbu.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)

Referenčná značka umiestnená pozdĺž trasy v dopravnej sieti, väčšinou v pravidelných odstupoch, ktorá označuje vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnená značka.

Tento typ je subtypom TransportPoint.



Atribúty typu priestorových objektov MarkerPost

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

location

Vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnený kilometrovník.

Distance

 



Asociačné roly typu priestorových objektov MarkerPost

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

route

Trasa v dopravnej sieti, pozdĺž ktorej je umiestnený kilometrovník.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Vlastnícka organizácia (OwnerAuthority)

Organizácia, ktorá vlastní dopravný prvok.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribúty typu priestorových objektov OwnerAuthority

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

authority

Identifikácia vlastníckej organizácie.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Obmedzenie pre vozidlá (RestrictionForVehicles)

Obmedzenia pre vozidlá na dopravnom prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribúty typu priestorových objektov RestrictionForVehicles

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

measure

Opatrenie určené na obmedzenie.

Measure

 

restrictionType

Druh obmedzenia.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Smer dopravného prúdu (TrafficFlowDirection)

Označuje smer dopravného prúdu vo vzťahu k smeru vektora dopravného spojenia.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

direction

Označuje smer dopravného prúdu.

LinkDirectionValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu Link alebo LinkSequence.

7.3.1.8.   Dopravná oblasť (TransportArea)

Povrch, ktorý predstavuje priestorový rozsah prvku dopravnej siete.

Tento typ je subtypom NetworkArea.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravná oblasť začala existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravná oblasť už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Všetky dopravné oblasti majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.9.   Dopravné spojenie (TransportLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.

Tento typ je subtypom Link.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravné spojenie začalo existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravné spojenie už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Všetky dopravné spojenia majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.10.   Postupnosť dopravných spojení (TransportLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru dopravných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v dopravnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti dopravného spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok dopravnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom LinkSequence.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď postupnosť dopravného spojenia začala existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého postupnosť dopravného spojenia už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Postupnosť dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.

Všetky postupnosti dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.11.   Súbor dopravných spojení (TransportLinkSet)

Súbor postupností dopravných spojení a/alebo jednotlivých dopravných spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v dopravnej sieti.

Tento typ je subtypom LinkSet.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď súbor dopravných spojení začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého súbor dopravných spojení už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable



Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

post

Kilometrovník pozdĺž trasy v dopravnej sieti.

MarkerPost

voidable

Súbor dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení a/alebo postupností dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.

Všetky súbory dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.12.   Dopravná sieť (TransportNetwork)

Súbor prvkov siete, ktoré patria k jednému druhu dopravy.

Tento typ je subtypom Network.



Atribúty typu priestorových objektov TransportNetwork

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

typeOfTransport

Druh dopravnej siete vychádzajúci z druhu infraštruktúry, ktorú sieť používa.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Dopravný uzol (TransportNode)

Bod priestorového objektu, ktorý sa používa na účely konektivity.

Tento typ je subtypom Node.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravný uzol začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravný uzol už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Všetky dopravné uzly majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.14.   Dopravný objekt (TransportObject)

Základ identity pre objekty dopravnej siete v reálnom svete.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov TransportObject

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geographicalName

Zemepisný názov používaný na identifikáciu objektov dopravnej siete v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Dopravný bod (TransportPoint)

Priestorový objekt bodu – ktorý nie je uzlom – a predstavuje polohu prvku dopravnej siete.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Umiestnenie dopravného bodu.

GM_Point

 

validFrom

Obdobie, keď dopravný bod začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravný bod už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Všetky dopravné body majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.16.   Dopravná vlastnosť (TransportProperty)

Odkaz na vlastnosť, ktorá sa vzťahuje na sieť. Táto vlastnosť sa môže vzťahovať na celý prvok siete, s ktorým je asociovaná, alebo – v prípade lineárnych priestorových objektov – môže byť opísaná s použitím lineárneho referencovania.

Tento typ je subtypom NetworkProperty.

Tento typ je abstraktný.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravná vlastnosť začala existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravná vlastnosť už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Všetky dopravné vlastnosti majú externý objektový identifikátor.

▼C1

7.3.1.17.   Zvislá poloha (VerticalPosition)

▼B

Zvislá úroveň vo vzťahu k iným prvkom dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribúty typu priestorových objektov VerticalPosition

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

verticalPosition

Relatívna zvislá poloha dopravného prvku.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Enumerácie

7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)

Možné druhy dopravných sietí.



Prípustné hodnoty pre enumeráciu TransportTypeValue

Hodnota

Definícia

air

Dopravnú sieť tvorí letecká doprava.

cable

Dopravnú sieť tvorí lanová doprava.

rail

Dopravnú sieť tvorí železničná doprava.

road

Dopravnú sieť tvorí cestná doprava.

water

Dopravnú sieť tvorí vodná doprava.

7.3.3.    Zoznamy kódov

7.3.3.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)

Druhy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AccessRestrictionValue

Hodnota

Definícia

forbiddenLegally

Prístup k dopravnému prvku je zakázaný zákonom.

physicallyImpossible

Prístup k dopravnému prvku je fyzicky nemožný z dôvodu prítomnosti bariér alebo iných fyzických prekážok.

private

Prístup k dopravnému prvku je limitovaný, pretože je v súkromnom vlastníctve.

publicAccess

Dopravný prvok je prístupný verejnosti.

seasonal

Prístup k dopravnému prvku závisí od ročného obdobia.

toll

Prístup k dopravnému prvku podmieňuje platba mýta.

▼B

7.3.3.2.   Druh obmedzenia (RestrictionTypeValue)

Možné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RestrictionTypeValue

Hodnota

Definícia

maximumDoubleAxleWeight

Maximálna hmotnosť na dve nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.

maximumDraught

Maximálny ponor dopravného prostriedku povolený na dopravnom prvku.

maximumFlightLevel

Maximálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. – tento pojem letecká terminológia nepozná

maximumHeight

Maximálna výška dopravného prostriedku, ktorá umožňuje prechod pod iným objektom.

maximumLength

Maximálna dĺžka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.

maximumSingleAxleWeight

Maximálna hmotnosť na jednu nápravu dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.

maximumTotalWeight

Maximálna celková výška dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.

maximumTripleAxleWeight

Maximálna hmotnosť na tri nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.

maximumWidth

Maximálna šírka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.

minimumFlightLevel

Minimálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku

▼B

7.4.    Sieť leteckej dopravy

7.4.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú leteckej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Oblasť letiska

 Kategória letiska

 Uzol letiska

 Typ letiska

 Letecké spojenie

 Postupnosť leteckých spojení

 Letecký uzol

 Letová trasa

 Spojenie letových trás

 Oblasť vzdušného priestoru

 Oblasť odbavovacej plochy

 Stav leteckého zariadenia

 Určený bod

 Dĺžka prvku

 Šírka prvku

 Nadmorská výška letiska

 Postup priblíženia podľa prístrojov

 Dolná medzná hodnota absolútnej výšky

 Navigačný prostriedok

 Spojenie postupov

 Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy

 Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy

 Štandardný prílet podľa prístrojov

 Štandardný odlet podľa prístrojov

 Zloženie povrchu

 Oblasť rolovacej dráhy

 Oblasť dotyku so zemou a vzletu

 Horná medzná hodnota absolútnej výšky

 Obmedzenie používania

7.4.1.1.   Oblasť letiska (AerodromeArea)

Určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane všetkých budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel a/alebo vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.4.1.2.   Kategória letiska (AerodromeCategory)

Kategória letiska týkajúca sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

aerodromeCategory

Hodnota, ktorá označuje kategóriu letiska.

AerodromeCategoryValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je Aerodrome Node alebo Aerodrome Area.

7.4.1.3.   Uzol letiska (AerodromeNode)

Uzol nachádzajúci sa v letiskovom referenčnom bode letiska/vrtuľníkového letiska, ktorý sa používa na jeho zjednodušenú reprezentáciu.

Tento typ je subtypom AirNode.



Atribúty typu priestorových objektov AerodromeNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designatorIATA

Trojmiestny alfabetický kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) IATA.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Štvormiestny alfabetický identifikačný kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO.

CharacterString

voidable



Asociačné roly typu priestorových objektov AerodromeNode

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

controlTowers

Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/vrtuľníkovému letisku).

Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby.

voidable

7.4.1.4.   Typ letiska (AerodromeType)

Kód, ktorý špecifikuje typ letiska.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

aerodromeType

Typ letiska.

AerodromeTypeValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.

7.4.1.5.   Letecké spojenie (AirLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu leteckej dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.

Tento typ je subtypom TransportLink.

Tento typ je abstraktný.

7.4.1.6.   Postupnosť leteckých spojení (AirLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru leteckých spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v leteckej sieti bez akýchkoľvek odbočiek.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Letecký uzol (AirNode)

Uzol, ktorý sa vyskytuje v leteckej sieti.

Tento typ je subtypom TransportNode.

Tento typ je abstraktný.



Atribúty typu priestorových objektov AirNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

significantPoint

Atribút, ktorý označuje, či je letecký uzol dôležitým bodom alebo nie.

Boolean

 

7.4.1.8.   Letová trasa (AirRoute)

Špecifikovaná trasa určená na usmerňovanie prúdu dopravy podľa potrieb poskytovania letových prevádzkových služieb od ukončenia vzletu a počiatočnej fázy stúpania do začatia priblíženia a fázy pristátia.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.



Atribúty typu priestorových objektov AirRoute

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

airRouteType

Klasifikácia trás.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kód alebo znak, ktorý označuje letovú trasu.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Spojenie letových trás (AirRouteLink)

Časť trasy, ktorá sa má preletieť obvykle bez medzipristátia, vymedzená dvomi po sebe nasledujúcimi významnými bodmi.

Tento typ je subtypom AirLink.



Atribúty typu priestorových objektov AirRouteLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

airRouteLinkClass

Trieda alebo typ spojenia letových trás.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Oblasť vzdušného priestoru (AirspaceArea)

Vymedzený rozsah vo vzduchu charakterizovaný ako vodorovná projekcia so zvislými hranicami.

Tento typ je subtypom TransportArea.



Atribúty typu priestorových objektov AirspaceArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

AirspaceAreaType

Kód označujúci všeobecnú štruktúru alebo charakteristiku konkrétneho vzdušného priestoru.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Oblasť odbavovacej plochy (ApronArea)

Vymedzená oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku určená pre lietadlá/vrtuľníky na účely nastupovania alebo vystupovania cestujúcich a nakladania alebo vykladania pošty alebo nákladu, zásobenie palivom, parkovanie alebo údržbu.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.4.1.12.   Stav leteckého zariadenia (ConditionOfAirFacility)

Stav prvku leteckej dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska, oblasť letiska alebo oblasť vzletovej a pristávacej dráhy.

7.4.1.13.   Určený bod (DesignatedPoint)

Geografická poloha neoznačená miestom rádionavigačného zariadenia používané na vymedzenie trate ATS, dráhy letu lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.

Tento typ je subtypom AirNode.



Atribúty typu priestorových objektov DesignatedPoint

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Zakódovaný kód bodu.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Dĺžka prvku (ElementLength)

Fyzická dĺžka prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

length

Fyzická dĺžka prvku.

Measure

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.

7.4.1.15.   Šírka prvku (ElementWidth)

Fyzická šírka prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

width

Fyzická šírka prvku.

Measure

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.

7.4.1.16.   Nadmorská výška letiska (FieldElevation)

Nadmorská výška letiska ako zvislá vzdialenosť medzi najvyšším bodom vzletového a pristávacieho priestoru letiska a strednou hladinou mora.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

altitude

Hodnota nadmorskej výšky.

Measure

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.

7.4.1.17.   Postup priblíženia podľa prístrojov (InstrumentApproachProcedure)

Séria vopred určených letových obratov podľa letových prístrojov s ustanovenou ochranou pred prekážkami od začatia počiatočného priblíženia alebo prípadne od začiatku vymedzenej príletovej trasy do bodu, z ktorého možno uskutočniť pristátie, a pokiaľ sa pristátie neuskutoční, tak na miesto, na ktorom sa uplatňujú kritéria vyčkávania alebo nadmorskej výšky letu nad prekážkami na trati.

Tento typ je subtypom ProcedureLink.

7.4.1.18.   Dolná medzná hodnota výšky (LowerAltitudeLimit)

Výška, ktorá vymedzuje dolnú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

altitude

Medzná hodnota absolútnej výšky.

Measure

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.

7.4.1.19.   Navigačný prostriedok (Navaid)

Jeden alebo viaceré navigačné prostriedky zabezpečujúce navigačné služby.

Tento typ je subtypom AirNode.



Atribúty typu priestorových objektov Navaid

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Kódovaný identifikátor pridelený systému navigačných prostriedkov.

CharacterString

voidable

navaidType

Druh navigačnej služby.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Spojenie postupov (ProcedureLink)

Séria vopred určených letových obratov s ustanovenou ochranou pred prekážkami.

Tento typ je subtypom AirLink.

7.4.1.21.   Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayArea)

Vymedzená obdĺžniková oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku pripravená na pristávanie a vzlet lietadiel.

Tento typ je subtypom TransportArea.



Atribúty typu priestorových objektov RunwayArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Úplný textový kód vzletovej a pristávacej dráhy používaný na jej jedinečnú identifikáciu na letisku/vrtuľníkovom letisku, ktoré má viac ako jednu vzletovú a pristávaciu dráhu.

CharacterString

voidable

runwayType

Typ vzletovej a pristávacej dráhy, buď vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá alebo priestor konečného priblíženia a vzletu (FATO) pre vrtuľníky.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayCentrelinePoint)

Prevádzkovo dôležitá poloha na osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.

Tento typ je subtypom AirNode.



Atribúty typu priestorových objektov RunwayCentrelinePoint

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

pointRole

Rola bodu pozdĺž osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Štandardný prílet podľa prístrojov (StandardInstrumentArrival)

Určená príletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca významný bod, obvykle na trati ATS, s bodom, z ktorého možno začať oznámený postup pre priblíženie podľa prístrojov.

Tento typ je subtypom ProcedureLink.



Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentArrival

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Textový kód štandardného príletu podľa prístrojov.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Štandardný odlet podľa prístrojov (StandardInstrumentDeparture)

Určená odletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca letisko alebo konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu letiska so špecifikovaným významným bodom, obvykle na určenej trati ATS, v ktorom začína fáza traťového letu.

Tento typ je subtypom ProcedureLink.



Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentDepartur

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Úplný textový kód štandardného odletu podľa prístrojov.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Zloženie povrchu (SurfaceComposition)

Zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/vrtuľníkovým letiskom.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

surfaceComposition

Kód, ktorý udáva zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/ vrtuľníkovým letiskom.

SurfaceCompositionValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy, oblasť odbavovacej plochy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.

7.4.1.26.   Oblasť rolovacej dráhy (TaxiwayArea)

Vymedzená dráha na letisku/vrtuľníkovom letisku zriadená na rolovanie lietadiel/vrtuľníkov a určená na zaistenie spojenia medzi jednou časťou letiska a ďalšou.

Tento typ je subtypom TransportArea.



Atribúty typu priestorových objektov TaxiwayArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Textový kód rolovacej dráhy.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Oblasť dotyku so zemou a vzletu (TouchDownLiftOff)

Nosná plocha, na ktorej sa vrtuľník môže dotknúť zeme alebo z ktorej môže vzlietnuť.

Tento typ je subtypom AirNode.



Atribúty typu priestorových objektov TouchDownLiftOff

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Textový kód priestoru dotyku so zemou a vzletu.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Horná medzná hodnota absolútnej výšky (UpperAltitudeLimit)

Absolútna výška, ktorá vymedzuje hornú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

altitude

Medzná hodnota absolútnej výšky.

Measure

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.

7.4.1.29.   Obmedzenie používania (UseRestriction)

Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

restriction

Typ obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

AirUseRestrictionValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je letová trasa, letecké spojenie (alebo špecializované letecké spojenie), letecký uzol (alebo špecializovaný letecký uzol) alebo oblasť letiska.

7.4.2.    Zoznamy kódov

7.4.2.1.   Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)

Možné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AerodromeCategoryValue

Hodnota

Definícia

domesticNational

Letisko pre služby domácej vnútroštátnej letovej prevádzky.

domesticRegional

Letisko pre služby domácej regionálnej letovej prevádzky.

international

Letisko pre služby medzinárodnej letovej prevádzky.

▼B

7.4.2.2.   Typ letiska (AerodromeTypeValue)

Kód, ktorý určuje, či výskyt konkrétnej entity je letisko alebo vrtuľníkové letisko.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AerodromeTypeValue

Hodnota

Definícia

aerodromeHeliport

Letisko s pristávacou plochou pre vrtuľníky.

aerodromeOnly

Len letisko.

heliportOnly

Len vrtuľníkové letisko.

landingSite

Miesto pristávania.

▼B

7.4.2.3.   Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)

Typ trasy z hľadiska navigácie.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirRouteLinkClassValue

Hodnota

Definícia

conventional

Konvenčná trasa navigácie: letová trasa, v ktorej rámci sa nepoužíva priestorová navigácia ani navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.

RNAV

Trasa s priestorovou navigáciou: letová trasa, v ktorej rámci sa používa priestorová navigácia (RNAV) na účely služieb letovej prevádzky.

TACAN

Trasa so systémom TACAN: letová trasa, v ktorej rámci sa používa navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.

▼B

7.4.2.4.   Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)

Klasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirRouteTypeValue

Hodnota

Definícia

ATS

Trasa ATS podľa definície uvedenej v prílohe 11 ICAO.

NAT

Trasa nad severným Atlantikom (časť systému organizovaných trás).

▼B

7.4.2.5.   Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)

Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirUseRestrictionValue

Hodnota

Definícia

reservedForMilitary

Objekt leteckej dopravnej siete, ktorý sa používa len na vojenské účely.

temporalRestrictions

Pre používanie objektu leteckej dopravnej siete platia dočasné obmedzenia.

▼B

7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)

Uznané typy vzdušného priestoru.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirspaceAreaTypeValue

Hodnota

Definícia

ATZ

Okrsok letiska. Vzdušný priestor so stanovenými rozmermi okolo letiska na ochranu letiskovej prevádzky

CTA

Riadená oblasť. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od určenej hranice nad zemským povrchom.

CTR

Riadený okrsok. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od zemského povrchu po určenú hornú hranicu..

D

Nebezpečná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa v určitom čase môžu prebiehať aktivity nebezpečné pre let lietadla.

FIR

Letová informačná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Môže sa používať napríklad v prípade, keď službu poskytuje viac ako jeden subjekt.

P

Zakázaná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je zakázané prevádzka letov s lietadlom.

R

Oblasť s obmedzením. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je prevádzka letov s lietadlom obmedzená určitými konkrétnymi podmienkami.

TMA

Koncová riadená oblasť. Riadená oblasť vytvorená bežne v mieste križovania trás ATS v blízkosti jedného alebo niekoľkých hlavných letísk. Používa sa najmä v Európe v rámci koncepcie flexibilného využívania vzdušného priestoru.

UIR

Horná letová informačná oblasť (UIR). Horný vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Každý štát si sám vymedzuje definíciu horného vzdušného priestoru.

▼B

7.4.2.7.   Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)

Druhy navigačných služieb.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NavaidTypeValue

Hodnota

Definícia

DME

Zariadenie na meranie vzdialenosti.

ILS

Prístrojový pristávací systém.

ILS-DME

Systém ILS so systémom DME.

LOC

Smerový maják.

LOC-DME

Systém LOC so systémom DME.

MKR

Návestný maják.

MLS

Mikrovlnný pristávací systém.

MLS-DME

Systém MLS so systémom DME.

NDB

Nesmerový rádiový maják.

NDB-DME

Systém NDB so systémom DME.

NDB-MKR

Nesmerový rádiový maják a návestný maják.

TACAN

Taktický letecký navigačný maják.

TLS

Transpondérový pristávací systém.

VOR

VHF všesmerový rádiový maják

VOR-DME

Systém VOR so systémom DME.

VORTAC

Systém VOR so systémom TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Rola bodu (PointRoleValue)

Rola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ PointRoleValue

Hodnota

Definícia

end

Fyzický koniec smeru vzletovej a pristávacej dráhy.

mid

Stredový bod vzletovej a pristávacej dráhy.

start

Fyzický začiatok smeru vzletovej a pristávacej dráhy.

threshold

Začiatok časti vzletovej a pristávacej dráhy, ktorý možno použiť na pristávanie.

▼B

7.4.2.9.   Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)

Kód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RunwayTypeValue

Hodnota

Definícia

FATO

Priestor konečného priblíženia a vzletu pre vrtuľníky..

runway

Vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá.

▼B

7.4.2.10.   Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)

Kód, ktorý označuje zloženie povrchu.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ SurfaceCompositionValue

Hodnota

Definícia

asphalt

Povrch z asfaltovej vrstvy.

concrete

Povrch z betónovej vrstvy.

grass

Povrch tvorený trávnatou vrstvou.

▼B

7.5.    Sieť lanovej dopravy

7.5.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete lanovej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Spojenie lanovej dráhy

 Postupnosť spojení lanovej dráhy

 Súbor spojení lanovej dráhy

 Uzol lanovej dráhy

7.5.1.1.   Spojenie lanovej dráhy (CablewayLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu lanovej siete medzi dvoma bodmi v sieti lanovej dopravy.

Tento typ je subtypom TransportLink.



Atribúty typu priestorových objektov CablewayLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

cablewayType

Typ lanovej dopravy.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Postupnosť spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSequence)

Usporiadaný súbor spojení lanovej dráhy charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Súbor spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSet)

Súbor postupností spojení lanovej dráhy a/alebo jednotlivých spojení lanovej dráhy, ktorý má špecifickú funkciu alebo význam v sieti lanovej dopravy.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Uzol lanovej dráhy (CablewayNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojeniami lanovej dráhy.

Tento typ je subtypom TransportNode.

7.5.2.    Zoznamy kódov

7.5.2.1.   Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)

Možné typy lanovej dopravy.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CablewayTypeValue

Hodnota

Definícia

cabinCableCar

Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenou kabínou na prepravu skupín osôb a/alebo tovaru vo vnútri kabíny z jedného miesta do druhého.

chairLift

Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenými sedačkami na prepravu jednotlivcov alebo skupín osôb z jedného miesta do druhého a oceľovým lanom alebo povrazom, ktoré sú ovinuté okolo dvoch bodov.

skiTow

Lanová doprava na ťahanie lyžiarov a snowbordistov do kopca.

▼B

7.6.    Železničná dopravná sieť

7.6.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú železničnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Konštrukčná rýchlosť

 Nominálny rozchod koľaje

 Počet koľají

 Oblasť železnice

 Elektrifikácia železníc

 Železničná trať

 Železničné spojenie

 Postupnosť železničných spojení

 Železničný uzol

 Oblasť železničnej stanice

 Kód železničnej stanice

 Uzol železničnej stanice

 Typ železnice

 Používanie železnice

 Oblasť nákladnej stanice

 Uzol nákladnej stanice

7.6.1.1.   Konštrukčná rýchlosť (DesignSpeed)

Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

speed

Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.

Velocity

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.2.   Menovitý rozchod koľaje (NominalTrackGauge)

Menovitá vzdialenosť medzi dvomi vonkajšími koľajnicami (rozchod) železničnej trate.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

nominalGauge

Jediná hodnota, ktorá udáva rozchod koľaje.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Stanovenie rozchodu železničnej trate ako neurčitej kategórie s ohľadom na európsky štandardný menovitý rozchod.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.3.   Počet koľají (NumberOfTracks)

Počet koľají pre železničný úsek.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Označuje, či sa počet koľají počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Počet existujúcich koľají.

Integer

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.4.   Oblasť železnice (RailwayArea)

Povrch zabraný železničnou traťou vrátane koľajového lôžka.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrifikácia železníc (RailwayElectrification)

Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

electrified

Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.

Boolean

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.6.   Železničná trať (RailwayLine)

Súbor postupností železničných spojení a/alebo jednotlivých železničných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.



Atribúty typu priestorových objektov RailwayLine

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

railwayLineCode

Kód pridelený železničnej trati, ktorý je v rámci členského štátu jedinečný.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Železničné spojenie (RailwayLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu železničnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.

Tento typ je subtypom TransportLink.



Atribúty typu priestorových objektov RailwayLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

fictitious

Železničné spojenie nepredstavuje reálnu a existujúcu železničnú trať, ale fiktívnu trajektóriu.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Postupnosť železničných spojení (RailwayLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru železničných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v železničnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti železničných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok železničnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Železničný uzol (RailwayNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý predstavuje významný bod pozdĺž železničnej siete alebo ktorý vymedzuje križovanie železničných tratí použité na opis konektivity siete.

Tento typ je subtypom TransportNode.



Atribúty typu priestorových objektov RailwayNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfNode

Druh železničného uzla v rámci železničnej siete.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Oblasť železničnej stanice (RailwayStationArea)

Oblasť priestorového objektu, ktorá sa používa na reprezentáciu topografických limitov zariadení železničnej stanice (budovy, nákladné stanice, zariadenia a vybavenie) určených na realizáciu úkonov v železničnej doprave.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.6.1.11.   Kód železničnej stanice (RailwayStationCode)

Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

stationCode

Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.

CharacterString

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.12.   Uzol železničnej stanice (RailwayStationNode)

Železničný uzol, ktorý predstavuje polohu železničnej stanice v rámci železničnej siete.

Tento typ je subtypom RailwayNode.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

numberOfPlatforms

Hodnota udávajúca počet nástupíšť, ktoré sú k dispozícii na železničnej stanici.

Integer

voidable

Pre uzol železničnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.1.13.   Druh železnice (RailwayType)

Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

type

Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.

RailwayTypeValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.14.   Používanie železnice (RailwayUse)

Aktuálne používanie železnice.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

use

Aktuálne používanie železnice.

RailwayUseValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.15.   Oblasť nákladnej stanice (RailwayYardArea)

Priestorový objekt oblasti, ktorý sa používa na reprezentáciu topografických limitov nákladnej stanice.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.6.1.16.   Uzol nákladnej stanice (RailwayYardNode)

Železničný uzol, ktorý sa nachádza v oblasti nákladnej stanice.

Tento typ je subtypom RailwayNode.

Pre uzol nákladnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.2.    Enumerácie

7.6.2.1.   Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.



Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxTrackValue

Hodnota

Definícia

average

Počet koľají je priemerná hodnota pre danú časť železničnej siete.

maximum

Počet koľají je maximálna hodnota pre danú časť železničnej siete.

minimum

Počet koľají je minimálna hodnota pre danú časť železničnej siete.

7.6.2.2.   Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)

Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.



Prípustné hodnoty pre enumeráciu TrackGaugeCategoryValue

Hodnota

Definícia

broad

Menovitý rozchod koľaje je širší ako štandardný.

standard

Menovitý rozchod koľaje je rovnaký ako európska norma (1 435 milimetrov).

narrow

Menovitý rozchod koľaje je užší ako štandardný.

notApplicable

Definícia menovitého rozchodu koľaje sa nevzťahuje na daný druh železničnej dopravy.

7.6.3.    Zoznamy kódov

7.6.3.1.   Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)

Možné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfRailwayNodeValue

Hodnota

Definícia

junction

Železničný uzol, v ktorom má železničná sieť mechanizmus tvorený železničnou koľajou s dvomi pohyblivými koľajnicami a potrebnými spojeniami, ktorý umožňuje vozidlám odbočiť z jednej koľaje na druhú.

levelCrossing

Železničný uzol, v ktorom železničnú sieť križuje cesta v rovnakej úrovni.

pseudoNode

Železničný uzol, ktorý predstavuje bod, v ktorom sa mení hodnota jedného alebo viacerých atribútov prepojených železničných spojení, alebo bod potrebný na opis geometrie siete.

railwayEnd

K železničnému uzlu sa pripája len jedno železničné spojenie. Signalizuje koniec železničnej trate.

railwayStop

Miesto v železničnej sieti, v ktorom vlaky zastavujú na účely nakládky/vykládky nákladu alebo nastúpenia a vystúpenia cestujúcich.

▼B

7.6.3.2.   Druh železnice (RailwayTypeValue)

Možné druhy železničnej dopravy.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RailwayTypeValue

Hodnota

Definícia

cogRailway

Železničná doprava, ktorá umožňuje prevádzkovať vozidlá na strmých svahoch, tvorená koľajou s ozubenou koľajnicou (zvyčajne medzi hlavnými koľajnicami), pričom vozidlá majú jedno alebo niekoľko ozubených kolies alebo pastorkov, ktoré zapadajú do tejto ozubenej koľajnice.

funicular

Železničná doprava tvorená lanom pripevneným k vozidlu na koľajniciach, ktoré premiestňuje toto vozidlo smerom hore a dole na veľmi strmom svahu. Ak je to možné, stúpajúce a klesajúce vozidlo sa navzájom vyvažujú.

magneticLevitation

Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu vodiacej koľajnice vozidla a nadnáša ho mechanizmom magnetickej levitácie.

metro

Mestský železničný dopravný systém používaný vo veľkých mestských oblastiach, ktorý má koľaj oddelenú od ostatných dopravných systémov a ktorý je poháňaný obyčajne elektrickou energiou a v niektorých prípadoch vedený pod zemou.

monorail

Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice.

suspendedRail

Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice a na ktorej je vozidlo zavesené a pohybuje sa pozdĺž koľaje.

train

Železničná doprava tvorená obyčajne dvomi súbežnými koľajnicami, na ktorých hnacie vozidlo alebo lokomotíva ťahá prepojené skupiny vozňov pozdĺž koľajnice na účely prepravy nákladu alebo cestujúcich z jedného miesta na druhé.

tramway

Železničný dopravný systém používaný v mestských oblastiach, ktorý často prechádza na úrovni ulice a delí sa o cestu s motorizovanou dopravou a chodcami. Električky sú obyčajne poháňané elektrickou energiou.

▼B

7.6.3.3.   Používanie železnice (RailwayUseValue)

Možné používanie železnice.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RailwayUseValue

Hodnota

Definícia

cargo

Železnica sa používa len na účely prepravy nákladu.

carShuttle

Železnica sa používa len na účely kyvadlovej dopravy.

mixed

Železnica má kombinované využitie. Používa sa na prepravu cestujúcich a nákladu.

passengers

Železnica sa používa len na účely prepravy cestujúcich.

▼B

7.7.    Cestná dopravná sieť

7.7.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú cestnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Cesta E

 Druh cesty

 Funkčnosť triedy cesta

 Počet jazdných pruhov

 Cesta

 Oblasť cesty

 Cestné spojenie

 Postupnosť cestných spojení

 Názov cesty

 Cestný uzol

 Oblasť cestných služieb

 Druh cestných služieb

 Kategória povrchu cesty

 Šírka cesty

 Obmedzenie rýchlosti

 Oblasť premávky vozidiel

7.7.1.1.   Cesta E (ERoad)

Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení predstavujúci trasu, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest E charakterizovanej jej číslom európskej cesty.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.



Atribúty typu priestorových objektov ERoad

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

europeanRouteNumber

Kód označujúci trasu v medzinárodnej sieti ciest E. Kód začína vždy písmenom „E“, po ktorom nasleduje číslo s jednou, dvomi alebo tromi číslicami.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Druh cesty (FormOfWay)

Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfWay

Fyzická forma cesty.

FormOfWayValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.3.   Funkčosť triedy ciest (FunctionalRoadClass)

Klasifikácia založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

functionalClass

Funkčnosť radu cestného spojenia v cestnej sieti.

FunctionalRoadClassValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.4.   Počet jazdných pruhov (NumberOfLanes)

Počet jazdných pruhov cestného prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

direction

Označuje, pre aký smer platí počet jazdných pruhov.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Označuje, či sa počet jazdných pruhov počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Počet jazdných pruhov.

Integer

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.5.   Cesta (Road)

Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.



Atribúty typu priestorových objektov Road

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

localRoadCode

Identifikační kód, ktorý ceste pridelil miestny cestný orgán.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Vnútroštátne číslo cesty.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Oblasť cesty (RoadArea)

Plocha, ktorá sa rozprestiera až po hranice cesty, vrátane plôch pre premávku vozidiel a iných častí cesty.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.7.1.7.   Cestné spojenie (RoadLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu cestnej siete medzi dvoma bodmi v sieti. Cestné spojenia môžu predstavovať cesty, cesty pre bicyklistov, jednoprúdové cesty, cesty s viacerými jazdnými pruhmi a rovné fiktívne trajektórie naprieč dopravnými štvorcami.

Tento typ je subtypom TransportLink.

7.7.1.8.   Postupnosť cestných spojení (RoadLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru cestných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v cestnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti cestných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok cestnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Názov cesty (RoadName)

Názov cesty, ktorý pridelil zodpovedný orgán.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Názov cesty.

GeographicalName

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.10.   Cestný uzol (RoadNode)

Priestorový objekt bodu používaný buď na reprezentáciu konektivity medzi dvoma cestnými spojeniami alebo na reprezentáciu významného priestorového objektu, akým je napríklad čerpacia stanica alebo kruhový objazd.

Tento typ je subtypom TransportNode.



Atribúty typu priestorových objektov RoadNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfRoadNode

Opis druhu cestného uzla v cestnej dopravnej sieti.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Oblasť cestných služieb (RoadServiceArea)

Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.7.1.12.   Druh cestných služieb (RoadServiceType)

Opis typu oblasti cestných služieb a dostupných zariadení.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

availableFacility

Zariadenie, ktoré je k dispozícii pre danú oblasť cestných služieb.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ oblasti cestných služieb.

RoadServiceTypeValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu RoadServiceArea alebo RoadNode (kde formOfRoadNode = roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategory)

Špecifikácia stavu povrchu asociovaného cestného prvku. Označuje, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

surfaceCategory

Druh povrchu cesty.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.14.   Šírka cesty (RoadWidth)

Šírka cesty meraná ako priemerná hodnota.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

measuredRoadPart

Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota pre atribút „width“.

RoadPartValue

voidable

width

Hodnota šírky cesty.

Measure

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.15.   Obmedzenie rýchlosti (SpeedLimit)

Obmedzenie rýchlosti vozidla na ceste.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

areaCondition

Obmedzenie rýchlosti závisí od okolností prostredia.

AreaConditionValue

voidable

direction

Označuje, pre ktorý smer platí obmedzenie rýchlosti.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Počet jazdných pruhov (vrátane počiatočného jazdného pruhu), pre ktoré platí obmedzenie rýchlosti.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Označuje, či je obmedzenie rýchlosti maximálne alebo minimálne a či je odporúčané.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Zdroj obmedzenia rýchlosti.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Hodnota obmedzenia rýchlosti.

Velocity

 

startLane

Index prvého jazdného pruhu, pre ktorý platí obmedzenie rýchlosti. V krajinách s premávkou po pravej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na pravom okraji a index sa zvyšuje smerom doľava. V krajinách s premávkou po ľavej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na ľavom okraji a index sa zvyšuje smerom doprava.

Integer

voidable

validityPeriod

Obdobie, počas ktorého platí obmedzenie rýchlosti.

TM_Period

voidable

vehicleType

Druh vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výhradné obmedzenie rýchlosti.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Poveternostné podmienky, od ktorých závisí obmedzenie rýchlosti.

WeatherConditionValue

voidable

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.16.   Oblasť premávky vozidiel (VehicleTrafficArea)

Plocha, ktorá predstavuje časť cesty používanú na bežnú premávku vozidiel.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.7.2.    Enumerácie

7.7.2.1.   Funkčnosť triedy cesta (FunctionalRoadClassValue)

Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.



Prípustné hodnoty pre enumeráciu FunctionalRoadClassValue

Hodnota

Definícia

mainRoad

Najdôležitejšie cesty v danej sieti.

firstClass

Druhé najdôležitejšie cesty v danej sieti.

secondClass

Tretie najdôležitejšie cesty v danej sieti.

thirdClass

Štvrté najdôležitejšie cesty v danej sieti.

fourthClass

Piate najdôležitejšie cesty v danej sieti.

fifthClass

Šieste najdôležitejšie cesty v danej sieti.

sixthClass

Siedme najdôležitejšie cesty v danej sieti.

seventhClass

Ôsme najdôležitejšie cesty v danej sieti.

eighthClass

Deviate najdôležitejšie cesty v danej sieti.

ninthClass

Najmenej dôležité cesty v danej sieti.

7.7.2.2.   Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.



Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxLaneValue

Hodnota

Definícia

maximum

Počet jazdných pruhov je maximálna hodnota pre danú časť cestnej siete.

minimum

Počet jazdných pruhov je minimálna hodnota pre danú časť cestnej siete.

average

Počet jazdných pruhov je priemerná hodnota pre danú časť cestnej siete.

7.7.2.3.   Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možné hodnoty na určenie charakteru obmedzenia rýchlosti.



Prípustné hodnoty pre enumeráciu SpeedLimitMinMaxValue

Hodnota

Definícia

maximum

Obmedzenie rýchlosti je maximálna hodnota.

minimum

Obmedzenie rýchlosti je minimálna hodnota.

recommendedMaximum

Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná maximálna hodnota.

recommendedMinimum

Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná minimálna hodnota.

7.7.3.    Zoznamy kódov

7.7.3.1.   Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)

Obmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AreaConditionValue

Hodnota

Definícia

inNationalPark

Obmedzenie rýchlosti v národnom parku.

insideCities

Obmedzenie rýchlosti v mestách.

nearRailroadCrossing

Obmedzenie rýchlosti v blízkosti železničného priecestia.

nearSchool

Obmedzenie rýchlosti v blízkosti školy.

outsideCities

Obmedzenie rýchlosti mimo miest.

trafficCalmingArea

Obmedzenie rýchlosti v oblasti s obmedzením dopravy.

▼B

7.7.3.2.   Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)

Funkcie cestných uzlov.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfRoadNodeValue

Hodnota

Definícia

enclosedTrafficArea

Cestný uzol sa nachádza vo vnútri uzatvorenej dopravnej oblasti a/alebo predstavuje uzatvorenú dopravnú oblasť. Dopravná oblasť je oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty.

junction

Cestný uzol, kde sa prepájajú aspoň tri cestné spojenia.

levelCrossing

Cestný uzol, v ktorom cestnú sieť križuje železnica v rovnakej úrovni.

pseudoNode

Presne dve cestné spojenia pripojené k cestnému uzlu.

roadEnd

K cestnému uzlu sa pripája len jedno cestné spojenie. Signalizuje koniec cesty.

roadServiceArea

Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré s ňou súvisia.

roundabout

Cestný uzol predstavuje kruhový objazd alebo časť kruhového objazdu. Kruhový objazd je cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom.

trafficSquare

Cestný uzol sa nachádza vo vnútri dopravného štvorca a/alebo predstavuje dopravný štvorec. Dopravný štvorec je oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.

▼B

7.7.3.3.   Druh cesty (FormOfWayValue)

Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfWayValue

Hodnota

Definícia

bicycleRoad

Cesta, na ktorej sú povolenými dopravnými prostriedkami len bicykle.

dualCarriageway

Cesta s fyzicky oddelenými jazdnými dráhami bez ohľadu na počet jazdných pruhov, ktorá nie je diaľnicou ani rýchlostnou komunikáciou.

enclosedTrafficArea

Oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty.

entranceOrExitCarPark

Cesta špeciálne určená na vjazd na parkovisko alebo výjazd z parkoviska.

entranceOrExitService

Cesta, ktorá sa používa len na vjazd na odpočívadlo alebo výjazd z neho.

freeway

Cesta, ktorá sa nekrižuje s inými cestami na rovnakej úrovni.

motorway

Cesta, pre ktorú bežne platia obmedzenia z hľadiska vstupu a používania. Má aspoň dve jazdné dráhy, väčšinou fyzicky oddelené, a nekrižuje sa s inou cestou na rovnakej úrovni.

pedestrianZone

Oblasť s cestnou sieťou, ktorá je špeciálne vyhradená na používanie pre chodcov.

roundabout

Cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom.

serviceRoad

Cesta rovnobežná s cestou s relatívne vysokou mierou konektivity alebo cesta určená na spojenie cesty s relatívne vysokou mierou konektivity s cestami s nižšou mierou konektivity.

singleCarriageway

Cesta, na ktorej nie je doprava oddelená fyzickým objektom.

slipRoad

Cesta špeciálne určená na vjazd na inú cestu alebo výjazd z inej cesty.

tractorRoad

Cesta zriadená len pre traktory (poľnohospodárske vozidlá alebo lesnícke stroje) alebo terénne vozidlá (vozidlá s väčšou svetlou výškou, veľkými kolesami a pohonom štyroch kolies).

trafficSquare

Oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.

walkway

Cesta vyhradená na používanie pre chodcov, uzatvorená pre bežné vozidlá fyzickou bariérou.

▼B

7.7.3.4.   Časť cesty (RoadPartValue)

Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadPartValue

Hodnota

Definícia

carriageway

Časť cesty, ktorá je vyhradená pre premávku.

pavedSurface

Časť cesty, ktorá má spevnený povrch.

▼B

7.7.3.5.   Druh cestných služieb (RoadServiceTypeValue)

Druhy oblastí cestných služieb.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadServiceTypeValue

Hodnota

Definícia

busStation

Cestná služba je autobusová zastávka.

parking

Oblasť cestnej služby je parkovisko.

restArea

Cestná služba je odpočívadlo.

toll

Oblasť, v ktorej sa zaisťujú služby súvisiace s mýtom, napríklad automaty na vydávanie lístkov alebo služby platby mýta.

▼B

7.7.3.6.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)

Hodnoty, ktoré označujú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadSurfaceCategoryValue

Hodnota

Definícia

paved

Cesta so spevneným povrchom.

unpaved

Cesta s nespevneným povrchom.

▼B

7.7.3.7.   Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)

Možné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ServiceFacilityValue

Hodnota

Definícia

drinks

Dostupnosť nápojov.

food

Dostupnosť potravín.

fuel

Dostupnosť pohonných látok.

picnicArea

Nachádza sa tu miesto na konzumáciu občerstvenia.

playground

Na mieste sa nachádza ihrisko.

shop

Na mieste sa nachádza obchod.

toilets

Na mieste sa nachádzajú toalety.

▼B

7.7.3.8.   Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)

Možné zdroje obmedzenia rýchlosti.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ SpeedLimitSourceValue

Hodnota

Definícia

fixedTrafficSign

Zdrojom je pevné dopravné značenie (správne nariadenie pre konkrétne miesto, výslovne stanovené obmedzenie rýchlosti).

regulation

Zdrojom je predpis (vnútroštátny predpis, pravidlo alebo „implicitné obmedzenie rýchlosti“).

variableTrafficSign

Zdrojom je premenlivé dopravné značenie.

▼B

7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)

Možné druhy vozidiel.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ VehicleTypeValue

Hodnota

Definícia

allVehicle

Všetky dopravné prostriedky s výnimkou chodcov.

bicycle

Pedálmi poháňaný dvojkolesový dopravný prostriedok.

carWithTrailer

Osobné vozidlo s pripojeným prívesom.

deliveryTruck

Nákladné vozidlo relatívne malých rozmerov, ktorého primárnym účelom je dodávka tovaru a materiálu.

emergencyVehicle

Vozidlo záchrannej služby, okrem iného vrátane polície, ambulancie a hasičov.

employeeVehicle

Vozidlo prevádzkované zamestnancom organizácie, ktoré sa používa podľa pravidiel tejto organizácie.

facilityVehicle

Vozidlo používané vo vyhradenej oblasti v rámci súkromnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti s obmedzeným prístupom.

farmVehicle

Vozidlo bežne spájané s poľnohospodárskou činnosťou.

highOccupancyVehicle

Vozidlo obsadené cestujúcimi, ktorých počet dosahuje (alebo prekračuje) stanovený minimálny počet cestujúcich.

lightRail

Dopravný prostriedok podobný vlaku, ale používaný len v železničnej sieti vo vymedzenej oblasti.

mailVehicle

Dopravný prostriedok, ktorý zbiera, prepravuje alebo doručuje poštu.

militaryVehicle

Vozidlo s povolením vojenského orgánu.

moped

Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom do 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť neprekračuje 45 km/hod (28 mph).

motorcycle

Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom viac ako 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť prekračuje 45 km/hod (28 mph).

passengerCar

Malé vozidlo určené na súkromnú prepravu osôb.

pedestrian

Kráčajúca osoba.

privateBus

Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, v súkromnom vlastníctve alebo prenajaté.

publicBus

Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, ktoré má vo všeobecnosti zverejnené trasy a cestovné poriadky.

residentialVehicle

Vozidlo, ktorého vlastník je obyvateľ (alebo návštevník) konkrétnej ulice alebo časti mesta.

schoolBus

Vozidlo prevádzkované v mene školy na prepravu študentov.

snowChainEquippedVehicle

Akékoľvek vozidlo vybavené snehovými reťazami.

tanker

Nákladné vozidlo s viac ako dvomi nápravami, ktoré sa používa na prepravu tekutého alebo plynného nákladu vo veľkých množstvách.

taxi

Vozidlo s povolením na prenájom a bežne vybavené taxametrom.

transportTruck

Nákladné vozidlo na diaľkovú prepravu tovarov.

trolleyBus

Vozidlo hromadnej dopravy autobusového typu, poháňané pripojením k elektrickej sieti.

vehicleForDisabledPerson

Vozidlo s pomocným označením, ktoré označuje vozidlo pre zdravotne postihnuté osoby.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozidlo prepravujúce výbušný náklad.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozidlo prepravujúce nebezpečný náklad iný než výbušný náklad alebo náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozidlo prepravujúce náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.

▼B

7.7.3.10.   Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)

Hodnoty, ktoré označujú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.

▼M2

Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.

▼M1



►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ WeatherConditionValue

Hodnota

Definícia

Fog

Obmedzenie rýchlosti platí v prípade hmly.

Ice

Obmedzenie rýchlosti platí v prípade poľadovice.

rain

Obmedzenie rýchlosti platí v prípade, ak prší.

smog

Obmedzenie rýchlosti platí v prípade určitého množstva smogu.

snow

Obmedzenie rýchlosti platí v prípade výskytu snehu.

▼B

7.8.    Sieť vodnej dopravy

7.8.1.    Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete vodnej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

 Maják

 Bója

 Trieda CEMT

 Stav vodného zariadenia

 Oblasť plavebnej dráhy

 Trajektová preprava

 Používanie trajektov

 Vnútrozemská vodná cesta

 Námorná cesta

 Oblasť prístavu

 Prístavný uzol

 Obmedzenie pre plavidlá

 Schéma rozdelenia plavby

 Oblasť schémy rozdelenia plavby

 Križovanie schémy rozdelenia plavby

 Jazdný pruh schémy rozdelenia plavby

 Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby

 Deliaci pás schémy rozdelenia plavby

 Postupnosť spojení vodnej dopravy

 Vodný uzol

 Smer dopravného prúdu vodnej dopravy

 Vodná cesta

 Spojenie vodných ciest

 Uzol vodnej cesty

7.8.1.1.   Maják (Beacon)

Vyčnievajúci, špeciálne skonštruovaný objekt, ktorý tvorí jasne viditeľnú značku slúžiacu ako pevná pomôcka pre plavbu alebo na použitie v hydrografickom prieskume.

Tento typ je subtypom TransportPoint.

7.8.1.2.   Bója (Buoy)

Plávajúci objekt pripevnený ku dnu na konkrétnom mieste (zakreslenom do mapy) ako pomôcka pre plavbu alebo na iné špecifické účely.

Tento typ je subtypom TransportPoint.

7.8.1.3.   Trieda CEMT (CEMTClass)

Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

CEMTClass

Hodnota označujúca klasifikáciu vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).

CEMTClassValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.4.   Stav vodného zariadenia (ConditionOfWaterFacility)

Stav prvku siete vodnej dopravy s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.5.   Oblasť plavebnej dráhy (FairwayArea)

Najfrekventovanejšia časť vodnej cesty.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektová preprava (FerryCrossing)

Špecifická vodná cesta zameraná na podporu prepravy cestujúcich, vozidiel alebo iného nákladu/tovaru cez vodný útvar, ktorá sa obvykle používa ako spojenie prepojujúce dva alebo viacero uzlov pozemnej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom Waterway.

7.8.1.7.   Používanie trajektov (FerryUse)

Druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.

Tento typ je subtypom TransportProperty.



Atribút

Definícia

Typ

Voidability

ferryUse

Hodnota označujúca druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.

FerryUseValue

 

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.8.   Vnútrozemská vodná cesta (InlandWaterway)

Vodná cesta, ktorá je vymedzená vo vnútrozemských kontinentálnych vodách.

Tento typ je subtypom Waterway.

7.8.1.9.   Námorná cesta (MarineWaterway)

Vodná cesta, ktorá je vymedzená v morských vodách.

Tento typ je subtypom Waterway.



Atribúty typu priestorových objektov MarineWaterway

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

deepWaterRoute

Atribút, ktorý označuje, či je námorná trasa na hlbokej vode.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Oblasť prístavu (PortArea)

Priestorový objekt oblasti používaný na reprezentáciu fyzických limitov všetkých zariadení, ktoré tvoria pozemnú zónu námorného alebo vnútrozemského prístavu.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.8.1.11.   Prístavný uzol (PortNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na zjednodušenú reprezentáciu námorného alebo vnútrozemského prístavu a nachádza sa približne na brehu vodného útvaru, kde je umiestnený prístav.

Tento typ je subtypom WaterNode.

7.8.1.12.   Obmedzenie pre plavidlá (RestrictionForWaterVehicles)

Obmedzenie pre plavidlá na prvku vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom RestrictionForVehicles.

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.13.   Schéma rozdelenia plavby (TrafficSeparationScheme)

Schéma zameraná na zníženie rizika zrážky v preťažených oblastiach a/alebo v oblastiach križovania oddelením dopravy, ktorá sa pohybuje v opačných alebo takmer v opačných smeroch.

Tento typ je abstraktný.



Asociačné roly typu priestorových objektov TrafficSeparationScheme

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

component

Komponent schémy rozdelenia plavby.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Súbor námorných trás asociovaných so schémou rozdelenia plavby.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby.

Beacon

 

markerBuoy

Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby.

Buoy

 

7.8.1.14.   Oblasť schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeArea)

Priestorový objekt oblasti, ktorý je súčasťou schémy rozdelenia plavby.

Tento typ je subtypom TransportArea.

Tento typ je abstraktný.

7.8.1.15.   Križovanie schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Vymedzená oblasť, kde sa križujú dopravné pruhy.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Dopravný pruh schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeLane)

Oblasť v rámci stanovených limitov, v ktorej je zavedený jednosmerný dopravný prúd.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Schéma rozdelenia plavby, v ktorej sa doprava pohybuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek okolo špecifikovaného bodu alebo zóny.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Deliaci pás schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zóna oddeľujúca dopravné pruhy, v ktorej lode plávajú v opačných alebo takmer v opačných smeroch, alebo oddeľujúca dopravné pruhy určené pre konkrétne triedy lodí, ktoré plávajú rovnakým smerom.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Postupnosť spojení vodnej dopravy (WaterLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti vodnej dopravy bez akýchkoľvek odbočiek.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodný uzol (WaterNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom TransportNode.

Tento typ je abstraktný.

7.8.1.21.   Smer dopravného prúdu vodnej dopravy (WaterTrafficFlowDirection)

Označuje smer dopravného prúdu vodnej dopravy vo vzťahu k smeru vektora spojenia vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom TrafficFlowDirection.

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.22.   Vodná cesta (Waterway)

Súbor postupností vodných spojení a/alebo jednotlivých spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami, ktoré vytvárajú splavnú trasu v rámci vodného útvaru (oceány, moria, rieky, jazerá, prieplavy alebo kanály).

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

Tento typ je abstraktný.

7.8.1.23.   Spojenie vodných ciest (WaterwayLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu alebo konektivitu siete vodnej dopravy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi uzlami vodnej cesty alebo vodného toku. Predstavuje lineárny úsek cez vodný útvar, ktorý sa používa na plavbu.

Tento typ je subtypom TransportLink.

7.8.1.24.   Uzol vodnej cesty (WaterwayNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom WaterNode.



Atribúty typu priestorových objektov WaterwayNode