EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1061-20140606

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/2014-06-06

2010R1061 — SK — 06.06.2014 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1061/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 314, 30.11.2010, p.47)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 518/2014 z 5. marca 2014,

  L 147

1

17.5.2014


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 297, 16.11.2011, s. 72  (1061/2010)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1061/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch ( 1 ), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania energetickej spotreby práčok pre domácnosť tvoria súčasť smernice Komisie 95/12/ES z 23. mája 1995, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami ( 2 ).

(3)

Spotreba elektrickej energie práčok pre domácnosť tvorí podstatný podiel z celkového dopytu domácností po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej efektívnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie práčok pre domácnosť.

(4)

Smernica 95/12/ES by sa mala zrušiť a týmto nariadením by sa mali prijať nové ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že označenie energetickej spotreby bude pre dodávateľov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti práčok pre domácnosť a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky efektívnejšie technológie.

(5)

Kombinované práčky so sušičkou spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice Komisie 96/60/ES z 19. septembra 1996, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami ( 3 ), a preto by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že majú podobné funkcie ako práčky pre domácnosť, mala by sa však čo najskôr vykonať revízia smernice 96/60/ES.

(6)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu, uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, a pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované informačnou spoločnosťou ( 4 ).

(7)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov práčok pre domácnosť.

(8)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu práčok pre domácnosť.

(9)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku, reklamy a technických propagačných materiálov práčok pre domácnosť.

(10)

Je vhodné zabezpečiť revíziu ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(11)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 95/12/ES na toto nariadenie by sa malo ustanoviť, že práčky pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením sa majú považovať za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 95/12/ES.

(12)

Smernica 95/12/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade práčok pre domácnosť napájaných z elektrickej siete a práčok pre domácnosť napájaných z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj z batérií, vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti, a vstavaných práčok pre domácnosť.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na kombinované práčky so sušičkou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „práčka pre domácnosť“ znamená automatickú práčku, ktorá čistí a plácha textilné výrobky vo vode a ktorá má tiež funkciu odstredivého žmýkania a ktorá je určená predovšetkým na neprofesionálne účely;

2. „vstavaná práčka pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu konečnú úpravu;

3. „automatická práčka“ znamená práčku, kde obsah práčky kompletne ošetrí samotná práčka bez toho, aby bol kedykoľvek v priebehu programu potrebný zásah používateľa;

4. „kombinovaná práčka so sušičkou pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť, ktorá má funkciu odstredivého žmýkania, ako aj zariadenie na sušenie textilných výrobkov, zvyčajne ohrievaním alebo otáčaním v bubne;

5. „program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné na pranie určitých druhov textilných výrobkov;

6. „cyklus“ znamená úplný proces prania, pláchania a odstreďovania tak, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

7. „čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje konečný používateľ;

8. „menovitá kapacita“ znamená maximálnu hmotnosť suchých textilných výrobkov určitého druhu v kg, v intervaloch po 0,5 kg, ktorú je, podľa údajov dodávateľa, možné ošetriť v práčke pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri jej plnení postupuje podľa pokynov dodávateľa;

9. „čiastočné naplnenie“ znamená polovicu menovitej kapacity práčky pre domácnosť pre daný program;

10. „zvyšný obsah vlhkosti“ znamená množstvo vlhkosti obsiahnuté v náplni na konci fázy odstreďovania;

11. „režim vypnutia“ znamená stav, keď je práčka pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných konečnému používateľovi a určených na to, aby nimi konečný používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom práčka pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi dodávateľa; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače alebo spínače, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa umývačka riadu pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

12. „režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhú dobu po skončení programu a vyložení práčky pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu zo strany konečného používateľa;

13. „ekvivalentná práčka pre domácnosť“ znamená model práčky pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie a vody a úrovňami vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas prania a odstreďovania ako iný model práčky pre domácnosť, ktorý rovnaký dodávateľ umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

14. „konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi umývačku riadu pre domácnosť;

15. „predajné miesto“ znamená miesto, na ktorom sa práčky pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečia, aby sa:

a) každá práčka pre domácnosť dodala s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy I;

b) sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

c) orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

d) v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model práčky pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e) v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model práčky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla trieda energetickej efektívnosti daného modelu;

▼M1

f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy I pre každý model práčky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely práčky pre domácnosť;

g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy II pre každý model práčky pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely práčky pre domácnosť.

▼B

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečia, aby sa:

a) každá práčka pre domácnosť na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

▼M1

b) práčky pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia prílohy VIII;

▼B

c) každá reklama určitého modelu práčky pre domácnosť vybavila odkazom na jeho triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d) každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu práčky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa poskytujú podľa článku 3 a 4, sa získajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní zhody deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, ročnej spotreby energie, ročnej spotreby vody, triedy efektívnosti odstreďovania, spotreby elektrickej energie v režime vypnutia a ponechania v zapnutom stave, trvania režimu ponechania v zapnutom stave, zvyšného obsahu vlhkosti, rýchlosti odstreďovania a úrovne vydávaného hluku prenášaného zvukom postup ustanovený v prílohe V.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma tohto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe V.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 95/12/ES sa zrušuje od 20. decembra 2011.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.  Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 20. aprílom 2012.

2.  Práčky pre domácnosť umiestnené na trh pred 20. decembrom 2011 zodpovedajú ustanoveniam smernice 95/12/ES.

3.  Ak bolo prijaté opatrenie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES ( 5 ), pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť, práčky pre domácnosť, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto vykonávacieho opatrenia v súvislosti s požiadavkami na praciu efektívnosť a ustanoveniam tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 20. decembrom 2011, sa považujú za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 95/12/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 20. decembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 20. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Štítok

1.   ŠTÍTOK

image

1. Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II. identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje určitý model práčky pre domácnosť od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III. trieda energetickej efektívnosti určená v súlade s prílohou VI bodom 1; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti práčky pre domácnosť sa umiestni do tej istej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV. vážená ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou VII;

V. vážená ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou VII;

VI. menovitá kapacita v kg pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo pre štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

VII. trieda efektívnosti odstreďovania, ako sa ustanovuje v bode 2 prílohy VI;

VIII. úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas fázy prania a odstreďovania pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení vyjadrená v dB(A) re 1 pW, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2. Vyhotovenie štítku je v súlade s bodom 2. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ( 6 ), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

Úprava štítka musí zodpovedať tomuto obrázku.

image

Súčasne platí:

a) Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b) Pozadie musí byť biele.

c) Farby sú CMYK — modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d) Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

image   Hrúbka čiary: 5 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

image   Logo EÚ– farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo Energia: farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ a logo energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyanová – dĺžka: 92,5 mm.

image   Stupnica A – G

  Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

 

 najvyššia trieda: X-00-X-00,

 druhá trieda: 70-00-X-00,

 tretia trieda: 30-00-X-00,

 štvrtá trieda: 00-00-X-00,

 piata trieda: 00-30-X-00,

 šiesta trieda: 00-70-X-00,

 posledná trieda: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 18 pt, veľké a biele písmená; Znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, veľké, biele písmená v jednom riadku.

image   Trieda energetickej efektívnosti

  Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna.

  Text: Calibri bold 29 pt, veľké a biele písmená; Znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké, biele písmená v jednom riadku.

image   Energia: text: Calibri regular 11 pt, veľké, 100 % čierne písmená.

image   Vážená ročná spotreba energie

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 42 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

image   Vážená ročná spotreba vody

  Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

image   Menovitá kapacita

  Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

image   Trieda efektívnosti odstreďovania

  Piktogram podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 16 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna a Calibri Bold 22 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna.

image   Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

  Piktogramy podľa vyobrazenia

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

image   Meno dodávateľa alebo obchodná značka

image   Identifikačný kód modelu dodávateľa

image  Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

image   Číslo nariadenia: Calibri bold 12 pt, 100 % čierna.
PRÍLOHA II

Opis výrobku

1. Informácie uvedené v opise výrobku práčky pre domácnosť sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a) meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b) identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model práčky pre domácnosť od iného modelu s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

c) menovitá kapacita v kg bavlny pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

d) trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

e) ak bola práčke pre domácnosť udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť túto informáciu;

f) vážená ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo; uvádza sa ako „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

g) spotreba energie (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom a čiastočnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení;

h) vážená spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave;

i) vážená ročná spotreba vody (AW C) v litroch za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo; uvádza sa ako „Spotreba vody ‚X‘ litrov za rok, na základe 220 štandardných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

j) trieda efektívnosti odstreďovania určená v súlade s prílohou VI bodom 2, vyjadrená ako „trieda efektívnosti odstreďovania ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)“; toto sa môže vyjadriť aj iným spôsobom, ak je jasné, že stupnica je od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť);

k) maximálna rýchlosť odstreďovania dosiahnutá pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a zvyšný obsah vlhkosti dosiahnutý pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

l) informácia o tom, že „štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný program pre bavlnu pri 40 °C“ sú štandardné pracie programy, na ktoré sa vzťahujú informácie na štítku a v opise výrobku, že tieto programy sú vhodné na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, a že sú to najefektívnejšie programy, pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu energie a vody;

m) dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri plnom a čiastočnom naplnení a „štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C“ čiastočnom naplnení v minútach a zaokrúhlená na najbližšiu minútu;

n) čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (Tl ), ak je práčka pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie;

o) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fázy prania a odstreďovania pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení;

p) ak je práčka pre domácnosť určená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2. Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov práčok pre domácnosť, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3. Informácie uvedené v opise výrobku môžu mať formu buď farebnej alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.
PRÍLOHA III

Technická dokumentácia

1. Technická dokumentácia uvedená v článku 3 písm. c) obsahuje:

a) meno a adresu dodávateľa;

b) všeobecný opis modelu práčky dostatočný na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c) podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d) podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

e) totožnosť a podpis osoby poverenej ukladať záväzky výrobcovi;

f) informáciu o tom, či z práčky pre domácnosť počas pracieho cyklu unikajú ióny striebra, takýmto spôsobom: „Počas pracieho cyklu z tohto výrobku unikajú/neunikajú ióny striebra.“;

g) tieto technické parametre meraní:

i) spotreba energie;

ii) čas trvania programu;

iii) spotreba vody;

iv) spotreba elektrickej energie v „režime vypnutia“;

v) spotreba elektrickej energie v „režime ponechania v zapnutom stave“;

vi) čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“;

vii) zvyšný obsah vlhkosti;

viii) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom;

ix) maximálna rýchlosť odstreďovania;

h) výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

2. Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu práčky pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej práčky pre domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií alebo oboch, a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov práčok pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.
PRÍLOHA IV

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený

1. Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a) menovitá kapacita v kg bavlny pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

b) trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

c) vážená ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 1 písm. c);

d) vážená ročná spotreba vody v litroch za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 2 písm. a);

e) trieda efektívnosti odstreďovania v súlade s prílohou VI bodom 2;

f) maximálna rýchlosť odstreďovania dosiahnutá pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a zvyšný obsah vlhkosti dosiahnutý pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

g) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas fázy prania a odstreďovania pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení vyjadrená v dB(A) re 1 pW, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

h) ak je práčka pre domácnosť vyrobená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2. Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí ustanovenom podľa prílohy II.

3. Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.
PRÍLOHA V

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly súladu s požiadavkami ustanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členského štátu testujú jednu práčku pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch práčkach pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch práčok pre domácnosť musí zodpovedať hodnotám, ktoré uvádza dodávateľ, v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, s výnimkou spotreby energie, kde namerané hodnoty nesmú byť väčšie ako menovitá hodnota Et o viac ako 6 %.

V opačnom prípade sa model a všetky ostatné ekvivalentné modely práčok pre domácnosť považujú za nespĺňajúce požiadavky stanovené v článkoch 3 a 4.

Orgány členského štátu používajú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.Tabuľka 1

Meraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Ročná spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota (1) AEC o viac ako 10 %.

Spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota Et o viac ako 10 %.

Dĺžka programu

Nameraná hodnota nesmie byť dlhšia ako menovité hodnoty Tt o viac ako 10 %.

Spotreba vody

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota Wt o viac ako 10 %.

Zvyšný obsah vlhkosti

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota D o viac ako 10 %.

Rýchlosť odstreďovania

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %.

Spotreba energie v režime vypnutia a v režime ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota spotreby energie Po a Pl viac ako 1,00 W nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %. Nameraná hodnota spotreby energie Po a Pl maximálne 1,00 W nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota o viac ako 0,10 W.

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota nesmie byť dlhšia ako menovitá hodnota Tl o viac ako 10 %.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Nameraná hodnota musí zodpovedať menovitej hodnote.

(1)   „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza dodávateľ.
PRÍLOHA VI

Triedy energetickej efektívnosti a triedy efektívnosti odstreďovania

1.   TRIEDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda energetickej efektívnosti práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s jej koeficientom energetickej efektívnosti (EEI), ako sa uvádza v tabuľke č. 1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 1.Tabuľka č. 1

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 87

2.   TRIEDY EFEKTÍVNOSTI ODSTREĎOVANIA

Trieda efektívnosti odstreďovania práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade so zvyšným obsahom vlhkosti (D), ako sa uvádza v tabuľke č. 2.

Zvyšný obsah vlhkosti (D) práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 3.Tabuľka č. 2

Triedy efektívnosti odstreďovania

Trieda efektívnosti odstreďovania

Zvyšný obsah vlhkosti (%)

A (najvyššia efektívnosť)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najnižšia efektívnosť)

D ≥ 90
PRÍLOHA VII

Metóda na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti, ročnej spotreby vody a zvyšného obsahu vlhkosti

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) určitého modelu práčky pre domácnosť sa vážená ročná spotreba energie práčky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a pre štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení porovnáva s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

a) Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočíta a zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto podľa tohto vzorca:

image

kde:

AEC

=

ročná spotreba energie práčky pre domácnosť,

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie práčky pre domácnosť.

b) Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočíta v kWh/rok a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kde:

c

=

menovitá kapacita práčky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

c) Ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočíta v kWh/rok a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

i) 

image

kde:

Et

=

vážená spotreba energie,

Po

=

vážený príkon v „režime vypnutia“,

Pl

=

vážený príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“,

Tt

=

vážená dĺžka programu,

220

=

celkový počet štandardných pracích cyklov za rok.

ii) Ak je práčka pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa po skončení programu automaticky prepne do „režimu vypnutia“, sa vážená ročná spotreba energie (AEC ) vypočítava vzhľadom na skutočný čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“, a to podľa tohto vzorca:

image

kde:

Tl

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“.

d) Vážená spotreba energie (Et ) sa vypočíta v kWh a zaokrúhli sa na tri desatinné miesta podľa tohto vzorca:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kde:

Et,60

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Et,60½

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Et,40½

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

e) Vážený príkon v „režime vypnutia“ (Po ) sa vypočíta vo W a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kde:

Po,60

=

príkon v „režime vypnutia“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Po,60½

=

príkon v „režime vypnutia“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Po,40½

=

príkon v „režime vypnutia“ štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

f) Vážení príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“ (Pl ) sa vypočíta vo W a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kde:

Pl,60

=

príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Pl,60½

=

príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Pl,40½

=

príkon v „pohotovostnom režime“ štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

g) Vážená dĺžka programu (Tt ) sa vypočíta v minútach a zaokrúhli sa na najbližšiu minútu podľa tohto vzorca:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kde:

Tt,60

=

dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Tt,60½

=

dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Tt,40½

=

dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

h) Vážený čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“ (Tl ) sa vypočíta v minútach a zaokrúhli sa na najbližšiu minútu podľa tohto vzorca:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kde:

Tl,60

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Tl,60½

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Tl,40½

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

2.   VÝPOČET VÁŽENEJ ROČNEJ SPOTREBY VODY

a) Vážená ročná spotreba vody (AWC ) práčky pre domácnosť sa vypočíta v litroch a zaokrúhli sa na celé číslo podľa tohto vzorca:

AWc = Wt × 220

kde:

Wt

=

vážená ročná spotreba vody,

220

=

celkový počet štandardných pracích cyklov za rok.

b) Vážená spotreba vody (Wt sa vypočíta v litroch a zaokrúhli sa na celé číslo podľa tohto vzorca:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kde:

Wt,60

=

spotreba vody štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Wt,60½

=

spotreba vody štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Wt,40½

=

spotreba vody štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

3.   VÝPOČET VÁŽENÉHO ZVYŠNÉHO OBSAHU VLHKOSTI

Vážený zvyšný obsah vlhkosti (D) práčky pre domácnosť sa vypočíta v percentách a zaokrúhli sa na najbližšie celé percento podľa tohto vzorca:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kde:

D60

je zvyšný obsah vlhkosti pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení v percentách a zaokrúhlený na najbližšie celé percento,

D60½

je zvyšný obsah vlhkosti pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení v percentách a zaokrúhlený na najbližšie celé percento,

D40½

je zvyšný obsah vlhkosti pre štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení v percentách a zaokrúhlený na najbližšie celé percento.

▼M1
PRÍLOHA VIII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet

1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia použitá na zobrazenie internetového obsahu používateľom;

b) „vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

c) „dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

d) „alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostupnosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.

2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 2 prílohy I. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.

3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:

a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena, a

c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

image

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:

a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;

b) obrázok má formu prepojenia na štítok;

c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke;

d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;

e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obrazovke;

f) štítok sa prestane zobrazovať pomocou možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;

g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.

5. Príslušný informačný list, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. g), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.( 1 ) Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 47, 24.2.1996, s. 35.

( 3 ) Ú. v. ES L 266, 18.10.1996, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

Top