Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1060-20170307

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1060/2017-03-07

02010R1060 — SK — 07.03.2017 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1060/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 314 30.11.2010, s. 17)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 518/2014 z 5. marca 2014,

  L 147

1

17.5.2014

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/254 z 30. novembra 2016,

  L 38

1

15.2.2017
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1060/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade chladiacich spotrebičov pre domácnosť napájaných z elektrickej siete so skladovacím objemom od 10 do 1 500 litrov.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na chladiace spotrebiče pre domácnosť napájané zo siete vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácností alebo na chladenie iných položiek ako potravín a vstavaných spotrebičov.

Vzťahuje sa aj na chladiace spotrebiče pre domácnosť napájané z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj z batérií.

3.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) chladiace spotrebiče, ktoré sa primárne napájajú z iných zdrojov ako elektrická energia, ako sú skvapalnený ropný plyn (LPG), kerozín a bionafta;

b) chladiace spotrebiče napájané z batérií, ktoré sa môžu pripojiť na sieť cez konvertor striedavého a jednosmerného prúdu, ktorý sa predáva samostatne;

c) chladiace spotrebiče na objednávku vyrobené jednotlivo, ktoré nie sú ekvivalentné s inými modelmi chladiacich spotrebičov;

d) chladiace spotrebiče určené na použitie v treťom sektore, pri ktorých sa vyberanie chladených potravín sleduje elektronicky a daná informácia sa sieťovým prepojením automaticky prenáša do systému diaľkovej kontroly na účely účtovníctva;

e) spotrebiče, ktorých prvotnou funkciou nie je uchovávať potraviny chladením, ako sú samostatné stroje na výrobu ľadu alebo automaty na chladené nápoje.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „potraviny“ znamenajú potraviny, prísady, nápoje vrátane vína a iné položky určené predovšetkým na spotrebu, ktoré vyžadujú vychladenie pri špecifických teplotách;

2. „chladiaci spotrebič pre domácnosť“ znamená izolovaný box s jedným alebo viacerými oddelenými priestormi, určený na chladenie alebo mrazenie potravín alebo na uchovávanie vychladených alebo zmrazených potravín na neprofesionálne účely, chladený pomocou jedného alebo viacerých procesov spotrebúvajúcich energiu vrátane spotrebičov predávaných vo forme chladiarenských zostáv, ktoré má zmontovať konečný používateľ;

3. „vstavaný spotrebič“ znamená upevnený chladiaci spotrebič určený na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúci konečnú úpravu;

4. „chladnička“ znamená chladiaci spotrebič určený na uchovávanie potravín, aspoň s jedným oddelením vhodným na uchovávanie čerstvých potravín a/alebo nápojov vrátane vína;

5. „kompresný chladiaci spotrebič“ znamená chladiaci spotrebič, v ktorom sa chladenie uskutočňuje prostredníctvom motorom poháňaného kompresora;

6. „absorpčný chladiaci spotrebič“ znamená chladiaci spotrebič, v ktorom sa chladenie uskutočňuje prostredníctvom procesu absorpcie využívajúceho teplo ako zdroj energie;

7. „chladnička s mrazničkou“ znamená chladiaci spotrebič aspoň s jedným oddelením na uchovávanie čerstvých potravín a aspoň jedným oddelením vhodným na mrazenie čerstvých potravín a uchovávanie zmrazených potravín za trojhviezdičkových podmienok uchovávania (oddelenie mrazničky potravín);

8. „box na uchovávanie mrazených potravín“ znemená chladiaci spotrebič s jedným alebo viacerými oddeleniami vhodnými na uchovávanie mrazených potravín;

9. „mraznička potravín“ znamená chladiaci spotrebič s jedným alebo viacerými oddeleniami vhodnými na mrazenie potravín pri teplotách pohybujúcich sa od teploty okolitého vzduchu až po – 18 °C, ktorý je vhodný aj na uchovávanie zmrazených potravín za trojhviezdičkových podmienok uchovávania; mraznička potravín môže obsahovať aj dvojhviezdičkové sekcie a/alebo oddelenia v rámci oddelenia alebo boxu;

10. „spotrebič na uchovávanie vína“ znamená chladiaci spotrebič, ktorý má len jedno alebo viac oddelení na uchovávanie vína;

11. „multifunkčný spotrebič“ znamená chladiaci spotrebič, ktorý má len jedno alebo viac multifunkčných oddelení;

12. „ekvivalentný chladiaci spotrebič pre domácnosť“ znamená model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť umiestnený na trh s rovnakým vonkajším a skladovacím objemom, rovnakými technickými charakteristikami, charakteristikami efektívnosti a výkonnosti a s rovnakými typmi oddelení ako iný model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť umiestneného na trh tým istým výrobcom pod iným obchodným kódovým číslom;

13. „konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi chladiaci spotrebič pre domácnosť;

14. „predajné miesto“ znamená miesto, na ktorom sa chladiace spotrebiče pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Uplatňujú sa aj vymedzenia pojmov uvedené v prílohe I.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečujú, aby sa:

a) každý chladiaci spotrebič pre domácnosť dodal s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy II;

b) sprístupnil opis výrobku podľa prílohy III;

c) orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy IV;

d) v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e) v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla trieda energetickej efektívnosti daného modelu;

▼M1

f) obchodníkom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy II pre každý model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely chladiaceho spotrebiča pre domácnosť;

g) obchodníkom poskytol elektronický informačný list výrobku podľa prílohy III pre každý model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť uvádzaný na trh od 1. januára 2015 s novým identifikačným kódom modelu. Obchodníkom sa môže poskytnúť aj pre iné modely chladiaceho spotrebiča pre domácnosť.

▼B

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečujú, aby sa:

a) každý chladiaci spotrebič pre domácnosť na predajnom mieste označil na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

▼M1

b) chladiace spotrebiče pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí tento výrobok vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou V. V prípadoch, keď sa ponuka poskytuje na internete a keď sa poskytol elektronický štítok a elektronický informačný list v súlade s článkom 3 písm. f) a g), sa namiesto toho uplatňujú ustanovenia prílohy X;

▼B

c) každá reklama určitého modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť vybavila odkazom na jeho triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d) každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článku 3, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania, ako sú uvedené v prílohe VI.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní súladu deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, ročnej spotreby energie, objemov čerstvých a mrazených potravín, kapacity mrazenia a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom postup ustanovený v prílohe VII.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe VII a možnosti odstránenia alebo zníženia hodnôt korekčných činiteľov stanovených v prílohe VIII.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 94/2/ES sa zrušuje od 30. novembra 2011.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.  Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 30. marcom 2012.

2.  Chladiace spotrebiče umiestnené na trh pred 30. novembrom 2011 zodpovedajú ustanoveniam smernice 94/2/ES.

3.  Chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 30. novembrom 2011 sa považujú za zariadenia v súlade s požiadavkami smernice 94/2/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 30. novembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 30. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov uplatniteľných na účely príloh II až IX

Na účely príloh II až IX sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „beznámrazový systém“ znamená systém automaticky brániaci neustálemu vytváraniu námrazy, kde sa chladenie zabezpečuje pomocou nútenej cirkulácie vzduchu, odparovač alebo odparovače sa odmrazujú pomocou systému automatického odmrazovania a voda získaná odmrazovaním sa automaticky likviduje;

b) „beznámrazové oddelenie“ znamená akékoľvek oddelenie odmrazované beznámrazovým systémom;

c) „chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom s vyššou teplotou“ znamená chladiaci spotrebič s aspoň jedným oddelením na uchovávanie čerstvých potravín a jedným oddelením s vyššou teplotou, ale bez oddelení na uchovávanie mrazených potravín, na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín alebo na výrobu ľadu;

d) „chladiaci spotrebič s vyššou teplotou“ znamená chladiaci spotrebič, v ktorom sa nachádza len jedno alebo viac chladiacich oddelení s vyššou teplotou;

e) „chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín“ znamená chladiaci spotrebič s aspoň jedným oddelením na uchovávanie čerstvých potravín a oddelením na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín, ale bez oddelení na uchovávanie mrazených potravín;

f) „oddelenie“ znamená ktorékoľvek z oddelení uvedených v písmenách g) až n);

g) „oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín“ znamená oddelenie určené na uchovávanie nezmrazených potravín, ktoré sa môže deliť na ďalšie pododdelenia;

h) „chladiace oddelenie s vyššou teplotou“ je oddelenie určené na uchovávanie osobitných potravín alebo nápojov pri teplote vyššej, než je teplota oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín;

i) „oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín“ znamená oddelenie určené špecificky na uchovávanie veľmi rýchlo sa kaziacich potravín;

j) „oddelenie na výrobu ľadu“ znamená oddelenie s nízkou teplotou určené špecificky na výrobu a uchovávanie ľadu;

k) „oddelenie na uchovávanie mrazených potravín“ znamená oddelenie s nízkou teplotou určené špecificky na uchovávanie mrazených potravín klasifikované podľa teploty takto:

i)

„jednohviezdičkové oddelenie“ : oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom teplota nie je vyššia ako – 6 °C;

ii)

„dvojhviezdičkové oddelenie“ : oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom teplota nie je vyššia ako – 12 °C;

iii)

„trojhviezdičkové oddelenie“ : oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom teplota nie je vyššia ako – 18 °C;

iv)

„oddelenie na mrazenie potravín“ (alebo „štvorhviezdičkové oddelenie“) : oddelenie vhodné na zamrazenie minimálne 4,5 kg potravín na 100 l skladovacieho objemu, v žiadnom prípade nie menej ako 2 kg, z teploty okolitého vzduchu na – 18 °C v priebehu 24 hodín, ktoré je vhodné aj na uchovávanie mrazených potravín za trojhviezdičkových podmienok uchovávania a v rámci oddelenia môže obsahovať aj dvojhviezdičkové sekcie;

v)

„bezhviezdičkové oddelenie“ : oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom je teplota < 0 °C a ktoré sa môže používať aj na výrobu a uchovávanie ľadu, ale nie je určené na uchovávanie veľmi rýchlo sa kaziacich potravín;

l) „oddelenie na uchovávanie vína“ znamená oddelenie výlučne určené buď na krátkodobé uchovávanie vína s cieľom dať vínu ideálnu teplotu na konzumáciu alebo na dlhodobé uchovávanie vína, aby víno dozrelo, s týmito vlastnosťami:

i) stála skladovacia teplota, buď vopred nastavená alebo nastavovaná ručne podľa pokynov výrobcu, v rozsahu od + 5 °C do + 20 °C;

ii) skladovacia teplota (skladovacie teploty) so zmenami v závislosti od času menšími ako 0,5 K pri každej deklarovanej teplote okolitého vzduchu špecifikovanej podľa klimatickej triedy chladiaceho spotrebiča pre domácnosť;

iii) aktívna alebo pasívna kontrola vlhkosti v oddelení v rozsahu od 50 % do 80 %;

iv) skonštruované tak, aby sa znižoval prenos vibrácií na oddelenie, pochádzajúcich buď z kompresora chladničky alebo z akéhokoľvek vonkajšieho zdroja;

m) „multifunkčné oddelenie“ znamená oddelenie určené na používanie pri dvoch alebo viacerých teplotách v jednotlivých typoch oddelení s možnosťou nastavenia konečným používateľom s cieľom stáleho udržiavania rozsahu prevádzkovej teploty pre jednotlivé typy oddelení v súlade s pokynmi výrobcu; ak je však možné meniť teploty v oddelení v rozsahu rozličných prevádzkových teplôt len na obmedzenú dobu trvania (napríklad zariadenie na rýchle mrazenie), oddelenie nie je „multifunkčným oddelením“ podľa vymedzenia pojmov v tomto nariadení;

n) „iné oddelenie“ znamená oddelenie, ktoré nie je oddelením na uchovávanie vína a je určené na uchovávanie osobitných potravín pri teplote vyššej ako + 14 °C;

o) „dvojhviezdičková sekcia“ znamená časť mrazničky potravín, oddelenie na mrazenie potravín, trojhviezdičkové oddelenie alebo trojhviezdičkový box na uchovávanie mrazených potravín, ktoré nemá svoje vlastné samostatné dvierka alebo veko a v ktorej teplota nie je vyššia ako – 12 °C;

p) „mraznička pultového typu“ znamená mrazničku potravín, ktorej oddelenie(-a) je (sú) prístupné zvrchu spotrebiča alebo ktorá má oddelenia pultového aj skriňového typu, ale vonkajší objem oddelenia(-í) pultového typu je väčší ako 75 % celkového vonkajšieho objemu spotrebiča;

q) „zvrchu otváraný typ“ alebo „pultový typ“ znamená chladiaci spotrebič, ktorého oddelenie(-a) je (sú) prístupné zvrchu spotrebiča;

r) „skriňový typ“ znamená chladiaci spotrebič, ktorého oddelenie(-a) je (sú) prístupné z prednej strany spotrebiča;

s) „rýchle mrazenie“ znamená vratnú vlastnosť, ktorú môže aktivovať konečný používateľ v súlade s pokynmi výrobcu a ktorá znižuje skladovaciu teplotu mrazničky alebo mraziaceho oddelenia tak, aby sa dosiahlo rýchle zmrazenie nezmrazených potravín;

t) „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model chladiaceho spotrebiča od iného modelu s rovnakou menom dodávateľa alebo obchodnou značkou.
PRÍLOHA II

Štítok

1.   ŠTÍTOK PRE CHLADIACE SPOTREBIČE PRE DOMÁCNOSŤ S TRIEDOU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A+++ AŽ C

image

1. Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II. identifikačný kód modelu dodávateľa;

III. trieda energetickej efektívnosti určená v súlade s prílohou IX; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV. ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená na celé číslo a vypočítaná podľa bodu 3 ods. 2 prílohy VIII;

V. celkový skladovací objem všetkých oddelení, ktoré sú bez hviezdičiek (t. j. s prevádzkovou teplotou > – 6 °C) zaokrúhlený na celé číslo;

VI. celkový skladovací objem všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín, ktoré sú označené hviezdičkami (t. j. s prevádzkovou teplotou ≤ – 6 °C), zaokrúhlený na celé číslo a označený hviezdičkami patriacimi oddeleniu s najvyšším podielom na tomto celkovom skladovacom objeme; ak chladiace spotrebiče pre domácnosť nemajú oddelenie(-a) na uchovávanie mrazených potravín dodávateľ uvedie „– L“ namiesto hodnoty a miesto označenia hviezdičkami nechá prázdne;

VII. úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo.

V prípade spotrebičov na uchovávanie vína sa však body V a VI nahrádzajú menovitou kapacitou vyjadrenou počtom štandardných fliaš s objemom 75 centilitrov, ktoré je možné uložiť do spotrebiča podľa pokynov výrobcu.

2. Úprava štítku musí byť v súlade s bodom 3 ods. 1 tejto prílohy. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ( 1 ), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ŠTÍTOK PRE CHLADIACE SPOTREBIČE PRE DOMÁCNOSŤ S TRIEDOU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI D AŽ G

image

1. Na tomto štítku sa uvádzajú informácie uvedené v bode 1 ods. 1

2. Úprava štítku musí byť v súlade s bodom 3 ods. 2 tejto prílohy. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

3.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

1. Vyhotovenie štítku všetkých chladiacich spotrebičov pre domácnosť s triedou energetickej efektívnosti A+++ až C okrem spotrebičov na uchovávanie vína je také ako na tomto obrázku:

image

Pričom:

a) Štítok má šírku aspoň 110 mm a výšku 220 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

b) Pozadie štítku je biele.

c) Farby sú CMYK – modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d) Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

image   Hrúbka čiary: 5 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

image   Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image  

Energetický štítok

:

farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyanová – dĺžka: 92,5 mm.

image   Stupnica A – G

  Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

 

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

  Text: Calibri bold 19 pt, veľké tlačené a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 13 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

image   Trieda energetickej efektívnosti

  Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna.

  Text: Calibri bold 29 pt, veľké tlačené a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

image   Energia

  Text: Calibri regular 11 pt, veľké tlačené písmená, čierna.

image   Ročná spotreba energie:

  Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 45 pt, 100 % čierna.

  Druhý riadok: Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

image   Skladovacie objemy všetkých oddelení bez označenia hviezdičkami:

  Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 25 pt, 100 % čierna. Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

image   Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom:

  Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

 

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

image   Skladovacie objemy všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín označených hviezdičkami:

  Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

 

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

image   Meno dodávateľa alebo obchodná značka

image   Identifikačný kód modelu dodávateľa

image  Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 90 × 15 mm.

image   Číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 11 pt.

2. Vyhotovenie štítku chladiacich spotrebičov pre domácnosť s triedou energetickej efektívnosti D až G okrem spotrebičov na uchovávanie vína je také ako na tomto obrázku:

image

Pričom:

Úprava štítku musí byť okrem bodu 8, pre ktorý platí nasledovné, v súlade s bodom 3 ods. 1 tejto prílohy:

image   Ročná spotreba energie:

  Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 32 pt, 100 % čierna.

  Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

3. Vyhotovenie štítku spotrebičov na uchovávanie vína je také ako na tomto obrázku:

image

Pričom:

a) Štítok má šírku aspoň 110 mm a výšku 220 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

b) Pozadie štítku je biele.

c) Farby sú CMYK – modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d) Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

image   Hrúbka čiary: 5 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

image   Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image  

Energetický štítok

:

farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyanová – dĺžka: 92,5 mm.

image   Stupnica A – G

  Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

 

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 19 pt, veľké tlačené a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 13 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

image   Trieda energetickej efektívnosti

  Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna;

  Text: Calibri bold 29 pt, veľké tlačené, biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

image   Energia

  Text: Calibri regular 11 pt, veľké tlačené písmená, čierna.

image   Ročná spotreba energie:

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 30 pt, 100 % čierna.

  Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

image   Menovitá kapacita vyjadrená počtom štandardných vínových fliaš:

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

 

Hodnota

:

Calibri bold 28 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 15pt, 100 % čierna.

image   Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom:

  Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

 

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

image   Meno dodávateľa alebo obchodná značka

image   Identifikačný kód modelu dodávateľa

image  Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 90 × 15 mm.

image   Číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 11 pt.
PRÍLOHA III

Opis výrobku

1. Informácie v opise výrobku sa uvádzajú v nižšie špecifikovanom poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a) meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b) identifikačný kód modelu dodávateľa, ako sa definuje v písmene t) prílohy I;

c) kategória modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť v súlade s bodom 1 prílohy VIII;

d) trieda energetickej efektívnosti modelu v súlade s prílohou IX;

e) ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ na základe nariadenia (ES) č. 66/2010, táto informácia sa môže uviesť;

f) ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená na celé číslo a vypočítaná podľa bodu 3 ods. 2 prílohy VIII. Opisuje sa ako: „Spotreba energie ‚XYZ‘ kWh za rok na základe výsledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa a kde je umiestnený.“;

g) skladovací objem každého oddelenia a platný počet hviezdičiek, ako sa definuje v bode 1 ods. 1 pododseku VI prílohy II, ak existujú;

h) uvádza sa určená teplota „iných oddelení“ v zmysle písmena n) prílohy I. Pre oddelenia na uchovávanie vína v spotrebičoch na uchovávanie vína sa uvádza najnižšia skladovacia teplota, ktorá je v oddelení buď vopred nastavená, alebo ju môže nastaviť konečný používateľ, a ktorá sa dá trvalo udržiavať podľa pokynov výrobcu;

i) poznámka „beznámrazový systém“ pre príslušné oddelenie(-a), ako je definovaná v písmene b) prílohy I;

j) „bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu ‚X‘ h“ definovaný ako „čas teplotného nárastu“;

k) „kapacita mrazenia“ v kg/24 h;

l) „klimatická trieda“ v súlade s bodom 1 tabuľky 3 v prílohe VIII vyjadrená ako: „Klimatická trieda: W [klimatická trieda]. Tento spotrebič je určený na používanie pri izbovej teplote od ‚X‘ [najnižšia teplota] °C do ‚Y‘ [najvyššia teplota] °C.“;

m) úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo;

n) ak je model spotrebiča určený na zabudovanie, je potrebné to uviesť;

o) v prípade spotrebičov na uchovávanie vína táto informácia: „Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína.“ Tento bod sa nevzťahuje na chladiace spotrebiče, ktoré nie sú určené špeciálne na uchovávanie vína, avšak môžu sa na tento účel používať; nevzťahuje sa ani na chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré majú oddelenie na uchovávanie vína skombinované s iným typom oddelenia.

2. Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na viaceré modely chladiacich spotrebičov, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3. Informácie uvedené opise výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.
PRÍLOHA IV

Technická dokumentácia

1. Technická dokumentácia uvedená v bode 3 písm. c) obsahuje:

a) meno a adresu dodávateľa;

b) všeobecný opis modelu chladiaceho spotrebiča dostatočný na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c) podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d) podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

e) totožnosť a podpis osoby poverenej ukladať záväzky výrobcovi;

f) technické parametre meraní stanovených v súlade s prílohou VIII:

i) celkové rozmery;

ii) celkový požadovaný priestor na používanie;

iii) celkový(-é) vonkajší(-ie) objem(-y);

iv) skladovací(-ie) objem(-y) a celkový(-é) skladovací(-ie) objem(-y);

v) počet hviezdičiek oddelení na uchovávanie mrazených potravín;

vi) typ odmrazovania;

vii) skladovacia teplota;

viii) spotreba energie;

ix) čas teplotného nárastu;

x) kapacita mrazenia;

xi) spotreba elektrickej energie;

xii) vlhkosť v oddelení na uchovávanie vína;

xiii) úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom;

g) výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VIII.

2. Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou iného ekvivalentného chladiaceho spotrebiča, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií alebo oboch a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov chladiaceho spotrebiča pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.
PRÍLOHA V

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený

1. Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a) trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou IX;

b) ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa bodu 3 ods. 2 prílohy VIII;

c) skladovací objem každého oddelenia a platný počet hviezdičiek, ako sa definuje v bode 1 ods. 1 pododseku VI prílohy II, ak existujú;

d) „klimatická trieda“ v súlade s bodom 1 tabuľky 3 v prílohe VIII;

e) úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo;

f) ak je model určený na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti;

g) v prípade spotrebičov na uchovávanie vína táto informácia: „Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína.“ Tento bod sa nevzťahuje na chladiace spotrebiče, ktoré nie sú určené špeciálne na uchovávanie vína, avšak môžu sa na tento účel používať; nevzťahuje sa ani na chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré majú oddelenie na uchovávanie vína skombinované s iným typom oddelenia.

2. Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí ustanovenom podľa prílohy III.

3. Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.
PRÍLOHA VI

Merania

1.

Na účely súladu a overenia súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania vykonávajú pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane metód stanovených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY TESTOVANIA

Uplatňujú sa tieto všeobecné podmienky testovania:

1. ak sú k dispozícii antikondenzačné ohrievače, ktoré môže vypínať a zapínať konečný používateľ, musia sa zapnúť a – ak sú nastaviteľné – nastaviť na maximálny ohrev;

2. v prípade „výdajných“ zariadení (napr. automatov na ľad alebo chladenú vodu/nápoje), ktoré môže vypínať a zapínať konečný používateľ, tieto zariadenia musia byť počas merania spotreby energie zapnuté, ale nesmú byť v prevádzke;

3. v prípade multifunkčných spotrebičov a oddelení sa za skladovaciu teplotu počas merania spotreby energie považuje menovitá teplota najchladnejšieho typu oddelenia stanovená na stále bežné používanie v súlade s pokynmi výrobcu;

4. spotreba energie sa u chladiaceho spotrebiča pre domácnosť určuje v najchladnejšej konfigurácii v súlade s pokynmi výrobcu pri stálom bežnom používaní pre všetky „iné oddelenia“ podľa vymedzenia uvedeného v tabuľke 5 prílohy VIII.

3.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Určujú sa tieto parametre:

a) „celkové rozmery“, ktoré sa merajú s presnosťou na najbližší celý milimeter;

b) „celkový požadovaný priestor na používanie“, ktorý sa meria s presnosťou na najbližší celý milimeter;

c) „celkový(-é) vonkajší(-ie) objem(-y)“, ktoré sa merajú s presnosťou na najbližší celý kubický decimeter alebo liter;

d) „skladovací(-ie) objem(-y) a celkový(-é) skladovací(-ie) objem(-y)“, ktoré sa merajú s presnosťou na najbližší celý kubický decimeter alebo liter;

e) „typ odmrazovania“;

f) „skladovacia teplota“;

g) „spotreba energie“, ktorá sa vyjadruje v kilowatt hodinách za 24 hodín (kWh/24 h), s presnosťou na tri desatinné miesta;

h) „čas teplotného nárastu“;

i) „kapacita mrazenia“;

j) „vlhkosť v oddelení na uchovávanie vína“, ktorá sa vyjadruje ako percentuálny podiel zaokrúhlený na najbližšiu celú hodnotu a

k) „úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom“.

▼M2
PRÍLOHA VII

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a dodávateľ ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii. Hodnoty a triedy uvedené na štítku označujúcom energetickú efektívnosť alebo v informačnom liste nemú byť pre dodávateľa výhodnejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto delegovanom nariadení, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa článku 5 písm. b) smernice 2010/30/EÚ (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než zodpovedajúce hodnoty uvedené v skúšobných protokoloch podľa bodu iii) uvedeného článku a

b) hodnoty uvedené na štítku označujúcom energetickú efektívnosť a v informačnom liste nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než deklarované hodnoty a uvedená trieda energetickej účinnosti nie je pre dodávateľa priaznivejšia než trieda určená na základe deklarovaných hodnôt a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 1.

3. Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahnu, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii dodávateľa uvedené ako ekvivalentné modely chladiacich spotrebičov pre domácnosť, nie sú v súlade s týmto delegovaným nariadením.

4. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať ďalšie tri jednotky jedného alebo viacerých rôznych modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii dodávateľa uvedené ako ekvivalentný model.

5. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak je pri týchto troch jednotkách aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami uvedenými v tabuľke 1.

6. Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii dodávateľa uvedené ako ekvivalentné modely chladiacich spotrebičov pre domácnosť, nie sú v súlade s týmto delegovaným nariadením.

7. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohách VI a VIII.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 1 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 1

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Vonkajší objem

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 3 % alebo 1 liter podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Skladovací objem

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 3 % alebo 1 liter podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. V prípadoch, keď sú objemy chladiaceho oddelenia s vyššou teplotou a oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín vzájomne regulovateľné používateľom, tento objem sa overuje pri nastavení chladiaceho oddelenie s vyššou teplotou na jeho minimálny objem.

Kapacita mrazenia

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 10 %.

Spotreba energie

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu (E24 h ) o viac ako 10 %.

Vlhkosť spotrebičov na uchovávanie vína

Určená hodnota relatívnej vlhkosti zaznamenaná pri skúške nesmie v žiadnom smere prekročiť deklarovaný rozsah o viac ako 10 %.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Určená hodnota musí zodpovedať deklarovanej hodnote.

▼B
PRÍLOHA VIII

Klasifikácia chladiacich spotrebičov pre domácnosť, metóda výpočtu ekvivalentného objemu a koeficient energetickej efektívnosti

1.   KLASIFIKÁCIA CHLADIACICH SPOTREBIČOV PRE DOMÁCNOSŤ

Chladiace spotrebiče pre domácnosť sú klasifikované v kategóriách uvedených v tabuľke 1.

Každá kategória je definovaná osobitným zložením oddelení podľa tabuľky 2 a nezávisí od počtu dvierok a/alebo zásuviek.Tabuľka 1

Kategórie chladiacich spotrebičov pre domácnosť

Kategória

Názov

1

Chladnička s jedným alebo viacerými oddeleniami na uchovávanie čerstvých potravín

2

Chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom s vyššou teplotou, chladiace spotrebiče s vyššou teplotou a spotrebiče na uchovávanie vína

3

Chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a chladnička s bezhviezdičkovým oddelením

4

Chladnička s jednohviezdičkovým oddelením

5

Chladnička s dvojhviezdičkovým oddelením

6

Chladnička s trojhviezdičkovým oddelením

7

Chladnička s mrazničkou

8

Mraznička skriňového typu

9

Mraznička pultového typu

10

Multifunkčné a iné chladiace spotrebiče

Chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré nie je možné klasifikovať v kategóriách 1 až 9 z dôvodu teploty v oddeleniach, sa klasifikujú v kategórii 10.Tabuľka 2

Klasifikácia chladiacich spotrebičov pre domácnosť a príslušné zloženie oddelení

Menovitá teplota (pre EEI) (°C)

Konštrukcia T

+ 12

+ 12

+ 5

0

0

– 6

– 12

– 18

– 18

Kategória

(číslo)

Typy oddelení

Iné

Uchovávanie vína

S vyššou teplotou

Uchovávanie čerstvých potravín

Rýchlo sa kaziace potraviny

Bezhviezdičkové/Výroba ľadu

1-hviezd.

2-hviezd.

3-hviezd.

4-hviezd.

Kategória spotrebičov

Zloženie oddelení

CHLADNIČKA S JEDNÝM ALEBO VIACERÝMI ODDELENIAMI NA UCHOVÁVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ S CHLADIACIM SPOTREBIČOM S VYŠŠOU TEPLOTOU, CHLADIACE SPOTREBIČE S VYŠŠOU TEPLOTOU A SPOTREBIČE NA UCHOVÁVANIE VÍNA

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ S CHLADIACIM SPOTREBIČOM NA UCHOVÁVANIE RÝCHLO SA KAZIACICH POTRAVÍN A CHLADNIČKA S BEZHVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

CHLADNIČKA S 1-HVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

CHLADNIČKA S 2-HVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

CHLADNIČKA S 3-HVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

MRAZNIČKA SKRIŇOVÉHO TYPU

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) ()

Y

8

MRAZNIČKA PULTOVÉHO TYPU

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

MULTIFUNKČNÉ A INÉ SPOTREBIČE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

(1)   Patria sem aj trojhviezdičkové boxy na uchovávanie mrazených potravín.

Poznámky:

Y = oddelenie je prítomné; N = oddelenie nie je prítomné; O = prítomnosť oddelenia je voliteľná.

Chladiace spotrebiče pre domácnosť sú klasifikované v rámci jednej alebo viacerých klimatických tried podľa tabuľky 3.Tabuľka 3

Klimatické triedy

Trieda

Symbol

Priemerná teplota okolitého vzduchu

v °C

Rozšírená mierna

SN

+ 10 až + 32

Mierna

N

+ 16 až + 32

Subtropická

ST

+ 16 až + 38

Tropická

T

+ 16 až + 43

Chladiaci spotrebič je schopný udržať požadované skladovacie teploty súčasne v rozličných oddeleniach a v rámci povolených teplotných odchýlok (počas cyklu odmrazovania) podľa tabuľky 4 pre rozličné typy chladiacich spotrebičov pre domácnosť a pre príslušné klimatické triedy.

Multifunkčné spotrebiče a oddelenia sú schopné udržať požadované skladovacie teploty rozličných typov oddelení, pričom tieto teploty môže nastaviť konečný používateľ v súlade s pokynmi výrobcu.Tabuľka 4

Skladovacie teploty

Skladovacie teploty (°C)

Iné oddelenie

Oddelenie na uchovávanie vína

Oddelenie s vyššou teplotou

Oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín

Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín

1-hviezdičkové oddelenie

2-hviezdičkové oddelenie/sekcia

Mraznička potravín a 3-hviezdičkové oddelenie/box

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 ()

≤ – 18 ()

(1)   Pre chladiace spotrebiče pre domácnosť s beznámrazovým systémom je teplotná odchýlka maximálne 3 K v priebehu 4 hodín alebo 20 % doby trvania prevádzkového cyklu v závislosti od toho, ktorý časový úsek je kratší.

Poznámky:

— tom: skladovacia teplota iného oddelenia,

— twma: skladovacia teplota oddelenia na uchovávanie vína s odchýlkou 0,5 K,

— tcm: skladovacia teplota oddelenia s vyššou teplotou,

— t1m, t2m, t3m: skladovacie teploty oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín,

— tma: priemerná skladovacia teplota oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín,

— tcc: okamžitá skladovacia teplota oddelenia na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín,

— t*, t**, t***: maximálne teploty oddelení na uchovávanie mrazených potravín,

— skladovacia teplota oddelenia na výrobu ľadu a bezhviezdičkového oddelenia je nižšia ako 0 °C.

2.   VÝPOČET EKVIVALENTNÉHO OBJEMU

Ekvivalentný objem chladiaceho spotrebiča pre domácnosť je súčet ekvivalentných objemov všetkých oddelení. Vyjadruje sa v litroch a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé číslo ako:

image

kde:

  n je počet oddelení,

  Vc je skladovací objem oddelenia(-í),

  Tc je menovitá teplota oddelenia(-í) podľa tabuľky 2,

 
image je termodynamický činiteľ stanovený v tabuľke 5,

  FFc , CC a BI sú korekčné objemové činitele stanovené v tabuľke 6.

Termodynamický korekčný činiteľ
image predstavuje teplotný rozdiel medzi menovitou teplotou oddelenia Tc (definovanou v tabuľke 2) a teplotou okolitého prostredia za štandardných podmienok skúšky pri + 25 °C, vyjadrený ako podiel na rovnakom rozdiele pre oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín pri + 5°C.

Termodynamické činitele pre oddelenia uvedené v písmenách g) až n) prílohy I sú stanovené v tabuľke 5.Tabuľka 5

Termodynamické činitele pre oddelenia chladiacich spotrebičov

Oddelenie

Menovitá teplota

(25 – Tc )/20

Iné oddelenie

Určená teplota

image

Oddelenie s vyššou teplotou/oddelenie na uchovávanie vína

+ 12 °C

0,65

Oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín

+ 5 °C

1,00

Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín

0 °C

1,25

Oddelenie na výrobu ľadu a bezhviezdičkové oddelenie

0 °C

1,25

1-hviezdičkové oddelenie

– 6 °C

1,55

2-hviezdičkové oddelenie

– 12 °C

1,85

3-hviezdičkové oddelenie

– 18 °C

2,15

Oddelenie mrazničky potravín (4-hviezdičkové oddelenie)

– 18 °C

2,15

Poznámky:

i) Pre multifunkčné oddelenia je termodynamický činiteľ určený menovitou teplotou najchladnejšieho typu oddelenia podľa tabuľky 2, ktorú môže nastavovať konečný používateľ a ktorá sa nepretržite udržiava v súlade s pokynmi výrobcu.

ii) Pre dvojhviezdičkovú sekciu (v rámci mrazničky) je určená hodnota termodynamického činiteľa Tc = – 12 °C.

iii) Pre iné oddelenia je termodynamický činiteľ určený najchladnejšou konštrukčnou teplotou, ktorú môže nastavovať konečný používateľ a ktorá sa nepretržite udržiava v súlade s pokynmi výrobcu.Tabuľka 6

Hodnoty korekčných činiteľov

Korekčný činiteľ

Hodnota

Podmienky

FF (beznámrazový)

1,2

pre beznámrazové oddelenia na uchovávanie zmrazených potravín

1

pre ostatné

CC (klimatická trieda)

1,2

pre spotrebiče triedy T (tropické)

1,1

pre spotrebiče triedy ST (subtropické)

1

pre ostatné

BI (vstavaný)

1,2

pre vstavané spotrebiče so šírkou menšou ako 58 cm

1

pre ostatné

Poznámky:

i)  FF je objemový korekčný činiteľ pre beznámrazové oddelenia.

ii)  CC je objemový korekčný činiteľ pre danú klimatickú triedu. Ak sa chladiaci spotrebič klasifikuje vo viac ako jednej klimatickej triede, na výpočet ekvivalentného objemu sa použije klimatická trieda s najvyšším korekčným činiteľom.

iii)  BI je objemový korekčný činiteľ pre vstavané spotrebiče.

3.   Výpočet koeficientu energetickej efektívnosti

Pri výpočte koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa porovnáva ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť so štandardnou ročnou spotrebou energie.

1. Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava ako:

image

a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto, kde:

AEC

=

ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť,

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť.

2. Ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočítava v kWh/rok takto:

AEC = E24h × 365

a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta, kde:

E24 h

je spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť v kWh/24 h zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

3. Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok takto:

SAEC = Veq × M + N + CH

a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, kde:

Veq je ekvivalentný objem chladiaceho spotrebiča pre domácnosť,

CH sa rovná 50 kWh/rok pre chladiace spotrebiče pre domácnosť s oddelením na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín so skladovacím objemom minimálne 15 litrov,

hodnoty M a N sú uvedené v tabuľke 7 pre každú kategóriu chladiacich spotrebičov pre domácnosť.Tabuľka 7

Hodnoty M a N podľa kategórií spotrebičov pre domácnosť

Kategória

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (1)

 (1)

(*1)   Poznámka: Pre kategóriu chladiacich spotrebičov 10 hodnoty M a N závisia od teploty a označenia oddelenia hviezdičkami, pričom najnižšia skladovacia teplota môže byť nastavená konečným používateľom a neustále udržiavaná v súlade s pokynmi výrobcu. Ak spotrebič tvorí len „iné oddelenie“ definované v tabuľke 2 a v prílohe I v písmene n), použijú sa hodnoty M a N pre kategóriu 1. Spotrebiče s trojhviezdičkovými oddeleniami alebo s oddeleniami na uchovávanie mrazených potravín sa považujú za chladničky s mrazničkou.
PRÍLOHA IX

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa stanovuje v súlade s jeho koeficientom energetickej efektívnosti (EEI), ako sa uvádza v tabuľke 1 od 20. decembra 2011 do 30. júna 2014 a v tabuľke 2 od 1. júla 2014.

Koeficient energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa stanovuje v súlade s bodom 3 prílohy VIII.Tabuľka 1

Triedy energetickej efektívnosti do 30. júna 2014

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 150Tabuľka 2

Triedy energetickej efektívnosti od 1. júla 2014

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 150

▼M1
PRÍLOHA X

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet

1. Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;

b) „vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

c) „dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

d) „alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostupnosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.

2. Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. f), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 3 prílohy II. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.

3. Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:

a) byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b) označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena, a

c) mať jeden z týchto dvoch formátov:

image

4. V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:

a) obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;

b) obrázok má formu prepojenia na štítok;

c) štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke;

d) štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;

e) na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obrazovke;

f) štítok sa prestane zobrazovať prostredníctvom možnosti 'zatvoriť' alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;

g) alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.

5. Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 písm. g), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu zreteľne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa zobrazí po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.( 1 ) Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

Top