Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0605-20180902

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010 ktorým sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, podmienky verejného zdravia a podmienky veterinárnej certifikácie potrebné pre vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/2018-09-02

02010R0605 — SK — 02.09.2018 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►M6  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 605/2010

z 2. júla 2010

ktorým sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, podmienky verejného zdravia a podmienky veterinárnej certifikácie potrebné pre vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie ◄

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 175 10.7.2010, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 914/2011 z 13. septembra 2011,

  L 237

1

14.9.2011

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 957/2012 zo 17. októbra 2012,

  L 287

5

18.10.2012

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 300/2013 z 27. marca 2013,

  L 90

71

28.3.2013

 M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 556/2013 zo 14. júna 2013,

  L 164

13

18.6.2013

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 209/2014 z 5. marca 2014,

  L 66

11

6.3.2014

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/83 z 19. januára 2018,

  L 16

6

20.1.2018

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1120 z 10. augusta 2018,

  L 204

31

13.8.2018


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 102, 11.4.2013, s.  20 (605/2010)
▼B

▼M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 605/2010

z 2. júla 2010

ktorým sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, podmienky verejného zdravia a podmienky veterinárnej certifikácie potrebné pre vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie

▼B

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú:

▼M6

a) podmienky verejného zdravia, podmienky zdravia zvierat a požiadavky na certifikáciu potrebné pre vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva do Európskej únie;

▼B

b) zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup takýchto zásielok do Európskej únie.

▼M1

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek špecifické požiadavky certifikácie stanovené v iných aktoch Únie alebo v dohodách, ktoré Únia uzavrela s tretími krajinami.

▼M6

Článok 2

Dovoz surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci A prílohy I

Členské štáty povolia dovoz zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci A prílohy I.

▼B

Článok 3

Dovoz určitých mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci B prílohy I

Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré nie sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci B prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli ošetrené pasterizáciou vrátane jednorazového tepelného ošetrenia:

a) tepelným účinkom, ktorý je minimálne rovnocenný účinku počas pasterizácie pri teplote najmenej 72 °C počas 15 sekúnd,

b) ktoré, v prípade potreby, dostatočne zaručí negatívnu reakciu na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení.

Článok 4

Dovoz určitých mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci C prílohy I

►M3

 

Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv, alebo v prípade osobitného povolenia v prílohe I aj zo surového mlieka tiav druhu Camelus dromedarius – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli tepelne ošetrené vrátane:

 ◄

a) procesu sterilizácie, pomocou ktorého bola dosiahnutá hodnota F0 ≥ 3,

b) ošetrenia ultravysokotepelným zahriatím (UHT) na teplotu najmenej 135 °C v kombinácii s primeranou dĺžkou jej udržania,

c)

 

i) krátkodobej pasterizácie pri vysokej teplote (HTST) – 72 °C počas 15 sekúnd – aplikovanou dvakrát na mlieko s pH ≥ 7, ktorou sa, v prípade potreby, dosiahne negatívna reakcia na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení, alebo

ii) ošetrenia s rovnocenným pasterizačným účinkom ako v bode i), ktorým sa, v prípade potreby, dosiahne negatívna reakcia na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení,

d) ošetrenia mlieka pomocou HTST, ktorého pH je nižšie ako 7,0; alebo

e) HTST v kombinácii s iným fyzikálnym ošetrením buď:

i) znižovaním pH pod 6 počas jednej hodiny, alebo

ii) dodatočným zahriatím na teplotu ≥ 72 °C v kombinácii s vysúšaním.

►C1

 

Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka iných zvierat, ako sú tie uvedené v ods. 1 – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli ošetrené vrátane:

 ◄

a) procesu sterilizácie, pomocou ktorého bola dosiahnutá hodnota F0 ≥ 3, alebo

b) ošetrenia ultravysokotepelným zahriatím (UHT) na teplotu najmenej 135 °C v kombinácii s primeranou dĺžkou jej udržania.

Článok 5

Certifikáty

Zásielky, ktoré sa môžu dovážať v súlade s článkami 2, 3 a 4, musí sprevádzať zdravotný certifikát vyhotovený podľa vzoru, ktorý je pre príslušnú komoditu stanovený v časti 2 prílohy II a vyplnený v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 1 danej prílohy.

Požiadavky tohto článku však nemajú brániť používaniu elektronickej certifikácie alebo iných dohodnutých systémov zosúladených na úrovni Európskej únie.

▼M6

Článok 6

Podmienky tranzitu a skladovania

Vstup na územie Európskej únie, pokiaľ ide o zásielky surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva, ktoré nie sú určené na dovoz do Európskej únie, ale pre tretiu krajinu buď okamžitým tranzitom, alebo po uskladnení v Únii v súlade s článkami 11, 12 alebo 13 smernice 97/78/ES, sa môže povoliť len v prípade, že zásielky spĺňajú tieto podmienky:

a) pochádzajú z tretej krajiny alebo z jej časti uvedenej v prílohe I, z ktorej je povolený vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva alebo výrobkov na báze mledziva na územie Európskej únie, a spĺňajú príslušné podmienky ošetrenia takýchto zásielok, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3, a 4;

b) sú v súlade so špecifickými podmienkami zdravia zvierat potrebnými pre dovoz surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva alebo výrobkov na báze mledziva do Európskej únie, ako sa vymedzuje v potvrdení o zdravotnom stave zvierat v kolónke II.1 príslušného vzorového zdravotného certifikátu vymedzeného v časti 2 prílohy II;

c) sprevádza ich zdravotný certifikát vydaný v súlade s príslušným vzorom pre daný typ zásielky vymedzeným v časti 3 prílohy II a vyplnený v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 1 uvedenej prílohy;

d) v Spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004 a podpísanom úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice pri vstupe do Únie je potvrdené, že sú vhodné na tranzit vrátane skladovania v náležitom prípade.

▼B

Článok 7

Výnimky týkajúce sa prevozu a podmienok skladovania

1.  Odchylne od článku 6 je možné povoliť prevoz zásielok smerujúcich z Ruska a do Ruska, priamo alebo cez ďalšiu tretiu krajinu, po ceste alebo po železnici na území Európskej únie medzi určenými hraničnými inšpekčnými stanicami v Lotyšsku, Litve a Poľsku zo zoznamu uvedenom v rozhodnutí Komisie 2009/821/ES ( 1 ), ak sú splnené tieto podmienky:

a) zásielka je na hraničnej inšpekčnej stanici pri vstupe do Európskej únie zapečatená veterinárnymi službami príslušného orgánu pečaťou s poradovým číslom,

b) sprievodné doklady k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES majú na každej strane pečiatku „IBA NA PREVOZ DO RUSKA CEZ EÚ“ od úradného veterinárneho lekára príslušného orgánu, ktorý zodpovedá za hraničnú inšpekčnú stanicu pri vstupe do Európskej únie,

c) sú splnené procesné požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES,

d) zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente potvrdená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice pri vstupe do Európskej únie ako vhodná na prevoz.

2.  Vykládka alebo uskladnenie, vymedzené v článku 12 ods. 4 alebo v článku 13 smernice 97/78/ES, sa v prípade takýchto zásielok nesmie na území Európskej únie povoliť.

3.  Príslušný orgán vykoná pravidelné kontroly, ktoré zabezpečia, aby sa počet zásielok a množstvá produktov, ktoré opúšťajú územie Európskej únie, zhodovali s počtom a množstvami, ktoré na toto územie vstupujú.

▼M5

Článok 7a

Výnimka týkajúca sa prevozu zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.  Odchylne od článku 6 je možné povoliť prevoz zásielok pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a smerujúcich do tretích krajín priamo po ceste na území Únie medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče, ak sú splnené tieto podmienky:

a) zásielka je na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu zapečatená úradným veterinárnym lekárom pečaťou s poradovým číslom;

b) sprievodné doklady k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES majú na každej strane pečiatku „IBA NA PREVOZ DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ“ od úradného veterinárneho lekára hraničnej inšpekčnej stanice vstupu;

c) sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d) zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004 potvrdená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice vstupu ako vhodná na prevoz.

2.  Vykládka alebo uskladnenie, vymedzené v článku 12 ods. 4 alebo v článku 13 smernice 97/78/ES, sa v prípade takýchto zásielok nesmie na území Únie povoliť.

3.  Príslušný orgán vykoná pravidelné kontroly, ktoré zabezpečia, aby sa počet zásielok a množstvá produktov, ktoré opúšťajú Úniu, zhodovali s počtom a množstvami, ktoré do Únie vstupujú.

▼M6

Článok 8

Osobitné ošetrenie

Zásielky mliečnych výrobkov a výrobkov na báze mledziva, ktorých vstup na územie Európskej únie je povolený v súlade s článkami 2, 3, 4, 6 alebo 7 z tretích krajín alebo z ich častí, kde sa v období 12 mesiacov pred dátumom podpísania zdravotného certifikátu vyskytlo ohnisko choroby slintačka a krívačka alebo v ktorých bola v uvedenom období vykonaná vakcinácia proti tejto chorobe, môžu byť povolené na vstup na územie Európskej únie iba v prípade, ak boli takéto zásielky ošetrené jedným z postupov uvedených v článku 4.

▼B

Článok 9

Zrušenie

Rozhodnutie 2004/438/ES sa zrušuje.

Odkazy na rozhodnutie 2004/438/ES sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 10

Prechodné ustanovenia

V prechodnom období do 30. novembra 2010 môžu zásielky surového mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí 2004/438/ES a ktorým boli vydané príslušné zdravotné certifikáty v zmysle rozhodnutia 2004/438/ES, naďalej vstupovať na územie Európskej únie.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M6
PRÍLOHA IZoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva (1) a výrobkov na báze mledziva (1) na územie Európskej únie, s uvedením typu tepelného ošetrenia požadovaného pre takéto komodity

Kód ISO tretej krajiny

Tretia krajina alebo jej časť

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

▼M7

AE

Emiráty Abú Zabí a Dubaj – súčasť Spojených arabských emirátov (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánsko

0

0

+

AR

Argentína

0

0

+

AU

Austrália

+

+

+

BR

Brazília

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorusko

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosna a Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švajčiarsko (2)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Čína

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžírsko

0

0

+

ET

Etiópia

0

0

+

GL

Grónsko

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keňa

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

▼M7

ME

Čierna Hora

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (3)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

0

+

+

MR

Mauritánia

0

0

+

MU

Maurícius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namíbia

0

0

+

NI

Nikaragua

0

0

+

NZ

Nový Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguaj

0

0

+

RS (4)

Srbsko

0

+

+

RU

Rusko

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvádor

0

0

+

SZ

Svazijsko

0

0

+

TH

Thajsko

0

0

+

TN

Tunisko

0

0

+

TR

Turecko

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Spojené štáty americké

+

+

+

UY

Uruguaj

0

0

+

ZA

Južná Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Mledzivo a výrobky na báze mledziva môžu byť do Európskej únie dovezené iba z krajín povolených v stĺpci A.

(*2)   Certifikáty v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(*3)   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko; definitívne označenie pre túto krajinu sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(*4)   Nezahŕňa Kosovo, ktoré je v súčasnosti pod medzinárodnou správou podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(1)   Len mliečne výrobky z mlieka tiav druhu Camelus dromedarius.

(2)   Povolené sú mliečne výrobky z mlieka tiav druhu Camelus dromedarius.

▼B
PRÍLOHA II

▼M6

ČASŤ 1

Vzory zdravotných certifikátov

„Mlieko-RM“

:

zdravotný certifikát pre surové mlieko z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I určené na ďalšie spracovanie v Európskej únii pred jeho použitím na ľudskú spotrebu.

„Mlieko-RMP“

:

zdravotný certifikát pre mliečne výrobky zo surového mlieka na ľudskú spotrebu pochádzajúce z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I určené na dovoz do Európskej únie.

„Mlieko-HTB“

:

zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu – z mlieka kráv, oviec, kôz a byvolíc – z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci B prílohy I určené na dovoz do Európskej únie.

„Mlieko-HTC“

:

zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci C prílohy I určené na dovoz do Európskej únie.

„Mledzivo-C/CPB“

:

zdravotný certifikát pre mledzivo z kráv, oviec, kôz a byvolíc a výrobky na báze mledziva z tých istých druhov pochádzajúce z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci A prílohy I určené na ľudskú spotrebu a dovoz do Európskej únie.

„Mlieko/mledzivo-T/S“

:

certifikát zdravia zvierat pre surové mlieko, mledzivo, mliečne výrobky alebo výrobky na báze mledziva na ľudskú spotrebu určené na tranzit cez Európsku úniu alebo skladovanie v Európskej únii.

Vysvetlivky

a) Zdravotné certifikáty vydávajú príslušné orgány tretej krajiny pôvodu v súlade s náležitým vzorom vymedzeným v časti 2 tejto prílohy podľa vzoru, ktorý zodpovedá surovému mlieku, mledzivu, mliečnym výrobkom alebo výrobkom na báze mledziva. Ich súčasťou sú potvrdenia v číselnom poradí uvedenom na vzore, ktoré sa vyžadujú pre každú tretiu krajinu, a v prípade potreby aj dodatočné záruky, ktoré sa vyžadujú pre danú vyvážajúcu tretiu krajinu.

b) Originál zdravotného certifikátu musí pozostávať z jedného hárku potlačeného z obidvoch strán alebo v prípade dlhšieho textu z viacerých hárkov, ktoré musia tvoriť nedeliteľný celok.

c) Každá zásielka príslušnej komodity vyvážaná na rovnaké miesto určenia z tretej krajiny uvedenej v tabuľke v prílohe I a prepravovaná v tom istom železničnom vagóne, nákladnom vozidle, lietadle alebo na tej istej lodi musí mať samostatný zdravotný certifikát.

d) Originál zdravotného certifikátu a označenia, ktoré sa uvádzajú vo vzorovom certifikáte, musia byť vyhotovené aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia na hraničnej stanici, a členského štátu určenia. Avšak tieto členské štáty môžu povoliť použitie iného úradného jazyka Európskej únie namiesto ich vlastného a v prípade potreby priloženie úradného prekladu.

e) Ak sú z dôvodu identifikácie komodít tvoriacich zásielku pripojené k certifikátu ďalšie hárky, tieto pripojené hárky sa považujú za súčasť originálu certifikátu za podmienky, že sa na každej strane nachádza podpis a pečiatka certifikujúceho úradného veterinárneho lekára.

f) Ak má zdravotný certifikát viac ako jednu stranu, každá strana musí byť v dolnej časti očíslovaná„–x(číslo strany) z y (celkový počet strán)–“ a v hornej časti musí byť uvedené referenčné číslo certifikátu pridelené príslušným orgánom.

g) Originál zdravotného certifikátu musí byť vyplnený a podpísaný zástupcom príslušného orgánu zodpovedného za overenie a certifikáciu súladu surového mlieka, mledziva, mliečnych výrobkov alebo výrobkov na báze mledziva so zdravotnými požiadavkami stanovenými v kapitole I oddiele IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a v smernici 2002/99/ES.

h) Príslušné orgány vyvážajúcej tretej krajiny zabezpečia, aby sa dodržiavali zásady certifikácie, ktoré sú rovnocenné so zásadami stanovenými smernicou Rady 96/93/ES ( 2 ).

i) Farba podpisu úradného veterinárneho lekára sa musí líšiť od farby tlače na zdravotnom certifikáte. Táto požiadavka platí aj pre iné pečiatky ako reliéfne alebo vodotlačové.

j) Originál zdravotného certifikátu musí sprevádzať zásielku až po hraničnú inšpekčnú stanicu v mieste vstupu do Európskej únie.

k) Keď sa vo vzore certifikátu uvádza ‚nehodiace sa preškrtnite‘, údaje, ktoré nie sú relevantné, sa môžu preškrtnúť a označiť iniciálkami a pečiatkou certifikujúceho úradníka alebo sa z certifikátu môžu úplne vypustiť.

▼M1

ČASŤ 2

Vzor Mlieko-RM

Zdravotný certifikát pre surové mlieko z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, určené na ďalšie spracovanie v Európskej únii pred jeho použitím na ľudskú spotrebu

image

image

image

Vzor Mlieko-RMP

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu zo surového mlieka pochádzajúce z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

image

image

image

Vzor Mlieko-HTB

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu – z mlieka kráv, oviec, kôz a byvolích kráv – z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Vzor Mlieko-HTC

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

ČASŤ 3

image

image

image( 1 ) Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.

Top