EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010L0018-20220802

Consolidated text: Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/2022-08-02

02010L0018 — SK — 02.08.2022 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2010/18/EÚ

z 8. marca 2010,

ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 068, 18.3.2010, p.13)

Zrušená:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019

L 188

79

12.7.2019

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02010L0018-20140101
Top