EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1069-20191214

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/2019-12-14

02009R1069 — SK — 14.12.2019 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

z 21. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

(Ú. v. ES L 300 14.11.2009, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/63/EÚ Text s významom pre EHP z 22. septembra 2010

  L 276

33

20.10.2010

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1385/2013 zo 17. decembra 2013,

  L 354

86

28.12.2013

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019,

  L 170

1

25.6.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

z 21. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

Spoločné ustanoveniaOddiel 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú predpisy vzťahujúce sa na verejné zdravie a zdravie zvierat pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s cieľom predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúcim z týchto produktov a minimalizovať ich, a najmä chrániť bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ktoré podľa právnych predpisov Spoločenstva nie sú určené na ľudskú spotrebu, a

b) na tieto produkty, ktoré sú na základe nezvratného rozhodnutia prevádzkovateľa určené na iné účely, než na ľudskú spotrebu:

i) produkty živočíšneho pôvodu, ktoré môžu byť podľa právnych predpisov Spoločenstva určené na ľudskú spotrebu;

ii) suroviny na výrobu produktov živočíšneho pôvodu.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a) celé telá alebo časti voľne žijúcich zvierat okrem voľne žijúcej zveri, pri ktorých nie je podozrenie z nákazy alebo postihnutia chorobou prenosnou na ľudí alebo zvieratá s výnimkou vodných živočíchov dopravených na breh na komerčné účely;

b) celé telá alebo časti voľne žijúcej zveri, ktoré nie sú po zabití sústredené v súlade s osvedčenými poľovníckymi postupmi bez toho, aby bolo narušené nariadenie (ES) č. 853/2004;

c) vedľajšie živočíšne produkty z voľne žijúcej zveri a z mäsa voľne žijúcej zveri uvedené v článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004;

d) oocyty, embryá a spermy určené na chovné účely;

e) surové mlieko, mledzivo a výrobky z nich, ktoré sa získavajú, skladujú, odstraňujú alebo používajú na farme pôvodu;

f) schránky mäkkýšov, z ktorých bolo odstránené mäkké tkanivo a svalovina;

g) kuchynský odpad, ak

i) nepochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave;

ii) nie je určený na kŕmne účely;

iii) je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b) prvý pododsek či na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie;

h) bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva o životnom prostredí, materiál z lodí spĺňajúcich požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, ktorý vznikol počas rybolovu a je odstránený do mora, okrem materiálu pochádzajúceho z pitvania rýb na týchto lodiach, ktorý vykazuje príznaky choroby vrátane parazitov, ktoré sú prenosné na ľudí;

i) surové krmivo pre spoločenské zvieratá pochádzajúce z maloobchodných predajní, v ktorých sa rozrábanie a skladovanie vykonáva výlučne s cieľom zásobovania spotrebiteľa priamo na mieste;

j) surové krmivo pre spoločenské zvieratá zo zvierat zabitých na farme pôvodu na súkromnú domácu spotrebu a

k) exkrementy a moč iné ako hnoj a nemineralizované guáno.

3.  Týmto nariadením nie sú dotknuté veterinárne právne predpisy Spoločenstva, ktorých cieľom je kontrola a tlmenie chorôb zvierat.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1. „vedľajšie živočíšne produkty“ sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane oocytov, embryí a spermy;

2. „odvodené produkty“ sú produkty získané prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného ošetrenia, transformácie alebo jednotlivých krokov spracovania vedľajších živočíšnych produktov;

3. „produkty živočíšneho pôvodu“ sú produkty živočíšneho pôvodu podľa vymedzenia v bode 8.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

4. „jatočné telá“ sú jatočné telá v zmysle bodu 1.9 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

5. „zviera“ je akýkoľvek bezstavovec alebo stavovec;

6. „hospodárske zviera“ je:

a) akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, koží a kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely;

b) zviera z čeľade koňovitých;

7. „voľne žijúce zviera“ je akékoľvek zviera, ktoré nie je držané ľuďmi;

8. „spoločenské zviera“ je akékoľvek zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne živené a držané človekom na iné než chovné účely a nie sú konzumované;

9. „vodné živočíchy“ sú živočíchy v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2006/88/ES;

▼M3

10. „príslušný orgán“ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄  ( 1 );

▼B

11. „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt reálne pod svojou kontrolou, vrátane prepravcov, obchodníkov a užívateľov;

12. „užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty na špeciálne kŕmne účely, na výskum alebo na iné osobitné účely;

13. „prevádzkareň“ alebo „závod“ je každé miesto, na ktorom sa vykonáva akákoľvek činnosť zahŕňajúca nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi, okrem rybárskej lode;

14. „uvedenie na trh“ je každá činnosť, ktorej cieľom je predať vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tretej strane v Spoločenstve, alebo akákoľvek iná odplatná alebo bezodplatná forma dodávky takejto tretej strane alebo skladovanie s cieľom dodávky tejto tretej strane;

▼M3

15. „tranzit“ je tranzit v zmysle článku 3 bodu 44 nariadenia ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄ ;

▼B

16. „vývoz“ je premiestňovanie zo Spoločenstva do tretej krajiny;

17. „prenosné spongiformné encefalopatie (PSE)“ sú všetky prenosné spongiformné encefalopatie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 999/2001;

18. „špecifikovaný rizikový materiál“ je špecifikovaný rizikový materiál v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001;

19. „tlaková sterilizácia“ je spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, po ich zmenšení na veľkosť častí nepresahujúcu 50 mm, s teplotou v strede hmoty vyššou než 133 °C najmenej počas 20 minút bez prerušenia pri absolútnom tlaku najmenej 3 bary;

20. „hnoj“ je každý exkrement a/alebo moč hospodárskych zvierat okrem chovaných rýb so stelivom alebo bez neho;

21. „povolená skládka“ je skládka, pre ktorú bolo vydané povolenie v súlade so smernicou 1999/31/ES;

22. „organické hnojivo“ a „zúrodňujúca látka“ sú materiály živočíšneho pôvodu používané na udržanie alebo zlepšenie výživy rastlín a fyzických a chemických vlastností a biologickej aktivity pôdy buď samostatne, alebo spolu, môžu zahŕňať hnoj, nemineralizované guáno, obsah tráviaceho traktu, kompost a zvyšky trávenia;

23. „vzdialená oblasť“ je oblasť, v ktorej je živočíšna populácia taká malá a prevádzkarne alebo závody na odstraňovanie natoľko vzdialené, že opatrenia potrebné na zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov by boli neprimerane nákladné v porovnaní s odstraňovaním na mieste;

24. „potraviny“ sú potraviny v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002;

25. „krmivá“ sú krmivá v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 178/2002;

26. „kal z odstrediviek alebo separátorov“ je materiál, ktorý je vedľajším produktom čistenia surového mlieka a separácie odstredeného mlieka a smotany zo surového mlieka;

27. „odpad“ je odpad v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES.Oddiel 2

Povinnosti

Článok 4

Počiatočný bod výrobného reťazca a povinnosti

1.  Ihneď potom, ako prevádzkovatelia vyrobia vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenie, označia ho a zabezpečia, aby sa s ním nakladalo v súlade s týmto nariadením (počiatočný bod).

2.  Prevádzkovatelia zabezpečia, aby vo všetkých fázach zberu, prepravy, nakladania, ošetrenia, transformácie, spracovania, skladovania, uvádzania na trh, distribúcie, používania a odstraňovania v podnikoch pod ich kontrolou vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty spĺňali požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa týkajú ich činností.

3.  Členské štáty monitorujú a overujú dodržiavanie príslušných požiadaviek tohto nariadenia prevádzkovateľmi v celom reťazci vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov podľa odseku 2. Na tento účel používajú systém úradných kontrol v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

4.  Členské štáty na svojom území vytvoria primeraný systém, ktorým sa zabezpečí, aby sa vedľajšie živočíšne produkty:

a) zbierali, označovali a prepravovali bez zbytočného odkladu a

b) ošetrovali, používali alebo odstraňovali v súlade s týmto nariadením.

5.  Členské štáty si môžu povinnosti vyplývajúce z odseku 4 plniť v spolupráci s inými členskými štátmi alebo tretími krajinami.

Článok 5

Koncový bod výrobného reťazca

1.  Odvodené produkty uvedené v článku 33, ktoré dosiahli štádium výroby regulované právnymi predpismi Spoločenstva, na ktoré sa odkazuje v tomto článku, sa považujú za produkty, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca, za ktorým už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

Tieto odvodené produkty sa tak môžu uvádzať na trh bez obmedzení vyplývajúcich z tohto nariadenia a nie sú predmetom úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

Koncový bod výrobného reťazca sa môže zmeniť:

a) pri produktoch uvedených v článku 33 písm. a) až d) v prípade rizík pre zdravie zvierat;

b) pri produktoch uvedených v článku 33 písm. e) a f) v prípade rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 6.

▼M4

2.  Pre odvodené produkty uvedené v článkoch 32, 35 a 36, ktoré už nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, sa môže stanoviť koncový bod výrobného reťazca, po ktorého dosiahnutí už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

Tieto odvodené produkty sa tak môžu uviesť na trh bez obmedzení vyplývajúcich z tohto nariadenia a nie sú už predmetom úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a, ktorými sa toto nariadenie doplní tým, že sa určí koncový bod výrobného reťazca, po ktorého dosiahnutí produkty uvedené v tomto odseku už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

3.  V prípade rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat sa články 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 týkajúce sa mimoriadnych zdravotných opatrení primerane uplatňujú na odvodené produkty uvedené v článkoch 32, 33 a 36 tohto nariadenia.

4.  Do šiestich mesiacov od 15. júla 2019 Komisia začne prvé posúdenie tých odvodených produktov uvedených v článku 32, ktoré sa už vo veľkej miere používajú v Únii ako organické hnojivá a zúrodňujúce látky. Toto posúdenie zahŕňa minimálne tieto produkty: mäsová múčka, kostná múčka, mäsokostná múčka, krv zvierat, hydrolyzované bielkoviny z materiálov kategórie 3, spracovaný hnoj, kompost, zvyšky rozkladu vznikajúce pri premene na bioplyn, perová múčka, glycerín a iné produkty z materiálov kategórie 2 alebo 3 pochádzajúce z výroby bionafty a obnoviteľných palív, ako aj krmivo pre spoločenské zvieratá, krmivá a psie žuvačky, ktoré boli zamietnuté z komerčných dôvodov alebo kvôli technickému zlyhaniu, a odvodené produkty z krvi zvierat, z koží a kožiek, z paznechtov a rohov, z guána z netopierov a vtákov, z vlny a srsti, z peria a páperia a zo štetín ošípaných. Ak z posúdenia vyplynie, že uvedené odvodené produkty už nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, Komisia určí koncový bod výrobného reťazca podľa odseku 2 tohto článku, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení posúdenia.

▼BOddiel 3

Veterinárne obmedzenia

Článok 6

Všeobecné veterinárne obmedzenia

1.  Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty z vnímavých druhov sa nesmú odosielať z chovov, prevádzkarní, závodov alebo zón, ktoré podliehajú obmedzeniam:

a) podľa veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva alebo

b) v dôsledku výskytu vážnej prenosnej choroby:

i) uvedenej v prílohe I k smernici 92/119/EHS alebo

ii) stanovenej v súlade s druhým pododsekom.

Opatrenia uvedené v písmene b) bod ii) prvého pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty odosielajú v súlade s podmienkami zameranými na to, aby sa predchádzalo šíreniu chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 5.Oddiel 4

Kategorizácia

Článok 7

Kategorizácia vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

1.  Vedľajšie živočíšne produkty sa v súlade s článkami 8, 9 a 10 rozdelia do osobitných kategórií, ktoré odrážajú úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat vznikajúceho pri uvedených vedľajších živočíšnych produktoch.

2.  Pokiaľ sa v tomto nariadení alebo podľa opatrení prijatých Komisiou na vykonávanie tohto nariadenia, ktoré môžu špecifikovať podmienky, za ktorých odvodené produkty nepodliehajú týmto pravidlám, nestanovuje inak, na odvodené produkty sa vzťahujú predpisy pre osobitnú kategóriu vedľajších živočíšnych produktov, z ktorej pochádzajú.

3.  Pokiaľ ide o hodnotenie úrovne rizika môžu sa články 8, 9 a 10 zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vedecký pokrok, pokiaľ sa takýto pokrok môže preukázať na základe hodnotenia rizika uskutočneného vhodnou vedeckou inštitúciou. Žiaden z vedľajších živočíšnych produktov uvedených v týchto článkoch sa však z uvedených zoznamov nesmie vyňať, môže sa meniť len kategorizácia a dopĺňať produkty.

4.  Opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 8

Materiál kategórie 1

Materiál kategórie 1 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a) celé telá a všetky časti tiel, vrátane koží a kožiek, týchto zvierat:

i) zvieratá podozrivé z nákazy PSE v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001, alebo v prípade ktorých bol úradne potvrdený výskyt PSE;

ii) zvieratá usmrtené v rámci opatrení na tlmenie PSE;

iii) zvieratá okrem hospodárskych a voľne žijúcich zvierat, najmä vrátane spoločenských zvierat, zoo zvierat a cirkusových zvierat;

▼M1

iv) zvieratá používané v postupe alebo postupoch vymedzených v článku 3 smernice 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely ( 2 ) v prípade, ak príslušný orgán rozhodne, že takéto zvieratá alebo akékoľvek časti ich tiel môžu v dôsledku tohto postupu alebo týchto postupov predstavovať vážne zdravotné riziko pre ľudí alebo iné zvieratá, bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003;

▼B

v) voľne žijúce zvieratá, ak sú podozrivé z nakazenia chorobami prenosnými na ľudí alebo zvieratá;

b) nasledovný materiál:

i) špecifikovaný rizikový materiál;

ii) celé telá alebo časti mŕtvych zvierat obsahujúce špecifikovaný rizikový materiál v čase odstraňovania;

c) vedľajšie živočíšne produkty zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES;

d) vedľajšie živočíšne produkty obsahujúce rezíduá iných látok a kontaminantov zo životného prostredia uvedených v skupine B ods. 3 prílohy I k smernici 96/23/ES, ak takéto rezíduá prekračujú povolené limity ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo, ak tieto chýbajú, vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

e) vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd požadovaného vykonávacími pravidlami podľa článku 27 písm. c) prvý odsek:

i) z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 1 alebo

ii) z iných prevádzkarní alebo závodov, v ktorých sa odstraňuje špecifikovaný rizikový materiál;

f) kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej preprave;

g) zmesi materiálu kategórie 1, buď s materiálom kategórie 2, alebo materiálom kategórie 3 alebo materiálom oboch kategórií.

Článok 9

Materiál kategórie 2

Materiál kategórie 2 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a) hnoj, nemineralizované guáno a obsah tráviaceho traktu;

b) vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd požadovaného vykonávacími pravidlami podľa článku 27 písm. c) prvý odsek:

i) z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 2 alebo

ii) z bitúnkov iných ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 8 písm. e);

c) vedľajšie živočíšne produkty s obsahom rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračujúcich povolené limity v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 96/23/ES;

d) produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc v týchto produktoch;

e) produkty živočíšneho pôvodu iné, než materiál kategórie 1, ktoré sú:

i) dovezené alebo uvedené z tretej krajiny a nespĺňajú veterinárne požiadavky Spoločenstva na dovoz alebo uvedenie do Spoločenstva, ak sa v právnych predpisoch Spoločenstva nepovoľuje ich dovoz alebo uvedenie podmienené osobitnými obmedzeniami alebo ich vrátením do tretej krajiny, alebo

ii) odoslané do iného členského štátu a nespĺňajú požiadavky ustanovené alebo povolené v právnych predpisoch Spoločenstva, ak sa nevrátia s povolením príslušného orgánu členského štátu pôvodu;

f) zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v článku 8 alebo článku 10:

i) ktoré uhynú inak než zabitím na bitúnku alebo usmrtením pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely kontroly chorôb;

ii) plodov;

iii) oocytov, embryí a spermy, ktoré nie sú určené na chovné účely, a

iv) hydiny uhynutej v škrupine;

g) zmesi materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3;

h) vedľajšie živočíšne produkty okrem materiálu kategórie 1 alebo materiálu kategórie 3.

Článok 10

Materiál kategórie 3

Materiál kategórie 3 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a) jatočné telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti usmrtenej zveri, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov;

b) jatočné telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, alebo telá a nižšie uvedené časti zveri usmrtenej na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:

i) jatočné telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;

ii) hydinové hlavy;

iii) kože a kožky vrátane odrezkov a štiepenky z nich, rohy a končatiny vrátane článkov prstov a zápästných i záprstných kostičiek, priehlavkovej a metatarzálnej kosti:

 zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a

 prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001;

iv) štetiny ošípaných;

v) perie;

c) vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;

d) krv zvierat, u ktorých sa neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom krvi na ľudí alebo zvieratá a ktorá bola získaná z týchto zvierat zabitých na bitúnku potom, ako v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:

i) zo zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a

ii) z prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001;

e) vedľajšie živočíšne produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku, oškvarkov a kalu z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka;

f) produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;

g) krmivo pre spoločenské zvieratá a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;

h) krv, placenta, vlna, perie, srsť, rohy, odrezky z paznechtov pochádzajúce zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá;

i) vodné živočíchy a časti takýchto živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;

j) vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zo zariadení vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu;

k) tieto materiály pochádzajúce zo zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto materiálov na ľudí alebo zvieratá:

i) schránky mäkkýšov s mäkkým tkanivom alebo svalovinou;

ii) tieto prvky pochádzajúce zo suchozemských živočíchov:

 vedľajšie produkty z liahní,

 vajcia,

 vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;

iii) jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov;

l) vodné a suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá;

m) zvieratá a ich časti patriace do zoologických radov Rodentia a Lagomorpha s výnimkou materiálu kategórie 1 podľa článku 8 písm. a) bodu iii), iv) a v) a materiálu kategórie 2 podľa článku 9 písm. a) až g);

n) kože a kožky, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce z mŕtvych zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej týmito produktmi na ľudí alebo zvieratá, okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. b) tohto článku;

o) tukové tkanivo zo zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom tohto materiálu na ľudí alebo zvieratá a ktoré boli zabité na bitúnku a v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva;

p) kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v článku 8 písm. f).KAPITOLA II

Odstraňovanie a používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktovOddiel 1

Obmedzenia použitia

Článok 11

Obmedzenia použitia

1.  Tieto spôsoby použitia vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov sú zakázané:

a) kŕmenie suchozemských zvierat určitého druhu okrem kožušinových zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu;

b) kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat kuchynským odpadom alebo krmivom obsahujúcim kuchynský odpad alebo pochádzajúcim z neho;

c) kŕmenie hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami buď priamo spásaním alebo kŕmením rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky iné než hnoj, s výnimkou prípadov, ak toto kŕmenie rastlinnými krmivami alebo spásanie nasleduje po uplynutí čakacej lehoty, ktorá zabezpečí náležitú kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat a ktorá trvá najmenej 21 dní, a

d) kŕmenie rýb z hospodárskych chovov spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel rýb z hospodárskych chovov toho istého druhu.

2.  Môžu sa stanoviť opatrenia súvisiace s týmito činnosťami:

a) previerky a kontroly uskutočňované s cieľom zabezpečiť uplatňovanie zákazov z odseku 1 vrátane detekčných metód a testov používaných na overenie prítomnosti materiálov pochádzajúcich z určitých druhov a hraničných hodnôt bezvýznamných obsahov spracovaných živočíšnych bielkovín uvedených v odseku 1 písm. a) a d), ktoré sú spôsobené náhodnou a technicky nevyhnutnou kontamináciou;

b) podmienky kŕmenia kožušinových zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu a

c) podmienky kŕmenia hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, najmä zmena čakacej lehoty uvedenej v odseku 1 písm. c).

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.Oddiel 2

Odstraňovanie a použitie

Článok 12

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 1

Materiál kategórie 1:

a) sa odstráni ako odpad spaľovaním:

i) priamo bez prvotného spracovania alebo

ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

b) sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 1 je odpadom:

i) priamo bez prvotného spracovania alebo

ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

c) sa v prípade materiálu kategórie 1 okrem materiálu uvedeného v článku 8 písm. a) bod i) a ii) odstráni spracovaním tlakovou sterilizáciou, trvalým označením výsledného materiálu a zakopaním na povolenej skládke;

d) sa v prípade materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. f) odstráni zakopaním na povolenej skládke;

e) sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo

f) sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Článok 13

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 2

Materiál kategórie 2:

a) sa odstráni ako odpad spaľovaním:

i) priamo bez prvotného spracovania alebo

ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

b) sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 2 je odpadom:

i) priamo bez prvotného spracovania alebo

ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

c) sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní tlakovou sterilizáciou a po trvalom označení výsledného materiálu;

d) sa použije na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32 po prípadnom spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu;

e) sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn:

i) po spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu alebo

ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, tráviaceho traktu a jeho obsahu, mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva, vajec a vaječných produktov, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;

f) sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;

g) sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;

h) sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo

i) sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Článok 14

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 3

Materiál kategórie 3:

a) sa odstráni ako odpad spaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho;

b) sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade, že materiál kategórie 3 je odpadom;

c) sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní;

d) sa spracuje s výnimkou materiálu kategórie 3, ktorý sa rozkladom alebo znehodnotením zmenil tak, že predstavuje neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom tohto produktu, a použije sa:

i) na výrobu krmiva pre hospodárske zvieratá okrem kožušinových zvierat, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 31 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p);

ii) na výrobu krmiva pre kožušinové zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 36;

iii) na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35, alebo

iv) na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32;

e) sa použije na výrobu surového krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35;

f) sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn;

g) sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;

h) sa v prípade schránok mäkkýšov okrem schránok uvedených v článku 2 ods. 2 písm. f) a vaječných škrupín použije za podmienok určených príslušným orgánom, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

i) sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho;

j) sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami;

k) sa v prípade kuchynského odpadu uvedeného v článku 10 písm. p) spracuje tlakovou sterilizáciou alebo spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b), alebo sa kompostuje či transformuje na bioplyn alebo

l) sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade surového mlieka, mledziva a produktov z nich odvodených, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko akejkoľvek choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá.

Článok 15

Vykonávacie opatrenia

1.  Opatrenia na vykonávanie tohto oddielu sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a) osobitné podmienky pre manipuláciu na lodi a odstraňovanie materiálu získaného z pitvania rýb na jej palube, ktoré vykazujú príznaky choroby vrátane parazitov, ktoré sú prenosné na ľudí;

b) spracovateľské metódy pre vedľajšie živočíšne produkty okrem tlakovej sterilizácie, najmä pokiaľ ide o parametre, ktoré sa pri týchto spracovateľských metódach majú uplatňovať, najmä čas, teplota, tlak a rozmery častíc;

c) parametre transformácie vedľajších živočíšnych produktov vrátane kuchynského odpadu na bioplyn alebo kompost;

d) podmienky spaľovania a spoluspaľovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

e) podmienky spaľovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

f) podmienky vzniku vedľajších živočíšnych produktov a zaobchádzania s nimi podľa článku 10 písm. c);

g) silážovanie materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov;

h) trvalé označovanie vedľajších živočíšnych produktov;

i) pridávanie do pôdy určitých vedľajších živočíšnych produktov, organických hnojív a zúrodňovacích látok;

j) používanie určitých vedľajších živočíšnych produktov na kŕmenie hospodárskych zvierat a

k) úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat, pokiaľ ide o určitý materiál, ktorý sa pokladá za neprijateľný v zmysle článku 14 písm. d).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

2.  Až do prijatia pravidiel uvedených v:

a) odseku 1 prvom pododseku písmenách c), f) a g) môžu členské štáty prijať alebo zachovať vnútroštátne predpisy pre:

i) vznik vedľajších živočíšnych produktov a zaobchádzanie s nimi podľa článku 10 písm. c);

ii) transformáciu vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 10 písm. p) a

iii) silážovanie materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov;

b) odseku 1 prvom pododseku písmene a) sa môžu tam uvedené vedľajšie živočíšne produkty odstrániť do mora; tým nie sú dotknuté právne predpisy Spoločenstva pre životné prostredie.Oddiel 3

Výnimky

Článok 16

Výnimky

Odchylne od článkov 12, 13 a 14 sa vedľajšie živočíšne produkty môžu:

a) v prípade vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. a) odstraňovať a nakladať s nimi v súlade s osobitnými podmienkami ustanovenými podľa uvedeného písmena;

b) používať na výskumné a iné osobitné účely v súlade s článkom 17;

c) v prípade vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 18 používať na osobitné kŕmne účely v súlade s uvedeným článkom;

d) v prípade vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 19 odstraňovať v súlade s uvedeným článkom;

e) odstraňovať alebo používať v súlade s alternatívnymi metódami, ktoré boli schválené v súlade s článkom 20, v závislosti od parametrov, ktoré môžu zahŕňať tlakovú sterilizáciu alebo iné požiadavky tohto nariadenia alebo jeho vykonávacích opatrení;

f) v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3 a s povolením príslušného orgánu používať na prípravu biodynamických prípravkov a ich pridávanie do pôdy v zmysle článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007;

g) v prípade materiálu kategórie 3 a s povolením príslušného orgánu používať na kŕmenie spoločenských zvierat;

h) odstraňovať v chove s povolením príslušného orgánu v prípade vedľajších živočíšnych produktov okrem materiálu kategórie 1, ktoré vznikli pri chirurgických zákrokoch na živých zvieratách alebo počas narodenia zvierat v uvedenom chove.

Článok 17

Výskum a iné osobitné účely

1.  Odchylne od článkov 12, 13 a 14 môže príslušný orgán povoliť použitie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v rámci výstav, umeleckých činností a na diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Takéto podmienky zahŕňajú:

a) zákaz akéhokoľvek ďalšieho použitia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov na iné účely a

b) povinnosť bezpečne odstrániť vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty alebo ich v prípade potreby opätovne odoslať na miesto pôvodu.

2.  V prípade rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat a najmä v prípade nových rizík, ktoré si vyžadujú prijatie opatrení na celom území Spoločenstva, sa môžu ustanoviť harmonizované podmienky dovozu a používania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedené v odseku 1. Takéto podmienky môžu zahŕňať požiadavky vzťahujúce sa na skladovanie, balenie, identifikáciu, prepravu a odstránenie.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 18

Osobitné kŕmne účely

1.  Odchylne od článkov 13 a 14 môže príslušný orgán povoliť za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, zber a použitie materiálu kategórie 2, ak pochádza zo zvierat, ktoré neboli utratené alebo neuhynuli v dôsledku choroby alebo podozrenia z choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá, a materiálu kategórie 3 na kŕmenie:

a) zoo zvierat;

b) cirkusových zvierat;

c) plazov a dravých vtákov, okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat;

d) kožušinových zvierat;

e) voľne žijúcich zvierat;

f) psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov;

g) psov a mačiek v útulkoch;

h) červov a lariev slúžiacich ako návnada pri rybolove.

2.  Odchylne od článku 12 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku môže príslušný orgán povoliť:

a) kŕmenie zoo zvierat materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) a materiálom získaným zo zoo zvierat a

b) kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) v záujme podporovania biodiverzity.

3.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých:

a) sa môže povoliť zber a používanie uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o pohyb, skladovanie a používanie materiálu kategórie 2 a kategórie 3 na kŕmenie, vrátane prípadov nových rizík, a

b) sa v určitých prípadoch odchylne od povinnosti ustanovenej v článku 21 ods. 1 kŕmenie materiálom kategórie 1 v zmysle odseku 2 tohto článku môže povoliť, vrátane:

i) ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov v určitých členských štátoch, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť;

ii) opatrení na predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 19

Zber, preprava a odstraňovanie

1.  Odchylne od článkov 12, 13, 14 a 21 môže príslušný orgán povoliť odstránenie:

a) zakopaním mŕtvych spoločenských zvierat a zvierat z čeľade koňovitých;

b) spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. a) bod v) a písm. b) bod ii), materiálov kategórie 2 a kategórie 3 na vzdialenom mieste;

c) materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. b) bod ii), materiálov kategórie 2 a kategórie 3 spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorými sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach, prístup do ktorých je prakticky nemožný, alebo by bol možný len za okolností, za ktorých je v súvislosti s geografickou alebo klimatickou situáciou alebo prírodnou katastrofou ohrozené zdravie alebo bezpečnosť osôb vykonávajúcich zber, alebo v oblastiach, prístup do ktorých by si vyžadoval vynaloženie neprimeraných nákladov na zber;

d) inými prostriedkami ako spálením alebo zakopaním na mieste v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ak množstvo materiálu neprekročí príslušný týždenný objem, ktorý sa stanoví v súlade s povahou vykonávaných činností a druhov, z ktorých príslušné vedľajšie živočíšne produkty pochádzajú;

e) vedľajších živočíšnych produktov okrem materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. a) bod i) spálením alebo zakopaním na mieste v prípade výskytu povinne hlásenej choroby, ak by sa prepravou do najbližšieho zariadenia na spracovanie alebo odstránenie vedľajších živočíšnych produktov zvýšilo nebezpečenstvo šírenia zdravotných rizík alebo by sa v prípade výskytu nákazy veľkého rozsahu prekročili kapacity na odstránenie v takýchto závodoch, a

f) spálením alebo zakopaním na mieste včiel a včelárskych vedľajších produktov za podmienok, ktorými sa predíde prenosu rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

2.  Populácia zvierat určitých druhov vo vzdialených oblastiach uvedených v odseku 1 písm. b) nesmie prekročiť maximálne percento populácií zvierat tohto druhu v príslušnom členskom štáte.

3.  Členské štáty poskytujú Komisii informácie týkajúce sa:

a) oblastí, ktoré zaraďujú medzi vzdialené oblasti na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) a dôvodov takéhoto zaradenia a aktuálnych informácií týkajúcich sa každej zmeny takéhoto zaradenia, a

b) vydávania povolení ustanovených v odseku 1 písm. c) a d) vzťahujúcich sa na materiál kategórie 1 a kategórie 2.

4.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa ustanovia v súvislosti s:

a) podmienkami zameranými na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v prípade spálenia a zakopania na mieste;

b) maximálnym percentom populácií zvierat v zmysle odseku 2;

c) objemom vedľajších živočíšnych produktov v súvislosti s charakterom činností a druhov pôvodu v zmysle odseku 1 písm. d) a

d) zoznamom chorôb uvedeným v odseku 1 písm. e).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.Oddiel 4

Alternatívne metódy

Článok 20

Autorizácia alternatívnych metód

1.  Postup autorizácie určitej alternatívnej metódy použitia alebo odstránenia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov môže vychádzať z podnetu Komisie alebo zo žiadosti členského štátu alebo zainteresovanej strany, ktorá môže zastupovať viacero zainteresovaných strán.

2.  Zainteresované strany zasielajú žiadosti príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú záujem používať alternatívnu metódu.

V lehote dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti príslušný orgán posúdi, či je žiadosť v súlade so štandardnou formou žiadosti uvedenej v odseku 10.

3.  Príslušný orgán postupuje žiadosti členských štátov a zainteresovaných strán spoločne so správou o ich hodnotení Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) a informuje o tom Komisiu.

4.  Ak Komisia začne postup autorizácie, pošle EFSA správu o svojom hodnotení.

5.  Do šiestich mesiacov od doručenia úplnej prihlášky EFSA vyhodnotí, či sa navrhovanou metódou zabezpečí, že riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat:

a) sú kontrolované spôsobom, ktorým sa predíde ich šíreniu pred odstránením v súlade s týmto nariadením alebo jeho vykonávacími predpismi, alebo

b) sú znížené na mieru, ktorá pre príslušnú kategóriu vedľajších živočíšnych produktov prinajmenšom zodpovedá spracovateľským metódam ustanoveným podľa článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b).

EFSA k predloženej žiadosti vydá stanovisko.

6.  V riadne odôvodnených prípadoch, ak EFSA požaduje od žiadateľov doplňujúce informácie, sa lehota uvedená v odseku 5 môže predĺžiť.

Po porade s Komisiou alebo žiadateľom EFSA rozhodne o lehote, v ktorej sa poskytnú tieto informácie, a informuje Komisiu a podľa potreby žiadateľa o potrebnej dodatočnej lehote.

7.  Pokiaľ má žiadateľ v úmysle predložiť doplňujúce informácie z vlastného podnetu, zasiela ich priamo EFSA.

V takomto prípade sa lehota ustanovená v odseku 5 o dodatočnú lehotu nepredlžuje.

8.  EFSA postupuje svoje stanovisko Komisii, žiadateľovi a príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

9.  Do troch mesiacov od doručenia stanoviska EFSA a so zohľadnením tohto stanoviska Komisia informuje žiadateľa o navrhovanom opatrení, ktoré sa má prijať v súlade s odsekom 11.

10.  Forma štandardného formulára na alternatívne metódy sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 2.

11.  Po doručení stanoviska EFSA sa prijme:

a) buď opatrenie, ktorým sa povoľuje alternatívna metóda použitia alebo odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, alebo

b) opatrenie, ktorým sa zamieta povolenie takejto alternatívnej metódy.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4HLAVA II

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOVKAPITOLA I

Všeobecné povinnostiOddiel 1

Zber, preprava a vysledovateľnosť

Článok 21

Zber a identifikácia kategórie a preprava

1.  Prevádzkovatelia zbierajú, identifikujú a prepravujú vedľajšie živočíšne produkty bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

2.  Prevádzkovatelia zabezpečujú, že k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom je pri preprave priložený obchodný doklad, alebo pokiaľ sa na základe tohto nariadenia alebo opatrením prijatým podľa odseku 6 vyžaduje, veterinárne osvedčenie.

Príslušný orgán môže odchylne od prvého odseku povoliť prepravu hnoja bez obchodného dokladu alebo veterinárneho osvedčenia medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami a používateľmi hnoja v tom istom členskom štáte.

3.  Obchodné doklady a veterinárne osvedčenia priložené počas prepravy k vedľajším živočíšnym produktom alebo odvodeným produktom obsahujú aspoň informácie o pôvode, určení a množstve takýchto produktov a opis takýchto vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a ich označenie, pokiaľ sa takéto označenie v tomto nariadení vyžaduje.

Čo sa však týka vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov prepravovaných na území členského štátu, môže príslušný orgán daného členského štátu schváliť prenos informácií z prvého pododseku prostredníctvom alternatívneho systému.

4.  Prevádzkovatelia zbierajú, prepravujú a odstraňujú kuchynský odpad kategórie 3 v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, ktoré sa predpokladajú v článku 13 smernice 2008/98/ES.

5.  V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3 sa prijmú tieto opatrenia:

a) vzory obchodných dokladov, ktoré je potrebné priložiť počas prepravy k vedľajším živočíšnym produktom, a

b) vzory veterinárnych osvedčení a podmienky, ktoré upravujú spôsob, akým sa musia prikladať počas prepravy k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom.

6.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a) prípady, pri ktorých sa vyžaduje veterinárne osvedčenie so zreteľom na úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúceho z určitých odvodených produktov;

b) prípady, pri ktorých sa odchylne od prvého pododseku odseku 2 a so zreteľom na nízku úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúceho z určitých vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov môže uskutočniť preprava bez dokladov alebo osvedčení uvedených v spomenutom odseku;

c) požiadavky na identifikáciu vrátane označovania a na oddeľovanie rôznych kategórií vedľajších živočíšnych produktov počas prepravy a

d) podmienky na predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat vznikajúcim pri zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov vrátane podmienok na bezpečnú prepravu týchto produktov, pokiaľ ide o obaly, vozidlá a obalový materiál.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 22

Vysledovateľnosť

1.  Prevádzkovatelia zasielajúci, prepravujúci alebo prijímajúci vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty uchovávajú záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady a veterinárne osvedčenia.

Prvý odsek sa však neuplatňuje, pokiaľ bolo vydané povolenie na prepravu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov bez obchodných dokladov alebo veterinárnych osvedčení v súlade s druhým pododsekom článku 21 ods. 2 alebo v súlade s vykonávacími opatreniami prijatými podľa článku 21 ods. 6 písm. b).

2.  Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 používajú systémy a postupy na určovanie:

a) ostatných prevádzkovateľov, ktorým sa ich vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty dodali, a

b) prevádzkovateľov, od ktorých im bola doručená dodávka.

Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušným orgánom.

3.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, najmä pokiaľ ide o:

a) informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom;

b) časovú lehotu, počas ktorej je potrebné tieto informácie uchovať.Oddiel 2

Registrácia a schvaľovanie

Článok 23

Registrácia prevádzkovateľov, prevádzkarní alebo závodov

1.  S cieľom registrácie prevádzkovatelia:

a) pred začatím činnosti oznámia príslušnému orgánu všetky prevádzkarne alebo závody, ktoré riadia a vykonávajú činnosť v akomkoľvek štádiu výroby, transportu, nakladania, spracovania, skladovania, uvádzania na trh, distribúcie, používania alebo odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

b) predložia príslušnému orgánu informácie o:

i) kategórii vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ktoré podliehajú ich kontrole;

ii) charaktere vykonávaných činností, pri ktorých sú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty vstupnou surovinou.

2.  Prevádzkovatelia poskytnú príslušnému orgánu aktuálne informácie o všetkých prevádzkarňach alebo závodoch uvedených v odseku 1 písm. a) a oznámia akúkoľvek významnú zmenu činnosti a akékoľvek uzatvorenie fungujúcej prevádzkarne alebo závodu.

3.  Podrobné pravidlá týkajúce sa registrácie podľa odseku 1 sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

4.  Odchylne od odseku 1 sa nevyžaduje žiadne oznámenie s cieľom registrácie na činnosti, v súvislosti s ktorými už boli prevádzkarne vyrábajúce vedľajšie živočíšne produkty schválené alebo registrované v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 alebo nariadením (ES) č. 853/2004, na činnosti, v súvislosti s ktorými už boli prevádzkarne alebo závody schválené v súlade s článkom 24 tohto nariadenia.

Rovnaká výnimka sa uplatňuje na činnosti zahŕňajúce výrobu vedľajších živočíšnych produktov na mieste, ktorá sa uskutočňuje na farmách alebo v iných priestoroch, kde sú držané alebo chované zvieratá, prípadne kde sa im poskytuje starostlivosť.

Článok 24

Schválenie prevádzkarní alebo závodov

1.  Prevádzkovatelia zabezpečia, aby prevádzkarne alebo závody, ktoré riadia, boli schválené príslušným orgánom, ak takéto prevádzkarne alebo závody plánujú vykonávať jednu alebo viacero z týchto činností:

a) spracovanie vedľajších živočíšnych produktov tlakovou sterilizáciou, spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b) alebo alternatívnymi metódami schválenými v súlade s článkom 20;

b) odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu spálením, okrem prevádzkarní alebo závodov, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES;

c) odstraňovanie alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ak sú odpadom, spoluspálením, okrem prevádzkarní alebo závodov, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES;

d) používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva;

e) výroba krmiva pre spoločenské zvieratá;

f) výroba organických hnojív a zúrodňovacích látok;

g) transformácia vedľajších živočíšnych produktov a/alebo odvodených produktov na bioplyn alebo kompost;

h) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich zbere, činnosťami, ako napríklad triedenie, rezanie, chladenie, mrazenie, solenie, odstraňovanie koží a kožiek alebo špecifikovaného rizikového materiálu;

i) skladovanie vedľajších živočíšnych produktov;

j) skladovanie odvodených produktov určených na:

i) odstránenie zakopaním alebo spálením alebo určených na zhodnotenie alebo odstránenie spoluspálením;

ii) použitie ako palivo;

iii) použitie ako krmivo, okrem prevádzkarní alebo závodov schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005;

iv) použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, okrem skladovania na miestach priameho použitia.

2.  V povolení uvedenom v odseku 1 sa uvádza, či sa schválenie prevádzkarne alebo závodu vzťahuje na činnosti s vedľajšími živočíšnymi produktmi a/alebo odvodenými produktmi:

a) osobitnej skupiny uvedenej v článku 8, 9 alebo 10 alebo

b) viac ako jednej skupiny uvedenej v článkoch 8, 9 alebo 10, pričom sa uvádza, či sa takéto činnosti uskutočňujú:

i) trvalo za podmienok dôsledného oddeľovania, ktorým sa predchádza akýmkoľvek rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, alebo

ii) dočasne za podmienok, ktorými sa predchádza kontaminácii, ako reakcia na nedostatok kapacít, pokiaľ ide o takého produkty, v dôsledku:

 výskytu nákazy veľkého rozsahu alebo

 iných mimoriadnych a nepredvídateľných okolností.

Článok 25

Všeobecné hygienické požiadavky

1.  Prevádzkovatelia zabezpečia, aby prevádzkarne alebo závody, ktoré riadia a ktoré vykonávajú činnosti uvedené v článku 24 ods. 1 písm. a) a h):

a) boli vybudované tak, aby sa umožnilo ich účinné čistenie a dezinfekcia a v prípade potreby musí konštrukčné riešenie podláh umožňovať ľahké odvádzanie tekutín;

b) boli vybavené primeranými zariadeniami na osobnú hygienu, ako napríklad toaletami, prezliekarňami a umývadlami pre zamestnancov;

c) mali vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom;

d) udržiavali zariadenie a vybavenie v dobrom stave a zabezpečili, aby sa meracie prístroje pravidelne kalibrovali, a

e) mali vhodné mechanizmy na čistenie a dezinfekciu nádob a vozidiel na mieste, s cieľom zabrániť riziku kontaminácie.

2.  Všetky osoby pracujúce v prevádzkarni alebo závode uvedenom v odseku 1 nosia vhodný, čistý a v prípade potreby ochranný odev.

Ak je to v konkrétnej prevádzkarni alebo závode potrebné:

a) osoby pracujúce v nečistých priestoroch nesmú vstupovať do čistých priestorov bez toho, aby si vopred nevymenili pracovný odev a obuv alebo bez ich dezinfekcie;

b) vybavenie a prístroje sa nesmú prenášať z nečistých priestorov do čistých bez toho, aby sa predtým nevyčistili a nevydezinfikovali, a

c) prevádzkovateľ zavedie postup týkajúci sa pohybu osôb s cieľom monitorovať tento pohyb a popísať správne používanie zariadení na čistenie nôh a kolies.

3.  V prevádzkarňach alebo závodoch, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v článku 24 ods. 1 písm. a):

a) sa nakladá s vedľajšími živočíšnymi produktmi tak, aby sa predišlo riziku kontaminácie;

b) sa spracúvajú vedľajšie živočíšne produkty čo najskôr. Po spracovaní sa nakladá s odvodenými produktmi tak, aby sa predišlo riziku kontaminácie a rovnako sa aj skladujú;

c) sa v prípade potreby počas spracovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov každá časť vedľajšieho živočíšneho produktu a odvodeného produktu ošetruje na danú teplotu počas daného času a predchádza sa riziku opakovanej kontaminácie;

d) prevádzkovatelia pravidelne kontrolujú uplatňované parametre, najmä teplotu, tlak, čas, rozmery častíc, v prípade potreby pomocou automatických zariadení;

e) sa pre všetky priestory prevádzkarne alebo závody prijmú a dokumentujú procesy čistenia.

Článok 26

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi v potravinárskych podnikoch

1.  Ošetrenie, spracovanie alebo skladovanie vedľajších živočíšnych produktov v prevádzkarňach alebo zariadeniach schválených alebo registrovaných v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 sa uskutočňuje za podmienok, ktorými sa predchádza krížovej kontaminácii a, ak je to potrebné, vo vyhradenej časti prevádzkarne alebo zariadenia.

2.  Suroviny na výrobu želatíny a kolagénu, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sa môžu skladovať, ošetrovať alebo spracúvať v prevádzkarňach osobitne schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, prílohou III, oddielom XIV, kapitolou I, bodom 5 a oddielom XV, kapitolou I bodom 5 za podmienky, že sa predchádza riziku prenosu chorôb izoláciou takýchto surovín od surovín určených na výrobu produktov živočíšneho pôvodu.

3.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné požiadavky veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva.

Článok 27

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia na vykonávanie tohto oddielu a oddielu 1 tejto kapitoly sa ustanovia v súvislosti s:

a) požiadavkami na infraštruktúru a vybavenie vzťahujúcimi sa na prevádzkarne alebo závody;

b) hygienickými požiadavkami uplatniteľnými na všetky druhy nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi vrátane opatrení, ktorými sa menia hygienické požiadavky pre prevádzkarne alebo závody uvedené v článku 25 ods. 1;

c) podmienkami a technickými požiadavkami na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi, na ich ošetrenie, transformáciu, spracovanie a skladovanie a s podmienkami ošetrenia odpadovej vody;

d) dokladmi, ktoré musí prevádzkovateľ predložiť na účely validácie ošetrenia, transformácie a spracovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, o ich schopnosti predchádzať riziku pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;

e) podmienkami na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi viac ako jednej kategórie podľa článkov 8, 9 alebo 10 v tej istej prevádzkarni alebo v tom istom závode:

i) pokiaľ sa takéto činnosti uskutočňujú oddelene;

ii) pokiaľ sa takéto činnosti uskutočňujú dočasne za určitých okolností;

f) podmienkami predchádzania krížovej kontaminácii pri skladovaní, ošetrovaní alebo spracúvaní vedľajších živočíšnych produktov vo vyhradenej časti prevádzkarne alebo závodu podľa článku 26;

g) štandardnými transformačnými parametrami pre výrobne bioplynu a kompostu;

h) požiadavkami vzťahujúcimi sa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie vo vysokokapacitných a v nízkokapacitných závodoch uvedených v článku 24 ods. 1 písm. b) a c) a

i) požiadavkami vzťahujúcimi sa na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov podľa článku 24 ods. 1 písm. d).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.Oddiel 3

Vlastné kontroly a analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov

Článok 28

Vlastné kontroly

Prevádzkovatelia zavedú, uskutočňujú a udržiavajú vo svojich prevádzkarňach a závodoch vlastné kontroly s cieľom monitorovať súlad s týmto nariadením. Zabezpečia, aby prevádzkareň alebo závod neopustili žiadne vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, o ktorých sa predpokladá alebo sa zistilo, že nie sú v súlade s týmto nariadením, okrem prípadov, keď sú určené na odstránenie.

Článok 29

Analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov

1.  Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú niektorú z týchto činností, zavedú, uskutočňujú a udržiavajú trvalý písomný postup alebo postupy založené na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP):

a) spracovanie vedľajších živočíšnych produktov;

b) transformácia vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn a kompost;

c) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi viac než jednej kategórie a ich skladovanie v tej istej prevádzkarni alebo závode;

d) výroba krmiva pre spoločenské zvieratá.

2.  Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 predovšetkým:

a) identifikujú všetky nebezpečenstvá, ktorým sa musí zabrániť, ktoré sa musia vylúčiť alebo znížiť na prijateľnú úroveň;

b) zisťujú kritické kontrolné body na stupni alebo stupňoch, kde je kontrola nevyhnutná na prevenciu či vylúčenie nebezpečenstva alebo jeho zníženie na prijateľnú úroveň;

c) stanovia v kritických kontrolných bodoch kritické limity oddeľujúce prijateľnosť od neprijateľnosti na prevenciu, vylúčenie alebo zníženie zistených nebezpečenstiev;

d) stanovujú a vykonávajú účinné postupy monitorovania v kritických kontrolných bodoch;

e) stanovia nápravné opatrenie v prípade, že monitorovanie preukáže, že kritický kontrolný bod nie je pod kontrolou;

f) stanovia postupy na overenie toho, či sú opatrenia uvedené v písmenách a) až e) úplné a fungujú účinne, pričom sa overovacie postupy vykonávajú pravidelne;

g) stanovia dokumenty a záznamy úmerné charakteru a veľkosti podnikov na preukázanie účinného vykonávania opatrení ustanovených v písmenách a) až f).

3.  V prípade vykonania akejkoľvek zmeny v produkte, postupe alebo v akejkoľvek fáze výroby, spracovania, skladovania alebo distribúcie preskúmajú prevádzkovatelia svoje postupy a vykonajú potrebné zmeny.

4.  Opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto článku sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

Článok 30

Národné príručky správnej praxe

1.  V prípade potreby príslušné orgány podnecujú tvorbu, šírenie a dobrovoľné používanie národných príručiek správnej praxe, najmä pre uplatňovanie zásad HACCP uvedených v článku 29. Prevádzkovatelia môžu tieto príručky využívať na základe dobrovoľnosti.

2.  Príslušný orgán posúdi národné príručky, aby sa zabezpečilo, že:

a) boli vypracované na základe konzultácie so zástupcami strán, ktorých záujmy by mohli byť značne dotknuté, a že boli distribuované odvetviami prevádzkovateľov, a

b) že ich obsah je účelný v odvetviach, ktorých sa týkajú.KAPITOLA II

Uvádzanie na trhOddiel 1

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat

Článok 31

Uvádzanie na trh

1.  Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty určené na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat sa môžu uvádzať na trh pod podmienkou, že:

a) sú materiálom kategórie 3 alebo z neho pochádzajú okrem materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p);

b) boli zbierané alebo spracované, v závislosti od prípadu, v súlade s podmienkami tlakovej sterilizácie alebo inými podmienkami, ktorými sa umožňuje predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 15 každým opatrením, ktoré bolo ustanovené v súlade s odsekom 2 tohto článku, a

c) pochádzajú zo schválených alebo registrovaných prevádzkarní alebo závodov v závislosti od príslušných vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov.

2.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť v súvislosti s podmienkami verejného zdravia a zdravia zvierat pre zber, spracovanie a ošetrenie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 1.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.Oddiel 2

Organické hnojivá a zúrodňovacie látky

Článok 32

Uvádzanie na trh a používanie

1.  Organické hnojivá a zúrodňovacie látky sa môžu uvádzať na trh a používať za predpokladu, že:

a) pochádzajú z materiálu kategórie 2 alebo kategórie 3;

b) boli vyrobené v súlade s podmienkami tlakovej sterilizácie alebo inými podmienkami, ktorými sa umožňuje predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s požiadavkami podľa článku 15 a každým opatrením, ktoré bolo ustanovené v súlade s odsekom 3 tohto článku;

c) pochádzajú zo schválených alebo registrovaných prevádzkarní alebo závodov, v závislosti od prípadu, a

d) v prípade mäsokostnej múčky pochádzajúcej z materiálu kategórie 2 a spracovaných živočíšnych bielkovín určených na použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky alebo na použitie v takýchto látkach boli zmiešané so zložkou, ktorá znemožní následné použitie zmesi na kŕmne účely, a označené, ak je to potrebné podľa opatrení schválených podľa odseku 3.

Okrem toho zvyšky trávenia z transformácie na bioplyn alebo kompost môžu byť uvedené na trh a používané ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky.

Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy, ktorými sa ukladajú ďalšie podmienky alebo obmedzenia používania organických hnojív a zúrodňovacích látok za predpokladu, že sú takéto predpisy odôvodnené z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat.

2.  Odchylne od odseku 1 písm. d) sa miešanie nepožaduje v prípade materiálov, ktorých použitie na kŕmne účely je vylúčené z dôvodu ich zloženia alebo obalu.

3.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a) podmienky verejného zdravia a zdravia zvierat pre výrobu a používanie organických hnojív a zúrodňovacích látok;

b) prvky alebo látky označovania organických hnojív a zúrodňovacích látok;

c) zložky, ktoré sa majú zmiešavať s organickými hnojivami alebo zúrodňovacími látkami;

d) doplnkové podmienky, akými sú postupy, ktoré sa majú používať na označovanie, a minimálne množstvá, ktoré sa majú pri príprave zmesí dodržiavať, aby sa vylúčilo použitie takýchto organických hnojív alebo zúrodňovacích látok na kŕmne účely, a

e) prípady, keď zloženie alebo obal umožňujú, aby boli materiály vylúčené z požiadavky miešania.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.Oddiel 3

Odvodené produkty upravené niektorými inými právnymi predpismi Spoločenstva

Článok 33

Uvádzanie na trh

Prevádzkovatelia môžu uvádzať na trh tieto odvodené produkty:

a) kozmetické produkty v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 76/768/EHS;

b) aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky podľa článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 90/385/EHS;

c) zdravotnícke pomôcky v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42/EHS;

d) diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 98/79/ES;

e) veterinárne lieky v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/82/ES;

f) lieky v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES.

Článok 34

Výroba

1.  Dovoz, zber a pohyb vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených do prevádzkarní alebo závodov na výrobu odvodených produktov uvedených v článku 33 a výroba týchto odvodených produktov sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva uvedenými v uvedenom článku.

Nepoužitý materiál z takýchto prevádzkarní alebo závodov sa odstraňuje v súlade s uvedenými právnymi predpismi.

2.  Toto nariadenie sa však uplatňuje, pokiaľ v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v článku 33 nie sú ustanovené podmienky na kontrolu potenciálnych rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s cieľmi tohto nariadenia.Oddiel 4

Ostatné odvodené produkty

Článok 35

Uvádzanie krmiva pre spoločenské zvieratá na trh

Prevádzkovatelia môžu uvádzať krmivo pre spoločenské zvieratá na trh za podmienky, že:

a) produkty sú odvodené:

i) z materiálu kategórie 3 okrem materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p);

ii) z materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. c) za podmienok ustanovených podľa článku 40 prvý odsek písm. a) v prípade dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov, alebo

iii) z materiálu uvedeného v článku 10 písm. a) a písm. b) bode i) a ii) v prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá a

b) zabezpečia kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat bezpečným ošetrením v súlade s článkom 38, ak bezpečné získavanie v súlade s článkom 37 nie je dostatočnou kontrolou.

Článok 36

Uvádzanie iných odvodených produktov na trh

Prevádzkovatelia môžu uviesť na trh odvodené produkty iné, ako produkty uvedené v článkoch 31, 32, 33 a 35, za predpokladu, že:

a) tieto produkty:

i) nie sú určené na použitie na kŕmenie hospodárskych zvierat alebo na pridávanie do pôdy, z ktorej sa získava krmivo, alebo

ii) nie sú určené na kŕmenie kožušinových zvierat a

b) zabezpečujú kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom:

i) bezpečného získavania materiálov v súlade s článkom 37;

ii) bezpečného spracúvania v súlade s článkom 38, ak sa bezpečným získavaním materiálov nezaručuje dostatočná kontrola, alebo

iii) overovania, či sa produkty využívajú výlučne na bezpečné cieľové použitie v súlade s článkom 39, ak sa bezpečným spracúvaním nezaručuje dostatočná kontrola.

Článok 37

Bezpečné získavanie materiálov

1.  Bezpečné získavanie materiálov zahŕňa používanie materiálov:

a) ktoré nepredstavujú žiadne neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

b) ktoré boli zbierané a prepravené z miesta zberu do výrobnej prevádzkarne alebo závodu za podmienok, ktorými sa vylučujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, alebo

c) ktoré boli dovezené do Spoločenstva a prepravené z miesta prvého vstupu do výrobnej prevádzkarne alebo závodu za podmienok, ktorými sa vylučujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

2.  Na účely bezpečného získavania materiálov prevádzkovateľ predloží doklady súvisiace s požiadavkami odseku 1 vrátane, ak je to potrebné, dôkazu o spoľahlivosti opatrení biologickej bezpečnosti, aby sa vylúčili riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúce zo vstupného materiálu.

Takéto doklady sa na požiadanie sprístupnia príslušnému orgánu.

V prípade uvedenom v odseku 1 písm. c) sa k zásielkam prikladá veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru prijatému v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

Článok 38

Bezpečné spracovanie

Bezpečné spracovanie zahŕňa uplatnenie takého výrobného procesu v súvislosti s materiálom, ktorým sa na prijateľnú úroveň znižujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúce z použitého materiálu alebo z ostatných látok pochádzajúcich z výrobného procesu.

Najmä prostredníctvom testovania konečného produktu sa zabezpečí, že odvodený produkt nepredstavuje žiadne neprijateľné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Článok 39

Bezpečné cieľové použitie

Bezpečné cieľové použitie zahŕňa použitie odvodeného produktu:

a) za podmienok, ktoré nepredstavujú žiadne neprijateľné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, alebo

b) ktorý môže predstavovať riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat na osobitné účely za predpokladu, že je takéto použitie odôvodnené cieľmi stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva, najmä na účely ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat.

Článok 40

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia na vykonávanie tohto oddielu sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a) podmienky uvádzania na trh dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 písm. c);

b) podmienky na bezpečné získavanie a prepravu materiálov, ktoré sa majú použiť za podmienok vylučujúcich riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

c) doklady uvedené v článku 37 ods. 2 prvom pododseku;

d) parametre výrobného procesu v zmysle článku 38 prvého pododseku, najmä so zreteľom na fyzikálne a chemické spracovanie použitého materiálu;

e) požiadavky vzťahujúce sa na testovanie konečného produktu a

f) podmienky na bezpečné použitie odvodených produktov, ktoré predstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.KAPITOLA III

Dovoz, tranzit a vývoz

Článok 41

Dovoz a tranzit

1.  Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty sa dovážajú do Spoločenstva alebo ním tranzitujú v súlade:

a) s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia a jeho vykonávacími opatreniami pre konkrétny vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt, ktoré sú aspoň natoľko prísne ako požiadavky vzťahujúce sa na výrobu takýchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a obchodovanie s nimi v rámci Spoločenstva;

b) s podmienkami, ktoré sú uznané aspoň za rovnocenné s podmienkami vzťahujúcimi sa na výrobu a uvádzanie takýchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh podľa právnych predpisov Spoločenstva, alebo

c) s podmienkami stanovenými v článkoch 33, 35 a 36 v prípade vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedených v týchto článkoch.

Opatrenia uvedené v písmene b) prvého pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

2.  Odchylne od odseku 1 sa dovoz a tranzit:

a) špecifikovaného rizikového materiálu uskutočňuje výlučne v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001;

b) vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s ktorýmkoľvek z odpadov označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006;

c) materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2 a produktov z nich, ktoré nie sú určené na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 35 a 36, uskutočňuje výlučne za predpokladu, že sa pravidlá ich dovozu prijali v súlade s článkom 42 ods. 2 písm. a);

d) vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na účely uvedené v článku 17 ods. 1 uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, pokým sa neprijmú harmonizované podmienky uvedené v článku 17 ods. 2.

3.  V prípade dovozu a tranzitu materiálu kategórie 3 a z neho odvodených produktov sa prijmú príslušné požiadavky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a).

V týchto požiadavkách sa môže uvádzať, že:

a) zásielky musia pochádzať z tretej krajiny alebo časti tretej krajiny uvedenej na zozname v súlade s odsekom 4;

b) zásielky musia pochádzať z prevádzkarní alebo zo závodov schválených alebo registrovaných príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu a týmto orgánom na tento účel uvedených na zozname a

c) k zásielkam musia byť na mieste vstupu na územie Spoločenstva, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly, priložené doklady, akými sú obchodný doklad alebo veterinárne osvedčenie a v prípade potreby vyhlásenie, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému podľa článku 42 ods. 2 prvý pododsek písm. d).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Kým sa neprijmú požiadavky uvedené v písmenách a) a c) druhého pododseku, členské štáty tieto požiadavky ustanovia vo svojich vnútroštátnych opatreniach.

4.  Zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty sa môžu do Spoločenstva dovážať alebo ním tranzitovať, sa vypracuje v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, najmä s prihliadnutím na:

a) právne predpisy tretej krajiny;

b) organizáciu príslušného orgánu a jeho kontrolných služieb v tretej krajine, právomoci týchto služieb, dozor, ktorému podliehajú, a ich oprávnenie účinne monitorovať uplatňovanie vlastných právnych predpisov;

c) aktuálne zdravotné podmienky uplatňované pri produkcii, výrobe, skladovaní a zasielaní výrobkov živočíšneho pôvodu a nakladaní s nimi určených pre Spoločenstvo;

d) záruky, ktoré tretia krajina môže poskytnúť, pokiaľ ide o splnenie platných zdravotných podmienok;

e) skúsenosti s predajom výrobku z tretej krajiny a výsledky vykonaných dovozných kontrol;

f) výsledok všetkých inšpekcií Spoločenstva v tretej krajine;

g) zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných domácich zvierat a voľne žijúcej zveri v tretej krajine, so zohľadnením najmä exotických chorôb zvierat a všetkých aspektov všeobecnej zdravotnej situácie v krajine, ktoré by mohli predstavovať riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat v Spoločenstve;

h) pravidelnosť a rýchlosť, s akou tretia krajina poskytuje informácie o existencii infekčných chorôb zvierat na svojom území, najmä chorôb uvedených v Kódexe zdravia suchozemských zvierat a Kódexe zdravia vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat;

i) predpisy o prevencii a kontrole infekčných chorôb zvierat platné v tretej krajine, a ich vykonávanie vrátane predpisov pre dovoz z iných tretích krajín.

Zoznamy prevádzkarní alebo závodov uvedených v odseku 3 druhom pododseku písm. b) sa aktualizujú a oznamujú Komisii a členským štátom a sprístupňujú verejnosti.

Článok 42

Vykonávacie opatrenia

1.  Opatrenia na vykonávanie článku 41, ktoré môžu vylúčiť vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty vyrábané v niektorých prevádzkarňach alebo závodoch z dovozu alebo prepravy s cieľom chrániť verejné zdravie alebo zdravie zvierat, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

2.  Ostatné opatrenia na vykonávanie článku 41 sa ustanovia v súvislosti s:

a) podmienkami na dovoz a tranzit materiálu kategórie 1 a kategórie 2 a produktov z nich;

b) obmedzeniami týkajúcimi sa verejného zdravia alebo zdravia zvierat vzťahujúcimi sa na dovezený materiál kategórie 3 alebo produkty z nich, ktoré môžu byť stanovené s odvolaním sa na zoznamy Spoločenstva uvádzajúce tretie krajiny alebo časti tretích krajín vypracované v súlade s článkom 41 ods. 4 alebo na iné účely týkajúce sa verejného zdravia alebo zdravia zvierat;

c) podmienkami na výrobu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v prevádzkarňach alebo v závodoch v tretích krajinách; takéto podmienky môžu zahŕňať postupy kontrol takýchto prevádzkarní alebo závodov dotknutým príslušným orgánom a môžu oslobodiť niektoré druhy prevádzkarní alebo závodov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi od schvaľovania alebo registrácie v zmysle článku 41 ods. 3 druhý pododsek písm. b), a

d) vzormi veterinárnych osvedčení, obchodných dokladov a vyhlásení, ktoré sa prikladajú k zásielkam a vymedzujú sa v nich podmienky, za ktorých sa môže konštatovať, že príslušné vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty boli zbierané alebo vyrobené v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 43

Vývoz

1.  Vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na spálenie alebo zakopanie sa zakazuje.

2.  Vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do tretích krajín, ktoré nie sú členmi OECD, na použitie vo výrobniach bioplynu alebo kompostu sa zakazuje.

3.  Materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a produkty z nich sa vyvážajú výlučne na účely iné, ako účely uvedené v odsekoch 1 a 2 za predpokladu, že boli prijaté predpisy na ich vývoz.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

4.  Článok 12 nariadenia (ES) č. 178/2002 týkajúci sa potravín a krmív vyvážaných zo Spoločenstva sa primerane uplatňuje na vývoz materiálu kategórie 3 alebo produktov z nich v súlade s týmto nariadením.

5.  Odchylne od odsekov 3 a 4 sa vývoz:

a) špecifikovaného rizikového materiálu uskutočňuje výlučne v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001;

b) vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s ktorýmkoľvek z odpadov označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006.HLAVA III

ÚRADNÉ KONTROLY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

Úradné kontroly

Článok 44

Postup schvaľovania

1.  Príslušný orgán schváli prevádzkarne alebo závody len vtedy, ak kontrola na mieste pred začiatkom akejkoľvek činnosti preukázala, že spĺňajú príslušné požiadavky ustanovené v súlade s článkom 27.

2.  Príslušný orgán môže udeliť podmienečné schválenie, ak sa na základe kontroly na mieste preukáže, že prevádzkareň alebo závod spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie prevádzkových postupov v súlade s týmto nariadením. Orgán vydá úplné schválenie, iba ak sa na základe dodatočnej kontroly na mieste vykonanej do troch mesiacov od vydania podmienečného schválenia preukáže, že prevádzkareň alebo závod spĺňa ostatné požiadavky uvedené v odseku 1. Pokiaľ sa dosiahol jasný pokrok, ale prevádzkareň alebo závod ešte stále nespĺňa všetky tieto požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienené schválenie však nepresiahne celkové obdobie šiestich mesiacov.

3.  Prevádzkovatelia musia najmä zabezpečiť, aby prevádzkareň alebo závod zastavili prevádzku, ak im príslušný orgán zrušil schválenie alebo v prípade podmienečného schválenia nepredĺžil jeho platnosť alebo nevydal úplné schválenie.

▼M3 —————

▼B

Článok 46

Pozastavenie, odobratie a zákaz činností

1.  Ak sa úradnými kontrolami alebo dohľadom, ktoré vykonal príslušný orgán, preukáže, že nie je splnená jedna alebo viacero požiadaviek tohto nariadenia, príslušný orgán prijme primerané opatrenia.

Príslušný orgán podľa povahy a závažnosti nedostatkov a prípadného rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat najmä:

a) pozastaví platnosť schválení prevádzkarní alebo závodov schválených podľa tohto nariadenia, ak:

i) sa podmienky schválenia alebo prevádzkovania prevádzkarne alebo závodu prestali plniť;

ii) od prevádzkovateľa možno očakávať, že v primeranej lehote nedostatky odstráni, a

iii) potenciálne riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat si nevyžadujú opatrenia podľa písm. b);

b) odoberie schválenia prevádzkarní a závodov schválených podľa tohto nariadenia, ak:

i) sa podmienky schválenia alebo prevádzkovania prevádzkarne alebo závodu prestali plniť a

ii) od prevádzkovateľa nemožno očakávať, že v primeranej lehote nedostatky odstráni:

 z dôvodov týkajúcich sa infraštruktúry prevádzkarne alebo závodu,

 z dôvodov týkajúcich sa osobných schopností prevádzkovateľa alebo jemu podriadeného personálu alebo

 vzhľadom na vážne riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré si pred žiadosťou prevádzkovateľa o opätovné schválenie vyžadujú významné úpravy v súvislosti s prevádzkovaním prevádzkarne alebo závodu;

c) uloží konkrétne povinnosti prevádzkarňam a závodom s cieľom napraviť existujúce nedostatky.

2.  Príslušný orgán môže podľa povahy a závažnosti nedostatkov a prípadného rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat dočasne alebo trvalo zakázať prevádzkovateľom uvedeným v článku 23 ods. 1 a 3 a článku 24 ods. 1 uskutočňovanie operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, po doručení informácií s uvedením:

a) skutočnosti, že nie sú splnené požiadavky právnych predpisov Spoločenstva, a

b) potenciálnych rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat vyplývajúce z takýchto činností.

Článok 47

Zoznamy

1.  Každý členský štát zostaví zoznam prevádzkarní, zariadení a prevádzkovateľov schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením nachádzajúcich sa na jeho území.

Členský štát pridelí každej schválenej alebo registrovanej prevádzkarni, závodu alebo prevádzkovateľovi úradné číslo, ktorým sa identifikuje prevádzkareň, závod alebo prevádzkovateľ so zreteľom na charakter jeho činností.

Členské štáty prípadne uvedú úradné číslo, ktoré bolo pridelené prevádzkarni, závodu alebo prevádzkovateľovi podľa iných právnych predpisov Spoločenstva.

Členské štáty sprístupnia zoznamy schválených alebo registrovaných prevádzkarní, závodov a prevádzkovateľov Komisii a iným členským štátom.

Členské štáty aktualizujú zoznamy schválených alebo registrovaných prevádzkarní, závodov a prevádzkovateľov a sprístupňujú ich iným členským štátom a verejnosti.

2.  Pravidlá vykonávania tohto článku môžu byť ustanovené v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, najmä pokiaľ ide o:

a) formu zoznamov uvedených v odseku 1, a

b) postup sprístupňovania zoznamov uvedených v odseku 1.

Článok 48

Kontroly v súvislosti so zasielaním do iných členských štátov

1.  Pokiaľ má prevádzkovateľ záujem zaslať materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a mäsokostnú múčku alebo živočíšny tuk z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 do iného členského štátu, informuje príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určenia.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa členský štát určenia v určenej časovej lehote rozhodne:

a) odmietnuť prijatie zásielky;

b) prijať zásielku nepodmienečne alebo

c) podriadiť prijatie zásielky týmto podmienkam:

i) ak sa v prípade odvodených produktov nevykonala tlaková sterilizácia, musí sa vykonať, alebo

ii) vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty musia spĺňať všetky podmienky na zaslanie zásielky odôvodnené v záujme ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat, aby sa zabezpečilo, že sa s týmito vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi nakladá v súlade s týmto nariadením.

2.  Formuláre žiadostí prevádzkovateľov uvedených v odseku 1 sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

3.  Príslušný orgán členského štátu pôvodu informuje prostredníctvom systému Traces príslušný orgán členského štátu miesta určenia o zaslaní každej zásielky do členského štátu určenia v súlade s rozhodnutím 2004/292/ES, pričom uvedie:

a) vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty uvedené v odseku 1;

b) spracovanú živočíšnu bielkovinu z materiálu kategórie 3.

Pokiaľ je príslušný orgán členského štátu miesta určenia informovaný o zásielke, informuje prostredníctvom systému Traces príslušný orgán členského štátu pôvodu o doručení každej zásielky.

4.  Materiály kategórie 1 a kategórie 2, mäsokostná múčka a živočíšny tuk uvedené v odseku 1 sa prepravujú priamo do prevádzkarne alebo do závodu miesta určenia, ktoré musí byť registrované alebo schválené podľa článkov 23, 24 a 44, alebo v prípade hnoja na farmu určenia.

5.  Pokiaľ sa vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty zasielajú do iného členského štátu cez územie tretej krajiny, prepravujú sa v zásielkach, ktoré boli zapečatené v členskom štáte pôvodu a je k nim priložené veterinárne osvedčenie.

V súlade s článkom 6 smernice 89/662/EHS sa zapečatené zásielky vracajú na územie Spoločenstva výlučne cez hraničnú inšpekčnú stanicu.

6.  Odchylne od odsekov 1 až 5 sa zasielajú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty uvedené v týchto odsekoch, ktoré boli zmiešané alebo kontaminované odpadom označeným v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový, do iných členských štátov len pokiaľ sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1013/2006.

7.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu prijať, pokiaľ ide o:

a) konkrétnu lehotu na rozhodnutie príslušného orgánu podľa odseku 1;

b) doplňujúce podmienky na zasielanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 4;

c) vzory veterinárnych osvedčení, ktoré sa majú prikladať k zásielkam odoslaným v súlade s odsekom 5, a

d) podmienky, za ktorých sa môžu vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, používané na výstavy, umelecké činnosti, diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely, zasielať do iných členských štátov, odchylne od odsekov 1 až 5 tohto článku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

8.  Opatrenia na vykonávanie tohto článku môžu určovať podmienky, na základe ktorých môžu príslušné orgány odchylne od odsekov 1 a 4 umožniť:

a) zasielanie hnoja prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov;

b) zasielanie iných vedľajších živočíšnych produktov prepravovaných medzi prevádzkarňami alebo závodmi nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov a

c) prepravu mŕtvych spoločenských zvierat na spálenie do prevádzkarne alebo závodu nachádzajúcich sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

▼M3 —————

▼BKAPITOLA II

Záverečné ustanovenia

Článok 51

Vnútroštátne ustanovenia

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblastiach svojich právomocí a ktoré sa priamo týkajú riadneho vykonávania tohto nariadenia.

▼M4

Článok 51a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 15. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 3 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼B

Článok 52

Výbor

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

6.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 nariadenia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 53

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania týchto pravidiel. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 4. júna 2011 a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

Článok 54

Zrušujúce ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 sa zrušuje s účinnosťou od 4. marca 2011.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 1774/2002 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 55

Prechodné opatrenie

Prevádzkarne, závody a používatelia schválení alebo registrovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002 pred 4. marcom 2011 sa pokladajú za schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením.

▼M2

Článok 56

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.

Na Mayotte ako najvzdialenejší región v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“) sa však článok 4 uplatňuje od 1. januára 2021. Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty vyrobené na Mayotte pred 1. januárom 2021 sa likvidujú v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼B
PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODYNariadenie (ES) č. 1774/2002

Toto nariadenie

článok 1

články 1a 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 2

článok 41 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 4 ods. 3, 4 a 5

článok 4 ods. 1

článok 8

článok 4 ods. 2

články 12, 15 a 16

článok 4 ods. 3

článok 24 písm. h), i) a j)

článok 4 ods. 4

článok 41 ods. 2 písm. c), článok 43 ods. 3 a ods. 5 písm. a)

článok 5 ods. 1

článok 9

článok 5 ods. 2

články 13, 15 a 16

článok 5 ods. 3

článok 24 písm. h), i) a j)

článok 5 ods. 4

článok 41 ods. 2 písm. c) a článok 43 ods. 3

článok 6 ods. 1

článok 10

článok 6 ods. 2

články 14, 15 a 16

článok 6 ods. 3

článok 24 písm. h), i) a j)

článok 7

článok 21

článok 8

článok 48

článok 9

článok 22

články 10 až 15, 17 a 18

články 23, 24, 27 a 44

článok 16

článok 6

článok 19

článok 31

článok 20 ods. 1

články 35 a 36

článok 20 ods. 2

článok 32

článok 20 ods. 3

článok 36

článok 21

článok 22

článok 11

článok 23

články 17 a 18

článok 24

článok 19

článok 25

články 28 a 29

článok 26

články 45, 46 a 47

článok 27

článok 49

článok 28

článok 35 písm. a) bod ii) a článok 41 ods.1

článok 29

články 41 a 42

článok 30

článok 41 ods. 1 písm. b)

článok 31

článok 50 ods. 1

článok 32

článok 33

článok 52

článok 34

článok 35

článok 15 ods. 2 a článok 51

článok 36

článok 37

článok 54

článok 38

článok 56( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄ z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) ( ►C1  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top