EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1051-20170906

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 1051/2009 z 3. novembra 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1051/2017-09-06

02009R1051 — SK — 06.09.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1051/2009

z 3. novembra 2009

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

(Ú. v. ES L 290 6.11.2009, s. 56)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1477 z 11. augusta 2017,

  L 211

6

17.8.2017
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1051/2009

z 3. novembra 2009

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúryČlánok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHAOpis tovaru

Zatriedenie

(číselný kód KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.  Nové štvorkolesové vozidlo (tzv. „terénne vozidlo“) so zážihovým spaľovacím piestovým motorom s výkonom približne 15 kW a čistou hmotnosťou približne 310 kg.

Vozidlo má tieto znaky:

— jedno sedadlo s dĺžkou približne 600 mm výhradne iba pre vodiča,

— automobilový riadiaci systém založený na Ackermanovom princípe, ovládaný riadidlami,

— brzdy na predných a zadných kolesách,

— automatická spojka a spiatočka,

— motor je špeciálne konštrukčne riešený na používanie v ťažkých terénoch a je schopný pri nízkych otáčkach vyvinúť dostatočnú silu,

— prenos náhonu hriadeľom na zadné kolesá,

— pneumatiky s hĺbkou dezénu vhodnou na použitie v teréne,

— otvor s príslušenstvom na pripájanie rôznych spojovacích zariadení,

— ťažná sila približne 1 170 kg (nebrzdená) a

— trvalo pripojený naviják vhodný na ťahanie guľatiny.

Vozidlo je skonštruované hlavne na vykonávanie lesníckych prác.

Spolu s vozidlom sa predkladajú rôzne spojovacie zariadenia.

8701 90 11

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 ku kapitole 87 a znením číselných kódov KN 8701 , 8701 90 a 8701 90 11 .

Keďže vozidlo je vybavené otvorom s príslušenstvom na pripájanie rôznych spojovacích zariadení a hriadeľovým náhonom kolies, je určené na použitie pri výkone prác v ťažkom teréne a na ťahanie alebo tlačenie iných vozidiel, prístrojov alebo nákladov (poznámka 2 ku kapitole 87).

Zatriedenie do položky 8703 je vylúčené, pretože vozidlo spĺňa definíciu v poznámke 2 ku kapitole 87 a dokáže ťahať alebo tlačiť najmenej dvojnásobok svojej čistej hmotnosti (nebrzdenej). (Pozri aj vysvetlivky KN k podpoložkám 8701 90 11 až 8701 90 90 .)

Naviják dáva vozidlu povahu lesného traktora. (Pozri aj vysvetlivky KN k podpoložkám 8701 90 11 až 8701 90 50 .)

Vozidlo je preto potrebné zatriediť do číselného kódu KN 8701 90 11 .

▼M1 —————

Top