Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1007-20151018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/2015-10-18

2009R1007 — SK — 18.10.2015 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1007/2009

zo 16. septembra 2009

o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 286 31.10.2009, s. 36)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1775 zo 6. októbra 2015,

  L 262

1

7.10.2015
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1007/2009

zo 16. septembra 2009

o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ),

keďže:

(1)

Tulene sú vnímavé bytosti, ktoré dokážu pociťovať bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia. Vo svojom vyhlásení o zákaze výrobkov z tuleňov v Európskej únii ( 3 ) Európsky parlament požiadal Komisiu, aby bezodkladne vypracovala návrh nariadenia, ktorým by sa zakázal dovoz, vývoz a predaj všetkých výrobkov z tuleňov grónskych a tuleňov mechúrnatých. Vo svojom uznesení z 12. októbra 2006 o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010 ( 4 ) Európsky parlament vyzval Komisiu, aby navrhla úplný zákaz dovozu výrobkov z tuleňov. Vo svojom odporúčaní 1776 (2006) zo 17. novembra 2006 o love tuleňov Parlamentné zhromaždenie Rady Európy odporučilo vyzvať členské štáty Rady Európy vykonávajúce lov tuleňov, aby zakázali všetky kruté metódy lovu, ktoré nezaručujú okamžitú smrť zvierat bez utrpenia, ako aj omračovanie zvierat takými nástrojmi, ako sú hakapiky, kyjaky a pušky, a aby podporili podnety zamerané na zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňov.

(2)

Dovoz koží z mláďat tuleňa grónskeho a mláďat tuleňa mechúrnatého a výrobkov z nich do členských štátov na komerčné účely je zakázaný na základe smernice Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov ( 5 ).

(3)

Tulene sa lovia v krajinách Spoločenstva aj mimo neho a používajú sa na získavanie produktov a výrobkov, napríklad mäsa, oleja, tuku, orgánov, kožušín a výrobkov z nich, ktoré zahŕňajú také rozdielne výrobky, akú sú kapsule Omega-3 a odev, ktorého súčasťou je spracovaná koža a kožušina z tuleňov. Tieto výrobky sa komerčne predávajú na rozličných trhoch vrátane trhu Spoločenstva. Vzhľadom na charakter týchto výrobkov je pre spotrebiteľov veľmi ťažké alebo nemožné odlíšiť ich od podobných výrobkov, ktoré nepochádzajú z tuleňov.

(4)

Lov tuleňov viedol k tomu, že verejnosť a vlády vyjadrili vážne obavy o dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat vzhľadom na bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia spôsobovaného tuleňom pri ich usmrcovaní a sťahovaní z kože tak, ako sa väčšinou vykonávajú.

(5)

Ako odpoveď na obavy občanov a spotrebiteľov o dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat pri usmrcovaní tuleňov a sťahovaní ich kože a možný výskyt na trhu výrobkov získaných zo zvierat usmrtených a stiahnutých z kože spôsobom, ktorý im spôsobil bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia, niektoré členské štáty prijali alebo majú v úmysle prijať právne predpisy upravujúce obchodovanie s výrobkami z tuleňov prostredníctvom zákazu dovozu a výroby takýchto výrobkov, pričom v iných členských štátoch neexistujú žiadne obmedzenia pre obchodovanie s týmito výrobkami.

(6)

Preto existujú rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú obchodovanie s výrobkami z tuleňov a ich dovoz, výrobu a uvádzanie na trh. Tieto rozdiely nepriaznivo vplývajú na fungovanie vnútorného trhu s výrobkami, ktoré zahŕňajú alebo môžu zahŕňať výrobky z tuleňov, a predstavujú prekážku pre obchod s takýmito výrobkami.

(7)

Existencia takýchto rôznych ustanovení môže spotrebiteľov ešte viac odrádzať od nákupu výrobkov, ktoré nie sú vyrobené z tuleňov, ktoré však nemusí byť ľahké odlíšiť od podobných výrobkov vyrobených z tuleňov, alebo výrobkov, ktoré môžu obsahovať prvky alebo zložky získané z tuleňov bez toho, aby sa to dalo jasne rozpoznať, ako sú kožušiny, kapsuly Omega-3 a oleje a kožené výrobky.

(8)

Opatreniami stanovenými v tomto nariadení by sa preto mali zosúladiť predpisy v Spoločenstve vzhľadom na komerčné aktivity súvisiace s výrobkami z tuleňov a tým by mali zabrániť narušeniu vnútorného trhu s dotknutými výrobkami vrátane výrobkov rovnocenných s výrobkami z tuleňov alebo výrobkov, ktoré ich môžu nahradiť.

(9)

V súlade s Protokolom o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je pripojený k zmluve, má Spoločenstvo okrem iného pri formulovaní a realizácii politiky vnútorného trhu venovať plnú pozornosť požiadavkám týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat. Zosúladené pravidlá stanovené v tomto nariadení by teda mali v plnej miere zohľadňovať aspekty dobrých životných podmienok zvierat.

(10)

Aby sa odstránila súčasná fragmentácia vnútorného trhu, je potrebné zabezpečiť zosúladené pravidlá a zároveň zohľadniť otázku dobrých životných podmienok zvierat. V záujme efektívneho a primeraného prekonávania prekážok voľného pohybu dotknutých výrobkov by sa uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh v zásade nemalo povoliť, aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov a zároveň sa zabezpečilo úplné splnenie požiadaviek týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Keďže obavy občanov a spotrebiteľov siahajú až k usmrcovaniu tuleňov a sťahovaniu z kože ako takému, v záujme rešpektovania týchto obáv sú potrebné aj opatrenia na zníženie dopytu, ktorý by viedol k predaju výrobkov z tuleňov na trhu, a teda i hospodárskeho dopytu vedúceho ku komerčnému lovu tuleňov. S cieľom zabezpečiť efektívne vykonávanie by sa tieto zosúladené pravidlá mali vykonávať v čase alebo na mieste dovozu dovážaných výrobkov.

(11)

I keď by bolo možné usmrcovať tulene a sťahovať ich z kože bez toho, aby im bola spôsobená zbytočná bolesť, úzkosť, strach alebo iné formy utrpenia, vzhľadom na podmienky, v akých sa lov tuleňov vykonáva, dôsledné preverovanie a kontrolu toho, či lovci dodržiavajú požiadavky v oblasti dobrých podmienok zvierat, nemožno v praxi uskutočniť alebo je prinajmenšom veľmi ťažké dosiahnuť ich efektívnym spôsobom, ako vyplýva zo záverov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zo 6. decembra 2007.

(12)

Takisto je jasné, že iné formy zosúladených pravidiel, ako sú požiadavky na označovanie, by nezabezpečili rovnaký výsledok. Navyše požadovať od výrobcov, distribútorov alebo maloobchodníkov, aby označovali výrobky, ktoré úplne alebo čiastočne pochádzajú z tuleňov, by pre tieto hospodárske subjekty znamenalo značnú záťaž a takisto by to bolo neúmerne finančne náročné v prípadoch, keď výrobky z tuleňov predstavujú len malú časť dotknutého výrobku. Naopak, opatrenia obsiahnuté v tomto nariadení sa budú ľahšie dodržiavať, pričom sa takisto obnoví dôvera spotrebiteľov.

(13)

S cieľom zabezpečiť, aby zosúladené pravidlá stanovené v tomto nariadení boli v plnej miere účinné, by sa tieto pravidlá mali uplatňovať nielen na výrobky z tuleňov pochádzajúce zo Spoločenstva, ale aj na výrobky dovezené do Spoločenstva z tretích krajín.

(14)

Nemali by sa nepriaznivo ovplyvniť základné hospodárske a sociálne záujmy komunít Inuitov, ktoré sa zaoberajú lovom tuleňov ako prostriedkom zabezpečenia svojej obživy. Lov je integrálnou súčasťou kultúry a identity členov inuitskej spoločnosti a ako taký ho uznáva Deklarácia OSN o právach pôvodných obyvateľov. Uvádzať na trh výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovov tradične vykonávaných komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva na účely obživy by malo byť preto povolené.

(15)

V tomto nariadení sa ustanovujú zosúladené pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov na trh. Nie sú ním teda dotknuté ostatné pravidlá Spoločenstva ani vnútroštátne pravidlá upravujúce lov tuleňov.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 6 ).

(17)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie podmienok, za akých sa môžu uvádzať na trh výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovov tradične vykonávaných komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva na účely ich obživy; na stanovenie podmienok pre dovoz výrobkov z tuleňov, ktorý má príležitostný charakter a pozostáva výlučne z výrobkov na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín; a na stanovenie podmienok za akých sa môžu uvádzať na trh výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovov upravených vnútroštátnymi právnymi predpismi výhradne na účel udržateľného riadenia morských zdrojov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18)

S cieľom uľahčiť príslušným vnútroštátnym orgánom operácie na vykonávanie predpisov by Komisia mala vydať technické pokyny, v ktorých budú uvedené nezáväzné údaje o kódoch kombinovanej nomenklatúry, ktoré sa môžu vzťahovať na výrobky podliehajúce tomuto nariadeniu.

(19)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre sankcie uplatniteľné za porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(20)

Členské štáty by mali pravidelne podávať správy o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto nariadenia. Na základe týchto správ by mala Komisia podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o vykonávaní tohto nariadenia.

(21)

Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne odstránenie prekážok fungovania vnútorného trhu zosúladením vnútroštátnych zákazov týkajúcich sa obchodu s výrobkami z tuleňov na úrovni Spoločenstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno dosiahnuť lepšie na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú zosúladené pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov na trh.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „tuleň“ je jedinec všetkých druhov plutvonožcov (Phocidae, OtariidaeOdobenidae);

2. „výrobok z tuleňa“ je akýkoľvek výrobok, spracovaný alebo nespracovaný, pochádzajúci alebo získaný z tuleňov, vrátane mäsa, oleja, tuku, orgánov, surových kožušín a kožušín vyčinených alebo upravených, vrátane kožušín pripevnených na doskách, krížoch a v podobných formách, a predmety vyrobené z kožušín;

3. „uvedenie na trh“ znamená zavedenie na trh Spoločenstva, a tým sprístupnenie pre tretie strany, výmenou za úhradu;

4. „Inuit“ je pôvodný obyvateľ inuitskej domoviny – t. j. tých arktických a subarktických oblastí, v ktorých majú Inuiti v súčasnosti alebo tradične priznané pôvodné práva a záujmy –, ktorého Inuiti uznávajú za príslušníka svojho národa, do ktorého patria tieto skupiny: Inupiat, Yupik (Aljaška), Inuit, Inuvialuit (Kanada), Kalaallit (Grónsko) a Yupik (Rusko);

▼M1

4a) „iné komunity pôvodného obyvateľstva“ sú komunity žijúce v nezávislých krajinách, ktoré sa považujú za pôvodné obyvateľstvo na základe toho, že pochádzajú z obyvateľstva, ktoré obývalo krajinu alebo geografický región, ku ktorému krajina patrí, počas dobytia alebo kolonizácie, alebo zriadenia súčasných štátnych hraníc, pričom si bez ohľadu na svoje právne postavenie zachovávajú niektoré alebo všetky svoje sociálne, hospodárske, kultúrne a politické inštitúcie;

▼B

5. „dovoz“ znamená akýkoľvek vstup tovaru na colné územie Spoločenstva.

▼M1

Článok 3

Podmienky uvádzania na trh

1.  Uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh sa povoľuje len v prípade, že výrobky z tuleňov pochádzajú z lovu vykonávaného komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) komunita vykonáva lov tradične;

b) lov sa vykonáva na účely a na podporu živobytia komunity, čo zahŕňa aj zabezpečenie obživy a príjmov na podporu života a udržateľného živobytia, pričom sa nevykonáva primárne z komerčných dôvodov;

c) lov sa vykonáva spôsobom, v ktorom sa berie náležitý ohľad na dobré životné podmienky zvierat a zohľadňuje sa spôsob života komunity a účel lovu, ktorým je zabezpečenie živobytia.

Podmienky stanovené v prvom pododseku sa uplatňujú v čase alebo na mieste dovozu dovážaných výrobkov z tuleňov.

1a.  V čase jeho uvedenia na trh je výrobok z tuleňa sprevádzaný osvedčením o dodržaní podmienok stanovených v odseku 1 (ďalej len „osvedčenie“).

Osvedčenie na požiadanie vydá orgán, ktorý na uvedený účel uznala Komisia.

Takéto uznané orgány sú nezávislé, spôsobilé vykonávať svoje funkcie a podliehajú externému auditu.

2.  Odchylne od odseku 1 sa dovoz výrobkov z tuleňov povoľuje aj v prípade, ak má príležitostný charakter a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín. Charakter a množstvo uvedeného tovaru nenaznačujú, že sa dováža z komerčných dôvodov.

3.  Uplatňovanie odsekov 1 a 2 neohrozí dosiahnutie cieľa tohto nariadenia.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom podrobnejšie spresniť administratívne opatrenia na uznávanie orgánov, ktoré môžu potvrdzovať dodržanie podmienok stanovených v odseku 1 tohto článku, a na vydávanie a kontrolu osvedčení, ako aj administratívne opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.

5.  Ak existujú dôkazy o tom, že lov tuleňov sa vykonáva hlavne z komerčných dôvodov, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 4a s cieľom zakázať alebo kvantitatívne obmedziť uvádzanie výrobkov z tuleňov pochádzajúcich z dotknutého lovu na trh. Je osobitne dôležité, aby Komisia v súlade so zavedenou praxou uskutočnila pred prijatím uvedených delegovaných aktov konzultácie s expertmi vrátane expertov z členských štátov.

6.  Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom vydať technické usmernenia, v ktorých sa stanoví orientačný zoznam kódov kombinovanej nomenklatúry, ktoré sa môžu vzťahovať na výrobky z tuleňov podliehajúce tomuto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.

▼B

Článok 4

Voľný pohyb

Členské štáty nebránia uvádzaniu na trh výrobkov z tuleňov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

▼M1

Článok 4a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 10. októbra 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M1

Článok 5

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ( 7 ). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 8 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Pokiaľ ide o vykonávacie akty, ktoré sa prijmú podľa článku 3 ods. 4, ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼M1

Článok 5a

Informovanie

Komisia informuje verejnosť s cieľom zvýšiť jej povedomie, ako aj príslušné orgány vrátane colných orgánov, o ustanoveniach tohto nariadenia a o pravidlách, za ktorých možno výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovu vykonávaného komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva uvádzať na trh.

▼B

Článok 6

Sankcie a vymáhanie

Členské štáty ustanovujú pravidlá na udeľovanie sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 20. augusta 2010 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia.

▼M1

Článok 7

Podávanie správ

1.  Členské štáty predložia Komisii do 31. decembra 2018 a potom každé štyri roky správu, v ktorej uvedú, aké opatrenia prijali na vykonávanie tohto nariadenia.

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 12 mesiacov od konca každého obdobia na podávanie správ uvedeného v odseku 1. Prvá správa sa predloží do 31. decembra 2019.

3.  Komisia vo svojich správach v súlade s odsekom 2 posúdi fungovanie, účinnosť a vplyv tohto nariadenia pri dosahovaní jeho cieľa.

▼B

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3 sa uplatňuje od 20. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Stanovisko z 26. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

( 3 ) Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 194.

( 4 ) Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 170.

( 5 ) Ú. v. ES L 91, 9.4.1983, s. 30.

( 6 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 7 ) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich zvierat a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).

( 8 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top