EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0976-20101228

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z  19. októbra 2009 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/2010-12-28

2009R0976 — SK — 28.12.2010 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 976/2009

z 19. októbra 2009,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby

(Ú. v. ES L 274, 20.10.2009, p.9)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1088/2010 z 23. novembra 2010,

  L 323

1

8.12.2010
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 976/2009

z 19. októbra 2009,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové službyKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ( 1 ), a najmä na jej článok 16,

keďže:

(1)

Smernicou 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá na zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Od členských štátov sa vyžaduje, aby zriadili a prevádzkovali sieť služieb pre súbory a služby priestorových údajov, pre ktoré boli vytvorené metaúdaje v súlade s uvedenou smernicou.

(2)

V snahe zabezpečiť zlučiteľnosť a využiteľnosť týchto služieb na úrovni Spoločenstva je potrebné pre tieto služby ustanoviť technické špecifikácie a minimálne výkonnostné kritériá so zreteľom na témy uvedené v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.

(3)

S cieľom zabezpečiť pre verejné orgány a tretie strany technickú možnosť prepojiť ich súbory a služby priestorových údajov so sieťovými službami treba pre tieto služby ustanoviť vhodné požiadavky.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 22 smernice 2007/2/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na zriadenie a údržbu sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES (ďalej len „sieťové služby“) a povinnosti súvisiace s dostupnosťou týchto služieb pre orgány verejnej správy členských štátov a tretie strany v súlade s článkom 12 uvedenej smernice.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v časti A prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 ( 2 ).

Ďalej sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „počiatočná prevádzková kapacita“ (Initial operating capability) znamená schopnosť sieťovej služby zabezpečovať plnú funkčnosť bez zaručenia kvality služby v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu, alebo prístup všetkých používateľov k službe prostredníctvom geoportálu INSPIRE;

2. „výkonnosť“ (Performance) znamená minimálnu úroveň, pri ktorej sa cieľ považuje za dosiahnutý, pričom predstavuje skutočnosť, ako rýchlo možno vybaviť požiadavku v rámci sieťovej služby INSPIRE;

3. „kapacita“ (Capacity) znamená hraničný počet simultánnych požiadaviek na službu zabezpečený so zaručeným výkonom;

4. „dostupnosť“ (Availability) znamená pravdepodobnosť, že sieťová služba je dostupná;

5. „doba odpovede“ (Response time) znamená čas meraný na mieste služby v členskom štáte, za ktorý prevádzka služby vrátila prvý bajt výsledku;

6. „požiadavka na službu“ (Service request) znamená jednoduchú žiadosť o jednu operáciu sieťovej služby INSPIRE;

7. „INSPIRE prvok metaúdajov“ (INSPIRE metadata element) znamená prvok metaúdajov vymedzený v časti B prílohy k nariadeniu (ES) č. 1205/2008;

8. „publikovať“ (Publish) znamená operáciu vloženia, vymazania alebo aktualizácie INSPIRE prvkov metaúdajov o zdrojoch vo vyhľadávacej službe;

9. „prirodzený jazyk“ (Natural language) znamená jazyk, ktorým ľudia hovoria, píšu, alebo používajú znakovú reč pri univerzálnej komunikácii;

10. „zhromaždiť“ (Collect) znamená operáciu výberu INSPIRE prvkov metaúdajov o zdrojoch zo zdrojovej vyhľadávacej služby a umožnenia vytvorenia, vymazania alebo aktualizácie metaúdajov týchto zdrojov v cieľovej vyhľadávacej službe;

11. „vrstva“ (Layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s EN ISO 19128;

▼M1

12. „ukladanie údajov s priamym prístupom“ (Direct Access Download) znamená ukladaciu službu, ktorá poskytuje priamy prístup k priestorovým objektom v súboroch priestorových údajov na základe dopytu.

▼B

Článok 3

Požiadavky na sieťové služby

Sieťové služby sú v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa kvality služieb, ktoré sú ustanovené v prílohe I.

Okrem toho je každý druh sieťovej služby v súlade s:

a) pokiaľ ide o vyhľadávacie služby, s konkrétnymi požiadavkami a charakteristikami ustanovenými v prílohe II;

b) pokiaľ ide o zobrazovacie služby, s konkrétnymi požiadavkami a charakteristikami ustanovenými v prílohe III;

▼M1

c) pokiaľ ide o ukladacie služby, s konkrétnymi požiadavkami a charakteristikami ustanovenými v prílohách I a IV;

d) pokiaľ ide o transformačné služby, s konkrétnymi požiadavkami a charakteristikami ustanovenými v prílohách I a V.

▼B

Článok 4

Prístup k sieťovým službám

1.  Členské štáty poskytnú vyhľadávacie a zobrazovacie služby v rámci počiatočnej prevádzkovej kapacity najneskôr 9. mája 2011.

2.  Členské štáty poskytnú vyhľadávacie a zobrazovacie služby v súlade s týmto nariadením najneskôr 9. novembra 2011.

▼M1

3.  Členské štáty poskytnú ukladacie služby v rámci počiatočnej prevádzkovej kapacity najneskôr 28. júna 2012.

4.  Členské štáty poskytnú ukladacie služby v súlade s týmto nariadením najneskôr 28. decembra 2012.

5.  Členské štáty poskytnú transformačné služby v rámci počiatočnej prevádzkovej kapacity najneskôr 28. júna 2012.

6.  Členské štáty poskytnú transformačné služby v súlade s týmto nariadením najneskôr 28. decembra 2012.

▼B

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA I

KVALITA SLUŽBY

Pri hodnotení kvality služby sa nezohľadňujú sieťové služby tretej strany prepojené v súlade s článkom 12 smernice 2007/2/ES, aby sa zamedzilo akémukoľvek zhoršeniu z dôvodu kaskádových účinkov.

Pokiaľ ide o výkonnosť, kapacitu a dostupnosť, uplatňujú sa tieto kritériá kvality služby.

1.   VÝKONNOSŤ

Bežná situácia predstavuje časy mimo prevádzkovej špičky. Je nastavená na 90 % času.

Doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede na požiadavku vyhľadávacej služby je v bežnej situácii najviac 3 sekundy.

Pri 470 kilobajtovej snímke (napr. 800 × 600 pixlov s 8-bitovou hĺbkou farby) je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede na požiadavku zobrazovacej služby „získať mapu“ (Get Map) v bežnej situácii najviac 5 sekúnd.

Pri operácii „získať metaúdaje ukladacej služby“ je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede v bežnej situácii najviac 10 sekúnd.

Pri operáciách „získať súbor priestorových údajov“ a „získať priestorový objekt“ a pri dopyte, ktorý pozostáva výlučne z ohraničenia, je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede v bežnej situácii najviac 30 sekúnd a potom, stále v bežnej situácii, si ukladacia služba zachová udržateľnú odpoveď prevyšujúcu 0,5 megabajtu za sekundu alebo 500 priestorových objektov za sekundu.

Pri operáciách „opísať súbor priestorových údajov“ a „opísať typ priestorového objektu“ je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede v bežnej situácii najviac 10 sekúnd a potom, stále v bežnej situácii, si ukladacia služba zachová udržateľnú odpoveď prevyšujúcu 0,5 megabajtu za sekundu alebo 500 priestorových objektov za sekundu.

2.   KAPACITA

Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na vyhľadávaciu službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 30 požiadaviek za sekundu.

Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na zobrazovaciu službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 20 požiadaviek za sekundu.

Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na ukladaciu službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 10 požiadaviek za sekundu. Počet paralelne spracovávaných požiadaviek je možné obmedziť na 50.

Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na transformačnú službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 5 požiadaviek za sekundu.

3.   DOSTUPNOSŤ

Pravdepodobnosť dostupnosti sieťovej služby je 99 % času.

▼B
PRÍLOHA II

VYHĽADÁVACIE SLUŽBY

ČASŤ A

Vyhľadávacie kritériá

S cieľom zabezpečiť súlad s minimálnym súborom vyhľadávacích kritérií ustanovených v článku 11 ods. 2 smernice 2007/2/ES vyhľadávacia služba podporuje vyhľadávanie s prvkami metaúdajov INSPIRE, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 tejto prílohy.Tabuľka č. 1

Minimálne vyhľadávacie kritériá

INSPIRE prvky metaúdajov

Kľúčové slová

Kľúčové slovo (Keyword)

Klasifikácia priestorových údajov a služieb

(pre súbory priestorových údajov a série súborov priestorových údajov)

Tematická kategória (Topic category)

Klasifikácia priestorových údajov a služieb

(pre služby priestorových údajov)

Druh služby priestorových údajov (Spatial data service type)

Kvalita a platnosť súborov priestorových údajov

Pôvod (Lineage)

Kvalita a platnosť súborov priestorových údajov

Priestorové rozlíšenie (Spatial resolution)

Stupeň súladu s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES

Špecifikácia (Specification)

Stupeň súladu s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES

Stupeň (Degree)

Geografická poloha

Geografické ohraničenie (Geographic bounding box)

Podmienky uplatňované na prístup k súborom a službám priestorových údajov a na ich využívanie

Podmienky uplatňované na prístup a využívanie (Conditions applying to access and use)

Podmienky uplatňované na prístup k súborom a službám priestorových údajov a na ich využívanie

Obmedzenia prístupu verejnosti (Limitation on public access)

Verejné orgány zodpovedné za vytváranie, správu, uchovávanie a rozširovanie súborov a služieb priestorových údajov

Zodpovedná strana (Responsible party)

Verejné orgány zodpovedné za vytváranie, správu, uchovávanie a rozširovanie súborov a služieb priestorových údajov

Úloha zodpovednej strany (Responsible party role)

Ako vyhľadávacie kritériá sú dostupné aj tieto prvky alebo súbory INSPIRE prvkov metaúdajov:

a) názov zdroja (Resource title);

b) obsah zdroja (Resource abstract);

c) druh zdroja (Resource type);

d) jedinečný identifikátor zdroja (Unique resource identifier);

e) časové referencie (Temporal reference).

Vyhľadávanie zdrojov prostredníctvom kombinácie vyhľadávacích kritérií podporujú logické a relačné operátory.

Vyhľadávanie zdrojov na základe geografickej polohy zdroja podporuje priestorový operátor uvedený v tabuľke č. 2.Tabuľka č. 2

Názov operátora

Vlastnosť

Prieniky (Intersects)

Požaduje prienik geografického ohraničenia INSPIRE prvku metaúdajov a vymedzenej oblasti záujmu.

ČASŤ B

Operácie

1.   ZOZNAM OPERÁCIÍ

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES poskytuje vyhľadávacia služba operácie uvedená v tabuľke č. 3 tejto prílohy.Tabuľka č. 3

Operácia

Úloha

Získať metaúdaje vyhľadávacej služby (Get Discovery Service Metadata)

Poskytuje všetky potrebné informácie o službe a opisuje možnosti služby.

Vyhľadať metaúdaje (Discover Metadata)

Operácia „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata) umožňuje na základe zaslaného dopytu požiadať o výber INSPIRE prvkov metaúdajov o zdrojoch z cieľovej vyhľadávacej služby.

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 12 smernice 2007/2/ES podporuje vyhľadávacia služba operácie uvedená v tabuľke č. 4 tejto prílohy.Tabuľka č. 4

Operácia

Úloha

Publikovať metaúdaje (Publish Metadata)

Operácia „publikovať metaúdaje“ (Publish Metadata) umožňuje upraviť INSPIRE prvky metaúdajov o zdrojoch vo vyhľadávacej službe (mechanizmy vkladania alebo výberu metaúdajov). Upraviť znamená vložiť, aktualizovať a vymazať.

Prepojiť vyhľadávaciu službu (Link Discovery Service)

Operácia „prepojiť vyhľadávaciu službu“ (Link Discovery Service) umožňuje deklarovať dostupnosť vyhľadávacej služby na vyhľadanie zdrojov prostredníctvom vyhľadávacej služby členského štátu, pričom sa zdrojové metaúdaje spravujú v lokalite vlastníka.

Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie vyhľadávacej služby.

2.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ METAÚDAJE VYHĽADÁVACEJ SLUŽBY“ (GET DISCOVERY SERVICE METADATA)

2.1.    Požiadavka „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata)

2.1.1.    Parametre požiadavky „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata)

Parameter požiadavky „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata) uvádza prirodzený jazyk pre obsah odpovede „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata).

2.2.    Odpoveď „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata)

Odpoveď „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata) obsahuje tieto súbory parametrov:

 metaúdaje vyhľadávacej služby (Discovery Service Metadata),

 metaúdaje operácií (Operations Metadata),

 jazyky (Languages).

2.2.1.    Parametre „metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Discovery Service Metadata)

Parametre „metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Discovery Service Metadata) obsahujú minimálne INSPIRE prvky metaúdajov vyhľadávacej služby.

2.2.2.    Parametre „metaúdaje operácií“ (Operations Metadata)

Parameter „metaúdaje operácií“ (Operations Metadata) poskytuje metaúdaje o operáciách vykonávaných vyhľadávacou službou. Tieto parametre metaúdajov opisujú každú operáciu. Uvádzajú aspoň:

1. pokiaľ ide o operáciu „publikovať metaúdaje“ (Publish metadata), to, či je k dispozícii mechanizmus výberu, mechanizmus vkladania, alebo oba mechanizmy;

2. opisujú každú operáciu minimálne vrátane opisu vymieňaných údajov a sieťovej adresy.

2.2.3.    Parameter „jazyky“ (Languages)

Uvádzajú sa dva jazykové parametre:

 parameter „jazyk odpovede“ (Response Language) uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede „získať metaúdaje vyhľadávacej služby“ (Get Discovery Service Metadata),

 parameter „podporované jazyky“ (Supported Languages) obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré podporuje vyhľadávacia služba.

3.   OPERÁCIA „VYHĽADAŤ METAÚDAJE“ (DISCOVER METADATA)

3.1.    Požiadavka „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata)

Požiadavka „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata) obsahuje tieto parametre:

 jazyk (Language),

 dopyt (Query).

3.1.1.    Parameter „jazyk“ (Language)

Parameter „jazyk“ (Language) uvádza prirodzený jazyk požadovaný pre obsah odpovede „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata).

3.1.2.    Parameter „dopyt“ (Query)

Parameter „dopyt“ (Query) obsahuje kombináciu vyhľadávacích kritérií definovaných v časti A.

3.2.    Odpoveď „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata)

3.2.1.    Parameter odpovede „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata)

Parameter odpovede „vyhľadať metaúdaje“ (Discover Metadata) obsahuje minimálne INSPIRE prvky metaúdajov každého zdroja zodpovedajúceho dopytu.

4.   OPERÁCIA „PUBLIKOVAŤ METAÚDAJE“ (PUBLISH METADATA)

Operácia „publikovať metaúdaje“ (Publish Metadata) umožňuje uverejniť INSPIRE prvky metaúdajov o zdrojoch vo vyhľadávacej službe. Existujú dve možnosti:

 mechanizmus vkladania (Push Mechanism): umožňuje upraviť INSPIRE prvky metaúdajov o zdrojoch prístupných z vyhľadávacej služby,

 mechanizmus výberu (Pull Mechanism): umožňuje vyhľadávacej službe členského štátu vyberať INSPIRE prvky metaúdajov o zdrojoch zo vzdialenej lokality.

Podporuje sa aspoň jedna z uvedených alternatív.

4.1.    Mechanizmus vkladania (Push Mechanism)

4.1.1.    Požiadavka „upraviť metaúdaje“ (Edit Metadata)

4.1.1.1.    Parameter požiadavky „upraviť metaúdaje“ (Edit Metadata)

Parameter požiadavky „upraviť metaúdaje“ (Edit Metadata) poskytuje všetky informácie požadované pre INSPIRE prvky metaúdajov o zdrojoch, ktoré sa majú vložiť, aktualizovať alebo vymazať vo vyhľadávacej službe.

4.2.    Mechanizmus výberu (Pull Mechanism)

4.2.1.    Požiadavka „zhromaždiť metaúdaje“ (Collect Metadata)

4.2.1.1.    Parameter požiadavky „zhromaždiť metaúdaje“ (Collect Metadata)

Parameter požiadavky „zhromaždiť metaúdaje“ (Collect Metadata) poskytuje všetky informácie o vzdialenej lokalite potrebné na vyhľadanie dostupných metaúdajov o zdrojoch. Obsahuje minimálne INSPIRE prvky metaúdajov príslušnej služby priestorových údajov.

5.   OPERÁCIA „PREPOJIŤ VYHĽADÁVACIU SLUŽBU“ (LINK DISCOVERY SERVICE)

Operácia „prepojiť vyhľadávaciu službu“ (Link Discovery Service) umožňuje deklarovať, že vyhľadávacia služba v súlade s týmto nariadením na vyhľadávanie zdrojov prostredníctvom vyhľadávacej služby členského štátu je dostupná, pričom zdrojové metaúdaje sa spravujú v lokalite vlastníka.

5.1.    Požiadavka „prepojiť vyhľadávaciu službu“ (Link Discovery Service)

5.1.1.    Parameter požiadavky „prepojiť vyhľadávaciu službu“ (Link Discovery Service)

Parameter požiadavky „prepojiť vyhľadávaciu službu“ (Link Discovery Service) poskytuje všetky informácie o tom, že vyhľadávacia služba verejného orgánu alebo tretej strany je v súlade s týmto nariadením, a vyhľadávacej službe členského štátu umožňuje získať metaúdaje zdrojov na základe kombinácie vyhľadávacích kritérií z vyhľadávacej služby verejného orgánu alebo tretej strany a porovnať ich s metaúdajmi ostatných zdrojov.
PRÍLOHA III

ZOBRAZOVACIE SLUŽBY

ČASŤ A

Operácie

1.   ZOZNAM OPERÁCIÍ

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES zobrazovacia služba poskytuje operácie uvedené v tabuľke č. 1 tejto prílohy.Tabuľka č. 1

Operácia

Úloha

Získať metaúdaje zobrazovacej služby (Get View Service Metadata)

Poskytuje všetky potrebné informácie o službe a opisuje možnosti služby.

Získať mapu (Get Map)

Vracia späť mapu obsahujúcu geografické a tematické informácie pochádzajúce z dostupných súborov priestorových údajov. Táto mapa je priestorovo referencovaná snímka.

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 12 smernice 2007/2/ES podporuje zobrazovacia služba operácie uvedené v tabuľke č. 2 tejto prílohy.Tabuľka č. 2

Operácia

Úloha

Prepojiť zobrazovaciu službu (Link View Service)

Orgánu verejnej správy alebo tretej strane umožňuje deklarovať zobrazovaciu službu na zobrazenie jej zdrojov prostredníctvom zobrazovacej služby členského štátu, pričom zobrazovacia služba sa spravuje v lokalite verejného orgánu alebo tretej strany.

Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie zobrazovacej služby.

2.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ METAÚDAJE ZOBRAZOVACEJ SLUŽBY“ (GET VIEW SERVICE METADATA)

2.1.    Požiadavka „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata)

2.1.1.    Parametre požiadavky „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata)

Parameter požiadavky „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata) uvádza prirodzený jazyk požadovaný pre obsah odpovede „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata).

2.2.    Parametre odpovede „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata)

Odpoveď „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata) obsahuje tento súbor parametrov:

 metaúdaje zobrazovacej služby (View Service Metadata),

 metaúdaje operácií (Operations Metadata),

 jazyky (Languages),

 metaúdaje vrstiev (Layers Metadata).

2.2.1.    Parametre „metaúdaje zobrazovacej služby“ (View Service Metadata)

Parametre „metaúdaje zobrazovacej služby“ (View Service Metadata) obsahujú minimálne INSPIRE prvky metaúdajov zobrazovacej služby.

2.2.2.    Parametre „metaúdaje operácií“ (Operations Metadata)

Parameter „metaúdaje operácií“ (Operations Metadata) opisuje operácie zobrazovacej služby a obsahuje minimálne opis vymieňaných údajov a sieťovú adresu každej operácie.

2.2.3.    Parametre „jazyky“ (Languages)

Uvádzajú sa dva jazykové parametre:

 parameter „jazyk odpovede“ (Response Language) uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede „získať metaúdaje zobrazovacej služby“ (Get View Service Metadata),

 parameter „podporované jazyky“ (Supported languages) obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré podporuje táto zobrazovacia služba.

2.2.4.    Parametre „metaúdaje vrstiev“ (Layers Metadata)

Pre každú vrstvu sa poskytujú prvky metaúdajov uvedené v tabuľke č. 3.Tabuľka č. 3

Prvky metaúdajov

Opis

Názov zdroja (Resource title)

Názov vrstvy používaný v medziľudskej komunikácii na prezentáciu vrstvy, napr. v menu

Obsah zdroja (Resource abstrakt)

Obsah vrstvy

Kľúčové slovo (Keyword)

Ďalšie kľúčové slová

Geografické ohraničenie (Geographic bounding box)

Minimálne obdĺžnikové ohraničenie vo všetkých podporovaných referenčných súradnicových systémoch oblasti pokrytej vrstvou

Jedinečný identifikátor zdroja (Unique resource identifier)

Jedinečný identifikátor zdroja použitého na vytvorenie vrstvy

Parametre špecifické pre vrstvu, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 4, sa uvádzajú pre každú vrstvu.Tabuľka č. 4

Parameter

Opis

Názov (Name)

Harmonizovaný názov vrstvy

Referenčné súradnicové systémy (Coordinate reference systems)

Zoznam referenčných súradnicových systémov, v ktorých je vrstva dostupná

Štýly (Styles)

Zoznam zobrazovacích štýlov dostupných pre vrstvu

Štýl je tvorený názvom a jedinečným identifikátorom

URL legenda (Legend URL)

Umiestnenie legendy pre každý štýl, jazyk a dvojice rozmerov

Dvojice rozmerov (Dimension Pairs)

Uvádza podporované páry dvojrozmerných osí pre súbory viacrozmerných priestorových údajov a série súborov priestorových údajov.

3.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ MAPU“ (GET MAP)

3.1.    Požiadavka „získať mapu“ (Get Map)

3.1.1.    Parametre požiadavky „získať mapu“ (Get Map)

Poskytujú sa parametre požiadavky „získať mapu“ (Get Map) uvedené v tabuľke č. 5.Tabuľka č. 5

Parameter

Opis

Vrstvy (Layers)

Zoznam názvov vrstiev, ktoré majú byť zahrnuté v mape

Štýly (Styles)

Zoznam štýlov použitých pre každú vrstvu

Referenčný súradnicový systém (Coordinate reference systems)

Referenčný súradnicový systém mapy

Ohraničenie (Bounding box)

Súradnice štyroch rohov dvojrozmernej mapy pre vybranú dvojicu rozmerov vo vybranom referenčnom súradnicovom systéme

Šírka snímky (Image width)

Šírka mapy v pixloch

Výška snímky (Image height)

Výška mapy v pixloch

Formát snímky (Image format)

Výstupný formát obrazu

Jazyk (Language)

Jazyk použitý v odpovedi

Dvojica rozmerov (Dimension pair)

Dvojrozmerné osi použité pre mapu Napríklad geografický rozmer a čas

4.   OPERÁCIA „PREPOJIŤ ZOBRAZOVACIU SLUŽBU“ (LINK VIEW SERVICE)

4.1.    Požiadavka „prepojiť zobrazovaciu službu“ (Link View Service)

4.1.1.    Parameter požiadavky „prepojiť zobrazovaciu službu“ (Link View Service)

Parameter „prepojiť zobrazovaciu službu“ (Link View Service) poskytuje všetky informácie o zobrazovacej službe orgánu verejnej správy alebo tretej strany v súlade s týmto nariadením a umožňuje zobrazovacej službe členského štátu získať mapu zo zobrazovacej služby orgánu verejnej správy alebo tretej strany a porovnať ju s ostatnými mapami.

ČASŤ B

Ostatné charakteristiky

Zobrazovacia služba má tieto charakteristiky:

1.   Referenčné súradnicové systémy

Vrstvy sa zobrazujú simultánne pomocou jediného referenčného súradnicového systému a zobrazovacia služba podporuje minimálne referenčné súradnicové systémy uvedené v prílohe I bod 1 k smernici 2007/2/ES.

2.   Formát snímky

Zobrazovacia služba podporuje minimálne tieto formáty snímok:

 formát Portable Network Graphics (PNG),

 formát Graphics Interchange Format (GIF) bez kompresie.

▼M1
PRÍLOHA IV

UKLADACIE SLUŽBY

ČASŤ A

Operácie ukladania údajov

1.   ZOZNAM OPERÁCIÍ

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 11 ods. 1 písm. c) smernice 2007/2/ES ukladacia služba poskytuje minimálne činnosti uvedené v tabuľke 1 tejto prílohy.Tabuľka 1

Operácia

Úloha

Získať metaúdaje ukladacej služby (Get Download Service Metadata)

Poskytuje všetky potrebné informácie o službe, o dostupných súboroch priestorových údajov a opisuje možnosti služby.

Získať súbor priestorových údajov (Get Spatial Data Set)

Operácia „získať súbor priestorových údajov“ umožňuje získanie súboru priestorových údajov.

Opísať súbor priestorových údajov (Describe Spatial Data Set)

Táto operácia vracia opis všetkých typov priestorových objektov obsiahnutých v súbore priestorových údajov.

Prepojiť ukladaciu službu (Link Download Service)

Umožňuje verejnému orgánu alebo tretej strane deklarovanie dostupnosti ukladacej služby pre ukladanie súborov priestorových údajov alebo, ak je to možné, priestorových objektov prostredníctvom ukladacej služby členského štátu, pri udržiavaní schopností ukladania údajov z lokality verejného orgánu alebo tretej strany.

Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie ukladacej služby.

2.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ METAÚDAJE UKLADACEJ SLUŽBY“

2.1.    Požiadavka „získať metaúdaje ukladacej služby“

2.1.1.    Parameter požiadavky „získať metaúdaje ukladacej služby“

Parameter požiadavky „získať metaúdaje ukladacej služby“ označuje prirodzený jazyk použitý pre obsah odpovede „získať metaúdaje ukladacej služby“.

2.2.    Odpoveď „získať metaúdaje ukladacej služby“

Odpoveď „získať metaúdaje ukladacej služby“ obsahuje tieto súbory parametrov:

 metaúdaje ukladacej služby,

 metaúdaje operácií,

 jazyky,

 metaúdaje o súboroch priestorových údajov.

2.2.1.    Parameter „metaúdaje ukladacej služby“

Parameter „metaúdaje ukladacej služby“ obsahuje minimálne prvky metaúdajov INSPIRE ukladacej služby.

2.2.2.    Parameter „metaúdaje operácií“

Parameter „metaúdaje operácií“ poskytuje metaúdaje o operáciách vykonávaných ukladacou službou. Poskytuje minimálne opis každej operácie vrátane minimálneho opisu vymenených údajov a sieťovej adresy.

2.2.3.    Parameter „jazyky“

Uvádzajú sa dva jazykové parametre:

 parameter „jazyk odpovede“ uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede „získať metaúdaje ukladacej služby“,

 parameter „podporované jazyky“ obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré podporuje ukladacia služba.

2.2.4.    Parametre „metaúdaje súborov priestorových údajov“

Uvádzajú sa prvky metaúdajov INSPIRE dostupných súborov priestorových údajov. Okrem toho sa pre každý súbor priestorových údajov uvádza aj zoznam dostupných referenčných súradnicových systémov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1089/2010.

3.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ SÚBOR PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV“

3.1.    Požiadavka „získať súbor priestorových údajov“

Požiadavka „získať súbor priestorových údajov“ obsahuje tieto parametre:

 jazyk,

 identifikátor súboru priestorových údajov,

 referenčný súradnicový systém.

3.1.1.    Parameter „jazyk“

Parameter „jazyk“ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre súbor priestorových údajov.

3.1.2.    Parameter „identifikátor súboru priestorových údajov“

Parameter „identifikátor súboru priestorových údajov“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroja súboru priestorových údajov.

3.1.3.    Parameter „referenčný súradnicový systém“

Parameter „referenčný súradnicový systém“ obsahuje jeden z referenčných súradnicových systémov obsiahnutých v zozname dostupných referenčných súradnicových systémov uvedenom v bode 2.2.4.

3.2.    Odpoveď „získať súbor priestorových údajov“

3.2.1.    Parameter odpovede „získať súbor priestorových údajov“

Parametrom odpovede „získať súbor priestorových údajov“ je požadovaný súbor priestorových údajov v požadovanom jazyku a v požadovanom referenčnom súradnicovom systéme.

4.   OPERÁCIA „OPÍSAŤ SÚBOR PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV“

4.1.    Požiadavka „opísať súbor priestorových údajov“

Požiadavka „opísať súbor priestorových údajov“ obsahuje tieto parametre:

 jazyk,

 identifikátor súboru priestorových údajov.

4.1.1.    Parameter „jazyk“

Parameter „jazyk“ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre opis typu priestorových objektov.

4.1.2.    Parameter „identifikátor súboru priestorových údajov“

Parameter „identifikátor súboru priestorových údajov“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroja súboru priestorových údajov.

4.2.    Odpoveď „opísať súbor priestorových údajov“

4.2.1.    Parameter odpovede „opísať súbor priestorových údajov“

Parametrom odpovede „opísať súbor priestorových údajov“ je opis priestorových objektov v požadovanom súbore priestorových údajov a v požadovanom jazyku.

5.   OPERÁCIA „PREPOJIŤ UKLADACIU SLUŽBU“

Operácia „prepojiť ukladaciu službu“ umožňuje deklarovať, že ukladacia služba, ktorá je v súlade s týmto nariadením, je dostupná na ukladanie údajov zo zdrojov prostredníctvom ukladacej služby členského štátu, pričom zdrojové údaje sa spravujú v lokalite vlastníka.

5.1.    Požiadavka „prepojiť ukladaciu službu“

5.1.1.    Parameter „požiadavka prepojiť ukladaciu službu“

Parameter „požiadavka prepojiť ukladaciu službu“ poskytuje všetky informácie o ukladacej službe verejného orgánu alebo tretej strany, ktorá je v súlade s týmto nariadením, čo umožňuje ukladacej službe členského štátu poskytovať prístup k súborom priestorových údajov alebo, ak je to možné, k priestorovým objektom cez ukladaciu službu verejného orgánu alebo tretej strany.

ČASŤ B

Operácie ukladania údajov s priamym prístupom

6.   ZOZNAM OPERÁCIÍ

Keď ukladacia služba poskytuje priamy prístup k súborom priestorových údajov, okrem operácií uvedených v tabuľke 1 umožňuje operácie uvedené v tabuľke 2 tejto prílohy.Tabuľka 2

Operácia

Úloha

Získať priestorový objekt (Get Spatial Object)

Táto operácia umožňuje získať priestorové objekty na základe dopytu.

Opísať typ priestorového objektu (Describe Spatial Object Type)

Táto operácia vracia opis špecifikovaných typov priestorových objektov.

Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie ukladacej služby.

7.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ PRIESTOROVÝ OBJEKT“

7.1.    Požiadavka „získať priestorový objekt“

Požiadavka „získať priestorový objekt“ podporuje tieto parametre:

 jazyk,

 identifikátor súboru priestorových údajov,

 referenčný súradnicový systém,

 dopyt.

7.1.1.    Parameter „jazyk“

Parameter „jazyk“ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre súbor priestorových údajov.

7.1.2.    Parameter „identifikátor súboru priestorových údajov“

Parameter „identifikátor súboru priestorových údajov“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroja požadovaného súboru priestorových údajov. Ak sa tento parameter neuvedie, predpokladá sa, že boli vybrané všetky dostupné súbory priestorových údajov.

7.1.3.    Parameter „referenčný súradnicový systém“

Parameter „referenčný súradnicový systém“ obsahuje jeden z referenčných súradnicových systémov obsiahnutých v zozname dostupných referenčných súradnicových systémov uvedenom v nariadení (EÚ) č. 1089/2010.

7.1.4.    Parameter „dopyt“

Parameter „dopyt“ pozostáva z kritérií vyhľadávania uvedených v časti C.

7.2.    Odpoveď „získať priestorový objekt“

Odpoveď „získať priestorový objekt“ obsahuje tieto parametre:

 súbor priestorových objektov,

 metaúdaje súboru priestorových objektov.

7.2.1.    Parameter „súbor priestorových objektov“

Parameter „súbor priestorových objektov“ je súbor priestorových objektov, ktorý je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010 a spĺňa kritériá vyhľadávania v dopyte, v požadovanom jazyku a v referenčnom súradnicovom systéme.

7.2.2.    Parameter „metaúdaje súboru priestorových objektov“

Parameter „metaúdaje súboru priestorových objektov“ obsahuje minimálne prvky metaúdajov INSPIRE o súbore priestorových objektov.

8.   OPERÁCIA „OPÍSAŤ TYP PRIESTOROVÉHO OBJEKTU“

8.1.    Požiadavka „opísať typ priestorového objektu“

Požiadavka „opísať typ priestorového objektu“ obsahuje tieto parametre:

 jazyk,

 typ priestorového objektu.

8.1.1.    Parameter „jazyk“

Parameter „jazyk“ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre opis typu priestorového objektu.

8.1.2.    Parameter „typ priestorového objektu“

Parameter „typ priestorového objektu“ obsahuje jazykovo neutrálny názov typu priestorového objektu, ako je špecifikovaný v nariadení (EÚ) č. 1089/2010. Ak sa tento parameter neuvedie, predpokladá sa, že boli vybrané všetky dostupné typy priestorových objektov.

8.2.    Odpoveď „opísať typ priestorového objektu“

8.2.1.    Parameter odpovede „opísať typ priestorového objektu“

Parametrom odpovede „opísať typ priestorového objektu“ je opis typu priestorového objektu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010.

ČASŤ C

Kritériá vyhľadávania pre operáciu „získať priestorový objekt“

Na účely operácie „získať priestorový objekt“ ukladacej služby sa implementujú tieto kritériá vyhľadávania:

 jedinečný identifikátor zdroja súboru priestorových údajov,

 všetky relevantné kľúčové vlastnosti a vzťahy medzi priestorovými objektmi, ako sa ustanovujú v nariadení (EÚ) č. 1089/2010 obzvlášť jedinečný identifikátor priestorových objektov a charakteristika časového rozmeru vrátane dátumu aktualizácie,

 ohraničenie vyjadrené v ktoromkoľvek súradnicovom referenčnom systéme zo zoznamu uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1089/2010,

 téma priestorových údajov.

Podporujú sa logické a relačné operátory umožňujúce vyhľadávanie priestorových objektov pomocou kombinovania vyhľadávacích kritérií.
PRÍLOHA V

TRANSFORMAČNÉ SLUŽBY

Transformačné operácie

1.   ZOZNAM OPERÁCIÍ

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 11 ods. 1 písm. d) smernice 2007/2/ES transformačná služba poskytuje operácie uvedené v tabuľke 1 tejto prílohy.Tabuľka 1

Operácia

Úloha

Získať metaúdaje transformačnej služby (Get Transformation Service Metadata)

Poskytuje všetky potrebné informácie o službách a opisuje schopnosti služieb vrátane podporovaných transformačných kategórií, podporovaných transformácií, prípustných typov vstupných údajov, podporovaných jazykov definície modelu a mapovania.

Transformovať (Transform)

Vykonáva samotný proces transformácie.

Prepojiť transformačnú službu (Link Transformation Service)

Umožňuje deklarovanie dostupnosti transformačnej služby pre transformovanie súborov priestorových údajov prostredníctvom transformačných služieb členského štátu, pričom sa schopnosť transformácie uchováva v lokalite verejného orgánu alebo tretej strany.

Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie transformačnej služby.

2.   OPERÁCIA „ZÍSKAŤ METAÚDAJE TRANSFORMAČNEJ SLUŽBY“

2.1.    Požiadavka „získať metaúdaje transformačnej služby“

2.1.1.    Požiadavka „získať metaúdaje transformačnej služby“

Parameter požiadavky „získať metaúdaje transformačnej služby“ uvádza prirodzený jazyk pre obsah odpovede „získať metaúdaje transformačnej služby“.

2.2.    Odpoveď „získať metaúdaje transformačnej služby“

Odpoveď „získať metaúdaje transformačnej služby“ obsahuje tieto súbory parametrov:

 metaúdaje transformačnej služby,

 metaúdaje operácií,

 jazyky.

2.2.1.    Parameter „metaúdaje transformačnej služby“

Parameter „metaúdaje transformačnej služby“ obsahuje minimálne prvky metaúdajov INSPIRE o transformačnej službe.

2.2.2.    Parameter „metaúdaje operácií“

Parameter „metaúdaje operácií“ poskytuje metaúdaje o operáciách vykonávaných transformačnou službou.

Opisuje každú operáciu, minimálne vrátane opisu vymieňaných údajov a sieťovej adresy, a obsahuje tento zoznam:

 transformačné kategórie podporované transformačnou operáciou,

 kódovanie vstupného súboru priestorových údajov podporované transformačnou operáciou,

 jazyky dátových modelov podporované transformačnou operáciou,

 jazyky mapovania modelov podporované transformačnou operáciou.

2.2.3.    Parameter „jazyky“

Uvádzajú sa dva parametre:

 parameter „jazyk odpovede“ uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede „Získať metaúdaje transformačnej služby“,

 parameter podporovaných jazykov obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré podporuje transformačná služba.

3.   OPERÁCIA „TRANSFORMOVAŤ“

3.1.    Požiadavka „transformovať“

Požiadavka „transformovať“ obsahuje tieto parametre:

 vstupný súbor priestorových údajov (Input Spatial Data Set),

 zdrojový model,

 cieľový model,

 mapovanie modelu.

3.1.1.    parameter „vstupný súbor priestorových údajov“

Parameter „vstupný súbor priestorových údajov“ označuje súbor priestorových údajov, ktorý sa má transformovať.

3.1.2.    Parameter „zdrojový model“

Parameter „zdrojový model“ špecifikuje model vkladaného súboru priestorových údajov.

3.1.3.    Parameter „cieľový model“

Parameter „cieľový model“ špecifikuje model, na ktorý sa má transformovať vstupný súbor priestorových údajov.

3.1.4.    Parameter „mapovanie modelu“

Parameter „mapovanie modelu“ špecifikuje mapovanie zdrojového modelu na cieľový model.

3.2.    Odpoveď „transformovať“

3.2.1.    Parameter odpovede „transformovať“

Parameter odpovede „transformovať“ obsahuje súbor priestorových údajov transformovaný v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010.

4.   OPERÁCIA „PREPOJIŤ TRANSFORMAČNÚ SLUŽBU“

4.1.    Požiadavka „prepojiť transformačnú službu“

4.1.1.    Parameter požiadavky „prepojiť transformačnú službu“

Parameter požiadavky „prepojiť transformačnú službu“ poskytuje všetky informácie o transformačnej službe verejného orgánu alebo tretej strany v súlade s týmto nariadením a umožňuje využívanie transformačnej služby verejného orgánu alebo tretej strany transformačnou službou členského štátu.( 1 ) Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12.

Top