EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20171216

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009 , ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2017-12-16

02009R0428 — SK — 16.12.2017 — 007.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 428/2009

z 5. mája 2009,

ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 134 29.5.2009, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1232/2011 zo 16. novembra 2011,

  L 326

26

8.12.2011

 M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 388/2012 z 19. apríla 2012,

  L 129

12

16.5.2012

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014,

  L 173

79

12.6.2014

 M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1382/2014 z 22. októbra 2014,

  L 371

1

30.12.2014

 M5

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2420 z 12. októbra 2015,

  L 340

1

24.12.2015

 M6

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1969 z 12. septembra 2016,

  L 307

1

15.11.2016

►M7

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2268 z 26. septembra 2017,

  L 334

1

15.12.2017


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 165, 26.6.2009, s.  95 (428/2009,)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 224, 27.8.2009, s.  21 (428/2009)

 C3

Korigendum, Ú. v. ES L 060, 5.3.2016, s.  93 (2015/2420)

 C4

Korigendum, Ú. v. ES L 025, 31.1.2017, s.  36 (2016/1969)

 C5

Korigendum, Ú. v. ES L 012, 17.1.2018, s.  62 (2017/2268)
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 428/2009

z 5. mája 2009,

ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

(prepracované znenie)KAPITOLA I

PREDMET A DEFINÍCIE

Článok 1

Toto nariadenie určuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1. „položky s dvojakým použitím“ predstavujú položky vrátane softvéru a technológie, ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako aj na vojenské účely, a budú zahŕňať všetky tovary, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení;

2. „vývoz“ znamená:

i) vývozný proces v zmysle článku 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (Colný kódex Spoločenstva);

ii) spätný vývoz v zmysle článku 182 uvedeného kódexu s výnimkou položiek v tranzite a

iii) prenos softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia do miest určenia mimo Európskeho spoločenstva; tento prenos zahŕňa elektronické sprístupnenie takéhoto softvéru a technológie právnickým alebo fyzickým osobám a partnerstvám mimo Spoločenstva. Vývoz znamená aj ústny prenos technológie, keď sa technológia opíše cez telefón;

3. „vývozca“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo partnerstvo:

i) v mene ktorej (ktorého) sa vypracuje vývozné colné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia zmluvu s príjemcom v tretej krajine a má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Spoločenstva. Pokiaľ nebola uzatvorená žiadna zmluva o vývoze alebo ak držiteľ zmluvy nekoná vo svojom vlastnom mene, tak potom vývozcom sa rozumie osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Spoločenstva;

ii) ktorá rozhoduje o prenose alebo sprístupnení softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akoukoľvek inou elektronickou cestou do destinácií mimo Spoločenstva.

Ak právo disponovať položkou s dvojakým použitím prináleží osobe usadenej mimo Spoločenstva na základe zmluvy, z ktorej sa pri vývoze vychádza, vývozca sa bude považovať za zmluvnú stranu usadenú v Spoločenstve;

4. „vývozné colné vyhlásenie“ znamená úkon, ktorým určitá osoba naznačuje v predpísanej forme a predpísaným spôsobom prianie začleniť položky s dvojakým použitím do vývozného procesu;

5. „sprostredkovateľské služby“ znamenajú:

 rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky položiek s dvojakým použitím z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

 predaj alebo nákup položiek s dvojakým použitím, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.

Na účely tohto nariadenia je poskytnutie len doplnkových služieb vyňaté z tejto definície. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama a propagácia;

6. „sprostredkovateľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo partnerstvo, ktorá má bydlisko alebo je usadená v členskom štáte Spoločenstva a ktorá vykonáva činnosti vymedzené podľa bodu 5 smerom zo Spoločenstva na územie tretej krajiny;

7. „tranzit“ znamená prepravu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, vstupujúcich na a prechádzajúcich cez colné územie Európskeho spoločenstva s miestom určenia mimo Európskeho spoločenstva;

8. „individuálne vývozné povolenie“ znamená povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi pre jedného koncového používateľa alebo príjemcu v tretej krajine, ktoré sa vzťahuje na jednu alebo viac položiek s dvojakým použitím;

▼M1

9. „všeobecné vývozné povolenie Únie“ je povolenie vývozu na vývoz do určitých krajín, ktoré sa udeľuje všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky a požiadavky na jeho používanie uvedené v prílohách IIa až IIf;

▼B

10. „rámcové vývozné povolenie“ znamená povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi na typ alebo kategóriu položky s dvojakým použitím, ktoré môže platiť na vývoz jednému alebo viacerým koncovým používateľom a/alebo v jednej alebo viacerých špecifikovaných tretích krajinách;

11. „národné všeobecné vývozné povolenie“ znamená vývozné povolenie udelené v súlade s článkom 9 ods. 2 a vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s článkom 9 a prílohou IIIc;

12. „colné územie Európskej únie“ znamená územie v zmysle článku 3 Colného kódexu Spoločenstva;

13. „položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva“ znamenajú položky, ktoré majú štatút tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v zmysle článku 4 ods. 8 Colného kódexu Spoločenstva.KAPITOLA II

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 3

1.  Pokiaľ ide o vývoz položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, treba požiadať o povolenie.

2.  V zmysle článku 4 alebo článku 8 sa môže vyžadovať povolenie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I do všetkých alebo niektorých miest určenia.

Článok 4

1.  Povolenie sa vyžadujena vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, ak vývozcu príslušné orgány členského štátu, v ktorom je usadený, informovali, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na použitie v spojení s vývojom, produkciou, manipuláciou, prevádzkovaním, údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo distribuovaním chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo s vývojom, produkciou, údržbou alebo skladovaním riadených striel schopných dopravovať takéto zbrane.

2.  Povolenie sa taktiež vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, ak na kupujúcu krajinu alebo krajinu určenia bolo ►M1  prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou ◄ alebo prostredníctvom rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) uvalené zbrojné embargo alebo na ktorú bolo uvalené zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a ak bol vývozca informovaný orgánmi uvedenými v odseku 1 o tom, že príslušné položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na konečné použitie vojenského charakteru. Na účely tohto odseku sa pod „konečné použitie vojenského charakteru“ rozumie:

a) začlenenie do vojenských položiek uvedených vo vojenskom zozname členských štátov;

b) používanie výrobného, skúšobného alebo analytického zariadenia a jeho komponentov na vývoj, výrobu alebo údržbu vojenských položiek uvedených vo vyššie uvedenom zozname;

c) používanie akýchkoľvek nefinalizovaných výrobkov v závode na výrobu vojenských položiek uvedených vo vyššie uvedenom zozname.

3.  Povolenie sa taktiež vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, pokiaľ vývozcu informovali orgány uvedené v odseku 1 o tom, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie ako súčiastky alebo komponenty vojenských položiek uvedených v národnom vojenskom zozname, ktoré boli vyvezené z územia daného členského štátu bez povolenia alebo pri porušovaní povolenia predpísaného vnútroštátnymi predpismi daného členského štátu.

4.  Ak si je vývozca vedomý toho, že položky, ktoré navrhuje vyvážať, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, sú určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek použitie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, tak potom musí o tom upovedomiť orgány uvedené v odseku 1, ktoré rozhodnú o tom, či je, alebo nie účelné podrobiť daný vývoz vystaveniu povolenia.

5.  Členský štát môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré ukladajú požiadavku povolenia v prípade vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, pokiaľ vývozca má dôvody mať podozrenie, že tieto položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek z účelov uvádzaných v odseku 1.

6.  Členský štát, ktorý vyžaduje žiadosť o povolenie pri uplatňovaní odseku 1 až 5 v prípade vývozu položky s dvojakým použitím neuvedenej v prílohe I, v prípade potreby informuje ostatné členské štáty a Komisiu. Ostatné členské štáty dôsledne zvážia túto informáciu a v primeranom rozsahu informujú svoje colné úrady a ostatné príslušné vnútroštátne orgány.

7.  Ustanovenia článku 13 ods. 1, 2 a 5 až 7 sa uplatňujú v prípadoch týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I.

8.  Toto nariadenie sa nedotýka práv členských štátov prijať vnútroštátne opatrenia podľa článku 11 nariadenia (EHS) č. 2603/69.

Článok 5

1.  Povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s položkami s dvojakým použitím sa vyžaduje pre položky uvedené v prílohe I, ak príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený, ho informovali, že dané položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1. Ak si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I, v súvislosti s ktorými ponúka sprostredkovateľské služby, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1, musí o tom informovať príslušné orgány, ktoré rozhodnú o tom, či je vhodné v prípade takýchto sprostredkovateľských služieb uložiť požiadavku na povolenie.

2.  Členský štát môže rozšíriť uplatňovanie odseku 1 aj na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v zozname a sú určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1, a na položky s dvojakým použitím určené na konečné vojenské použitie, ako aj na miesta určenia uvedené v článku 4 ods. 2.

3.  Členský štát môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa ukladá požiadavka na povolenie sprostredkovania položiek s dvojakým použitím, ak má sprostredkovateľ odôvodnené podozrenie, že tieto položky sú alebo môžu byť určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1.

4.  Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 2, 3 a 4.

Článok 6

1.  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje tranzit položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, môžu tento tranzit zakázať, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1. Pri prijímaní rozhodnutia o takomto zákaze členské štáty prihliadajú na svoje povinnosti a záväzky, ktoré im vyplývajú ako stranám medzinárodných dohôd alebo členom medzinárodných režimov pre nešírenie zbraní.

2.  Členský štát môže ustanoviť, že príslušné orgány pred prijatím rozhodnutia o tom, či zakázať tranzit, môžu v jednotlivých prípadoch uložiť požiadavku na povolenie osobitného tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1.

3.  Členský štát môže rozšíriť uplatňovanie odseku 1 aj na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú v zozname a sú určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1 a na položky s dvojakým použitím určené na konečné vojenské použitie, ako aj na miesta určenia uvedené v článku 4 ods. 2.

4.  Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 2, 3 a 4.

Článok 7

Toto nariadenie sa netýka poskytovania služieb ani prenosu technológie, pokiaľ sa takéto poskytovanie alebo prenos týka cezhraničného pohybu osôb.

Článok 8

1.  Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku na povolenie vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo na základe úvah o ľudských právach.

2.  Členské štáty oznámia opatrenia prijaté na základe odseku 1 Komisii bezodkladne po ich prijatí a uvedú presné dôvody týchto opatrení.

3.  Členské štáty taktiež bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v opatreniach prijatých na základe odseku 1.

4.  Komisia zverejní opatrenia, ktoré jej boli oznámené na základe odsekov 2 a 3, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.KAPITOLA III

VÝVOZNÉ POVOLENIE A POVOLENIE NA POSKYTNUTIE SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

Článok 9

▼M1

1.  Týmto nariadením sa pre určitý vývoz stanovený v prílohách IIa až IIf zavádzajú všeobecné vývozné povolenia Únie.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, môžu zakázať vývozcovi používať tieto povolenia, ak existuje akékoľvek odôvodnené podozrenie o jeho schopnosti dodržiavať takéto povolenie alebo niektoré ustanovenie právnych predpisov o kontrole vývozu.

Príslušné orgány členských štátov si vymieňajú informácie o vývozcoch, ktorým bolo odobrané právo využívať všeobecné vývozné povolenie Únie, okrem prípadu, ak určia, že vývozca sa nebude pokúšať vyviezť položky s dvojakým použitím cez iný členský štát. Na tento účel sa používa systém uvedený v článku 19 ods. 4.

▼M3

S cieľom zabezpečiť, aby sa všeobecné vývozné povolenia Únie uvedené v prílohách IIa až IIf vzťahovali len na transakcie s nízkym rizikom, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 23a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o vyňatie miest určenia z rozsahu pôsobnosti uvedených všeobecných vývozných povolení Únie, ak sa na takéto miesta určenia uvalí zbrojné embargo podľa článku 4 ods. 2

Ak sa v prípade takýchto zbrojných embárg vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov vyňať určité miesta určenia z rozsahu pôsobnosti všeobecného vývozného povolenia Únie, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup stanovený v článku 23b.

▼B

2.  Na všetky ostatné vývozy, na ktoré sa na základe tohto nariadenia vyžaduje povolenie, takéto povolenie vydajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený. Podliehajúc obmedzeniu špecifikovanému v odseku 4, takéto povolenie môže byť individuálnym, rámcovým alebo všeobecným povolením.

Všetky povolenia sú platné v rámci celého Spoločenstva.

Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie, aby príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii úplné informácie najmä o koncovom používateľovi, krajine určenia a o koncových použitiach vyvážanej položky. Povolenie môže v prípade potreby podliehať povinnosti predložiť vyhlásenie o konečnom použití.

3.  Členské štáty spracujú žiadosti o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou.

4.  Národné všeobecné vývozné povolenia:

▼M1

a) neplatia pre položky uvedené v prílohe IIg;

▼B

b) sa vymedzia vnútroštátnym právom alebo praxou. Môžu ich využívať všetci vývozcovia usadení alebo s bydliskom v členskom štáte, ktorý tieto povolenia vydáva, ak spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré ho dopĺňajú. Vydávajú sa v súlade s údajmi uvedenými v prílohe IIIc. Vydávajú sa v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii každé vydané alebo zmenené národné všeobecné vývozné povolenie. Komisia tieto oznámenia uverejňuje v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

c) sa nesmú použiť, ak vývozcu informovali jeho orgány o tom, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 3 alebo na použitia uvedené v článku 4 ods. 2 v krajine, na ktorú bolo ►M1  prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou ◄ alebo prostredníctvom rozhodnutia OBSE uvalené zbrojné embargo alebo na ktorú bolo uvalené zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky sú určené na vyššie uvedené použitia.

5.  Členské štáty ponechajú v platnosti alebo zavedú do svojich príslušných právnych predpisov možnosť udeľovania rámcového vývozného povolenia.

6.  Členské štáty poskytnú Komisii zoznam orgánov splnomocnených:

a) udeľovať vývozné povolenia na položky s dvojakým použitím;

b) rozhodovať o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, podľa tohto nariadenia.

Komisia zverejní zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 10

1.  Povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia udeľujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený. Tieto povolenia sa udeľujú na stanovené množstvo konkrétnych položiek prepravovaných medzi dvoma alebo viacerými tretími krajinami. Musí sa v ňom jednoznačne určiť miesto, kde sa položky v tretej krajine pôvodu nachádzajú, koncový používateľ a presné miesto, kde sa nachádza. Povolenia sú platné v celom Spoločenstve.

2.  Sprostredkovatelia poskytujú príslušným orgánom všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, najmä údaje o mieste, kde sa položky s dvojakým použitím v tretej krajine pôvodu nachádzajú, jasný opis týchto položiek a množstvo, ktorého sa transakcia týka, tretiu krajinu určenia, koncového používateľa v tejto krajine a presné miesto, kde sa nachádza.

3.  Členské štáty spracujú žiadosti o povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou.

4.  Členské štáty poskytnú Komisii zoznam orgánov splnomocnených na udeľovanie povolení na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia. Komisia uverejní zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 11

1.  Ak položky s dvojakým použitím, vzhľadom na ktoré bola podaná žiadosť o individuálne vývozné povolenie do miesta určenia neuvedeného v ►M1  prílohe IIa ◄ alebo akéhokoľvek miesta určenia v prípade položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV, sa nachádzajú alebo budú nachádzať v jednej alebo vo viacerých členských štátoch, než ako je ten, v ktorom bola žiadosť podaná, táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti. Príslušné orgány členského štátu, ktorým bola žiadosť o povolenie podaná, bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi daného členského štátu alebo štátov a poskytnú príslušné informácie. Konzultovaný členský štát alebo štáty oznámia do 10 pracovných dní akékoľvek námietky, ktoré by mohli prípadne mať voči udeleniu takéhoto povolenia, čo bude záväzné pre členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná.

Ak do 10 pracovných dní neprídu žiadne námietky, chápe sa to tak, že konzultovaný členský štát alebo štáty nemajú námietky.

Vo výnimočných prípadoch ktorýkoľvek konzultovaný členský štát môže požiadať o predĺženie desaťdňovej lehoty. Toto predĺženie však nemôže prekročiť 30 pracovných dní.

2.  Ak by nejaký vývoz mohol škodiť jeho zásadným bezpečnostným záujmom, tak potom daný členský štát môže požiadať iný členský štát o to, aby takéto vývozné povolenie neudelil, alebo ak už takéto povolenie bolo udelené, tak potom požiadať o jeho zrušenie, pozastavenie, zmenu alebo odvolanie. Členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, bezodkladne začne konzultácie nezáväzného charakteru so žiadajúcim členským štátom, ktoré sa musia ukončiť do 10 pracovných dní. Ak sa žiadaný členský štát rozhodne udeliť povolenie, mal by to elektronickým systémom uvedeným v článku 13 ods. 6 oznámiť Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 12

1.  Pri rozhodovaní o tom, či udeliť, alebo neudeliť individuálne alebo rámcové vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, členské štáty zohľadnia všetky závažné dôvody vrátane:

a) povinností a záväzkov, ktoré každý z nich prijal ako člen príslušných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia jadrových zbraní a kontrole vývozov alebo tým, že ratifikoval príslušné medzinárodné zmluvy;

b) ich povinností na základe sankcií uvalených na základe ►M1  rozhodnutia alebo spoločnej pozície ◄ prijatej Radou, alebo rozhodnutia OBSE, alebo záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;

c) dôvodov národnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane tých, ktoré sú zahrnuté v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu ( 1 );

d) dôvodov týkajúcich sa plánovaného konečného použitia a rizika diverzie.

2.  Okrem kritérií stanovených v odseku 1 členské štáty vezmú pri posudzovaní žiadosti o rámcové vývozné povolenie do úvahy aj to, či vývozca používa vhodné a primerané prostriedky a postupy, ktoré zabezpečujú súlad s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolenia.

Článok 13

1.  Príslušné orgány členských štátov, konajúc v súlade s týmto nariadením, môžu odmietnuť udeliť vývozné povolenie a môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré už udelili. V prípade, že odmietnu, zrušia, pozastavia, podstatne obmedzia alebo odvolajú vývozné povolenie alebo ak sa rozhodnú nepovoliť zamýšľaný vývoz, tak to oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii a poskytnú im príslušné informácie. V prípade, že príslušné orgány členského štátu pozastavili platnosť vývozného povolenia, konečné posúdenie sa oznamuje členským štátom a Komisii pri ukončení lehoty pozastavenia.

2.  Príslušné orgány členských štátov preskúmajú zamietnutia povolení oznámených podľa odseku 1 do troch rokov od ich oznámenia a odvolajú ich, zmenia ich alebo ich obnovia. Príslušné orgány členských štátov čo najskôr oznámia výsledky preskúmania príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii. Zamietnutia, ktoré nie sú odvolané, zostanú v platnosti.

3.  Príslušné orgány členských štátov bezodkladne oznamujú členským štátom a Komisii rozhodnutia o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ktoré sa prijali podľa článku 6. Tieto oznámenia obsahujú všetky relevantné informácie vrátane klasifikácie položky, jej technických parametrov, krajiny určenia a koncového používateľa.

4.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú aj na povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských činností.

5.  Predtým než príslušné orgány členského štátu, ktoré konajú podľa tohto rozhodnutia, udelia vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb alebo rozhodnú o tranzite, preskúmajú všetky platné zamietnutia alebo rozhodnutia o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, prijatých podľa tohto nariadenia, aby stanovili, či povolenie alebo tranzit neboli zamietnuté príslušnými orgánmi iného členského štátu alebo štátov v zásade pre identickú transakciu (čo znamená pre položku, ktorá má v zásade identické parametre alebo technické charakteristiky pre toho istého koncového používateľa alebo príjemcu. Najskôr konzultujú s príslušnými orgánmi členského štátu alebo štátov, ktoré vydali takéto zamietnutie (zamietnutia) alebo rozhodnutia o zákaze tranzitu, ako je to stanovené v odsekoch 1 a 3. Ak sa po takýchto konzultáciách príslušné orgány členského štátu rozhodnú udeliť povolenie alebo povoliť tranzit, informujú príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu, pričom poskytnú všetky relevantné informácie s cieľom vysvetliť toto rozhodnutie.

▼M1

6.  Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa vykonávajú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane systému uvedeného v článku 19 ods. 4.

▼B

7.  Všetky informácie, o ktoré sa delia v súlade s ustanoveniami tohto článku, sú, pokiaľ ide o ich dôvernosť, v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 3, 4 a 6.

Článok 14

1.  Všetky individuálne a rámcové vývozné povolenia a povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských služieb sa musia vydať písomne alebo elektronickými prostriedkami na formulároch obsahujúcich aspoň všetky prvky a v poradí podľa vzoru uvedeného v prílohách IIIa a IIIb.

2.  Na požiadanie vývozcov musia byť rámcové vývozné povolenia, ktoré obsahujú kvantitatívne obmedzenia, rozdelené.KAPITOLA IV

AKTUALIZOVANIE ZOZNAMU POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Článok 15

1.  Zoznamy položiek s dvojakým použitím uvedené v prílohe I sa aktualizujú v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia nukleárnych zbraní a o kontrole vývozu alebo formou ratifikácie relevantných medzinárodných zmlúv.

2.  Príloha IV, ktorá je podmnožinou prílohy I, sa aktualizuje s prihliadnutím na článok 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na záujmy členských štátov v oblasti verejného poriadku a verejnej bezpečnosti.

▼M3

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23a prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie zoznamu položiek s dvojakým použitím stanoveného v prílohe I. Príloha I sa aktualizuje v rozsahu stanovenom v odseku 1 tohto článku. Ak sa aktualizácia prílohy I týka položiek s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené aj v prílohách IIa až IIg alebo IV, zodpovedajúcim spôsobom sa zmenia aj uvedené prílohy.

▼BKAPITOLA V

COLNÉ KONANIE

Článok 16

1.  Po splnení formalít na vývoz položiek s dvojakým použitím na colnom úrade zodpovednom za vybavovanie vývozného colného vyhlásenia vývozca predloží dôkaz o tom, že získal všetky potrebné vývozné povolenia.

2.  Od vývozcu sa môže požadovať preklad akýchkoľvek dokumentov dodaných ako dôkaz do úradného jazyka členského štátu, v ktorom bolo vývozné colné vyhlásenie predložené.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek jemu delegované právomoci podľa Colného kódexu Spoločenstva alebo v súlade s ním, členský štát môže taktiež na obdobie nepresahujúce dĺžku uvedenú v odseku 4, pozastaviť proces vývozu zo svojho územia alebo v prípade potreby inak zabrániť tomu, aby položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I, na ktoré sa vzťahuje platné vývozné povolenie, opustili Spoločenstvo cez jeho územie, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že:

a) pri udeľovaní povolenia sa nebrali do úvahy relevantné informácie alebo

b) okolnosti sa od udelenia povolenia podstatne zmenili.

4.  V prípade uvedenom v odseku 3 sa bude s príslušnými orgánmi členského štátu, ktoré udelili vývozné povolenie, bezodkladne konzultovať tak, aby mohli podniknúť opatrenia podľa článku 13 ods. 1. Pokiaľ sa tieto príslušné orgány rozhodnú povolenie zachovať, odpovedia v lehote do 10 pracovných dní, pričom táto lehota môže byť na ich žiadosť za výnimočných okolností predĺžená na 30 pracovných dní. V takomto prípade, ak do 10, prípadne 30 dní nepríde žiadna odpoveď, položky s dvojakým použitím sa bezodkladne uvoľnia. Členský štát, ktorý udelil povolenie, o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

Článok 17

1.  Členské štáty môžu stanoviť, aby sa colné formality na vývoz položiek s dvojakým použitím mohli splniť iba na colných úradoch na to splnomocnených.

2.  Členské štáty, ktoré využijú alternatívu uvedenú v odseku 1, informujú Komisiu o riadne splnomocnených colných úradoch. Komisia zverejní túto informáciu v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 18

Ustanovenia článkov 843 a 912a až 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplatňujú na obmedzenia týkajúce sa vývozu, spätného vývozu a opustenia colného územia položiek s dvojakým použitím, na vývoz ktorých sa podľa tohto nariadenia vyžaduje povolenie.KAPITOLA VI

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 19

1.  Členské štáty v spolupráci s Komisiou prijmú všetky vhodné opatrenia na ustanovenie priamej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom eliminovať riziko, aby možné rozdielnosti pri uplatňovaní vývozných kontrol položiek s dvojakým použitím mohli mať za následok odklonenie obchodu, čím by mohli vzniknúť ťažkosti pre jeden alebo viacero členských štátov.

2.  Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na ustanovenie priamej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť efektívnosť režimu Spoločenstva na kontrolu vývozu. Takéto informácie môžu zahŕňať:

a) informácie o vývozcoch, ktorým bolo na základe vnútroštátnych sankcií odňaté právo využívať národné všeobecné vývozné povolenia alebo ►M1  všeobecné vývozné povolenia Únie ◄ ;

b) údaje o citlivých koncových používateľoch, účastníkoch podozrivých obstarávacích činností, a ak sú dostupné, o použitých trasách.

3.  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ( 2 ), najmä ustanovenia o dôvernosti informácií, sa uplatňuje mutatis mutandis bez toho, aby bol dotknutý článok 23 tohto nariadenia.

▼M1

4.  Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím vytvorenou podľa článku 23 zriadi bezpečný a šifrovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou. Európskemu parlamentu sa poskytnú informácie o rozpočte systému, jeho rozvoji, predbežnej a konečnej podobe a fungovaní, ako aj o nákladoch na sieť.

▼B

5.  Poskytovanie usmernení vývozcom a sprostredkovateľom je zodpovednosťou členských štátov, v ktorých títo vývozcovia alebo sprostredkovatelia majú bydlisko alebo v ktorých sú usadení. Komisia a Rada môžu poskytovať usmernenia a/alebo odporúčania o najlepších postupoch pre subjekty uvedené v tomto nariadení.

6.  Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 3 ) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 4 ).KAPITOLA VII

KONTROLNÉ OPATRENIA

Článok 20

1.  Vývozcovia položiek s dvojakým použitím vedú podrobné registre alebo záznamy o svojich vývozoch v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou platnou v príslušných členských štátoch. Takéto registre alebo záznamy zahŕňajú najmä obchodné dokumenty, ako sú faktúry, vyhlásenia, prepravné a ostatné expedičné dokumenty, ktoré obsahujú dostatok informácií na to, aby bolo možné identifikovať:

a) opis položiek s dvojakým použitím;

b) množstvo položiek s dvojakým použitím;

c) názov a adresu vývozcu a príjemcu;

d) pokiaľ je známe, tak aj konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.

2.  V súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou platnými v príslušných členských štátoch sprostredkovatelia vedú registre alebo záznamy o sprostredkovateľských službách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5, aby boli schopní na požiadanie preukázať opis položiek s dvojakým použitím, ktoré boli predmetom sprostredkovateľských služieb, obdobie, v ktorom boli predmetom sprostredkovateľských služieb, ich miesto určenia a krajiny dotknuté týmito sprostredkovateľskými službami.

3.  Registre alebo záznamy a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočnil vývoz alebo v ktorom sa poskytli sprostredkovateľské služby. Na požiadanie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je vývozca usadený alebo v ktorom je sprostredkovateľ usadený alebo má bydlisko.

Článok 21

Na zabezpečenia správneho uplatňovania tohto nariadenia každý členský štát vykoná akékoľvek opatrenia nevyhnutné na to, aby sa príslušným orgánom umožnilo:

a) zhromaždiť informácie o každej objednávke alebo transakcii zahŕňajúcej položky s dvojakým použitím;

b) zabezpečiť, aby sa opatrenia na kontrolu vývozu riadne uplatňovali, čo môže zahŕňať najmä právomoc vstupovať do priestorov osôb zúčastňujúcich sa na vývoznej transakcii alebo sprostredkovateľov zaangažovaných na poskytnutí sprostredkovateľských služieb podľa okolností stanovených v článku 5.KAPITOLA VIII

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 22

1.  Povolenie sa vyžaduje na prepravu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV v rámci Spoločenstva. Na položky uvedené v prílohe IV časti 2 sa nevzťahuje všeobecné povolenie.

2.  Členský štát môže uložiť požiadavku na povolenie na prepravu iných položiek s dvojakým použitím z ich územia do iného členského štátu v prípadoch, keď v čase prepravy:

 operátor vie, že miesto konečného určenia dotknutých položiek sa nachádza mimo Spoločenstva,

 vývoz týchto položiek na toto miesto konečného určenia podlieha v členskom štáte, z ktorého sa majú tieto položky premiestniť, požiadavke na povolenie podľa článku 3, 4 alebo 8 a takýto vývoz priamo z jeho územia nie je povolený na základe všeobecného alebo rámcového povolenia,

 položky sa v členskom štáte, do ktorého sa premiestňujú, nemajú nijako spracovať v zmysle článku 24 Colného kódexu Spoločenstva.

3.  O povolenie na prepravu sa musí požiadať v členskom štáte, z ktorého sa majú položky s dvojakým použitím prepraviť.

4.  V prípadoch, keď už následný vývoz položiek s dvojakým použitím bol akceptovaný v rámci konzultačných postupov uvedených v článku 11, ten členský štát, z ktorého sa položky majú premiestniť, vydáva povolenie na prepravu operátorovi bezodkladne, pokiaľ sa okolnosti podstatne nezmenili.

5.  Členský štát, ktorý prijme právne predpisy, ktorým sa ukladá takáto požiadavku, informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal. Komisia uverejní tieto informácie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

6.  Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 sa netýkajú uplatňovania vnútorných hraničných kontrol v rámci Spoločenstva, ale výhradne iba kontrol, ktoré sa vykonávajú ako súčasť bežných kontrolných postupov uplatňovaných nediskriminačným spôsobom na celom území Spoločenstva.

7.  Uplatňovanie opatrení podľa odsekov 1 a 2 nesmie mať v žiadnom prípade za následok tú skutočnosť, aby preprava z jedného štátu do druhého podliehala reštrikčnejším podmienkam v porovnaní s tými, ktoré sa vyžadujú pri vývozoch tých istých položiek do tretích krajín.

8.  Dokumenty a záznamy o preprave položiek s dvojakým použitím v rámci Spoločenstva uvedených v prílohe I sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa preprava realizovala, a na požiadanie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, z ktorého boli tieto položky prepravené.

9.  Členský štát môže prostredníctvom vnútroštátnych predpisov vyžadovať, že sa budú musieť poskytnúť dodatočné informácie týkajúce sa týchto položiek príslušným orgánom tohto členského štátu v prípade akejkoľvek prepravy v rámci Spoločenstva z tohto štátu, pokiaľ ide o položky uvedené v kategórii 5 časti 2 prílohy I, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV.

10.  Príslušné obchodné dokumenty týkajúce sa prepravy položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I v rámci Spoločenstva budú jasne indikovať, že tieto položky podliehajú kontrolám, pokiaľ sa vyvážajú zo Spoločenstva. Príslušné obchodné dokumenty obsahujú najmä všetky kúpno-predajné zmluvy, potvrdenia objednávok, faktúry a záznamy o expedícii.

Článok 23

1.  Zriaďuje sa koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím pod predsedníctvom zástupcu Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny svojho zástupcu.

Preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú by mohol nastoliť tak predseda, ako aj zástupca členského štátu.

2.  Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím alebo koordinačná skupina, vždy keď to považuje za potrebné, konzultuje s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie dotýka.

▼M1

3.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti skupiny, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím, ktorá podlieha článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 5 ).

▼M3

Článok 23a

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 2. júla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 23b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 23a ods. 5 V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼B

Článok 24

Každý členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie správneho presadenia všetkých ustanovení tohto nariadenia. Najmä stanoví sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia alebo ustanovení prijatých na jeho vykonanie. Tieto pokuty musia byť účinné, proporcionálne a odrádzajúce.

▼M1

Článok 25

1.  Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

2.  Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho vykonávaní a hodnotení jeho vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

3.  Osobitné oddiely správy sú venované:

a) koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím a jej činnosti. Informácie, ktoré poskytne Komisia o činnosti koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím, preskúmaniach a konzultáciách, sa spracúvajú ako dôverné v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácia sa v každom prípade považuje za dôvernú, ak by jej zverejnenie malo pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;

b) vykonávaniu článku 19 ods. 4 a informujú o tom, v ktorom štádiu sa nachádza proces vytvárania bezpečného a šifrovaného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

c) vykonávaniu článku 15 ods. 1;

d) vykonávaniu článku 15 ods. 2;

e) podrobným informáciám o opatreniach prijatých členskými štátmi podľa článku 24 a oznámených Komisii podľa odseku 1 tohto článku.

4.  Najneskôr do 31. decembra 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma vykonávanie tohto nariadenia s osobitným ohľadom na vykonávanie prílohy IIb (všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ002), a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o otázku zásielok s nízkou hodnotou.

▼M1

Článok 25a

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dohôd o vzájomnej administratívnej pomoci alebo protokolov v colných záležitostiach uzatvorených medzi Európskou úniou a tretími krajinami, Rada môže udeliť Komisii povolenie rokovať s tretími krajinami o dohodách, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom zrušiť povinnosť žiadať o povolenie pri spätných vývozoch v rámci územia Európskej únie. Tieto rokovania sa uskutočnia v súlade s postupmi stanovenými v článku 207 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prípadne v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

▼B

Článok 26

Toto nariadenie sa nedotýka:

 uplatňovania článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

 uplatňovania Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 27

Nariadenie (ES) č. 1334/2000 sa zrušuje s účinnosťou od 27. augusta 2009.

V prípade žiadostí o vývozné povolenie podaných pred 27. augustom 2009 sa však naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 90 dní po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M7
PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 3 tohto nariadenia

ZOZNAM POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Týmto zoznamom sa zavádzajú medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime – MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group – NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention – CWC).

OBSAH

Poznámky

Akronymy a skratky

Vymedzenie pojmov

Kategória 0

Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

Kategória 1

Osobitné materiály a súvisiace zariadenia

Kategória 2

Spracovanie materiálov

Kategória 3

Elektronika

Kategória 4

Počítače

Kategória 5

Telekomunikácie a „bezpečnosť informácií“

Kategória 6

Snímače a lasery

Kategória 7

Navigácia a letecká elektronika

Kategória 8

Námorná technika

Kategória 9

Letectvo, kozmonautika a pohon

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE I

1. Pre kontrolu tovaru, ktorý je navrhnutý alebo upravený na vojenské účely, pozri príslušný(-é) zoznam(-y) kontrol vojenského tovaru vedených jednotlivými členskými štátmi. Odkazy v tejto prílohe, ktoré uvádzajú „POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU“, sa týkajú tých istých zoznamov.

2. Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadneho nekontrolovaného tovaru (vrátane zariadení) obsahujúceho jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovaru a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:   Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaného tovaru.

3. Tovar uvedený v tejto prílohe zahŕňa tak nový, ako aj použitý tovar.

4. V niektorých prípadoch sú chemické látky uvedené názvom a číslom CAS. Zoznam sa vzťahuje na chemické látky s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť konkrétnu chemickú látku alebo zmes bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemických látok majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemickú látku môžu mať tiež odlišné čísla CAS.

POZNÁMKA K JADROVEJ TECHNOLÓGII (Nuclear Technology Note – NTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórie 0.)

„Technológia“ priamo spojená s akýmkoľvek tovarom kontrolovanými v kategórii 0 sa kontroluje podľa ustanovení kategórie 0.

„Technológia“ na „“„vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolovaný tovar.

Schválenie tovaru na vývoz takisto povoľuje vývoz minimálnej „technológie“ požadovanej na inštaláciu, prevádzku, údržbu a opravy tovaru pre toho istého koncového užívateľa.

Kontroly prenosu „technológie“ sa netýkajú „verejne dostupných“ informácií ani „základného vedeckého výskumu“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (General Technology Note – GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórií 1 až 9.)

Vývoz „technológie“„vyžadovanej“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru kontrolovaného v kategóriách 1 až 9 sa kontroluje podľa ustanovení kategórií 1 až 9.

„Technológia“„vyžadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolovaný tovar.

Kontroly sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom pre inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takého tovaru, ktorý nie je kontrolovaný alebo ktorého vývoz bol povolený.

Pozn.:   Týmto sa neuvoľňuje „technológia“ uvedená v 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a, 8E002.b.

Kontroly prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na „verejne dostupné“ informácie, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTVÉRU (General software note – GSN)

(Táto poznámka má prednosť pred akoukoľvek kontrolou kategórií 0 až 9 v rámci oddielu D.)

Kategórie 0 až 9 tohto zoznamu sa nevzťahujú na „softvér“, ktorý je buď:

a) všeobecne dostupný pre verejnosť tým, že:

1. sa predáva bez obmedzenia zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

a) pultového predaja;

b) zásielkovým spôsobom;

c) elektronickými transakciami alebo

d) transakciami telefonicky a

2. je navrhnutý tak, aby ho užívateľ mohol inštalovať bez ďalšej podstatnej pomoci dodávateľa;

Pozn.:   Položka a) všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje spod kontroly „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 (Bezpečnosť informácií).

b) „je dostupný verejne“alebo

c) je dostupný s minimálne potrebným „objektovým kódom“ na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) alebo opravu tých položiek, ktorých vývoz bol povolený.

Pozn.:   Položka c) všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje spod kontroly „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 (Bezpečnosť informácií).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K „BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ“ (General „Information Security“ Note – GISN)

Položky alebo funkcie súvisiace s „bezpečnosťou informácií“ treba posudzovať podľa ustanovení kategórie 5, -časti 2, aj keď ide o komponenty, „softvér“ alebo funkcie iných položiek.

REDAKČNÉ POSTUPY V ÚRADNOM VESTNÍKU EURÓPSKEJ ÚNIE

V súlade s pravidlami stanovenými v bode 6.5 na strane 108 medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov (vydanie z roku 2015) v textoch v angličtine uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie:

 na oddelenie celého čísla od desatinných miest sa používa čiarka,

 celé čísla sa uvádzajú v skupinách po troch, pričom každá skupina je oddelená úzkou medzerou. Text uverejnený v tejto prílohe sa riadi uvedenými pravidlami.

Akronymy a skratky používané v tejto prílohe

Ak sa akronym alebo skratka používa ako definovaný pojem, nachádza sa v časti ‚Definície pojmov použitých v tejto prílohe‘.Akronym alebo skratka významu

ABEC

Výbor inžinierov pre radiálne ložiská (Annular Bearing Engineers Committee)

ADC

analógovo-číslicový prevodník

AGMA

Americké združenie výrobcov ozubených kolies (American Gear Manufacturers’ Association)

AHRS

referenčné systémy sklonu a orientácie

AISI

Americký inštitút pre železo a oceľ

ALE

epitaxia atómovou vrstvou

ALU

aritmetická logická jednotka

ANSI

Americký národný normalizačný ústav (American National Standards Institute)

APP

nastavený špičkový výkon

APU

pomocná energetická jednotka

ASTM

americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály

ATC

riadenie letovej prevádzky

BJT

bipolárne plošné tranzistory

BPP

výsledný parameter lúča

BSC

riadiaca jednotka základňovej stanice

CAD

automatizované projektovanie

CAS

služba CAS (Chemical Abstracts Service)

CCD

zariadenia s viazanými nábojmi

CDU

riadiaca a zobrazovacia jednotka

CEP

pravdepodobná kruhová odchýlka

CMM

stroj na meranie súradníc

CMOS

zariadenia s doplňujúcou sa štruktúrou kov-oxid-polovodič

CNTD

tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier

CPLD

komplexné programovateľné logické zariadenia

CPU

centrálna procesorová jednotka

CVD

chemické vylučovanie z plynnej fázy

CW

bojové chemické látky

CW (pre lasery)

stála vlna

DAC

číslicovo-analógový prevodník

DANL

preukázaná priemerná úroveň šumu

DBRN

systém navigácie založenej na údajoch

DDS

priamy digitálny syntetizátor

DMA

dynamicko-mechanická analýza

DME

zariadenie na meranie vzdialenosti

DMOSFET

difundovaný tranzistor riadený poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič

DS

smerové stuhnutie

EB

vybuchujúci mostík

EB-PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča

EBW

vybuchujúci premosťovací vodič

ECM

elektrochemické opracovanie

EDM

stroje na elektroerozívne obrábanie

EEPROMS

elektricky vymazateľná programovateľná trvalá pamäť

EFI

explodujúce fóliové iniciátory

EIRP

užitočný nesmerovo vyžiarený výkon

ERF

elektroreologická konečná úprava

ERP

efektívne vyžiarený výkon

ETO

tyristor vypínaný emitorom

ETT

elektrický spúšťací tyristor

FADEC

digitálne riadenie motora s úplným oprávnením

FFT

rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transform)

FPGA

hradlové polia programovateľné u zákazníka

FPIC

prepojenia programovateľné u zákazníka

FPLA

logické polia programovateľné u zákazníka

FPO

operácie s pohyblivou rádovou čiarkou

FWHM

veľkosť bodu s plnou šírkou v polovici maxima

GSM

globálny systém mobilnej komunikácie

GLONASS

globálny navigačný satelitný systém

GBS

globálny systém na určenie polohy

GNSS

globálny navigačný satelitný systém

GTO

tyristor vypínaný hradlom

HBT

heterobipolárne tranzistory

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organization)

Komisia IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electro-technical Commission)

IED

improvizované výbušné zariadenie

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IFOV

okamžité zorné pole

IGBT

bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom

IGCT

prepínací tyristor s integrovaným hradlom

IHO

Medzinárodná hydrografická organizácia

ILS

presný pristávací rádiový systém

IMU

inerciálna meracia jednotka

INS

inerciálny navigačný systém

IP

internetový protokol

IRS

inerciálna vzťažná sústava

IRU

inerciálna vzťažná jednotka

ISA

medzinárodná štandardná atmosféra

ISAR

radar s inverzným syntetickým otvorom

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union)

JT

Joule-Thomson (Joule-Thomson)

LIDAR

detekcia a meranie dĺžky svetla

LIDT

prahová hodnota laserom vyvolaného poškodenia

LOA

celková dĺžka

LRU

modul vymeniteľný pri prevádzke

MLS

pristávacie mikrovlnné systémy

MMIC

monolitický integrovaný obvod

MOCVD

organické chemické vylučovanie kovov z plynnej fázy

MOSFET

tranzistor riadený poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič

MPM

mikrovlnný výkonový modul

MRAM

magnetická pamäť s voľným prístupom

MRF

magnetoreologická konečná úprava

MRF

veľkosť minimálneho rozlíšiteľného znaku

MRI

zobrazovanie magnetickou rezonanciou

MTBF

stredná doba bezporuchovej prevádzky

MTTF

stredná doba do výskytu poruchy

NA

číselná apertúra

NDT

skúška bez porušenia materiálu

NEQ

čistá hmotnosť výbušniny

OAM

prevádzka, správa alebo údržba

OSI

prepojenie otvorených systémov

PAI

polyamid-imidy

PAR

približovací radar

PCL

pasívna ucelená lokalizácia

PIN

osobné identifikačné číslo

PMR

uzavreté mobilné siete

PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár

ppm

počet častíc na milión

QAM

kvadratúrna amplitúdová modulácia

RAP

reaktívna atómová plazma

RF

rádiofrekvencia

RNC

riadiaca jednotka rádiovej siete

S-FIL

tlačiarenské litografické nástroje „step and flash“

SAR

radar so syntetickou apertúrou

SAS

sonar so syntetickou apertúrou

SC

monokryštál

SCR

kremíkový usmerňovač

SFDR

dynamická škála bez rušivých zložiek

SHPL

supervýkonný laser

SLAR

letecký radar s bočným výhľadom

SOI

kremík na izolátore

SPLD

jednoduché programovateľné logické zariadenia

SQUID

supravodivé kvantové interferenčné zariadenie

SRA

dielensky vymeniteľný montážny celok

SRAM

statická pamäť s voľným prístupom

SSB

jedno postranné pásmo

SSR

sekundárny prehľadový radar

SSS

sonar na bočné snímanie

TIR

celkové indikované snímanie

TVR

odozva vysielacieho napätia

UPR

jednosmerná opakovateľnosť polohovania

UV

ultrafialový

UTS

medza pevnosti v ťahu

VJFET

vertikálne plošné tranzistory riadené poľom s priechodovým hradlom

VOR

všesmerový rozsah veľmi vysokej frekvencie

WLAN

bezdrôtová miestna počítačová sieť

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE

Definície pojmov uvedených v ,jednoduchých úvodzovkách‘ sa uvádzajú v technickej poznámke k príslušnej položke.

Definície pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“:

Pozn.:   Odkazy na kategórie sú uvedené v zátvorkách za definovaným pojmom.

„Presnosť“ (2 3 6 7 8), obvykle meraná ako nepresnosť, je maximálna kladná alebo záporná odchýlka indikovanej hodnoty od akceptovaného štandardu alebo od skutočnej hodnoty.

„Aktívne systémy riadenia letu“ (7) sú systémy, ktoré fungujú tak, aby zabránili nežiaducim pohybom „lietadla“ a riadenej strely alebo konštrukčným zaťaženiam tým, že autonómne spracovávajú výstupy z rozličných druhov snímačov a potom vydávajú nevyhnutné preventívne povely na výkon automatického riadenia.

„Aktívny pixel“ (aktívny obrazový prvok) (6) je minimálny (jednotlivý) prvok poľa tuhej fázy, ktorý po vystavení svetelnému (elektromagnetickému) žiareniu vykoná funkciu fotoelektrického prenosu.

„Nastavený špičkový výkon“ (4) je nastavená najvyššia rýchlosť, ktorou „digitálne počítače“ vykonávajú 64-bitové sčítanie a násobenie s pohyblivou rádovou čiarkou a udáva sa vo vážených teraflopoch (WT) v jednotkách veľkosti 1012 operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu.

Pozn.:   Pozri kategóriu 4, technickú poznámku.

„Lietadlo“(1 6 7 9) je vzdušný dopravný prostriedok s pevnými krídlami, otáčavými krídlami, rotorom (vrtuľník), sklápacím rotorom alebo sklápacími krídlami.

Pozn.:   Pozri tiež termín „civilné lietadlo“.

„Vzducholoď“ (9) je motorom poháňaný vzdušný dopravný prostriedok nadnášaný plynom (zvyčajne héliom, predtým vodíkom), ktorý je ľahší než vzduch.

„Všetky dostupné kompenzácie“ (2) znamená, že sú zohľadnené všetky primerané opatrenia, ktoré má výrobca k dispozícii na minimalizáciu všetkých systémových chýb riadenia polohy pre daný model obrábacieho stroja alebo chýb merania pre daný stroj na meranie súradníc.

„Pridelené od ITU“ (3 5) je pridelenie frekvenčných pásiem podľa aktuálneho vydania Rádiokomunikačného poriadku ITU pre primárne, povolené a sekundárne služby.

Pozn.:   Dodatočné a alternatívne pridelenia nie sú zahrnuté.

„Odchýlka uhlovej polohy“ (2) je maximálny rozdiel medzi uhlovou polohou a skutočnou veľmi presne nameranou uhlovou polohou po tom, ako bola opora obrobku na upínacej doske pootočená zo svojej pôvodnej polohy.

„Uhlový náhodný pohyb“ (7) je stupňovanie uhlovej chyby s postupom času, ktoré je dôsledkom bieleho šumu v uhlovej rýchlosti. Je vyjadrená ako uhlová rýchlosť (IEEE STD 528-2001).

„APP“ (4) je ekvivalentom „nastaveného špičkového výkonu“.

„Asymetrický algoritmus“ (5) je zakódovaný algoritmus používajúci rôzne matematicky založené kľúče na zakódovanie a dekódovanie.

Pozn.:   „Asymetrické algoritmy“ sa bežne používajú pri správe kľúčov.

„Autentifikácia“ (5) overenie identity užívateľa, procesu alebo zariadenia, často ako podmienka povolenia prístupu k zdrojom v informačnom systéme. Patrí sem overenie pôvodu obsahu správy alebo inej informácie a všetky aspekty riadenia prístupu všade tam, kde neexistuje šifrovanie súborov alebo textu okrem prípadov priamej súvislosti s ochranou hesiel, osobných identifikačných čísiel (PIN) alebo podobných údajov na zabránenie neoprávnenému prístupu.

„Automatické sledovanie cieľa“ (6) je technika spracovania, ktorá automaticky určuje a ako výstup poskytuje extrapolovanú hodnotu najpravdepodobnejšej polohy cieľa v reálnom čase.

„Priemerný výstupný výkon“ (6) je celková „laserová“ výstupná energia v jouloch, vydelená dobou vyslania série po sebe nasledujúcich impulzov, vyjadrenou v sekundách. Pri sérii rovnomerne umiestnených impulzov sa rovná celkovej „laserovej“ výstupnej energii vyslanej vo forme jediného impulzu, v jouloch, násobenej frekvenciou impulzov „lasera“ v hertzoch.

„Doba oneskorenia základného hradla“ (3) je hodnota doby oneskorenia šírenia zodpovedajúca základnému hradlu použitému v „monolitickom integrovanom obvode“. V prípade ‚skupiny‘„monolitických integrovaných obvodov“ sa môže udávať buď ako doba oneskorenia šírenia na jedno typické hradlo v rámci danej ‚skupiny‘ alebo ako typická doba oneskorenia šírenia na jedno hradlo v rámci danej ,skupiny.

Pozn.:1.   „Doba oneskorenia základného hradla“ sa nesmie zamieňať s dobou oneskorenia vstupu/výstupu komplexného „monolitického integrovaného obvodu“.

Pozn.:2.   ‚Skupina‘ pozostáva zo všetkých integrovaných obvodov, pre ktoré platia všetky ďalej uvedené body ako metodika ich výroby a špecifikácie, okrem ich príslušných funkcií:

a)   spoločná architektúra hardvéru a softvéru;

b)   spoločný dizajn a technológia spracovania a

c)   spoločné základné vlastnosti.

„Základný vedecký výskum“ (GTN NTN) je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

„Systematická odchýlka“ (akcelerometra) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z akcelerometra meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupným zrýchlením alebo rotáciou. „Systematická odchýlka“ je vyjadrená v gramoch alebo metroch za sekundu na druhú (g alebo m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g sa rovná 1×10–6 g).

„Systematická odchýlka“ (gyroskopu) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z gyroskopu meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupnou rotáciou alebo zrýchlením. „Systematická odchýlka“ je obyčajne vyjadrená v stupňoch za hodinu (deg/hr). (IEEE STD 528-2001).

„Biologické agensy“ (1) sú patogény alebo toxíny vybrané alebo upravené (napr. zmenou čistoty, skladovateľnosti, virulencie, charakteristiky šírenia alebo odolnosti proti UV žiareniu) s cieľom spôsobiť straty na životoch ľudí alebo zvierat, poškodiť zariadenia, úrodu alebo životné prostredie.

„Plánovaná odchýlka pohybu“ (camming) (2) je posunutie v smere osi pri jednej otáčke hlavného vretena v rovine kolmej na čelo vretena v bode najbližšom obvodu čela vretena (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.63).

„Predformy z uhlíkových vlákien“ (1) sú usporiadaná zostava neobalených alebo obalených vlákien určených nato, aby vytvorili rám časti pred zavedením „matrice“ na vytvorenie „kompozitu“.

„Chemický laser“ (6) je „laser“, v ktorom výstupná energia z chemickej reakcie vytvára excitované vzorky.

„Chemická zmes“ (1) predstavuje tuhý, kvapalný alebo plynný produkt pozostávajúci z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré za podmienok, za ktorých sa zmes uchováva, navzájom nereagujú.

„Pravdepodobná kruhová odchýlka“ („CEP“) (7) znamená pri kruhovom normálnom rozdelení polomer kruhu obsahujúceho 50 % jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50 percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu.

„Obehom riadený vyrovnávací systém regulácie smeru alebo obehom riadený systém regulácie smeru“ (7) sú systémy, ktoré používajú vzduch vháňaný nad aerodynamické povrchy na účel zvýšenia alebo regulácie síl vytváraných týmito povrchmi.

„Civilné lietadlo“ (1 3 4 7) je „lietadlo“, uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných orgánmi civilného letectva jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo účastníckych štátov Wassenaarského usporiadania, ktoré slúži na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

Pozn.:   Pozri tiež termín „lietadlo“.

„Zmiešané“ (1) je vlákno do vláknitej zmesi termoplastických vlákien a vystužovacích vlákien na účely vytvorenia „matricovej“ zmesi vláknitej výstuže v celkovej vláknitej forme.

„Rozdrobenie“ (1) je proces redukcie materiálu na častice drvením alebo mletím.

„Regulátor komunikačného kanála“ (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Kompenzačné systémy“ (6) pozostávajú z primárneho skalárneho snímača, jedného alebo viacerých referenčných snímačov (napr. vektorové magnetometre) spolu so softvérom, ktorý umožňuje znížiť rotačný šum pevného telesa platformy.

„Kompozit“ (1 2 6 8 9) predstavuje „matricu“ a prídavnú fázu alebo prídavné fázy pozostávajúce z častíc, hrotových elektród, vlákien alebo ich ľubovoľnej kombinácie, ktoré slúžia na osobitný účel alebo účely.

„Zložený otočný stôl“ (2) je stôl, ktorý umožňuje otáčanie a sklápanie obrobku okolo dvoch nerovnobežných osí, ktoré je možné súčasne koordinovať na účely „riadenia profilu“.

„Zlúčeniny III/V“ (3 6) sú polykryštalické, binárne alebo komplexné monokryštalické produkty skladajúce sa z prvkov skupín IIIA a VA Mendelejevovej periodickej tabuľky (napr. arzenid gália, arzenid gália a hliníka, fosfid india).

„Riadenie profilu“ (2) znamená dva alebo viac „číslicovo riadených“ pohybov prebiehajúcich v súlade s pokynmi, ktoré udávajú najbližšiu požadovanú polohu a požadované rýchlosti posunu do tejto polohy. Tieto rýchlosti posunu sa voči sebe navzájom menia tak, aby výsledkom bol požadovaný profil (pozri ISO/DIS 2806-1980).

„Kritická teplota“ (1 3 5) (niekedy sa nazýva teplota prechodu) konkrétneho „supravodivého“ materiálu je teplota, pri ktorej materiál úplne stráca odpor voči toku jednosmerného elektrického prúdu.

„Aktivácia šifrovania“ (5) je akákoľvek technika, ktorá aktivuje alebo umožňuje šifrovaciu schopnosť položky, a to prostredníctvom zabezpečeného mechanizmu použitého výrobcom danej položky, pričom tento mechanizmus je jednoznačne viazaný na:

1. jediný prípad položky alebo

2. jedného zákazníka pre viaceré prípady položky.

Technické poznámky:

1.   Techniky a mechanizmy, ktoré sa používajú na „aktiváciu šifrovania“ sú hardvér, „softvér“ alebo „technológia“.

2.   Mechanizmami na „aktiváciu šifrovania“ môžu byť napríklad licenčné kľúče na základe sériových čísel alebo autentifikačné nástroje, ako sú digitálne podpísané certifikáty.

„Kryptografia“ (5) je disciplína, ktorá stelesňuje zásady, prostriedky a metódy premeny údajov na ukrytie ich informačného obsahu, zabránenie nezistiteľnej modifikácii alebo neoprávnenému použitiu. „Kryptografia“ sa obmedzuje na premenu informácií použitím jedného alebo viacerých tajných parametrov‘ (napr. kryptopremenných) alebo sprievodného riadenia pomocou kľúča.

Poznámka:   „Kryptografia“ nezahŕňa ‚pevne nastavené‘ techniky komprimovania alebo kódovania údajov.

Technické poznámky:

1.   ‚Tajný parameter‘: konštanta alebo kľúč, ktoré ostatní nepoznajú, alebo ktoré poznajú iba členovia istej skupiny.

2.   ‚Pevne nastavený‘: kódovací alebo zhusťovací algoritmus nedokáže prijímať zvonka dodávané parametre (napr. kódovacie alebo kľúčové premenné) a používateľ ho nemôže modifikovať.

„CW laser“ (6) je „laser“, ktorý produkuje nominálne konštantnú výstupnú energiu dlhšie ako 0,25 sekundy.

Systémy „navigácie založenej na údajoch“ („DBRN“) (7) sú systémy, ktoré využívajú rôzne zdroje vopred nameraných údajov geografického mapovania integrovaných tak, aby poskytovali presné navigačné informácie za dynamických podmienok. K zdrojom údajov patria hĺbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitačnej sily, magnetické mapy alebo trojrozmerné digitálne topografické mapy.

„Deformovateľné zrkadlá“ (6) (známe tiež ako adaptívne optické zrkadlá) sú zrkadlá, ktoré majú:

a) jedinú spojitú optickú odraznú plochu, ktorá sa dynamicky deformuje pôsobením jednotlivých krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo alebo

b) viacnásobné optické odrazné prvky, ktoré možno jednotlivo a dynamicky premiestňovať pôsobením krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo.

„Ochudobnený urán“ (0) je urán ochudobnený o izotop 235 na množstvo nižšie, ako sa vyskytuje v prírode.

„Vývoj“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky fázy pred sériovou výrobou, t. j. na návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, údaje o dizajne, proces premeny údajov o dizajne na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozíciu.

„Difúzne zváranie“ (1 2 9) je spájanie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatných kovov do jedného kusa so silou spojenia ekvivalentnou sile najslabšieho materiálu, pričom základným mechanizmom je vzájomná difúzia atómov na rozhraní.

„Digitálny počítač“ (4 5) je zariadenie, ktoré môže formou jednej alebo viacerých diskrétnych premenných vykonávať všetky ďalej uvedené postupy:

a) prijímať údaje;

b) ukladať údaje alebo príkazy do pevných alebo zmeniteľných (zapisovateľných) pamäťových zariadení;

c) spracovávať údaje pomocou uloženej postupnosti inštrukcií, ktorá je meniteľná a

d) zabezpečovať výstup údajov.

Pozn.:   Zmeny uloženej postupnosti inštrukcií zahŕňajú výmenu pevných pamäťových zariadení, nie však fyzickú zmenu zapojenia alebo prepojení.

„Rýchlosť digitálneho prenosu“ (def) je celková rýchlosť prenosu informácií v bitoch, ktoré sa priamo prenášajú na akékoľvek médium.

Pozn.:   Pozri aj termín „celková rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Priamočinné hydraulické lisovanie“ (2) je proces deformácie, v ktorom sa využíva pružná membrána naplnená kvapalinou v priamom styku s obrobkom.

„Driftová rýchlosť“ (gyroskopu) (7) je zložka zotrvačníkového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie. Je vyjadrená ako uhlová rýchlosť. (IEEE STD 528-2001).

„Účinný gram“ (0 1) „špeciálneho štiepneho materiálu“ znamená:

a) v prípade izotopov plutónia a uránu 233 hmotnosť izotopu v gramoch;

b) v prípade uránu obohateného o jedno alebo viac percent izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinný zlomok hmotnosti;

c) v prípade uránu obohateného menej ako jedným percentom izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú koeficientom 0,0001;

„Elektronický montážny celok“ (2 3 4) je určitý počet elektronických súčastí (t. j. ‚prvky obvodu‘, ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody atď.) vzájomne spojených na účely vykonávania a) špecifickej funkcie (funkcií), nahraditeľný ako celok a s možnosťou bežnej demontáže.

Pozn.:1.   ‚Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Pozn.:2.   ‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Elektronicky riaditeľná fázovaná anténová sústava“ (5 6) je anténa, ktorá vytvára lúč prostredníctvom spájania fáz, t. j. smer lúča je riadený koeficientmi komplexnej excitácie vyžarujúcich prvkov a smer tohto lúča sa dá meniť, a to jeho azimut, výška alebo obidvoje, použitím elektrického signálu pri vysielaní alebo príjme.

„Energetické materiály“ (1) sú látky alebo zmesi, ktoré chemicky reagujú a pritom uvoľňujú energiu požadovanú na plánované použitie. „Výbušniny“, „pyrotechnické látky“ a „propelenty“ sú podtriedou energetických materiálov.

„Koncové efektory“ (2) sú unášače, ‚aktívne nástrojové jednotky‘ a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“.

Pozn.:   ‚Aktívna nástrojová jednotka‘ je zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.

„Ekvivalentná hustota“ (6) je hmotnosť optiky na jednotkovú optickú plochu premietanú na optický povrch.

„Výbušniny“ (1) sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky alebo zmesi látok, ktoré sa uplatňujú ako primárne, doplnkové alebo hlavné nálože v hlaviciach, demolačných a iných aplikáciách a sú určené na detonáciu.

„Systémy FADEC“ (9) sú systémy na digitálne riadenie motora s úplným oprávnením, t. j. digitálne elektronické systémy riadenia pre plynovú turbínu, ktoré sú schopné samostatne riadiť motor v celom jeho prevádzkovom rozsahu od požadovaného spustenia až po požadované odstavenie motora, za normálnych, ako aj poruchových prevádzkových podmienok.

„Vláknité alebo vláknové materiály“ (0 1 8 9) zahŕňajú:

a) nekonečné „monofibrilové vlákna“;

b) nekonečné „priadze“ a „predpriadze“;

c) „stuhy“, tkaniny, nevrstvené rohože a prámiky;

d) deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien;

e) monokryštalické alebo polykryštalické hrotové elektródy ľubovoľnej dĺžky;

f) buničinu z aromatického polyamidu.

„Vrstvový integrovaný obvod“ (3) je sústava ‚prvkov obvodu‘ a kovových spojení vytvorených nanesením hrubej alebo tenkej vrstvy na izolačný „substrát“.

Pozn.:   ‚Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Sústava optických snímačov pre riadenie letov“ (7) je sieť distribuovaných optických snímačov, ktoré používajú „laserové“ lúče na zabezpečenie údajov pre riadenie letu v reálnom čase pre spracovanie na palube.

„Optimalizácia trasy letu“ (7) je postup, ktorý minimalizuje odchýlky od požadovanej štvorrozmernej trajektórie (priestor a čas), založený na maximalizovaní výkonu alebo efektívnosti z hľadiska úloh misie.

„Systém aktívneho riadenia svetelnými impulzmi“ (7) je primárny digitálny systém riadenia letu, ktorý využíva spätnú väzbu pri ovládaní lietadla počas letu, pričom pokynmi smerujúcimi k efektorom/ovládačom sú optické signály.

„Systém aktívneho elektroimpulzného riadenia“ (7) je primárny digitálny systém riadenia letu, ktorý využíva spätnú väzbu pri ovládaní lietadla počas letu, pričom pokynmi smerujúcimi k efektorom/ovládačom sú elektrické signály.

„Sústava s ohniskovou rovinou“ (6 8) je lineárna alebo dvojrozmerná rovinná vrstva alebo kombinácia rovinných vrstiev jednotlivých prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez nej, ktorá pracuje v ohniskovej rovine.

Pozn.:   Nie je zámerom zaradiť sem sadu detektorov s jedným prvkom alebo ľubovoľné detektory s dvoma, tromi alebo štyrmi prvkami, ak sa časové oneskorenie a integrácia nevykonávajú v rámci tohto prvku.

„Relatívna šírka pásma“ (3 5) je „okamžitá šírka pásma“ rozdelená podľa stredovej frekvencie vyjadrená v percentách.

„Skákanie frekvencie“ (5 6) je forma „rozptýleného spektra“, pri ktorej je prenosová frekvencia jednotlivého komunikačného kanála nútená meniť sa náhodnou alebo pseudonáhodnou postupnosťou samostatných krokov.

„Spúšťač podľa frekvenčnej masky“ (3) pre „analyzátory signálu“ je mechanizmus, v ktorom spúšťací mechanizmus dokáže vybrať frekvenčný rozsah, ktorý sa má spustiť ako podsúbor získaného frekvenčného pásma, pričom sa ignorujú iné signály, ktoré sa môžu nachádzať aj v rámci toho istého cieľového pásma. „Spúšťač podľa frekvenčnej masky“ môže obsahovať aj viac než jeden samostatný súbor obmedzení.

„Čas prepnutia frekvencie“ (3) je čas (t. j. oneskorenie) potrebný na prepnutie signálu z počiatočnej špecifikovanej výstupnej frekvencie na ktorúkoľvek z týchto možností:

a) ±100 Hz od konečnej špecifikovanej výstupnej frekvencie nižšej než 1 GHz alebo

b) ±0,1 ppm od konečnej špecifikovanej výstupnej frekvencie vyššej alebo rovnej 1 GHz.

„Frekvenčný syntetizátor“ (3) je akýkoľvek druh frekvenčného zdroja bez ohľadu na skutočne použitú techniku, poskytujúci viacero simultánnych alebo alternatívnych výstupných frekvencií z jedného alebo viacerých výstupov, ktoré sú riadené, odvodené alebo disciplinované menším počtom štandardných (alebo hlavných) frekvencií.

„Palivový článok“ (8) je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa chemickú energiu priamo na jednosmerný prúd spotrebou paliva z vonkajšieho zdroja.

„Taviteľný“ (1) je materiál, ktorý sa dá ďalej priečne viazať alebo ďalej polymerizovať (tvrdiť) prostredníctvom tepla, radiácie, katalyzátorov, a pod. alebo sa dá roztaviť bez pyrolýzy (zuhoľnatenia).

„Plynová atomizácia“ (1) je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zliatiny na kvapôčky s priemerom 500 mikrometrov alebo menej pomocou prúdu plynu vysokého tlaku.

„Geograficky rozptýlená“ (6) je každá lokalita vzdialená od ktorejkoľvek inej viac ako 1 500 metrov v ľubovoľnom smere. Mobilné snímače sa vždy považujú za „geograficky rozptýlené“.

„Navádzacia sústava“ (7) sú systémy, ktoré integrujú proces merania a počítania polohy a rýchlosti vozidiel (t. j. navigáciu) s procesom počítania a vysielania príkazov do systémov letovej kontroly dopravných prostriedkov na korekciu trajektórie.

„Izostatické zahusťovanie za horúca“ (2) je proces stláčania odliatku pri teplotách nad 375 K (102 °C) v uzatvorenej dutej forme pomocou rôznych médií (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.), aby sa vo všetkých smeroch vyvinuli rovnaké sily na redukciu alebo elimináciu dutín v odliatku.

„Hybridný integrovaný obvod“ (3) znamená akúkoľvek kombináciu integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného obvodu s ‚prvkami obvodu‘ alebo ‚samostatnými súčasťami‘ vzájomne prepojenými na vykonávanie osobitnej funkcie (funkcií), ktorá má všetky tieto vlastnosti:

a) obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie;

b) je spojená pomocou typických metód na výrobu IC;

c) je vymeniteľná ako celok a

d) za bežných okolností sa nedá rozobrať.

Pozn.:1.   ‚Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Pozn.:2.   ‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Zosilnenie obrazu“ (4) je spracovanie externe odvodených obrazov poskytujúcich informácie pomocou takých algoritmov ako sú: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia). Nepatria sem algoritmy používajúce iba lineárnu alebo rotačnú transformáciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, výber charakteristických znakov, registrácia alebo nesprávne kolorovanie.

„Imunotoxín“ (1) je konjugát jednobunkovej špecifickej monoklonálnej protilátky a „toxínu“ alebo „podjednotky toxínu“, ktoré selektívne pôsobí na choré bunky.

„Verejne dostupné“ (GTN NTN GSN), ako sa používa v tomto dokumente, znamená „technológiu“ alebo „softvér“, ktoré sa bez obmedzenia poskytujú na ďalšie šírenie (obmedzenia na základe autorských práv neznamenajú, že „technológia“ alebo „softvér“ nie sú „verejne dostupné“).

„Bezpečnosť informácií“ (GSN GISN 5) zahŕňa všetky prostriedky a funkcie zabezpečujúce dostupnosť, dôvernosť alebo integritu informácií alebo komunikácií, okrem prostriedkov a funkcií určených na ochranu proti poruchám. Patrí sem „kryptografia“, „aktivácia šifrovania“, ‚kryptoanalýza‘, ochrana proti ohrozujúcim emanáciám a počítačová bezpečnosť.

Technická poznámka:

‚Kryptografická analýza‘: analýza šifrovaného systému alebo jeho vstupov a výstupov na odvodenie dôverných premenných alebo citlivých údajov vrátane nekódovaného textu.

„Okamžitá šírka pásma“ (3 5 7) je šírka pásma, v ktorej výkon zostáva konštantný v rozsahu 3 dB bez nastavovania iných prevádzkových parametrov.

„Rozsah prístroja“ (6) je uvedený jednoznačný rozsah zobrazovania radaru.

„Izolácia“ (9) sa nanáša na súčasti raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody a skriňové uzávery a obsahuje gumové tabule z vulkanizovanej alebo polovulkalizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány alebo klapky na odstránenie vnútorného napätia.

„Vnútorné obloženie“ (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a plášťom alebo izolačnou vložkou. Obyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nastriekanými alebo nanesenými na vnútornú stranu plášťa.

„Magnetický gradiometer s vlastnou vodivosťou“ (6) je jednotlivý prvok snímajúci gradient magnetického poľa s pridruženou elektronikou, ktorého výstup je mierou gradientu magnetického poľa.

Pozn.:   Pozri tiež „magnetický gradiometer“.

„Narušiteľský softvér“ (4) znamená „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby sa vyhol odhaleniu ‚,monitorovacími nástrojmi‘ alebo zdolal ,ochranné protiopatrenia‘ počítača alebo sieťového zariadenia, a ktorý vykonáva ktorýkoľvek z nasledujúcich funkcií:

a) získavanie údajov alebo informácií z počítača alebo sieťového zariadenia, alebo modifikácia systému alebo užívateľských dát, alebo

b) zmena bežnej cesty realizácie programu alebo procesu s cieľom umožniť vykonávanie externe zadávaných pokynov.

Poznámky:

1.   „Narušiteľský softvér“ nezahŕňa žiaden z nasledujúcich nástrojov:

a)   hypervízory, ladiace programy (debuggery) alebo nástroje reverzného softvérového inžinierstva (SRE);

b)   „softvér“ na správu digitálnych práv (DRM), ani

c)   „softvér“ navrhnutý s cieľom, aby si ho výrobcovia, správcovia alebo používatelia nainštalovali na účely vypátrania alebo spätného získania majetku.

2.   Sieťové zariadenia zahŕňajú mobilné zariadenia a inteligentné merače.

Technické poznámky:

1.   ,Monitorovacie nástroje‘: „softvérové“ alebo hardvérové nástroje na monitorovanie systémového správania alebo procesov prebiehajúcich na určitom zariadení. Zahŕňa to antivírusové (AV) produkty, produkty na zabezpečenie koncového bodu, produkty osobnej bezpečnosti (PSP), systémy na detegovanie narušenia (IDS), systémy prevencie proti narušeniu (IPS) alebo firewally.

2.   ,Ochranné protiopatrenia‘: techniky zamerané na bezpečné spúšťanie kódov, napríklad prevencia proti spusteniu dátovým kódom (DEP), náhodné prideľovanie adresového priestoru (ASLR) alebo separácia spustiteľného programového kódu (sandboxing).

„Izolované živé kultúry“ (1) zahŕňajú živé kultúry v dormantnom stave a vo forme sušených prípravkov.

„Izostatické lisy“ (2) sú zariadenia schopné pretlačiť uzatvorenú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál.

„Laser“ (0 1 2 3 5 6 7 8 9) je prvok vytvárajúci priestorovo aj časovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynútenou emisiou žiarenia.

Pozn.:  

Pozri aj

„Chemický laser“,

„CW laser“;

„Pulzný laser“;

„Supervýkonný laser“,

„Prenosový laser“.

„Knižnica“ (1) (parametrická technická databáza) je súbor technických informácií, ktorých využívanie môže zlepšiť výkon príslušných zariadení alebo systémov.

„Dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch“ (9) sú balóny a „vzducholode“, ktoré nadnáša horúci vzduch alebo iné plyny ľahšie ako vzduch, napríklad hélium alebo vodík.

„Linearita“ (2) (obyčajne meraná ako nelinearita) je maximálna kladná alebo záporná odchýlka skutočnej charakteristiky (priemer hodnôt odčítaných na stupnici smerom nahor a nadol) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala a minimalizovala maximálne odchýlky.

„Miestna sieť“ (4 5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a) umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b) je obmedzená na geografickú oblasť menšej veľkosti (napr. administratívna budova, závod, univerzitný areál, sklad).

Pozn.:   ,Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Magnetické gradiometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie priestorovej zmeny magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z viacerých „magnetometrov“ a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

Pozn.:   Pozri tiež „vlastný magnetický gradiometer“.

„Magnetometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z jediného prvku na snímanie magnetického poľa a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou magnetického poľa.

„Operačná pamäť“ (4) je hlavná pamäť pre dáta alebo príkazy na rýchly prístup z centrálnej procesorovej jednotky počítača. Skladá sa z vnútornej pamäte „digitálneho počítača“ a akéhokoľvek jeho hierarchického rozšírenia, ako je rýchla vyrovnávacia pamäť, alebo nesekvenčne pripojená rozšírená pamäť.

„Materiály odolné proti korózii pôsobením UF6“ (0) zahŕňajú meď, zliatiny medi, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, oxid hlinitý, zliatiny hliníka, nikel alebo zliatiny obsahujúce 60 % alebo viac niklu a fluórované uhľovodíkové polyméry.

„Matrica“ (1 2 8 9) je v podstate kontinuálna fáza, ktorá vypĺňa priestor medzi časticami, monofibrilovými vláknami alebo vláknami.

„Neistota merania“ (2) je charakteristický parameter, ktorý udáva, v akom rozsahu sa okolo výstupnej hodnoty nachádza správna hodnota merateľnej premennej s úrovňou spoľahlivosti 95 %. Zahŕňa nekorigované systematické odchýlky, nekorigovaný mŕtvy chod a náhodné odchýlky (pozri ISO 10360-2).

„Mechanické zlievanie“ (1) je proces zlievania, ktorý je výsledkom spájania, lámania a opätovného spájania základného prášku a prášku predzliatiny mechanickým nárazom. Do zliatiny môžu byť zavedené nekovové častice pridaním príslušných práškov.

„Extrakcia taveniny“ (1) je proces ,rýchleho tuhnutia‘ a extrakcie stuhovitého zliatinového produktu vložením krátkeho segmentu rotujúceho schladeného bloku do kúpeľa roztavenej kovovej zliatiny.

Pozn.:   ‚Rýchle tuhnutie‘ je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Zvlákňovanie taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ roztaveného kovového prúdu dopadajúceho na rotujúci schladený blok, pričom sa vytvára vločkovitý, stuhovitý alebo tyčovitý produkt.

Pozn.:   ‚Rýchle tuhnutie‘ je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ obsahujúci aritmetickú logickú jednotku (ALU), schopný vykonávať univerzálne inštrukcie z vnútornej pamäte, na údajoch nachádzajúcich sa vo vnútornej pamäti.

Pozn.:   Vnútorná pamäť sa môže rozšíriť o vonkajšiu pamäť.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ s aritmetickou logickou jednotkou (ALU), schopný vykonávať sériu všeobecných inštrukcií z vonkajšej pamäte.

Pozn.:1.   „Mikroprocesorový mikroobvod“ bežne nemá zabudovanú pamäť prístupnú používateľovi, hoci pamäť nachádzajúca sa na čipe sa môže použiť na vykonávanie jeho logickej funkcie.

Pozn.:2.   Sem patria súbory čipov, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne a zabezpečovali funkciu „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganizmy“ (1 2) sú prírodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, vírusy, mykoplazmy, baktérie rodu rickettsia, chlamýdie alebo huby buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami.

„Riadené strely“ (1 3 6 7 9) sú kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky, schopné dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia na vzdialenosť najmenej 300 km.

„Monofibrilové vlákno (monofil)“ (1) alebo vlákno je najmenší prírastok vlákna, obyčajne s priemerom niekoľkých mikrometrov.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3) je kombinácia pasívnych, aktívnych alebo obojakých ,prvkov obvodu‘, ktoré:

a) sú tvorené prostredníctvom difúznych procesov, implantačných procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom polovodivom kuse materiálu, takzvanom ‚čipe‘;

b) možno považovať za neoddeliteľne združené a

c) plnia funkciu (funkcie) obvodu.

Pozn.:   ,Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Monolitický mikrovlnný integrovaný obvod“ („MMIC“) (3 5) je„monolitický integrovaný obvod“, ktorý pracuje na mikrovlnných alebo milimetrových vlnných frekvenciách.

„Monospektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné získavať obrazové údaje z jedného diskrétneho spektrálneho pásma.

„Mnohočipový integrovaný obvod“ (3) sú dva alebo viac „monolitických integrovaných obvodov“ pripojených na spoločný „substrát“.

„Multispektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné simultánne alebo sériovo získavať obrazové údaje z dvoch alebo viacerých diskrétnych spektrálnych pásem. Snímače, ktoré majú viac ako dvadsať diskrétnych spektrálnych pásem, sa niekedy uvádzajú ako hyperspektrálne zobrazovacie snímače.

„Prírodný urán“ (0) je urán obsahujúci zmesi izotopov vyskytujúcich sa v prírode.

„Riadiaca jednotka prístupu do siete“ (4) je fyzikálne rozhranie so sieťou s distribuovaným spínaním. Používa spoločné médium, ktoré pracuje so stále rovnakou „rýchlosťou digitálneho prenosu“ a na prenos používa arbitráž (napr. v zmysle tokenu alebo nosiča). Nezávisle od iných vyberá pakety údajov alebo skupiny dát (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Neurónový počítač“ (4) je výpočtové zariadenie konštruované alebo upravené tak, aby imitovalo správanie sa neurónu alebo súboru neurónov, t. j. výpočtové zariadenie, ktoré sa vyznačuje schopnosťou svojho technického vybavenia modulovať hmotnosť a počet prepojení veľkého počtu zložiek výpočtu založených na predchádzajúcich údajoch.

„Jadrový reaktor“ (0) je kompletný reaktor schopný prevádzky tak, aby udržiaval riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu. „Jadrový reaktor“ zahŕňa všetky predmety v nádobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obyčajne pozostáva, prichádzajú do priameho styku s primárnym chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora.

„Číslicové riadenie“ (2) je automatické riadenie procesu vykonávané zariadením, ktoré využíva numerické údaje obyčajne zavádzané počas prebiehajúcej operácie (pozri ISO 2382 ).

„Objektový kód“ (GSN) je zariadením spustiteľná forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerých procesov [„zdrojový kód“ (zdrojový jazyk)], ktorú zostavil programovací systém.

„Prevádzka, správa alebo údržba“ („OAM“) (5) znamená vykonávať jednu alebo viacero z týchto úloh:

a) zriaďovať alebo spravovať:

1. účty alebo oprávnenia užívateľov alebo správcov;

2. nastavenia určitej položky alebo

3. autentifikačné údaje na podporu úloh opísaných v bodoch a)1. alebo a)2.;

b) monitorovať alebo spravovať prevádzkové podmienky alebo výkonnosť určitej položky, alebo

c) protokoly alebo kontrolné údaje na podporu úloh opísaných v písmene a) alebo b).

Poznámka:   „OAM“ nezahŕňa žiadnu z nasledujúcich úloh ani ich pridružené funkcie správy kľúčov:

a)   poskytovanie alebo modernizácia niektorej z kryptografických funkcionalít, ktorá nie je priamo prepojená s autentifikáciou alebo spravovaním údajov na podporu úloh opísaných v bodoch a)1. alebo a)2 vyššie, alebo

b)   vykonávanie niektorej kryptografickej funkcie pri odovzdávaní určitej položky alebo údajov o nej.

„Optický počítač“ (4) je počítač navrhnutý alebo upravený tak, aby používal na zobrazenie údajov svetlo, a ktorého výpočtové logické prvky sú založené na priamo prepojených optických zariadeniach.

„Optický integrovaný obvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „hybridný integrovaný obvod“ obsahujúci jednu alebo viacero častí navrhnutých tak, aby fungovali ako fotosnímač alebo fotovysielač, alebo aby vykonávali optické alebo elektrooptické funkcie.

„Optické prepínanie“ (5) je trasovanie alebo prepínanie signálov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signály.

„Celková hustota prúdu“ (3) je celkový počet ampérzávitov v cievke (t. j. súčet počtu závitov vynásobený maximálnym prúdom prenášaným každým závitom) vydelený celkovým prierezom cievky (pozostávajúcej zo supravodivých vlákien, kovovej matrice, v ktorej sú tieto supravodivé vlákna uložené, zapuzdrovacieho materiálu, všetkých chladiacich kanálov atď.).

„Účastnícky štát“ (7 9) je štát podieľajúci sa na Wassenaarskom usporiadaní (pozri www.wassenaar.org).

„Špičkový výkon“ (6) je najvyšší výkon dosiahnutý počas „doby trvania impulzu“.

„Osobná sieť“ (5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a) umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých alebo vzájomne prepojených ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b) je obmedzený na prenos údajov medzi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jednotlivej osoby alebo ovládača zariadenia (napr. v jednej miestnosti, kancelárii alebo vozidle, alebo v ich okolitých priestoroch).

Technická poznámka:

,Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Plazmová atomizácia“ (1) je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zliatiny na kvapôčky s priemerom 500 mikrometrov alebo menej pomocou plazmových horákov v prostredí inertného plynu.

„Riadenie výkonu“ (7) je menenie prenášaného výkonu signálu výškomeru tak, aby sa výkon prijímaný vo výške „lietadla“ vždy nachádzal na minimálnej hodnote nevyhnutnej na stanovenie výšky.

„Vopred separované“ (0 1) je použitie akéhokoľvek procesu určeného na zvýšenie koncentrácie sledovaného izotopu.

„Primárne riadenie letu“ (7) je stabilita „lietadla“ alebo riadenie manévrovateľnosti využívajúca generátory sily/momentu, t. j. vektorovanie aerodynamických kormidiel alebo ťahu pohonu.

„Základný prvok“ (4), ako sa používa v kategórii 4, je „základným prvkom“, keď hodnota jeho náhrady predstavuje viac ako 35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktorú za prvok zaplatil výrobca systému alebo systémový integrátor. Celková hodnota je bežná medzinárodná predajná cena pre nespriaznené strany v mieste výroby alebo zostavovania zásielky.

„Výroba“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky fázy výroby, t. j. na zostrojenie, výrobnú techniku, výrobu, integráciu, zostavenie (montáž), kontrolu, skúšanie a zabezpečovanie kvality.

„Výrobné príslušenstvo“ (1 7 9) sú nástroje, šablóny, upínacie prípravky, vretená, tŕne, formy, lisovnice, raznice, vyrovnávacie mechanizmy, skúšobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich súčasti, s obmedzením na tie, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na „vývoj“ alebo na jednu alebo viac etáp „výroby“.

„Výrobné zariadenie“ (7 9) je „výrobné príslušenstvo“ a jeho osobitne navrhnutý softvér integrovaný do inštalácií na „vývoj“ jednej alebo viacerých etáp „výroby“.

„Program“ (2 6) je postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe spustiteľnej elektronickým počítačom alebo zmeniteľnej do takejto podoby.

„Kompresia impulzu“ (6) je kódovanie a spracovanie radarového signálneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz s krátkou dobou trvania pri zachovaní výhod vysokej energie impulzu.

„Doba trvania impulzu“ (6) je doba trvania „laserového“ impulzu a znamená dobu medzi bodmi polovičného výkonu na nábežnej a dobežnej hrane jednotlivého impulzu.

„Pulzný laser“ (6) je „laser“ s „dobou trvania impulzu“ 0,25 sekundy alebo menej.

„Kvantová kryptografia“ (5) je skupina techník na vytvorenie spoločne používaného kľúča pre „kryptografiu“ na základe merania kvantovo-mechanických vlastností fyzikálneho systému (vrátane tých fyzikálnych vlastností, ktoré sa výslovne riadia kvantovou optikou, kvantovou teóriou poľa alebo kvantovou elektrodynamikou).

„Agilita radarovej frekvencie“ (6) je každá technika, ktorá v pseudonáhodnom slede mení nosnú frekvenciu impulzného rádiolokačného vysielača medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnú alebo väčšiu, ako je šírka pásma impulzu.

„Rozptýlené spektrum radaru“ (6) je akákoľvek modulačná technika šírenia energie pochádzajúcej zo signálu s relatívne úzkym frekvenčným pásmom na oveľa širšie pásmo frekvencií použitím náhodného alebo pseudonáhodného kódovania.

„Citlivosť na žiarenie“ (6) je radiačná citlivosť (mA/W) = 0,807 × (vlnová dĺžka v nanometroch) × kvantová účinnosť (QE).

Technická poznámka:

QE je zvyčajne vyjadrené ako percento; na účely tohto vzorca je však QE vyjadrené ako desatinné číslo menšie ako jeden, napr. 78 % bude 0,78.

„Šírka pásma v reálnom čase“ (3) pre „analyzátory signálu“ je najširší frekvenčný rozsah, v ktorom analyzátor dokáže nepretržite transformovať dáta z časovej oblasti do výsledkov vo frekvenčnej oblasti pomocou Fourierovej transformácie alebo inej diskrétnej časovej transformácie, ktorá spracúva každý prichádzajúci časový bod bez zníženia meranej amplitúdy viac než 3 dB pod úroveň skutočnej amplitúdy v dôsledku účinkov medzier alebo okien pri signáloch, pričom zabezpečuje výstup alebo zobrazenie transformovaných údajov.

„Spracovanie v reálnom čase“ (6) je spracovanie údajov počítačovým systémom zabezpečujúce požadovanú úroveň služby ako funkciu disponibilných zdrojov počas garantovanej doby odozvy bez ohľadu na zaťaženie systému pri stimulácii vonkajšou udalosťou.

„Opakovateľnosť“ (7) je blízkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia. [Pozri: IEEE STD 528-2001 (štandardná odchýlka 1 sigma)].

„Vyžadovaná“ (GTN 5 6 7 9) sa vzhľadom na „technológiu“ vzťahuje iba na tú časť „technológie“, ktorá bezprostredne zabezpečuje dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. Takáto „vyžadovaná“„technológia“ môže byť spoločná pre rôzne druhy tovaru.

„Rozlíšenie“ (2) je najmenší prírastok údaja meracieho zariadenia; v prípade digitálnych prístrojov je to najmenší platný bit (pozri ANSI B-89.1.12).

„Látky na potláčanie nepokojov“ (1) sú látky, ktoré za predpokladaných podmienok použitia na účely potláčania nepokojov vytvárajú u ľudí rýchle zmyslové podráždenie alebo paralyzačné fyzické účinky, ktoré zmiznú krátko po ukončení expozície.

Technická poznámka:

Slzotvorné plyny podmnožinou „látok na potláčanie nepokojov“.

„Robot“ (2 8) je manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať snímače a má všetky tieto vlastnosti:

a) je polyfunkčný;

b) je prostredníctvom variabilných pohybov v trojrozmernom priestore schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia;

c) má zabudované tri alebo viaceré servozariadenia s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktoré môžu obsahovať krokové motory a

d) je vybavený „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

Pozn.:   Uvedená definícia nezahŕňa nasledujúce zariadenia:

1.   manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom;

2.   manipulačné mechanizmy s fixným sledom, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami, ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami;

3.   mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi; Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilná. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami;

4.   manipulačné mechanizmy ovládané inak než servozariadeniami, s variabilnou postupnosťou, čo sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok;

5.   stohovacie žeriavy vymedzené ako manipulačné systémy s kartézskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

„Rotačná atomizácia“ (1) je proces určený na redukciu prúdu alebo nádrže roztaveného kovu na kvapôčky s priemerom 500 mikrometrov alebo menej prostredníctvom odstredivej sily.

„Predpriadza“ (1) je zväzok (obvykle 12 – 120) približne rovnobežných ‚prameňov‘.

Pozn.:   ,Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle viac ako 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Radiálne hádzanie“ (2) (nesústredený beh) je radiálny posuv na jednu otáčku hlavného vretena meraný v rovine kolmej na os vretena v bode na vonkajšom alebo vnútornom skúšanom povrchu otáčania (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.61).

„Koeficient mierky“ (gyroskop alebo akcelerometer) (7) je pomer zmeny výstupu k zmene vstupu, ktorý sa má merať. Koeficient mierky sa obyčajne vyhodnocuje ako sklon priamky, ktorý možno prispôsobiť metódou najmenších štvorcov voči vstupno-výstupným údajom získaným cyklickým obmieňaním vstupu v celom vstupnom rozsahu.

„Doba ustálenia“ (3) je doba potrebná na to, aby výstup dosiahol úroveň v rozsahu polovice bitu konečnej hodnoty pri prepínaní medzi ľubovoľnými dvoma úrovňami prevodníka.

„Analyzátory signálu“ (3) sú prístroje schopné merať a zobrazovať základné vlastnosti jednofrekvenčných zložiek viacfrekvenčných signálov.

„Spracovanie signálu“ (3 4 5 6) je spracovanie externe derivovaných signálov obsahujúcich informácie takými algoritmami, ako je zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácie medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia).

„Softvér“ (všetky GSN) znamená skupinu jedného alebo viacerých „programov“ alebo ,mikroprogramov‘ zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom médiu jazykového objektu.

Pozn.:   ,Mikroprogram‘ znamená postupnosť základných inštrukcií uchovávaných v zvláštnej pamäti, ktorého vykonanie sa spúšťa zavedením jeho referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

„Zdrojový kód“ (alebo zdrojový jazyk) (6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerých procesov, ktoré možno pomocou programovacieho systému previesť do formy, ktorú dokáže spustiť zariadenie [„objektový kód“ (alebo objektový jazyk)].

„Kozmická loď“ (9) znamená aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

„Kozmická platforma“ (9) je zariadenie, ktoré poskytuje podpornú infraštruktúru pre „kozmickú loď“ a priestor pre „užitočné zaťaženie kozmickej lode“.

„Užitočné zaťaženie kozmickej lode“ (9) sú zariadenia pripojené ku „kozmickej platforme“, určené na vykonávanie určitého poslania vo vesmíre (napr. komunikáciu, pozorovanie, vedecký výskum).

„Vhodné na vesmírne použitie“ (3 6 7) znamená navrhnuté, vyrobené alebo úspešne odskúšané na prevádzku vo výške viac než 100 km nad zemským povrchom.

Pozn.:   Rozhodnutie, že určitá položka je „vhodná na vesmírne použitie“ na základe testovania neznamená, že iné položky v rovnakej výrobnej sérii alebo modelovej sérii sú „vhodné na vesmírne použitie“, ak nie sú individuálne testované.

„Špeciálny štiepny materiál“ (0) je plutónium 239, urán 233, „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ a každý materiál, ktorý uvedené látky obsahuje.

„Špecifický modul“ (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajúci sa N/m2, delený mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Špecifická pevnosť v ťahu“ (0 1 9) je medza pevnosti v ťahu v pascaloch, rovnajúca sa N/m2, delená mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Gyroskopy s rotujúcou hmotou“ (7) sú gyroskopy, ktoré využívajú na snímanie uhlového pohybu nepretržite rotujúcu hmotu.

„Splošťovacie chladenie“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ roztaveného prúdu kovu narážajúceho na chladený blok, pričom vzniká vločkovitý produkt.

Pozn.:   ‚Rýchle tuhnutie‘ je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Rozptýlené spektrum“ (5) je technika, ktorou sa energia v pomerne úzkopásmovom komunikačnom kanáli rozptýli do oveľa širšieho energetického spektra.

Radar s „rozptýleným spektrom“ (6) – pozri „Rozptýlené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7) je štandardná odchýlka (1 sigma) variácie určitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty nameraná za ustálených teplotných podmienok. Možno ju vyjadriť ako funkciu času.

„Štáty, ktoré (nie) sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ (1), sú tie štáty, pre ktoré Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní (ne)nadobudol platnosť. (Pozri www.opcw.org).

„Substrát“ (3) je tabuľa základného materiálu s prepojovacou štruktúrou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej môžu byť umiestnené ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody alebo oboje.

Pozn.:1.   ,Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

Pozn.:2.   ,Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Predlisky substrátu“ (3 6) sú monolitické zlúčeniny s rozmermi vhodnými na výrobu optických prvkov ako sú zrkadlá alebo optické okná.

„Podjednotka toxínu“ (1) je štrukturálne a funkčne oddelená súčasť celého „toxínu“.

„Vysokolegované zliatiny“ (2 9) sú zliatiny na báze niklu, kobaltu alebo železa, vyznačujúce sa vyššou pevnosťou než ľubovoľné zliatiny radu AISI 300 pri teplotách nad 922 K (649 °C) v drsných vonkajších a prevádzkových podmienkach.

„Supravodivé“ (1 3 5 6 8) sú materiály, t. j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny, ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, t. j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom.

Pozn.:   „Supravodivý“ stav materiálu individuálne charakterizuje k„kritická teplota“, kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je však funkciou magnetického poľa aj teploty.

„Supervýkonný laser“ („SHPL“) (6) je „laser“ schopný dodávať celú alebo ľubovoľnú časť výstupnej energie nad jeden kJ do 50 milisekúnd alebo ktorého priemerný výkon alebo výkon so stálou vlnou je vyšší ako 20 kW.

„Superplastické tvárnenie“ (1 2) je deformačný proces využívajúci teplo v prípade kovov, ktoré sú bežne charakterizované nízkymi hodnotami predlžovania (menej ako 20 %) pri bode lámavosti stanovenom pri izbovej teplote metódou konvenčného skúšania pevnosti v ťahu, ktorého cieľom je dosiahnuť počas spracovania predĺženia, ktoré sú najmenej dvojnásobkom takýchto hodnôt.

„Symetrický algoritmus“ (5) je šifrovací algoritmus, ktorý používa rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

Pozn.:   „Symetrický algoritmus“ sa bežne používa na zaistenie dôvernosti údajov.

„Počítač so systolickým poľom“ (4) je počítač, v ktorom môže používateľ dynamicky ovládať tok a modifikáciu údajov na úrovni logického obvodu (hradla).

„Páska“ (1) je materiál tkaný z prepletených alebo jednosmerných „monofibrilových vlákien“, ‚prameňov‘, „predpriadzí“, „kúdelí“ alebo „priadzí“ atď., ktoré sú obyčajne predimpregnované živicou.

Pozn.:   ,Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle viac ako 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Technológia“ (všetky GTN NTN) sú špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“, alebo „používanie“ tovaru. Tieto informácie majú formu ,technických údajov‘ alebo ,technickej pomoci‘.

Pozn.:1.   ‚Technická pomoc‘ môže mať formu inštrukcií, praktických návodov, odbornej prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb a môže v sebe zahŕňať aj prenos ‚technických údajov‘.

Pozn.:2.   ,Technické údaje‘ môžu mať podobu podrobne prepracovaných koncepcií, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

„Trojrozmerný integrovaný obvod“ (3) je súbor integrovaných polovodičových integrovaných čipov alebo aktívnych vrstiev zariadenia s medzivrstvovými spojmi, ktoré úplne prechádzajú cez vložku, substrát, čip alebo vrstvu vytvárajúc tak prepojenia medzi vrstvami zariadenia. Vložkou sa mieni rozhranie umožňujúce elektrické spojenie.

„Preklápacie vreteno“ (2) je vreteno na upnutie nástroja, ktoré počas procesu obrábania mení uhlovú polohu svojej stredovej čiary vzhľadom na ľubovoľnú inú os.

„Časová konštanta“ (6) je čas, ktorý uplynie od použitia svetelného podnetu po moment, keď prírastok prúdu dosiahne hodnotu 1 – 1/e-násobku konečnej hodnoty (t. j. 63 % konečnej hodnoty).

„Koncový vodiaci prstenec“ (9) je statická prstencová súčiastka (pevná alebo segmentovaná), ktorá je pripojená k vnútornému povrchu krytu motora turbíny, alebo prvok na vonkajšom konci lopatky turbíny, ktorý primárne poskytuje plynotesný uzáver medzi statickými a rotujúcimi súčasťami.

„Úplné riadenie letu“ (7) je automatizované riadenie stavových premenných „lietadla“ a letovej dráhy na dosiahnutie cieľov misie reagujúce na zmeny údajov o cieľoch, nebezpečenstvách a iných „lietadlách“ v reálnom čase.

„Celková rýchlosť digitálneho prenosu“ (5) je počet bitov vrátane kódovania linky, overheadu atď. za jednotku času, ktorá uplynie pri prechode medzi príslušným vybavením v systéme digitálneho prenosu.

Pozn.:   Pozri aj termín „rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Kúdeľ“ (1) je zväzok „monofibrilových vlákien“ obyčajne približne rovnobežných.

„Toxíny“ (1 2) sú toxíny vo forme zámerne izolovaných prípravkov alebo zmesí bez ohľadu na spôsob výroby, iné ako toxíny prítomné ako kontaminanty iných materiálov, ako sú patologické vzorky, úroda, potraviny alebo semeništia „mikroorganizmov“.

„Prenosový laser“ (6) je „laser“, v ktorom sa vzorky emitované „laserom“ excitujú prenosom energie prostredníctvom zrážky atómu alebo molekuly neemitovanej laserovým lúčom s „laserom“ emitovanými vzorkami atómov alebo molekúl.

„Laditeľný“ (6) je schopnosť „lasera“ produkovať kontinuálny výkon na všetkých vlnových dĺžkach v rozsahu niekoľkých prechodov „lasera“. Čiarovo voliteľný „laser“ produkuje diskrétne vlnové dĺžky v rámci jedného prechodu „lasera“ a nepovažuje sa za „laditeľný“.

„Jednosmerná opakovateľnosť polohovania“ (2) je nižšia z hodnôt R↓ a R↑ (dopredu a dozadu) osi individuálneho obrábacieho stroja, ako sa stanovuje v odseku 3.21 normy ISO 230-2:2014 alebo jej národných ekvivalentoch.

„Letecký dopravný prostriedok bez ľudskej posádky“ (UAV) (9) je akékoľvek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnuť a vydržať riadený let a navigáciu bez prítomnosti človeka na palube.

„Urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ (0) je urán obsahujúci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode (pomer izotopov 0,71 %).

„Používanie“ (všetky GTN NTN) je prevádzkovanie, inštalovanie (vrátane inštalovania na mieste), údržba (kontrola), oprava, generálna oprava a renovácia.

„Programovateľnosť dostupná používateľovi“ (6) je vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako:

a) fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení, alebo

b) nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

„Vakcína“ (1) je liečivý produkt farmaceutického zloženia s licenciou alebo s povolením na predaj alebo klinické skúšanie regulačných orgánov buď v krajine svojej výroby alebo použitia, ktorý je určený na stimuláciu ochrannej imunologickej reakcie u ľudí alebo zvierat s cieľom zabrániť ochoreniu tých, ktorým bola podaná.

„Vákuová atomizácia“ (1) je proces redukcie prúdu roztaveného kovu na kvapôčky s priemerom 500 mikrometrov alebo menej rýchlym uvoľnením rozpusteného plynu pôsobením vákua.

„Nosné plochy s meniteľnou geometriou“ (7) znamená používanie klapiek alebo vyvažovacích plôšok s odtokovou hranou, slotov s vodiacou hranou alebo sklopnej prednej časti, ktorých polohu možno regulovať počas letu.

„Priadza“ (1) je zväzok spletených ‚prameňov‘.

Pozn.:   ,Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle viac ako 200) usporiadaných približne rovnobežne.

KATEGÓRIA 0 – JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

0ASystémy, zariadenia a súčasti

0A001„Jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a) „jadrové reaktory“;

b) kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c) manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d) regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e) tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články aj primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“;

f) zirkóniové kovové rúrky alebo rúrky zo zliatiny zirkónia (alebo zostavy rúrok), osobitne navrhnuté alebo upravené na pokrytie paliva v „jadrovom reaktore“, a v množstvách presahujúcich 10 kg;

Pozn.:   Pre tlakové rúry zo zirkónia pozri 0A001.e) a pre rúry cylindrickej nádoby jadrového reaktora pozri 0A001.h).

g) čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h) ,vnútorné časti reaktorov‘ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, rúr cylindrickej nádoby reaktora, tepelných štítov, usmerňovačov toku, doskových roštov aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Technická poznámka:

V bode 0A001.h) ,vnútorné časti jadrového reaktora‘ znamenajú každú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i) výmenníky tepla:

1. parné generátory osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom alebo sekundárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

2. iné výmenníky tepla osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

Poznámka:   0A001.i) sa nevzťahuje na výmenníky tepla pre podporné systémy reaktora, napr. na núdzový chladiaci systém alebo na systém chladenia rozpadového tepla.

j) neutrónové detektory osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

k) ‚vonkajšie tepelné štíty‘ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ na zníženie straty tepla a tiež na ochranu ochrannej nádrže.

Technická poznámka:

V položke 0A001.k) ,vonkajšie tepelné štíty‘ sú objemné konštrukcie umiestnené v nádobe reaktora, ktoré znižujú únik tepla z reaktora a znižujú teplotu v ochrannej nádrži.

0BSkúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

0B001Závod na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a) Závod osobitne navrhnutý na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“:

1. závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou;

2. závod na separáciu izotopov difúziou plynov;

3. závod na aerodynamickú separáciu izotopov;

4. závod na separáciu izotopov chemickou výmenou;

5. ionexový- závod na separáciu izotopov;

6. závod na separáciu izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze;

7. závod na separáciu izotopov molekulárnym „laserom“;

8. závod na separáciu plazmou;

9. závod na elektromagnetickú separáciu izotopov.

b) plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou:

Technická poznámka:

V bode 0B001.b) ,materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘ znamená ľubovoľný materiál spomedzi týchto:

1.   oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 1,95 GPa alebo vyššou;

2.   hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 0,46 GPa alebo vyššou, alebo

3.   „vláknité alebo vláknové materiály“ so „špecifickým modulom“ vyšším ako 3,18 × 106 m a so „špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako 7,62 × 104 m;

1. plynové odstredivky;

2. kompletné rotorové sústavy;

3. rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

4. krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby spojili niekoľko rúrok vyrobených z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

5. usmerňovače toku s priemerom 75 mm až 650 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

6. horné alebo spodné uzávery s priemerom 75 mm až 650 mm lícujúce s koncami rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

7. magnetické závesné ložiská:

a) ložiskové zostavy pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plášti vyrobenom z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi chránenom, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nadstavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora;

b) aktívne magnetické ložiská osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v plynových odstredivkách.

8. osobitne upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;

9. molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;

10. prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchrónny chod vo vákuu pri frekvencii 600 Hz a s výkonom 40 VA a viac;

11. plášť/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami, ktoré sú navzájom rovnobežné a kolmé na pozdĺžnu os valca v rozmedzí najviac 0,05 stupňov;

12. lopatky pozostávajúce z rúrok osobitne navrhnutých alebo upravených na extrakciu plynného UF6 z rúrok rotora pomocou Pitotovej trubice, ktoré možno pripevniť na centrálny systém extrakcie plynu;

13. meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie pomocou plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a) viacfázový frekvenčný výstup 600 Hz alebo väčší a

b) vysoká stabilita (s reguláciou frekvencie s presnosťou do 0,2 %);

14. uzatváracie a regulačné ventily:

a) uzatváracie ventily osobitne navrhnuté alebo upravené, určené na činnosť pri vstupných produktových alebo zvyškových plynných prúdoch UF6 jednotlivej plynovej odstredivky;

b) vlnovcové ventily s tesnením na uzatváranie alebo reguláciu, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenou UF6“ alebo nimi chránené, s vnútorným priemerom 10 mm až 160 mm, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v hlavných alebo pomocných systémoch prevádzok na obohacovanie za pomoci plynových odstrediviek;

c) príslušenstvo a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou:

1. bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ s veľkosťou pórov 10 až 100 Nm, s hrúbkou najviac 5 mm a v prípade rúrkovitých tvarov s priemerom najviac 25 mm;

2. telesá plynových difúzorov vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

3. kompresory alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m3/min alebo viac UF6 a s výtlačným tlakom do 500 kPa, s kompresným pomerom 10:1 alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“, alebo nimi chránené;

4. rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c)3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu než 1 000 cm3/min.;

5. výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“, a navrhnuté pre rýchlosť úniku tlaku menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

6. vlnovcové ventily s tesnením, ručné alebo automatické, uzatváracie alebo regulačné, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

d) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania:

1. oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné proti korózii spôsobenej UF6, a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;

2. valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;

3. kompresory alebo plynové dúchadlá vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4. výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

5. plášte prvkov oddeľovania vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo oddeľovacie dýzy;

6. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, s priemerom 40 mm a viac;

7. procesné systémy na oddeľovanie UF6 z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF6 1 ppm alebo menej, vrátane:

a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153K (–120 °C) alebo nižšie;

b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153K (–120 °C) alebo menej;

c) jednotiek so separačnými dýzami a vírivými rúrkami, určených na oddeľovanie UF6 od nosného plynu;

d) vymrazovačov UF6 schopných vymraziť UF6;

e) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou, ako sú:

1. rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo, alebo nimi chránené);

2. rýchlovýmenné kvapalinové odstredivkové kontaktory s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo, alebo nimi chránené);

3. elektrochemické redukčné články odolné proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;

4. podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U+4 z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, vyrobené z vhodných materiálov (napr. skla, fluórokarbónových polymérov, polyfenylsulfátu, polyétersulfónu a grafitu impregnovaného živicou) alebo nimi chránené;

5. systémy na prípravu nástreku na výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo výmenu iónov na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U+6 alebo U+4 na U+3;

6. systémy na oxidáciu uránu U+3 na U+4.

f) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené ionexový separačný proces:

1. rýchlo reagujúce živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien s priemerom 0,2 mm alebo menej, odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné prevádzky pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) na 473 K (200 °C);

2. ionexové kolóny (cylindrické) s priemerom nad 1 000 mm, vyrobené z materiálov odolných proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. z titánu alebo fluórokarbónových plastov) alebo nimi chránené, schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlakoch nad 0,7 MPa;

3. refluxné systémy na výmenu iónov (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovacích kaskádach;

g) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy separácie izotopov atómovým laserom v parnej fáze:

1. systémy na odparovanie kovového uránu určené na dosiahnutie výkonu 1 kW a viac, dodaného na cieľový materiál pri laserovom obohacovaní;

2. kvapalné alebo parné systémy na narábanie s kovovým uránom osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuláciu s roztaveným uránom, roztavenými uránovými zliatinami, alebo parami kovového uránu, na použitie pri laserovom obohacovaní a ich osobitne navrhnuté súčasti;

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2A225.

3. kolektorové systémy produktu a zvyškov na urán v kvapalnom alebo tuhom skupenstve vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

4. telesá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;

5. „lasery“ alebo „laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra, určené na prevádzku počas dlhších časových období;

Pozn.:   POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

h) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy laserovej separácie pomocou separácie izotopov molekulárnym laserom:

1. nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesí UF6 a nosného plynu na 150 K (–123 °C) alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“;

2. súčasti alebo príslušenstvo produktových alebo zvyškových kolektorov, osobitne navrhnuté alebo upravené na získavanie uránového alebo zvyškového uránového materiálu po ožiarení laserovým svetlom, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“;

3. kompresory vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4. zariadenie na fluórovanie UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5. procesné systémy na oddeľovanie UF6 od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane:

a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie;

b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo menej;

c) vymrazovačov UF6 schopných vymraziť UF6;

6. „lasery“ alebo „laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra, určené na prevádzku počas dlhších časových období;

Pozn.:   POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

i) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre plazmový proces oddeľovania:

1. zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;

2. vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;

3. systémy na generovanie uránovej plazmy;

4. nepoužíva sa;

5. kolektorové zostavy pre produkt a zvyšky pre kovový urán v pevnom skupenstve, vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;

6. telesá pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysokofrekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. z nehrdzavejúcej ocele);

j) zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania:

1. jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. z grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

2. platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. z grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);

3. vákuové telesá pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. z nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;

4. magnetické pólové nástavce s priemerom väčším ako 2 m;

5. vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) schopné nepretržitej prevádzky;

b) výstupné napätie 20 000 V alebo viac;

c) výstupný prúd 1 A alebo viac a

d) regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín;

Pozn.:   POZRI TIEŽ 3A227.

6. napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a

b) regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0,01 % počas 8 hodín.

Pozn.:   POZRI TIEŽ 3A226.

0B002osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na separáciu izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi chránené;

a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF6 do procesu obohacovania;

b) desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;

c) stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF6 do zásobníkov;

d) stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie, používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF6 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e) potrubné systémy a systémy zberných rúrok osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuláciu s UF6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;

f) vákuové systémy a vývevy:

1. vákuové rozdeľovacie potrubia, vákuové zberné rúrky alebo vákuové vývevy s kapacitou na saní 5 m3/min alebo viac;

2. vákuové čerpadlá osobitne navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF6, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi chránené, alebo

3. vákuové systémy pozostávajúce z vákuových rozdeľovacích potrubí, vákuových zberných rúrok a vákuových vývev a určené na prácu v plynnom prostredí obsahujúcom UF6;

g) hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF6 schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF6, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320;

2. zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu;

3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi a

4. majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.

0B003Závod na konverziu uránu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a) systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO3;

b) systémy na konverziu UO3 na UF6;

c) systémy na konverziu UO3 na UO2;

d) systémy na konverziu UO2 na UF4;

e) systémy na konverziu UF4 na UF6;

f. systémy na konverziu UF4 na kovový urán;

g) systémy na konverziu UF6 na UO2;

h) systémy na konverziu UF6 na UF4;

i) systémy na konverziu UO2 na UCl4.

0B004Závod na výrobu alebo koncentráciu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčením deutéria a na to osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a) závod na výrobu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčenín deutéria:

1. závody na výmenu voda-sírovodík;

2. závody na výmenu amoniak-vodík;

b) zariadenia a súčasti:

1. veže na výmenu voda-sírovodík s priemerom 1,5 m alebo viac, schopné prevádzky pri tlakoch najmenej 2 MPa;

2. jednostupňové (nízkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dúchadlá alebo kompresory na cirkuláciu sírovodíkového plynu (t. j. plynu obsahujúceho viac ako 70 % H2S), s prietokovou výkonnosťou najmenej 56 m3/s v prípade činnosti pri tlaku nasávania najmenej 1,8 MPa a s upchávkami konštruovanými na prevádzku v prostredí s výskytom mokrého sírovodíka (H2S);

3. veže na výmenu amoniak-vodík výšky najmenej 35 m s priemerom 1,5 až 2,5 m schopné prevádzky pri tlaku nad 15 MPa;

4. vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadiel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak-vodík;

5. krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak-vodík;

6. infračervené absorpčné analyzátory schopné online analýzy pomeru vodík/deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;

7. katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak-vodík;

8. kompletné systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.

9. konvertory alebo jednotky na syntézu osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody použitím výmenného procesu na báze amoniak-vodík.

0B005Závod osobitne navrhnutý na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Technická poznámka:

Zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ zahŕňa aj zariadenie, ktoré:

1.   bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov;

2.   utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku;

3.   kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia;

4.   kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva alebo

5.   sa používa na zostavovanie reaktorových prvkov.

0B006Závod na prepracovanie vyhorených (vyžiarených) palivových článkov „jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Poznámka:   0B006 zahŕňa:

a)   závod na prepracovanie vyhorených palivových článkov „jadrového reaktora“ vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s vyhoreným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepnych produktov, alebo ich priamo regulujú;

b)   stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie vyhorených palivových systémov, zväzkov alebo tyčí „jadrového reaktora“;

c)   zariadenia na rozpúšťanie, kriticky bezpečné nádrže (t. j. nádrže s malým priemerom, kruhovité alebo ploché), osobitne navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie vyhoreného paliva „jadrového reaktora“, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť a udržiavať;

d)   selekčné extraktory, ako sú napríklad náplňové alebo impulzné kolóny, premiešavané sedimentačné nádrže alebo odstredivkové kontraktory, odolné proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej a osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie vyhoreného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“;

e)   zásobné alebo skladovacie nádoby osobitne navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej;

Technická poznámka:

Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto vlastnosti:

1.   steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa poznámky k 0C004);

2.   v prípade nádob tvaru valca s maximálnym priemerom 175 mm alebo

3.   v prípade plochých alebo kruhovitých nádob s maximálnou šírkou 75 mm,

f)   neutrónové meracie systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na integráciu a použitie s automatizovanými systémami riadenia procesov v závode na spracovanie vyhoreného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“.

0B007Závod na konverziu plutónia a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tieto účely:

a) systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;

b) systémy na výrobu kovového plutónia.

0CMateriály

0C001„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viac uvedených zložiek.

Poznámka:   0C001 sa nevzťahuje na:

a)   štyri gramy alebo menej „prírodného uránu“ alebo „ochudobneného uránu“, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov;

b)   „ochudobnený urán“ osobitne vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:

1.   tienenie;

2.   balenie;

3.   záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;

4.  protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;

c)   zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;

d)   keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikácie.

0C002„Špeciálne štiepne materiály“.

Poznámka:   0C002 sa nevzťahuje na najviac štyri „účinné gramy“, ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.

0C003Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria k vodíku vyšší ako 1:5 000.

0C004Grafit s hladinou čistoty vyššou ako 5 častíc na milión ,ekvivalentu bóru‘ a hustotou nad 1,50 g/cm3 na použitie v „jadrovom reaktore“, v množstve viac ako 1 kg.

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1C107

Poznámka1:   Na účely kontroly vývozu príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený, určia, či je vývoz grafitu spĺňajúceho vyššie uvedené parametre určený na použitie v „jadrovom reaktore“.

Poznámka2:   V bode 0C004 je ,ekvivalent bóru‘ (BE) definovaný ako súčet BEZ pre nečistoty (okrem BEuhlík, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom:

BEZ (ppm) = CF × koncentrácia prvku Z v ppm;

image

a sB a sZ sú účinné prierezy pre záchyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z, a AB a AZ sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.

0C005Osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynnú difúziu, odolné proti korózii spôsobenej UF6 (napr. nikel alebo zliatina s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhľovodíkov) čistoty najmenej 99,9 hmotnostných %, so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 μm meranou podľa normy B330 ASTM (American Society for Testing and Materials) a s vysokým stupňom homogénnosti veľkosti častíc.

0DSoftvér

0D001„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru uvedeného v tejto kategórii.

0ETechnológia

0E001„Technológia“ podľa poznámky k jadrovej technológii určená na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru uvedeného v tejto kategórii.

KATEGÓRIA 1 – OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

1ASystémy, zariadenia a súčasti

1A001Súčasti vyrobené z fluórovaných zlúčenín:

a) upchávky, tesnenia, tesniace materiály alebo palivové mechy osobitne navrhnuté pre „lietadlá“ alebo letecký a kozmický priestor vyrobené z viac ako 50 hmotnostných % z niektorého z materiálov uvedených v 1C009.b) alebo 1C009.c);

b) nepoužíva sa;

c) Nepoužíva sa.

1A002„Kompozitné“ štruktúry alebo lamináty, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1A202, 9A010 a 9A110.

a) pozostávajú z organickej „matrice“ a materiálov uvedených v 1C010.c), 1C010.d) alebo 1C010.e), alebo

b) pozostávajú z kovovej alebo uhlíkovej „matrice“ a z ktorýchkoľvek týchto materiálov:

1. uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a) A „špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m; a

b) A „špecifickú pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m; alebo

2. materiály uvedené v 1C010.c).

Poznámka1:   1A002 sa nevzťahuje na „kompozitné“ štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ impregnovaných epoxidovou živicou, určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a)   plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

b)   dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m; a

c)   šírku, ktorá presahuje 15 mm.

Poznámka2:   1A002 sa nevzťahuje na polohotové položky, osobitne určené výlučne na civilné použitie:

a)   športový tovar;

b)   automobilový priemysel;

c)   odvetvie obrábacích strojov;

d)   medicínske aplikácie.

Poznámka3:   1A002.b)1 sa nevzťahuje na polohotové položky, ktoré obsahujú najviac dva rozmery pretkaných vlákien a ktoré sú osobitne navrhnuté pre tieto aplikácie:

a)   pece na tepelné spracovanie kovov určené na temperovanie kovov;

b)   zariadenie na výrobu kremíkových ingotov.

Poznámka4:   1A002 sa nevzťahuje na hotové položky osobitne navrhnuté na konkrétne použitie.

1A003Výrobky z „netaviteľných“ aromatických polyamidov v podobe fólií, platní, pások alebo stúh vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

a) majú hrúbku nad 0 254 mm; alebo

b) sú potiahnuté alebo laminované uhlíkom, grafitom, kovmi alebo magnetickými látkami.

Poznámka:   1A003 sa nevzťahuje na výrobky, ak sú potiahnuté alebo laminované meďou a sú určené na výrobu dosiek s elektronickými plošnými spojmi.

Pozn.   Pre „taviteľné“ aromatické polyimidy v akejkoľvek podobe pozri 1C008.a)3.

1A004Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské použitie:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU, 2B351 A 2B352.

a) celotvárové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti ktorejkoľvek z nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutým súčastiam:

Poznámka:   1A004.a) zahŕňa napájané dýchacie prístroje (PAPR), ktoré sú navrhnuté alebo upravené na obranu proti látkam alebo materiálom uvedeným v 1A004.a).

Technická poznámka:

Na účely 1A004.a):

1.   Celotvárové masky sú známe aj ako plynové masky.

2.   Filtračné kanistry zahŕňajú aj filtre.

1. „biologické agensy“;

2. „rádioaktívne materiály“;

3. bojové chemické (CW) látky alebo

4. „Látky na potláčanie nepokojov“ vrátane týchto:

a) α-brómbenzénacetonitril, (brómbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b) [(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (chlórbenzylidénmalonnitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c) 2-chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (KN) (CAS 532-27-4);

d) dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257-07-8);

e) 10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);

f) N-nonanoylmorfolín (MPA) (CAS 5299-64-9).

b) ochranné obleky, rukavice a topánky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkoľvek z týchto látok:

1. „biologické agensy“;

2. „rádioaktívne materiály“; alebo

3. bojové chemické (CW) látky;

c) detekčné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu nižšie uvedených položiek, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1. „biologické agensy“;

2. „rádioaktívne materiály“; alebo

3. bojové chemické (CW) látky.

d) elektronické zariadenia navrhnuté na automatickú detekciu alebo identifikáciu prítomnosti zvyškov „výbušnín“, a ktoré využívajú techniky ‚stopovej detekcie‘ (napr. povrchová akustická vlna, iónová pohyblivostná spektrometria, diferenciálna pohyblivostná spektrometria, hmotnostná spektrometria).

Technická poznámka:

‚Stopová detekcia‘ je vymedzená ako schopnosť detegovať menej ako 1 časticu na milión v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

Poznámka1:   1A004.d) sa nevzťahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre použitie v laboratóriu.

Poznámka2:   1A004.d) sa nevzťahuje na bezdotykové rámové bezpečnostné detektory kovov.

Poznámka:   1A004 sa nevzťahuje na:

a)   osobné dozimetre na monitorovanie ožiarenia;

b)   zariadenie ochrany zdravia pri práci, obmedzené konštrukčne alebo funkčne na ochranu proti nebezpečenstvám špecifickým pre oblasť bezpečnosti bývania alebo pre civilné odvetvia, ktorými sú okrem iného:

1.   baníctvo;

2.   povrchové dobývanie;

3.   poľnohospodárstvo;

4.   farmaceutický priemysel;

5.   zdravotníctvo;

6.   veterinárna medicína;

7.   životné prostredie;

8.   spracovanie odpadov;

9.   potravinársky priemysel.

Technické poznámky:

1.   1A004 zahŕňa vybavenie a súčasti, ktoré sa identifikovali a úspešne testovali podľa národných noriem, alebo sa inak preukázala ich účinnosť pri detekcii alebo obrane pred ,rádioaktívnymi materiálmi‘, „biologickými agensmi“, bojovými chemickými látkami, ‚simulantmi‘ alebo „látkami na potláčanie nepokojov“ i v prípade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho súčasti používajú v civilných odvetviach, ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, zdravotníctvo, veterinárna medicína, životné prostredie a odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

2.   ‚Simulant‘ je látka alebo materiál, ktorý sa používa namiesto toxického činidla (chemického alebo biologického) počas výcviku, výskumu, testovania alebo hodnotenia.

3.   Na účely 1A004 sú ,rádioaktívne materiály‘ tie, ktoré boli vybrané alebo upravené s cieľom zvýšiť účinnosť pri spôsobení strát na životoch ľudí alebo zvierat, poškodení zariadenia, úrody alebo životného prostredia.

1A005Pancier na ochranu tela a súčasti:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a) mäkká pancierová ochrana tela, ktorá nie je vyrobená v súlade s vojenskými normami, parametrami alebo ich ekvivalentmi, a ich osobitne navrhnuté súčasti;

b) pevná pancierová ochrana tela poskytujúca balistickú ochranu úrovne IIIA (NIJ 0101 .06, júl 2008) alebo nižšiu, alebo porovnateľnú ochranu podľa príslušných národných ekvivalentov.

Pozn.   Pre „vláknité alebo vláknové materiály“ používané pri výrobe panciera na ochranu tela pozri 1C010.

Poznámka1:   1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela, ak ich používatelia využívajú na svoju osobnú ochranu.

Poznámka2:   1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela určený na čelnú ochranu iba pred úlomkami a detonačnými účinkami z nevojenských výbušných zariadení.

Poznámka3:   1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela určený na ochranu iba pred útokom nožom, bodnou zbraňou, ihlou alebo tupým predmetom.

1A006Vybavenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zneškodňovanie improvizovaných výbušných zariadení a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a) diaľkovo ovládané vozidlá;

b) ‚disruptory‘.

Technická poznámka:

‚Disruptory‘ sú zariadenia určené na zabránenie spustenia výbušného zariadenia pomocou kvapalného, pevného alebo trieštivého projektilu.

Poznámka:   1A006 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré sa nachádza u operátora tohto vybavenia.

1A007Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na elektrické spustenie náloží a prístrojov obsahujúcich „energetické materiály“:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU, 3A229 A 3A232.

a) odpaľovacie súpravy s explozívnym detonátorom konštruované tak, aby budili explozívne detonátory uvedené v 1A007.b);

b) elektricky spúšťané výbušné detonátory:

1. vybuchujúci mostík (EB);

2. vybuchujúci premosťovací vodič (EBW);

3. slapperový detonátor;

4. explodujúce fóliové iniciátory (EFI).

Technické poznámky:

1.   Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor alebo roznecovač.

2.   Na účely 1A007.b) využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premosťovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor.

1A008Nálože, zariadenia a súčasti:

a) ‚kumulatívne nálože‘, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. čistú hmotnosť výbušniny (NEQ) vyššiu ako 90 g, a

2. vonkajší priemer puzdra väčší alebo rovnajúci sa 75 mm;

b) lineárne kumulatívne nálože na rezanie, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1. explozívnu silu väčšiu ako 40 g/m a

2. šírku 10 mm a viac;

c) zápalná šnúra s explozívnou silou jadra väčšou ako 64 g/m;

d) rezače, iné ako uvedené v 1A008.b), a oddeľovače s čistou hmotnosťou výbušniny (NEQ) vyššiou ako 3,5 kg.

Technická poznámka:

‚Kumulatívne nálože‘ sú výbušné nálože vytvarované tak, aby sústredili účinky výbuchu.

1A102Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1A202Kompozitné štruktúry, iné ako uvedené v 1A002, v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110.

a) vnútorný priemer 75 mm až 400 mm a

b) vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a) alebo b), alebo 1C210.a), alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom, uvedených v 1C210.c).

1A225Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A226Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti a

b) sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).

1A227Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými z nasledujúcich vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a) ,priestor bez rádioaktivity‘ väčší ako 0,09 m2;

b) hustota vyššia ako 3 g/cm3 a

c) hrúbka 100 mm alebo viac.

Technická poznámka:

V bode 1A227 pojem ‚priestor bez rádioaktivity‘ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

1B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

1B001Zariadenie na výrobu alebo kontrolu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov uvedených v 1A002 alebo „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010, a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201.

a) stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby na účel polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých ‚primárnych polohových servo‘ osiach osobitne navrhnutých na výrobu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

b) ‚stroje na kladenie pások‘, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania pásky sú koordinované a programované v piatich alebo viacerých ‚primárnych polohových servo‘ osiach, osobitne navrhnuté na výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie ‚riadených striel‘;

Poznámka:   V bode 1B001.b) ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky.

Technická poznámka:

Na účely 1B001.b)‚stroje na kladenie pások‘ sú schopné položiť jednu alebo viacero ‚vláknových pások‘ so šírkou pásma väčšou než 25,4 mm a menšou alebo rovnou 304,8 mm, a prerušiť a znovu začať jednotlivé línie ‚vláknových pások‘ počas procesu kladenia.

c) viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spletacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav osobitne určené alebo upravené na tkanie, spletanie alebo pletenie vlákien pre „kompozitné“ štruktúry;

Technická poznámka:

Na účely 1B001.c) patrí pletenie k technikám viazania.

d) zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien:

1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;

2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty na účel výroby vlákien karbidu kremíka;

3. zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra;

4. zariadenia na konverziu prekurzorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním;

e) zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e) pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku;

f) nedeštruktívne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kompozitné“ materiály:

1. röntgenové tomografické systémy na trojrozmernú kontrolu poškodení;

2. numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorých pohyby na nastavenie polohy vysielačov alebo prijímačov sa simultánne koordinujú a programujú v štyroch alebo viacerých osiach, aby sa sledovali trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku;

g) ‚stroje na ukladanie kúdele‘, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania kúdele sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých ‚primárnych polohových servo‘ osiach, osobitne navrhnuté na výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie ‚riadených striel‘.

Technická poznámka:

Na účely 1B001.g)‚stroje na ukladanie kúdele‘ sú schopné položiť jednu alebo viacero ‚vláknových pások‘ so šírkou menšou alebo rovnou 25,4 mm, a prerušiť a znovu začať jednotlivé línie ‚vláknových pások‘ počas procesu ukladania.

Technické poznámky:

1.   Na účely 1B001 ‚primárne polohové servo‘ osi kontrolujú na základe usmernenia, ktoré vykonáva počítačový program, polohu koncových efektorov (t. j. hlavice) v priestore okolo obrobku v správnom nasmerovaní a smere v záujme dosiahnutia želaného procesu.

2.   Na účely 1B001 ‚vláknová páska‘ je nepretržitá páska, kúdeľ alebo vláknitá hmota, v šírke úplne alebo čiastočne impregnovaná živicou. ‚Vláknové pásky‘ impregnovaná živicou úplne alebo čiastočne, zahŕňajú aj tie, ktoré sú potiahnuté suchým, po zahriatí lepkavým prachom.

1B002Zariadenia na výrobu zliatin kovov, práškových zliatin kovov alebo legovaných materiálov osobitne navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a osobitne navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c)2.

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1B102

1B003Nástroje, lisovnice, lejacie formy alebo upínacie prípravky pre „superplastické tvarovanie“ alebo „difúzne zváranie“ titánu, hliníka alebo ich zliatin, osobitne určené na výrobu akýchkoľvek týchto prvkov:

a) drakov lietadiel alebo kozmických konštrukcií;

b) „leteckých“ alebo kozmických motorov alebo

c) osobitne navrhnutých súčastí pre konštrukcie uvedené v 1B003.a) alebo pre motory uvedené v 1B003.b).

1B101Zariadenia, iné ako uvedené v 1B001, na „výrobu“ štrukturálnych kompozitov a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1B201

Poznámka:   K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.

a) stroje na navíjanie vláken alebo stroje na ukladanie vláken, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vláken môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;

b) stroje na kladenie pások, ktorých pohyby na účel polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach a ktoré sú určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „riadených striel“;

c) zariadenia navrhnuté alebo upravené na „výrobu“„vláknitých alebo vláknových materiálov“:

1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;

2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty;

3. zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra;

d) zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vláken alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110.

Poznámka:   Do 1B101.d) patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.

1B102„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku, iné ako uvedené v 1B002, a jeho súčasti:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1B115.b

a) „výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku, použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ guľovitých, gulôčkových alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111.a)1, 1C111.a)2 alebo v kontrolách vojenského tovaru.

b) osobitne navrhnuté súčasti „výrobného príslušenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a).

Poznámka:   1B102 zahŕňa:

a)   plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

b)   elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

c)   zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hliníka práškovaním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).

1B115Príslušenstvo, iné ako uvedené v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketových motorov alebo jeho zložiek a jeho na tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a) „výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b) „výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru.

Poznámka:   1B115.b) sa nevzťahuje na miešačky predzmesí, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Kontrolu miešačky predzmesí, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri v 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka1:   Príslušenstvo osobitne navrhnuté na výrobu vojenského tovaru pozri v kontrolách vojenského tovaru.

Poznámka2:   1B115 sa nevzťahuje na zariadenia na „výrobu“, manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.

1B116Osobitne navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lejacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117Diskontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) celkový objem najmenej 110 litrov a

b) najmenej jeden ‚zmiešavací/miesiaci hriadeľ‘ namontovaný excentricky.

Poznámka:   V bode 1B117.b) pojem ‚zmiešavací/miesiaci hriadeľ‘ sa nevzťahuje na deaglomerátory alebo rezacie vretená.

1B118Kontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore a ich osobitne navrhnuté súčasti a ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov alebo

b) samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeli, ako aj vo vnútri zmiešavacej komory.

1B119Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B201Stroje na navíjanie vlákien, iné ako uvedené v položke 1B001 alebo 1B101, a súvisiace zariadenia:

a) stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach;

2. osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“a

3. schopné ovíjať valcovité rúrky s vnútorným priemerom 75 až 650 mm a dĺžkou najmenej 300 mm;

b) riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedených v 1B201.a);

c) presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a).

1B225Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.

1B226Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA.

Poznámka:   Do 1B226 patria separátory:

a)   schopné obohacovať stabilné izotopy;

b)   so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli, ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.

1B228Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami:

a) sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (-238 °C) alebo menej;

b) navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa;

c) skonštruované buď:

1. z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5 alebo

2. z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H2 a

d) majú vnútorný priemer najmenej 30 cm a ‚účinnú dĺžku‘ najmenej 4 m.

Technická poznámka:

V bode 1B228 ‚účinná dĺžka‘ znamená aktívnu výšku náplne v náplňovej kolóne alebo aktívnu výšku interných kontaktorových dosiek v etážových kolónach.

1B229Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a ‚interné kontaktory‘:

Pozn.:   Pre kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri 0B004.

a) etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. schopné prevádzky pri tlaku 2 MPa alebo viac;

2. skonštruované z uhlíkovej ocele s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5 a

3. majú priemer najmenej 1,8 m;

b) ‚interné kontaktory‘ pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 1B229.a).

Technická poznámka:

‚Interné kontaktory‘ kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej 1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.

1B230Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH2/NH3), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené);

b) majú výkon nad 8,5 m3/h a

c) vyznačujú sa jednou z týchto vlastností:

1. v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) majú prevádzkový tlak 1,5 až 60 MPa alebo

2. v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) majú prevádzkový tlak 20 až 60 MPa.

1B231Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie:

a) zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu alebo koncentráciu trícia, alebo na manipuláciu s ním;

b) vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium:

1. vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (– 250 °C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W;

2. systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiaceho média.

1B232Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (– 238 °C) a

b) sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie:

a) zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia;

b) vybavenie na separáciu izotopov lítia procesom na báze amalgámov lítia a ortuti:

1. náplňové kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia;

2. čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia;

3. elektrolytické články na amalgám lítia;

4. odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho;

c) ionexové systémy osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti;

d) chemické výmenné systémy (využívajúce korunové étery, kryptandy alebo lariátové étery) osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B234Ochranné obálky na vysoko výbušné trhaviny, komory, kontajnery a iné podobné ochranné zariadenia určené na testovanie vysoko výbušných trhavín alebo výbušných zariadení a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a) navrhnuté úplne zadržať výbuch ekvivalentný 2 kg TNT alebo viac a

b) majúce prvky alebo vlastnosti, ktoré umožňujú prenos diagnostických informácií alebo meraní v reálnom čase alebo s časovým oneskorením.

1CMateriály

Technická poznámka:

Kovy a zliatiny:

Ak nie je ustanovené inak, slová ‚kovy‘ a ‚zliatiny‘v položkách 1C001 až 1C012 sa vzťahujú na surové (neopracované) a poloopracované formy:

Surové (neopracované) formy:

anódy, guľôčky, tyče (vrátane tyčí s vrubmi a predliatkov na výrobu drôtu), polená a prúty, predvalcované bloky, brikety, tehličky, katódy, kryštály, kocky, úlomky tvrdeného skla, zrná, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového železa, prášok, kotúče, granulovaný kov (šrot), ploché predvalky, predvýkovky, hubovité materiály, tyčinky.

Poloopracované formy (potiahnuté, oplátované, vŕtané, dierované alebo nie):

a)   Tvárnené alebo opracované materiály vyrobené valcovaním, ťahaním, extrudovaním, kovaním, rázovým vytláčaním, lisovaním, granuláciou, atomizáciou a brúsením, t. j.: uholníky, tyčová oceľ profilu U, kružnice, disky, prach, vločky, fólie a listy, výkovky, tabule, prášok, výlisky a lisované plechy, stuhy, krúžky, tyče (vrátane holých zváracích elektród, vývalkov na ťahanie drôtu a valcovaných drôtov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pásová oceľ, rúrky a hadice (vrátane rúrkových polovýrobkov, štvorhranov, a dutých výrobkov), ťahaný alebo vytláčaný drôt.

b)   Liate materiály vyrobené liatím do piesku v lisovnici, v kovových, plastových alebo iných lejacích formách vrátane vysokotlakových odliatkov, spekaných foriem a foriem vyrobených práškovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchádzať vývozom foriem nenachádzajúcich sa v zozname uvádzaných ako hotové výrobky, ktoré v skutočnosti sú surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

1C001Materiály osobitne navrhnuté na použitie ako pohlcovače elektromagnetických vĺn alebo polyméry s vlastnou vodivosťou:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1C101.

a) materiály na absorbovanie frekvencií nad 2 × 108 Hz ale do 3 × 1012 Hz;

Poznámka1:   1C001.a) sa nevzťahuje na:

a)   vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorbcie;

b)   absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov;

c)   rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.   vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

a)   plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ±15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C), alebo

b)   keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ±15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a). Poznámka: 1.c)1 by malo byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku.

2.   pevnosť v ťahu menej než 7 × 106N/m2

3.   pevnosť v tlaku menej než 14 × 106 N/m2

d)   rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.   mernú hmotnosť presahujúcu hodnotu 4,4 a

2.   maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C).

Poznámka2:   Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001.a) nezbavuje magnetické materiály nutnosti zabezpečovať absorpciu ani v prípade, že sa nachádzajú v nátere.

b) materiály na absorpciu frekvencií vyšších ako 1,5 × 1014 Hz, ale nižších ako 3,7 × 1014 Hz, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo;

Poznámka:   1C001.b) sa nevzťahuje na materiály osobitne navrhnuté alebo vyvinuté pre tieto aplikácie:

a)   „laserové“ označovanie polymérov alebo

b)   „laserové“ zváranie polymérov.

c) polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s ‚objemovou elektrickou vodivosťou‘ vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter) alebo s ‚plošným (povrchovým) špecifickým odporom‘ menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:

1. polyanilín;

2. polypyrol;

3. polytiofén;

4. polyfenylén-vinylén alebo

5. polythienylén-vinylén.

Poznámka:   1C001.c) sa nevzťahuje na materiály v kvapalnej forme.

Technická poznámka:

‚Objemová elektrická vodivosť‘ a ‚plošný (povrchový) špecifický odpor‘ by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo národných ekvivalentov.

1C002Kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1C202.

Poznámka:   1C002 sa nevzťahuje na kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály osobitne určené na pokovovanie.

Technické poznámky:

1.   Kovové zliatiny uvedené v položke 1C002 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu, než ľubovoľného iného prvku.

2.   ‚Životnosť v medzi pevnosti pri tečení‘ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-139 alebo s jej národnými ekvivalentmi.

3.   ‚Životnosť pri nízkom cykle‘ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-606 ‚Odporúčaná prax pre skúšanie únavy pri nízkom cykle a konštantnej amplitúde‘ alebo s jej národnými ekvivalentmi. Skúšanie by malo byť osové, s priemerným pomerom namáhania rovným 1 a činiteľom koncentrácie napätia (Kt) rovným 1. Priemerné namáhanie je vymedzené ako maximálne namáhanie mínus minimálne namáhanie a vydelené maximálnym namáhaním.

a) Aluminidy:

1. aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 hmotnostných % hliníka, najviac 38 hmotnostných % hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

2. aluminidy titánu s obsahom najmenej 10 hmotnostných % hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok.

b) Zliatiny kovov vyrobené z práškového materiálu alebo materiálov v podobe častíc uvedených v 1C002.c):

1. zliatiny niklu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) ‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení‘ najmenej 10 000 hodín pri 923 K (650 °C) pri namáhaní 676 MPa; alebo

b) ‚životnosťou pri nízkom cykle‘ najmenej 10 000 cyklov pri teplote 823 K (550 °C) a pri maximálnom namáhaní 1 095 MPa;

2. zliatiny nióbu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) ‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení‘ najmenej 10 000 hodín pri 1 073 K (800 °C) pri namáhaní 400 MPa; alebo

b) ‚životnosťou pri nízkom cykle‘ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri maximálnom namáhaní 700 MPa;

3. zliatiny titánu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) ‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení‘ najmenej 10 000 hodín pri 723 K (450 °C) pri namáhaní 200 MPa alebo

b) ‚životnosťou pri nízkom cykle‘ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri maximálnom namáhaní 400 MPa;

4. zliatiny hliníka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) pevnosťou v ťahu 240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C) alebo

b) pevnosťou v ťahu 415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C)

5. zliatiny horčíka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) pevnosťou v ťahu najmenej 345 MPa alebo viac a

b) s rýchlosťou korózie nižšou ako 1 mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podľa normy ASTM G-31 alebo príslušných národných ekvivalentov;

c) Práškové zliatiny kovov alebo materiály v podobe častíc pre materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. sú vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho kompozitného systému:

Technická poznámka:

V ďalšom sa X rovná jednému alebo viacerým z legujúcich prvkov:

a) zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre časti a súčasti motorov turbín, t. j. obsahujúce menej ako 3 nekovové častice (zavedené počas výrobného procesu) väčšie ako 100 μm v 109 častíc zliatiny;

b) zliatiny nióbu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb–X–Ti);

c) zliatiny titánu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);

d) zliatiny hliníka (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn, Al-Fe-X alebo Al-X-Fe); alebo

e) zliatiny horčíka (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);

2. vyrobené v riadenom prostredí jedným z nasledovných procesov:

a) „vákuová atomizácia“;

b) „plynová atomizácia“;

c) „rotačná atomizácia“;

d) „splošťovacie chladenie“;

e) „zvlákňovanie taveniny“ a „rozdrobenie“;

f) „extrakcia taveniny“ a „rozdrobenie“;

g) „mechanické zlievanie“alebo

h) „plazmová atomizácia“a

3. schopné vytvárať materiály uvedené v 1C002.a) alebo 1C002.b).

d) legované materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. sú vyrobené z ľubovoľného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c)1;

2. majú formu nerozdrvených vločiek, pások alebo tenkých tyčí a

3. sú vyrobené v riadenom prostredí ľubovoľnou z uvedených metód:

a) „splošťovacie chladenie“;

b) „zvlákňovanie taveniny“alebo

c) „extrakcia taveniny“.

1C003Magnetické kovy všetkých druhov a foriem, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a) počiatočnú relatívnu permeabilitu najmenej 120 000 a hrúbku najviac 0,05 mm;

Technická poznámka:

Počiatočná relatívna permeabilita sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

b) magnetostrikčné zliatiny vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1. saturačná magnetostrikcia viac ako 5 × 10–4; alebo

2. magnetomechanický koeficient väzby (k) vyšší ako 0,8 alebo

c) pásiky amorfnej alebo ‚nanokryštalickej‘ zliatiny vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. zloženie najmenej 75 hmotnostných % železa, kobaltu alebo niklu;

2. saturačná magnetická indukcia (Bs) najmenej 1,6 T a

3. niektorou z týchto vlastností:

a) hrúbka pásika najviac 0,02 mm alebo

b) elektrická rezistivita najmenej 2 × 10–4 ohm cm.

Technická poznámka:

‚Nanokryštalické‘ materiály v 1C003.c) sú materiály, ktoré majú veľkosť zrna kryštálov najviac 50 nm – stanovuje sa metódou röntgenovej difrakcie.

1C004Zliatiny uránu a titánu alebo zliatiny volfrámu s „matricou“ na báze železa, niklu alebo medi vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)  hustota vyššia ako 17,5 g/cm3;

b) hranica pružnosti viac ako 880 MPa;

c) medza pevnosti v ťahu viac ako 1 270 MPa a

d) predĺženie viac ako 8 %.

1C005„Supravodivé“„kompozitné“ vodiče dĺžky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a) „supravodivé“„kompozitné“ vodiče obsahujúce jedno alebo viacero ‚vlákien‘ nióbu-titánu, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. sú uložené v „matrici“ inej ako zmiešaná „matrica“ z medi alebo na báze medi a

2. majú prierez menší ako 0,28 × 10–4 mm2 (priemer 6 μm v prípade kruhových ,vlákien‘),

b) „supravodivé“„kompozitné“ vodiče pozostávajúce z jedného alebo viacerých „supravodivých“‚vlákien‘ iných ako niób-titán, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. „kritická teplota“ pri nulovej magnetickej indukcii prevyšujúca 9,85 K (-263,31 °C) a

2. zostávajú v„supravodivom“ stave pri teplote 4,2 K (–268,96 °C) pri vystavení účinkom magnetického poľa orientovaného ľubovoľným smerom kolmým na pozdĺžnu os vodiča a zodpovedajúcim magnetickej indukcii 12 T s kritickou hustotou prúdu presahujúcou 1 750 A/mm2 na celkový prierez vodiča;

c) „supravodivé“„kompozitné“ vodiče, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých „supravodivých“ ,vlákien‘, ktoré zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote nad 115 K (-158,16 °C).

Technická poznámka:

Na účely bodu 1C005 môžu mať ‚vlákna‘ formu drôtu, valca, fólie, pásky alebo stuhy.

1C006Kvapaliny a mazacie materiály:

a) nepoužíva sa;

b) Mazacie materiály, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok:

1. fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich zmesi, obsahujúce viac ako dve éterové alebo tioéterové funkčné skupiny alebo ich zmesi, alebo

2. fluórované silikónové kvapaliny s kinematickou viskozitou nižšou ako 5 000 mm2/s (5 000 centistokov) meranou pri teplote 298 K (25 °C).

c) Tlmiace alebo flotačné kvapaliny so všetkými týmito vlastnosťami:

1. čistotou nad 99,8 %;

2. obsahujúce menej ako 25 častíc veľkosti najmenej 200 μm na 100 ml a

3. vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z týchto látok:

a) dibrómtetrafluóretán (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b) polychlórtrifluóretylén (iba olejová alebo voskovitá modifikácia) alebo

c) polybrómtrifluóretylén;

d) Elektronické chladiace kvapaliny z fluórovaných uhľovodíkov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. obsahujú najmenej 85 hmotnostných % niektorého z týchto materiálov alebo ich zmesí:

a) monomérne formy perfluórpolyalkyléter-triazínov alebo perfluóralifatických éterov;

b) perfluóralkylamíny;

c) perfluórcykloalkány alebo

d) perfluóralkány;

2. majú pri 298 K (25 °C) hustotu 1,5 g/ml alebo viac;

3. pri 273 K (0 °C) sú v kvapalnom skupenstve a

4. obsahujú najmenej 60 hmotnostných % fluóru.

Poznámka:   1C006.d) sa nevzťahuje na materiály uvedené a balené ako lieky.

1C007Keramické prášky, „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ a prekurzorové materiály:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1C107

a) Keramické prášky z diboridu titánu (TiB2) (CAS 12045-63-5), s kovovými nečistotami okrem zámerných prídavkov celkovo menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a najviac 10 % častíc nad 10 μm;

b) nepoužíva sa;

c) „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“:

1. Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ vyznačujúce sa týmito vlastnosťami:

a) spojitými vláknami vyrobenými z niektorého z týchto materiálov:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); alebo

2. Si-C-N; alebo

Poznámka:   1C007.c.1.a) sa nevzťahuje na „kompozitné materiály“ obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.

b) vlákna so všetkými týmito vlastnosťami:

1. vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a) Si-N;

b) Si-C;

c) Si-Al-O-N alebo

d) Si-O-N a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 12,7 × 103 m;

2. „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“, ktorú tvoria karbidy alebo nitridy kremíka, zirkónu alebo bóru;

d) nepoužíva sa;

e) ‚prekurzorové materiály‘ osobitne navrhnuté na „výrobu“ materiálov uvedených v 1C007.c):

1. polydiorganosilány;

2. polysilazány;

3. polykarbosilazány;

Technická poznámka:

Na účely 1C007 ‚prekurzorové materiály‘ sú špeciálne polymérne alebo kovoorganické materiály používané na „výrobu“ karbidu kremíka, nitridu kremíka alebo keramiky s kremíkom, uhlíkom a dusíkom.

f) nepoužíva sa;

1C008Nefluórované polymérne látky:

a) Tieto imidy:

1. bizmaleimidy;

2. aromatické polyamid-imidy (PAI) s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 563 K (290 °C);

3. aromatické polyimidy s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 505 K (232 °C);

4. aromatické polyéterimidy s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 563 K (290 °C);

Poznámka:   1C008.a) sa vzťahuje na látky v kvapalnom alebo pevnom „taviteľnom“ skupenstve vrátane živice, prášku, peliet, fólie, platne, pásky alebo stuhy.

Pozn.:   Pre „netaviteľné“ aromatické polyimidy v podobe fólií, platní, pások alebo stúh pozri 1A003.

b) nepoužíva sa;

c) nepoužíva sa;

d) polyarylénketóny;

e) polyarylénsulfidy, ktorých arylénovú skupinu tvorí bifenylén, trifenylén alebo ich kombinácie;

f) polybifenylén étersulfon s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 563 K (290 °C).

Technické poznámky:

1.   ‚Teplota skleného prechodu (Tg)‘ pre termoplastické materiály v položke 1C008.a)2, materiály v položke 1C008.a)4 a materiály v položke 1C008.f) sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ISO 11357-2 (1999) alebo v príslušných národných ekvivalentoch.

2.   ‚Teplota skleného prechodu (Tg)‘ pre termosetové materiály v položke 1C008.a)2 a materiály v položke 1C008.a)3 sa stanovuje pomocou metódy 3-bodového ohybu opísaného v ASTM D 7028-07 alebo v príslušnom národnom ekvivalente. Test sa vykoná s použitím suchej testovacej vzorky, ktorá dosahuje minimálne 90 % úrovne tvrdnutia podľa ASTM E 2160-04 alebo národného ekvivalentu a bola ošetrená použitím kombinácie normálnych a následných ošetrovacích procesov, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu Tg.

1C009Nespracované fluórované zlúčeniny:

a) nepoužíva sa;

b) fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných % kombinovaného fluóru;

c) elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných % kombinovaného fluóru.

1C010„Vláknité alebo vláknové materiály“:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1C210 A 9C110.

Technické poznámky:

1.   Na účely výpočtu parametrov „špecifická pevnosť v ťahu“, „špecifický modul“ alebo objemová hmotnosť „vláknitých alebo vláknových materiálov“ v 1C010.a), 1C010.b), 1C010.c) alebo 1C010.e)1.b) by sa pevnosť v ťahu a modul mali určiť pomocou metódy A opísanej v ISO 10618 (2004) alebo národnom ekvivalente.

2.   Posúdenie parametrov „špecifická pevnosť v ťahu“, „špecifický modul“ alebo objemová hmotnosť pre nejednosmerné „vláknité alebo vláknové materiály“ (napr. textílie, nevrstvené rohože a pletivá) v 1C010 má vychádzať z mechanických vlastností obsahovaných monofibrilov (napr. monofibrilových vlákien, priadze, predpriadzí alebo kúdele) pred spracovaním do nejednosmerných „vláknitých alebo vláknových materiálov“.

a) organické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ nad 12,7 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 23,5 × 104 m;

Poznámka:   1C010.a) sa nevzťahuje na polyetylén.

b) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ nad 14,65 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 26,82 × 104 m;

Poznámka:   1C010.b) sa nevzťahuje na:

a)   „vláknité alebo vláknové materiály“ určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.   plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.   dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.   šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)   mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25,0 mm.

c) Anorganické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ nad 2,54 × 106 m a

2. teplota tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredí.

Poznámka:   1C010.c) sa nevzťahuje na:

a)   diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej 3 hmotnostných %, so „špecifickým modulom“ menším ako 10 × 106 m;

b)   vlákna molybdénu a molybdénových zliatin;

c)   vlákna bóru;

d)   diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 2 043 K (1 770 °C) v inertnom prostredí.

d) „Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1. skladajú sa z niektorého z týchto materiálov:

a) polyéterimidy uvedené v 1C008.a) alebo

b) materiály uvedené v 1C008.d) až 1C008.f) alebo

2. skladajú sa z materiálov uvedených v 1C010.d)1.a) alebo 1C010.d)1.b) a sú „zmiešané“ s inými vláknami uvedenými v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c);

e) živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. s niektorou z týchto vlastností:

a) vyrobené z anorganických „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.c) alebo

b) vyrobené z organických alebo uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ a majúce všetky tieto vlastnosti:

1. „špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m a

2. s niektorou z týchto vlastností:

a) obsahujú živicu alebo decht uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);

b) majú ,dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)‘ rovnú alebo vyššiu ako 453 K (180 °C) s fenolovou živicou, alebo

c) ‚dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)‘ rovnú alebo vyššiu ako 505 K (232 °C) so živicou alebo dechtom, ktoré nie sú uvedené v 1C008 ani v 1C009.b) a ktoré nie sú fenolovou živicou;

Poznámka1:   Kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“, ktoré nie sú impregnované živicou ani dechtom, sú vymedzené ako „vláknité alebo vláknové materiály“ v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c).

Poznámka2:   1C010.e) sa nevzťahuje na:

a)   uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpgregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice určené na opravu konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.   plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.   dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.   šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)   živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované a mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25,0 mm, ak sa používajú živice a dechty, ktoré nie sú vymedzené v 1C008 alebo 1C009.b).

Technická poznámka:

‚Dynamicko-mechanická analýza teploty skleného prechodu (DMA Tg)‘ pre materiály uvedené v 1C010.e) sa stanovuje na suchej testovacej vzorke pomocou metódy opísanej v ASTM D 7028-07 alebo v príslušnom národnom ekvivalente. V prípade termosetov je minimálna úroveň tvrdnutia suchej testovacej vzorky 90 %, ako sa vymedzuje v ASTM E 2160-04 alebo národnom ekvivalente.

1C011Kovy a zlúčeniny:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU A 1C111.

a) Kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 μm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkón, horčík a ich zliatiny;

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón.

Poznámka:   Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo berýliu.

b) Bór alebo zliatiny bóru veľkosťou častíc najviac 60 μm, a to:

1. bór s čistotou najmenej 85 hmotnostných %;

2. bórové zliatiny s obsahom bóru najmenej 85 hmotnostných %.

Poznámka:   Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo berýliu.

c) Dusičnan guanidínu (CAS 506-93-4);

d) nitroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.:   Pozri aj kontroly vojenského tovaru pri kovoch v práškovej forme zmiešaných s inými látkami do zmesí na vojenské účely.

1C012Nasledujúce materiály:

Technická poznámka:

Tieto materiály sa obvykle používajú v jadrových zdrojoch tepla.

a)  plutónium v ľubovoľnej forme pri stanovení izotopu plutónia 238 nad 50 hmotnostných %;

Poznámka:   1C012.a) sa nevzťahuje na:

a)   zásielky s obsahom plutónia 1 g a menej;

b)   zásielky do troch „účinných gramov“, ak ich obsahujú snímacie súčasti prístrojov.

b) ,vopred separované‘ neptúnium 237 v ľubovoľnej forme.

Poznámka:   1C012.b) sa nevzťahuje na zásielky s obsahom neptúnia 237 v množstve 1 g a menej.

1C101Materiály a zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, napr. koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry, iné ako uvedené v 1C001, použiteľné v ‚riadených strelách‘, podsystémoch „riadených striel“ alebo v leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a).

Poznámka1:   1C101 zahŕňa:

a)   konštrukčné materiály a nátery osobitne navrhnuté pre zníženú radarovú reflektivitu;

b)   nátery, vrátane farieb, osobitne navrhnuté pre zníženú alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka2:   1C101 nezahŕňa nátery osobitne používané na tepelnú reguláciu satelitov.

Technická poznámka:

V bode 1C101 ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C102Resaturované pyrolýzne materiály s väzbou uhlík-uhlík určené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C107Grafit a keramické materiály, iné ako uvedené v 1C007:

a) jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm3 merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 μm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných kozmických telies, ktoré sa dajú strojovo opracovať na každý z nasledujúcich produktov:

1. valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm;

2. rúry vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm alebo

3. bloky rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm;

Pozn.:   POZRI TIEŽ 0C004

b) pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

Pozn.:   POZRI TIEŽ 0C004

c) keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy (keramické ochranné kryty antén) použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

d) opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty predných častí použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

e) vystužené keramické kompozity z karbidu kremíka použiteľné na hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky a klapky dýz použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104.

f) spracovateľné keramické kompozitné materiály pozostávajúce z matrice z ‚ultravysokotepelnej keramiky (UHTC)‘ s teplotou topenia 3 000 °C alebo viac a vystužené vláknami, využiteľnými na súčasti striel (napríklad hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky, nábežné hrany, dýzové lopatky, riadiace plochy alebo vložky hrdla raketového motoru) v „strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v položke 9A004, sondážnych raketách uvedených v položke 9A104 alebo ‚strelách‘.

Poznámka:   Položka 1C107.f) sa nevzťahuje na materiály z ‚ultravysokotepelnej keramiky (UHTC)‘ v nekompozitnej forme.

Technická poznámka 1:

V bode 1C107.f) ,riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

Technická poznámka 2:

‚Ultravysokotepelná keramika (UHTC)‘ zahŕňa:

1.   diborid titánu (TiB2);

2.   diborid zirkónia (ZrB2);

3.   diborid nióbia (NbB2);

4.   diborid hafnia (HfB2);

5.   diborid tantalu (TaB2);

6.   karbid titánu (TiC);

7.   karbid zirkónia (ZrC);

8.   karbid nióbia (NbC);

9.   karbid hafnia (HfC);

10.   karbid tantalu (TaC).

1C111Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, iné ako uvedené v 1C011:

a) pohonné látky:

1. prášok guľovitého alebo gulôčkového hliníka, iný ako uvedený v kontrolách vojenského tovaru, s časticami veľkosti menej ako 200 μm a obsahom hliníka najmenej 97 hmotnostných %, ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591-1:1988 alebo národnými ekvivalentmi;

Technická poznámka:

Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11).

2. kovové prášky iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru:

a) kovové prášky zirkónu, berýlia alebo horčíka, alebo zliatiny týchto kovov, ak aspoň 90 % celkového objemu alebo hmotnosti častíc tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), guľovité, atomizované, gulôčkové, vločkovité alebo drvené, obsahujúce najmenej 97 hmotnostných % ktorejkoľvek z týchto zložiek:

1. zirkónium;

2. berýlium alebo

3. horčík;

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón.

b) kovové prášky bóru alebo zliatín bóru s obsahom bóru aspoň 85 hmotnostných %, ak najmenej 90 % objemu alebo hmotnosti tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), guľovité, atomizované, gulôčkové, vločkovité alebo drvené;

Poznámka:   1C111a)2.a) a 1C111a)2.b) sa vzťahuje na práškové zmesi s multimodálnou distribúciou častíc (napr. zmesi zŕn rôznych veľkostí), ak sa kontroluje jedna alebo viacero foriem.

3. oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo:

a) oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b) oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/tetraoxid dusičitý, dimér (CAS 10544-72-6);

c) oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d) zmiešané oxidy dusíka (MON);

Technická poznámka:

Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N2O4/NO2), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MONi alebo MONij, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 obsahuje 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, obsahuje 40 hmotnostných %).

e) POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA);

f) POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU A 1C238 pre zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka.

4. deriváty hydrazínu:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a) trimetylhydrazín (CAS 1741-01-1);

b) tetrametylhydrazín (CAS 6415-12-9);

c) N,N-dialylhydrazín (CAS 5164-11-4);

d) alylhydrazín (CAS 7422-78-8);

e) etylén-dihydrazín (CAS 6068-98-0);

f) monometylhydrazín-dinitrát;

g) nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát;

h) hydrazínium-azid (CAS 14546-44-2);

i) 1,1-dimetylhydrazínium-azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetylhydrazínium-azid (CAS 299177-50-7);

j) hydrazínium-dinitrát (CAS 13464-98-7);

k) kyselina dihydrazinodiimidoetándiová (CAS 3457-37-2);

l) 2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN);

m) pozri kontroly vojenského tovaru pre hydrazínium perchlorát;

n) hydrazínium-diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o) metylhydrazín-nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

p) 1,1-dietylhydrazín-nitrát (DEHN) / 1,2-dietylhydrazín-nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q) 3,6-dihydrazín-tetrazín-nitrát (1,4-dihydrazín-nitrát) (DHTN);

5. materiály s vysokou hustotou energie, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru, použiteľné v ‚riadených strelách‘ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a);

a) zmiešané palivo, ktoré pozostáva z tuhých aj kvapalných palív, ako napríklad boróvej suspenzie, s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40 × 106 J/kg,

b) iné palivá a palivové prísady s vysokou hustotou energie (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-10) s objemovou hustotou energie najmenej 37,5 × 109 J/m3 nameranou pri teplote 20 °C a jednom atmosférickom tlaku (101,325 kPa);

Poznámka:   1C111.a)5.b) sa nevzťahuje na fosílne palivá a biopalivá vyrobené zo zeleniny, vrátane palív pre motory certifikované na používanie v oblasti civilného letectva, pokiaľ nie sú špeciálne namiešané pre ‚riadené strely‘ alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky uvedené v 9A012 alebo 9A112.a)

Technická poznámka:

V bode 1C111.a.5) ,riadená strela’ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

6. palivá nahrádzajúce hydrazín:

a) kyselina 2-dimetylaminoetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b) polymérne látky:

1. polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB)

2. polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (vrátane polybutadiénu ukončeného hydroxylovou skupinou) (HTPB) (CAS 69102-90-5), iný ako uvedený v kontrolách vojenského tovaru;

3. kyselina polybutadién-akrylová (PBAA);

4. akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG) je blokový kopolymér poly-1,4-butándiolu (CAS 110-63-4) a polyetylénglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. polyglycidylnitrát (PGN alebo poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c) ostatné aditíva a činidlá do palív pre raketové motory:

1. POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE karborány, dekaborány, pentaborány a ich deriváty;

2. trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenylamín (CAS 119-75-5);

4. trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietylénglykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. deriváty ferocénu:

a) pozri kontroly vojenského tovaru pre katocén;

b) pozri kontroly vojenského tovaru pre etylferocén;

c) pozri kontroly vojenského tovaru pre propylferocén;

d) pozri kontroly vojenského tovaru pre n-butyl ferocén;

e) pozri kontroly vojenského tovaru pre pentyl ferocén;

f) pozri kontroly vojenského tovaru pre dicyklopentyl ferocén;

g) pozri kontroly vojenského tovaru pre dicyklohexyl ferocén;

h) pozri kontroly vojenského tovaru pre dietyl ferocén;

i) pozri kontroly vojenského tovaru pre dipropyl ferocén;

j) pozri kontroly vojenského tovaru pre dibutyl ferocén;

k) pozri kontroly vojenského tovaru pre dihexyl ferocén;

l) pozri kontroly vojenského tovaru pre acelyl ferocén / 1,1’-diacetyl ferrocén;

m) pozri kontroly vojenského tovaru pre karboxylové kyseliny ferocénu;

n) pozri kontroly vojenského tovaru pre butacén;

o) iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru.

Poznámka:   1C111.c)6.o) sa nevzťahuje na deriváty ferocénu, ktoré obsahujú šesťuhlíkovú aromatickú funkčnú skupinu napojenú na molekulu ferocénu.

7. 4,5 diazidmetyl-2-metyl.1,2,3-triazol (izo-DAMTR), iný ako uvedený v kontrolách vojenského tovaru.

d) ,gélové palivá‘, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru, použiteľné v ‚riadených strelách‘.

Technické poznámky:

1.   V položke 1C111.d) sa ‚gelovým palivom‘ rozumie pohonná hmota alebo oxidačný prípravok, v ktorom sú ako gelujúca látka použité silikáty, kaolín (íl), uhlík alebo iná polymérna gelujúca látka.

2.   V bode 1C111.d) ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

Poznámka:   Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri kontroly vojenského tovaru.

1C116Ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, použiteľné pre ‚riadené strely‘, so všetkými týmito vlastnosťami:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 1C216.

a) s medzou pevnosti v ťahu meranou pri 293 K (20 °C), ktorá je najmenej:

1. 0,9 GPa vo fáze rozpúšťania pri žíhaní alebo

2. 1,5 GPa vo fáze vytvrdzovania pri chladení a

b) v niektorej z týchto foriem:

1. tabule, plechy alebo rúry s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5,0 mm.

2. rúrkovité tvary s hrúbkou steny najviac 50 mm a s vnútorným priemerom najmenej 270 mm.

Technická poznámka 1:

Ocele s vysokou pevnosťou v ťahu sú zliatiny železa:

1.   vo všeobecnosti charakterizované vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a použitím substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie spevnenia zliatiny a jej vytvrdenia starnutím, a

2.   podrobené tepelnému ošetreniu cyklov s cieľom uľahčiť proces martenzitickej transformácie (fáza rozpúšťania pri žíhaní) a následné vytvrdenie starnutím (fáza vytvrdzovania pri chladení).

Technická poznámka 2:

V bode 1C116 ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C117Materiály na výrobu súčastí ‚riadených striel‘:

a) volfrám a zliatiny v podobe častíc s obsahom volfrámu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej,

b) molybdén a zliatiny v podobe častíc s obsahom molybdénu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej,

c) materiál z volfrámu v tuhom stave, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

1. ktorékoľvek z týchto zložení:

a) volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných %;

b) volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných % volfrámu alebo

c) volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu 80 hmotnostných % alebo viac a

2. schopný byť strojovo opracovaný na ktorýkoľvek z týchto výrobkov:

a) valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm;

b) rúry vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm alebo

c) bloky s rozmermi najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm.

Technická poznámka:

V bode 1C117 ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C118Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti-DDS) vyznačujúca sa všetkými týmto vlastnosťami:

a) vyznačujúca sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. obsahuje 17,0 – 23,0 hmotnostných % chrómu a 4,5 – 7,0 hmotnostných % niklu;

2. má obsah titánu viac ako 0,10 hmotnostných % a

3. má feriticko-austenitickú mikroštruktúru (označovanú aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % je austenitická (podľa ASTM E-1181-87 alebo príslušných národných ekvivalentov), a

b) má niektorú z týchto foriem:

1. ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm;

2. tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm alebo

3. rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.

1C202Zliatiny iné ako uvedené v 1C002.b)3 alebo b)4:

a) zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1. ‚dosahujú‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C) a

2. sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;

b) zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1. ‚dosahujú‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C) a

2. sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom zliatiny, ktoré ‚dosahujú‘, sa myslia zliatiny pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C210‚Vláknité alebo vláknové materiály‘ alebo predimpregnované lamináty, iné ako uvedené v 1C010.a), b) alebo e):

a) uhlíkové ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ alebo takéto materiály z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1. „špecifický modul“ najmenej 12,7 × 106 m alebo

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 23,5 × 104 m;

Poznámka:   1C210.a) sa nevzťahuje na ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 hmotnostných % modifikátora povrchu vlákna na báze esteru.

b) sklenené ‚vláknité alebo vláknové materiály‘, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ najmenej 3,18 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 7,62 × 104 m;

c) termosetickou živicou impregnované kontinuitné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C210.a) alebo b).

Technická poznámka:

Živica tvorí matricu kompozitného materiálu.

Poznámka:   V bode 1C210 je pojem ,vláknité alebo vláknové materiály‘ obmedzený na kontinuitné „monofily“, „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“.

1C216Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu, iná ako uvedená v 1C116, ‚dosahujúca‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 950 MPa pri 293 K (20 °C).

Poznámka:   1C216 sa nevzťahuje na formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom ocele s vysokou pevnosťou, ‚dosahujúce‘ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C225Bór obohatený izotopom bóru-10 (10B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka:   K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria aj materiály naplnené bórom.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru-10 približne 18,5 hmotnostných %, (20 atómových %).

1C226Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 hmotnostných % volfrámu, iné ako uvedené v 1C117, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným medzi 100 mm a 300 mm a

b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

Poznámka:   1C226 sa nevzťahuje na výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

1C227Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka a

b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C228Horčík vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika a

b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C229Bizmut vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) čistota najmenej 99,99 hmotnostných % a

b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.

1C230Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov, ktoré nie sú špecifikované v kontrolách vojenského tovaru.

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

Poznámka:   1C230 sa nevzťahuje na:

a)   kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž;

b)   oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo substráty pre elektronické obvody;

c)   beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

1C231Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, zlúčeniny hafnia obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.

1C232Hélium-3 (3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného.

Poznámka:   1C232 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1g hélia-3.

1C233Lítium obohatené izotopom lítia-6 (6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode, a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného.

Poznámka:   1C233 sa nevzťahuje na termoluminiscenčné dozimetre.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 hmotnostných % (7,5 atómových %).

1C234Zirkónium s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónia v týchto formách: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % zirkónia, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov, iných ako uvedených v 0A001.f).

Poznámka:   1C234 sa nevzťahuje na zirkónium vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.

1C235Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z materiálov uvedených vyššie.

Poznámka:   1C235 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trícia.

1C236‚rádionuklidy‘ vhodné na tvorbu zdrojov neutrónov na základe reakcie alfa-n, iné ako uvedené v 0C001 a 1C012.a), v týchto formách:

a) elementárne;

b) zlúčeniny s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c) zmesi s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d) produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov.

Poznámka:   1C236 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia s aktivitou nižšou než 3,7 GBq (100 milicurie).

Technická poznámka:

V bode 1C236 ,rádionuklidy‘ sú ktorékoľvek z nasledujúcich:

  aktínium 225 (Ac-225)

  aktínium 227 (Ac-227)

  kalifornium 253 (Cf-253)

  curium 240 (Cm-240)

  curium 241 (Cm-241)

  curium 242 (Cm-242)

  curium 243 (Cm-243)

  curium 244 (Cm-244)

  einsteinium 253 (Es-253)

  einsteinium 254 (Es-254)

  gadolínium 148 (Gd-148)

  plutónium 236 (Pu-236)

  plutónium 238 (Pu-238)

  polónium 208 (Po-208)

  polónium 209 (Po-209)

  polónium 210 (Po-210)

  rádium 223 (Ra-223)

  tórium 227 (Th-227)

  tórium 228 (Th-228)

  urán 230 (U-230)

  urán 232 (U-232)

1C237Rádium- 226 (226Ra), zliatiny rádia226, zlúčeniny rádia-226, zmesi obsahujúce rádium-226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov.

Poznámka:   1C237 sa nevzťahuje na:

a)   lekárske aplikátory;

b)   produkty alebo zariadenia obsahujúce menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia-226.

1C238Fluorid chloritý (ClF3).

1C239Silné výbušniny, okrem výbušnín uvedených v kontrolách vojenského tovaru, alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti týchto výbušnín, s kryštalickou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm3 a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240Niklový prášok a pórovitý kovový nikel, iné ako uvedené v 0C005:

a) niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami:

1. obsah niklu najmenej 99,0 hmotnostných % a

2. stredná veľkosť častíc menej ako 10 μm, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B330;

b) pórovitý kovový nikel vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a).

Poznámka:   1C240 sa nevzťahuje na:

a)   prášky z vláknového niklu;

b)   jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm2/plech.

Technická poznámka:

Položka 1C240b) sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a) tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmi vzájomne prepojenými v celej štruktúre.

1C241Rénium a jeho zliatiny s obsahom rénia najmenej 90 hmotnostných % a zliatiny rénia a wolfrámu obsahujúce najmenej 90 hmotnostných % alebo viac akejkoľvek kombinácie rénia a wolfrámu, iné ako uvedené v 1C226, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)  v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm a

b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

1C350Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU 1C450.

1. tiodiglykol (111-48-8);

2. oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3. dimetyl metylfosfonát (756-79-6);

4. POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre metylfosfonyldifluorid (676-99-3);

5. metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6. dimetylfosfit (DMP) (868-85-9);

7. chlorid fosforitý (7719-12-2);

8. trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9. tionyl dichlorid (7719-09-7);

10. 3–hydroxy-1-metylpiperidín (3554-74-3);

11. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13. 3-chinuklidinol (1619-34-7);

14. fluorid draselný (7789-23-3);

15. 2-chlóretanol (107-07-3);

16. dimetylamín (124-40-3);

17. dietyletylfosfonát (78-38-6);

18. dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404-03-7);

19. dietylfosfit (762-04-9);

20. dimetylamínhydrochlorid (506-59-2);

21. etylfosfinyldichlorid (1498-40-4);

22. etylfosfonyldichlorid (1066-50-8);

23. POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre etylfosfonyldifluorid (753-98-0);

24. fluórovodík (7664-39-3);

25. metylbenzilát (76-89-1);

26. etylfosfinyldichlorid (676-83-5);

27. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28. pinakolylalkohol (464-07-3);

29. POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre O-2-diizopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30. trietylfosfit (122-52-1);

31. chlorid arzenitý (7784-34-1);

32. kyselina benzylová (76-93-7);

33. dietylmetylfosfonit (15715-41-0);

34. dimetyl etylfosfonát (6163-75-3);

35. etylfosfinyldifluorid (430-78-4);

36. metylfosfinyldifluorid (753-59-3);

37. 3-chinuklidon (3731-38-2);

38. chlorid fosforečný (10026-13-8);

39. pinakolon (75-97-8);

40. kyanid draselný (151-50-8);

41. hydrogendifluorid draselný (7789-29-9);

42. hydrogenfluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341-49-7);

43. fluorid sodný (7681-49-4);

44. bifluorid sodný (1333-83-1);

45. kyanid sodný (143-33-9);

46. trietanolamín (102-71-6);

47. sulfid fosforečný (1314-80-3);

48. diizopropylamín (108-18-9);

49. dietylaminoetanol (100-37-8);

50. sulfid sodný (1313-82-2);

51. chlorid sírny (10025-67-9);

52. chlorid sírnatý (10545-99-0);

53. trietanolamín hydrochlorid (637-39-8);

54. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid hydrochlorid (4261-68-1);

55. kyselina metylfosfónová (993-13-5);

56. Dietyl metylfosfonát (683-08-9);

57. N,N-dimetylamidofosforyl dichlorid (677-43-0);

58. triizopropyl fosfit (116-17-6);

59. etyldietanolamín (139-87-7);

60. O,O-Dietylfosforotioát (2465-65-8);

61. O,O-Dietyl fosforoditioát (298-06-6);

62. hexafluorokremičitan disodný (16893-85-9);

63. metylfosfonotioyldichlorid (676-98-2);

64. dietylamín (109-89-7).

Poznámka1:   Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa 1C350 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 a 63, pri ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 10 hmotnostných % zmesi.

Poznámka2:   Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa 1C350 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 a 63, pri ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka3:   1C350 sa nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62 a 64, pri ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka4:   1C350 sa nevzťahuje na produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar na osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

1C351Ľudské a živočíšne patogény, pôvodcovia zoonóz a „toxíny“:

a) vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1. africký mor koní;

2. vírus afrického moru ošípaných;

3. vírus ANDV;

4. vírus vtáčej chrípky, ktorý môže byť:

a) necharakterizovaný alebo

b) vymedzený v bode 2 prílohy I k smernici 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16) ako vysoko patogénny vírus:

1. vírus typu A s IVPI (index intravenóznej patogenity) u 6-týždňových kurčiat viac ako 1,2 alebo

2. poddruh H5 alebo H7 vírusov typu A so sekvenciou genómov kódujúcou viacnásobné bázické aminokyseliny v mieste štiepenia molekuly hemaglutinínu podobnou sekvenciám pozorovaným u iných vírusoch HPAI, čo naznačuje, že molekula hemaglutinínu sa môže štiepiť hostiteľovou všadeprítomnou proteázou;

5. vírus katarálnej horúčky oviec;

6. vírus Chapare;

7. vírus Chikungunya;

8. vírus Choclo;

9. vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky;

10. nepoužíva sa;

11. vírus Dobrava-Belgrade;

12. vírus východnej encefalitídy koní;

13. Ebolavirus: všetky vírusy rodu ebolavirus;

14. vírus slintačky a krívačky;

15. vírus kiahní kôz;

16. vírus Guanarito;

17. vírus Hantaan;

18. vírus Hendra (konský morbillivirus);

19. Suid herpes vírus 1 (vírus pseudobesnoty – Aujeszkého choroba);

20. vírus klasického moru ošípaných;

21. vírus japonskej encefalitídy;

22. vírus Junin;

23. vírus choroby Kyasanurského lesa;

24. vírus Laguna Negra;

25. vírus horúčky Lassa;

26. vírus ovčej encefalomyelitídy (louping ill);

27. vírus Lujo;

28. dermatosis nodularis;

29. vírus lymfocytovej choriomeningitídy;

30. vírus Machupo;

31. Marburgvirus: všetky vírusy rodu marburgvirus;

32. vírus opičích kiahní (monkeypox);

33. vírus encefalitídy Murray Valley;

34. vírus pseudomoru hydiny;

35. vírus Nipah;

36. vírus omskej hemoragickej horúčky;

37. vírus Oropouche;

38. vírus moru malých prežúvavcov;

39. vírus vezikulárnej choroby ošípaných;

40. vírus Powassan;

41. vírus besnoty a všetky ostatné vírusy rodu Lyssavirus;

42. vírus horúčky Rift Valley;

43. vírus dobytčieho moru;

44. vírus Rocio;

45. vírus Sabia;

46. vírus Seoul;

47. kiahne oviec;

48. vírus Sin nombre;

49. vírus encefalitídy St. Louis;

50. porcinný teschovírus;

51. vírus kliešťovej encefalitídy (východný typ);

52. vírus pravých kiahní;

53. vírus venezuelskej encefalitídy koní;

54. vírus vezikulárnej stomatitídy;

55. vírus západnej encefalitídy koní;

56. vírus žltej zimnice.

57. koronavírus závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS)

58. zrekonštruovaný vírus španielskej chrípky z roku 1918;

b) nepoužíva sa;

c) baktérie prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella militensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (predtým známe ako Clostridium botulinum typ G), kmene produkujúce nervové botulotoxíny;

9.  Clostridium baratii, kmene produkujúce nervové botulotoxíny;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, kmene produkujúce nervové botulotoxíny;

12  Typy Clostridium perfringens produkujúce epsilon toxín;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (kmeň F38);

16.  Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malá kolónia);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19.  Shiga toxín produkujúca baktéria Escherichia coli (STEC) séroskupiny O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 a iné sérotypy produkujúce Shiga toxín;

Poznámka:   Shiga toxín produkujúca baktéria Escherichia coli (STEC) je tiež známa ako enterohemoragická E. coli (EHEC) alebo verocytotoxin produkujúca E. coli (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

d) Tieto „toxíny“ a „podjednotky toxínov“:

1. botulotoxíny;

2.  Clostridium perfringens alfa, beta 1, beta 2, epsilon a jota toxíny;

3. konotoxín;

4. ricín;

5. saxitoxín;

6. shiga toxíny (toxíny podobné shiga toxínom, verotoxíny a verocytotoxíny);

7. Staphylococcus aureus enterotoxíny, hemolyzín alfa (alfatoxín) a toxín syndrómu toxického šoku (predtým známe ako Staphylococcus enterotoxin F);

8. tetrodotoxín;

9. nepoužíva sa;

10. mikrocystín (cyanginozín);

11. aflatoxíny;

12. abrín;

13. toxín cholery;

14. diacetoxyscirpenol;

15. T-2 toxín;

16. HT-2 toxín;

17. modeccín;

18. volkenzín;

19. Viscum album lektín 1 (viskumín).

Poznámka:   1C351.d) sa nevzťahuje na botulotoxíny alebo konotoxíny vo forme produktov, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

1.   sú to farmaceutické receptúry určené na podávanie ľuďom pri liečbe ich zdravotných ťažkostí;

2.   sú vopred zabalené na distribúciu ako liečebné produkty;

3.   majú povolenie od štátneho orgánu na predaj ako liečebné produkty.

e) huby, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Poznámka:   1C351 sa nevzťahuje na „vakcíny“ ani na „imunotoxíny“.

1C352Nepoužíva sa.

1C353Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy:

a) geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou organizmov uvedených v 1C351.a), 1C351.c), 1C351.e) alebo 1C354,

b) geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré kódujú ľubovoľné „toxíny“ uvedené v 1C351.d) alebo ich „podjednotky toxínov“.

Technické poznámky:

1.   Geneticky modifikované organizmy zahŕňajú organizmy, v ktorých genetický materiál (sekvencie nukleovej kyseliny) bol zmenený spôsobom, ktorý sa nevyskytuje prirodzene pri rozmnožovaní a/alebo pri prirodzenej rekombinácii, a zahŕňa tie, ktoré sú úplne alebo čiastočne umelo vyrobené.

2.   Genetické prvky sú okrem iného chromozóny, genómy, plazmidy, transpozóny a vektory geneticky modifikované alebo nemodifikované, alebo čiastočne či úplne chemicky syntetizované.

3.   Sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou akéhokoľvek mikroorganizmu uvedeného v 1C351.a), 1C351.c), 1C351.e) alebo 1C354 sú akékoľvek sekvencie špecifické pre daný mikroorganizmus, ktorý:

a)   sám osebe alebo v produktoch, ktoré sú ním upravené alebo do ktorých je prenesený, predstavuje významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, živočíchov alebo rastlín alebo

b)   je známy tým, že zosilňuje schopnosť špecifického mikroorganizmu alebo akéhokoľvek iného organizmu, do ktorého môže byť vložený alebo inak začlenený, spôsobovať vážne poškodenie zdravia ľudí, živočíchov alebo rastlín.

Poznámka:   1C353 sa nevzťahuje na sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou enterohemoragickej Escherichia coli, sérotypu O157 a iných kmeňov produkujúcich verotoxín, iných ako tých, ktoré kódujú verotoxín alebo jeho podjednotky.

1C354Rastlinné patogény:

a) vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1. Andean potato latent virus (Andský latentný tymovírus zemiakov);

2. viroid vretenovitosti zemiakov;

b) baktérie prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum or Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum rasy 3, biovaru 2;

c) huby prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Pussinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Toxické chemikálie a prekurzory toxických chemikálií a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Pozn.:   POZRI AJ POLOŽKY 1C350 a 1C351.d) A KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a) Toxické chemikálie:

1. Amiton: O,O-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotiolát (78-53-5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli;

2. PFIB: 1,1,3,3,3,-pentafluóro-2-(trifluórmetyl)-1-propén (382-21-8);

3. POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre BZ: 3-chinuklidinyl benzilát (6581-06-2);

4. fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5);

5. chlórkyán (506-77-4);

6. kyanovodík (74-90-8);

7. chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2);

Poznámka1:   Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa 1C450 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a)1 a a)2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 1 hmotnostné % zmesi.

Poznámka2:   Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa 1C450 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a)1 a a)2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka3:   1C450 sa nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a)4, a)5, a)6 a a)7, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka4:   1C450 sa nevzťahuje na produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar na osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

b) Toxické chemické prekurzory:

1. chemikálie, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru alebo v 1C350, s obsahom atómu fosforu, ku ktorému sa viaže jedna metylová, etylová alebo propylová (normálna alebo izo) skupina, ale nie ďalšie atómy uhlíka.

Poznámka:   1C450.b)1. sa nevzťahuje na fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionát (944-22-9);

2. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy, okrem N,N-dimetylaminofosforyldichloridu;

Pozn.:   Pre N,N-dimetylaminofosforyldichlorid pozri 1C350.57.

3. dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidáty okrem dietyl-N,N-dietylfosforamidátu, ktorý je uvedený v 1C350;

4. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetyl-2-chloridy a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridu alebo N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridhydrochloridu, ktoré sú uvedené v 1C350;

5. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-oly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) a N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8), ktoré sú uvedené v 1C350;

Poznámka:   1C450.b)5 sa nevzťahuje na:

a)   N,N-dimetylaminoetanol (108-01-0) a zodpovedajúce protonizované soli;

b)   protonizované soli N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8);

6. N,N-Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-tioly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiolu, ktorý je uvedený v 1C350;

7. pozri tiež 1C350 pre etyldietanolamín (139-87-7);

8. metyldietanolamín (105-59-9).

Poznámka1:   Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa 1C450 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b)1, b)2, b)3, b)4, b)5 a b)6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 10 hmotnostných % zmesi.

Poznámka2:   Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa 1C450 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b)1, b)2, b)3, b)4, b)5 a b)6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka3:   1C450 sa nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položke 1C450.b)8, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka4:   1C450 sa nevzťahuje na produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar na osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

1DSoftvér

1D001„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 1B001 až 1B003.

1D002„Softvér“ na „vývoj“ laminátov alebo „kompozitných materiálov“ s organickou „matricou“, kovovou „matricou“ alebo uhlíkovou „matricou“.

1D003„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby umožnil zariadeniam vykonávať funkcie zariadení uvedených v 1A004.c) alebo 1A004.d).

1D101„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na používanie alebo údržbu tovaru uvedeného v 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 alebo 1B119.

1D103„Softvér“ osobitne navrhnutý na analýzu redukovaných pozorovateľných parametrov ako je radarová reflektivita, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry.

1D201„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ tovaru uvedeného v 1B201.

1ETechnológia

1E001„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, alebo „výrobu“ zariadení alebo materiálov uvedených v 1A002 až 1A005, 1A006.b), 1A007, 1B alebo 1C.

1E002Iná „technológia“:

a) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ polybenzotiazolov alebo polybenzoxazolov;

b) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ fluóroelastomérnych zlúčenín s obsahom najmenej jedného vinyléterového monoméru;

c) „technológia“ na navrhovanie alebo „výrobu“ týchto keramických práškov alebo ne-„kompozitných“ keramických materiálov:

1. keramické prášky, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a) tvorí ich niektorá z týchto zlúčenín:

1. jednoduché alebo komplexné oxidy zirkónu a komplexné oxidy kremíka alebo hliníka;

2. jednoduché nitridy bóru (kubické kryštalické formy);

3. jednoduché alebo komplexné karbidy kremíka alebo bóru alebo

4. jednoduché alebo komplexné nitridy kremíka;

b) akékoľvek z nasledujúcich celkových kovových nečistôt (okrem zámerných prídavkov):

1. menej ako 1 000 ppm pre jednoduché oxidy alebo karbidy; alebo

2. menej ako 5 000 ppm pre komplexné zlúčeniny alebo jednoduché nitridy a

c) sú niektorým z týchto materiálov:

1. oxid zirkoničitý (CAS 1314-23-4) s priemernou veľkosťou častíc najviac 1 μm s obsahom najviac 10 % častíc nad 5 μm; alebo

2. ostatné keramické prášky s priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a s obsahom najviac 10 % častíc nad 10 μm

2. ne-„kompozitné“ keramické materiály pozostávajúce z materiálov uvedených v 1E002.c)1;

Poznámka:   1E002.c)2 sa nevzťahuje na „technológiu“ brúsnych materiálov.

d) Nepoužíva sa.

e) „technológia“ na inštalovanie, údržbu alebo opravy materiálov uvedených v 1C001;

f) „technológia“ na opravy „kompozitných“ štruktúr, laminátov alebo materiálov uvedených v 1A002 alebo 1C007.c);

Poznámka:   1E002.f) sa nevzťahuje na „technológiu“ na opravy konštrukcií „civilných lietadiel“, pri ktorých sa používajú uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ a epoxidové živice, uvedené v príručkách výrobcov „lietadiel“.

g) „knižnice“ osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby umožnili zariadeniu vykonávať funkcie zariadení uvedených v 1A004.c) alebo 1A004.d).

1E101„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovaru uvedeného v 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 alebo 1D103.

1E102„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“„softvéru“ uvedeného v 1D001, 1D101 alebo 1D103.

1E103„Technológia“ na reguláciu teploty, tlaku alebo atmosféry v autoklávoch alebo hydroklávoch, ak sa používa na „výrobu“„kompozitných“ materiálov alebo čiastočne spracovaných „kompozitných“ materiálov.

1E104„Technológia“ súvisiaca s výrobou pyrolyticky derivovaných materiálov na lejacej forme, tŕni alebo inom substráte z plynných prekurzorov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka:   Do 1E104 patrí aj „technológia“ na zostavovanie plynových prekurzorov, nastavovanie prietokov a harmonogramov a parametrov regulácie procesov.

1E201„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovaru uvedeného v 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B234, 1C002.b)3 alebo b)4, 1C010.b), 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241 alebo 1D201.

1E202„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo výrobu tovaru uvedeného v 1A007, 1A202 alebo 1A225 až 1A227.

1E203„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“„softvéru“ uvedeného v 1D201.

KATEGÓRIA 2 – SPRACOVANIE MATERIÁLOV

2 ASystémy, zariadenia a súčasti

Pozn.:   Pre ložiská s tichým chodom pozri kontroly vojenského tovaru.

2A001Valivé ložiská a ložiskové systémy a ich súčasti:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2A101.

Poznámka:   2A001 sa nevzťahuje na guľky s toleranciami uvedenými výrobcom podľa ISO 3290 ako stupeň kvality 5 alebo nižší.

a) Guľkové ložiská a nedelené valčekové ložiská so všetkými toleranciami uvedenými výrobcom v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 4 (alebo s národnými normami) alebo vyšší, ktorých ,krúžky’ aj ,valčeky’ sú vyrobené z monelu alebo berýlia;

Poznámka:   2A001.a) sa nevzťahuje na kuželíkové ložiská.

Technické poznámky:

1.   ‚Krúžok‘ – prstencová časť radiálneho valivého ložiska, ktorá má jednu alebo viac obežných dráh (ISO 5593:1997).

2.   ‚Valivý prvok‘ gulička alebo valivé teleso, ktoré sa valí medzi obežnými dráhami (ISO 5593:1997).

b) nepoužíva sa;

c) Aktívne magnetické ložiskové systémy, v ktorých sa používa niečo z ďalej uvedeného:

1. materiály s hustotou toku najmenej 2,0 T a s konvenčnou medzou klzu (prieťažnosti) viac ako 414 MPa;

2. plne elektromagnetické 3D konštrukcie s homopolárnym predpätím pre ovládače alebo

3. vysokoteplotné [najmenej 450 K (177 °C)] snímače polohy.

2A101Radiálne guľkové ložiská, iné ako vymedzené v bode 2A001, so všetkými toleranciami v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-9, alebo s inými rovnocennými národnými ekvivalentmi) alebo vyšší, ako aj so všetkými týmito vlastnosťami:

a) priemer otvoru ložiska medzi 12 mm a 50 mm;

b) vonkajší priemer vonkajšieho obvodu medzi 25 mm a 100 mm a

c) šírka medzi 10 mm a 20 mm.

2A225Tégliky vyrobené z materiálov odolných proti kvapalným aktinidovým kovom:

a) tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1. objem medzi 150 cm3 a 8 000 cm3 a

2. sú vyrobené z niektorého z nasledujúcich materiálov alebo ich kombinácie, alebo nimi potiahnuté, s čistotou najmenej 2 hmotnostných %:

a) fluorid vápenatý (CaF2);

b) zirkoničitan vápenatý (metazirkoničitan) (CaZrO3);

c) sírnik ceritý (Ce2S3);

d) oxid erbitý (erbia) (Er2O3);

e) oxid hafničitý (hafnia) (HfO2);

f) oxid horečnatý (MgO);

g) nitridovaná zliatina niób-titán-volfrám (približne 50 % Nb, 30 % Ti a 20 % W);

h) oxid ytritý (ytria) (Y2O3); alebo

i) oxid zirkoničitý (zirkónia) (ZrO2);

b) tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1. objem medzi 50 cm3 a 2 000 cm3 a

2. sú vyrobené z tantalu čistoty najmenej 99,9 hmotnostných % alebo ním potiahnuté;

c) tégliky, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. objem medzi 50 cm3 a 2 000 cm3;

2. sú vyrobené z tantalu čistoty najmenej 98 hmotnostných % alebo ním potiahnuté a

3. sú potiahnuté karbidom, nitridom, boridom tantalu alebo ich ľubovoľnou kombináciou.

2A226Ventily, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a) ‚menovitý rozmer‘ najmenej 5 mm;

b) majú vlnovcové tesnenie a

c) celé sú vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, niklu alebo zliatiny niklu, s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, alebo nimi potiahnuté.

Technická poznámka:

Pre ventily s rozdielnym priemerom na vstupe a na výstupe sa pod pojmom ,menovitý rozmer‘ v položke 2A226 rozumie najmenší priemer.

2B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Technické poznámky:

1.   Sekundárne paralelné kontúrovacie osi, (napr. os w na horizontálnych vyvrtávačkách alebo sekundárna rotačná os, ktorej stredová čiara je rovnobežná s primárnou rotačnou osou) sa nezapočítavajú do celkového počtu kontúrovacích osí. Rotačné osi sa nemusia otáčať o 360o. Rotačná os môže byť poháňaná lineárnym zariadením (napr. skrutkou alebo ozubnicou s pastorkom).

2.   Na účely 2B sa počet osí, ktoré možno súčasne koordinovať na účely „riadenia profilu“, je počet osí, pozdĺž alebo okolo ktorých sa počas obrábania obrobku vykonávajú nepretržité a súvisiace pohyby medzi obrobkom a nástrojom. Nepatria k nim prídavné osi, pozdĺž alebo okolo ktorých sa vykonávajú iné relatívne pohyby v rámci stroja, ako napríklad:

a)   systémy na narovnávanie kotúča v brúsnych zariadeniach;

b)   paralelné rotačné osi určené na upínanie samostatných obrobkov;

c)   kolineárne rotačné osi určené na manipuláciu toho istého obrobku, ktorý upínajú z opačných strán.

3.   Nomenklatúra osí musí byť v súlade s medzinárodnou normou ISO 841:2001: ‚Systémy priemyselnej automatizácie a integrácie – Číslicové riadenie strojov – Nomenklatúra súradnicového systému a pohybov‘.

4.   Na účely 2B001 až 2B009 sa „preklápacie vreteno“ považuje za rotačnú os.

5.   ,Oficiálna hodnota „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“‘ sa môže používať pre každý model obrábacieho stroja ako alternatíva k individuálnym skúškam strojov a je určená takto:

a)   Vyberie sa päť strojov modelu, ktorý má byť vyhodnotený;

b)   Zmeria sa opakovateľnosť lineárnej osi (R↑,R↓) podľa normy ISO 230-2:2014 a vyhodnotí „jednosmerná opakovateľnosť polohovania“ pre každú os každého z piatich strojov.

c)   Stanoví sa aritmetická stredná hodnota „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“ pre každú os všetkých piatich strojov spolu. Tieto aritmetické stredné hodnoty „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“ image ) sa stávajú oficiálnou hodnotou pre každú os daného modelu (
image ,
image , …).

d)   Keďže zoznam kategórie 2 sa vzťahuje na každú lineárnu os, bude toľko ,oficiálnych hodnôt „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“‘, koľko je lineárnych osí.

e)   Ak ľubovoľná os modelu stroja, na ktorý sa nevzťahuje 2B001.a) až 2B001.c), má oficiálnu hodnotu „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“ rovnajúcu sa presnosti polohovania každého obrábacieho stroja plus 0,7 μm alebo menšiu, potom by sa od výrobcu malo vyžadovať, aby každých osemnásť mesiacov opakovane potvrdil úroveň presnosti.

6.   Na účely 2B001.a) až 2B001.c) sa neistota merania „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“ obrábacích strojov, ako je definovaná v medzinárodnej norme ISO 230/2:2014 alebo jej národných ekvivalentoch, neberie do úvahy.

7.   Na účely 2B001.a) až 2B001.c), sa meranie osí vykonáva podľa skúšobných postupov uvedených v odseku 5.3.2 normy ISO 230/2:2014. Skúšky pre osi dlhšie ako 2 metre sa vykonávajú na segmentoch dĺžky 2 m. Osi dlhšie než 4 m si vyžadujú viaceré skúšky (napr. dve skúšky pre osi dlhšie než 4 m a kratšie než 8 m, tri skúšky pre osi dlhšie než 8 m a kratšie než 12 m), vždy po 2 m segmentoch, rozložené rovnomerne po celej dĺžke osi. Skúšobné segmenty sa rovnomerne rozložia po celej dĺžke osi, pričom akékoľvek prekročenie dĺžky sa rovnomerne rozdelí na začiatok, stred a koniec segmentov. Ohlasuje sa najmenšia hodnota „jednosmernej opakovateľnosti polohovania“ všetkých skúšobných segmentov.

2B001Obrábacie stroje a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických materiálov alebo „kompozitov“, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na „číslicové riadenie“:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B201.

Poznámka1:   2B001 sa nevzťahuje na špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu prevodov. Pre tieto stroje pozri 2B003.

Poznámka2:   2B001 sa nevzťahuje na špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu niektorého z týchto výrobkov:

a)   brúsky na kľukové hriadele alebo vačkové hriadele;

b)   nástroje alebo rezačky;

c)   závitovky vytláčacích lisov;

d)   gravírované alebo fazetované časti šperkov, alebo

e)   zubné protézy.

Poznámka3:   Obrábací stroj, ktorý má aspoň dve z troch – sústružiacich, frézovacích alebo brúsiacich – schopností (napr. sústruh s frézovacou schopnosťou), sa musí posúdiť podľa každej uplatniteľnej položky 2B001.a), b) alebo c).

Pozn.:   Pre stroje na optickú konečnú úpravu pozri 2B002.

a) Obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú dve alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“ a ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 0,9 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu menej než 1,0 m; alebo

2. „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu rovnej alebo väčšej než 1,0 m.

Poznámka1:   2B001.a) sa nevzťahuje na sústruhy osobitne navrhnuté na výrobu kontaktných šošoviek, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a)   ovládanie stroja obmedzené na zadávanie programovacích údajov o súčiastke pomocou softvéru na oftalmickej báze a

b)   bez vákuového upínania.

Poznámka2:   2B001.a) sa nevzťahuje na tyčové automatizované sústruhy (Swissturn) určené iba na sústruženie tyčového materiálu, ak priemer sústruženej tyče je najviac 42 mm a nie je možné upnutie do skľučovadla. Stroje môžu byť schopné vŕtať a/alebo frézovať obrábané súčiastky s priemerom menej ako 42 mm.

b) Obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. tri lineárne osi plus jednu rotačnú os, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 0,9 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu menej než 1,0 m alebo

b) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu rovnej alebo väčšej než 1,0 m;

2. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“ a ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 0,9 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu menej než 1,0 m;

b) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ 1,4 μm alebo menej (lepšiu) pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu najmenej 1 m a menej než 4 m; alebo

c) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 6,0 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu rovnej alebo väčšej než 4 m;

d) nepoužíva sa;

3. majú „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ 1,1 μm alebo menej (lepšiu) pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých; alebo

4. jednonožové obrábacie stroje, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) „radiálne hádzanie“ a „plánová odchýlka pohybu“ menší (lepší) než 0,0004 mm TIR a

b) uhlovú odchýlku kĺzavého pohybu (vychyľovanie, stúpanie a nakláňanie) menšiu (lepšiu) než 2 oblúkové sekundy, TIR (total indicator reading) viac ako 300 mm pohybu;

c) Obrábacie stroje na brúsenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. obsahujú všetko ďalej uvedené:

a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ 1,1 μm alebo menej (lepšiu) pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých a

b) tri alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“, alebo

2. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“ a ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu menej než 1 m;

b) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ 1,4 μm alebo menej (lepšiu) pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu najmenej 1 m a menej než 4 m; alebo

c) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 6,0 μm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu rovnej alebo väčšej než 4 m.

Poznámka:   2B001.c) sa nevzťahuje na tieto brúsky:

a)  cylindrické externé, interné a externo-interné brúsky so všetkými týmito vlastnosťami:

1.  obmedzené na brúsenie valcových plôch a

2.  obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky;

b)  stroje navrhnuté špecificky ako súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z alebo os w s „jednosmernou opakovateľnosťou polohovania“ menšou (lepšou) ako 1,1 μm;

c)  rovinné brúsky.

d) stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) bezdrôtového typu s dvoma alebo viacerými rotačnými osami, ktoré možno koordinovať súčasne na účel „riadenia profilu“;

e) obrábacie stroje na odstraňovanie kovov, keramických materiálov alebo „kompozitov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. odstraňujú materiál ľubovoľným z týchto spôsobov:

a) vodným lúčom alebo lúčom inej kvapaliny vrátane tých, ktoré používajú brúsne aditíva;

b) elektrónovým lúčom alebo

c) „laserovým“ lúčom a

2. majú aspoň dve rotačné osy a všetky tieto vlastnosti:

a) môžu byť koordinované súčasne na účely „riadenia profilu“a

b) majú presnosť polohovania menej (lepšiu) než 0,003 o;

f) vŕtačky na hlboké diery a sústružiace stroje upravené na hlbinné vŕtanie, ktoré dosahujú maximálnu hĺbku diery viac ako 5 m.

2B002Číslicovo riadené obrábacie stroje na optickú konečnú úpravu vybavené na selektívne odstraňovanie materiálu na výrobu nesférických optických povrchov, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) konečná úprava tvaru s odchýlkou menšou (lepšou) než 1,0 μm;

b) konečná drsnosť nižšia (lepšia) než 100 nm rms.

c) štyri alebo viac osí, ktoré možno simultánne koordinovať na účely „riadenia profilu“, a

d) využívajú niektorý z týchto procesov:

1. magnetoreologická konečná úprava (,MRF‘);

2. elektroreologická konečná úprava (,ERF‘);

3. ,konečná úprava lúčom častíc s vysokou energiou‘;

4. ‚konečná úprava nástrojom s nafukovacou membránou‘alebo

5. ,konečná úprava kvapalným lúčom‘.

Technické poznámky:

Na účely 2B002:

1.   ,MRF‘ je proces odstraňovania materiálu používajúci brúsny magnetický roztok, ktorého viskozita je riadená magnetickým poľom.

2.   ,ERF‘ je proces odstraňovania materiálu použitím abrazívnej kvapaliny, ktorej viskozita je riadená elektrickým poľom.

3.   ,Konečná úprava lúčom častíc s vysokou energiou‘ využíva na selektívne odstraňovanie materiálu reaktívnu atómovú plazmu (RAP) alebo iónové lúče.

4.   ,Konečná úprava nástrojom s nafukovacou membránou‘ je proces, pri ktorom sa používa natlakovaná membrána, ktorá sa deformuje, aby sa styk s obrobkom uskutočnil na malej ploche.

5.   ,Konečná úprava kvapalným lúčom‘ používa na odstránenie materiálu prúd kvapaliny.

2B003„Numericky riadené“ alebo manuálne obrábacie stroje a ich zvlášť navrhnuté súčasti, ovládacie prvky a príslušenstvo, zvlášť navrhnuté na zaškrabávanie, obrábanie načisto, brúsenie alebo honovanie kalených (Rc = 40 alebo viac) čelných ozubených kolies, čelných kolies so šikmými zubami a šípovitých ozubených kolies s priemerom rozstupovej kružnice viac ako 250 mm a so šírkou ozubenia rovnou najmenej 15 % priemeru rozstupovej kružnice, opracované na kvalitu AGMA 14 alebo vyššiu (ekvivalentnú triede 3 podľa ISO 1328).

2B004„Izostatické lisy“ na lisovanie za tepla, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, a osobitne pre ne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B104 A 2B204.

a) Riadené tepelné prostredie v uzatvorenej kavite a komorovej kavite vnútorného priemeru najmenej 406 mm a

b) majúce niektorú z týchto vlastností:

1. maximálny pracovný tlak najmenej 207 MPa;

2. riadené tepelné prostredie s teplotou viac ako 1 773 K (1 500 °C) alebo

3. zariadenie na impregnáciu uhľovodíkmi a odstraňovanie výsledných plynných splodín rozkladu.

Technická poznámka:

Pod vnútornými rozmermi komory sa rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne tak pracovná teplota, ako aj pracovný tlak, pričom tieto rozmery nezahŕňajú upínacie prvky. Tento rozmer je menší ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo ako vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.

Pozn.:   Pre osobitne navrhnuté lisovnice, lejacie formy a lisovacie formy pozri bod 1B003, 9B009 a kontroly vojenského tovaru.

2B005Zariadenia osobitne navrhnuté na nanášanie, spracovávanie a riadenie počas procesu anorganických povlakových vrstiev, náterov a povrchových úprav pre substráty uvedené v stĺpci 2 pomocou procesov uvedených v stĺpci 1 v tabuľke za položkou 2E003.f), a ich osobitne navrhnuté súčasti pre automatické narábanie, polohovanie, manipuláciu a reguláciu:

a) výrobné zariadenie na chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD), ktoré má všetky tieto vlastnosti:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B105.

1. proces je upravený pre jednu z týchto verzií:

a) pulzujúce CVD;

b) tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier (CNTD) alebo

c) chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD) zosilnené plazmou alebo za pomoci plazmy a

2. niektorú z týchto vlastností:

a) s použitím vysokovákuových (najviac 0,01 Pa) rotačných upchávok alebo

b) zahŕňa riadenie hrúbky povlaku in situ;

b) výrobné zariadenie na implantáciu iónov, ktorého prúdy lúča majú najmenej 5 mA;

c) výrobné príslušenstvo na fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár elektrónovým lúčom (EB-PVD), ktoré disponuje energetickými systémami s výkonom nad 80 kW a vyznačuje sa niektorým z týchto prvkov:

1. systém riadenia hladiny kvapaliny v nádrži „laserom“, ktorý presne reguluje rýchlosť posuvu ingotov alebo

2. počítačom riadený monitor rýchlosti, ktorý funguje na princípe fotoluminiscencie ionizovaných atómov v prúde odparujúcej sa látky (evaporant) na účel riadenia rýchlosti vylučovania sa povlaku s obsahom dvoch alebo viacerých prvkov;

d) výrobné zariadenie na plazmové rozprašovanie, ktoré má niektorú z týchto vlastností:

1. Pracuje v riadenej atmosfére so zníženým tlakom (najviac 10 kPa meraným nad a vo vzdialenosti 300 mm od výstupu z dýzy rozprašovacieho zariadenia) vo vákuovej komore, ktorej tlak možno znížiť až na 0,01 Pa pred začatím procesu rozprašovania; alebo

2. zahŕňa riadenie hrúbky povlaku in situ.

e) výrobné príslušenstvo na naprašovanie, schopné dosiahnuť prúdovú hustotu najmenej 0,1 mA/mm2 pri rýchlosti vylučovania najmenej 15 μm/h;

f) výrobné príslušenstvo na vylučovanie pomocou katódového oblúka vrátane mriežky pozostávajúcej z elektromagnetov na reguláciu ovládania oblúkovej škvrny (spotu) na katóde;

g) výrobné zariadenie na pokovovanie iónmi umožňujúce meranie in situ:

1. hrúbky povlaku na substráte a riadenie rýchlosti alebo

2. optické vlastnosti.

Poznámka:   2B005 sa nevzťahuje na zariadenia na chemické vylučovanie z plynnej fázy, s katódovým oblúkom, na naprašovanie, iónové pokovovanie alebo implantáciu iónov, osobitne navrhnuté pre rezné alebo obrábacie stroje.

2B006Systémy a zariadenia na kontrolu alebo meranie rozmerov a „elektronické montážne celky“:

a) počítačom riadené alebo „číslicovo riadené“ súradnicové meracie stroje (CCM) s trojrozmernou maximálnou dovolenou chybou merania dĺžky (E0, MPE) v ľubovoľnom bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rozsahu osí) najviac (lepšou ako) (1,7 + L/1 000) μm (L je nameraná dĺžka v mm), podľa ISO 10360-2 (2009);

Technická poznámka:

Dovolená chyba indikácie E0, MPE, pri najpresnejšom nastavení CMM, stanovená výrobcom (napr. najlepší z týchto parametrov: sonda, dĺžka hrotu, parametre pohybu, prostredie) a so „všetkými dostupnými kompenzáciami“, sa porovná k prahu 1,7 + L/1 000 μm.

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B206.

b) prístroje na meranie lineárneho a uhlového posuvu:

1. prístroje na meranie ,lineárneho posuvu‘, vyznačujúce sa niektorým z uvedeného:

Poznámka:   Na interferometre a optické kódovacie systémy na meranie posuvu s „laserom“ sa vzťahuje iba 2B006.b)1.c) a 2B206.c)

Technická poznámka:

Na účely 2B006.b)1. ,lineárny posuv‘ znamená zmenu vzdialenosti medzi meracou sondou a meraným predmetom.

a)  bezdotykové meracie systémy s „citlivosťou“ najmenej (lepšou ako) 0,2 μm v rámci rozsahu merania do 0,2 mm;

b) systémy s lineárnym premenlivým diferenciálnym transformátorom (LVDT) so všetkými týmito vlastnosťami:

1. niektorú z týchto vlastností:

a) „linearita“ 0,1 % alebo menej (lepšia), meraná od 0 po ,plný prevádzkový rozsah‘ pre LVDT s ,plným prevádzkovým rozsahom‘ až do ±5 mm vrátane, alebo

b) „linearita“ 0,1 % alebo menej (lepšia), meraná od 0 do 5 mm pre LVDT s ‚plným prevádzkovým rozsahom‘ nad ±5 mm a

2. časová nestálosť nuly prístroja (drift) najviac (lepšia ako) 0,1 % za deň pri štandardnej teplote prostredia v skúšobnej miestnosti ±1 K.

Technická poznámka:

Na účely 2B006.b)1.b) je ,plný prevádzkový rozsah‘ polovica z celkového možného lineárneho posuvu LVDT. Napríklad LVDT s ,plným prevádzkovým rozsahom‘ do ±5 mm vrátane môže merať celkový možný lineárny posuv 10 mm.

c)  meracie systémy so všetkými týmito vlastnosťami:

1. obsahujú „laser“

2. „citlivosť“ 0,200 nm alebo menej (lepšia) v celom rozsahu stupnice a

3. sú schopné dosiahnuť „neistotu merania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) ako (1,6 + L/2 000) nm (L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode v rámci rozsahu merania po kompenzácii za refrakčný index vzduchu a pri meraní počas 30 sekúnd pri teplote 20±0,01 °C; alebo

d) „elektronické montážne celky“ osobitne navrhnuté na poskytovanie spätnej väzby v systémoch uvedených v 2B006.b)1.c);

Poznámka:   2B006.b)1 sa nevzťahuje na interferometrické systémy s automatizovaným kontrolným systémom navrhnutým tak, že nepoužíva spätnú väzbu, obsahujúce „laser“ na meranie chýb posuvného pohybu obrábacích strojov, stroje na kontrolu rozmerov ani podobné zariadenia.

2. prístroje na meranie uhlového posuvu s „presnosťou“ uhlovej polohy rovnajúcou sa 0,00025o alebo menej (lepšou);

Poznámka:   2B006.b)2 sa nevzťahuje na optické prístroje, ako sú autokolimátory využívajúce kolimované svetlo (napr. „laserové“ svetlo) na zisťovanie uhlového posuvu zrkadla.

c) zariadenia na meranie drsnosti povrchu (vrátane povrchových defektov), meraním optického rozptylu s citlivosťou 0,5 nm alebo menej (lepšou).

Poznámka:   2B006 zahŕňa obrábacie stroje iné ako uvedené v bode 2B001, ktoré možno použiť ako meracie stroje, ak vyhovujú kritériám stanoveným pre funkciu meracieho stroja alebo ich prekračujú.

2B007„roboty“, ktoré sa vyznačujú niektorou z nasledujúcich vlastností a ich osobitne navrhnuté regulátory a „koncové efektory“:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B207.

a) schopné úplného trojrozmerného spracovania obrazu alebo úplnej trojrozmernej ,analýzy prostredia‘ v reálnom čase na generovanie alebo úpravu „programov“ alebo na generovanie alebo úpravu numerických programových údajov;

Technická poznámka:

Obmedzenie na ,analýzu prostredia‘ nezahŕňa aproximáciu tretieho rozmeru z pohľadu pod daným uhlom, ani obmedzený výklad šedej stupnice pre vnímanie hĺbky alebo štruktúry schválených úloh (2 1/2 D).

b) osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali národným bezpečnostným normám platným pre prostredie s potenciálne výbušnou muníciou;

Poznámka:   2B007.b) sa nevzťahuje na „roboty“ osobitne navrhnuté pre kabíny na farbenie sprejom.

c) osobitne navrhnuté alebo zaradené ako odolné proti žiareniu tak, aby odolávali celkovej dávke žiarenia viac ako 5 × 103 Gy (kremík) bez prevádzkovej degradácie alebo

Technická poznámka:

Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.

d) osobitne navrhnuté na prevádzku vo výškach nad 30 000 m.

2B008Zostavy alebo jednotky osobitne navrhnuté pre obrábacie stroje alebo na kontrolu rozmerov, alebo tieto meracie systémy a zariadenia:

a) spätnoväzbové jednotky s lineárnou polohou s celkovou „presnosťou“ menej (lepšou) než [800 + (600 × L/1 000)] nm (L je účinná dĺžka v mm);

Pozn.:   Pre „laserové“ systémy pozri tiež 2B006.b)1.c), 2B006.b)1.d) a 2B206.c).

b) spätnoväzbové jednotky s rotačnou polohou s „presnosťou“ menej (lepšou) než 0,00025 o;

Pozn.:   Pre „laserové“ systémy, pozri tiež poznámku k bodu 2B006.b.2.

Poznámka:   2B008.a) a 2B008.b) sa vzťahujú na jednotky určené na stanovenie informácií o polohe pre spätnoväzbovú reguláciu, ako sú napr. zariadenia indukčného typu, delené stupnice, infračervené systémy alebo „laserové“ systémy.

c) „zložené otočné stoly“ a „preklápacie vretená“, podľa špecifikácií výrobcu schopné úpravy obrábacích strojov na úroveň uvedenú v 2B alebo vyššiu.

2B009Stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a stroje na prietokové tvárnenie, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením a ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B109 A 2B209.

a) tri alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“, a

b) silu valca väčšiu ako 60 kN.

Technická poznámka:

Na účely 2B009 sa stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie.

2B104„Izostatické lisy“, iné ako uvedené v 2B004, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B204.

a) maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa;

b) navrhnuté na dosiahnutie a udržiavanie riadeného tepelného prostredia s teplotou najmenej 873 K (600 °C) a

c) vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom najmenej 254 mm.

2B105Pece chemického vylučovania z plynnej fázy (CVD), iné ako uvedené v 2B005.a), navrhnuté alebo upravené na zahusťovanie kompozitných materiálov uhlík-uhlík.

2B109Stroje na prietokové tvárnenie, iné ako uvedené v 2B009 a osobitne navrhnuté súčasti:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B209.

a) stroje na prietokové tvárnenie vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením dokonca aj v prípade, že nie sú vybavené takýmito jednotkami a

2. majú viac než dve osi, ktoré môžu byť koordinované súčasne na účely „riadenia profilu“,

b) osobitne navrhnuté súčasti pre stroje na prietokové tvárnenie uvedené v 2B009 alebo 2B109.a).

Poznámka:   2B109 sa nevzťahuje na stroje, ktoré nie sú použiteľné na výrobu hnacích súčastí a zariadení (napr. skrine motorov a medzistupne) pre systémy uvedené v bodoch 9A005, 9A007.a) alebo 9A105.a).

Technická poznámka:

Stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia sa na účely bodu 2B109 považujú za stroje na prietokové tvárnenie.

2B116Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti:

a) systémy na vibračné skúšky používajúce techniku spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 10 g rms v rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na ,holom stole’;

b) digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým softvérom pre vibračné skúšky, so ‚šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase‘ viac ako 5 kHz, navrhnuté na používanie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v 2B116.a);

Technická poznámka:

V bode 2B116.b) ‚šírka riadiaceho pásma v reálnom čase‘ je maximálna rýchlosť, pri ktorej riadiaca jednotka dokáže vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a vyslania ovládacích signálov.

c) vibračné prítlačné zariadenia (natriasacie jednotky), s alebo bez pridružených zosilňovačov schopné prenášať silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na, ,holom stole‘ alebo vyššiu a sú použiteľné v systémoch na vibračné skúšky uvedených v 2B116.a);

d) nosné konštrukcie pre skúšobné vzorky a elektronické jednotky navrhnuté tak, aby spájali viacero natriasacích jednotiek do systému schopného dosiahnuť účinnú zloženú silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na ,holom stole‘, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v 2B116.a).

Technická poznámka:

V bode 2B116 je ,holý stôl‘ plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.

2B117Zariadenia a riadiace systémy procesu, iné ako uvedené v 2B004, 2B005.a), 2B104 alebo 2B105, navrhnuté alebo upravené na zhusťovanie a pyrolýzu konštrukčných kompozitných dýz rakiet a hroty čelných plôch návratných kozmických telies.

2B119Vyvažovacie stroje a príbuzné zariadenia:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B219.

a) vyvažovacie stroje so všetkými týmito vlastnosťami:

1. neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg;

2. schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min;

3. schopné vyvažovať v dvoch alebo vo viacerých rovinách a

4. schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora;

Poznámka:   2B119.a) sa nevzťahuje na vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubolekárske alebo iné lekárske zariadenie.

b) indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v 2B119.a).

Technická poznámka:

Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B120Simulátory pohybu a dávkovacie stoly vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) dve alebo viac osí;

b) navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrický výkon, informácie obsiahnuté v signále, alebo oboje a

c) vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1. každá jednotlivá os sa vyznačuje všetkými týmto vlastnosťami:

a) je schopná rýchlosti najmenej 400 stupňov/s alebo najviac 30 stupňov/s a

b) má rozlíšenie rýchlosti 6 stupňov/s alebo menej a presnosť 0,6 stupňov/s alebo menej;

2. má stálosť rýchlosti v najhoršom prípade rovnajúcu sa alebo lepšiu (menej) než plus alebo mínus 0,05 % pri priemerovaní na najmenej 10 stupňov alebo

3. „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd.

Poznámka1:   2B120 sa nevzťahuje na rotačné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrábacie stroje alebo lekárske zariadenia. Pre riadiace jednotky rotačných stolov obrábacích strojov pozri 2B008.

Poznámka2:   Na simulátory pohybu alebo dávkovacie stoly uvedené 2B120 sa kontrola naďalej vzťahuje bez ohľadu na to, či sú v čase vývozu vybavené zberacími krúžkami alebo integrovanými nekontaktnými zariadeniami.

2B121Polohovacie stoly (zariadenia schopné presného rotačného polohovania v ľubovoľnej osi), iné ako uvedené v 2B120, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) dve alebo viac osí a

b) „presnosť“ polohovania 5 oblúkových sekúnd alebo menej (lepšia).

Poznámka:   2B121 sa nevzťahuje na rotačné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrábacie stroje alebo lekárske zariadenia. Pre riadiace jednotky rotačných stolov obrábacích strojov pozri 2B008.

2B122Odstredivky schopné prenášať zrýchlenia nad 100 g navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrickú energiu, informácie obsiahnuté v signále alebo oboje.

Poznámka:   Na odstredivky uvedené v 2B122 sa kontrola naďalej vzťahuje bez ohľadu na to, či sú v čase vývozu vybavené zberacími krúžkami alebo integrovanými nekontaktnými zariadeniami.

2B201Obrábacie stroje a ich všetky kombinácie, iné ako uvedené v 2B001, určené na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických alebo „kompozitov“, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na súčasné „riadenie profilu“ vo dvoch alebo viacerých osiach:

Technická poznámka:

Oficiálne úrovne ‚presnosti polohovania‘ odvodené podľa týchto postupov od meraní vykonaných v súlade s ISO 230/-2 (1988) ( 6 )alebo s jej národnými ekvivalentmi sa môžu používať pre každý model obrábacieho stroja, ak boli poskytnuté vnútroštátnym orgánom a tie ich akceptovali namiesto individuálnych skúšok strojov. Stanovenie oficiálnej presnosti polohovania:

a)   Vyberie sa päť strojov modelu, ktorý má byť vyhodnotený;

b.   Zmeria sa presnosť lineárnej osi podľa ISO 230/-2:1988 (6) ;

c)   Určia sa hodnoty presnosti (A) pre každú os každého stroja. Metóda výpočtu hodnoty presnosti je opísaná v norme ISO 230/-2:1988 (6) ;

d)   Stanoví sa priemerná hodnota presnosti pre každú os. Táto stredná hodnota sa stáva oficiálnou presnosťou polohovania pre každú os daného modelu (Âx, Ây…);

e)   Keďže položka 2B201 sa vzťahuje na každú lineárnu os, bude toľko oficiálnych hodnôt ‚presnosti polohovania‘, koľko je lineárnych osí.

f)   Ak ľubovoľná os obrábacieho stroja, na ktorý sa nevzťahuje 2B201.a), 2B201.b) alebo 2B201.c), má oficiálnu presnosť polohovania 6 μm alebo menej (lepšiu) pre brúsky a 8 μm alebo menej (lepšiu) pre frézovačky alebo sústruhy, oboje stanovené podľa ISO 230/-2:1988 (6) , potom sa od výrobcu bude vyžadovať, aby každých osemnásť mesiacov opakovane potvrdil úroveň presnosti.

a) Obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 6 μm podľa ISO 230/-2:1988 (6)  alebo príslušných národných ekvivalentov;

2. dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí, alebo

3. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“;

Poznámka:   2B201.a) sa nevzťahuje na frézovačky s týmito vlastnosťami:

a)   pohyb v smere osi X viac ako 2 m; a

b)   celková ‚presnosť polohovania‘ na osi x viac (horšia) ako 30 μm.

b) Obrábacie stroje na brúsenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 4 μm podľa ISO 230/-2:1988 (6)  alebo príslušných národných ekvivalentov;

2. dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí, alebo

3. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“;

Poznámka:   2B201.b) sa nevzťahuje na tieto brúsky:

a)   cylindrické externé, interné a externo-interné brúsky so všetkými týmito vlastnosťami:

1.   obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky a

2.   majú osi limitované na x, z a c;

b)   súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z alebo os w s celkovou presnosťou polohovania menej (lepšou) než 4 μm podľa ISO 230/-2:19881 alebo národných ekvivalentov;

c) obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú presnosť polohovania „so všetkými dostupnými kompenzáciami“ menej (lepšiu) než 6 μm podľa ISO 230/-2:1988 (6)  pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi (celkovo) pre stroje, ktoré môžu obrábať priemery väčšie než 35 mm;

Poznámka:   2B201.c) sa nevzťahuje na tyčové automatizované sústruhy (Swissturn) určené iba na sústruženie tyčového materiálu, ak priemer sústruženej tyče je najviac 42 mm a nie je možné upnutie do skľučovadla. Stroje môžu byť schopné vŕtať a/alebo frézovať obrábané súčiastky s priemerom menej ako 42 mm.

Poznámka1:   2B201 sa nevzťahuje na špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu niektorých z týchto súčastí:

a)  ozubené kolesá;

b)  brúsky na kľukové hriadele alebo vačkové hriadele;

c)  nástroje alebo rezačky;

d)  závitovky vytláčacích lisov;

Poznámka2:   Obrábací stroj, ktorý má aspoň dve z troch – sústružiacich, frézovacích alebo brúsiacich – schopností (napr. sústruh s frézovacou schopnosťou), sa musí posúdiť podľa každej uplatniteľnej položky 2B201.a), b) alebo c).

Poznámka3:   2B201a)3 a 2B201b)3 zahŕňajú stroje založené na paralelnej lineárnej kinematickej štruktúre (napr. hexapod – šesťnožec), ktoré majú 5 alebo viac osí, z ktorých žiadna nie je rotačnou osou.

2B204„Izostatické lisy“, iné ako uvedené v 2B004 alebo 2B104, a príbuzné zariadenia:

a) „izostatické lisy“ vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. schopné dosahovať maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa a

2. vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom viac ako 152 mm;

b) lisovnice, lejacie formy a riadiace systémy osobitne navrhnuté pre „izostatické lisy“, uvedené v 2B204.a).

Technická poznámka:

V bode 2B204 sa pod vnútornými rozmermi komory rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne pracovná teplota aj pracovný tlak, pričom tieto rozmery nezahŕňajú upínacie prvky. Tento rozmer je menší ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo ako vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.

2B206Stroje, prístroje alebo systémy na kontrolu rozmerov, iné ako uvedené v 2B006:

a) počítačom riadené alebo číslicovo riadené súradnicové meracie stroje (CMM) vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

1. majú iba dve osi a maximálna povolená odchýlka merania dĺžky pozdĺž ktorejkoľvek z osí (jednorozmerná), identifikovaná ako ľubovoľná kombinácia E0X,MPE, E0Y,MPE alebo E0Z,MPE, je (1,25 + L/1 000) μm alebo menej (lepšia) (pričom L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi) podľa ISO 10360-2(2009) alebo

2. majú tri alebo viac osí a trojrozmerná (volumetrická) maximálna povolená odchýlka merania dĺžky (E0, MPE), je rovná alebo menšia (lepšia) ako (1,7 + L/800) μm (pričom L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi) podľa ISO 10360-2(2009);

Technická poznámka:

Dovolená chyba indikácie E0,MPE pri najpresnejšom nastavení CMM, stanovená výrobcom podľa ISO 10360-2(2009) (napr. najlepší z týchto parametrov: sonda, dĺžka hrotu, parametre pohybu, prostredie) a so všetkými dostupnými kompenzáciami, sa porovná k prahu 1,7 + L/800 μm.

b) systémy na súčasnú lineárno-uhlovú kontrolu polopanví, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. „neistota merania“ pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi je 3,5 μm alebo menej (lepšia) na 5 mm a

2. „odchýlka uhlovej polohy“ je rovná alebo menšia ako 0,02 o;

c) systémy na meranie ,lineárneho posuvu’, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Na účely 2B206.c) ,lineárny posuv‘ znamená zmenu vzdialenosti medzi meracou sondou a meraným predmetom.

1. obsahujú „laser“a

2. po dobu najmenej 12 hodín pri teplote ± 1 K okolo štandardnej teploty a pri štandardnom tlaku si udržiavajú všetky tieto parametre:

a) „citlivosť“ 0,1 μm alebo lepšia v celom rozsahu stupnice a

b) „neistota merania“ rovná alebo lepšia (menšia) než (0,2 + L/2 000) μm (pričom L je nameraná dĺžka v mm).

Poznámka:   Položka 2B206.c) sa nevzťahuje na interferometrické systémy merania bez uzavretej alebo otvorenej spätnej väzby obsahujúce laser na meranie odchýlok pohybu saní obrábacích strojov, strojov na kontrolu rozmerov alebo podobných zariadení.

Poznámka1:   Obrábacie stroje, ktoré možno použiť ako meracie stroje, podliehajú kontrole, ak vyhovujú kritériám uvedeným pre funkciu obrábacieho stroja alebo pre funkciu meracieho stroja, alebo ich prekračujú.

Poznámka2:   Stroj uvedený v 2B206 podlieha kontrole, ak kdekoľvek v rámci svojho pracovného rozsahu prekračuje prah regulácie.

Technické poznámky:

Všetky parametre nameraných hodnôt v 2B206 predstavujú plus/mínus, t. j. nie celé pásmo.

2B207„Roboty“, „koncové efektory“ a riadiace jednotky okrem druhov uvedených v 2B007:

a) „roboty“ alebo „koncové efektory“ osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali národným bezpečnostným normám pre manipuláciu s vysoko výbušnými trhavinami (musia napríklad vyhovovať triedam podľa elektrického kódu pre trhaviny);

b) riadiace jednotky osobitne navrhnuté pre ľubovoľný „robot“ alebo „koncový efektor“ z druhov uvedených v 2B207.a).

2B209Stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a stroje na prietokové tvárnenie, iné ako uvedené v 2B009 alebo 2B109 a tŕne:

a) stroje vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. majú najmenej tri valce (činné alebo vodiace) a

2. tieto podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením;

b) tŕne na tvárnenie rotorov navrhnuté na tvárnenie valcových rotorov s vnútorným priemerom 75 mm až 400 mm.

Poznámka:   Do 2B209.a) patria stroje, ktoré majú iba jeden valec konštruovaný na pretváranie kovu a dva pomocné valce, ktoré podopierajú tŕň, priamo sa však na procese pretvárania nezúčastňujú.

2B219Odstredivé stroje na vyvažovanie vo viacerých rovinách, pevné alebo prenosné, horizontálne alebo vertikálne:

a) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie pružných rotorov s dĺžkou najmenej 600 mm, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. najväčší obežný priemer alebo priemer osového ložiska najmenej 75 mm;

2. únosnosť 0,9 až 23 kg a

3. schopnosť vyvažovať pri rýchlosti nad 5 000 ot/min.;

b) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie súčastí dutých valcových rotorov so všetkými týmito vlastnosťami:

1. priemer osového ložiska nad 75 mm;

2. únosnosť 0,9 až 23 kg;

3. minimálna dosiahnuteľná zvyšková nevyváženosť najviac 10 g x mm/kg na jednu rovinu a

4. remeňový pohon.

2B225Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri rádiochemických separačných operáciách alebo v horúcich bunkách, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a) schopnosť preniknúť najmenej 0,6 m cez stenu horúcej bunky (operácia cez stenu) alebo

b) schopnosť premostiť hornú časť steny horúcej bunky s hrúbkou najmenej 0,6 m (operácia ponad stenu).

Technická poznámka:

Diaľkové manipulátory zabezpečujú prenos úkonov ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu ,pán/otrok‘ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo klávesnicou.

2B226Indukčné pece s riadenou atmosférou (využívajúce vákuum alebo inertný plyn) a ich napájanie, iné ako uvedené v 9B001 a 3B001:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 3B001 A 9B001.

a) pece, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. schopné pracovať pri teplote nad 1 123 K (850 °C);

2. majú indukčné cievky s priemerom najviac 600 mm a

3. konštruované na príkon najmenej 5 kW;

b) majú napájanie s určeným výstupným výkonom najmenej 5 kW, osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B226.a).

Poznámka:   2B226.a) sa nevzťahuje na pece navrhnuté na spracovávanie polovodičových doštičiek.

2B227Metalurgické taviace pece a odlievacie pece s vákuom alebo inou riadenou atmosférou a príbuzné zariadenia:

a) oblúkové pretavovacie a odlievacie pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. objemy taviacich elektród medzi 1 000 cm3 a 20 000 cm3; a

2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 973 K (1 700 °C).

b) tavné pece s elektrónovým lúčom, pece s plazmovou atomizáciou a tavné pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. výkon najmenej 50 kW a

2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 473 K (1 200 °C).

c) počítačové riadiace a monitorovacie systémy osobitne konfigurované pre ľubovoľnú z pecí uvedených v 2B227.a) alebo 2B227b).

d) plazmové horáky osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B227.b), ktoré majú obe tieto vlastnosti:

1. schopné prevádzky pri príkone vyššom ako 50 kW; a

2. schopné prevádzky pri teplote vyššej ako 1 473 K (1 200 °C);

e) pištole s elektrónovým lúčom osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B227.b) s príkonom vyšším ako 50 kW.

2B228Zariadenia na výrobu alebo montáž rotorov, zariadenia na vyrovnávanie rotorov, tŕne a lisovnice na tvarovanie vlnovcov:

a) zariadenia na montáž rotorov určené na montáž valcových sekcií rotorov plynových odstrediviek, usmerňovačov toku a koncových uzáverov;

Poznámka:   Do 2B228.a) patria tŕne, upínadlá a stroje na uloženie lisovaním za tepla.

b) zariadenie na vyrovnávanie rotorov určené na nastavenie valcových sekcií rotorov plynových odstrediviek do spoločnej osi;

Technická poznámka:

V 2B228.b) takéto zariadenia bežne pozostávajú z presných meracích sond spojených s počítačom, ktorý následne riadi napríklad činnosť pneumatických baranidiel používaných na nastavenie rúrkových sekcií rotora do spoločnej osi.

c)  tŕne a lisovnice na tvárnenie vlnovcov určené na výrobu vlnovcov s jednou konvolúciou.

Technická poznámka:

Vlnovce uvedené v 2B228.c) sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.   vnútorný priemer medzi 75 a 400 mm;

2.   dĺžka najmenej 12,7 mm;

3.   hrúbka jednej konvolúty viac ako 2 mm a

4.   vyrobené z hliníkových zliatin vysokej pevnosti, z ocele vysokej pevnosti v ťahu alebo z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ vysokej pevnosti v ťahu.

2B230Všetky druhy ‚prevodníkov tlaku‘, schopné merať absolútne tlaky a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) prvky na snímanie tlaku vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, oxidu hliníka (oxid hlinitý alebo zafír), niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostných %, alebo plne fluórovaných uhľovodíkových polymérov, alebo nimi chránené;

b) upchávky, ak sú potrebné, nevyhnutné na utesnenie prvku na snímanie tlaku a v priamom kontakte s procesným médiom, vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, oxidu hliníka (oxid hlinitý alebo zafír), niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostných %, alebo plne fluórovaných uhľovodíkových polymérov, alebo nimi chránené a

c) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1. celý rozsah stupnice menej ako 13 kPa a, ‚presnosť‘ lepšia ako ±1 % celej stupnice alebo

2. celý rozsah stupnice najmenej 13 kPa a ,presnosť’ meraná pri 13 kPa lepšia ako ± 130 Pa.

Technické poznámky:

1.   V bode 2B230 ,prevodník tlaku‘ znamená zariadenie, ktoré premieňa nameraný tlak na signál.

2.   Na účely bodu 2B230 ,presnosť‘ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.

2B231Vákuové vývevy vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) veľkosť sacieho hrdla najmenej 380 mm;

b) rýchlosť čerpania najmenej 15 m3/s a

c) schopnosť dosahovať maximálne vákuum lepšie ako 13 mPa.

Technické poznámky:

1.   Rýchlosť čerpania je stanovená v bode merania pri použití dusíka alebo vzduchu.

2.   Maximálne vákuum sa stanovuje na saní čerpadla, pričom sanie čerpadla je odblokované.

2B232Vysokorýchlostné delové systémy (s propelantom, plynové, cievkové, elektromagnetické, elektrotermálne a ostatné zdokonalené systémy) schopné udeliť projektilom zrýchlenie až 1,5 km/s alebo väčšie.

Pozn.:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

2B233Špirálové kompresory s vlnovcovým ventilom a vákuové vývevy s vlnovcovým ventilom, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 2B350.i)

a) sú schopné vstupného objemového prietoku vzduchu 50 m3/h alebo viac;

b) sú schopné kompresného pomeru 2:1 alebo viac a

c) majú všetky povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným plynom, vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. hliník alebo zliatina hliníka;

2. oxid hlinitý;

3. nehrdzavejúca oceľ;

4. nikel alebo zliatina niklu;

5. fosforový bronz alebo

6. fluórované polyméry.

2B350Chemické výrobné závody, zariadenia a príslušenstvo:

a) reakčné nádoby a reaktory, s miešadlami alebo bez nich, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov) a menej ako 20 m3 (20 000 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

5. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

6. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

7. zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia, alebo

8. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

b) miešadlá určené na použitie v reakčných nádobách alebo reaktoroch uvedených v bode 2B350.a) a lopatky, čepele alebo hriadele navrhnuté pre takéto miešadlá, kde všetky plochy miešadiel prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

5. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

6. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

7. zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia, alebo

8. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

c) skladovacie nádrže, kontajnery alebo zberné nádrže s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo obsiahnutou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

5. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

6. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

7. zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia, alebo

8. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

d) výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,15 m2, ale menej ako 20 m2 a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

6. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

7. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

8. zirkónium alebo ,zliatiny‘ zirkónia,

9. karbid kremíka;

10. karbid titánu alebo

11. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

e) destilačné alebo absorpčné kolóny s vnútorným priemerom viac ako 0,1 m a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo kolektory kvapalín určené pre tieto destilačné alebo absorpčné kolóny, kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

6. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

7. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

8. zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia, alebo

9. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

f) diaľkovo ovládané plniace zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ‚zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných % alebo

2. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

g) ventily a súčasti:

1. ventily, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

a) ‚menovitý rozmer‘ väčší ako 10 mm (3/8″) a

b) všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s vyrábanou, spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z ,materiálov odolných proti korózii‘;

2. ventily, iné ako uvedené v 2B350.g)1, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) ,menovitý rozmer‘ najmenej 25,4 mm (1″) a najviac 101,6 mm (4″);

b) puzdrá (telesá ventilov) alebo predformované výstelky;

c) uzatvárací prvok navrhnutý tak, aby bol zameniteľný a

d) všetky plochy puzdra (telesa ventilu) prichádzajúce do priameho styku s vyrábanou, spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z ,materiálov odolných proti korózii‘;

3. súčasti navrhnuté pre ventily uvedené v 2B350.g)1 alebo 2B350.g)2, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s vyrábanou, spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z ,materiálov odolných proti korózii‘:

a) puzdrá (telesá ventilov);

b) predformované výstelky;

Technické poznámky:

1.   Na účely 2B350.g) ,materiál odolný proti korózii‘ je ktorýkoľvek z týchto materiálov:

a)   nikel alebo jeho zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

b)   ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

c)   fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

d)   sklo alebo sklený poťah (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov);

e)   tantal alebo zliatiny tantalu;

f)   titán alebo zliatiny titánu;

g)   zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

h)   niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu, alebo

i)   keramické materiály:

1.   karbid kremíka s čistotou najmenej 80 hmotnostných %;

2.  oxid hlinitý s čistotou najmenej 99,9 hmotnostných %;

3.   oxid zirkoničitý (zirkónia).

2.   ,Menovitá veľkosť‘ je definovaná ako menší z priemerov na vstupe a výstupe.

h) viacstenné potrubia s otvorom na zisťovanie netesností, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

6. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

7. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

8. zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia, alebo

9. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

i) viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod., alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod za podmienok štandardnej teploty [273 K (0 °C)] a tlaku (101,3 kPa), iné ako uvedené v 2B233, a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. keramické materiály;

3. ferosilícium (zliatiny železa s vysokým obsahom kremíka);

4. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

5. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

6. grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

7. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu vyšším ako 40 hmotnostných %;

8. tantal alebo ,zliatiny‘ tantalu;

9. titán alebo ,zliatiny‘ titánu;

10. zirkónium alebo ‚zliatiny‘ zirkónia, alebo

11. niób (kolumbium) alebo ,zliatiny‘ nióbu;

Technická poznámka:

V bode 2B350.i) sa pojem upchávka vzťahuje len na tie upchávky, ktoré prichádzajú do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) (alebo sú určené na upchávanie) a vykonávajú tesniacu funkciu na mieste, kde rotačný alebo piestový hnací hriadeľ prechádza cez teleso čerpadla.

j) spaľovacie pece navrhnuté na deštrukciu chemikálií uvedených v 1C350 s osobitne navrhnutými systémami prísunu odpadov, zvláštnymi manipulačnými zariadeniami a priemernou teplotou v spaľovacej komore vyššou ako 1 273 K (1 000 °C), ktorých všetky plochy v systéme prísunu odpadov prichádzajúce do priameho styku s odpadmi sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov alebo ním vyliate:

1. ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

2. keramické materiály alebo

3. nikel alebo ,zliatiny‘ s obsahom niklu viac ako 40hmotnostných %.

Poznámka:   Na účely 2B350 materiály použité na ploché tesnenia, tesniace krúžky, upchávky, skrutkové uzávery, podložky alebo iné materiály vykonávajúce tesniacu funkciu neurčujú režim kontroly za predpokladu, že tieto komponenty sú navrhnuté ako vzájomne zameniteľné.

Technické poznámky:

1.   ,Uhlíkový grafit‘ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je najmenej osem hmotnostných percent.

2.   V prípade materiálov uvedených v predchádzajúcich položkách znamená ,zliatina‘, pokiaľ ju nesprevádza konkrétna koncentrácia prvku, také zliatiny, v ktorých sa určený kov nachádza vo vyššom percentuálnom podiele než ktorýkoľvek iný prvok.

2B351Systémy na monitorovanie toxických plynov a ich osobitné súčasti na zisťovanie plynov, iné ako uvedené v 1A004; detektory; snímacie zariadenia a vymeniteľné zásobníky snímačov:

a) navrhnuté na nepretržitú prevádzku a použiteľné na detekciu chemických bojových činidiel alebo látok uvedených v 1C350 pri koncentráciách menej ako 0,3 mg/m3 alebo

b) určené na detekciu inhibičného účinku cholinesterázy.

2B352Zariadenia použiteľné pri manipulácii s biologickými materiálmi:

a) Zariadenia pre uzatvorené nakladanie (kontajnment) a príbuzné zariadenia:

1. Kompletné zariadenia pre kontajnment, ktoré spĺňajú kritériá pre P3 alebo P4 (BL3, BL4, L3, L4), ako sú vymedzené v príručke WHO (World Health Organisation) týkajúcej sa biologickej bezpečnosti v laboratóriách (3. vydanie, Ženeva 2004).

2. Vybavenie určené na trvalú montáž v zariadeniach na kontajnment uvedené v 2B352.a):

a) dvojdverové priechodné dekontaminačné autoklávy;

b) dekontaminačné sprchy pre ventilované ochranné obleky;

c) priechodné dvere s mechanickým alebo nafukovacím tesnením;

b) Fermentory a súčasti:

1. fermentory schopné kultivácie „mikroorganizmov“ alebo živých buniek určených na produkciu vírusov, alebo toxínov, bez šírenia aerosólov, s celkovým objemom najmenej 20 litrov;

2. komponenty určené pre fermentory uvedené v 2B352.b)1:

a) kultivačné komory navrhnuté tak, aby mohli byť sterilizované alebo dezinfikované in situ;

b) upínacie zariadenia na kultivačné komory;

c) jednotky na riadenie procesu schopné súčasne monitorovať a riadiť najmenej dva systémové parametre kvasenia (napr. teplotu, pH, výživné látky, agitáciu, rozpustený kyslík, prietok vzduchu, tvorbu peny);

Technická poznámka:

Na účely 2B352.b) fermentory zahŕňajú aj bioreaktory, bioreaktory na jedno použitie (jednorazové), chemostaty a systémy s kontinuálnym prietokom.

c) odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. prietok viac ako 100 litrov za hodinu;

2. súčasti z leštenej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu;

3. jeden alebo viac tesniacich spojov v parnej bezpečnostnej zóne a

4. schopnosť sterilizácie parou in situ v uzavretom stave;

Technická poznámka:

Odstredivé separátory zahŕňajú aj dekantéry.

d) filtračné zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom a tieto súčasti:

1. filtračné zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom, schopné separácie „mikroorganizmov“, vírusov, toxínov alebo bunkových kultúr, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) celková filtračná plocha najmenej 1 m2 a

b) vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1. môžu byť sterilizované alebo dezinfikované in situ alebo

2. využívajú vymeniteľné filtračné súčasti alebo filtračné súčasti na jedno použitie;

Technická poznámka:

V 2B352.d)1.b) sterilizované znamená odstránenie všetkých životaschopných mikróbov zo zariadenia za použitia fyzických (napr. para) alebo chemických prostriedkov. Dezinfikované znamená zničenie potenciálnej mikrobiálnej infekcie v zariadení za použitia chemických prvkov s germicídnym účinkom. Dezinfekcia a sterilizácia sa líšia od sanitácie, ktorá sa vzťahuje na čistiace postupy určené na zníženie mikrobiálneho obsahu zariadenia bez toho, aby sa nevyhnutne dosiahlo odstránenie celej mikrobiálnej infekcie alebo životaschopnosti.

Poznámka:   2B352.d) sa nevzťahuje na zariadenia na reverznú osmózu a hemodialízu, ako uvádza výrobca.

2. súčasti filtračného zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom (napr. moduly, prvky, kazety, kartridže, jednotky alebo dosky) s filtračnou plochou rovnajúcou sa alebo väčšou ako 0,2 m2 pre každú súčasť a určené na použitie vo filtračnom zariadení s priečnym (tangenciálnym) tokom, uvedenom v 2B352.d);

e) parou alebo plynom sterilizovateľné zariadenia na sublimačné sušenie (lyofilizačné zariadenia) s kapacitou chladiča 10 alebo viac kg ľadu za 24 hodín a menej ako 1 000 kg ľadu za 24 hodín;

f) zariadenia na ochranu a poskytujúce ochranný obal:

1. celé alebo polovičné ochranné odevy alebo kapucne vyžadujúce privádzaný externý prívod vzduchu, ktoré fungujú pri pozitívnom tlaku;

Poznámka:   2B352.f)1 sa nevzťahuje na kontrolné odevy určené na nosenie s vlastným dýchacím prístrojom.

2. Uzavreté komory, izolátory na zabránenie úniku biomateriálov alebo biologické bezpečnostné boxy so všetkými týmito vlastnosťami pri bežnom použití:

a) úplne uzavretý priestor, kde je pracovník oddelený od práce fyzickou bariérou;

b) schopnosť prevádzky pri podtlaku;

c) prostriedky na bezpečnú manipuláciu s predmetmi v pracovnom priestore;

d) prívod vzduchu do pracovného priestoru a jeho odvádzanie je opatrené HEPA filtrom;

Poznámka1:   2B352.f)2 zahŕňa biologické bezpečnostné skrinky triedy III opísané v najnovšom vydaní príručky Svetovej zdravotníckej organizácie o biologickej bezpečnosti v laboratóriách alebo zostrojené v súlade s vnútroštátnymi normami, predpismi či usmerneniami.

Poznámka2:   2B352.f)2 nezahŕňa izolátory osobitne navrhnuté na bariérové ošetrovanie alebo prepravu infikovaných pacientov.

g) Aerosólové inhalačné zariadenia určené na aerosólové skúšky imunizácie „mikroorganizmov“, „vírusov“ alebo „toxínov“:

1. komory na celotelovú expozíciu s kapacitou 1 m3 alebo viac;

2. zariadenie na expozíciu iba oblasti nosa s využitím smerového toku aerosólu s kapacitou na expozíciu:

a) 12 alebo viac hlodavcov; alebo

b) 2 alebo viac zvierat iných ako hlodavce;

3. uzavreté tubusy na obmedzenie pohybu zvierat určené na použitie so zariadením na expozíciu iba oblasti nosa s využitím smerového toku aerosólu;

h) zariadenie na sušenie rozprašovaním, umožňujúce sušenie toxínov alebo patogénnych „mikroorganizmov“, ktoré má všetky tieto vlastnosti:

1. vodnú odparovaciu kapacitu ≥ 0,4 kg/h a ≤ 400 kg/h;

2. schopnosť vytvárať typickú strednú veľkosť produktových častíc ≤ 10 μm s existujúcim príslušenstvom alebo minimálnou úpravou odparovacieho sušiča s atomizačnými dýzami umožňujúcimi vytváranie požadovanej veľkosti častíc a

3. môže byť sterilizované alebo dezinfikované in situ.

2CMateriály

Žiadne.

2DSoftvér

2D001„Softvér“, iný ako uvedený v 2D002:

a) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení uvedených v 2A001 alebo 2B001;

b) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 2A001.c), 2B001 alebo 2B003 až 2B009.

Poznámka:   2D001 sa nevzťahuje na časť programovací „softvér“, ktorý vytvára „číslicové riadiace“ kódy pre obrábanie jednotlivých častí.

2D002„Softvér“ pre elektronické prístroje, a to aj vtedy, keď sa nachádza v elektronickom zariadení alebo systéme, čo takýmto zariadeniam alebo systémom umožňuje fungovať ako jednotka „číslicového riadenia“ schopná koordinovať súčasne viac ako štyri osi na „riadenie profilu“.

Poznámka1:   2D002 sa nevzťahuje na „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku položiek neuvedených v kategórii 2.

Poznámka2:   2D002 sa nevzťahuje na „softvér“ pre položky uvedené v 2B002. Pozri 2D001 a 2D003 pre „softvér“ pre položky uvedené v 2B002.

Poznámka3:   2D002 sa nevzťahuje na „softvér“ vyvážaný spolu s položkami neuvedenými v kategórii 2, ktorý predstavuje minimum potrebné na ich prevádzku.

2D003„Softvér“ navrhnutý alebo upravený na prevádzku zariadení uvedených v 2B002, ktoré mení funkcie optickej konštrukcie, merania obrobku a odstraňovania materiálu na príkazy „číslicového riadenia“ na dosiahnutie želaného tvaru obrobku.

2D101„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 alebo 2B119 až 2B122.

Pozn.:   POZRI TIEŽ 9D004.

2D201„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení uvedených v 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 alebo 2B227.

2D202„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 2B201.

Poznámka:   2D202 sa nevzťahuje na časť programovací „softvér“, ktorý vytvára „číslicové riadiace“ kódy príkazov, neumožňuje však priame využitie zariadenia na obrábanie jednotlivých častí.

2D351„Softvér“, iný ako uvedený v 1D003, osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení uvedených v 2B351.

2ETechnológia

2E001„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 2A, 2B alebo 2D.

Poznámka:   Do 2E001 patrí aj „technológia“ na integráciu sondážnych systémov do súradnicových meracích strojov uvedených v 2B006.a).

2E002„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „výrobu“ zariadení uvedených v 2 A alebo 2 B.

2E003Iná „technológia“:

a) „technológia“ pre „vývoj“ interakčnej grafiky ako integrovaná súčasť jednotiek „číslicového riadenia“ na vypracovanie alebo úpravu častí programov;

b) „technológia“ pre kovoobrábacie výrobné procesy:

1. „technológia“ navrhovania nástrojov, lisovníc alebo upínacích prípravkov osobitne navrhnutých pre niektorý z týchto procesov:

a) „superplastické tvárnenie“;

b) „difúzne zváranie“ alebo

c) „priamočinné hydraulické lisovanie“;

2. technické údaje obsahujúce ďalej uvedené procesné metódy alebo parametre používané na riadenie:

a) „superplastického tvárnenia“ zliatin hliníka, zliatin titánu alebo „vysokolegovaných zliatin“:

1. príprava povrchu;

2. rýchlosť deformácie;

3. teplota;

4. tlak;

b) „difúzneho zvárania“„vysokolegovaných zliatin“ alebo zliatin titánu:

1. príprava povrchu;

2. teplota;

3. tlak;

c) „priamočinného hydraulického lisovania“ zliatin hliníka alebo titánu:

1. tlak;

2. trvanie cyklu;

d) „izostatického zahusťovania za horúca“ zliatin titánu, zliatin hliníka alebo „vysokolegovaných zliatin“:

1. teplota;

2. tlak;

3. trvanie cyklu;

c) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ hydraulických preťahovacích strojov a lisovníc určených na výrobu konštrukcií drakov lietadiel;

d) „technológia“ na „vývoj“ generátorov inštrukcií pre obrábacie stroje (napr. časti programov) z konštrukčných údajov nachádzajúcich sa vo vnútri jednotiek „číslicového riadenia“;

e) „technológia“ na „vývoj“ integrovaného „softvéru“ na zabudovanie expertných systémov na zdokonalenú podporu pri rozhodovaní o činnostiach súvisiacich s riadením výroby do jednotiek „číslicového riadenia“;

f) „technológia“ na nanášanie anorganických krycích náterov alebo anorganických náterov na úpravu povrchu (uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky) na neelektronické substráty (uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky), procesmi uvedenými v stĺpci 1 nasledujúcej tabuľky a vymedzenými v technickej poznámke.

Poznámka:   Tabuľka a technická poznámka sa nachádzajú za bodom 2E301.

Pozn.:   Táto tabuľka by sa mala považovať za špecifikáciu „technológie“ na konkrétny proces nanášania len vtedy, ak je výsledný nános v treťom stĺpci uvedený v odseku, ktorý je priamo oproti príslušnému substrátu v druhom stĺpci. Napríklad technické údaje týkajúce sa procesu chemického nanášania pár (CVD) sa uvádzajú v prípade nanášania silicidov na „kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou, neuvádzajú sa však v prípade nanášania silicidov na substrát ,spekaný karbid volfrámu‘ (16) ani na ,karbid kremíka‘ (18). V druhom prípade sa výsledný nános neuvádza v odseku v treťom stĺpci priamo oproti odseku v druhom stĺpci, v ktorom sa uvádza ,spekaný karbid volfrámu‘ (16) a ,karbid kremíka‘ (18).

2E101„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 alebo 2D101.

2E201„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „používanie“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b), 2B007.c), 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B233, 2D201 alebo 2D202.

2E301„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovaru uvedeného v 2B350 až 2B352.Tabuľka

Techniky pokovovania

1.  Proces nanášania (1) (1)

2.  Substrát

3.  Výsledný nános

A.  Chemické nanášanie pár (CVD)

„Vysokolegované zliatiny“

Aluminidy pre vnútorné kanály

 

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Silicidy

Karbidy

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Diamantovitý uhlík (17)

 

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Silicidy

Karbidy

Ťažko taviteľné kovy

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Aluminidy

Zliatinové aluminidy (2)

Nitrid bóru

 

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Karbidy

Volfrám

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Diamantovitý uhlík (17)

 

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Diamantovitý uhlík (17)

Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár tepelným odparovaním: TE-PVD)

 

 

B.1.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD): pomocou elektrónového lúča (EB-PVD)

„Vysokolegované zliatiny“

Zliatinové silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Aluminidy

Ich zmesi (4)

 

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Oceľ odolná proti korózii (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Ich zmesi (4)

 

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Silicidy

Karbidy

Ťažko taviteľné kovy

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid bóru

 

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Karbidy

Volfrám

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

Boridy

Berýlium

 

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Zliatiny titánu (13)

Boridy

Nitridy

B.2.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD) odporovým vyhrievaním pomocou iónov (pokovovanie iónmi)

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

 

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Dielektrické vrstvy (15)

 

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

 

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

B.3.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD): „laserové“ odparovanie

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Silicidy

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

 

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Dielektrické vrstvy (15)

 

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

 

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík

B.4.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD): Katódový oblúkový výboj

„Vysokolegované zliatiny“

Zliatinové silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

MCrAlX (5)

 

Polyméry (11) a „kompozitné materiály“ s organickou „matricou“

Boridy

Karbidy

Nitridy

Diamantovitý uhlík (17)

C.  Cementovanie v prášku v uzavretých nádobách (pozri vyššie bod A pre cementovanie v prášku v otvorených nádobách) (10)

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Silicidy

Karbidy

Ich zmesi (4)

 

Zliatiny titánu (13)

Silicidy

Aluminidy

Zliatinové aluminidy (2)

 

Ťažko taviteľné kovy a zliatiny (8)

Silicidy

Oxidy

D.  Plazmové striekanie

„Vysokolegované zliatiny“

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Ich zmesi (4)

Obrusovateľný nikel-grafit

Obrusovateľné materiály s obsahom Ni-Cr-Al

Obrusovateľný Al-Si-Polyester

Zliatinové aluminidy (2)

 

Zliatiny hliníka (6)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Ich zmesi (4)

 

Ťažko taviteľné kovy a zliatiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Karbidy

 

Oceľ odolná proti korózii (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Ich zmesi (4)

 

Zliatiny titánu (13)

Karbidy

Aluminidy

Silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

Obrusovateľný nikel-grafit

Obrusovateľné materiály s obsahom Ni-Cr-Al

Obrusovateľný Al-Si-Polyester

E.  Nanášanie suspenzie

Ťažko taviteľné kovy a zliatiny (8)

Tavené silicidy

Tavené aluminidy okrem článkov na odporové vyhrievanie

 

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Silicidy

Karbidy

Ich zmesi (4)

F.  Naprašovanie

„Vysokolegované zliatiny“

Zliatinové silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

Modifikované aluminidy ušľachtilých kovov (3)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Platina

Ich zmesi (4)

 

Keramika a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Silicidy

Platina

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

 

Zliatiny titánu (13)

Boridy

Nitridy

Oxidy

Silicidy

Aluminidy

Zliatinové aluminidy (2)

Karbidy

 

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík – uhlík, keramiky a kovov

Silicidy

Karbidy

Ťažko taviteľné kovy

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid bóru

 

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Karbidy

Volfrám

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid bóru

 

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Berýlium a zliatiny berýlia

Boridy

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium

 

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

 

Ťažko taviteľné kovy a zliatiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Oxidy

Karbidy

G.  Iónová implantácia

Žiaruvzdorné ložiskové ocele

Prísady chrómu, tantalu alebo nióbu (kolumbia)

 

Zliatiny titánu (13)

Boridy

Nitridy

 

Berýlium a zliatiny berýlia

Boridy

 

Spekaný karbid volfrámu (16)

Karbidy

Nitridy

(*1)   Čísla v zátvorkách sa vzťahujú na poznámky uvedené za touto tabuľkou.

TABUĽKA – TECHNIKY POKOVOVANIA – POZNÁMKY

1. Pojem ,proces povliekania‘ zahŕňa opravu a obnovu povlaku, ako aj pôvodný povlak.

2. Pojem ,povlak zo zliatinového aluminidu‘ zahŕňa jednostupňové alebo viacstupňové povliekanie, pri ktorom sa určitý prvok alebo prvky nanášajú ešte pred nanesením povlaku aluminidu, a to aj vtedy, ak sa tieto prvky nanášajú prostredníctvom iného procesu povliekania. Nezahŕňa však viacnásobné použitie jednostupňových procesov cementovania v prášku v uzavretých nádobách na účel získania zliatinových aluminidov.

3. Pojem povlak ,aluminidu modifikovaného ušľachtilým kovom‘ zahŕňa viacstupňové povliekanie, v rámci ktorého sa ušľachtilý kov alebo ušľachtilé kovy nanášajú inými procesmi povliekania ešte pred nanesením povlaku aluminidu.

4. Pojem ,ich zmesi‘ zahŕňa infiltrovaný materiál, klasifikované kompozície, spolu vylučované povlaky a viacvrstvové povlaky, ktoré sa získajú pomocou jedného alebo viacerých procesov povliekania uvedených v tabuľke.

5. ,MCrAlX‘ sa vzťahuje na povliekaciu zliatinu, kde M znamená kobalt, železo, nikel alebo ich kombinácie a X znamená hafnium, ytrium, kremík, tantal v ľubovoľnom množstve alebo iné zámerné prísady v množstve nad 0,01 hmotnostných % v rôznych pomeroch a kombináciách, okrem:

a) povlakov CoCrAlY, ktoré obsahujú menej ako 22 hmotnostných % chrómu, menej ako 7 hmotnostných % hliníka a menej ako 2 hmotnostných % ytria;

b) povlakov CoCrAlY, ktoré obsahujú 22 až 24 hmotnostných % chrómu, 10 až 12 hmotnostných % hliníka a 0,5 až 0,7 hmotnostných % ytria alebo

c) povlakov NiCrAlY, ktoré obsahujú 21 až 23 hmotnostných % chrómu, 10 až 12 hmotnostných % hliníka a 0,9 až 1,1 hmotnostných % ytria.

6. Pojem, „zliatiny hliníka“ sa vzťahuje na zliatiny s medzou pevnosti v ťahu najmenej 190 MPa meranou pri 293 K (20 °C).

7. Pojem ,nehrdzavejúca oceľ‘ sa vzťahuje na ocele radu 300 podľa AISI (Americký inštitút pre železo a oceľ) alebo na ocele podľa ekvivalentných vnútroštátnych noriem.

8. „Ťažko taviteľné kovy a zlúčeniny“ zahŕňajú tieto kovy a ich zliatiny: niób (kolumbium), molybdén, volfrám a tantal.

9. „Materiály na okienka snímačov“: oxid hlinitý, kremík, germánium, sírnik zinočnatý, selenid zinočnatý, arzenid gália, diamant, fosfid gália, zafír a tieto halogenidy kovov: materiály na okienka snímačov s priemerom väčším ako 40 mm pre fluorid zirkónia a fluorid hafnia.

10. Kategória 2 nezahŕňa „technológiu“ pre jednostupňovú cementáciu v prášku v uzavretých nádobách pevných nosných plôch.

11. Nasledujúce ,polyméry‘: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonáty a polyuretány.

12. ,Modifikovaný oxid zirkoničitý‘ sa vzťahuje na prímesi iných oxidov kovov (napr. vápnika, horčíka, ytria, hafnia a kovov vzácnych zemín) do oxidu zirkoničitého na stabilizáciu určitých kryštalografických fáz a fázových kompozícií. Povlaky predstavujúce tepelnú bariéru vyrobené z oxidu zirkoničitého modifikovaného vápnikom alebo horčíkom cestou zmiešania alebo tavenia nepodliehajú kontrole.

13. ,Zliatiny titánu‘ sa vzťahujú iba na kozmické zliatiny s medzou pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa meranou pri 293 K (20 °C).

14. ,Sklá s nízkou rozťažnosťou‘ sú sklá s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 1 × 10–7 K–1 meraným pri 293 K (20 °C).

15. ,Dielektrické vrstvy‘ sú povlaky zostavené z viacerých vrstiev izolačných materiálov, v ktorých sa interferenčné vlastnosti navrhnutého materiálu zloženého z materiálov s rôznymi indexmi lomu využívajú na odrážanie, prenášanie alebo absorbovanie pásiem s rôznou vlnovou dĺžkou. Dielektrické vrstvy znamenajú viac ako štyri dielektrické vrstvy alebo vrstvy dielektrického/kovového „kompozitného materiálu“.

16. ,Spekaný karbid volfrámu‘ nezahŕňa materiály rezacích nožov a tvárniacich nástrojov pozostávajúcich z karbidu volfrámu/(kobaltu, niklu), karbidu titánu/(kobaltu, niklu), karbidu chrómu/niklu-chrómu a karbidu chrómu/niklu.

17. Kontrole nepodlieha „technológia“ na nanášanie diamantového uhlíka na ľubovoľný z nasledujúcich predmetov:

mechaniky a hlavy magnetických diskov, zariadenia na výrobu predmetov určených na jedno použitie, ventily kohútikov, akustické membrány reproduktorov, súčasti motorov automobilov, rezné nástroje, prestrihovacie formy a lisovacie formy, zariadenia na automatizáciu administratívy, mikrofóny alebo zdravotnícke stroje a prístroje alebo lisy na tavenie alebo lisovanie plastov, vyrábané z legovaných kovov obsahujúcich menej ako 5 % berýlia.

18. ,Karbid kremíka‘ nezahŕňa materiály pre rezné a tvárniace nástroje.

19. Keramické substráty podľa tejto položky nezahŕňajú keramické materiály s obsahom najmenej 5 hmotnostných % hliny alebo cementu, nezávisle od toho, či ide o samostatné zložky alebo ich kombináciu.

TABUĽKA – TECHNIKY POKOVOVANIA – TECHNICKÁ POZNÁMKA

Procesy uvedené v stĺpci 1 tabuľky sú vymedzené takto:

a) Chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD) je proces prekrývacieho povliekania alebo proces povliekania s modifikáciou povrchu, pri ktorom sa na zahriaty substrát nanáša kov, zliatina, „kompozitný materiál“, dielektrikum alebo keramika. V blízkosti substrátu sa plynné reaktanty rozkladajú alebo kombinujú, následkom čoho sa požadovaný prvok, zliatina alebo zlúčenina ukladá na substráte. Energiu potrebnú pre tento proces rozkladu alebo chemickej reakcie môže dodať teplo substrátu, plazmovo-tlejivý výboj alebo ožarovanie „laserom“.

Poznámka1   CVD zahŕňa tieto procesy: vylučovanie mimo uzavretých nádob s riadeným tokom plynu, pulzačné CVD, tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných centier (CNTD) a procesy CVD zosilnené plazmou alebo za pomoci plazmy.

Poznámka2   Uzavretá nádoba znamená substrát ponorený do práškovej zmesi.

Poznámka3   Plynové reaktanty používané v procesoch mimo uzatvorených nádob vznikajú použitím rovnakých základných reakcií a parametrov ako v prípade procesu cementovania v prášku v uzavretých nádobách, okrem toho, že substrát, ktorý sa má povliekať nie je v styku s práškovou zmesou.

b) Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou tepelného odparovania (TE-PVD) je proces prekrývacieho povliekania prebiehajúci vo vákuu pri tlaku menej ako 0,1 Pa, pričom sa používa zdroj tepelnej energie na odparenie povliekacieho materiálu. Výsledkom tohto procesu je kondenzácia alebo vylučovanie odparových vzoriek na vhodne umiestnené substráty.

Pridávanie plynov do vákuovej komory počas procesu povliekania na účely syntetizácie zložených povlakov predstavuje bežnú modifikáciu daného procesu.

Používanie iónových alebo elektrónových lúčov alebo plazmy na aktivovanie alebo podporu vylučovania povlaku predstavuje takisto bežnú modifikáciu tejto techniky. Používanie monitorov na zabezpečenie merania optických charakteristík a hrúbky povlakov počas procesu môže byť charakteristickým znakom týchto procesov.

Špecifické procesy charakteru TE-PVD:

1. Proces PVD pomocou elektrónového lúča využíva elektrónový lúč na zohriatie a odparenie materiálu, ktorý tvorí povlak.

2. Proces PVD s odporovým zahrievaním pomocou iónov využíva elektrické zdroje odporového zohrievania v kombinácii s dopadajúcim iónovým lúčom na vytvorenie riadeného a homogénneho toku odparovaných druhov povlakov.

3. „Laserové“ odparovanie využíva „laserové“ lúče s pulzujúcou alebo stálou vlnou na odparovanie materiálu, ktorý tvorí povlak;

4. Nanášanie pomocou katódového oblúka využíva taviacu elektródu z materiálu, ktorý tvorí povlak a na povrchu sa vytvára oblúkový výboj v dôsledku styku so zemniacou spúšťou v danom okamihu. Riadený pohyb iskrenia eroduje povrch katódy, čím vzniká vysoko ionizovaná plazma. Anódou môže byť buď kužeľ pripevnený k obvodu katódy cez izolátor, alebo komora. Predmagnetizácia substrátu sa používa na nepriamočiare vylučovanie.

Pozn.:   Táto definícia nezahŕňa náhodné vylučovanie pomocou katódového oblúka na nepredmagnetizované substráty.

5. Pokovovanie iónmi je zvláštna modifikácia všeobecného procesu TE-PVD, pri ktorej sa na ionizovanie zložky, ktorá sa má naniesť, používa plazma alebo zdroj iónov, a na substrát sa privedie záporné predpätie (predmagnetizácia) tak, aby sa umožnila extrakcia zložky z plazmy. Zavedenie reaktívnych zložiek, odparovanie tuhých látok v procesnej komore a používanie monitorov na zabezpečenie merania optických charakteristík a hrúbky povlakov počas procesu sú obvyklými modifikáciami tohto procesu.

c) Cementovanie v prášku v uzavretých nádobách je proces povliekania modifikáciou povrchu alebo proces prekrývacieho povlaku, pri ktorom sa substrát ponorí do práškovej zmesi (uzatvorená nádoba), ktorá pozostáva z:

1. kovových práškov, ktoré sa majú naniesť (obvykle hliník, chróm, kremík alebo ich kombinácie);

2. aktivátora (väčšinou halogenidová soľ) a

3. inertného prášku, najčastejšie oxidu hlinitého.

Substrát a prášková zmes sa nachádza v retorte, ktorá sa zahreje na teplotu 1 030 K (757 °C) a 1 375 K (1102 °C) na dobu postačujúcu na to, aby sa vytvoril povlak.

d) Plazmové striekanie je proces prekrývacieho povliekania, v ktorom pištoľ (rozprašovací horák), ktorá vytvára a riadi plazmu, prijíma práškové alebo drôtové povlakové materiály, taví ich a ženie smerom k substrátu, na ktorom sa vytvorí jednotne viazaný povlak. Plazmové striekanie predstavuje buď plazmové striekanie pri nízkom tlaku alebo plazmové striekanie pri vysokej rýchlosti.

Poznámka1   Nízky tlak znamená tlak nižší, než je atmosférický tlak prostredia.

Poznámka2   Vysoká rýchlosť sa vzťahuje na rýchlosť plynu na výstupe z dýzy vyššiu ako 750 m/s, počítanú pri 293 K (20 °C) a 0,1 MPa.

e) Vylučovanie zo suspenzie je proces povliekania s modifikáciou povrchu alebo proces prekrývacieho povliekania, pri ktorom sa kovový alebo keramický prášok s organickým spojivom suspenduje do kvapaliny a na substrát sa nanáša buď striekaním, namáčaním alebo natieraním, s následným sušením na vzduchu alebo v peci a tepelným spracovaním tak, aby sa dosiahol požadovaný povlak.

f) Naprašovanie je proces prekrývacieho povliekania založený na prenose hybnosti, pri ktorom sú kladné ióny urýchľované elektrickým poľom smerom k povrchu terča (povliekací materiál). Kinetická energia dopadajúcich iónov je dostatočná na to, aby uvoľnila atómy z bombardovaného povrchu a naniesla ich na vhodne umiestnený substrát.

Poznámka1   Tabuľka sa týka iba vylučovania pomocou triódy, magnetrónu alebo reaktívneho naprašovania, ktoré sa používa na zvýšenie priľnavosti povlaku a rýchlosti tvorby nánosov a na naprašovanie zosilnené rádiovou frekvenciou (RF), používané na odparovanie nekovových povliekacích materiálov.

Poznámka2   Na aktiváciu vylučovania sa môžu použiť lúče iónov s nízkou energiou (menej ako 5 keV).

g) Implantovanie iónov je proces povliekania s modifikáciou povrchu, pri ktorom sa prvok, ktorý sa má zlievať, ionizuje, urýchli prostredníctvom gradientu potenciálu a implantuje sa do oblasti povrchu substrátu. Sem patria aj procesy, pri ktorých sa implantovanie iónov vykonáva zároveň fyzikálnym zrážaním pár pomocou elektrónového lúča alebo naprašovaním.

KATEGÓRIA 3 – ELEKTRONIKA

3 ASystémy, zariadenia a súčasti

Poznámka1:   Kontrolný status zariadení a súčastí opísaných v 3A001 alebo 3A002, iných ako opísaných v 3A001.a)3 až 3A001.a)10, 3A001.a)12 alebo 3A001.a)14, ktoré sú osobitne navrhnuté pre iné zariadenia alebo ktoré majú rovnaké funkčné vlastnosti ako iné zariadenia, sa určuje podľa kontrolného statusu týchto iných zariadení.

Poznámkač.2:   Kontrolný status integrovaných obvodov popísaných v 3A001.a)3 až 3A001.a)9, 3A001.a)12 alebo 3A001.a)14, ktoré sú nemenne naprogramované alebo navrhnuté pre zvláštnu funkciu v iných zariadeniach, sa určuje podľa kontrolného statusu týchto iných zariadení.

Pozn.:   Ak výrobca alebo žiadateľ nevie určiť, podľa čoho sa riadia tieto iné zariadenia (z hľadiska kontroly), potom sa integrované obvody riadia podľa 3A001.a)3 až 3A001.a)9 a 3A001.a)12 a 3A001.a)14.

3A001Tieto elektronické prvky:

a) univerzálne integrované obvody:

Poznámka1:   Pri hodnotení kontrolného statusu polovodičových plátkov (dokončených alebo nedokončených), ktorých funkcia bola určená, sa musí vychádzať z parametrov bodu 3A001.a).

Poznámka2:   Integrované obvody zahŕňajú tieto typy:

  „monolitické integrované obvody“,

  „hybridné integrované obvody“,

  „mnohočipové integrované obvody“,

  „vrstvové integrované obvody“ vrátane integrovaných obvodov typu kremík na zafíre,

  „optické integrované obvody“,

  „trojrozmerné integrované obvody“,

  „monolitické mikrovlnné integrované obvody“ (MMIC).

1. integrované obvody navrhnuté alebo klasifikované ako odolné proti žiareniu tak, aby odolávali:

a) celkovej dávke najmenej 5 × 103 Gy (kremík);

b) veľkosti dávky najmenej 5 × 106 Gy (kremík)/s alebo

c) pôsobeniu (integrovanému toku) neutrónov (ekvivalentnému 1 MeV) najmenej 5 × 1013 n/cm2 na kremík alebo jeho ekvivalentu pre iné materiály;

Poznámka:   3A001.a)1.c) sa nevzťahuje na štruktúry zložené z kovu, izolantu a polovodivého materiálu (MIS).

2. „mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“, mikroobvody mikroradiča, integrované pamäťové obvody vyrobené zo zlúčeninového polovodiča, analógovo-číslicové prevodníky, integrované obvody obsahujúce analógovo-číslicové prevodníky a uchovávajúce alebo spracúvajúce digitalizované dáta, číslicovo-analógové prevodníky, „elektrooptické“ alebo „optické integrované obvody“ konštruované na „spracovanie signálu“, užívateľom programovateľné logické obvody, zákaznícke integrované obvody, v prípade ktorých je neznáma buď funkcia, alebo kontrolný status zariadenia, v ktorom sa integrovaný obvod bude používať, procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), elektricky vymazateľné programovateľné permanentné pamäte (EEPROM), vyrovnávacie pamäte flash, statické pamäte s náhodným prístupom (SRAM) alebo magnetické pamäte s náhodným prístupom (MRAM), ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a) určené na prevádzku pri teplote prostredia nad 398 K (125 °C);

b) určené na prevádzku pri teplote prostredia menej ako 218 K (– 55 °C) alebo

c) určené na prevádzku v celom rozsahu teplôt prostredia 218 K (– 55 °C) až 398 K (125 °C);

Poznámka:   3A001.a)2 sa nevzťahuje na integrované obvody určené na použitie v civilných automobiloch alebo železničných vlakoch.

3. „mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroobvody mikroradiča vyrobené zo zlúčeninového polovodiča a pracujú s taktovacou frekvenciou procesora presahujúcou 40 MHz.

Poznámka:   3A001.a)3 zahŕňa procesory na spracovanie digitálneho signálu, procesory s digitálnou maticou a digitálne koprocesory.

4. nepoužíva sa;

5. Integrované obvody s analógovo-číslicovým prevodníkom (ADC) a číslicovo-analógovým prevodníkom (DAC):

a) ADC vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

Pozn.:   POZRI TIEŽ 3A101

1. rozlíšenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 10 bitov, s výstupnou rýchlosťou viac ako 1,3 giga vzorkách za sekundu (GSPS);

2. rozlíšenie 10 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, s výstupnou rýchlosťou viac ako 600 mega vzorkách za sekundu (MSPS);

3. rozlíšenie 12 bitov alebo viac, ale menej ako 14 bitov, s výstupnou rýchlosťou viac ako 400 mega vzorkách za sekundu (MSPS);

4. rozlíšenie 14 bitov alebo viac, ale menej ako 16 bitov, s výstupnou rýchlosťou viac ako 250 mega vzorkách za sekundu (MSPS); alebo

5. rozlíšenie 16 bitov alebo viac s výstupným výkonom viac ako 65 mega vzorkách za sekundu (MSPS);

Pozn.:   Integrované obvody obsahujúce analógovo-číslicové prevodníky a uchovávajúce alebo spracúvajúce digitalizované dáta pozri v 3A001.a)14.

Technické poznámky:

1.   Rozlíšenie n bitov zodpovedá kvantovaniu úrovní 2n.

2.   Počet bitov vo výstupnom slove sa rovná rozlíšeniu ADC.

3.   Výkon je maximálny výkon prevodníka bez ohľadu na architektúru alebo prevzorkovanie.

4.   Pri ,viackanálových ADC‘ sa výstupy neagregujú a výkon sa uvádza ako maximálny výkon ktoréhokoľvek z kanálov.

5.   Pri ,integračných ADC‘ alebo pri ,viackanálových ADC‘, ktoré fungujú s medziprevodom, sa výstupy agregujú a výkon sa uvádza ako maximálny kombinovaný celkový výkon.

6.   Dodávatelia sa tiež môžu odvolávať na výkon ako rýchlosť vzorkovania, konverzie alebo priepustnosti. Často sa udáva v megahertzoch (MHz) alebo v mega slovách za sekundu alebo mega vzorkách za sekundu (MSPS).

7.   Na účely merania výkonu sa jedna vzorka za sekundu rovná jednému hertzu alebo jednému výstupnému slovu za sekundu.

8.   ,Viackanálové ADC‘ sú zariadenia, v ktorých je integrovaný viac než jeden ADC tak, že každý z týchto ADC má samostatný analógový vstup.

9.   ,Integračné ADC‘ sú zariadenia s viacerými jednotlivými ADC, ktoré vzorkujú rovnaký analógový vstup v rôznom čase tak, že po agregovaní výstupov sa analógový vstup efektívne prevzorkoval a konvertoval pri vyššej rýchlosti vzorkovania.

b) digitálno-analógové prevodníky (DAC) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1. rozlíšenie 10 bitov alebo viac s ,upravenou rýchlosťou vzorkovania‘ vyššou než 3 500 MSPS alebo

2. rozlíšenie 12 bitov alebo viac s ,upravenou rýchlosťou vzorkovania‘ vyššou než 1 250 MSPS a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a) doba ustálenia menej ako 9 ns až do 0 024 % celkového pásma zo škály celkového pásma alebo

b) ,dynamická škála bez rušivých zložiek‘ (SFDR) väčšia než 68 dBc (nosič) pri syntéze celopásmového analógového signálu 100 MHz alebo najvyššia celopásmová frekvencia analógového signálu pod 100 MHz.

Technické poznámky:

1.   ,Dynamická škála bez rušivých zložiek‘ (SFDR) je pomer hodnoty RMS frekvencie nosiča (maximálna zložka signálu) na vstupe DAC a hodnoty RMS najbližšej najväčšej zvukovej alebo harmonickej zložky na jeho výstupe.

2.   SFDR sa určuje priamo z tabuľky špecifikácií alebo z charakterizačných grafov SFDR/frekvencia.

3   Signál sa nazýva celopásmovým vtedy, ak je jeho amplitúda väčšia než –3 dBfs (úplný rozsah).

4.   ,Upravená rýchlosť vzorkovania‘ pre DAC:

a)   pri konvenčných DAC (bez interpolácie) je ,upravená rýchlosť vzorkovania‘ rýchlosť, pri ktorej sa digitálny signál konvertuje na analógový signál a výstupné analógové hodnoty sa menia prostredníctvom DAC. Ak je možné intepoláciu obísť (faktor interpolácie sa rovná jednej), DAC sa považuje za konvenčný DAC (bez interpolácie);

b)   pri DAC s interpoláciou (prevzorkovacie DAC) je ,upravená rýchlosť vzorkovania‘ vymedzená ako rýchlosť vzorkovania DAC delená najmenším faktorom interpolácie. Pri uvedených DAC sa môže ,upravená rýchlosť vzorkovania‘ nazývať aj:

  rýchlosť vstupu údajov

  rýchlosť vstupu slov

  rýchlosťou vstupu vzoriek

  maximálna rýchlosť vstupu po zbernici

  maximálna rýchlosť pri vstupe z DAC do hodín.

6. elektrooptické a „optické integrované obvody“ určené na „spracovanie signálu“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) najmenej jedna vnútorná „laserová“ dióda;

b) najmenej jeden vnútorný prvok na detekciu svetla a

c) optické vlnovody;

7. logické zariadenia programovateľné u zákazníka, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a) maximálny počet jednobodových digitálnych vstupov/výstupov najmenej 700 alebo

b) ‚súhrnná špičková rýchlosť jednocestného sériového vysielania a prijímania dát‘ 500 Gb/s alebo viac;

Poznámka:   Bod 3A001.a)7 zahŕňa:

  jednoduché programovateľné logické zariadenia (SPLD),

  komplexné programovateľné logické zariadenia (CPLD),

  hradlové polia programovateľné u zákazníka (FPGA),

  logické polia programovateľné u zákazníka (FPLA),

  prepojenia programovateľné u zákazníka (FPIC).

Pozn.:   Integrované obvody s užívateľom programovateľnými logickými obvodmi kombinované s analógovo-číslicovým prevodníkom pozri v 3A001.a)14.

Technické poznámky:

1.   Maximálny počet digitálnych vstupov/výstupov v 3A001.a)7.a) je označovaný aj ako maximálne užívateľské vstupy/výstupy alebo maximálne dostupné vstupy/výstupy podľa toho, či je integrovaný obvod v puzdre alebo či je čip obnažený.

2.   ,Súhrnná špičková rýchlosť jednocestného sériového vysielania a prijímania dát‘ je súčin maximálneho jednosmerného dátového prenosového výkon sériového vysielača s prijímačom, vynásobená počtom vysielačov s prijímačov (transceiverov) na FPGA.

8. nepoužíva sa;

9. integrované obvody s neurónovou sieťou;

10. zákazkové integrované obvody, ktorých funkcia je neznáma alebo výrobcovi nie je známy kontrolný status zariadení, v ktorých sa integrované obvody budú používať, pričom sa tieto vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

a) viac ako 1 500 vývodov;

b) typická „doba oneskorenia základného hradla“ menej ako 0,02 ns alebo

c) prevádzková frekvencia nad 3 GHz;

11. digitálne integrované obvody okrem druhov opísaných v bodoch 3A001.a)3 až 3A001.a)10. a 3A001.a)12, na báze ľubovoľného zlúčeninového polovodiča, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a) ekvivalentný počet hradiel viac ako 3 000 (2 vstupné hradlá) alebo

b) preklápacia frekvencia viac ako 1,2 GHz;

12. procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), ktoré majú menovitú dobu výkonu FFT súboru N bodov menej ako (N log2 N)/20 480 ms, kde N je počet bodov;

Technická poznámka:

Ak N je rovné 1 024 bodov, vzorec uvedený v 3A001.a)12. udáva dobu výkonu operácie 500 μs.

13. integrované obvody priameho digitálneho syntetizátora (DDS) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a) digitálno-analógovým prevodníkom (DAC) s taktovacou frekvenciou procesora 3,5 GHz alebo viac a rozlíšením DAC 10 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, alebo

b) s taktovacou frekvenciou procesora DAC 1,25 GHz alebo viac a rozlíšením DAC 12 bitov alebo viac;

Technická poznámka:

Taktovacia frekvencia procesora DAC môže byť určená ako hlavná taktovacia frekvencia alebo vstupná taktovacia frekvencia.