EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20140702

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009 , ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2014-07-02

2009R0428 — SK — 02.07.2014 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 428/2009

z 5. mája 2009,

ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 134, 29.5.2009, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1232/2011 zo 16. novembra 2011,

  L 326

26

8.12.2011

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 388/2012 z 19. apríla 2012,

  L 129

12

16.5.2012

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014,

  L 173

79

12.6.2014


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 165, 26.6.2009, s. 95  (428/2009)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 224, 27.8.2009, s. 21  (428/2009)
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 428/2009

z 5. mája 2009,

ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

(prepracované znenie)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím ( 1 ), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, je vhodné uvedené nariadenie z dôvodu prehľadnosti prepracovať.

(2)

Položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) by mali podliehať efektívnej kontrole, pokiaľ sa vyvážajú z Európskeho spoločenstva.

(3)

Efektívny spoločný systém kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím je nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie medzinárodných záväzkov a povinností členských štátov, najmä pokiaľ ide o nerozširovanie, a Európskej únie (EÚ).

(4)

Existencia systému spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky na presadzovanie a monitorovanie vo všetkých členských štátoch je nevyhnutným predpokladom zavedenia voľného pohybu položiek s dvojakým použitím v Spoločenstve.

(5)

Zodpovednosť za rozhodovanie o individuálnych, rámcových alebo národných všeobecných vývozných povoleniach alebo o povoleniach na poskytnutie sprostredkovateľských služieb o tranzite položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, alebo o povoleniach na prepravu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV v Spoločenstve spočíva na vnútroštátnych orgánoch. Vnútroštátne ustanovenia a rozhodnutia ovplyvňujúce vývozy položiek s dvojakým použitím musia byť začlenené do rámca spoločnej obchodnej politiky, a najmä nariadenia Rady (EHS) č. 2603/69 z 20. decembra 1969 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy ( 2 ).

(6)

Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám musia byť v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kontroly vývozov alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv.

(7)

Spoločné zoznamy položiek s dvojakým použitím, miesta určenia a usmernenia predstavujú rozhodujúce prvky pre účinný režim kontroly vývozu.

(8)

Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do miesta určenia mimo Spoločenstva by sa taktiež mal kontrolovať.

(9)

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať problematike spätného vývozu a konečného použitia.

(10)

Dňa 22. septembra 1998 zástupcovia členských štátov a Európskej komisie podpísali protokoly ako dodatok k príslušným ochranným dohodám medzi členskými štátmi, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktoré popri iných opatreniach zaväzujú členské štáty poskytovať informácie o špecifikovanom zariadení a nejadrovom materiáli.

(11)

Spoločenstvo prijalo súbor colných pravidiel obsiahnutých v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( 3 ) (ďalej len „Colný kódex Spoločenstva“), a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 ( 4 ), ktorým sa vykonáva nariadenie (EHS) č. 2913/92, ktoré okrem iného stanovilo aj ustanovenia týkajúce sa vývozu a spätného vývozu tovarov. Nič v tomto nariadení neobmedzuje právomoci podľa Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích predpisov ani v súlade s nimi.

(12)

Na základe a v rámci obmedzení článku 30 zmluvy a až do dosiahnutia vyššieho stupňa harmonizácie si členské štáty ponechajú právo vykonávať kontroly prepravy určitých položiek s dvojakým použitím v rámci Spoločenstva na ochranu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Ak sú tieto kontroly spojené s účinnosťou kontrol vývozov zo Spoločenstva, mala by ich periodicky monitorovať Rada.

(13)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia každý členský štát by mal prijať opatrenia poskytujúce príslušným orgánom vhodné právomoci.

(14)

Hlavy štátov alebo vlád EÚ prijali v júni 2003 akčný plán o nešírení zbraní hromadného ničenia (solúnsky akčný plán). Tento akčný plán sa doplnil o stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (stratégia EU WMD), ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003. Podľa kapitoly III tejto stratégie musí Európska únia využiť všetky nástroje na predchádzanie programom šírenia týchto zbraní, ktoré vyvolávajú obavy na globálnej úrovni, na odrádzanie od nich, ich zastavenie a v prípade možnosti na ich likvidáciu. V pododseku 30.A bode 4 uvedenej kapitoly sa osobitne odkazuje na posilnenie politík a postupov kontroly vývozu.

(15)

V rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 prijatej 28. apríla 2004 sa rozhodlo, že všetky štáty prijmú a budú presadzovať účinné opatrenia, ktorými sa zriadia vnútroštátne kontroly zamerané na predchádzanie šíreniu jadrových, chemických alebo biologických zbraní a ich nosičov vrátane vhodných kontrol súvisiaceho materiálu, a na tento účel okrem iného zriadia kontroly tranzitu a sprostredkovania. Súvisiaci materiál je materiál, zariadenia alebo technológie, na ktoré sa vzťahujú príslušné mnohostranné zmluvy a dojednania, alebo materiál, zariadenia alebo technológie vo vnútroštátnych kontrolných zoznamoch, ktoré by sa mohli použiť na naprojektovanie, vývoj, výrobu alebo použitie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov.

(16)

Toto nariadenie sa vzťahuje na položky, ktoré len prechádzajú územím Spoločenstva, to znamená na položky, ktoré nemajú pridelené iné colne schválené určenie alebo použitie ako colný režim vonkajšieho tranzitu alebo ktoré sú prepustené len do slobodného pásma alebo bezcolného skladu a ktoré sa nemusia evidovať v rámci schválenej skladovej evidencie. Preto by sa orgánom členských štátov mala poskytnúť možnosť v jednotlivých prípadoch zakázať tranzit položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, pokiaľ tieto orgány majú dostatočne odôvodnené podozrenie na základe spravodajských alebo iných zdrojov, že tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na šírenie zbraní hromadného ničenia alebo ich nosičov.

(17)

Mali by sa zaviesť aj kontroly poskytovania sprostredkovateľských služieb, keď príslušné vnútroštátne orgány informovali sprostredkovateľa o skutočnosti alebo si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že toto sprostredkovanie môže viesť k výrobe alebo dodaniu zbraní hromadného ničenia v tretej krajine.

(18)

Je vhodné dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ, aby sa podporila bezpečnosť EÚ, ako aj medzinárodná bezpečnosť a aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre vývozcov EÚ. Je preto vhodné, aby sa v súlade s odporúčaniami solúnskeho akčného plánu a výzvami uvedenými v stratégii EU WMD pred udelením vývozného povolenia rozšíril rozsah konzultácií medzi členskými štátmi. Výhody tohto prístupu by zahŕňali napríklad zaistenie, že by nenastalo ohrozenie základných bezpečnostných záujmov členského štátu v dôsledku vývozu z iného členského štátu. Väčším zblížením podmienok vykonávania kontrol položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú v tomto nariadení uvedené, a harmonizáciou podmienok používania rôznych druhov povolení, ktoré sa môžu na základe tohto nariadenia udeliť, sa zabezpečí jednotnejšie a konzistentnejšie uplatňovanie kontrol. Zlepšením definície nehmotného prenosu technológie, aby zahŕňala sprístupnenie kontrolovanej technológie osobám mimo EÚ, ako aj ďalším zosúladením spôsobov výmeny citlivých informácií medzi členskými štátmi so spôsobmi výmeny informácií v rámci režimov medzinárodnej kontroly vývozu, a to najmä vytvorením možnosti zriadiť bezpečný elektronický systém na výmenu informácií medzi členským štátmi, by sa podporilo úsilie vynakladané na presadzovanie bezpečnosti.

(19)

Každý členský štát by mal stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

PREDMET A DEFINÍCIE

Článok 1

Toto nariadenie určuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1. „položky s dvojakým použitím“ predstavujú položky vrátane softvéru a technológie, ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako aj na vojenské účely, a budú zahŕňať všetky tovary, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení;

2. „vývoz“ znamená:

i) vývozný proces v zmysle článku 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (Colný kódex Spoločenstva);

ii) spätný vývoz v zmysle článku 182 uvedeného kódexu s výnimkou položiek v tranzite a

iii) prenos softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia do miest určenia mimo Európskeho spoločenstva; tento prenos zahŕňa elektronické sprístupnenie takéhoto softvéru a technológie právnickým alebo fyzickým osobám a partnerstvám mimo Spoločenstva. Vývoz znamená aj ústny prenos technológie, keď sa technológia opíše cez telefón;

3. „vývozca“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo partnerstvo:

i) v mene ktorej (ktorého) sa vypracuje vývozné colné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia zmluvu s príjemcom v tretej krajine a má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Spoločenstva. Pokiaľ nebola uzatvorená žiadna zmluva o vývoze alebo ak držiteľ zmluvy nekoná vo svojom vlastnom mene, tak potom vývozcom sa rozumie osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Spoločenstva;

ii) ktorá rozhoduje o prenose alebo sprístupnení softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akoukoľvek inou elektronickou cestou do destinácií mimo Spoločenstva.

Ak právo disponovať položkou s dvojakým použitím prináleží osobe usadenej mimo Spoločenstva na základe zmluvy, z ktorej sa pri vývoze vychádza, vývozca sa bude považovať za zmluvnú stranu usadenú v Spoločenstve;

4. „vývozné colné vyhlásenie“ znamená úkon, ktorým určitá osoba naznačuje v predpísanej forme a predpísaným spôsobom prianie začleniť položky s dvojakým použitím do vývozného procesu;

5. „sprostredkovateľské služby“ znamenajú:

 rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky položiek s dvojakým použitím z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

 predaj alebo nákup položiek s dvojakým použitím, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.

Na účely tohto nariadenia je poskytnutie len doplnkových služieb vyňaté z tejto definície. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama a propagácia;

6. „sprostredkovateľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo partnerstvo, ktorá má bydlisko alebo je usadená v členskom štáte Spoločenstva a ktorá vykonáva činnosti vymedzené podľa bodu 5 smerom zo Spoločenstva na územie tretej krajiny;

7. „tranzit“ znamená prepravu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, vstupujúcich na a prechádzajúcich cez colné územie Európskeho spoločenstva s miestom určenia mimo Európskeho spoločenstva;

8. „individuálne vývozné povolenie“ znamená povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi pre jedného koncového používateľa alebo príjemcu v tretej krajine, ktoré sa vzťahuje na jednu alebo viac položiek s dvojakým použitím;

▼M1

9. „všeobecné vývozné povolenie Únie“ je povolenie vývozu na vývoz do určitých krajín, ktoré sa udeľuje všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky a požiadavky na jeho používanie uvedené v prílohách IIa až IIf;

▼B

10. „rámcové vývozné povolenie“ znamená povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi na typ alebo kategóriu položky s dvojakým použitím, ktoré môže platiť na vývoz jednému alebo viacerým koncovým používateľom a/alebo v jednej alebo viacerých špecifikovaných tretích krajinách;

11. „národné všeobecné vývozné povolenie“ znamená vývozné povolenie udelené v súlade s článkom 9 ods. 2 a vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s článkom 9 a prílohou IIIc;

12. „colné územie Európskej únie“ znamená územie v zmysle článku 3 Colného kódexu Spoločenstva;

13. „položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva“ znamenajú položky, ktoré majú štatút tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v zmysle článku 4 ods. 8 Colného kódexu Spoločenstva.KAPITOLA II

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 3

1.  Pokiaľ ide o vývoz položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, treba požiadať o povolenie.

2.  V zmysle článku 4 alebo článku 8 sa môže vyžadovať povolenie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I do všetkých alebo niektorých miest určenia.

Článok 4

1.  Povolenie sa vyžadujena vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, ak vývozcu príslušné orgány členského štátu, v ktorom je usadený, informovali, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na použitie v spojení s vývojom, produkciou, manipuláciou, prevádzkovaním, údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo distribuovaním chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo s vývojom, produkciou, údržbou alebo skladovaním riadených striel schopných dopravovať takéto zbrane.

2.  Povolenie sa taktiež vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, ak na kupujúcu krajinu alebo krajinu určenia bolo ►M1  prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou ◄ alebo prostredníctvom rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) uvalené zbrojné embargo alebo na ktorú bolo uvalené zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a ak bol vývozca informovaný orgánmi uvedenými v odseku 1 o tom, že príslušné položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na konečné použitie vojenského charakteru. Na účely tohto odseku sa pod „konečné použitie vojenského charakteru“ rozumie:

a) začlenenie do vojenských položiek uvedených vo vojenskom zozname členských štátov;

b) používanie výrobného, skúšobného alebo analytického zariadenia a jeho komponentov na vývoj, výrobu alebo údržbu vojenských položiek uvedených vo vyššie uvedenom zozname;

c) používanie akýchkoľvek nefinalizovaných výrobkov v závode na výrobu vojenských položiek uvedených vo vyššie uvedenom zozname.

3.  Povolenie sa taktiež vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, pokiaľ vývozcu informovali orgány uvedené v odseku 1 o tom, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie ako súčiastky alebo komponenty vojenských položiek uvedených v národnom vojenskom zozname, ktoré boli vyvezené z územia daného členského štátu bez povolenia alebo pri porušovaní povolenia predpísaného vnútroštátnymi predpismi daného členského štátu.

4.  Ak si je vývozca vedomý toho, že položky, ktoré navrhuje vyvážať, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, sú určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek použitie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, tak potom musí o tom upovedomiť orgány uvedené v odseku 1, ktoré rozhodnú o tom, či je, alebo nie účelné podrobiť daný vývoz vystaveniu povolenia.

5.  Členský štát môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré ukladajú požiadavku povolenia v prípade vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, pokiaľ vývozca má dôvody mať podozrenie, že tieto položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek z účelov uvádzaných v odseku 1.

6.  Členský štát, ktorý vyžaduje žiadosť o povolenie pri uplatňovaní odseku 1 až 5 v prípade vývozu položky s dvojakým použitím neuvedenej v prílohe I, v prípade potreby informuje ostatné členské štáty a Komisiu. Ostatné členské štáty dôsledne zvážia túto informáciu a v primeranom rozsahu informujú svoje colné úrady a ostatné príslušné vnútroštátne orgány.

7.  Ustanovenia článku 13 ods. 1, 2 a 5 až 7 sa uplatňujú v prípadoch týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I.

8.  Toto nariadenie sa nedotýka práv členských štátov prijať vnútroštátne opatrenia podľa článku 11 nariadenia (EHS) č. 2603/69.

Článok 5

1.  Povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s položkami s dvojakým použitím sa vyžaduje pre položky uvedené v prílohe I, ak príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený, ho informovali, že dané položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1. Ak si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I, v súvislosti s ktorými ponúka sprostredkovateľské služby, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1, musí o tom informovať príslušné orgány, ktoré rozhodnú o tom, či je vhodné v prípade takýchto sprostredkovateľských služieb uložiť požiadavku na povolenie.

2.  Členský štát môže rozšíriť uplatňovanie odseku 1 aj na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v zozname a sú určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1, a na položky s dvojakým použitím určené na konečné vojenské použitie, ako aj na miesta určenia uvedené v článku 4 ods. 2.

3.  Členský štát môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa ukladá požiadavka na povolenie sprostredkovania položiek s dvojakým použitím, ak má sprostredkovateľ odôvodnené podozrenie, že tieto položky sú alebo môžu byť určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1.

4.  Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 2, 3 a 4.

Článok 6

1.  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje tranzit položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, môžu tento tranzit zakázať, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1. Pri prijímaní rozhodnutia o takomto zákaze členské štáty prihliadajú na svoje povinnosti a záväzky, ktoré im vyplývajú ako stranám medzinárodných dohôd alebo členom medzinárodných režimov pre nešírenie zbraní.

2.  Členský štát môže ustanoviť, že príslušné orgány pred prijatím rozhodnutia o tom, či zakázať tranzit, môžu v jednotlivých prípadoch uložiť požiadavku na povolenie osobitného tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1.

3.  Členský štát môže rozšíriť uplatňovanie odseku 1 aj na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú v zozname a sú určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1 a na položky s dvojakým použitím určené na konečné vojenské použitie, ako aj na miesta určenia uvedené v článku 4 ods. 2.

4.  Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 2, 3 a 4.

Článok 7

Toto nariadenie sa netýka poskytovania služieb ani prenosu technológie, pokiaľ sa takéto poskytovanie alebo prenos týka cezhraničného pohybu osôb.

Článok 8

1.  Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku na povolenie vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo na základe úvah o ľudských právach.

2.  Členské štáty oznámia opatrenia prijaté na základe odseku 1 Komisii bezodkladne po ich prijatí a uvedú presné dôvody týchto opatrení.

3.  Členské štáty taktiež bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v opatreniach prijatých na základe odseku 1.

4.  Komisia zverejní opatrenia, ktoré jej boli oznámené na základe odsekov 2 a 3, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.KAPITOLA III

VÝVOZNÉ POVOLENIE A POVOLENIE NA POSKYTNUTIE SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

Článok 9

▼M1

1.  Týmto nariadením sa pre určitý vývoz stanovený v prílohách IIa až IIf zavádzajú všeobecné vývozné povolenia Únie.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, môžu zakázať vývozcovi používať tieto povolenia, ak existuje akékoľvek odôvodnené podozrenie o jeho schopnosti dodržiavať takéto povolenie alebo niektoré ustanovenie právnych predpisov o kontrole vývozu.

Príslušné orgány členských štátov si vymieňajú informácie o vývozcoch, ktorým bolo odobrané právo využívať všeobecné vývozné povolenie Únie, okrem prípadu, ak určia, že vývozca sa nebude pokúšať vyviezť položky s dvojakým použitím cez iný členský štát. Na tento účel sa používa systém uvedený v článku 19 ods. 4.

▼M3

S cieľom zabezpečiť, aby sa všeobecné vývozné povolenia Únie uvedené v prílohách IIa až IIf vzťahovali len na transakcie s nízkym rizikom, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 23a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o vyňatie miest určenia z rozsahu pôsobnosti uvedených všeobecných vývozných povolení Únie, ak sa na takéto miesta určenia uvalí zbrojné embargo podľa článku 4 ods. 2

Ak sa v prípade takýchto zbrojných embárg vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov vyňať určité miesta určenia z rozsahu pôsobnosti všeobecného vývozného povolenia Únie, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup stanovený v článku 23b.

▼B

2.  Na všetky ostatné vývozy, na ktoré sa na základe tohto nariadenia vyžaduje povolenie, takéto povolenie vydajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený. Podliehajúc obmedzeniu špecifikovanému v odseku 4, takéto povolenie môže byť individuálnym, rámcovým alebo všeobecným povolením.

Všetky povolenia sú platné v rámci celého Spoločenstva.

Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie, aby príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii úplné informácie najmä o koncovom používateľovi, krajine určenia a o koncových použitiach vyvážanej položky. Povolenie môže v prípade potreby podliehať povinnosti predložiť vyhlásenie o konečnom použití.

3.  Členské štáty spracujú žiadosti o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou.

4.  Národné všeobecné vývozné povolenia:

▼M1

a) neplatia pre položky uvedené v prílohe IIg;

▼B

b) sa vymedzia vnútroštátnym právom alebo praxou. Môžu ich využívať všetci vývozcovia usadení alebo s bydliskom v členskom štáte, ktorý tieto povolenia vydáva, ak spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré ho dopĺňajú. Vydávajú sa v súlade s údajmi uvedenými v prílohe IIIc. Vydávajú sa v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii každé vydané alebo zmenené národné všeobecné vývozné povolenie. Komisia tieto oznámenia uverejňuje v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

c) sa nesmú použiť, ak vývozcu informovali jeho orgány o tom, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 3 alebo na použitia uvedené v článku 4 ods. 2 v krajine, na ktorú bolo ►M1  prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou ◄ alebo prostredníctvom rozhodnutia OBSE uvalené zbrojné embargo alebo na ktorú bolo uvalené zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky sú určené na vyššie uvedené použitia.

5.  Členské štáty ponechajú v platnosti alebo zavedú do svojich príslušných právnych predpisov možnosť udeľovania rámcového vývozného povolenia.

6.  Členské štáty poskytnú Komisii zoznam orgánov splnomocnených:

a) udeľovať vývozné povolenia na položky s dvojakým použitím;

b) rozhodovať o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, podľa tohto nariadenia.

Komisia zverejní zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 10

1.  Povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia udeľujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený. Tieto povolenia sa udeľujú na stanovené množstvo konkrétnych položiek prepravovaných medzi dvoma alebo viacerými tretími krajinami. Musí sa v ňom jednoznačne určiť miesto, kde sa položky v tretej krajine pôvodu nachádzajú, koncový používateľ a presné miesto, kde sa nachádza. Povolenia sú platné v celom Spoločenstve.

2.  Sprostredkovatelia poskytujú príslušným orgánom všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, najmä údaje o mieste, kde sa položky s dvojakým použitím v tretej krajine pôvodu nachádzajú, jasný opis týchto položiek a množstvo, ktorého sa transakcia týka, tretiu krajinu určenia, koncového používateľa v tejto krajine a presné miesto, kde sa nachádza.

3.  Členské štáty spracujú žiadosti o povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou.

4.  Členské štáty poskytnú Komisii zoznam orgánov splnomocnených na udeľovanie povolení na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia. Komisia uverejní zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 11

1.  Ak položky s dvojakým použitím, vzhľadom na ktoré bola podaná žiadosť o individuálne vývozné povolenie do miesta určenia neuvedeného v ►M1  prílohe IIa ◄ alebo akéhokoľvek miesta určenia v prípade položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV, sa nachádzajú alebo budú nachádzať v jednej alebo vo viacerých členských štátoch, než ako je ten, v ktorom bola žiadosť podaná, táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti. Príslušné orgány členského štátu, ktorým bola žiadosť o povolenie podaná, bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi daného členského štátu alebo štátov a poskytnú príslušné informácie. Konzultovaný členský štát alebo štáty oznámia do 10 pracovných dní akékoľvek námietky, ktoré by mohli prípadne mať voči udeleniu takéhoto povolenia, čo bude záväzné pre členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná.

Ak do 10 pracovných dní neprídu žiadne námietky, chápe sa to tak, že konzultovaný členský štát alebo štáty nemajú námietky.

Vo výnimočných prípadoch ktorýkoľvek konzultovaný členský štát môže požiadať o predĺženie desaťdňovej lehoty. Toto predĺženie však nemôže prekročiť 30 pracovných dní.

2.  Ak by nejaký vývoz mohol škodiť jeho zásadným bezpečnostným záujmom, tak potom daný členský štát môže požiadať iný členský štát o to, aby takéto vývozné povolenie neudelil, alebo ak už takéto povolenie bolo udelené, tak potom požiadať o jeho zrušenie, pozastavenie, zmenu alebo odvolanie. Členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, bezodkladne začne konzultácie nezáväzného charakteru so žiadajúcim členským štátom, ktoré sa musia ukončiť do 10 pracovných dní. Ak sa žiadaný členský štát rozhodne udeliť povolenie, mal by to elektronickým systémom uvedeným v článku 13 ods. 6 oznámiť Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 12

1.  Pri rozhodovaní o tom, či udeliť, alebo neudeliť individuálne alebo rámcové vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, členské štáty zohľadnia všetky závažné dôvody vrátane:

a) povinností a záväzkov, ktoré každý z nich prijal ako člen príslušných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia jadrových zbraní a kontrole vývozov alebo tým, že ratifikoval príslušné medzinárodné zmluvy;

b) ich povinností na základe sankcií uvalených na základe ►M1  rozhodnutia alebo spoločnej pozície ◄ prijatej Radou, alebo rozhodnutia OBSE, alebo záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;

c) dôvodov národnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane tých, ktoré sú zahrnuté v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu ( 5 );

d) dôvodov týkajúcich sa plánovaného konečného použitia a rizika diverzie.

2.  Okrem kritérií stanovených v odseku 1 členské štáty vezmú pri posudzovaní žiadosti o rámcové vývozné povolenie do úvahy aj to, či vývozca používa vhodné a primerané prostriedky a postupy, ktoré zabezpečujú súlad s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolenia.

Článok 13

1.  Príslušné orgány členských štátov, konajúc v súlade s týmto nariadením, môžu odmietnuť udeliť vývozné povolenie a môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré už udelili. V prípade, že odmietnu, zrušia, pozastavia, podstatne obmedzia alebo odvolajú vývozné povolenie alebo ak sa rozhodnú nepovoliť zamýšľaný vývoz, tak to oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii a poskytnú im príslušné informácie. V prípade, že príslušné orgány členského štátu pozastavili platnosť vývozného povolenia, konečné posúdenie sa oznamuje členským štátom a Komisii pri ukončení lehoty pozastavenia.

2.  Príslušné orgány členských štátov preskúmajú zamietnutia povolení oznámených podľa odseku 1 do troch rokov od ich oznámenia a odvolajú ich, zmenia ich alebo ich obnovia. Príslušné orgány členských štátov čo najskôr oznámia výsledky preskúmania príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii. Zamietnutia, ktoré nie sú odvolané, zostanú v platnosti.

3.  Príslušné orgány členských štátov bezodkladne oznamujú členským štátom a Komisii rozhodnutia o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ktoré sa prijali podľa článku 6. Tieto oznámenia obsahujú všetky relevantné informácie vrátane klasifikácie položky, jej technických parametrov, krajiny určenia a koncového používateľa.

4.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú aj na povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských činností.

5.  Predtým než príslušné orgány členského štátu, ktoré konajú podľa tohto rozhodnutia, udelia vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb alebo rozhodnú o tranzite, preskúmajú všetky platné zamietnutia alebo rozhodnutia o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, prijatých podľa tohto nariadenia, aby stanovili, či povolenie alebo tranzit neboli zamietnuté príslušnými orgánmi iného členského štátu alebo štátov v zásade pre identickú transakciu (čo znamená pre položku, ktorá má v zásade identické parametre alebo technické charakteristiky pre toho istého koncového používateľa alebo príjemcu. Najskôr konzultujú s príslušnými orgánmi členského štátu alebo štátov, ktoré vydali takéto zamietnutie (zamietnutia) alebo rozhodnutia o zákaze tranzitu, ako je to stanovené v odsekoch 1 a 3. Ak sa po takýchto konzultáciách príslušné orgány členského štátu rozhodnú udeliť povolenie alebo povoliť tranzit, informujú príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu, pričom poskytnú všetky relevantné informácie s cieľom vysvetliť toto rozhodnutie.

▼M1

6.  Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa vykonávajú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane systému uvedeného v článku 19 ods. 4.

▼B

7.  Všetky informácie, o ktoré sa delia v súlade s ustanoveniami tohto článku, sú, pokiaľ ide o ich dôvernosť, v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 3, 4 a 6.

Článok 14

1.  Všetky individuálne a rámcové vývozné povolenia a povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských služieb sa musia vydať písomne alebo elektronickými prostriedkami na formulároch obsahujúcich aspoň všetky prvky a v poradí podľa vzoru uvedeného v prílohách IIIa a IIIb.

2.  Na požiadanie vývozcov musia byť rámcové vývozné povolenia, ktoré obsahujú kvantitatívne obmedzenia, rozdelené.KAPITOLA IV

AKTUALIZOVANIE ZOZNAMU POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Článok 15

1.  Zoznamy položiek s dvojakým použitím uvedené v prílohe I sa aktualizujú v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia nukleárnych zbraní a o kontrole vývozu alebo formou ratifikácie relevantných medzinárodných zmlúv.

2.  Príloha IV, ktorá je podmnožinou prílohy I, sa aktualizuje s prihliadnutím na článok 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na záujmy členských štátov v oblasti verejného poriadku a verejnej bezpečnosti.

▼M3

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23a prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie zoznamu položiek s dvojakým použitím stanoveného v prílohe I. Príloha I sa aktualizuje v rozsahu stanovenom v odseku 1 tohto článku. Ak sa aktualizácia prílohy I týka položiek s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené aj v prílohách IIa až IIg alebo IV, zodpovedajúcim spôsobom sa zmenia aj uvedené prílohy.

▼BKAPITOLA V

COLNÉ KONANIE

Článok 16

1.  Po splnení formalít na vývoz položiek s dvojakým použitím na colnom úrade zodpovednom za vybavovanie vývozného colného vyhlásenia vývozca predloží dôkaz o tom, že získal všetky potrebné vývozné povolenia.

2.  Od vývozcu sa môže požadovať preklad akýchkoľvek dokumentov dodaných ako dôkaz do úradného jazyka členského štátu, v ktorom bolo vývozné colné vyhlásenie predložené.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek jemu delegované právomoci podľa Colného kódexu Spoločenstva alebo v súlade s ním, členský štát môže taktiež na obdobie nepresahujúce dĺžku uvedenú v odseku 4, pozastaviť proces vývozu zo svojho územia alebo v prípade potreby inak zabrániť tomu, aby položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I, na ktoré sa vzťahuje platné vývozné povolenie, opustili Spoločenstvo cez jeho územie, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že:

a) pri udeľovaní povolenia sa nebrali do úvahy relevantné informácie alebo

b) okolnosti sa od udelenia povolenia podstatne zmenili.

4.  V prípade uvedenom v odseku 3 sa bude s príslušnými orgánmi členského štátu, ktoré udelili vývozné povolenie, bezodkladne konzultovať tak, aby mohli podniknúť opatrenia podľa článku 13 ods. 1. Pokiaľ sa tieto príslušné orgány rozhodnú povolenie zachovať, odpovedia v lehote do 10 pracovných dní, pričom táto lehota môže byť na ich žiadosť za výnimočných okolností predĺžená na 30 pracovných dní. V takomto prípade, ak do 10, prípadne 30 dní nepríde žiadna odpoveď, položky s dvojakým použitím sa bezodkladne uvoľnia. Členský štát, ktorý udelil povolenie, o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

Článok 17

1.  Členské štáty môžu stanoviť, aby sa colné formality na vývoz položiek s dvojakým použitím mohli splniť iba na colných úradoch na to splnomocnených.

2.  Členské štáty, ktoré využijú alternatívu uvedenú v odseku 1, informujú Komisiu o riadne splnomocnených colných úradoch. Komisia zverejní túto informáciu v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 18

Ustanovenia článkov 843 a 912a až 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplatňujú na obmedzenia týkajúce sa vývozu, spätného vývozu a opustenia colného územia položiek s dvojakým použitím, na vývoz ktorých sa podľa tohto nariadenia vyžaduje povolenie.KAPITOLA VI

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 19

1.  Členské štáty v spolupráci s Komisiou prijmú všetky vhodné opatrenia na ustanovenie priamej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom eliminovať riziko, aby možné rozdielnosti pri uplatňovaní vývozných kontrol položiek s dvojakým použitím mohli mať za následok odklonenie obchodu, čím by mohli vzniknúť ťažkosti pre jeden alebo viacero členských štátov.

2.  Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na ustanovenie priamej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť efektívnosť režimu Spoločenstva na kontrolu vývozu. Takéto informácie môžu zahŕňať:

a) informácie o vývozcoch, ktorým bolo na základe vnútroštátnych sankcií odňaté právo využívať národné všeobecné vývozné povolenia alebo ►M1  všeobecné vývozné povolenia Únie ◄ ;

b) údaje o citlivých koncových používateľoch, účastníkoch podozrivých obstarávacích činností, a ak sú dostupné, o použitých trasách.

3.  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ( 6 ), najmä ustanovenia o dôvernosti informácií, sa uplatňuje mutatis mutandis bez toho, aby bol dotknutý článok 23 tohto nariadenia.

▼M1

4.  Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím vytvorenou podľa článku 23 zriadi bezpečný a šifrovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou. Európskemu parlamentu sa poskytnú informácie o rozpočte systému, jeho rozvoji, predbežnej a konečnej podobe a fungovaní, ako aj o nákladoch na sieť.

▼B

5.  Poskytovanie usmernení vývozcom a sprostredkovateľom je zodpovednosťou členských štátov, v ktorých títo vývozcovia alebo sprostredkovatelia majú bydlisko alebo v ktorých sú usadení. Komisia a Rada môžu poskytovať usmernenia a/alebo odporúčania o najlepších postupoch pre subjekty uvedené v tomto nariadení.

6.  Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 7 ) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 8 ).KAPITOLA VII

KONTROLNÉ OPATRENIA

Článok 20

1.  Vývozcovia položiek s dvojakým použitím vedú podrobné registre alebo záznamy o svojich vývozoch v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou platnou v príslušných členských štátoch. Takéto registre alebo záznamy zahŕňajú najmä obchodné dokumenty, ako sú faktúry, vyhlásenia, prepravné a ostatné expedičné dokumenty, ktoré obsahujú dostatok informácií na to, aby bolo možné identifikovať:

a) opis položiek s dvojakým použitím;

b) množstvo položiek s dvojakým použitím;

c) názov a adresu vývozcu a príjemcu;

d) pokiaľ je známe, tak aj konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.

2.  V súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou platnými v príslušných členských štátoch sprostredkovatelia vedú registre alebo záznamy o sprostredkovateľských službách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5, aby boli schopní na požiadanie preukázať opis položiek s dvojakým použitím, ktoré boli predmetom sprostredkovateľských služieb, obdobie, v ktorom boli predmetom sprostredkovateľských služieb, ich miesto určenia a krajiny dotknuté týmito sprostredkovateľskými službami.

3.  Registre alebo záznamy a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočnil vývoz alebo v ktorom sa poskytli sprostredkovateľské služby. Na požiadanie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je vývozca usadený alebo v ktorom je sprostredkovateľ usadený alebo má bydlisko.

Článok 21

Na zabezpečenia správneho uplatňovania tohto nariadenia každý členský štát vykoná akékoľvek opatrenia nevyhnutné na to, aby sa príslušným orgánom umožnilo:

a) zhromaždiť informácie o každej objednávke alebo transakcii zahŕňajúcej položky s dvojakým použitím;

b) zabezpečiť, aby sa opatrenia na kontrolu vývozu riadne uplatňovali, čo môže zahŕňať najmä právomoc vstupovať do priestorov osôb zúčastňujúcich sa na vývoznej transakcii alebo sprostredkovateľov zaangažovaných na poskytnutí sprostredkovateľských služieb podľa okolností stanovených v článku 5.KAPITOLA VIII

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 22

1.  Povolenie sa vyžaduje na prepravu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV v rámci Spoločenstva. Na položky uvedené v prílohe IV časti 2 sa nevzťahuje všeobecné povolenie.

2.  Členský štát môže uložiť požiadavku na povolenie na prepravu iných položiek s dvojakým použitím z ich územia do iného členského štátu v prípadoch, keď v čase prepravy:

 operátor vie, že miesto konečného určenia dotknutých položiek sa nachádza mimo Spoločenstva,

 vývoz týchto položiek na toto miesto konečného určenia podlieha v členskom štáte, z ktorého sa majú tieto položky premiestniť, požiadavke na povolenie podľa článku 3, 4 alebo 8 a takýto vývoz priamo z jeho územia nie je povolený na základe všeobecného alebo rámcového povolenia,

 položky sa v členskom štáte, do ktorého sa premiestňujú, nemajú nijako spracovať v zmysle článku 24 Colného kódexu Spoločenstva.

3.  O povolenie na prepravu sa musí požiadať v členskom štáte, z ktorého sa majú položky s dvojakým použitím prepraviť.

4.  V prípadoch, keď už následný vývoz položiek s dvojakým použitím bol akceptovaný v rámci konzultačných postupov uvedených v článku 11, ten členský štát, z ktorého sa položky majú premiestniť, vydáva povolenie na prepravu operátorovi bezodkladne, pokiaľ sa okolnosti podstatne nezmenili.

5.  Členský štát, ktorý prijme právne predpisy, ktorým sa ukladá takáto požiadavku, informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal. Komisia uverejní tieto informácie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

6.  Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 sa netýkajú uplatňovania vnútorných hraničných kontrol v rámci Spoločenstva, ale výhradne iba kontrol, ktoré sa vykonávajú ako súčasť bežných kontrolných postupov uplatňovaných nediskriminačným spôsobom na celom území Spoločenstva.

7.  Uplatňovanie opatrení podľa odsekov 1 a 2 nesmie mať v žiadnom prípade za následok tú skutočnosť, aby preprava z jedného štátu do druhého podliehala reštrikčnejším podmienkam v porovnaní s tými, ktoré sa vyžadujú pri vývozoch tých istých položiek do tretích krajín.

8.  Dokumenty a záznamy o preprave položiek s dvojakým použitím v rámci Spoločenstva uvedených v prílohe I sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa preprava realizovala, a na požiadanie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, z ktorého boli tieto položky prepravené.

9.  Členský štát môže prostredníctvom vnútroštátnych predpisov vyžadovať, že sa budú musieť poskytnúť dodatočné informácie týkajúce sa týchto položiek príslušným orgánom tohto členského štátu v prípade akejkoľvek prepravy v rámci Spoločenstva z tohto štátu, pokiaľ ide o položky uvedené v kategórii 5 časti 2 prílohy I, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV.

10.  Príslušné obchodné dokumenty týkajúce sa prepravy položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I v rámci Spoločenstva budú jasne indikovať, že tieto položky podliehajú kontrolám, pokiaľ sa vyvážajú zo Spoločenstva. Príslušné obchodné dokumenty obsahujú najmä všetky kúpno-predajné zmluvy, potvrdenia objednávok, faktúry a záznamy o expedícii.

Článok 23

1.  Zriaďuje sa koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím pod predsedníctvom zástupcu Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny svojho zástupcu.

Preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú by mohol nastoliť tak predseda, ako aj zástupca členského štátu.

2.  Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím alebo koordinačná skupina, vždy keď to považuje za potrebné, konzultuje s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie dotýka.

▼M1

3.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti skupiny, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím, ktorá podlieha článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 9 ).

▼M3

Článok 23a

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 2. júla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 23b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 23a ods. 5 V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼B

Článok 24

Každý členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie správneho presadenia všetkých ustanovení tohto nariadenia. Najmä stanoví sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia alebo ustanovení prijatých na jeho vykonanie. Tieto pokuty musia byť účinné, proporcionálne a odrádzajúce.

▼M1

Článok 25

1.  Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

2.  Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho vykonávaní a hodnotení jeho vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

3.  Osobitné oddiely správy sú venované:

a) koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím a jej činnosti. Informácie, ktoré poskytne Komisia o činnosti koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím, preskúmaniach a konzultáciách, sa spracúvajú ako dôverné v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácia sa v každom prípade považuje za dôvernú, ak by jej zverejnenie malo pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;

b) vykonávaniu článku 19 ods. 4 a informujú o tom, v ktorom štádiu sa nachádza proces vytvárania bezpečného a šifrovaného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

c) vykonávaniu článku 15 ods. 1;

d) vykonávaniu článku 15 ods. 2;

e) podrobným informáciám o opatreniach prijatých členskými štátmi podľa článku 24 a oznámených Komisii podľa odseku 1 tohto článku.

4.  Najneskôr do 31. decembra 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma vykonávanie tohto nariadenia s osobitným ohľadom na vykonávanie prílohy IIb (všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ002), a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o otázku zásielok s nízkou hodnotou.

▼M1

Článok 25a

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dohôd o vzájomnej administratívnej pomoci alebo protokolov v colných záležitostiach uzatvorených medzi Európskou úniou a tretími krajinami, Rada môže udeliť Komisii povolenie rokovať s tretími krajinami o dohodách, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom zrušiť povinnosť žiadať o povolenie pri spätných vývozoch v rámci územia Európskej únie. Tieto rokovania sa uskutočnia v súlade s postupmi stanovenými v článku 207 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prípadne v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

▼B

Článok 26

Toto nariadenie sa nedotýka:

 uplatňovania článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

 uplatňovania Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 27

Nariadenie (ES) č. 1334/2000 sa zrušuje s účinnosťou od 27. augusta 2009.

V prípade žiadostí o vývozné povolenie podaných pred 27. augustom 2009 sa však naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 90 dní po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2
PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 3 tohto nariadenia

ZOZNAM POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Tento zoznam zavádza medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime, MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers‘ Group, NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention, CWC).

OBSAH

Poznámky

Akronymy a skratky

Definície

Kategória 0

Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

Kategória 1

Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo

Kategória 2

Spracovanie materiálov

Kategória 3

Elektronika

Kategória 4

Počítače

Kategória 5

Telekomunikácie a „ochrana informácií“

Kategória 6

Snímače a lasery

Kategória 7

Navigácia a letecká elektronika

Kategória 8

Námorné loďstvo

Kategória 9

Letectvo, kozmonautika a pohon

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE I

1. Pre kontrolu tovarov, ktoré sú navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, pozri príslušný(-é) zoznam(-y) kontrol vojenských tovarov vedených jednotlivými členskými štátmi. Odkazy v tejto prílohe, ktoré uvádzajú „POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV“, sa týkajú tých istých zoznamov.

2. Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie:   Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

3. Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové aj použité tovary.

4. V niektorých prípadoch sú chemikálie uvedené v podobe názvu a čísla CAS. Zoznam sa vzťahuje na chemikálie s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť konkrétnu chemikáliu alebo zmes bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemikálií majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemikáliu môžu mať tiež odlišné čísla CAS.

POZNÁMKA K JADROVEJ TECHNOLÓGII (NTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórie 0.)

„Technológia“ priamo spojená s akýmikoľvek tovarmi kontrolovanými v kategórii 0 sa kontroluje podľa ustanovení kategórie 0.

„Technológia“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Schválenie tovarov na vývoz taktiež povoľuje vývoz minimálnej „technológie“ požadovanej na inštaláciu, prevádzku, údržbu a opravy tovarov pre toho istého koncového užívateľa.

Kontroly prenosu „technológie“ sa netýkajú informácií „vo verejnej sfére“ ani „základného vedeckého výskumu“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórií 1 až 9.)

Vývoz „technológie“, ktorá sa „požaduje“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov kontrolovaných v kategóriách 1 – 9, sa kontroluje podľa ustanovení kategórií 1 až 9.

„Technológia“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Kontroly sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom pre inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz bol povolený.

Dôležité upozornenie:   Týmto sa neuvoľňuje „technológia“ uvedená v 1E002.e), 1E002.f), 8E002.a) a 8E002.b).

Kontroly prenosu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základného vedeckého výskumu“ ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTVÉRU (General software note, GSN)

(Táto poznámka má prednosť pred akoukoľvek kontrolou v oddiele D kategórií 0 až 9.)

Kategórie 0 až 9 tohto zoznamu nekontrolujú „softvér“, ktorý je buď:

a) všeobecne dostupný pre verejnosť tým, že:

1. sa predáva bez obmedzenia zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

a) pultového predaja;

b) zásielkovým spôsobom;

c) elektronickými transakciami alebo

d) telefonickej objednávky a

2. je navrhnutý tak, aby ho mohol používateľ inštalovať bez ďalšej zásadnej pomoci dodávateľa, alebo

Dôležité upozornenie:   Položka a) všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 („bezpečnosť informácií“).

b) „vo verejnej sfére“.

AKRONYMY A SKRATKY POUŽÍVANÉ V TEJTO PRÍLOHE

Ak sa akronym alebo skratka používa ako definovaný pojem, nachádza sa v časti „Definície pojmov používaných v tejto prílohe“.Akronym aleboskratka

Význam

ABEC

Výbor inžinierov pre radiálne ložiská (Annular Bearing Engineers Committee)

AGMA

Americké združenie výrobcov ozubených kolies (Annular Bearing Engineers Committee)

AHRS

referenčné systémy sklonu a orientácie (attitude and heading reference systems)

AISI

Americký inštitút pre železo a oceľ (American Iron and Steel Institute)

ALU

aritmetická logická jednotka (arithmetic logic unit)

ANSI

Americký národný normalizačný ústav (American National Standards Institute)

ASTM

Americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály (American Society for Testing and Materials)

ATC

riadenie letovej prevádzky (air traffic control)

AVLIS

oddeľovanie izotopov atómovým laserom v parnej fáze (atomic vapour laser isotope separation)

CAD

automatizované projektovanie (computer-aided-design)

CAS

služba chemických abstraktov (Chemical Abstracts Service)

CCITT

Medzinárodný poradný telegrafný a telefónny výbor (International Telegraph and Telephone Consultative Committee)

CDU

riadiaca a zobrazovacia jednotka (control and display unit)

CEP

okruh pravdepodobnej chyby (circular error probable)

CNTD

tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier (controlled nucleation thermal deposition)

CRISLA

chemická reakcia v dôsledku aktivácie izotopu selektívnym laserom (chemical reaction by isotope selective laser activation)

CVD

chemické vylučovanie z plynnej fázy (chemical vapour deposition)

CW

bojové chemické látky (chemical warfare)

CW (pre lasery)

stála vlna (continuous wave)

DME

zariadenie na meranie vzdialenosti (distance measuring equipment)

DS

smerové stuhnutie (directionally solidified)

EB-PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča (electron beam physical vapour deposition)

EBU

Európska vysielacia únia (European Broadcasting Union)

ECM

elektrochemické opracovanie (electro-chemical machining)

ECR

elektrónová cyklotrónová rezonancia (electron cyclotron resonance)

EDM

stroje na elektroerozívne obrábanie (electrical discharge machines)

EEPROMS

elektricky vymazateľná programovateľná trvalá pamäť (electrically erasable programmable read only memory)

EIA

Združenie elektronického priemyslu (Electronic Industries Association)

EMC

elektromagnetická kompatibilita (electromagnetic compatibility)

ETSI

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (European Telecommunications Standards Institute)

FFT

rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transform)

GLONASS

satelitný systém pre globálnu navigáciu (global navigation satellite system)

GPS

systém pre globálne určovanie polohy (global positioning system)

HBT

heterobipolárne tranzistory (hetero-bipolar transistors)

HDDR

digitálny záznam vysokej hustoty (high density digital recording)

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov (high electron mobility transistors)

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organization)

IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electro-technical Commission)

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IFOV

okamžité zorné pole (instantaneous-field-of-view)

ILS

presný pristávací rádiový systém (instrument landing system)

IRIG

skupina prístrojovej techniky so vzájomne prepojeným rozsahom (inter-range instrumentation group)

ISA

medzinárodná štandardná atmosféra (international standard atmosphere)

ISAR

radar s inverzným syntetickým otvorom (apertúrou) (inverse synthetic aperture radar)

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union)

JIS

Japonská priemyselná norma (Japanese Industrial Standard)

JT

Joule-Thomson (Joule-Thomson)

LIDAR

detekcia a meranie dĺžky svetla (light detection and ranging)

LRU

modul vymeniteľný pri prevádzke (line replaceable unit)

MAC

autentifikačný kód správy (message authentication code)

Mach

pomer rýchlosti objektu k rýchlosti zvuku (podľa Ernsta Macha) [ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach)]

MLIS

oddeľovanie izotopov molekulárnym laserom (molecular laser isotopic separation)

MLS

pristávacie mikrovlnné systémy (microwave landing systems)

MOCVD

organické chemické vylučovanie kovov z plynnej fázy (metal organic chemical vapour deposition)

MRI

zobrazovanie magnetickou rezonanciou (magnetic resonance imaging)

MTBF

stredná doba bezporuchovej prevádzky (mean-time-between-failures)

Mtops

milión teoretických operácií za sekundu (million theoretical operations per second)

MTTF

stredná doba do výskytu poruchy (mean-time-to-failure)

NBC

jadrový, biologický a chemický (Nuclear, Biological and Chemical)

NDT

skúška bez porušenia materiálu (non-destructive test)

PAR

približovací radar (precision approach radar)

PIN

osobné identifikačné číslo (personal identification number)

ppm

počet častíc na milión (parts per million)

PSD

výkonová spektrálna hustota (power spectral density)

QAM

kvadratúrna amplitúdová modulácia (quadrature-amplitude-modulation)

RF

rádiofrekvencia (radio frequency)

SACMA

Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov (Suppliers of Advanced Composite Materials Association)

SAR

radar so syntetickým otvorom (synthetic aperture radar)

SC

monokryštál (single crystal)

SLAR

letecký radar s bočným výhľadom (sidelooking airborne radar)

SMPTE

Spoločnosť filmových a televíznych technikov (Society of Motion Picture and Television Engineers)

SRA

dielensky vymeniteľný montážny celok (shop replaceable assembly)

SRAM

statická pamäť s voľným prístupom (static random access memory)

SRM

metódy, ktoré odporúča SACMA (SACMA Recommended Methods)

SSB

jedno postranné pásmo (single sideband)

SSR

sekundárny prehľadový radar (secondary surveillance radar)

TCSEC

spoľahlivé kritéria vyhodnocovania počítačových systémov (trusted computer system evaluation criteria)

TIR

celkové indikované snímanie (total indicated reading)

UV

ultrafialový (ultraviolet)

UTS

medza pevnosti v ťahu (ultimate tensile strength)

VOR

všesmerový rozsah veľmi vysokej frekvencie (very high frequency omni-directional range)

YAG

ytriovo/hlinitý granát (yttrium/aluminum garnet)

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE

Definície pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sa uvádzajú v technickej poznámke k príslušnej položke.

Definície pojmov v „dvojitých úvodzovkách“ sú tieto:

Dôležité upozornenie:   Odkazy na kategórie sú uvedené v zátvorkách za definovaným pojmom.

„Presnosť“ (2 6), obvykle meraná ako nepresnosť, je maximálna kladná alebo záporná odchýlka indikovanej hodnoty od akceptovaného štandardu alebo od skutočnej hodnoty.

„Aktívne systémy letovej kontroly“ (7) sú systémy, ktoré fungujú tak, aby zabránili nežiaducim pohybom „lietadla“ a riadenej strely alebo konštrukčným zaťaženiam tým, že autonómne spracovávajú výstupy z rozličných druhov snímačov a potom vydávajú nevyhnutné preventívne povely na výkon automatického riadenia.

„Aktívny pixel“ (aktívny obrazový prvok) (6 8) je minimálny (jednotlivý) prvok poľa tuhej fázy, ktorý po vystavení svetelnému (elektromagnetickému) žiareniu vykoná funkciu fotoelektrického prenosu.

„Prispôsobený na vojnové použitie“ (1) je akákoľvek modifikácia alebo selekcia (akou je zmena čistoty, skladovateľnosti, virulencie, vlastností šírenia alebo odolnosti voči UV žiareniu) navrhnutá na účely zvýšenia efektívnosti pri produkovaní ľudských alebo živočíšnych strát, pri ničení zariadení alebo poškodzovaní úrody alebo životného prostredia.

„Nastavený špičkový výkon“ (4) je nastavená špičková rýchlosť, ktorou „digitálne počítače“ vykonávajú 64-bitové sčítania a násobenia s pohyblivou rádovou čiarkou, a udáva sa vo vážených teraflopoch (WT) v jednotkách veľkosti 1012 operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu.

Dôležité upozornenie:   Pozri kategóriu 4, technickú poznámku.

„Lietadlo“(1 7 9) je vzdušný dopravný prostriedok s pevným krídlom, otáčavým krídlom, rotorom (vrtuľník), sklápacím rotorom alebo sklápacím krídlom.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „civilné lietadlo“.

„Všetky dostupné kompenzácie“ (2) znamená, že sú zohľadnené všetky primerané opatrenia, ktoré má výrobca k dispozícii na minimalizáciu všetkých systémových chýb riadenia polohy pre daný model obrábacieho stroja alebo chýb merania pre daný stroj na meranie súradníc.

„Pridelené ITU“ (3 5) je pridelenie frekvenčných pásiem podľa aktuálneho vydania Rádiokomunikačného poriadku ITU pre primárne, povolené a sekundárne služby.

Dôležité upozornenie:   Dodatočné a alternatívne pridelenia nie sú zahrnuté.

„Uhlový náhodný pohyb“ (7) je stupňovanie uhlovej chyby s postupom času, ktoré je dôsledkom bieleho šumu v uhlovej rýchlosti. (IEEE STD 528 – 2001).

„Odchýlka uhlovej polohy“ (2) je maximálny rozdiel medzi uhlovou polohou a skutočnou veľmi presne nameranou uhlovou polohou potom, ako bola opora obrobku na upínacej doske pootočená zo svojej pôvodnej polohy (pozri VDI/VDE 2617, návrh: „ootočné upínacie dosky na strojoch s meraním súradníc“).

„APP“ (4) je ekvivalentom „nastaveného špičkového výkonu“.

„Asymetrický algoritmus“ (5) je zakódovaný algoritmus používajúci rôzne matematicky založené kľúče na zakódovanie a dekódovanie.

Dôležité upozornenie:   Bežné používanie „asymetrického algoritmu“ je manažment kľúčov.

„Automatické sledovanie cieľa“ (6) je technika spracovania, ktorá automaticky určuje a ako výstup poskytuje extrapolovanú hodnotu najpravdepodobnejšej polohy cieľa v reálnom čase.

„Priemerný výstupný výkon“ (6) je celková „laserová“ výstupná energia v jouloch vydelená „dobou trvania laserového žiarenia“ v sekundách.

„Doba oneskorenia základného hradla“ (3) je hodnota doby oneskorenia šírenia zodpovedajúca základnému hradlu použitému v „monolitickom integrovanom obvode“. V prípade „skupiny“„monolitických integrovaných obvodov“ sa môže udávať buď ako doba oneskorenia šírenia na jedno typické hradlo v rámci danej „skupiny“ alebo ako typická doba oneskorenia šírenia na jedno hradlo v rámci danej „skupiny“.

Dôležité upozornenie 1:   „Doba oneskorenia prenosu základného hradla“ sa nesmie zamieňať s dobou oneskorenia vstupu/výstupu komplexného „monolitického integrovaného obvodu“.

Dôležité upozornenie 2:   „Skupina“ pozostáva zo všetkých integrovaných obvodov, pre ktoré platia všetky ďalej uvedené body ako metodika ich výroby a špecifikácie, okrem ich príslušných funkcií:

a)   spoločná architektúra hardvéru a softvéru;

b)   spoločný dizajn a technológia spracovania a

c)   spoločné základné vlastnosti.

„Základný vedecký výskum“ (GTN NTN) je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

„Systematická odchýlka“ (akcelerometra) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z akcelerometra meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu s vstupným zrýchlením alebo rotáciou. „Systematická odchýlka“ je vyjadrená v gramoch alebo metroch za sekundu na druhú (g alebo m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Mikro g sa rovná 1 × 10–6 g).

„Systematická odchýlka“ (gyroskopu) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z gyroskopu meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupnou rotáciou alebo zrýchlením. „Systematická odchýlka“ je obyčajne vyjadrená v stupňoch za hodinu (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

„Plánovaná odchýlka pohybu (camming)“ (2) je posunutie v smere osi pri jednej otáčke hlavného vretena v rovine kolmej na čelo vretena v bode najbližšom obvodu čela vretena (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.63).

„Predformy z uhlíkových vlákien“ (1) sú usporiadaná zostava neobalených alebo obalených vlákien určených nato, aby vytvorili rám časti pred zavedením „matrice“ na vytvorenie „kompozitu“.

„CEP“ (kružnica rovnakej pravdepodobnosti) (7) je miera presnosti; polomer kružnice zastredený na cieľ pri osobitnom rozsahu, v ktorom pôsobí 50 % užitočných zaťažení.

„Chemický laser“ (6) je „laser“, v ktorom výstupná energia z chemickej reakcie vytvára excitované vzorky.

„Chemická zmes“ (1) predstavuje tuhý, kvapalný alebo plynný produkt pozostávajúci z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré za podmienok, za ktorých sa zmes uchováva, navzájom nereagujú.

„Obehom riadený vyrovnávací systém regulácie smeru alebo obehom riadený systém regulácie smeru“ (7) sú systémy, ktoré používajú vzduch vháňaný nad aerodynamické povrchy za účelom zvýšenia alebo regulácie síl vytváraných týmito povrchmi.

„Civilné lietadlo“ (1 3 4 7) je také „lietadlo“, ktoré je uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných orgánmi civilného letectva, a ktoré slúži na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „lietadlo“.

„Zmiešaný“ (1) je vlákno do vláknitej zmesi termoplastických vlákien a vystužovacích vlákien na účely vytvorenia „matricovej“ zmesi vláknitej výstuže v celkovej vláknitej forme.

„Rozdrobenie“ (1) je proces redukcie materiálu na častice drvením alebo mletím.

„Signalizácia spoločným kanálom“ (5) je metóda signalizácie, pri ktorej medzi výmenami jeden kanál formou indikovaných správ prenáša signalizačnú informáciu o mnohonásobnosti obvodov alebo volaní a ďalšie informácie, napríklad informácie používané na správu siete.

„Regulátor komunikačného kanála“ (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Kompenzačné systémy“ (6) pozostávajú z primárneho skalárneho senzora, jedného alebo viacerých referenčných senzorov (napr. vektorové magnetometre) spolu so softvérom, ktorý umožňuje znížiť rotačný šum pevného telesa platformy.

„Kompozit“ (1 2 6 8 9) predstavuje „matricu“ a prídavnú fázu alebo prídavné fázy pozostávajúce z častíc, kryštalických kovových vláken (whiskrov), vlákien alebo ich ľubovoľnej kombinácie, ktoré slúžia na osobitný účel alebo účely.

„Zložený otočný stôl“ (2) je stôl, ktorý umožňuje otáčanie a sklápanie obrobku okolo dvoch nerovnobežných osí, ktoré je možné súčasne koordinovať na účely „riadenia profilu“.

„Zlúčeniny III/V“ (3 6) sú polykryštalické, binárne alebo komplexné monokryštalické produkty skladajúce sa z prvkov skupín IIIA a VA Mendelejevovej periodickej tabuľky (napr. arzenid gália, arzenid gália a hliníka, fosfid india).

„Riadenie profilu“ (2) je dva alebo viac „číslicovo riadených“ pohybov prebiehajúcich v súlade s pokynmi, ktoré udávajú najbližšiu požadovanú polohu a požadované rýchlosti posunu do tejto polohy. Tieto rýchlosti posunu sa voči sebe navzájom menia tak, aby výsledkom bol požadovaný profil (pozri ISO/DIS 2806-1980).

„Kritická teplota“ (1 3 5) (niekedy sa nazýva teplota prechodu) konkrétneho „supravodivého“ materiálu je teplota, pri ktorej materiál úplne stráca odpor voči toku jednosmerného elektrického prúdu.

„Aktivácia šifrovania“ (5) je akákoľvek technika, ktorou sa aktivuje alebo umožňuje šifrovacia schopnosť, a to prostredníctvom zabezpečného mechanizmu, ktorý zavádza výrobca danej položky a ktorý je jedinečne spojený s položkou alebo zákazníkom, pre ktorých sa daná šifrovacia schopnosť aktivuje alebo umožňuje (napr. licenčný kľúč založený na sériovom číslealebo autentifikačný nástroj, ako napríklad digitálne podpísaný certifikát).

Technická poznámka:

Techniky a mechanizmy, ktoré sa používajú na „aktiváciu šifrovania“ sú hardvér, „softvér“ alebo „technológia“.

„Kryptografia“ (5) je disciplína, ktorá stelesňuje zásady, prostriedky a metódy premeny údajov na účely ukrytia ich informačného obsahu, zabránenia nezistenej modifikácie alebo neoprávneného použitia. „Kryptografia“ sa obmedzuje na premenu informácií použitím jedného alebo viacerých „tajných parametrov“ (napr. kryptopremenných) alebo súvisiaceho manažmentu kľúčov.

Dôležité upozornenie:   „Tajný parameter“: konštanta alebo kľúč, ktorý ostatní nepoznajú, alebo ktorý poznajú iba členovia istej skupiny.

„CW laser“ (6) je „laser“, ktorý produkuje nominálne konštantnú výstupnú energiu dlhšie ako 0,25 sekundy.

Systémy „navigácie založenej na údajoch“ („DBRN“) (7) sú systémy, ktoré využívajú rôzne zdroje vopred nameraných údajov geografického mapovania integrovaných tak, aby poskytovali presné navigačné informácie za dynamických podmienok. K zdrojom údajov patria hĺbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitačnej sily, magnetické mapy alebo trojrozmerné digitálne topografické mapy.

„Deformovateľné zrkadlá“ (6) (známe tiež ako adaptívne optické zrkadlá) sú zrkadlá, ktoré majú:

a) jedinú spojitú optickú odraznú plochu, ktorá sa dynamicky deformuje pôsobením jednotlivých krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo, alebo

b) viacnásobné optické odrazné prvky, ktoré možno jednotlivo a dynamicky premiestňovať pôsobením krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo.

„Ochudobnený urán“ (0) je urán ochudobnený o izotop 235 na množstvo nižšie ako sa vyskytuje v prírode.

„Vývoj“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky etapy predchádzajúce sériovej výrobe, ako sú: návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, údaje o dizajne, proces premeny údajov o dizajne na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozícia.

„Difúzne zváranie)“ (1 2 9) je molekulárne spájanie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatných kovov do jedného kusa so silou spojenia ekvivalentnou sile najslabšieho materiálu.

„Digitálny počítač“ (4 5) je zariadenie, ktoré môže formou jednej alebo viacerých diskrétnych premenných vykonávať všetky ďalej uvedené postupy:

a) prijímať údaje;

b) ukladať údaje alebo príkazy do pevných alebo zmeniteľných (zapisovateľných) pamäťových zariadení;

c) spracovávať údaje pomocou uloženej postupnosti inštrukcií, ktorá je meniteľná, a

d) zabezpečovať výstup údajov.

Dôležité upozornenie:   Zmeny uloženej postupnosti inštrukcií zahŕňajú výmenu pevných pamäťových zariadení, nie však fyzickú zmenu zapojenia alebo prepojení.

„Rýchlosť digitálneho prenosu“ (def) je celková rýchlosť prenosu informácií v bitoch, ktoré sa priamo prenášajú na akékoľvek médium.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „celkovú rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Priamočinné hydraulické lisovanie“ (2) je proces deformácie, v ktorom sa využíva pružná membrána naplnená kvapalinou v priamom styku s obrobkom.

„Driftová rýchlosť“ (gyroskopu) (7) je zložka zotrvačníkového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie. Je vyjadrená ako uhlová rýchlosť (IEEE STD 528 – 2001).

„Dynamické analyzátory signálu“ (3) sú „analyzátory signálu“, ktoré používajú techniku číslicového vzorkovania a transformácie s cieľom vytvoriť zobrazenie Foulierovho spektra daného tvaru vĺn vrátane informácií o amplitúde a o fáze.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „analyzátory signálu“.

„Účinný gram“ (0 1) „špeciálneho štiepneho materiálu“ znamená:

a) v prípade izotopov plutónia a uránu 233 hmotnosť izotopu v gramoch;

b) v prípade uránu obohateného o jedno alebo viac percent izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinný zlomok hmotnosti;

c) v prípade uránu obohateného menej ako jedným percentom izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobená koeficientom 0,0001;

„Elektronický montážny celok“ (2 3 4 5) je určitý počet elektronických súčastí (t. j. ‚prvky obvodu‘, ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody atď.) vzájomne spojených za účelom vykonávania a) špecifickej funkcie (funkcií), nahraditeľný ako celok a s možnosťou bežnej demontáže.

Dôležité upozornenie 1:   ‚Prvok obvodu‘: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Dôležité upozornenie 2:   ‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Elektronicky riaditeľná fázovaná anténová sústava“ (5 6) je anténa, ktorá vytvára lúč prostredníctvom spájania fáz, t. j. smer lúča je riadený koeficientmi komplexnej excitácie vyžarujúcich prvkov a smer tohto lúča sa dá meniť, a to jeho azimut, výška alebo obidvoje, použitím elektrického signálu pri vysielaní alebo príjme.

„Energetické materiály“ (1) sú látky alebo zmesi, ktoré chemicky reagujú a pritom uvoľňujú energiu požadovanú na plánované použitie. „Výbušniny“, „pyrotechnické látky“ a „propelenty“ sú podtriedou energetických materiálov.

„Koncové efektory“ (2) sú unášače, ‚aktívne nástrojové jednotky‘ a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“.

Dôležité upozornenie:   ‚Aktívna nástrojová jednotka‘ je zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.

„Ekvivalentná hustota“ (6) je hmotnosť optiky na jednotkovú optickú plochu premietanú na optický povrch.

„Expertné systémy“ (7) sú systémy, ktoré poskytujú výsledky uplatňovaním pravidiel na údaje, ktoré sú uložené nezávisle od „programu“ a sú schopné vykonať akýkoľvek z týchto úkonov:

a) automaticky modifikovať „zdrojový kód“ zavedený používateľom;

b) poskytovať vedomosti spojené s určitou triedou problémov v kvázi-prirodzenom jazyku alebo

c) získavať vedomosti potrebné pre ich rozvoj (symbolický tréning).

„Výbušniny“ (1) sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky alebo zmesi látok, ktoré sa uplatňujú ako primárne, doplnkové alebo hlavné nálože v hlaviciach, demolačných a iných aplikáciách a sú určené na detonáciu.

„Systémy FADEC“ (7 9) sú systémy na digitálne riadenie motora s úplným oprávnením, t. j. digitálne elektronické systémy riadenia pre plynovú turbínu, ktoré sú schopné samostatne riadiť motor v celom jeho prevádzkovom rozsahu od požadovaného spustenia až po požadované odstavenie motora, za normálnych, ako aj poruchových prevádzkových podmienok.

„Odolnosť voči poruchám“ (4) je schopnosť počítačového systému po každej poruche ľubovoľnej súčasti hardvéru alebo „softvéru“ pokračovať v činnosti bez ľudského zásahu na danej úrovni služby, ktorá zabezpečuje: nepretržitosť prevádzky, integritu údajov a obnovenie služby v danom čase.

„Vláknité alebo vláknové materiály“ (0 1 8) zahŕňajú:

a) nekonečné „monofibrilové vlákna“;

b) nekonečné „priadze“ a „predpriadze“;

c) „pásky“, textílie, nevrstvené rohože a pletivá;

d) deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien;

e) monokryštalické alebo polykryštalické kovové vlákna (whiskre) ľubovoľnej dĺžky;

f) aromatickú polyamidovú buničinu.

„Vrstvový integrovaný obvod“ (3) je sústava ‚prvkov obvodu‘ a kovových spojení vytvorených nanesením hrubej alebo tenkej vrstvy na izolačný „nosič“.

Dôležité upozornenie:   ‚Prvok obvodu‘ je jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Pevný“ (5) znamená, že kódovací alebo zhusťovací algoritmus nedokáže prijímať zvonka dodávané parametre (napr. kódovacie alebo kľúčové premenné) a používateľ ho nemôže modifikovať.

„Sústava optických snímačov pre riadenie letov“ (7) je sieť distribuovaných optických snímačov, ktoré používajú „laserové“ lúče na zabezpečenie údajov pre riadenie letu v reálnom čase pre spracovanie na palube.

„Optimalizácia trasy letu“ (7) je postup, ktorý minimalizuje odchýlky od požadovanej štvorrozmernej trajektórie (priestor a čas), založený na maximalizovaní výkonu alebo efektívnosti z hľadiska úloh misie.

„Sústava ohniskovej roviny“ (6 8) je lineárna alebo dvojrozmerná rovinná vrstva alebo kombinácia rovinných vrstiev jednotlivých prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez nej, ktorá pracuje v ohniskovej rovine.

Dôležité upozornenie:   Nie je zámerom zaradiť sem sadu detektorov s jedným prvkom alebo ľubovoľné detektory s dvoma, tromi alebo štyrmi prvkami, ak sa časové oneskorenie a integrácia nevykonávajú v rámci tohto prvku.

„Relatívna šírka pásma“ (3 5) je „okamžitá šírka pásma“ rozdelená podľa stredovej frekvencie vyjadrená v percentách.

„Skákanie frekvencie“ (5) je forma „rozptýleného spektra“, pri ktorej je prenosová frekvencia jednotlivého komunikačného kanála nútená meniť sa náhodnou alebo pseudonáhodnou postupnosťou samostatných krokov.

„Doba prepínania frekvencie“ (3 5) je čas (t. j. oneskorenie) potrebný na prepnutie signálu z počiatočnej špecifikovanej výstupnej frekvencie na inú konečnú špecifikovanú výstupnú frekvenciu pri odchýlke maximálne ± 0,05 %. Položky so špecifikovaným frekvenčným rozsahom do ± 0,05 % od svojej stredovej frekvencie sa vymedzujú ako neschopné prepínať frekvenciu.

„Frekvenčný syntetizér“ (3) je akýkoľvek druh frekvenčného zdroja bez ohľadu na skutočne použitú techniku, poskytujúci mnohonásobnosť simultánnych alebo alternatívnych výstupných frekvencií z jedného alebo viacerých výstupov, ktoré sú riadené, odvodené alebo disciplinované menším počtom štandardných (alebo hlavných) frekvencií.

„Palivový článok“ (8) je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa chemickú energiu priamo na jednosmerný prúd v dôsledku spotreby paliva z vonkajšieho zdroja.

„Taviteľný“ (1) je taký, ktorý sa dá ďalej priečne viazať alebo ďalej polymerizovať (tvrdiť) prostredníctvom tepla, radiácie, katalyzátorov, a pod. alebo sa dá roztaviť bez pyrolýzy (zuhoľnatenia).

„Plynová atomizácia“ (1) je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zliatiny na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej pomocou prúdu plynu vysokého tlaku.

„Geograficky rozptýlená“ (6) je každá lokalita vzdialená od ktorejkoľvek inej viac ako 1 500 metrov v ľubovoľnom smere. Mobilné snímače sa vždy považujú za „geograficky rozptýlené“.

„Navádzacia sústava“ (7) sú systémy, ktoré integrujú proces merania a počítania polohy a rýchlosti vozidiel (t. j. navigáciu) s procesom počítania a vysielania príkazov do systémov letovej kontroly dopravných prostriedkov na korekciu trajektórie.

„Izostatické zahusťovanie za horúca“ (2) je proces stláčania odliatku pri teplotách nad 375 K (102 °C) v uzatvorenej dutej forme pomocou rôznych médií (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.), aby sa vo všetkých smeroch vyvinuli rovnaké sily na redukciu alebo elimináciu dutín v odliatku.

„Hybridný integrovaný obvod“ (3) je akákoľvek kombinácia integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného obvodu s ‚prvkami obvodu‘ alebo ‚samostatnými súčasťami‘ vzájomne spojenými na vykonávanie a) osobitnej funkcie (funkcií) a ktorá má všetky tieto vlastnosti:

a) obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie;

b) je spojená pomocou typických metód na výrobu IC;

c) je vymeniteľná ako celok a

d) za bežných okolností sa nedá rozobrať.

Dôležité upozornenie 1:   ‚Prvok obvodu‘: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Dôležité upozornenie 2:   ‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Zosilnenie obrazu“ (4) je spracovanie externe odvodených obrazov poskytujúcich informácie pomocou takých algoritmov ako sú: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia). Nepatria sem algoritmy používajúce iba lineárnu alebo rotačnú transformáciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, výber charakteristických znakov, registrácia alebo nesprávne kolorovanie.

„Imunotoxín“ (1) je konjugát jednobunkovej špecifickej monoklonálnej protilátky a „toxínu“ alebo „podjednotky toxínu“, ktoré selektívne pôsobí na choré bunky.

„Vo verejnej sfére“ (GTN NTN GSN), ako sa používa v tomto dokumente, znamená „technológia“ alebo „softvér“, ktoré sa bez obmedzenia poskytujú na ďalšie šírenie (obmedzenia na základe autorských práv neznamenajú, že „technológia“ alebo „softvér“ nie sú „vo verejnej sfére“).

„Ochrana informácií“ (4 5) sú všetky prostriedky a funkcie zabezpečujúce dostupnosť, dôvernosť alebo integritu informácií alebo komunikácií, okrem prostriedkov a funkcií určených na ochranu proti poruchám. Patrí sem „kryptografia“, „Aktivácia šifrovania“, ‚kryptoanalýza‘, ochrana proti ohrozujúcim emanáciám a počítačová bezpečnosť.

Dôležité upozornenie:   ‚Kryptoanalýza‘: analýza šifrovaného systému alebo jeho vstupov a výstupov na odvodenie dôverných premenných alebo citlivých údajov vrátane nekódovaného textu.

„Okamžitá šírka pásma“ (3 5 7) je šírka pásma, v ktorej výkon zostáva konštantný v rozsahu 3 dB bez nastavovania iných prevádzkových parametrov.

„Rozsah prístroja“ (6) je uvedený jednoznačný rozsah zobrazovania radaru.

„Izolácia“ (9) sa nanáša na súčasti raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody, skriňové uzávery, a obsahuje gumové tabule z vulkanizovanej alebo polovulkalizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia.

„Vnútorné obloženie“ (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a plášťom alebo izolačnou vložkou. Obyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nasprejovanými alebo nanesenými na vnútornú stranu plášťa.

„Magnetický gradiometer s vlastnou vodivosťou“ (6) je jednotlivý prvok snímajúci gradient magnetického poľa s pridruženou elektronikou, ktorého výstup je mierou gradientu magnetického poľa.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „magnetický gradiometer“.

„Izolované živé kultúry“ (1) zahŕňajú živé kultúry v dormantnom stave a vo forme sušených prípravkov.

„Izostatické lisy“ (2) sú zariadenia schopné pretlačiť uzatvorenú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál.

„Laser“ (0 2 3 5 6 7 8 9) je montážny celok zo súčastí, ktoré vytvárajú priestorovo aj časovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynútenou emisiou žiarenia.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež:

„Chemický laser“,

„Supervýkonný laser“,

„Prenosový laser“.

„Doba trvania laserového žiarenia“ (def) je doba, počas ktorej „laser“ vyžaruje „laserové“ žiarenie, čo pri „impulzných laseroch“ zodpovedá dobe, za ktorú sa vyšle jeden impulz alebo séria po sebe nasledujúcich impulzov.

„Prostriedky ľahšie ako vzduch“ (9) sú balóny a vzducholode, ktoré sú pri svojom nadnášaní závislé od horúceho vzduchu alebo od iných plynov ľahších ako vzduch, ako napríklad hélium alebo vodík.

„Lineárnosť“ (2) (obyčajne meraná ako nelineárnosť) je maximálna kladná alebo záporná odchýlka skutočnej charakteristiky (priemer hodnôt odčítaných na stupnici smerom nahor a nadol) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala a minimalizovala maximálne odchýlky.

„Miestna sieť“ (4 5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a) umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b) je obmedzená na geografickú oblasť menšej veľkosti (napr. administratívna budova, závod, univerzitný areál, sklad).

Dôležité upozornenie:   ‚Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Magnetické gradiometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie priestorovej zmeny magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z viacerých „magnetometrov“ a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „Vlastný magnetický gradiometer“.

„Magnetometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z jediného prvku na snímanie magnetického poľa a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou magnetického poľa.

„Operačná pamäť“ (4) je hlavná pamäť pre dáta alebo príkazy na rýchly prístup základnej jednotky počítača. Skladá sa z vnútornej pamäte „digitálneho počítača“ a akéhokoľvek jeho hierarchického rozšírenia, ako je rýchla vyrovnávacia pamäť, alebo nesekvenčne pripojená rozšírená pamäť.

„Materiály odolné voči korózii pôsobením UF6“ (0) môžu byť meď, nehrdzavejúca oceľ, hliník, oxid hlinitý, zliatiny hliníka, nikel alebo zliatina s obsahom 60 alebo viac hmotnostných % niklu a fluórované uhľovodíkové polyméry odolné voči UF6, podľa toho, čo je vhodné pre daný druh procesu separácie.

„Matrica“ (1 2 8 9) je v podstate kontinuálna fáza, ktorá vypĺňa priestor medzi časticami, whiskrami alebo vláknami.

„Neistota merania“ (2) je charakteristický parameter, ktorý udáva, v akom rozsahu sa okolo výstupnej hodnoty nachádza správna hodnota merateľnej premennej s úrovňou spoľahlivosti 95 %. Zahŕňa nekorigované systematické odchýlky, nekorigovaný mŕtvy chod a náhodné odchýlky (ref. ISO 10360-2 alebo VDI/VDE 2617).

„Mechanické legovanie“ (1) je proces legovania, ktorý je výsledkom spájania, lámania a opätovného spájania základného prášku a prášku predzliatiny mechanickým nárazom. Do zliatiny môžu byť zavedené nekovové častice pridaním príslušných práškov.

„Extrakcia taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ a extrakcie stuhovitého zliatinového produktu vložením krátkeho segmentu rotujúceho schladeného bloku do kúpeľa roztavenej kovovej zliatiny.

Dôležité upozornenie:   ‚Rýchle tuhnutie‘: tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Zvlákňovanie taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ roztaveného kovového prúdu dopadajúceho na rotujúci schladený blok, pričom sa vytvára vločkovitý, stuhovitý alebo tyčovitý produkt.

Dôležité upozornenie:   ‚Rýchle tuhnutie‘: tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ obsahujúci aritmetickú logickú jednotku (ALU) schopný vykonávať univerzálne inštrukcie z vnútornej pamäte, na údajoch nachádzajúcich sa vo vnútornej pamäti.

Dôležité upozornenie:   Vnútorná pamäť sa môže rozšíriť o vonkajšiu pamäť.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ s aritmetickou logickou jednotkou (ALU) schopný vykonávať sériu všeobecných inštrukcií z vonkajšej pamäte.

Dôležité upozornenie 1:   „Mikroprocesorový mikroobvod“ bežne nemá zabudovanú pamäť prístupnú používateľovi, hoci pamäť nachádzajúca sa na čipe sa môže použiť na vykonávanie jeho logickej funkcie.

Dôležité upozornenie 2:   Sem patria súbory čipov, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne a zabezpečovali funkciu „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganizmy“ (1 2) sú prírodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, vírusy, mykoplazmy, baktérie rodu rickettsia, chlamýdie alebo huby buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami.

„Riadené strely“ (1 3 6 7 9) sú úplné raketové systémy a letecké dopravné systémy bez posádky, schopné dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia do vzdialenosti najmenej 300 km.

„Monofibrilové vlákno (monofil)“ (1) alebo vlákno je najmenší prírastok vlákna, obyčajne s priemerom niekoľkých mikrometrov.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3) je kombinácia pasívnych alebo aktívnych ‚prvkov obvodu‘ alebo oboch, ktoré:

a) sú tvorené prostredníctvom difúznych procesov, implantačných procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom polovodivom kuse materiálu, takzvanom ‚čipe‘;

b) možno považovať za neoddeliteľne združené a

c) plnia funkciu (funkcie) obvodu.

Dôležité upozornenie:   ‚Prvok obvodu‘ je jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Monospektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné získavať obrazové údaje z jedného diskrétneho spektrálneho pásma.

„Mnohočipový integrovaný obvod“ (3) sú dva alebo viac „monolitických integrovaných obvodov“ pripojených na spoločný „nosič“.

„Multispektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné simultánne alebo sériovo získavať obrazové údaje z dvoch alebo viacerých diskrétnych spektrálnych pásem. Snímače, ktoré majú viac ako dvadsať diskrétnych spektrálnych pásem, sa niekedy uvádzajú ako hyperspektrálne zobrazovacie snímače.

„Prírodný urán“ (0) je urán obsahujúci zmesi izotopov vyskytujúcich sa v prírode.

„Riadiaca jednotka prístupu do siete“ (4) je fyzikálne rozhranie so sieťou s distribuovaným spínaním. Používa spoločné médium, ktoré pracuje stále s rovnakou „rýchlosťou digitálneho prenosu“ a na prenos používa arbitráž (napr. v zmysle tokenu alebo nosiča). Nezávisle od iných vyberá pakety údajov alebo skupiny dát (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Neurónový počítač“ (4) je výpočtové zariadenie konštruované alebo upravené tak, aby imitovalo správanie sa neurónu alebo súboru neurónov, t. j. výpočtové zariadenie, ktoré sa vyznačuje schopnosťou svojho technického vybavenia modulovať hmotnosť a počet prepojení veľkého počtu zložiek výpočtu založených na predchádzajúcich údajoch.

„Jadrový reaktor“ (0) je celý reaktor schopný prevádzky tak, aby udržiaval riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu. „Jadrový reaktor“ zahŕňa všetky predmety v nádobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obyčajne pozostáva, prichádzajú do priameho styku s primárnym chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora.

„Numerické riadenie“ (2) je automatické riadenie procesu vykonávané zariadením, ktoré využíva numerické údaje obyčajne zavádzané počas prebiehajúcej operácie (ref. ISO 2382).

„Objektový kód“ (9) je zariadením vykonateľná forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerých procesov [„zdrojový kód“ (zdrojový jazyk)], ktorú zostavil programovací systém.

„Optické zosilnenie“ (5) pri optických komunikačných prostriedkoch je technika zosilnenia, ktorá zavádza zosilnenie optických signálov, ktoré boli vygenerované samostatným optickým zdrojom, bez konverzie na elektrické signály t. j. s použitím polovodičových optických zosilňovačov a luminiscenčných zosilňovačov s optickými vláknami.

„Optický počítač“ (4) je počítač konštruovaný alebo modifikovaný tak, aby používal na zobrazenie údajov svetlo, a ktorého výpočtové logické prvky sú založené na priamo prepojených optických zariadeniach.

„Optický integrovaný obvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „hybridný integrovaný obvod“ obsahujúci jednu alebo viacero častí navrhnutých tak, aby fungovali ako fotosnímač alebo fotovysielač alebo aby vykonávali optickú alebo elektrooptickú funkciu (funkcie).

„Optické prepínanie“ (5) je trasovanie alebo prepínanie signálov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signály.

„Celková hustota prúdu“ (3) je celkový počet ampér-závitov v cievke (t. j. súčet počtu závitov vynásobený maximálnym prúdom prenášaným každým závitom) vydelený celkovým prierezom cievky (pozostávajúcej zo supravodivých vlákien, kovovej matrice, v ktorej sú tieto supravodivé vlákna uložené, zapuzdrovacieho materiálu, všetkých chladiacich kanálov atď.).

„Účastnícky štát“ (7 9) je štát podieľajúci sa na Wassenaarskom usporiadaní.

„Špičkový výkon“ (6) je najvyšší výkon dosiahnutý počas „doby trvania laserového žiarenia“.

„Osobná sieť“ (5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a) umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých alebo vzájomne prepojených ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b) je obmedzený na prenos údajov medzi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jednotlivej osoby alebo ovládača zariadenia (napr. jednej miestnosti, kancelárie alebo vozidla).

Technická poznámka:

‚Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Riadenie výkonu“ (7) je menenie prenášaného výkonu signálu výškomeru tak, aby sa výkon prijímaný vo výške „lietadla“ vždy nachádzal na minimálnej hodnote nevyhnutnej na stanovenie výšky.

„Prevodníky tlaku“ (2) sú zariadenia, ktoré konvertujú namerané hodnoty tlaku na elektrický signál.

„Vopred separované“ (0 1) je použitie akéhokoľvek procesu určeného na zvýšenie koncentrácie sledovaného izotopu.

„Primárna letová kontrola“ (7) je stabilita „lietadla“ alebo riadenie manévrovateľnosti využívajúca generátory sily/momentu, t. j. vektorovanie aerodynamických kormidiel alebo ťahu pohonu.

„Základný prvok“ (4) ako sa používa v kategórii 4 je „základný prvok“, keď hodnota jeho náhrady predstavuje viac ako 35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktorú za prvok zaplatil výrobca systému alebo systémový integrátor. Celková hodnota je bežná medzinárodná predajná cena pre nespriaznené strany v mieste výroby alebo zostavovania zásielky.

„Výroba“ (GTN NTN A11) sú všetky výrobné fázy ako sú: zostavenie, výrobná technika, výroba, integrácia, montáž, kontrola, skúšanie a záruka kvality.

„Výrobné príslušenstvo“ (1 7 9) sú nástroje, šablóny, upínacie prípravky, vretená, tŕne, formy, lisovnice, raznice, vyrovnávacie mechanizmy, skúšobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich súčasti, s obmedzením na tie, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na „vývoj“ alebo na jednu alebo viac etáp „výroby“.

„Výrobné zariadenie“ (7 9) je „výrobné príslušenstvo“ a jeho osobitne navrhnutý softvér integrovaný do inštalácií na „vývoj“ jednej alebo viacerých etáp „výroby“.

„Program“ (2 6) je postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe vykonateľnej elektronickým počítačom alebo zmeniteľnej do takejto podoby.

„Kompresia impulzu“ (6) je kódovanie a spracovanie radarového signálneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz s krátkou dobou trvania pri zachovaní výhod vysokej energie impulzu.

„Doba trvania impulzu“ (6) je doba trvania „laserového“ impulzu meraná na úrovni celkovej šírky pásma a pri polovičnej intenzite (FHWI).

„Impulzný laser“ (6) je „laser“ s „dobou trvania impulzu“ 0,25 sekundy alebo menej.

„Kvantová kryptografia“ (5) je skupina techník na vytvorenie spoločne používaného kľúča pre „kryptografiu“ na základe merania kvantovo-mechanických vlastností fyzikálneho systému (vrátane tých fyzikálnych vlastností, ktoré sa výslovne riadia kvantovou optikou, kvantovou teóriou poľa alebo kvantovou elektrodynamikou).

„Agilita radarovej frekvencie“ (6) je každá technika, ktorá v pseudonáhodnom slede mení nosnú frekvenciu impulzného rádiolokačného vysielača medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnú alebo väčšiu, ako je šírka pásma impulzu.

„Rozptýlené spektrum radaru“ (6) je každá modulačná technika šírenia energie pochádzajúcej zo signálu s relatívne úzkym frekvenčným pásmom na oveľa širšie pásmo frekvencií použitím náhodného alebo pseudonáhodného kódovania.

„Citlivosť na žiarenie“ (6) je radiačná citlivosť (mA/W) = 0,807 × (vlnová dĺžka v nanometroch) × kvantová účinnosť (QE)

Technická poznámka:

Kvantová účinnosť sa bežne vyjadruje ako percentuálny podiel; na účely tohto vzorca sa však QE vyjadrí ako desatinné číslo menšie ako jeden, napr. 78 % bude 0,78.

„Šírka pásma v reálnom čase“ (3) pre „analyzátory dynamického signálu“ je najširší frekvenčný rozsah, ktorý je analyzátor schopný zobraziť alebo odoslať do veľkokapacitnej pamäte bez toho, aby spôsobil akúkoľvek nespojitosť v analýze vstupných údajov. V prípade analyzátorov s viac ako jedným kanálom sa na výpočet používa tá konfigurácia kanálov, ktorá poskytuje najväčšiu „šírku pásma v reálnom čase“.

„Spracovanie v reálnom čase“ (2 6 7) je spracovanie údajov počítačovým systémom zabezpečujúce požadovanú úroveň služby ako funkciu disponibilných zdrojov počas garantovanej doby odozvy bez ohľadu na zaťaženie systému pri stimulácii vonkajšou udalosťou.

„Opakovateľnosť“ (7) je blízkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia. (pozri: IEEE STD 528 – 2001 (štandardná odchýlka 1 sigma).

„Vyžadované“ (GTN 1-9) sa vzhľadom na „technológiu“ vzťahuje iba na tú časť „technológie“, ktorá osobitne zodpovedá za dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. Takáto „vyžadovaná“„technológia“ môže byť spoločná pre rôzne tovary.

„Citlivosť“ (2) je najmenší prírastok meracieho zariadenia; v prípade digitálnych prístrojov je to najmenší platný bit (pozri ANSI B-89.1.12).

„Látky na potláčanie nepokojov“ (1) sú látky, ktoré za predpokladaných podmienok použitia na účely potláčania nepokojov vytvárajú u ľudí rýchle zmyslové podráždenie alebo paralyzačné fyzické účinky, ktoré zmiznú krátko po ukončení expozície.

Technická poznámka:

Slzotvorné plyny sú podmnožinou „látok na potláčanie nepokojov“.

„Robot“ (2 8) je manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať snímače a má všetky tieto vlastnosti:

a) je polyfunkčný;

b) je prostredníctvom variabilných pohybov v trojrozmernom priestore schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia;

c) má zabudované tri alebo viac servozariadení s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktoré môže obsahovať krokové motory, a

d) je vybavený „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

Dôležité upozornenie:   Uvedená definícia nezahŕňa nasledovné zariadenia:

1.   manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom;

2.   manipulačné mechanizmy s fixnou postupnosťou, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami;

3.   mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi;

Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilná. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami;

4.   manipulačné mechanizmy bez servoriadenia s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatizovanými pohyblivými zariadeniami pracujúcimi v súlade s mechanicky pevne naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok;

5.   stohovacie žeriavy vymedzené ako manipulačné systémy s karteziánskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

„Rotačná atomizácia“ (1) je proces určený na redukciu prúdu alebo nádrže roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej prostredníctvom odstredivej sily.

„Predpriadza“ (1) je zväzok (obvykle 12 120) približne rovnobežných ‚prameňov‘.

Dôležité upozornenie:   ‚Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Radiálne hádzanie“ (2) (nesústredený beh) je radiálny posuv na jednu otáčku hlavného vretena meraný v rovine kolmej na os vretena v bode na vonkajšom alebo vnútornom skúšanom povrchu otáčania (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 561).

„Koeficient mierky“ (gyroskop alebo akcelerometer) (7) je pomer zmeny výstupu ku zmene vstupu, ktorý sa má merať. Koeficient mierky sa obyčajne vyhodnocuje ako sklon priamky, ktorý možno prispôsobiť metódou najmenších štvorcov voči vstupno-výstupným údajom získaným cyklickým obmieňaním vstupu v celom vstupnom rozsahu.

„Doba nastavenia“ (3) je doba potrebná na to, aby výstup dosiahol úroveň v rozsahu polovice bitu konečnej hodnoty pri prepínaní medzi ľubovoľnými dvoma úrovňami prevodníka.

„SHPL“ je ekvivalentom „supervýkonného laseru“.

„Analyzátory signálu“ (3) sú prístroje schopné merať a zobrazovať základné vlastnosti jednofrekvenčných zložiek viacfrekvenčných signálov.

„Spracovanie signálu“ (3 4 5 6) je spracovanie externe derivovaných signálov obsahujúcich informácie takými algoritmami, ako je zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácie medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia).

„Softvér“ (všetky GSN) je skupina jedného alebo viacerých „programov“ alebo ‚mikroprogramov‘ zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom médiu jazykového objektu.

Dôležité upozornenie:   ‚Mikroprogram‘ je sled základných inštrukcií uložených v špeciálnej pamäti, ktorých vykonanie sa vyvoláva zavedením referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

„Zdrojový kód“ (alebo zdrojový jazyk) (6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerých procesov, ktoré možno pomocou programovacieho systému previesť do formy, ktorú vie zariadenie vykonať [„objektový kód“ (alebo objektový jazyk)].

„Kozmická loď“ (7 9) sú aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

„Určené na vesmírne použitie“ (3 6 8) sa vzťahuje na produkty navrhnuté, vyrobené a odskúšané tak, aby spĺňali zvláštne elektrické, mechanické alebo environmentálne požiadavky na používanie pri vypúšťaní a rozmiestňovaní satelitov alebo systémov pre lety vo veľkých výškach pôsobiacich vo výškach 100 km a vyššie.

„Špeciálny štiepny materiál“ (0) je plutónium 239, urán 233, „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ a každý materiál, ktorý uvedené látky obsahuje.

„Špecifický modul“ (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajúci sa N/m2 delený mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Špecifická pevnosť v ťahu“ (0 1 9) je medza pevnosti v ťahu v pascaloch, rovnajúca sa N/m2 delená mernou hmotnosť v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Splošťovacie chladenie“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia‘ roztaveného prúdu kovu narážajúceho na chladený blok, pričom vzniká vločkovitý produkt.

Dôležité upozornenie:   ‚rýchle tuhnutie‘ je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

„Rozptýlené spektrum“ (5) je technika, ktorou sa energia v pomerne úzkopásmovom komunikačnom kanáli rozptýli do oveľa širšieho energetického spektra.

Radar s „rozptýleným spektrom“ (6) – pozri „Rozptýlené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7) je štandardná odchýlka (1 sigma) variácie určitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty nameraná za ustálených teplotných podmienok. Možno ju vyjadriť ako funkciu času.

„Štáty, ktoré (nie) sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ (1), sú tie štáty, pre ktoré Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní (ne)nadobudol platnosť.

„Substrát“ (3) je tabuľa základného materiálu s prepojovacou štruktúrou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej môžu byť umiestnené ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody alebo oboje.

Dôležité upozornenie 1:   ‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

Dôležité upozornenie 2:   ‚Prvok obvodu‘: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Predlisky substrátu“ (6) sú monolitické zlúčeniny s rozmermi vhodnými na výrobu optických prvkov ako sú zrkadlá alebo optické okná.

„Podjednotka toxínu“ (1) je štrukturálne a funkčne oddelená súčasť celého „toxínu“.

„Vysokolegované zliatiny“ (2 9) sú zliatiny na báze niklu, kobaltu alebo železa vyznačujúce sa vyššou pevnosťou, než ľubovoľné zliatiny radu AISI 300 pri teplotách nad 922 K (649 °C) v drsných vonkajších a prevádzkových podmienkach.

„Supravodivé“ (1 3 5 6 8) sú materiály, t. j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny, ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, t. j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom.

Dôležité upozornenie:   „Supravodivý“ stav materiálu individuálne charakterizuje „kritická teplota“, kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je však funkciou magnetického poľa aj teploty.

„Supervýkonný laser“ („SHPL“) (6) je „laser“ schopný dodávať celú alebo ľubovoľnú časť výstupnej energie nad jeden kJ do 50 milisekúnd alebo ktorého priemerný výkon alebo výkon so stálou vlnou je vyšší ako 20 kW.

„Superplastické tvarovanie“ (1 2) je deformačný proces využívajúci teplo v prípade kovov, ktoré sú bežne charakterizované nízkymi hodnotami predlžovania (menej ako 20 %) pri bode lámavosti stanovenom pri izbovej teplote metódou konvenčného skúšania pevnosti v ťahu, ktorého cieľom je dosiahnuť počas spracovania predĺženia, ktoré sú najmenej dvojnásobkom takýchto hodnôt.

„Symetrický algoritmus“ (5) je šifrovací algoritmus, ktorý používa rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

Dôležité upozornenie:   „Symetrický algoritmus“ sa bežne používa pre dôvernosť údajov.

„Sledovanie systému“ (6) je spracovaná, korelovaná (fúziou cieľových údajov radaru s plánovanou polohou letu) a aktualizovaná správa o letovej polohe lietadla, ktorú majú k dispozícii dispečeri v stredisku riadenia letovej prevádzky.

„Počítač so systolickým poľom“ (4) je počítač, v ktorom môže používateľ dynamicky ovládať tok a modifikáciu údajov na úrovni logického obvodu (hradla).

„Páska“ (1) je materiál tkaný z prepletených alebo jednosmerných „monofibrilových vlákien“, ‚prameňov‘, „predpriadzí“, „kúdelí“ alebo „priadzí“ atď., ktoré sú obyčajne predimpregnované živicou.

Dôležité upozornenie:   ‚Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Technológia“ (všetky GTN NTN) sú špecifické informácie nevyhnutné pre „vývoj“, „výrobu“, alebo „používanie“ tovarov. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci‘.

Dôležité upozornenie 1:   ‚Technická pomoc‘ môže mať formu inštrukcií, zručností, odbornej prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb a môže v sebe zahŕňať aj prenos ‚technických údajov‘.

Dôležité upozornenie 2:   ‚Technické údaje‘ môžu mať podobu technických výkresov, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

„Preklápacie vreteno“ (2) je vreteno na upnutie nástroja, ktoré počas procesu obrábania mení uhlovú polohu svojej stredovej čiary vzhľadom k ľubovoľnej inej osi.

„Časová konštanta“ (6) je čas, ktorý uplynie od použitia svetelného podnetu, po moment, keď prírastok prúdu dosiahne hodnotu 1 1/e násobku konečnej hodnoty (t. j. 63 % konečnej hodnoty).

„Koncový vodiaci prstenec“ (9) je statická prstencová súčiastka (pevná alebo segmentovaná), ktorá je pripojená k vnútornému povrchu krytu motora turbíny, alebo prvok na vonkajšom konci lopatky turbíny, ktorý primárne poskytuje vzduchotesný uzáver medzi statickými a rotujúcimi súčasťami.

„Úplné riadenie letu“ (7) je automatizované riadenie stavových premenných „lietadla“ a letovej dráhy na dosiahnutie cieľov misie reagujúce na zmeny údajov o cieľoch, nebezpečenstvách a iných „lietadlách“ v reálnom čase.

„Celková rýchlosť digitálneho prenosu“ (5) je počet bitov vrátane kódovania linky, overheadu atď. za jednotku času, ktorá uplynie pri prechode medzi príslušným vybavením v systéme digitálneho prenosu.

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež „rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Kúdeľ“ (1) je zväzok „monofibrilových vlákien“ obyčajne približne rovnobežných.

„Toxíny“ (1 2) sú toxíny vo forme zámerne izolovaných prípravkov alebo zmesí bez ohľadu na spôsob výroby, iné ako toxíny prítomné ako kontaminanty iných materiálov, ako sú patologické vzorky, úroda, potraviny alebo semeništia „mikroorganizmov“.

„Prenosový laser“ (6) je „laser“, v ktorom sa vzorky emitované „laserom“ excitujú prenosom energie prostredníctvom zrážky atómu alebo molekuly neemitovanej laserovým lúčom s „laserom“ emitovanými vzorkami atómov alebo molekúl.

„Laditeľný“ (6) je schopnosť „lasera“ produkovať kontinuálny výkon na všetkých vlnových dĺžkach v rozsahu niekoľkých prechodov „lasera“. Čiarovo voliteľný „laser“ produkuje diskrétne vlnové dĺžky v rámci jedného prechodu „lasera“ a nepovažuje sa za „laditeľný“.

„Letecký dopravný systém bez posádky“ (UAV) (9) je akékoľvek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnuť a vydržať riadený let a navigáciu bez prítomnosti človeka na palube.

„Urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ (0) je urán obsahujúci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode (pomer izotopov 0,71 %).

„Používanie“ (všetky GTN NTN) je prevádzkovanie, inštalovanie (vrátane inštalovania na mieste), údržba (kontrola), oprava, generálna oprava a renovácia.

„Programovateľnosť dostupná používateľovi“ (6) je vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako:

a) fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení alebo

b) nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

„Vakcína“ (1) je liečivý produkt farmaceutického zloženia s licenciou alebo s povolením na predaj alebo klinické skúšanie regulačných orgánov buď v krajine svojej výroby alebo použitia, ktorý je určený na stimuláciu ochrannej imunologickej reakcie u ľudí alebo zvierat s cieľom zabrániť ochoreniu tých, ktorým bola podaná.

„Vákuová atomizácia“ (1) je proces redukcie prúdu roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej rýchlym vývinom rozpusteného plynu pôsobením vákua.

„Nosné plochy s meniteľnou geometriou“ (7) je používanie klapiek alebo vyvažovacích plôšok s odtokovou hranou, slotov s vodiacou hranou alebo sklopnej prednej časti, ktorých polohu možno regulovať počas letu.

„Priadza“ (1) je zväzok spletených ‚prameňov‘.

Dôležité upozornenie:   ‚Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obyčajne vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

KATEGÓRIA 0

JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

0ASystémy, zariadenia a súčasti

0A001„jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a) „jadrové reaktory“;

b) kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c) manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d) regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e) tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“ pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f) zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1 : 500 hmotnostných dielov, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“;

g) čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h) „vnútorné časti reaktorov“ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Poznámka:   V 0A001.h) „vnútorné časti jadrového reaktora“ sú každá väčšia konštrukcia v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i) výmenníky tepla (parné generátory) osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

j) prístroje na detekciu a meranie neutrónov osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

0BSkúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

0B001Závod na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ a „špeciálnych štiepnych materiálov“, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a) Závod osobitne navrhnutý na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ a „špeciálnych štiepnych materiálov“:

1. závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou;

2. závod na separáciu izotopov difúziou plynov;

3. závod na aerodynamickú separáciu izotopov;

4. závod na separáciu izotopov chemickou výmenou;

5. závod na separáciu izotopov výmenou iónov;

6. závod na separáciu izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze (AVLIS);

7. závod na separáciu izotopov molekulárnym „laserom“ (MLIS);

8. závod na separáciu plazmy;

9. závod na elektromagnetickú separáciu izotopov.

b) Plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou:

Poznámka:   V 0B001.b) „materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“ je akýkoľvek z týchto materiálov:

a)   oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 2 050 MPa alebo vyššou;

b)   hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 460 MPa alebo vyššou alebo

c)   „vláknité alebo vláknové materiály“ so „špecifickým modulom“ vyšším ako 3,18 × 106 m a so „špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako 76,2 × 103 m;

1. plynové odstredivky;

2. kompletné rotorové sústavy;

3. rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;

4. krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby sa spojilo niekoľko rúrok vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;

5. usmerňovače toku o priemere 75 mm až 400 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;

6. horné alebo spodné uzávery o priemere 75 mm až 400 mm lícujúce s koncami rúrky rotora, vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;

7. magnetické závesné ložiská pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plášti vyrobenom z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránenom, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nadstavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora;

8. osobitne upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;

9. molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;

10. prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchrónny chod vo vákuu vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz a vo výkonovom rozsahu 50 až 1 000 voltampérov;

11. plášť/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami a vyrobené z alebo chránené „materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6“;

12. lopatky pozostávajúce z rúrok o vnútornom priemere do 12 mm na extrakciu plynného UF6 z rúrok rotora odstredivky pomocou Pitotovej trubice vyrobenej z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránenej;

13. meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a) viacfázový výstup 600 až 2 000 Hz;

b) regulácia frekvencie lepšia ako 0,1 %;

c) harmonické skreslenie menšie ako 2 % a

d) účinnosť vyššia ako 80 %;

14. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené s priemerom 10 až 160 mm.

c) Príslušenstvo a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou:

1. bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ s veľkosťou pórov 10 až 100 Nm, o hrúbke 5 mm alebo menej, a v prípade rúrkovitých tvarov o priemere 25 mm alebo menej;

2. telesá plynových difúzorov vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

3. kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m3/min. alebo viac UF6 a s výtlačným tlakom až 666,7 kPa, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

4. rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c)3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu ako 1 000 cm3/min.;

5. výmenníky tepla vyrobené z hliníka, medi, niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 60 %, alebo kombinácie týchto kovov v podobe plátovaných rúrok, navrhované do prevádzky pri nižšom ako atmosférickom tlaku s rýchlosťou úniku, ktorá obmedzuje nárast tlaku na menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

6. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené priemerom 40 až 1 500 mm.

d) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania:

1. oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné voči korózii pôsobením UF6, a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;

2. prúdením poháňané valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z a chránené „materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6“ s priemerom 0,5 až 4 cm a s pomerom dĺžky a priemeru 20:1 alebo menej a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;

3. kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 2 m3/min. alebo viac, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4. výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

5. plášte prvkov aerodynamického oddeľovania vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo oddeľovacie dýzy;

6. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, s priemerom 40 až 1 500 mm;

7. procesné systémy na oddeľovanie UF6 z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF6 1 ppm alebo menej vrátane:

a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c) jednotiek so separačnými dýzami a vírivými rúrkami určených na oddeľovanie UF6 od nosného plynu;

d) vymrazovačov UF6 schopných dosahovať teploty 253 K (– 20 °C) alebo menej.

e) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou:

1. rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

2. rýchlovýmenné kvapalinové odstredivé reaktory s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

3. elektrochemické redukčné články odolné voči koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;

4. podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U+4 z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, sú vyrobené z vhodných materiálov alebo sú nimi chránené (napr. sklo, fluórokarbónové polyméry, polyfenylsulfát, polyétersulfón a grafit impregnovaný živicou);

5. systémy na prípravu nástreku pre výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo výmenu iónov na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U+6 alebo U+4 na U+3;

6. systémy na oxidáciu uránu U+3 na U+4.

f) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania pomocou výmeny iónov:

1. rýchlo reagujúce živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien o priemere 0,2 mm alebo menej, odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2. ionexové kolóny (cylindrické) o priemere nad 1 000 mm vyrobené z materiálov odolných voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej alebo nimi chránené (napr. titán alebo fluórokarbónové plasty), schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlakoch nad 0,7 MPa;

3. refluxné systémy na výmenu iónov (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovaných kaskádach.

g) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze (AVLIS):

1. vysokovýkonné stripovacie alebo rastrovacie delá s elektrónovým lúčom s užitočným výkonom nad 2,5 kW/cm na použitie v systémoch na odparovanie uránu;

2. systémy na manipuláciu tekutého kovového uránu určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2A225.

3. kolektorové systémy produktu a zvyškov vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

4. telesá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;

5. „lasery“ alebo „laserové“ systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

h) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov molekulárnym „laserom“ (MLIS) alebo chemickou reakciou vyvolanou aktiváciou izotopov selektívnym laserom (CRISLA):

1. nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesí UF6 a nosného plynu na 150 K (– 123 °C) alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“;

2. kolektory na produkt fluoridu uraničného (UF5) pozostávajúce z filtra, nárazových alebo cyklónových kolektorov alebo ich kombinácií, a vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF5/UF6“;

3. kompresory vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4. zariadenie na fluórovanie UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5. technologické systémy na oddeľovanie UF6 od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane:

a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo nižšie;

b) jednotky na kryogénne chladenie schopné dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c) vymrazovače UF6 schopné dosahovať teploty 253 K (– 20 °C) alebo menej;

6. „lasery“ alebo „laserové“ systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

i) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plazmy:

1. zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a s priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;

2. vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;

3. systémy na generovanie uránovej plazmy;

4. systémy na manipuláciu s tekutým kovom určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2A225.

5. kolektorové systémy pre produkt a zvyšky vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii účinkom parného alebo pár uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;

6. telesá pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysoko frekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. nehrdzavejúca oceľ).

j) Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania:

1. jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

2. platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);

3. vákuové telesá pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;

4. magnetické pólové nástavce s priemerom väčším ako 2 m;

5. vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) schopné nepretržitej prevádzky;

b) výstupné napätie 20 000 V alebo viac;

c) výstupný prúd 1A alebo viac a

d) regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín;

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 3A227.

6. napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a

b) regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0,01 % počas 8 hodín.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 3A226.

0B002Osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na oddeľovanie izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené:

a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF6 do procesu obohacovania;

b) desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;

c) stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF6 do zásobníkov;

d) stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF6 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e) potrubné systémy a systémy zberných rúrok osobitne navrhnuté na manipuláciu s UF6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;

f) 

1. vákuové rozdeľovacie potrubia alebo vákuové zberné rúrky s kapacitou nasávania 5 m3/min. alebo viac, alebo

2. vákuové čerpadlá osobitne navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF6;

g) hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF6 osobitne navrhnuté alebo upravené na odber priamych vzoriek suroviny, produktu alebo zvyškov z prúdu plynného UF6, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. rozlišovacia schopnosť jednotky pre hmotnosť nad 320 amu (atómová hmotnostná jednotka);

2. zdroje iónov zostrojené z nichrómu alebo monelu alebo nimi potiahnuté, alebo poniklované;

3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi a

4. kolektorový systém vhodný pre izotopovú analýzu.

0B003Závod na konverziu uránu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a) systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO3;

b) systémy na konverziu UO3 na UF6;

c) systémy na konverziu UO3 na UO2;

d) systémy na konverziu UO2 na UF4;

e) systémy na konverziu UF4 na UF6;

f) systémy na konverziu UF4 na kovový urán;

g) systémy na konverziu UF6 na UO2;

h) systémy na konverziu UF6 na UF4;

i) systémy na konverziu UO2 na UCl4.

0B004Závod na výrobu alebo koncentráciu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčením deutéria a na to osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a) závod na výrobu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčenín deutéria:

1. závod na výmenu voda – sírovodík;

2. závod na výmenu amoniak – vodík;

b) zariadenia a súčasti:

1. veže na výmenu voda-sírovodík vyrobené z ušľachtilej uhlíkovej ocele (napr. ASTM A516) s priemerom 6 až 9 m schopné prevádzky pri tlakoch najmenej 2 MPa a s toleranciou na koróziu 6 mm a viac;

2. jednostupňové (nízkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dúchadlá alebo kompresory na cirkuláciu sírovodíkového plynu (t. j. plynu obsahujúceho viac ako 70 % sírovodíka), s výkonnosťou najmenej 56 m3/s v prípade činnosti pri tlaku nasávania najmenej 1,8 MPa a s upchávkami konštruovanými na prevádzku v prostredí s výskytom mokrého sírovodíka;

3. veže na výmenu amoniak – vodík výšky najmenej 35 m s priemerom 1,5 až 2,5 m schopné prevádzky pri tlaku nad 15 MPa;

4. vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadiel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

5. krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

6. infračervené absorpčné analyzátory schopné on-line analýzy pomeru vodík – deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;

7. katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak – vodík;

8. kompletné systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.

0B005Závod osobitne navrhnutý na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Poznámka:   Do závodu na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ patrí zariadenie, ktoré:

a)   bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov;

b)   utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku;

c)   kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia, alebo

d)   kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva.

0B006Závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov „jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Poznámka:   0B006 zahŕňa:

a)   závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov „jadrového reaktora“ vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s ožiareným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepnych produktov alebo ich priamo regulujú;

b)   stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie palivových systémov, zväzkov alebo tyčí ožiarených „jadrovým reaktorom“;

c)   zariadenia na rozpúšťanie, kriticky bezpečné nádrže (t. j. nádrže s malým priemerom, kruhovité alebo ploché), osobitne navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie ožiareného paliva „jadrového reaktora“, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť a udržiavať;

d)   extraktory s protiprúdom rozpúšťadla a zariadenia pre proces výmeny iónov osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie ožiareného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“;

e)   zásobné alebo skladovacie nádoby osobitne navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť voči korozívnym účinkom kyseliny dusičnej;

Poznámka:   Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto vlastnosti:

1.   steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa poznámky k 0C004);

2.   u nádob tvaru valca maximálneho priemeru 175 mm alebo

3.   u plochých alebo kruhovitých nádob maximálnej šírky 75 mm,

f)   prístroje na riadenie procesu osobitne navrhnuté alebo upravené na monitorovanie alebo reguláciu prepracovania ožiareného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“.

0B007Závod na konverziu plutónia a zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na tieto účely:

a) systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;

b) systémy na výrobu kovového plutónia.

0CMateriály

0C001„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viac uvedených zložiek.

Poznámka:   0C001 sa nevzťahuje na:

a)   štyri gramy alebo menej „prírodného uránu“ alebo „ochudobneného uránu“, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov;

b)   „ochudobnený urán“ osobitne vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:

1.   tienenie;

2.   balenie;

3.   záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;

4.   protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;

c)   zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;

d)   keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikácie.

0C002„Špeciálne štiepne materiály“.

Poznámka:   0C002 sa nevzťahuje na štyri „efektívne gramy“ alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.

0C003Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria k vodíku vyšší ako 1 : 5 000.

0C004Grafit v akosti pre jadrové použitie s čistotou menšou ako 5 ppm „ekvivalentu bóru“ a hustote nad 1,5 g/cm3.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C107.

Poznámka 1:   0C004 sa nevzťahuje na:

a)   výrobky z grafitu s hmotnosťou do 1 kg okrem osobitne navrhnutých alebo upravených pre použitie v jadrovom reaktore;

b)   grafitový prášok.

Poznámka 2:   V 0C004 sa „ekvivalent bóru“ (BE) definuje ako súčet BEz pre nečistoty (okrem BEuhlík, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom:

BEZ (ppm) = CF × koncentrácia prvku Z v ppm;

image

a σB a σZ sú účinné prierezy pre záchyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z; a AB a AZ sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.

0C005Osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynnú difúziu, odolné voči korózii pôsobením UF6 (napr. nikel alebo zliatina s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhľovodíkov) čistoty najmenej 99,9 % hm., so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 mikrometrov meranou podľa normy B330 ASTM a s vysokým stupňom homogénnosti veľkosti častíc.

0DSoftvér

0D001„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre vývoj, výrobu alebo používanie tovarov uvedených v tejto kategórii.

0ETechnológia

0E001„Technológia“ podľa poznámky k jadrovej technológii určená na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov uvedených v tejto kategórii.

KATEGÓRIA 1

OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

1ASystémy, zariadenia a súčasti

1A001Súčasti vyrobené z fluórovaných zlúčenín:

a) upchávky, tesnenia, tesniace materiály alebo palivové mechy zvlášť navrhnuté pre „lietadlá“ alebo letecký a kozmický priestor vyrobené z viac ako 50 hmotnostných % z niektorého z materiálov uvedených v 1C009.b) alebo 1C009.c);

b) piezoelektrické polyméry a kopolyméry vyrobené z vinylidénfluoridových (CAS 75-38-7) materiálov uvedených v 1C009.a), ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. majú podobu platní alebo fólií a

2. hrúbku nad 200 μm;

c) upchávky, tesnenia, ventilové sedlá, mechy alebo membrány, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. sú vyrobené z fluóroelastomérov obsahujúcich najmenej jednu vinyléterovú skupinu ako štruktúrnu jednotku a

2. sú osobitne navrhnuté pre „lietadlá“, letecký a kozmický priestor alebo v „riadených strelách“.

Poznámka:   V 1A001.c) sú „riadené strely“ úplné raketové systémy alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky.

1A002„Kompozitné“ štruktúry alebo lamináty, ktoré spĺňajú niektoré z týchto charakteristík:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1A202, 9A010 A 9A110.

a) pozostávajú z organickej „matrice“ a materiálov uvedených v 1C010.c), 1C010.d) alebo 1C010.e), alebo

b) pozostávajú z kovovej alebo uhlíkovej „matrice“ a z ktorýchkoľvek týchto materiálov:

1. uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) „špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m a

b) „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m alebo

2. materiály uvedené v 1C010.c).

Poznámka 1:   1A002 sa nevzťahuje na kompozitné štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ impregnovaných epoxidovou živicou, určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a)   plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

b)   dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m, a

c)   šírku, ktorá presahuje 15 mm.

Poznámka 2:   1A002 sa nevzťahuje na polohotové položky, zvlášť určené výlučne na civilné použitie:

a)   športový tovar;

b)   automobilový priemysel;

c)   odvetvie obrábacích strojov;

d)   medicínske aplikácie.

Poznámka 3:   1A002.b)1 sa nevzťahuje na polohotové položky, ktoré obsahujú najviac dva rozmery pretkaných vlákien a ktoré sú osobitne navrhnuté pre tieto aplikácie:

a)   pece na tepelné spracovanie kovov určené na temperovanie kovov;

b)   zariadenie na výrobu kremíkových ingotov.

Poznámka 4:   1A002 sa nevzťahuje na hotové položky osobitne navrhnuté na konkrétne použitie.

1A003Výrobky z „netaviteľných“ aromatických polyamidov v podobe fólií, platní, pások alebo stúh vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

a) hrúbka viac ako 0,254 mm alebo

b) sú potiahnuté alebo laminované uhlíkom, grafitom, kovmi alebo magnetickými látkami.

Poznámka:   1A003 sa nevzťahuje na výrobky, ak sú potiahnuté alebo laminované meďou a sú určené na výrobu dosiek s elektronickými plošnými spojmi.

Dôležité upozornenie:   Pre „taviteľné“ aromatické polyamidy v akejkoľvek podobe pozri 1C008.a.3.

1A004Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sa uvádzajú v kontrolách vojenského tovaru:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B351 A 2B352.

a) plynové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti ktorejkoľvek z nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutým súčastiam:

1. biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2. rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“;

3. bojové chemické (CW) látky alebo

4. „Látky na potláčanie nepokojov“ vrátane týchto:

a) α-brómbenzénacetonitril, (brómbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b) [(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (o-chlórbenzylidénmalonnitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c) 2-chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (KN) (CAS 532-27-4);

d) dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257-07-8);

e) 10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);

f) N-nonanoylmorfolín, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b) ochranné obleky, rukavice a topánky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkoľvek z týchto látok:

1. biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2. rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“ alebo

3. bojové chemické (CW) látky;

c) detekčné systémy, osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutých súčastí:

1. biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2. rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“ alebo

3. bojové chemické (CW) látky.

d) elektronické zariadenia navrhnuté na automatickú detekciu alebo identifikáciu prítomnosti zvyškov „výbušnín“, a ktoré využívajú techniky „stopovej detekcie“ (napr. povrchová akustická vlna, iónová pohyblivostná spektrometria, diferenciálna pohyblivostná spektrometria, hmotnostná spektrometria).

Technická poznámka:

„Stopová detekcia“ je vymedzená ako schopnosť detegovať menej ako 1 časticu na milión v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

Poznámka 1:   1A004.d) sa nevzťahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre použitie v laboratóriu.

Poznámka 2:   1A004.d) sa nevzťahuje na bezdotykové rámové bezpečnostné detektory kovov.

Poznámka:   1A004 sa nevzťahuje na:

a)   osobné dozimetre na monitorovanie ožiarenia;

b)   zariadenia obmedzené konštrukčne alebo funkčne na ochranu proti nebezpečenstvám špecifickým pre oblasť bezpečnosti bývania alebo pre civilné odvetvia, ako je:

1.   baníctvo;

2.   povrchové dobývanie;

3.   poľnohospodárstvo;

4.   farmaceutický priemysel;

5.   zdravotníctvo;

6.   veterinárna medicína;

7.   životné prostredie;

8.   odpadové hospodárstvo;

9.   potravinársky priemysel.

Technické poznámky:

1.   1A004 zahŕňa vybavenie a súčasti, ktoré sa identifikovali a úspešne testovali podľa národných noriem, alebo sa inak preukázala ich účinnosť pri detekcii alebo obrane pred rádioaktívnymi materiálmi „prispôsobenými na vojnové použitie“, biologickými činidlami „prispôsobenými na vojnové použitie“, bojovými chemickými látkami, „simulantmi“ alebo „látkami na potláčanie nepokojov“ i v prípade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho súčasti používajú v civilných odvetviach, ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, manažment zdravotníctva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

2.   „Simulant“ je látka alebo materiál, ktorý sa používa namiesto toxického činidla (chemického alebo biologického) počas výcviku, výskumu, testovania alebo hodnotenia.

1A005Pancier na ochranu tela a jeho osobitne navrhnuté súčasti okrem súčastí vyrábaných podľa vojenských noriem alebo špecifikácií alebo ich výkonových ekvivalentov.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

Dôležité upozornenie:   Pre „vláknité alebo vláknové materiály“ používané pri výrobe panciera na ochranu tela pozri 1C010.

Poznámka 1:   1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela alebo ochranné odevy, ak ich používatelia využívajú na svoju osobnú ochranu.

Poznámka 2:   1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela, určený na čelnú ochranu iba pred úlomkami alebo detonačnými účinkami z nevojenských výbušných zariadení.

1A006Vybavenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zneškodňovanie improvizovaných výbušných zariadení a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a) diaľkovo ovládané vozidlá;

b) „disruptory“.

Technická poznámka:

„Disruptory“ sú zariadenia určené na zabránenie spustenia výbušného zariadenia pomocou kvapalného, pevného alebo trieštivého projektilu.

Poznámka:   1A006 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré sa nachádza u operátora tohto vybavenia.

1A007Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na elektrické spustenie náloží a prístrojov obsahujúcich „energetické materiály“:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV, 3A229 A 3A232.

a) zapaľovacie súpravy s explozívnym detonátorom konštruované tak, aby budili explozívne detonátory uvedené v 1A007.b);

b) elektricky budené výbušné detonátory:

1. vybuchujúci mostík (EB);

2. vybuchujúci premosťovací vodič (EBW);

3. slapperový detonátor;

4. explodujúce fóliové iniciátory (EFI).

Technické poznámky:

1.   Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor alebo roznecovač.

2.   Na účely 1A007.b) využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premosťovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor.

1A008Nálože, zariadenia a súčasti:

a) „kumulatívne nálože“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. čistú hmotnosť výbušniny (NEQ) vyššiu ako 90 g a

2. vonkajší priemer puzdra väčší alebo rovnajúci sa 75 mm;

b) lineárne kumulatívne nálože na rezanie, ktoré majú všetky tieto vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1. explozívnu silu väčšiu ako 40 g/m a

2. šírku 10 mm a viac;

c) zápalná šnúra s explozívnou silou jadra väčšou ako 64 g/m;

d) rezače, iné ako uvedené v 1A008.b), a oddeľovače s čistou hmotnosťou výbušniny (NEQ) vyššou ako 3,5 kg.

Technická poznámka:

„Kumulatívne nálože“ sú výbušné nálože vytvarované tak, aby sústredili účinky výbuchu.

1A102Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne dopravné prostriedky uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1A202Kompozitné štruktúry okrem štruktúr uvedených v 1A002 v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110.

a) vnútorný priemer 75 mm až 400 mm a

b) vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a) alebo 1C010.b) alebo 1C210.a), alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom uvedených v 1C210.c).

1A225Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A226Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti a

b) sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).

1A227Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a) „priestor bez rádioaktivity“ väčší ako 0,09 m2;

b) hustota vyššia ako 3 g/cm3 a

c) hrúbka 100 mm alebo viac.

Technická poznámka:

V 1A227 pojem „priestor bez rádioaktivity“ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

1BSkúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

1B001Zariadenie na výrobu alebo kontrolu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov uvedených v 1A002 alebo „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010, a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201.

a) stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby za účelom polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých na výrobu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

b) stroje na ukladanie pások, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky alebo fólie sú koordinované a programované v piatich alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých pre výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie „riadených striel“;

Poznámka:   V 1B001.b) pojem, riadená strela‘ znamená úplné raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky.

c) viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spletacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav osobitne určené alebo upravené na tkanie, spletanie alebo pletenie vlákien pre „kompozitné“ štruktúry;

Technická poznámka:

Na účely 1B001.c) patrí pletenie k technikám viazania.

d) zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien:

1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;

2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty za účelom výroby vlákien karbidu kremíka;

3. zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

4. zariadenia na konverziu prekurzorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním;

e) zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e) pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku;

f) nedeštruktívne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kompozitné“ materiály:

1. röntgenové tomografické systémy na trojrozmernú kontrolu poškodení;

2. numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorých pohyby na nastavenie polohy vysielačov alebo prijímačov sa simultánne koordinujú a programujú v štyroch alebo viacerých osiach, aby sa sledovali trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku;

g) stroje na ukladanie kúdele, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania kúdele alebo fólie sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých pre výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie „riadených striel“.

Technická poznámka:

Na účely 1B001 „primárne polohové servo“ osi kontrolujú na základe usmernenia, ktoré vykonáva počítačový program, polohu koncových efektorov (t. j. hlavice) v priestore okolo obrobku v správnom nasmerovaní a smere v záujme dosiahnutia želaného procesu.

1B002Zariadenia na výrobu zliatin kovov, práškových zliatin kovov alebo legovaných materiálov osobitne navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a osobitne navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c)2.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1B102.

1B003Nástroje, lisovnice, lejacie formy alebo upínacie prípravky pre „superplastické tvarovanie“ alebo „difúzne zváranie“ titánu, hliníka alebo ich zliatin, osobitne určené na výrobu akýchkoľvek týchto prvkov:

a) drakov lietadiel alebo kozmických konštrukcií;

b) „leteckých“ alebo kozmických motorov alebo

c) osobitne navrhnutých súčastí pre konštrukcie uvedené v 1B003.a) alebo pre motory uvedené v 1B003.b).

1B101Zariadenia okrem uvedených v 1B001 na „výrobu“ týchto štrukturálnych kompozitov; ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1B201.

Poznámka:   K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.

a) stroje na navíjanie vláken alebo stroje na ukladanie vláken, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vláken môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;

b) stroje na ukladanie pásky, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „riadených striel“;

c) zariadenia navrhnuté alebo upravené na „výrobu“ týchto „vláknitých alebo vláknových materiálov“:

1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;

2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty;

3. zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

d) zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vláken alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110.

Poznámka:   Do 1B101.d) patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.

1B102„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku okrem uvedeného v 1B002 a jeho súčasti:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1B115.b).

a) „výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ guľovitých alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111.a)1, 1C111.a)2 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b) osobitne navrhnuté súčasti „výrobného príslušenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a).

Poznámka:   1B102 zahŕňa:

a)   plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

b)   elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

c)   zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hliníka práškovaním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).

1B115Príslušenstvo okrem uvedeného v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketových motorov alebo jeho zložiek a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a) „výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b) „výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka:   1B115.b) sa nevzťahuje na miešačky predzmesí, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Kontrolu miešačky predzmesí, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri v 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1:   Príslušenstvo osobitne navrhnuté na výrobu vojenských tovarov pozri v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka 2:   1B115 sa nevzťahuje na zariadenia na „výrobu“, manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.

1B116Osobitne navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lejacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 1 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117Diskontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac a

b) najmenej jeden zmiešavací/miesiaci hriadeľ namontovaný excentricky.

1B118Kontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov alebo

b) samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeli ako aj vo vnútri zmiešavacej komory.

1B119Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B201Stroje na navíjanie vlákien okrem uvedených v položke 1B001 alebo 1B101 a súvisiace zariadenia:

a) stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach;

2. osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ a

3. schopné navíjať valcovité rotory o priemere 75 až 400 mm a o dĺžke najmenej 600 mm;

b) riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v 1B201.a);

c) presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a).

1B225Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.

1B226Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA.

Poznámka:   Do 1B226 patria separátory:

a)   schopné obohacovať stabilné izotopy;

b)   so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.

1B227Konvertory alebo jednotky na syntézu amoniaku, v ktorých je syntetizovaný plyn (dusík a vodík) odoberaný z vysokotlakovej výmennej kolóny amoniak/vodík a syntézou vytvorený amoniak sa vracia naspäť do uvedenej kolóny.

1B228Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami:

a) sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (– 238 °C) alebo menej;

b) sú navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa;

c) sú skonštruované buď:

1. z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s číslom austenitickej ASTM (alebo ekvivalentná norma) zrnitosti najmenej 5, alebo

2. z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H2, a

d) s vnútornými priemermi najmenej 1 m a s účinnou dĺžkou najmenej 5 m.

1B229Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a „interné kontaktory“:

Dôležité upozornenie:   Pre kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri 0B004.

a) etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. sú schopné prevádzky pri tlaku 2MPa alebo viac;

2. sú skonštruované z uhlíkovej ocele a majú austenitické číslo zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentná norma) najmenej 5 a

3. majú priemer najmenej 1,8 m.

b) „interné kontaktory“: pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 1B229.a).

Technická poznámka:

„Interné kontaktory“ kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej 1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.

1B230Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH2/NH3) a vyznačujú sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené);

b) výkon nad 8,5 m3/h a

c) vyznačujú sa jednou z týchto vlastností:

1. v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) prevádzkovým tlakom 1,5 až 60 MPa alebo

2. v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) prevádzkovým tlakom 20 až 60 MPa.

1B231Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie:

a) zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu, koncentráciu alebo manipuláciu trícia;

b) vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium:

1. vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (– 250 °C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W;

2. systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiaceho média.

1B232Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (– 238 °C) a

b) sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie:

a) zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia;

b) vybavenie na separáciu izotopov lítia:

1. balené kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia;

2. čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia;

3. elektrolytické články na amalgám lítia;

4. odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho.

1CMateriály

Technická poznámka:

Kovy a zliatiny:

Ak nie je ustanovené inak, slová „kovy“ a „zliatiny“ v položkách 1C001 až 1C012 sa vzťahujú na surové (neopracované) formy a poloopracované formy:

Surové (neopracované) formy:

anódy, guľôčky, tyče (vrátane tyčí s vrubmi a predliatkov na výrobu drôtu), polená a prúty, predvalcované bloky, brikety, tehličky, katódy, kryštály, kocky, úlomky tvrdeného skla, zrná, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového železa, prášok, kotúče, granulovaný kov (šrot), ploché predvalky, predvýkovky, hubovité materiály, tyčinky.

Poloopracované formy (potiahnuté, oplátované, vŕtané, dierované alebo nie):

a)   Tvárnené alebo opracované materiály vyrobené valcovaním, ťahaním, extrudovaním, kovaním, rázovým vytláčaním, lisovaním, granuláciou, atomizáciou a brúsením, t. j.: uholníky, tyčová oceľ profilu U, kružnice, disky, prášok, vločky, fólie a listy, výkovky, tabule, prášky, výlisky a lisované plechy, stuhy, kruhy, tyče (vrátane holých zváracích elektród, vývalkov na ťahanie drôtu a valcovaných drôtov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pásová oceľ, rúrky a hadice (vrátane rúrkových polovýrobkov, štvorhranov, a dutých výrobkov), ťahaný alebo vytláčaný drôt.

b)   Liate materiály vyrobené liatím do piesku v lisovnici, v kovových, plastových alebo iných lejacích formách vrátane vysokotlakových odliatkov, spekaných foriem a foriem vyrobených práškovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchádzať vývozom foriem nenachádzajúcich sa v zozname uvádzaných ako hotové výrobky, ktoré v skutočnosti sú surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

1C001Materiály osobitne navrhnuté na použitie ako pohlčovače elektromagnetických vĺn alebo polyméry s vlastnou vodivosťou:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C101.

a) materiály na absorbovanie frekvencií nad 2 × 108 Hz ale do 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1:   Podľa 1C001.a) sa neriadia:

a)   vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorbcie;

b)   absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov;

c)   rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.   vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

a)   plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ± 15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C) alebo

b)   keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ± 15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C).

Technická poznámka:

Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a) Poznámka: 1.c)1 by mali byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku.

2.   pevnosť v ťahu menej ako 7 × 106 N/m2 a

3.   medza pevnosti v tlaku menej ako 14 × 106 N/m2;

d)   rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú:

1.   mernú hmotnosť prekračujúcu hodnoty 4,4 a

2.   maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C).

Poznámka 2:   Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001.a) neuvoľňuje magnetické materiály od poskytovania absorbcie, keď sa nachádzajú v nátere.

b) materiály na absorbciu frekvencií vyšších ako 1,5 × 1014 Hz, ale nižších ako 3,7 × 1014 Hz, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo;

c) polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s „objemovou elektrickou vodivosťou“ vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter alebo) s „plošným (povrchovým) špecifickým odporom“ menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:

1. polyanilín;

2. polypyrol;

3. polytiofén;

4. polyfenylén – vinylén alebo

5. polythienylén – vinylén.

Technická poznámka:

„Objemová elektrická vodivosť“ a „plošný (povrchový) špecifický odpor“ by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo príslušných národných ekvivalentov.

1C002Kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C202.

Poznámka:   Podľa 1C002 sa neriadia kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály určené na pokovovanie substrátov.

Technické poznámky:

1.   Kovové zliatiny uvedené v položke 1C002 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu, než ľubovoľného iného prvku.

2.   „Životnosť v medzi pevnosti pri tečení“ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-139 alebo s národnými ekvivalentmi.

3.   „Životnosť pri nízkom cykle“ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-606 „Odporúčaná prax pre skúšanie únavy pri nízkom cykle a konštantnej amplitúde“ alebo s národnými ekvivalentmi. Skúšanie by malo byť osové, s priemerným pomerom namáhania rovným 1 a činiteľom koncentrácie napätia (K1) rovným 1. Priemerné namáhanie je vymedzené ako maximálne namáhanie mínus minimálne namáhanie a vydelené maximálnym namáhaním.

a) Aluminidy:

1. aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 % hm. hliníka, najviac 38 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

2. aluminidy titánu s obsahom najmenej 10 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok.

b) Zliatiny kovov vyrobené z práškového materiálu alebo materiálov v podobe častíc uvedených v 1C002.c):

1. zliatiny niklu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) „životnosťou v medzi pevnosti pri tečení“ najmenej 10 000 hodín pri 923 K (650 °C) pri namáhaní 676 MPa alebo

b) „životnosťou pri nízkom cykle“ najmenej 10 000 cyklov pri 823 K (550 °C) pri namáhaní 1 095 MPa;

2. zliatiny nióbu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) „životnosťou v medzi pevnosti pri tečení“ najmenej 10 000 hodín pri 1 073 K (800 °C) pri namáhaní 400 MPa alebo

b) „životnosťou pri nízkom cykle“ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri maximálnom namáhaní 700 MPa;

3. zliatiny titánu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) „životnosťou v medzi pevnosti pri tečení“ najmenej 10 000 hodín pri 723 K (450 °C) pri namáhaní 200 MPa alebo

b) „životnosťou pri nízkom cykle“ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri maximálnom namáhaní 400 MPa;

4. zliatiny hliníka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) pevnosťou v ťahu 240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C) alebo

b) pevnosťou v ťahu 415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C);

5. zliatiny horčíka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) pevnosťou v ťahu najmenej 345 MPa a

b) s rýchlosťou korózie nižšou ako 1mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podľa normy ASTM G-31 alebo jej národných ekvivalentov.

c) Práškové zliatiny kovov alebo materiály v podobe častíc pre materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. sú vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho kompozitného systému:

Technická poznámka:

V ďalšom sa X rovná jednému alebo viacerým z legujúcich prvkov:

a) zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre časti a súčasti motorov turbín, t. j. obsahujúce menej ako 3 nekovové častice (zavedené počas výrobného procesu) väčšie ako 100 μm v 109 častíc zliatiny;

b) zliatiny nióbu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb-X-Ti);

c) zliatiny titánu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);

d) zliatiny hliníka (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn; Al-Fe-X alebo Al-X-Fe) alebo

e) zliatiny horčíka (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);

2. vyrobené v riadenom prostredí jedným z nasledovných procesov:

a) „vákuová atomizácia“;

b) „plynová atomizácia“;

c) „rotačná atomizácia“;

d) „splošťovacie chladenie“;

e) „zvlákňovanie z taveniny“ a „rozdrobenie“;

f) „extrakcia taveniny“ a „rozdrobenie“ alebo

g) „mechanické legovanie“ a

3. schopné vytvárať materiály uvedené v 1C002.a) alebo 1C002.b).

d) Legované materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. sú vyrobené z ľubovoľného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c)1;

2. majú formu nerozdrvených vločiek, pások alebo tenkých tyčí a

3. sú vyrobené v riadenom prostredí ľubovoľnou z uvedených metód:

a) „splošťovacie chladenie“;

b) „zvlákňovanie z taveniny“ alebo

c) „extrakcia taveniny“.

1C003Magnetické kovy všetkých druhov a foriem, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a) počiatočná relatívna permeabilita najmenej 120 000 a hrúbka najviac 0,05 mm;

Technická poznámka:

Počiatočná relatívna permeabilita sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

b) magnetostrikčné zliatiny vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1. saturačná magnetostrikcia viac ako 5 × 10–4 alebo

2. magnetomechanický koeficient väzby k) vyšší ako 0,8 alebo

c) pásiky amorfnej alebo „nanokryštalickej“ zliatiny vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. zloženie najmenej 75 % hmotnosti železa, kobaltu alebo niklu;

2. saturačná magnetická indukcia (BS) najmenej 1,6 T a

3. niektorého z týchto látok:

a) hrúbka pásika najviac 0,02 mm alebo

b) elektrická rezistivita najmenej 2 × 10–4 ohm cm.

Technická poznámka:

„Nanokryštalické materiály“ v 1C003.c) sú také materiály, ktoré majú veľkosť zrna kryštálov najviac 50 nm – stanovuje sa metódou röntgenovej difrakcie.

1C004Zliatiny uránu a titánu alebo zliatiny volfrámu s „matricou“ na báze železa, niklu alebo medi vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) hustota viac ako 17,5 g/cm3;

b) hranica pružnosti viac ako 880 MPa;

c) medza pevnosti v ťahu viac ako 1 270 MPa a

d) predĺženie viac ako 8 %.

1C005„Supravodivé“„kompozitné“ vodiče dĺžky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a) „supravodivé“„kompozitné“ vodiče obsahujúce jedno alebo viacero „vlákien“ nióbu-titánu, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1. sú uložené v „matrici“ inej ako zmiešaná „matrica“ z medi alebo na báze medi a

2. majú prierez menší ako 0,28 × 10–4 mm2 (priemer 6 μm v prípade kruhových „vlákien“);

b) „supravodivé“„kompozitné“ vodiče pozostávajúce z jedného alebo viacerých „supravodivých“„vlákien“ iných ako niób-titán, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. „kritická teplota“ pri nulovej magnetickej indukcii prevyšujúca 9,85 K (– 263,31 °C) a

2. zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote 4,2 K (– 268,96 °C) pri vystavení účinkom magnetického poľa orientovaného ľubovoľným smerom kolmým na pozdĺžnu os vodiča a zodpovedajúcim magnetickej indukcii 12 T s kritickou hustotou prúdu presahujúcou 1 750 A/mm2 na celkový prierez vodiča;

c) „supravodivé“„kompozitné“ vodiče, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých „supravodivých“„vlákien“, ktoré zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote nad 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka:

Na účely bodu 1C005 môžu mať „vlákna“ formu drôtu, valca, fólie, pásky alebo stuhy.

1C006Kvapaliny a mazacie materiály:

a) Hydraulické kvapaliny, ktoré ako svoju hlavnú prísadu obsahujú niektorú z týchto látok:

1. Syntetické „silauhľovodíkové“ oleje, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Na účely 1C006.a)1 „silauhľovodíkové“ oleje obsahujú výlučne kremík, vodík a uhlík.

a) „teplota vzplanutia“ vyššia ako 477 K (204 °C);

b) „teplota tuhnutia“ 239 K (– 34 °C) alebo nižšia;

c) „index viskozity“ najmenej 75 a

d) „tepelná stálosť“ pri 616 K (343 °C) alebo

2. „chlórfluórované“ uhľovodíky, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Na účely 1C006.a)2 „chlórofluórované“ uhľovodíky obsahujú výlučne uhlík, fluór a chlór.

a) nemajú „teplotu vzplanutia“;

b) „teplota autogénneho vznietenia“ vyššia ako 977 K (704 °C);

c) „teplota tuhnutia“ 219 K (– 54 °C) alebo nižšia;

d) „index viskozity“ najmenej 80 a

e) teplota varu najmenej 473 K (200 °C).

b) Mazacie materiály, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok:

1. fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich zmesi, obsahujúce viac ako dve éterové alebo tioéterové funkčné skupiny alebo ich zmesi, alebo

2. fluórované silikónové kvapaliny s kinematickou viskozitou nižšou ako 5 000 mm2/s (5 000 centistokov) meranou pri teplote 298 K (25 °C).

c) Tlmiace alebo flotačné kvapaliny so všetkými týmito vlastnosťami:

1. čistotou nad 99,8 %;

2. obsahujúce menej ako 25 častíc veľkosti najmenej 200 μm na 100 ml;

3. vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z týchto látok:

a) dibrómtetrafluóretán (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b) polychlórtrifluóretylén (iba olejová alebo voskovitá modifikácia) alebo

c) polybrómtrifluóretylén.

d) Elektronické chladiace kvapaliny z fluórovaných uhľovodíkov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. obsahujú najmenej 85 % hm. niektorého z týchto materiálov alebo ich zmesí:

a) monomérne formy perfluórpolyalkyléter-triazínov alebo perfluóralifatických éterov;

b) perfluóralkylamíny;

c) perfluórcykloalkány alebo

d) perfluóralkány;

2. hustota pri 298 K (25 °C) najmenej 1,5 g/ml;

3. pri 273 K (0 °C) sú v kvapalnom skupenstve a

4. obsahujú najmenej 60 % hm. fluóru.

Technická poznámka:

Na účely 1C006:

1.   „Teplota vzplanutia“ sa stanovuje clevelandskou metódou v otvorenom tégliku, ktorá je popísaná v ASTM D-92 alebo v jej národných ekvivalentoch.

2.   „Teplota tuhnutia“ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-97 alebo v jej národných ekvivalentoch.

3.   „Index viskozity“ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-2270 alebo v jej národných ekvivalentoch.

4.   „Tepelná stálosť“ sa stanovuje týmto skúšobným postupom alebo jeho národnými ekvivalentmi:

20 ml skúšanej kvapaliny sa vloží do 46 ml komôrky z nehrdzavejúcej ocele typu 317, ktorá obsahuje po jednej guľôčke o priemere (nominálnom) 12,5 mm z nástrojovej ocele M-10, z ocele 52100 a z lodného bronzu (60 % Cu, 39 % Zn a 0,75 % Sn).

Komora sa prepláchne dusíkom, utesní sa pri atmosférickom tlaku a teplota sa zvýši a po dobu 6 hodín udržiava na hodnote 644 ± 6 K (371 ± 6 °C).

Vzorka sa považuje za tepelne stálu, ak budú po skončení uvedeného postupu splnené všetky tieto podmienky:

a)   hmotnostná strata každej guľôčky je menej ako 10 mg/mm2 povrchu guľôčky;

b)   zmena pôvodnej viskozity stanovenej pri 311 K (38 °C) bude menej ako 25 % a

c)   číslo celkovej kyslosti alebo zásaditosti bude menej ako 0,40.

5.   Teplota „autogénneho vznietenia“ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM E-659 alebo v jej národných ekvivalentoch.

1C007Materiály na keramickej báze, ne-„kompozitné“ keramické materiály, „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ a prekurzorové materiály:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C107.

a) Základné materiály z jednoduchých alebo komplexných boridov titánu, s kovovými nečistotami okrem „zámerných“ prídavkov celkom menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a najviac 10 % častíc nad 10 μm.

b) Ne-„kompozitné“ keramické materiály v nespracovanej alebo polospracovanej forme, pozostávajúce z boridov titánu hustoty najmenej 98 % teoretickej hustoty.

Poznámka:   Podľa 1C007.b) sa neriadia brúsne materiály.

c) Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ a vystužené vláknami vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a) Si-N;

b) Si-C;

c) Si-Al-O-N alebo

d) SI-O-N a

2. má „špecifickú pevnosť v ťahu“ viac ako 12,7 × 103m.

d) Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály, s alebo bez kontinuitnej kovovej fázy, vrátane častíc, monokryštalických vlákien alebo vlákien, kde „matricu“ tvoria karbidy alebo nitridy kremíka, zirkónia alebo bóru.

e) Prekurzorové materiály (t. j. polymérne alebo kovoorganické materiály pre špeciálne účely) na výrobu ľubovoľnej fázy alebo fáz materiálov uvedených v 1C007.c):

1. polydiorganosilány (na výrobu karbidu kremíka);

2. polysilazány (na výrobu karbidu kremíka);

3. polykarbosilazány (na výrobu keramiky s kremíkovými, uhlíkovými alebo dusíkovými zložkami).

f) Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ vystužené vláknami vyrobenými z niektorého z týchto systémov:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1) alebo

2. Si-C-N.

Poznámka:   Podľa 1C007.f) sa neriadia „kompozitné materiály“ obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.

1C008Nefluórované polymérne látky:

a) Tieto imidy:

1. bizmaleimidy;

2. aromatické polyamid-imidy (PAI) s „teplotou skleného prechodu“ (Tg) viac ako 563 K (290 °C);

3. aromatické polyamidy;

4. aromatické polyéterimidy s teplotou skleného prechodu(Tg) viac ako 513 K (240 °C).

Poznámka:   Podľa 1C008.a) sa riadia látky v kvapalnom alebo pevnom „taviteľnom“ skupenstve vrátane živice, prášku, peliet, fólie, platne, pásky alebo stuhy.

Dôležité upozornenie:   Pre „netaviteľné“ aromatické polyamidy v podobe fólií, platní, pások alebo stúh pozri 1A003.

b) Termoplastické kopolyméry z kvapalných kryštálov s teplotou deformácie nad 523 K (250 °C) meranou podľa ISO 75-2 (2004), metódy A alebo jej národných ekvivalentov, pri zaťažení 1,80 N/mm2, ktoré pozostávajú z:

1. niektorej z týchto zlúčenín:

a) fenylén, bifenylén alebo naftalén alebo

b) fenylén, bifenylén alebo naftalén substituovaný metylom, terciárnym butylom alebo fenylom a

2. niektorej z týchto kyselín:

a) kyselina tereftalová (CAS 100-21-0);

b) kyselina 6-hydroxy – 2 naftalénkarboxylová (CAS 16712-64-4) alebo

c) kyselina 4- hydroxy – benzoová (CAS 99-96-7).

c) Nepoužíva sa.

d) Polyarylénketóny.

e) Polyarylénsulfidy, ktorých arylénovú skupinu tvorí bifenylén, trifenylén alebo ich kombinácie.

f) Polybifenylén étersulfon s „teplotou skleného prechodu (Tg)“ viac ako 513 K (240 °C).

Technická poznámka:

„Teplota skleného prechodu (Tg)“ pre materiály v položke 1C008 sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ISO 11357-2 (1999) alebo národnom ekvivalente. Okrem toho sa pre materiály opísané v bode 1C008.a)2 teplota skleného prechodu (Tg) určuje na testovacej vzorke PAI, ktorý pôvodne tvrdol pri minimálnej teplote 310 °C aspoň 15 minút.

1C009Nespracované fluórované zlúčeniny:

a) kopolyméry vinylidénfluoridu, ktorých najmenej 75 % betakryštalickej štruktúry sa nerozťahuje;

b) fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 % hm. kombinovaného fluóru;

c) elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 % hm. kombinovaného fluóru.

1C010„Vláknité alebo vláknové materiály“:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C210 A 9C110.

a) Organické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ s hodnotou nad 12,7 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 23,5 × 104 m.

Poznámka:   Podľa 1C010.a) sa neriadi polyetylén.

b) Uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ s hodnotou nad 14,65 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 26,82 × 104 m.

Poznámka:   Podľa 1C010.b) sa neriadia:

a)   „vláknité alebo vláknové materiály“ určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.   plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.   dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.   šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)   mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25 mm.

Technická poznámka:

Vlastnosti materiálov popísaných v 1C010.b) majú byť stanovené pomocou metód SRM 12 až 17 odporúčaných SACMA (Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov), pomocou normy ISO 10618 (2004) 10.2.1 metódy A alebo podľa národných ekvivalentov kúdeľových skúšok a majú sa opierať o sériový priemer.

c) Anorganické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ s hodnotou nad 2,54 × 106 m a

2. teplota tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredí.

Poznámka:   Podľa 1C010.c) sa neriadia:

a)   diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej 3 % hm., so „špecifickým modulom“ menším ako 10 × 106 m;

b)   vlákna molybdénu a molybdénových zliatin;

c)   vlákna bóru;

d)   diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 2 043 K (1 770 °C) v inertnom prostredí.

d) „Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1. skladajú sa z niektorého z týchto materiálov:

a) polyéterimidy uvedené v 1C008.a) alebo

b) materiály uvedené v 1C008.b) až 1C008.f), alebo

2. skladajú sa z materiálov uvedených v 1C010.d)1.a) alebo 1C010.d)1.b) a sú „zmiešané“ s inými vláknami uvedenými v 1C010.a),1C010.b) alebo 1C010.c).

e) Živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predformy) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. ktorúkoľvek z týchto vlastností:

a) vyrobené z anorganických „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.c) alebo

b) vyrobené z organických alebo uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. „špecifický modul“ s hodnotou nad 10,15 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m a

2. ktorúkoľvek z týchto vlastností:

a) živicu alebo decht uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);

b) „dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ rovnú alebo vyššiu ako 453 K (180 °C) s fenolovou živicou alebo

c) „dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ rovnú alebo vyššiu ako 505 K (232 °C) so živicou alebo dechtom, ktoré nie sú uvedené v 1C008, ani v 1C009.b) a ktoré nie sú fenolovou živicou.

Poznámka 1:   Kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predtvarky z uhlíkových vlákien“, ktoré nie sú impregnované živicou, ani dechtom, sú vymedzené ako „vláknité alebo vláknové materiály“ v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c).

Poznámka 2:   Podľa 1C010.e) sa neriadia:

a)   uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpgregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice určené na opravu konkštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.   plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.   dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.   šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)   živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované a mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25 m, ak sa používajú živice a dechty, ktoré nie sú vymedzené v bode 1C008 alebo 1C009.b).

Technická poznámka:

„Dynamicko-mechanická analýza teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ pre materiály uvedené v 1C010.e) sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ASTM D 7028 07 alebo rovnocennej vnútroštátnej norme na suchej testovacej vzorke. V prípade termosetov je minimálna úroveň tvrdnutia suchej testovacej vzorky 90 %, ako sa vymedzuje v ASTM E 2160 04 alebo v rovnocennej vnútroštátnej norme.

1C011Kovy a zlúčeniny:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C111.

a) Kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 mm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkónium, horčík a ich zliatiny.

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

Poznámka:   Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

b) Bór alebo zliatiny bórus veľkosťou častíc najviac 60 μm, a to:

1. bór s čistotou najmenej 85 % hmotnosti;

2. bórové zliatiny s obsahom bóru najmenej 85 % hmotnosti.

Poznámka:   Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

c) Dusičnan guanidínu (CAS 506-93-4).

d) Nitroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7).

Poznámka:   Pozri aj kontroly vojenských tovarov pri kovoch v práškovej forme zmiešaných s inými látkami do zmesí na vojenské účely.

1C012Tieto materiály:

Technická poznámka:

Tieto materiály sa obvykle používajú v jadrových zdrojoch tepla.

a) plutónium v ľubovoľnej forme pri stanovení izotopu plutónia 238 nad 50 % hm.;

Poznámka:   Podľa 1C012.a) sa neriadia:

a)   zásielky s obsahom plutónia 1 g a menej;

b)   zásielky troch „účinných gramov“ alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov.

b) „vopred separované“ neptúnium 237 v ľubovoľnej forme.

Poznámka:   Podľa 1C012.b) sa neriadia zásielky s obsahom neptúnia 237 1 g a menej.

1C101Materiály a zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou ako sú koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry, iné ako sú uvedené v 1C001, použiteľné v „riadených strelách“, podsystémoch „riadených striel“ alebo leteckých dopravných systémoch bez posádky uvedených v 9A012.

Poznámka 1:   1C101 zahŕňa:

a)   konštrukčné materiály a nátery osobitne navrhnuté pre zníženú radarovú reflektivitu;

b)   nátery, vrátane farieb, osobitne navrhnuté pre zníženú alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2:   1C101 nezahŕňa nátery osobitne používané na tepelnú reguláciu satelitov.

Technická poznámka:

V 1C101 znamená „riadená strela“ úplné raketové systémy a letecké dopravné systémy bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C102Resaturované pyrolýzne materiály s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C107Grafit a keramické materiály, okrem uvedených v 1C007:

a) jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm3, merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 μm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, ktoré sa dajú strojom pripojiť ku každému z týchto produktov:

1. valcom s priemerom najmenej 120 mm a dĺžky najmenej 50 mm;

2. rúrkam s vnútorným priemerom najmenej 65 mm hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm alebo

3. blokom rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm;

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež 0C004.

b) pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

Dôležité upozornenie:   Pozri tiež 0C004.

c) keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy (keramické ochranné kryty antén) použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

d) opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty predných častí použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

e) vystužené keramické kompozity z karbidu kremíka použiteľné na hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky a klapky dýz použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C111Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, okrem uvedených v 1C011:

a) pohonné látky:

1. prášok sférického hliníka, okrem uvedeného v kontrolách vojenského materiálu, s časticami homogénneho priemeru menej ako 200 μm a s obsahom hliníka najmenej 97 % hm., ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591:1988 alebo jej národnými ekvivalentmi;

Technická poznámka:

Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11).

2. kovové palivá, okrem uvedených v kontrolách vojenských tovarov, s veľkosťou častíc menej ako 60 μm, sférické, atomizované, sféroidné, vločkovité alebo drvené, s obsahom niektorého z týchto materiálov najmenej 97 % hm.:

a) zirkón;

b) berýlium;

c) horčík alebo

d) zliatiny kovov uvedených v písmenách a) až c);

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

3. oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo:

a) oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b) oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/oxid dusičitý, dimér (CAS 10544-72-6);

c) oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d) zmiešané oxidy dusíka (MON);

Technická poznámka:

Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N2O4/NO2), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MONi alebo MONij, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, 40 % hm.).

e)  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV pre inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA);

f)  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C238 pre zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka;

4. deriváty hydrazínu:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a) trimetylhydrazín (CAS 1741-01-1);

b) tetrametylhydrazín (CAS 6415-12-9);

c) N,N-dialylhydrazín;

d) alylhydrazín (CAS 7422-78-8);

e) etylén-dihydrazín;

f) monometylhydrazín-dinitrát;

g) nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát;

h) hydrazínium-azid (CAS 14546-44-2);

i) dimetylhydrazínium-azid;

j) hydrazinium-dinitrát;

k) kyselina dihydrazinodiimidoetándiová (CAS 3457-37-2);

l) 2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN);

m)  Pozri kontroly vojenských tovarov pre hydrazinium perchlorát;

n) hydrazínium-diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o) metylhydrazín-nitrát (MHN);

p) dietylhydrazín-nitrát;

q) 3,6-dihydrazín tetrazín nitrát (1,4-dihydrazín-nitrát) (DHTN);

5. materiály s vysokou hustotou energie, okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov, použiteľné v „riadených strelách“ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez posádky uvedených v 9A012:

a) zmiešané palivo, ktoré pozostáva z tuhých aj kvapalných palív, ako napríklad boróvej suspenzie, s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40 × 106 J/kg;

b) iné palivá a palivové prísady s vysokou hustotou energie (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-10) s objemovou hustotou energie najmenej 37,5 × 109 J/m3 nameranou pri teplote 20 °C a jednom atmosférickom tlaku (101325 Pa);

Poznámka:   Podľa 1C111.a)5.b) sa neriadia fosílne palivá a biopalivá vyrobené zo zeleniny vrátane palív pre motory certifikované na používaniev oblasti civilného letectva, pokiaľ nie sú špeciálne namiešané pre „riadené strely“ alebo letecké dopravné prostriedky bez posádky uvedené v 9A012.

Technická poznámka:

V 1C111.a)5 „riadené strely“ sú úplné raketové systémy a systémy leteckých dopravných prostriedkov bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

b) polymérne látky:

1. polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB);

2. polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (HTPB), okrem uvedeného v kontrolách vojenských tovarov;

3. kyselina polybutadién-akrylová (PBAA);

4. akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN);

5. polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG) je blokový kopolymér poly 1,4-butándiolu a polyetylénglykolu (PEG).

c) ostatné aditíva a činidlá do palív pre raketové motory:

1.  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE karborány, dekaborány, pentaborány a ich deriváty;

2. trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenylamín (CAS 119-75-5);

4. trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietylénglykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. tieto deriváty ferocénu:

a)  pozri kontroly vojenských tovarov pre katocén;

b) etyl ferocén (CAS 1273-89-8);

c) propyl ferocén;

d)  pozri kontroly vojenských tovarov pre n-butyl ferocén;

e) pentyl ferocén (CAS 1274-00-6);

f) dicyklopentyl ferocén;

g) dicyklohexyl ferocén;

h) dietyl ferocén (CAS 1273-97-8);

i) dipropyl ferocén;

j) dibutyl ferocén (CAS 1274-08-4);

k) dihexyl ferocén (CAS 93894-59-8);

l) acetyl ferocén (CAS 1271-55-2)/1,1-diacetyl ferocén (CAS 1273-94-5);

m)  pozri kontroly vojenských tovarov pre karboxylové kyseliny ferocénu;

n)  pozri kontroly vojenských tovarov pre butacén;

o) iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov;

Poznámka:   Podľa 1C111.c)6.o) sa neriadia deriváty ferocénu, ktoré obsahujú šesťuhlíkovú aromatickú funkčnú skupinu napojenú na molekulu ferocénu.

7. 4,5 diazidmetyl-2-metyl.1,2,3-triazol (izo- DAMTR), iný ako uvedený v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka:   Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri Kontroly vojenských tovarov.

1C116Martenzitická oceľ s medzou pevnosti v ťahu najmenej 1 500 MPa, meranou pri 293 K (20 °C) vo forme tabúľ, plechov alebo rúrok s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5 mm.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C216.

Technická poznámka:

Martenzitické ocele sú zliatiny železa vo všeobecnosti typické vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a používaním substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia a tvrdenia starnutím zliatiny.

1C117Materiály na výrobu súčastí „riadených striel“:

a) volfrám a zliatiny v podobe častíc s hmotnostným obsahom volfrámu 97 % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej;

b) molybdén a zliatiny v podobe častíc s hmotnostným obsahom volfrámu 97 % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej;

c) materiál z volfrámu v tuhom stave, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

1. ktorékoľvek z týchto zložení:

a) volfrám a zliatiny s hmotnostným obsahom volfrámu 97 % alebo viac;

b) volfrám infiltrovaný meďou s hmotnostným obsahom volfrámu 80 % alebo viac, alebo

c) volfrám infiltrovaný striebrom s hmotnostným obsahom volfrámu 80 % alebo viac a

2. schopný byť strojovo opracovaný na ktorýkoľvek z týchto výrobkov:

a) valce s priemerom najmenej 120 mm a s dĺžkou najmenej 50 mm;

b) rúrky s vnútorným priemerom najmenej 65 mm a s hrúbkou steny najmenej 25 mm a s dĺžkou najmenej 50 mm alebo

c) bloky s rozmermi najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm.

Technická poznámka:

V 1C117 „riadené strely“ sú úplné raketové systémy a systémy leteckých dopravných prostriedkov bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C118Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti – DDS) vyznačujúca sa všetkými týmto vlastnosťami:

a) vyznačujúca sa všetkými uvedenými vlastnosťami:

1. obsahuje 17,0 – 23,0 % hm. chrómu a 4,5 – 7,0 % hm. niklu;

2. má obsah titánu viac ako 0,10 % hmotnosti a

3. feriticko-austenitická mikroštruktúra (označovaná aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % objemových je austenitická (podľa ASTM E-1181-87 alebo jej národných ekvivalentov) a

b) má niektorú z týchto foriem:

1. ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm;

2. tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm alebo

3. rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.

1C202Zliatiny okrem uvedených v 1C002.b)3 alebo b)4:

a) zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1. dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293K (20 °C) a

2. sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;

b) zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1. „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293K (20 °C) a

2. sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom zliatiny ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C210„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty, okrem uvedených v 1C010.a), b) alebo e):

a) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1. „špecifický modul“ najmenej 12,7 × 106 m alebo

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 235 × 103 m;

Poznámka:   Podľa 1C210.a) sa neriadia „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 % hm. modifikátora povrchu vlákna na báze esteru.

b) sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1. „špecifický modul“ najmenej 3,18 × 106 m a

2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 76,2 × 103 m;

c) termosetickou živicou impregnované kontinuitné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C210.a) alebo b).

Technická poznámka:

Živica tvorí matricu kompozitného materiálu.

Poznámka:   V 1C210 je pojem „vláknité alebo vláknové materiály“ obmedzený na kontinuitné „monofily“, „priadze“ „predpriadze“„kúdele“ alebo „pásky“.

1C216Martenzitická oceľ okrem ocele uvedenej v 1C116 „dosahujúca“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C).

Poznámka:   Podľa 1C216 sa neriadia formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom martenzitická oceľ „dosahujúca“ sa myslí oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C225Bór obohatený izotopom bóru – 10 (10B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka:   K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria materiály naplnené bórom.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru 10 približne 18,5 % hm., (20 % atómových).

1C226Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti volfrámu, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C117, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm a

b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

Poznámka:   Podľa 1C226 sa neriadia výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

1C227Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka a

b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C228Horčík, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika a

b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C229Bizmut, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) čistota najmenej 99,99 % hmotnosti a

b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.

1C230Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov, ktoré nie sú špecifikované v kontrolách vojenského materiálu.

Dôležité upozornenie:   POZRI AJ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

Poznámka:   Podľa 1C230 sa neriadia:

a)   kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž;

b)   oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo nosiče elektronických obvodov;

c)   beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

1C231Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, zlúčeniny hafnia, obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.

1C232Hélium-3 (3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného.

Poznámka:   Podľa 1C232 sa neriadia produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1 g hélia-3.

1C233Lítium obohatené izotopom lítia-6 (6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného.

Poznámka:   Podľa 1C233 sa neriadia termoluminiscenčné dozimetre.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 % hm. (7,5 % atómových).

1C234Zirkón s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónu v tejto forme: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hm. zirkónu, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov.

Poznámka:   Podľa 1C234 sa neriadi zirkón vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.

1C235Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z týchto materiálov.

Poznámka:   Podľa 1C235 sa neriadia produkty a ani zariadenia obsahujúce menej ako 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trícia.

1C236Rádionuklidy s vyžarovaním alfa s polčasom rozpadu alfa najmenej 10 dní, ale menej ako 200 rokov, v týchto formách:

a) elementárne;

b) zlúčeniny s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c) zmesi s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d) produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov.

Poznámka:   Podľa 1C236 sa neriadia produkty ani zariadenia s obsahom menej ako 3,7 GBq (100 milicurie) rádioaktivity alfa.

1C237Rádium 226 (226Ra), zliatiny rádia 226, zlúčeniny rádia 226, zmesi obsahujúce rádium 226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov.

Poznámka:   Podľa 1C237 sa neriadia:

a)   lekárske aplikátory;

b)   produkty alebo zariadenia s obsahom menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia 226.

1C238Fluorid chloritý (ClF3).

1C239Silné výbušniny okrem výbušnín uvedených v kontrolách vojenských tovarov alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti týchto výbušnín, s kryštálovou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm3 a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240Niklový prášok a pórovitý kovový nikel, okrem uvedených v 0C005:

a) niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami:

1. obsah niklu najmenej 99,0 % hmotnosti a

2. stredná veľkosť častíc menej ako 10 mikrometrov, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B 330;

b) pórovitý kovový nikel vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a).

Poznámka:   Podľa 1C240 sa neriadia:

a)   prášky z vláknového niklu;

b)   jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm2/plech.

Technická poznámka:

Bod 1C240.b) sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a) tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmi vzájomne prepojenými v celej štruktúre.

1C 350Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C450.

1. Tiodiglykol (111-48-8);

2. Oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3. Dimetylmetylfosfonát (756-79-6);

4.  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE Metylfosfonyldifluorid (676-99-3);

5. Metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6. Dimetylfosfit (DMP)(868-85-9);

7. Chlorid fosforitý (7719-12-2);

8. Trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9. Tionyl chlorid (7719-09-7);

10. 3-hydroxy-1-metyl piperidín (3554-74-3);

11. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13. 3-chinuklidinol (1619-34-7);

14. Fluorid draselný (7789-23-3);

15. 2-chlóretanol (107-07-3);

16. Dimetylamín (124-40-3);

17. Dietyletylfosfonát (78-38-6);

18. Dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404-03-7);

19. Dietylfosfit (762-04-9);

20. Dimetylamínhydrochlorid (506-59-2);

21. Etylfosfinyldichlorid (1498-40-4);

22. Etyl fosfonyl dichlorid (1066-50-8);

23.  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE etylfosfonyldifluorid (753-98-0);

24. Fluórovodík (7664-39-3);

25. Metylbenzilát (76-89-1);

26. Metylfosfinyldichlorid (676-83-5);

27. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28. Pinakolylalkohol (464-07-3);

29.  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE O-etyl-2-diizopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30. Trietylfosfit (122-52-1);

31. Chlorid arzenitý (7784-34-1);

32. Kyselina benzilová (76-93-7);

33. Dietylmetylfosfonit (15715-41-0);

34. Dimetyl etylfosfonát (6163-75-3);

35. Etylfosfinyldifluorid (430-78-4);

36. Metylfosfinyldifluorid (753-59-3);

37. 3-chinuklidon (3731-38-2);

38. Chlorid fosforečný (10026-13-8);

39. Pinakolon (75-97-8);

40. Kyanid draselný (151-50-8);

41. Hydrogendifluorid draselný (7789-29-9);

42. Hydrogendifluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341-49-7);

43. Fluorid sodný (7681-49-4);

44. Hydrogendifluorid sodný (1333-83-1);

45. Kyanid sodný (143-33-9);

46. Trietanolamín (102-71-6);

47. Sulfid fosforečný (1314-80-3);

48. Di-izopropylamín (108-18-9);

49. Dietylaminoetanol (100-37-8);

50. Sulfid sodný (1313-82-2);

51. Chlorid sírny (10025-67-9);

52. Chlorid sírnatý (10545-99-0);

53. Trietanolamín hydrochlorid (637-39-8);

54. (2-chlóretyl) diizopropylamín hydrochlorid (4261-68-1);

55. Kyselina metylfosfónová (993-13-5);

56. Dietyl metylfosfonát (683-38-6);

57. N,N-Dimetylaminofosforyl dichlorid (677-43-0);

58. Triizopropyl fosfit (116-17-6);

59. Etyldietanolamín (139-87-7);

60. O,O-Dietylfosforotioát (2465-38-6);

61. O,O-Dietyl hydrogén fosforoditioát (298-06-6);

62. hexafluorokremičitan disodný (16893-85-9);

63. metylfosfonotioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1:   Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa podľa 1C350 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .12, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 10 % hmotnosti zmesi.

Poznámka 2:   Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa podľa 1C350 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hmotnosti zmesi.

Poznámka 3:   Podľa 1C350 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 a .62, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 4:   Podľa 1C350 sa neriadia produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar pre osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

1C 351Ľudské patogény, pôvodcovia zoonóz a „toxíny“:

a) Vírusy či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1. vírus ANDV;

2. vírus Chapare;

3. vírus Chikungunya;

4. vírus Choclo;

5. vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky;

6. vírus horúčky dengue;

7. vírus Dobrava-Belgrade;

8. vírus východnej encefalitídy koní;

9. vírus Ebola;

10. vírus Guanarito;

11. vírus Hantaan;

12. vírus Hendra (konský morbillivirus);

13. vírus japonskej encefalitídy;

14. vírus Junin;

15. vírus choroby Kyasanurskeho lesa;

16. vírus Laguna Negra;

17. vírus horúčky Lassa;

18. vírus ovčej encefalomyelitídy (louping ill);

19. vírus Lujo;

20. vírus lymfocytovej choriomeningitídy;

21. vírus Machupo;

22. vírus Marburg;

23. vírus opičích kiahní;

24. vírus encefalitídy Murray Valley;

25. vírus Nipah;

26. vírus omskej hemoragickej horúčky;

27. vírus Oropouche;

28. vírus Powassan;

29. vírus horúčky Rift Valley;

30. vírus Rocio;

31. vírus Sabia;

32. vírus Seoul;

33. vírus Sin nombre;

34. vírus encefalitídy St. Louis;

35. vírus kliešťovej encefalitídy (vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy);

36. vírus pravých kiahní;

37. vírus venezuelskej encefalitídy koní;

38. vírus západnej encefalitídy koní;

39. vírus žltej zimnice.

b) Ricketsie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia Prowazeki;

4.  Rickettsia rickettsii.

c) Baktérie či už prírodné, zosilnené, alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella militensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14. Typy Clostridium perfringens produkujúce epsilon toxín;

15. Enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp O157 a iné sérotypy produkujúce verotoxín.

d) Tieto „toxíny“ a ich súčasti:

1. Botulotoxíny;

2. Toxíny produkované Clostridium perfringens;

3. Konotoxín;

4. Ricín;

5. Saxitoxín;

6. Shiga toxín;

7. Toxíny produkované Staphylococcus aureus;

8. Tetrodotoxín;

9. Verotoxín a bielkoviny inaktivujúce ribozómy podobné shiga;

10. Microcystín (cyanginozín);

11. Aflatoxíny;

12. Abrín;

13. Toxín cholery;

14. Diacetoxyscirpenoltoxín;

15. T-2 Toxín;

16. HT-2 Toxín;

17. Modeccín;

18. Volkenzín;

19. Lektín 1 produkovaný Viscum album (Viskumín).

Poznámka:   Podľa 1C351.d)1 sa neriadia botulotoxíny alebo konotoxíny vo forme produktov, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

1.   sú to farmaceutické receptúry určené na podávanie ľuďom pri liečbe ich zdravotných ťažkostí;

2.   sú vopred zabalené na distribúciu ako liečebné produkty;

3.   majú povolenie od štátneho orgánu na predaj ako liečebné produkty.

e) Huby, či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Poznámka:   Podľa 1C351 sa neriadia „vakcíny“ ani „imunotoxíny“.

1C352Živočíšne patogény:

a) Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1. vírus afrického moru ošípaných;

2. vírus vtáčej chrípky, ktorý môže byť:

a) necharakterizovaný alebo

b) definovaný v prílohe I časti 2 smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16) ako vysoko patogénny vírus:

1. vírusy typu A s IVPI (index intravenóznej patogenity) u 6-týždňových kurčiat viac ako 1,2 alebo

2. poddruh H5 alebo H7 vírusov typu A so sekvenciou genómov kódujúcou viacnásobné bázické aminokyseliny v mieste štiepenia molekuly hemaglutinínu podobnou sekvenciám pozorovaným u iných vírusoch HPAI, čo naznačuje, že molekula hemaglutinínu sa môže štiepiť hostiteľovou všadeprítomnou proteázou;

3. vírus katarálnej horúčky oviec;

4. vírus slintačky a krívačky;

5. vírus kozích kiahní;

6. vírus pseudobesnoty ošípaných (Aujeszkého choroba);

7. vírus prasačieho moru (vírus prasačej cholery);

8. vírus Lissa;

9. vírus vtáčej chrípky;

10. vírus moru malých prežúvavcov;

11. prasačí enterovírus typu 9 (vírus vezikulárnej choroby ošípaných);

12. vírus dobytčieho moru;

13. vírus ovčích kiahní;

14. vírus Teschenovej choroby;

15. vírus vezikulárnej stomatitídy;

16. dermatosis nodularis;

17. africký mor koní.

b) Mykoplazmy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malá kolónia);

2.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Poznámka:   Podľa 1C352 sa neriadia „vakcíny“.

1C353Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy:

a) Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou organizmov uvedených v 1C351.a), 1C351.b), 1C351.c), 1C351.e), 1C352 alebo 1C354.

b) Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré kódujú ľubovoľné „toxíny“ uvedené v 1C351.d) alebo ich „podjednotky toxínov“.

Technické poznámky:

1.   Genetické prvky sú okrem iného chromozóny, genómy, plazmidy, transpozóny a vektory geneticky modifikované alebo nemodifikované.

2.   Sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou akéhokoľvek mikroorganizmu uvedeného v 1C351.a), 1C351.b), 1C351.c), 1C351.e), 1C352 alebo 1C354 sú akékoľvek sekvencie špecifické pre špecifický mikroorganizmus, ktorý:

a)   sám o sebe alebo v produktoch, ktoré sú ním upravené alebo do ktorých je prenesený predstavujú významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, živočíchov alebo rastlín, alebo

b)   je známy tým, že zosilňuje schopnosť špecifického mikroorganizmu alebo akéhokoľvek iného organizmu, do ktorého môže byť vložený alebo inak začlenený, spôsobovať vážne poškodenie zdravia ľudí, živočíchov alebo rastlín.

Poznámka:   1C353 sa nevzťahuje na sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou enterohemoragickej Escherichia coli, sérotypu O157 a iných kmeňov produkujúcich verotoxín, okrem tých, ktoré kódujú verotoxín alebo jeho podjednotky.

1C354Rastlinné patogény

a) Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1. Andský latentný tymovírus zemiakov;

2. viroid vretenovitosti zemiakov.

b) Baktérie prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri vrátane kmeňov označovaných ako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E alebo inak klasifikovaných ako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv., aurantifolia alebo Xanthomonas camestris pv. Citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv., Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (subsp. Corynebacterium michiganensis Sepedonicum alebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.  Ralstonia solanacearum rasy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum rasy 2 a 3 alebo Burkholderia solanacearum rasy 2 a 3).

c) Huby prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Pussinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (pyricularia risea/pyricularia oryzae).

1C450Toxické chemikálie a prekurzory toxických chemikálií a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 1C350, 1C351.D. A KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a) Toxické chemikálie:

1. Amiton: O,O-dietyl S- [2-(dietylamino)etyl] fosforotiolát (78-53-5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli;

2. PFIB: 1,1,3,3,3,-pentafluóro-2-(trifluórmetyl-)1-propén (382-21-8);

3.  POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE BZ: 3-chinuklidinyl benzilát (6581-06-2);

4. fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5);

5. chlórkyán (506-77-4);

6. kyanovodík (74-90-8);

7. chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2).

Poznámka 1:   Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a)1 a a)2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 1 % hm. zmesi.

Poznámka 2:   Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a)1 a a)2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3:   Podľa 1C450 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a)4, .a)5, .a)6 a a)7, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 4:   Podľa 1C450 sa neriadia produkty označené ako spotrebiteľský tovar balený na maloobchodný predaj na osobné použitie alebo balený na samostatné použitie.

b) Toxické chemické prekurzory:

1. Chemikálie okrem uvedených v kontrolách vojenského tovaru alebo v 1C350, s obsahom atómu fosforu, ku ktorému sa viaže jedna metylová, etylová alebo propylová (normálna alebo izo) skupina, ale nie ďalšie atómy uhlíka.

Poznámka:   Podľa 1C450.b)1 sa neriadi fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionát (944-22-9);

2. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy, okrem N,N-dimetylaminofosforyldichloridu.

Dôležité upozornenie:   Pre N,N-dimetylaminofosforyldichlorid pozri 1C350.57.

3. Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidáty okrem dietyl-N,N-dietylfosforamidátu, ktorý je uvedený v 1C350.

4. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetyl-2-chloridy a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridu alebo N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridhydrochloridu, ktoré sú uvedené v 1C350.

5. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-oly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) a N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8), ktoré sú uvedené v 1C350.

Poznámka:   Podľa 1C450.b)5. sa neriadia:

a)   N,N-dimetylaminoetanol (108-01-0) a zodpovedajúce protonizované soli;

b)   protonizované soli N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8).

6. N,N-Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-tioly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiolu, ktorý je uvedený v 1C350.

7. Pozri tiež 1C350 pre etyldietanolamín (139-87-7).

8. Metyldietanolamín (105-59-9).

Poznámka 1:   Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b)1, .b)2, .b)3, .b)4, .b)5 a b)6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 10 % hm. zmesi.

Poznámka 2:   Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b)1, .b)2, .b)3, .b)4, .b)5 a b)6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3:   Podľa 1C450 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položke 1C450.b)8, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 4:   Podľa 1C450 sa neriadia produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie.

1DSoftvér

1D001„Softvér“ špeciálne navrhnutý alebo modifikovaný pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 1B001 to 1B003.

1D002„Softvér“ na „vývoj“ laminátov alebo „kompozitných materiálov“ s organickou „matricou“, kovovou „matricou“ alebo uhlíkovou „matricou“.

1D003„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby umožnil zariadeniam vykonávať funkcie zariadení uvedených v 1A004.c) alebo 1A004.d).

1D101„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ tovarov uvedených v 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 alebo 1B119.

1D103„Softvér“ osobitne navrhnutý na analýzu redukovaných pozorovateľných veličín ako sú koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry.

1D201„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ tovarov uvedených v 1B201.

1ETechnológia

1E001„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“, alebo „výrobu“ zariadení alebo materiálu uvedených v 1A001.b), 1A001.c), 1A002 až 1A005, 1A006.b), 1A007, 1B alebo 1C.

1E002Ostatná „technológia“:

a) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ polybenzotiazolov alebo polybenzoxazolov;

b) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ fluóroelastomérnych zlúčenín s obsahom najmenej jedného vinyléterového monoméru.

c) „technológia“ na navrhovanie alebo „výrobu“ týchto základných materiálov alebo ne-„kompozitných“ keramických materiálov:

1. základné materiály so všetkými týmito vlastnosťami:

a) niektorá z týchto zlúčenín:

1. jednoduché alebo komplexné oxidy zirkónu a komplexné oxidy kremíka alebo hliníka;

2. jednoduché nitridy bóru (kubické kryštalické formy);

3. jednoduché alebo komplexné karbidy kremíka alebo bóru alebo

4. jednoduché alebo komplexné nitridy kremíka;

b) akékoľvek z nasledujúcich celkových kovových nečistôt (okrem zámerných prídavkov):

1. menej ako 1 000 ppm pre jednoduché oxidy alebo karbidy alebo

2. menej ako 5 000 ppm pre komplexné zlúčeniny alebo jednoduché nitridy a

c) sú niektoré z týchto:

1. oxid zirkoničitý (CAS 1314-23-4) s priemernou veľkosťou častíc najviac 1 μm a s najviac 10 % častíc nad 5 μm,

2. ostatné základné materiály s priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a s najviac 10 % častíc nad 10 μm, alebo

3. obsahujú všetko uvedené:

a) doštičky s pomerom dĺžky a hrúbky nad 5;

b) whiskre s pomerom dĺžky a priemeru viac ako 10 pre priemery menej ako 2 μm a

c) kontinuitné alebo sekané vlákna o priemere menej ako 10 μm;

2. Ne-„kompozitné“ keramické materiály pozostávajúce z materiálov uvedených v 1E002.c)1;

Poznámka:   Podľa 1E002.c)2 sa neriadi „technológia“ na navrhovanie alebo výrobu brúsnych materiálov.

d) „technológia“ na „výrobu“ aromatických polyamidových vláken;

e) „technológia“ pre inštalovanie, údržbu alebo opravy materiálov uvedených v 1C001;

f) „technológia“ na opravy, „kompozitných“ štruktúr, laminátov alebo materiálov uvedených v 1A002, 1C007.c) alebo 1C007.d);

Poznámka:   Podľa 1E002.f) sa neriadi „technológia“ pre opravy konštrukcií „civilných lietadiel“, pri ktorých sa používajú uhlíkové „vláknité a vláknové materiály“ a epoxidové živice, uvedené v príručkách výrobcov lietadiel.

g) „Knižnice (parametrické technické databázy)“ osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby umožnili zariadeniam vykonávať funkcie zariadení uvedených v 1A004.c) alebo 1A004.d).

Technická poznámka:

Na účely 1E002.g je „knižnica (parametrická technická databáza)“ súbor technických informácií, ktorých využívanie môže zlepšiť výkon príslušných zariadení alebo systémov.

1E101„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovarov uvedených v 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 alebo 1D103.

1E102„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“„softvéru“ uvedeného v 1D001, 1D101 alebo 1D103.

1E103„Technológia“ na reguláciu teploty, tlaku alebo atmosféry v autoklávoch alebo hydroklávoch, ak sa používa na „výrobu“„kompozitných“ materiálov alebo čiastočne spracovaných „kompozitných“ materiálov.

1E104„Technológia“ súvisiaca s „výrobou“ pyrolyticky derivovaných materiálov na lejacej forme, tŕni alebo inom substráte z plynných prekurzorov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka:   Do 1E104 patrí „technológia“ na zostavovanie plynových prekurzorov, prietokov a harmonogramov a parametrov regulácie procesov.

1E201„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „používanie“ tovarov uvedených v 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B233, 1C002.b)3 alebo b)4, 1C010.b), 1C202, 1C210 1C216, 1C225 až 1C240 alebo 1D201.

1E202„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „vývoj“ alebo výrobu tovarov uvedených v 1A007, 1A202 alebo 1A225 až 1A227.

1E203„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“„softvéru“ uvedeného v 1D201.

KATEGÓRIA 2

SPRACOVANIE MATERIÁLOV

2ASystémy, zariadenia a súčasti

Dôležité upozornenie:   Pre ložiská s tichým chodom pozri kontroly vojenských tovarov.

2A001Valivé ložiská a ložiskové systémy a ich súčasti:

Dôležité upozornenie:   POZRI AJ 2A001

Poznámka:   Podľa 2A001 sa neriadia guľky s toleranciami uvedenými výrobcom podľa ISO 3290 ako stupeň kvality 5 alebo nižší.

a) Guľkové ložiská a nedelené valčekové ložiská so všetkými toleranciami uvedenými výrobcom v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 4 (alebo s národnými normami) alebo vyšší, ktorých krúžky aj valčeky sú vyrobené z monelu alebo berýlia.

Poznámka:   Podľa 2A001.a) sa neriadia kuželíkové ložiská.

b) Nepoužíva sa.

c) Aktívne magnetické ložiskové systémy, v ktorých sa používa niečo z uvedeného:

1. materiály s hustotou toku najmenej 2,0 T a s konvenčnou medzou klzu (prieťažnosti) viac ako 414 MPa;

2. plne elektromagnetické 3D konštrukcie s homopolárnym predpätím pre ovládače alebo

3. vysokoteplotné [najmenej 450 K (177 °C)] snímače polohy.

2A101Radiálne guľkové ložiská, ktoré nie sú vymedzené v bode 2A001, so všetkými toleranciami v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-9 alebo s inými rovnocennými národnými normami) alebo vyšší, ako aj s týmito vlastnosťami:

a) priemer otvoru ložiska medzi 12 a 50 mm;

b) vonkajší priemer ložiska medzi 25 a 100 mm a

c) šírka medzi 10 a 20 mm.

2A225Tégliky vyrobené z materiálov odolných voči kvapalným aktinidovým kovom:

a) Tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1. objem 150 cm3 až 8 000 cm3 a

2. sú vyrobené alebo potiahnuté niektorým z týchto materiálov s čistotou najmenej 98 % hm.:

a) fluorid vápenatý (CaF2);

b) zirkoničitan vápenatý (metazirkoničitan) (CaZrO3);

c) sírnik ceritý (Ce2S3);

d) oxid erbitý (erbia) (Er2O3);

e) oxid hafničitý (hafnia) (HfO2);

f) oxid horečnatý (MgO);

g) nitridovaná zliatina niob-titán-volfrám (približne 50 % Nb, 30 % Ti a 20 % W);

h) oxid ytritý (ytria) (Y2O3) alebo

i) oxid zirkoničitý (zirkónia) (ZrO2).

b) Tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1. objem 50 cm3 až 2 000 cm3 a

2. sú vyrobené z tantalu o čistote najmenej 99,9 % hm. alebo ním potiahnuté.

c) Tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1. objem 50 cm3 až 2 000 cm3;

2. sú vyrobené z tantalu o čistote najmenej 98 % hm. alebo ním potiahnuté a

3. sú potiahnuté karbidom, nitridom, boridom tantalu alebo ich ľubovoľnou kombináciou.

2A226Ventily, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a) „menovitý rozmer“ najmenej 5 mm;

b) majú vlnovcové tesnenie a

c) sú vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, niklu alebo zliatiny niklu, s obsahom najmenej 60 % hm. niklu alebo ním potiahnuté.

Technická poznámka:

Pre ventily s rozdielnym priemerom na vstupe a na výstupe sa pod pojmom „menovitý rozmer“ v položke 2A226 rozumie najmenší priemer.

2BSkúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Technické poznámky:

1.   Sekundárne paralelné kontúrovacie osi, (napr. os W na horizontálnych vyvrtávačkách alebo sekundárna rotačná os, ktorej stredová čiara je rovnobežná s primárnou rotačnou osou) sa nezapočítavajú do celkového počtu kontúrovacích osí. Rotačné osi sa nemusia otáčať o 360°. Rotačná os môže byť poháňaná lineárnym zariadením (napr. skrutka alebo ozubnica s pastorkom).

2.   Na účely 2B sa počet osí, ktoré možno súčasne koordinovať za účelom „riadenia profilu“, je počet osí, pozdĺž alebo okolo ktorých sa počas obrábania obrobku vykonávajú nepretržité a súvisiace pohyby medzi obrobkom a nástrojom. Nepatria k nim prídavné osi, pozdĺž alebo okolo ktorých sa vykonávajú iné relatívne pohyby v rámci stroja, ako napríklad:

a)   systémy na narovnávanie kotúča v brúsnych zariadeniach;

b)   paralelné rotačné osi určené na upínanie samostatných obrobkov;

c)   kolineárne rotačné osi určené na manipuláciu toho istého obrobku, ktorý upínajú z opačných strán.

3.   Nomenklatúra osí musí byť v súlade s medzinárodnou normou ISO 841, „numericky riadené stroje – nomenklatúra osí a pohybov“.

4.   Na účely 2B001 až 2B009 sa „sklápacie vreteno“ považuje za rotačnú os.

5.   „Oficiálna presnosť polohovania“ odvodená od meraní vykonaných v súlade s ISO 230/2 (1988) ( 10 )alebo s jej národnými ekvivalentmi sa môžu používať pre každý model obrábacieho stroja ako alternatíva k individuálnym skúškam strojov. „Oficiálna presnosť polohovania“ je hodnota presnosti oznámená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, ako reprezentatívna pre presnosť špecifického modelu stroja.

Stanovenie „oficiálnej presnosti polohovania“

a)   Vyberte 5 strojov modelu, ktorý má byť vyhodnotený.

b)   Zmerajte presnosť lineárnej osi v podľa ISO 230/2 (1988) (10) .

c)   Určíte hodnoty A pre každú os každého stroja. Spôsob výpočtu hodnoty A je popísaný v norme ISO.

d)   Určíte strednú hodnotu A pre každú os. Táto stredná hodnota  sa stáva oficiálnou hodnotou pre každú os daného modelu (Âx Ây…).

e)   Keďže zoznam kategórie 2 sa vzťahuje na každú lineárnu os, bude toľko oficiálnych hodnôt, koľko je lineárnych osí.

f)   Ak ľubovoľná os modelu stroja, ktorý sa neriadi podľa 2B001.a) až 2B001.c) alebo 2B201, má oficiálnu presnosť Â 6 mikrónov pre brúsky a 8 mikrónov pre frézovačky alebo otáčavé stroje alebo vyššiu, potom sa od výrobcu bude vyžadovať, aby každých 18 mesiacov opakovane potvrdil úroveň presnosti.

2B001Obrábacie stroje a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo (rezanie) kovov, keramických materiálov alebo „kompozitov“, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na „numerické riadenie“ a najmä tieto naprojektované súčasti:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B201.

Poznámka 1:   Podľa 2B001 sa neriadia špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu prevodov. Pre tieto stroje pozri 2B003.

Poznámka 2:   Podľa 2B001 sa neriadia špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu niektorých z týchto súčastí:

a)   kľukové hriadele alebo vačkové hriadele;

b)   nástroje alebo rezačky;

c)   závitovky vytláčacích lisov alebo

d)   gravírované alebo fazetované časti šperkov.

Poznámka 3:   Obrábací stroj, ktorý má aspoň dve z troch otáčacích, frézovacích alebo brúsiacich schopností (napr. otáčací stroj s frézovacou schopnosťou), musí byť posúdený vo vzťahu ku každej uplatniteľnej položke 2B001.a), b) alebo c).

Dôležité upozornenie:   PRE STROJE NA OPTICKÚ KONEČNÚ ÚPRAVU POZRI 2B002.

a) Obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 6 μm podľa ISO 230/2 (1988) ( 11 ) alebo jej národných ekvivalentov a

2. dve alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne za účelom „riadenia profilu“.

Poznámka:   Podľa 2B001.a) sa neriadia sústruhy osobitne navrhnuté na výrobu kontaktných šošoviek, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

a)   ovládanie stroja obmedzené na zadávanie programovacích údajov o súčiastke pomocou softvéru na oftalmickej báze a

b)   bez vákuového upínania.

b) Obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. obsahujú všetko uvedené:

a) presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 6 μm podľa ISO 230/2 (1988) (11)  alebo jej národných ekvivalentov a

b) tri lineárne osi plus jednu rotačnú os, ktoré možno koordinovať súčasne za účelom „riadenia profilu“;

2. päť alebo viac osí možno koordinovať súčasne za účelom „riadenia profilu“;

3. presnosť polohovania pozdĺž každej lineárnej osi pre súradnicové vyvrtávačky so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je rovná alebo menšia (lepšia) ako 4 μm podľa ISO 230/2 (1988) (11)  alebo jej národných ekvivalentov alebo

4. jednonožové obrábacie stroje, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) „výbeh vretena“ a „plánovaná odchýlka vretena“ menej (lepšie) ako 0,0004 mm TIR a

b) uhlovú odchýlku kĺzavého pohybu (vychyľovanie, stúpanie a nakláňanie) menej (lepšiu) ako 2 sekundy oblúka, TIR viac ako 300 mm pohybu.

c) Obrábacie stroje na drvenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. obsahujú všetko uvedené:

a) presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 4 μm podľa ISO 230/2 (1988) ( 12 ) alebo jej národných ekvivalentov a

b) tri alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne za účelom „riadenia profilu“, alebo

2. päť alebo viac osí možno koordinovať súčasne za účelom „riadenia profilu“;

Poznámka:   Podľa 2B001.c) sa neriadia tieto brúsky:

a)   externé, interné a externo-interné hrotové brúsky so všetkými týmito vlastnosťami:

1.   obmedzené na brúsenie valcových plôch a

2.   sú obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky.

b)   stroje navrhnuté špecificky ako súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z a w s presnosťou polohovania „všetky vyrovnania k dispozícii“ menej (lepšie) ako 4 μm podľa ISO 230/2 (1988) (12)  alebo národných ekvivalentov.

c)   rovinné brúsky.

d) Stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) bezdrôtového typu s dvoma alebo viacerými rotačnými osami, ktoré možno koordinovať súčasne za účelom „riadenia profilu“.

e) Obrábacie stroje na odstraňovanie kovov, keramických materiálov alebo „kompozitov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. odstraňujú materiál ľubovoľným z týchto spôsobov:

a) vodným lúčom alebo lúčom inej kvapaliny vrátane tých, ktoré používajú brúsne aditíva;

b) elektrónovým lúčom alebo

c) „laserovým“ lúčom a

2. majú aspoň dve rotačné osy a všetky tieto vlastnosti:

a) môžu byť koordinované súčasne za účelom „riadenia profilu“ a

b) presnosť polohovania menej (lepšiu) ako 0,003°.

f) Vŕtačky na hlboké diery a sústružiace stroje upravené na hlbinné vŕtanie, ktoré dosahujú maximálnu hĺbku diery viac ako 5 m a súčasti osobitne navrhnuté na tento účel.

2B002Numericky riadené obrábacie stroje na optickú konečnú úpravu vybavené na selektívne odstraňovanie materiálu na výrobu nesférických optických povrchov, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) konečná úprava formy s presnosťou nižšou (lepšou) ako 1,0 μm;

b) konečná nerovnosť nižšia (lepšia) ako 100 nm rms;

c) štyri alebo viac osí, ktoré možno simultánne koordinovať na účely „riadenia profilu“, a

d) využívajú ktorýkoľvek z týchto procesov:

1. magnetoreologická konečná úprava („MRF“);

2. elektroreologická konečná úprava („ERF“) alebo

3. „konečná úprava lúčom častíc s vysokou energiou“;

4. „konečná úprava nástrojom s nafukovacou membránou“ alebo

5. „konečná úprava kvapalným lúčom“.

Technické poznámky:

Na účely 2B002:

1.   „MRF“ je proces odstraňovania materiálu používajúci brúsny magnetický roztok, ktorého viskozita je riadená magnetickým poľom.

2.   „ERF“ je proces odstraňovania materiálu používajúci abrazívnu kvapalinu, ktorej viskozita je riadená elektrickým poľom.

3.   „Konečná úprava lúčom častíc s vysokou energiou“ používa na selektívne odstraňovanie materiálu reaktívnu atómovú plazmu (RAP) alebo iónové lúče.

4.   nečná úprava nástrojom s „nafukovacou membránou“ je proces, pri ktorom sa používa natlakovaná membrána, ktorá sa deformuje, aby sa styk s obrobkom uskutočnil na malej ploche.

5.   nečná úprava „kvapalným lúčom“ používa na odstránenie materiálu prúd kvapaliny.

2B003„Numericky riadené“ alebo manuálne obrábacie stroje a ich osobitne navrhnuté súčasti, ovládacie prvky a príslušenstvo, osobitne navrhnuté pre zaškrabávanie, obrábanie načisto, brúsenie alebo honovanie kalených (Rc = 40 alebo viac) čelných ozubených kolies, čelných kolies so šikmými zubami a šípovitých ozubených kolies s priemerom rozstupovej kružnice viac ako 1 250 mm a so šírkou ozubenia rovnou najmenej 15 % priemeru rozstupovej kružnice, opracované na kvalitu AGMA 14 alebo vyššiu (ekvivalentnú triede 3 podľa ISO 1328).

2B004„Izostatické lisy“ na lisovanie za tepla, ktoré majú všetky tieto vlastnosti, a osobitne pre ne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B104 A 2B204.

a) riadené tepelné prostredie v uzatvorenej kavyte a komorovej kavyte vnútorného priemeru najmenej 406 mm a

b) ktoré má ktorékoľvek z týchto prvkov:

1. maximálny pracovný tlak najmenej 207 MPa;

2. riadené tepelné prostredie s teplotou viac ako 1 773K (1 500 °C) alebo

3. zariadenie na impregnáciu uhľovodíkmi a odstraňovanie výsledných plynných splodín rozkladu.

Technická poznámka:

Pod vnútornými rozmermi komory sa rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne tak pracovná teplota, ako aj pracovný tlak, a ktorá neobsahuje upínacie prípravky. Tento rozmer je menší buď ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.

Dôležité upozornenie:   Pre osobitne navrhnuté lisovnice, lejacie formy a lisovacie formy pozri 1B003, 1B009 a kontroly vojenských tovarov.

2B005Zariadenia osobitne navrhnuté na nanášanie, spracovávanie a riadenie počas procesu anorganických povlakových vrstiev, náterov a povrchových úprav pre neelektronické substráty prostredníctvom procesov uvedených v tabuľke a v príslušných poznámkach nasledujúcich po 2E003.f), a ich osobitne navrhnuté súčasti pre automatické narábanie, polohovanie, manipuláciu a reguláciu:

a) Výrobné zariadenie na chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD), ktoré má všetky tieto vlastnosti:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B105.

1. proces je upravený pre jednu z týchto verzií:

a) pulzujúce CVD;

b) tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier (CNTD) alebo

c) chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD) zosilnené plazmou alebo za pomoci plazmy a

2. má jeden z týchto prvkov:

a) zahŕňa vysokovákuové (najviac 0,01 Pa) rotačné upchávky alebo

b) zahŕňa riadenie hrúbky povlaku in situ.

b) Výrobné zariadenie na implantáciu iónov, ktorého prúdy lúča majú najmenej 5 mA.

c) Výrobné zariadenie na fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár elektrónovým lúčom (EB-PVD), ktoré disponuje energetickými systémami s výkonom nad 80 kW a vyznačuje sa niektorým z týchto prvkov:

1. systém riadenia hladiny kvapaliny v nádrži „laserom“, ktorý presne reguluje rýchlosť posuvu ingotov alebo

2. počítačom riadený monitor rýchlosti, ktorý funguje na princípe fotoluminiscencie ionizovaných atómov v prúde odparujúcej sa látky (evaporant) za účelom riadenia rýchlosti vylučovania sa povlaku s obsahom dvoch alebo viacerých prvkov.

d) Výrobné zariadenie na plazmové rozprašovanie, ktoré má niektorú z týchto vlastností:

1. pracuje v riadenej atmosfére so zníženým tlakom (najviac 10 kPa meraným nad a vo vzdialenosti 300 mm od výstupu z dýzy rozprašovacieho zariadenia) vo vákuovej komore, ktorej tlak možno znížiť až na 0,01 Pa pred začatím procesu rozprašovania alebo

2. zahŕňa riadenie hrúbky povlaku in situ.

e) Výrobné zariadenie na vylučovanie naprašovaním schopné dosiahnuť prúdovú hustotu najmenej 0,1 mA/mm2 pri rýchlosti vylučovania najmenej 15 μm za hodinu.

f) Výrobné zariadenie na vylučovanie pomocou katódového oblúka vrátane mriežky pozostávajúcej z elektromagnetov na reguláciu ovládania oblúkovej škvrny (spotu) na katóde.

g) Výrobné zariadenie na pokovovanie iónmi umožňujúce meranie in situ:

1. hrúbky povlaku na substráte a riadenie rýchlosti alebo

2. optické vlastnosti.

Poznámka:   Podľa 2B005 sa neriadia zariadenia na chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD), s katódovým oblúkom, na vylučovanie naprašovaním, na iónové pokovovanie alebo implantáciu iónov, osobitne navrhnuté pre rezné alebo obrábacie stroje.

2B006Systémy a zariadenia na kontrolu alebo meranie rozmerov a „elektronické montážne celky“:

a) stroje na meranie súradníc riadené počítačom alebo „numericky riadené“ s trojrozmernou maximálnou dovolenou chybou merania dĺžky (E0, MPE) v ľubovoľnom bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. na dĺžkových osiach) najviac (lepšou ako) (1,7 + L/1 000) μm (L je nameraná dĺžka v mm), podľa ISO 10360-2 (2009);

Technická poznámka:

Dovolená chyba merania dĺžky najpresnejšieho nastavenia stroja na meranie súradníc stanovená výrobcom (napr. najlepší parameter z týchto parametrov: sonda, dĺžka hrotu, parametre pohybu, prostredie) a so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ sa porovná k prahu 1,7 + L/1 000 μm.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B206.

b) prístroje na meranie lineárneho a uhlového posuvu:

1. prístroje na meranie, „lineárneho posuvu“ vyznačujúce sa niektorým z uvedeného:

Technická poznámka:

Na účely 2B006.b)1 je „lineárny posuv“ zmena vzdialenosti medzi meracou sondou a meraným predmetom.

a) bezdotykové meracie systémy s „rozlíšením“ najmenej (lepším ako) 0,2 μm v rámci rozsahu merania do 0,2 mm;

b) lineárne systémy diferenciálnych transformátorov napätia s oboma týmito vlastnosťami:

1. „linearita“ najviac (lepšia ako) 0,1% pre rozsah merania do 5 mm a

2. časová nestálosť nuly prístroja (drift) najviac (lepšia ako) 0,1 % za deň pri štandardnej teplote prostredia v skúšobnej miestnosti ± 1K;

c) meracie systémy so všetkými týmito vlastnosťami:

1. ktoré obsahujú „laser“ a

2. udržiavajú si po dobu najmenej 12 hodín pri teplote 20 ± 1 °C všetky tieto vlastnosti:

a) „rozlíšenie“ najviac (lepšie ako) 0,1 μm v celom rozsahu stupnice a

b) sú schopné dosiahnuť po kompenzácii za refrakčný index vzduchu „neistotu merania“ najviac (lepšiu ako) (0,2 + L/2 000) μm (L je dĺžka nameraná v mm) alebo

d) „elektronické montážne celky“ osobitne navrhnuté na poskytovanie spätnej väzby v systémoch uvedených v 2B006.b)1.c);

Poznámka:   Podľa 2B006.b)1 sa neriadia inferometrické systémy s automatizovaným kontrolným systémom navrhnutým tak, že nepoužíva spätnú väzbu, obsahujúce „laser“ na meranie chýb posuvného pohybu obrábacích strojov, stroje na kontrolu rozmerov ani podobné zariadenia.

2. prístroje na meranie uhlového posuvu s „odchýlkou uhlovej polohy“ najviac (lepšou ako) 0,00025°;

Poznámka:   Podľa 2B006.b)2 sa neriadia optické prístroje ako sú autokolimátory, využívajúce kolimované svetlo (napr. laserové svetlo) na zisťovanie uhlového posuvu zrkadla.

c) zariadenia na meranie nepravidelností povrchu meraním optického rozptylu ako funkcie uhla, s citlivosťou najviac 0,5 nm (alebo lepšou).

Poznámka:   Bod 2B006 zahŕňa obrábacie stroje, ktoré nie sú uvedené v bode 2B001 a ktoré možno použiť ako meracie stroje, ak vyhovujú kritériám stanoveným pre funkciu meracieho stroja, alebo ich prekračujú.

2B007„Roboty“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík a ich osobitne navrhnuté regulátory a „koncové efektory“:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B207.

a) schopné úplného trojrozmerného spracovania obrazu alebo úplnej trojrozmernej, „analýzy prostredia“ v reálnom čase na generovanie alebo úpravu „programov“ alebo generovanie alebo úpravu numerických programových údajov;

Technická poznámka:

Obmedzenie na „analýzu prostredia“ nezahŕňa aproximáciu tretieho rozmeru z pohľadu pod daným uhlom, ani obmedzený výklad šedej stupnice pre vnímanie hĺbky alebo štruktúry schválených úloh (2 1/2 D).

b) osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali národným bezpečnostným normám platným pre prostredie s potenciálne výbušnou muníciou;

Poznámka:   2b007.b) sa nevzťahuje na „roboty“ osobitne navrhnuté pre kabíny na farbenie sprejom.

c) osobitne navrhnuté alebo zaradené ako odolné voči žiareniu tak, aby odolávali celkovej dávke žiarenia viac ako 5 × 103 Gy (kremík) bez prevádzkovej degradácie alebo

Technická poznámka:

Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v Jouloch na kilogram absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.

d) osobitne navrhnuté na prevádzku vo výškach nad 30 000 m.

2B008Montážne celky alebo jednotky a zariadenia osobitne navrhnuté pre obrábacie stroje, alebo kontrolu alebo meranie rozmerov:

a) Spätnoväzbové jednotky s lineárnou polohou (napr. zariadenia indukčného typu, delené stupnice, infračervené systémy alebo „laserové“ systémy) s celkovou „presnosťou“ menšou (lepšou) ako [800 + (600 × L × 10–3)] nm (L je účinná dĺžka v mm).

Dôležité upozornenie:   Pre „laserové“ systémy, pozri tiež poznámku k bodu 2B006.B.1.C a D.

b) Spätnoväzbové jednotky s rotačnou polohou (napr. zariadenia indukčného typu, delené stupnice, infračervené systémy alebo „laserové“ systémy) s „presnosťou“ menšou (lepšou) ako (0,00025°).

Dôležité upozornenie:   Pre „laserové“ systémy, pozri tiež poznámku k bodu 2B006.B.2.

c) „Krížové otočné stoly“ a „sklápacie vretená“, podľa špecifikácií výrobcu schopné úpravy obrábacích strojov na úroveň uvedenú v 2B alebo vyššiu.

2B009Stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a stroje na prietokové tvárnenie, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „numerického riadenia“ alebo počítačovým riadením dokonca aj v prípade, že nie sú vybavené takýmito jednotkami vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B109 A 2B209.

a) dve alebo viacero riadených osí, z ktorých najmenej dve môžu byť koordinované súčasne za účelom „riadenia profilu“ a

b) sila valca väčšia ako 60 kN.

Technická poznámka:

Na účely 2B009 sa stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie.

2B104„Izostatické lisy“ okrem uvedených v 2B004 vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B204.

a) maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa;

b) navrhnuté na dosiahnutie a udržiavanie riadeného tepelného prostredia s teplotou najmenej 873K (600 °C) a

c) sú vybavené komorovou kavytou s vnútorným priemerom najmenej 254 mm.

2B105Pece chemického vylučovania z plynnej fázy (CVD) okrem uvedených v 2B005.a), navrhnuté alebo upravené na zahusťovanie kompozitných materiálov uhlík-uhlík.

2B109Stroje na prietokové tvárnenie okrem uvedených v 2B009 a osobitne navrhnuté súčasti:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B209.

a) stroje na prietokové tvárnenie vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

1. podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „numerického riadenia“ alebo počítačovým riadením dokonca aj v prípade, že nie sú vybavené takýmito jednotkami a

2. majú dve alebo viacero osí, ktoré môžu byť koordinované súčasne na účely „riadenia profilu“;

b) osobitne navrhnuté súčasti pre stroje na prietokové tvárnenie uvedené v 2B009 alebo 2B109.a).

Poznámka:   Podľa 2B109 sa neriadia stroje, ktoré nie sú použiteľné na výrobu hnacích súčastí a zariadení (napr. skrine motorov) pre systémy uvedené v bodoch 9A005, 9A007.a) alebo 9A105.a)

Technická poznámka:

Stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia sa pre účely bodu 2B109 považujú za stroje na prietokové tvárnenie.

2B116Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti:

a) systémy na vibračné skúšky používajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 10 g rms v celom rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na, „holom stole“;

b) digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým softvérom pre vibračné skúšky, so „šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase“ viac ako 5 kHz, navrhnuté na používanie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v 2B116.a);

Technická poznámka:

V 2B116.b) „šírka riadiaceho pásma v reálnom čase“ je maximálna rýchlosť, pri ktorej vie riadiaca jednotka vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a zaslania ovládacích signálov.

c) vibračné prítlačné zariadenia (natriasacie jednotky), s alebo bez pridružených zosilňovačov schopné prenášať silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na, „holom stole“ alebo vyššiu a sú použiteľné v systémoch na vibračné skúšky uvedených v 2B116.a);

d) nosné konštrukcie pre skúšobné vzorky a elektronické jednotky navrhnuté tak, aby spájali viacero natriasacích jednotiek do systému schopného dosiahnuť účinnú zloženú silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú, „holom stole“, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v 2B116.a).

Technická poznámka:

V 2B116 je, „holý stôl“ rozumie plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.

2B117Zariadenia a riadiace systémy procesu, okrem uvedených v bodoch 2B004, 2B005.a), 2B104 alebo 2B105 navrhnuté alebo upravené na zhusťovanie a pyrolýzu konštrukčných kompozitných dýz rakiet a hroty čelných plôch návratných kozmických telies.

2B119Vyvažovacie stroje a príbuzné zariadenia:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 2B219.

a) vyvažovacie stroje so všetkými týmito vlastnosťami:

1. neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg;

2. schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min;

3. schopné korigovať nevyváženosť vo dvoch alebo viacerých rovinách a

4. schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora;

Poznámka:   Podľa 2B119.a) sa neriadia vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubnolekárske alebo iné lekárske zariadenie.

b) indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v 2B119.a).

Technická poznámka:

Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B120Simulátory pohybu a dávkovacie stoly vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) dve alebo viac osí;

b) navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrický výkon, informácie obsiahnuté v signáli, alebo oboje a

c) vyznačujú sa niektorou z týchto charakteristík:

1. každá jednotlivá os sa vyznačuje všetkým týmto:

a) je schopná rýchlosti najmenej 400 stupňov/s alebo najviac 30 stupňov/s a

b) má rozlíšenie rýchlosti najviac 6 stupňov/s a presnosť najviac 0,6 stupňov/s;

2. má stálosť rýchlosti v najhoršom prípade najviac (nižšiu ako) plus alebo mínus 0,05 % pri priemerovaní na najmenej 10 stupňov alebo

3. „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd.

Poznámka 1:   Podľa 2B120 sa neriadia rotačné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrábacie stroje alebo lekárske zariadenia. Pre riadiace jednotky rotačných stolov obrábacích strojov pozri 2B008.

Poznámka 2:   Podľa 2B120 sa riadia simulátory pohybu alebo dávkovacie stoly bez ohľadu na to, či sú v čase vývozu vybavené zberacími krúžkami alebo integrovanými nekontaktnými zariadeniami.

2B121Polohovacie stoly (zariadenia schopné presného rotačného polohovania v ľubovoľnej osi) okrem uvedených v 2B120 vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) dve alebo viac osí a

b) „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd.

Poznámka:   Podľa 2B121 sa neriadia rotačné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrábacie stroje alebo lekárske zariadenia. Pre riadiace jednotky rotačných stolov obrábacích strojov pozri 2B008.

2B122Odstredivky schopné prenášať zrýchlenia nad 100 g navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrickú energiu, informácie obsiahnuté v signáli, alebo oboje.

Poznámka:   Podľa 2B122 sa riadia odstredivky bez ohľadu na to, či sú v čase vývozu vybavené zberacími krúžkami alebo integrovanými nekontaktnými zariadeniami.

2B201Obrábacie stroje a ich každá kombinácia okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B001, na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických alebo „kompozitov“, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na súčasnú „riadenie profilu“ vo dvoch alebo viacerých osiach:

a) Obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 6 μm podľa ISO 230/2 (1988) ( 13 ) alebo jej národných ekvivalentov alebo

2. dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí.

Poznámka:   Podľa 2B201.a) sa neriadia frézy s týmito vlastnosťami:

a)   pohyb v smere osi X viac ako 2 m a

b)   celková presnosť polohovania na osi X viac (horšia) ako 30 μm.

b) Obrábacie stroje na drvenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 4 μm podľa ISO 230/2 (1988) (13)  alebo jej národných ekvivalentov, alebo

2. dve alebo viacero kontúrovacích rotačných osí.

Poznámka:   Podľa 2B201.b sa neriadia tieto brúsky:

a)   cylindrické externé, interné a externo-interné hrotové brúsky s oboma týmito vlastnosťami:

1.   obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky a

2.   osi limitované na x, z a c;

b)   súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z a w s celkovou presnosťou polohovania menšou (lepšou) ako 4 μm podľa ISO 230/2 (1988) (13)  alebo národných ekvivalentov.

Poznámka 1:   Podľa 2B001 sa neriadia špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu niektorých z týchto súčastí:

a)   ozubených kolies;

b)   brúsok na kľukové hriadele alebo vačkové hriadele;

c)   nástrojov alebo rezačiek;

d)   závitoviek vytláčacích lisov.

Poznámka 2:   Obrábací stroj, ktorý má aspoň dve z troch otáčacích, frézovacích alebo brúsiacich schopností (napr. otáčací stroj s frézovacou schopnosťou), musí byť posúdený vo vzťahu ku každej uplatniteľnej položke 2B001.a) alebo 2B201.a) alebo b).

2B204„Izostatické lisy“ okrem uvedených v 2B004 alebo 2B104 a príbuzné zariadenia:

a) „izostatické lisy“ vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. schopné dosahovať maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa a

2. sú vybavené komorovou kavytou s vnútorným priemerom viac ako 152 mm;

b) lisovnice, lejacie formy a kontroly osobitne navrhnuté pre „izostatické lisy“, uvedené v 2B204.a).

Technická poznámka:

Pod vnútornými rozmermi komory sa rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne pracovná teplota aj pracovný tlak, a ktoré neobsahujú upínacie prípravky. Tento rozmer je menší buď ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.

2B206Stroje, prístroje alebo systémy na kontrolu rozmerov, ktoré nie sú uvedené v 2B006:

a) počítačom riadené alebo numericky riadené stroje na meranie súradníc vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. dve alebo viac osí a

2. maximálna povolená odchýlka merania dĺžky (E0, MPE) pozdĺž ktorejkoľvek z osí (jednorozmerná), identifikovaná ako E0X, E0Y alebo E0Z, rovná alebo menšia (lepšia) ako (1,25 + L/1 000) μm (L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi), skúšaná podľa ISO 10360-2(2009);

b) systémy na súčasnú lineárno-uhlovú kontrolu polopanví vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. „neistota merania“ pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi je rovná alebo menšia (lepšia) ako 3,5 μm na 5 mm a

2. „odchýlka uhlovej polohy“ rovná alebo menšia ako 0,02°.

Poznámka 1:   Obrábacie stroje, ktoré možno použiť ako meracie stroje, patria pod kontrolu, ak vyhovujú kritériám, uvedeným pre funkciu obrábacieho stroja alebo pre funkciu meracieho stroja, alebo ich prekračujú.

Poznámka 2:   Stroj uvedený v 2B206 patrí pod kontrolu, ak kdekoľvek v rámci svojho pracovného rozsahu prekračuje prah regulácie.

Technické poznámky:

Všetky parametre nameraných hodnôt v 2B206 predstavujú plus/mínus, t. j. nie celé pásmo.

2B207„Roboty“, „koncové efektory“ a riadiace jednotky okrem uvedených v 2B007:

a) „roboty“ alebo „koncové efektory“ osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali národným bezpečnostným normám pre manipuláciu s trhavinami (musia napríklad vyhovovať triedam podľa elektrického kódu pre trhaviny);

b) riadiace jednotky osobitne navrhnuté pre ľubovoľný „robot“ alebo „koncový efektor“ uvedený v 2B207.a).

2B209Stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu, stroje na prietokové tvárnenie iné ako uvedené v 2B009 alebo 2B109 a tŕne:

a) Stroje vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. tri alebo viac valcov (činných alebo vodiacich) a

2. tie, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „numerického riadenia“ alebo počítačovým riadením;

b) tŕne na tvárnenie rotorov navrhnuté na tvárnenie valcových rotorov o vnútornom priemere 75 až 400 mm.

Poznámka:   Do 2B209.a) patria stroje, ktoré majú iba jeden valec navrhnutý na pretváranie kovu, a dva pomocné valce, ktoré podopierajú tŕň, avšak priamo sa na procese pretvárania nezúčastňujú.

2B219Odstredivé stroje na vyvažovanie vo viacerých rovinách, pevné alebo prenosné, horizontálne alebo vertikálne:

a) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie pružných rotorov o dĺžke najmenej 600 mm, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. najväčší obežný priemer alebo priemer osového ložiska najmenej 75 mm;

2. únosnosť 0,9 až 23 kg a

3. schopnosť ustáliť počet otáčok vyšší ako 5 000 ot/min.;

b) odstredivé vyrovnávacie stroje navrhnuté na vyvažovanie komponentov dutých valcových rotorov so všetkými týmito vlastnosťami:

1. priemer osového ložiska najmenej 75 mm;

2. únosnosť 0,9 až 23 kg;

3. schopnosť vyvažovať na zvyškovú nevyváženosť najviac 0,01 kg × mm/kg na jednu rovinu a

4. remeňový pohon.

2B225Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri rádiochemických separačných operáciách alebo v horúcich bunkách, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a) schopnosť preniknúť najmenej 0,6 m cez stenu horúcej bunky (operácia cez stenu) alebo

b) schopnosť premostiť hornú časť steny horúcej bunky s hrúbkou najmenej 0,6 m (operácia ponad stenu).

Technická poznámka:

Diaľkové manipulátory zabezpečujú prenos činností ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu, „pán/otrok“ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo klávesnicou.

2B226Indukčné pece s riadenou atmosférou (vákuum alebo inertný plyn) a ich napájanie:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 3B.

a) pece, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. schopné pracovať pri teplote nad 1 123 K (850 °C);

2. indukčné cievky o priemere najviac 600 mm a

3. konštruované na príkon najmenej 5 kW;

b) napájanie s uvedeným výkonom najmenej 5 kW osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B226.a).

Poznámka:   Podľa 2B226.a) sa neriadia pece navrhnuté na spracovávanie polovodičových vrstiev.

2B227Metalurgické taviace pece a odlievacie pece s vákuom alebo inou riadenou atmosférou a príbuzné zariadenia:

a) oblúkové pretavovacie a odlievacie pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. objemy taviacich elektród 1 000 cm3 až 20 000 cm3 a

2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 973 K (1 700 °C);

b) tavné pece s elektrónovým lúčom, pece s plazmovou atomizáciou a tavné pece, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. výkon najmenej 50 kW a

2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 473 K (1 200 °C);

c) počítačové riadiace a monitorovacie systémy osobitne konfigurované pre ľubovoľnú z pecí uvedených v 2B227.a) alebo b).

2B228Zariadenia na výrobu alebo montáž rotorov, zariadenia na vyrovnávanie rotorov, tŕne a lisovnice na tvarovanie vlnovcov:

a) zariadenia na montáž rotorov určené na montáž rúrkových sekcií rotorov plynových odstrediviek, usmerňovačov toku a koncových uzáverov;

Poznámka:   Do 2B228.a) patria tŕne, upínadlá a stroje na uloženie lisovaním za tepla.

b) zariadenie na vyrovnávanie rotorov určené na nastavenie rúrkových sekcií rotora plynových odstrediviek do spoločnej osi;

Technická poznámka:

V 2B228.b) takéto zariadenia bežne pozostávajú z presných meracích sond spojených s počítačom, ktorý následne riadi napríklad činnosť pneumatických baranidiel používaných na nastavenie rúrkových sekcií rotora do spoločnej osi.

c) tŕne a lisovnice na tvárnenie vlnovcov určené na výrobu vlnovcov s jednou konvolúciou.

Technická poznámka:

V 2B228.c sa vlnovce vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.   vnútorný priemer 75 až 400 mm;

2.   dĺžka najmenej 12,7 mm;

3.   hrúbka jednej konvolúty viac ako 2 mm a

4.   sú vyrobené z hliníkových zliatin vysokej pevnosti, z ocele vysokej pevnosti v ťahu alebo z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ vysokej pevnosti v ťahu.

2B230„Prevodníky tlaku“ schopné merať absolútne tlaky v ľubovoľnom bode v rozsahu 0 až 13 kPa, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) prvky na snímanie tlaku vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 % hm. alebo nimi chránené a

b) vyznačujú sa jednou z týchto charakteristík:

1. celý rozsah stupnice menej ako 13 kPa a, „presnosť“ lepšia ako + 1 % celej stupnice alebo

2. celý rozsah stupnice najmenej 13 k Pa a, „presnosť“ lepšia ako + 130 Pa.

Technická poznámka:

Na účely bodu 2B230 „presnosť“ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.

2B231Vákuové vývevy vyznačujúce sa všetkými týmito vlasnosťami:

a) veľkosť sacieho hrdla najmenej 380 mm;

b) rýchlosť čerpania najmenej 15 m3/s a

c) schopné dosahovať maximálne vákuum lepšie ako 13 MPa.

Technické poznámky:

1.   Rýchlosť čerpania je stanovená v bode merania pomocou dusíka alebo vzduchu.

2.   Maximálne vákuum sa stanovuje na saní čerpadla, pričom sanie čerpadla je odblokované.

2B232Viacstupňové ľahké plynové delá a iné vysokorýchlostné delové systémy (cievkové, elektromagnetické alebo elektrotermálne a ostatné zdokonalené systémy) schopné udeliť projektilom zrýchlenie až 2 km/s alebo väčšie.

2B350Chemické výrobné závody, zariadenia a príslušenstvo:

a) reakčné nádoby a reaktory, s miešadlami alebo bez, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov) a menej ako 20 m3 (20 000 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

6. titán alebo „zliatiny“ titánu;

7. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia, alebo

8. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu.

b) miešadlá určené na použitie v reakčných nádobách alebo reaktoroch uvedených v 2B350.a) a lopatky, čepele alebo hriadele navrhnuté pre takéto miešadlá, kde všetky plochy miešadiel prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov, alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

6. titán alebo „zliatiny“ titánu;

7. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia, alebo

8. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu.

c) skladovacie nádrže, kontajnery alebo zberné nádrže s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,1 m3 (100 litrov), kde sú všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo obsiahnutou chemikáliou (chemikáliami) vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

6. titán alebo „zliatiny“ titánu;

7. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia, alebo

8. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu.

d) výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,15 m2 ale menej ako 20 m2 a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, kde sú všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry;

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. grafit alebo, „uhlíkový grafit“;

5. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

7. titán alebo „zliatiny“ titánu;

8. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia;

9. karbid kremíka;

10. karbid titánu alebo

11. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu;

e) destilačné alebo absorpčné kolóny s vnútorným priemerom viac ako 0,1 m a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo kolektory kvapalín určené pre tieto destilačné alebo absorpčné kolóny, kde všetky plochy, prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. grafit alebo, „uhlíkový grafit“;

5. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

7. titán alebo „zliatiny“ titánu;

8. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia, alebo

9. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu;

f) diaľkovo ovládané plniace zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu alebo

2. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

g) ventily „menovitej veľkosti“ viac ako 10 mm a puzdrá (telesá ventilov) alebo predformované výstelky určené pre takéto ventily, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

6. titán alebo „zliatiny“ titánu;

7. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia;

8. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu alebo

9. keramické materiály:

a) karbid kremíka s čistotou 80 % hmotnosti a viac;

b) oxid hlinitý s čistotou 99,9 % hmotnosti a viac;

c) oxid zirkoničitý (zirkónia);

Technická poznámka:

„Menovitá veľkosť“ je definovaná ako menší z priemerov na vstupe a výstupe.

h) viacstenné potrubia s otvorom na zisťovanie netesností, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4. grafit alebo, „uhlíkový grafit“;

5. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

7. titán alebo „zliatiny“ titánu;

8. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia, alebo

9. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu;

i) viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod., alebo vývevy, u ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod za podmienok štandardnej teploty [273 K (0oC)] a tlaku (101,3 kPa) a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. keramické materiály;

3. ferosilícium (zliatiny železa s vysokým obsahom kremíka);

4. fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými percentami fluóru);

5. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

6. grafit alebo, „uhlíkový grafit“;

7. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

8. tantal alebo „zliatiny“ tantalu;

9. titán alebo „zliatiny“ titánu;

10. zirkónium alebo „zliatiny“ zirkónia, alebo

11. niób (kolumbium) alebo „zliatiny“ nióbu;

j) spaľovacie pece navrhnuté na deštrukciu chemikálií uvedených v 1C350 so špeciálne navrhnutými systémami prísunu odpadov, zvláštnymi manipulačnými zariadeniami a priemernou teplotou v spaľovacej komore vyššou ako 1 273 K (1 000 °C), ktorých všetky plochy v systéme prísunu odpadov prichádzajúce do priameho styku s odpadmi sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov alebo ním vyliate:

1. „zliatiny“ s obsahom viac ako 25 % hm. niklu a 20 % hmotnosti chrómu;

2. keramické materiály alebo

3. nikel alebo „zliatiny“ s obsahom niklu viac ako 40 % hmotnosti.

Technické poznámky:

1.   Uhlíkový grafit sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je 8 % hmotnosti alebo viac.

2.   V prípade vyššie uvedených materiálov znamená „zliatina“, pokiaľ ju nesprevádza konkrétna koncentrácia prvku, také zliatiny, v ktorých sa určený kov nachádza vo vyššom percente hmotnosti ako iný prvok.

2B351Systémy na monitorovanie toxických plynov a ich osobitné súčasti na zisťovanie plynov okrem tých, ktoré sú uvedené v 1A004, a detektory, snímacie zariadenia a vymeniteľné zásobníky snímačov:

a) navrhnuté na nepretržitú prevádzku a použiteľné na detekciu chemických bojových látok alebo chemikálií uvedených v 1C350 pri koncentráciách menej ako 0,3 mg/m3 alebo

b) určené na detekciu inhibičného účinku cholinesterázy.

2B352Zariadenia použiteľné pri manipulácii s biologickými materiálmi:

a) kompletné biologické bezpečnostné zariadenia s úrovňou bezpečnosti P3, P4;

Technická poznámka:

Úrovne bezpečnosti P3 alebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) sú podľa špecifikácie uvedenej v príručke WHO (World Health Organisation) biologickej bezpečnosti v laboratóriách (3. vydanie, Ženeva 2004).

b) fermentory schopné kultivácie patogénnych „mikroorganizmov“, vírusov, alebo schopné produkcie toxínov, bez šírenia aerosólov, s celkovým objemom najmenej 20 litrov;

Technická poznámka:

Medzi fermentory sa zaraďujú bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálnym prietokom.

c) odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. prietok viac ako 100 litrov za hodinu;

2. súčasti z leštenej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu;

3. jeden alebo viac tesniacich spojov v parnej bezpečnostnej zóne a

4. schopnosť sterilizácie parou in-situ v uzavretom stave;

Technická poznámka:

Odstredivé separátory zahŕňajú aj dekantéry.

d) filtračné zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom a tieto súčasti:

1. filtračné zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom schopné separácie patogénnych mikroorganizmov, vírusov, toxínov alebo molekulových kultúr bez šírenia aerosólov, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) celková filtračná plocha sa rovná alebo je väčšia ako 1 m2 a

b) majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1. schopnosť byť sterilizované alebo dezinfikované in situ alebo

2. využívajú vymeniteľné filtračné súčasti alebo filtračné súčasti na jedno použitie;

Technická poznámka:

V 2B352.d)1.b) sterilizovaný znamená odstránenie všetkých životaschopných mikróbov zo zariadenia za použitia fyzických (napr. para) alebo chemických prostriedkov. Dezinfikovaný znamená zničenie potencionálnej mikrobiálnej infekcie v zariadení za použitia chemických prvkov s germicídnym účinkom. Dezinfekcia a sterilizácia sa líšia od sanitácie, ktorá sa vzťahuje na čistiace postupy určené na zníženie mikrobiálneho obsahu zariadenia bez toho, aby sa nevyhnutne dosiahlo odstránenie celej mikrobiálnej infekcie alebo životaschopnosti.

2. súčasti filtračného zariadenia s priečnym (tangenciálnym) tokom (napr. moduly, prvky, kazety, kartridže, jednotky alebo taniere) s filtračnou plochou rovnajúcou sa alebo väčšou ako 0,2 m2 pre každú súčasť a určené na použitie vo filtračnom zariadení s priečnym (tangenciálnym) tokom uvedenom v 2B352.d);

Poznámka:   2B352.d) neriadi reverzné osmotické zariadenie, ako uvádza výrobca.

e) parou sterilizovateľné zariadenia na sublimačné sušenie (lyofilizačné zariadenia) s kapacitou chladiča viac ako 10 kg ľadu za 24 hodín a menej ako 1 000 kg ľadu za 24 hodín;

f) zariadenia na ochranu a poskytujúce ochranný obal:

1. celé alebo polovičné ochranné odevy alebo kapucne vyžadujúce privádzaný externý prívod vzduchu, ktoré fungujú pri pozitívnom tlaku;

Poznámka:   Podľa 2B352.f)1 sa neriadia kontrolné odevy určené na nosenie s vlastným dýchacím prístrojom.

2. biologické bezpečnostné skrinky alebo izolátory triedy III s podobným výkonovým štandardom;

Poznámka:   Podľa 2B352.f)2 k izolátorom patria pružné izolátory, ochranné komory so suchým vzduchom, anaeróbne komory, ochranné komory so vstavanými rukavicami a digestory s laminárnym prúdením (ktoré sa zatvárajú vertikálnym tokom).

g) komory o objeme najmenej 1 m3 určené na skúšky imunizácie „mikroorganizmov“, vírusov alebo „toxínov“ aerosolmi.

2CMateriály

Žiadne.

2DSoftvér

2D001„Softvér“ okrem uvedeného v 2D002, osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v bodoch 2A001 alebo 2B001 až 2B009.

2D002„Softvér“ pre elektronické zariadenia, a to aj vtedy, keď sa nachádza v elektronickom zariadení alebo systéme, čo takýmto zariadeniam alebo systémom umožňuje fungovať ako jednotka „numerického riadenia“ schopná koordinovať súčasne viac ako štyri osi na „riadenie profilu“.

Poznámka 1:   Podľa 2D002 sa neriadi „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku obrábacích strojov neuvedených v kategórii 2.

Poznámka 2:   Podľa 2D002 sa neriadi „softvér“ pre položky uvedené v 2B002. Pozri 2D001 pre „softvér“ pre položky uvedené v 2B002.

2D101„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 alebo 2B119 až 2B122.

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 9D004.

2D201„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ tovarov uvedených v bodoch 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 alebo 2B227.

2D202„Softvér“ špeciálne navrhnutý alebo modifikovaný pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadenia uvedeného v 2B201.

2D351„Softvér“, iný ako uvedený v 1D003, osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadenia uvedeného v 2B351.

2ETechnológia

2E001„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“ zariadení alebo „softvéru“ uvedená v bodoch 2A, 2B alebo 2D.

2E002„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „výrobu“ zariadenia uvedeného v bodoch 2A alebo 2B.

2E003Ostatná „technológia“:

a) „technológia“ pre „vývoj“ interakčnej grafiky ako integrovaná súčasť jednotiek „numerického riadenia“ na vypracovanie alebo úpravu častí programov;

b) „technológia“ pre kovoobrábacie výrobné procesy:

1. „technológia“ navrhovania nástrojov, lisovníc alebo upínacích prípravkov osobitne navrhnutých pre niektorý z týchto procesov:

a) „superplastické tvárnenie“;

b) „difúzne zváranie“ alebo

c) „priamočinné hydraulické lisovanie“;

2. technické údaje obsahujúce ďalej uvedené procesné metódy alebo parametre používané na riadenie:

a) „superplastického tvárnenia“ zliatin hliníka, zliatin titánu alebo „superzliatin“:

1. príprava povrchu;

2. rýchlosť deformácie;

3. teplota;

4. tlak;

b) „difúzneho zvárania“„superzliatin“ alebo zliatin titánu:

1. príprava povrchu;

2. teplota;

3. tlak;

c) „priamočinného hydraulického lisovania“ zliatin hliníka alebo titánu:

1. tlak;

2. trvanie cyklu;

d) „horúceho izostatického zahusťovania“ zliatin titánu, zliatin hliníka alebo „superzliatin“:

1. teplota;

2. tlak;

3. trvanie cyklu;

c) „technológia“ pre „vývoj“ alebo „výrobu“ hydraulických preťahovacích strojov a lisovníc a pre výrobu konštrukcií drakov lietadiel;

d) „technológia“ pre „vývoj“ generátorov inštrukcií pre obrábacie stroje (napr. časti programov) z konštrukčných údajov nachádzajúcich sa vo vnútri jednotiek „numerického riadenia“;

e) „technológia“ na „vývoj“ integrovaného „softvéru“ na zabudovanie expertných systémov na zdokonalenú podporu pri rozhodovaní o činnostiach súvisiacich s riadením výroby do jednotiek „numerického riadenia“;

f) „technológia“ na nanášanie anorganických krycích náterov alebo anorganických náterov na úpravu povrchu (uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky) na neelektronické substráty (uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky), procesmi uvedenými v stĺpci 1 nasledujúcej tabuľky a vymedzenými v technickej poznámke.

Poznámka:   Tabuľka a technická poznámka sa nachádzajú za bodom 2E301.

Dôležité upozornenie:   Táto tabuľka by sa mala považovať za špecifikáciu techniky konkrétneho procesu nanášania len vtedy, ak je výsledný nános v treťom stĺpci uvedený v odseku, ktorý je priamo oproti príslušnému substrátu v druhom stĺpci. Napríklad technické údaje týkajúce sa procesu chemického nanášania pár (CVD) sa uvádzajú v prípade nanášania silicidov na kompozitné materiály s matricou uhlík-uhlík, keramickou a kovovou, neuvádzajú sa však v prípade nanášania silicidov na substrát spekaný karbid volfrámu (16) ani karbid kremíka (18). V druhom prípade sa výsledný nános neuvádza v odseku v treťom stĺpci priamo oproti odseku v druhom stĺpci, v ktorom sa uvádza spekaný krabid volfrámu (16) a karbid kremíka (18).

2E101„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „používanie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedená v bodoch 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 alebo 2D101.

2E201„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „používanie“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b), 2B007.c), 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B232, 2D201 alebo 2D202.

2E301„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovarov uvedených v bodoch 2B350 až 2B352.Tabuľka

Techniky pokovovania

1.  Proces nanášania (1) (1)

2.  Substrát

3.  Výsledný nános

A.  Chemické nanášanie pár (CVD)

„Superzliatiny“

Aluminidy pre vnútorné kanály

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Silicidy

Karbidy

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Diamantovitý uhlík (17)

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Silicidy

Karbidy

Ťažkotaviteľné kovy

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Aluminidy

Zliatinové aluminidy (2)

Nitrid bóru

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Karbidy

Volfrám

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Diamantovitý uhlík (17)

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Diamantovitý uhlík (17)

B.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár tepelným odparovaním (TE-PVD)

 
 

B.1.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD): elektrónovým lúčom (EB-PVD)

„Superzliatiny“

Zliatinové silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Aluminidy

Ich zmesi (4)

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Dielektrické vrstvy (15)

Oceľ odolná voči korózii (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Ich zmesi (4)

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Silicidy

Karbidy

Ťažkotaviteľné kovy

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid bóru

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Karbidy

Volfrám

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

Boridy

Berýlium

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Zliatiny titánu (13)

Boridy

Nitridy

B.2.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD) odporovým vyhrievaním pomocou iónov (pokovovanie iónmi)

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Dielektrické vrstvy (15)

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Dielektrické vrstvy (15)

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

B.3.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD): „laserovým“ lúčom

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Silicidy

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Dielektrické vrstvy (15)

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Dielektrické vrstvy (15)

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium a zliatiny berýlia

Dielektrické vrstvy (15)

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík

B.4.  Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD): katódovým oblúkovým výbojom

„Superzliatiny“

Zliatinové silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

MCrAlX (5)

Polyméry (11) a „kompozitné materiály“ s organickou „matricou“

Boridy

Karbidy

Nitridy

Diamantovitý uhlík (17)

C.  Cementovanie v prášku v uzavretých nádobách (pozri vyššie bod A pre cementovanie v prášku v otvorených nádobách) (10)

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Silicidy

Karbidy

Ich zmesi (4)

Zliatiny titánu (13)

Silicidy

Aluminidy

Zliatinové aluminidy (2)

Ťažkotaviteľné kovy a zliatiny (8)

Silicidy

Oxidy

D.  Plazmové striekanie

„Superzliatiny“

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Ich zmesi (4)

Obrusovateľný nikel-grafit

Obrusovateľné materiály s obsahom Ni-Cr-Al

Obrusovateľný Al-Si-Polyester

Zliatinové aluminidy (2)

Zliatiny hliníka (6)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Ich zmesi (4)

Ťažkotaviteľné kovy a zliatiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Karbidy

Oceľ odolná voči korózii (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Ich zmesi (4)

Zliatiny titánu (13)

Karbidy

Aluminidy

Silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

Obrusovateľný nikel-grafit

Obrusovateľné materiály s obsahom Ni-Cr-Al

Obrusovateľný Al-Si-Polyester

E.  Nanášanie suspenzie

Ťažkotaviteľné kovy a zliatiny (8)

Tavené silicidy

Tavené aluminidy okrem článkov na odporové vyhrievanie

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Silicidy

Karbidy

Ich zmesi (4)

F.  Nanášanie naprašovaním

„Superzliatiny“

Zliatinové silicidy

Zliatinové aluminidy (2)

Modifikované aluminidy ušľachtilých kovov (3)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Platina

Ich zmesi (4)

Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)

Silicidy

Platina

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

Zliatiny titánu (13)

Boridy

Nitridy

Oxidy

Silicidy

Aluminidy

Zliatinové aluminidy (2)

Karbidy

„Kompozitné materiály“ s „matricou“ uhlík-uhlík, keramickou a kovovou

Silicidy

Karbidy

Ťažkotaviteľné kovy

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid bóru

Spekaný karbid volfrámu (16), Karbid kremíka (18)

Karbidy

Volfrám

Ich zmesi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid bóru

Molybdén a zliatiny molybdénu

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium a zliatiny berýlia

Boridy

Dielektrické vrstvy (15)

Berýlium

Materiály na okienka snímačov (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamantovitý uhlík (17)

Ťažkotaviteľné kovy a zliatiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Oxidy

Karbidy

G.  Iónová implantácia

Žiaruvzdorné ložiskové ocele

Prísady chrómu tantalu alebo nióbu (kolumbia)

Zliatiny titánu (13)

Boridy

Nitridy

Berýlium a zliatiny berýlia

Boridy

Spekaný karbid volfrámu (16)

Karbidy

Nitridy

(1)   Čísla v zátvorkách sa vzťahujú na poznámky uvedené za touto tabuľkou.

Tabuľka – Techniky pokovovania – Poznámky

1. Pojem „proces povliekania“ zahŕňa opravu a obnovu povlaku, ako aj pôvodný povlak.

2. Pojem „povlak zo zliatinového aluminidu“ zahŕňa jednostupňové alebo viacstupňové povliekanie, pri ktorom sa určitý prvok alebo prvky nanášajú ešte pred nanesením povlaku aluminidu, a to aj vtedy, ak sa tieto prvky nanášajú prostredníctvom iného procesu povliekania. Nezahŕňa však viacnásobné použitie jednostupňových procesov cementovania v prášku v uzavretých nádobách za účelom získania zliatinových aluminidov.

3. Pojem povlak „aluminidu modifikovaného ušľachtilým kovom“ zahŕňa viacstupňové povliekanie, v rámci ktorého sa ušľachtilý kov alebo ušľachtilé kovy nanášajú inými procesmi povliekania ešte pred nanesením povlaku aluminidu.

4. Pojem „ich zmesi“ zahŕňa infiltrovaný materiál, klasifikované kompozície, spolu vylučované povlaky a viacvrstvové povlaky a získajú sa pomocou jedného alebo viacerých procesov povliekania uvedených v tabuľke.

5. „MCrRAlX“ sa vzťahuje na povliekaciu zliatinu, kde M znamená kobalt, železo, nikel alebo ich kombinácie a X znamená hafnium, ytrium, kremík, tantal v ľubovoľnom množstve alebo iné zámerné prísady v množstve nad 0,01 % hm. v rôznych pomeroch a kombináciách, okrem:

a) povlakov CoCrAlY, ktoré obsahujú menej ako 22 % hm. chrómu, menej ako 7 % hm. hliníka a menej ako 2 % hm. ytria;

b) povlakov CoCrAlY, ktoré obsahujú 22 až 24 % hm. chrómu, 10 až 12 % hm. hliníka a 0,5 až 0,7 % hm. ytria alebo

c) povlakov NiCrAlY, ktoré obsahujú 21 až 23 % hm. chrómu, 10 až 12 % hm. hliníka a 0,9 až 1,1 % hm. ytria.

6. Pojem, „zliatiny hliníka“ sa vzťahuje na zliatiny s medzou pevnosti v ťahu najmenej 190 MPa meranou pri 293 K (20 °C).

7. Pojem, „oceľ odolná voči korózii“ sa vzťahuje na ocele radu 300 podľa AISI (Americký inštitút pre železo a oceľ) alebo podľa jej ekvivalentných národných noriem.

8. „Ťažko taviteľné kovy a zlúčeniny“ zahŕňajú tieto kovy a ich zliatiny: niób (kolumbium), molybdén, volfrám a tantal.

9. „Materiály na okienka snímačov“: hliník, kremík, germánium, sírnik zinočnatý, selenid zinočnatý, arzenid gália, diamant, fosfid gália, zafír a tieto halogenidy kovov: materiály na okienka snímačov o priemere väčšom ako 40 mm pre fluorid zirkónia a fluorid hafnia.

10. „Technológia“ pre jednostupňovú cementáciu v prášku v uzavretých nádobách pevných nosných plôch sa neriadi podľa kategórie 2.

11. „Polyméry“: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonáty a polyuretány.

12. „Modifikovaný oxid zirkoničitý“ sa vzťahuje na prímesi iných oxidov kovov (napr. oxidy vápnika, horčíka, ytria, hafnia a kovov vzácnych zemín) do oxidu zirkoničitého na stabilizáciu určitých kryštalografických fáz a fázových kompozícií. Povlaky predstavujúce tepelnú bariéru vyrobené z oxidu zirkoničitého modifikovaného vápnikom alebo horčíkom cestou zmiešania alebo tavenia sa neriadia týmto bodom.

13. „Zliatiny titánu“ sa vzťahujú iba na kozmické zliatiny s medzou pevnosti v ťahu najmenej 900 MPA meranou pri 293 K (20 °C).

14. „Sklá s nízkou rozťažnosťou“ sú sklá s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 1 × 10–7 K–1 meraným pri 293K (20 °C).

15. „Dielektrické vrstvy“ sú povlaky zostavené z viacerých vrstiev izolačných materiálov, v ktorých sa interferenčné vlastnosti navrhnutého materiálu zloženého z materiálov s rôznymi indexmi lomu využívajú na odrážanie, prenášanie alebo absorbovanie pásem s rôznou vlnovou dĺžkou. Dielektrické vrstvy znamenajú viac ako štyri dielektrické vrstvy alebo vrstvy dielektrického/kovového „kompozitného materiálu“.

16. „Spekaný karbid volfrámu“ nezahŕňa materiály rezacích nožov a tvárniacich nástrojov pozostávajúcich z karbidu volfrámu/(kobaltu, niklu), karbidu titánu/(kobaltu, niklu), karbidu chrómu/niklu- chrómu a karbidu chrómu/niklu.

17. „Technológia“ osobitne navrhnutá na nanášanie diamantového uhlíka na ľubovoľný z nasledovných predmetov sa neriadi podľa tohto bodu:

mechaniky a hlavy magnetických diskov, zariadenia na výrobu predmetov určených na jedno použitie, ventily kohútikov, akustické membrány reproduktorov, súčasti motorov automobilov, rezné nástroje, prestrihovacie formy a lisovacie formy, zariadenia na automatizáciu administratívy, mikrofóny alebo zdravotnícke stroje a prístroje alebo lisy na tavenie alebo lisovanie plastov, vyrábané z legovaných kovov obsahujúcich menej ako 5 % berýlia.

18. „Karbid kremíka“ nezahŕňa materiály pre rezné a tvárniace nástroje.

19. Keramické substráty podľa tejto položky nezahŕňajú keramické materiály s obsahom najmenej 5 % hm. hliny alebo cementu, nezávisle od toho, či ide o samostatné zložky alebo ich kombináciu.

Tabuľka – Techniky pokovovania – Poznámky

Procesy uvedené v stĺpci 1 tabuľky sú vymedzené takto:

a) Chemické vylučovanie z plynnej fázy (CVD) je proces prekrývacieho povliekania alebo proces povliekania s modifikáciou povrchu, pri ktorom sa na zahriaty substrát nanáša kov, zliatina, „kompozitný materiál“, dielektrikum alebo keramika. V blízkosti substrátu sa plynné reaktanty rozkladajú alebo kombinujú, čoho následkom je vylúčenie sa požadovaného prvku, zliatiny alebo zlúčeniny na substráte. Energiu potrebnú pre tento proces rozkladu alebo chemickej reakcie môže dodať teplo substrátu, plazmovo-tlejivý výboj alebo ožarovanie „laserom“.

Dôležité upozornenie 1:   CVD zahŕňa tieto procesy: vylučovanie mimo uzavretých nádob s riadeným tokom plynu, pulzačné CVD, tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných centier (CNTD) a procesy CVD zosilnené plazmou alebo za pomoci plazmy.

Dôležité upozornenie 2:   Uzatvorená nádoba znamená substrát ponorený do práškovej zmesi.

Dôležité upozornenie 3:   Plynové reaktanty používané v procesoch mimo uzatvorených nádob vznikajú použitím rovnakých základných reakcií a parametrov ako v prípade procesu cementovania v prášku v uzavretých nádobách, okrem toho, že substrát, ktorý sa má povliekať nie je v styku s práškovou zmesou.

b) Fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou tepelného odparovania (TE-PVD) je proces prekrývacieho povliekania prebiehajúci vo vákuu pri tlaku menej ako 0,1 Pa, pričom sa používa zdroj tepelnej energie na odparenie povliekacieho materiálu. Výsledkom tohto procesu je kondenzácia alebo vylučovanie odparových vzoriek na vhodne umiestnené substráty.

Pridávanie plynov do vákuovej komory počas procesu povliekania za účelom syntetizácie zložených povlakov predstavuje bežnú modifikáciu daného procesu.

Používanie iónových alebo elektrónových lúčov alebo plazmy na aktivovanie alebo podporu vylučovania povlaku predstavuje taktiež bežnú modifikáciu tejto techniky. Používanie monitorov na zabezpečenie merania optických charakteristík a hrúbky povlakov počas procesu môže byť charakteristickým znakom týchto procesov.

Špecifické sú tieto procesy TE-PVD:

1. Proces PVD pomocou elektrónového lúča využíva elektrónový lúč na zohriatie a odparenie materiálu, ktorý tvorí povlak.

2. Proces PVD s odporovým zahrievaním pomocou iónov využíva elektrické zdroje odporového zohrievania v kombinácii s dopadajúcim iónovým lúčom na vytvorenie riadeného a homogénneho toku odparovaných druhov povlakov.

3. „Laserové“ odparovanie využíva „laserové“ lúče s pulzujúcou alebo stálou vlnou na odparovanie materiálu, ktorý tvorí povlak.

4. Nanášanie pomocou katódového oblúka využíva taviacu elektródu z materiálu, ktorý tvorí povlak a na povrchu sa vytvára oblúkový výboj v dôsledku styku so zemniacou spúšťou v danom okamihu. Riadený pohyb iskrenia eroduje povrch katódy, čím vzniká vysoko ionizovaná plazma. Anóda môže byť buď kužeľ pripevnený k obvodu katódy cez izolátor alebo komora. Predmagnetizácia substrátu sa používa na nepriamočiare vylučovanie.

Dôležité upozornenie:   Táto definícia nezahŕňa náhodné vylučovanie pomocou katódového oblúka na nepredmagnetizované substráty.

5. Pokovovanie iónmi je zvláštna modifikácia všeobecného procesu TE-PVD, pri ktorom sa na ionizovanie zložky, ktorá sa má naniesť, používa plazma alebo zdroj iónov, a na substrát sa privedie záporné predpätie (predmagnetizácia) tak, aby sa umožnila extrakcia zložky z plazmy. Zavedenie reaktívnych zložiek, odparovanie tuhých látok v procesnej komore a používanie monitorov na zabezpečenie merania optických charakteristík a hrúbky povlakov počas procesu sú obvyklými modifikáciami tohto procesu.

c) Cementovanie v prášku v uzavretých nádobách je proces povliekania modifikáciou povrchu alebo proces prekrývacieho povlaku, pri ktorom sa substrát ponorí do práškovej zmesi (uzatvorená nádoba), ktorá pozostáva z:

1. kovových práškov, ktoré sa majú naniesť (obvykle hliník, chróm, kremík alebo ich kombinácie);

2. aktivátora (väčšinou halogenidová soľ) a

3. inertného prášoku najčastejšie oxidu hlinitého.

Substrát a prášková zmes sa nachádza v retorte, ktorá sa zahreje na teplotu 1 030 K (757 °C) a 1 375 K (1 102 °C) na dobu postačujúcu na to, aby sa vytvoril povlak.

d) Plazmové striekanie je proces prekrývacieho povliekania, v ktorom pištoľ (rozprašovací horák), ktorá vytvára a riadi plazmu, prijíma práškové alebo drôtové povlakové materiály, taví ich a ženie smerom k substrátu, na ktorom sa vytvorí jednotne viazaný povlak. Plazmové striekanie predstavuje buď plazmové striekanie pri nízkom tlaku alebo plazmové striekanie pri vysokej rýchlosti.

Dôležité upozornenie 1:   Pod pojmom pri nízkom tlaku sa rozumie pri tlaku nižšom, než je atmosférický tlak prostredia.

Dôležité upozornenie 2:   Pod pojmom pri vysokej rýchlosti sa rozumie rýchlosť plynu na výstupe z dýzy vyššia ako 750 m/s počítaná pri 293 K (20 °C) a 0,1 MPa.

e) Vylučovanie zo suspenzie je proces povliekania s modifikáciou povrchu alebo proces prekrývacieho povliekania, pri ktorom sa kovový alebo keramický prášok s organickým spojivom suspenduje do kvapaliny a na substrát sa nanáša buď striekaním, namáčaním alebo natieraním, s následným sušením na vzduchu alebo v peci a tepelným spracovaním tak, aby sa dosiahol požadovaný povlak.

f) Vylučovanie naprašovaním je proces prekrývacieho povliekania založený na prenose hybnosti, pri ktorom sú kladné ióny urýchľované elektrickým poľom smerom k povrchu terča (povliekací materiál). Kinetická energia dopadajúcich iónov je dostatočná na to, aby uvoľnila atómy z bombardovaného povrchu a naniesla ich na vhodne umiestnenom substráte.

Dôležité upozornenie 1:   Tabuľka sa týka iba vylučovania pomocou triódy, magnetrónu alebo reaktívneho napracovania, ktoré sa používa na zvýšenie priľnavosti povlaku a rýchlosti tvorby nánosov a na vylučovanie naprašovaním zvýšené rádiovou frekvenciou (RF) používané na odparovanie nekovových povliekacích materiálov.

Dôležité upozornenie 2:   Lúče iónov s nízkou energiou (menej ako 5 keV) sa môžu použiť na aktiváciu vylučovania.

g) Implantovanie iónov je proces povliekania s modifikáciou povrchu, pri ktorom sa prvok, ktorý sa má zlievať, ionizuje, urýchli prostredníctvom gradientu potenciálu a implantuje sa do oblasti povrchu substrátu. Toto zahŕňa aj procesy, pri ktorých sa implantovanie iónov vykonáva zároveň prostredníctvom fyzikálneho pokovovania zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča alebo prostredníctvom nanášania poprašovaním.

KATEGÓRIA 3

ELEKTRONIKA

3ASystémy, zariadenia a súčasti

Poznámka 1:   Stav kontroly zariadení a súčastí popísaných v 3A001 alebo 3A002 okrem zariadení a súčastí popísaných v 3A001.a)3 až 3A001.a)10 alebo 3A001.a)12, ktoré sú osobitne navrhnuté pre iné zariadenia alebo ktoré majú rovnaké funkčné vlastnosti ako iné zariadenia, sa určuje podľa stavu kontroly týchto iných zariadení.

Poznámka 2:   Stav kontroly integrovaných obvodov popísaných v 3A001.a)3 až 3A001.a)9 alebo 3A001.a)12, ktoré sú nemenne naprogramované alebo navrhnuté pre zvláštnu funkciu v iných zariadeniach, sa určuje stavom kontroly týchto iných zariadení.

Dôležité upozornenie:   Ak výrobca alebo žiadateľ nevie určiť stav kontroly iných zariadení, potom sa stav kontroly integrovaných obvodov určuje v 3A001.a)3 až 3A001.a)9 a 3A001.a)12.

3A001Elektronické súčasti a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a) Univerzálne integrované obvody:

Poznámka 1:   Pri hodnotení stavu kontroly polovodičových plátkov (dokončených alebo nedokončených), ktorých funkcia bola určená, sa musí vychádzať z parametrov bodu 3A001.a).

Poznámka 2:   Integrované obvody zahŕňajú nasledovné typy:

  „monolitické integrované obvody“,

  „hybridné integrované obvody“,

  „mnohočipové integrované obvody“,

  „vrstvové integrované obvody“ vrátane integrovaných obvodov typu kremík na zafíre,

  „optické integrované obvody“.

1. Integrované obvody navrhnuté alebo klasifikované ako odolné voči žiareniu tak, aby odolávali:

a) celkovej dávke najmenej 5 × 103 Gy (kremík);

b) veľkosti dávky najmenej 5 × 106 Gy (kremík)/s alebo

c) pôsobeniu (integrovanému toku) neutrónov (ekvivalentnému 1 MeV) najmenej 5 × 1013 n/cm2 na kremík alebo jeho ekvivalentu pre iné materiály.

Poznámka:   3A001.a)1.c) sa nevzťahuje na štruktúry zložené z kovu, izolantu a polovodivého materiálu (MIS).

2. „Mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“, mikroobvody mikroradiča, integrované pamäťové obvody vyrobené zo zlúčeninového polovodiča, analógovo-číslicové prevodníky, číslicovo-analógové prevodníky, elektrooptické alebo „optické integrované obvody“ konštruované na „spracovanie signálu“, užívateľom programovateľné logické obvody, zákaznícke integrované obvody, u ktorých sú neznáme buď funkcia alebo stav kontroly zariadenia, v ktorom sa integrovaný obvod bude používať, procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), elektricky vymazateľné programovateľné permanentné pamäte (EEPROM), flash pamäte alebo statické pamäte s priamym prístupom (SRAM), ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

a) určené na prevádzku pri teplote prostredia nad 398K (125 °C);

b) určené na prevádzku pri teplote prostredia menej ako 218 K (– 55 °C) alebo

c) určené na prevádzku v celom rozsahu teplôt prostredia 218 K (– 55 °C) až 398 K (125 °C).

Poznámka:   3A001.a)2 sa nevzťahuje na integrované obvody pre použitie v civilných automobiloch alebo železničných vlakoch.

3. „Mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroobvody mikroradiča vyrobené zo zlúčeninového polovodiča a pracujú s taktovacím kmitočtom procesora presahujúcim 40 MHz.

Poznámka:   3A001.a)3 zahŕňa procesory na spracovanie digitálneho signálu, procesory s digitálnou maticou a digitálne koprocesory.

4. Nepoužíva sa.

5. Integrované obvody s analógovo-číslicovým prevodníkom (ADC) a číslicovo-analógovým prevodníkom (DAC):

a) ADC vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 3A101.

1. rozlíšenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 10 bitov, s výkonom viac ako 500 miliónov slov za sekundu;

2. rozlíšenie 10 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, s výkonom viac ako 300 miliónov slov za sekundu;

3. rozlíšenie 12 bitov s výkonom viac ako 200 miliónov slov za sekundu;

4. rozlíšenie viac ako 12 bitov, ale menej ako 14 bitov s výkonom viac ako 125 miliónov slov za sekundu, alebo

5. rozlíšenie viac ako 14 bitov s výkonom viac ako 20 miliónov slov za sekundu.

Technické poznámky:

1.   Rozlíšenie n bitov zodpovedá kvantovaniu úrovní 2n.

2.   Počet bitov vo výstupnom slove sa rovná rozlíšeniu ADC.

3.   Výkon je maximálny výkon prevodníka bez ohľadu na architektúru alebo prevzorkovanie.

4.   Pri „viackanálových ADC“ sa výstupy neagregujú a výkon sa uvádza ako maximálny výkon ktoréhokoľvek z kanálov.

5.   Pri „integračných ADC“ alebo pri „viackanálových ADC“, ktoré fungujú s medziprevodom, sa výstupy agregujú a výkon sa uvádza ako maximálny kombinovaný celkový výkon.

6.   Dodávatelia sa tiež môžu odvolávať na výkon ako rýchlosť vzorkovania, konverzie alebo priepustnosti. Často sa udáva v megahertzoch (MHz) alebo v mega vzorkách za sekundu (MSPS).

7.   Na účely merania výkonu sa jedno výstupné slovo za sekundu rovná jednému hertzu alebo jednej vzorke za sekundu.

8.   „Viackanálové ADC“ sú zariadenia, v ktorých je integrovaný viac než jeden ADC tak, že každý z týchto ADC má samostatný analógový vstup.

9.   „Integračné ADC“ sú zariadenia s viacerými jednotlivými ADC, ktoré vzorkujú rovnaký analógový vstup v rôznom čase tak, že po agregovaní výstupov sa analógový vstup efektívne prevzorkoval a konvertoval pri vyššej rýchlosti vzorkovania.

b) Číslicovo analógové prevodníky (DAC) vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1. rozlíšenie 10 bitov alebo viac s „upravenou rýchlosťou vzorkovania“ na úrovni 3 500 MSPS alebo viac;

2. rozlíšenie 12 bitov alebo viac s „upravenou rýchlosťou vzorkovania“ na úrovni 1 250 MSPS alebo viac a vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a) čas ustálenia menej ako 9 ns až do 0,024 % celkového pásma zo škály celkového pásma alebo

b) SFDR (Spurious-Free Dynamic Range, dynamická škála bez rušivých zložiek) vyššie než 68 dBc (nosič) pri syntéze celopásmového analógového signálu 100 MHz alebo najvyššia celopásmová frekvencia analógového signálu pod 100 MHz.

Technické poznámky:

1.   SFDR je pomer hodnoty RMS frekvencie nosiča (maximálna zložka signálu) na vstupe DAC a hodnoty RMS najbližšej najväčšej zvukovej alebo harmonickej zložky na jeho výstupe.

2.   SFDR sa určuje priamo z tabuľky špecifikácií alebo z charakterizačných grafov SFDR/frekvencia.

3.   Signál sa nazýva celopásmovým vtedy, ak je jeho amplitúda väčšia ako – 3 dBfs (úplný rozsah).

4.   „Upravená rýchlosť vzorkovania“ pre DAC:

a)   pri konvenčných DAC (bez interpolácie) je „upravená rýchlosť vzorkovania“ rýchlosť, prio ktorej sa digitálny signál konvertuje na analógový signál a výstupné analógové hodnoty sa menia prostredníctvom DAC. Ak je možné intepoláciu obísť (faktor interpolácie sa rovná jednej), DAC sa považuje za konvenčný DAC (bez interpolácie);

b)   pri DAC s interpoláciou (prevzorkovacie DAC) je „upravená rýchlosť vzorkovania“ rýchlosť vzorkovania DAC delená najmenším faktorom interpolácie. Pri uvedených DAC sa môže „upravená rýchlosť vzorkovania“ nazývať aj:

  rýchlosť vstupu údajov,

  ýchlosť vstupu slov,

  rýchlosť vstupu vzoriek,

  maximálna rýchlosť vstupu po zbernici,

  maximálna rýchlosť pri vstupe z DAC do hodín.

6. Elektrooptické a „optické integrované obvody“ určené na „spracovanie signálu“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) najmenej jedna dióda s vnútorným „laserom“;

b) najmenej jeden vnútorný prvok na detekciu svetla a

c) optické vlnovody.

7. „Logické zariadenia programovateľné u zákazníka“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

a) maximálny počet digitálnych vstupov/výstupov vyšší ako 200 alebo

b) systém s počtom hradiel viac ako 230 000.

Poznámka:   3A001.a)7 zahŕňa:

  jednoduché programovateľné logické zariadenia (SPLD),

  komplexné programovateľné logické zariadenia (CPLD),

  hradlové polia programovateľné u zákazníka (FPGA),

  logické polia programovateľné u zákazníka (FPLA),

  prepojenia programovateľné u zákazníka (FPIC).

Technické poznámky:

1.   „Logické zariadenia programovateľné u zákazníka“ sú známe aj ako hradlá programovateľné u zákazníka alebo logické polia programovateľné u zákazníka.

2.   Maximálny počet digitálnych vstupov/výstupov v 3A001a)7.a) je označovaný aj ako maximálne užívateľské vstupy/výstupy alebo maximálne dostupné vstupy/výstupy podľa toho, či je integrovaný obvod v púzdre alebo či je čip obnažený.

8. Nepoužíva sa.

9. Integrované obvody s neurónovou sieťou.

10. Zákazkové integrované obvody, ktorých funkcia je neznáma alebo výrobcovi nie je známy stav kontroly zariadení, v ktorých sa integrované obvody budú používať, pričom sa tieto vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

a) viac ako 1 500 vývodov;

b) typická „doba oneskorenia základného hradla“ menej ako 0,02 ns alebo

c) prevádzková frekvencia nad 3 GHz.

11. Digitálne integrované obvody okrem popísaných v bodoch 3A001.a3. až 3A001.a)10 a 3A001.a)12, na báze ľubovoľného zlúčeninového polovodiča, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a) ekvivalentný počet hradiel viac ako 3 000 (2 vstupné hradlá) alebo

b) preklápacia frekvencia nad 1,2 GHz.

12. Procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), ktoré majú menovitú dobu výkonu FFT súboru N bodov menej ako (N log2N)/20 480 ms, kde N je počet bodov.

Technická poznámka:

Ak N je rovné 1 024 bodov, vzorec uvedený v 3A001.a)12. udáva dobu výkonu operácie 500 μs.

b) Súčasti s mikrovlnami alebo milimetrovými vlnami:

1. Elektrónky a katódy.

Poznámka 1:   Podľa bodu 3A001.b)1 sa neriadia elektrónky konštruované alebo dimenzované na prevádzku vo všetkých frekvenčných pásmach a ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a)   nepresahujú 31,8 GHz a

b)   sú „pridelené od ITU“ pre rádiokomunikačné služby, ale nie pre rádiové určovanie.

Poznámka 2:   Podľa bodu 3A001.b)1 sa neriadia elektrónky neurčené „na vesmírne použitie“, ktoré vyhovujú všetkým týmto charakteristikám:

a)   priemerný výkon najviac 50 W a

b)   konštruované alebo dimenzované na prevádzku vo všetkých frekvenčných pásmach a ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.   presahujú 31,8 GHz ale nepresahujú 43,5 GHz a

2.   sú „pridelené od ITU“ pre rádiokomunikačné služby, ale nie pre rádiové určovanie.

a) elektrónky s postupnou vlnou, s impulzovou alebo stálou vlnou:

1. elektrónky pracujúce pri frekvenciách nad 31,8 GHz;

2. elektrónky, ktoré majú prvok so žeravenou katódou s dobou zotavenia v priepustnom smere na menovitý RF výkon menej ako 3 sekundy;

3. elektrónky so spojenou dutinou alebo ich deriváty s „relatívnou šírkou pásma“ viac ako 7 % alebo so špičkovým výkonom nad 2,5 kW;

4. skrutkovnicové elektrónky alebo ich deriváty, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) „okamžitá šírka pásma“ viac ako jedna oktáva a priemerný výkon (vyjadrený v kW) vynásobený frekvenciou (vyjadrenou v GHz) viac ako 0,5;

b) „okamžitá šírka pásma“ najviac jedna oktáva a priemerný výkon (vyjadrený v kW) vynásobený frekvenciou (vyjadrenou v GHz) viac ako 1 alebo

c) sú „určené pre vesmírne použitie“;

b) zosilňovacie elektrónky s priečnym poľom so zosilnením viac ako 17 dB;

c) impregnované katódy navrhnuté pre elektrónky, ktoré pri menovitých prevádzkových podmienkach vytvárajú prúd s trvalou emisiou hustoty viac ako 5A/cm2.

2. Mikrovlnové „monolitické integrované obvody“ (MMIC) výkonové zosilňovače vyznačujúce sa akoukoľvek z týchto charakteristík:

a) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 3,2 GHz do 6,8 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 4 W (36 dBm) s „frakčnou šírkou pásma“ nad 15 %;

b) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 6,8 GHz do 43,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 1 W (30 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 %;

c) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 16 GHz do 31,8 Ghz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,8 W (29 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 %;

d) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 31,8 GHz do 37,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,1 nW;

e) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 37,5 GHz do 43,5 Ghz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,25 W (24 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 % alebo

f) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 43,5 GHz a s priemerným výstupným výkonom nad 0,1 nW.

Poznámka 1:   Nepoužíva sa.

Poznámka 2:   Stav kontroly MMIC, ktorého dimenzovaná prevádzková frekvencia zahŕňa frekvencie uvedené v rozsahu viac ako jednej frekvencie, ako je uvedené v 3A001.b)2.a) až 3A001.b)2.f) sa určuje na základe prahu s najnižším priemerným výstupným výkonom.

Poznámka 3:   Poznámky 1 a 2 v podkategórii 3A znamenajú, že podľa 3A001.b)2 sa neriadia MMIC, ak sú osobitne projektované pre iné aplikácie, napr. telekomunikácie, radar, automobily.

3. Diskrétne mikrovlnové tranzistory vyznačujúce sa akoukoľvek z týchto vlastností:

a) dimenzované na prevádzku pri frekvenciách nad 3,2 GHz do 6,8 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 60 W (47,8 dBm);

b) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 6,8 GHz do 31,8 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 20 W (43 dBm);

c) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 31,8 GHz do 37,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,5 W (27 dBm);

d) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 37,5 GHz do 43,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 1 W (30 dBm) alebo

e) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 43,5 GHz a s priemerným výstupným výkonom nad 0,1 nW.

Poznámka:   Stav kontroly tranzistora, ktorého dimenzovaná prevádzková frekvencia zahŕňa frekvencie uvedené v rozsahu viac ako jednej frekvencie, ako je uvedené v 3A001.b)3.a) až 3A001.b)3.e) sa určuje na základe prahu s najnižším priemerným výstupným výkonom.

4. Mikrovlnové polovodičové zosilňovače a mikrovlnové súpravy/moduly obsahujúce mikrovlnové polovodičové zosilňovače vyznačujúce sa akoukoľvek z týchto charakteristík:

a) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 3,2 GHz do 6,8 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 60 W (47,8 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 15 %;

b) dimenzované pre výrobu pri frekvencie nad 6,8 GHz do 31,8 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 15 W (42 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 %;

c) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 31,8 GHz do 37,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,1 nW;

d) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 37,5 GHz do 43,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 1 W (30 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 %;

e) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 43,5 GHz a s priemerným výstupným výkonom nad 0,1 nW alebo

f) dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 3,2 GHz a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. priemerný výstupný výkon (vo watoch), P, viac ako 150 delený druhou mocninou maximálnej výrobnej frekvencie (v GHz) [P > 150 W*GHz2/fGHz 2];

2. „relatívna šírka pásma“ 5 % alebo viac a

3. akékoľvek dve strany kolmé jedna na druhú s dĺžkou d (v cm) rovnajúcou sa alebo menšou ako 15 delenou najnižšou výrobnou frekvenciou v GHz [d ≤ 15 cm*GHz/fGHz].

Technická poznámka:

Frekvencia 3,2 GHz by sa mala používať ako najnižšie prevádzková frekvencia (fGHz) vo vzorci uvedenom v 3A001.b)4.f)3 pre zosilňovače s dimenzovaným prevádzkovým rozsahom klesajúcim na 3,2 GHz a pod. [d ≤ 15 cm*GHz/3,2 GHz]

Dôležité upozornenie:   MMIC výkonové zosilňovače sa posudzujú podľa kritérií v 3A001.b)2.

Poznámka 1:   Nepoužíva sa.

Poznámka 2:   Riadiaca funkcia položky, ktorej dimenzovaná prevádzková frekvencia zahŕňa frekvencie uvedené v rozsahu viac ako jednej frekvencie, ako je uvedené v 3A001.b)4.a) až 3A001.b)4.e), je určená prahom s najnižším priemerným výstupným výkonom.

5. Elektronicky alebo magneticky laditeľné pásmové priepusty alebo pásmové zádrže s viac ako 5 laditeľnými rezonátormi naladiteľnými vo frekvenčnom pásme 1,5:1 (fmax/fmin) za menej ako 10 μs, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) šírka pásmového priepustu viac ako 0,5 % strednej frekvencie alebo

b) šírka pásmovej zádrže menej ako 0,5 % strednej frekvencie.

6. Nepoužíva sa.

7. Prevodníky a harmonické zmiešavače navrhnuté tak, aby rozšírili frekvenčný rozsah zariadení opísaných v bodoch 3A002.c), 3A002.d), 3A002.e) alebo 3A002.f) nad limitné hodnoty uvedené v týchto bodoch.

8. Mikrovlnové výkonové zosilňovače obsahujúce elektrónky uvedené v 3A001.b)1 a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) prevádzkové frekvencie nad 3GHz;

b) priemerný výkon v pomere k hmotnosti nad 80 W/kg a

c) objem menej ako 400 cm3.

Poznámka:   Podľa bodu 3A001.b)8 sa neriadia zariadenia navrhnuté alebo dimenzované na prevádzku v pásme, „pridelenom od ITU“ pre rádiokomunikačné služby, ale nie pre rádiové určovanie.

9. Mikrovlnné výkonové moduly (MPM), ktoré obsahujú aspoň elektrónku s postupnou vlnou, mikrovlnný „monolitický integrovaný obvod“ a integrovaný elektronický upravovač výkonu a ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a) „spínacia doba“ na prechod z vypnutého do plne funkčného stavu kratšia ako 10 sekúnd;

b) objem menší ako maximálny nominálny výkon vo wattoch vynásobený 10 cm3/W a

c) „okamžitá šírka pásma“ viac ako jedna oktáva (fmax. > 2fmin.) a má ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1. pre frekvencie 18 GHz alebo menej výstupný RF výkon väčší ako 100 W alebo

2. frekvencia vyššia ako 18 GHz.

Technické poznámky:

1.   Na výpočet objemu v 3A001.b)9.b) slúži tento príklad: pri maximálnom nominálnom výkone 20 W by bol objem: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   „Spínacia doba“ v 3A001.b)9.a) označuje dobu, ktorá uplynie od vypnutého po plne funkčný stav, t. j. zahŕňa zahrievanie MPM.

10. Oscilátory alebo sústavy oscilátorov navrhnuté tak, aby sa dali prevádzkovať so všetkými týmito charakteristikami:

a) fázový šum s jedným bočným pásmom (SSB), lepší ako –(126 + 20 log10F – 20 log10f) v dBc/Hz, ak 10 Hz < F < 10 kHz, a

b) fázový šum s jedným bočným pásmom (SSB) lepší ako –(114 + 20 log10F – 20 log10f) v dBc/Hz, ak 10 kHz ≤ F < 500 kHz.

Technická poznámka:

V 3A002.d)4 F je posuv od pracovnej frekvencie v Hz a f je pracovná frekvencia v MHz.

11. „Elektronické zostavy“ so „syntetizérom frekvencie“ s „dobou prepínania frekvencie“, vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a) menej ako 312 ps;

b) menej ako 100 μs pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 1,6 GHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 3,2 GHz a 10,6 GHz;

c) menej ako 250 μs pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 550 MHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 10,6 GHz a 31,8 GHz;

d) menej ako 500 μs pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 550 MHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 31,8 GHz a 43,5 GHz alebo

e) menej ako 1 ms v rozsahu syntetizovanej frekvencie nad 43,5 GHz.

Dôležité upozornenie:   Pre všeobecný význam „analyzátorov signálu“, generátorov signálu, analyzátorov siete a mikrovlnných skúšobných prijímačov pozri 3A002.c), 3A002.d), 3A002.e) a 3A002.f)

c) Zariadenia s akustickými vlnami a osobitne pre ne navrhnuté súčasti:

1. Zariadenia s povrchovými akustickými vlnami a zariadenia s akustickými vlnami na stieranie povrchu (plytký objem), vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a) nosná frekvencia viac ako 6 GHz;

b) nosná frekvencia viac ako 1 GHz, ale nie viac ako 6 GHz, vyznačujúca sa niektorou z týchto vlastností:

1. „potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ viac ako 65 dB;

2. súčin maximálnej doby oneskorenia a šírky pásma (čas v μs a šírka pásma v MHz) je viac ako 100;

3. šírka pásma viac ako 250 MHz alebo

4. disperzné oneskorenie viac ako 10 μs alebo

c) nosná frekvencia najviac 1 GHz a má niektorú z týchto vlastností:

1. súčin maximálnej doby oneskorenia a šírky pásma (čas v μs a šírka pásma v MHz) je viac ako 100;

2. disperzné oneskorenie viac ako 10 μs alebo

3. „potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ viac ako 65 dB a šírka pásma viac ako 100 MHz.

Technická poznámka:

„Potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ je maximálna hodnota potlačenia uvedená v karte s údajmi.

2. Zariadenia na objemové (priestorové) akustické vlny, ktoré umožňujú priame spracovanie signálov s frekvenciami viac ako 6 GHz.

3. Akusticko-optické zariadenia na „spracovanie signálu“, ktoré využívajú interakciu medzi akustickými vlnami (objemová vlna alebo prízemná vlna) a svetelnými vlnami, čo umožňuje priame spracovanie signálov alebo obrazov vrátane spektrálnej analýzy, korelácie alebo konvolúcie.

Poznámka:   3A001.c) sa nevzťahuje na zariadenia s akustickými vlnami, ktoré sú obmedzené na filtrovanie jednopásmovým priepustom, dolným priepustom, horným priepustom alebo pásmovou zádržou, alebo na rezonačnú funkciu.

d) Elektronické zariadenia a súčasti obsahujúce obvody vyrobené zo „supravodivých“ materiálov osobitne navrhnutých na prevádzku pri teplotách nižších ako je „kritická teplota“ alebo najmenej jednu zo „supravodivých“ zložiek, ktoré majú niektorú z týchto charakteristík:

1. prúdové spínanie pre digitálne obvody s použitím „supravodivých“ hradiel so súčinom doby oneskorenia na jedno hradlo (v sekundách) a rozptylu energie na jedno hradlo (vo Wattoch) menej ako 10–14 J alebo

2. frekvenčná selekcia pri všetkých frekvenciách s využitím rezonančných obvodov s hodnotou Q viac ako 10 000.

e) Vysokoenergetické zariadenia:

1. Tieto „články“:

a) „primárne články“ s, „hustotou energie“ viac ako 550 Wh/kg pri 20 °C;

b) „sekundárne články“ s, „hustotou energie“ viac ako 250 Wh/kg pri 20 °C.

Technické poznámky:

1.   Na účely 3A001.e)1 sa, „hustota energie“ (Wh/kg) vypočíta vynásobením menovitého napätia menovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) a vydelením výsledku hmotnosťou v kilogramoch. Ak sa menovitá kapacita neuvádza, hustota energie sa vypočíta vynásobením druhej mocniny menovitého napätia dobou vybíjania v hodinách a vydelením výsledku veľkosťou výboja v ohmoch a hmotnosťou v kilogramoch.

2.   Na účely 3A001.e)1 je, „článok“ elektrochemické zariadenie, ktoré má kladné a záporné elektródy a elektrolyt a je zdrojom elektrickej energie. Je základným stavebným prvkom batérie.

3.   Na účely 3A001.e)1.a) je, „primárny článok“ taký „článok“, ktorý nie je určený na nabíjanie z iného zdroja.

4.   Na účely 3A001.e)1.b) je „sekundárny článok“ taký, „článok“, ktorý je určený na nabíjanie z vonkajšieho elektrického zdroja.

Poznámka:   Podľa 3A001.e)1 sa neriadia batérie vrátane jednočlánkových batérií.

2. Akumulačné kondenzátory s vysokou energiou:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 3A201.A.

a) Kondenzátory s opakovacím kmitočtom menej ako 10 Hz (jednorazové kondenzátory) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. menovité napätie najmenej 5 kV;

2. hustota energie najmenej 250 J/kg a

3. celková energia najmenej 25 kJ;

b) Kondenzátory s opakovacím kmitočtom najmenej 10 Hz (opakovacie kondenzátory) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. menovité napätie najmenej 5 kV;

2. hustota energie najmenej 50 J/kg;

3. celková energia najmenej 100 J a

4. životnosť v cykloch nabíjanie/vybíjanie najmenej 10 000;

3. „Supravodivé“ elektromagnety a solenoidy osobitne konštruované tak, aby ich bolo možné úplne nabiť alebo vybiť za dobu kratšiu ako jedna sekunda, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

Dôležité upozornenie:   POZRI TIEŽ 3A201.B.

Poznámka:   Podľa 3A001.e)3. sa neriadia „supravodivé“ elektromagnety ani solenoidy osobitne konštruované pre medicínske zariadenia určené na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

a) energia dodávaná počas výboja je počas prvej sekundy viac ako 10 kJ;

b) vnútorný priemer vinutí pod prúdom je viac ako 250 mm a

c) sú dimenzované na magnetickú indukciu viac ako 8 T alebo „celkovú hustotu prúdu“ vo vinutí viac ako 300 A/mm2;

4. Solárne články, sústavy pozostávajúce z článku, prepojenia a krycieho skla (CIC), solárne panely a solárne sústavy, ktoré sú „určené na vesmírne použitie“ a majú minimálnu priemernú účinnosť vyššiu ako 20 % pri prevádzkovej teplote 301 K (28 °C) za simulovaného osvetlenia „AM0“ s ožiarenosťou 1 367 W/m2.

Technická poznámka:

„AM0“ alebo „vzdušná hmota nula“ označujú spektrálnu žiarivosť slnečného svetla vo vonkajšej atmosfére Zeme, keď je vzdialenosť medzi Zemou a slnkom jedna astronomická jednotka (AU).

f) Kódovače absolútnej polohy s rotačným vstupom vyznačujúce sa presnosťou menšou (lepšou) alebo rovnajúcou sa ± 1,0 uhlovej sekunde.

g) Tuhofázové tyristorové zariadenia a „tyristorové moduly“ na prepínanie impulznej energie pomocou prepínania ovládaného elektricky, opticky alebo elektrónovým žiarením, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1. maximálny nárast prúdu pri zapnutí (di/dt) vyšší ako 30 000 A/As a napätie vo vypnutom stave vyššie ako 1 100 V alebo

2. maximálny nárast prúdu pri zapnutí (di/dt) vyšší ako 2 000 A/As a všetky tieto vlastnosti:

a) špičkové napätie vo vypnutom stave 3 000 V alebo viac a

b) špičkový (nárazový) prúd 3 000 A alebo viac.

Poznámka 1:   3A001.g) zahŕňa:

  kremíkové usmerňovače (SCR),

  elektrické spúšťacie tyristory (ETT),

  svetelné spúšťacie tyristory (LTT),

  prepínacie tyristory s integrovaným hradlom (IGCT),

  tyristory vypínané hradlom (GTO),

  tyristory ovládané MOS (MCT),

  solidtrony.

Poznámka 2:   Podľa 3A001.g) sa neriadia tyristorové zariadenia a „tyristorové moduly“ zabudované do zariadení určených na použitie v civilnej železničnej doprave a „civilných lietadlách“.

Technická poznámka:

Na účely 3A001.g) obsahuje „tyristorový modul“ jedno alebo viacero tyristorových zariadení.

h) Tuhofázové polovodičové prepínače napájania, diódy alebo „moduly“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1. maximálna prevádzková teplota prechodu vyššia ako 488 K (215 °C);

2. opakovateľné špičkové napätie vo vypnutom stave (blokovacie napätie) väčšie ako 300 V a

3. jednosmerný prúd väčší ako 1 A.

Poznámka 1:   Opakovateľné špičkové napätie vo vypnutom stave uvedené v 3A001.h) zahŕňa napätie medzi spotrebičom a zdrojom, napätie medzi kolektorom a emitorom, opakovateľné špičkové spätné napätie a špičkové opakovateľné blokovacie napätie vo vypnutom stave.

Poznámka 2:   3A001.h) zahŕňa:

  tranzistory riadené poľom s priechodovým hradlom (JFET),

  vertikálne plošné tranzistory riadené poľom s priechodovým hradlom (VJFET),

  tranzistory riadené poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič (MOSFET),

  difundované tranzistory riadené poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič (DMOSFET),

  bipolárne tranzistory s izolovaným hradlom (IGBT),

  tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov (HEMT),

  bipolárne plošné tranzistory (BJT),

  tyristory a kremíkové usmerňovače (SCR),

  tyristory vypínané hradlom (GTO),

  tyristory vypínané emitorom (ETO),

  PiN diódy,

  Schottkyho diódy.

Poznámka 3:   3A001.h) sa nevzťahuje na kontrolné spínače, diódy alebo „moduly“ začlenené do vybavenia navrhnutého pre aplikácie v civilnom automobilovom, železničnom alebo leteckom priemysle.

Technická poznámka:

Na účely 3A001.h) „moduly“ obsahujú jeden alebo viac tuhofázových polovodičových prepínačov alebo diód.

3A002Univerzálne elektronické zariadenia a ich príslušenstvo:

a) Zapisovacie (záznamové) zariadenia s osobitne navrhnutou skúšobnou páskou:

1. Zariadenia na záznam na magnetickú pásku analógovými prístrojmi vrátane takých, ktoré umožňujú záznam digitálnych signálov [napr. použitím modulu digitálneho záznamu s vysokou hustotou (HDDR)] vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a) šírka pásma viac ako 4 MHz na jeden elektronický kanál alebo stopu;

b) šírka pásma viac ako 2 MHz na jeden elektronický kanál alebo stopu s viac ako 42 stopami alebo

c) chyba časového posunu (základná chyba) meraná v súlade s príslušnými dokumentmi IRIG alebo EIA menej ako ± 0,1 μs.

Poznámka:   Analógové zariadenia na záznam na magnetickú pásku osobitne navrhnuté na použitie videa na civilné účely sa nepovažujú za zariadenia na záznam na pásku s prístrojmi.

2. Digitálne videorekordéry so záznamom na magnetickú pásku s maximálnou rýchlosťou prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 360 Mbit/s.

Poznámka:   Podľa 3A002.a)2. sa neriadia digitálne videorekordéry so záznamom na magnetickú pásku osobitne skonštruované pre televízny záznam využívajúce formát signálov, ku ktorým môže patriť zhustený formát signálu, štandardizovaný alebo odporúčaný od ITU, IEC, SMPTE, EBU alebo IEEE pre použitie v civilných televíznych aplikáciách.

3. Zariadenia na záznam dát na digitálnu technickú magnetickú pásku, ktoré využívajú techniky helikálneho snímania alebo techniky s pevnou magnetickou hlavou vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a) maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 175 Mbit/s alebo

b) „určené na vesmírne použitie“.

Poznámka:   Podľa 3A002.a)3 sa neriadia analógové zariadenia na záznam na magnetickú pásku vybavené elektronikou na konverziu HDDR a konfigurované tak, aby zaznamenávali iba digitálne údaje.

4. Zariadenie s maximálnou rýchlosťou prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 175Mbit/s určené na konverziu digitálnych videorekordérov s magnetickou páskou tak, aby ich bolo možné použiť ako zariadenia na záznam údajov s digitálnym prístrojovým vybavením.

5. Digitalizátory tvarových kmitov a prístroje na záznam prechodných javov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a) rýchlosť digitalizácie najmenej 200 miliónov vzoriek za sekundu a rozlíšenie najmenej 10 bitov a

b) „trvalá priepustnosť“ dát najmenej 2 Gbit/s.

Technické poznámky:

1.   Pre prístroje s architektúrou paralelných zberníc je „trvalá priepustnosť“ dát najvyššia rýchlosť prenosu slov vynásobená počtom bitov v slove.

2.   „Trvalá priepustnosť“ dát je najvyššia rýchlosť prenosu dát prístroja do veľkokapacitnej pamäte bez straty akejkoľvek informácie pri zachovaní rýchlosti vzorkovania a analógovo-digitálnej konverzie.

6. Prístroje na záznam údajov s digitálnym vybavením využívajúce techniku ukladania na magnetický disk, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a) rýchlosť digitalizácie najmenej 100 miliónov vzoriek za sekundu a rozlíšenie najmenej 8 bitov a

b) „trvalá priepustnosť“ dát najmenej 1 Gbit/s.

b) Nepoužíva sa.

c) „Analyzátory signálu“ rádiovej frekvencie:

1. „analyzátory signálu“ s 3 dB rozlíšením šírky pásma (RBW) viac ako 10 MHz pre akékoľvek frekvencie vyššie ako 31,8 GHz, ale nepresahujúce 37,5 GHz;

2. „analyzátory signálu“ s hodnotou DANL (Displayed Average Noise Level – preukázaná priemerná úroveň šumu) menej ako – 150 dBm/Hz pre akékoľvek frekvencie vyššie ako 43,5 GHz, ale nepresahujúce 70 GHz;

3. „analyzátory signálu“ s frekvenciou vyššou ako 70 GHz;

4. „analyzátory dynamického signálu“ so „šírkou pásma v reálnom čase“ vyššou ako 40 MHz.

Poznámka:   Podľa 3A002.c)4 sa neriadia tie „analyzátory dynamického signálu“, ktoré používajú iba filtre s konštantnou percentuálnou šírkou pásma (taktiež známe ako oktávové filtre alebo relatívne oktávové filtre).

d) Generátory frekvenčne syntetizovaných signálov generujúce výstupné frekvencie, s regulovanou presnosťou a krátkodobou a dlhodobou stabilitou, odvodenou od interného hlavného referenčného oscilátora alebo podľa neho usporiadané, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1. dimenzované na generovanie „doby trvania impulzu“ menej ako 100 ns pre syntetizované frekvencie vyššie ako 31,8 GHz, ale nepresahujúce 70 GHz;

2. výstupný výkon vyšší ako 100 MW (20 dBm) pre akékoľvek syntetizované frekvencie vyššie ako 43,5 GHz, ale nepresahujúce 70 GHz;

3. „doba prepínania frekvencie“ podľa ktoréhokoľvek z týchto bodov:

a) menej ako 312 ps;

b) menej ako 100 μs pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 1,6 GHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 3,2 GHz a 10,6 GHz;

c) menej ako 250 μs pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 550 GHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 10,6 GHz a 31,8 GHz;

d) menej ako 500 μs pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 550 GHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 31,8 GHz a 43,5 GHz alebo

e) menej ako 1 ms pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 550 GHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 43,5 GHz a 56 GHz alebo

f) menej ako 1 ms pre každú zmenu frekvencie väčšiu ako 550 GHz v rozsahu syntetizovanej frekvencie medzi 56 GHz a 70 GHz;

4. pri syntetizovaných frekvenciách vyšších ako 3,2 GHz, ale nepresahujúcich 70 GHz so všetkými týmito charakteristikami:

a) fázový šum s jedným bočným pásmom (SSB) lepší ako –(126 + 20 log10F – 20 log10f) v dBc/Hz, ak 10 Hz < F < 10 kHz a

b) fázový šum s jedným bočným pásmom (SSB) lepší ako –(114 + 20 log10F – 20 log10f) v dBc/Hz, ak 10 kHz ≤ F < 500 kHz alebo

Technická poznámka:

V 3A002.d)4 F je posuv od pracovnej frekvencie v Hz a f je pracovná frekvencia v MHz;

5. maximálna syntetizovaná frekvencia nad 70 GHz.

Poznámka 1:   Na účely 3A002.d) generátory frekvenčne syntetizovaných signálov zahŕňajú generátory ľubovoľných tvarov vĺn a funkcií.

Poznámka 2:   Podľa 3A002.d) sa neriadia zariadenia, v ktorých sa výstupná frekvencia vytvára buď sčítaním alebo odčítaním dvoch alebo viacerých frekvencií oscilátora s kryštálom, alebo sčítaním alebo odčítaním a následným vynásobením výsledku.

Technické poznámky:

1.   Generátory ľubovoľných tvarov vĺn a funkcií zvyčajne charakterizuje vzorový údaj (napr. Gvzorka/s), ktorý sa prevádza do oblasti RF faktorom Nyquist 2. Ľubovolný tvar vlny s 1 Gvzorka/s má teda kapacitu priameho výstupu 500 MHz. Keď sa používa prevzorkovanie, maximálna kapacita priameho výstupu je úmerne nižšia.

2.   Na účely 3A002.d)1 je „trvanie impulzu“ časový interval medzi predným koncom impulzu dosahujúcim 90 % vrcholu a zadným koncom impulzu dosahujúcim 10 % vrcholu.

e) Analyzátory siete, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1. maximálna pracovná frekvencia vyššia ako 43,5 GHz a výkon vyšší ako 31,62 MW (15dBm) alebo

2. maximálna pracovná frekvencia vyššia ako 70 GHz.

f) Mikrovlnové skúšobné prijímače vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. maximálna pracovná frekvencia vyššia ako 43,5 GHz a

2. schopné súčasne merať amplitúdu a fázu.

g) Atómové frekvenčné normály, ktoré majú jednu z týchto charakteristík:

1. „určené na vesmírne použitie“,

2. nie sú rubídiové a majú dlhodobú stabilitu nižšiu (lepšiu) ako 1 × 10–11/mesiac alebo

3. nie sú „určené na vesmírne použitie“ a majú všetky tieto vlastnosti:

a) sú rubídiové normály;

b) majú dlhodobú stabilitu nižšiu (lepšiu) ako 1 × 10–11/mesiac a

c) majú celkovú spotrebu energie nižšiu ako 1 W.

3A003Chladiace a rozprašovacie tepelné riadiace systémy využívajú zariadenie, ktoré ovláda a upravuje obeh uzavretej kvapaliny v utesnenom prostredí, pričom je dielektrická kvapalina rozprášená na elektronické súčiastky s použitím špeciálne vyrobených rozprašovacích dýz, ktoré udržujú teplotu elektronických súčiastok v prevádzkovom teplotnom rozsahu a ich osobitne vyrobené súčasti.

3A101Elektronické vybavenie, zariadenia a súčasti okrem uvedených v 3A001:

a) analógovo-číslicové prevodníky použiteľné v „riadených strelách“ konštruované tak, aby vyhovovali vojenským špecifikáciám pre robustné zariadenia;

b) urýchľovače schopné dodávať elektromagnetické žiarenie vznikajúce brzdným žiarením (nepretržitým röntgenovým žiarením) z urýchlených elektrónov na úrovni najmenej 2 MeV a systémy obsahujúce takéto urýchľovače.

Poznámka:   Vyššie uvedený bod 3A101.b) neuvádza zariadenia osobitne určené na lekárske účely.

3A102„Termálne batérie“ navrhnuté alebo upravené pre, „riadené strely“.

Technické poznámky:

1.   V 3A102 sú „termálne batérie“ batérie na jedno použitie, ktoré obsahujú ako elektrolyt pevnú nevodivú anorganickú soľ. Tieto batérie obsahujú pyrolytický materiál, ktorý po zapálení rozpúšťa elektrolyt a aktivuje batériu.

2.   V 3A102 je „riadená strela“ úplný raketový systém a letecký dopravný systém bez posádky s doletom viac ako 300 km.

3A201Elektronické súčasti okrem uvedených v 3A001:

a) Kondenzátory vyznačujúce sa niektorým z týchto súborov vlastností:

1. 

a) menovité napätie viac ako 1,4 kV;

b) akumulácia energie viac ako 10 J;

c) kapacitancia vyššia ako 0,5 μF a

d) sériová induktancia nižšia ako 50 nH alebo

2. 

a) menovité napätie viac ako 750 V;

b) kapacitancia vyššia ako 0,25 μF a

c) sériová induktancia nižšia ako 10 nH.

b) Supravodivé solenoidové elektromagnety vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. schopné vytvárať magnetické polia väčšie ako 2 T;

2. pomer dĺžky a vnútorného priemeru viac ako 2;

3. vnútorný priemer väčší ako 300 mm a

4. magnetické pole je homogénnejšie ako 1 % v stredných 50 % vnútorného objemu.

Poznámka:   Podľa 3A201.b) sa neriadia magnety osobitne navrhnuté pre a vyvážané „ako súčasti“ lekárskych systémov zobrazovania pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (NMR). Výraz „ako súčasti“ nemusí nevyhnutne znamenať fyzickú súčasť tej istej zásielky; samostatné zásielky z rôznych zdrojov sú dovolené za predpokladu, že súvisiace vývozné doklady jasne uvádzajú, že zásielky sú expedované „ako súčasť“ zobrazovacích systémov.

c) Zábleskové (flash) röntgenové generátory alebo pulzačné urýchľovače elektrónov, vyznačujúce sa niektorou z týchto súborov vlastností:

1. 

a) špičková energia elektrónu z urýchľovača najmenej 500 keV, ale menej ako 25 MeV a

b) „číslo efektívnosti“ (K) najmenej 0,25 alebo

2. 

a) špičková energia elektrónu z urýchľovača najmenej 25 MeV a

b) „špičkový výkon“ vyšší ako 50 MW.

Poznámka:   Podľa 3A201.c) sa neriadia urýchľovače, ktoré sú súčasťou zariadení navrhnutých na účely iné ako žiarenie elektrónového lúča alebo röntgenové žiarenie (napr. elektrónová mikroskopia), a ani tie, ktoré sú navrhnuté pre lekárske účely:

Technické poznámky:

1.   „Číslo efektívnosti“ K sa definuje ako:

K = 1,7 × 103 × V2,65 × Q

V je špičková energia elektrónu v miliónoch elektrónvoltov.

Ak je doba trvania impulzu lúča z urýchľovača najviac 1 μs, potom je Q celkový urýchlený náboj v coulomboch. Ak je doba trvania impulzu lúča z urýchľovača viac ako 1 μs, potom Q je maximálny urýchlený náboj za 1 μs.

Q sa rovná integrálu i vzhľadom na t, za dobu 1 μs alebo za dobu trvania impulzu lúča (podľa toho, ktorá z nich je kratšia) (Q = ∫idt), pričom i je prúd lúča v ampéroch a t je čas v sekundách.

2.   „Špičkový výkon“ = (špičkové napätie vo voltoch) × (špičkový prúd lúča v ampéroch).

3.   V prístrojoch na báze mikrovlnných urýchľovacích kavýt je doba trvania impulzu lúča 1 μs alebo doba trvania paketu zvrstvených zväzkov (podľa toho, ktorá z nich je kratšia), ktorý je výsledkom jedného mikrovlného impulzu modulátora.

4.   V strojoch na báze mikrovlnových urýchľovacích kavýt je špičkový prúd lúča priemerný prúd za dobu trvania paketu zvrstvených lúčov.

3A225Meniče alebo generátory frekvencie okrem uvedených v 0B001.b)13, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a) viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 40 W;

b) schopné pracovať vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz;

c) celkové harmonické skreslenie lepšie (menej) ako 10 % a

d) regulácia frekvencie lepšia (menšia) ako 0,1 %.

Technická poznámka:

Meniče frekvencie uvedené v 3A225 sú známe aj pod názvom konvertory alebo invertory.

3A226Vysokovýkonné zdroje jednosmerného prúdu okrem uvedených 0B001.j)6, ktoré majú obe tieto vlastnosti:

a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať najmenej 100 V s prúdovým výstupom najmenej 500 A a

b) počas 8 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.

3A227Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu okrem uvedených 0B001.j)5, ktoré majú obe tieto vlastnosti:

a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať najmenej 20 kV s prúdovým výstupom najmenej 1 A a

b) počas 8 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.

3A228Spínacie zariadenia:

a) Elektrónky so studenou katódou, plnené alebo neplnené plynom, pracujúce podobne ako iskrisko, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1. obsahujú tri alebo viac elektród;

2. anódové špičkové menovité napätie 2,5 kV alebo viac;

3. anódový špičkový menovitý prúd 100 A alebo viac a

4. oneskorenie anódy najviac 10 μs.

Poznámka:   3A228 zahŕňa plynové krytrónové elektrónky alebo vákuové sprytrónové elektrónky.

b) Iskriská so spúšťou vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

1. oneskorenie anódy 15 μs alebo menej a

2. dimenzované na špičkový prúd najmenej 500 A.

c) Moduly alebo montážne celky s rýchlou spínacou funkciou, ktoré nie sú uvedené v 3A001.g) alebo 3A001.h) a ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1. špičkové anódové menovité napätie vyššie ako 2 kV;

2. anódový špičkový menovitý prúd 500 A alebo viac a

3. spínacia doba najviac 1 μs.

3A229Impulzné generátory s vysokým prúdom:

Dôležité upozornenie:   POZ