EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0005-20090220

Consolidated text: Smernica Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/5/2009-02-20

2009L0005 — SK — 20.02.2009 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE 2009/5/ES

z 30. januára 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 029, 31.1.2009, p.45)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 256, 29.9.2009, s. 38  (09/5)
▼B

SMERNICA KOMISIE 2009/5/ES

z 30. januára 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS ( 1 ), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernica 2006/22/ES obsahuje vo svojej prílohe III východiskový zoznam porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 ( 2 ), ako aj nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave ( 3 ).

(2)

V článku 9 ods. 3 smernice 2006/22/ES sa uvádza možnosť prispôsobiť uvedenú prílohu s cieľom ustanoviť usmernenia o spoločnom súbore porušení predpisov rozdelených do kategórií. Najzávažnejšie porušenia zahŕňajú tie, pri ktorých vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.

(3)

Poskytnutie ďalších usmernení ku kategorizácii porušení je významným krokom pri zabezpečovaní právnej istoty pre podniky a spravodlivejšej súťaže medzi podnikmi.

(4)

Harmonizovaná kategorizácia porušení je takisto potrebná v záujme zabezpečenia spoločného základu pre systémy hodnotenia rizikovosti, ktoré musia zaviesť členské štáty podľa článku 9 ods. 1 smernice 2006/22/ES. Na základe týchto harmonizovaných kategórií by bolo možné uľahčiť zahrnutie porušení spôsobených vodičmi alebo podnikmi v členskom štáte inom, než je členský štát, v ktorom má vodič/podnik sídlo.

(5)

Kategorizácia porušení by spravidla mala závisieť od ich závažnosti a prípadných dôsledkov pre bezpečnosť na cestách, ako aj od schopnosti kontrolovať dodržiavanie právnych predpisov zo strany vodiča alebo podniku.

(6)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

Príloha III k smernici 2006/22/ES sa nahrádza znením v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA
„PRÍLOHA III

Porušenie predpisov

V súlade s článkom 9 ods. 3 nasledujúca tabuľka obsahuje usmernenia o spoločnom súbore porušení nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EHS) č. 3821/85, ktoré sú rozdelené do kategórií podľa ich závažnosti.1.  Skupiny porušení nariadenia (ES) č. 561/2006

Číslo

Právny základ

Typ porušenia

Miera závažnosti (1)

VZP

ZP

MZP

A

Posádka

 
 
 

A1

článok 5 ods. 1

►C1  nedodržanie minimálneho veku sprievodcov ◄

 

X

 

B

Čas jazdy

 
 
 

B1

článok 6 ods. 1

presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín v prípade, ak nie je povolené predĺžiť tento čas na 10 hodín

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

presiahnutie predĺženého denného času jazdy v trvaní 10 hodín v prípade, ak je povolené predĺženie

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

článok 6 ods. 2

presiahnutie týždenného času jazdy

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

článok 6 ods. 3

presiahnutie celkového súhrnného času jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Prestávky

 
 
 

C1

článok 7

presiahnutie neprerušeného času jazdy

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Doba odpočinku

 
 
 

D1

článok 8 ods. 2

doba denného odpočinku je menej ako 11 hodín v prípade, ak nie je povolená doba skráteného denného odpočinku

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

doba denného odpočinku je menej ako 9 hodín v prípade, ak je povolená doba skráteného denného odpočinku

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

nedostatočné rozdelenie doby denného odpočinku na menej ako 3h + 9h

3 h+(8 h<…<9 h)

 
 

X

D8

3 h+(7 h<…<8 h)

 

X

 

D9

3 h+(…<7 h)

X

 
 

D10

článok 8 ods. 5

doba denného odpočinku je menej ako 9 hodín v prípade vedenia vozidla viacerými osobami

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

článok 8 ods. 6

doba skráteného týždenného odpočinku je menej ako 24 hodín

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

doba týždenného odpočinku je menej ako 45 hodín v prípade, ak nie je povolená doba skráteného týždenného odpočinku

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Typ platby

 
 
 

E1

článok 10 ods. 1

súvislosť medzi mzdou a prejdenou vzdialenosťou alebo množstvom dopraveného tovaru

X

 
 

(1)   VZP = veľmi závažné porušenie/ZP = závažné porušenie/MZP = menej závažné porušenie.2.  Skupiny porušení nariadenia (EHS) č. 3821/85

Číslo

Právny základ

Typ porušenia

Miera závažnosti (1)

VZP

ZP

MZP

F

Inštalovanie záznamového zariadenia

 
 
 

F1

článok 3 ods. 1

nenainštalovanie a nepoužívanie typovo schváleného záznamového zariadenia

X

 
 

G

Používanie záznamového zariadenia, karty vodiča alebo záznamového listu

 
 
 

G1

článok 13

nesprávne fungovanie záznamového zariadenia (napríklad: záznamové zariadenie nebolo správne skontrolované, kalibrované a zaplombované)

X

 
 

G2

nesprávne používanie záznamového zariadenia (nepoužíva sa platná karta vodiča, svojvoľné zneuž …)

X

 
 

G3

článok 14 ods. 1

vodiči pri sebe nemajú dostatočný počet záznamových listov

 

X

 

G4

model záznamových listov nebol schválený

 

X

 

G5

vodiči pri sebe nemajú dostatok papiera na výtlačky

 
 

X

G6

článok 14 ods. 2

podnik neuchováva záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje

X

 
 

G7

článok 14 ods. 4

vodič vlastní viac ako jednu platnú kartu vodiča

X

 
 

G8

článok 14

karta, ktorú vodič používa, nie je jeho vlastná

X

 
 

G9

článok 14 ods. 4

používanie karty, ktorá je chybná alebo ktorej doba platnosti už uplynula

X

 
 

G10

článok 14 ods. 5

zaznamenané a uchované údaje nie sú k dispozícii po dobu aspoň 365 dní

X

 
 

G11

článok 15 ods. 1

používanie špinavých alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, pričom údaje sú čitateľné

 
 

X

G12

používanie špinavých alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, pričom údaje nie sú čitateľné

X

 
 

G13

vodič nepožiada o náhradu poškodenej, znefunkčnenej, stratenej alebo odcudzenej karty vodiča do siedmich kalendárnych dní

 

X

 

G14

článok 15 ods. 2

nesprávne používanie záznamových listov/kariet vodičov

X

 
 

G15

neschválené odobratie listov alebo karty vodiča, ktoré má vplyv na zaznamenávanie príslušných údajov

X

 
 

G16

neschválené odobratie listov alebo karty vodiča, ktoré nemá žiadny vplyv na zaznamenávanie údajov

 
 

X

G17

záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené, pričom nedochádza k strate údajov

 
 

X

G18

záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené, pričom dochádza k strate údajov

X

 
 

G19

v prípade potreby sa nepoužije ručné zaznamenávanie údajov

X

 
 

G20

nepoužitie správneho listu alebo vloženie karty vodiča do nesprávneho slotu (ak je vo vozidle viac ako jeden vodič)

X

 
 

G21

článok 15 ods. 3

čas zaznamenaný na liste nesúhlasí s oficiálnym časom v štáte registrácie vozidla

 

X

 

G22

nesprávne používanie prepínacieho mechanizmu

X

 
 

H

Vypĺňanie informácií

 
 
 

H1

článok 15 ods. 5

na záznamovom liste chýba priezvisko

X

 
 

H2

na záznamovom liste chýba krstné meno

X

 
 

H3

na záznamovom liste chýba dátum, kedy používanie listu začína alebo končí

 

X

 

H4

na záznamovom liste chýba miesto, kde používanie listu začína alebo končí

 
 

X

H5

na záznamovom liste chýba registračné číslo

 
 

X

H6

na záznamovom liste chýbajú údaje počítadla kilometrov (na začiatku prvej cesty)

 

X

 

H7

na záznamovom liste chýbajú údaje počítadla kilometrov (na konci poslednej cesty)

 
 

X

H8

na záznamovom liste chýba čas zmeny vozidla

 
 

X

H9

článok 15 ods. 5a

do záznamového zariadenia nie je vložený symbol štátu

 
 

X

I

Predkladanie informácií

 
 
 

I1

článok 15 ods. 7

odmietnutie kontroly

X

 
 

I2

článok 15 ods. 7

neschopnosť predložiť záznamové listy za bežný deň

X

 
 

I3

neschopnosť predložiť záznamové listy za predchádzajúcich 28 dní

X

 
 

I4

neschopnosť predložiť záznamy v karte vodiča, ak je vodič jej držiteľom

X

 
 

I5

►C1  neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní ◄

X

 
 

I6

neschopnosť predložiť kartu vodiča

X

 
 

I7

►C1  neschopnosť predložiť výtlačky zostavené počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní ◄

X

 
 

J

Podvody

 
 
 

J1

článok 15 ods. 8

falšovanie, zatajovanie alebo zničenie dát zaznamenaných na záznamovom liste, uchovávaných v záznamovom zariadení alebo na karte vodiča alebo výtlačkoch záznamového zariadenia

X

 
 

J2

manipulácia so záznamovým zariadením, záznamovým listom alebo kartou vodiča, ktorých výsledkom môže byť falšovanie dát a/alebo informácií z výtlačkov

X

 
 

J3

vo vozidle sa nachádza zariadenie určené na manipuláciu, ktoré by sa mohlo použiť na falšovanie údajov a/alebo informácií z výtlačkov (prepínač/kábel …)

X

 
 

K

Porucha

 
 
 

K1

článok 16 ods. 1

opravu nevykonáva schválený montér alebo dielňa

X

 
 

K2

nevykonanie opravy cestou

 

X

 

L

Ručné zaznamenávanie údajov na výtlačky

 
 
 

L1

článok 16 ods. 2

vodič nezaznačí všetky informácie o časových úsekoch, ktoré už nie sú zaznamenané počas obdobia, keď zariadenie nie je schopné prevádzky, alebo pracuje chybne

X

 
 

L2

na dočasnom zázname chýba číslo karty vodiča a/alebo meno a/alebo číslo vodičského preukazu

X

 
 

L3

na dočasnom zázname chýba podpis

 

X

 

L4

článok 16 ods. 3

strata alebo krádež karty vodiča sa formálne neoznámi príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku krádeži došlo

X

 
 

(1)   VZP = veľmi závažné porušenie/ZP = závažné porušenie/MZP = menej závažné porušenie.“( 1 ) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

Top