EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1005-20220915

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/2022-09-15

02008R1005 — SK — 15.09.2022 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1005/2008

z 29. septembra 2008,

ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

(Ú. v. ES L 286 29.10.2008, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009,

  L 280

5

27.10.2009

 M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 86/2010 z 29. januára 2010,

  L 26

1

30.1.2010

 M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2011 z 1. marca 2011,

  L 57

10

2.3.2011

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1479 zo 7. septembra 2022,

  L 233

36

8.9.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 022, 26.1.2011, s.  8 (1005/2008)
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1005/2008

z 29. septembra 2008,

ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  
Týmto nariadením sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie.
2.  
Na účely odseku 1 každý členský štát prijme vhodné opatrenia v súlade s právom Spoločenstva na zabezpečenie účinnosti tohto systému. Svojim príslušným orgánom poskytne dostatočné prostriedky, aby im umožnil vykonávať ich úlohy stanovené v tomto nariadení.
3.  
Systém ustanovený v odseku 1 sa vzťahuje na každý NNN rybolov a súvisiace činnosti vykonávané na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo vo vodách Spoločenstva, morských vodách pod súdnou právomocou alebo zvrchovanosťou tretích krajín alebo na otvorenom mori. NNN rybolov v morských vodách zámorských území a krajín uvedených v prílohe II k zmluve sa považuje za činnosti vykonávané v morských vodách tretích krajín.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1. 

„nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov“ alebo „NNN rybolov“ sú rybolovné činnosti, ktoré sú nezákonné, nenahlásené alebo neregulované;

2. 

„nezákonný rybolov“ sú rybolovné činnosti:

a) 

vykonávané vnútroštátnymi alebo zahraničnými rybárskymi plavidlami v morských vodách, ktoré patria pod súdnu právomoc určitého štátu, bez povolenia tohto štátu alebo v rozpore s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi;

b) 

vykonávané rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou štátov, ktoré sú zmluvnými stranami príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ale svoju činnosť vykonávajú v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami, ktoré prijala táto organizácia a ktoré sú záväzné pre dané štáty, alebo v rozpore s príslušnými ustanoveniami uplatniteľného medzinárodného práva, alebo

c) 

vykonávané rybárskymi plavidlami porušujúcimi vnútroštátne právne predpisy alebo medzinárodné záväzky vrátane tých, na ktoré sa zaviazali spolupracujúce štáty príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva;

3. 

„nenahlásený rybolov“ sú rybolovné činnosti:

a) 

nenahlásené príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo nahlásené nesprávne, čo je v rozpore s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi, alebo

b) 

vykonávané v oblasti patriacej do právomoci príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ktoré neboli nahlásené alebo boli nahlásené nesprávne, čo je v rozpore s postupmi podávania správ tejto organizácie;

4. 

„neregulovaný rybolov“ sú rybolovné činnosti:

a) 

vykonávané v oblasti pôsobenia príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva rybárskymi plavidlami bez štátnej príslušnosti, rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto organizácie, alebo iným rybolovným subjektom, a to spôsobom, ktorý nie je v súlade alebo je v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie, alebo

b) 

vykonávané v oblastiach alebo zamerané na tie populácie rýb, v súvislosti s ktorými neexistujú žiadne uplatniteľné ochranné ani riadiace opatrenia, rybárskymi plavidlami, a to spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný so zodpovednosťou štátu za ochranu živých morských zdrojov podľa medzinárodného práva;

5. 

„rybárske plavidlo“ je akékoľvek plavidlo ľubovoľnej veľkosti používané alebo určené na používanie na účely komerčného využívania zdrojov rybolovu vrátane podporných lodí, plavidiel na spracovanie rýb, plavidiel vykonávajúcich prekládku a nákladných plavidiel vybavených na prepravu produktov rybolovu okrem kontajnerových plavidiel;

6. 

„rybárske plavidlo Spoločenstva“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu alebo registrované v Spoločenstve;

7. 

„oprávnenie na rybolov“ je oprávnenie na výkon rybolovných činností počas stanoveného obdobia v danej oblasti alebo pre daný druh rybolovu;

8. 

„produkty rybolovu“ sú akékoľvek produkty, na ktoré sa vzťahuje kapitola 03 a položky sadzobníka 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( 1 ), okrem produktov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu;

9. 

„ochranné a riadiace opatrenia“ sú opatrenia v záujme ochrany a riadenia jedného alebo viacerých druhov živých morských zdrojov, ktoré sa prijali a nadobudli účinnosť v súlade s príslušnými predpismi medzinárodného práva a/alebo práva Spoločenstva;

10. 

„prekládka“ je vyloženie všetkých alebo akýchkoľvek produktov rybolovu z paluby jedného rybárskeho plavidla na iné rybárske plavidlo;

11. 

„dovoz“ je uvedenie produktov rybolovu na územie Spoločenstva, a to aj na účely prekládky v prístavoch na jeho území;

12. 

„nepriamy dovoz“ je dovoz z územia inej tretej krajiny, ako je vlajkový štát rybárskeho plavidla zodpovedného za úlovok;

13. 

„vývoz“ je akýkoľvek presun produktov rybolovu vylovených plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu do tretej krajiny vrátane presunu z územia Spoločenstva, z tretích krajín alebo z lovísk rýb;

14. 

„spätný vývoz“ je akýkoľvek presun produktov rybolovu z územia Spoločenstva, ak boli predtým dovezené na územie Spoločenstva;

15. 

„regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva“ je subregionálna, regionálna alebo podobná organizácia s právomocou uznávanou medzinárodným právom zavádzať ochranné a riadiace opatrenia, ktoré sa týkajú živých morských zdrojov, za ktoré na základe dohovoru alebo dohody, ktorými bola zriadená, zodpovedá;

16. 

„zmluvná strana“ je zmluvná strana medzinárodného dohovoru alebo dohody, ktorou sa určitá regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva zriaďuje, ako aj štáty, rybolovné subjekty alebo iné subjekty, ktoré s takouto organizáciou spolupracujú a ktorým bol vo vzťahu k tejto organizácii udelený štatút spolupracujúcej nezmluvnej strany;

17. 

„spozorovanie“ je spozorovanie rybárskeho plavidla, ktoré spĺňa jedno alebo viaceré kritériá uvedené v článku 3 ods. 1, pričom toto spozorovanie vykonal príslušný orgán členského štátu zodpovedný za inšpekciu na mori alebo kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo tretej krajiny;

18. 

„spoločná rybolovná operácia“ je akákoľvek operácia medzi dvoma alebo viacerými rybárskymi plavidlami, pri ktorej sa úlovok prenáša z rybárskeho výstroja jedného rybárskeho plavidla na druhé alebo pri ktorej si technika používaná týmito rybárskymi plavidlami vyžaduje jeden spoločný výstroj;

19. 

„právnická osoba“ je akákoľvek právnická osoba, ktorá má toto postavenie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo iných verejných orgánov vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou verejnoprávnych organizácií;

20. 

„riziko“ je pravdepodobnosť udalosti, ktorá sa môže vyskytnúť v súvislosti s produktmi rybolovu dovážanými na územie Spoločenstva alebo z neho vyvážanými a ktorá bráni správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia alebo ochranných a riadiacich opatrení;

21. 

„riadenie rizika“ je systematické zisťovanie rizík a vykonávanie všetkých opatrení potrebných na obmedzenie vystavenia riziku. Patria sem činnosti, ako napríklad zber údajov a informácií, analýza a posudzovanie rizika, stanovenie a prijímanie opatrení a pravidelné monitorovanie a preskúmanie procesu a jeho výsledkov, a to na základe medzinárodných alebo vnútroštátnych zdrojov alebo stratégií, ako aj zdrojov alebo stratégií Spoločenstva;

22. 

„otvorené more“ sú všetky časti mora vymedzené v článku 86 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (ďalej len „UNCLOS“);

23. 

„zásielka“ sú produkty, ktoré sa buď súčasne zasielajú od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo na ktoré sa vzťahuje jediný prepravný doklad na účely ich prepravy od vývozcu príjemcovi.

Článok 3

Rybárske plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

1.  

O rybárskom plavidle sa predpokladá, že vykonáva NNN rybolov, ak sa preukáže, že v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami uplatniteľnými v oblasti, kde vykonávalo tieto činnosti:

a) 

vykonávalo rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým štátom alebo príslušným pobrežným štátom, alebo

b) 

si nesplnilo povinnosť zaznamenávať a nahlasovať úlovky alebo súvisiace údaje vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať prostredníctvom satelitného monitorovacieho systému pre plavidlá, alebo poskytovať predbežné oznámenia podľa článku 6, alebo

c) 

lovilo v uzavretej oblasti, počas uzavretej sezóny alebo mimo kvóty, či po dosiahnutí kvóty a/alebo mimo povolenej hĺbky, alebo

d) 

vykonávalo cielený rybolov populácie rýb, ktorá podlieha moratóriu alebo ktorej lov je zakázaný, alebo

e) 

používalo zakázaný rybársky výstroj alebo rybársky výstroj, ktorý nie je v súlade s predpismi, alebo

f) 

falšovalo alebo skrývalo svoje označenia, identitu alebo registráciu, alebo

g) 

skrývalo, falšovalo alebo ničilo dôkazy týkajúce sa vyšetrovania, alebo

h) 

prekážalo úradníkom vo výkone ich povinností pri inšpekcii dodržiavania uplatniteľných ochranných a riadiacich opatrení alebo pozorovateľom vo výkone ich povinností pri sledovaní dodržiavania uplatniteľných právnych predpisov Spoločenstva, alebo

i) 

bralo na palubu, prekladalo alebo vykladalo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, v rozpore s uplatniteľnými právnymi predpismi, alebo

j) 

vykonávalo prekládku alebo sa podieľalo na spoločných rybolovných operáciách s inými rybárskymi plavidlami identifikovanými ako plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa tohto nariadenia, podporovalo takéto plavidlá alebo ich opakovane zásobovalo, pričom ide najmä o plavidlá uvedené v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov alebo v zozname regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov, alebo

k) 

vykonávalo rybolovné činnosti v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom nezlučiteľným s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie alebo v rozpore s nimi, pričom sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto organizácie ani s touto organizáciou nespolupracuje podľa ustanovení tejto organizácie, alebo

l) 

nemá žiadnu štátnu príslušnosť, a preto je plavidlom bez štátnej príslušnosti v súlade s medzinárodným právom.

2.  
Činnosti uvedené v odseku 1 sa považujú za závažné porušenia v súlade s článkom 42 v závislosti od závažnosti daného porušenia, ktoré určí príslušný orgán členského štátu so zreteľom na kritériá, ako je spôsobená škoda, jej výška, rozsah porušenia alebo jeho opakovanie.KAPITOLA II

INŠPEKCIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN V PRÍSTAVOCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOVODDIEL 1

Podmienky vstupu do prístavu pre rybárske plavidlá tretích krajín

Článok 4

Systém inšpekcií v prístave

1.  
S cieľom predchádzať, odrádzať alebo odstrániť NNN rybolov sa uplatňuje účinný systému inšpekcií v prístave pre rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré sa zastavujú v prístavoch členských štátov.
2.  
Rybárskym plavidlám tretích krajín sa zakazuje vstup do prístavov členských štátov, poskytovanie prístavných služieb a vykonávanie vykládky alebo prekládky v týchto prístavoch, ak tieto plavidlá nespĺňajú požiadavky ustanovené v tomto nariadení, s výnimkou služieb nevyhnutných na nápravu situácií spôsobených vyššou mocou alebo núdzou v zmysle článku 18 UNCLOS (ďalej len „vyššia moc alebo núdza“).
3.  
Prekládky medzi rybárskymi plavidlami tretích krajín alebo medzi týmito plavidlami a rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu sa vo vodách Spoločenstva zakazujú a môžu sa vykonávať len v prístave v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.
4.  
Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu nie sú oprávnené vykonávať na mori prekládku úlovkov z rybárskych plavidiel tretích krajín mimo vôd Spoločenstva, pokiaľ nie sú zaregistrované ako nákladné plavidlá pod záštitou regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 5

Určené prístavy

1.  
Členské štáty určia prístavy alebo miesta blízko pobrežia, kde sú povolené operácie vykládky alebo prekládky produktov rybolovu a prístavné služby uvedené v článku 4 ods. 2.
2.  
Prístup rybárskych plavidiel tretích krajín k prístavným službám a vykonávanie vykládky alebo prekládky sa povoľuje len v určených prístavoch.
3.  
Členské štáty zašlú Komisii každý rok najneskôr do 15. januára zoznam určených prístavov. Všetky následné zmeny v tomto zozname sa oznámia Komisii najneskôr 15 dní pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť.
4.  
Komisia bezodkladne uverejní zoznam určených prístavov v Úradnom vestníku Európskej únie a na svojej webovej stránke.

Článok 6

Predbežné oznámenie

1.  

Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia poskytnú príslušným orgánom členského štátu, ktorého určený prístav alebo zariadenia na vykládku chcú použiť, minimálne tri pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

a) 

identifikáciu plavidla;

b) 

názov cieľového určeného prístavu a účel príchodu, vykládky, prekládky alebo prístupu k službám;

c) 

oprávnenie na rybolov alebo prípadne oprávnenie na podporu rybolovných operácií alebo na prekládku produktov rybolovu;

d) 

dátumy rybárskeho výjazdu;

e) 

odhadovaný dátum a čas príchodu do prístavu;

f) 

množstvo jednotlivých druhov ponechané na palube alebo prípadne negatívne hlásenie;

g) 

zónu alebo zóny, odkiaľ úlovky pochádzajú alebo kde sa uskutočnila prekládka, bez ohľadu na to, či ide o vody Spoločenstva, zóny, ktoré patria pod súdnu právomoc alebo zvrchovanosť tretej krajiny, alebo o otvorené more;

h) 

množstvá jednotlivých druhov, ktoré sa majú vyložiť alebo preložiť.

Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia sú oslobodení od oznamovania informácií uvedených v písmenách a), c), d), g) a h), keď sa pre celý úlovok, ktorý sa má vyložiť alebo preložiť na území Spoločenstva, potvrdilo osvedčenie o úlovku v súlade s kapitolou III.

2.  
Ak rybárske plavidlo tretej krajiny vezie na palube produkty rybolovu, oznámenie uvedené v odseku 1 dopĺňa osvedčenie o úlovku potvrdené v súlade s kapitolou III. ►C1  Ustanovenia článku 13 ◄ o uznávaní dokumentov o úlovku alebo kontrolných formulárov prístavného štátu, ktoré sú súčasťou dokumentácie o úlovku alebo systémov prístavnej kontroly prijatých regionálnymi organizáciami riadenia rybolovu, sa uplatňujú mutatis mutandis.
3.  
Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 udeliť určitým kategóriám rybárskych plavidiel tretích krajín výnimku z povinnosti stanovenej v odseku 1 na obmedzený a obnoviteľný čas alebo môže poskytnúť ďalšie oznamovacie obdobie, pričom okrem iného zohľadní druh produktu rybolovu, vzdialenosť medzi loviskami, miestami vykládky a prístavmi, kde sú príslušné plavidlá zaregistrované alebo zaznamenané.
4.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia dohôd o rybolove uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

Článok 7

Udeľovanie oprávnení

1.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 37 bod 5, rybárskemu plavidlu tretej krajiny sa udelí oprávnenie na vstup do prístavu len vtedy, ak sú informácie uvedené v článku 6 ods. 1 úplné, a ak plavidlo tretej krajiny preváža na palube produkty rybolovu, sprevádza ho osvedčenie o úlovku uvedené v článku 6 ods. 2.
2.  
Oprávnenie na začatie vykládky alebo prekládky v prístave podlieha kontrole na určenie úplnosti predložených informácií podľa odseku 1 a prípadne uskutočneniu inšpekcie v súlade s oddielom 2.
3.  
Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku môže prístavný členský štát udeliť oprávnenie na vstup do prístavu a na celú vykládku alebo jej časť v prípadoch, ak informácie uvedené v článku 6 ods. 1 nie sú úplné alebo kontrola alebo overovanie sú ukončené, ale v takýchto prípadoch ponechá dotknuté produkty rybolovu v skladoch pod kontrolou príslušných orgánov. Produkty rybolovu sa uvoľnia na predaj, prevezmú alebo prevezú až vtedy, keď sa získajú informácie uvedené v článku 6 ods. 1 alebo keď sa skončí proces kontroly alebo overovania. Ak sa tento proces neskončí do 14 dní od vykládky, prístavný členský štát môže produkty rybolovu skonfiškovať alebo zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Náklady na skladovanie hradia prevádzkovatelia.

Článok 8

Zaznamenávanie vykládok alebo prekládok

1.  
Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia predložia orgánom členských štátov, ktorých určené prístavné zariadenia využívajú na vykládku alebo prekládku, pokiaľ možno elektronicky pred vykládkou alebo prekládkou, vyhlásenie s uvedením množstva produktov rybolovu podľa druhov, ktoré sa má vyložiť alebo preložiť, a dátumu a miesta jednotlivých úlovkov. Kapitáni alebo ich zástupcovia zodpovedajú za presnosť týchto vyhlásení.
2.  
Členské štáty uchovávajú originály vyhlásení uvedených v odseku 1 alebo v prípade elektronického zasielania tlačenú verziu týchto vyhlásení tri roky alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
3.  
Postupy na podávanie vyhlásení o vykládke a prekládke a formuláre sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.
4.  
Pred koncom prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroku členské štáty elektronicky informujú Komisiu o množstvách, ktoré rybárske plavidlá tretích krajín vyložili a/alebo preložili v ich prístavoch počas predchádzajúceho štvrťroku.ODDIEL 2

Prístavné inšpekcie

Článok 9

Všeobecné zásady

1.  
Členské štáty vykonávajú každý rok vo svojich určených prístavoch inšpekcie aspoň 5 % vykládok a prekládok rybárskych plavidiel tretích krajín v súlade s referenčnými hodnotami určenými postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 na základe riadenia rizika, a to bez toho, aby boli dotknuté vyššie prahové hodnoty prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva.
2.  

V každom prípade sa podrobujú inšpekcii tieto rybárske plavidlá:

a) 

rybárske plavidlá spozorované v súlade s článkom 48;

b) 

rybárske plavidlá nahlásené v rámci oznámenia podaného na základe systému varovania Spoločenstva v súlade s kapitolou IV;

c) 

rybárske plavidlá označené Komisiou za plavidlá, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov v súlade s článkom 25;

d) 

rybárske plavidlá uvedené v zozname s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktorý bol oznámený členským štátom v súlade s článkom 30.

Článok 10

Postup inšpekcie

1.  
Úradníci poverení vykonávaním inšpekcií (ďalej len „úradníci“) majú možnosť preskúmať všetky relevantné priestory, paluby a miestnosti rybárskeho plavidla, úlovky (spracované alebo nespracované), siete a iný výstroj, zariadenia a všetky relevantné dokumenty, ktoré považujú za potrebné overiť v súlade s uplatniteľnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo medzinárodnými riadiacimi a ochrannými opatreniami. Úradníci môžu taktiež klásť otázky osobám, o ktorých sa domnievajú, že majú informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom inšpekcie.
2.  
Inšpekcie zahŕňajú monitorovanie všetkých operácií vykládky alebo prekládky a krížovú kontrolu množstiev jednotlivých druhov uvedených v predbežnom oznámení o vykládke a vyložených alebo preložených množstiev jednotlivých druhov.
3.  
Úradníci podpíšu svoju správu o inšpekcii v prítomnosti kapitána rybárskeho plavidla, ktorý má právo doplniť akékoľvek informácie, ktoré považuje za dôležité, alebo zabezpečiť ich doplnenie. Úradníci uvedú v lodnom denníku, že bola vykonaná inšpekcia.
4.  
Kópia správy z inšpekcie sa odovzdáva kapitánovi rybárskeho plavidla, ktorý ju môže zaslať vlastníkovi.
5.  
Kapitán pri inšpekcii rybárskeho plavidla spolupracuje, pomáha a nebráni úradníkom pri výkone ich povinností, nezastrašuje ich a neprekáža im.

Článok 11

Postup v prípade porušenia predpisov

1.  

Ak informácia získaná počas inšpekcie poskytuje taký dôkaz, aby sa úradník domnieval, že rybárske plavidlo vykonávalo NNN rybolov podľa kritérií uvedených v článku 3, úradník:

a) 

zaznamená porušenie predpisov, o ktorom má podozrenie, v správe z inšpekcie;

b) 

prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečné uschovanie dôkazov o takomto podozrení o porušení predpisov;

c) 

ihneď zašle správu z inšpekcie príslušnému orgánu.

2.  
Ak výsledky inšpekcie poskytujú dôkazy o tom, že rybárske plavidlo tretej krajiny vykonávalo NNN rybolov v súlade s kritériami uvedenými v článku 3, príslušný orgán prístavného členského štátu nepovolí tomuto plavidlu vykládku ani prekládku jeho úlovku.
3.  
Inšpekčný členský štát bezodkladne zašle oznámenie o svojom rozhodnutí nepovoliť operácie vykládky ani prekládky, ktoré prijal v súlade s odsekom 2, spolu s kópiou správy z inšpekcie Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorá(-ý) ju bezodkladne zašle príslušnému orgánu vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a kópiu zašle vlajkovému štátu alebo štátom odovzdávajúcich plavidiel, ak kontrolované rybárske plavidlo vykonávalo operácie prekládky. V prípade potreby sa kópia oznámenia zašle aj výkonnému tajomníkovi regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ktorá je príslušná pre oblasť, v ktorej sa rybolov uskutočnil.
4.  
Ak k porušeniu predpisov, o ktorom je podozrenie, došlo na otvorenom mori, prístavný členský štát pri vyšetrovaní spolupracuje s vlajkovým štátom a v prípade potreby uplatňuje sankcie ustanovené v právnych predpisoch prístavného členského štátu pod podmienkou, že takýto vlajkový štát v súlade s medzinárodným právom výslovne súhlasil s prevodom svojej súdnej právomoci. Okrem toho, ak k porušeniu predpisov, o ktorom je podozrenie, došlo v morských vodách tretej krajiny, prístavný členský štát pri vyšetrovaní aj s pobrežným štátom a v prípade potreby uplatňuje sankcie ustanovené v právnych predpisoch tohto prístavného členského štátu pod podmienkou, že tento pobrežný štát v súlade s medzinárodným právom výslovne súhlasil s prevodom svojej súdnej právomoci.KAPITOLA III

SYSTÉM OSVEDČOVANIA ÚLOVKOV NA DOVOZ A VÝVOZ PRODUKTOV RYBOLOVU

Článok 12

Osvedčenia o úlovku

1.  
Dovoz produktov rybolovu získaných NNN rybolovom do Spoločenstva sa zakazuje.
2.  
Aby bol zákaz stanovený v odseku 1 účinný, do Spoločenstva sa produkty rybolovu dovážajú len vtedy, ak ich sprevádza osvedčenie o úlovku v súlade s týmto nariadením.
3.  
Osvedčenie o úlovku uvedené v odseku 2 potvrdí vlajkový štát rybárskeho plavidla alebo rybárskych plavidiel, ktoré vylovili úlovky, z ktorých sa získali produkty rybolovu. Používa sa na osvedčenie toho, že tieto úlovky sa vylovili v súlade s uplatniteľnými zákonmi, inými právnymi predpismi a medzinárodnými ochrannými a riadiacimi opatreniami.
4.  
Osvedčenie o úlovku obsahuje všetky informácie špecifikované vo vzore uvedenom v prílohe II a potvrdí ho verejný orgán vlajkového štátu s potrebnou právomocou potvrdzovať presnosť informácií. Na základe dohody s vlajkovými štátmi možno v rámci spolupráce nadviazanej podľa článku 20 ods. 4 osvedčenia o úlovku vystavovať, potvrdzovať alebo predkladať elektronicky alebo ich možno nahradiť elektronickými systémami sledovateľnosti, ktoré zabezpečujú rovnakú úroveň kontroly orgánmi.
5.  
Zoznam produktov vyňatých z rozsahu pôsobnosti osvedčenia o úlovku, ktorý sa uvádza v prílohe I, možno každoročne preskúmať na základe informácií zhromaždených podľa kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII a meniť a dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 13

Systémy dokumentácie o úlovkoch dohodnuté a v účinnosti v rámci regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva

1.  
Dokumenty o úlovkoch a všetky súvisiace dokumenty potvrdené v súlade so systémami dokumentácie o úlovkoch, ktoré prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktoré sa uznávajú za systémy spĺňajúce požiadavky ustanovené v tomto nariadení, sa akceptujú ako osvedčenia o úlovkoch vo vzťahu k produktom rybolovu získaným z druhov, na ktoré sa takéto systémy dokumentácie o úlovkoch vzťahujú, a podliehajú požiadavkám kontroly a overovania uloženým členskému štátu dovozu v súlade s článkami 16 a 17 a ustanoveniam o odmietnutí dovozu uvedeným v článku 18. Zoznam týchto systémov dokumentácie o úlovkoch sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.
2.  
Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné nariadenia, ktoré sú v účinnosti a ktorými sa takéto systémy dokumentácie o úlovkoch implementujú do práva Spoločenstva.

Článok 14

Nepriamy dovoz produktov rybolovu

1.  

Na účely dovozu produktov rybolovu v jedinej zásielke prevážaných v rovnakej podobe do Spoločenstva z tretej krajiny, ktorá nie je vlajkovým štátom, dovozca predkladá orgánom členských štátov dovozu:

a) 

osvedčenia o úlovkoch potvrdené vlajkovým štátom a

b) 

zdokumentovaný dôkaz o tom, že produkty rybolovu neprešli inými operáciami okrem vykládky, prekládky alebo ďalších operácií určených na zachovanie ich dobrého a prirodzeného stavu a že boli v danej tretej krajine pod dohľadom príslušných orgánov.

Zdokumentovaný dôkaz sa poskytuje prostredníctvom:

i) 

v prípade potreby spoločného prepravného dokladu vydaného na účely prepravy z územia vlajkového štátu cez danú tretiu krajinu alebo

ii) 

dokladu vydaného príslušnými orgánmi danej tretej krajiny:

— 
s presným opisom produktov rybolovu, dátumami vykládky a prekládky produktov a prípadne aj názvami lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a
— 
s údajmi o podmienkach, v akých boli produkty rybolovu v tejto tretej krajine.

Ak dotknuté druhy podliehajú systému dokumentácie o úlovku, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktorý je uznaný podľa článku 13, uvedený doklad možno nahradiť osvedčením o spätnom vývoze tohto systému dokumentácie o úlovku pod podmienkou, že tretia krajina si splnila oznamovacie povinnosti zodpovedajúcim spôsobom.

2.  

Na účely dovozu produktov rybolovu v jedinej zásielke, ktoré sa spracovali v tretej krajine, ktorá nie je vlajkovým štátom, dovozca predkladá orgánom členského štátu dovozu vyhlásenie vydané spracovateľským podnikom v tejto tretej krajine a schválené jej príslušnými orgánmi v súlade s formulárom uvedeným v prílohe IV:

a) 

s presným opisom nespracovaných a spracovaných produktov a ich príslušným množstvom;

b) 

s uvedením toho, že spracované produkty sa spracovali v danej tretej krajine z úlovkov uvedených na osvedčeniach o úlovkoch potvrdených vlajkovým štátom, a

c) 

k tomuto sa prikladá:

i) 

originál osvedčenia o úlovku, ak sa na spracovanie produktov rybolovu vyvážaných v jedinej zásielke použil celý dotknutý úlovok;

ii) 

kópia originálu osvedčenia o úlovku, ak sa na spracovanie produktov rybolovu vyvážaných v jedinej zásielke použila časť dotknutého úlovku.

Ak dotknuté druhy podliehajú systému dokumentácie o úlovku, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktorý je uznaný podľa článku 13, vyhlásenie možno nahradiť osvedčením o spätnom vývoze tohto systému dokumentácie o úlovku pod podmienkou, že tretia krajina spracovania si splnila oznamovacie povinnosti zodpovedajúcim spôsobom.

3.  
Doklady a vyhlásenie uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 tohto článku možno zasielať elektronicky v rámci spolupráce ustanovenej v článku 20 ods. 4.

Článok 15

Vývoz úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu

1.  
Vývoz úlovkov, ktoré ulovili rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu, podlieha potvrdeniu osvedčenia o úlovku príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 12 ods. 4, ak sa to vyžaduje v rámci spolupráce ustanovenej v článku 20 ods. 4.
2.  
Vlajkové členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány, ktoré potvrdzujú osvedčenia o úlovku uvedené v odseku 1.

Článok 16

Predkladanie a kontrola osvedčení o úlovkoch

1.  
Potvrdené osvedčenie o úlovku predloží dovozca príslušným orgánom členského štátu, do ktorého sa má výrobok doviezť, aspoň tri pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu na miesto vstupu na územie Spoločenstva. Lehotu troch pracovných dní možno upraviť podľa druhu rybolovného produktu, vzdialenosti od miesta vstupu na územie Spoločenstva alebo použitých dopravných prostriedkov. Tieto príslušné orgány skontrolujú v rámci riadenia rizika osvedčenie o úlovku na základe informácií poskytnutých v oznámení od vlajkového štátu v súlade s článkami 20 a 22.
2.  
Odchylne od odseku 1 dovozcovia, ktorým bol udelený štatút „schválený hospodársky subjekt“, môžu informovať príslušné orgány členského štátu o príchode produktov v lehote uvedenej v odseku 1 a ponechať potvrdené osvedčenie o úlovku a súvisiace doklady uvedené v článku 14 týmto orgánom k dispozícii na účely kontroly v súlade s odsekom 1 tohto článku alebo overovania v súlade s článkom 17.
3.  

Kritériá na udelenie štatútu „schválený hospodársky subjekt“ dovozcovi príslušnými orgánmi členského štátu zahŕňajú:

a) 

usadenie dovozcu na území tohto členského štátu;

b) 

dostatočný počet a objem dovozných operácií na vykonávanie postupu uvedeného v odseku 2;

c) 

náležitú históriu dodržiavania ochranných a riadiacich opatrení;

d) 

uspokojivý systém správy obchodných záznamov a v prípade potreby aj dopravných a spracovateľských záznamov, ktorý umožňuje vhodné kontroly a overovania vykonávané na účely tohto nariadenia;

e) 

existenciu prostriedkov na vykonávanie týchto kontrol a overovaní;

f) 

v prípade potreby praktické normy odbornosti alebo odbornej kvalifikácie, ktoré priamo súvisia s vykonávanou činnosťou, a

g) 

v prípade potreby preukázanú finančnú solventnosť.

Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy schválených hospodárskych subjektov čo najskôr po udelení tohto štatútu. Komisia tieto informácie elektronicky sprístupní členským štátom.

Pravidlá súvisiace so štatútom schváleného hospodárskeho subjektu možno určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 17

Overovanie

1.  
Príslušné orgány členských štátov môžu vykonávať všetky overovania, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení tohto nariadenia.
2.  
Tieto overovania môžu popri inšpekcii rybárskych plavidiel v prístave podľa kapitoly II pozostávať predovšetkým zo skúmania produktov, overovania údajov vo vyhláseniach a existencie a autentickosti dokumentov, z preskúmania účtov prevádzkovateľov a iných záznamov, z inšpekcie dopravných prostriedkov vrátane kontajnerov a miest skladovania produktov a z vykonania oficiálnych prieskumov a iných podobných aktov.
3.  
Overovania sa zameriavajú na riziká identifikované na základe kritérií stanovených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v rámci riadenia rizika. Členské štáty oznámia Komisii svoje vnútroštátne kritériá do 30 pracovných dní od 29. októbra 2008 a tieto informácie aktualizujú. Kritériá Spoločenstva sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.
4.  

Overovania sa vykonávajú v každom prípade, ak:

a) 

má overujúci orgán členského štátu dôvod spochybniť autentickosť samotného osvedčenia o úlovku alebo potvrdzujúcej pečate či podpisu príslušného orgánu vlajkového štátu, alebo

b) 

overujúci orgán členského štátu vlastní informácie, ktoré spochybňujú, že rybárske plavidlo dodržiava platné zákony, iné právne predpisy alebo opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, alebo že spĺňa iné požiadavky stanovené v tomto nariadení, alebo

c) 

sa rybárske plavidlá, rybolovné spoločnosti alebo akýkoľvek iní prevádzkovatelia stali predmetom hlásenia v súvislosti s predpokladaným vykonávaním NNN rybolovu vrátane tých rybárskych plavidiel, ktoré boli nahlásené regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva v rámci nástroja prijatého touto organizáciou na zostavovanie zoznamov plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú činnosti nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu, alebo

d) 

boli vlajkové štáty alebo krajiny spätného vývozu nahlásené regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva v rámci nástroja prijatého touto organizáciou na účely vykonávania obchodných opatrení voči vlajkovým štátom, alebo

e) 

bolo uverejnené varovanie podľa článku 23 ods. 1.

5.  
Členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonať popri overovaniach uvedených v odsekoch 3 a 4 aj náhodné overovania.
6.  

Na účely overovania môžu príslušné orgány členského štátu požiadať o pomoc príslušné orgány vlajkového štátu alebo inej tretej krajiny ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14, pričom v takom prípade:

a) 

v žiadosti o pomoc sa uvedú dôvody, prečo dotknuté príslušné orgány členského štátu majú odôvodnené pochybností o platnosti osvedčenia, v ňom uvedených vyhlásení a/alebo o súlade produktov s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia. Na podporu žiadosti o pomoc sa zašle kópia osvedčenia o úlovku a všetky informácie alebo dokumenty naznačujúce, že informácie v osvedčení sú nepresné. Žiadosť sa bezodkladne zašle príslušným orgánom vlajkového štátu alebo inej tretej krajiny ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14;

b) 

postup overovania sa skončí v priebehu 15 dní odo dňa žiadosti o overovanie. V prípade, ak príslušné orgány dotknutého vlajkového štátu nemôžu dodržať lehotu, overujúce orgány členského štátu môžu na požiadanie vlajkového štátu alebo inej tretej krajiny ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14, umožniť predĺženie lehoty na odpoveď, ktorá nesmie prekročiť ďalších 15 dní.

7.  
Počas čakania na výsledky overovania podľa odsekov 1 až 6 sa uvoľnenie produktov na trh pozastaví. Náklady na skladovanie hradí prevádzkovateľ.
8.  
Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány na účely kontrol a overovaní osvedčení o úlovku v súlade s článkom 16 a odsekmi 1 až 6 tohto článku.

Článok 18

Odmietnutie dovozu

1.  

Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby odmietnu dovoz produktov rybolovu do Spoločenstva bez toho, aby museli požadovať akékoľvek dodatočné dôkazy alebo zaslať žiadosť o pomoc vlajkovému štátu, ak zistia, že:

a) 

dovozca nebol schopný predložiť osvedčenie o úlovku pre dotknuté produkty alebo si splniť povinnosti podľa článku 16 ods. 1 alebo 2;

b) 

produkty určené na dovoz nie sú tie isté ako produkty uvedené v osvedčení o úlovku;

c) 

osvedčenie o úlovku nie je potvrdené verejným orgánom vlajkového štátu uvedeným v článku 12 ods. 3;

d) 

v osvedčení o úlovku sa neuvádzajú všetky požadované informácie;

e) 

dovozca nevie dokázať, že produkty rybolovu spĺňajú podmienky článku 14 ods. 1 alebo 2;

f) 

rybárske plavidlo uvedené v osvedčení o úlovku ako plavidlo pôvodu úlovku je uvedené v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov alebo v zoznamoch plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov uvedených v článku 30;

g) 

osvedčenie o úlovku potvrdili orgány vlajkového štátu označeného za nespolupracujúci štát v súlade s článkom 31.

2.  

Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby odmietnu dovoz akýchkoľvek produktov rybolovu do Spoločenstva po podaní žiadosti o pomoc podľa článku 17 ods. 6, ak:

a) 

dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený požiadať o potvrdenie osvedčenia o úlovku, alebo

b) 

dostali odpoveď, podľa ktorej produkty nevyhovujú opatreniam v oblasti ochrany a riadenia, alebo neboli splnené iné podmienky podľa tejto kapitoly, alebo

c) 

nedostali žiadnu odpoveď v stanovenej lehote, alebo

d) 

dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.

3.  
Ak sa dovoz produktov rybolovu odmietne podľa odsekov 1 alebo 2, členské štáty môžu tieto produkty skonfiškovať a zničiť ich, zbaviť sa ich alebo ich predať v súlade s vnútroštátnym právom. Zisky z predaja možno použiť na charitatívne účely.
4.  
Akákoľvek osoba má právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi podľa odseku 1, 2 alebo 3, ktoré sa jej týkajú. Právo na odvolanie sa vykonáva v súlade s ustanoveniami platnými v príslušnom členskom štáte.
5.  
Príslušné orgány členských štátov informujú o odmietnutí dovozu vlajkový štát a prípadne aj inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14. Kópia tohto oznámenia sa zašle Komisii.

Článok 19

Tranzit a prekládka

1.  
Ak sa produkty rybolovu v mieste vstupu na územie Spoločenstva zaraďujú do colného režimu tranzitu a prepravujú do iného členského štátu, v ktorom sa zaradia do iného colného režimu, ustanovenia článkov 17 a 18 sa vykonávajú v danom členskom štáte.
2.  
Ak sa produkty rybolovu v mieste vstupu na územie Spoločenstva zaraďujú do colného režimu tranzitu a prepravujú na iné miesto v tom istom členskom štáte, v ktorom sa zaradia do iného colného režimu, členské štáty môžu vykonávať ustanovenia článkov 16, 17 a 18 v mieste vstupu alebo v mieste určenia. Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii opatrenia, ktoré prijali na účely vykonávania tohto odseku, a tieto informácie aktualizujú. Komisia uverejní tieto oznámenia na svojej webovej stránke.
3.  
Ak sa produkty rybolovu v mieste vstupu na územie Spoločenstva prekladajú a prepravujú po mori do iného členského štátu, vykonávajú sa v tomto členskom štáte ustanovenia článkov 17 a 18.
4.  
Členské štáty prekládky poskytnú členským štátom určenia informácie z prepravnej dokumentácie o povahe produktov rybolovu, ich hmotnosti, prístave naloženia a prepravcovi v tretej krajine, menách prepravných plavidiel a prístavoch prekládky a určenia, a to ihneď po získaní týchto informácií a pred očakávaným dátumom príchodu do prístavu určenia.

Článok 20

Oznámenia vlajkového štátu a spolupráca s tretími krajinami

1.  

Prijatie osvedčení o úlovku potvrdených daným vlajkovým štátom na účely tohto nariadenia je podmienené tým, že Komisia dostala od príslušného vlajkového štátu oznámenie potvrdzujúce, že:

a) 

má zavedené vnútroštátne dojednania na vykonávanie, kontrolu a vynucovanie zákonov, iných právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany a riadenia, ktoré musia jeho rybárske plavidlá dodržiavať;

b) 

jeho verejné orgány majú oprávnenie potvrdzovať vierohodnosť informácií uvedených v osvedčeniach o úlovku a vykonávať overovanie takýchto osvedčení na žiadosť členských štátov. Oznámenie obsahuje aj informácie potrebné na identifikáciu týchto orgánov.

2.  
Informácia, ktorá sa má poskytnúť v oznámení ustanovenom v odseku 1, je stanovená v prílohe III.
3.  
Komisia informuje vlajkový štát o doručení oznámenia zaslaného podľa odseku 1. Ak vlajkový štát nesplní všetky náležitosti uvedené v odseku 1, Komisia označí vlajkovému štátu, ktoré náležitosti chýbajú, a požiada ho o nové oznámenie.
4.  

Komisia vo vhodných prípadoch administratívne spolupracuje s tretími krajinami v oblastiach týkajúcich sa vykonávania ustanovení o osvedčení o úlovku tohto nariadenia vrátane ustanovení o využívaní elektronických prostriedkov na vystavenie, potvrdenie alebo predloženie osvedčení o úlovku a prípadne dokladov uvedených v článku 14 ods. 1 a 2.

Takáto spolupráca má za cieľ:

a) 

zabezpečiť, aby produkty rybolovu dovážané do Spoločenstva pochádzali z úlovkov vylovených v súlade s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo opatreniami v oblasti ochrany a riadenia;

b) 

uľahčiť vlajkovým štátom dodržiavanie formalít súvisiacich s prístupom rybárskych plavidiel do prístavov, s dovozom produktov rybolovu a s požiadavkami na overovanie osvedčení o úlovkoch stanovenými v kapitole II a v tejto kapitole;

c) 

zabezpečiť vykonávanie auditov na mieste Komisiou alebo ňou určeným orgánom, aby sa overilo účinné vykonávanie dojednania týkajúceho sa spolupráce;

d) 

ustanoviť zriadenie rámca na výmenu informácií medzi dvoma stranami na podporu vykonávania dojednania týkajúceho sa spolupráce.

5.  
Spolupráca ustanovená v odseku 4 sa nepovažuje za nevyhnutnú podmienku uplatňovania tejto kapitoly na dovozy pochádzajúce z úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou ktoréhokoľvek štátu.

Článok 21

Spätný vývoz

1.  
Spätný vývoz produktov dovezených s osvedčením o úlovku v súlade s touto kapitolou sa povoľuje, ak príslušné orgány členského štátu, z ktorého sa spätný vývoz má vykonať, potvrdia časť „spätný vývoz“ v osvedčení o úlovku alebo jeho kópii, ak sú produkty rybolovu určené na spätný vývoz súčasťou dovezených produktov.
2.  
Ak produkty rybolovu spätne vyváža schválený hospodársky subjekt, uplatňuje sa primerane postup vymedzený v článku 16 ods. 2.
3.  
Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány zodpovedné za potvrdzovanie a overovanie časti „spätný vývoz“ osvedčení o úlovku v súlade s postupom vymedzeným v článku 15.

Článok 22

Vedenie záznamov a šírenie informácií

1.  

Komisia vedie záznamy o štátoch a ich príslušných orgánoch oznámených v súlade s touto kapitolou, ktoré zahŕňajú:

a) 

členské štáty, ktoré informovali o svojich príslušných orgánoch zodpovedných za potvrdzovanie, kontrolu a overovanie osvedčení o úlovku a osvedčení o spätnom vývoze v súlade s článkami 15, 16, 17 a 21;

b) 

vlajkové štáty, o ktorých bolo prijaté oznámenie v súlade s článkom 20 ods. 1, v ktorom sa uvádzajú tie, kde sa nadviazala spolupráca s tretími krajinami v súlade s článkom 20 ods. 4.

2.  
Komisia uverejní na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam štátov a ich príslušných orgánov uvedených v odseku 1 a tieto informácie pravidelne aktualizuje. Komisia elektronicky sprístupní podrobnosti o orgánoch vlajkových štátov zodpovedných za potvrdzovanie a overovanie osvedčení o úlovku orgánom členských štátov zodpovedným za potvrdzovanie a overovanie osvedčení o úlovku.
3.  
Komisia uverejní na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam systémov dokumentácie úlovkov, ktoré sa uznávajú v súlade s článkom 13, a pravidelne ho aktualizuje.
4.  
Členské štáty uchovávajú originály uvedených osvedčení o úlovku predložených na účely dovozu, osvedčení o úlovku potvrdených na účely vývozu a potvrdené časti „spätný vývoz“ osvedčení o úlovku tri roky alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
5.  
Schválené hospodárske subjekty uchovávajú originál dokumentov uvedených v odseku 4 tri roky alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.KAPITOLA IV

SYSTÉM SPOLOČENSTVA TÝKAJÚCI SA VAROVANIA

Článok 23

Vydávanie varovaní

1.  
Ak informácie získané v súlade s kapitolami II, III, V, VI, VII, VIII, X alebo XI vyvolávajú odôvodnené pochybnosti o súlade rybárskych plavidiel alebo produktov rybolovu z určitých tretích krajín s platnými zákonmi alebo inými právnymi predpismi vrátane uplatniteľných zákonov a iných právnych predpisov oznámených tretími krajinami v rámci administratívnej spolupráce uvedenej v článku 20 ods. 4 alebo s medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, Komisia uverejní varovné oznámenie na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorým varuje prevádzkovateľov a zabezpečí, aby členské štáty prijali v súlade s touto kapitolou primerané opatrenia vo vzťahu k dotknutým tretím krajinám.
2.  
Komisia bezodkladne oznámi informácie uvedené v odseku 1 orgánom členských štátov a dotknutému vlajkovému štátu a prípadne aj inej tretej krajine ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14.

Článok 24

Opatrenia po vydaní varovania

1.  

Po prijatí informácií oznámených podľa článku 23 ods. 2 členské štáty podľa potreby a v súlade s riadením rizika:

a) 

identifikujú prebiehajúce zásielky dovážaných produktov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, a vykonajú overovanie osvedčenia o úlovku a prípadne aj dokladov uvedených v článku 14 v súlade s ustanoveniami článku 17;

b) 

prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby budúce zásielky produktov rybolovu určených na dovoz, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, podliehali overovaniu osvedčenia o úlovku a prípadne aj dokladov uvedených v článku 14 v súlade s ustanoveniami článku 17;

c) 

identifikujú predchádzajúce zásielky produktov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, a vykonajú príslušné overovania vrátane overovania predtým predložených osvedčení o úlovku;

d) 

podrobia rybárske plavidlá, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, potrebným skúmaniam, vyšetrovaniam alebo inšpekciám na mori, v prístavoch alebo na iných miestach vykládky v súlade s predpismi medzinárodného práva.

2.  
Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii závery svojich overovaní a žiadostí o overovanie a opatrenia prijaté v prípadoch, keď sa zistil nesúlad s uplatniteľnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia.
3.  

Ak Komisia rozhodne na základe záverov overovaní vykonaných podľa odseku 1 o tom, že odôvodnené pochybnosti, ktoré boli podnetom na varovné oznámenie, už neexistujú, bezodkladne:

a) 

uverejní oznámenie o tejto skutočnosti na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorým zruší predchádzajúce varovné oznámenie;

b) 

informuje vlajkový štát a prípadne aj inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14, o zrušení oznámenia a

c) 

vhodnými cestami informuje členské štáty.

4.  

Ak na základe záverov overovaní vykonaných podľa odseku 1 Komisia rozhodne o tom, že odôvodnené pochybnosti, ktoré viedli k varovnému oznámeniu, pretrvávajú, bezodkladne:

a) 

aktualizuje varovné oznámenie jeho novým uverejnením na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie;

b) 

informuje vlajkový štát a prípadne aj inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14;

c) 

vhodnými cestami informuje členské štáty a

d) 

prípadne vec oznámi regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva, ktorej opatrenia v oblasti ochrany a riadenia boli porušené.

5.  

Ak na základe záverov overovaní vykonaných podľa odseku 1 Komisia rozhodne o tom, že existujú dostatočné dôvody sa domnievať, že uvedené skutočnosti môžu predstavovať prípad nesúladu s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, bezodkladne:

a) 

uverejní na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie nové varovné oznámenie v tomto zmysle;

b) 

informuje vlajkový štát a zabezpečí primerané konanie a kroky v súlade s kapitolami V a VI;

c) 

v prípade potreby informuje inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14;

d) 

vhodnými cestami informuje členské štáty a

e) 

prípadne vec oznámi regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva, ktorej opatrenia v oblasti ochrany a riadenia boli porušené.KAPITOLA V

IDENTIFIKÁCIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL VYKONÁVAJÚCICH NNN RYBOLOV

Článok 25

Údajný NNN rybolov

1.  

Komisia alebo ňou určený orgán zhromaždí a analyzuje:

a) 

všetky informácie o NNN rybolove získané v súlade s kapitolami II, III, IV, VIII, X a XI a/alebo

b) 

prípadne všetky ostatné relevantné informácie, ako sú:

i) 

údaje o úlovkoch;

ii) 

obchodné informácie získané z národných štatistík alebo z iných spoľahlivých zdrojov;

iii) 

registre a databázy plavidiel;

iv) 

programy regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva pre dokumenty o úlovkoch alebo štatistické dokumenty;

v) 

správy o spozorovaniach alebo iných aktivitách v súvislosti s rybárskymi plavidlami, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, ako je uvedený v článku 3, a zoznamy plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktoré odovzdali alebo prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva;

vi) 

správy, ktoré spĺňajú podmienky nariadenia (EHS) č. 2847/93 o rybárskych plavidlách, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, ako je uvedený v článku 3;

vii) 

všetky ďalšie relevantné informácie získané okrem iného v prístavoch a v loviskách rýb.

2.  
Členské štáty môžu kedykoľvek predložiť Komisii všetky dodatočné informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre zostavenie zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov. Komisia alebo ňou určený orgán zašle informácie spolu so všetkými získanými dôkazmi členským štátom a dotknutým vlajkovým štátom.
3.  
Komisia alebo ňou určený orgán vedie pre každé rybárske plavidlo nahlásené ako údajne vykonávajúce NNN rybolov spis, ktorý sa aktualizuje po získaní nových informácií.

Článok 26

Podozrenie na vykonávanie NNN rybolovu

1.  
Komisia identifikuje rybárske plavidlá, o ktorých sa v súlade s článkom 25 získali dostatočné informácie na to, aby sa vyjadrilo podozrenie, že tieto rybárske plavidlá môžu vykonávať NNN rybolov, čo ju oprávňuje uskutočniť oficiálne vyšetrovanie s dotknutým vlajkovým štátom.
2.  

Komisia informuje vlajkové štáty, ktorých rybárske plavidlá boli identifikované podľa odseku 1, o oficiálnej žiadosti o vyšetrovanie údajného NNN rybolovu vykonávaného dotknutými plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tohto štátu. V oznámení:

a) 

poskytne všetky informácie, ktoré Komisia zozbierala o údajnom NNN rybolove;

b) 

podá vlajkovému štátu oficiálnu žiadosť, aby prijal všetky opatrenia potrebné na vyšetrenie údajného NNN rybolovu a aby včas poskytol výsledky tohto vyšetrovania Komisii;

c) 

podá vlajkovému štátu oficiálnu žiadosť, aby prijal okamžité vynucovacie opatrenia v prípade, ak sa podozrenie voči príslušnému rybárskemu plavidlu potvrdí, a aby informoval Komisiu o prijatých opatreniach;

d) 

požiada vlajkový štát, aby informoval vlastníka a prípadne prevádzkovateľa príslušného rybárskeho plavidla o podrobnom odôvodnenom stanovisku k plánovanému zaradeniu do zoznamu a o dôsledkoch, ktoré by vyplynuli zo zaradenia rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa článku 37. Od vlajkových štátov sa ďalej požaduje, aby Komisii poskytli informácie o vlastníkoch a prípadne prevádzkovateľoch rybárskych plavidiel, aby sa zabezpečilo vypočutie týchto osôb v súlade s článkom 27 ods. 2;

e) 

informuje vlajkový štát o ustanoveniach kapitol VI a VII.

3.  

Komisia informuje vlajkové členské štáty, ktorých rybárske plavidlá boli identifikované podľa odseku 1, o oficiálnej žiadosti o vyšetrovanie údajného NNN rybolovu vykonávaného dotknutými plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tohto štátu. V oznámení:

a) 

poskytne všetky informácie, ktoré Komisia zozbierala o údajnom NNN rybolove;

b) 

uvedie oficiálnu žiadosť pre vlajkový členský štát o prijatie všetkých potrebných opatrení v súlade s nariadením (EHS) č. 2847/93, ktoré sú potrebné na vyšetrovanie údajného NNN rybolovu, alebo prípadne o nahlásenie všetkých opatrení, ktoré sa už v záujme jeho vyšetrovania prijali, a o včasné informovanie Komisie o výsledkoch vyšetrovania;

c) 

podá vlajkovému členskému štátu oficiálnu žiadosť o prijatie včasných vynucovacích opatrení v prípade, ak sa podozrenie voči dotknutému rybárskemu plavidlu potvrdí, a o informovanie Komisie o prijatých opatreniach;

d) 

požiada vlajkový členský štát, aby informoval vlastníka a prípadne prevádzkovateľa príslušného rybárskeho plavidla o podrobnom odôvodnenom stanovisku k dôvodom plánovaného zaradenia do zoznamu a o dôsledkoch, ktoré by vyplynuli zo zaradenia plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa článku 37. Od vlajkových štátov sa ďalej požaduje, aby Komisii poskytli informácie o vlastníkoch a prípadne prevádzkovateľoch rybárskych plavidiel, aby sa zabezpečilo vypočutie týchto osôb v súlade s článkom 27 ods. 2.

4.  
Komisia zašle informácie o rybárskych plavidlách, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, všetkým členským štátom, aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2847/93.

Článok 27

Vytvorenie zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

1.  
Komisia vytvorí v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov. Zoznam obsahuje rybárske plavidlá, v súvislosti s ktorými sa na základe opatrení prijatých podľa článkov 25 a 26 získali v súlade s týmto nariadením informácie, podľa ktorých sa určilo, že sa zúčastňujú na NNN rybolove a že ich vlajkové štáty nesplnili oficiálne žiadosti uvedené v článku 26 ods. 2 písm. b) a c) a v článku 26 ods. 3 písm. b) a c), zamerané proti tomuto NNN rybolovu.
2.  
Pred zaradením rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov Komisia poskytne vlastníkovi a prípadne prevádzkovateľom dotknutého rybárskeho plavidla podrobné vyhlásenie o dôvodoch plánovaného zaradenia do zoznamu a všetky informácie dokladujúce podozrenie, že rybárske plavidlo vykonávalo NNN rybolov. Vo vyhlásení sa uvedie právo požiadať o dodatočné informácie alebo ich poskytnúť a poskytne vlastníkovi a prípadne prevádzkovateľom dotknutého plavidla možnosť vypočutia a obhajoby ich prípadu, pričom sa im ponechá primeraný čas a možnosti.
3.  
Ak sa prijme rozhodnutie o zaradení rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, Komisia informuje o tomto rozhodnutí a o jeho dôvodoch vlastníka a prípadne prevádzkovateľa rybárskeho plavidla.
4.  
Povinnosti Komisie vyplývajúce z odsekov 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá prvoradá zodpovednosť vlajkového štátu za rybárske plavidlo, a len pokiaľ má Komisia k dispozícii príslušné informácie o identifikácii vlastníka a prevádzkovateľov rybárskeho plavidla.
5.  
Komisia informuje vlajkový štát o zaradení rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov a poskytne mu podrobné dôvody zaradenia do zoznamu.
6.  

Komisia požiada vlajkové štáty s rybárskymi plavidlami uvedenými v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov, aby:

a) 

informovali vlastníka rybárskych plavidiel o ich zaradení do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, o dôvodoch opodstatňujúcich toto zaradenie a o dôsledkoch z toho vyplývajúcich, ako je ustanovené v článku 37, a

b) 

prijali všetky potrebné opatrenia na odstránenie NNN rybolovu, v prípade potreby vrátane odňatia registrácie alebo rybárskej licencie príslušným rybárskym plavidlám, a aby informovali Komisiu o prijatých opatreniach.

7.  
Tento článok sa nevzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva, ak vlajkový členský štát prijal opatrenia v súlade s odsekom 8.
8.  
Rybárske plavidlá Spoločenstva sa nezaradia do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, ak vlajkový členský štát prijal opatrenia podľa tohto nariadenia a nariadenia (EHS) č. 2847/93 proti závažným porušeniam ustanoveným v článku 3 ods. 2, a to bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 28

Vyradenie rybárskych plavidiel zo zoznamu Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov

1.  

Komisia vyradí rybárske plavidlo zo zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2, ak vlajkový štát rybárskeho plavidla preukáže, že:

a) 

plavidlo nevykonávalo žiadnu z činností NNN rybolovu, pre ktoré bolo zaradené do zoznamu, alebo

b) 

sa proti príslušným činnostiam NNN rybolovu uplatnili v súlade s nariadením (EHS) č. 2847/93 primerané, odrádzajúce a účinné sankcie, najmä pokiaľ ide o rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu.

2.  

Vlastník alebo prípadne prevádzkovateľ rybárskeho plavidla zaradeného do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov môže predložiť Komisii žiadosť o prešetrenie stavu takéhoto plavidla v prípade, ak vlajkový štát nekoná podľa odseku 1.

Komisia zváži vyradenie rybárskeho plavidla zo zoznamu, iba ak:

a) 

vlastník alebo prevádzkovateľ poskytne dôkazy, že rybárske plavidlo už nevykonáva NNN rybolov, alebo

b) 

rybárske plavidlo zo zoznamu sa potopilo alebo zošrotovalo.

3.  

Vo všetkých ostatných prípadoch Komisia zváži vyradenie rybárskeho plavidla zo zoznamu, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

od zaradenia rybárskeho plavidla do zoznamu uplynuli aspoň dva roky, počas ktorých Komisia nedostala v súlade s článkom 25 žiadne ďalšie hlásenia o údajnom NNN rybolove plavidla, alebo

b) 

vlastník predloží informácie súvisiace so súčasnou prevádzkou rybárskeho plavidla, ktorými preukáže, že jeho prevádzka je úplne v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a/alebo opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, ktoré sa uplatňujú na všetky rybolovné činnosti, na ktorých sa zúčastňuje, alebo

c) 

príslušné rybárske plavidlo, jeho vlastník alebo prevádzkovateľ neudržiavajú priame alebo nepriame prevádzkové ani finančné spojenie so žiadnym iným plavidlom, vlastníkom alebo prevádzkovateľom, o ktorom sa predpokladá, že vykonáva NNN rybolov, alebo ho dokázateľne vykonáva.

Článok 29

Obsah, uverejňovanie a vedenie zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

1.  

Zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov obsahuje pre každé rybárske plavidlo tieto údaje:

a) 

názov a prípadné predchádzajúce názvy;

b) 

vlajku a prípadné predchádzajúce vlajky;

c) 

vlastníka a podľa potreby prípadných predchádzajúcich vlastníkov vrátane oprávnených vlastníkov;

d) 

prevádzkovateľa a podľa potreby prípadných predchádzajúcich prevádzkovateľov;

e) 

volací znak a prípadné predchádzajúce volacie znaky;

f) 

číslo Lloyds/IMO (ak je k dispozícii);

g) 

fotografie, ak sú k dispozícii;

h) 

dátum prvého zaradenia do zoznamu;

i) 

zhrnutie činností, ktoré odôvodňujú zaradenie plavidla do zoznamu, spolu s odkazmi na všetky súvisiace dokumenty, ktoré dokazujú tieto činnosti a informujú o nich.

2.  
Komisia uverejní zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov v Úradnom vestníku Európskej únie a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie jeho propagácie vrátane jeho umiestnenia na svojej webovej stránke.
3.  
Komisia aktualizuje každé tri mesiace zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov a zabezpečí systém, ktorý automaticky informuje o aktualizáciách členské štáty, regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva a členov občianskej spoločnosti, ktorí o to požiadajú. Okrem toho Komisia zašle tento zoznam FAO a regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva na účely zlepšenia spolupráce medzi Spoločenstvom a týmito organizáciami v záujme zabránenia NNN rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia.

Článok 30

Zoznamy plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva

1.  
Okrem rybárskych plavidiel uvedených v článku 27 sa do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov zapíšu v súlade s postupom ustanoveným v článku 54 ods. 2 rybárske plavidlá uvedené v zoznamoch Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov prijatých regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva. Vyradenie takýchto plavidiel zo zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov sa riadi rozhodnutiami, ktoré v tejto súvislosti prijme príslušná regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva.
2.  
Komisia každý rok po tom, ako od regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva dostane zoznamy rybárskych plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, alebo dokázateľne vykonávajú takýto rybolov, informuje o nich členské štáty.
3.  
Komisia bezodkladne informuje členské štáty o každom pridaní, vymazaní a/alebo o akejkoľvek zmene v zoznamoch uvedených v odseku 2 tohto článku vždy, keď takáto zmena nastane. Článok 37 sa uplatňuje v súvislosti s plavidlami uvedenými v takto zmenených zoznamoch regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva obsahujúcich plavidlá vykonávajúce NNN rybolov od okamihu ich oznámenia členským štátom.KAPITOLA VI

NESPOLUPRACUJÚCE TRETIE KRAJINY

Článok 31

Identifikácia nespolupracujúcich tretích krajín

1.  
V súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 Komisia identifikuje tretie krajiny, ktoré považuje za nespolupracujúce tretie krajiny v boji proti NNN rybolovným činnostiam.
2.  
Identifikácia stanovená v odseku 1 vychádza z preskúmania všetkých informácií získaných podľa kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XI alebo podľa potreby všetkých ďalších relevantných informácií, ako sú údaje o úlovku, obchodné informácie získané z vnútroštátnych štatistík alebo z iných spoľahlivých zdrojov, registre a databázy plavidiel, dokumenty o úlovkoch alebo programy štatistických dokumentov a zoznamy plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ako aj všetky ostatné informácie získané v prístavoch a v loviskách.
3.  
Tretiu krajinu možno označiť za nespolupracujúcu tretiu krajinu, ak neplní povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z medzinárodného práva ako pre vlajkový, prístavný, pobrežný alebo trhový štát, podľa ktorých musí prijať opatrenia na zabránenie NNN rybolovu, odrádzanie od neho a jeho odstránenie.
4.  

Na účely odseku 3 sa Komisia spolieha predovšetkým na preskúmanie opatrení prijatých dotknutou treťou krajinou v súvislosti:

a) 

s vhodne zdokumentovaným opakovaným NNN rybolovom vykonávaným alebo podporovaným rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou, jeho štátnymi príslušníkmi alebo rybárskymi plavidlami pôsobiacimi v jeho morských vodách alebo využívajúcimi jeho prístavy, alebo

b) 

s prístupom produktov rybolovu pochádzajúcich z NNN rybolovu na jeho trh.

5.  

Na účely odseku 3 Komisia zohľadňuje:

a) 

či dotknutá tretia krajina účinne spolupracuje so Spoločenstvom tak, že poskytuje odpovede na žiadosti Komisie súvisiace s vyšetrovaniami, zabezpečuje spätnú väzbu alebo podniká nadväzujúce kroky na NNN rybolov a príbuzné činnosti;

b) 

či dotknutá tretia krajina prijala účinné vynucujúce opatrenia voči prevádzkovateľom zodpovedným za NNN rybolov, a predovšetkým či sa uplatnili dostatočne prísne sankcie, ktoré páchateľov zbavia výhod získaných NNN rybolovom;

c) 

priebeh, charakter, okolnosti, rozsah a závažnosť prejavov zohľadňovaného NNN rybolovu;

d) 

v prípade rozvojových krajín existujúce kapacity ich príslušných orgánov.

6.  

Na účely odseku 3 Komisia zohľadňuje tieto prvky:

a) 

ratifikáciu alebo účasť dotknutých tretích krajín na medzinárodných dohodách o rybolove, predovšetkým na UNCLOS, dohode OSN o populáciách rýb a dohode FAO o dodržiavaní opatrení;

b) 

štatút dotknutej tretej krajiny ako zmluvnej strany regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva alebo jej súhlas s uplatňovaním nimi prijatých opatrení;

c) 

konanie alebo opomenutie zo strany dotknutej tretej krajiny, ktoré znížilo účinnosť platných zákonov, iných právnych predpisov a medzinárodných opatrení v oblasti ochrany a riadenia.

7.  
V prípade potreby sa pri vykonávaní tohto článku náležite zohľadnia osobitné prekážky rozvojových krajín predovšetkým v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dohľadom nad rybolovnými činnosťami.

Článok 32

Kroky súvisiace s krajinami identifikovanými ako nespolupracujúce tretie krajiny

1.  

Komisia bezodkladne pošle oznámenie príslušným krajinám o možnosti ich identifikovania ako nespolupracujúcich tretích krajín v súlade s kritériami ustanovenými v článku 31. V oznámení uvedie tieto informácie:

a) 

dôvod alebo dôvody takejto identifikácie so všetkými dostupnými podpornými dôkazmi;

b) 

možnosť zaslať Komisii písomnú odpoveď v súvislosti s rozhodnutím o identifikácii a ďalšie súvisiace informácie, napríklad dôkazy vyvracajúce identifikáciu alebo prípadne akčný plán na zlepšenie situácie a opatrenia prijaté na nápravu situácie;

c) 

právo požiadať o dodatočné informácie alebo ich poskytnúť;

d) 

dôsledky jeho identifikácie ako nespolupracujúcej tretej krajiny podľa článku 38.

2.  
Komisia uvedie v oznámení podľa odseku 1 aj žiadosť, aby dotknutá tretia krajina prijala všetky potrebné opatrenia na ukončenie príslušných činností NNN rybolovu a na zabránenie akýmkoľvek takýmto činnostiam v budúcnosti a aby napravila konanie alebo opomenutie uvedené v článku 31 ods. 6 písm. c).
3.  
Komisia zašle svoje oznámenie a žiadosť dotknutej tretej krajine prostredníctvom viac ako jedného komunikačného prostriedku. Komisia sa usiluje získať od tejto krajiny potvrdenie, že oznámenie dostal.
4.  
Komisia poskytne dotknutej tretej krajine dostatočný čas na odpoveď na oznámenie a dostatočný čas na nápravu situácie.

Článok 33

Vytvorenie zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín

1.  
Uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, Rada rozhodne o zozname nespolupracujúcich tretích krajín.
2.  
Komisia bezodkladne informuje dotknutú tretiu krajinu o jej identifikácii ako nespolupracujúcej tretej krajiny a o opatreniach uplatňovaných v súlade s článkom 38 a požiada ju o nápravu aktuálnej situácie, ako aj o to, aby jej oznámila, aké opatrenia prijala na zabezpečenie dodržiavania opatrení v oblasti ochrany a riadenia svojimi rybárskymi plavidlami.
3.  
Na základe rozhodnutia prijatého podľa odseku 1 tohto článku Komisia bezodkladne informuje o ňom aj členské štáty a požiada ich o zabezpečenie okamžitého vykonania opatrení ustanovených v článku 38. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach, ktoré prijali v reakcii na túto žiadosť.

Článok 34

Vyradenie zo zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín

1.  
Uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, Rada vyradí tretiu krajinu zo zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín, ak dotknutá tretia krajina preukáže, že sa napravila situácia, ktorá spôsobila jej zaradenie do zoznamu. Rozhodnutie o vyradení zohľadňuje aj to, či dotknuté identifikované tretie krajiny prijali konkrétne opatrenia schopné zabezpečiť trvalé zlepšenie situácie.
2.  
Po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku Komisia bezodkladne informuje členské štáty o zrušení opatrení ustanovených v článku 38 v súvislosti s dotknutou treťou krajinou.

Článok 35

Propagácia zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín

Komisia uverejní zoznam nespolupracujúcich tretích krajín v Úradnom vestníku Európskej únie a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie propagácie tohto zoznamu vrátane jeho umiestnenia na svojej webovej stránke. Komisia pravidelne aktualizuje zoznam a zabezpečí systém automatického oznamovania aktualizácií členským štátom, regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva a všetkým príslušníkom občianskej spoločnosti, ktorí o to požiadajú. Okrem toho Komisia zašle zoznam nespolupracujúcich tretích krajín FAO a regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva na účely zintenzívnenia spolupráce medzi Spoločenstvom a týmito organizáciami v záujme zabránenia NNN rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia.

Článok 36

Núdzové opatrenia

1.  
Ak existuje dôkaz o tom, že opatrenia, ktoré niektorá tretia krajina prijala, podkopávajú ochranné a riadiace opatrenia, ktoré prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva, Komisia je oprávnená prijať v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami núdzové opatrenia, ktoré netrvajú dlhšie ako šesť mesiacov. Komisia môže prijať nové rozhodnutie o predĺžení trvania núdzových opatrení najdlhšie na ďalších šesť mesiacov.
2.  

Núdzové opatrenia uvedené v odseku 1 môžu okrem iného stanovovať, že:

a) 

rybárskym plavidlám, ktoré sú oprávnené loviť a ktoré sa plavia pod vlajkou dotknutej tretej krajiny, sa nepovolí prístup do prístavov členských štátov s výnimkou prípadov vyššej moci alebo núdze, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 pre služby nevyhnutné na nápravu takýchto situácií;

b) 

rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu sa nepovolí zúčastniť sa na spoločných rybárskych operáciách s plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou dotknutej tretej krajiny;

c) 

rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu sa nepovolí vykonávať rybolov v morských vodách podliehajúcich súdnej právomoci dotknutej tretej krajiny bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bilaterálnych rybolovných dohôd;

d) 

nepovolí sa poskytovanie živých rýb na chov rýb v morských vodách podliehajúcich súdnej právomoci dotknutej tretej krajiny;

e) 

živé ryby vylovené rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou dotknutej tretej krajiny sa neprijmú na účely chovu rýb v morských vodách podliehajúcich súdnej právomoci členského štátu.

3.  
Núdzové opatrenia majú okamžitú účinnosť. Oznámia sa členským štátom a dotknutej tretej krajine a uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
4.  
Dotknuté členské štáty môžu postúpiť rozhodnutie Komisie stanovené v odseku 1 Rade do 10 pracovných dní od prijatia oznámenia.
5.  
Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca od prijatia postúpeného rozhodnutia.KAPITOLA VII

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL A ŠTÁTOV VYKONÁVAJÚCICH NNN RYBOLOV

Článok 37

Kroky týkajúce sa rybárskych plavidiel zaradených do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

Na rybárske plavidlá uvedené v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov (ďalej len „plavidlá vykonávajúce NNN rybolov“) sa vzťahujú tieto opatrenia:

1. 

vlajkové členské štáty nepredkladajú Komisii predbežné žiadosti o oprávnenia na rybolov v súvislosti s rybárskymi plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov;

2. 

súčasné oprávnenia na rybolov alebo osobitné rybárske povolenia vydané vlajkovými členskými štátmi v súvislosti s rybárskymi plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov sa odoberú;

3. 

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa nepovolí loviť ryby vo vodách Spoločenstva a zakáže sa ich prenajatie;

4. 

plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu nesmú žiadnym spôsobom pomáhať pri operáciách spracovania rýb ani sa do nich zapájať, ani sa zúčastňovať na prekládkach alebo spoločných rybolovných operáciách s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov;

5. 

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou členského štátu, sa povolí vstup len do ich domovských prístavov a do žiadneho iného prístavu Spoločenstva s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie. Rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa vstup do prístavov členských štátov nepovolí s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie. Členský štát však môže povoliť rybárskemu plavidlu vykonávajúcemu NNN rybolov vstup do svojich prístavov pod podmienkou, že úlovky na palube a prípadne aj rybársky výstroj zakázaný na základe opatrení v oblasti ochrany a riadenia prijatých regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva sa skonfiškujú. Členské štáty takisto skonfiškujú úlovky a prípadne aj rybársky výstroj zakázaný na základe týchto opatrení, ktoré sa nachádzajú na palube rybárskych plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorým sa povolil vstup do ich prístavov z dôvodu vyššej moci alebo tiesňovej situácie;

6. 

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa v prístavoch neposkytujú zásoby potravín, palivo ani iné služby s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie;

7. 

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa nepovolí meniť posádka s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie;

8. 

členské štáty odmietnu poskytnúť svoju vlajku rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov;

9. 

dovoz produktov rybolovu vylovených plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov sa zakazuje a v súlade s tým sa neakceptujú ani nepotvrdzujú osvedčenia o úlovku sprevádzajúce takéto produkty;

10. 

vývoz a spätný vývoz produktov rybolovu z rybárskych plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov na účely spracovania sa zakazuje;

11. 

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, ktoré nemajú na palube žiadne ryby ani posádku, sa povoľuje vstúpiť do prístavu na účely zošrotovania, nie sú tým však dotknuté žiadne stíhania a sankcie proti týmto plavidlám a akýmkoľvek dotknutým právnickým alebo fyzickým osobám.

Článok 38

Opatrenia vo vzťahu k nespolupracujúcim tretím krajinám

Na nespolupracujúce tretie krajiny sa uplatňujú tieto opatrenia:

1. 

dovoz produktov rybolovu vylovených rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou takýchto tretích krajín do Spoločenstva sa zakazuje a v súlade s tým sa neakceptujú osvedčenia o úlovku, ktoré takéto produkty sprevádzajú. V prípade, ak je identifikácia nespolupracujúcej tretej krajiny podľa článku 31 odôvodnená nedostatkom primeraných opatrení prijatých touto treťou krajinou v súvislosti s NNN rybolovom, ktoré postihujú dané populácie alebo druhy rýb, zákaz dovozu sa môže uplatňovať len na tieto populácie alebo druhy;

2. 

nákup rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou takýchto krajín prevádzkovateľmi zo Spoločenstva sa zakazuje;

3. 

zmena vlajky rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod vlajkou členského štátu na vlajku takýchto krajín sa zakazuje;

4. 

členské štáty nepovolia, aby sa s takýmito krajinami uzatvárali dohody o prenájme rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou;

5. 

vývoz rybárskych plavidiel Spoločenstva do takýchto krajín sa zakazuje;

6. 

súkromné obchodné dojednania medzi štátnymi príslušníkmi členského štátu a takýmito krajinami týkajúce sa využívania rybolovných možností týchto štátov rybárskym plavidlom plaviacim sa pod vlajkou takejto krajiny sa zakazujú;

7. 

spoločné rybárske operácie, na ktorých sa zúčastňujú rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu spolu s rybárskym plavidlom plaviacim sa pod vlajkou takýchto krajín, sa zakazujú;

8. 

Komisia navrhne vypovedanie akejkoľvek platnej bilaterálnej dohody o rybolove alebo dohody o partnerstve s týmito krajinami v sektore rybolovu, ktorá ustanovuje ukončenie dohody v prípade nedodržania záväzkov, ktoré prijali v súvislosti s bojom proti NNN rybolovu;

9. 

Komisia nevstúpi do rokovaní o uzatvorení bilaterálnej dohody o rybolove ani dohody o partnerstve v sektore rybolovu s takýmito krajinami.KAPITOLA VIII

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI

Článok 39

Štátni príslušníci, ktorí podporujú alebo vykonávajú NNN rybolov

1.  
Štátni príslušníci podliehajúci súdnej právomoci členských štátov (ďalej len „štátni príslušníci“) nepodporujú ani nevykonávajú NNN rybolov, a to ani ako personál, prevádzkovatelia alebo oprávnení vlastníci rybárskych plavidiel zahrnutí v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov.
2.  
Bez toho, aby bola dotknutá prvoradá zodpovednosť vlajkového štátu, členské štáty spolupracujú navzájom a s tretími krajinami a prijímajú všetky vhodné opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom a právom Spoločenstva v záujme identifikácie štátnych príslušníkov, ktorí podporujú NNN rybolov alebo sa na ňom zúčastňujú.
3.  
Bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, členské štáty v súlade so svojimi platnými zákonmi a inými právnymi predpismi podniknú vhodné kroky voči štátnym príslušníkom identifikovaným ako podporujúcich alebo vykonávajúcich NNN rybolov.
4.  
Každý členský štát oznámi Komisii názvy príslušných orgánov zodpovedných za koordináciu zberu a overovanie informácií o činnostiach štátnych príslušníkov uvedených v tejto kapitole a za podávanie správ Komisii a spoluprácu s ňou.

Článok 40

Prevencia a sankcie

1.  
Členské štáty podnecujú štátnych príslušníkov, aby oznámili všetky informácie týkajúce sa právnych, vlastníckych alebo finančných záujmov alebo kontroly vo vzťahu k rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, ktoré majú k dispozícii, a názvy dotknutých plavidiel.
2.  
Štátni príslušníci nepredávajú ani nevyvážajú žiadne rybárske plavidlá prevádzkovateľom podieľajúcim sa na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel zahrnutých v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov.
3.  
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia práva Spoločenstva týkajúceho sa verejných fondov, členské štáty neposkytnú žiadnu verejnú pomoc z vnútroštátnych režimov pomoci ani z fondov Spoločenstva prevádzkovateľom podieľajúcim sa na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel zahrnutých v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov.
4.  
Členské štáty sa usilujú získať informácie o existencii akéhokoľvek dojednania medzi svojimi štátnymi príslušníkmi a treťou krajinou, ktoré umožňujú zmenu vlajky rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod ich vlajkou za vlajku tejto tretej krajiny. Informujú o tom Komisiu tak, že jej predložia zoznam dotknutých rybárskych plavidiel.KAPITOLA IX

OKAMŽITÉ VYNUCOVACIE OPATRENIA, SANKCIE A SPRIEVODNÉ SANKCIE

Článok 41

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje v súvislosti:

1. 

so závažným porušovaním predpisov páchaným na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo v morských vodách podliehajúcich zvrchovanosti alebo súdnej právomoci členských štátov s výnimkou vôd, ktoré sa nachádzajú pri územiach a krajinách uvedených v prílohe II k zmluve;

2. 

so závažným porušovaním predpisov páchaných rybárskymi plavidlami Spoločenstva alebo štátnymi príslušníkmi členských štátov;

3. 

so závažným porušením zisteným na území alebo vo vodách uvedených v bode 1 tohto článku, ale ktoré boli spáchané na otvorenom mori alebo v rámci súdnej právomoci tretej krajiny a podliehajú sankciám podľa článku 11 ods. 4.

Článok 42

Závažné porušovanie predpisov

1.  

Na účely tohto nariadenia závažné porušenie predpisov znamená:

a) 

činnosti považované za NNN rybolov v súlade s kritériami stanovenými v článku 3;

b) 

podnikanie priamo spojené s NNN rybolovom vrátane obchodu s produktmi rybolovu alebo ich dovozu;

c) 

falšovanie dokladov uvedených v tomto nariadení alebo používanie takýchto falošných alebo neplatných dokladov.

2.  
Závažnosť porušenia stanovuje príslušný orgán členského štátu na základe kritérií stanovených v článku 3 ods. 2.

Článok 43

Okamžité vynucovacie opatrenia

1.  

Ak je fyzická osoba podozrivá zo spáchania závažného porušenia predpisov alebo je prichytená pri jeho páchaní, alebo ak je právnická osoba podozrivá zo zodpovednosti za takéto porušenie, členský štát začne riadne vyšetrovanie porušenia predpisov a v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom a v závislosti od závažnosti porušenia predpisov prijme okamžité vynucovacie opatrenia, ako je najmä:

a) 

okamžité ukončenie rybolovných činností;

b) 

presmerovanie rybárskeho plavidla do jeho prístavu;

c) 

presmerovanie prepravného prostriedku na iné miesto na účel inšpekcie;

d) 

nariadenie kaucie;

e) 

zhabanie rybárskeho výstroja, úlovkov alebo produktov rybolovu;

f) 

dočasná imobilizácia dotknutého rybárskeho plavidla alebo prepravného prostriedku;

g) 

pozastavenie oprávnenia na rybolov.

2.  
Vynucovacie opatrenia majú taký charakter, aby bránili v pokračovaní príslušného závažného porušovania predpisov a umožnili príslušným orgánom zrealizovať ich vyšetrovanie.

Článok 44

Sankcie za závažné porušovanie predpisov

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým osobám, ktoré sa dopustili závažného porušenia predpisov, alebo právnickým osobám zodpovedným za závažné porušenie predpisov ukladali účinné, primerané a odrádzajúce správne sankcie.
2.  

Členské štáty ukladajú maximálnu sankciu vo výške najmenej päťnásobku hodnoty produktov rybolovu získaných závažným porušením predpisov.

V prípade opakovaného závažného porušenia predpisov v priebehu päťročného obdobia členské štáty ukladajú maximálnu sankciu vo výške aspoň osemnásobku hodnoty produktov rybolovu získaných závažným porušením predpisov.

Pri uplatňovaní týchto sankcií členské štáty zohľadňujú aj výšku škody spôsobenej na dotknutých zdrojoch rybolovu a morskom prostredí.

3.  
Členské štáty môžu taktiež alebo ako alternatívu využívať účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

Článok 45

Sprievodné sankcie

Sankcie ustanovené v tejto kapitole môžu sprevádzať ďalšie sankcie alebo opatrenia, najmä:

1. 

zaistenie rybárskeho plavidla zapojeného do porušovania predpisov;

2. 

dočasná imobilizácia rybárskeho plavidla;

3. 

konfiškácia zakázaného rybárskeho výstroja, úlovkov alebo produktov rybolovu;

4. 

pozastavenie alebo odňatie oprávnenia na rybolov;

5. 

obmedzenie alebo odňatie rybolovných práv;

6. 

dočasné alebo trvalé odňatie práva na získanie nových rybolovných práv;

7. 

dočasný alebo trvalý zákaz prístupu k verejnej pomoci alebo dotáciám;

8. 

pozastavenie alebo odňatie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu udeleného podľa článku 16 ods. 3.

Článok 46

Celková úroveň sankcií a sprievodných sankcií

Celková úroveň sankcií a sprievodných sankcií sa vypočíta takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že účinne zbavia zodpovedné subjekty ekonomických výhod, ktoré pre ne vyplývajú zo závažného porušovania predpisov, bez toho, aby bolo dotknuté legitímne právo na vykonávanie povolania. Na tento účel sa zohľadnia aj okamžité vynucovacie opatrenia prijaté podľa článku 43.

Článok 47

Zodpovednosť právnických osôb

1.  

Právnické osoby sú zodpovedné za závažné porušovanie predpisov, ak takéto porušovanie predpisov pácha v ich prospech akákoľvek fyzická osoba, konajúc individuálne alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, pričom má u právnickej osoby rozhodujúce postavenie, a to na základe:

a) 

oprávnenia na zastupovanie právnickej osoby alebo

b) 

oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby, alebo

c) 

oprávnenia vykonávať kontrolu u právnickej osoby.

2.  
Právnická osoba môže niesť zodpovednosť, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola vykonávaná fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 umožnila, aby fyzická osoba podliehajúca právomoci právnickej osoby spáchala závažné porušovanie predpisov v prospech tejto právnickej osoby.
3.  
Zodpovednosť právnickej osoby nevylučuje konanie proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo spolupáchateľmi príslušného porušovania.KAPITOLA X

VYKONÁVANIE USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA SPOZOROVANIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL, PRIJATÝCH URČITÝMI REGIONÁLNYMI ORGANIZÁCIAMI PRE RIADENIE RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA

Článok 48

Spozorovanie na mori

1.  
Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na rybolovné činnosti, ktoré podliehajú predpisom o spozorovaní na mori prijatým regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ktoré sú záväzné pre Spoločenstvo.
2.  
V prípade, že príslušný orgán členského štátu zodpovedný za inšpekciu na mori spozoruje rybárske plavidlo vykonávajúce činnosti, ktoré sa môžu považovať za NNN rybolov, ihneď podá hlásenie o spozorovaní. Toto hlásenie a výsledky vyšetrovaní vykonaných na týchto rybárskych plavidlách týmto členským štátom sa považujú za dôkaz na účely vykonávania mechanizmov identifikácie a vynucovania ustanovených v tomto nariadení.
3.  

V prípade, že kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo tretej krajiny spozoruje rybárske plavidlo vykonávajúce činnosti uvedené v odseku 2, môže zdokumentovať čo najviac informácií o tomto spozorovaní, napríklad:

a) 

názov a opis rybárskeho plavidla;

b) 

volací znak rybárskeho plavidla;

c) 

registračné číslo a v prípade potreby aj číslo Lloyds/IMO rybárskeho plavidla;

d) 

vlajkový štát rybárskeho plavidla;

e) 

polohu (zemepisnú šírku a dĺžku) v čase jeho prvej identifikácie;

f) 

dátum/čas UTC jeho prvej identifikácie;

g) 

fotografiu alebo fotografie rybárskeho plavidla na podloženie spozorovania;

h) 

všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa spozorovaných činností príslušného rybárskeho plavidla.

4.  
Hlásenia o spozorovaní sa bezodkladne zašlú príslušnému orgánu vlajkového členského štátu pozorujúceho rybárskeho plavidla, ktorý ich čo najskôr postúpi Komisii alebo ňou určenému orgánu. Komisia alebo ňou určený orgán bezodkladne informuje vlajkový štát spozorovaného rybárskeho plavidla. Komisia alebo ňou určený orgán potom zašle hlásenie o spozorovaní všetkým členským štátom a podľa potreby aj výkonným tajomníkom príslušných regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva na účely uskutočnenia ďalších krokov v súlade s opatreniami prijatými týmito organizáciami.
5.  
Členský štát, ktorý dostane od príslušného orgánu zmluvnej strany regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva hlásenie o spozorovaní uvádzajúce činnosti rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou, čo najskôr zašle hlásenie a všetky relevantné informácie Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý potom postúpi tieto informácie výkonnému tajomníkovi príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva na účely uskutočnenia ďalších vhodných krokov v súlade s opatreniami prijatými touto organizáciou.
6.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie ustanovenia prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou.

Článok 49

Odovzdávanie informácií o spozorovaných rybárskych plavidlách

1.  
Členské štáty, ktoré získajú vyhovujúco zdokumentované informácie o spozorovaných rybárskych plavidlách, ich bezodkladne zašlú Komisii alebo ňou určenému orgánu, a to v podobe určenej v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.
2.  
Komisia alebo ňou určený orgán preskúma aj vyhovujúco zdokumentované informácie o spozorovaných rybárskych plavidlách, ktoré im predložia občania, organizácie občianskej spoločnosti vrátane environmentálnych organizácií, ako aj osoby zastupujúce záujmy zainteresovaných strán v oblasti rybného hospodárstva alebo rybného obchodu.

Článok 50

Vyšetrovanie spozorovaných rybárskych plavidiel

1.  
Členské štáty začnú čo najskôr vyšetrovanie činností rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré boli spozorované v súlade s článkom 49.
2.  
Členské štáty informujú, pokiaľ možno elektronicky, Komisiu alebo ňou určený orgán o podrobnostiach začatia vyšetrovania a o všetkých podniknutých alebo plánovaných krokoch v súvislosti so spozorovanými rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou, a to podľa možnosti čo najskôr a v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia hlásenia o spozorovaní podľa článku 48 ods. 4. Hlásenia o pokroku vo vyšetrovaní činností spozorovaného rybárskeho plavidla sa poskytnú Komisii alebo ňou určenému orgánu v primeraných pravidelných intervaloch. Záverečná správa o výsledku po dokončení vyšetrovania sa zašle Komisii alebo ňou určenému orgánu.
3.  
Iné členské štáty ako dotknutý vlajkový členský štát v prípade potreby overia, či nahlásené spozorované rybárske plavidlá vykonávali svoje činnosti v morských vodách podliehajúcich ich súdnej právomoci, alebo či sa produkty rybolovu pochádzajúce z týchto plavidiel vyložili alebo doviezli na ich územie, a prešetria ich záznamy o dodržiavaní relevantných opatrení v oblasti ochrany a riadenia. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu alebo ňou určený orgán a dotknutý vlajkový členský štát o výsledku svojho overovania a vyšetrovania.
4.  
Komisia alebo ňou určený orgán zašle všetkým členským štátom informácie získané v súlade s odsekmi 2 a 3.
5.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly V nariadenia (ES) č. 2371/2002 a ustanovenia prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou.KAPITOLA XI

VZÁJOMNÁ POMOC

Článok 51

Vzájomná pomoc

1.  
Správne orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch spolupracujú navzájom, so správnymi orgánmi tretích krajín a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie tohto nariadenia.
2.  
Na účely odseku 1 sa zriadi systém vzájomnej pomoci, ktorý obsahuje automatizovaný informačný systém, „informačný systém o NNN rybolove“, ktorý spravuje Komisia alebo ňou určený orgán, na pomoc príslušným orgánom pri zabraňovaní NNN rybolovu, jeho vyšetrovaní a stíhaní.
3.  
Podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.KAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Vykonávanie

Opatrenia potrebné na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 53

Finančná podpora

Členské štáty môžu od dotknutých prevádzkovateľov žiadať, aby prispeli na náklady spojené s vykonávaním tohto nariadenia.

Článok 54

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002.
2.  

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 55

Povinnosti podávať správy

1.  
Každé dva roky zašlú členské štáty Komisii najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku správu o uplatňovaní tohto nariadenia.
2.  
Na základe správ predložených členskými štátmi a vlastných pozorovaní Komisia raz za tri roky vypracuje správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade.
3.  
Hodnotenie vplyvu tohto nariadenia na NNN rybolov uskutoční Komisia do 29. októbra 2013.

Článok 56

Zrušenia

Článok 28b ods. 2, články 28e, 28f, 28g a článok 31 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2847/93, nariadenie (ES) č. 1093/94, nariadenie (ES) č. 1447/1999, články 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c nariadenia (ES) č. 1936/2001 a články 26a, 28, 29, 30 a 31 nariadenia (ES) č. 601/2004 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2010.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 57

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M4
PRÍLOHA I

Zoznam produktov vyňatých z vymedzenia pojmu „produkty rybolovu“ stanoveného v článku 2 bode 8ex kapitola 3

ex  16 04

ex  16 05

produkty akvakultúry získané z plôdika alebo lariev

0302 91 00

ex 0302 99 00

0303 91 10

0303 91 90

ex 0303 99 00

0305 20 00

0305 72 00

ex 0305 79 00

ex  16 04

pečene, ikry, mliečie, rybie plutvy (okrem plutiev rýb triedy Chondrichthyes), hlavy, chvosty, vzduchové mechúry a ostatné jedlé rybie droby

0301 11 00

0301 19 00

živé ozdobné ryby

ex 0301 91

pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), živé, ulovené v sladkých vodách

ex 0301 92

úhory (Anguilla spp.), živé, ulovené v sladkých vodách

0301 93 00

kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), živé

ex 0301 99 11

lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), živé, ulovené v sladkých vodách

0301 99 17

ostatné sladkovodné ryby, živé

ex 0302 11

pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

ex 0302 13 00

lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

ex 0302 14 00

losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

ex 0302 19 00

ostatné lososovité ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

0302 71 00

tilapie (Oreochromis spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 72 00

sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 73 00

kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

ex 0302 74 00

úhory (Anguilla spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

0302 79 00

ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 89 10

ostatné sladkovodné ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

ex 0303 11 00

losos nerka (červený losos) (Oncorhynchus nerka), mrazený, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovený v sladkých vodách

ex 0303 12 00

ostatné lososy tichomorské (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

ex 0303 13 00

losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

ex 0303 14

pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

ex 0303 19 00

ostatné lososovité ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

0303 23 00

tilapie (Oreochromis spp.), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303 24 00

sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303 25 00

kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

ex 0303 26 00

úhory (Anguilla spp.), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, ulovené v sladkých vodách

0303 29 00

ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303 89 10

ostatné sladkovodné ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0304 31 00

čerstvé alebo chladené filé z tilapií (Oreochromis spp.)

0304 32 00

čerstvé alebo chladené filé zo sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33 00

čerstvé alebo chladené filé z ostrieža nílskeho (Lates niloticus)

ex 0304 39 00

čerstvé alebo chladené filé z kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhorov (Anguilla spp.), ulovených v sladkých vodách, a hadohlavcov (Channa spp.)

ex 0304 41 00

čerstvé alebo chladené filé z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho), ulovených v sladkých vodách

ex 0304 42

čerstvé alebo chladené filé zo pstruhov (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), ulovených v sladkých vodách

0304 49 10

čerstvé alebo chladené filé z ostatných sladkovodných rýb

ex 0304 51 00

rybie mäso (tiež mleté) iné ako rybie filé, čerstvé alebo chladené, z tilapií (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhorov (Anguilla spp.), ulovených v sladkých vodách, z ostrieža nílskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)

ex 0304 52 00

rybie mäso (tiež mleté) iné ako rybie filé, čerstvé alebo chladené, z lososovitých rýb, ulovených v sladkých vodách

0304 59 10

rybie mäso (tiež mleté) iné ako rybie filé, čerstvé alebo chladené, z iných sladkovodných rýb

0304 61 00

mrazené filé z tilapií (Oreochromis spp.)

0304 62 00

mrazené filé zo sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63 00

mrazené filé z ostrieža nílskeho (Lates niloticus)

ex 0304 69 00

mrazené filé z kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhorov (Anguilla spp.), ulovených v sladkých vodách, a hadohlavcov (Channa spp.)

ex 0304 81 00

mrazené filé z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho), ulovených v sladkých vodách

ex 0304 82

mrazené filé zo pstruhov (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), ulovených v sladkých vodách

0304 89 10

mrazené filé z ostatných sladkovodných rýb

ex 0304 93

rybie mäso (tiež mleté) iné ako rybie filé, mrazené, z tilapií (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhorov (Anguilla spp.), ulovených v sladkých vodách, z ostrieža nílskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)

0304 99 21

rybie mäso (tiež mleté) iné ako rybie filé, mrazené, z iných sladkovodných rýb

ex 0305 31 00

rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené, z tilapií (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhorov (Anguilla spp.), ulovených v sladkých vodách, z ostrieža nílskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)

ex 0305 39 10

rybie filé, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené, z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho), ulovených v sladkých vodách

ex 0305 39 90

rybie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené, z ostatných sladkovodných rýb

ex 0305 41 00

lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), údené, vrátane filé, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 43 00

pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), údené, vrátane filé, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 44 10

úhory (Anguilla spp.), údené, vrátane filé, ulovené v sladkých vodách

0305 44 90

tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), údené, vrátane filé

ex 0305 49 80

ostatné sladkovodné ryby, údené, vrátane filé

ex 0305 52 00

tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhory (Anguilla spp.), ulovené v sladkých vodách, ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), sušené, tiež solené, ale neúdené

ex 0305 59 85

ostatné sladkovodné sušené ryby, tiež solené, ale neúdené

ex 0305 64 00

tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhory (Anguilla spp.), ulovené v sladkých vodách, ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), v slanom náleve alebo solené, ale nesušené ani neúdené

ex 0305 69 50

lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), v slanom náleve alebo solené, ale nesušené ani neúdené, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 69 80

ostatné sladkovodné ryby, v slanom náleve alebo solené, ale nesušené ani neúdené

0306 19 10

sladkovodné raky, mrazené

ex 0306 31 00

langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ozdobné, živé

ex 0306 32 10

homáre (Homaru s spp.), ozdobné, živé

ex 0306 33 10

ex 0306 33 90

kraby, ozdobné, živé

ex 0306 34 00

nórske homáre (Nephrops norvegicus), ozdobné, živé

ex 0306 35 50

ex 0306 35 90

studenomilné krevety a garnáty (Pandalus spp., Crangon crangon), ozdobné, živé

ex 0306 36 10

krevety čeľade Pandalidae, iné ako krevety rodu Pandalus, ozdobné, živé

ex 0306 36 50

krevety rodu Crangon, iné ako krevety druhu Crangon crangon, ozdobné, živé

ex 0306 36 90

ostatné krevety, ozdobné, živé

0306 39 10

sladkovodné raky, živé, čerstvé alebo chladené

ex 0306 39 90

ostatné kôrovce, ozdobné, živé; kôrovce ulovené v sladkých vodách

0306 99 10

sladkovodné raky, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia

0307 11 10

0307 11 90

0307 12 00

0307 19 00

ustrice, tiež bez lastúr, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ustrice, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia

0307 21 10

hrebeňovky, vrátane hrebeňovky kráľovskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten, tiež bez lastúr, živé, čerstvé alebo chladené

0307 21 90

ostatné hrebeňovky a ostatné mäkkýše čeľade Pectinidae, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé alebo chladené

0307 22 10

0307 22 90

hrebeňovky, vrátane hrebeňovky kráľovskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten, tiež bez lastúr, mrazené

0307 22 95

ostatné hrebeňovky a ostatné mäkkýše čeľade Pectinidae, tiež bez lastúr alebo ulít, mrazené

0307 29 10

hrebeňovky, vrátane hrebeňovky kráľovskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten, tiež bez lastúr, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia

0307 29 90

ostatné hrebeňovky a ostatné mäkkýše čeľade Pectinidae, tiež bez lastúr alebo ulít, sušené, solené alebo v slanom náleve údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia

0307 31 10

0307 31 90

0307 32 10

0307 32 90

0307 39 20

0307 39 80

slávky (Mytilus spp., Perna spp.), tiež bez lastúr, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené slávky, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia

ex 0307 42

sépie a kalmáre, ozdobné, živé

ex 0307 51 00

chobotnice (Octopus spp.), ozdobné, živé

0307 60 00

slimáky, iné ako morské slimáky, tiež bez ulity, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené slimáky, iné ako morské slimáky, tiež bez ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia

0307 71 00

0307 72 10

0307 72 90

0307 79 00

lastúrniky, srdcovky a mušle (rody Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae), tiež bez lastúr, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené lastúrniky, srdcovky a mušle, tiež bez ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia

ex 0307 81 00

ex 0307 82 00

ušovce (Haliotis spp.) a strombusy (Strombus spp.), ozdobné, živé

0307 91 00

0307 92 00

0307 99 00

ostatné mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; ostatné údené mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia

ex 0308 11 00

ex 0308 21 00

ex 0308 30 80

ex 0308 90 10

vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, ozdobné, živé; sladkovodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše

0308 30 50

0308 30 80

medúzy (Rhopilema spp.)

0308 90 10

0308 90 50

0308 90 90

ostatné vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše

0309 10 00

0309 90 00

múčky, prášky a pelety z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

ex 1604 11 00

lososy, ulovené v sladkých vodách, pripravené alebo konzervované, celé alebo v kusoch, ale nemleté

ex 1604 17 00

úhory, ulovené v sladkých vodách, pripravené alebo konzervované, celé alebo v kusoch, ale nemleté

ex 1604 19 10

lososovité, iné ako lososy, ulovené v sladkých vodách, pripravené alebo konzervované, celé alebo v kusoch, ale nemleté

ex 1604 19 91

filé zo sladkovodných rýb, surové, len obalené šľahaným cestom alebo strúhankou, tiež predsmažené v oleji, mrazené

ex 1604 19 97

ostatné sladkovodné ryby, pripravené alebo konzervované, celé alebo v kusoch ale nemleté, iné ako rybie filé, surové, len obalené šľahaným cestom alebo strúhankou, tiež predsmažené v oleji, mrazené

ex 1604 20 10

lososy, ulovené v sladkých vodách, inak pripravené alebo konzervované (iné ako celé alebo v kusoch, ale nemleté)

ex 1604 20 30

lososovité, iné ako lososy, ulovené v sladkých vodách, inak pripravené alebo konzervované (iné ako celé alebo v kusoch, ale nemleté)

ex 1604 20 90

ostatné sladkovodné ryby, inak pripravené alebo konzervované (iné ako celé alebo v kusoch, ale nemleté)

1604 32 00

náhradky kaviáru

ex 1605 40 00

sladkovodné raky, pripravené alebo konzervované

1605 51 00

ustrice, pripravené alebo konzervované

1605 52 00

hrebeňovky, vrátane hrebeňovky kráľovskej, pripravené alebo konzervované

1605 53 10

1605 53 90

slávky, pripravené alebo konzervované

1605 56 00

lastúrniky, srdcovky a mušle, pripravené alebo konzervované

1605 58 00

slimáky, iné ako morské slimáky, pripravené alebo konzervované

ex 1605 59 00

ostatné mäkkýše [okrem strombusov (Strombus spp.)], pripravené alebo konzervované

1605 63 00

medúzy, pripravené alebo konzervované

1605 69 00

ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

▼B
PRÍLOHA II

Osvedčenie Európskeho spoločenstva o úlovku a spätnom vývoze