EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0589-20170711

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/2017-07-11

02008R0589 — SK — 11.07.2017 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 589/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia

(Ú. v. ES L 163 24.6.2008, s. 6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 598/2008 z 24. júna 2008,

  L 164

14

25.6.2008

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 557/2010 z 24. júna 2010,

  L 159

13

25.6.2010

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 342/2013 zo 16. apríla 2013,

  L 107

4

17.4.2013

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 458/2013 zo 16. mája 2013,

  L 133

17

17.5.2013

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017,

  L 171

113

4.7.2017
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 589/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajciaČlánok 1

Vymedzenie pojmov

V prípade potreby sa uplatňujú vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 a v bodoch 5 a 7.3. prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Okrem toho sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto pojmy:

a) „obal“ znamená obal obsahujúci vajcia triedy A alebo B, s výnimkou prepravných obalov a kontajnerov pre priemyselné vajcia;

b) „predaj voľne ložených vajec“ znamená ponuku vajec na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi inak ako v obaloch;

c) „zberné zariadenie“ znamená zariadenie registrované v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 na zber vajec od výrobcu na účely ich dodávky do triediarne, na trh predávajúci výhradne veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne, alebo potravinárskemu a nepotravinárskemu priemyslu;

d) „odporúčaný dátum predaja“ znamená maximálnu lehotu na dodanie vajec konečnému spotrebiteľovi v súlade s bodom 3 kapitoly I oddielu X prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

e) „potravinársky priemysel“ znamená zariadenie, ktoré vyrába vaječné výrobky určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou zariadení spoločného stravovania;

f) „nepotravinársky priemysel“ znamená podnik, ktorý vyrába výrobky obsahujúce vajcia neurčené na ľudskú spotrebu;

g) „zariadenia spoločného stravovania“ znamená subjekty uvedené v článku 1 ods. 2 smernice 2000/13/ES;

h) „priemyselné vajcia“ znamená vajcia, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu;

▼M4

i) „šarža“ znamená balené alebo voľne ložené vajcia z jedného a toho istého miesta produkcie alebo triediarne a baliarne, ktoré sa nachádzajú na jednom mieste, s jedným a tým istým dátumom znášky, dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom balenia, s rovnakou metódou chovu a, v prípade triedených vajec, s rovnakou akostnou a hmotnostnou triedou;

▼B

j) „opätovné balenie“ znamená fyzický prenos vajec do iného obalu alebo opätovné značenie obalu už obsahujúceho vajcia;

k) „vajcia“ znamená vajcia v škrupine, okrem rozbitých, inkubovaných alebo uvarených vajec, ktoré zniesli sliepky druhu Gallus gallus, a sú vhodné na priamu ľudskú spotrebu alebo na prípravu výrobkov z vajec;

l) „rozbité vajcia“ znamená vajcia, ktoré majú porušenú škrupinu a blany a v dôsledku toho viditeľný obsah;

m) „inkubované vajcia“ znamená vajcia od momentu, keď boli vložené do inkubátora;

n) „uvádzanie na trh“ je uchovávanie vajec na účely predaja vrátane ponúkania na predaj, skladovania, balenia, označovania, dodávky alebo akákoľvek formy presunu, či už bezodplatne, alebo za protihodnotu;

o) „prevádzkovateľ“ je výrobca alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na uvádzaní vajec na trh;

p) „miesto produkcie“ je zariadenie na chov nosníc registrované v súlade so smernicou Komisie 2002/4/ES ( 1 );

q) „triediareň“ znamená triediareň v zmysle nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorá je schválená v súlade s článkom 5 ods. 2 tohto nariadenia a v ktorej sa vajcia triedia podľa akosti a hmotnosti;

r) „konečný spotrebiteľ“ znamená posledný spotrebiteľ potravín, ktorý nevyužíva tieto potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej obchodnej operácie alebo činnosti;

s) „kód výrobcu“ znamená rozlišovacie číslo miesta produkcie podľa bodu 2 prílohy k smernici 2002/4/ES.

Článok 2

Kvalitatívne vlastnosti vajec

1.  Vajcia triedy A majú tieto kvalitatívne vlastnosti:

a) škrupina a blana: čisté, nepoškodené, bežného tvaru;

b) vzduchová bublina: výška nepresahujúca 6 mm, stabilná, v prípade vajec určených na uvádzanie na trh s označením „extra“ však nesmie nepresiahnuť 4 mm;

c) žĺtok: viditeľný pri presvecovaní len ako tieň, bez zreteľného ohraničenia, pri otočení vajca sa jemne hýbe a vráti sa do stredu;

d) bielok: číry, priesvitný;

e) zárodok: bez známok vývoja;

f) cudzorodé látky: neprípustné;

g) cudzí zápach: neprípustný.

2.  Vajcia triedy A sa pred triedením ani po triedení neumývajú ani nečistia, s výnimkou prípadov podľa ustanovení článku 3.

3.  Vajcia triedy A nie sú v prevádzkových priestoroch alebo technických zariadeniach, v ktorých je teplota umelo udržiavaná na vyššej úrovni ako + 5 °C, nijako uchovávané ani chladené. Avšak vajcia, ktoré boli počas prepravy uskladnené pri nižšej teplote ako 5 °C počas menej ako 24 hodín alebo na predajnom mieste počas menej ako 72 hodín, sa nesmú považovať za chladené.

4.  Vajcia triedy B sú vajcia, ktoré nevykazujú kvalitatívne vlastnosti uvedené v odseku 1. Vajcia triedy A, ktoré už tieto vlastnosti nevykazujú, sa môžu zatriediť do triedy B.

Článok 3

Umyté vajcia

1.  Členské štáty, ktoré k 1. júnu 2003 udelili triediarňam oprávnenie umývať vajcia, v tom môžu pokračovať aj naďalej za predpokladu, že prevádzka daných triediarní prebieha v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami pre umývacie systémy pre vajcia. Umyté vajcia sa môžu uvádzať na trh len v tých členských štátoch, v ktorých boli vydané takéto oprávnenia.

2.  Členské štáty uvedené v odseku 1 podporujú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 852/2004 prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri vypracúvaní vnútroštátnych usmernení na osvedčené postupy pre umývacie systémy pre vajcia.

Článok 4

Triedenie vajec triedy A podľa hmotnosti

1.  Vajcia triedy A sa podľa hmotnosti delia do týchto tried:

a) XL – veľmi veľké: hmotnosť ≥ 73 g;

b) L – veľké: hmotnosť ≥ 63 g a < 73 g;

c) M – stredné: hmotnosť ≥ 53 g a < 63 g;

d) S – malé: hmotnosť < 53 g.

2.  Hmotnostné triedy sa označia príslušnými písmenami alebo výrazmi vymedzenými v odseku 1 alebo kombináciou oboch, prípadne je možné ich doplniť príslušným hmotnostným rozpätím. Sú prípustné aj ďalšie údaje za predpokladu, že ich nie je možné zameniť s písmenami alebo výrazmi vymedzenými v odseku 1 a sú v súlade so smernicou 2000/13/ES.

3.  Odchylne od odseku 1, ak sú vajcia triedy A rozdielnej veľkosti balené spolu v jednom obale, minimálna čistá hmotnosť vajec sa udáva v gramoch a na vonkajšej časti obalu sa uvádza údaj „vajcia rozdielnej veľkosti“ alebo rovnocenný výraz.

Článok 5

Triediarne

1.  Vajcia sa triedia a balia a obaly sa označujú len v triediarňach.

Iba podniky, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tomto článku, získajú oprávnenie ako triediarne.

2.  Príslušný orgán vydá oprávnenie triediť vajcia triediarňam a pridelí kód triediarne každému prevádzkovateľovi, ktorý disponuje prevádzkovými priestormi a technickými zariadeniami, ktoré sú vhodné na účely triedenia vajec podľa akosti a hmotnosti. Triediarne, ktoré sa využívajú výlučne v potravinárskom a nepotravinárskom priemysle, nemusia disponovať vhodným technickým vybavením na triedenie vajec podľa hmotnosti.

Príslušný orgán udelí triediarni kód triediarne, ktorý sa začína identifikačným kódom príslušného členského štátu uvedeným v bode 2.2. prílohy k smernici 2002/4/ES.

3.  Triediarne disponujú technickým vybavením potrebným na zabezpečenie správneho zaobchádzania s vajciami. To prípadne zahŕňa:

a) vhodné zariadenie na presvecovanie vajec, automatické alebo so stálou obsluhou, umožňujúce samostatné skúšanie kvality každého vajca alebo iné prispôsobené zariadenie;

b) zariadenie na meranie výšky vzduchovej bubliny;

c) zariadenie na triedenie vajec podľa hmotnosti;

d) jednu alebo viac kontrolných váh na váženie vajec;

e) zariadenie na označovanie vajec.

4.  Oprávnenie uvedené v odseku 1 a 2 môže byť kedykoľvek odňaté, ak podmienky ustanovené v tomto článku už nie sú splnené.

Článok 6

Lehoty na triedenie, označovanie, balenie vajec a označovanie obalov

1.  Vajcia sa triedia, označujú a balia do desiatich dní po znáške.

2.  Vajcia uvádzané na trh v súlade s článkom 14 sa triedia, označujú a balia do štyroch dní po znáške.

3.  Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 12 ods. 1 písm. d) sa označuje v čase balenia v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2000/13/ES.

Článok 7

Údaje uvádzané na prepravných obaloch

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 nariadenia (ES) č. 178/2002, uvedie výrobca na mieste produkcie na každom prepravnom obale obsahujúcom vajcia tieto údaje:

a) názov a adresu výrobcu;

b) kód výrobcu;

c) počet vajec a/alebo ich hmotnosť;

d) dátum alebo obdobie znášky;

e) dátum odoslania.

V prípade triediarní, do ktorých sa dodávajú nebalené vajcia z ich vlastných jednotiek produkcie nachádzajúcich sa na rovnakom mieste, sa označenie prepravných obalov údajmi môže uskutočniť v triediarňach.

2.  Údaje uvedené v odseku 1 platia pre prepravné obaly a sú obsiahnuté v sprievodných dokladoch. Kópiu týchto dokladov uchováva prevádzkovateľ, ktorému boli vajcia dodané. Originály sprievodných dokladov sa uchovávajú v triediarni, v ktorej sa vajcia triedia.

V prípade, že sa dávky dodávané do zberného zariadenia rozdeľujú na dodávky pre viac ako jedného prevádzkovateľa, môžu byť sprievodné doklady nahradené príslušnými etiketami na prepravných kontajneroch za predpokladu, že obsahujú údaje uvedené v odseku 1.

3.  Údaje uvedené v odseku 1 pre prepravné obaly sa nemenia a zostávajú na prepravnom obale až do vybratia vajec z obalu na účely ich bezprostredného triedenia, označovania, balenia a ďalšieho spracovania.

Článok 8

Označovanie vajec v prípade cezhraničných dodávok

1.  Vajcia dodávané z miesta produkcie do zberného zariadenia, triediarne alebo nepotravinárskeho priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, sa označujú kódom výrobcu predtým, ako opustia miesto produkcie.

2.  Členský štát, na území ktorého sa nachádza miesto produkcie, môže oslobodiť výrobcu od požiadavky ustanovenej v odseku 1, ak podpísal dodávateľskú zmluvu s triediarňou v inom členskom štáte, ktorý vyžaduje označovanie v súlade s týmto nariadením. Takéto oslobodenie je možné udeliť len na žiadosť oboch príslušných prevádzkovateľov a po predchádzajúcom písomnom súhlase členského štátu, v ktorom sa triediareň nachádza. V takýchto prípadoch sa k zásielke prikladá kópia dodávateľskej zmluvy.

3.  Dodávateľská zmluva uvedená v odseku 2 musí mať trvanie minimálne jeden mesiac.

4.  Kontrolné orgány príslušného členského štátu a všetkých tranzitných členských štátov, uvedené v článku 24, sú informované pred udelením oslobodenia ustanoveného v odseku 2 tohto článku.

5.  Vajcia triedy B, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, sa označujú v súlade s druhým pododsekom bodu 1 oddielu III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v prípade potreby sa na nich uvádza údaj v súlade s článkom 10 tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo ich ľahké odlíšenie od vajec triedy A.

Článok 9

Kód výrobcu

1.  Kód výrobcu pozostáva z čísel a písmen ustanovených v bode 2 prílohy k smernici 2002/4/ES. Musí byť jasne viditeľný, ľahko čitateľný a minimálne 2 mm vysoký.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 1 oddielu III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, nie je označovanie kódom výrobcu povinné, ak nie je z technických dôvodov možné označiť prasknuté alebo znečistené vajcia.

Článok 10

Údaje na vajciach triedy B

Údaj uvedený v bode 1 oddiele III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 má podobu kruhu s priemerom minimálne 12 mm, v ktorom je písmeno „B“ vysoké minimálne 5 mm, alebo jasne viditeľného farebného bodu s priemerom minimálne 5 mm.

▼M1

Článok 11

Označovanie vajec dodávaných priamo do potravinárskeho priemyslu

1.  Pokiaľ sa v hygienických predpisoch neustanovuje inak, môžu členské štáty prevádzkovateľov na ich žiadosť oslobodiť od povinnosti označovania ustanovenej v časti A bode III ods. 1 prílohy XIV a v časti A bode IV ods. 3 prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ak sa vajcia dodávajú priamo z miesta produkcie potravinárskemu priemyslu.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1:

a) členské štáty, v ktorých je zriadené miesto produkcie, ešte pred uskutočnením akýchkoľvek dodávok náležite informujú príslušné orgány príslušných členských štátov o udelení výnimky z označovania;

b) ak sa výnimka týka dodávateľa nachádzajúceho sa v tretej krajine, vajcia sa priemyslu dodávajú len pod podmienkou, že ich konečné miesto určenia s ohľadom na spracovanie skontrolovali príslušné orgány členského štátu udeľujúceho výnimku;

c) za dodávku plne zodpovedá prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý sa tým zaväzuje vajcia výhradne len spracovať.

▼B

Článok 12

Označovanie obalov

1.  Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A sa uvádzajú tieto jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje:

a) kód triediarne;

b) trieda akosti, obaly sa označujú buď slovami „trieda A“, alebo písmenom „A“ samostatne alebo v kombinácii so slovom „čerstvé“;

c) hmotnostná trieda v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia;

d) dátum minimálnej trvanlivosti v súlade s článkom 13 tohto nariadenia;

e) slovné spojenie „umyté vajcia“ v prípade vajec umytých v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;

f) odporúčanie pre spotrebiteľov uchovávať vajcia po nákupe v chlade, čo je osobitnou podmienkou skladovania v súlade s článkom 3 ods. 1 bodom 6 smernice 2000/13/ES.

2.  Okrem požiadaviek ustanovených v odseku 1 sa na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o spôsobe chovu.

Na označenie spôsobu chovu sa používajú len tieto výrazy:

a) v prípade konvenčného chovu, výrazy ustanovené v časti A prílohy I, a to len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky ustanovené v prílohe II,

b) v prípade ekologickej výroby, výrazy ustanovené v článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 ( 2 ).

Význam kódu výrobcu sa vysvetľuje na obale alebo vnútri obalu.

Ak sa nosnice chovajú v systémoch produkcie v súlade s požiadavkami ustanovenými v kapitole III smernice 1999/74/ES, označenie spôsobu chovu sa môže doplniť aj jedným z údajov uvedených v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.  Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne technické opatrenia, ktoré presahujú minimálne požiadavky ustanovené v prílohe II a ktoré je možné uplatniť len na výrobcov príslušného členského štátu, ak sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

4.  Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy B sa uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a) kód triediarne;

b) trieda akosti, obaly sa označujú buď slovami „trieda B“, alebo písmenom „B“;

c) dátum balenia.

5.  Členské štáty môžu v prípade obalov obsahujúcich vajcia produkované na ich území vyžadovať, aby sa etikety upevňovali tak, že sa pri otváraní obalu roztrhnú.

Článok 13

Vyznačenie dátumu minimálnej trvanlivosti

Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 3 ods. 1 bode 5 smernice 2000/13/ES sa stanovuje najneskôr na 28 dní po znáške. Ak sa uvádza obdobie znášky, dátum minimálnej trvanlivosti sa stanoví od prvého dňa tohto obdobia.

Článok 14

Obaly označené ako „extra“

1.  Slová „extra“ alebo „extra čerstvé“ sa môžu na obaloch obsahujúcich vajcia triedy A používať ako doplňujúce kvalitatívne údaje až do deviateho dňa po znáške vajec.

2.  Ak sa používajú údaje uvedené v odseku 1, uvádzajú sa na obale jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o dátume znášky a lehote deviatich dní.

Článok 15

Označenie metódy kŕmenia nosníc

Ak sa uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc, platia tieto minimálne požiadavky:

a) obilniny sa ako zložka krmiva môžu uvádzať, len ak tvoria aspoň 60 % hmotnosti danej kŕmnej zmesi, ktorá obsahuje maximálne 15 % vedľajších produktov obilnín;

b) bez toho, aby bola dotknutá minimálna požiadavka 60 % uvedená v písmene a), ak sa uvádza špecifická obilnina, musí tvoriť aspoň 30 % použitej kŕmnej zmesi. Ak sa uvádza viac ako jedna obilnina, každá musí tvoriť aspoň 5 % kŕmnej zmesi.

Článok 16

Údaje, ktoré sa majú uvádzať v prípade predaja voľne ložených vajec

V prípade predaja voľne ložených vajec sa uvádzajú tieto pre spotrebiteľa jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje:

a) trieda akosti;

b) hmotnostná trieda v súlade s článkom 4;

c) údaj o spôsobe chovu rovnocenný údaju uvedenému v článku 12 ods. 2;

d) vysvetlenie významu kódu výrobcu;

e) dátum minimálnej trvanlivosti.

Článok 17

Kvalita obalov

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v kapitole X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, musia byť obaly odolné proti nárazom, suché, čisté, v dobrom stave a vyrobené z materiálov, ktoré chránia vajcia pred cudzími zápachmi a rizikom zhoršenia kvality.

Článok 18

Priemyselné vajcia

Priemyselné vajcia sa na trh uvádzajú v obaloch s červenou páskou alebo etiketou.

Na týchto páskach a etiketách sa uvádza:

a) názov a adresa prevádzkovateľa, ktorému sú vajcia určené;

b) názov a adresa prevádzkovateľa, ktorý vajcia odoslal;

c) výraz „priemyselné vajcia“ veľkými 2 cm vysokými písmenami a výraz „nevhodné na ľudskú spotrebu“ písmenami vysokými minimálne 8 mm.

Článok 19

Opätovné balenie

Balené vajcia triedy A sa môžu opätovne baliť len v triediarňach. Každé balenie obsahuje len vajcia z jednej dávky.

Článok 20

Záznamy, ktoré majú uchovávať výrobcovia

1.  Výrobcovia vedú záznamy s údajmi týkajúcimi sa spôsobov chovu, pričom pri každom použitom spôsobe chovu špecifikujú:

a) dátum zaradenia do chovu, vek pri zaradení do chovu a počet nosníc;

b) dátum vyradenia a počet vyradených nosníc;

c) dennú produkciu vajec;

d) počet a/alebo hmotnosť predaných alebo iným spôsobom dodaných vajec za deň;

e) názvy a adresy odberateľov.

2.  Ak je metóda kŕmenia uvedená v súlade s článkom 15 tohto nariadenia, výrobcovia bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v časti A oddiele III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 852/2004, vedú záznamy s údajmi, pričom pri každej použitej metóde kŕmenia špecifikujú:

a) množstvo a druh krmiva dodaného alebo pripraveného na mieste;

b) dátum dodania krmiva.

3.  V prípade, že výrobca používa na jednom mieste produkcie rozdielne spôsoby chovu, údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa rozčlenia podľa jednotlivých hál.

4.  Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach výrobcovia na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odsekov 1 a 2.

Článok 21

Záznamy, ktoré majú uchovávať zberné zariadenia

1.  Zberné zariadenia vedú samostatné údaje podľa spôsobu chovu a dňa:

a) o množstve zozbieraných vajec, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením názvu, adresy a kódu výrobcu, a o dátume alebo období znášky;

b) o množstve netriedených vajec dodaných do príslušnej triediarne, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením názvu, adresy, kódu triediarne a dátumu alebo obdobia znášky.

2.  Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach zberné zariadenia na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odseku 1.

Článok 22

Záznamy, ktoré majú uchovávať triediarne

1.  Triediarne vedú samostatné údaje podľa spôsobu chovu a dňa:

a) o množstve k nim dodaných netriedených vajec, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením názvu, adresy a kódu výrobcu, ako aj dátumu alebo obdobia, znášky;

b) o množstve podľa kvality a hmotnosti, po zatriedení vajec;

c) o množstve dodaných triedených vajec z iných triediarní, s uvedením kódu daných triediarní a dátumu minimálnej trvanlivosti;

d) o množstve netriedených vajec dodaných do iných triediarní, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením kódu daných triediarní a dátumu alebo obdobia znášky;

e) o počte a/alebo hmotnosti dodaných vajec, podľa kvality a hmotnosti, dátumu balenia v prípade vajec triedy B alebo dátumu minimálnej trvanlivosti v prípade vajec triedy A a podľa odberateľov s uvedením ich názvu a adresy.

Triediarne aktualizujú svoje záznamy fyzických zásob každý týždeň.

2.  Ak sa na vajciach triedy A a na ich obaloch uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc v súlade s článkom 15, triediarne, ktoré používajú tieto údaje, vedú samostatné záznamy v súlade s odsekom 1.

3.  Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach triediarne na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odsekov 1 a 2.

Článok 23

Lehoty na uchovávanie záznamov

Záznamy a zoznamy uvedené v článku 7 ods. 2 a v článkoch 20, 21 a 22 sa uchovávajú odo dňa ich vyhotovenia počas obdobia minimálne dvanástich mesiacov.

Článok 24

Kontroly

1.  Členské štáty určia kontrolné útvary, ktoré budú kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia.

▼M3

2.  Kontrolné útvary uvedené v odseku 1 kontrolujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, podľa potreby v rôznych fázach uvádzania na trh. Kontroly sa vykonávajú náhodným výberom vzoriek, ako aj na základe analýzy rizík, pričom sa do úvahy berie druh a kapacita príslušného zariadenia, ako aj predchádzajúce záznamy prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dodržiavanie obchodných noriem pre vajcia.

▼B

3.  V prípade vajec triedy A dovážaných z tretích krajín sa kontroly ustanovené v odseku 2 uskutočnia v čase colného odbavenia a pred prepustením do voľného obehu.

Vajcia triedy B dovážané z tretích krajín sa prepustia do voľného obehu, len keď sa pri colnom odbavení overí, že ich konečné miesto určenia je spracovateľský priemysel.

4.  Odhliadnuc od náhodného výberu vzoriek sú prevádzkovatelia kontrolovaní s frekvenciou, ktorú stanovia kontrolné orgány na základe analýzy rizík podľa odseku 2 s prihliadnutím prinajmenšom na:

a) výsledky predchádzajúcich kontrol;

b) komplexnosť štruktúry uvádzania vajec na trh;

c) stupeň segmentácie vo výrobnom zariadení alebo triediarni;

d) množstvo vyprodukovaných alebo zabalených vajec;

e) podstatné zmeny v type produkovaných alebo spracúvaných vajec alebo v spôsobe uvádzania na trh v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

5.  Kontroly sa vykonávajú pravidelne a neohlásene. Záznamy uvedené v článkoch 20, 21 a 22 sa kontrolnému orgánu poskytnú k dispozícii hneď na prvé vyžiadanie.

Článok 25

Rozhodnutia o nedodržaní ustanovení

1.  Rozhodnutia kontrolných orgánov na základe kontrol ustanovených v článku 24, ktoré sa týkajú nedodržania ustanovení tohto nariadenia, sa môžu prijímať len v súvislosti s celou kontrolovanou dávkou.

2.  Ak sa kontrolovaná dávka považuje za nevyhovujúcu tomuto nariadeniu, kontrolný orgán zakáže jej uvádzanie na trh alebo jej dovoz v prípade, že dávka pochádza z tretej krajiny, a to až dovtedy, kým nie je k dispozícii dôkaz o tom, že dávka už spĺňa ustanovenia tohto nariadenia.

3.  Kontrolný orgán, ktorý vykonal kontrolu, overí, či táto dávka bola uvedená alebo sa uvádza do súladu s týmto nariadením.

Článok 26

Tolerancie týkajúce sa nedostatkov kvality

1.  Pri kontrole dávok vajec triedy A sú prípustné tieto tolerancie:

a) v triediarni, bezprostredne pred odoslaním: 5 % vajec s nedostatkami kvality;

b) na ostatných úrovniach uvádzania na trh: 7 % vajec s nedostatkami kvality.

2.  V prípade vajec uvádzaných na trh s označením „extra“ alebo „extra čerstvé“ nie je v čase kontroly balenia alebo dovozu prípustná žiadna tolerancia vzhľadom na výšku vzduchovej bubliny.

3.  V prípade, že kontrolovaná dávka obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 27

Tolerancie týkajúce sa hmotnosti vajec

1.  Okrem prípadov ustanovených v článku 4 ods. 3 je pri kontrole dávky vajec triedy A prípustná tolerancia vzhľadom na hmotnosť jednotlivých vajec. Takáto dávka môže obsahovať maximálne 10 % vajec hmotnostnej triedy bezprostredne nižšej, príp. vyššej, ako je hmotnostná trieda vyznačená na obale, avšak maximálne 5 % vajec z bezprostredne nižšej hmotnostnej triedy.

2.  V prípade, že kontrolovaná dávka obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 28

Tolerancie týkajúce sa označovania vajec

Pri kontrole dávok a obalov je prípustná tolerancia 20 % vajec s nečitateľným označením.

Článok 29

Vajcia určené na vývoz do tretích krajín

Vajcia balené a určené na vývoz môžu spĺňať iné požiadavky ako požiadavky ustanovené prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v tomto nariadení, pokiaľ ide o kvalitu, označovanie a etiketovanie, alebo ďalšie požiadavky.

Článok 30

Dovážané vajcia

1.  V hodnotení rovnocennosti pravidiel podľa bodu 1 oddielu IV časti A prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa posúdi, či prevádzkovatelia v príslušnej tretej krajine spĺňajú požiadavky ustanovené v tomto nariadení. Pravidelne sa aktualizuje.

Komisia uverejní výsledky hodnotenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Vajcia dovážané z tretích krajín sa jasne a čitateľne označujú v krajine pôvodu kódom krajiny podľa ISO 3166.

3.  V prípade, že neexistujú dostatočné záruky rovnocennosti pravidiel uvedené v bode 3 oddielu IV časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, obaly s vajcami dovážanými z príslušných tretích krajín majú na vonkajšej strane jasne viditeľný a ľahko čitateľný údaj o:

a) krajine pôvodu;

b) spôsobe chovu („norma, ktorá nie je normou ES“).

▼M6 —————

▼B

Článok 32

Oznamovanie porušení

Členské štáty oznamujú Komisii elektronicky do piatich pracovných dní porušenia, ktoré zistili kontrolné orgány, alebo akékoľvek vážne podozrenie na takéto porušenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť obchodovanie s vajcami vnútri Spoločenstva. Obchodovanie vnútri Spoločenstva sa považuje za negatívne ovplyvnené najmä v prípade vážnych porušení zo strany prevádzkovateľov, ktorí produkujú alebo uvádzajú na trh vajcia na účely ich predaja v inom členskom štáte.

Článok 33

Výnimka pre francúzske zámorské departementy

1.  Odchylne od článku 2 ods. 3 sa vajcia určené na maloobchodný predaj vo francúzskych zámorských departementoch môžu odosielať do týchto departementov chladené. V takom prípade je možné lehotu pre odporúčaný dátum predaja predĺžiť na tridsaťtri dní.

2.  V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 12 a 16 uvádza slovné spojenie „chladené vajcia“ a na vonkajšej strane obalu sa uvádzajú údaje o chladení.

Rozlišujúcim znakom pre „chladené vajcia“ je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany minimálne 10 mm.

Článok 34

Výnimky pre určité regióny Fínska

Vajcia, ktoré v regiónoch uvedených v prílohe III predáva výrobca priamo maloobchodníkom, sú oslobodené od požiadaviek prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia. Metóda chovu však musí byť riadne vyznačená v súlade s článkom 12 ods. 2 a s článkom 16 písm. c) tohto nariadenia.

Článok 35

Hodnotenie postupov súvisiacich s nepovinným označovaním

Najneskôr do 31. decembra 2009 Komisia prehodnotí používanie nepovinného označovania v súlade s článkom 12 ods. 2 posledným pododsekom s cieľom zmeniť v prípade potreby toto označovanie na povinné.

Článok 36

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takto ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

▼M2

Článok 37

Oznámenia

1.  Na žiadosť Komisie členské štáty oznamujú ostatným členským štátom navzájom a Komisii informácie potrebné pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 ( 3 ).

▼B

Článok 38

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 557/2007 sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2008.

Odkazy na zrušené nariadenie a na nariadenie (ES) č. 1028/2006 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a vysvetľujú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe IV.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Článok 33 sa uplatňuje do 30. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IČASŤ A

Výrazy uvedené v článku 12 ods. 2 druhom pododseku písm. a)

Kód jazyky

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

▼M5

HR

„Jaja iz slobodnog uzgoja“

„Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja“

„Jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja“

▼B

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“ČASŤ B

Výrazy uvedené v článku 12 ods. 2 štvrtom pododseku

Kód jazyky

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

▼M5

HR

„Obogaćeni kavezi“

▼B

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“
PRÍLOHA II

Minimálne požiadavky na systémy produkcie v prípade rôznych spôsobov chovu nosníc

1. „Vajcia z chovu na voľnom výbehu“ sa musia produkovať v prevádzkach, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky ustanovené v článku 4 smernice Rady 1999/74/ES.

Musia byť splnené najmä tieto podmienky:

a) sliepky musia mať nepretržite počas celého dňa prístup k voľnému výbehu. Táto požiadavka však nebráni výrobcovi v tom, aby v ranných hodinách na určitý čas obmedzil prístup týmto druhom v súlade s bežnými osvedčenými poľnohospodárskymi postupmi a najmä v súlade s osvedčenými postupmi chovu.

V prípade iných obmedzení, vrátane veterinárnych obmedzení, prijatých na základe právnych predpisov Spoločenstva na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat, ktorými sa obmedzuje prístup sliepok k voľnému výbehu, sa môžu vajcia počas trvania obmedzenia naďalej uvádzať na trh ako „vajcia z chovu na voľnom výbehu“, v žiadnom prípade však nie dlhšie ako dvanásť týždňov;

b) výbehy, do ktorých majú sliepky prístup, musia byť z väčšej časti pokryté vegetáciou a nesmú sa používať na iné účely okrem sadov, drevinových porastov a na pasenie dobytka, ak je toto posledne uvedené používanie povolené príslušnými orgánmi;

c) hustota zvierat vo výbehu je vždy maximálne 2 500 sliepok na hektár plochy dostupnej pre sliepky alebo jedna sliepka na 4 m2. Ak má však každá sliepka k dispozícii aspoň 10 m2 a uskutočňuje sa rotácia, pričom sliepky majú voľný prístup na celú plochu počas životnosti kŕdľa, v každom výbehu musí byť kedykoľvek zabezpečených aspoň 2,5 m2 na jednu sliepku;

d) výbehy nesmú presiahnuť okruh 150 m od najbližšieho otvoru haly. Je však prípustné rozšírenie až do 350 m od najbližšieho otvoru budovy, ak je po celom výbehu rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov, t. j. aspoň štyri prístrešky na hektár, v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 písm. b) bodu ii) smernice 1999/74/ES.

2. „Vajcia z podstieľkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov chovu, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky ustanovené v článku 4 smernice Rady 1999/74/ES.

3. „Vajcia z klietkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov chovu, ktoré spĺňajú prinajmenšom:

a) podmienky ustanovené v článku 5 smernice 1999/74/ES do 31. decembra 2011 alebo

b) podmienky ustanovené v článku 6 smernice 1999/74/ES.

4. Členské štáty môžu povoliť výnimky z bodov 1 a 2 tejto prílohy pre zariadenia s menej ako 350 nosnicami alebo s chovom plemenných nosníc, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. d) druhej vete a v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. e), v článku 4 ods. 1 bode 2, v článku 4 ods. 1 bode 3 písm. a) bode i) a v článku 4 ods. 1 bode 3 písm. b) bode i) smernice 1999/74/ES.
PRÍLOHA III

Regióny Fínska uvedené v článku 34

Nasledujúce provincie:

 Laponsko,

 Oulu,

 regióny Severnej Karélie a Severného Sava v provincii Východného Fínska,

 Alandy.
PRÍLOHA IVTabuľka zhody uvedená v článku 38

Nariadenie (ES) č. 1028/2006

Nariadenie (ES) č. 557/2007

Toto nariadenie

Článok 1 prvý pododsek

Článok 1 prvý pododsek

Článok 1 druhý pododsek, úvodná veta

Článok 1 druhý pododsek, úvodná veta

Článok 1 druhý pododsek písm. a) až j)

Článok 1 druhý pododsek písm. a) až j)

Článok 2 body 1 až 9

Článok 1 druhý pododsek písm. k) až s)

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1 druhý pododsek

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2 prvý pododsek

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2 druhý pododsek

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 4

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11 ods. 2

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

Článok 14

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 17

Článok 18

Článok 18

Článok 19

Článok 19

Článok 20

Článok 20

Článok 21

Článok 21

Článok 22

Článok 22

Článok 23

Článok 23

Článok 7

Článok 24 ods. 1, 2 a 3

Článok 24

Článok 24 ods. 4 a 5

Článok 25

Článok 25

Článok 26

Článok 26

Článok 27

Článok 27

Článok 28

Článok 28

Článok 29

Článok 29

Článok 30

Článok 30

Článok 31

Článok 31

Článok 32

Článok 32

Článok 33

Článok 33

Článok 34

Článok 34

Článok 35

Článok 35

Článok 8

Článok 36

Článok 9

Článok 37

Článok 36

Článok 38

Článok 37

Článok 39

PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA V( 1 ) Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44.

( 2 ) Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

Top