EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0504-20160101

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008 , ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/504/2016-01-01

02008R0504 — SK — 01.01.2016 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 504/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 149, 7.6.2008, p.3)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015,

L 59

1

3.3.2015

Top