EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0451-20190726

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/2019-07-26

02008R0451 — SK — 26.07.2019 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 145 4.6.2008, s. 65)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014,

  L 336

1

22.11.2014

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa zavádza nová spoločná CPA v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečil súlad s ekonomickou realitou a vzájomná porovnateľnosť národných klasifikácií, klasifikácií Spoločenstva a medzinárodných klasifikácií, a tým aj národnej štatistiky, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky.

2.  Pojem „produkt“ označuje výstup ekonomických činností, a to buď výrobky, alebo služby.

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje na použitie klasifikácie len na štatistické účely.

Článok 2

Úrovne a štruktúra CPA

1.  CPA zahŕňa:

a) prvú úroveň zahŕňajúcu položky označené abecedným kódom (sekcie);

b) druhú úroveň zahŕňajúcu položky označené dvojmiestnym číselným kódom (divízie);

c) tretiu úroveň zahŕňajúcu položky označené trojmiestnym číselným kódom (skupiny);

d) štvrtú úroveň zahŕňajúcu položky označené štvormiestnym číselným kódom (triedy);

e) piatu úroveň zahŕňajúcu položky označené päťmiestnym číselným kódom (kategórie) a

f) šiestu úroveň zahŕňajúcu položky označené šesťmiestnym číselným kódom (subkategórie).

2.  CPA je stanovená v prílohe.

Článok 3

Používanie CPA

Komisia používa CPA pre všetky štatistiky klasifikované podľa produktov v súvislosti s činnosťami.

Článok 4

Národné klasifikácie produktov podľa ekonomických činností

1.  Členské štáty môžu používať CPA na agregované alebo podrobné, národné, špecifické alebo funkčné úpravy vychádzajúce zo subkategórií CPA.

2.  Tieto klasifikácie nadväzujú na CPA podľa týchto pravidiel:

a) klasifikácie, ktoré sú na vyššej úrovni agregácie ako CPA, zahŕňajú presné agregácie subkategórií CPA;

b) klasifikácie, ktoré sú podrobnejšie ako CPA, zahŕňajú položky, ktoré sa dajú agregovať do subkategórií CPA.

Klasifikácie odvodené v súlade s týmto odsekom môžu mať rozdielne kódovanie.

3.  Členské štáty môžu používať národnú klasifikáciu produktov podľa ekonomických činností odvodenú od CPA. V takom prípade zašlú Komisii návrh svojej národnej klasifikácie. Komisia overí súlad navrhovanej národnej klasifikácie s odsekom 2 do troch mesiacov po prijatí takéhoto návrhu a zašle ju pre informáciu ostatným členským štátom. Národné klasifikácie členských štátov obsahujú prevodovú tabuľku medzi národnou klasifikáciou a CPA.

Článok 5

Činnosti Komisie

Komisia zabezpečí v spolupráci s členskými štátmi zverejňovanie, aktualizáciu a podporu CPA najmä:

a) vypracovaním, aktualizovaním a zverejnením vysvetliviek k CPA;

b) vypracovaním a zverejnením usmernení na používanie CPA;

c) zverejnením prevodových tabuliek medzi novou verziou CPA a predchádzajúcou verziou CPA; predchádzajúcou verziou CPA a novou verziou CPA; CPA a kombinovanou nomenklatúrou (KN), ktorá je uvedená v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( 1 ), a

d) prácou na dôslednejšom zosúladení s inými klasifikáciami.

Článok 6

▼M2

Delegované a vykonávacie akty

▼B

1.  Tieto opatrenia zamerané na vykonávanie a aktualizovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2:

a) rozhodnutia potrebné v prípade problémov vyplývajúcich z vykonávania CPA vrátane zaradenia produktov do špecifických tried a

b) technické opatrenia zabezpečujúce plne koordinovaný prechod od predchádzajúcej verzie CPA.

▼M2

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa mení príloha na účely zohľadnenia technologického alebo hospodárskeho vývoja alebo na účely zosúladenia NACE Rev 2 s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.

Komisia pri výkone uvedenej právomoci zabezpečí, aby delegované akty nespôsobovali členským štátom ani respondentom výrazné dodatočné zaťaženie ani náklady.

▼B

3.  Zohľadňuje sa zásada, podľa ktorej výhody aktualizácie CPA musia prevážiť náklady na ňu, a zásada, podľa ktorej dodatočné náklady a zaťaženie neprekročia primeranú hranicu.

▼M2

Článok 6a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 2 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

▼B

Článok 7

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

▼M2 —————

▼B

Článok 8

Zrušenie nariadenia (EHS) č. 3696/93

Nariadenie (EHS) č. 3696/93 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHAKód

Položka

A

PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU

01

Produkty poľnohospodárstva, poľovníctva a súvisiace služby

01.1

Netrvácne plodiny

01.11

Obilniny (okrem ryže), strukoviny a olejnaté semená

01.11.1

Pšenica

01.11.11

Pšenica tvrdá

01.11.12

Pšenica okrem tvrdej pšenice

01.11.2

Kukurica (zrno)

01.11.20

Kukurica (zrno)

01.11.3

Jačmeň, raž a ovos

01.11.31

Jačmeň

01.11.32

Raž

01.11.33

Ovos

01.11.4

Cirok, proso a ostatné obilniny

01.11.41

Cirok

01.11.42

Proso

01.11.43

Tritikale

01.11.49

Ostatné obilniny

01.11.5

Obilná slama a plevy

01.11.50

Obilná slama a plevy

01.11.6

Zelené strukoviny

01.11.61

Fazuľa zelená

01.11.62

Hrach zelený

01.11.69

Ostatné zelené strukoviny

01.11.7

Sušené strukoviny

01.11.71

Fazuľa suchá

01.11.72

Bôb suchý

01.11.73

Cícer suchý

01.11.74

Šošovica suchá

01.11.75

Hrach suchý

01.11.76

Vigna čínska

01.11.77

Kajan indický, suchý

01.11.79

Sušené strukoviny i. n.

01.11.8

Sójové bôby a arašidové oriešky

01.11.81

Sójové bôby

01.11.82

Arašidové oriešky nelúpané

01.11.9

Ostatné olejnaté semená

01.11.91

Ľanové semená

01.11.92

Horčičné semená

01.11.93

Semená repky alebo repky olejnej

01.11.94

Sezamové semená

01.11.95

Slnečnicové semená

01.11.96

Ricínové semená

01.11.99

Ostatné olejnaté semená i. n.

01.12

Ryža nelúpaná

01.12.1

Ryža nelúpaná

01.12.10

Ryža nelúpaná

01.13

Zelenina a melóny, korene a hľuzy

01.13.1

Listová alebo hlúbová zelenina

01.13.11

Špargľa

01.13.12

Kapusta

01.13.13

Karfiol a brokolica

01.13.14

Hlávkový šalát

01.13.15

Čakanka

01.13.16

Špenát

01.13.17

Artičoky

01.13.19

Ostatná listová alebo hlúbová zelenina

01.13.2

Melóny

01.13.21

Vodové melóny

01.13.29

Ostatné melóny

01.13.3

Ostatná plodová zelenina

01.13.31

Čili paprika a paprika, zelené (len capsicum)

01.13.32

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

01.13.33

Baklažán

01.13.34

Paradajky

01.13.39

Ostatná plodová zelenina i. n.

01.13.4

Koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina

01.13.41

Mrkva a repa

01.13.42

Cesnak

01.13.43

Cibuľa

01.13.44

Pór a ostatná cibuľová zelenina

01.13.49

Ostatná koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu alebo inulínu)

01.13.5

Jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu

01.13.51

Zemiaky

01.13.52

Sladké zemiaky

01.13.53

Cassava

01.13.54

Kolokázia

01.13.59

Ostatné jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu

01.13.6

Semená zeleniny okrem semien repy

01.13.60

Semená zeleniny okrem semien repy

01.13.7

Cukrová repa a semená cukrovej repy

01.13.71

Cukrová repa

01.13.72

Semená cukrovej repy

01.13.8

Huby a hľuzovky

01.13.80

Huby a hľuzovky

01.13.9

Zelenina čerstvá, i. n.

01.13.90

Zelenina čerstvá, i. n.

01.14

Cukrová trstina

01.14.1

Cukrová trstina

01.14.10

Cukrová trstina

01.15

Nespracovaný tabak

01.15.1

Nespracovaný tabak

01.15.10

Nespracovaný tabak

01.16

Plodiny obsahujúce vlákninu

01.16.1

Plodiny obsahujúce vlákninu

01.16.11

Bavlna, tiež vyzrnená

01.16.12

Juta, kenaf a iné textilné lykové vlákna, surové alebo máčané, okrem ľanu, pravých konopí a ramie

01.16.19

Ľan, pravé konope a surové plodiny obsahujúce vlákninu, i. n.

01.19

Ostatné netrvácne plodiny

01.19.1

Krmoviny

01.19.10

Krmoviny

01.19.2

Rezané kvety a puky; semená kvetov

01.19.21

Rezané kvety a puky

01.19.22

Semená kvetov

01.19.3

Semená repy, semená krmovín; ostatné rastlinné suroviny

01.19.31

Semená repy (okrem semien cukrovej repy) a semená krmovín

01.19.39

Rastlinné suroviny i. n.

01.2

Trvácne plodiny

01.21

Hrozno

01.21.1

Hrozno

01.21.11

Stolové hrozno

01.21.12

Ostatné hrozno čerstvé

01.22

Tropické a subtropické ovocie

01.22.1

Tropické a subtropické ovocie

01.22.11

Avokádo

01.22.12

Banány, plantajny a podobne

01.22.13

Datle

01.22.14

Figy

01.22.19

Ostatné tropické a subtropické ovocie

01.23

Citrusové plody

01.23.1

Citrusové plody

01.23.11

Pomelo a grapefruity

01.23.12

Citróny a limety

01.23.13

Pomaranče

01.23.14

Tangerínky, mandarínky, klementínky

01.23.19

Ostatné citrusové plody

01.24

Malvicové plody a kôstkové ovocie

01.24.1

Jablká

01.24.10

Jablká

01.24.2

Ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie

01.24.21

Hrušky

01.24.22

Duly

01.24.23

Marhule

01.24.24

Čerešne

01.24.25

Broskyne

01.24.26

Nektárinky

01.24.27

Slivky

01.24.28

Trnky

01.24.29

Ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie i. n.

01.25

Ostatné stromové a kríkové ovocie a orechy

01.25.1

Bobuľovité plody a plody rodu vaccinium

01.25.11

Kivi

01.25.12

Maliny

01.25.13

Jahody

01.25.19

Ostatné bobuľovité plody, plody rodu vaccinium i. n.

01.25.2

Ovocné semená

01.25.20

Ovocné semená

01.25.3

Orechy (okrem voľne rastúcich jedlých orechov, arašidových orieškov a kokosových orechov)

01.25.31

Mandle

01.25.32

Jedlé gaštany

01.25.33

Lieskové orechy

01.25.34

Pistácie

01.25.35

Vlašské orechy

01.25.39

Ostatné orechy (okrem voľne rastúcich jedlých orechov, arašidových orieškov a kokosových orechov)

01.25.9

Ostatné stromové a kríkové ovocie i. n.

01.25.90

Ostatné stromové a kríkové ovocie i. n.

01.26

Olejnaté plody

01.26.1

Olivy

01.26.11

Stolové olivy

01.26.12

Olivy na výrobu olivového oleja

01.26.2

Kokosové orechy

01.26.20

Kokosové orechy

01.26.9

Ostatné olejnaté plody

01.26.90

Ostatné olejnaté plody

01.27

Plodiny na výrobu nápojov

01.27.1

Plodiny na výrobu nápojov

01.27.11

Kávové bôby nepražené

01.27.12

Čajové listy

01.27.13

Listy maté

01.27.14

Kakaové bôby

01.28

Korenie, aromatické, liečivé a farmaceutické plodiny

01.28.1

Korenie nespracované

01.28.11

Čierne korenie (piper spp.), surové

01.28.12

Čili paprika a paprika, sušené (capsicum spp.), surové

01.28.13

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy, surové

01.28.14

Aníz, badián, koriander, rasca, korenistá rasca, fenikel a bobuľky borievky, surové

01.28.15

Škorica surová

01.28.16

Klinčeky (celé stopky) surové

01.28.17

Zázvor sušený, surový

01.28.18

Vanilka surová

01.28.19

Ostatné korenie nespracované

01.28.2

Chmeľové šištičky

01.28.20

Chmeľové šištičky

01.28.3

Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely

01.28.30

Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely

01.29

Ostatné trvácne plodiny

01.29.1

Prírodný kaučuk

01.29.10

Prírodný kaučuk

01.29.2

Vianočné stromčeky rezané

01.29.20

Vianočné stromčeky rezané

01.29.3

Rastlinné materiály druhov používaných najmä na pletenie alebo na vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo vyčiňovanie

01.29.30

Rastlinné materiály druhov používaných najmä na pletenie alebo na vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo vyčiňovanie

01.3

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

01.30

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

01.30.1

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

01.30.10

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

01.4

Živé zvieratá a živočíšne výrobky

01.41

Dojnice živé a surové mlieko z dojníc

01.41.1

Dojnice živé

01.41.10

Dojnice živé

01.41.2

Surové mlieko z dojníc

01.41.20

Surové mlieko z dojníc

01.42

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé a ich spermie

01.42.1

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé

01.42.11

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé

01.42.12

Teľatá hovädzieho dobytka a byvolov živé

01.42.2

Spermie hovädzieho dobytka a byvolov

01.42.20

Spermie hovädzieho dobytka a byvolov

01.43

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

01.43.1

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

01.43.11

Kone, živé

01.43.12

Somáre, muly a mulice, živé

01.44

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

01.44.1

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

01.44.10

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

01.45

Ovce a kozy živé; surové mlieko a strižná vlna z oviec a kôz

01.45.1

Ovce a kozy živé

01.45.11

Ovce živé

01.45.12

Kozy živé

01.45.2

Surové ovčie a kozie mlieko

01.45.21

Surové ovčie mlieko

01.45.22

Surové kozie mlieko

01.45.3

Strižná vlna z oviec a kôz neodmastená vrátane prepranej strižnej vlny

01.45.30

Strižná vlna z oviec a kôz neodmastená vrátane prepranej strižnej vlny

01.46

Ošípané živé

01.46.1

Ošípané živé

01.46.10

Ošípané živé

01.47

Hydina živá a vajcia

01.47.1

Hydina živá

01.47.11

Kurčatá živé

01.47.12

Morky živé

01.47.13

Husi živé

01.47.14

Kačice a perličky živé

01.47.2

Vajcia v škrupinách, čerstvé

01.47.21

Slepačie vajcia v škrupinách čerstvé

01.47.22

Vajcia ostatnej hydiny, v škrupinách, čerstvé

01.47.23

Slepačie vajcia na násadu

01.47.24

Vajcia ostatnej hydiny, na násadu

01.49

Ostatné hospodárske zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu

01.49.1

Ostatné hospodárske zvieratá živé

01.49.11

Domáce králiky živé

01.49.12

Chovaná hydina i. n., živá

01.49.13

Chované plazy (vrátane hadov a korytnačiek), živé

01.49.19

Ostatné hospodárske zvieratá i. n., živé

01.49.2

Ostatné produkty z hospodárskych zvierat

01.49.21

Prírodný med

01.49.22

Surové mlieko i. n.

01.49.23

Slimáky čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve okrem morských slimákov

01.49.24

Jedlé výrobky z hospodárskych zvierat i. n.

01.49.25

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

01.49.26

Hmyzie vosky a vorvaňovina, tiež rafinované alebo farbené

01.49.27

Embryá zvierat na reprodukciu

01.49.28

Nejedlé výrobky z hospodárskych zvierat i. n.

01.49.3

Surové kožušiny a rôzne surové kože a kožky

01.49.31

Surové kožušiny okrem kožušín z kožušinových jahniat

01.49.32

Surové kožušiny z kožušinových jahniat

01.49.39

Surové kožky zo zvierat i. n. (čerstvé alebo konzervované, ale inak neupravené)

01.6

Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve (okrem veterinárnych služieb)

01.61

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

01.61.1

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

01.61.10

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

01.62

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

01.62.1

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

01.62.10

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

01.63

Služby nadväzujúce na zber úrody

01.63.1

Služby nadväzujúce na zber úrody

01.63.10

Služby nadväzujúce na zber úrody

01.64

Služby spracovania semien na sadenie

01.64.1

Služby spracovania semien na sadenie

01.64.10

Služby spracovania semien na sadenie

01.7

Lov, odchyt a súvisiace služby

01.70

Lov, odchyt a súvisiace služby

01.70.1

Lov, odchyt a súvisiace služby

01.70.10

Lov, odchyt a súvisiace služby

02

Produkty lesníctva, ťažby dreva a súvisiace služby

02.1

Lesné stromy a služby lesných škôlok

02.10

Lesné stromy a služby lesných škôlok

02.10.1

Živý lesný porast; semená lesných stromov

02.10.11

Živý lesný porast

02.10.12

Semená lesných stromov

02.10.2

Služby lesných škôlok

02.10.20

Služby lesných škôlok

02.10.3

Lesné stromy

02.10.30

Lesné stromy

02.2

Drevo v surovom stave

02.20

Drevo v surovom stave

02.20.1

Drevo v surovom stave

02.20.11

Guľatina z ihličnatých drevín

02.20.12

Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín

02.20.13

Guľatina z tropických drevín

02.20.14

Palivové drevo z ihličnatých drevín

02.20.15

Palivové drevo z listnatých drevín

02.3

Voľne rastúce nedrevnaté plodiny

02.30

Voľne rastúce nedrevnaté plodiny

02.30.1

Prírodné gumy

02.30.11

Balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné gumy

02.30.12

Šelak, balzamy a ostatné prírodné gumy a živice

02.30.2

Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený

02.30.20

Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený

02.30.3

Časti rastlín, trávy, machy a lišajníky vhodné na okrasné účely

02.30.30

Časti rastlín, trávy, machy a lišajníky vhodné na okrasné účely

02.30.4

Voľne rastúce jedlé produkty

02.30.40

Voľne rastúce jedlé produkty

02.4

Služby súvisiace s lesníctvom

02.40

Služby súvisiace s lesníctvom

02.40.1

Služby súvisiace s lesníctvom

02.40.10

Služby súvisiace s lesníctvom

03

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

03.0

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

03.00

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

03.00.1

Ryby živé, neurčené na ľudskú konzumáciu

03.00.11

Okrasné ryby, voľne žijúce

03.00.12

Okrasné ryby, chované

03.00.13

Ostatné voľne žijúce živé ryby neurčené na ľudskú konzumáciu vrátane semien a krmiva pre akvakultúru

03.00.14

Ostatné chované živé ryby neurčené na ľudskú konzumáciu vrátane semien a krmiva pre akvakultúru

03.00.2

Ryby živé, čerstvé alebo chladené, určené na ľudskú konzumáciu

03.00.21

Ryby živé, čerstvé alebo chladené, určené na ľudskú konzumáciu, morské, nechované

03.00.22

Ryby živé, čerstvé alebo chladené, určené na ľudskú konzumáciu, sladkovodné, nechované

03.00.23

Ryby živé, čerstvé alebo chladené, určené na ľudskú konzumáciu, morské, chované

03.00.24

Ryby živé, čerstvé alebo chladené, určené na ľudskú konzumáciu, sladkovodné, chované

03.00.3

Kôrovce nemrazené

03.00.31

Kôrovce nemrazené, nechované

03.00.32

Kôrovce nemrazené, chované

03.00.4

Mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené

03.00.41

Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, nechované

03.00.42

Ostatné mäkkýše živé, čerstvé alebo chladené, nechované

03.00.43

Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, chované

03.00.44

Ostatné mäkkýše živé, čerstvé alebo chladené, chované

03.00.45

Ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, chované

03.00.46

Ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované

03.00.5

Perly neopracované

03.00.51

Prírodné perly neopracované

03.00.52

Umelo pestované perly neopracované

03.00.6

Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty

03.00.61

Koraly a podobné produkty, panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti

03.00.62

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

03.00.63

Morské riasy a ostatné riasy na ľudskú konzumáciu, voľne rastúce

03.00.64

Morské riasy a ostatné riasy na ľudskú konzumáciu, pestované

03.00.65

Morské riasy a ostatné riasy neurčené na ľudskú konzumáciu, voľne rastúce

03.00.66

Morské riasy a ostatné riasy neurčené na ľudskú konzumáciu, pestované

03.00.69

Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty i. n.

03.00.7

Služby súvisiace s rybolovom a akvakultúrou

03.00.71

Služby súvisiace s rybolovom

03.00.72

Služby súvisiace s akvakultúrou

B

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

05

Uhlie a lignit

05.1

Čierne uhlie

05.10

Čierne uhlie

05.10.1

Čierne uhlie

05.10.10

Čierne uhlie

05.2

Lignit

05.20

Lignit

05.20.1

Lignit

05.20.10

Lignit

06

Ropa a zemný plyn

06.1

Ropa

06.10

Ropa

06.10.1

Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové

06.10.10

Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové

06.10.2

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky

06.10.20

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky

06.2

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

06.20

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

06.20.1

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

06.20.10

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

07

Kovové rudy

07.1

Železné rudy

07.10

Železné rudy

07.10.1

Železné rudy

07.10.10

Železné rudy

07.2

Neželezné kovové rudy

07.21

Uránové a tóriové rudy

07.21.1

Uránové a tóriové rudy

07.21.10

Uránové a tóriové rudy

07.29

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty

07.29.1

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty

07.29.11

Medené rudy a ich koncentráty

07.29.12

Niklové rudy a ich koncentráty

07.29.13

Hliníkové rudy a ich koncentráty

07.29.14

Rudy drahých kovov a ich koncentráty

07.29.15

Olovené, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty

07.29.19

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty i. n.

08

Ostatné produkty ťažby a dobývania

08.1

Kameň, piesok a íl

08.11

Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica

08.11.1

Dekoračné alebo stavebné kamene

08.11.11

Mramor a ostatné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene

08.11.12

Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene

08.11.2

Vápenec a sadrovec

08.11.20

Vápenec a sadrovec

08.11.3

Krieda a nekalcinovaný dolomit

08.11.30

Krieda a nekalcinovaný dolomit

08.11.4

Bridlica

08.11.40

Bridlica

08.12

Štrk, piesok, íly a kaolín

08.12.1

Štrk a piesok

08.12.11

Prírodné piesky

08.12.12

Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk

08.12.13

Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou okruhliakov, štrku, pazúrika a kremenných okruhliakov na stavebné účely

08.12.2

Íly a kaolín

08.12.21

Kaolíny a ostatné kaolínové íly

08.12.22

Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové alebo dinasové hliny

08.9

Produkty ťažby a dobývania i. n.

08.91

Chemické a hnojivové minerály

08.91.1

Chemické a hnojivové minerály

08.91.11

Prírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty

08.91.12

Nepražený pyrit; surová alebo nerafinovaná síra

08.91.19

Ostatné chemické a hnojivové minerály

08.92

Rašelina

08.92.1

Rašelina

08.92.10

Rašelina

08.93

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

08.93.1

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

08.93.10

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

08.99

Ostatné produkty ťažby a dobývania i. n.

08.99.1

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.10

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.2

Drahokamy a polodrahokamy; priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá; ostatné nerasty

08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov) neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo tvarované

08.99.22

Priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá

08.99.29

Ostatné nerasty

09

Pomocné práce pri ťažbe

09.1

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

09.10

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

09.10.1

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

09.10.11

Vrtné práce pri ťažbe ropy a zemného plynu

09.10.12

Stavba vrtných veží, opravárenské a demontážne služby a služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu

09.10.13

Skvapalňovanie a opätovné splyňovanie zemného plynu na transportné účely na mieste ťažby

09.9

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

09.90

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

09.90.1

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

09.90.11

Pomocné práce pri ťažbe čierneho uhlia

09.90.19

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní, i. n.

C

PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY

10

Potravinárske výrobky

10.1

Konzervované mäso a mäsové výrobky

10.11

Spracované a konzervované mäso

10.11.1

Mäso z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

10.11.11

Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.12

Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.13

Baranie mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.14

Kozie mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.15

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

10.11.2

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

10.11.20

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

10.11.3

Mrazené mäso a jedlé droby; ostatné mäso a jedlé droby

10.11.31

Hovädzie mäso, mrazené

10.11.32

Bravčové mäso, mrazené

10.11.33

Baranie mäso, mrazené

10.11.34

Kozie mäso, mrazené

10.11.35

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, mrazené

10.11.39

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

10.11.4

Jatočná vlna a surové kožky a kože hovädzích alebo koňovitých zvierat, oviec a kôz

10.11.41

Jatočná vlna neodmastená vrátane prepranej jatočnej vlny

10.11.42

Celé surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

10.11.43

Ostatné surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

10.11.44

Surové kožky a kože z oviec alebo jahniat

10.11.45

Surové kožky a kože z kôz alebo kozliat

10.11.5

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

10.11.50

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

10.11.6

Surové živočíšne droby, nejedlé

10.11.60

Surové živočíšne droby, nejedlé

10.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa

10.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa

10.12

Spracované a konzervované mäso z hydiny

10.12.1

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

10.12.10

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

10.12.2

Hydinové mäso, mrazené

10.12.20

Hydinové mäso, mrazené

10.12.3

Hydinový tuk

10.12.30

Hydinový tuk

10.12.4

Jedlé droby z hydiny

10.12.40

Jedlé droby z hydiny

10.12.5

Vtáčie perie a kože s perím

10.12.50

Vtáčie perie a kože s perím

10.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa

10.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa

10.13

Výrobky z mäsa a hydinového mäsa

10.13.1

Konzervované a spracované prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi

10.13.11

Bravčové mäso, kusy, solené, sušené alebo údené (slanina a šunka)

10.13.12

Hovädzie mäso, solené, sušené alebo údené

10.13.13

Ostatné mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené (okrem bravčového a hovädzieho mäsa); jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

10.13.14

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi

10.13.15

Ostatné pripravené a konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

10.13.16

Múčky, prášky a pelety z mäsa nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky

10.13.9

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z mäsa a hydinového mäsa

10.13.91

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov

10.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z mäsa a hydinového mäsa

10.2

Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše

10.20

Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše

10.20.1

Ryby, čerstvé, chladené alebo mrazené

10.20.11

Rybacie filé a ostatné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené

10.20.12

Rybacie pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené

10.20.13

Ryby, mrazené

10.20.14

Rybacie filé, mrazené

10.20.15

Rybacie mäso (mleté aj nemleté), mrazené

10.20.16

Rybacie pečene, ikry a mliečie, mrazené

10.20.2

Ryby, inak upravené alebo konzervované; kaviár a kaviárové náhradky

10.20.21

Rybacie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

10.20.22

Rybacie pečene, ikry a mliečie, plutvy, hlavy, chvosty, žalúdky a ostatné jedlé droby sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

10.20.23

Ryby, sušené, tiež solené alebo v slanom náleve

10.20.24

Ryby vrátane filé, údené

10.20.25

Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb

10.20.26

Kaviár a kaviárové náhradky

10.20.3

Kôrovce, mäkkýše, morské riasy a ostatné vodné bezstavovce, mrazené, upravené alebo konzervované

10.20.31

Kôrovce mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

10.20.32

Mäkkýše mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

10.20.33

Ostatné vodné bezstavovce a morské riasy, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

10.20.34

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce a morské riasy, inak upravené alebo konzervované

10.20.4

Múčky, prášky a pelety nevhodné na ľudskú konzumáciu a ostatné výrobky i. n. z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo morských rias

10.20.41

Múčky, prášky a pelety z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo morských rias nevhodné na ľudskú konzumáciu

10.20.42

Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo morských rias

10.20.9

Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe rybacích výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

10.20.91

Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe výrobkov z rýb

10.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

10.3

Spracované a konzervované ovocie a zelenina

10.31

Spracované a konzervované zemiaky

10.31.1

Spracované a konzervované zemiaky

10.31.11

Zemiaky, mrazené

10.31.12

Sušené zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené

10.31.13

Sušené zemiaky vo forme múky, krupice, granúl a peliet

10.31.14

Zemiaky upravené alebo konzervované

10.31.9

Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov

10.31.91

Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov

10.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov

10.32

Ovocné a zeleninové šťavy

10.32.1

Ovocné a zeleninové šťavy

10.32.11

Paradajková šťava

10.32.12

Pomarančová šťava

10.32.13

Grapefruitová šťava

10.32.14

Ananásová šťava

10.32.15

Hroznová šťava

10.32.16

Jablčná šťava

10.32.17

Zmesi ovocných a zeleninových štiav

10.32.19

Ostatné ovocné a zeleninové šťavy

10.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav

10.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav

10.39

Ostatné spracované a konzervované ovocie a zelenina

10.39.1

Spracovaná a konzervovaná zelenina okrem zemiakov

10.39.11

Zelenina, mrazená

10.39.12

Zelenina, dočasne konzervovaná

10.39.13

Sušená zelenina

10.39.14

Nakrájaná a zabalená zelenina a ovocie

10.39.15

Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

10.39.16

Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

10.39.17

Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

10.39.18

Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

10.39.2

Spracované a konzervované ovocie a orechy

10.39.21

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené

10.39.22

Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty

10.39.23

Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené

10.39.24

Ovocie a orechy, dočasne konzervované, neurčené na bezprostrednú konzumáciu

10.39.25

Arašidy a orechy, lúpané

10.39.29

Ostatné upravené, sušené alebo konzervované ovocie a orechy

10.39.3

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

10.39.30

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

10.39.9

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny

10.39.91

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii

10.39.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny

10.4

Rastlinné a živočíšne oleje a tuky

10.41

Oleje a tuky

10.41.1

Živočíšne oleje a tuky, ich frakcie, surové

10.41.11

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené

10.41.12

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov

10.41.19

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.2

Rastlinné oleje surové

10.41.21

Arašidový olej surový

10.41.22

Olivový olej surový

10.41.23

Slnečnicový olej surový

10.41.24

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový

10.41.25

Palmový olej surový

10.41.29

Ostatné rastlinné oleje surové

10.41.3

Bavlnené lintre

10.41.30

Bavlnené lintre

10.41.4

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov; múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatých plodov

10.41.41

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov

10.41.42

Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatých plodov okrem semien horčice

10.41.5

Rafinované oleje okrem odpadu

10.41.51

Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.52

Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.53

Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.54

Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.56

Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.57

Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.58

Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.59

Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.6

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

10.41.60

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

10.41.7

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov); degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

10.41.71

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)

10.41.72

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

10.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a tukov

10.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a tukov

10.42

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.1

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby margarínu a podobných jedlých tukov

10.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby margarínu a podobných jedlých tukov

10.5

Mliečne výrobky

10.51

Mliečne výrobky a syry

10.51.1

Spracované tekuté mlieko a smotana

10.51.11

Spracované tekuté mlieko

10.51.12

Mlieko a smotana s obsahom tuku > 6 %, nekoncentrované ani nesladené

10.51.2

Mlieko a smotana v pevnej forme

10.51.21

Odstredené mlieko a smotana v prášku

10.51.22

Plnotučné mlieko a smotana v prášku

10.51.3

Maslo a mliečne nátierky

10.51.30

Maslo a mliečne nátierky

10.51.4

Syr a tvaroh

10.51.40

Syr a tvaroh

10.51.5

Ostatné mliečne výrobky

10.51.51

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, nie v pevných formách

10.51.52

Jogurt a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko alebo smotana

10.51.53

Kazeín

10.51.54

Laktóza a laktózový sirup

10.51.55

Srvátka

10.51.56

Mliečne výrobky i. n.

10.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mliečnych výrobkov a syrov

10.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mliečnych výrobkov a syrov

10.52

Zmrzlina

10.52.1

Zmrzlina a ostatné podobné jedlé mrazené výrobky

10.52.10

Zmrzlina a ostatné podobné jedlé mrazené výrobky

10.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zmrzliny

10.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zmrzliny

10.6

Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu

10.61

Mlynárske výrobky

10.61.1

Ryža polobielená alebo bielená, alebo lúpaná, alebo zlomková

10.61.11

Lúpaná ryža

10.61.12

Ryža polobielená alebo bielená, alebo zlomková

10.61.2

Obilné a rastlinné múky; ich zmesi

10.61.21

Pšeničné alebo súražné múky

10.61.22

Ostatné obilné múky

10.61.23

Rastlinné múky a krupica

10.61.24

Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov

10.61.3

Krúpy, krupica, pelety a ostatné výrobky z obilných zŕn

10.61.31

Krúpy a krupica z pšenice

10.61.32

Obilninové krúpy, krupica a pelety i. n.

10.61.33

Raňajkové cereálne výrobky a ostatné výrobky z obilných zŕn

10.61.4

Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín

10.61.40

Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín

10.61.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mlynárskych výrobkov

10.61.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mlynárskych výrobkov

10.62

Škroby a výrobky zo škrobu

10.62.1

Škroby a výrobky zo škrobu; cukry a cukrové sirupy i. n.

10.62.11

Škroby; inulín; pšeničný lepok; dextríny a ostatné modifikované škroby

10.62.12

Tapioka a jej náhrady zo škrobu vo forme vločiek, zŕn a v podobných formách

10.62.13

Glukóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertný cukor; cukry a cukrové sirupy i. n.

10.62.14

Kukuričný olej

10.62.2

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

10.62.20

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

10.62.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby škrobu a výrobkov zo škrobu

10.62.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby škrobu a výrobkov zo škrobu

10.7

Pečivo a múčne výrobky

10.71

Chlieb; čerstvé pečivo a koláče

10.71.1

Chlieb, čerstvé pečivo a koláče

10.71.11

Čerstvý chlieb

10.71.12

Čerstvé pečivo a koláče

10.71.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby čerstvého alebo mrazeného chleba, pečiva a koláčov

10.71.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby čerstvého alebo mrazeného chleba, pečiva a koláčov

10.72

Sucháre a sušienky; trvanlivé pečivo a koláče

10.72.1

Sucháre a sušienky; trvanlivé pečivo a koláče

10.72.11

Chrumkavý chlieb, sucháre, hrianky a podobné opečené výrobky

10.72.12

Medovníky a podobné výrobky; sladké sušienky; vafle a oblátky

10.72.19

Ostatné sušené alebo trvanlivé pekárske výrobky

10.72.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby suchárov a sušienok; trvanlivého pečiva a keksov

10.72.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby suchárov a sušienok; trvanlivého pečiva a keksov

10.73

Makaróny, rezance, kuskus a podobné múčne výrobky

10.73.1

Makaróny, rezance, kuskus a podobné múčne výrobky

10.73.11

Makaróny, rezance a podobné múčne výrobky

10.73.12

Kuskus

10.73.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby makarónov, rezancov, kuskusu a podobných múčnych výrobkov

10.73.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby makarónov, rezancov, kuskusu a podobných múčnych výrobkov

10.8

Ostatné potravinárske výrobky

10.81

Cukor

10.81.1

Surový alebo rafinovaný trstinový alebo repný cukor; melasy

10.81.11

Surový trstinový alebo repný cukor v pevnom stave

10.81.12

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave, neobsahujúce pridané aromatické prípravky ani farbivá

10.81.13

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor obsahujúci aromatické prípravky alebo farbivá; javorový cukor a javorový sirup

10.81.14

Melasy

10.81.2

Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru

10.81.20

Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru

10.81.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cukru

10.81.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cukru

10.82

Kakao, čokoláda a cukrovinky

10.82.1

Kakaová hmota, tiež odtučnená, kakaové maslo, tuk a olej, kakaový prášok

10.82.11

Kakaová hmota, tiež odtučnená

10.82.12

Kakaové maslo, tuk a olej

10.82.13

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani iné sladidlá

10.82.14

Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

10.82.2

Čokoláda a cukrovinky

10.82.21

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku), voľne ložené

10.82.22

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku), iné ako voľne ložené

10.82.23

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao

10.82.24

Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom

10.82.3

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad

10.82.30

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad

10.82.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kakaa, čokolády a cukroviniek

10.82.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kakaa, čokolády a cukroviniek

10.83

Spracovaný čaj a káva

10.83.1

Spracovaný čaj a káva

10.83.11

Káva bezkofeínová alebo pražená

10.83.12

Kávové náhrady; výťažky, esencie a koncentráty kávy alebo jej náhrad; kávové plevy a šupky

10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj v obale s obsahom ≤ 3 kg

10.83.14

Výťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju alebo maté

10.83.15

Bylinné výluhy

10.83.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kávy a čaju

10.83.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kávy a čaju

10.84

Chuťové prísady a koreniny

10.84.1

Ocot; omáčky; miešané koreniny; horčičná múčka alebo prášok; hotová horčica

10.84.11

Ocot a jeho náhrady získané z kyseliny octovej

10.84.12

Omáčky; miešané koreniny a miešané chuťové prísady; horčičná múčka a prášok; hotová horčica

10.84.2

Korenie, spracované

10.84.21

Čierne korenie (piper spp.), spracované

10.84.22

Čili paprika a paprika, sušené (capsicum spp.), spracované

10.84.23

Škorica, spracovaná; ostatné spracované korenie

10.84.3

Jedlá soľ

10.84.30

Jedlá soľ

10.84.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby korenín a chuťových prísad

10.84.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby korenín a chuťových prísad

10.85

Pripravené pokrmy a jedlá

10.85.1

Pripravené pokrmy a jedlá

10.85.11

Pripravené pokrmy a jedlá z mäsa, drobov alebo krvi

10.85.12

Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

10.85.13

Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny

10.85.14

Pripravené pokrmy a jedlá z cestovín

10.85.19

Ostatné pripravené pokrmy a jedlá

10.85.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pripravených pokrmov a jedál

10.85.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pripravených pokrmov a jedál

10.86

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

10.86.1

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

10.86.10

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

10.86.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby homogenizovaných potravinových prípravkov a diétnych potravín

10.86.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby homogenizovaných potravinových prípravkov a diétnych potravín

10.89

Ostatné potravinárske výrobky i. n.

10.89.1

Polievky, vajcia, droždie a ostatné potravinárske výrobky; výťažky a šťavy z mäsa, rýb a vodných bezstavovcov

10.89.11

Polievky a bujóny a prípravky na ne

10.89.12

Vajcia, nie v škrupinách, a vaječné žĺtky, čerstvé alebo konzervované; vajcia v škrupinách, konzervované alebo varené; vaječný albumín

10.89.13

Droždie (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve; hotové prášky do pečiva

10.89.14

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb a vodných bezstavovcov

10.89.15

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky; slizy a zahusťovadlá

10.89.16

Hotové netrvanlivé potravinárske výrobky ako sendviče a čerstvá pizza

10.89.17

Výživové doplnky na ľudskú konzumáciu

10.89.19

Rôzne potravinárske výrobky i. n.

10.89.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných potravinárskych výrobkov i. n.

10.89.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných potravinárskych výrobkov i. n.

10.9

Pripravené krmivo pre zvieratá

10.91

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá

10.91.1

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet

10.91.10

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet

10.91.2

Lucernové múčky a pelety

10.91.20

Lucernové múčky a pelety

10.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pripraveného krmiva pre hospodárske zvieratá

10.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pripraveného krmiva pre hospodárske zvieratá

10.92

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

10.92.1

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

10.92.10

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

10.92.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pripraveného krmiva pre domáce zvieratá

10.92.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pripraveného krmiva pre domáce zvieratá

11

Nápoje

11.0

Nápoje

11.01

Destilované alkoholické nápoje

11.01.1

Destilované alkoholické nápoje

11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

11.01.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby destilovaných alkoholických nápojov

11.01.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby destilovaných alkoholických nápojov

11.02

Víno z hrozna

11.02.1

Víno z čerstvého hrozna; hroznový mušt

11.02.11

Šumivé víno z čerstvého hrozna

11.02.12

Víno z čerstvého hrozna okrem šumivého vína; hroznový mušt

11.02.2

Vínny kal; surový vínny kameň

11.02.20

Vínny kal; surový vínny kameň

11.02.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vína z hrozna

11.02.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vína z hrozna

11.03

Jablčné víno a ostatné ovocné vína

11.03.1

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol

11.03.10

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol

11.03.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby jablčného vína a ostatných ovocných vín

11.03.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby jablčného vína a ostatných ovocných vín

11.04

Ostatné nedestilované kvasené nápoje

11.04.1

Vermut a ostatné aromatizované vína z čerstvého hrozna

11.04.10

Vermut a ostatné aromatizované vína z čerstvého hrozna

11.04.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nedestilovaných kvasených nápojov

11.04.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nedestilovaných kvasených nápojov

11.05

Pivo

11.05.1

Pivo okrem pivovarníckeho mláta

11.05.10

Pivo okrem pivovarníckeho mláta

11.05.2

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto

11.05.20

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto

11.05.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby piva

11.05.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby piva

11.06

Slad

11.06.1

Slad

11.06.10

Slad

11.06.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sladu

11.06.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sladu

11.07

Nealkoholické nápoje; minerálne vody a ostatné fľaškové vody

11.07.1

Minerálne vody a nealkoholické nápoje

11.07.11

Minerálne vody a sýtené vody, nesladené a neochutené

11.07.19

Ostatné nealkoholické nápoje

11.07.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

11.07.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

12

Tabakové výrobky

12.0

Tabakové výrobky

12.00

Tabakové výrobky

12.00.1

Tabakové výrobky okrem tabakového zvyšku

12.00.11

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek

12.00.12

Sušené tabakové listy odžilované/strips

12.00.19

Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie

12.00.2

Tabakový zvyšok

12.00.20

Tabakový zvyšok

12.00.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tabakových výrobkov

12.00.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tabakových výrobkov

13

Textílie

13.1

Textilná priadza a nite

13.10

Textilná priadza a nite

13.10.1

Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu)

13.10.10

Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu)

13.10.2

Prírodné textilné vlákna pripravené na spriadanie

13.10.21

Surový hodváb (nesúkaný)

13.10.22

Vlna odmastená alebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

13.10.23

Výčesky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat

13.10.24

Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

13.10.25

Bavlna mykaná alebo česaná

13.10.26

Juta a ostatné textilné vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), spracované, ale nespradené

13.10.29

Ostatné rastlinné textilné vlákna, spracované, ale nespradené

13.10.3

Chemické textilné strižné vlákna spracované na spriadanie

13.10.31

Syntetické strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

13.10.32

Umelé strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

13.10.4

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

13.10.40

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

13.10.5

Priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

13.10.50

Priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

13.10.6

Bavlnená priadza; bavlnené šijacie nite

13.10.61

Bavlnená priadza (iná ako šijacie nite)

13.10.62

Bavlnené šijacie nite

13.10.7

Priadza z rastlinných textilných vláken iných ako bavlna (vrátane ľanu, juty, kokosu a pravého konope); papierová priadza

13.10.71

Ľanová priadza

13.10.72

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vláken; priadza z ostatných rastlinných textilných vláken; papierová priadza

13.10.8

Textilná priadza a nite z chemického hodvábu alebo strižových vláken

13.10.81

Priadza z chemických vláken, násobná alebo káblová (iná ako šijacia niť, vysokopevnostná priadza z polyamidov, polyesterov alebo viskózového umelého vlákna), neupravená pre maloobchod; priadza z chemických vláken (iná ako šijacia niť), upravená pre maloobchod

13.10.82

Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca ≥ 85 % hmotnosti takýchto vláken

13.10.83

Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca < 85 % hmotnosti takýchto vláken

13.10.84

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vláken

13.10.85

Šijacie nite a priadza z umelých a syntetických vláken

13.10.9

Trhaný materiál; práce pri úprave prírodných textilných vláken; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilnej priadze a nití

13.10.91

Trhaný materiál z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat

13.10.92

Trhaný materiál a ostatný bavlnený odpad

13.10.93

Práce pri úprave prírodných textilných vláken

13.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilnej priadze a nití

13.2

Tkané textílie

13.20

Tkané textílie

13.20.1

Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z prírodných vláken iných ako bavlna

13.20.11

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

13.20.12

Tkaniny z mykanej alebo česanej vlny, alebo jemných chlpov zvierat, alebo hrubých chlpov zvierat, alebo z konského vlásia

13.20.13

Ľanové tkaniny

13.20.14

Tkaniny z juty a ostatných textilných lykových vláken (okrem ľanu, pravého konope a ramie)

13.20.19

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vláken; tkaniny z papierovej priadze

13.20.2

Bavlnené tkaniny

13.20.20

Bavlnené tkaniny

13.20.3

Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z chemických vláken a strižných vláken

13.20.31

Tkaniny z priadze zo syntetických vláken a priadze z umelých vláken

13.20.32

Tkaniny zo syntetických strižových vláken

13.20.33

Tkaniny z umelých strižových vláken

13.20.4

Vlasové tkaniny, slučkové uterákoviny (froté) a ostatné špeciálne tkaniny

13.20.41

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny [iné ako slučkové uterákoviny (froté) a stuhy]

13.20.42

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako stuhy) z bavlny

13.20.43

Ostatné slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako stuhy)

13.20.44

Perlinkové tkaniny (iné ako stuhy)

13.20.45

Všívané textílie, iné ako koberce

13.20.46

Tkaniny (vrátane stúh) zo sklenených vláken

13.20.5

Tkaná umelá kožušina

13.20.50

Tkaná umelá kožušina

13.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilných tkanín

13.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilných tkanín

13.3

Konečná úprava textílií

13.30

Konečná úprava textílií

13.30.1

Konečná úprava textílií

13.30.11

Bielenie a farbenie textilných vláken a priadzí

13.30.12

Bielenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

13.30.13

Farbenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

13.30.19

Ostatná konečná úprava textilu a textilných výrobkov (vrátane odevov)

13.9

Ostatné textílie

13.91

Pletené a háčkované textílie

13.91.1

Pletené alebo háčkované textílie

13.91.11

Vlasové textílie, slučkové textílie, pletené alebo háčkované

13.91.19

Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením

13.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených alebo háčkovaných textílií

13.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených alebo háčkovaných textílií

13.92

Hotové textilné výrobky okrem odevov

13.92.1

Hotové textilné výrobky pre domácnosť

13.92.11

Prikrývky a cestovné koberčeky okrem elektricky vyhrievaných prikrývok

13.92.12

Posteľná bielizeň

13.92.13

Stolová bielizeň

13.92.14

Toaletná a kuchynská bielizeň

13.92.15

Záclony, závesy (vrátane drapérií), interiérové rolety; krátke záclonové alebo posteľové drapérie

13.92.16

Interiérové textílie i. n.; súpravy z tkanín a priadzí na výrobu koberčekov, tapisérií a podobných výrobkov

13.92.2

Ostatné hotové textilné výrobky

13.92.21

Vrecia a vrecká na balenie tovaru

13.92.22

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar (vrátane nafukovacích matracov)

13.92.23

Padáky (vrátane riaditeľných padákov) a rotujúce padáky; ich časti a súčasti

13.92.24

Prešívané prikrývky, periny, vankúše a podhlavníky, spacie vaky a podobné výrobky s pružinami, vypchávané alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom alebo z ľahčenej gumy, alebo z ľahčených plastov

13.92.29

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky (vrátane handier na podlahu, utierok na riad, prachoviek a podobných handier na čistenie, záchranných viest a záchranných pásov)

13.92.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hotových textilných výrobkov okrem odevov

13.92.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hotových textilných výrobkov okrem odevov

13.93

Koberce a rohože

13.93.1

Koberce a rohože

13.93.11

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, viazané

13.93.12

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované

13.93.13

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, všívané

13.93.19

Ostatné koberce a textilné podlahové krytiny (vrátane kobercov a podlahových krytín z plsti)

13.93.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kobercov a koberčekov

13.93.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kobercov a koberčekov

13.94

Šnúry, povrazy, motúzy a sieťoviny

13.94.1

Šnúry, povrazy, motúzy a sieťoviny okrem odpadových vláken

13.94.11

Motúzy, šnúry, povrazy a laná z juty alebo ostatných textilných lykových vláken

13.94.12

Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov, celkom dohotovené siete z textilných materiálov; výrobky z priadze a pásikov i. n.

13.94.2

Handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky z textilných materiálov

13.94.20

Handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky z textilných materiálov

13.94.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šnúr, povrazov, motúzov a sieťovín

13.94.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šnúr, povrazov, motúzov a sieťovín

13.95

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

13.95.1

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

13.95.10

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

13.95.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby netkaných textílií a výrobkov z netkaných textílií okrem odevov

13.95.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby netkaných textílií a výrobkov z netkaných textílií okrem odevov

13.96

Ostatné technické a priemyselné textílie

13.96.1

Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza; tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze; kaučukové nite a kordy pokryté textilom a textilné výrobky a tovar na technické účely

13.96.11

Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza

13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze i. n.

13.96.13

Kaučukové nite a kordy pokryté textilom; textilné priadze a pásiky, impregnované alebo potiahnuté kaučukom alebo plastmi

13.96.14

Textilné tkaniny, impregnované, potiahnuté alebo pokryté, i. n.

13.96.15

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového vlákna

13.96.16

Textilné výrobky a tovar na technické účely (vrátane knôtov, plynových pančušiek, textilných hadíc, hnacích alebo dopravníkových pásov, mlynárskeho plátna a filtračných plachtičiek)

13.96.17

Stuhy; stuhy bez útku z nití, spojené lepidlom (bolduky); lemovky a podobné výrobky

13.96.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických a priemyselných textílií

13.96.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických a priemyselných textílií

13.99

Ostatné textílie i. n.

13.99.1

Tyly, čipky a výšivky; opradená priadza a pásiky; ženilková priadza; slučková pletená priadza

13.99.11

Tyly a iné sieťové textílie okrem tkaných, pletené alebo háčkované textílie; čipka v metráži, v pásoch alebo v motívoch

13.99.12

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

13.99.13

Plsť potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná

13.99.14

Textilné vlákna v dĺžke ≤ 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

13.99.15

Opradená priadza a pásiky; ženilková priadza; slučková pletená priadza

13.99.16

Prešívané textilné výrobky v metráži

13.99.19

Ostatné textílie a textilné výrobky i. n.

13.99.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných textílií, i. n.

13.99.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných textílií, i. n.

14

Odevy

14.1

Odevy okrem kožušinových odevov

14.11

Odevy z kože

14.11.1

Odevy z kože alebo z kompozitnej kože

14.11.10

Odevy z kože alebo z kompozitnej kože

14.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby odevov z kože

14.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby odevov z kože

14.12

Pracovné odevy

14.12.1

Pánske pracovné odevy

14.12.11

Pánske pracovné komplety, saká a blejzre

14.12.12

Pánske pracovné nohavice, nohavice s náprsníkom a trakmi, lýtkové a krátke nohavice

14.12.2

Dámske pracovné odevy

14.12.21

Dámske pracovné komplety, saká a blejzre

14.12.22

Dámske pracovné nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice

14.12.3

Ostatné pracovné odevy

14.12.30

Ostatné pracovné odevy

14.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pracovných odevov

14.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pracovných odevov

14.13

Ostatné vrchné ošatenie

14.13.1

Vrchné ošatenie, pletené alebo háčkované

14.13.11

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.13.12

Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované

14.13.13

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.13.14

Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, saká, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované

14.13.2

Ostatné vrchné ošatenie, pánske alebo chlapčenské

14.13.21

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, pršiplášte, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.22

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.23

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.24

Pánske alebo chlapčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.3

Ostatné vrchné ošatenie, dámske a dievčenské

14.13.31

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.32

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.33

Dámske alebo dievčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.34

Dámske alebo dievčenské šaty, sukne a nohavicové sukne z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.35

Dámske alebo dievčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.4

Obnosené odevy a ostatné opotrebované textilné výrobky

14.13.40

Obnosené odevy a ostatné opotrebované textilné výrobky

14.13.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vrchného ošatenia

14.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vrchného ošatenia

14.14

Spodná bielizeň

14.14.1

Spodná bielizeň, pletená a háčkovaná

14.14.11

Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované

14.14.12

Pánske alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované:

14.14.13

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované

14.14.14

Dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, župany, negližé, kúpacie plášte a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.14.2

Spodná bielizeň, nie pletená ani háčkovaná

14.14.21

Pánske alebo chlapčenské košele z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.22

Pánske alebo chlapčenské spodné tielka a tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.23

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.24

Dámske alebo dievčenské spodné tielka a tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.25

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

14.14.3

Vrchné tričká (T-shirt), tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované

14.14.30

Vrchné tričká (T-shirt), tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované

14.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spodnej bielizne

14.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spodnej bielizne

14.19

Ostatné odevy a odevné doplnky

14.19.1

Dojčenské odevy, tepláky a iné odevy, odevné doplnky a ich časti, pletené alebo háčkované

14.19.11

Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

14.19.12

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy, pletené alebo háčkované

14.19.13

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

14.19.19

Ostatné konfekčné odevné doplnky a časti odevov alebo odevných doplnkov, pletené alebo háčkované

14.19.2

Dojčenské odevy, ostatné odevy a ostatné odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.19.21

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.19.22

Tepláky, lyžiarske odevy a plavky; ostatné odevy z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.19.23

Vreckovky, plédy, šatky, závoje, viazanky, kravaty, rukavice a ostatné konfekčné odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované, i. n.

14.19.3

Odevné doplnky z prírodnej usne; odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií; odevy zhotovené z potiahnutých textilných tkanín

14.19.31

Odevné doplnky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne okrem športových rukavíc

14.19.32

Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných tkanín impregnovaných alebo potiahnutých

14.19.4

Klobúky a pokrývky hlavy

14.19.41

Klobúkové šišiaky alebo formy z plsti; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru) z plsti; klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov

14.19.42

Klobúky a ostatné pokrývky hlavy z plsti, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov alebo pletené, háčkované alebo celkom dohotovené z čipiek alebo z inej textilnej metráže v kuse; sieťky na vlasy

14.19.43

Ostatné pokrývky hlavy okrem pokrývok hlavy z kaučuku alebo plastov, ochranných pokrývok hlavy a pokrývok hlavy z azbestu; pásky na vnútorné vybavenie, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, štítky (tienidlá) a podbradné remienky na pokrývky hlavy

14.19.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných odevov a odevných doplnkov

14.19.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných odevov a odevných doplnkov

14.2

Výrobky z kožušín

14.20

Výrobky z kožušín

14.20.1

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín okrem pokrývok hlavy

14.20.10

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín okrem pokrývok hlavy

14.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kožušín

14.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kožušín

14.3

Pletené a háčkované odevy

14.31

Pletené a háčkované pančuchové výrobky

14.31.1

Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a iné pančuchové výrobky, pletené alebo háčkované

14.31.10

Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a iné pančuchové výrobky, pletené alebo háčkované

14.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov

14.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov

14.39

Ostatné pletené a háčkované odevy

14.39.1

Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.39.10

Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.39.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných pletených a háčkovaných odevov

14.39.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných pletených a háčkovaných odevov

15

Usne a výrobky z usní

15.1

Vyčinené a upravené usne; kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky; upravené a farbené kožušiny

15.11

Vyčinené a upravené usne; upravené a farbené kožušiny

15.11.1

Vyčinené alebo upravené prírodné kožušiny

15.11.10

Vyčinené alebo upravené prírodné kožušiny

15.11.2

Semišové usne; lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne

15.11.21

Semišové usne

15.11.22

Lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne

15.11.3

Usne z hovädzích alebo koňovitých zvierat, odchlpené

15.11.31

Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, celé

15.11.32

Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, nie celé

15.11.33

Usne z koňovitých zvierat, odchlpené

15.11.4

Ovčie, kozie alebo bravčové usne, odchlpené

15.11.41

Ovčie a jahňacie usne, bez vlny

15.11.42

Kozie a kozľacie usne, odchlpené

15.11.43

Bravčové usne

15.11.5

Usne z ostatných zvierat; kompozitné usne na báze usní

15.11.51

Usne z ostatných zvierat, odchlpené

15.11.52

Kompozitné usne na báze usní alebo usňových vláken

15.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vyčinených a upravených usní; upravené a farbené kožušiny

15.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vyčinených a upravených usní; upravené a farbené kožušiny

15.12

Kufre, kabelky a podobné výrobky, sedlárske a remenárske výrobky

15.12.1

Sedlárske a remenárske výrobky; kufre, kabelky a podobné výrobky; ostatné výrobky z usne

15.12.11

Sedlárske a remenárske výrobky pre všetky zvieratá z rôzneho materiálu

15.12.12

Kufre, kabelky a podobné výrobky z usne, z kompozitnej usne, plastových fólií, z textilných materiálov, vulkanizovaného vlákna alebo lepenky; cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

15.12.13

Hodinkové remienky (okrem kovových), pásky a náramky a ich časti

15.12.19

Ostatné výrobky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne (vrátane výrobkov používaných v strojárstve alebo v mechanických zariadeniach, alebo na ostatné technické účely), i. n.

15.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sedlárskych a remenárskych výrobkov, kufrov, kabeliek a podobných výrobkov

15.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sedlárskych a remenárskych výrobkov, kufrov, kabeliek a podobných výrobkov

15.2

Obuv

15.20

Obuv

15.20.1

Obuv okrem športovej a ochrannej obuvi a ortopedických topánok

15.20.11

Nepremokavá obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov, iná ako obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

15.20.12

Obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov, iná ako nepremokavá alebo športová obuv

15.20.13

Obuv so zvrškom z usne, iná ako športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou a rôzna špeciálna obuv

15.20.14

Obuv so zvrškom z textilného materiálu okrem športovej obuvi

15.20.2

Športová obuv

15.20.21

Obuv na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičenie a podobne

15.20.29

Ostatná športová obuv okrem lyžiarskej obuvi a korčuliarskych topánok

15.20.3

Ochranná a ostatná obuv i. n.

15.20.31

Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

15.20.32

Drevená obuv, rôzna špeciálna obuv a ostatná obuv i. n.

15.20.4

Časti obuvi z usne; vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich časti

15.20.40

Časti obuvi z usne; vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich časti

15.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby obuvi

15.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby obuvi

16

Drevo a výrobky z dreva a korku okrem nábytku; výrobky zo slamy a pletacieho materiálu

16.1

Drevo, rezané a hobľované

16.10

Drevo, rezané a hobľované

16.10.1

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované

16.10.11

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm, z ihličnatých drevín

16.10.12

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm, z listnatých drevín

16.10.13

Železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, neimpregnované

16.10.2

Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch; drevitá vlna; drevitá múčka; drevené štiepky alebo triesky

16.10.21

Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy a obrúb a líšt), z ihličnatých drevín

16.10.22

Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy a obrúb a líšt), z bambusu

16.10.23

Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy a obrúb a líšt), z ostatných drevín

16.10.24

Drevitá vlna; drevitá múčka

16.10.25

Drevené štiepky alebo triesky

16.10.3

Surové drevo; železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované alebo inak upravené

16.10.31

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

16.10.32

Železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované

16.10.39

Ostatné surové drevo vrátane štiepaných tyčí, kolov a kolíkov

16.10.9

Sušenie, impregnovanie a chemické ošetrenie dreva; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného

16.10.91

Sušenie, impregnovanie a chemické ošetrenie dreva

16.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného

16.2

Výrobky z dreva, korku, slamy a pletacieho materiálu

16.21

Dyhy a drevené panely

16.21.1

Preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky; drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných drevitých materiálov

16.21.11

Preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky z bambusu

16.21.12

Drevotrieskové dosky

16.21.13

Orientované trieskové dosky (OSB)

16.21.14

Ostatné dosky z dreva alebo iných drevitých materiálov

16.21.15

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých materiálov

16.21.16

Ostatné preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky z ihličnatých drevín

16.21.17

Ostatné preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky aspoň s vonkajšou vrstvou z tropických drevín

16.21.18

Ostatné preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky z ostatných drevín

16.21.2

Dyhy; listy na preglejky; zhutnené drevo

16.21.21

Zhutnené drevo v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov

16.21.22

Dyhy a listy na preglejky a ostatné drevo rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm, z ihličnatých drevín

16.21.23

Dyhy a listy na preglejky a ostatné drevo rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm, z tropických drevín

16.21.24

Dyhy a listy na preglejky a ostatné drevo rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm, z ostatných drevín

16.21.9

Konečná úprava dosiek a panelov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dýh a drevených panelov

16.21.91

Konečná úprava dosiek a panelov

16.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dýh a drevených panelov

16.22

Zostavené parketové podlahy

16.22.1

Zostavené parketové dosky

16.22.10

Zostavené parketové dosky

16.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zostavených parketových podláh

16.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zostavených parketových podláh

16.23

Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva

16.23.1

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva (okrem montovaných budov) z dreva

16.23.11

Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy z dreva

16.23.12

Debnenie na betónovanie, šindle z dreva

16.23.19

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, i. n.

16.23.2

Montované stavby z dreva

16.23.20

Montované stavby z dreva

16.23.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva

16.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva

16.24

Drevené obaly

16.24.1

Drevené obaly

16.24.11

Jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva

16.24.12

Sudy a debnárske výrobky z dreva

16.24.13

Ostatné drevené obaly a ich časti

16.24.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drevených obalov

16.24.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drevených obalov

16.29

Ostatné výrobky z dreva; výrobky z korku, slamy, prútia a z pletacích materiálov

16.29.1

Ostatné výrobky z dreva

16.29.11

Drevené nástroje, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, kefy a štetce, bloky na výrobu fajok, formy, kopytá a napínače obuvi

16.29.12

Stolový a kuchynský riad z dreva

16.29.13

Intarzované a inkrustované drevo, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky z dreva, sošky a iné ozdobné predmety z dreva

16.29.14

Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety a ostatné výrobky z dreva

16.29.15

Pelety a brikety z lisovaného a aglomerovaného dreva a rastlinný odpad a zvyšky

16.29.2

Výrobky z korku, slamy a ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia

16.29.21

Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v blokoch, doskách, listoch alebo pásoch; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad

16.29.22

Výrobky z prírodného korku

16.29.23

Bloky, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce z aglomerovaného korku

16.29.24

Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku i. n.

16.29.25

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia

16.29.9

Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a pletacích materiálov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a z ostatných pletacích materiálov

16.29.91

Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov

16.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z dreva, výrobky z korku, slamy a pletacích materiálov

17

Papier a výrobky z papiera

17.1

Buničina, papier a lepenka

17.11

Buničina

17.11.1

Buničina z dreva alebo iných celulózových vláknin

17.11.11

Chemická drevná buničina na chemické spracovanie

17.11.12

Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako na chemické spracovanie

17.11.13

Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spracovanie

17.11.14

Mechanická drevná buničina; polochemická drevná buničina; buničina z celulózového vláknitého materiálu iného ako drevo

17.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby buničiny

17.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby buničiny

17.12

Papier a lepenka

17.12.1

Novinový papier, ručný papier a ostatný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely

17.12.11

Novinový papier v kotúčoch alebo listoch

17.12.12

Ručný papier a lepenka

17.12.13

Papier a lepenka používané ako základ svetlocitlivého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera; základný uhľový papier; základný tapetový papier

17.12.14

Ostatný papier a lepenka na grafické účely

17.12.2

Toaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken

17.12.20

Toaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken

17.12.3

Lepenka na obaly

17.12.31

Sulfátová krycia lepenka (kraftliner), nebielená, nenatieraná

17.12.32

Biely kraftliner; natieraný kraftliner

17.12.33

Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (fluting)

17.12.34

Recyklovaný papier na zvlnenú vrstvu (fluting) a ostatný papier na zvlnenú vrstvu

17.12.35

Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vláken)

17.12.4

Nenatieraný papier

17.12.41

Nenatieraný kraft papier; vrecový kraft papier, krepovaný alebo plisovaný

17.12.42

Sulfitový baliaci papier a ostatný nenatieraný papier (iný ako na písanie, tlač alebo iné grafické účely)

17.12.43

Filtračný papier a lepenka; plstený papier

17.12.44

Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek

17.12.5

Nenatieraná lepenka (iná ako na písanie, tlač a iné grafické účely)

17.12.51

Nenatieraná, vnútri šedá lepenka

17.12.59

Ostatná nenatieraná lepenka

17.12.6

Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere

17.12.60

Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere

17.12.7

Spracovaný papier a lepenka

17.12.71

Vrstvené papiere a lepenka, na povrchu nenatierané alebo neimpregnované

17.12.72

Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované

17.12.73

Papier a lepenka používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, natierané kaolínom alebo inými anorganickými látkami

17.12.74

Papier kraft (iný ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraný kaolínom alebo inými anorganickými látkami

17.12.75

Lepenka kraft (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

17.12.76

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere v kotúčoch alebo listoch

17.12.77

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch

17.12.78

Vnútri šedá lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

17.12.79

Ostatná lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

17.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera a lepenky

17.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera a lepenky

17.2

Výrobky z papiera a lepenky

17.21

Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly

17.21.1

Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly

17.21.11

Vlnitá lepenka v kotúčoch alebo listoch

17.21.12

Papierové vrecia a vrecká

17.21.13

Kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky

17.21.14

Skladacie kartóny, škatule a debny z nevlnitého papiera alebo lepenky

17.21.15

Papierové škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky používané v kanceláriách, obchodoch a podobne

17.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vlnitého papiera a lepenky a papierových a lepenkových obalov

17.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vlnitého papiera a lepenky a papierových a lepenkových obalov

17.22

Papier na použitie v domácnosti, hygienické a toaletné potreby

17.22.1

Papier na použitie v domácnosti, toaletný papier a výrobky z papiera

17.22.11

Toaletný papier, vreckovky, odličovacie servítky a uteráky, obrusy a servítky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov z plstených buničinových vláken

17.22.12

Hygienické vložky, tampóny, detské plienky, prebaly a podobné hygienické výrobky a odevy a odevné doplnky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov z plstených buničinových vláken

17.22.13

Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky

17.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera na použitie v domácnosti, hygienických a toaletných potrieb

17.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera na použitie v domácnosti, hygienických a toaletných potrieb

17.23

Kancelárske potreby z papiera

17.23.1

Kancelárske potreby z papiera

17.23.11

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere; rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera

17.23.12

Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce papierové kancelárske potreby, z papiera alebo lepenky

17.23.13

Registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske potreby z papiera alebo lepenky

17.23.14

Ostatné papiere a lepenky používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované

17.23.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papierových kancelárskych potrieb

17.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papierových kancelárskych potrieb

17.24

Tapety

17.24.1

Tapety

17.24.11

Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier

17.24.12

Textilné tapety

17.24.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tapiet

17.24.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tapiet

17.29

Ostatné výrobky z papiera a lepenky

17.29.1

Ostatné výrobky z papiera a lepenky

17.29.11

Štítky z papiera alebo lepenky

17.29.12

Filtračné bloky a dosky z papieroviny

17.29.19

Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. n.

17.29.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z papiera a lepenky

17.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z papiera a lepenky

18

Tlač a reprodukcia záznamových médií

18.1

Tlač a služby súvisiace s tlačou

18.11

Tlač novín

18.11.1

Tlač novín

18.11.10

Tlač novín

18.12

Ostatná tlač

18.12.1

Ostatná tlač

18.12.11

Tlač poštových známok, kolkov, vlastníckych listín, čipových kariet, šekov a ostatných cenných papierov a podobne

18.12.12

Tlač reklamných a propagačných katalógov, prospektov, plagátov a ostatného tlačeného reklamného materiálu

18.12.13

Tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne

18.12.14

Tlač kníh, máp, hydrografických alebo podobných máp všetkých druhov, obrazov, ilustrácií a fotografií, pohľadníc

18.12.15

Tlačiarenské práce pri výrobe nálepiek a štítkov

18.12.16

Tlač priamo na materiály iné ako papier

18.12.19

Ostatná tlač i. n.

18.13

Služby pre tlač a médiá

18.13.1

Zhotovovanie tlačiarenských predlôh

18.13.10

Zhotovovanie tlačiarenských predlôh

18.13.2

Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely

18.13.20

Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely

18.13.3

Ostatné služby súvisiace s tlačou

18.13.30

Ostatné služby súvisiace s tlačou

18.14

Služby spojené s väzbou kníh

18.14.1

Služby spojené s väzbou kníh

18.14.10

Služby spojené s väzbou kníh

18.2

Reprodukcia záznamových médií

18.20

Reprodukcia záznamových médií

18.20.1

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku

18.20.10

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku

18.20.2

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu

18.20.20

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu

18.20.3

Reprodukcia softvéru

18.20.30

Reprodukcia softvéru

19

Koks a rafinérske ropné produkty

19.1

Produkty koksárenských pecí

19.10

Produkty koksárenských pecí

19.10.1

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie

19.10.10

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie

19.10.2

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo z rašeliny; ostatné minerálne dechty

19.10.20

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo z rašeliny; ostatné minerálne dechty

19.10.3

Smola a smolný koks

19.10.30

Smola a smolný koks

19.10.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby produktov koksárenských pecí

19.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby produktov koksárenských pecí

19.2

Rafinérske ropné produkty

19.20

Rafinérske ropné produkty

19.20.1

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá

19.20.11

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

19.20.12

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z hnedého uhlia

19.20.13

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z rašeliny

19.20.2

Vykurovacie oleje a plyny; mazacie oleje

19.20.21

Motorový benzín (gazolín)

19.20.22

Letecký benzín

19.20.23

Lakový benzín

19.20.24

Palivo pre tryskové motory benzínového a kerozínového typu

19.20.25

Ťažký benzín

19.20.26

Plynové oleje

19.20.27

Stredne ťažké minerálne oleje; stredne ťažké prípravky i. n.

19.20.28

Vykurovacie oleje i. n.

19.20.29

Mazacie minerálne oleje; ťažké prípravky i. n.

19.20.3

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky okrem zemného plynu

19.20.31

Propán a bután skvapalnený

19.20.32

Etylén, propylén, butylén, butadién

19.20.39

Ostatné ropné plyny alebo plynné uhľovodíky okrem zemného plynu

19.20.4

Ostatné ropné produkty

19.20.41

Vazelína; parafín; ropný vosk a ostatné vosky

19.20.42

Petrolejový koks; petrolejový bitúmen a ostatné zvyšky minerálnych olejov

19.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rafinérskych ropných produktov

19.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rafinérskych ropných produktov

20

Chemikálie a chemické výrobky

20.1

Základné chemikálie, priemyselné hnojivá a dusíkaté zlúčeniny, plasty a syntetický kaučuk v základnej forme

20.11

Technické plyny

20.11.1

Technické plyny

20.11.11

Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík

20.11.12

Oxid uhličitý a iné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov

20.11.13

Kvapalný vzduch a stlačený vzduch

20.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických plynov

20.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických plynov

20.12

Farbivá a pigmenty

20.12.1

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

20.12.11

Oxid zinočnatý a peroxid zinku; oxidy titánu

20.12.12

Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi

20.12.19

Oxidy, hydroxidy a peroxidy ostatných kovov

20.12.2

Trieslové alebo farbiace extrakty; taníny a ich deriváty; farbiace materiály i. n.

20.12.21

Syntetické organické farbivá a prípravky na ich báze; syntetické organické výrobky druhov používaných ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry; farebné laky a prípravky na ich báze

20.12.22

Trieslové extrakty rastlinného pôvodu; taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty; farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

20.12.23

Syntetické organické triesloviny; anorganické triesloviny; trieslové prípravky; enzymatické prípravky na predčinenie

20.12.24

Farbivá i. n.; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry

20.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farbív a pigmentov

20.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farbív a pigmentov

20.13

Ostatné základné anorganické chemikálie

20.13.1

Obohatený urán a plutónium; ochudobnený urán a tórium; ostatné rádioaktívne prvky

20.13.11

Obohatený urán a plutónium a ich zlúčeniny

20.13.12

Ochudobnený urán a tórium a ich zlúčeniny

20.13.13

Ostatné rádioaktívne chemické prvky a izotopy a zlúčeniny; zliatiny, disperzie, keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny

20.13.14

Palivové články (kazety), nevyhorené, pre jadrové reaktory

20.13.2

Chemické prvky i. n.; anorganické kyseliny a ich zlúčeniny

20.13.21

Polokovy

20.13.22

Halogénové a sírne zlúčeniny nekovov

20.13.23

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; vzácne kovy, skandium a ytrium; ortuť

20.13.24

Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatné anorganické kyseliny; oxid kremičitý a oxid siričitý

20.13.25

Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli

20.13.3

Kovové halogenáty; chlórnany, chlorečnany a chloristany

20.13.31

Kovové halogenáty

20.13.32

Chlórnany, chlorečnany a chloristany

20.13.4

Sírniky, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

20.13.41

Sírniky, siričitany a sírany

20.13.42

Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany a dusičnany (okrem draselných)

20.13.43

Uhličitany

20.13.5

Soli ostatných kovov

20.13.51

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín; drahé kovy v koloidnom stave

20.13.52

Anorganické zlúčeniny i. n. vrátane destilovanej vody; amalgámy iné ako amalgámy drahých kovov

20.13.6

Ostatné základné anorganické chemikálie i. n.

20.13.61

Izotopy i. n. a ich zlúčeniny (vrátane ťažkej vody)

20.13.62

Kyanidy, kyanid oxidy a komplexné kyanidy; fulmináty, kyanatany a tiokyanatany; kremičitany; boritany; perboritany; ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxykyselín

20.13.63

Peroxid vodíka

20.13.64

Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

20.13.65

Zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia

20.13.66

Síra okrem sublimovanej, zrážanej a koloidnej síry

20.13.67

Pražené železné pyrity

20.13.68

Piezoelektrický kryštál kremeňa; ostatné syntetické alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, neopracované

20.13.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných anorganických chemikálií

20.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných anorganických chemikálií

20.14

Ostatné základné organické chemikálie

20.14.1

Uhľovodíky a ich deriváty

20.14.11

Acyklické uhľovodíky

20.14.12

Cyklické uhľovodíky

20.14.13

Chlórované deriváty acyklických uhľovodíkov

20.14.14

Sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované

20.14.19

Ostatné deriváty uhľovodíkov

20.14.2

Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a ich halogénované, sulfo--, nitro-- alebo nitrózoderiváty; technické mastné alkoholy

20.14.21

Technické mastné alkoholy

20.14.22

Jednosýtne alkoholy

20.14.23

Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy a ich deriváty

20.14.24

Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolov

20.14.3

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a ich deriváty

20.14.31

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín

20.14.32

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich deriváty

20.14.33

Nenasýtené monokarboxylové, cykloalkánové, cykloalkénové alebo cykloterpénové acyklické polykarboxylové kyseliny a ich deriváty

20.14.34

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s pridanými kyslíkatými funkčnými skupinami a ich deriváty okrem kyseliny salicylovej a jej solí

20.14.4

Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou

20.14.41

Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou

20.14.42

Amínové zlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou okrem lyzínu a kyseliny glutámovej

20.14.43

Ureíny; zlúčeniny s karboxamidovou funkčnou skupinou, zlúčeniny s nitrilovou funkčnou skupinou; ich deriváty

20.14.44

Zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou

20.14.5

Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny; heterocyklické zlúčeniny i. n.

20.14.51

Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny

20.14.52

Heterocyklické zlúčeniny i. n.; nukleové kyseliny a ich soli

20.14.53

Fosforečné estery a ich soli alebo estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

20.14.6

Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály; ostatné organické zlúčeniny

20.14.61

Zlúčeniny s aldehydovou funkčnou skupinou

20.14.62

Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou

20.14.63

Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály a ich deriváty

20.14.64

Enzýmy a ostatné organické zlúčeniny i. n.

20.14.7

Rôzne základné organické chemické výrobky

20.14.71

Deriváty rastlinných alebo živicových produktov

20.14.72

Drevné uhlie

20.14.73

Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov a podobné produkty

20.14.74

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom ≥ 80 %

20.14.75

Etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

20.14.8

Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny okrem tallového oleja

20.14.80

Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny okrem tallového oleja

20.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných organických chemikálií

20.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných organických chemikálií

20.15

Hnojivá a dusíkaté zlúčeniny

20.15.1

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak

20.15.10

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak

20.15.2

Chlorid amónny; dusitany

20.15.20

Chlorid amónny; dusitany

20.15.3

Dusíkaté hnojivá, minerálne alebo chemické

20.15.31

Močovina

20.15.32

Síran amónny

20.15.33

Dusičnan amónny

20.15.34

Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho

20.15.35

Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami

20.15.36

Roztoky močoviny a dusičnanu amónneho

20.15.39

Ostatné dusíkaté hnojivá a zmesi i. n.

20.15.4

Fosforečné hnojivá, minerálne alebo chemické

20.15.41

Superfosfáty

20.15.49

Ostatné fosforečné hnojivá

20.15.5

Draselné hnojivá, minerálne alebo chemické

20.15.51

Chlorid draselný

20.15.52

Síran draselný

20.15.59

Ostatné draselné hnojivá

20.15.6

Dusičnan sodný

20.15.60

Dusičnan sodný

20.15.7

Hnojivá i. n.

20.15.71

Hnojivá obsahujúce tri živiny: dusík, fosfor a draslík

20.15.72

Hydrogénortofosforečnan diamónny (fosforečnan diamónny)

20.15.73

Fosforečnan amónny

20.15.74

Hnojivá obsahujúce dve živiny: dusík a fosfor

20.15.75

Hnojivá obsahujúce dve živiny: fosfor a draslík

20.15.76

Dusičnan draselný

20.15.79

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce aspoň dve živiny (dusík, fosfát, potaš), i. n.

20.15.8

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá i. n.

20.15.80

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá i. n.

20.15.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hnojív a dusíkatých zlúčenín

20.15.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hnojív a dusíkatých zlúčenín

20.16

Plasty v primárnych formách

20.16.1

Polyméry etylénu v primárnych formách

20.16.10

Polyméry etylénu v primárnych formách

20.16.2

Polyméry styrénu v primárnych formách

20.16.20

Polyméry styrénu v primárnych formách

20.16.3

Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov v primárnych formách

20.16.30

Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov v primárnych formách

20.16.4

Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylestery a ostatné polyestery v primárnych formách

20.16.40

Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylestery a ostatné polyestery v primárnych formách

20.16.5

Ostatné plasty v primárnych formách; iónové výmenníky

20.16.51

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách

20.16.52

Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatné vinylpolyméry v primárnych formách

20.16.53

Akrylové polyméry v primárnych formách

20.16.54

Polyamidy v primárnych formách

20.16.55

Močovinové živice, tiomočovinové živice a melamínové živice v primárnych formách

20.16.56

Ostatné amínové živice, fenolické živice a polyuretány v primárnych formách

20.16.57

Silikóny v primárnych formách

20.16.59

Ostatné plasty v primárnych formách, i. n.

20.16.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastov v primárnych formách

20.16.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastov v primárnych formách

20.17

Syntetický kaučuk v primárnych formách

20.17.1

Syntetický kaučuk v primárnych formách

20.17.10

Syntetický kaučuk v primárnych formách

20.17.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby syntetického kaučuku v primárnych formách

20.17.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby syntetického kaučuku v primárnych formách

20.2

Pesticídy a ostatné agrochemické produkty

20.20

Pesticídy a ostatné agrochemické produkty

20.20.1

Pesticídy a ostatné agrochemické produkty

20.20.11

Insekticídy

20.20.12

Herbicídy

20.20.13

Prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín

20.20.14

Dezinfekčné prostriedky

20.20.15

Fungicídy

20.20.16

Nebezpečné pesticídy

20.20.19

Ostatné pesticídy a ostatné agrochemické produkty

20.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pesticídov a ostatných agrochemických produktov

20.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pesticídov a ostatných agrochemických produktov

20.3

Náterové farby, laky a podobné krycie materiály, tlačiarenské farby a tmely

20.30

Náterové farby, laky a podobné krycie materiály, tlačiarenské farby a tmely

20.30.1

Náterové farby a laky na báze polymérov

20.30.11

Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov vo vodnom prostredí

20.30.12

Náterové farby a laky na báze polyesterov, akrylových alebo vinylových polymérov v nevodnom prostredí; roztoky

20.30.2

Ostatné náterové farby, laky a podobné výrobky; farby na umeleckú maľbu a tlačiarenské farby

20.30.21

Pripravené pigmenty, kalidlá a farby, sklotvorné smalty a glazúry, engoby, tekuté listre a podobné prípravky; sklenené frity

20.30.22

Ostatné náterové farby a laky; pripravené sikatívy

20.30.23

Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátové farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobne

20.30.24

Tlačiarenská farba

20.30.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov

20.30.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov

20.4

Mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky, parfumérske a toaletné prípravky

20.41

Mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky

20.41.1

Glycerín

20.41.10

Glycerín

20.41.2

Organické povrchovo aktívne prostriedky okrem mydla

20.41.20

Organické povrchovo aktívne prostriedky okrem mydla

20.41.3

Mydlo, pracie a čistiace prípravky

20.41.31

Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo saponátom

20.41.32

Saponáty a pracie prostriedky

20.41.4

Vonné látky a vosky

20.41.41

Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností

20.41.42

Umelé vosky a pripravované vosky

20.41.43

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov

20.41.44

Čistiace pasty a prášky a ostatné čistiace prípravky

20.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mydiel a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov

20.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mydiel a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov

20.42

Voňavky a toaletné prípravky

20.42.1

Voňavky a toaletné prípravky

20.42.11

Voňavky a toaletné vody

20.42.12

Líčidlá na pery a prípravky na líčenie očí

20.42.13

Prípravky na manikúru a pedikúru

20.42.14

Púdre na kozmetické alebo toaletné účely

20.42.15

Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (vrátane opaľovacích prípravkov) i. n.

20.42.16

Šampóny, laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu alebo na vyrovnávanie vlasov

20.42.17

Vodičky a iné prípravky na vlasy i. n.

20.42.18

Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu (vrátane fixačných pást a práškov na umelý chrup), zubné nite

20.42.19

Prípravky na holenie; osobné dezodoranty a antiperspiranty; prípravky do kúpeľa; ostatná parfuméria, kozmetické alebo toaletné prípravky i. n.

20.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby voňaviek a toaletných prípravkov

20.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby voňaviek a toaletných prípravkov

20.5

Ostatné chemické výrobky

20.51

Výbušniny

20.51.1

Pripravené výbušniny; zápalnice; roznetky alebo rozbušky; zapaľovače; elektrické rozbušky; ohňostroje

20.51.11

Práškové výmetné výbušniny a pripravené výbušniny

20.51.12

Zápalnice; bleskovice; kapsle; zapaľovače; elektrické rozbušky

20.51.13

Ohňostroje

20.51.14

Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky okrem ohňostrojov

20.51.2

Zápalky

20.51.20

Zápalky

20.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výbušnín

20.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výbušnín

20.52

Gleje

20.52.1

Gleje

20.52.10

Gleje

20.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby glejov

20.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby glejov

20.53

Éterické oleje

20.53.1

Éterické oleje

20.53.10

Éterické oleje

20.53.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby éterických olejov

20.53.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby éterických olejov

20.59

Ostatné chemické výrobky i. n.

20.59.1

Fotografické dosky a filmy, filmy na okamžitú fotografiu; chemické prípravky a nezmiešané výrobky na fotografické účely

20.59.11

Fotografické dosky a filmy a filmy na okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované; fotografický papier

20.59.12

Citlivé emulzie na fotografické účely; chemické prípravky na fotografické účely i. n.

20.59.2

Chemicky modifikované živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nejedlé zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov

20.59.20

Chemicky modifikované živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nejedlé zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov

20.59.3

Atramenty na písanie alebo kreslenie a ostatné atramenty

20.59.30

Atramenty na písanie alebo kreslenie a ostatné atramenty

20.59.4

Mazacie prípravky; prísady; prípravky proti zamŕzaniu

20.59.41

Mazacie prípravky

20.59.42

Antidetonačné prípravky; prísady do minerálnych olejov a podobné výrobky

20.59.43

Kvapaliny do hydraulických bŕzd; prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie

20.59.5

Rôzne chemické výrobky

20.59.51

Peptóny, ostatné proteínové látky a ich deriváty i. n.; kožný prášok

20.59.52

Modelovacie pasty; dentálny vosk a ostatné prípravky používané v zubnom lekárstve na báze sadry; prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; pripravené živné pôdy na rast mikroorganizmov; zmesové diagnostické alebo laboratórne reagencie i. n.

20.59.53

Chemické prvky v tvare diskov a chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike

20.59.54

Aktívne uhlie

20.59.55

Prípravky na úpravu povrchu, prípravky na urýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a podobné výrobky

20.59.56

Prípravky na morenie; tavivá; pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory a stabilizátory pre kaučuk alebo plasty; katalytické prípravky i. n.; zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov i. n.

20.59.57

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky

20.59.58

Bionafta

20.59.59

Rôzne ostatné chemické výrobky i. n.

20.59.6

Želatíny a deriváty želatín vrátane mliečnych albumínov

20.59.60

Želatíny a deriváty želatín vrátane mliečnych albumínov

20.59.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných chemických výrobkov, i. n.

20.59.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných chemických výrobkov, i. n.

20.6

Chemické vlákna

20.60

Chemické vlákna

20.60.1

Syntetické vlákna

20.60.11

Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané

20.60.12

Vysokopevné priadze z polyamidov a polyesterov

20.60.13

Priadza z ostatných syntetických vláken, jednoduchá

20.60.14

Syntetický monofil; pásiky a podobné tvary zo syntetických textilných materiálov

20.60.2

Umelé vlákna

20.60.21

Umelé strižné vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané

20.60.22

Vysokopevné priadze z viskózového vlákna

20.60.23

Priadza z ostatných umelých vláken, jednoduchá

20.60.24

Umelý monofil; pásky a podobné tvary z umelých textilných materiálov

20.60.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chemických vláken

20.60.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chemických vláken

21

Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky

21.1

Základné farmaceutické výrobky

21.10

Základné farmaceutické výrobky

21.10.1

Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery

21.10.10

Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery

21.10.2

Lyzín, kyselina glutamová a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli

21.10.20

Lyzín, kyselina glutamová a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli

21.10.3

Laktóny i. n, heterocyklické zlúčeniny iba s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), obsahujúce nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, nekondenzovaný triazínový kruh alebo fenotiazínový kruhový systém, ďalej nekondenzovaný; hydantoín a jeho deriváty; sulfónamidy

21.10.31

Laktóny i. n, heterocyklické zlúčeniny iba s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), obsahujúce nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, nekondenzovaný triazínový kruh alebo fenotiazínový kruhový systém, ďalej nekondenzovaný; hydantoín a jeho deriváty

21.10.32

Sulfónamidy

21.10.4

Cukry, chemicky čisté, i. n.; étery a estery cukrov a ich soli i. n.

21.10.40

Cukry, chemicky čisté, i. n.; étery a estery cukrov a ich soli i. n.

21.10.5

Provitamíny, vitamíny a hormóny; glykozidy a rastlinné alkaloidy a ich deriváty; antibiotiká

21.10.51

Provitamíny, vitamíny a ich deriváty

21.10.52

Hormóny a ich deriváty; ostatné steroidy používané najmä ako hormóny

21.10.53

Glykozidy, rastlinné alkaloidy, ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

21.10.54

Antibiotiká

21.10.6

Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz a ostatné ľudské alebo živočíšne látky i. n.

21.10.60

Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz a ostatné ľudské alebo živočíšne látky i. n.

21.10.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných farmaceutických výrobkov

21.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných farmaceutických výrobkov

21.2

Farmaceutické prípravky

21.20

Farmaceutické prípravky

21.20.1

Liečivá

21.20.11

Liečivá obsahujúce penicilíny alebo iné antibiotiká

21.20.12

Liečivá obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká

21.20.13

Liečivá obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale nie hormóny ani antibiotiká

21.20.2

Ostatné farmaceutické prípravky

21.20.21

Antiséra a očkovacie látky

21.20.22

Chemické antikoncepčné prípravky na báze hormónov alebo spermicídov

21.20.23

Diagnostické roztoky a ostatné farmaceutické prípravky

21.20.24

Náplasti, katgut a podobné materiály; lekárničky

21.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farmaceutických prípravkov

21.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farmaceutických prípravkov

22

Výrobky z kaučuku a plastov

22.1

Výrobky z kaučuku

22.11

Pneumatiky a duše z kaučuku; protektorovanie a oprava pneumatík

22.11.1

Nové pneumatiky a duše z kaučuku

22.11.11

Nové pneumatiky z kaučuku pre automobily

22.11.12

Nové pneumatiky z kaučuku pre motocykle a bicykle

22.11.13

Nové pneumatiky z kaučuku pre autobusy, nákladné automobily a lietadlá

22.11.14

Poľnohospodárske pneumatiky; ostatné nové pneumatiky z kaučuku

22.11.15

Duše pneumatík, plné alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky z kaučuku

22.11.16

Pásy „camel-back“ na protektorovanie pneumatík

22.11.2

Protektorované pneumatiky z kaučuku

22.11.20

Protektorované pneumatiky z kaučuku

22.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pneumatík a duší z kaučuku; protektorovanie a oprava pneumatík

22.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pneumatík a duší z kaučuku; protektorovanie a oprava pneumatík

22.19

Ostatné výrobky z kaučuku

22.19.1

Regenerovaný kaučuk v primárnych formách alebo v plátoch, listoch alebo pásoch

22.19.10

Regenerovaný kaučuk v primárnych formách alebo v plátoch, listoch alebo pásoch

22.19.2

Nevulkanizovaný kaučuk a výrobky z neho; vulkanizovaná guma, iná ako tvrdená guma, vo vláknach, povrázkoch, plátoch, listoch, pásoch, tyčiach a profiloch

22.19.20

Nevulkanizovaný kaučuk a výrobky z neho; vulkanizovaná guma, iná ako tvrdená guma, vo vláknach, povrázkoch, plátoch, listoch, pásoch, tyčiach a profiloch

22.19.3

Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku

22.19.30

Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku

22.19.4

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku

22.19.40

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku

22.19.5

Pogumované textílie okrem pneumatikových kordových textílií

22.19.50

Pogumované textílie okrem pneumatikových kordových textílií

22.19.6

Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku

22.19.60

Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku

22.19.7

Výrobky z vulkanizovaného kaučuku i. n.; tvrdený kaučuk; výrobky z tvrdeného kaučuku

22.19.71

Hygienický alebo farmaceutický tovar (vrátane cumľov) z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku

22.19.72

Podlahové krytiny a rohože z vulkanizovaného kaučuku okrem ľahčeného

22.19.73

Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku i. n.; tvrdený kaučuk vo všetkých formách a výrobky z neho; podlahové krytiny a rohože z vulkanizovaného ľahčeného kaučuku

22.19.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z kaučuku

22.19.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z kaučuku

22.2

Výrobky z plastov

22.21

Dosky, fólie, hadice a profily z plastov

22.21.1

Monofily > 1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov

22.21.10

Monofily > 1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov

22.21.2

Rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov

22.21.21

Umelé črevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov; rúry, rúrky a hadice, neohybné, z plastov

22.21.29

Ostatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov

22.21.3

Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi

22.21.30

Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi

22.21.4

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov

22.21.41

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, ľahčené

22.21.42

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, neľahčené

22.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dosiek, listov, rúr a profilov z plastov

22.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dosiek, listov, rúr a profilov z plastov

22.22

Obaly z plastov

22.22.1

Obaly z plastov

22.22.11

Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov) z polymérov etylénu

22.22.12

Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov) z iných plastov ako z polymérov etylénu

22.22.13

Škatule, debny, prepravky a podobné výrobky z plastov

22.22.14

Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov

22.22.19

Ostatné obaly z plastov

22.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastických obalov

22.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastických obalov

22.23

Stavebné výrobky z plastov

22.23.1

Stavebné výrobky z plastov; linoleum a podlahové krytiny z tvrdeného materiálu okrem plastov

22.23.11

Podlahové krytiny, obklady na steny alebo stropy z plastov, rolované alebo vo forme dlaždíc alebo obkladačiek

22.23.12

Kúpacie vane, umývadlá, záchodové misy a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky z plastov

22.23.13

Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby s obsahom > 300 l z plastov

22.23.14

Dvere, okná a rámy, prahy do dverí; okenice, rolety a podobné výrobky, ich časti a súčasti z plastov

22.23.15

Linoleum a podlahové krytiny z tvrdeného materiálu okrem plastov, pružné podlahové krytiny ako vinyl, linoleum atď.

22.23.19

Stavebné materiály z plastov i. n.

22.23.2

Montované stavby z plastov

22.23.20

Montované stavby z plastov

22.23.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby stavebných materiálov z plastov

22.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby stavebných materiálov z plastov

22.29

Ostatné výrobky z plastov

22.29.1

Odevy a odevné doplnky (vrátane rukavíc) z plastov

22.29.10

Odevy a odevné doplnky (vrátane rukavíc) z plastov

22.29.2

Ostatné výrobky z plastov i. n.

22.29.21

Samolepiace platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary z plastov, rolované, so šírkou ≤ 20 cm

22.29.22

Ostatné samolepiace platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary z plastov

22.29.23

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z plastov

22.29.24

Časti a súčasti lámp a svietidiel, osvetlené menovky a podobné výrobky, i. n., z plastov

22.29.25

Kancelárske alebo školské potreby z plastov

22.29.26

Príslušenstvo k nábytku, karosériám a podobným výrobkom z plastov; sošky a ostatné ozdobné výrobky z plastov

22.29.29

Ostatné druhy výrobkov z plastov

22.29.9

Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z plastov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z plastov

22.29.91

Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z plastov

22.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z plastov

23

Ostatné nekovové minerálne výrobky

23.1

Sklo a výrobky zo skla

23.11

Ploché sklo

23.11.1

Ploché sklo

23.11.11

Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo v tabuliach, ale inak neopracované

23.11.12

Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tabuliach, ale inak neopracované

23.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plochého skla

23.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plochého skla

23.12

Tvarované a opracované ploché sklo

23.12.1

Tvarované a opracované ploché sklo

23.12.11

Sklo v tabuliach, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, nie zarámované ani zasadené

23.12.12

Bezpečnostné sklo

23.12.13

Sklenené zrkadlá; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ

23.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tvarovaného a opracovaného plochého skla

23.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tvarovaného a opracovaného plochého skla

23.13

Duté sklo

23.13.1

Duté sklo

23.13.11

Sklenené fľaše, konzervové sklo, drobné obalové sklo a ostatné nádoby okrem ampuliek; zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla

23.13.12

Nápojové sklo, iné ako sklokeramické

23.13.13

Stolové a kuchynské sklo, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na interiérovú výzdobu a podobne

23.13.14

Sklenené vložky do termosiek a ostatných izolačných nádob

23.13.9

Dokončovacie práce pri výrobe dutého skla; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého skla

23.13.91

Dokončovacie práce pri výrobe nápojového skla a ostatného stolového alebo kuchynského skla

23.13.92

Dokončovacie práce pri výrobe sklenených nádob

23.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého skla

23.14

Sklenené vlákna

23.14.1

Sklenené vlákna

23.14.11

Sklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž zo sklenených vláken

23.14.12

Závojové platne, rúno, rohože, matrace, dosky a ostatné výrobky zo sklenených vláken okrem tkanín

23.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sklenených vláken

23.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sklenených vláken

23.19

Ostatné opracované sklo vrátane technického skla

23.19.1

Ostatné sklo, sklenený polotovar

23.19.11

Masívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracované

23.19.12

Dlažbové kocky, tehly, obkladačky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla; sklenené vitráže a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, doskách alebo podobných tvaroch

23.19.2

Technické a ostatné sklo

23.19.21

Sklenené plášte na elektrické svietidlá, katódové trubice a podobne, otvorené, a ich časti a súčasti zo skla

23.19.22

Hodinové a hodinkové sklá, sklá do okuliarov, opticky neopracované; duté sklenené gule a ich segmenty na výrobu uvedených skiel

23.19.23

Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar; sklenené ampulky

23.19.24

Sklenené časti a súčiastky do lámp a svietidiel, svetelných reklám, oznamovacích tabúľ a podobne

23.19.25

Elektrické izolátory zo skla

23.19.26

Výrobky zo skla i. n.

23.19.9

Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla vrátane technického skla; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného opracovaného skla vrátane technického skla

23.19.91

Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla vrátane technického skla

23.19.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného opracovaného skla vrátane technického skla

23.2

Žiaruvzdorné výrobky

23.20

Žiaruvzdorné výrobky

23.20.1

Žiaruvzdorné výrobky

23.20.11

Tehly, kvádre, dosky a ostatné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo hliniek

23.20.12

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dosky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny z iných ako kremičitých fosílnych múčok alebo hliniek

23.20.13

Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi i. n.

23.20.14

Nevypaľované žiaruvzdorné výrobky a ostatné žiaruvzdorné keramické výrobky

23.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby žiaruvzdorných výrobkov

23.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby žiaruvzdorných výrobkov

23.3

Stavebný materiál z hliny

23.31

Keramické obkladačky a dlaždice

23.31.1

Keramické obkladačky a dlaždice

23.31.10

Keramické obkladačky a dlaždice

23.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických obkladačiek a dlaždíc

23.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických obkladačiek a dlaždíc

23.32

Tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny

23.32.1

Tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny

23.32.11

Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné a výplňové tvarovky a podobné výrobky

23.32.12

Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika

23.32.13

Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové žľaby a potrubná armatúra

23.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tehál, obkladačiek a stavebnín z pálenej hliny

23.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tehál, obkladačiek a stavebnín z pálenej hliny

23.4

Ostatné porcelánové a keramické výrobky

23.41

Keramické výrobky pre domácnosť a ozdobné predmety

23.41.1

Keramické výrobky pre domácnosť a ozdobné predmety

23.41.11

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z porcelánu alebo jemného porcelánu

23.41.12

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby, iné ako z porcelánu alebo jemného porcelánu

23.41.13

Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety

23.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov

23.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov

23.42

Keramické výrobky na sanitárne účely

23.42.1

Keramické výrobky na sanitárne účely

23.42.10

Keramické výrobky na sanitárne účely

23.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov na sanitárne účely

23.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov na sanitárne účely

23.43

Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky

23.43.1

Elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky

23.43.10

Elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky

23.43.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických izolátorov a izolačných zariadení

23.43.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických izolátorov a izolačných zariadení

23.44

Ostatné keramické výrobky na technické účely

23.44.1

Ostatné keramické výrobky na technické účely

23.44.11

Laboratórna, chemická alebo ostatná technická keramika z porcelánu alebo jemného porcelánu

23.44.12

Laboratórna, chemická alebo ostatná technická keramika, iná ako z porcelánu alebo jemného porcelánu

23.44.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov na technické účely

23.44.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov na technické účely

23.49

Ostatné keramické výrobky

23.49.1

Ostatné keramické výrobky

23.49.11

Keramické výrobky používané v poľnohospodárstve a pri preprave alebo balení tovaru

23.49.12

Ostatné nestavebné keramické výrobky i. n.

23.49.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov

23.49.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov

23.5

Cement, vápno a sadra

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementové slinky

23.51.12

Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement a podobné hydraulické cementy

23.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cementu

23.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cementu

23.52

Vápno a sadra

23.52.1

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické

23.52.10

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické

23.52.2

Sadra

23.52.20

Sadra

23.52.3

Kalcinovaný a aglomerovaný dolomit

23.52.30

Kalcinovaný a aglomerovaný dolomit

23.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vápna a sadry

23.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vápna a sadry

23.6

Výrobky z betónu, cementu a sadry

23.61

Výrobky z betónu na stavebné účely

23.61.1

Stavebné prvky z betónu

23.61.11

Obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa

23.61.12

Prefabrikované stavebné dielce na stavby budov a iné stavby z cementu, betónu alebo umelého kameňa

23.61.2

Montované budovy z betónu

23.61.20

Montované budovy z betónu

23.61.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z betónu na stavebné účely

23.61.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z betónu na stavebné účely

23.62

Výrobky zo sadry na stavebné účely

23.62.1

Výrobky zo sadry na stavebné účely

23.62.10

Výrobky zo sadry na stavebné účely

23.62.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov zo sadry na stavebné účely

23.62.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov zo sadry na stavebné účely

23.63

Transportný betón

23.63.1

Transportný betón

23.63.10

Transportný betón

23.63.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby transportného betónu

23.63.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby transportného betónu

23.64

Malty

23.64.1

Malty

23.64.10

Malty

23.64.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mált

23.64.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mált

23.65

Cementové vlákna

23.65.1

Výrobky z cementového vlákna

23.65.11

Tabule, bloky a podobné výrobky z rastlinných vláken, slamy alebo drevného odpadu aglomerovaného s minerálnymi spojivami

23.65.12

Azbestocementové, buničitocementové a podobné výrobky

23.65.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vláknitého cementu

23.65.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vláknitého cementu

23.69

Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu

23.69.1

Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu

23.69.11

Ostatné výrobky zo sadry alebo zmesí na báze sadry i. n.

23.69.19

Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa i. n.

23.69.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

23.69.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

23.7

Rezané, tvarované a opracované kamene

23.70

Rezané, tvarované a opracované kamene

23.70.1

Rezané, tvarované a opracované kamene

23.70.11

Mramor, travertín, alabaster, opracované; a výrobky z nich (okrem dlažbových kociek, obrubníkov a dlažbových dosiek, dlaždíc, kociek a podobných výrobkov); umelo farbené granuly, odštiepky a prášok z mramoru, travertínu a alabastru

23.70.12

Ostatné opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich; ostatné umelo farbené granuly a prášok z prírodného kameňa; výrobky z aglomerovanej bridlice

23.70.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov

23.70.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov

23.9

Ostatné nekovové minerálne výrobky

23.91

Brúsne výrobky

23.91.1

Brúsne výrobky

23.91.11

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky bez rámových konštrukcií na opracovanie kameňa a ich časti z prírodného kameňa, z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo z keramiky

23.91.12

Brúsny prášok alebo brúsne zrno na podložke z textilného materiálu, papiera alebo lepenky

23.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby brúsnych výrobkov

23.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby brúsnych výrobkov

23.99

Ostatné nekovové minerálne výrobky i. n.

23.99.1

Ostatné nekovové minerálne výrobky i. n.

23.99.11

Spracované azbestové vlákna; zmesi na báze azbestu a uhličitanu horečnatého; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu; trecí materiál na brzdové obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, bez montáže

23.99.12

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov

23.99.13

Bitúmenové zmesi na báze prírodného a umelého kameňa a bitúmenu, prírodného asfaltu alebo podobných látok ako spojiva

23.99.14

Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme polotovarov

23.99.15

Umelý korund

23.99.19

Nekovové minerálne výrobky i. n.

23.99.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.

23.99.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.

24

Základné kovy

24.1

Železo, oceľ a ferozliatiny

24.10

Železo, oceľ a ferozliatiny

24.10.1

Základné výrobky zo železa a ocele

24.10.11

Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v hrudkách, blokoch alebo iných základných tvaroch

24.10.12

Ferozliatiny

24.10.13

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch

24.10.14

Granule a prášok zo surového železa a vysokopecnej zrkadloviny alebo ocele

24.10.2

Surová oceľ

24.10.21

Nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nelegovanej ocele

24.10.22

Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nehrdzavejúcej ocele

24.10.23

Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z ostatnej legovanej ocele

24.10.3

Ploché valcované výrobky z ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené

24.10.31

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.32

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm

24.10.33

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.34

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm

24.10.35

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.36

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)

24.10.4

Ploché valcované výrobky z ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.41

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.42

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.43

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.5

Ploché valcované výrobky z ocele, plátované, pokovované alebo potiahnuté, a ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele a kremíkovej elektrotechnickej ocele

24.10.51

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté

24.10.52

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté

24.10.53

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou ≥ 600 mm

24.10.54

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm

24.10.55

Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou < 600 mm

24.10.6

Tyče a prúty z ocele spracované za tepla

24.10.61

Tyče a prúty z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch

24.10.62

Ostatné tyče a prúty z ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní

24.10.63

Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch

24.10.64

Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní

24.10.65

Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch

24.10.66

Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní

24.10.67

Duté vrtné tyče a prúty

24.10.7

Otvorené profily z ocele spracované za tepla, štetovnice z ocele a materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele

24.10.71

Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nelegovanej ocele

24.10.72

Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nehrdzavejúcej ocele

24.10.73

Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z ostatnej legovanej ocele

24.10.74

Štetovnice z ocele a zvárané otvorené profily z ocele

24.10.75

Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele

24.10.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných výrobkov zo železa, ocele a ferozliatin

24.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných výrobkov zo železa, ocele a ferozliatin

24.2

Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele

24.20

Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele

24.20.1

Rúry, rúrky a duté profily, bezšvíkové, z ocele

24.20.11

Rúry, rúrky používané na ropovody alebo plynovody, bezšvíkové, z ocele

24.20.12

Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, bezšvíkové, z ocele

24.20.13

Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, z ocele

24.20.14

Rúry a rúrky s prierezom iným ako kruhovitým a duté profily z ocele

24.20.2

Rúry a rúrky, zvárané, kruhovitého prierezu, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

24.20.21

Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

24.20.22

Pažnice a rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

24.20.23

Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

24.20.24

Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, ako napr. nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

24.20.3

Rúry a rúrky s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, zvárané, z ocele

24.20.31

Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

24.20.32

Pažnice a čerpacie rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

24.20.33

Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

24.20.34

Rúry a rúrky, s prierezom iným ako kruhovitým, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

24.20.35

Ostatné rúry a rúrky, ako napr. nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

24.20.4

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, iné ako liate

24.20.40

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, iné ako liate

24.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, rúrok, dutých profilov a príslušenstva k nim z ocele

24.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, rúrok, dutých profilov a príslušenstva k nim z ocele

24.3

Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele

24.31

Tyče ťahané za studena

24.31.1

Tyče a ťažké profily z nelegovanej ocele ťahané za studena

24.31.10

Tyče a ťažké profily z nelegovanej ocele ťahané za studena

24.31.2

Tyče a ťažké profily z legovanej ocele, inej ako nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena

24.31.20

Tyče a ťažké profily z legovanej ocele, inej ako nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena

24.31.3

Tyče a ťažké profily z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena

24.31.30

Tyče a ťažké profily z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena

24.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tyčí ťahaných za studena

24.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tyčí ťahaných za studena

24.32

Úzke pásy valcované za studena

24.32.1

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm

24.32.10

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm

24.32.2

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo potiahnuté, so šírkou < 600 mm

24.32.20

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo potiahnuté, so šírkou < 600 mm

24.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby úzkych pásov valcovaných za studena

24.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby úzkych pásov valcovaných za studena

24.33

Výrobky tvarované alebo ohýbané za studena

24.33.1

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena

24.33.11

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nelegovanej ocele

24.33.12

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nehrdzavejúcej ocele

24.33.2

Rebrované plechy z nelegovanej ocele

24.33.20

Rebrované plechy z nelegovanej ocele

24.33.3

Sendvičové panely z potiahnutého oceľového plechu

24.33.30

Sendvičové panely z potiahnutého oceľového plechu

24.33.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov tvarovaných alebo ohýbaných za studena

24.33.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov tvarovaných alebo ohýbaných za studena

24.34

Drôty ťahané za studena

24.34.1

Drôty ťahané za studena

24.34.11

Drôty z nelegovanej ocele ťahané za studena

24.34.12

Drôty z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena

24.34.13

Drôty z ostatnej legovanej ocele ťahané za studena

24.34.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtov ťahaných za studena

24.34.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtov ťahaných za studena

24.4

Drahé kovy a ostatné neželezné kovy

24.41

Drahé kovy

24.41.1

Striebro surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

24.41.10

Striebro surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

24.41.2

Zlato surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

24.41.20

Zlato surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

24.41.3

Platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

24.41.30

Platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

24.41.4

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, opracované len do formy polotovarov

24.41.40

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, opracované len do formy polotovarov

24.41.5

Základné kovy plátované striebrom a základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, opracované len do formy polotovarov

24.41.50

Základné kovy plátované striebrom a základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, opracované len do formy polotovarov

24.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drahých kovov

24.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drahých kovov

24.42

Hliník

24.42.1

Hliník surový; oxid hlinitý

24.42.11

Surový hliník

24.42.12

Oxid hlinitý okrem umelého korundu

24.42.2

Polotovary z hliníka alebo zo zliatin hliníka

24.42.21

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

24.42.22

Hliníkové tyče, prúty a profily

24.42.23

Hliníkové drôty

24.42.24

Hliníkové dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,2 mm

24.42.25

Hliníkové fólie s hrúbkou ≤ 0,2 mm

24.42.26

Hliníkové rúry a rúrky a príslušenstvo k nim

24.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hliníka

24.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hliníka

24.43

Olovo, zinok a cín

24.43.1

Olovo, zinok a cín, surové

24.43.11

Olovo surové

24.43.12

Zinok surový

24.43.13

Cín surový

24.43.2

Polotovary z olova, zinku a cínu a ich zliatin

24.43.21

Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a olovené vločky

24.43.22

Zinkový prach, prášok a zinkové vločky

24.43.23

Zinkové tyče, prúty, profily a drôty; zinkové dosky, plechy, pásy a fólie

24.43.24

Cínové tyče, prúty, profily a drôty

24.43.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olova, zinku a cínu

24.43.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olova, zinku a cínu

24.44

Meď

24.44.1

Meď surová; medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)

24.44.11

Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)

24.44.12

Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu

24.44.13

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové; predzliatiny medi

24.44.2

Polotovary z medi alebo zo zliatin medi

24.44.21

Medený prášok a medené vločky

24.44.22

Medené tyče, prúty a profily

24.44.23

Medené drôty

24.44.24

Medené dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,15 mm

24.44.25

Medené fólie s hrúbkou ≤ 0,15 mm

24.44.26

Medené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam

24.44.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby medi

24.44.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby medi

24.45

Ostatné neželezné kovy

24.45.1

Nikel surový; medziprodukty metalurgie niklu

24.45.11

Nikel surový

24.45.12

Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu niklu a ostatné medziprodukty metalurgie niklu

24.45.2

Polotovary z niklu alebo z niklových zliatin

24.45.21

Niklový prášok a niklové vločky

24.45.22

Niklové tyče, prúty, profily a drôty

24.45.23

Niklové dosky, plechy, pásy a fólie

24.45.24

Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim

24.45.3

Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy a kovové zlúčeniny

24.45.30

Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy a kovové zlúčeniny

24.45.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných neželezných kovov

24.45.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných neželezných kovov

24.46

Spracované jadrové palivo

24.46.1

Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu

24.46.10

Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu

24.46.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného jadrového paliva

24.46.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného jadrového paliva

24.5

Služby súvisiace s liatím kovov

24.51

Služby súvisiace s liatím železa

24.51.1

Služby súvisiace s liatím liatiny

24.51.11

Služby súvisiace s liatím temperovanej (kujnej) liatiny

24.51.12

Služby súvisiace s liatím gulôčkovej liatiny

24.51.13

Služby súvisiace s liatím sivej liatiny

24.51.2

Rúry, rúrky a duté profily z liatiny

24.51.20

Rúry, rúrky a duté profily z liatiny

24.51.3

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatiny

24.51.30

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatiny

24.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby liatiny

24.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby liatiny

24.52

Služby súvisiace s liatím ocele

24.52.1

Služby súvisiace s liatím ocele

24.52.10

Služby súvisiace s liatím ocele

24.52.2

Rúrky a rúry získané odstredivým odlievaním ocele

24.52.20

Rúrky a rúry získané odstredivým odlievaním ocele

24.52.3

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatej ocele

24.52.30

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatej ocele

24.53

Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov

24.53.1

Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov

24.53.10

Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov

24.54

Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov

24.54.1

Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov

24.54.10

Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov

25

Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení

25.1

Kovové konštrukcie

25.11

Kovové konštrukcie a časti konštrukcií

25.11.1

Montované stavby z kovov

25.11.10

Montované stavby z kovov

25.11.2

Kovové konštrukcie a ich časti

25.11.21

Mosty a časti mostov zo železa alebo ocele

25.11.22

Veže a stožiare zo železa alebo ocele

25.11.23

Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka

25.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kovových konštrukcií a častí konštrukcií

25.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kovových konštrukcií a častí konštrukcií

25.12

Dvere a okná z kovu

25.12.1

Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí z kovu

25.12.10

Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí z kovu

25.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dverí a okien z kovu

25.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dverí a okien z kovu

25.2

Nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov

25.21

Radiátory a kotly ústredného kúrenia

25.21.1

Radiátory a kotly ústredného kúrenia

25.21.11

Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky, zo železa alebo ocele

25.21.12

Nízkotlakové kotly ústredného kúrenia na zohrievanie teplej vody a výrobu pary

25.21.13

Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia

25.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby radiátorov a kotlov ústredného kúrenia

25.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby radiátorov a kotlov ústredného kúrenia

25.29

Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov

25.29.1

Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov

25.29.11

Cisterny, nádrže, kade a podobné zásobníky (iné ako na stlačený alebo skvapalnený plyn) zo železa, ocele alebo hliníka, s obsahom > 300 litrov, bez mechanického alebo tepelného zariadenia

25.29.12

Nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn z kovov

25.29.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov

25.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov

25.3

Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody

25.30

Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody

25.30.1

Parné kotly a ich časti a súčasti

25.30.11

Parné kotly; kotly na prehriatu vodu

25.30.12

Pomocné prístroje a zariadenia na kotly; parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky

25.30.13

Časti a súčasti parných kotlov

25.30.2

Jadrové reaktory a ich časti a súčasti

25.30.21

Jadrové reaktory okrem separátorov izotopov

25.30.22

Časti a súčasti jadrových reaktorov okrem separátorov izotopov

25.30.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby parných kotlov okrem kotlov na ústredné kúrenie

25.30.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby parných kotlov okrem kotlov na ústredné kúrenie

25.4

Zbrane a munícia

25.40

Zbrane a munícia

25.40.1

Zbrane a munícia a ich časti a súčasti

25.40.11

Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a pod.

25.40.12

Revolvery, pištole, nevojenské strelné zbrane a podobné zariadenia

25.40.13

Bomby, rakety a podobná vojenská munícia; nábojnice, ostatné strelivo a náboje a ich časti a súčasti

25.40.14

Časti a súčasti vojenských zbraní a ostatných zbraní

25.40.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zbraní a munície

25.40.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zbraní a munície

25.5

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

25.50

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

25.50.1

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov

25.50.11

Kovanie kovov

25.50.12

Razenie kovov

25.50.13

Ostatné tvarovanie kovov

25.50.2

Prášková metalurgia

25.50.20

Prášková metalurgia

25.6

Opracovanie a povrchová úprava kovov; všeobecné práce strojárskej povahy

25.61

Opracovanie a povrchová úprava kovov

25.61.1

Povrchová úprava kovov

25.61.11

Nanášanie kovových povrchov kovmi

25.61.12

Nanášanie kovových povrchov nekovmi

25.61.2

Ostatné úpravy kovov

25.61.21

Tepelné úpravy kovových povrchov okrem pokovovania

25.61.22

Ostatné povrchové úpravy kovov

25.62

Všeobecné služby strojárskej povahy

25.62.1

Služby sústruženia kovových súčiastok

25.62.10

Služby sústruženia kovových súčiastok

25.62.2

Ostatné všeobecné práce strojárskej povahy

25.62.20

Ostatné všeobecné práce strojárskej povahy

25.7

Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar

25.71

Nožiarske výrobky

25.71.1

Nožiarske výrobky

25.71.11

Nože (okrem nožov do strojov), nožnice a ich čepele

25.71.12

Britvy a žiletky vrátane polotovarov žiletiek v pásoch

25.71.13

Ostatné nožiarske výrobky; súpravy a náčinie na manikúru a na pedikúru

25.71.14

Lyžice, vidličky, naberačky, zberačky, dezertné príbory, nože na ryby, na maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky

25.71.15

Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti

25.71.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nožiarskeho tovaru

25.71.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nožiarskeho tovaru

25.72

Zámky a kovanie

25.72.1

Zámky a kovanie

25.72.11

Visacie zámky a zámky na motorové vozidlá, zámky na nábytok zo základných kovov

25.72.12

Ostatné zámky zo základných kovov

25.72.13

Uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami; ich časti

25.72.14

Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky do áut, dverí, okien a nábytku a podobne zo základných kovov

25.72.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zámok a kovania

25.72.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zámok a kovania

25.73

Nástroje

25.73.1

Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve

25.73.10

Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve

25.73.2

Ručné píly; pílové listy všetkých druhov

25.73.20

Ručné píly; pílové listy všetkých druhov

25.73.3

Ostatné ručné nástroje

25.73.30

Ostatné ručné nástroje

25.73.4

Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov

25.73.40

Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov

25.73.5

Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy

25.73.50

Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy

25.73.6

Ostatné nástroje

25.73.60

Ostatné nástroje

25.73.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nástrojov

25.73.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nástrojov

25.9

Ostatné hotové kovové výrobky

25.91

Oceľové sudy a podobné nádoby

25.91.1

Oceľové sudy a podobné nádoby

25.91.11

Cisterny, sudy, bubny, plechovky, škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia

25.91.12

Cisterny, sudy, bubny, plechovky (okrem tých, ktoré sa zatvárajú spájkovaním alebo olemovaním), škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom < 50 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia

25.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby oceľových sudov a podobných nádob

25.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby oceľových sudov a podobných nádob

25.92

Nádoby z ľahkých kovov

25.92.1

Nádoby z ľahkých kovov

25.92.11

Plechovky zo železa alebo ocele, ktoré sa zatvárajú spájkovaním alebo olemovaním, s objemom < 50 l

25.92.12

Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky na rôzny materiál (okrem plynu) s objemom ≤ 300 l

25.92.13

Korunkové uzávery a zátky, viečka a uzávery fliaš zo základných kovov

25.92.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádob z ľahkých kovov

25.92.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádob z ľahkých kovov

25.93

Drôtené výrobky, reťaze a pružiny

25.93.1

Drôtené výrobky, reťaze a pružiny

25.93.11

Splietané lanká, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo ocele, elektricky neizolované

25.93.12

Ostnaté drôty zo železa alebo z ocele; splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky z medi alebo hliníka, elektricky neizolované

25.93.13

Tkaniny, rošty, sieťovina, pletivá zo železného, oceľového alebo medeného drôtu; plechová mriežkovina zo železa, ocele alebo medi

25.93.14

Klince, cvočky, pripináčky, svorky, sponky a podobné výrobky

25.93.15

Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy potiahnuté alebo plnené rozpúšťadlami alebo tavidlami

25.93.16

Pružiny a pružinové listy zo železa alebo ocele; medené pružiny

25.93.17

Reťaze (okrem kĺbových článkových reťazí) a ich diely

25.93.18

Šijacie ihly, ihlice na pletenie, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky určené na ručné práce zo železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky zo železa alebo z ocele, i. n.

25.93.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtených výrobkov, reťazí a pružín

25.93.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtených výrobkov, reťazí a pružín

25.94

Upevňovacie prvky, strojové výrobky so závitmi

25.94.1

Upevňovacie prvky, strojové výrobky so závitmi

25.94.11

Upevňovacie prvky so závitmi zo železa alebo ocele, i. n.

25.94.12

Upevňovacie prvky bez závitov zo železa alebo ocele, i. n.

25.94.13

Upevňovacie prvky bez závitov a so závitmi z medi

25.94.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby upevňovacích prvkov, strojových výrobkov so závitmi

25.94.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby upevňovacích prvkov, strojových výrobkov so závitmi

25.99

Ostatné hotové kovové výrobky i. n.

25.99.1

Kovové výrobky do kúpeľní a kuchýň

25.99.11

Výlevky, umývadlá, vane a ostatný sanitárny tovar a jeho časti zo železa, ocele, medi alebo hliníka

25.99.12

Stolové, kuchynské potreby, domáce potreby a ich časti zo železa, ocele, medi alebo z hliníka

25.99.2

Ostatné výrobky zo základných kovov

25.99.21

Pancierové alebo spevnené sejfy, zosilnené skrinky a dvere a depozitné skrinky do trezorov, pokladne alebo schránky na listiny a pod. zo základných kovov

25.99.22

Schránky na ukladanie papierov alebo písacích pier, stojany na pečiatky a podobné vybavenie kancelárií alebo písacích stolov zo základných kovov okrem kancelárskeho nábytku

25.99.23

Mechaniky na zaraďovače spisov, rýchloviazače a podobné kancelárske výrobky a zošívacie spony v pásoch zo základných kovov

25.99.24

Sošky a ostatné dekoračné predmety, rámy na fotografie, obrazy alebo podobné rámy a zrkadlá zo základných kovov

25.99.25

Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky zo základných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo ostatné celkom dohotovené výrobky; duté nity a nity s rozštiepeným driekom zo základného kovu; perly a flitre zo základných kovov

25.99.26

Vrtule do lodí a člnov a ich lopatky

25.99.29

Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.

25.99.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.

25.99.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.

26

Počítače, elektronické a optické zariadenia

26.1

Elektronické komponenty a dosky

26.11

Elektronické komponenty

26.11.1

Elektrónky a trubice so žeravenou katódou, so studenou katódou alebo s fotokatódou vrátane CRT obrazoviek

26.11.11

Televízne CRT obrazovky; snímacie elektrónky televíznych kamier; ostatné CRT obrazovky

26.11.12

Magnetróny, klystróny, mikrovlné elektrónky a ostatné elektrónky

26.11.2

Diódy a tranzistory

26.11.21

Diódy; tranzistory; tyristory, diaky a triaky

26.11.22

Polovodičové prvky; diódy vyžarujúce svetlo; zabudované piezoelektrické kryštály; ich časti a súčasti

26.11.3

Elektronické integrované obvody

26.11.30

Elektronické integrované obvody

26.11.4

Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.

26.11.40

Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.

26.11.5

Dosky tlačených obvodov bez komponentov

26.11.50

Dosky tlačených obvodov bez komponentov

26.11.9

Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektronických komponentov

26.11.91

Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov

26.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektronických komponentov

26.12

Montované elektronické dosky

26.12.1

Montované tlačené obvody

26.12.10

Montované tlačené obvody

26.12.2

Zvukové, obrazové, sieťové a podobné karty do zariadení na automatické spracovanie údajov

26.12.20

Zvukové, obrazové, sieťové a podobné karty do zariadení na automatické spracovanie údajov

26.12.3

Čipové karty

26.12.30

Čipové karty

26.12.9

Služby týkajúce sa tlačenia obvodov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby montovaných elektronických dosiek

26.12.91

Služby týkajúce sa tlačených obvodov a inštalácie mikrosúčiastok na plošné spoje

26.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby montovaných elektronických dosiek

26.2

Počítače a periférne zariadenia

26.20

Počítače a periférne zariadenia

26.20.1

Počítače, ich časti, súčasti a príslušenstvo

26.20.11

Prenosné zariadenia na automatizované spracovanie údajov s hmotnosťou ≤ 10 kg, napr. laptopy a notebooky; digitálny asistent a podobné počítače

26.20.12

Terminály POS, bankomaty a podobné zariadenia, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť

26.20.13

Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov, obsahujúce pod spoločným krytom aspoň centrálnu procesorovú jednotku a vstupnú a výstupnú jednotku, kombinované aj nekombinované

26.20.14

Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov predkladané vo forme systémov

26.20.15

Ostatné digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov, tiež obsahujúce pod spoločným krytom jednu alebo dve z nasledujúcich jednotiek: pamäťové jednotky, vstupné jednotky, výstupné jednotky

26.20.16

Vstupné alebo výstupné jednotky, tiež obsahujúce pod spoločným krytom aj pamäťové jednotky

26.20.17

Monitory a projektory používané najmä v systéme automatizovaného spracovania údajov

26.20.18

Jednotky s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie

26.20.2

Pamäťové jednotky a ostatné pamäťové zariadenia

26.20.21

Pamäťové jednotky

26.20.22

Pevné, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia

26.20.3

Ostatné jednotky zariadení na automatizované spracovanie údajov

26.20.30

Ostatné jednotky zariadení na automatizované spracovanie údajov

26.20.4

Časti, súčasti a príslušenstvo výpočtovej techniky

26.20.40

Časti, súčasti a príslušenstvo výpočtovej techniky

26.20.9

Služby súvisiace s výrobou počítačov a periférnych zariadení; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby počítačov a periférnych zariadení

26.20.91

Služby súvisiace s výrobou počítačov a periférnych zariadení

26.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby počítačov a periférnych zariadení

26.3

Komunikačné zariadenia

26.30

Komunikačné zariadenia

26.30.1

Rádiové alebo televízne vysielacie prístroje; televízne kamery

26.30.11

Vysielacie prístroje s prijímacím zariadením

26.30.12

Vysielacie prístroje bez prijímacieho zariadenia

26.30.13

Televízne kamery

26.30.2

Elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo telegrafiu; videotelefóny

26.30.21

Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi

26.30.22

Telefóny pre celulárne siete a pre ostatné bezdrôtové siete

26.30.23

Ostatné telefónne súpravy a prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo iných informácií vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti (napr. v miestnej alebo rozľahlej sieti)

26.30.3

Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafických prístrojov

26.30.30

Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafických prístrojov

26.30.4

Antény a parabolické antény všetkých druhov a ich časti a súčasti; časti a súčasti rádiových a televíznych vysielacích prístrojov a televíznych kamier

26.30.40

Antény a parabolické antény všetkých druhov a ich časti a súčasti; časti a súčasti rádiových a televíznych vysielacích prístrojov a televíznych kamier

26.30.5

Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje

26.30.50

Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje

26.30.6

Časti a súčasti poplachových zariadení na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobných prístrojov

26.30.60

Časti a súčasti poplachových zariadení na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobných prístrojov

26.30.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby komunikačných zariadení

26.30.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby komunikačných zariadení

26.4

Spotrebná elektronika

26.40

Spotrebná elektronika

26.40.1

Rozhlasové prijímače

26.40.11

Rozhlasové prijímače (okrem druhov používaných v motorových vozidlách), tiež kombinované so zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku či hodinami

26.40.12

Rozhlasové prijímače schopné prevádzky len s vonkajším zdrojom energie, druhov používaných v motorových vozidlách

26.40.2

Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

26.40.20

Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

26.40.3

Zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

26.40.31

Gramofóny, prehrávače platní, kazetové prehrávače a iné zariadenia na reprodukciu zvuku

26.40.32

Magnetofóny a iné zariadenia na záznam zvuku

26.40.33

Videokamery a ostatné zariadenia na záznam alebo reprodukciu obrazu

26.40.34

Monitory a projektory bez zabudovaných televíznych prijímačov a v princípe nepoužívané v systéme automatizovaného spracovania údajov

26.40.4

Mikrofóny, reproduktory, prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo telegrafiu

26.40.41

Mikrofóny a ich stojany

26.40.42

Reproduktory; slúchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy

26.40.43

Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku

26.40.44

Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu a rádiotelegrafiu i. n.

26.40.5

Časti a súčasti zvukových a obrazových zariadení

26.40.51

Časti, súčasti a príslušenstvo zvukových a obrazových zariadení

26.40.52

Časti a súčasti rádiových prijímacích a vysielacích zariadení

26.40.6

Konzoly na videohry (používané s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou

26.40.60

Konzoly na videohry (používané s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou

26.40.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spotrebnej elektroniky

26.40.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spotrebnej elektroniky

26.5

Meracie, testovacie a navigačné zariadenia; hodiny a hodinky

26.51

Meracie, testovacie a navigačné zariadenia

26.51.1

Navigačné, meteorologické, geofyzikálne a podobné nástroje a prístroje

26.51.11

Navigačné kompasy; ostatné navigačné nástroje a prístroje

26.51.12

Teodolity a tachymetre (tachometre); ostatné vymeriavacie, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne nástroje a prístroje

26.51.2

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje

26.51.20

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje

26.51.3

Presné váhy; nástroje na rysovanie, počítanie, meranie dĺžky a podobne

26.51.31

Váhy s citlivosťou 5 cg alebo lepšou

26.51.32

Rysovacie stoly a stroje a iné rysovacie, kresliace alebo matematické počítacie nástroje

26.51.33

Ručné nástroje na meranie dĺžky (napr. mikrometre, posuvné meradlá a kalibre) i. n.

26.51.4

Nástroje na meranie elektrických veličín alebo ionizujúceho žiarenia

26.51.41

Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia

26.51.42

Katódové osciloskopy a oscilografy

26.51.43

Nástroje na meranie elektrických veličín bez záznamového zariadenia

26.51.44

Nástroje a prístroje pre telekomunikačnú techniku

26.51.45

Nástroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín i. n.

26.51.5

Nástroje na kontrolu ostatných fyzikálnych veličín

26.51.51

Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre

26.51.52

Nástroje na meranie alebo kontrolu prietoku, hladiny, tlaku alebo iných veličín kvapalín a plynov

26.51.53

Nástroje a zariadenia na fyzikálne alebo chemické rozbory i. n.

26.51.6

Ostatné meracie, kontrolné a testovacie nástroje a prístroje

26.51.61

Mikroskopy (okrem optických mikroskopov) a difrakčné prístroje

26.51.62

Stroje a prístroje na skúšanie mechanických vlastností materiálov

26.51.63

Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie

26.51.64

Otáčkomery a počítače výrobkov, taxametre; ukazovatele rýchlosti a tachometre

26.51.65

Automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje, hydraulické alebo pneumatické

26.51.66

Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje a stroje i. n.

26.51.7

Termostaty, manostaty a ostatné automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje

26.51.70

Termostaty, manostaty a ostatné automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje

26.51.8

Časti, súčasti a príslušenstvo meracích, testovacích a navigačných zariadení

26.51.81

Časti a súčasti rádiolokačných prístrojov (radarov) a rádionavigačných prístrojov

26.51.82

Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov z kódov 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 a 26.51.5 ; mikrotómy; časti a súčasti i. n.

26.51.83

Časti, súčasti a príslušenstvo mikroskopov (iných ako optických) a difrakčných prístrojov

26.51.84

Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov z kódov 26.51.63 a 26.51.64

26.51.85

Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.65 , 26.51.66 a 26.51.70

26.51.86

Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.11 a 26.51.62

26.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby meracích, testovacích a navigačných prístrojov

26.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby meracích, testovacích a navigačných prístrojov

26.52

Hodiny a hodinky

26.52.1

Hodiny a hodinky okrem strojčekov a častí

26.52.11

Náramkové hodinky, vreckové hodinky s puzdrom z drahých kovov alebo z kovu plátovaného drahými kovmi

26.52.12

Ostatné náramkové hodinky, vreckové hodinky a iné hodinky vrátane stopiek

26.52.13

Hodiny do prístrojových dosiek a hodiny podobného typu do vozidiel

26.52.14

Hodiny s hodinkovým strojčekom; budíky a nástenné hodiny; ostatné hodiny

26.52.2

Hodinové a hodinkové strojčeky, ich časti a súčasti

26.52.21

Hodinkové a hodinové strojčeky

26.52.22

Puzdrá na hodiny a hodinky a ich časti

26.52.23

Ostatné časti a súčasti hodiniek a hodín

26.52.24

Registračné hodiny, záznamové hodiny, parkovacie hodiny; časové spínače s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom

26.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hodín a hodiniek

26.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hodín a hodiniek

26.6

Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje

26.60

Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje

26.60.1

Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje

26.60.11

Röntgenové prístroje alebo prístroje používajúce žiarenie alfa, beta alebo gama

26.60.12

Elektrodiagnostické prístroje používané v medicíne

26.60.13

Ultrafialové alebo infračervené žiariče používané v medicíne, chirurgii, zubnom lekárstve alebo veterinárnom lekárstve

26.60.14

Kardiostimulátory; načúvacie pomôcky

26.60.9

Služby súvisiace s výrobou zdravotníckych nástrojov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov

26.60.91

Služby súvisiace s výrobou zdravotníckych nástrojov

26.60.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov

26.7

Optické a fotografické prístroje a zariadenia

26.70

Optické a fotografické prístroje a zariadenia

26.70.1

Fotografické prístroje a ich časti a súčasti

26.70.11

Objektívy do kamier, fotoaparátov, projektorov alebo do fotografických prístrojov na zväčšovanie alebo zmenšovanie

26.70.12

Fotografické prístroje na prípravu tlačiarskych štočkov alebo valcov; fotografické prístroje na záznam dokumentov na mikrofilm, mikrofiš a podobne

26.70.13

Digitálne fotoaparáty

26.70.14

Fotografické prístroje na okamžité vyvolávanie a ostatné fotografické prístroje

26.70.15

Kinematografické kamery

26.70.16

Kinematografické projektory

26.70.19

Ostatné fotografické prístroje; časti, súčasti a príslušenstvo fotografických prístrojov

26.70.2

Ostatné optické prístroje a ich časti a súčasti

26.70.21

Polarizačný materiál v listoch alebo v doskách; šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články (okrem opticky neopracovaného skla), tiež zasadené, iné ako do kamier, fotoaparátov, projektorov alebo do fotografických prístrojov na zväčšovanie alebo zmenšovanie

26.70.22

Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy; ostatné astronomické prístroje; optické mikroskopy

26.70.23

Zariadenia s tekutými kryštálmi; lasery okrem laserových diód; ostatné optické prístroje a nástroje i. n.

26.70.24

Optické meracie a kontrolné zariadenia a nástroje

26.70.25

Časti, súčasti a príslušenstvo binokulárnych, monokulárnych ďalekohľadov a ostatných optických teleskopov; ostatných astronomických prístrojov a optických mikroskopov

26.70.26

Časti, súčasti a príslušenstvo zariadení s tekutými kryštálmi, laserov (okrem laserových diód), ostatných optických prístrojov a nástrojov i. n.

26.70.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby optických a fotografických prístrojov a zariadení

26.70.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby optických a fotografických prístrojov a zariadení

26.8

Magnetické a optické médiá

26.80

Magnetické a optické médiá

26.80.1

Magnetické a optické médiá

26.80.11

Magnetické médiá, nenahrané, okrem kariet s magnetickým prúžkom

26.80.12

Optické médiá, nenahrané

26.80.13

Ostatné nosiče záznamu vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov

26.80.14

Karty s magnetickým prúžkom

26.80.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby magnetických a optických médií

26.80.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby magnetických a optických médií

27

Elektrické stroje a prístroje

27.1

Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia

27.11

Elektrické motory, generátory a transformátory

27.11.1

Motory s výkonom ≤ 37,5 W; ostatné motory na jednosmerný prúd; generátory na jednosmerný prúd

27.11.10

Motory s výkonom ≤ 37,5 W; ostatné motory na jednosmerný prúd; generátory na jednosmerný prúd

27.11.2

Univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd s výkonom > 37,5 W; ostatné motory na striedavý prúd; generátory na striedavý prúd (alternátory)

27.11.21

Univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd s výkonom > 37,5 W

27.11.22

Motory na striedavý prúd, jednofázové

27.11.23

Motory na striedavý prúd, viacfázové, s výkonom ≤ 750 W

27.11.24

Motory na striedavý prúd, viacfázové, s výkonom > 750 W, ale ≤ 75 kW

27.11.25

Motory na striedavý prúd, viacfázové, s výkonom > 75 kW

27.11.26

Generátory na striedavý prúd (alternátory)

27.11.3

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče

27.11.31

Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním

27.11.32

Generátorové agregáty so zážihovým spaľovacím motorom; ostatné generátorové agregáty; elektrické rotačné meniče

27.11.4

Elektrické transformátory

27.11.41

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom

27.11.42

Ostatné transformátory s výkonom ≤ 16 kVA

27.11.43

Ostatné transformátory s výkonom > 16 kVA

27.11.5

Odpory na výbojky alebo výbojkové trubice; ostatné induktory

27.11.50

Odpory na výbojky alebo výbojkové trubice; ostatné induktory

27.11.6

Časti a súčasti elektrických motorov, generátorov a transformátorov

27.11.61

Časti a súčasti elektrických motorov a generátorov

27.11.62

Časti a súčasti transformátorov a induktorov

27.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických motorov, generátorov a transformátorov

27.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických motorov, generátorov a transformátorov

27.12

Elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia

27.12.1

Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov, na napätie > 1 000  V

27.12.10

Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov, na napätie > 1 000  V

27.12.2

Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov, na napätie ≤ 1 000  V

27.12.21

Poistky na napätie ≤ 1 000  V

27.12.22

Automatické vypínače obvodov na napätie ≤ 1 000  V

27.12.23

Prístroje na ochranu elektrických obvodov i. n., na napätie ≤ 1 000  V

27.12.24

Relé na napätie ≤ 1 000  V

27.12.3

Rozvodné panely

27.12.31

Rozvádzače a ostatné základne vybavené elektrickými spínacími alebo ochrannými zariadeniami, na napätie ≤ 1 000  V

27.12.32

Rozvádzače a ostatné základne vybavené elektrickými spínacími alebo ochrannými zariadeniami, na napätie > 1 000  V

27.12.4

Časti a súčasti elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

27.12.40

Časti a súčasti elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

27.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

27.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

27.2

Batérie a akumulátory

27.20

Batérie a akumulátory

27.20.1

Galvanické články a batérie a ich časti a súčasti

27.20.11

Galvanické články a batérie

27.20.12

Časti a súčasti galvanických článkov a batérií

27.20.2

Elektrické akumulátory a ich časti a súčasti

27.20.21

Olovené akumulátory na štartovanie piestových motorov

27.20.22

Olovené akumulátory, iné ako na štartovanie piestových motorov

27.20.23

Niklokadmiové, feroniklové akumulátory, akumulátory na báze hydridu niklu, lítiových iónov, polymérov lítia a ostatné elektrické akumulátory

27.20.24

Časti a súčasti elektrických akumulátorov vrátane separátorov

27.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby batérií a akumulátorov

27.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby batérií a akumulátorov

27.3

Drôty a elektroinštalačné zariadenia

27.31

Káble z optických vláken

27.31.1

Káble z optických vláken

27.31.11

Káble z optických vláken vyrobené z jednotlivo plášťovaných vláken

27.31.12

Optické vlákna a zväzky optických vláken; káble z optických vláken (okrem káblov vyrobených z jednotlivo plášťovaných vláken)

27.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby káblov z optických vláken

27.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby káblov z optických vláken

27.32

Ostatné elektronické a elektrické drôty a káble

27.32.1

Ostatné elektronické a elektrické drôty a káble

27.32.11

Izolované drôty na navíjanie

27.32.12

Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče

27.32.13

Ostatné elektrické vodiče na napätie ≤ 1 000  V

27.32.14

Ostatné elektrické vodiče na napätie > 1 000  V

27.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

27.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

27.33

Elektroinštalačné zariadenia

27.33.1

Elektroinštalačné zariadenia

27.33.11

Vypínače na napätie ≤ 1 000  V

27.33.12

Objímky žiaroviek na napätie ≤ 1 000  V

27.33.13

Zástrčky, zásuvky a ostatné zariadenia na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov i. n.

27.33.14

Elektroizolačné príslušenstvo z plastov

27.33.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektroinštalačných zariadení

27.33.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektroinštalačných zariadení

27.4

Elektrické svietidlá

27.40

Elektrické svietidlá

27.40.1

Elektrické žiarovky alebo výbojky; oblúkovky

27.40.11

Utesnené zväzkové žiarovkové jednotky

27.40.12

Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom okrem ultrafialových alebo infračervených žiaroviek

27.40.13

Žiarovky s výkonom ≤ 200 W a na napätie > 100 V i. n.

27.40.14

Žiarovky i. n.

27.40.15

Výbojky; ultrafialové a infračervené žiarovky; oblúkovky

27.40.2

Svietidlá a ich príslušenstvo

27.40.21

Prenosné elektrické svietidlá napájané suchými článkami, akumulátormi, magnetami

27.40.22

Elektrické svietidlá stolové, kancelárske, nočné, stojanové

27.40.23

Neelektrické svietidlá a ich príslušenstvo

27.40.24

Svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne

27.40.25

Lustre a ostatné elektrické stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo

27.40.3

Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo

27.40.30

Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo

27.40.4

Časti a súčasti svietidiel a osvetľovacích zariadení

27.40.41

Časti a súčasti žiaroviek alebo výbojok

27.40.42

Časti a súčasti svietidiel a ich príslušenstvo

27.40.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických svietidiel

27.40.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických svietidiel

27.5

Prístroje pre domácnosť

27.51

Elektrické prístroje pre domácnosť

27.51.1

Chladničky a mrazničky; práčky; elektricky vyhrievané prikrývky; ventilátory

27.51.11

Chladničky a mrazničky pre domácnosť

27.51.12

Umývačky riadu pre domácnosť

27.51.13

Práčky a sušičky pre domácnosť

27.51.14

Elektricky vyhrievané prikrývky

27.51.15

Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť

27.51.2

Ostatné elektrické domáce spotrebiče i. n.

27.51.21

Elektromechanické prístroje pre domácnosť s elektrickým motorom

27.51.22

Holiace strojčeky, depilačné prístroje a strojčeky na strihanie vlasov s elektrickým motorom

27.51.23

Elektrotepelné prístroje na úpravu vlasov alebo sušiče vlasov; elektrické žehličky

27.51.24

Ostatné elektrotepelné prístroje

27.51.25

Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače

27.51.26

Elektrické prístroje na vykurovanie miestností a elektrické prístroje na vykurovanie dlážok

27.51.27

Mikrovlné rúry

27.51.28

Ostatné rúry; pece, varné dosky, varné telesá; grily, opekače

27.51.29

Elektrické vykurovacie odpory

27.51.3

Časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť

27.51.30

Časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť

27.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických prístrojov pre domácnosť

27.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických prístrojov pre domácnosť

27.52

Neelektrické prístroje pre domácnosť

27.52.1

Zariadenia na varenie a ohrievanie používané v domácnosti, neelektrické

27.52.11

Domáce spotrebiče na varenie a ohrievanie tanierov zo železa, ocele alebo z medi, neelektrické

27.52.12

Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnosť na plynné palivá, na plynné a súčasne iné palivá, na kvapalné alebo tuhé palivá

27.52.13

Ohrievače vzduchu alebo rozvodné zariadenia horúceho vzduchu i. n. zo železa alebo ocele, neelektrické

27.52.14

Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické

27.52.2

Časti a súčasti kachlí, sporákov, ohrievačov tanierov a podobných neelektrických kuchynských prístrojov pre domácnosť

27.52.20

Časti a súčasti kachlí, sporákov, ohrievačov tanierov a podobných neelektrických kuchynských prístrojov pre domácnosť

27.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby neelektrických prístrojov pre domácnosť

27.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby neelektrických prístrojov pre domácnosť

27.9

Ostatné elektrické zariadenia

27.90

Ostatné elektrické zariadenia

27.90.1

Ostatné elektrické zariadenia a ich časti a súčasti

27.90.11

Elektrické stroje a prístroje s individuálnymi funkciami

27.90.12

Elektrické izolátory; izolačné príslušenstvo elektrických strojov alebo zariadení; elektrické rozvodné rúrky

27.90.13

Uhlíkové elektródy a ostatné výrobky z grafitu alebo iného uhlíka na elektrické účely

27.90.2

Panely so zariadeniami s tekutými kryštálmi alebo s diódami vyžarujúcimi svetlo; elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje

27.90.20

Panely so zariadeniami s tekutými kryštálmi alebo s diódami vyžarujúcimi svetlo; elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje

27.90.3

Stroje a zariadenia na spájkovanie, tvrdé spájkovanie, zváranie, povrchový ohrev a kalenie, striekanie za tepla, žiarové striekanie

27.90.31

Elektrické stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo spekaných kovových karbidov za tepla

27.90.32

Časti a súčasti elektrických strojov a prístrojov na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo spekaných kovových karbidov za tepla

27.90.33

Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov i. n.

27.90.4

Ostatné elektrické zariadenia i. n.

27.90.41

Invertory, usmerňovače, meniče

27.90.42

Palivové články

27.90.43

Prepäťové ochrany na napätie > 1 000  V

27.90.44

Káble napájania spotrebičov, predlžovacie káble a iné súpravy elektrických káblov s izolovaným drôtom a koncovkami

27.90.45

Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické dvíhacie hlavy; elektrické urýchľovače častíc; elektrické signálové generátory a ostatné elektrické zariadenia i. n.

27.90.5

Elektrické kondenzátory

27.90.51

Pevné kondenzátory pre obvody s frekvenciou 50/60 Hz s jalovým výkonom ≥ 0,5 kvar

27.90.52

Ostatné pevné kondenzátory

27.90.53

Otočné alebo dolaďovacie (prednastavené) kondenzátory

27.90.6

Elektrické odpory okrem vykurovacích odporov

27.90.60

Elektrické odpory okrem vykurovacích odporov

27.90.7

Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk

27.90.70

Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk

27.90.8

Časti a súčasti elektrických kondenzátorov, elektrických odporov, reostatov a potenciometrov

27.90.81

Časti a súčasti elektrických kondenzátorov

27.90.82

Časti a súčasti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov

27.90.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných elektrických zariadení

27.90.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných elektrických zariadení

28

Stroje a zariadenia i. n.

28.1

Stroje na všeobecné účely

28.11

Motory a turbíny okrem motorov do lietadiel, motorových vozidiel a motocyklov

28.11.1

Motory okrem motorov do lietadiel, motorových vozidiel a motocyklov

28.11.11

Závesné lodné motory

28.11.12

Zážihové spaľovacie lodné motory; ostatné motory

28.11.13

Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním

28.11.2

Turbíny

28.11.21

Turbíny na vodnú alebo inú paru

28.11.22

Vodné turbíny a vodné kolesá

28.11.23

Plynové turbíny iné ako prúdové a turbovrtuľové

28.11.24

Veterné turbíny

28.11.3

Časti turbín

28.11.31

Časti turbín na vodnú alebo inú paru

28.11.32

Časti vodných turbín a vodných kolies vrátane regulátorov

28.11.33

Časti plynových turbín okrem prúdových a turbovrtuľových

28.11.4

Časti a súčasti motorov

28.11.41

Časti a súčasti zážihových motorov s vnútorným spaľovaním okrem častí a súčastí leteckých motorov

28.11.42

Časti a súčasti ostatných motorov i. n.

28.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorov a turbín okrem motorov do lietadiel, motorových vozidiel a motocyklov

28.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorov a turbín okrem motorov do lietadiel, motorových vozidiel a motocyklov

28.12

Hydraulické a pneumatické zariadenia

28.12.1

Hydraulické a pneumatické zariadenia okrem častí a súčastí

28.12.11

Hydraulické a pneumatické motory s lineárnym pohybom valcov

28.12.12

Hydraulické a pneumatické rotačné motory

28.12.13

Hydraulické čerpadlá

28.12.14

Hydraulické a pneumatické ventily

28.12.15

Hydraulické súpravy

28.12.16

Hydraulické systémy

28.12.2

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických zariadení

28.12.20

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických zariadení

28.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hydraulických a pneumatických zariadení

28.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hydraulických a pneumatických zariadení

28.13

Ostatné čerpadlá a kompresory

28.13.1

Čerpadlá na kvapaliny; zdvíhadlá na kvapaliny

28.13.11

Čerpadlá na pohonné látky, mazadlá, chladiace médiá a betón

28.13.12

Ostatné objemové čerpadlá s vratným kmitavým pohybom na kvapaliny

28.13.13

Ostatné objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny

28.13.14

Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá

28.13.2

Vzduchové čerpadlá alebo vývevy; kompresory na vzduch alebo iné plyny

28.13.21

Vývevy

28.13.22

Vzduchové čerpadlá s ručnou alebo nožnou obsluhou

28.13.23

Kompresory pre chladiace zariadenia

28.13.24

Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie

28.13.25

Turbokompresory

28.13.26

Vratné objemové kompresory

28.13.27

Rotačné objemové kompresory s jedným alebo s viacerými hriadeľmi

28.13.28

Ostatné kompresory

28.13.3

Časti a súčasti čerpadiel a kompresorov

28.13.31

Časti a súčasti čerpadiel; časti a súčasti zdvíhadiel na kvapaliny

28.13.32

Časti a súčasti vývev, vzduchových alebo plynových kompresorov, ventilátorov, odsávacích zariadení

28.13.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných čerpadiel a kompresorov

28.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných čerpadiel a kompresorov

28.14

Ostatné kohútiky a ventily

28.14.1

Kohútiky, klapky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, kade a podobne

28.14.11

Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily

28.14.12

Kohútiky, klapky a ventily na odtoky, výlevky, umývadlá, bidety, cisterny, vane a podobné armatúry; ventily na radiátory ústredného kúrenia

28.14.13

Regulačné ventily, uzatváracie posúvače, guľové ventily a ostatné ventily

28.14.2

Časti a súčasti kohútikov, ventilov a podobných výrobkov

28.14.20

Časti a súčasti kohútikov, ventilov a podobných výrobkov

28.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných kohútikov a ventilov

28.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných kohútikov a ventilov

28.15

Ložiská, ozubené kolesá, prevodové a hnacie prvky

28.15.1

Guľkové alebo valčekové ložiská

28.15.10

Guľkové alebo valčekové ložiská

28.15.2

Ostatné ložiská, ozubené kolesá, prevodové a hnacie prvky

28.15.21

Kĺbové článkové reťaze a retiazky zo železa alebo z ocele

28.15.22

Prevodové hriadele (vrátane vačkových a kľukových hriadeľov) a kľuky

28.15.23

Ložiskové puzdrá a ložiskové panvy

28.15.24

Ozubené kolesá a prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti

28.15.25

Zotrvačníky a remenice vrátane kladníc pre kladkostroje

28.15.26

Spojky a hriadeľové spojky vrátane kardanových univerzálnych kĺbov

28.15.3

Časti a súčasti ložísk, prevodových a hnacích prvkov

28.15.31

Guľky, ihly a valčeky; časti guľkových alebo valčekových ložísk

28.15.32

Časti a súčasti kĺbových reťazí zo železa alebo z ocele

28.15.39

Časti ložiskových a hnacích prvkov i. n.

28.15.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby súčasti ložísk, ozubených kolies, prevodových a hnacích prvkov

28.15.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby súčasti ložísk, ozubených kolies, prevodových a hnacích prvkov

28.2

Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely

28.21

Pece a horáky

28.21.1

Pece, horáky a ich časti

28.21.11

Horáky; mechanické prikladacie zariadenia a rošty; mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia

28.21.12

Priemyselné alebo laboratórne pece, neelektrické, vrátane spaľovacích, okrem pekárskych pecí

28.21.13

Priemyselné alebo laboratórne elektrické pece; indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia

28.21.14

Časti a súčasti pecí, horákov a rúr

28.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, pecí a horákov

28.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, pecí a horákov

28.22

Zdvíhacie a manipulačné zariadenia

28.22.1

Zdvíhacie a manipulačné zariadenia a ich časti

28.22.11

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia i. n.

28.22.12

Nadzemné banícke navíjacie zariadenia; navijaky na prácu pod zemou; ostatné navijaky; vratidlá

28.22.13

Zdviháky; zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie vozidiel

28.22.14

Lodné otočné stĺpové žeriavy (deriky); žeriavy; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné a žeriavové vozíky

28.22.15

Vidlicové stohovacie vozíky, iné zdvíhacie vozíky; malé ťahače používané na železničných staniciach

28.22.16

Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

28.22.17

Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie tovaru alebo materiálov

28.22.18

Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia

28.22.19

Časti a súčasti zdvíhacích a manipulačných zariadení

28.22.2

Korčeky, lopatky, drapáky a upínadlá na žeriavy, rýpadlá a podobné zariadenia

28.22.20

Korčeky, lopatky, drapáky a upínadlá na žeriavy, rýpadlá a podobné zariadenia

28.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zdvíhacích a manipulačných zariadení

28.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zdvíhacích a manipulačných zariadení

28.23

Kancelárske stroje a zariadenia (okrem počítačov a periférnych zariadení)

28.23.1

Účtovacie stroje a podobné stroje vybavené počítacím zariadením

28.23.10

Účtovacie stroje a podobné stroje vybavené počítacím zariadením

28.23.2

Kancelárske stroje, ich časti a súčasti

28.23.21

Kancelárske stroje

28.23.22

Časti, súčasti a príslušenstvo kancelárskych strojov

28.23.9

Služby súvisiace s výrobou kancelárskych a účtovníckych strojov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)

28.23.91

Služby súvisiace s výrobou kancelárskych a účtovníckych strojov (okrem počítačov a periférnych zariadení)

28.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)

28.24

Motorové ručné nástroje

28.24.1

Elektromechanické ručné nástroje; ostatné prenosné motorové ručné nástroje

28.24.11

Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom

28.24.12

Ostatné prenosné motorové ručné nástroje

28.24.2

Časti a súčasti motorových ručných nástrojov

28.24.21

Časti a súčasti elektromechanických ručných nástrojov so vstavaným elektrickým motorom

28.24.22

Časti a súčasti ostatných prenosných motorových ručných nástrojov

28.24.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorových ručných nástrojov

28.24.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorových ručných nástrojov

28.25

Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť

28.25.1

Výmenníky tepla; klimatizačné prístroje, chladiace a mraziace zariadenia okrem zariadení pre domácnosť

28.25.11

Výmenníky tepla a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov

28.25.12

Klimatizačné prístroje

28.25.13

Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti

28.25.14

Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov i. n.

28.25.2

Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory

28.25.20

Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory

28.25.3

Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel

28.25.30

Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel

28.25.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chladiacich a vetracích zariadení okrem zariadení pre domácnosť

28.25.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chladiacich a vetracích zariadení okrem zariadení pre domácnosť

28.29

Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely i. n.

28.29.1

Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje

28.29.11

Generátory na generátorový alebo vodný plyn; vyvíjače acetylénu a podobné generátory plynov; destilačné alebo rektifikačné prístroje

28.29.12

Stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín

28.29.13

Olejové filtre, benzínové filtre a sacie vzduchové filtre pre spaľovacie motory

28.29.2

Stroje a prístroje na čistenie, plnenie, pečatenie alebo balenie fliaš alebo iných obalov; hasiace prístroje, striekacie pištole, dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary; tesnenia

28.29.21

Stroje a prístroje na čistenie, plnenie, pečatenie alebo balenie fliaš alebo iných obalov

28.29.22

Hasiace prístroje, striekacie pištole, dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné mechanické zariadenia okrem zariadení používaných v poľnohospodárstve

28.29.23

Tesnenia z kovových fólií; mechanické upchávky

28.29.3

Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie

28.29.31

Váhy na technické účely; váhy na priebežné váženie tovaru na dopravníkoch; váhy na konštantné váženie a vážiace zariadenie na plnenie stanoveného množstva

28.29.32

Osobné a kuchynské váhy

28.29.39

Ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie

28.29.4

Odstredivky, kalandre a predajné automaty

28.29.41

Odstredivky i. n.

28.29.42

Kalandre alebo iné valcovacie stroje okrem strojov na valcovanie kovov alebo skla

28.29.43

Predajné automaty

28.29.5

Umývačky riadu priemyselného typu

28.29.50

Umývačky riadu priemyselného typu

28.29.6

Stroje a zariadenia i. n. na spracovanie materiálov postupmi spočívajúcimi v zmene teploty

28.29.60

Stroje a zariadenia i. n. na spracovanie materiálov postupmi spočívajúcimi v zmene teploty

28.29.7

Neelektrické stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie a ich časti; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie

28.29.70

Neelektrické stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie a ich časti; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie

28.29.8

Časti ostatných strojov na všeobecné účely i. n.

28.29.81

Časti generátorov na generátorový alebo vodný plyn

28.29.82

Časti odstrediviek; časti prístrojov na filtrovanie alebo na čistenie kvapalín alebo plynov

28.29.83

Časti kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov; časti striekacích prístrojov, závažia na váhy

28.29.84

Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické konektory i. n.

28.29.85

Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo obaľovanie

28.29.86

Časti a súčasti neelektrických strojov a prístrojov na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie

28.29.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.

28.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.

28.3

Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

28.30

Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

28.30.1

Traktory riadené chodcom

28.30.10

Traktory riadené chodcom

28.30.2

Ostatné traktory pre poľnohospodárstvo

28.30.21

Traktory s výkonom motora ≤ 37 kW

28.30.22

Traktory s výkonom motora > 37 kW, ale ≤ 59 kW

28.30.23

Traktory s výkonom motora > 59 kW

28.30.3

Stroje na obrábanie pôdy

28.30.31

Pluhy

28.30.32

Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky

28.30.33

Stroje na siatie, sadenie a jednotenie

28.30.34

Rozmetávače hnoja a priemyselných hnojív

28.30.39

Ostatné stroje na obrábanie pôdy

28.30.4

Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch

28.30.40

Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch

28.30.5

Stroje a prístroje na zberové práce

28.30.51

Žacie stroje (vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory) i. n.

28.30.52

Stroje a prístroje na spracovanie