EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0119-20191214

Consolidated text: Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/2019-12-14

02008L0119 — SK — 14.12.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2008/119/ES

z 18. decembra 2008,

ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 010 15.1.2009, s. 7)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

SMERNICA RADY 2008/119/ES

z 18. decembra 2008,

ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat

(kodifikované znenie)Článok 1

Táto smernica stanovuje minimálne normy na ochranu teliat určených na chov a na výkrm.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto definície:

1. „teľa“ znamená mláďa hovädzieho dobytka do 6 mesiacov;

▼M1

2. „zodpovedné orgány“ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄  ( 1 ).

▼B

Článok 3

1.  Na všetky novovybudované alebo zrekonštruované farmy a na všetky tie, ktoré boli uvedené do užívania po tomto dátume, sa od 1. januára 1998 uplatňujú nasledujúce ustanovenia:

a) žiadne teľa nie je uzavreté v individuálnej ohrade po uplynutí veku ôsmich týždňov, pokiaľ veterinárny lekár nepotvrdí, že jeho zdravotný stav alebo správanie vyžaduje, aby bolo izolované na účely ošetrenia. Šírka každej individuálnej ohrady pre teľa sa rovná prinajmenšom výške teľaťa v kohútiku meranej v stojacej polohe a dĺžka sa rovná prinajmenšom dĺžke tela teľaťa meranej od hrotu nosa po kaudálny okraj tuber ischii (sedacieho hrboľa), vynásobenej 1,1.

Individuálne ohrady pre teľatá (s výnimkou ohrád na izoláciu chorých zvierat) nesmú mať pevné steny, ale perforované, ktoré umožňujú teľatám priamy zrakový a hmatový kontakt;

b) pri teľatách chovaných v skupinách má každé teľa k dispozícii voľný priestor prinajmenšom sa rovnajúci 1,5 m2 pre každé teľa so živou hmotnosťou menej ako 150 kilogramov, prinajmenšom sa rovnajúci 1,7 m2 pre každé teľa so živou hmotnosťou 150 kilogramov alebo viac, ale menej ako 220 kilogramov, a prinajmenšom sa rovnajúci 1,8 m2 pre každé teľa so živou hmotnosťou 220 kilogramov alebo viac.

Ustanovenia prvého pododseku sa však neuplatňujú na:

a) farmy s menej ako šiestimi teľatami;

b) teľatá držané spolu s matkami kvôli cicaniu.

2.  Od 31. decembra 2006 sa ustanovenia uvedené v odseku 1 budú uplatňovať na všetky farmy.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, aby podmienky pre chovné teľatá spĺňali všeobecné ustanovenia stanovené v prílohe I.

Článok 5

Všeobecné ustanovenia v prílohe I sa môžu zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 v nadväznosti na dosiahnutý vedecký pokrok.

Článok 6

Do 1. januára 2006 Komisia predloží Rade správu zostavenú na základe stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, týkajúcu sa intenzívneho(-nych) systému(-ov) chovu, ktorý(-é) spĺňa(-jú) požiadavky na pohodu zvierat z patologického, zootechnického a fyziologického hľadiska a z hľadiska správania sa zvierat, ako aj z hľadiska sociálno-ekonomických dôsledkov rôznych systémov spolu s návrhmi, ktoré sa týkajú záverov správy.

Článok 7

▼M1 —————

▼M1

3.  Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných zodpovedným orgánom na overenie dodržiavania požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia uvedených správ členským štátom.

▼B

Článok 8

Aby sa zvieratá, ktoré pochádzajú z tretej krajiny, mohli dovážať do Spoločenstva, musí ich sprevádzať osvedčenie vydané zodpovedným orgánom tejto krajiny, ktoré potvrdzuje, že sa s nimi zaobchádzalo aspoň tak ako so zvieratami, ktoré pochádzajú zo Spoločenstva, tak ako to stanovuje táto smernica.

▼M1 —————

▼B

Článok 10

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( 2 ) (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 11

Členské štáty môžu v súlade so všeobecnými pravidlami zmluvy zachovať alebo uplatňovať v rámci svojich území prísnejšie ustanovenia na ochranu teliat, ako sú ustanovenia tejto smernice. Informujú Komisiu o všetkých takýchto opatreniach.

Článok 12

Smernica 91/629/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe II časti A sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

1. Materiály, ktoré sa používajú na výstavbu ustajnenia pre teľatá, a najmä materiály na boxy a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť teľatá do styku, nesmú byť pre teľatá škodlivé a musia sa dať dôkladne čistiť a dezinfikovať.

2. Pokiaľ nie sú stanovené predpisy Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na túto záležitosť, elektrické obvody a zariadenia sa musia inštalovať v súlade so súčasnými vnútroštátnymi predpismi, aby sa predišlo elektrickým šokom.

3. Izolácia, vykurovanie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov pohybovali v medziach, ktoré nie sú škodlivé pre teľatá.

4. Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravotný stav a pohodu teliat sa musia kontrolovať aspoň raz denne. Ak sa zistia poruchy, musia sa okamžite odstrániť, alebo ak to nie je možné, musia sa urobiť vhodné kroky na zabezpečenie zdravotného stavu a pohody teliat až do odstránenia poruchy predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a zachová sa vyhovujúce životné prostredie.

Ak sa používa systém umelého vetrania, treba urobiť opatrenie, aby vhodný záložný systém zaručoval dostatočnú obnovu vzduchu potrebnú na zachovanie zdravotného stavu a pohody teliat v prípade poruchy systému. Je potrebné zabezpečiť aj poplašný systém, ktorý by upozornil chovateľa na poruchu. Poplašný systém sa musí pravidelne testovať.

5. Teľatá sa nesmú sústavne držať v tme. Aby sa vyhovelo ich potrebám z hľadiska správania a fyziológie, treba s prihliadnutím na odlišné klimatické podmienky v členských štátoch urobiť opatrenie na zabezpečenie vhodného prirodzeného alebo umelého osvetlenia. Umelé osvetlenie musí fungovať v čase, ktorý sa rovná minimálne času prirodzeného svetla medzi 9.00 hod. a 17.00 hod. Okrem toho musí byť k dispozícii vhodné osvetlenie (stále alebo prenosné), ktoré kedykoľvek umožní prehliadku teliat.

6. Všetky ustajnené teľatá musí prehliadnuť vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá prinajmenšom dvakrát denne a teľatá držané vonku prinajmenšom jedenkrát denne. Každé teľa, ktoré sa javí byť choré alebo poranené, sa musí bezodkladne primerane ošetriť a o každom teľati, ktoré nereaguje na opateru vlastníka stáda, sa treba čo najskôr poradiť s veterinárnym lekárom. V prípade potreby sa musia choré alebo poranené teľatá izolovať vo vhodnom ustajnení so suchou pohodlnou podstielkou.

7. Ustajnenie pre teľatá musí byť vybudované takým spôsobom, aby umožnilo každému teľaťu bez ťažkostí si ľahnúť, odpočívať, vstať a ošetrovať si srsť.

8. Teľatá sa nesmú priväzovať s výnimkou teliat ustajnených v skupine, ktoré sa môžu uväzovať na obdobie najviac jednej hodiny v čase kŕmenia mliekom alebo náhradkou mlieka. Ak sa používajú priväzovacie zariadenia, nesmú teľatám spôsobovať poranenie a pravidelne sa musia kontrolovať a upravovať podľa potreby, aby pohodlne sedeli. Každé priväzovacie zariadenie musí byť skonštruované tak, aby sa predišlo riziku uškrtenia alebo poranenia a aby umožnilo teľaťu pohyb v súlade s bodom 7.

9. Stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre teľatá, sa musia riadne čistiť a dezinfikovať, aby sa zabránilo prenosu infekcie a zvyšovaniu koncentrácie choroboplodných zárodkov. Výkaly, moč a nespotrebované alebo roztrúsené krmivo sa musia odstraňovať tak často, ako je potrebné, aby sa obmedzil zápach a aby nepriťahovali muchy a hlodavce.

10. Podlahy musia byť hladké, ale nie šmykľavé, aby nedošlo k poraneniu teliat. Musia byť skonštruované tak, aby nespôsobili poranenie ani utrpenie teľatám, ktoré na nich stoja alebo ležia. Musia vyhovovať veľkosti a hmotnosti teliat a ich povrch musí byť pevný, rovný a stabilný. Plochy na ležanie musia byť pohodlné, čisté a vhodne odvodňované. Nesmú nepriaznivo pôsobiť na teľatá. Teľatá do dvoch týždňov veku musia mať k dispozícii vhodnú podstielku.

11. Všetkým teľatám sa musí poskytovať primeraná výživa prispôsobená ich veku, hmotnosti a ich potrebám správania a fyziológie na podporu ich dobrého zdravotného stavu a pohody. Preto ich krmivo musí obsahovať dostatok železa, aby bola zabezpečená priemerná hladina hemoglobínu prinajmenšom 4,5 mmol/l, a pre každé teľa staršie ako dva týždne sa musí zabezpečiť minimálna denná dávka vlákniny, pričom toto množstvo sa zvýši z 50 g na 250 g na deň pre teľatá od 8 do 20 týždňov veku. Teľatám sa nenasadzuje náhubok.

12. Všetky teľatá sa musia kŕmiť aspoň dva razy denne. Ak sú ustajnené v skupinách a nedostávajú krmivo ad libitum alebo z automatických kŕmidiel, každé teľa musí mať prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné teľatá v skupine.

13. Všetky teľatá staršie ako dva týždne musia mať prístup k dostatočnému množstvu pitnej vody alebo musia mať možnosť uspokojovať svoju potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín. Čerstvá pitná voda musí však byť nepretržite k dispozícii v podmienkach horúceho počasia alebo teľatám, ktoré sú choré.

14. Zariadenia na kŕmenie a napájanie musia byť navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa znečistenie krmiva a vody, ktoré sú určené teľatám, znížilo na minimum.

15. Každé teľa musí dostávať kravské mledzivo čo najskôr po narodení a v každom prípade v prvých šiestich hodinách života.
PRÍLOHA II

ČASŤ AZrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 12)

Smernica Rady 91/629/EHS

(Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 28).

 

Smernica Rady 97/2/ES

(Ú. v. ES L 25, 28.1.1997, s. 24).

 

Rozhodnutie Komisie 97/182/ES

(Ú. v. ES L 76, 18.3.1997, s. 30).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 806/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

Iba bod 25 prílohy III.

ČASŤ BZoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 12)

Smernica

Lehota na transpozíciu

91/629/EHS

1. január 1994

97/2/ES

31. december 1997
PRÍLOHA IIITABUĽKA ZHODY

Smernica 91/629/EHS

Táto smernica

články 1 a 2

články 1 a 2

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3 prvý pododsek

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 3 druhý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 1 druhý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 3 druhý pododsek prvá zarážka

článok 3 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 3 druhý pododsek druhá zarážka

článok 3 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 3 ods. 3 tretí pododsek

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 1

článok 4

články 5 až 10

články 5 až 10

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 11

článok 12

článok 13

článok 12

článok 14

príloha

príloha I

príloha II

príloha III( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄ z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) ( ►C1  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Top