Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0090-20190128

Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/2019-01-28

02008L0090 — SK — 28.01.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2008/90/ES

z 29. septembra 2008

o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 267 8.10.2008, s. 8)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/777/EÚ z 15. decembra 2010,

  L 332

40

16.12.2010

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014,

  L 189

1

27.6.2014

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/120 z 24. januára 2019,

  L 24

27

28.1.2019
▼B

SMERNICA RADY 2008/90/ES

z 29. septembra 2008

o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

(prepracované znenie)KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia v rámci Spoločenstva do obehu.

2.  Táto smernica sa vzťahuje na rody a druhy uvedené v prílohe I, ako aj na ich hybridy. Vzťahuje sa aj na podpníky a iné časti rastlín rodov alebo druhov iných ako uvedených v prílohe I alebo ich hybridov, ak sa na ne navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať materiál z rodov alebo druhov uvedených v prílohe I alebo ich hybridov.

3.  Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté predpisy týkajúce sa zdravia rastlín, ustanovené v smernici 2000/29/ES.

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, o ktorých sa preukázalo, že sú určené na vývoz do tretích krajín, ak sú ako také riadne označené a ak sa držia dostatočne izolovane.

Vykonávacie opatrenia pre prvý pododsek s osobitným odkazom na označenie a izoláciu sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice platí toto vymedzenie pojmov:

1. „množiteľský materiál“ sú osivá, časti rastlín a materiál celých rastlín vrátane podpníkov, určené na množenie a výrobu ovocných drevín;

2. „ovocné dreviny“ sú dreviny určené na výsadbu alebo presádzanie po uvedení do obehu;

3. „odroda“ je skupina rastlín v rámci jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá môže byť:

a) definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov;

b) odlišujúca sa od ostatných skupín rastlín výskytom aspoň jednej z uvedených vlastností a

c) považovaná za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave;

4. „klon“ je vegetatívny geneticky zhodný potomok jednej dreviny;

5. „predzákladný materiál“ je množiteľský materiál, ktorý:

a) sa vyrobil podľa všeobecne prijatých metód na uchovanie identity odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a na predchádzanie chorôb;

b) je určený na výrobu základného materiálu alebo iného certifikovaného materiálu ako ovocné dreviny;

c) spĺňa osobitné požiadavky na predzákladný materiál ustanovené podľa článku 4 a

d) podľa úradnej kontroly spĺňa požiadavky uvedené v písmenách a), b) a c);

6. „základný materiál“ je množiteľský materiál, ktorý:

a) sa vyrobil buď priamo, alebo zo základného materiálu vegetatívnym spôsobom, cestou známeho počtu štádií, podľa všeobecne prijatých metód na uchovanie identity odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností na predchádzanie chorôb;

b) je určený na výrobu certifikovaného materiálu;

c) spĺňa osobitné požiadavky na základný materiál ustanovené podľa článku 4 a

d) podľa úradnej kontroly spĺňa požiadavky uvedené v písmenách a), b) a c);

7. „certifikovaný materiál“ je:

a) množiteľský materiál, ktorý:

i) sa vyprodukoval priamo vegetatívnym spôsobom zo základného materiálu alebo predzákladného materiálu, alebo ak je určený na produkciu podpníkov, z certifikovaných semien zo základného alebo certifikovaného materiálu z podpníkov;

ii) je určený na produkciu ovocných drevín;

iii) spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál ustanovené podľa článku 4 a

iv) podľa úradnej kontroly spĺňa požiadavky uvedené v bodoch i), ii) a iii);

b) ovocné dreviny, ktoré:

i) sa vyprodukovali priamo z certifikovaného, základného alebo predzákladného množiteľského materiálu;

ii) sú určené na produkciu ovocia;

iii) spĺňajú osobitné požiadavky na certifikovaný materiál stanovené podľa článku 4 a

iv) podľa úradnej inšpekcie spĺňajú podmienky bodov i), ii) a iii);

8. „materiál CAC (Conformitas Agraria Communitatis)“ sú ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, ktoré:

a) majú odrodovú pravosť a primeranú odrodovú čistotu;

b) sú určené na:

 produkciu množiteľského materiálu,

 produkciu ovocných drevín a (alebo)

 produkciu ovocia;

c) spĺňajú osobitné požiadavky na materiál CAC stanovené podľa článku 4;

9. „dodávateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva, pokiaľ ide ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, aspoň jednu z nasledujúcich činností: množenie, výrobu, konzervovanie a/alebo ošetrovanie, dovážanie a uvádzanie do obehu;

10. „uvádzanie do obehu“ je predaj, držanie s úmyslom predať, ponúkanie na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo transfer na účely komerčného využitia ovocných drevín alebo ich množiteľského materiálu tretím stranám buď za úplatu, alebo bezplatne;

11. „zodpovedný úradný orgán“ je:

a) orgán zriadený alebo vymenovaný členským štátom pod dohľadom národnej vlády a zodpovedný za otázky týkajúce sa kvality ovocných drevín a ich množiteľského materiálu;

b) akýkoľvek štátny úrad zriadený:

 buď na národnej úrovni, alebo

 na regionálnej úrovni pod dohľadom národných orgánov v rámci obmedzení stanovených podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušného členského štátu;

12. „úradná kontrola“ je kontrola vykonávaná príslušným zodpovedným orgánom alebo v mene zodpovedného úradného orgánu;

13. „dávka“ je počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa svojej homogenity zloženia a pôvodu.KAPITOLA 2

POŽIADAVKY NA OVOCNÉ DREVINY A ICH MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL

Článok 3

Všeobecné požiadavky na uvádzanie na trh

1.  Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál sa môžu uvádzať do obehu len vtedy, ak:

a) bol množiteľský materiál úradne certifikovaný ako „predzákladný materiál“, „základný materiál“ alebo „certifikovaný materiál“, alebo spĺňa podmienky na označenie za materiál CAC;

b) ovocné dreviny boli úradne certifikované ako certifikovaný materiál alebo spĺňajú podmienky na označenie za materiál CAC.

2.  Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu v zmysle bodov 1 a 2 článku 2 smernice 2001/18/ES, sa uvádzajú do obehu len vtedy, ak bol tento geneticky modifikovaný organizmus povolený podľa tejto smernice alebo podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

3.  Ak sa majú produkty pochádzajúce z ovocných drevín alebo množiteľského materiálu použiť ako potravina alebo v potravinách v zmysle článku 3 či ako krmivá alebo v krmivách v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. 1829/2003, dotknutý množiteľský materiál a ovocné dreviny sa uvedú do obehu len vtedy, ak boli potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa uvedeného nariadenia.

4.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty povoliť dodávateľom, aby na vlastnom území uviedli do obehu primerané množstvo množiteľského materiálu a ovocných drevín určené:

a) na pokusy alebo vedecké účely;

b) na šľachtiteľskú činnosť alebo

c) zachovanie genetickej diverzity.

Podmienky, za ktorých členské štáty môžu udeliť takéto povolenie, sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 4

Osobitné požiadavky na rod a druh

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 sa ustanovia osobitné požiadavky pre každý rod a druh uvedený v prílohe I, špecifikujúce:

a) podmienky, ktoré musí spĺňať materiál CAC, najmä tie, ktoré sa týkajú použitého systému množenia, čistoty pestovaného druhu, zdravia rastlín a okrem prípadov podpníkov, kde materiál nepatrí k určitej odrode, jednotlivé aspekty odrody;

b) podmienky, ktoré musí spĺňať predzákladný, základný a certifikovaný materiál, týkajúce sa kvality (v prípade predzákladného a základného materiálu vrátane metód na zachovanie pravosti odrody a prípadne klonu vrátane dôležitých pomologických vlastností), zdravotného stavu, testovacích metód a použitých postupov, použitého systému(-ov) množenia a okrem prípadov podpníkov, kde materiál nepatrí k určitej odrode, jednotlivých aspektov odrody;

c) podmienky, ktoré musia spĺňať podpníky a iné časti rastlín rodov a druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, alebo ich hybridov, ak sa do nich navrúbľuje množiteľský materiál rodu alebo druhu uvedeného v prílohe I alebo ich hybridy.KAPITOLA 3

POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ DODÁVATELIA

Článok 5

Registrácia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa dodávatelia úradne zaregistrovali v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú podľa tejto smernice.

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 1 na dodávateľov predávajúcich len konečným spotrebiteľom, ktorí nepodnikajú v tejto oblasti.

3.  Podrobné pravidlá uplatňovania odsekov 1 a 2 môžu byť určené v súlade s postupom ustanoveným v článku 19 ods. 2.

Článok 6

Osobitné požiadavky

1.  Členské štáty zabezpečia, aby za produkciu predzákladného, základného, certifikovaného materiálu, ako aj materiálu CAC niesli zodpovednosť dodávatelia, ktorí sa zaoberajú výrobou alebo reprodukciou ovocných drevín a ich množiteľského materiálu. Dodávatelia na tento účel:

 identifikujú a monitorujú kritické body vo svojom pestovateľskom procese, ktoré majú vplyv na kvalitu materiálu,

 evidujú informácie pre skúmanie v súvislosti s monitorovaním uvedeným v prvej zarážke, ak to požaduje zodpovedný úradný orgán,

 ak je to potrebné, odoberajú vzorky na analýzu v laboratóriu a

 zabezpečujú, aby počas produkcie zostali dávky množiteľského materiálu oddelene identifikovateľné.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa v priestoroch dodávateľa vyskytne škodlivý organizmus uvedený v prílohách k smernici 2000/29/ES alebo v osobitných podmienkach ustanovených podľa článku 4 tejto smernice vo vyššej miere, ako povoľujú tieto osobitné podmienky, dodávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámil zodpovednému úradnému orgánu bez ohľadu na akékoľvek oznamovacie povinnosti podľa smernice 2000/29/ES a aby vykonal všetky opatrenia stanovené týmto orgánom.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia pri uvádzaní ovocných drevín alebo ich množiteľského materiálu do obehu viedli záznamy o predaji alebo nákupe aspoň tri roky.

Prvý pododsek neplatí pre dodávateľov, ktorí sú oslobodení od registrácie v súlade s článkom 5 ods. 2.

4.  Podrobné pravidlá uplatňovania odseku 1 môžu byť určené v súlade s postupom ustanoveným v článku 19 ods. 2.KAPITOLA 4

URČOVANIE ODRODY A OZNAČOVANIE

Článok 7

Určovanie odrody

1.  Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál sa musia uvádzať do obehu s odkazom na odrodu, ku ktorej patria. Ak v prípade podpníkov materiál nepatrí k odrode, odkazuje sa na druh alebo príslušný špecifický hybrid.

2.  Odrody, na ktoré sa má odkazovať podľa odseku 1, sú:

a) zákonom chránené podľa práva o odrodách rastlín v súlade s ustanoveniami na ochranu nových odrôd;

b) úradne zaregistrované podľa odseku 4 tohto článku alebo

c) všeobecne známe; odroda sa považuje za všeobecne známu, ak:

i) je úradne zaregistrovaná v inom členskom štáte;

ii) je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v ktoromkoľvek členskom štáte alebo žiadosti o právo na odrodu rastlín uvedené v písmene a), alebo

iii) sa už uviedla do obehu pred 30. septembrom 2012 na území dotknutého členského štátu alebo iného členského štátu, ak má úradne uznaný opis.

V súlade s odsekom 1 sa môže odkazovať aj na odrodu bez významnej hodnoty pre komerčné pestovanie plodín, ak má táto odroda úradne uznaný opis a množiteľský materiál a ovocné dreviny sú na území dotknutého členského štátu uvedené do obehu ako materiál CAC a na označení a/alebo doklade sú identifikované odkazom na toto ustanovenie.

3.  Ak je to možné, každá odroda musí mať rovnaký názov vo všetkých členských štátoch v súlade s vykonávacími opatreniami, ktoré sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2, alebo ak takéto opatrenia neexistujú, v súlade s prijatými medzinárodnými pokynmi.

4.  Odrody sa môžu úradne zaregistrovať, ak spĺňajú určité úradne schválené podmienky a majú úradný opis. Môžu sa tiež úradne zaregistrovať, ak sa ich materiál už predával pred 30. septembrom 2012 na území príslušného členského štátu, a to za predpokladu, že majú úradne uznaný opis.

Geneticky modifikovanú odrodu možno úradne zaregistrovať iba vtedy, ak je geneticky modifikovaný organizmus, z ktorého pozostáva, povolený podľa smernice 2001/18/ES alebo podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Ak sa majú produkty pochádzajúce z ovocných drevín alebo množiteľského materiálu použiť ako potraviny alebo v potravinách v zmysle článku 3, alebo ako krmivá alebo v krmivách v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. 1829/2003, dotknutá odroda sa úradne zaregistruje len vtedy, ak boli potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa uvedeného nariadenia.

5.  Požiadavky pre úradnú registráciu uvedené v odseku 4 sa zavedú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2, pričom sa do úvahy zoberú súčasné vedecké a technické poznatky, a musia obsahovať:

a) podmienky úradnej registrácie, ktoré môžu zahŕňať najmä odlišnosť, stálosť a dostatočnú vyrovnanosť;

b) charakteristické znaky, ktorých sa najmä musia týkať skúšky rôznych druhov;

c) minimálne požiadavky na vykonávanie skúšok;

d) maximálnu lehotu platnosti úradnej registrácie odrody.

6.  V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2:

 sa môže stanoviť systém nahlasovania odrôd alebo druhov, alebo medzidruhových hybridov zodpovedným úradným orgánom členských štátov,

 možno rozhodnúť, že sa môže zriadiť a uverejniť spoločný zoznam odrôd.

Článok 8

Zloženie a určenie dávky

1.  Počas pestovania a počas vyberania alebo odstraňovania z rodičovského materiálu sa ovocné dreviny a ich množiteľský materiál uchovajú v oddelených dávkach.

2.  Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky dajú dokopy alebo zmiešajú ovocné dreviny a ich množiteľský materiál rôzneho pôvodu, dodávateľ uchová záznamy vrátane nasledujúcich údajov: zloženie dávky a pôvod jednotlivých komponentov.

Článok 9

Označovanie

1.  Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál sa musia predávať iba v dostatočne homogénnych dávkach, ak:

a) sú kvalifikované ako materiál CAC a ak je k nim priložený doklad vyhotovený dodávateľom v súlade s osobitnými požiadavkami ustanovenými podľa článku 4. Ak sa v takomto doklade objaví úradné stanovisko, musí sa jasne oddeliť od všetkých ostatných informácií v doklade, alebo

b) sú kvalifikované ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál a ak majú o tom osvedčenie od príslušného zodpovedného orgánu v súlade s osobitnými požiadavkami stanovenými podľa článku 4.

Požiadavky vzhľadom na ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, pokiaľ ide o označovanie a/alebo uzatváranie a balenie, sa môžu uviesť vo vykonávacích opatreniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3.

2.  V prípade, že maloobchodník dodáva ovocné dreviny a ich množiteľský materiál konečným spotrebiteľom nepodnikajúcim v tejto oblasti, môžu sa požiadavky na označovanie uvedené v odseku 1 obmedziť na vhodné informácie o výrobku.

3.  V prípade množiteľského materiálu alebo ovocnej dreviny geneticky modifikovanej odrody sa na všetkých označeniach a v úradných alebo iných dokladoch, ktoré sú upevnené na materiál alebo ho sprevádzajú podľa tejto smernice, jasne uvádza, že odroda bola geneticky modifikovaná, a identifikujú sa geneticky modifikované organizmy.KAPITOLA 5

VÝNIMKY

Článok 10

Miestny trh

1.  Členské štáty môžu uskutočniť výnimku:

a) z uplatňovania článku 9 ods. 1 tých malovýrobcov, ktorých všetka výroba a uvádzanie ovocných drevín a ich množiteľského materiálu do obehu sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, nepodnikajúcimi v rastlinnej výrobe („miestny trh“);

b) z kontrol a úradnej inšpekcie ustanovených v článku 13 miestny trh ovocných drevín a ich množiteľského materiálu vyrobených takýmito vyňatými osobami.

2.  V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 sa môžu prijať vykonávacie opatrenia súvisiace s inými požiadavkami týkajúcimi sa výnimiek uvedených v odseku 1 tohto článku, najmä pokiaľ ide o definície „malovýrobcov“ a „miestneho trhu“, a týkajúcimi sa príslušných výrobcov.

Článok 11

Dočasné ťažkosti v zásobovaní

V prípade dočasných ťažkostí v zásobovaní ovocnými drevinami a ich množiteľským materiálom, ktoré by vyhovovali požiadavkám tejto smernice, v dôsledku prírodných katastrof alebo nepredvídateľných okolností, sa môžu prijať opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 týkajúce sa uvádzania ovocných drevín a ich množiteľského materiálu spĺňajúcich menej prísne požiadavky do obehu.KAPITOLA 6

OVOCNÉ DREVINY A ICH MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL VYPESTOVANÉ V TRETÍCH KRAJINÁCH

Článok 12

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 sa rozhodne, či ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrobené v tretej krajine a poskytujúce také isté záruky, pokiaľ ide o záväzky dodávateľa, identitu, vlastnosti, zdravotný stav rastlín, pestovateľské prostredie, balenie, kontrolné opatrenia, označovanie a uzatváranie, sú ekvivalentné vo všetkých týchto hľadiskách s ovocnými drevinami a ich množiteľským materiálom vyrobenými v Spoločenstve a vyhovujúcimi požiadavkám a podmienkam tejto smernice.

2.  Až do rozhodnutia uvedeného v odseku 1 môžu členské štáty až ►M3  do 31. decembra 2022 ◄ a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/29/ES pre dovoz ovocných drevín a ich množiteľského materiálu z tretích krajín, uplatniť podmienky prinajmenšom ekvivalentné tým, ktoré sú ustanovené prechodne alebo natrvalo v osobitných požiadavkách uvedených v článku 4. V prípade, že v osobitných požiadavkách nie sú ustanovené žiadne takéto podmienky, dovozné podmienky musia byť prinajmenšom ekvivalentné tým, ktoré platia pre výrobu v dotyčnom členskom štáte.

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 sa môže dátum uvedený v prvom pododseku tohto odseku pre rôzne tretie krajiny posunúť až do rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál dovezené členským štátom v súlade s rozhodnutím prijatým takýmto členským štátom podľa prvého pododseku nepodlieha žiadnym obmedzeniam uvedenia do obehu do iných členských štátov, pokiaľ ide o záležitosti uvedené v odseku 1.KAPITOLA 7

KONTROLNÉ OPATRENIA

Článok 13

Úradná kontrola

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa ovocné dreviny a ich množiteľský materiál úradne kontrolovali počas výroby a uvedenia do obehu s cieľom preverenia súladu s požiadavkami a podmienkami ustanovenými v tejto smernici. Na tento účel má zodpovedný úradný orgán vždy, keď je to vhodné, voľný prístup k všetkým častiam priestorov dodávateľov.

2.  Zodpovedné úradné orgány môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi poveriť úlohami, ktoré sú ustanovené v tejto smernici a ktoré sa majú splniť v rámci ich právomocí a pod ich dohľadom, ktorúkoľvek právnickú osobu, ktorá sa riadi podľa verejného alebo súkromného práva, ktorá je podľa jej úradne schválených stanov poverená výlučne špecifickými verejnými funkciami, za predpokladu, že takáto osoba a jej členovia nemajú žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré prijmú.

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 možno schváliť ďalšiu právnickú osobu zriadenú v mene ktoréhokoľvek zodpovedného úradného orgánu a konajúcu pod vedením a dohľadom takéhoto orgánu za predpokladu, že takáto osoba nemá žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré sama prijme.

Členské štáty upovedomia Komisiu o svojich príslušných zodpovedných orgánoch. Komisia zašle takéto informácie ostatným členským štátom.

3.  Podrobné pravidlá uplatňovania odseku 1 sa prijmú podľa potreby v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2. Tieto pravidlá sú primerané dotknutej kategórii materiálu.

Článok 14

Monitorovanie Spoločenstvom

1.  Pokusy alebo prípadne skúšky sa vykonávajú v členských štátoch na vzorkách s cieľom skontrolovať, či množiteľský materiál a ovocné dreviny sú v súlade s požiadavkami a podmienkami, ktoré stanovuje táto smernica, vrátane tých podmienok, ktoré sa týkajú zdravotného stavu. Komisia môže organizovať kontroly pokusov, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia členských štátov a Komisie.

2.  Porovnávacie skúšky a pokusy Spoločenstva sa vykonávajú v rámci Spoločenstva na účely následnej kontroly vzoriek množiteľského materiálu a ovocných drevín, s ktorými sa obchodovalo podľa povinných alebo dobrovoľných ustanovení tejto smernice, vrátane tých, ktoré sa týkajú zdravotného stavu. Porovnávacie skúšky a pokusy sa môžu vzťahovať na tieto položky:

 množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrobené v tretích štátoch,

 množiteľský materiál a ovocné dreviny vhodné pre organické poľnohospodárstvo,

 množiteľský materiál a ovocné dreviny, s ktorými sa obchodovalo v súvislosti s postupmi zameranými na ochranu genetickej rozmanitosti.

3.  Porovnávacie skúšky a pokusy uvedené v odseku 2 sa použijú na harmonizáciu technických metód skúšania množiteľského materiálu a ovocných drevín a kontrolu splnenia požiadaviek, ktorým musí tento materiál vyhovovať.

4.  Komisia, konajúc v súlade s postupmi uvedenými v článku 19 ods. 2, prijme potrebné opatrenia na vykonanie porovnávacích skúšok a pokusov. Komisia informuje výbor uvedený v článku 19 ods. 2 o technických opatreniach na vykonanie skúšok a pokusov a o ich výsledkoch. Ak sa objavia problémy so zdravotným stavom, Komisia o tom upovedomí Stály výbor pre zdravie rastlín.

5.  Spoločenstvo môže finančne podporovať vykonávanie skúšok a pokusov uvedených v odsekoch 2 a 3.

Finančný príspevok nesmie presiahnuť ročne naplánované výdavky, ktoré odsúhlasil rozpočtový orgán.

6.  Skúšky a pokusy, ktoré sa môžu vykonať s finančnou podporou Spoločenstva, a podrobné pravidlá pre finančné príspevky musia byť stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

7.  Skúšky a pokusy uvedené v odsekoch 2 a 3 môžu vykonávať len štátne agentúry alebo právnické osoby konajúce pod zodpovednosťou štátu.

Článok 15

Kontroly Spoločenstva v členských štátoch

1.  Odborníci Komisie môžu v spolupráci s príslušnými zodpovednými orgánmi členských štátov vykonávať kontroly na mieste do tej miery, pokiaľ je to potrebné, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice, a najmä aby sa preverilo, či dodávatelia v skutočnosti spĺňajú požiadavky tejto smernice. Členský štát, na ktorého území sa vykonáva kontrola, poskytne odborníkom všetku nevyhnutnú pomoc pri vykonávaní ich povinností. Komisia informuje členské štáty o výsledkoch vyšetrovania.

2.  Podrobné pravidlá uplatňovania odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 16

Následné opatrenia členských štátov

1.  Členské štáty zabezpečia, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrobené na ich území a určené na uvádzanie do obehu spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.  Ak sa počas úradných kontrol ustanovených v článku 13 alebo počas pokusov ustanovených v článku 14 zistí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál nespĺňajú požiadavky tejto smernice, príslušný zodpovedný orgán členského štátu podnikne vhodné kroky na zabezpečenie toho, aby boli v súlade s ustanoveniami tejto smernice, alebo ak to nie je možné, aby zakázal uvedenie takýchto ovocných drevín a ich množiteľského materiálu do obehu v Spoločenstve.

3.  Ak sa zistí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál predávané konkrétnym dodávateľom nespĺňajú požiadavky a podmienky tejto smernice, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa prijali vhodné opatrenia proti takému dodávateľovi. Ak sa dodávateľovi zakáže predávať ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, členský štát to taktiež oznámi Komisii a príslušným národným orgánom v členských štátoch.

4.  Akékoľvek opatrenia prijaté podľa odseku 3 sa odvolajú, len čo sa s dostatočnou určitosťou potvrdí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál určené na uvádzanie do obehu dodávateľom budú v budúcnosti spĺňať požiadavky a podmienky tejto smernice.KAPITOLA 8

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Doložka o voľnom pohybe

1.  Uvádzanie ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, ktoré spĺňajú požiadavky a podmienky tejto smernice, do obehu nepodlieha žiadnym iným obmedzeniam, pokiaľ ide o dodávateľa, zdravotný stav rastlín, pestovateľský substrát a kontrolné opatrenia, ako tým, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

2.  Pokiaľ ide o ovocné dreviny a ich množiteľský materiál rodov a druhov uvedených v prílohe I, členské štáty sa zdržia udelenia iných prísnejších podmienok alebo obmedzení uvádzania do obehu, ako sú ustanovené v tejto smernici alebo v osobitných podmienkach stanovených podľa článku 4, alebo prípadne ako existovali k 28. aprílu 1992.

Článok 18

Zmeny a doplnenia a prispôsobenie príloh

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 zmeniť a doplniť prílohu I na účely jej prispôsobenia vývoju vedecko-technických poznatkov.

Článok 19

Výbor

▼M2

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 1 ). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 2 ).

▼B

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 20

Transpozícia

1.  Členské štáty najneskôr do 31. marca 2010 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 2 a 3, článkami 2, 3, 5, 6, článkom 7 ods. 2, 3, 4, článkom 9 ods. 3, článkom 12 ods. 2, článkom 13 ods. 1 a článkami 16 a 21. Bezodkladne informujú Komisiu o znení týchto opatrení a tabuľke zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 30. septembra 2012.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Uvedú tiež vyhlásenie, že odkazy v existujúcich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a uvedenom vyhlásení upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 21

Prechodné opatrenia

Členské štáty môžu do 31. decembra 2018 povoliť, aby sa na ich území uvádzal do obehu množiteľský materiál a ovocné dreviny získané z rodičovských rastlín, ktoré už existovali pred 30. septembrom 2012 a do 31. decembra 2018 boli úradne certifikované alebo splnili podmienky na označenie za materiál CAC. Pri uvádzaní do obehu sa takýto množiteľský materiál a ovocné dreviny identifikujú odkazom na tento článok na označení a/alebo doklade. Po 31. decembri 2018 možno množiteľský materiál a ovocné dreviny uvádzať do obehu, ak sú splnené požiadavky tejto smernice.

Článok 22

Zrušenie

1.  Smernica 92/34/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe II časti A sa ruší s účinnosťou od 30. septembra 2012 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovania smerníc, ktoré obsahuje príloha II časť B.

2.  Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

Zoznam rodov a druhov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.)

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.
PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(podľa článku 22)Smernica Rady 92/34/EHS

(Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 10).

 

Rozhodnutie Komisie 93/401/EHS

(Ú. v. ES L 177, 21.7.1993, s. 28).

 

Rozhodnutie Komisie 94/150/ES

(Ú. v. ES L 66, 10.3.1994, s. 31).

 

Rozhodnutie Komisie 95/26/ES

(Ú. v. ES L 36, 16.2.1995, s. 36).

 

Rozhodnutie Komisie 97/110/ES

(Ú. v. ES L 39, 8.2.1997, s. 22).

 

Rozhodnutie Komisie 1999/30/ES

(Ú. v. ES L 8, 14.1.1999, s. 30).

 

Rozhodnutie Komisie 2002/112/ES

(Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 44).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 806/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

Len bod 7 prílohy II a bod 28 prílohy III.

Smernica Rady 2003/61/ES

(Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23).

Len článok 1 ods. 5.

Smernica Komisie 2003/111/ES

(Ú. v. EÚ L 311, 27.11.2003, s. 12).

 

Rozhodnutie Komisie 2005/54/ES

(Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 16).

 

Rozhodnutie Komisie 2007/776/ES

(Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 48).

 

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovania

(podľa článku 22)Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

92/34/EHS

31. december 1992

31. december 1992 (1)

2003/61/ES

10. október 2003

 

2003/111/ES

31. október 2004

 

(1)   Pokiaľ ide o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 24, stanoví sa dátum platnosti pre každý z rodov a druhov uvedených v prílohe II v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, keď sa vypracuje zoznam uvedený v článku 4 (pozri článok 26 ods. 2 smernice 92/34/EHS).
PRÍLOHA IIITabuľka zhody

Smernica 92/34/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 18 (zmenený a doplnený)

článok 1 ods. 2 a 3

článok 2

článok 1 ods. 4

článok 3 písm. a), b)

článok 2 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 3 a 4

článok 3 písm. c) – f)

článok 2 ods. 5 – 8 (zmenené a doplnené)

článok 3 písm. g) – h)

článok 3 písm. i) – j)

článok 2 ods. 9 – 10 (zmenené a doplnené)

článok 3 písm. k) body i) a ii)

článok 2 ods. 11

článok 3 písm. k) čiastočne

článok 13 ods. 2 (zmenený a doplnený)

článok 3 písm. l) a m)

článok 2 ods. 12 a 13

článok 3 písm. n)

článok 3 písm. o)

článok 2 ods. 14

článok 3 písm. p)

článok 4 ods. 1

článok 4 (zmenený a doplnený)

článok 4 ods. 2

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 15

článok 8 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 1 písm. a) a b) (zmenené a doplnené)

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 3 ods. 4 (zmenený a doplnený)

článok 9 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 9 ods. 2 body i) a ii)

článok 7 ods. 3 písm. a) a b) (zmenené a doplnené)

článok 9 ods. 2 záverečné ustanovenie

článok 7 ods. 4 (zmenený a doplnený)

článok 9 ods. 3

článok 7 ods. 5

článok 9 ods. 4

článok 9 ods. 5

článok 7 ods. 6

článok 9 ods. 6

článok 7 ods. 7

článok 10 ods. 1 a 2

článok 8 ods. 1 a 2 (zmenené a doplnené)

článok 10 ods. 3

článok 11

článok 9 (zmenený a doplnený)

článok 12

článok 10

článok 13

článok 11 (zmenený a doplnený)

článok 14

článok 17 ods. 1

článok 15

článok 17 ods. 2 (zmenený a doplnený)

článok 16

článok 12

článok 17

článok 13 ods. 1 (zmenený a doplnený)

článok 18

článok 13 ods. 3 (zmenený a doplnený)

článok 19 ods. 1

článok 16 ods. 2

článok 19 ods. 2

článok 16 ods. 3

článok 19 ods. 3

článok 16 ods. 4

článok 20

článok 14

článok 21 ods. 1 a 2

článok 19 ods. 1 a 2

článok 21 ods. 3

článok 19 ods. 4

článok 22 ods. 1 a 2

článok 19 ods. 1 a 3

článok 23

článok 24 ods. 1

článok 16 ods. 1

článok 24 ods. 2

článok 25

článok 26

článok 20

článok 21

článok 22

článok 23

článok 27

článok 24

príloha I

príloha II

príloha I

prílohy II a III( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top