EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0457-20110309

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z  5. marca 2008 , ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom [oznámené pod číslom K(2008) 795] (Iba anglické, bulharské, české, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické) (2008/457/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/457/2011-03-09

2008D0457 — SK — 09.03.2011 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. marca 2008,

ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom

[oznámené pod číslom K(2008) 795]

(Iba anglické, bulharské, české, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2008/457/ES)

(Ú. v. ES L 167, 27.6.2008, p.69)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 9. júla 2009,

  L 179

64

10.7.2009

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE z 22. marca 2010,

  L 75

35

23.3.2010

►M3

ROZHODNUTIE KOMISIE z 3. marca 2011,

  L 62

32

9.3.2011
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. marca 2008,

ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom

[oznámené pod číslom K(2008) 795]

(Iba anglické, bulharské, české, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2008/457/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov ( 1 ), a najmä na jeho článok 21, článok 29 ods. 5, článok 31 ods. 6 a článok 33 ods. 4,

keďže:

(1)

Je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých by mali členské štáty vykonávať akcie v rámci fondu, najmä určiť, za akých okolností môže zodpovedný orgán vykonávať projekty priamo. Mali by sa tiež stanoviť ďalšie ustanovenia pre poverené orgány.

(2)

Je potrebné vytvoriť zoznam postupov a/alebo praktických opatrení, ktoré by mali stanoviť a ktorými by sa mali riadiť rôzne určené orgány pri implementácii fondu.

(3)

Je potrebné stanoviť povinnosti, ktoré by mali mať zodpovedné orgány vo vzťahu ku konečným príjemcom vo fáze, ktorá vedie k výberu a schváleniu projektov určených na financovanie, a pokiaľ ide o aspekty, na ktoré by sa malo vzťahovať overovanie výdavkov vykazovaných konečným príjemcom pomoci a/alebo partnermi projektu, vrátane administratívneho overovania žiadostí o refundáciu výdavkov a overovania jednotlivých projektov priamo na mieste.

(4)

Aby sa zabezpečil riadny audit výdavkov v rámci ročných programov, je nevyhnutné stanoviť kritériá, ktoré by mali spĺňať audit traily, aby mohli byť považované za primerané.

(5)

Za audity projektov a systémov je zodpovedný orgán auditu. Aby sa zabezpečilo, že audity budú mať primeraný rozsah a účinnosť a že sa budú vo všetkých členských štátoch vykonávať v súlade s rovnakými normami, je nevyhnutné stanoviť podmienky, ktoré by mali audity spĺňať, vrátane základu pre výber vzorky.

(6)

Členské štáty musia predložiť Komisii spolu so svojím viacročným programom aj opis svojich systémov riadenia a kontroly. Keďže ide o jeden zo základných dokumentov, o ktoré sa Komisia v rámci zdieľaného hospodárenia s rozpočtom Spoločenstva opiera, aby určila, či príslušnú finančnú pomoc využívajú členské štáty v súlade s príslušnými pravidlami a zásadami na ochranu finančných záujmov Spoločenstva, je potrebné podrobne stanoviť informácie, ktoré by mal tento dokument obsahovať.

(7)

Aby sa zosúladili normy programovania, následnej kontroly implementácie fondu, auditu a certifikácie výdavkov, je potrebné jasne vymedziť obsah viacročného programu, ročného programu, správy o pokroku, záverečnej správy, žiadostí o platby, ako aj stratégie auditu, výročnej správy o audite, vyhlásenia o platnosti a certifikácie výdavkov.

(8)

Keďže členské štáty musia oznámiť a monitorovať nezrovnalosti a vymáhať sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené v súvislosti s financovaním z fondu, je potrebné stanoviť požiadavky na údaje zasielané Komisii.

(9)

Skúsenosti ukázali, že obyvatelia Európskej únie nie sú dostatočne informovaní o úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo v rámci financovania programov. Je preto vhodné podrobne stanoviť opatrenia týkajúce sa informovania a propagácie, ktoré sú potrebné na prekonanie tohto komunikačného a informačného nedostatku.

(10)

Aby sa zaručilo, že informácie o potenciálnych možnostiach financovania sa dostanú ku všetkým zainteresovaným stranám v širokom rozsahu, ako aj v záujme transparentnosti, mali by sa stanoviť minimálne opatrenia potrebné na informovanie potenciálnych príjemcov pomoci o možnostiach financovania, ktoré ponúka Spoločenstvo a členské štáty spoločne prostredníctvom fondu. Aby sa zvýšila transparentnosť pri využívaní fondu, mal by sa uverejňovať zoznam konečných príjemcov, názvy projektov a suma z verejných zdrojov pridelená na projekty.

(11)

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 2 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 3 ) je v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa informovania, propagácie a auditu v rámci tohto rozhodnutia potrebné zabezpečiť, aby Komisia a členské štáty zabránili akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu osobných údajov a prístupu k nim a určili, na aké účely môže Komisia a členské štáty takéto údaje spracovať.

(12)

Používanie elektronických prostriedkov na výmenu informácií a finančných údajov medzi členskými štátmi a Komisiou vedie k zjednodušeniu, väčšej efektivite, transparentnosti a úspore času. Aby sa úplne využili tieto výhody a súčasne sa zachovala bezpečnosť výmeny informácií, Komisia môže vytvoriť spoločný počítačový systém.

(13)

Aby sa zabezpečila efektívna implementácia fondu v členských štátoch v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, mal by sa prijať súbor spoločných pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov z fondu. Aby sa znížilo administratívne zaťaženie konečných príjemcov a určených orgánov, za určitých podmienok by mali byť v prípade nepriamych nákladov oprávnené paušálne sadzby.

(14)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva je Spojené kráľovstvo viazané základným aktom a v dôsledku toho aj týmto rozhodnutím.

(15)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva je Írsko viazané základným aktom a v dôsledku toho aj týmto rozhodnutím.

(16)

V súlade s článkom 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nie je Dánsko týmto rozhodnutím viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(17)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru fondu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:OBSAH

Časť I

Úvod

Kapitola I

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Časť II

Ustanovenia spoločné pre štyri fondy

Kapitola 1

Určené orgány

Článok 3

Spoločné orgány

Článok 4

Poverený orgán

Článok 5

Zadávanie úloh externým subjektom

Kapitola 2

Systémy riadenia a kontroly

Článok 6

Príručka postupov

Článok 7

Implementácia fondu zodpovedným orgánom

Článok 8

Podmienky, za ktorých zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán

Článok 9

Postupy výberu a udeľovania, keď zodpovedný orgán pôsobí ako udeľujúci orgán

Článok 10

Dohody o grante s konečnými príjemcami, keď zodpovedný orgán pôsobí ako udeľujúci orgán

Článok 11

Vykonávacie zmluvy

Článok 12

Stanovenie konečného príspevku Spoločenstva

Článok 13

Technická pomoc

Článok 14

Výdavky na technickú pomoc v prípade spoločného orgánu

Článok 15

Overenia vykonávané zodpovedným orgánom

Článok 16

Audit trail

Článok 17

Audity systémov a audity projektov

Článok 18

Overenia vykonávané certifikačným orgánom

Kapitola 3

Informácie, ktoré sa majú poskytovať o využívaní fondu

Článok 19

Zásada proporcionality

Článok 20

Opis systémov riadenia a kontroly

Článok 21

Revízia opisu systémov riadenia a kontroly

Článok 22

Programovacie dokumenty

Článok 23

Revízia finančného rozpisu v ročných programoch

Článok 24

Správy o pokroku pri plnení ročných programov a záverečné správy o plnení ročných programov

Článok 25

Dokumenty vypracúvané orgánom auditu

Článok 26

Dokumenty vypracúvané certifikačným orgánom

Kapitola 4

Oznamovanie nezrovnalostí

Článok 27

Prvá správa – výnimky

Článok 28

Podávanie správ o následných opatreniach – nevrátené prostriedky

Článok 29

Kontakty s členskými štátmi

Článok 30

Využívanie informácií

Kapitola 5

Informovanie a propagácia

Článok 31

Informácie pre potenciálnych konečných príjemcov

Článok 32

Informácie pre konečných príjemcov

Článok 33

Povinnosti zodpovedného orgánu týkajúce sa informovania a propagácie určených širokej verejnosti

Článok 34

Povinnosti konečných príjemcov týkajúce sa informovania a propagácie určených širokej verejnosti

Článok 35

Technické charakteristiky informovania o činnosti a jej propagácie

Kapitola 6

Osobné údaje

Článok 36

Ochrana osobných údajov

Kapitola 7

Elektronická výmena dokumentov

Článok 37

Elektronická výmena dokumentov

Článok 38

Počítačový systém na výmenu dokumentov

Časť III

Osobitné ustanovenia týkajúce sa fondu pre integráciu

Kapitola 1

Pravidlá oprávnenosti

Článok 39

Pravidlá oprávnenosti

Časť IV

Záverečné ustanovenia

Článok 40

Adresáti

PRÍLOHYČASŤ I

ÚVODKAPITOLA I

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá implementácie fondu, pokiaľ ide o:

a) určené orgány;

b) systémy riadenia a kontroly;

c) informácie o využívaní fondu, ktoré majú poskytovať členské štáty Komisii;

d) oznamovanie nezrovnalostí;

e) informovanie a propagáciu;

f) osobné údaje;

g) elektronickú výmenu dokumentov.

2.  Ustanovenia uvedené ďalej sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi ( 4 ).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia platí toto vymedzenie pojmov:

 „základný akt“: rozhodnutie 2007/435/ES,

 „fond“: Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín zriadený základným aktom,

 „štyri fondy“: Európsky fond pre utečencov, Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre návrat a Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré boli zriadené rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ( 5 ), rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ( 6 ), rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ( 7 ) a rozhodnutím 2007/435/ES ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov,

 „zodpovedný orgán“: orgán určený členským štátom podľa článku 23 ods. 1 písm. a) základného aktu,

 „certifikačný orgán“: orgán určený členským štátom podľa článku 23 ods. 1 písm. b) základného aktu,

 „orgán auditu“: orgán určený členským štátom podľa článku 23 ods. 1 písm. c) základného aktu,

 „poverený orgán“: orgán určený členským štátom podľa článku 23 ods. 1 písm. d) základného aktu,

 „určené orgány“: všetky orgány určené členským štátom podľa článku 23 základného aktu,

 „akcia“: akcia v rámci fondu definovaná v článku 4 základného aktu,

 „projekt“: konkrétny praktický prostriedok použitý konečnými príjemcami grantov na vykonanie celej akcie alebo jej časti,

 „konečný príjemca“: právnická osoba zodpovedná za realizáciu projektov, ako napr. mimovládne organizácie, federálne, národné, regionálne alebo miestne orgány, iné neziskové organizácie, súkromné alebo verejnoprávne spoločnosti alebo medzinárodné organizácie,

 „partner projektu“: akákoľvek právnická osoba, ktorá realizuje projekt v spolupráci s konečným príjemcom tým, že poskytuje zdroje na projekt a dostáva prostredníctvom konečného príjemcu časť príspevku Spoločenstva,

 „strategické usmernenia“: rámec na intervenciu fondu prijatý rozhodnutím Komisie K(2007) 3926,

 „priorita“: súbor akcií, ktoré sú v strategických usmerneniach definované ako priorita,

 „osobitná priorita“: súbor akcií, ktoré sú v strategických usmerneniach definované ako osobitná priorita a v prípade ktorých je možná vyššia miera spolufinancovania v súlade s článkom 13 ods. 4 základného aktu,

 „prvý správny alebo súdny nález“: prvé písomné hodnotenie, v rámci ktorého príslušný správny alebo súdny orgán dospel na základe konkrétnych skutočností k záveru, že došlo k nezrovnalosti, pričom tým nie je dotknutá možnosť, že v dôsledku ďalšieho priebehu správneho alebo súdneho konania bude prípadne potrebná korekcia tohto záveru alebo jeho zrušenie,

 „nezrovnalosť“: akékoľvek porušenie ustanovení právnych predpisov Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávnenou výdavkovou položkou,

 „podozrenie z podvodu“: nezrovnalosť, ktorá je podnetom na začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom určiť, či došlo k úmyselnému konaniu, najmä podvodu, ako je uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vyhotoveného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 8 ),

 „konkurzné konanie“: konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 ( 9 ),

 „dohoda o grante“: dohoda alebo rovnocenná forma právneho dokumentu, na základe ktorého členské štáty poskytujú granty konečnému príjemcovi na účely realizácie projektu v rámci fondu.ČASŤ II

USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE ŠTYRI FONDYKAPITOLA 1

Určené orgány

Článok 3

Spoločné orgány

Členské štáty môžu pre dva alebo viaceré zo štyroch fondov určiť rovnaký zodpovedný orgán, orgán auditu alebo certifikačný orgán.

Článok 4

Poverený orgán

1.  Pri delegovaní úloh sa musí postupovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, ktorá si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu, a zároveň zabezpečiť dodržanie zásady nediskriminácie a viditeľnosti finančných príspevkov Spoločenstva. Delegované implementačné úlohy nesmú viesť k vzniku konfliktu záujmov.

2.  Rozsah úloh delegovaných zodpovedným orgánom na poverený orgán a podrobné postupy vykonávania delegovaných úloh sa formálne zaznamenávajú v písomnej forme.

Akt o delegovaní prinajmenšom obsahuje:

a) odkazy na príslušné právne predpisy Spoločenstva;

b) úlohu, ktorá bola na poverený orgán delegovaná;

c) práva a povinnosti povereného orgánu a zodpovednosť, ktorú na seba preberá;

d) povinnosť povereného orgánu zaviesť a zachovať organizačnú štruktúru a systémy riadenia a kontroly prispôsobené plneniu jeho povinností;

e) záruky, ktoré sa majú poskytnúť v súvislosti s požiadavkou riadneho finančného hospodárenia a zákonnosti a správnosti delegovaných úloh.

3.  Zabezpečenie komunikácie s Komisiou uvedené v článku 23 ods. 1 písm. a) základného aktu sa na žiadny iný subjekt nedeleguje. Poverený orgán komunikuje s Komisiou prostredníctvom zodpovedného orgánu.

4.  Ak povereným orgánom nie je orgán verejnej správy alebo subjekt, ktorý sa riadi súkromným právom členského štátu a ktorý plní verejné služby, zodpovedný orgán nesmie na tento orgán delegovať žiadne výkonné právomoci, ktoré umožňujú veľkú mieru voľného uváženia, ktoré zároveň zahŕňa výber politických možností.

5.  Delegovanie úloh na poverené orgány nemá vplyv na zodpovednosť zodpovedného orgánu, ktorý je naďalej zodpovedný za úlohy, ktoré delegoval.

6.  V prípade, že zodpovedný orgán delegoval úlohy na poverený orgán, všetky ustanovenia tohto rozhodnutia, ktoré sa týkajú zodpovedného orgánu, sa vzťahujú mutatis mutandis na poverený orgán.

Článok 5

Zadávanie úloh externým subjektom

Určené orgány môžu niektoré svoje úlohy zadať externým subjektom, naďalej však zostávajú za tieto úlohy zodpovedné v súlade s povinnosťami podľa článkov 25, 27 a 28 základného aktu.KAPITOLA 2

Systémy riadenia a kontroly

Článok 6

Príručka postupov

V súlade s článkom 29 ods. 2 základného aktu a so zreteľom na zásadu proporcionality členské štáty vypracujú príručku, v ktorej budú stanovené postupy a praktické opatrenia týkajúce sa:

a) fungovania určených orgánov;

b) opatrení na zabezpečenie primeraného oddelenia funkcií;

c) prípadného monitorovania poverených orgánov a ďalších úloh zadaných externým subjektom;

d) vypracovania viacročných a ročných programov;

e) vypracovania stratégie auditu a ročných plánov auditu;

f) výberu projektov, udeľovania grantov a monitorovania a finančného riadenia projektov;

g) riešenia nezrovnalostí, finančných opráv a vymáhania finančných prostriedkov;

h) prípravy a vykonávania audítorských misií;

i) prípravy audítorských správ a vyhlásení;

j) certifikácie výdavkov;

k) hodnotenia programu;

l) podávania správ Komisii;

m) audit trailu.

Článok 7

Implementácia fondu zodpovedným orgánom

1.  Pri implementácii fondu môže zodpovedný orgán pôsobiť ako udeľujúci orgán a/alebo ako výkonný orgán.

2.  Zodpovedný orgán pôsobí ako udeľujúci orgán v prípadoch, keď implementuje projekty, spravidla na základe ročných otvorených výziev na predloženie návrhov.

Podať žiadosť v reakcii na tieto výzvy na predloženie návrhov nemôže zodpovedný orgán ani žiadny poverený orgán.

V riadne odôvodnených prípadoch, medzi ktoré patrí pokračovanie viacročných projektov v súlade s článkom 13 ods. 6 základného aktu, ktoré boli vybrané po predchádzajúcej výzve na predloženie návrhov, sa granty môžu udeliť bez výzvy na predloženie návrhov.

3.  Zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán v prípadoch, keď sa rozhodne realizovať projekty priamo, pretože povaha projektov neposkytuje žiadnu inú možnosť realizácie; ide napríklad o monopolné situácie de iure alebo bezpečnostné dôvody. V týchto prípadoch sa na zodpovedný orgán vzťahujú mutatis mutandis pravidlá týkajúce sa konečného príjemcu.

Článok 8

Podmienky, za ktorých zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán

1.  Dôvody, ktoré viedli k tomu, že zodpovedný orgán pôsobí pri realizácii projektov ako výkonný orgán, sa určia a oznámia Komisii v rámci príslušného ročného programu.

2.  Zodpovedný orgán zabezpečí, aby sa pri realizácii projektov dodržala zásada zhodnotenia vynaložených finančných prostriedkov a aby sa zabránilo vzniku konfliktu záujmov.

3.  Zodpovedný orgán môže projekty určené v súlade s článkom 7 ods. 3 realizovať priamo a/alebo v spolupráci s ktorýmkoľvek vnútroštátnym orgánom, ktorý je kompetentný vzhľadom na svoju odbornú spôsobilosť, vysoký stupeň špecializácie alebo svoje administratívne právomoci. Hlavné vnútroštátne orgány, ktoré sú do realizácie projektov zapojené, sa uvedú aj v príslušnom ročnom programe.

4.  Správne rozhodnutie o spolufinancovaní projektu z fondu obsahuje informácie, ktoré sú potrebné na monitorovanie spolufinancovaných tovarov a služieb a na kontrolu vzniknutých výdavkov. Všetky príslušné ustanovenia, ktoré sú predpísané v článku 10 ods. 2 pre dohodu o grante, sa uvedú v rovnocennom právnom nástroji.

5.  Záverečná správa o plnení ročného programu obsahuje informácie o postupoch a metódach, ktoré sa uplatňujú na účely zabezpečenia primeraného oddelenia funkcií, účinnej kontroly a uspokojivej ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev, a objasní sa v nej, ako sa predchádzalo konfliktom záujmov.

6.  Ak sa predpokladá, že pre projekty spolufinancované z fondu bude zodpovedný orgán pravidelne pôsobiť ako výkonný orgán:

a) orgán auditu nesmie byť súčasťou toho istého subjektu ako zodpovedný orgán okrem prípadu, keď je zaručená jeho audítorská nezávislosť a keď zároveň podlieha inému orgánu mimo subjektu, ktorého je spolu so zodpovedným orgánom súčasťou;

b) úlohy zodpovedného orgánu podľa článku 25 základného aktu nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že zodpovedný orgán aj priamo realizuje projekty.

7.  Ak sa predpokladá, že pre projekty spolufinancované z fondu bude poverený orgán pôsobiť ako výkonný orgán, tento poverený orgán nesmie byť jediným konečným príjemcom rozpočtových prostriedkov, hospodárenie s ktorými na neho bolo delegované.

Článok 9

Postupy výberu a udeľovania, keď zodpovedný orgán pôsobí ako udeľujúci orgán

1.  Výzvy na predloženie návrhov definované v článku 7 ods. 2 sa uverejňujú spôsobom, ktorý zabezpečuje maximálnu propagáciu medzi potenciálnymi príjemcami. ►M3  Akákoľvek podstatná zmena obsahu výziev na predloženie návrhov sa uverejňuje za rovnakých podmienok. ◄

Vo výzvach na predloženie návrhov sa uvádzajú:

a) ciele;

b) kritériá výberu, ktoré sú v súlade s článkom 13 ods. 5 základného aktu, a príslušné podporné dokumenty;

c) opatrenia týkajúce sa financovania zo Spoločenstva a v prípade nutnosti vnútroštátneho financovania;

d) opatrenia a konečný dátum na predloženie návrhov.

2.  Na účely výberu projektov a udeľovania grantov zodpovedný orgán zabezpečí, aby boli potenciálni príjemcovia informovaní o týchto osobitných podmienkach týkajúcich sa projektov, ktoré sa majú realizovať:

a) pravidlá oprávnenosti výdavkov;

b) lehota na realizáciu a

c) finančné a ďalšie informácie, ktoré sa majú uchovávať a oznamovať.

Pred prijatím rozhodnutia o udelení grantu sa zodpovedný orgán ubezpečí, že konečný príjemca a/alebo partneri projektu sú schopní tieto podmienky splniť.

3.  Zodpovedný orgán zabezpečí, aby projekty, na ktoré boli udelené granty, boli podrobené formálnej, technickej a rozpočtovej analýze a kvalitatívnemu hodnoteniu, pričom sa uplatňujú kritériá stanovené vo výzve na predloženie návrhov. Dôvody zamietnutia ostatných projektov sa zaznamenajú.

4.  Členské štáty určia, kto bude mať právomoc rozhodnúť o udelení grantu na projekty, a zabezpečia, aby sa vo všetkých prípadoch predišlo konfliktu záujmov, a to najmä v prípade, ak sú žiadateľmi vnútroštátne subjekty.

5.  V rozhodnutí o udelení grantu musí byť uvedené prinajmenšom meno konečného príjemcu a/alebo partnerov projektu, základné údaje o projekte a jeho operačných cieľoch, maximálna suma spolufinancovania z fondu a maximálna miera spolufinancovania celkových oprávnených nákladov.

6.  Všetkým žiadateľom sa písomne oznámia výsledky výberového procesu s odôvodnením rozhodnutia o výbere. Ak to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, uvedie sa príslušný postup preskúmania.

Článok 10

Dohody o grante s konečnými príjemcami, keď zodpovedný orgán pôsobí ako udeľujúci orgán

1.  Zodpovedný orgán stanovuje podrobné postupy riadenia projektov, ktoré okrem iného zahŕňajú:

a) podpis dohôd o grante s vybranými konečnými príjemcami;

b) následnú kontrolu dohôd a akýchkoľvek zmien a doplnení týchto dohôd prostredníctvom zavedenia systému administratívneho monitorovania projektov (výmena korešpondencie, vydávanie a monitorovanie zmien a doplnení a upomienok, prijímanie a spracovávanie správ atď.).

2.  V dohodách o grante sa okrem iného stanovuje:

a) maximálna výška grantu;

b) maximálny percentuálny podiel príspevku Spoločenstva v súlade s článkom 13 ods. 4 základného aktu;

c) podrobný opis a harmonogram podporovaného projektu;

d) v prípade potreby časť úloh a súvisiacich nákladov, ktoré konečný príjemca mieni zadať vo forme subdodávky tretím stranám;

e) odsúhlasený predbežný rozpočet a plán financovania projektu vrátane pevne stanoveného percentuálneho podielu nepriamych nákladov, ako je definované v prílohe XI týkajúcej sa pravidiel oprávnenosti výdavkov;

f) harmonogram a ustanovenia týkajúce sa plnenia dohody (povinnosť predkladania správ, zmeny a doplnenia a ukončenie);

g) operačné ciele projektu a ukazovatele, ktoré sa majú používať;

h) definícia oprávnených nákladov;

i) podmienky týkajúce sa vyplatenia grantu a požiadavky na vedenie účtovníctva;

j) podmienky týkajúce sa audit trailu;

k) príslušné ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov;

l) príslušné ustanovenia týkajúce sa propagácie.

3.  V prípade potreby koneční príjemcovia zabezpečia, aby sa na všetkých partnerov projektu vzťahovali rovnaké povinnosti ako na nich. Partnerom vznikajú povinnosti prostredníctvom konečného príjemcu, ktorý ale v konečnom dôsledku zostáva zodpovedný za to, že on sám a všetci partneri projektu dodržia zmluvné podmienky.

Koneční príjemcovia uchovávajú certifikované kópie účtovných dokumentov, ktorými sa odôvodňujú príjmy, a výdavky, ktoré vznikli partnerom v súvislosti s príslušným projektom.

4.  V dohodách o grante sa výslovne ustanoví, že Komisia a Dvor audítorov vykonávajú svoje právomoci v oblasti kontroly všetkých konečných príjemcov, partnerov projektu a subdodávateľov na základe dokumentov a priamo na mieste.

▼M3

Článok 11

Vykonávacie zmluvy

Pri zadávaní zmlúv na plnenie projektov koná štát, regionálne alebo miestne orgány, orgány spravované verejným právom, združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo viacero takýchto orgánov spravovaných verejným právom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi zákonmi o verejnom obstarávaní a súvisiacami zásadami.

Subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v prvom odseku, zadajú zmluvy na plnenie projektov po príslušnom zverejnení, aby sa zaistil súlad so zásadou transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Zmluvy s hodnotou menej ako 100 000 EUR sa môžu zadať pod podmienkou, že príslušný subjekt požiada o predloženie najmenej troch ponúk. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá, zmluvy s hodnotou menej ako 5 000 EUR nepodliehajú procesným povinnostiam.

▼B

Článok 12

Stanovenie konečného príspevku Spoločenstva

Pri výpočte konečnej platby konečnému príjemcovi sa celkový príspevok Spoločenstva na každý projekt rovná najnižšej z týchto troch súm:

a) maximálnej sume uvedenej v dohode o grante;

b) maximálnej miere spolufinancovania, ktorá je súčinom celkových oprávnených nákladov na príslušný projekt a percentuálneho podielu stanoveného v článku 13 ods. 4 základného aktu (t. j. 50 % alebo 75 %), a

c) sume, ktorá vyplýva z uplatňovania zásady neziskovosti stanovenej v bode I.3.3 prílohy XI.

Článok 13

Technická pomoc

1.  Technická pomoc na podnet Komisie, stanovená v článku 14 základného aktu, sa môže z fondu financovať až do výšky 100 %.

2.  Technická pomoc na podnet členských štátov, stanovená v článku 15 základného aktu, sa môže z fondu financovať až do výšky 100 %.

3.  Technická pomoc na podnet Komisie alebo členských štátov môže mať formu verejných zákaziek, odmien pre odborníkov a/alebo akýchkoľvek správnych výdavkov, ktoré podliehajú pravidlám oprávnenosti definovaným v časti III kapitole 1.

Článok 14

Výdavky na technickú pomoc v prípade spoločného orgánu

1.  Ak jeden alebo viac určených orgánov sú spoločnými orgánmi pre dva alebo viac zo štyroch fondov, rozpočtové prostriedky na výdavky na technickú pomoc pre každý z príslušných ročných programov sa môžu čiastočne alebo úplne zlúčiť.

2.  Výdavky na technickú pomoc sa rozdeľujú medzi príslušné fondy, a to pokiaľ možno na základe vzorcov jednoduchého a reprezentatívneho rozdelenia. Použitie vzorcov nesmie viesť k zvýšeniu maximálnej sumy výdavkov na technickú pomoc v rámci jednotlivých ročných programov.

Článok 15

Overenia vykonávané zodpovedným orgánom

1.  Overenie, ktoré má vykonať zodpovedný orgán alebo za ktoré je tento orgán zodpovedný podľa článku 25 ods. 1 písm. h) základného aktu, sa podľa potreby vzťahuje na administratívne, finančné, technické a materiálne aspekty projektov.

Overením sa zabezpečí, aby vykázané výdavky boli skutočne vynaložené a z hľadiska účelu projektu oprávnené, aby sa projekty, na ktoré boli udelené granty, realizovali v súlade s dohodami o grante, aby príspevok Spoločenstva bol v súlade s pravidlami, a to najmä pokiaľ ide o štruktúru financovania stanovenú v článku 13 základného aktu, aby žiadosti konečného príjemcu o refundáciu boli správne a aby projekty a výdavky boli v súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami a napokon aby nedošlo k dvojitému financovaniu výdavkov v dôsledku súčasného financovania aj z iných schém Spoločenstva alebo vnútroštátnych schém, či z iných programovacích období.

Overenie ďalej zahŕňa tieto postupy:

a) administratívne a finančné overenie každej žiadosti o refundáciu, ktorú podal konečný príjemca;

b) overenie prinajmenšom reprezentatívnej vzorky podporných dokumentov týkajúcej sa všetkých rozpočtových kapitol pripojených k dohode o grante, ako aj relevantnosti, správnosti a oprávnenosti výdavkov, príjmov a nákladov krytých pripísanými príjmami, ktoré konečný príjemca vykázal;

c) overenie jednotlivých projektov priamo na mieste, a to prinajmenšom na reprezentatívnej vzorke, ktorá pozostáva z projektov rôzneho druhu a veľkostí a zohľadňuje všetky už zistené rizikové faktory, s cieľom dosiahnuť primerané záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť uskutočnených transakcií s prihliadnutím na úroveň rizika, ktorú určil zodpovedný orgán.

Overenie uvedené v písmenách a) a b) sa nemusí vykonať, ak je konečnému príjemcovi uložená povinnosť poskytnúť osvedčenie o audite od nezávislého audítora, ktoré zahŕňa všetky aspekty uvedené v písmenách a) a b).

2.  O každom overení sa vedú záznamy, v ktorých sa uvádzajú vykonané činnosti, dátum, výsledky a opatrenia prijaté v reakcii na zistené chyby. Zodpovedný orgán zabezpečí, aby sa všetky podporné dokumenty týkajúce sa vykonaného overenia uchovali tak, aby boli k dispozícii Komisii a Dvoru audítorov počas obdobia piatich rokov po skončení projektu. Toto obdobie sa prerušuje v prípade súdneho konania alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.

3.  V prípade, že zodpovedný orgán pôsobí v rámci ročného programu ako výkonný orgán v zmysle článku 7 ods. 3, overenie uvedené v odseku 1 sa vykoná v súlade so zásadou primeraného oddelenia funkcií.

Článok 16

Audit trail

1.  Na účely článku 25 ods. 1 písm. l) základného aktu sa audit trail považuje za primeraný, ak spĺňa tieto kritériá:

a) umožňuje zosúladiť sumy certifikované Komisii s podrobnými účtovnými záznamami a podpornými dokumentmi o projektoch spolufinancovaných z fondu, ktoré uchováva certifikačný orgán, zodpovedný orgán, poverené orgány a koneční príjemcovia;

b) umožňuje overiť vyplatenie verejného príspevku konečnému príjemcovi, pridelenie a presun finančných prostriedkov Spoločenstva poskytnutých z fondu a zdroje spolufinancovania projektu;

c) umožňuje overiť uplatňovanie kritérií výberu stanovených pre ročný program;

d) v prípade každého projektu obsahuje podľa potreby technické špecifikácie a plán financovania, dokumenty týkajúce sa schválenia grantu, dokumenty týkajúce sa postupov verejného obstarávania a správy o vykonaných overeniach a auditoch.

2.  Zodpovedný orgán zabezpečí, aby sa uchovával záznam o mieste, na ktorom sú uložené všetky dokumenty týkajúce sa určitých platieb uskutočnených z fondu.

Článok 17

Audity systémov a audity projektov

1.  Auditom uvedeným v článku 28 ods. 1 písm. a) a b) základného aktu sa podrobujú systémy riadenia a kontroly zavedené členskými štátmi a vzorka projektov vybraná spôsobom schváleným orgánom auditu.

Spôsob výberu vzorky projektov:

a) musí zahŕňať vhodnú kombináciu projektov rôzneho druhu a veľkostí;

b) musí zohľadňovať všetky rizikové faktory, ktoré boli zistené vnútroštátnou kontrolou alebo kontrolou Spoločenstva, a aspekty overenia nákladov a prínosov.

Vzorka musí tiež zahŕňať projekty realizované zodpovedným orgánom pôsobiacim ako výkonný orgán, a to prinajmenšom na pomernom základe.

Spôsob použitý na výber vzorky musí byť zdokumentovaný.

2.  Audit systémov riadenia a kontroly sa pred rokom 2013 uplatní aspoň raz na každý z týchto postupov: programovanie, delegovanie úloh, výber a udeľovanie, monitorovanie projektov, platba, certifikácia výdavkov, podávanie správ Komisii, zistenie a náprava prípadných nezrovnalostí a hodnotenie programov.

3.  Audity projektov sa vykonávajú priamo na mieste na základe dokumentácie a záznamov uchovávaných konečným príjemcom a/alebo partnermi projektu. Pomocou auditov sa overuje, či:

a) projekt spĺňa kritériá výberu platné pre ročný program, či bol uskutočnený v súlade s dohodou o grante a či spĺňa všetky príslušné podmienky týkajúce sa jeho funkčnosti a použitia alebo cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť;

b) deklarované výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podporným dokumentom uchovávaným konečným príjemcom a/alebo partnermi projektu a či tieto záznamy zodpovedajú podporným dokumentom, ktoré uchováva zodpovedný orgán alebo ktorýkoľvek poverený subjekt;

c) výdavkové položky zodpovedajú požiadavkám oprávnenosti stanoveným v prílohe XI, požiadavkám stanoveným počas vnútroštátneho výberového postupu, podmienkam dohody o grante a činnostiam, ktoré boli skutočne vykonané, prípadne ďalším pravidlám Spoločenstva a vnútroštátnym pravidlám;

d) využitie alebo zamýšľané využitie projektu je v súlade s cieľmi, akciou alebo opatreniami stanovenými v článkoch 2, 3, 4, a 15 základného aktu a či prípadne zahŕňa cieľové obyvateľstvo;

e) verejný alebo súkromný príspevok bol vyplatený konečnému príjemcovi v súlade s článkom 13 ods. 2 základného aktu;

f) existuje náležitý audit trail;

g) nedochádza ku konfliktu záujmov a či sa dosiahol najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, najmä v prípadoch, keď zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán projektu.

4.  Do výdavkov, ktoré sa podrobujú auditu na účely článku 28 ods. 1 písm. b) základného aktu, sa zahŕňajú iba výdavky patriace do rozsahu pôsobnosti auditu vykonávaného podľa odseku 3. Ak sa audit vykonáva pred ukončením projektu, na účely výpočtu miery pokrytia sa zohľadňujú iba výdavky, ktoré boli skutočne skontrolované auditom.

5.  V prípade, že sa ukáže, že zistené problémy majú systémový charakter a môžu preto ohroziť iné projekty, orgán auditu zabezpečí, aby sa uskutočnilo ďalšie preskúmanie vrátane prípadných dodatočných auditov, aby sa určil rozsah takýchto problémov. Príslušné orgány prijímajú potrebné preventívne a nápravné opatrenia.

6.  Orgán auditu na základe výsledkov auditov výdavkov deklarovaných Komisii vypracuje závery a oznámi ich Komisii prostredníctvom výročnej správy o audite. V prípade ročných programov, pri ktorých početnosť chýb presahuje prahovú hodnotu významnosti stanovenú ako 2 % príspevku Spoločenstva, vykoná orgán auditu analýzu závažnosti týchto chýb a prijme potrebné opatrenia vrátane návrhu vhodných odporúčaní, ktoré oznámi aspoň prostredníctvom výročnej správy o audite.

Článok 18

Overenia vykonávané certifikačným orgánom

1.  V prípadoch, keď orgán auditu vyjadrí k fungovaniu systémov riadenia a kontroly stanovisko s výhradami alebo nepriaznivé stanovisko, certifikačný orgán overí, či táto informácia bola zaslaná Komisii. Takisto zabezpečí, aby zodpovedný orgán zrealizoval primeraný akčný plán s cieľom obnoviť účinné fungovanie systémov riadenia a kontroly a posúdiť vplyv nesprávneho fungovania na vykazovanie výdavkov.

2.  Ak orgán auditu nepotvrdí žiadosť o platbu alebo vyhlásenie o refundácii predložené k záverečnej správe o plnení ročného programu, certifikačný orgán zabezpečí, aby bola bezodkladne vypracovaná správna žiadosť o platbu alebo vyhlásenie o refundácii.KAPITOLA 3

Informácie, ktoré sa majú poskytovať o využívaní fondu

Článok 19

Zásada proporcionality

1.  V súlade s článkom 8 ods. 2 základného aktu môže byť rozsah, v akom sa informácie, ktoré má členský štát k dispozícii o využívaní fondu, oznamujú Komisii prostredníctvom dokumentov uvedených v tejto kapitole, úmerný výške príspevku Spoločenstva prideleného príslušnému členskému štátu a v prípade potreby sa tieto informácie môžu poskytnúť v súhrnnej forme.

2.  Na žiadosť Komisie však členský štát poskytne podrobnejšie informácie. Komisia môže požiadať o tieto informácie vtedy, ak sa ukáže, že je to potrebné, aby účinne plnila svoje povinnosti podľa základného aktu a nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 20

Opis systémov riadenia a kontroly

1.  Opis systémov riadenia a kontroly uvedený v článku 29 ods. 4 a článku 30 ods. 2 základného aktu sa predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe I.

2.  Zodpovedný orgán schváli opis systémov uplatňovaných povereným orgánom. Každý určený orgán potvrdí správnosť opisu systémov riadenia a kontroly, ktorý sa ho týka. Orgán auditu okrem toho potvrdzuje aj úplnosť opisu.

3.  Komisia môže pri preskúmaní opisu požiadať o objasnenie a navrhnúť opatrenia na splnenie ustanovení základného aktu. V prípade potreby môžu kontroly na mieste vykonať úradníci Komisie alebo poverení zástupcovia Komisie.

4.  Ak zodpovedný orgán je rovnaký pre dva alebo viac zo štyroch fondov alebo ak sa spoločné systémy vzťahujú na dva alebo viaceré z fondov, môže sa predložiť opis spoločných systémov riadenia a kontroly, v ktorom budú v prípade potreby zdôraznené osobitné prvky.

Článok 21

Revízia opisu systémov riadenia a kontroly

▼M3

1.  Zodpovedný orgán úradným listom oznámi Komisii akékoľvek zásadné zmeny v riadiacom a kontrolnom systéme a čo najskôr zašle revidovaný opis riadiaceho a kontrolného systému Komisii, najneskôr v čase, keď takéto zmeny nadobudnú účinok.

▼B

2.  Podstatnými zmenami sú zmeny, v prípade ktorých je pravdepodobné, že budú mať vplyv na oddelenie funkcií, na účinnosť mechanizmov výberu, udeľovania, kontroly a platieb a na komunikáciu s Komisiou. Zahŕňajú najmä zmeny niektorého z určených orgánov, zmeny účtovného systému a platobných a certifikačných postupov.

3.  Revízia systémov riadenia a kontroly sa riadi rovnakým postupom, ako je postup stanovený v článku 20.

Článok 22

Programovacie dokumenty

1.  Členské štáty predkladajú Komisii viacročný program podľa článku 17 základného aktu v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II.

2.  Členské štáty predkladajú Komisii ročné programy podľa článku 19 základného aktu v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III.

3.  Finančné plány spojené s viacročným programom obsahujú rozpis rozpočtových súm podľa jednotlivých priorít uvedených v strategických usmerneniach.

Finančné plány spojené s ročnými programami obsahujú rozpis rozpočtových súm podľa jednotlivých kategórií akcií uvedených v článku 4 základného aktu a s odkazom na priority.

Článok 23

Revízia finančného rozpisu v ročných programoch

▼M1

1.  Na účely revízie ročného programu schváleného Komisiou podľa článku 19 ods. 4 základného aktu príslušný členský štát predkladá Komisii revidovaný návrh ročného programu najneskôr tri mesiace pred skončením obdobia oprávnenosti. Komisia preskúma a čo najskôr schváli revidovaný program v súlade s postupom stanoveným v článku 19 ods. 4 základného aktu.

▼B

2.  Zmeny vo finančnom rozpise bez revízie ročného programu podľa odseku 1 nesmú presiahnuť 10 % celkového príspevku z fondu a povoľujú sa iba za okolností odôvodnených príčinami, na ktoré zodpovedný orgán nemá žiaden vplyv. Všetky takéto zmeny sa primerane vysvetlia v správe o pokroku pri plnení ročného programu a/alebo v záverečnej správe o plnení ročného programu.

Článok 24

►M2  Správy o pokroku pri plnení ročných programov, záverečné správy o plnení ročných programov a žiadosti o platbu ◄

1.  Členské štáty predkladajú Komisii správy o pokroku pri plnení ročného programu a žiadosti o platby podľa článku 37 ods. 4 základného aktu v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

2.  Členské štáty predkladajú Komisii záverečnú správu o plnení ročného programu a žiadosti o platby podľa článku 38 ods. 1 písm. b) základného aktu v súlade so vzorom uvedeným v prílohe V.

▼M3

3.  Finančné tabuľky patriace k správam o pokroku a záverečným správam obsahujú rozpis súm podľa priorít a podľa osobitných priorít v zmysle strategických usmernení.

▼M2

4.  V súvislosti s článkom 37 ods. 3 a 4 základného aktu nepresiahne kumulatívny súčet platieb predbežného financovania uskutočnených pre členský štát 90 % celkovej sumy pridelenej tomuto členskému štátu v rozhodnutí o financovaní, ktorým sa schvaľuje ročný program.

Ak členský štát na vnútroštátnej úrovni viazal sumu nižšiu, než je celková suma pridelená rozhodnutím o financovaní, ktorým sa schvaľuje ročný program, kumulatívny súčet platieb predbežného financovania nepresiahne 90 % sumy viazanej na vnútroštátnej úrovni.

▼B

Článok 25

Dokumenty vypracúvané orgánom auditu

1.  Stratégia auditu podľa článku 28 ods. 1 písm. c) základného aktu sa vypracúva v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI. ►M3   Všetky zmeny stratégie auditu predložené v súlade s článkom 28 ods. 1 písm. c) základného právneho aktu a schválené Komisiou sa čo najskôr zašlú Komisii. Revidovaná stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom v prílohe 6, s vyznačením uskutočnených zmien. ◄

▼M3

2.  Okrem prípadu, keď každý z posledných dvoch ročných programov schválených Komisiou zodpovedá ročnému príspevku Spoločenstva menej ako 1 milión EUR, orgán auditu predkladá od roku 2010 každý rok pred 15. februárom ročný plán auditu. Plán auditu sa ustanoví v súlade s postupmi uvedenými v prílohe VI. Od členských štátov sa nežiada, aby pri predkladaní ročných plánov auditu znovu predkladali stratégiu auditu. V prípade spoločnej stratégie podľa článku 28 ods. 2 základného aktu sa môže predložiť spoločný ročný plán auditu.

▼B

3.  Správa o audite a stanovisko podľa článku 28 ods. 3 písm. a) a b) základného aktu sú založené na auditoch systémov a auditoch projektov vykonaných v súlade so stratégiou auditu a vypracúvajú sa v súlade so vzormi uvedenými v prílohách VII A a VII B.

4.  Vyhlásenie o platnosti podľa článku 28 ods. 3 písm. c) základného aktu je založené na všetkých auditoch vykonaných orgánom auditu a v prípade potreby na dodatočných kontrolách. Vyhlásenie o platnosti sa vypracúva v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VII C.

5.  Ak existuje nejaké obmedzenie rozsahu preskúmania alebo ak vzhľadom na úroveň zistených neoprávnených výdavkov nie je možné poskytnúť v rámci ročného stanoviska podľa článku 28 ods. 3 písm. b) základného aktu alebo vo vyhlásení podľa písm. c) toho istého článku stanovisko bez výhrad, orgán auditu uvedie dôvody a odhadne rozsah problému a jeho finančný dosah.

▼M3

Článok 26

Dokumenty vypracúvané certifikačným orgánom

1.  Potvrdenie týkajúce sa žiadosti o druhú platbu predbežného financovania podľa článku 37 ods. 4 základného aktu vypracuje certifikačný orgán a zodpovedný orgán ho zašle Komisii vo formáte uvedenom v prílohe VIII.

2.  Potvrdenie týkajúce sa žiadosti o konečnú platbu predbežného financovania podľa článku 38 ods. 1 písm. a) základného aktu vypracuje certifikačný orgán a zodpovedný orgán ho zašle Komisii vo formáte uvedenom v prílohe IX.

▼BKAPITOLA 4

Oznamovanie nezrovnalostí

Článok 27

Prvá správa – výnimky

1.  V súlade so vzormi uvedenými v prílohách IV a V členské štáty v správe o pokroku pri plnení ročných programov alebo v záverečnej správe o plnení ročných programov informujú Komisiu o každej nezrovnalosti, ktorá bola predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

V správe sa uvedie:

a) príslušný fond, ročný program a projekt;

b) ustanovenie, ktoré bolo porušené;

c) dátum a zdroj prvej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

d) praktiky, pomocou ktorých došlo k nezrovnalosti;

e) prípadne skutočnosť, či uvedená praktika vyvoláva podozrenie z podvodu;

f) spôsob zistenia nezrovnalosti;

g) výška sumy príslušného príspevku Spoločenstva.

Nemusia sa však oznamovať nasledujúce prípady, pokiaľ nejde o prípady podozrenia z podvodu:

a) prípady, keď sa nezrovnalosti týkajú súm účtovateľných voči všeobecnému rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške menej ako 10 000 EUR;

b) prípady, keď nezrovnalosť spočíva výlučne v úplnom alebo čiastočnom neuskutočnení projektu zahrnutom v ročnom programe v dôsledku konkurzného konania konečného príjemcu;

c) prípady, na ktoré zodpovedný orgán upozornil konečný príjemca dobrovoľne a skôr, ako to zistil zodpovedný orgán, či už pred, alebo po zaplatení verejného príspevku;

d) prípady, ktoré zistil a napravil zodpovedný orgán predtým, než došlo k akejkoľvek platbe verejného príspevku konečnému príjemcovi, a pred zahrnutím príslušných výdavkov do výkazu výdavkov predkladaného Komisii.

2.  Na žiadosť Komisie poskytnú členské štáty vo všetkých prípadoch ďalšie podrobnosti:

a) o ostatných členských štátoch a tretích krajinách, ktorých sa vec prípadne týka;

b) o období alebo okamihu, v ktorom došlo k nezrovnalosti;

c) o vnútroštátnych orgánoch alebo subjektoch, ktoré vypracovali úradnú správu o nezrovnalosti, a orgánoch, ktoré sú zodpovedné za následné správne alebo súdne opatrenia;

d) o dátume vydania prvého správneho alebo súdneho nálezu o nezrovnalosti;

e) o totožnosti zúčastnených fyzických a právnických osôb alebo iných subjektov okrem prípadov, keď sú na účely boja proti nezrovnalostiam tieto informácie vzhľadom na charakter príslušnej nezrovnalosti bezvýznamné;

f) o celkovom rozpočte a verejnom príspevku, ktorý bol na projekt schválený, a o tom, aký podiel na jeho spolufinancovaní tvorí príspevok Spoločenstva a aké vnútroštátne príspevky;

g) o sume verejného príspevku dotknutého nezrovnalosťou a zodpovedajúcom ohrozenom príspevku Spoločenstva;

h) v prípade, že uvedeným osobám alebo iným uvedeným subjektom nebol vyplatený žiadny verejný príspevok uvedený v písmene g), o sumách, ktoré by boli neoprávnene vyplatené, ak by sa nezrovnalosť nezistila;

i) o prípadnom pozastavení platieb a o možnostiach vymáhania;

j) o charaktere neoprávnených výdavkov.

3.  V prípade, že nie sú dostupné niektoré z informácií uvedených v odseku 2, najmä informácie o praktikách, pomocou ktorých došlo k nezrovnalosti, a o spôsobe jej zistenia, členské štáty poskytnú čo najviac chýbajúcich informácií pri zasielaní následných správ o nezrovnalostiach Komisii.

Článok 28

Podávanie správ o následných opatreniach – nevrátené prostriedky

1.  Členské štáty informujú Komisiu o konaniach začatých v súvislosti s každou predtým oznámenou nezrovnalosťou a o závažných zmenách, ktoré v ich dôsledku nastali, pričom uvedú odkaz na predchádzajúce správy vypracované podľa článku 27. Tieto informácie sa uvedú v správach o pokroku pri plnení ročných programov alebo v záverečných správach o plnení ročných programov v súlade so vzormi uvedenými v prílohách IV a V.

V správe sa uvedú sumy, ktoré sa vymohli alebo sa majú vymôcť.

2.  Na žiadosť Komisie poskytnú členské štáty vo všetkých prípadoch ďalšie podrobnosti:

a) o akýchkoľvek dočasných opatreniach prijatých členskými štátmi na zabezpečenie vymáhania neoprávnene vyplatených súm;

b) o akýchkoľvek súdnych a správnych konaniach začatých s cieľom vymôcť neoprávnene vyplatené sumy a uložiť sankcie;

c) o dôvodoch akéhokoľvek upustenia od postupov vymáhania;

d) o dôvodoch akéhokoľvek upustenia od trestných stíhaní.

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých správnych alebo súdnych rozhodnutiach, ktorými sa končia takéto konania, alebo o ich hlavných bodoch, a najmä uvedú, či zistenia potvrdzujú alebo nepotvrdzujú podozrenie z podvodu.

Článok 29

Kontakty s členskými štátmi

1.  Komisia udržiava primerané kontakty s príslušnými členskými štátmi na účely doplnenia informácií poskytnutých o nezrovnalostiach uvedených v článku 27 a o postupoch uvedených v článku 28 týkajúcich sa možnosti vymáhania.

2.  Nezávisle od kontaktov uvedených v odseku 1 Komisia informuje členské štáty v prípadoch, keď je nezrovnalosť takého charakteru, že by sa rovnaké alebo podobné praktiky mohli vyskytnúť aj v iných členských štátoch.

Článok 30

Využívanie informácií

1.  Komisia môže využiť akékoľvek informácie všeobecného alebo operačného charakteru oznámené členskými štátmi na základe tohto rozhodnutia, aby vykonala analýzy rizika, a môže na základe získaných informácií vypracovať správy a vytvoriť systémy včasného varovania na účely účinnejšieho zisťovania rizík.

2.  Komisia pravidelne informuje príslušné členské štáty o tom, ako použila informácie podľa odseku 1.KAPITOLA 5

Informovanie a propagácia

Článok 31

Informácie pre potenciálnych konečných príjemcov

1.  Zodpovedný orgán zabezpečí, aby sa kľúčové údaje týkajúce sa viacročných a ročných programov šírili vo veľkom rozsahu spolu s podrobnosťami o príslušných finančných príspevkoch a aby sa sprístupnili všetkým zainteresovaným stranám.

Zodpovedný orgán však môže rozhodnúť, že uchová v tajnosti vnútorné riadiace opatrenia stanovené vo viacročnom programe alebo v ročných programoch a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa využívania prostriedkov z fondu z dôvodu verejnej bezpečnosti.

2.  Zodpovedný orgán poskytne potenciálnym konečným príjemcom prinajmenšom tieto informácie:

a) podmienky oprávnenosti, ktoré treba splniť, aby potenciálni koneční príjemcovia boli oprávnení získať finančné prostriedky v rámci ročného programu;

b) opis postupov na preskúmanie žiadostí o financovanie a informácie o príslušných lehotách;

c) kritériá výberu projektov, ktoré sa majú financovať;

d) kontaktné osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o ročných programoch.

Zodpovedný orgán okrem toho informuje potenciálnych konečných príjemcov o uverejnení údajov podľa článku 33 ods. 2 písm. b).

Článok 32

Informácie pre konečných príjemcov

Zodpovedný orgán informuje konečných príjemcov o tom, že prijatie financovania znamená aj súhlas s ich zaradením do zoznamu konečných príjemcov uverejňovaného v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. b).

Článok 33

Povinnosti zodpovedného orgánu týkajúce sa informovania a propagácie určených širokej verejnosti

1.  Zodpovedný orgán zabezpečí, aby sa vykonali opatrenia týkajúce sa informovania a propagácie na účely čo najširšieho pokrytia médiami pomocou rôznych foriem a spôsobov komunikácie na príslušnej územnej úrovni.

2.  Zodpovedný orgán zorganizuje prinajmenšom tieto činnosti týkajúce sa informovania a propagácie:

a) aspoň jednu informačnú aktivitu za rok, na ktorej bude od roku 2008 informovať o začatí viacročného programu alebo o prínosoch ročného programu či programov;

b) každoročne prinajmenšom prostredníctvom internetovej stránky uverejní zoznam konečných príjemcov, názvov projektov a sumy verejného financovania a financovania zo Spoločenstva, ktoré im boli pridelené. Neuvádzajú sa mená jednotlivcov, ktorí sú súčasťou cieľových skupín. Adresa internetovej stránky sa oznámi Komisii.

Článok 34

Povinnosti konečných príjemcov týkajúce sa informovania a propagácie určených širokej verejnosti

1.  Konečný príjemca je zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci získanej z fondu prostredníctvom opatrení stanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

2.  Konečný príjemca umiestni trvalú a nápadnú veľkoplošnú tabuľu najneskôr do troch mesiacov po dokončení akéhokoľvek projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) celkový príspevok Spoločenstva na projekt presahuje 100 000 EUR a

b) operácia pozostáva z nákupu fyzického predmetu alebo financovania infraštruktúry alebo stavebných projektov.

Na tabuli sa uvedie druh a názov projektu. Informácie uvedené v článku 35 budú zaberať aspoň 25 % plochy tabule.

3.  V prípade, že projekt dostáva finančné prostriedky v rámci ročného programu spolufinancovaného z fondu, konečný príjemca zabezpečí, aby subjekty zapojené do projektu boli informované o tomto financovaní.

4.  Každý dokument, vrátane akéhokoľvek osvedčenia o účasti alebo iného osvedčenia, týkajúci sa takýchto projektov musí obsahovať vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že projekt je spolufinancovaný z fondu.

Článok 35

Technická charakteristika informovania o činnosti a jej propagácie

Všetky opatrenia týkajúce sa informovania a propagácie zamerané na konečných príjemcov, potenciálnych konečných príjemcov a širokú verejnosť obsahujú:

1. znak Európskej únie v súlade s grafickými normami uvedenými v prílohe X a odkaz na Európsku úniu;

2. odkaz na fond;

3. vyhlásenie podľa výberu zodpovedného orgánu, ktoré zdôrazňuje pridanú hodnotu príspevku Spoločenstva.

Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na malé propagačné predmety a propagačné predmety, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých zo štyroch fondov.KAPITOLA 6

Osobné údaje

Článok 36

Ochrana osobných údajov

1.  Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu informácií uvedených v článku 25 ods. 1 písm. i) základného aktu, informácií získaných Komisiou v priebehu jej kontrol priamo na mieste a informácií uvedených v kapitole 4 alebo nezákonnému prístupu k nim.

2.  Informácie uvedené v kapitole 4 sa nesmú zasielať iným osobám ako osobám v členských štátoch alebo v rámci inštitúcií Spoločenstva, ktorých povinnosti vyžadujú, aby k nim mali prístup; to neplatí v prípade, že na takéto nakladanie s informáciami udelil výslovný súhlas členský štát, ktorý dané informácie poskytol.KAPITOLA 7

Elektronická výmena dokumentov

▼M3

Článok 37

Elektronická výmena dokumentov

Okrem riadne podpísaných papierových verzií dokumentov uvedených v kapitole 3 sa informácie zasielajú aj elektronicky.

▼B

Článok 38

Počítačový systém na výmenu dokumentov

1.  Ak Komisia na účely implementácie fondu vytvorí počítačový systém na bezpečnú výmenu údajov medzi Komisiou a jednotlivými členskými štátmi, členské štáty budú informované o tejto skutočnosti, a pokiaľ požiadajú, budú zapojené do vývoja každého takéhoto počítačového systému.

2.  Komisia a určené orgány spolu so subjektmi, ktorým boli zverené úlohy, zaznamenajú dokumenty uvedené v kapitole 3 do počítačového systému uvedeného v odseku 1.

3.  Členské štáty môžu byť vyzvané, aby dobrovoľne poskytli informácie uvedené v článkoch 27 a 28 pomocou existujúceho osobitného systému na zhromažďovanie nezrovnalostí zistených v rámci štrukturálnych fondov, ktorý spravuje Komisia.

4.  Všetky náklady na rozhranie medzi spoločným počítačovým systémom a národnými, regionálnymi a miestnymi počítačovými systémami a všetky náklady na prispôsobenie národných, regionálnych a miestnych systémov technickým požiadavkám spoločného systému sú oprávnenými nákladmi v zmysle článku 15 základného aktu.ČASŤ III

OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA FONDU PRE INTEGRÁCIUKAPITOLA 1

Pravidlá oprávnenosti

Článok 39

Pravidlá oprávnenosti

1.  Na určenie oprávnenosti výdavkov na akciu financovanú v rámci ročných programov, ako je uvedené v článku 33 ods. 4 základného aktu, sa použijú pravidlá stanovené v prílohe XI.

2.  Tieto pravidlá sa vzťahujú na výdavky, ktoré vznikli konečným príjemcom, a uplatňujú sa mutatis mutandis aj na výdavky partnerov projektu.

3.  Členské štáty môžu uplatňovať vnútroštátne pravidlá oprávnenosti, ak sú prísnejšie ako pravidlá stanovené v tomto rozhodnutí.

Je na Komisii, aby posúdila, či uplatniteľné vnútroštátne pravidlá oprávnenosti túto podmienku spĺňajú.ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 40

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Slovenskej republike, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.
PRÍLOHY

PRÍLOHA I

Vzor opisu systémov riadenia a kontroly

PRÍLOHA II

Vzor viacročného programu

PRÍLOHA III

Vzor ročného programu

PRÍLOHA IV

Vzor správy o pokroku pri plnení ročného programu

A.

Technická správa

B.

Žiadosť o druhú platbu predbežného financovania

PRÍLOHA V

Vzor záverečnej správy o plnení ročného programu

A.

Technická správa

B.

Žiadosť o vyplatenie zostatku/Vyhlásenie o refundácii

PRÍLOHA VI

Vzor stratégie auditu

Príloha(-y) k stratégii auditu: Ročné plány auditu

PRÍLOHA VII

Vzor správy orgánu auditu

A.

Výročná správa o audite

B.

Stanovisko k fungovaniu systémov riadenia a kontroly

C.

Potvrdenie platnosti žiadosti o platbu

PRÍLOHA VIII

Vzor osvedčenia pre druhú platbu predbežného financovania

PRÍLOHA IX

Vzor osvedčenia pre konečnú platbu predbežného financovania

PRÍLOHA X

Pokyny týkajúce sa znaku a vymedzenie štandardných farieb

PRÍLOHA XI

Pravidlá oprávnenosti výdavkov fondu pre integráciu
PRÍLOHA I

VZOR OPISU SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY

 Prvotná verzia

 Verzia zrevidovaná (číslo, dátum vo formáte dd/mm/rok) po porade s Komisiou

 Verzia zrevidovaná z iných dôvodov

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND(-Y):

HLAVNÉ KONTAKTNÉ MIESTO:

UVEDENÉ INFORMÁCIE OPISUJÚ STAV K:

1.   IDENTIFIKÁCIA URČENÝCH ORGÁNOV

1.1. Všeobecné informácie o určených orgánoch:

1.1.1. Stručný opis rozhodnutí, na základe ktorých došlo k určeniu jednotlivých orgánov

1.1.2. Sú systémy riadenia a kontroly funkčné?

Ak nie, uveďte dátum, odkedy budú funkčné.

1.1.3. Boli systémy riadenia a kontroly akreditované Komisiou pre iné finančné nástroje Spoločenstva (v prípade, že mohli byť)?

1.2. Organizačná(-é) štruktúra(-y) celého (celých) subjektu(-ov), v rámci ktorého(-ých) určené orgány pôsobia

1.3. Zodpovedný orgán

1.3.1. Dátum a spôsob formálneho určenia zodpovedného orgánu

1.3.2. Právna forma zodpovedného orgánu

1.3.3. Špecifikácia úloh vykonávaných priamo zodpovedným orgánom a (podľa potreby a/alebo predpokladanej potreby) aj inými subjektmi na zodpovednosť zodpovedného orgánu [zadávanie úloh externým subjektom s výnimkou úloh delegovaných na poverený(-é) orgán(-y) uvedený(-é) v bode 1.4]

1.3.4. Organizačná štruktúra a špecifikácia úloh útvarov (vrátane orientačného počtu pridelených miest)

1.3.5. Môže zodpovedný orgán pôsobiť v prípade projektov spolufinancovaných z tohto fondu aj ako výkonný orgán?

1.3.6. Ak pod zodpovedný orgán spadá viac ako jeden zo štyroch fondov: opis spoločných úloh a systémov

1.4. Poverený(-é) orgán(-y)

1.4.1. Dôvod zriadenia povereného orgánu

1.4.2. Dátum a spôsob formálneho určenia povereného(-ých) orgánu(-ov)

1.4.3. Právna forma povereného(-ých) orgánu(-ov)

1.4.4. Špecifikácia úloh vykonávaných priamo povereným(-ými) orgánom(-mi) a (podľa potreby a/alebo predpokladanej potreby) aj inými subjektmi na zodpovednosť povereného(-ých) orgánu(-ov) (zadávanie úloh externým subjektom)

1.4.5. Organizačná štruktúra a špecifikácia úloh útvarov (vrátane orientačného počtu pridelených miest)

1.4.6. Môže poverený(-é) orgán(-y) pôsobiť v prípade projektov spolufinancovaných z tohto fondu aj ako výkonný orgán?

1.4.7. Ak pod poverený(-é) orgán(-y) spadá viac ako jeden zo štyroch fondov: opis spoločných úloh a systémov

1.5. Certifikačný orgán

1.5.1. Dátum a spôsob formálneho určenia certifikačného orgánu

1.5.2. Právna forma certifikačného orgánu

1.5.3. Špecifikácia úloh vykonávaných priamo certifikačným orgánom a (podľa potreby a/alebo predpokladanej potreby) aj inými subjektmi na zodpovednosť certifikačného orgánu (zadávanie úloh externým subjektom)

1.5.4. Organizačná štruktúra a špecifikácia úloh útvarov (vrátane orientačného počtu pridelených miest)

1.5.5. Ak pod certifikačný orgán spadá viac ako jeden zo štyroch fondov: opis spoločných úloh a systémov

1.6. Orgán auditu

1.6.1. Dátum a spôsob formálneho určenia orgánu auditu

1.6.2. Právna forma orgánu auditu

1.6.3. Špecifikácia úloh vykonávaných priamo orgánom auditu a (podľa potreby a/alebo predpokladanej potreby) aj inými subjektmi na zodpovednosť orgánu auditu (zadávanie úloh externým subjektom)

1.6.4. Organizačná štruktúra a špecifikácia úloh útvarov (vrátane orientačného počtu pridelených miest)

1.6.5. Kvalifikácia zamestnancov orgánu auditu a (podľa potreby a/alebo predpokladanej potreby) aj iných subjektov, od ktorých sa očakáva, že budú vykonávať audit (zadávanie úloh externým subjektom)

1.6.6. Ak pod orgán auditu spadá viac ako jeden zo štyroch fondov: opis spoločných úloh a systémov

1.6.7. Ak môže zodpovedný orgán v prípade projektov spolufinancovaných z tohto fondu pôsobiť aj ako výkonný orgán: opis opatrení zabezpečujúcich nezávislé postavenie orgánu auditu v súlade s článkom 8.

Usmernenia pre oddiely 2 až 4

Prvá časť každej tabuľky

Opis postupov by mal obsahovať úlohy vykonávané každým z určených orgánov (alebo subjektov, ktoré vykonávajú tieto úlohy na zodpovednosť určeného orgánu) a interakciu medzi nimi. Opis by mal byť stručný, mal by však zrozumiteľne objasniť fungovanie daných postupov v praxi.

Druhá časť každej tabuľky

V kontrolnom zozname by sa malo vyznačiť, či bol daný cieľ dosiahnutý, a poskytnúť príslušné informácie. Ak cieľ dosiahnutý nebol, uveďte dôvody a v príslušných prípadoch aj predpokladaný dátum jeho splnenia.

V prípade formalizovaných postupov by mal byť uvedený odkaz na príslušný dokument.

2.   FUNGOVANIE URČENÝCH ORGÁNOV2.1.  Určovanie orgánov a dohľad nad nimi

Stručný opis postupu pri zriaďovaní jednotlivých určených orgánov

[Opis má zahŕňať všetky orgány]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Pravidlá upravujúce vzťah členského štátu s určenými orgánmi vymedzujú ich príslušné povinnosti.

Áno/Nie

 

2.

Členský štát poskytol určeným orgánom usmernenia na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia (formou školenia a/alebo príručiek).

Áno/Nie

 

3.

Každý orgán informuje svojich zamestnancov o úlohách danej organizácie, ako aj o pracovnej náplni a očakávaných výsledkoch.

Áno/Nie

 

4.

Boli prijaté kroky s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivé orgány disponovali primeraným počtom zamestnancov s adekvátnou kvalifikáciou a pracovnými skúsenosťami na vykonávanie svojich úloh.

Áno/Nie

 2.2.  Oddelenie funkcií

Stručný opis opatrení na zabezpečenie náležitého oddelenia funkcií

[Opis má zahŕňať všetky orgány]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Boli stanovené pravidlá na zabezpečenie náležitého oddelenia funkcií jednotlivých aktérov v rámci zodpovedného orgánu pri podpisovaní zmlúv/dohôd o grante.

Áno/Nie

 

2.

Boli stanovené pravidlá na zabezpečenie náležitého oddelenia funkcií jednotlivých aktérov v rámci zodpovedného orgánu pri iniciovaní, overovaní a schvaľovaní finančných transakcií.

Áno/Nie

 

3.

Orgán auditu bude funkčne nezávislý od zodpovedného orgánu a certifikačného orgánu.

Áno/Nie

 

4.

Certifikačný orgán sa nezúčastní na výbere, implementácii ani na finančných transakciách, pokiaľ ide o zdroje Spoločenstva.

Áno/Nie

 2.3.  Monitorovanie povereného(-ých) orgánu(-ov) – v prípade nutnosti

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Sú úlohy, ktoré majú byť delegované, jasne vymedzené?

Áno/Nie

 

2.

Boli zavedené postupy týkajúce sa delegovaných úloh a bol overený ich súlad s pravidlami stanovenými v základnom akte/vykonávacích predpisoch.

Áno/Nie

 

3.

Budú prebiehať dozorné kontroly, ktoré zabezpečia, aby sa úlohy vykonávali v súlade so zavedenými postupmi.

Áno/Nie

 2.4.  Monitorovanie ostatných úloh, ktoré samotné orgány nevykonávajú – v prípade nutnosti

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať všetky orgány]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

V prípadoch, keď subjekty konajú na zodpovednosť zodpovedného orgánu (a nie sú považované za poverené orgány), boli zavedené dozorné mechanizmy na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia.

Áno/Nie

 

2.

V prípadoch, keď audítorské činnosti boli zadané externým subjektom a keď subjekty konajú na zodpovednosť orgánu auditu, boli zavedené dozorné mechanizmy na zabezpečenie jednotnej audítorskej metodiky a systematickosti auditu.

Áno/Nie

 

3.

V prípadoch, keď certifikačné činnosti boli zadané externým subjektom a keď subjekty konajú na zodpovednosť certifikačného orgánu, boli zavedené dozorné mechanizmy na zabezpečenie jednotného prístupu k certifikácii.

Áno/Nie

 

4.

V prípadoch, keď sú úlohy zadávané súkromným externým subjektom, ktoré neplnia verejné služby, boli vytvorené mechanizmy, ktoré zabezpečujú, aby úlohy, ktorými môžu byť poverené, nezahŕňali výkon verejnej moci ani nevyžadovali použitie právomoci rozhodovať podľa voľného uváženia.

Áno/Nie

 

3.   OPERAČNÉ A FINANČNÉ POSTUPY3.1.  Vypracovanie viacročných programov

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Plánujú sa opatrenia na zabezpečenie implementácie zásady partnerstva v súlade s platnými vnútroštátnymi pravidlami a postupmi.

Áno/Nie

 

2.

Boli stanovené postupy na kontrolu súladu viacročného programu so strategickými usmerneniami a s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä právnymi predpismi Spoločenstva zameranými na zabezpečenie voľného pohybu osôb v spojení s priamo súvisiacimi sprievodnými opatreniami, ktoré sa týkajú kontrol na vonkajších hraniciach, azylu a prisťahovalectva.

Áno/Nie

 

3.

Viacročný program bude schválený osobou na to riadne oprávnenou.

Áno/Nie

 3.2.  Vypracovanie ročných programov

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Boli zavedené postupy na zabezpečenie:

— súladu medzi ročnými programami a viacročným programom,

— oprávnenosti akcií uvedených v ročných programoch,

— súladu a komplementárnosti týchto akcií s ostatnými vnútroštátnymi nástrojmi a nástrojmi Spoločenstva,

— súladu s pravidlami týkajúcimi sa percentuálnych podielov pri spolufinancovaní,

— súladu s prioritami/osobitnými prioritami uvedenými v strategických usmerneniach.

Áno/Nie

 

2.

Boli zavedené postupy, ktoré v prípade potreby umožňujú revíziu ročného programu ked sa to vyžaduje podľa článku 23 ods. 1 tohto rozhodnutia.

Áno/Nie

 

3.

Akákoľvek úprava finančného rozpisu v ročnom programe, ako aj dôvody tejto úpravy sú zdokumentované.

Áno/Nie

 

4.

Akákoľvek úprava plnenia ročného programu, ktorá nesúvisí s finančným rozpisom (napr. úprava charakteru výzvy na podávanie návrhov a jej harmonogramu alebo úprava rozsahu technickej pomoci), ako aj dôvody tejto úpravy sú zdokumentované.

Áno/Nie

 3.3.  Vypracovanie stratégie auditu a ročných plánov auditu

Stručný opis postupu

[Opis sa týka orgánu auditu]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Boli stanovené pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby pred programovacím obdobím aj počas neho zodpovedný orgán transparentným a primeraným spôsobom podal orgánu auditu informácie o zavedených postupoch riadenia a o projektoch.

Áno/Nie

 

2.

Boli zavedené postupy na vypracovanie ročných plánov auditu (ktoré sa každoročne priložia k stratégii auditu) a na ich včasné zasielanie Komisii (v prípade nutnosti).

Áno/Nie

 

3.

Stratégia auditu a ročné plány auditu sú schválené osobou na to riadne oprávnenou.

Áno/Nie

 3.4.  Zodpovedný orgán pôsobiaci ako výkonný orgán – v prípade nutnosti

Stručný opis dôvodov, na základe ktorých zodpovedný orgán realizuje projekty priamo, a osobitných opatrení plánovaných na posilnenie systémov riadenia a kontroly

[Opis má zahŕňať všetky orgány]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Dôvody, na základe ktorých je nevyhnutné, aby projekty realizoval zodpovedný orgán, sa zdokumentujú a schvália na príslušnej úrovni.

Áno/Nie

 

2.

Boli stanovené osobitné opatrenia na zabezpečenie súladu charakteru a cieľov projektov s ustanoveniami definovanými pre tento fond.

 
 

3.

Boli zavedené osobitné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby sa pri projektoch realizovaných zodpovedným orgánom zabránilo vzniku konfliktu záujmov.

Áno/Nie

 

4.

Boli zavedené osobitné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby sa pri realizácii projektov zodpovedným orgánom dodržala zásada zhodnotenia vynaložených finančných prostriedkov.

Áno/Nie

 

5.

Boli stanovené postupy na zabezpečenie zrozumiteľnosti a úplnosti zmluvných podmienok, ktoré tieto projekty upravujú, najmä pokiaľ ide o podmienky financovania, platobné podmienky, pravidlá oprávnenosti a záväzky týkajúce sa operačného a finančného výkazníctva.

Áno/Nie

 

6.

Boli zavedené osobitné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby hlavné úlohy zodpovedného orgánu, ktoré sú stanovené v základnom akte, neboli dotknuté skutočnosťou, že zodpovedný orgán realizuje projekty.

Áno/Nie

 

7.

Ak zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán, orgán auditu je umiestnený v inom subjekte ako zodpovedný orgán (v prípade, že to tak nie je, opíšte dodatočné záruky, ktoré boli prijaté v súvislosti so zabezpečením riadnej nezávislosti orgánu auditu).

Áno/Nie

 

8.

Stratégia auditu sa bude zaoberať konkrétnymi rizikami, ktoré môžu byť spojené s tým, že projekty realizuje zodpovedný orgán.

Áno/Nie

 3.5.  Výber a realizácia projektov (zodpovedný orgán pôsobí ako udeľujúci orgán)

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

V prípade výzvy na predloženie návrhov (alebo ponúk) boli stanovené pravidlá na zabezpečenie verejnej súťaže a adekvátnej publicity.

Áno/Nie

 

2.

Kritériá výberu budú v súlade s minimálnymi kritériami vymedzenými v základnom akte.

Áno/Nie

 

3.

Boli stanovené postupy na prijímanie návrhov (alebo ponúk).

Áno/Nie

 

4.

Boli stanovené postupy, ktoré zabezpečujú, aby boli návrhy (alebo ponuky) vyhodnotené transparentným a nediskriminačným spôsobom podľa vopred stanovených pravidiel a kritérií.

Áno/Nie

 

5.

Rozhodnutia o udelení grantu a zmluvy/dohody o grante budú schválené osobou na to riadne oprávnenou.

Áno/Nie

 

6.

Boli stanovené postupy na zabezpečenie adekvátneho následného informovania účastníkov výberového konania o jeho výsledkoch.

Áno/Nie

 

7.

Boli stanovené postupy, ktoré zabezpečujú monitorovanie plnenia dohôd o grante/zmlúv v súlade so zmluvnými podmienkami.

Áno/Nie

 3.6.  Monitorovanie projektov realizovaných konečnými príjemcami

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Pre každý projekt budú stanovené hlavné operačné a finančné ukazovatele, ktoré sa budú monitorovať a ktoré sa oznámia zodpovednému orgánu.

Áno/Nie

 

2.

Plánuje sa overovanie zodpovedným orgánom priamo na mieste, aby sa umožnilo monitorovanie projektov (z operačného aj finančného hľadiska).

Áno/Nie

 

3.

Zodpovedný orgán zabezpečí, aby koneční príjemcovia používali primeraný elektronický systém účtovníctva.

Áno/Nie

 

4.

Zodpovedný orgán zabezpečí, aby koneční príjemcovia uplatňovali ustanovenia o viditeľnosti finančných príspevkov EÚ.

Áno/Nie

 3.7.  Finančné riadenie projektu

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Finančné transakcie budú schválené osobami na to riadne oprávnenými.

Áno/Nie

 

2.

Pred platbou/vymáhaním sa vykoná overenie zamerané na:

— správnosť a regulárnosť žiadosti o platbu so zreteľom na pravidlá oprávnenosti týkajúce sa fondu(-ov),

— skutočné dodanie tovaru a/alebo služieb spolufinancovaných v rámci projektu,

— správnosť, úplnosť a skutočné vyplatenie ostatných príspevkov poskytnutých z verejných alebo súkromných zdrojov,

— zohľadňovanie výsledkov auditu.

Áno/Nie

 

3.

Vykoná sa overenie, ktorého cieľom bude dosiahnuť primerané záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť uskutočnených transakcií.

Áno/Nie

 

4.

Počas programovacieho obdobia budú prebiehať dozorné kontroly, ktoré zabezpečia dodržiavanie zavedených finančných postupov.

Áno/Nie

 

5.

Overí sa komplementárnosť s ostatnými finančnými programami Spoločenstva, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu.

Áno/Nie

 3.8.  Nezrovnalosti, opravy a vymáhanie

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať zodpovedný orgán, poverený(-é) orgán(-y) a certifikačný orgán]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Boli zavedené definície nezrovnalostí, ktoré sú v súlade s požiadavkami Spoločenstva.

Áno/Nie

 

2.

Boli zavedené mechanizmy, ktoré zabezpečujú včasné zistenie nezrovnalostí a bezodkladné prijatie nápravných opatrení.

Áno/Nie

 

3.

Boli zavedené postupy na zabezpečenie informovanosti Komisie o zistených nezrovnalostiach, prípane o akýchkoľvek nápravných opatreniach prijatých v súlade so záväzkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Áno/Nie

 

4.

Boli zavedené postupy na zabezpečenie riadneho následného postupu v súvislosti s vydanými príkazmi na vymáhanie pohľadávok a prípadne v súvislosti s úrokmi z omeškania.

Áno/Nie

 

5.

Ak nie je možné dosiahnuť inkaso príkazom na vymáhanie, zistia sa príčiny tejto situácie, aby sa posúdilo, či by členské štáty mali vrátiť finančné prostriedky naspäť do rozpočtu Spoločenstva.

Áno/Nie

 3.9.  Príprava a vykonávanie audítorských misií

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať orgán auditu a zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y) ako potenciálne subjekty auditu a certifikačný orgán ako príjemcu záverov]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Audítorské postupy sú v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi.

Áno/Nie

 

2.

Na základe požiadaviek vymedzených v základnom akte bola pre audítorov vypracovaná príručka o vykonávaní auditu.

Áno/Nie

 

3.

Budú vykonané audity na overenie účinného fungovania systémov riadenia a kontroly.

Áno/Nie

 

4.

Kontroly oprávnenosti výdavkov budú založené na primeranej reprezentatívnej vzorke, ktorá bude pokrývať minimálne 10 % oprávnených výdavkov.

Áno/Nie

 

5.

Overenie oprávnenosti výdavkov bude zamerané minimálne na dodržiavanie, účinnosť a efektívnosť týchto prvkov: výberový postup, ciele projektu, reálnosť dosiahnutých výsledkov, oprávnenosť výdavkov, platné podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov, vnútroštátne spolufinancovanie, audit trail.

Áno/Nie

 

6.

Pravidelne sa budú prijímať opatrenia nadväzujúce na predchádzajúce odporúčania.

Áno/Nie

 

7.

Projekty realizované zodpovedným orgánom budú predmetom podrobného preskúmania.

Áno/Nie

 3.10.  Správa o audite ročných programov a súvisiace vyhlásenia

Stručný opis postupu

[Opis má zahŕňať orgán auditu]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Pre každý ročný program boli stanovené postupy na zjednotenie záverov auditu systémov a auditu projektov.

Áno/Nie

 

2.

Budú vykonané kontroly na posúdenie platnosti žiadostí o platbu.

Áno/Nie

 

3.

V prípade systémových chýb alebo chýb, ktoré presahujú prah závažnosti, sa pristúpi k ďalšiemu preskúmaniu.

Áno/Nie

 

4.

Správa a súvisiace vyhlásenia budú schválené osobou na to riadne oprávnenou.

Áno/Nie

 3.11.  Certifikácia výdavkov

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa predovšetkým certifikačný orgán, ale aj zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Boli zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby zodpovedný orgán poskytoval informácie potrebné na účely certifikácie.

Áno/Nie

 

2.

Boli zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby zodpovedný orgán predložil správu o audite každého ročného programu a súvisiace vyhlásenia.

Áno/Nie

 

3.

Boli zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa v konečnom výkaze výdavkov zohľadnili vrátené finančné prostriedky a aby sa pokračovalo v prebiehajúcich súdnych konaniach alebo správnych odvolacích konaniach s odkladným účinkom, ktoré sa týkajú vymáhania finančných prostriedkov.

Áno/Nie

 

4.

Vykonajú sa overenia s cieľom zabezpečiť správnosť a úplnosť výkazu výdavkov (najmä pokiaľ ide o úroky vytvorené predbežným financovaním poskytnutým Komisiou a ich skutočné využitie ako národného príspevku).

Áno/Nie

 

5.

Metódy prepočtu národnej meny na eurá sú v súlade s pravidlami stanovenými Komisiou.

Áno/Nie

 3.12.  Hodnotenie programu

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa zodpovedný orgán a poverený(-é) orgán(-y)]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Usmernenia Komisie k metódam hodnotenia sú rozširované v maximálne možnej miere a sprístupnené všetkým potenciálnym konečným príjemcom a ostatným zainteresovaným stranám.

Áno/Nie

 

2.

Hlavné operačné a finančné ukazovatele, ktoré koneční príjemcovia poskytli na meranie výsledkov projektu, budú zaznamenané.

Áno/Nie

 

3.

Zodpovedný orgán a/alebo poverené orgány zabezpečia, aby boli poskytnuté ukazovatele vhodné na meranie výsledkov jednotlivých projektov.

Áno/Nie

 

4.

Boli zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa potrebné hodnotenie vykonalo v súlade so základným aktom.

Áno/Nie

 

4.   SPRÁVA ÚDAJOV4.1.  Zdokumentovanie postupov

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa všetky orgány]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Orgány zabezpečia, aby boli zavedené postupy podľa článku 7 tohto rozhodnutia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a s právnymi predpismi Spoločenstva (napr. verejné obstarávanie, účtovné pravidlá atď.).

Áno/Nie

 

2.

Postupy sú schvaľované osobou na to riadne oprávnenou.

Áno/Nie

 

3.

Zavedené postupy obsahujú jasné pokyny pre všetky hlavné činnosti a objasňujú proces rozhodovania týkajúci sa plnenia úloh.

Áno/Nie

 

4.

Boli zavedené opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby boli všetci zainteresovaní zamestnanci informovaní o zavedených postupoch.

Áno/Nie

 

5.

V prípade potreby je medzi postupy zahrnuté aj používanie kontrolných zoznamov sumarizujúcich hlavné typy kontrol, ktoré sa majú vykonať.

Áno/Nie

 

6.

Boli zavedené opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Áno/Nie

 4.2.  Účtovníctvo a účtovné záznamy

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa zodpovedný orgán, poverený(-é) orgán(-y) a certifikačný orgán]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Boli zavedené postupy na zabezpečenie úplnosti, spoľahlivosti a správnosti účtovných záznamov. Účtovný systém umožní najmä:

— úplne odsledovať zdroje Spoločenstva na úrovni konečných príjemcov a projektov,

— zistiť akékoľvek úroky vytvorené predbežným financovaním poskytnutým Komisiou,

— zistiť vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok a prípadne aj to, či sa nimi dosiahlo inkaso.

Áno/Nie

 

2.

Systém účtovníctva a finančného výkazníctva je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov.

Áno/Nie

 

3.

Použije sa elektronický systém účtovníctva a finančného výkazníctva.

Áno/Nie

 

4.

Existuje zálohový systém, ktorý v prípade potreby zabezpečí kontinuitu operácií.

Áno/Nie

 

5.

Metódy prepočtu národnej meny na eurá sú v súlade s pravidlami stanovenými Komisiou.

Áno/Nie

 4.3.  Podávanie správ Komisii

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa všetky orgány]

 

Hlavné ciele

Dosiahnuté?

Poznámky

1.

Bola stanovená povinnosť predkladania správ a zistený vplyv tejto povinnosti na zdroje.

Áno/Nie

 

2.

Zavedené postupy umožňujú povereným orgánom podávať dôkladné, včasné a úplné informácie.

Áno/Nie

 

3.

Správy sú schvaľované osobou na to riadne oprávnenou.

Áno/Nie

 4.4.  Audit trail

Stručný opis postupu

[Opis zahŕňa všetky orgány]

Kde sa uchovávajú tieto dokumenty?

Zodpovedný subjekt/oddelenie

Obdobie uchovávania

Opis systémov riadenia a kontroly vrátane príručky(-čiek) postupov

 
 

Stratégia auditu

 
 

Národný viacročný program a jeho prípadné revízie

 
 

Národné ročné programy a jeho prípadné revízie

 
 

Rozhodnutia Európskej komisie o viacročných a ročných programoch

 
 

Výzvy na predloženie návrhov/výzvy na predloženie ponúk

 
 

Podklady k žiadosti/zmluve

 
 

Administratívna, technická a finančná analýza predložených návrhov/ponúk (hodnotiace schémy) a správy komisie na hodnotenie návrhov/ponúk

 
 

Rozhodnutia o poskytnutí financovania alebo o jeho zamietnutí

 
 

Dohody o financovaní projektu

 
 

Rozhodnutia o viazaní finančných prostriedkov pre jednotlivé projekty

 
 

Správy o pokroku a záverečné správy predložené príjemcami finančných prostriedkov

 
 

Správy o financovaní a žiadosti o platbu predložené v súvislosti s financovaným projektom

 
 

Podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov a príjmov v rámci financovaného projektu

 
 

Povolenie vykonať úhradu/vymáhať finančné prostriedky (doklad o vykonaných overeniach)

 
 

Platobné príkazy/príkazy na vymáhanie

 
 

Doklad o úhrade/vymáhaní finančných prostriedkov

 
 

Dokumentácia týkajúca sa metodiky výberu vzorky na účely auditu

 
 

Správy o audite jednotlivých projektov

 
 

Správy o audite systémov riadenia a kontroly na vnútroštátnej úrovni

 
 

Správy o audite ročných programov

 
 

Stanovisko audítora k systémom riadenia a kontroly

 
 

Vyhlásenie audítora k platnosti žiadostí o platbu

 
 

Žiadosti o platbu zaslané Európskej komisii

 
 

Certifikácia výdavkov zaslaná Európskej komisii

 
 

Správy o pokroku zaslané Európskej komisii

 
 

Záverečné správy o plnení zaslané Európskej komisii

 
 

Doklad o platbe z Európskej komisie

 
 

Hodnotiace správy zaslané Európskej komisii

 
 

5.   SCHVÁLENIE OPISU SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLYOrgán

Vyhlásenie

Dátum a podpis

Zodpovedný orgán

Osvedčujem, že identifikačné údaje zodpovedného orgánu a údaje o jeho systémoch vnútornej kontroly sú správne a úplné.

Názov:

Funkcia:

Dátum:

 
 

podpis

Certifikačný orgán

Osvedčujem, že identifikačné údaje certifikačného orgánu a údaje o jeho systémoch vnútornej kontroly sú správne a úplné.

Názov:

Funkcia:

Dátum:

 
 

podpis

Orgán auditu

Osvedčujem, že identifikačné údaje orgánu auditu a údaje o jeho systémoch vnútornej kontroly sú správne a úplné,

a

potvrdzujem, že uvedený opis poskytuje spoľahlivý obraz o všetkých systémoch riadenia a kontroly

Názov:

Funkcia:

Dátum:

 
 

podpis
PRÍLOHA II

VZOR VIACROČNÉHO PROGRAMU

 Prvotná verzia

 Verzia zrevidovaná (číslo, dátum vo formáte dd/mm/rok) po porade s Komisiou

 Verzia zrevidovaná na základe hodnotenia a/alebo problémov pri plnení

 Verzia zrevidovaná po revízii strategických usmernení

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

PRÍSLUŠNÉ OBDOBIE:

1.   SITUÁCIA V ČLENSKOM ŠTÁTE

Opis východiskovej situácie členského štátu v oblasti politiky, na ktorú sa vzťahujú ciele fondu

1.1. Vnútroštátna situácia a migračné toky, ktoré ju ovplyvňujú

1.2. Opatrenia, ktoré členský štát doteraz prijal

1.3. Celkové výška pridelených vnútroštátnych zdrojov

2.   ANALÝZA POTRIEB V ČLENSKOM ŠTÁTE

2.1. Potreby v členskom štáte vzhľadom na východiskovú situáciu

2.2. Operačné ciele členského štátu zamerané na splnenie týchto potrieb

3.   STRATÉGIA DOSIAHNUTIA CIEĽOV

Opis, ako fond prispieva k splneniu týchto potrieb, ktoré priority boli zvolené a zdôvodnenie tejto voľby

3.1. Priorita 1

3.2. Priorita 2

3.3. atď.

Podrobné informácie o zvolených prioritách

a) Ciele stratégie a príklady kľúčových akcií

b) Opis príslušných cieľov a použitých ukazovateľov

c) V prípade potreby údaj o tom, ktoré kľúčové akcie vedú k dosiahnutiu osobitných priorít v rámci zvolenej priority

4.   ZLUČITEĽNOSŤ S OSTATNÝMI NÁSTROJMI

Údaj o tom, ako je táto stratégia zlučiteľná s ostatnými regionálnymi nástrojmi, vnútroštátnymi nástrojmi a nástrojmi Spoločenstva

4.1. Priorita 1

4.2. Priorita 2

4.3. atď.

5.   RÁMEC PRE IMPLEMENTÁCIU STRATÉGIE

5.1. Zverejnenie programu

5.2. Prístup zvolený na uplatnenie zásady partnerstva

6.   ORIENTAČNÝ PLÁN FINANCOVANIA

6.1. Príspevok Spoločenstva

6.1.1. TabuľkaViacročný program - návrh plánu financovania

Tabuľka 1

Príspevok Spoločenstva

Členský štát: […]

Fond: […]

(v tis. EUR – v bežných cenách)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

Priorita 1: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Priorita 2: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Priorita 3: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Priorita … […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Technická pomoc

 
 
 
 
 
 
 

0

Spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2. Poznámky k číselným údajom/trendom

6.2. Celkový plán financovania

6.2.1. TabuľkaViacročný program - návrh plánu financovania

Tabuľka 2

Celkový plán financovania

Členský štát: […]

Fond: […]

(v tis. EUR – v bežných cenách)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

Príspevok Spoločenstva

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancovanie z verejných zdrojov

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancovanie zo súkromných zdrojov

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

Príspevok Spoločenstva v %

%

%

%

%

%

%

%

%

6.2.2. Poznámky k číselným údajom/trendom

[podpis zodpovednej osoby]
PRÍLOHA III

VZOR ROČNÉHO PROGRAMU

 Prvotná verzia

 Verzia zrevidovaná (číslo, dátum vo formáte dd/mm/rok) po porade s Komisiou

 Verzia zrevidovaná z iných dôvodov

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

PRÍSLUŠNÝ ROK:

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝBER PROJEKTOV, KTORÉ SA MAJÚ FINANCOVAŤ V RÁMCI PROGRAMU

▼M3 —————

▼B

3.   AKCIE, KTORÉ MAJÚ BYŤ Z PROGRAMU PODPOROVANÉ V RÁMCI VYBRANÝCH PRIORÍT

3.1. Akcie na realizáciu priority 1

3.2. Akcie na realizáciu priority 2

3.3. atď.

Pri uvádzaní akcií v rámci bodu 3.1 a ďalších použite v prípade potreby rozpis podľa kategórií akcií uvedených v základnom akte.

Náležitosti akcie, ktoré treba uviesť pri opise každej akcie v rámci bodov 3.1 a ďalších:

1. Účel a rozsah akcie

2. Očakávaní príjemcovia grantu

3. V prípade potreby odôvodnenie realizácie projektov priamo zodpovedným orgánom, ktorý pôsobí ako výkonný orgán

4. Očakávané merateľné výsledky a ukazovatele, ktoré sa majú použiť

5. Viditeľnosť finančných príspevkov ES

6. V prípade potreby komplementárnosť s podobnými akciami financovanými z iných nástrojov ES

7. Finančné údaje

4.   TECHNICKÁ POMOC

4.1. Účel technickej pomoci

▼M3 —————

▼B

4.3. Viditeľnosť finančných príspevkov ES

5.   NÁVRH PLÁNU FINANCOVANIARočný program - návrh plánu financovania

Tabuľka 1

Prehľad

Členský štát: […]

Príslušný ročný program: […]

Fond: […]

 

Ref. priorita

Ref. osobitná priorita (1)

Príspevok Spoločenstva

Prostriedky pridelené z verejných zdrojov

Prostriedky pridelené zo súkromných zdrojov

Spolu

Príspevok ES v %

Podiel na celkovej sume

(všetky údaje v EUR)

 
 

(a)

(b)

(c)

(d = a + b + c)

(e = a/d)

(d/d spolu)

Akcia 1: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akcia 2: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akcia 3: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akcia 4: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akcia 5: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akcia: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akcia N: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Technická pomoc

 
 
 
 
 

0

 
 

Iné činnosti (2)

 
 
 
 
 

0

 
 

Spolu

 
 

0

0

0

0

%

100 %

(1)   Uveďte v prípade potreby.

(2)   Uveďte v prípade potreby.

[podpis zodpovednej osoby]
PRÍLOHA IV

VZOR SPRÁVY O POKROKU PRI PLNENÍ ROČNÉHO PROGRAMU

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

PRÍSLUŠNÝ ROK:

A.   Technická správa

1.   OPERATÍVNE PLNENIE

1.1. Harmonogram plnenia programu

▼M3

1.2. Opis postupu, ktorý sa týka výberu projektov (na úrovni zodpovedného/povereného orgánu alebo pridružených subjektov) a jeho výsledky

▼B

1.3. Pokrok pri realizácii akcií programu v rámci zvolených priorít

1.3.1. Akcie na realizáciu priority 1

1.3.2. Akcie na realizáciu priority 2

1.3.3. atď.

1.4. Využívanie technickej pomoci

1.5. Zistené problémy a prijaté opatrenia

2.   FINANČNÉ PLNENIESpráva o pokroku pri plnení ročného programu

Tabuľka 1

Finančná správa

Členský štát: […]

Príslušný ročný program: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Platba(-y) predbežného financovania prijatá(-é) z ES: [suma]

(všetky údaje v EUR)

Ref. priorita

Ref. osobitná priorita (1)

Plánované členskými štátmi

Viazané na úrovni členských štátov

Príspevok ES vyplatený členským štátom konečným príjemcom

Celkové ►M3  oprávnené  ◄ náklady, ktoré konečným príjemcom vznikli k uvedenému dátumu

Celkové plánované náklady

Príspevok ES

Príspevok ES v %

Celkové oprávnené náklady

Príspevok ES

Príspevok ES v %

 
 
 

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

 
 

Akcia 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia 2: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia 3: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia 4: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia 5: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iné činnosti (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolo prijatých viac ako 60 % z platby(-ieb) predbežného financovania?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áno/Nie

Áno/Nie

(1)   Uveďte v prípade potreby.

(2)   Uveďte v prípade potreby.

3.   OZNAMOVANIE NEZROVNALOSTÍIde o oznámenie nových nezrovnalostí (1)?

Nie

Áno (ak áno, vyplňte tabuľku 2)

Správa o pokroku pri plnení ročného programu

Tabuľka 2

Prvá správa o nezrovnalosti

Členský štát: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Fond: […]

Ref. číslo

Ročný program

Projekt

Porušené ustanovenie

Typ nezrovnalosti

Dátum/zdroj prvej informácie

Spôsob zistenia

Možnosť podvodu áno/nie

Príslušná suma v EUR (príspevok Spoločenstva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Od odoslania poslednej správy o pokroku/záverečnej správy Komisii.Boli vykonané následné opatrenia po predchádzajúcich nezrovnalostiach?

Nie

Áno (ak áno, vyplňte tabuľku 3)

Správa o pokroku pri plnení ročného programu

Tabuľka 3

Podávanie správ o následných opatreniach po zistení nezrovnalostí

Členský štát: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Fond: […]

Ref. číslo

Ročný program

Projekt

Porušené ustanovenie

Príslušná suma (príspevok ES v EUR)

Následné opatrenia

Príkaz na vymáhanie (sumy v EUR)

Zrušenie príspevku ES

Vydaný

Uhradený

Úroky z omeškania

Upustené od vymáhania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.   Žiadosť o druhú platbu predbežného financovania

Ja, podpísaný [meno zodpovednej osoby veľkými písmenami],

ako zástupca orgánu zodpovedného za riadenie a implementáciu [názov fondu] týmto žiadam o druhú platbu predbežného financovania v tejto výške:EUR (1)

 

(1)   Celková suma požadovaná na doplnenie prvej platby predbežného financovania.

[suma zaokrúhlená na dve desatinné miesta]

Táto žiadosť o platbu je prijateľná z týchto dôvodov:

a) správa o pokroku pri plnení ročného programu bola predložená Komisii alebo tvorí prílohu k tejto žiadosti;

b) certifikovaný výkaz výdavkov dokladujúci minimálne 60 % prvej platby predbežného financovania bol predložený Komisii alebo tvorí prílohu k tejto žiadosti;

c) ročný program sa realizoval v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a existujú primerané záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť uskutočnených transakcií;

d) Komisia nevydala žiadne odôvodnené stanovisko k nesplneniu si povinnosti v zmysle článku 226 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o akcie, na ktoré sú v žiadosti o platbu deklarované výdavky.

Komisia by mala platbu poskytnúť:Orgán zodpovedný za prijímanie platieb

 

Banka

 

Bankový účet č.

 

Majiteľ účtu (ak ním nie je orgán zodpovedný za prijímanie platieb)

 Dátum:

Meno veľkými písmenami, pečiatka, funkcia a podpis zástupcu príslušného orgánu
PRÍLOHA V

VZOR ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O PLNENÍ ROČNÉHO PROGRAMU

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

PRÍSLUŠNÝ ROK:

A.   Technická správa

1.   OPERATÍVNE PLNENIE

1.1. Harmonogram plnenia programu

▼M3

1.2. Aktualizácia správy o dosiahnutom pokroku, v ktorej sa opisuje organizácia výberu projektov (na úrovni zodpovedného/povereného orgánu alebo pridružených subjektov), a výsledky, ak je to vhodné

▼B

1.3. Dosiahnuté výsledky pri realizácii akcií programu v rámci zvolených priorít

1.3.1. Akcie na realizáciu priority 1

1.3.2. Akcie na realizáciu priority 2

1.3.3. atď.

Náležitosti akcie, ktoré treba uviesť pri opise každej akcie v rámci bodu 1.3 a ďalších:

1. Účel a rozsah akcie

2. Prípadné zmeny v porovnaní s programom schváleným Komisiou

3. Monitorovacie opatrenia počas implementácie a po jej ukončení

4. Skutočné výsledky

5. Zhodnotenie skutočných výsledkov v porovnaní s cieľmi a ukazovateľmi stanovenými v programe

1.4. Výsledky technickej pomoci

1.5. Problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na implementáciu programu

1.6. Postupy uplatnené v prípadoch, keď projekty realizoval priamo zodpovedný orgán, ktorý vystupoval ako výkonný orgán (ak sa takéto prípady vyskytli)

1.7. Súlad a komplementárnosť s inými nástrojmi

▼M3

1.8. Potvrdenie, že od poslednej revízie oznámenej Komisii dňa… neboli vykonané žiadne zásadné zmeny systému riadenia a kontroly

▼B

2. HODNOTENIE DOSIAHNUTÉHO POKROKU PRI PLNENÍ VIACROČNÉHO PROGRAMU

3.   OPATRENIA PRIJATÉ NA POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O PROGRAME

3.1. Opatrenia prijaté na propagáciu viacročného ( 10 ) a ročného programu

3.2. Uplatňovanie zásady viditeľnosti

▼M3

4.   FINANČNÁ IMPLEMENTÁCIAZáverečná správa o vykonávaní ročného programu

Tabuľka 1

Podrobná finančná správa

(všetky údaje v EUR)

Plánované prostriedky členského štátu (ako ročný program schválený Komisiou)

Viazané na úrovni členského štátu

Skutočné údaje akceptované zodpovedným orgánom (ZO)

(náklady, ktoré vznikli príjemcom, a konečný príspevok ES)

Akcie

Projekty

Ref. priorita

Ref. osobitná priorita (1)

Celkové plánované náklady

a)

Príspevok ES

b)

Príspevok ES v %

(c = b/a)

Celkové oprávnené náklady

d)

Príspevok ES

e)

Príspevok ES v %

(f = e/d)

Celkové oprávnené náklady

g)

Príspevok ES

h)

Príspevok ES v %

(i = h/g)

Príspevky tretích strán

j)

Príjmy vytvorené projektom

k)

Suma, ktorú musí ZO zaplatiť/vrátiť

l)

Akcia 1: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia 1 spolu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia …: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia spolu …: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia N: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia N spolu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iné operácie (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLU

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 
 

(1)   V prípade potreby.

▼B

4.1.  ►M1  Zoznam všetkých prípadov vymáhania finančných prostriedkov neukončených šesť mesiacov po lehote pre oprávnenosť výdavkov ◄Záverečná správa o plnení ročného programu

Tabuľka 2

Zoznam neukončených príkazov na vymáhanie

Členský štát: […]

Fond: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Ref. číslo

Ročný program

Projekt

Celková vymáhaná suma

Príspevok ES, ktorý sa má vymôcť

Odpočítané od príslušnej finančnej správy (Áno/Nie)

Dôvody vymáhania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Zoznam príkazov na vymáhanie finančných prostriedkov, ktoré neboli zahrnuté do finančných správ o predchádzajúcich ročných programoch (ak sa vyskytli)Záverečná správa o plnení ročného programu

Tabuľka 3

Zoznam príkazov na vymáhanie, ktoré zatiaľ neboli odpočítané od predchádzajúcich výkazov výdavkov

Členský štát: […]

Fond: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Ref. číslo

Ročný program

Projekt

Celková suma vrátená vymáhaním

Príspevok ES vrátený vymáhaním

Dátum vrátenia

Dôvody vymáhania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   OZNAMOVANIE NEZROVNALOSTÍIde o oznámenie nových nezrovnalostí (1)?

Nie

Áno (ak áno, vyplňte tabuľku 4)

Záverečná správa o plnení ročného programu

Tabuľka 4

Prvá správa o nezrovnalosti

Členský štát: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Fond: […]

Ref. číslo

Ročný program

Projekt

Porušené ustanovenie

Typ nezrovnalosti

Dátum/zdroj prvej informácie

Spôsob zistenia

Možnosť podvodu

áno/nie

Príslušná suma v EUR (príspevok Spoločenstva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Od odoslania poslednej správy o pokroku/záverečnej správy Komisii.Boli vykonané následné opatrenia po predchádzajúcich nezrovnalostiach?

Nie

Áno (ak áno, vyplňte tabuľku 5)

Záverečná správa o plnení ročného programu

Tabuľka 5

Podávanie správ o následných opatreniach po zistení nezrovnalostí

Členský štát: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

Fond: […]

Ref. číslo

Ročný program

Projekt

Porušené ustanovenie

Príslušná suma

Následné opatrenia

Príkaz na vymáhanie (sumy v EUR)

Zrušenie príspevku ES

(príspevok ES v EUR)

Vydaný

Uhradený

Úroky z omeškania

Upustené od vymáhania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M3

6.   PRÍLOHY

Súlad oprávnených výdavkov na projekt a príjmov z projektu so zásadou neziskovosti a súhrnným popisom projektu.Záverečná správa o vykonávaní ročného programu

Tabuľka 6 A

Oprávnené výdavky na projekt a zdroje príjmov. Súlad zo zásadou neziskovosti podľa bodu I.3.3 prílohy XI

 

Oprávnené náklady

Zdroje príjmov

 

Priame náklady

Nepriame náklady

Celkové oprávnené náklady

Príspevok z EÚ

Príspevky tretích strán

Príjmy vytvorené projektom

Príjmy spolu

(ako je stanovené v bode I.3.3 prílohy XI)

 

a)

b)

c)= a) + b)

e)

f)

g)

h)= e) + f) + g)

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

atď.

 
 
 
 
 
 
 

AKCIA 1 SPOLU

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

atď.

 
 
 
 
 
 
 

AKCIA 2 SPOLU

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenčné číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

atď.

 
 
 
 
 
 
 

AKCIA N SPOLU

 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ POMOC

 
 
 
 
 
 
 

ROČNÝ PROGRAM SPOLU

 
 
 
 
 
 
 

Záverečná správa o vykonávaní ročného programuTabuľka 6 BSpráva o jednotlivom projekteStav k: (deň/mesiac/rok)Ref. číslo projektu a jeho názov:Konečný príjemca:Akcia (číslo):Priorita (číslo):Osobitná priorita (ak je to vhodné)Krátke technické zhrnutieOdôvodnenie osobitnej priority (ak je to vhodné)Ciele a výsledky založené na indikátoroch - úspechy projektu

▼B

B.   Žiadosť o vyplatenie zostatku/Vyhlásenie o refundácii

Ja, podpísaný [meno zodpovednej osoby veľkými písmenami],

ako zástupca zodpovedného orgánu [názov fondu]

 žiadam o platbu v tejto výške:

 EUR (1)

+

(1)   Celková suma požadovaná na doplnenie predbežného financovania.

 [suma zaokrúhlená na dve desatinné miesta]

  ALEBO

 vyhlasujem na refundáciu túto sumu:

 EUR (1)

(1)   Celková suma, ktorá sa má refundovať po zúčtovaní predbežných platieb.

 [suma zaokrúhlená na dve desatinné miesta]

Táto suma je rozdielom celkovej sumy predbežných platieb prijatých na tento ročný program a skutočných vykázaných výdavkov.

Táto žiadosť o platbu je prijateľná z týchto dôvodov:

a) Komisii bola predložená alebo je priložená záverečná správa o plnení ročného programu;

b) bol predložený alebo je priložený certifikovaný výkaz výdavkov;

c) boli predložené alebo sú priložené: výročná správa o audite, stanovisko k fungovaniu systémov riadenia a kontroly a vyhlásenie o platnosti žiadosti o platbu, ktoré pripravil orgán auditu;

d) všetky úroky vytvorené predbežným financovaním boli zaznamenané v ročnom programe ako vnútroštátny príspevok a boli zohľadnené vo výkaze výdavkov;

e) ročný program sa realizoval v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a existujú primerané záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť uskutočnených transakcií;

f) Komisia nevydala žiadne odôvodnené stanovisko k nesplneniu si povinnosti v zmysle článku 226 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o akcie, na ktoré sú v žiadosti o platbu deklarované výdavky.

Komisia by mala platbu poskytnúť:Orgán zodpovedný za prijímanie platieb

 

Banka

 

Bankový účet č.

 

Majiteľ účtu (ak ním nie je orgán zodpovedný za prijímanie platieb)

 Dátum:

Meno veľkými písmenami, pečiatka, funkcia a podpis zástupcu príslušného orgánu
PRÍLOHA VI

VZOR STRATÉGIE AUDITU

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND(-Y):

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

1.   OBLASŤ AUDITU

1.1. Rozsah stratégie (fondy, na ktoré sa vzťahuje)

1.2. Obdobie, na ktoré sa stratégia vzťahuje

1.3. Uplatňované audítorské normy

2.   HODNOTENIE RIZÍK

2.1. Identifikácia a hodnotenie rizík

2.2. Odozva na riziká a pretrvávajúce riziká

3.   CIELE A PRIORITY

3.1. Ciele auditu

3.2. Priority určené pre audity

4.   PRÍSTUP KU KONTROLE

4.1.   Systémové audity

4.1.1. Subjekt(-y) zodpovedný(-é) za audítorskú prácu

4.1.2. Orgány, v ktorých sa má audit vykonať

4.1.3. Horizontálne otázky, ktorými sa majú systémové audity zaoberať

4.1.4. Orientačný viacročný plán pre systémové audity (ak je to možné)

4.2.   Audity projektov

4.2.1. Subjekt(-y) zodpovedný(-é) za audítorskú prácu

4.2.2. Opis metodiky výberu vzoriek

5.   PLÁNY AUDITU NA KALENDÁRNE ROKY 2007 A 2008

5.1.   Rok 2007 ( 11 )Rok 2007

Systémové audity

Fondy

Príslušné orgány

Príslušné procesy

Rozsah auditu

Osobodni

Plánovanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audity projektov

Fondy

Programový rok

Priorita

Projekt

Konečný príjemca

Celkové oprávnené náklady projektu

Náklady, ktoré majú prejsť auditom

Osobodni

Plánovanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.   Rok 2008

Doplňte údaje použitím vzorovej tabuľky na rok 2007

Príloha(-y) k stratégii auditu ( 12 ): Ročné plány auditu

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

KALENDÁRNY ROK, NA KTORÝ SA PLÁN VZŤAHUJE:

1. ZMENY STRATÉGIE AUDITU V PRÍPADE POTREBY

2. HLAVNÉ VÝSLEDKY AUDITOV ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK

3. PLÁN AUDITU NA ROK 20XX

Doplňte údaje použitím vzorovej tabuľky na rok 2007
PRÍLOHA VII

VZOR SPRÁVY ORGÁNU AUDITU

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

ZODPOVEDNÝ ORGÁN:

ROČNÝ PROGRAM, NA KTORÝ SA SPRÁVA VZŤAHUJE:

A.   Výročná správa o audite

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. Subjekty, ktoré sa zúčastnili na príprave správy

1.2. Identifikácia a odôvodnenie hlavných zmien v implementácii plánov auditu, ktoré sa vzťahujú na príslušný ročný program

1.3. Súhrnná tabuľka výsledkov auditovSpráva o audite

Členský štát: […]

Príslušný ročný program: […]

Stav k: [deň/mesiac/rok]

SYSTÉMOVÉ AUDITY UZAVRETÉ OD POSLEDNEJ SPRÁVY

Fond(-y)

Príslušné postupy

Príslušné postupy

Rozsah auditu

Vynaložené osobodni

Dátum záverečnej správy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITY PROJEKTOV SPOJENÝCH S ROČNÝM PROGRAMOM 20XX

Fond(-y)

Projekt

Konečný príjemca

Celkové oprávnené náklady

Auditované oprávnené náklady

Finančná oprava

Početnosť chýb

 
 
 

(a)

(b)

(c)

(d = c/b)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu

0

0

0

%

Ročný program spolu

(e)

(f)

Miera pokrytia: (= f/e)

2.   SYSTÉMOVÉ AUDITY

2.1. Orgány, ktoré vykonali audity

2.2. Súhrnný zoznam vykonaných auditov

2.3. Najdôležitejšie nálezy, odporúčania a závery vyplývajúce z auditov zameraných na systémy riadenia a kontroly

2.4. Finančný dosah výsledkov auditu

2.5. Ďalšie audity, pokiaľ sú potrebné

2.6. Údaje o tom, či niektoré zo zistených problémov boli považované za systémové problémy, a údaje o prijatých opatreniach vrátane vyčíslenia prípadných finančných opráv

2.7. Informácie o následných opatreniach na základe odporúčaní vyplývajúcich z auditu

3.   AUDITY PROJEKTOV

3.1. Orgány, ktoré vykonali audity

3.2. Súhrnný zoznam vykonaných auditov a percentuálny podiel skontrolovaných výdavkov vo vzťahu k celkovým oprávneným výdavkom, ktoré boli vykázané pre Komisiu

3.3. Najdôležitejšie nálezy, odporúčania a závery auditov so zreteľom na realizované projekty

3.4. Závery získané z výsledkov auditu so zreteľom na účinnosť systémov riadenia a kontroly

3.5. Finančný dosah výsledkov auditu

3.6. Ďalšie audity, pokiaľ sú potrebné

3.7. Informácie o následných opatreniach na základe odporúčaní vyplývajúcich z auditu

3.8. Údaje o tom, či niektoré zo zistených problémov, boli považované za systémové problémy, a údaje o prijatých opatreniach vrátane vyčíslenia prípadných finančných opráv

4.   PRÍPADNÉ OPATRENIA PRIJATÉ V NADVÄZNOSTI NA AUDITY, KTORÉ BOLI PREDMETOM PREDCHÁDZAJÚCICH SPRÁV

4.1. Informácie o opatreniach prijatých v nadväznosti na odporúčania predchádzajúcich systémových auditov

4.2. Informácie o výsledkoch auditov akcií systémovej povahy z predchádzajúcich ročných programov

[podpis zodpovednej osoby]

B.   Stanovisko k fungovaniu systémov riadenia a kontroly

Pre Európsku komisiu

1.   ÚVOD

Ja, podpísaný zástupca [názov orgánu auditu určeného členským štátom], som preskúmal fungovanie systémov riadenia a kontroly zavedených pre [názov fondu] v súvislosti s akciami vykonanými v rámci ročného programu na rok [20XX], aby som vydal stanovisko k účinnosti fungovania týchto systémov, teda k tomu, či poskytujú dostatočnú záruku, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda či poskytujú dostatočnú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

2.   ROZSAH SKÚMANIA

Preskúmanie bolo vykonané v súlade so stratégiou auditu pre tento fond počas obdobia od [dd/mm/rok] do [dd/mm/rok]; správa o tomto audite je obsiahnutá v časti A výročnej správy o audite.

Buď:

rozsah tohto preskúmania nebol nijako obmedzený,

alebo:

rozsah tohto preskúmania bol obmedzený týmito faktormi:

a) […]

b) […]

c) atď.

(Uveďte akékoľvek obmedzenia rozsahu skúmania, napríklad systémové problémy, nedostatky systémov riadenia a kontroly, chýbajúcu podkladovú dokumentáciu, prípady v súdnom konaní atď. a odhadnite sumy výdavkov a príspevku Spoločenstva, ktoré sú tým ovplyvnené. Ak sa orgán auditu domnieva, že tieto obmedzenia nemajú vplyv na vykázané výdavky, toto konštatovanie by malo byť uvedené.)

3.   STANOVISKO

(Stanovisko bez výhrad)

Na základe uvedeného preskúmania konštatujem, že v rámci zmieneného ročného programu boli systémy riadenia a kontroly zavedené pre [názov fondu] v súlade s platnými požiadavkami základného aktu [rozhodnutím 2007/435/ES] [a rozhodnutím Komisie 2008/457/ES] a fungovali účinne, teda poskytli dostatočnú záruku, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda poskytujú dostatočnú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

(Stanovisko s výhradami)

Na základe uvedeného preskúmania konštatujem, že v rámci zmieneného ročného programu boli systémy riadenia a kontroly zavedené pre [názov fondu] v súlade s uplatniteľnými požiadavkami základného aktu [rozhodnutím 2007/435/ES] [a rozhodnutím Komisie 2008/457/ES] a fungovali účinne, teda poskytli dostatočnú záruku, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda poskytujú dostatočnú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne okrem týchto aspektov:

a) […]

b) […]

c) atď.

Dôvody, pre ktoré sa domnievam, že tieto aspekty systémov nie sú v súlade s požiadavkami a/alebo nefungujú tak, aby poskytli dostatočnú záruku o správnosti výkazov výdavkov predložených Komisii, sú tieto:

a) […]

b) […]

c) atď.

Podľa mojich odhadov vplyv týchto výhrad predstavuje […] % z celkových vykázaných výdavkov. Príspevok Spoločenstva je teda ovplyvnený v rozsahu […].

(Nepriaznivé stanovisko)

Na základe uvedeného preskúmania konštatujem, že v rámci zmieneného ročného programu neboli systémy riadenia a kontroly zavedené pre [názov fondu] v súlade s požiadavkami článkov […] základného aktu [rozhodnutím 2007/435/ES] [a rozhodnutím Komisie 2008/457/ES] a nefungovali účinne, teda neposkytli dostatočnú záruku, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda neposkytujú dostatočnú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

Toto nepriaznivé stanovisko sa zakladá na týchto skutočnostiach:

a) […]

b) […]

c) atď.

Dátum:

Podpis:

[podpis zodpovednej osoby]

C.   Potvrdenie platnosti žiadosti o platbu

Pre Európsku komisiu

1.   ÚVOD

Ja, podpísaný zástupca (názov orgánu auditu určeného členským štátom), som v rámci ročného programu na rok [20XX] pre [názov fondu] preskúmal výsledky audítorských prác, ktoré boli vykonané v rámci tohto ročného programu [a vykonal som ďalšie práce, ktoré som považoval za potrebné a ktoré sú uvedené v správe].

Tieto práce som naplánoval a vykonal, aby som zhodnotil, či žiadosť o vyplatenie zostatku príspevku Spoločenstva na tento ročný program [20XX] je platná a či príslušné transakcie zahrnuté vo výkaze výdavkov týkajúcom sa tohto ročného programu sú zákonné a správne.

2.   ROZSAH SKÚMANIA

Buď:

rozsah tohto preskúmania nebol nijako obmedzený,

alebo:

rozsah tohto preskúmania bol obmedzený týmito faktormi:

a) […]

b) […]

c) atď.

3.   STANOVISKO

(Stanovisko bez výhrad)

Na základe uvedeného preskúmania konštatujem, že výkazy výdavkov uvádzajú výdavky zaplatené v rámci ročného programu objektívne zo všetkých významných hľadísk a že žiadosť o vyplatenie zostatku príspevku Spoločenstva na tento ročný program je platná.

(Stanovisko s výhradami)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že výkazy výdavkov uvádzajú výdavky zaplatené v rámci ročného programu objektívne zo všetkých významných hľadísk a že žiadosť o vyplatenie zostatku príspevku Spoločenstva na tento ročný program je platná s výnimkou týchto bodov:

a) […]

b) […]

c) atď.

Podľa mojich odhadov vplyv týchto výhrad predstavuje sumu … z celkových vykázaných výdavkov. Príspevok Spoločenstva je teda ovplyvnený v rozsahu ...

(Nepriaznivé stanovisko)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že výkazy výdavkov neuvádzajú výdavky zaplatené v rámci ročného programu objektívne zo všetkých významných hľadísk a že vzhľadom na to žiadosť o vyplatenie zostatku príspevku Spoločenstva na tento ročný program nie je platná.

Dátum:

Podpis:

[podpis zodpovednej osoby]
PRÍLOHA VIII

▼M3

VZOR OSVEDČENIA PRE DRUHÚ PLATBU PREDBEŽNÉHO FINANCOVANIA

▼B

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN:

ROČNÝ PROGRAM, KTORÝ JE PREDMETOM CERTIFIKÁCIE:

Ja, podpísaný [meno zodpovednej osoby],

ako zástupca certifikačného orgánu určeného pre [názov fondu]

týmto osvedčujem, že úhrn výdavkov zahrnutých v správe o pokroku pri plnení ročného programu predstavuje sumu:EUR (1)

 

(1)   Celková suma ►M3  oprávnených  ◄ výdavkov zaplatených konečnými príjemcami alebo použitá na technickú pomoc.

[suma zaokrúhlená na dve desatinné miesta]

Súčasne osvedčujem, že akcie sa vyvíjajú smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených v rozhodnutí Komisii o prijatí ročného programu a v súlade so základným aktom a s jeho vykonávacími pravidlami, a najmä že:

1. výkaz výdavkov je presný, vychádza zo spoľahlivých účtovných systémov a je založený na overiteľných podporných dokumentoch;

▼M3

2. deklarované výdavky boli vynaložené v súvislosti s vybranými akciami na financovanie v súlade s kritériami, ktoré sa uplatňujú na ročný program;

▼B

3. na účely certifikácie som od zodpovedného orgánu dostal náležité informácie o postupoch a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami uvedenými vo výkazoch výdavkov;

4. vo výkaze výdavkov a žiadosti o druhú predbežnú platbu sú v príslušných prípadoch zohľadnené všetky sumy vrátené vymáhaním a všetky získané úroky v rámci ročného programu.

Tento výkaz výdavkov sa zakladá na účtoch predbežne uzavretých k [dd/mm/20rr].

V súlade s článkom 41 základného aktu podporné dokumenty sú a budú dostupné najmenej päť rokov po uzavretí ročného programu Komisiou.Dátum:

Meno veľkými písmenami, pečiatka, funkcia a podpis zástupcu certifikačného orgánu
PRÍLOHA IX

▼M3

VZOR OSVEDČENIA PRE KONEČNÚ PLATBU PREDBEŽNÉHO FINANCOVANIA

▼B

ČLENSKÝ ŠTÁT:

FOND:

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN:

ROČNÝ PROGRAM, KTORÝ JE PREDMETOM CERTIFIKÁCIE:

Ja, podpísaný [meno zodpovednej osoby],

ako zástupca certifikačného orgánu určeného pre [názov fondu]

týmto osvedčujem, že úhrn výdavkov zahrnutých v záverečnej správe o plnení ročného programu predstavuje sumu:EUR (1)

 

(1)   Celková suma oprávnených výdavkov zaplatených konečnými príjemcami alebo použitá na technickú pomoc.

[suma zaokrúhlená na dve desatinné miesta]

Súčasne osvedčujem, že akcie sa vyvíjajú smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených v rozhodnutí Komisii o prijatí ročného programu a v súlade so základným aktom, a najmä že:

1. výkaz výdavkov je presný, vychádza zo spoľahlivých účtovných systémov a je založený na overiteľných podporných dokumentoch;

2. vykazované výdavky sú v súlade s platnými pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami a vznikli v súvislosti s akciami vybranými na financovanie v súlade s kritériami platnými pre ročný program a s platnými pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami, najmä s pravidlami verejného obstarávania;

3. mám dostatočnú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne;

4. na účely certifikácie som od zodpovedného orgánu dostal náležité informácie o postupoch a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami uvedenými vo výkazoch výdavkov;

5. výsledky všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo v rámci jeho zodpovednosti sa náležite zohľadnili;

6. vo výkaze výdavkov a žiadosti o vyplatenie zostatku sú v príslušných prípadoch zohľadnené všetky sumy vrátené vymáhaním a všetky získané úroky v rámci ročného programu.

Tento výkaz výdavkov sa zakladá na účtoch uzavretých k [dd/mm/20rr].

V súlade s článkom 41 základného aktu podporné dokumenty sú a budú dostupné najmenej päť rokov po uzavretí ročného programu Komisiou.Dátum:

Meno veľkými písmenami, pečiatka, funkcia a podpis zástupcu certifikačného orgánu
PRÍLOHA X

POKYNY TÝKAJÚCE SA ZNAKU A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy je dvanásť zlatých hviezd usporiadaných do kruhu, ktorý predstavuje úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli je kruh z dvanástich zlatých päťcípych hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.

Geometrický opis

image

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky vlajky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp smeruje zvisle nahor a dva cípy sú v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je usporiadaný tak, že poloha hviezd zodpovedá umiestneniu čísel na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Predpísané farby

Znak má tieto farby: PANTONE REFLEX MODRÁ na ploche obdĺžnika, PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

Postup štyroch farieb

Ak sa používa postup štyroch farieb, znovu vytvorte tieto dve štandardné farby s použitím štyroch farieb z postupu štyroch farieb.

Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“.

Farbu PANTONE REFLEX MODRÁ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (v hexadecimálnom vyjadrení: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (v hexadecimálnom vyjadrení: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak použijete len čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

image

Ak použijete modrú farbu (Reflex modrá), použite ju na 100 % s hviezdami zobrazenými v bielom negatíve.

image

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výšky obdĺžnika.

image

▼M3
PRÍLOHA XI

PRAVIDLÁ OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV FONDU PRE INTEGRÁCIU

I.    Všeobecné zásady

I.1.    Základné zásady

1. Aby výdavky boli oprávnené v zmysle základného aktu, musia:

a) patriť do rozsahu pôsobnosti fondu a jeho cieľov podľa článkov 1, 2 a 3 základného aktu;

b) byť v rámci oprávnených akcií uvedených v článku 4 základného aktu;

c) byť potrebné na vykonávanie činností zahrnutých do projektu, ktoré tvoria časť viacročných a ročných plánov v znení, ako ich Komisia schválila;

d) byť primerané a spĺňať zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o pomer medzi kvalitou a cenou a efektívnosťou vynakladania nákladov;

e) vzniknúť konečnému príjemcovi a/alebo partnerom v projekte, ktorí musia v členskom štáte mať sídlo a byť v ňom registrovaní okrem prípadu, ak sa jedná o medzinárodné verejnoprávne organizácie zriadené medzivládnymi dohodami a špecializované agentúry zriadené takýmito organizáciami, Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) a Medzinárodnú federáciu národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V súlade s článkom 39 ods. 2 tohto rozhodnutia pravidlá týkajúce sa konečného príjemcu sa uplatňujú mutatis mutandis na partnerov projektu;

f) byť spojené s cieľovým skupinami, na ktoré sa odkazuje v rámci základného aktu;

g) vzniknúť v súlade s osobitnými ustanoveniami dohody o grante.

2. V prípade viacročných akcií podľa článku 13 ods. 6 základného aktu je možné za projekt, na ktorý sa vzťahujú tieto pravidlá o oprávnenosti výdavkov, považovať len tú časť akcie, ktorá je spolufinancovaná z ročného programu.

3. Projekty podporované fondom sa nesmú financovať z iných zdrojov patriacich do rozpočtu Spoločenstva. Projekty podporované fondom sa spolufinancujú z verejných alebo súkromných zdrojov.

I.2.    Rozpočet projektu

Rozpočet projektu sa uvádza takto:Výdavky

Príjmy

+  Priame náklady (PN)

+  Nepriame náklady (fixný percentuálny podiel PN definovaný v dohode o poskytovaní grantu)

+  príspevok ES (definovaný ako najnižšia z troch súm uvedených v článku 12 tohto rozhodnutia)

+  príspevok konečného príjemcu a partnerov projektu

+  príspevok tretích strán

+  príjmy vytvorené projektom

=  Celkové oprávnené náklady (CON)

=  Príjmy spolu (PS)

Rozpočet musí byť vyrovnaný: celkové oprávnené náklady sa musia rovnať príjmom spolu.

I.3.    Príjmy a zásada neziskovosti

1. Projekty podporované fondom musia byť neziskového charakteru. Ak na konci projektu zdroje príjmov vrátane príjmov vytvorených projektom prevýšia náklady, príspevok fondu na projekt sa zodpovedajúco zníži. Všetky zdroje príjmov z projektu musia byť zaznamenané v účtovníctve konečného príjemcu alebo v daňových dokladoch a musia sa dať zistiť a overiť.

2. Príjmy projektu pochádzajú z finančných príspevkov poskytnutých na projekt z fondu, z verejných alebo súkromných zdrojov vrátane vlastného príspevku konečného príjemcu, ako aj z príjmov vytvorených projektom. Príjmy na účel tohto pravidla zahŕňajú tržby, ktoré získal projekt počas obdobia oprávnenosti podľa bodu I.4 z predaja, prenájmu, služieb, zápisného alebo iného príjmu rovnakého charakteru.

3. Príspevkom Spoločenstva vyplývajúcim z uplatnenia zásady neziskovosti, ako je uvedené v článku 12 písm. c) tohto rozhodnutia, budú „celkové oprávnené náklady“, z ktorých sa odpočítajú „príspevky tretích strán“ a „príjmy vytvorené projektom“.

I.4.    Obdobie oprávnenosti

1. Náklady súvisiace s projektom musia vzniknúť a príslušné platby (okrem odpisovania) sa musia vykonať po 1. januári toho roka, na ktorý sa vzťahuje finančné rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú ročné programy členských štátov. Obdobie oprávnenosti trvá do 30. júna roka N ( 13 ) +2, čo znamená, že náklady súvisiace s projektom musia vzniknúť pred týmto dátumom.

2. Výnimka z obdobia oprávnenosti ustanoveného v odseku 1 sa určuje pre:

a) projekty podporené v rámci ročného programu na rok 2007 v súlade s článkom 33 ods. 3 základného aktu;

b) technickú pomoc členským štátom (pozri ďalej bod IV.3).

I.5.    Záznam o výdavkoch

1. Výdavky musia zodpovedať platbám, ktoré vykonal konečný príjemca. S výnimkou odpisov musia mať tieto platby formu finančných (hotovostných) transakcií.

2. Výdavky majú byť spravidla podložené oficiálnymi faktúrami. Ak toto nemožno dodržať, tak potom výdavky musia byť podložené účtovnými alebo podpornými dokumentmi rovnakej dôkaznej hodnoty.

3. Výdavok sa musí dať zistiť a overiť. Najmä:

a) musí byť zaznamenaný v účtovných záznamoch konečného príjemcu;

b) musí byť stanovený v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej má konečný príjemca sídlo a v súlade s bežnými postupmi konečného príjemcu pre účtovanie nákladov, a

c) musí byť vykázaný v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia.

4. Koneční príjemcovia v prípade potreby uchovávajú certifikované kópie účtovných dokumentov, ktorými sa odôvodňujú príjmy a výdavky, ktoré vznikli partnerom v súvislosti s príslušným projektom.

5. Uchovávanie a spracovanie záznamov ustanovené v bodoch 2 až 4 musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov.

I.6.    Územná pôsobnosť

1. Výdavky na akcie opísané v článku 4 základného aktu musia:

a) vzniknúť konečným príjemcom vymedzeným v bode I.1.1. e) a

b) vzniknúť na území členského štátu, s výnimkou akcií týkajúcich sa opatrení vykonávaných pred príchodom podľa článku 4 ods. 1 písm. c) základného aktu, ktoré môžu vzniknúť na území členských štátov alebo v krajine pôvodu.

2. Partneri v projekte, ktorí majú sídlo a sú registrovaní v tretích krajinách sa na projektoch môžu zúčastniť len ak s tým nie sú spojené žiadne náklady okrem prípadu, ak sa jedná o medzinárodné verejnoprávne organizácie zriadené medzivládnymi dohodami a špecializované agentúry zriadené takýmito organizáciami, Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) a Medzinárodnú federáciu národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

II.    Kategórie oprávnených nákladov (na úrovni projektu)

II.1.    Priame oprávnené náklady

Priame oprávnené náklady projektu sú náklady, ktoré s patričným zreteľom na všeobecné podmienky oprávnenosti stanovené v predchádzajúcej časti I možno označiť ako špecifické náklady priamo spojené s vykonávaním projektu. Priame náklady sa zahrnú do odhadovaného celkového rozpočtu projektu.

Oprávnené sú tieto priame náklady:

II.1.1.    Personálne náklady

1. Oprávnené sú náklady na zamestnancov pridelených k projektu, ktoré pozostávajú z miezd a nákladov na sociálne zabezpečenie, ako aj ostatné zákonné náklady, ak to zodpovedá bežnej mzdovej politike konečného príjemcu.

2. V prípade medzinárodných organizácií môžu oprávnené náklady na zamestnancov zahŕňať aj zákonné záväzky a nároky v súvislosti s odmeňovaním.

3. Zodpovedajúce mzdové náklady na zamestnancov verejnoprávnych subjektov sú oprávnené len do tej miery, pokiaľ sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejnoprávny subjekt neuskutočnil, ak by sa predmetný projekt nerealizoval; títo zamestnanci budú dočasne vyslaní alebo pridelení na plnenie projektu na základe oficiálneho rozhodnutia konečného príjemcu.

4. Náklady na zamestnancov sa podrobne rozpíšu v predbežnom rozpočte s uvedením funkcií a počtu zamestnancov.

II.1.2.    Cestovné náklady a náklady na pobyt

1. Cestovné náklady a náklady na pobyt sú oprávnené ako priame náklady na zamestnancov alebo iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách v rámci projektu a cestujú, pretože je to potrebné v rámci plnenia projektu.

2. Cestovné náklady sú oprávnené na základe skutočne vynaložených nákladov. Sadzby cestovných náhrad vychádzajú z cenovo najvýhodnejšieho spôsobu verejnej dopravy a leteckú dopravu je možné povoliť spravidla iba v prípade ciest dlhších než 800 km (cesta tam a späť) alebo v prípade, ak je použitie leteckej dopravy odôvodnené zemepisnou polohou. Ak sa použije súkromné osobné vozidlo, náhrada sa bežne realizuje podľa nákladov na verejnú dopravu alebo na základe kilometrových sadzieb v súlade s uverejnenými úradnými predpismi v príslušnom členskom štáte alebo s predpismi uplatňovanými konečným príjemcom.

3. Náklady na pobyt sú oprávnené na základe skutočných nákladov alebo denných náhrad. Ak má organizácia svoje vlastné sadzby denných náhrad (náklady na pobyt), potom sa tieto uplatňujú v rámci stropov ustanovených členským štátom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Náklady na pobyt znamenajú obvykle úhradu nákladov na miestnu dopravu (vrátane taxíkov), ubytovanie, stravu, miestne telefonické hovory a rôzne drobné výdavky.

II.1.3.    Vybavenie

II.1.3.1.   Všeobecné zásady

1. Náklady, ktoré sa týkajú zakúpenia vybavenia sú oprávnené, len ak je vybavenie potrebné na plnenie projektu. Vybavenie musí mať technické parametre vyžadované projektom a musí zodpovedať platným normám a štandardom.

2. Výber medzi lízingom, prenájmom alebo kúpou sa musí vždy zakladať na najlacnejšej možnosti. Ak však lízing alebo prenájom nie sú možné kvôli krátkemu trvaniu projektu alebo rýchlemu poklesu hodnoty, je povolená kúpa.

II.1.3.2.   Prenájom a lízing

Náklady súvisiace s operáciami prenájmu a lízingu sú oprávnené pre spolufinancujúci subjekt podľa pravidiel stanovených členským štátom, vnútroštátnymi právnymi predpismi, praxou a časovým trvaním nájmu alebo lízingu na účely projektu.

II.1.3.3.   Nákup

1. Ak je vybavenie kúpené počas trvania projektu, je potrebné v rozpočte uviesť, či je zahrnutá plná výška nákladov alebo len časť odpisov zodpovedajúca obdobiu, počas ktorého sa vybavenie používalo, a miere jeho použitia v rámci projektu. Posledne menované sa vypočíta v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.

2. Náklady na vybavenie, ktoré bolo zakúpené pred obdobím trvania projektu, ktoré sa však používalo na účely projektu, sú oprávnené na základe odpisovania. Tieto náklady sú však neoprávnené, ak bolo vybavenie pôvodne kúpené prostredníctvom grantu Spoločenstva.

3. Úplné obstarávacie náklady na jednotlivé veci v hodnote menej ako 20 000 EUR sú oprávnené, ak bolo vybavenie kúpené najneskôr tri mesiace pred dovŕšením projektu. Jednotlivé veci v hodnote 20 000 EUR alebo viac sú oprávnené len na základe odpisovania.

II.1.4.    Nehnuteľnosti

II.1.4.1.   Všeobecné zásady

Nehnuteľnosť musí mať technické parametre vyžadované projektom a musí zodpovedať platným normám a štandardom.

II.1.4.2.   Nájom

Nájom nehnuteľnosti je oprávnený na spolufinancovanie vtedy, keď existuje jasná spojitosť medzi nájmom a cieľmi príslušného projektu, a to za podmienok uvedených ďalej a bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie prísnejších vnútroštátnych pravidiel:

a) nehnuteľnosť nesmie byť kúpená pomocou grantu Spoločenstva;

b) nehnuteľnosť sa použije len na plnenie projektu. V opačnom prípade je oprávnená iba tá časť nákladov, ktorá súvisí s jej využitím na účely projektu.

II.1.5.    Spotrebný materiál, zásoby a všeobecné služby

Náklady na spotrebný materiál, zásoby a všeobecné služby sú oprávnené, ak sú vyčísliteľné a priamo potrebné na plnenie projektu.

II.1.6.    Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

1. Koneční príjemcovia musia mať spravidla vlastné kapacity na riadenie projektov. V dohode o poskytovaní grantu je potrebné jasne uviesť sumu zodpovedajúcu úlohám, ktoré sa majú v rámci projektu vykonať prostredníctvom subdodávateľov.

2. Náklady súvisiace s týmito subdodávateľskými zmluvami nie sú oprávnené na spolufinancovanie z fondu:

a) subdodávateľské zmluvy, ktorých predmetom sú úlohy všeobecného riadenia projektu;

b) subdodávateľské zmluvy, ktoré zvyšujú náklady projektu bez toho, aby primerane zvýšili jeho hodnotu;

c) subdodávateľské zmluvy so sprostredkovateľmi alebo konzultantmi, v ktorých je platba stanovená ako percentuálny podiel z celkových nákladov projektu, pokiaľ takáto platba nie je konečným príjemcom podložená uvedením skutočnej hodnoty vykonanej práce alebo poskytnutej služby.

3. Pri všetkých subdodávateľských zmluvách sa subdodávatelia musia zaviazať, že poskytnú všetkým subjektom vykonávajúcim audit a kontrolu všetky potrebné informácie súvisiace so subdodávateľskými činnosťami.

II.1.7.    Náklady vyplývajúce priamo z požiadaviek spojených so spolufinancovaním EÚ

Náklady na splnenie požiadaviek súvisiacich so spolufinancovaním EÚ ako sú náklady na propagáciu, transparentnosť, hodnotenie projektu, vonkajší audit, bankové záruky, preklad, atď., sú oprávnené ako priame náklady.

II.1.8.    Honoráre pre odborníkov

Poplatky za právne poradenstvo, notárske poplatky a náklady na odmenu technických alebo finančných expertov sú oprávnenými nákladmi.

II.1.9.    Osobitné náklady v súvislosti so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti fondu

1. Pokiaľ konečný príjemca vykoná na účel pomoci kúpu pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti fondu, alebo uhradí náklady, ktoré vznikli štátnym príslušníkom tretích krajín, dané náklady patria tiež medzi oprávnené, za týchto osobitných podmienok:

a) konečný príjemca uchová počas obdobia uvedeného v článku 41 základného aktu potrebné informácie a dôkazy o tom, že štátni príslušníci tretích krajín, ktorí získali túto pomoc, patria do rozsahu pôsobnosti fondu, ako je ustanovené v základnom akte;

b) konečný príjemca musí uchovať počas obdobia uvedeného v článku 41 základného aktu dôkazy (ako faktúry a príjmové doklady) o pomoci poskytnutej štátnym príslušníkom tretích krajín.

2. V prípade akcií, ktoré si vyžadujú účasť osôb patriacich do cieľovej skupiny (napríklad odborné školenia), je možné prideliť malé finančné stimuly v hotovosti ako doplnkovú pomoc pod podmienkou, že celková suma nepresahuje 25 000 EUR na projekt a finančná pomoc je pridelená každému účastníkovi danej akcie, kurzu a pod. Konečný príjemca uchová zoznam osôb, v ktorom bude uvedený čas a dátum poskytnutia platby, a zabezpečí primeranú následnú kontrolu, aby sa predišlo dvojitému financovaniu a zneužitiu finančných prostriedkov.

II.2.    Nepriame oprávnené náklady

1. Nepriame oprávnené náklady na akciu sú náklady, ktoré s ohľadom na podmienky pre oprávnenosť uvedené v bode I.1.1 nie je možné uviesť ako osobitné náklady priamo spojené s plnením projektu.

2. Odchylne od bodu I.1.1.e) a bodu I.5 sa môžu nepriame náklady vynaložené na uskutočnenie akcie pokladať za oprávnené na paušálne financovanie na základe paušálnej sumy stanovenej najviac na 7 % celkovej výšky priamych oprávnených nákladov.

3. Organizácie, ktoré dostávajú operačný grant z rozpočtu EÚ, nemôžu zahrnúť nepriame náklady do svojho predbežného rozpočtu.

III.    Neoprávnené výdavky

Neoprávnené sú tieto náklady:

a) DPH s výnimkou prípadu, keď konečný príjemca preukáže, že mu nemôže byť vrátená;

b) kapitálové výnosy, dlhy a poplatky za dlhovú službu, debetný úrok, poplatky za výmenu valút a devízové straty, rezervy na pokrytie strát alebo potenciálnych budúcich záväzkov, dlžné úroky, pochybné pohľadávky, pokuty, finančné sankcie, náklady na súdne spory a neprimerane vysoké alebo neodôvodnené výdavky;

c) náklady na spoločenské podujatia určené výhradne pre zamestnancov projektu; primerané náklady na pohostenie pri spoločenských udalostiach odôvodnené v rámci projektu ako ukončenie projektu alebo stretnutia riadiacej skupiny projektu sú povolené;

d) náklady vykázané konečným príjemcom a kryté iným projektom alebo pracovným programom financovaným z grantu Spoločenstva;

e) nákup pozemkov a nákup, výstavba a rekonštrukcia nehnuteľností;

f) nepeňažné príspevky.

IV.    Technická pomoc na podnet členských štátov

1. Všetky náklady potrebné na implementáciu fondu zodpovedným orgánom, povereným orgánom, orgánom auditu, certifikačným orgánom alebo inými subjektmi, ktoré sa podieľajú na plnení úloh uvedených v bode 2, sú oprávnené v rámci technickej pomoci uvedenej v článku 15 základného aktu.

2. Patria sem tieto opatrenia:

a) výdavky na prípravu, výber, posúdenie, riadenie a monitorovanie akcií;

b) výdavky súvisiace s auditmi a kontrolami akcií alebo projektov na mieste;

c) výdavky súvisiace s hodnotením akcií alebo projektov;

d) výdavky súvisiace s poskytovaním informácií o akciách, propagáciou a transparentnosťou akcií;

e) výdavky na nadobudnutie, inštaláciu a údržbu počítačových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie fondov;

f) výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov, týkajúce sa vykonávania akcií; tieto výdavky môžu zahŕňať aj náklady na expertov a iných účastníkov v týchto výboroch vrátane účastníkov z tretích krajín, ak sa ich prítomnosť považuje za nevyhnutnú pre účinné vykonávanie akcií;

g) výdavky na posilnenie administratívnych kapacít potrebných na vykonávanie fondu.

3. Činnosti spojené s technickou pomocou sa musia uskutočniť a príslušné platby sa musia vykonať po 1. januári toho roka, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o financovaní, ktorým sa schvaľujú ročné programy členských štátov. Obdobie oprávnenosti trvá najneskôr do skončenia lehoty na predloženie záverečnej správy o plnení ročného programu.

4. Každý proces obstarávania sa musí vykonať v súlade s vnútroštátnymi pravidlami verejného obstarávania stanovenými v členskom štáte.

5. Členské štáty môžu vykonávať opatrenia technickej pomoci pre tento fond spolu s opatreniami technickej pomoci pre niektorý iný fond alebo pre všetky štyri fondy. V takom prípade je však na financovanie v rámci tohto fondu oprávnená len tá časť nákladov vynaložených na spoločné opatrenie, ktorá súvisí s týmto fondom, pričom členské štáty zabezpečia, že:

a) podiel nákladov na spoločné opatrenia sa pripíše príslušnému fondu primeraným a overiteľným spôsobom a

b) nedôjde k dvojitému financovaniu nákladov.( 1 ) Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 18.

( 2 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 45.

( 8 ) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

( 9 ) Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 681/2007 (Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2007, s. 1).

( 10 ) Týka sa len záverečnej správy o plnení prvého ročného programu.

( 11 ) Podľa potreby.

( 12 ) Predkladá sa po stratégii auditu v súlade s článkom 25 ods. 2.

( 13 ) Pričom „N“ je rok, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o financovaní, ktorým sa schvaľujú ročné programy členských štátov.

Top