EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0185-20100512

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe [oznámené pod číslom K(2008) 669] (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP) (2008/185/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/2010-05-12

2008D0185 — SK — 12.05.2010 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. februára 2008

o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe

[oznámené pod číslom K(2008) 669]

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(2008/185/ES)

(Ú. v. ES L 059, 4.3.2008, p.19)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE 2008/476/ES zo 6. júna 2008,

  L 163

34

24.6.2008

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE 2008/988/ES zo 17. decembra 2008,

  L 352

52

31.12.2008

►M3

ROZHODNUTIE KOMISIE z 18. marca 2009,

  L 73

22

19.3.2009

 M4

ROZHODNUTIE KOMISIE z 20. augusta 2009,

  L 217

5

21.8.2009

►M5

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/271/EÚ z 11. mája 2010,

  L 118

63

12.5.2010
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. februára 2008

o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe

[oznámené pod číslom K(2008) 669]

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(2008/185/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva ( 1 ), a najmä na jej článok 8, článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri spoločenstva, čo sa týka Aujeszkého choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS ( 2 ) bolo opakovane ( 3 ) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto rozhodnutie kodifikovať.

(2)

Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat (OIE) je medzinárodnou organizáciou, ktorá je na základe Dohody o uplatňovaní hygienických a rastlinolekárskych opatrení podľa GATT 1994 zodpovedná za zavedenie medzinárodných veterinárnych predpisov pre obchod so zvieratami a živočíšnymi výrobkami. Tieto predpisy sú uverejnené v Medzinárodnom veterinárnom zákonníku.

(3)

Kapitola Medzinárodného veterinárneho zákonníka o Aujeszkého chorobe bola podstatne zmenená a doplnená.

(4)

Je potrebné, aby sa upravili dodatočné záruky požadované pri obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, aby sa zabezpečil ich súlad s medzinárodnými pravidlami o tejto chorobe a lepšia kontrola v Spoločenstve.

(5)

Musia sa ustanoviť kritériá o informáciách, ktoré majú členské štáty poskytovať o Aujeszkého chorobe, v súlade s článkom 8 smernice 64/432/EHS.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

▼M3

Ošípané určené na chov alebo výrobu odosielané do členských štátov alebo ich regiónov, ktoré sú bez výskytu Aujeszkého choroby a ktoré sú uvedené v prílohe I, musia pochádzať z členského štátu alebo jeho regiónu uvedeného v tejto prílohe alebo musia spĺňať tieto dodatočné podmienky:

▼B

1. Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu.

2. Plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS sa musí realizovať v členskom štáte alebo v regióne pôvodu pod dozorom kompetentného orgánu. Vhodné opatrenia na prepravu a premiestňovanie ošípaných sa musia realizovať podľa tohto plánu na zabránenie šírenia ochorenia medzi chovmi rôzneho štatútu.

3. Pokiaľ ide o chov pôvodu ošípaných:

a) v príslušnom chove nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov;

b) v chovoch umiestnených v oblasti 5 km v okolí chovu pôvodu ošípaných nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov; toto ustanovenie však neplatí, ak sa v týchto posledne uvedených chovoch pravidelne uplatňovali opatrenia na pozorovanie a vyhubenie pod dozorom príslušného orgánu a v súlade s plánom vyhubenia uvedeným v bode 2, a tieto opatrenia účinne zabránili akémukoľvek šíreniu ochorenia do príslušného chovu;

c) očkovanie proti Aujeszkého chorobe sa nevykonávalo minimálne počas posledných 12 mesiacov;

d) ošípané sa podrobili aspoň pri dvoch príležitostiach s intervalom aspoň štyroch mesiacov sérologickému prieskumu na prítomnosť protilátok ADV-gE alebo ADV-gB, alebo ADV-gD, alebo proti celému vírusu Aujeszkého choroby. Takáto prehliadka musela ukázať prítomnosť Aujeszkého ochorenia a to, že u očkovaných ošípaných sa nevyskytli protilátky gE;

e) ošípané neboli zaradené z chovov s nižším zdravotným štatútom zvierat, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu za predchádzajúcich 12 mesiacov, pokiaľ neboli otestované vzhľadom na Aujeszkého chorobu s negatívnymi výsledkami.

4. Ošípané, ktoré sa majú premiestniť:

a) neboli očkované;

b) boli držané izolovane v ustajnení schválenom kompetentným orgánom, počas doby 30 dní pred premiestnením, a to takým spôsobom, že sa zabránilo každému riziku rozšírenia Aujeszkého choroby na tieto ošípané;

c) museli žiť v chove pôvodu alebo v chove rovnocenného štatútu od narodenia a pobudli v chove pôvodu najmenej:

i) 30 dní v prípade ošípaných určených na výrobu;

ii) 90 dní v prípade ošípaných určených na chov;

d) podrobili sa s negatívnymi výsledkami najmenej dvom sérologickým skúškam na ADV-gB alebo ADV-gD alebo na celý vírus Aujeszkého choroby, s odstupom najmenej 30 dní medzi každou skúškou. V prípade ošípaných mladších ako štyri mesiace sa však tiež môže použiť sérologická skúška na ADV-gE. Odber vzorky pre poslednú skúšku sa musí uskutočniť počas 15 dní pred odoslaním. Počet ošípaných testovaných v izolačnej jednotke musí postačovať na zistenie:

i) 2 % sérologickej prevalencie s 95 % istotou v izolačnej jednotke v prípade ošípaných určených na výrobu;

ii) 0,1 % sérologickej prevalencie s 95 % istotou v izolačnej jednotke v prípade ošípaných určených na chov.

Prvý z tých dvoch testov však nebude potrebný, ak:

i) sa v rámci plánu uvedeného v bode 2 vykonal sérologický prieskum v chove pôvodu medzi 45. a 170. dňom pred odoslaním, ktorý preukázal absenciu protilátok proti Aujeszkého chorobe a že očkované ošípané boli bez výskytu protilátok gE;

ii) ošípané, ktoré sa majú premiestniť, žili v chove pôvodu od narodenia;

iii) do chovu pôvodu sa nepremiestnili žiadne ošípané, pokiaľ boli ošípané na premiestnenie držané v izolácii.

Článok 2

▼M3

Ošípané určené na zabitie odosielané do členských štátov alebo ich regiónov, ktoré sú bez výskytu Aujeszkého choroby a ktoré sú uvedené v prílohe I, musia pochádzať z členského štátu alebo jeho regiónu uvedeného v tejto prílohe alebo musia spĺňať tieto dodatočné podmienky:

▼B

1. Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu;

2. plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby, spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 bode 2, sa uskutočňuje v členskom štáte alebo v regióne pôvodu ošípaných;

3. všetky predmetné ošípané sa musia prepravovať priamo na bitúnok miesta určenia a buď:

a) pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 1 bode 3; alebo

b) boli očkované proti Aujeszkého chorobe najmenej 15 dní pred ich odoslaním a pochádzajú z chovu pôvodu, kde:

i) sa v rámci plánu uvedeného v bode 2 pravidelne uplatňovali opatrenia na pozorovanie a vyhubenie Aujeszkého choroby pod dozorom kompetentného orgánu počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

ii) zotrvali najmenej počas 30 dní pred odoslaním a kde sa nezistil žiadny klinický alebo patologický dôkaz tejto choroby v čase vypĺňania zdravotného osvedčenia uvedeného v článku 7, alebo

c) neboli zaočkované a prichádzajú z chovu, kde:

i) v rámci plánu uvedeného v bode 2 sa pravidelne uplatňovali opatrenia na pozorovanie a vyhubenie Aujeszkého choroby pod dozorom kompetentného orgánu počas predchádzajúcich 12 mesiacov a nebol zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných šesť mesiacov;

ii) očkovanie proti Aujeszkého chorobe a zaradenie očkovaných ošípaných zakázali kompetentné orgány, keďže chov je v procese dosiahnutia najvyššieho štatútu, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu v súlade s plánom uvedeným v bode 2;

iii) žili už najmenej 90 dní pred odoslaním.

Článok 3

Ošípané určené na chov s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe II, kde sa uskutočňujú schválené programy vyhubenia Aujeszkého choroby, musia buď:

1. pochádzať z členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe I, alebo

2. pochádzať z:

a) členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe II a

b) z chovu, ktorý spĺňa požiadavky článku 1 bodu 3, alebo

3. spĺňať tieto podmienky:

a) Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu;

b) plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby, spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 bode 2, sa uskutočňuje v členskom štáte alebo v regióne pôvodu ošípaných;

c) v chove pôvodu predmetných ošípaných nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov;

d) ošípané boli izolované v ustajnení schválenom kompetentným orgánom, počas doby 30 dní pred premiestnením, a držané izolovane takým spôsobom, že sa zabránilo akémukoľvek riziku rozšírenia Aujeszkého choroby;

e) ošípané sa podrobili s negatívnymi výsledkami sérologickej skúške na prítomnosť protilátok gE. Odber vzorky pre poslednú skúšku sa musí uskutočniť počas 15 dní pred odoslaním. Počet testovaných ošípaných musí postačovať na zistenie 2 % sérologickej prevalencie s 95 % istotou u týchto ošípaných;

f) ošípané museli žiť v chove pôvodu alebo v chove rovnocenného štatútu od narodenia a pobudli v chove pôvodu najmenej 90 dní.

Článok 4

Ošípané určené na výrobu s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe II, kde sa uskutočňujú schválené programy vyhubenia Aujeszkého choroby, musia buď:

1. pochádzať z členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe I, alebo

2. pochádzať z:

a) členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe II a

b) z chovu, ktorý spĺňa požiadavky článku 1 bodu 3, alebo

3. spĺňať tieto podmienky:

a) Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu;

b) plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby, spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 bode 2, sa uskutočňuje v členskom štáte alebo v regióne pôvodu ošípaných;

c) v chove pôvodu ošípaných nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov;

d) sérologický prieskum na Aujeszkého chorobu preukazujúci jej neprítomnosť a že očkované ošípané boli bez výskytu protilátok gE, sa uskutočnil v chove pôvodu medzi 45. a 170. dňom pred odoslaním;

e) ošípané určite žili v chove pôvodu od narodenia alebo pobudli v takýchto chovoch najmenej 30 dní po zaradení z chovu rovnocenného štatútu, kde sa vykonal sérologický prieskum rovnocenný tomu, ktorý je uvedený vyššie v písmene d).

Článok 5

Sérologické skúšky vykonávané s cieľom pozorovania alebo zisťovania Aujeszkého choroby u ošípaných v súlade s týmto rozhodnutím musia spĺňať normy ustanovené v prílohe III.

Článok 6

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 smernice 64/432/EHS, musí každý členský štát v súlade s jednotnými kritériami ustanovenými v prílohe IV poskytovať informácie o výskyte Aujeszkého choroby vrátane podrobností o programoch na pozorovanie a vyhubenie prebiehajúcich v členských štátoch vymenovaných v prílohe II a v ostatných členských štátoch alebo regiónoch nevymenovaných v uvedenej prílohe, ak sa v nich realizujú programy na pozorovanie a vyhubenie.

Článok 7

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ustanovené v legislatíve Spoločenstva týkajúcej sa zdravotných osvedčení, úradný veterinárny lekár sa pred vyplnením časti C zdravotného osvedčenia požadovaného podľa smernice 64/432/EHS, pokiaľ ide o zvieratá druhov ošípaných s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe I alebo II, presvedčí:

a) o štatúte chovu a členského štátu alebo regiónu pôvodu predmetných ošípaných, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu;

b) v prípade, že ošípané nepochádzajú z členského štátu alebo regiónu bez výskytu ochorenia, o štatúte chovu a členského štátu alebo regiónu miesta určenia pre predmetné ošípané, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu;

c) o tom, že predmetné ošípané spĺňajú podmienky ustanovené v tomto rozhodnutí.

2.  Pre zvieratá druhov ošípaných s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe I alebo II sa certifikácia podľa odseku 4 oddielu C zdravotného osvedčenia uvedeného v odseku 1 dokončí a doplní takto:

a) v prvej zarážke, pred slovom „choroba:“ sa musí pridať slovo „Aujeszkého“;

b) v druhej zarážke sa urobí odkaz na toto rozhodnutie. V tom istom riadku sa číslo článku tohto rozhodnutia, ktoré sa vzťahuje na predmetné ošípané, uvedie medzi zátvorkami.

Článok 8

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa ošípané s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe I alebo II, pri preprave nedostali počas prepravy alebo tranzitu do kontaktu s ošípanými odlišného alebo neznámeho štatútu, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu.

Článok 9

Rozhodnutie 2001/618/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼M2
PRÍLOHA IČlenské štáty alebo ich regióny, ktoré sú bez výskytu Aujeszkého choroby a v ktorých je očkovanie zakázané

kód ISO

Členský štát

Regióny

AT

Rakúsko

všetky regióny

CY

Cyprus

všetky regióny

CZ

Česká republika

všetky regióny

DE

Nemecko

všetky regióny

DK

Dánsko

všetky regióny

FI

Fínsko

všetky regióny

FR

Francúzsko

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luxembursko

všetky regióny

NL

Holandsko

všetky regióny

SK

Slovensko

všetky regióny

SE

Švédsko

všetky regióny

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Anglicku, Škótsku a vo Walese

▼M5
PRÍLOHA IIČlenské štáty alebo regióny, v ktorých sa realizujú schválené vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

všetky regióny

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León

územie provincie Las Palmas v autonómnej oblasti Kanárske ostrovy

HU

Maďarsko

všetky regióny

IE

Írsko

všetky regióny

IT

Taliansko

provincia Bolzano

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Severnom Írsku

▼B
PRÍLOHA III

Normy pre sérologické testy Aujeszkého choroby. Protokol pre analýzu imunosorbentu súvisiacu s enzýmom (ELISA) na zisťovanie protilátok proti vírusu Aujeszkého choroby (celý vírus), na glykoproteín B (ADV-gB), na glykoproteín D (ADV-gD) alebo na glykoproteín E (ADV-gE)

1. Ústavy vymenované v odseku 2 písm. d) vyhodnotia testy Elisa ADV-gE a sety proti kritériám v odseku 2 písm. a), b) a c). Kompetentný orgán v každom členskom štáte zabezpečí, aby sa zaregistrovali iba tie sety Elisa ADV-gE, ktoré spĺňajú tieto normy. Prešetrenia vymenované v odseku 2 písm. a) a b) sa musia vykonať pred schválením testu a prešetrenie v odseku 2 písm. c) sa musí potom vykonať na každej šarži.

2. Štandardizácia, citlivosť a špecifičnosť skúšky

a) Citlivosť skúšky musí mať takú úroveň, aby výsledok nasledujúcich referenčných sér Spoločenstva bol pozitívny:

 referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 pri zriedení 1 : 8,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE A,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE B,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE C,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE D,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE E,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE F.

b) Špecifičnosť skúšky musí mať takú úroveň, aby výsledok nasledujúcich referenčných sér Spoločenstva bol negatívny:

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE G,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE H,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE J,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE K,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE L

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE M,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE N,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE O,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE P,

 referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE Q.

c) Pri kontrole šarže musí mať referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 pozitívny výsledok pri zriedení 1 : 8 a jedno z referenčných sér Spoločenstva ADV-gE G až ADV-gE Q, ktoré sú vymenované v písmene b), musí mať negatívny výsledok.

Pri kontrole šarže setov ADV-gB a ADV-gD musí mať referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 pozitívny výsledok pri zriedení 1 : 2 a referenčné sérum Spoločenstva Q uvedené v písmene b) by malo mať negatívny výsledok.

d) Uvedené ústavy budú okrem toho zodpovedné za kontrolu kvality metódy ELISA v každom členskom štáte, a najmä za výrobu a štandardizáciu národných referenčných sér podľa referenčných sér Spoločenstva.AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax: +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

CY

State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 55D-16868 WusterhausenTel.: + 49 33979 80-0Fax: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel.: + 372 7 386 100Faks: + 372 7 386 102E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Fax: +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel: +358 20 772 003 (exchange)Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Fax: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Fax: +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Fax: +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy InstytutBadawczyal. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48 81 889 30 00Fax: +48 81 886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstaltDepartment of VirologyS-751 89 UppsalaTfn (46-18) 67 40 00Fax (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústavPod dráhami 918960 86 ZvolenSlovenska republika
PRÍLOHA IV

Kritériá pre informácie, ktoré sa musia poskytnút' pri výskyte Aujeszkého choroby (ACH) a pre plány na pozorovanie a vyhubenie tejto choroby, ktoré sa musia poskytnút' v súlade s článkom 8 smernice Rady 64/432/EHS

1. Členkský štát: …

2. Dátum: …

3. Obdobie, za ktoré sa podáva správa: …

4. Počet chovov, kde sa zistila ACH pomocou klinických, sérologických alebo virologických vyšetrení: …

5. Informácie o očkovaní proti ACH, sérologických vyšetreniach a kategorizácii chovov (vyplňte prosím pripojenú tabul'ku):Región

Počet chovov s ošípanými

Počet chovov s ošípanými, kde prebieha program ACH (1)

Počet chovov s ošípanými neinfikovaných ACH

(s očkovaním) (2)

Počet chovov s ošípanými bez výskytu ACH

(bez očkovania) (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu

 
 
 
 

(1)   Program pod dozorom kompetentného orgánu.

(2)   Chovy s ošípanými, kde sa vykonali sérologické testy na ACH s negatívnymi výsledkami v súlade s úradným programom ACH, a kde sa aplikovalo očkovanie počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

(3)   Chovy s ošipanými, ktoré splňajú podmienky článku 1 ods. 3.

6. Dalšie informácie o sérologickom pozorovani v inseminačných staniciach, na účely vývozu, v rámci iných schém pozorovania atd'.: …
PRÍLOHA VZRUŠENÉ ROZHODNUTIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

rozhodnutie Komisie 2001/618/ES

(Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48)

 

rozhodnutie Komisie 2001/746/ES

(Ú. v. ES L 278, 23.10.2001, s. 41)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 1

rozhodnutie Komisie 2001/905/ES

(Ú. v. ES L 335, 19.12.2001, s. 22)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 2

rozhodnutie Komisie 2002/270/ES

(Ú. v. ES L 93, 10.4.2002, s. 7)

iba článok 3

rozhodnutie Komisie 2003/130/ES

(Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2003, s. 9)

 

rozhodnutie Komisie 2003/575/ES

(Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 41)

 

rozhodnutie Komisie 2004/320/ES

(Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 75)

iba odkazy v článku 2 a príloha II

rozhodnutie Komisie 2005/768/ES

(Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 27)

 

rozhodnutie Komisie 2006/911/ES

(Ú. v. EÚ L 346, 9.12.2006, s. 41)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 1 a bod 12 prílohy

rozhodnutie Komisie 2007/603/ES

(Ú. v. EÚ L 236, 8.9.2007, s. 7)

 

rozhodnutie Komisie 2007/729/ES

(Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 1 a bod 10 prílohy
PRÍLOHA VITabuľka zhody

Rozhodnutie 2001/618/ES

Toto rozhodnutie

článok 1 písm. a) a b)

článok 1 body 1 a 2

článok 1 písm. c) prvá až piata zarážka

článok 1 bod 3 písm. a) až e)

článok 1 písm. d) prvá až štvrtá zarážka

článok 1 bod 4 písm. a) až d)

článok 2 písm. a) a b)

článok 2 body 1 a 2

článok 2 písm. c) prvá až tretia zarážka

článok 2 bod 3 písm. a) až c)

článok 3 písm. a)

článok 3 bod 1

článok 3 písm. b) prvá a druhá zarážka

článok 3 bod 2 písm. a) a b)

článok 3 písm. c) prvá až šiesta zarážka

článok 3 bod 3 písm. a) až f)

článok 4 písm. a)

článok 4 bod 1

článok 4 písm. b) prvá a druhá zarážka

článok 4 bod 2 písm. a) a b)

článok 4 písm. c) prvá až piata zarážka

článok 4 bod 3 písm. a) až e)

články 5 až 8

články 5 až 8

článok 9

článok 10

článok 9

článok 11

článok 10

prílohy I až IV

prílohy I až IV

príloha V

príloha VI( 1 ) Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

( 2 ) Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/729/ES.

( 3 ) Pozri prílohu V.

Top