EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20140718

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2014-07-18

02007R1418 — SK — 18.07.2014 — 008.004


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1418/2007

z 29. novembra 2007

o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 316 4.12.2007, s. 6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 740/2008 z 29. júla 2008,

  L 201

36

30.7.2008

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 967/2009 z 15. októbra 2009,

  L 271

12

16.10.2009

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 837/2010 z 23. septembra 2010,

  L 250

1

24.9.2010

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 661/2011 z 8. júla 2011,

  L 181

22

9.7.2011

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 674/2012 z 23. júla 2012,

  L 196

12

24.7.2012

 M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 57/2013 z 23. januára 2013,

  L 21

17

24.1.2013

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 733/2014 z 24. júna 2014,

  L 197

10

4.7.2014
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1418/2007

z 29. novembra 2007

o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Vývoz na zhodnotenie odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006, ktorý nie je zakázaný podľa článku 36 uvedeného nariadenia do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Rady OECD K(2001)/107 v konečnom znení, ktoré sa týka revízie rozhodnutia OECD K(92)/39 v konečnom znení o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice, sa bude riadiť postupmi stanovenými v prílohe.

▼M2

Článok 1a

Odpovede doručené Komisii v nadväznosti na písomnú žiadosť v súlade s prvým pododsekom článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa uvádzajú v prílohe.

Ak je v prílohe uvedené, že krajina nezakazuje určitú prepravu odpadu, ani neuplatňuje postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa článku 35 uvedeného nariadenia, použije sa na takúto prepravu obdobne článok 18 uvedeného nariadenia.

▼B

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 801/2007 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štrnástym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Nariadenie (ES) č. 801/2007 sa však 60 dní po tomto dátume naďalej uplatňuje na odpad uvedený v stĺpci c) prílohy k nariadeniu (ES) č. 801/2007, ktorý je uvedený v stĺpci b) alebo v stĺpcoch b) a d) prílohy k tomuto nariadeniu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Názvy stĺpcov v tejto prílohe odkazujú na:

a)

zákaz;

b)

predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas, ako sa uvádza v článku 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006;

c)

žiadnu kontrolu v krajine určenia;

▼M1

d)

v krajine určenia sa budú dodržiavať iné kontrolné postupy v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

▼B

Pokiaľ sú dva kódy oddelené pomlčkou, znamená to, že táto položka pokrýva tieto dva kódy a všetky kódy medzi nimi.

Pokiaľ sú dva kódy oddelené bodkočiarkou, znamená to, že táto položka pokrýva dva príslušné kódy.

▼M8

V prípade, že pre tú istú položku sú určené oba stĺpce – stĺpec b) aj stĺpec d), znamená to, že popri kontrolných postupoch stanovených v článku 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa uplatňujú ak kontrolné postupy v mieste určenia.

▼M5

Ak pri danej krajine nie je uvedený určitý odpad alebo zmes odpadov, znamená to, že táto krajina nevydala dostatočne jasné potvrdenie, že tento odpad alebo zmes odpadov možno vyvážať na zhodnotenie v tejto krajine spolu s uvedením, aký kontrolný postup sa prípadne v tejto krajine bude uplatňovať. Podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa v takýchto prípadoch uplatňuje postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ako je opísaný v článku 35 uvedeného nariadenia.Albánsko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010

— Vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

— Volfrámový šrot

— Molybdénový šrot

— Tantalový šrot

— Kobaltový šrot

— Titánový šrot

— Zirkónový šrot

— Germániový šrot

— Vanádový šrot

— Šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

— Chrómový šrot

z B1010

— Železný a oceľový šrot

— Medený šrot

— Niklový šrot

— Hliníkový šrot

— Zinkový šrot

— Cínový šrot

— Magnéziový šrot

— Bizmutový šrot

— Mangánový šrot

 

z B1010

— Železný a oceľový šrot

— Medený šrot

— Niklový šrot

— Hliníkový šrot

— Zinkový šrot

— Cínový šrot

— Magnéziový šrot

— Bizmutový šrot

— Mangánový šrot

B1020 – B2010

 

 

 

 

B2020 – B2030

 

B2020 – B2030

z B2040

— Čiastočne zušľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsírovaní spalín (FGD)

— Odpad zo sadrokartónových dosiek alebo platní pochádzajúci z demolácie budov

— Troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

— Síra v tuhej forme

— Chlorid sodný, draselný a vápenatý

— Betónový odpad

— Sklený odpad obsahujúci lítium-tantal a lítium-niób

z B2040

— Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH nižším ako 9)

— Karborundum (karbid kremíka)

 

z B2040

— Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH nižším ako 9)

— Karborundum (karbid kremíka)

B2060 – B2130

 

 

 

B3010

všetok ostatný odpad

B3010

— Etylén

— Styrén

— Polypropylén

 

B3010

— Etylén

— Styrén

— Polypropylén

z B3020

— iný, ale neobmedzujúci sa na

— 

1.  Laminovanú lepenku

2.  Netriedený zberový papier

z B3020

Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s nebezpečnými odpadmi:

Odpad a odrezky z papiera alebo lepenky z:

— Nebieleného papiera alebo lepenky, prípadne vlnitého papiera alebo lepenky

— Iného papiera alebo lepenky vyrobených najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi nefarbenej v hmote

— Papiera alebo lepenky vyrobených najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)

 

z B3020

Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s nebezpečnými odpadmi:

Odpad a odrezky z papiera alebo lepenky z:

— Nebieleného papiera alebo lepenky, prípadne vlnitého papiera alebo lepenky

— Iného papiera alebo lepenky vyrobených najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi nefarbenej v hmote

— Papiera alebo lepenky vyrobených najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060 – B3065

 

 

 

z B3070

— Odpadová slama

— Deaktivované mycélium plesní z výroby penicilínu využívané ako krmivo pre zvieratá

z B3070

— Odpad z ľudských vlasov

 

z B3070

— Odpad z ľudských vlasov

B3080 – B4030

 

 

 

 

GB040 –GC010

 

GB040 –GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020 – GG030

 

GE020 – GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Alžírsko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

 

B1010 – B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1070 – B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 – B1240

B1250– B2020

 

 

 

z B2030:

— Keramické vlákna nikde inde nešpecifikované ani nezaradené

 

 

z B2030:

— Cermet waste and scrap (metal ceramic composites)

B2040 – B2130

 

 

 

z B3010:

— Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov, zahrňujúci ale neobmedzujúci sa na nasledujúce:

— 

— Etylén

— Styrén

— Polypropylén

— Polyetyléntereftalát

— Akrylonitril

— Butadién

— Polyacetály

— Polyamidy

— Polyetyléntereftalát

— Polykarbonáty

— Polyétery

— Polyfenylsulfidy

— Akrylové polyméry

— Alkány C10-C13 (plastifikátory)

— Polysiloxány

— Polymetylmetakrylát

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóroetylén/propylén (FEP)

— Perfluóralkoxylalkán

— Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

— Tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidénfluorid (PVDF)

 

 

z B3010:

— Plastový odpad z polyuretánu (neobsahujúci CFC)

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 – B3035

B3040 – B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040

GH013 – GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Andorra

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Anguilla

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Argentína

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 – B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 – B1090

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamienok

— Trosky s obsahom zinku:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Zinkové stery

 

 

z B1100:

— Hliníkové stery okrem soľnej trosky

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— Slags from precious metals processing for further refining

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

 

 

B1115 – B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 – B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 

 

 

z B3010:

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóroetylén/propylén (FEP)

— Perfluóralkoxylalkán

— Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

— Tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidénfluorid (PVDF)

 

 

z B3010:

— Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

z B3020:

— Netriedený zberový papier

 

 

z B3020:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3030 – B3120

B3130 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 – GF010

GG030 – GH013

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

Deaktivované mycélium plesní z výroby penicilínu využívané ako krmivo pre zvieratá

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

zo zmesi B3020:

— Netriedený zberový papier

 

 

zo zmesi B3020:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B3030

 

 

 

Zmes B3040

 

 

 

Zmes B3050

▼M8Arménsko

Položky týkajúce sa jediného odpadu

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

Zmesi odpadov

Zmes B3040

 

 

 

 

Všetky ostatné zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Azerbajdžan

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

z B1010:

— Všetok ostatný odpad

 

z B1010:

— Cínový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

 

B1020 – B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 – B1250

 

 

 

z B2010:

— Odpad z bridlice, nahrubo narezaný alebo len narezaný pílením, alebo iným spôsobom

— sľudový odpad

— Leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu

— Fluoritový (kazivcový) odpad

 

z B2010:

— Odpad z prírodného grafitu

— Živcový odpad

— Odpad z kremeňa v tuhej forme okrem odpadov používaných v zlievarenských prevádzkach

 

 

 

B2020 – B2030

 

z B2040:

— Čiastočne zušľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsírovaní spalín (FGD)

— iba troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

— Síra v tuhej forme

— Chlorid sodný, draselný a vápenatý

— Sklený odpad obsahujúci lítium-tantal a lítium-niób

 

z B2040:

— Odpad zo sadrokartónových dosiek alebo platní pochádzajúci z demolácie budov

— Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH nižším ako 9)

— Karborundum (karbid kremíka)

— Betónový odpad

 

B2060 – B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 – B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

z B3060:

— Vínny kal

 

z B3060:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3065 – B3120

 

B3130 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GG040

 

GH013

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

▼M8Bahrajn

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Bangladéš

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B1010:

— Železný a oceľový šrot

— Hliníkový šrot

B1020 – B1115

 

 

 

z B1120:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B1120:

— Odpadové katalyzátory okrem kvapalín používaných ako katalyzátory, obsahujúce chróm

B1130 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B3010

 

 

 

z B3020:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B3020:

— Odpad a šrot z nebieleného papiera alebo lepenky, alebo vlnitého papiera alebo lepenky

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B3030:

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

B3035 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

zo zmesi B3020:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

 

 

zo zmesi B3020:

— zmesi obsahujúce papier a lepenku

Zmes B3030

 

 

 

Zmes B3040

 

 

 

Zmes B3050

 

 

 

▼BBenin

a)

b)

c)

d)

všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Benin

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Bermudy

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Bolívia

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

▼M4Bosna a Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

z B1010:

— železný a oceľový šrot

— medený šrot

— hliníkový šrot

— zinkový šrot

— cínový šrot

 

 

 

z B1020:

— olovený šrot (ale okrem olovených akumulátorov)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

 

 

z B1120:

— prechodné kovy okrem odpadových katalyzátorov (použité katalyzátory, použité kvapalné katalyzátory alebo iné katalyzátory) uvedených v zozname A

— 

skandium

vanád

mangán

kobalt

meď

ytrium

niób

hafnium

volfrám

titán

chróm

železo

nikel

zinok

zirkón

molybdén

tantal

rénium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020

▼M8Bielorusko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

B1010 – B1160

 

 

B1170 – B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1240

 

 

 

 

B1250 – B3035

 

z B3040:

— odpad a odrezky z tvrdej gumy (napr. ebonitu)

z B3040:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

 

B3050

 

 

z B3060:

— Vínny kal

z B3060:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3065 – B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013 – GN030

 

Zmesi odpadov

 

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

 

Zmes B3040

 

 

 

 

Zmes B3050

 

▼BBotswana

a)

b)

c)

d)

 

všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Brazília

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

z B1010:

— vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

— Železný a oceľový šrot

— Medený šrot

— Hliníkový šrot

— Cínový šrot

— Titánový šrot

z B1010:

— Niklový šrot

— Zinkový šrot

— Volfrámový šrot

— Molybdénový šrot

— Tantalový šrot

— Magnéziový šrot

— Kobaltový šrot

— Bizmutový šrot

— Zirkónový šrot

— Mangánový šrot

— Germániový šrot

— Vanádový šrot

— Šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

— Chrómový šrot

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 – B1040

 

B1031 – B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1090

 

B1080 – B1090

 

z B1100:

— Troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Zinkové stery

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamienok

— Hliníkové stery okrem soľnej trosky

z B1100:

— Troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Zinkové stery

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 – B1220

 

B1160 – B1220

 

 

B1230 – B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080 – B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040 – GC050

 

GC030 – GC050

 

GC030 – GC050

 

 

GE020 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

GG030 – GG040

 

 

GH013

 

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

 

Zmes B1010

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

 

 

Zmes B3040

 

 

 

Zmes B3050

 Burkina Faso

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M5Burundi

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M5Čad

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M7 —————

▼M8Čierna Hora

a

b

c

d

 

 

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Čile

a

b

c

d

 

 

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

▼M5Čína

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010

— Vzácne kovy (striebro, ale nie ortuť

— Molybdénový šrot

— Kobaltový šrot

— Mangánový šrot

— Šrot z india

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

— Chrómový šrot

 

 

z B1010

— Vzácne kovy (iba zlato a skupina platiny, ale nie ortuť)

— Železný a oceľový šrot

— Medený šrot

— Niklový šrot

— Hliníkový šrot

— Zinkový šrot

— Cínový šrot

— Volfrámový šrot

— Tantalový šrot

— Magnéziový šrot

— Bizmutový šrot

— Titánový šrot

— Zirkónový šrot

— Germániový šrot

— Vanádový šrot

— Šrot z hafnia, nióbu, rénia a gália

B1020 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080 – B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

z B1120

— Prechodové kovy (s výnimkou tých, ktoré obsahujú >10 % V2O5) okrem odpadových katalyzátorov (použité katalyzátory, použité kvapalné katalyzátory alebo iné katalyzátory) v zozname A

— Lantanoidy (kovy skupiny vzácnych zemín)

 

 

z B1120

Prechodové kovy (iba tie, ktoré obsahujú >10 % V2O5) okrem odpadových katalyzátorov (použité katalyzátory, použité kvapalné katalyzátory alebo iné katalyzátory) v zozname A

B1130 – B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

okrem sľudového odpadu

 

 

B2010

iba sľudový odpad

B2020

 

 

 

z B2030

— Cermetový odpad a šrot (okrem šrotu karbidu volfrámu)

— Keramické vlákna nikde inde nešpecifikované ani nezaradené

 

 

z B2030

— Cermetový odpad a šrot (iba šrot karbidu volfrámu)

B2040 – B2130

 

 

 

z B3010

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty (okrem fenolformaldehydových živíc a polyamidov)

 

 

z B3010

— Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov (všetok):

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty (iba fenolformaldehydové živice a polyamidy)

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóroetylén/propylén (FEP)

— Perfluóralkoxylalkán

— Tetrafluóretylén/ perfluórvinyléter (PFA)

— Tetrafluóroetylén/ perfluórmetylvinyléter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidénfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

z B3030

Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s inými druhmi odpadov a sú pripravené na triedenie:

— Odpad z výroby hodvábu (vrátane zámotkov nevhodných na zvíjanie, odpad z priadze a trhaný materiál)

— Nečesaný ani nemykaný

— Iný

— Ľanová kúdeľ a odpad

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravej konopy (Cannabis sativa L.)

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vlákien [okrem ľanu, pravej konopy a ramie (čínskej trávy)]

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo sisalu a iných textilných vlákien rodu Agave

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z kokosu

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z abaky (manilská konopa alebo Musa textilis Nee)

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a iných rastlinných textilných vlákien, ktoré inde nie sú špecifikované ani uvedené

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

— Použité handry, odpad z motúzov, povrazov, lán, šnúr a opotrebované výrobky z motúzov, povrazov, lán alebo šnúr, z textilných materiálov

— triedené

— iné

 

 

z B3030

Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s inými druhmi odpadov a sú pripravené na triedenie:

— Odpad z vlny alebo z jemnej či hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, ale okrem trhaného materiálu

— Výčesky z vlny alebo jemnej zvieracej srsti

— Iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti

— Odpad z hrubej zvieracej srsti

— Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

— Odpad z priadze (vrátane odpadu z nití)

— Trhaný materiál

— Iné

— Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien

— zo syntetických vlákien

— z umelých vlákien

B3035

 

 

 

B3040

okrem nevulkanizovaného kaučuku

 

 

B3040

iba nevulkanizovaný kaučuk

 

 

 

B3050

B3060 – B3070

 

 

 

B3080

okrem nevulkanizovaného kaučuku

 

 

B3080

iba nevulkanizovaný kaučuk

B3090 – B4030

 

 

 

GB040

okrem trosky zo zmiešavača z tavenia medi obsahujúcej > 10 % medi

 

 

GB040

iba troska zo zmiešavača z tavenia medi obsahujúca > 10 % medi

 

 

 

GC010

GC020

okrem odpadových káblov a drôtov, šrotu z elektromotorov

 

 

GC020

iba odpadové káble a drôty, šrot z elektromotorov

 

 

 

GC030

GC050 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Zmes B1010 a B1050

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B1010 a B1050

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

Zmes B1010 a B1070

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B1010 a B1070

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

Zmes B3040 a B3080

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B3040 a B3080

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

Zmes B1010

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B1010

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

 

Zmes B3020

Zmes B3030

ak nie je povolené doviezť niektoré zo zahrnutých odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

 

 

Zmes B3030

ak je povolené doviezť všetky zahrnuté odpady, ktoré nie sú nebezpečné

Zmes B3040

 

 

 

 

 

 

Zmes B3050

▼M8Čínsky Tchaj-pej

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

z B1010:

— vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

— Molybdénový šrot

— Tantalový šrot

— Kobaltový šrot

— Bizmutový šrot

— Zirkónový šrot

— Mangánový šrot

— Vanádový šrot

— Šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

— Chrómový šrot

 

z B1010:

— Železný a oceľový šrot

— Medený šrot

— Niklový šrot

— Hliníkový šrot

— Zinkový šrot

— Cínový šrot

— Volfrámový šrot

— Magnéziový šrot

— Titánový šrot

— Germániový šrot

z B1020:

— Kadmiový šrot

— Olovený šrot (ale okrem olovených akumulátorov)

— Selénový šrot

z B1020:

— Antimónový šrot

— Berýliový šrot

— Telúrový šrot

 

 

 

B1030 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

z B1100:

— Hliníkové stery okrem soľnej trosky

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamienok

— Troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Zinkové stery

 

B1115 – B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

 

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

 

z B2040:

— iba troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

 

B2060 – B2130

 

 

 

z B3010:

— Plastový odpad z polyuretánu (neobsahujúci CFC)

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

z B3010:

— Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov, iný ako polyuretán (neobsahujúci CFC)

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóroetylén/propylén (FEP)

— Perfluóralkoxylalkán

— Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

— Tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidénfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030 – B3035

 

 

 

 

 

B3040 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3100

 

 

 

 

B3110 – B4030

 

 

GB040 – GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010 – GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020 – GN030

 

 

Zmesi odpadov

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

 

 

Zmes B3020

 

Zmes B3030

 

 

 

 

 

Zmes B3040

 

 

 

Zmes B3050

▼M5Curaçao

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

B1010 – B3020

 

 

z B3030

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

— Použité handry, odpad z motúzov, povrazov, lán, šnúr a opotrebované výrobky z motúzov, povrazov, lán alebo šnúr z textilných materiálov

z B3030

všetok ostatný odpad

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Dominikánska republika

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Egypt

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

B1010 – B1070

 

 

B1080 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Ekvádor

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Etiópia

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Filipíny

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010:

— Kobaltový šrot

— Chrómový šrot

 

 

z B1010:

— Všetok ostatný odpad

B1020 – B1030

 

 

 

 

B1031 – B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100 – B1120

 

 

B1130 – B1140

 

 

 

 

B1150 – B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020 – B2030

 

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

z B2040:

— iba troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060 – B4030

 

 

 

 

GB040 – GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

zo zmesi B1010 a B1050:

— Zmesi obsahujúce kobaltový šrot

 

 

zo zmesi B1010 a B1050:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

zo zmesi B1010 a B1070:

— Zmesi obsahujúce kobaltový šrot

 

 

zo zmesi B1010 a B1070:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

zo zmesi B1010:

— Zmesi obsahujúce kobaltový šrot

 

 

zo zmesi B1010:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

Zmes B3040

 

 

 

 

 

Zmes B3050

 

▼M8Francúzska Polynézia

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M5Gabon

a

b

c

d

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Gambia

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Ghana

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M5Gruzínsko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

 

B1010 – B1030

B1031 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050 – B1070

B1080 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 – B4030

 

 

 

GB040 – GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013 – GN010

GN020 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

 

 

 

Zmes B1010

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

 

 

 

Zmes B3010

Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010

Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010

Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

Zmes B3040

 

 

 

 

 

 

Zmes B3050

▼M8Guatemala

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Guinea (Guinejská republika)

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Guyana

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Honduras

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Hongkong (Čína)

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

 

B1010 – B1020

B1030 – B1031

 

 

 

 

 

 

B1040 – B1050

B1060 – B1090

 

 

 

z B1100:

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

 

 

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamienok

— Troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Zinkové stery

— Hliníkové stery okrem soľnej trosky

— Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

 

 

B1115 – B1130

B1140 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2060

B2070 – B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3090

B3100 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GN030

Zmesi odpadov

Zmes B1010 a B1070

 

 

 

 

 

 

Všetky ostatné zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

▼M3India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

▼BIndonézia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

z B2030:

— keramické vlákna nikde inde nešpecifikované ani nezaradené

 

 

z B2030:

— cermetový odpad a šrot (kovovo-keramické zmesi)

z B2040:

všetok ostatný odpad

 

 

z B2040:

— sklený odpad obsahujúci lítium-tantal a lítium-niób

B2060- ►M2  B2130 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3010 ◄

 

 

 

B3020

 

 

 

►M2  B3030 ◄

 

 

 

►M2  B3035 ◄

 

 

 

B3040-B3090

B3100- ►M2  B3120 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3130 ◄

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

 

►M2  
Tuhé odpady z plastov
GH013 391530 Polyméry vinylchloridu
ex 3904 10 —40  ◄

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

▼M1Irán (Iránska islamská republika)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 – B1090

 

 

z B1100:

— nasledujúca troska obsahujúca zinok:

— 

— spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— zinkové stery

— hliníkové stery okrem soľnej trosky

— odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zošľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

z B1100:

— tvrdý zinok

— nasledujúca troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160 – B1210

 

 

 

 

B1220 – B2010

 

 

B2020 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

z B3050:

— odpad z korku: drvený, granulovaný alebo mletý korok

z B3050:

— odpad a zvyšky z dreva, zlisované alebo nezlisované do blokov, brikiet, granúl alebo podobných tvarov

 

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 – 40

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

 

 

 

▼M8 —————

▼BJuhoafrická republika

a)

b)

c)

d)

 

všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Kambodža

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010:

— Medený šrot

— Niklový šrot

— Zinkový šrot

— Cínový šrot

— Kobaltový šrot

— Titánový šrot

— Vanádový šrot

— Chrómový šrot

z B1010:

— vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

— Železný a oceľový šrot

— Hliníkový šrot

— Volfrámový šrot

— Molybdénový šrot

— Tantalový šrot

— Magnéziový šrot

— Bizmutový šrot

— Zirkónový šrot

— Mangánový šrot

— Germániový šrot

— Šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

 

z B1010:

— vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

— Železný a oceľový šrot

— Hliníkový šrot

— Volfrámový šrot

— Molybdénový šrot

— Tantalový šrot

— Magnéziový šrot

— Bizmutový šrot

— Zirkónový šrot

— Mangánový šrot

— Germániový šrot

— Šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

z B1020:

— Antimónový šrot

— Berýliový šrot

— Selénový šrot

— Telúrový šrot

z B1020:

— Kadmiový šrot

— Olovený šrot (ale okrem olovených akumulátorov)

 

z B1020:

— Kadmiový šrot

— Olovený šrot (ale okrem olovených akumulátorov)

 

B1030 – B1080

 

B1030 – B1080

B1090

 

 

 

 

B1100 – B1140

 

B1100 – B1140

B1150

 

 

 

 

B1160 – B2100

 

B1160 – B2100

B2110 – B2130

 

 

 

 

B3010

 

B3010

B3020

 

 

 

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

B3050 – B3060

 

B3050 – B3060

B3065

 

 

 

 

B3070 – B4030

 

B3070 – B4030

 

GB040 – GF010

 

GB040 – GF010

GG030 – GG040

 

 

 

 

GH013 – GN030

 

GH013 – GN030

Zmesi odpadov

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

Zmes B1010

 

 

 

 

Zmes B2010

 

Zmes B2010

 

Zmes B2030

 

Zmes B2030

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

 

 

Zmes B3040

 

 

 

 

Zmes B3050

 

Zmes B3050

▼M5Kapverdy

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Katar

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Kazachstan

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

B1010 – B1160

 

 

 

B1170 –B1240

 

B1170 –B1240

 

B1250 –B3035

 

 

 

z B3040

— Odpad a odrezky z tvrdej gumy (napr. ebonitu)

 

z B3040

— Iné druhy odpadu z gumy (okrem takýchto odpadov špecifikovaných inde)

 

B3050

 

 

 

B3060

Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárstve za predpokladu, že nie sú infekčné, okrem vínneho kalu

 

B3060

iba vínny kal

 

B3065 – B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013 – GN030

 

 

Zmesi odpadov

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

Zmes B3040 a B3080

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

Zmes B3010

Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010

Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010

Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

 

Zmes B3040

 

 

 

 

Zmes B3050

 

 

▼M5Keňa

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

Všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Kirgizsko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010:

— Tóriový šrot

 

 

z B1010:

Všetok ostatný odpad

B1020 – B1115

 

 

 

z B1120:

— Všetky lantanoidy (kovy skupiny vzácnych zemín)

 

 

z B1120:

— Všetky prechodné kovy okrem odpadových katalyzátorov (použité katalyzátory, použité kvapalné katalyzátory alebo iné katalyzátory) uvedených v zozname A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

z B2030:

— Keramické vlákna nikde inde nešpecifikované ani nezaradené

 

 

z B2030:

— Cermet waste and scrap (metal ceramic composites)

B2040 – B2130

 

 

 

z B3010:

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóroetylén/propylén (FEP)

— Perfluóralkoxylalkán

— Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

— Tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidénfluorid (PVDF)

 

 

z B3010:

— Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

B3020

z B3030:

— Ľanová kúdeľ a ľanový odpad

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravej konopy (Cannabis sativa L.)

 

 

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

B3035 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

z B3060:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B3060:

— Sušený a sterilizovaný rastlinný odpad, zvyšky a vedľajšie výrobky, tiež vo forme peliet, alebo druhov používaných na výživu zvierat, inde nešpecifikované ani nezaradené

 

 

 

B3065

B3070 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

 

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Kolumbia

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

B1010 – B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

z B1100:

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamienok

— Troska obsahujúca zinok

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— – Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— – Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— – Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Zinkové stery

— Hliníkové stery okrem soľnej trosky

— Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

 

 

B1115 – B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1250

 

 

 

z B2010:

— Všetok ostatný odpad

z B2010:

— sľudový odpad

 

 

B2020 – B2030

 

 

 

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

z B2040:

— iba troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

 

 

B2060 – B3020

 

 

 

z B3030:

— Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu):

— 

— Nečesaný ani nemykaný

— Iné

— Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu:

— 

— Výčesky z vlny alebo jemných chlpov zvierat

— Ostatný odpad z vlny alebo jemných chlpov zvierat

— Odpad z hrubých chlpov zvierat

— Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

— 

— Priadzový odpad (vrátane niťového odpadu)

— Trhaný materiál

— Iné

— Ľanová kúdeľ a ľanový odpad

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vlákien [okrem ľanu, pravej konopy a ramie (čínskej trávy)]

— Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien:

— 

— Zo syntetických vlákien

— Z umelých vlákien

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

— Použité handry, odpad z motúzov, povrazov, lán, šnúr a opotrebované výrobky z motúzov, povrazov, lán alebo šnúr, z textilných materiálov

— 

— Triedené

— Iné

z B3030:

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravej konopy (Cannabis sativa L.)

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo sisalu a iných textilných vlákien rodu Agave

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z kokosu

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z abaky (manilská konopa alebo Musa textilis Nee)

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a iných rastlinných textilných vlákien, ktoré inde nie sú špecifikované ani uvedené

 

 

B3035 – B3040

 

 

 

z B3050:

— Nespracovaný odpad z korku a dreva:

z B3050:

— odpad a zvyšky z dreva, zlisované alebo nezlisované do blokov, brikiet, granúl alebo podobných tvarov

 

 

z B3060:

— Vínny kal

— Iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu:

z B3060:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3065

 

 

z B3070:

Odpad z ľudských vlasov

Odpadová slama

z B3070:

Deaktivované mycélium plesní z výroby penicilínu využívané ako krmivo pre zvieratá

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3100

 

 

B3110 – B3130

 

 

 

 

B3140 – B4010

 

 

B4020 – B4030

 

 

 

GB040 – GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010 – GN030

Zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

Všetky ostatné zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 Konžská demokratická republika

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Kostarika

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

B1010 – B3050

 

B1010 – B3050

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 – B3110

 

 

 

 

B3120 – B4030

 

B3120 – B4030

 

GB040 – GH013

 

GB040 – GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Kuvajt

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼BKuba

a)

b)

c)

d)

 

 

všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 Libanon

a)

b)

c)

d)

z B1010:

— chrómový šrot

z B1010:

všetok ostatný odpad

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

z B1100:

— zinkový šrot

— hliníkové stery okrem soľnej trosky

z B1100:

— tvrdý zinok

— troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 85 % Zn)

— spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

— troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

z B2040:

všetok ostatný odpad

z B2040:

— troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), určená najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

z B3010:

— plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov:

— 

— polyvinylalkohol

— polyvinylbutyral

— polyvinylacetát

— vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

— tieto odpady z fluórovaných polymérov (1):

— 

— perfluóroetylén/propylén (FEP)

— perfluóralkoxylalkán

— tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

— tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

— polyvinylfluorid (PVF)

— polyvinylidénfluorid (PVDF)

z B3010:

— plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov:

— 

— etylén

— styrén

— polypropylén

— polyetyléntereftalát

— akrylonitril

— butadién

— polyacetály

— polyamidy

— polybutylén tereftalan

— polykarbonáty

— polyétery

— polyfenylsulfidy

— akrylátové polyméry

— alkány C10-C13 (plastifikátory)

— polyuretán (neobsahujúci CFC)

— polysiloxány

— polymetylmetakrylát

 

B3010

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 

 

GC030

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 -40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 -40

 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   

Pozri poznámku pod čiarou na strane 64 v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

▼M8Libéria

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M8Macao (Čína)

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Madagaskar

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Malajzia

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

 

B1010 – B1070

 

B1080

 

 

 

 

 

B1090

 

z B1100:

— Troska obsahujúca zinok:

— 

— vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

— Spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

— Troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn)

— Troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)

— Troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zušľachťovanie

— cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

 

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamienok

— Troska obsahujúca zinok:

— 

— Zinkové stery

— Hliníkové stery okrem soľnej trosky

— Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1190

 

 

 

 

 

B1200 – B2030

z B2040:

— Odpad zo sadrokartónových dosiek alebo platní pochádzajúci z demolácie budov

— Betónový odpad

z B2040:

— iba troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

 

z B2040:

— Čiastočne zušľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsírovaní spalín (FGD)

— Síra v tuhej forme

— Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH nižším ako 9)

— Chlorid sodný, draselný a vápenatý

— Karborundum (karbid kremíka)

— Sklený odpad obsahujúci lítium-tantal a lítium-niób

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3020

z B3030:

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravej konopy (Cannabis sativa L.)

z B3030:

— Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu:

— 

— Výčesky z vlny alebo jemných chlpov zvierat

— Ostatný odpad z vlny alebo jemných chlpov zvierat

— Odpad z hrubých chlpov zvierat

 

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3035 – B3050

 

z B3060:

— Sušený a sterilizovaný rastlinný odpad, zvyšky a vedľajšie výrobky, tiež vo forme peliet, alebo druhov používaných na výživu zvierat, inde nešpecifikované ani nezaradené

— Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

— Odpad z kostí a rohov, nespracovaný, zbavený tuku, jednoducho upravený (ale nerezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo deželatínovaný

— Iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu:

 

z B3060:

— Vínny kal

— Rybí odpad

— Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatné kakaové odpady

 

B3065

 

 

z B3070:

— Deaktivované mycélium plesní z výroby penicilínu využívané ako krmivo pre zvieratá

 

 

z B3070:

— Odpad z ľudských vlasov

— Odpadová slama

 

 

 

B3080 – B3140

 

B4010 – B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

 

GN010 – GN030

 

 

Zmesi odpadov

 

 

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Malawi

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Maldivy

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Mali

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 Maroko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

z B1010:

— vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

 

z B1010:

— Všetok ostatný odpad

 

z B1020:

— Selénový šrot

— Telúrový šrot

 

z B1020:

— Všetok ostatný odpad

 

B1030 – B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

 

B2010 – B2020

 

 

B2030

 

 

 

z B2040:

— Čiastočne zušľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsírovaní spalín (FGD)

— Odpad zo sadrokartónových dosiek alebo platní pochádzajúci z demolácie budov

— iba troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

— Betónový odpad

— Sklený odpad obsahujúci lítium-tantal a lítium-niób

z B2040:

— Síra v tuhej forme

— Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH nižším ako 9)

— Chlorid sodný, draselný a vápenatý

— Karborundum (karbid kremíka)

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

z B3010:

— Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóralkoxylalkán

— Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)

— Tetrafluóroetylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidénfluorid (PVDF)

z B3010:

— Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

— Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:

— 

— Perfluóroetylén/propylén (FEP)

 

 

 

B3020

 

 

 

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

z B3030:

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

Zmesi odpadov

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 Maurícius (Maurícijská republika)

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 Moldavsko (Moldavská republika)

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B1010:

— Železný a oceľový šrot

B1020 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B3020

Všetky ostatné zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Montserrat

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Namíbia

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Nepál

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

z B1010:

— Zinkový šrot

— Magnéziový šrot

— Bizmutový šrot

— Titánový šrot

— Zirkónový šrot

— Mangánový šrot

— Germániový šrot

— Vanádový šrot

— Šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

— Tóriový šrot

— Odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

z B1010:

— Niklový šrot

— Volfrámový šrot

— Molybdénový šrot

— Tantalový šrot

— Kobaltový šrot

— Chrómový šrot

z B1010:

— vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

— Železný a oceľový šrot

— Hliníkový šrot

— Cínový šrot

z B1010:

— Medený šrot

B1020 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 – B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 – B3010

 

 

 

z B3020:

Odpad a odrezky z papiera alebo lepenky z:

— iné, ale neobmedzujúce sa na:

— 

1.  Laminovanú lepenku

2.  Netriedený zberový papier

z B3020:

Odpad a odrezky z papiera alebo lepenky z:

— Nebieleného papiera alebo lepenky, prípadne vlnitého papiera alebo lepenky

— Iného papiera alebo lepenky, vyrobených najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi, nefarbenej v hmote

— papiera alebo lepenky vyrobených najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)

 

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GH013 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

Zmes B3020

 

 

Všetky ostatné zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Niger

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

B1010 – B1240

 

 

 

 

B1250

 

B1250

B2010 – B3010

 

 

 

 

B3020 – B3030

 

B3020 – B3030

B3035

 

 

 

z B3040:

— iné druhy odpadu z gumy (okrem takýchto odpadov špecifikovaných inde)

z B3040:

— odpad a odrezky z tvrdej gumy (napr. ebonitu)

 

z B3040:

— odpad a odrezky z tvrdej gumy (napr. ebonitu)

 

B3050

 

B3050

B3060 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

Zmes B1010 a B1050

 

Zmes B1010 a B1050

 

Zmes B1010 a B1070

 

Zmes B1010 a B1070

Zmes B3040 a B3080

 

 

 

 

Zmes B1010

 

Zmes B1010

Zmes B2010

 

 

 

 

Zmes B2030

 

Zmes B2030

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

Zmes B3020

 

Zmes B3020

 

Zmes B3030

 

Zmes B3030

 

Zmes B3040

 

Zmes B3040

 

Zmes B3050

 

Zmes B3050

▼M8 —————

▼BOmán

a)

b)

c)

d)

z B1010:

všetky ostatné

z B1010:

— železný a oceľový šrot

 

 

všetok ostatný odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Pakistan

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

B1010 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 – B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

z B3060:

— Vínny kal

— Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

— Odpad z kostí a rohov, nespracovaný, zbavený tuku, jednoducho upravený (ale nerezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo deželatínovaný

— Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatné kakaové odpady

 

z B3060:

— Sušený a sterilizovaný rastlinný odpad, zvyšky a vedľajšie výrobky, tiež vo forme peliet, alebo druhov používaných na výživu zvierat, inde nešpecifikované ani nezaradené

z B3060:

— Rybí odpad

— Iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu:

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

 

GC020 – GC030

 

 

 

 

 

GC050 – GG040

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020 – GN030

Zmesi odpadov

 

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

 

Zmes B3040 a B3080

 

Zmes B3040 a B3080

 

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

 

 

 

Zmes B3040

 

 

Zmes B3050

 

▼M8Papua-Nová Guinea

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Paraguaj

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Peru

a

b

c

d

 

 

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Pobrežie Slonoviny

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M8Rusko (Ruská federácia)

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

 

B1010 – B1031

 

 

 

B1050 – B1160

 

B1170 – B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B3010

 

 

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065 – B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

GE020

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

GH013 – GN030Rwanda

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Salvádor

a

b

c

d

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

▼M8Senegal

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

B1010 – B3020

 

 

 

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

z B3030:

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

 

 

B3035 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M5Spojené arabské emiráty

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Seychely

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

B1010 – B3040

 

 

 

z B3050:

— odpad a zvyšky z dreva, zlisované alebo nezlisované do blokov, brikiet, granúl alebo podobných tvarov

 

 

z B3050:

— Nespracovaný odpad z korku a dreva:

z B3060:

— Všetok ostatný odpad

 

 

z B3060:

— Sušený a sterilizovaný rastlinný odpad, zvyšky a vedľajšie výrobky, tiež vo forme peliet, alebo druhov používaných na výživu zvierat, inde nešpecifikované ani nezaradené

B3065 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Singapur

a

b

c

d

 

 

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006Srbsko

a

b

c

d

 

 

 

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

▼BSrí Lanka

a)

b)

c)

d)

 

všetok odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M8Svätá Lucia

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 Svätý Vincent a Grenadíny

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Tadžikistan

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

B1010 – B1150

 

 

B1160 – B1200

 

 

 

 

B1210 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

z B2040:

— Betónový odpad

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B2060 – B2110

 

 

B2120 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

z B3030:

— Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu):

— 

— Nečesaný ani nemykaný

— Iné

— Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu:

— 

— Výčesky z vlny alebo jemných chlpov zvierat

— Ostatný odpad z vlny alebo jemných chlpov zvierat

— Odpad z hrubých chlpov zvierat

— Ľanová kúdeľ a ľanový odpad

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravej konopy (Cannabis sativa L.)

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vlákien [okrem ľanu, pravej konopy a ramie (čínskej trávy)]

— Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo sisalu a iných textilných vlákien rodu Agave

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z kokosu

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z abaky (manilská konopa alebo Musa textilis Nee)

— Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a iných rastlinných textilných vlákien, ktoré inde nie sú špecifikované ani uvedené

z B3030:

— Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

— 

— Priadzový odpad (vrátane niťového odpadu)

— Trhaný materiál

— Iné

— Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien:

— 

— Zo syntetických vlákien

— Z umelých vlákien

— Obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

— Použité handry, odpad z motúzov, povrazov, lán, šnúr a opotrebované výrobky z motúzov, povrazov, lán alebo šnúr, z textilných materiálov

— 

— Triedené

— Iné

 

 

 

B3035 – B3040

 

 

B3050

 

 

 

z B3060:

— Vínny kal

— Sušený a sterilizovaný rastlinný odpad, zvyšky a vedľajšie výrobky, tiež vo forme peliet, alebo druhov používaných na výživu zvierat, inde nešpecifikované ani nezaradené

— Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

z B3060:

— Odpad z kostí a rohov, nespracovaný, zbavený tuku, jednoducho upravený (ale nerezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo deželatínovaný

— Rybí odpad

— Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatné kakaové odpady

— Iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu:

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3120

 

 

 

 

B3130 – B3140

 

 

B4010 – B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Zmesi odpadov

 

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

▼M5Tanzánia

a

b

c

d

Zmesi odpadov

Všetky zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006

 

 

 

▼M8Thajsko

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu

 

 

B1010 – B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 – B2110

 

 

B2120 – B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

z B3040:

— Odpadové pneumatiky

 

z B3040:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3050 – B3070

 

z B3080:

— Odpadové pneumatiky

 

z B3080:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B3090 – B3130

 

z B3140

— Odpadové pneumatiky

 

z B3140:

— Všetok ostatný odpad

 

 

 

B4010 – B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 – GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010 – GN030

Zmesi odpadov

 

 

Zmes B1010 a B1050

 

 

 

Zmes B1010 a B1070

 

zo zmesi B3040 a B3080:

— Zmesi obsahujúce odpadové pneumatiky

 

zo zmesi B3040 a B3080:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B1010

 

 

 

Zmes B2010

 

 

 

Zmes B2030

 

 

Zmes B3010 Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov

 

 

 

Zmes B3010 Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty

 

 

 

Zmes B3010 Perfluóralkoxylalkán

 

 

 

 

Zmes B3020

 

 

 

Zmes B3030

 

zo zmesi B3040:

— Zmesi obsahujúce odpadové pneumatiky

 

zo zmesi B3040:

— Všetky ostatné zmesi odpadov

 

 

 

Zmes B3050

 Togo

a

b

c

d

Všetok odpad uvedený v prílohe III a zmesi odpadov uvedené v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006