EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1138-20140828

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 1138/2007 z 1. októbra 2007 o povolení nového používania kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1138/2014-08-28

2007R1138 — SK — 28.08.2014 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1138/2007

z 1. októbra 2007

o povolení nového používania kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 256, 2.10.2007, p.8)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1190/2011 z 18. novembra 2011,

  L 302

28

19.11.2011

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 863/2014 zo 7. augusta 2014,

  L 235

14

8.8.2014
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1138/2007

z 1. októbra 2007

o povolení nového používania kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ( 1 ), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané vo výkrme, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie prípravku obsahujúceho kyselinu benzoovú (VevoVitall) sa povolilo pre odstavčatá nariadením Komisie (ES) č. 1730/2006 ( 2 ).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre ošípané vo výkrme boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 7. marca 2007 k záveru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie ( 3 ). Ďalej dospel k záveru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska používanie tohto prípravku nemá nepriaznivé účinky na túto ďalšiu kategóriu zvierat. V stanovisku úradu sa odporúčajú vhodné opatrenia pre bezpečnosť používateľov. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh sa nepovažujú za potrebné. Týmto stanoviskom sa takisto potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa za podmienok ustanovených v prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHAIdentifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zníženie hodnoty pH v moči)

4d210

►M2  DSM Nutritional Products Ltd. ◄

kyselina benzoová

(VevoVitall)

Zloženie doplnkovej látky:

kyselina benzoová (≥ 99,9 %)

Opis účinnej látky:

kyselina benzénkarboxylová, kyselina fenylkarboxylová

C7H6O2

Číslo CAS 65-85-0

Maximálna hodnota v:

kyselina ftalová: ≤ 100 mg/kg

bifenyl: ≤ 100 mg/kg

ťažké kovy: ≤ 10 mg/kg

arzén: ≤ 2 mg/kg

Analytická metóda (1):

HPLC s reverznou fázou spojená s detekciou pomocou diódového poľa (DAD)

ošípané vo výkrme

5 000

10 000

V návode na použitie sa musí uviesť:

Doplnkové krmivá s obsahom kyseliny benzoovej sa nebudú ošípaným na výkrm podávať ako jediné krmivo.

Doplnkové krmivá pre ošípané vo výkrme by sa mali dôkladne zmiešať s ostatným krmivom dennej porcie.

Na účely bezpečnosti používateľov: mali by sa prijať opatrenia s cieľom minimalizovať vznik dýchateľného prachu z tejto doplnkovej látky. K dispozícii sú karty bezpečnostných údajov o prípravku.

22.10.2017

(1)   Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej adrese referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives( 1 ) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 9.

( 3 ) Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti výrobku VevoVitall (kyselina benzoová) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané vo výkrme v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 7. marca 2007. Vestník EFSA (2007) 457, s. 1 – 14.

Top