EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0777-20210421

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5777] (Text s významom pre EHP) (2007/777/ES)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/777/2021-04-21

02007D0777 — SK — 21.04.2021 — 034.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 5777]

(Text s významom pre EHP)

(2007/777/ES)

(Ú. v. ES L 312, 30.11.2007, p.49)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020,

L 174

379

3.6.2020

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02007D0777-20210101
Top