Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2007 , ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5357] (2007/756/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — SK — 01.01.2014 — 003.003


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼C1

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2007,

ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 5357]

(2007/756/ES)

▼B

(Ú. v. ES L 305 23.11.2007, s. 30)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 10. februára 2011,

  L 43

33

17.2.2011

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. novembra 2012

  L 345

1

15.12.2012

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 118, 6.5.2008, s.  35 (2007/756/ES)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 4.4.2014, s.  15 (2012/757/EÚ)
▼B

▼C1

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2007,

ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 5357]

(2007/756/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc ( 1 ), a najmä na jej článok 14 ods. 4 a 5,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy ( 2 ), a najmä na jej článok 14 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

Ak členské štáty povolia uvedenie železničných koľajových vozidiel do prevádzky, musia zabezpečiť, aby každé vozidlo malo pridelený identifikačný kód. Tento kód by sa mal potom zadať do národného registra vozidiel (ďalej len „NRV“). Tento register musí byť dostupný oprávneným zástupcom príslušných orgánov a zainteresovaným stranám na konzultáciu. Rôzne národné registre by mali byť konzistentné z hľadiska obsahu údajov a formátovania údajov. To si vyžaduje, aby boli vytvorené na základe spoločných prevádzkových a technických špecifikácií.

(2)

Spoločné špecifikácie pre NRV by sa mali prijať na základe návrhu špecifikácie, ktorý vypracovala Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“). Tieto návrhy špecifikácií by mali obsahovať najmä vymedzenie obsahu, funkčnej a technickej architektúry, formátu údajov, prevádzkových režimov vrátane pravidiel zadávania údajov a konzultácie.

(3)

Toto rozhodnutie bolo pripravené na základe odporúčania agentúry č. ERA/REC/INT/01-2006 z 28. júla 2006.

NRV členského štátu by mal obsahovať všetky vozidlá povolené v tomto členskom štáte. Nákladné vozne a osobné vozne by však mali byť zaregistrované iba v NRV členského štátu, v ktorom boli prvýkrát uvedené do prevádzky.

(4)

Na účely registrácie vozidiel, potvrdenia registrácie, zmeny zaregistrovanej(-ých) položky(-žiek) a potvrdenia zmeny (zmien) by sa mal používať štandardný formulár.

(5)

Každý členský štát by si mal vytvoriť počítačový NRV. Všetky NRV by mali byť prepojené na centrálny virtuálny register vozidiel (ďalej len „VRV“) riadený agentúrou, aby vznikol register dokumentov o interoperabilite uvedený v článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ( 3 ). VRV by mal používateľom umožňovať prehľadávanie všetkých NRV cez jediný portál a povoľovať výmenu údajov medzi národnými NRV. Z technických príčin však nemožno okamžite vytvoriť prepojenie na VRV. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať prepojenie ich NRV na centrálny VRV až vtedy, keď sa preukáže efektívne fungovanie VRV. S týmto cieľom vykoná agentúra pilotný projekt.

(6)

Podľa položky 8 zápisnice zo zasadnutia č. 40 regulačného výboru ustanoveného podľa článku 21 smernice 2001/16/ES by sa mali všetky súčasné vozidlá zaregistrovať v NRV členského štátu, v ktorom ich predtým registrovali. Prenos údajov by mal zohľadňovať primerané prechodné obdobie a dostupnosť údajov.

(7)

V súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES by mal NRV viesť a aktualizovať orgán nezávislý od akéhokoľvek železničného podniku. Členské štáty by mali Komisii a ostatným členským štátom oznámiť, ktorý orgán určili na tento účel, okrem iného preto, aby sa uľahčila výmena informácií medzi týmito orgánmi.

(8)

Niektoré členské štáty majú rozsiahlu sieť s rozchodom 1 520 mm a prevádzkujú vozne železničných koľajových vozidiel, ktoré sú bežné pre krajiny Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Z toho vyplynul spoločný registračný systém, ktorý je dôležitým prvkom interoperability a bezpečnosti tejto 1 520 mm siete. Túto osobitnú situáciu treba uznať a vytvoriť osobitné pravidlá, aby sa zabránilo nedostatočnej jednotnosti v povinnostiach týkajúcich sa rovnakého vozidla v EÚ a SNŠ.

(9)

Pravidlá stanovené v prílohe P k TSI o prevádzke a riadení dopravy sa uplatňujú na systém číslovania vozidiel na účel registrácie v NRV. Na harmonizované uplatňovanie týchto pravidiel vypracuje agentúra sprievodcu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Týmto sa prijímajú spoločné špecifikácie národného registra vozidiel v súlade s článkom 14 ods. 5 smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 5 smernice 2001/16/ES, ako sú uvedené v prílohe.

▼M2

Článok 1a

Dodatok 6 k prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uplatňuje od 1. januára 2014.

▼C1

Článok 2

Pri registrácii vozidiel po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia budú členské štáty používať spoločné špecifikácie stanovené v prílohe.

Článok 3

Členské štáty zaregistrujú existujúce vozidlá, ako je stanovené v oddiele 4 prílohy.

Článok 4

1.  V súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES členské štáty určia vnútroštátny orgán zodpovedný za vedenie a aktualizáciu národného registra vozidiel. Týmto orgánom môže byť národný bezpečnostný orgán príslušného členského štátu. Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány spolupracovali a delili sa o informácie s cieľom zabezpečiť včasné oznamovanie zmien údajov.

2.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o orgáne určenom v súlade s odsekom 1 do dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

1.  Železničné koľajové vozidlá uvedené do prevádzky prvýkrát v Estónsku, Lotyšsku alebo Litve a určené na používanie mimo Európskej únie ako súčasť vozňov koľajových vozidiel spoločného 1 520 mm systému železníc sa zaregistrujú v NRV aj v informačnej databáze Rady železničnej dopravy Spoločenstva nezávislých štátov. V tomto prípade možno namiesto systému číslovania uvedeného v prílohe použiť systém 8-ciferného číslovania.

2.  Železničné koľajové vozidlá uvedené do prevádzky prvýkrát v tretej krajine a určené na používanie vnútri Európskej únie ako súčasť vozňov koľajových vozidiel spoločného 1 520 mm systému železníc nebudú zaregistrované v NRV. V súlade s článkom 14 ods. 4 smernice 2001/16/ES však musí byť možné vybrať z informačnej databázy Rady železničnej dopravy SNŠ informácie uvedené v článku 14 ods. 5 písm. c), d) a e).

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼M1
PRÍLOHA

1.   ÚDAJE

Formát údajov národného registra vozidiel (ďalej len „NRV“) je takýto:

Číslovanie položiek má rovnakú logiku ako navrhovaný štandardný registračný formulár v dodatku 4.

Okrem toho možno pridať kolónku(-y) napr. na pripomienky, identifikáciu skúmaných vozidiel (pozri oddiel 3.4) atď.1.

►M2  Číselný identifikačný kód v zmysle definície v dodatku 6 ◄

Povinné

Obsah

Číselný identifikačný kód podľa definície v prílohe P k technickej špecifikácii interoperability (TSI) o „prevádzke a riadení dopravy“ (ďalej len „OPE TSI“) (1)

 

Formát

1.1.  číslo

(12-miestne)

1.2.  predchádzajúce číslo (v príslušných prípadoch pri prečíslovanom vozidle)

 

2.

Členský štát a NSA

Povinné

Obsah

Identifikácia členského štátu, kde bolo vozidlo zapísané do registra, a NSA, ktorý povolil jeho uvedenie do prevádzky

 

Formát

2.1.   ►M2  Číselný kód členského štátu v zmysle definície v časti 4 dodatku 6 ◄

2-miestny kód

2.2.  názov NSA

text

3.

Rok výroby

Povinné

Obsah

Rok, v ktorom vozidlo opustilo továreň

 

Formát

3.  rok výroby

RRRR

4.

Odkaz súvisiaci s ES

Povinné (ak je k dispozícii)

Obsah

Odkazy na vyhlásenie ES o overení a na vydávajúci orgán (žiadateľ)

 

Formát

4.1.  dátum vyhlásenia

dátum

4.2.  odkaz súvisiaci s ES

text

4.3.  názov vydávajúceho orgánu (žiadateľ)

text

4.4.  IČO

text

4.5.  adresa organizácie, ulica a číslo

text

4.6.  mesto/obec

text

4.7.  kód krajiny

ISO (pozri dodatok 2)

4.8.  PSČ

alfanumerický kód

5.

Odkaz na Európsky register povolených typov vozidiel (ERPTV)

Povinné (2)

Obsah

Odkaz umožňujúci získavanie príslušných technických údajov z ERPTV (3) Odkaz je povinný, ak je typ vymedzený v ERPTV

 

Formát

5.  odkaz umožňujúci získavanie príslušných technických údajov z ERPTV

alfanumerický(-é) kód(-y)

5a.

Séria

Nepovinné

Obsah

Identifikácia série, ak je vozidlo súčasťou série

 

5a.  séria

text

6.

Obmedzenia

Povinné

Obsah

Akékoľvek obmedzenia týkajúce sa spôsobu používania vozidla

 

Formát

6.1.  kódované obmedzenia

(pozri dodatok 1)

kód

6.2.  nekódované obmedzenia

text

7.

Vlastník

Povinné

Obsah

Identifikácia vlastníka vozidla

 

Formát

7.1.  názov organizácie

text

7.2.  IČO

text

7.3.  adresa organizácie, ulica a číslo

text

7.4.  mesto/obec

text

7.5.  kód krajiny

ISO (pozri dodatok 2)

7.6.  PSČ

alfanumerický kód

8.

Prevádzkovateľ

Povinné

Obsah

Identifikácia prevádzkovateľa vozidla

 

Formát

8.1.  názov organizácie

text

8.2.  IČO

text

8.3.  adresa organizácie, ulica a číslo

text

8.4.  mesto/obec

text

8.5.  kód krajiny

ISO (pozri dodatok 2)

8.6.  PSČ

alfanumerický kód

8.7.  VKM (ak je údaj k dispozícii)

alfanumerický kód

9.

Subjekt zodpovedný za údržbu

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt zodpovedný za údržbu

 

Formát

9.1.  subjekt zodpovedný za údržbu

text

9.2.  IČO

text

9.3.  adresa subjektu, ulica a číslo

text

9.4.  mesto/obec

text

9.5.  kód krajiny

ISO

9.6.  PSČ

alfanumerický kód

9.7.  e-mailová adresa

e-mail

10.

Zrušenie

V príslušných prípadoch povinné

Obsah

Dátum úradného zošrotovania a/alebo iného likvidačného opatrenia a kód režimu stiahnutia

 

Formát

10.1.  spôsob likvidácie

(pozri dodatok 3)

2-miestny kód

10.2.  dátum zrušenia

dátum

11.

Členský štát, v ktorom je vozidlo povolené

Povinné

Obsah

Zoznam členských štátov, v ktorých je vozidlo povolené

 

Formát

11.   ►M2  Číselný kód členského štátu v zmysle definície v časti 4 dodatku 6 ◄

zoznam

12.

Číslo povolenia

Povinné

Obsah

Harmonizované číslo povolenia na uvedenie do prevádzky, ktoré generuje NSA

 

Formát

12.  číslo povolenia

pre existujúce vozidlá: text pre nové vozidlá:

alfanumerický kód založený na EIN, pozri dodatok 2

13.

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Povinné

Obsah

Dátum povolenia na uvedenie vozidla do prevádzky (4) a jeho platnosť

 

Formát

13.1.  dátum vydania povolenia

dátum (RRRRMMDD)

13.2.  povolenie platné do (ak je uvedené)

dátum (RRRRMMDD)

13.3.  pozastavenie platnosti povolenia

áno/nie

(1)   Nepoužíva sa.

(2)   Pre typy vozidiel povolené v súlade s článkom 26 smernice 2008/57/ES.

(3)   Register ustanovený v článku 34 smernice 2008/57/ES.

(4)   Povolenie vydané v súlade s kapitolou V smernice 2008/57/ES alebo povolenie vydané v súlade s režimami udeľovania povolení, ktoré existovali pred transpozíciou smernice 2008/57/ES.

2.   ARCHITEKTÚRA

2.1.    Prepojenia s ďalšími registrami

Čiastočne v dôsledku nového regulačného režimu EÚ vzniká niekoľko registrov. V tabuľke je uvedený súhrn, ktoré registre a databázy môžu byť po implementácii prepojené s NRV.Register alebo databáza

Zodpovedný subjekt

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup

NRV

(smernica o interoperabilite)

registračný subjekt (RE) (1) /NSA

ďalšie NSA/RE/RU/IM/IB/RB/prevádzkovateľ/vlastník/ERA/OTIF

ERPTV

(smernica o interoperabilite)

ERA

verejné

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

prevádzkovateľ

RU/IM/NSA/ERA/prevádzkovateľ/dielne

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

ešte nie je rozhodnuté

RU/IM/NSA/ERA/prevádzkovateľ/dielne/používateľ

Register železničných koľajových vozidiel (2) (Dohovor z Kapského Mesta)

registrátor

verejné

Register OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

príslušné orgány RU/IM/IB/RB/prevádzkovateľ/vlastník/ERA/OTIF bezp.

(1)   Registračný subjekt (RS) je subjekt poverený každým členským štátom v súlade s článkom 33 ods. 1) písm. b) smernice 2008/57/ES vedením a aktualizáciou NRV.

(2)   Ako sa ustanovuje v Luxemburskom protokole k dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúcom sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, ktorý bol podpísaný 23. februára 2007 v Luxemburgu.

Pri implementácii NRV nemožno čakať na dokončenie všetkých registrov. Špecifikácia NRV preto musí umožňovať neskoršie prepojenie s týmito ostatnými registrami. Na tento účel:

 ERPTV: odkaz na ERPTV sa uvádza v NRV poskytnutím odkazu na typ vozidla. Kľúčom na prepojenie oboch registrov je položka 5.

 RSRD: obsahuje niektoré „administratívne“ položky NRV. Podľa špecifikácie v rámci TAF TSI SEDP. SEDP zohľadňuje špecifikáciu NRV.

 WIMO: obsahuje údaje z RSRD a údaje o údržbe. Nepredpokladá sa prepojenie s NRV.

▼M2

 VKMR: tento register vedú v spolupráci ERA a OTIF (ERA za EÚ a OTIF za všetky štáty OTIF, ktoré nie sú členské štáty EÚ). Držiteľ je uvedený v NRV. V dodatku 6 sa špecifikujú ďalšie globálne centrálne registre (ako sú kódy typu vozidla, kódy interoperability, kódy krajín atď.), ktoré by mal riadiť „centrálny orgán“, ktorý vznikne zo spolupráce ERA a OTIF.

▼M1

 Register železničných koľajových vozidiel (dohovor z Kapského Mesta/Luxemburský protokol): ide o register finančných informácií súvisiacich s mobilným vybavením, ktorý ešte nebol vytvorený. Prepojenie je možné, lebo do registra UNIDROIT je potrebné zadať informácie o čísle a vlastníkovi vozidla. Kľúčom na prepojenie obidvoch registrov je prvé EVN pridelené vozidlu.

 Registre OTIF: registre OTIF sa vytvárajú so zohľadnením registrov vozidiel EÚ.

Architektúra celého systému, ako aj prepojenia medzi NRV a ďalšími registrami bude vymedzená tak, aby v prípade potreby umožňovala získať požadované informácie.

2.2.    Globálna architektúra NRV v EÚ

Realizácia registrov NRV sa rieši decentralizovane. Cieľom je zaviesť pomocou bežnej softvérovej aplikácie vyhľadávač distribuovaných údajov, ktorý umožní používateľom získavať údaje zo všetkých miestnych registrov (MR) v členských štátoch.

Údaje NRV sa budú ukladať na vnútroštátnej úrovni a prístup k nim bude zabezpečovať webová aplikácia (s vlastnou webovou adresou).

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel (EC VRV) budú tvoriť dva subsystémy:

 virtuálny register vozidiel (VRV), ktorý je centrálnym vyhľadávačom v ERA,

 národný(-é) register(-re) vozidiel (NRV), ktoré sú MR v členských štátoch. Členské štáty môžu použiť štandardný NRV (sNRV) vytvorený agentúrou alebo si môžu vytvoriť vlastné aplikácie podľa tejto špecifikácie. V prípade vytvorenia vlastnej aplikácie použije členský štát na komunikáciu medzi NRV a VRV prekladač vytvorený agentúrou.

Obrázok 1

Architektúra EC VRV

image

Táto architektúra je založená na dvoch vzájomne sa doplňujúcich subsystémoch, ktoré umožňujú vyhľadávať údaje uložené v miestnych registroch vo všetkých členských štátoch. Pomocou tejto architektúry sa:

 vytvoria počítačové registre na vnútroštátnej úrovni a otvoria sa na krížovú konzultáciu,

 nahradia papierové registre počítačovými záznamami. To umožní členským štátom riadiť informácie a deliť sa o ne s ostatnými členskými štátmi,

 umožnia prepojenia medzi NRV a VRV prostredníctvom spoločných noriem a terminológie.

Hlavnými zásadami tejto architektúry sú:

 všetky NRV sa stanú súčasťou počítačového sieťového systému,

 všetkým členským štátom sa pri vstupe do systému zobrazia spoločné údaje,

 po vytvorení VRV nebude dochádzať k zdvojenej registrácii údajov a prípadným chybám, ktoré s ňou súvisia,

 aktuálne údaje.

Agentúra sprístupní registračným subjektom tieto inštalačné súbory a dokumenty, ktoré sa majú použiť pri vytváraní sNRV a prekladača a pri ich prepájaní s centrálnym VRV:

 Inštalačné súbory:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files.

 Dokumenty:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   PREVÁDZKOVÝ REŽIM

3.1.    Používanie NRV

NRV sa používa na tieto účely:

 záznam o povolení,

 záznam o EVN pridelenom vozidlám,

 hľadanie celoeurópskych stručných informácií o konkrétnom vozidle,

 sledovanie právnych aspektov, ako sú povinnosti a právne informácie,

 vyhľadávanie informácií na účely inšpekcie súvisiace najmä s bezpečnosťou a údržbou,

 umožnenie kontaktu s vlastníkom a prevádzkovateľom,

 krížovú kontrolu niektorých bezpečnostných požiadaviek pred vydaním bezpečnostného osvedčenia,

 sledovanie konkrétneho vozidla.

3.2.    Formuláre žiadostí

3.2.1.    Žiadosť o zápis do registra

Formulár, ktorý sa bude používať, je uvedený v dodatku 4.

Subjekt, ktorý požiada o registráciu vozidla, označí položku „Nová registrácia“. Potom v prvej časti formulára vyplní všetky potrebné informácie od položky 2 po položku 9 a položku 11 a formulár zašle:

 registračnému subjektu (RS) členského štátu, v ktorom chce vozidlo zaregistrovať,

 RS prvého členského štátu, v ktorom plánuje prevádzkovať vozidlo pochádzajúce z tretej krajiny.

3.2.2.    Registrácia vozidla a vydanie európskeho čísla vozidla

V prípade prvej registrácie vydá európske číslo vozidla daný RS.

Na každé vozidlo možno použiť osobitný registračný formulár alebo jeden formulár pre celú súpravu vozidiel rovnakej série alebo rovnakej triedy s pripojeným zoznamom čísel vozidiel.

RS musí prijať primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti údajov zadávaných do NRV. S týmto cieľom môže RS požiadať o informácie ostatné RS, najmä ak subjekt, ktorý žiada o registráciu v členskom štáte, nemá v tomto členskom štáte sídlo.

3.2.3.    Zmena jednej alebo niekoľkých registračných položiek

Subjekt, ktorý žiada o zmenu registračnej(-ných) položky(-žiek) svojho vozidla:

 označí položku „Zmena“,

 vyplní aktuálne EVN (položka 0),

 označí kolónku(-y) pred upravenou(-ými) položkou(-žkami),

 zadá nový obsah upravenej(-ých) položky(-žiek) a potom formulár odošle RS všetkých členských štátov, v ktorých je vozidlo registrované.

V určitých prípadoch nemusí stačiť použitie štandardného formulára. V prípade potreby môže preto daný RS použiť ďalšie dokumenty buď v tlačenej, alebo elektronickej podobe.

Ak sa v registračných dokumentoch neuvádza inak, prevádzkovateľ vozidla sa považuje za „držiteľa registrácie“ v zmysle článku 33 ods. 3 smernice 2008/57/ES.

Ak sa zmení prevádzkovateľ, povinnosťou aktuálne registrovaného prevádzkovateľa je upozorniť RS a RS musí informovať nového prevádzkovateľa o zmene registrácie. Bývalý prevádzkovateľ sa odstráni z NRV a je oslobodený od svojich povinností až vtedy, keď nový prevádzkovateľ potvrdí prijatie štatútu prevádzkovateľa. Ak v deň zrušenia registrácie aktuálne zaregistrovaného prevádzkovateľa žiadny nový prevádzkovateľ neprijme štatút prevádzkovateľa, registrácia vozidla sa pozastaví.

V prípade, ak sa v súlade s OPE TSI musí vozidlu vzhľadom na technické zmeny prideliť nové EVN, držiteľ registrácie je povinný informovať RS členského štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované, o týchto zmenách a v príslušných prípadoch o novom povolení na uvedenie do prevádzky. Tento RS pridelí vozidlu nové EVN.

3.2.4.    Zrušenie registrácie

Subjekt, ktorý žiada o zrušenie registrácie, označí kolónku „Zrušenie“. Potom vyplní položku 10 a formulár zašle RS všetkých členských štátov, v ktorých je vozidlo zaregistrované.

RS zabezpečí zrušenie registrácie tým, že vyplní dátum jej zrušenia a oznámi to danému subjektu.

3.2.5.    Povolenie v niekoľkých členských štátoch

1. Ak je vozidlo, ktoré je vybavené kabínou vodiča, už povolené a zaregistrované v jednom členskom štáte, povolené v inom členskom štáte, musí sa zaregistrovať v NRV tohto druhého členského štátu. V tomto prípade však treba zaznamenať len údaje súvisiace s položkami 1, 2, 6, 11, 12 a 13 a v prípade potreby údaje súvisiace s poľami, ktoré do NRV pridal druhý členský štát, pretože iba tieto údaje sa týkajú tohto druhého členského štátu.

Toto ustanovenie sa uplatňuje vtedy, ak VRV a prepojenia so všetkými príslušnými NRV nie sú v plnej miere sprevádzkované, a počas tohto obdobia si dané RS budú vymieňať informácie v snahe zabezpečiť konzistentnosť údajov týkajúcich sa toho istého vozidla.

2. Vozidlá, ktoré nie sú vybavené kabínou vodiča, napr. nákladné a osobné vozne a niektoré špeciálne vozidlá, sa registrujú len v NRV členského štátu, v ktorom sú prvýkrát uvedené do prevádzky.

3. NRV, v ktorom sa vozidlo prvýkrát zaregistrovalo, obsahuje v prípade každého takéhoto vozidla údaje týkajúce sa položiek 2, 6, 12 a 13 pre každý členský štát, v ktorom bolo tomuto vozidlu poskytnuté povolenie na uvedenie do prevádzky.

3.3.    Prístupové práva

Prístupové práva k údajom NRV z daného členského štátu „XX“ sú uvedené v tabuľke, v ktorej sa prístupové kódy definujú takto:Prístupový kód

Typ prístupu

0.

bez prístupu

1.

obmedzená konzultácia (podmienky v stĺpci „Čítacie práva“)

2.

neobmedzená konzultácia

3.

obmedzená konzultácia a aktualizácia

4.

neobmedzená konzultácia a aktualizácia.Subjekt

Definícia

Čítacie práva

Aktualizačné práva

Položka 7

Všetky ostatné položky

RS/NSA„XX“

RS/NSA v členských štátoch „XX“

všetky údaje

všetky údaje

4

4

Iné NSA/RS

iné NSA a/alebo iné RS

všetky údaje

žiadne

2

2

ERA

Európska železničná agentúra

všetky údaje

žiadne

2

2

Prevádzkovatelia

prevádzkovateľ vozidla

všetky údaje o vozidlách, ktorých je prevádzkovateľom

žiadne

1

1

Manažéri železničných koľajových vozidiel

manažér vozidiel na základe poverenia prevádzkovateľa

vozidlá, pre ktoré prevádzkovateľ určil manažéra

žiadne

1

1

Vlastníci

vlastník vozidla

všetky údaje o vozidlách vlastníka

žiadne

1

1

ŽP

prevádzkovateľ vlakov

všetky údaje na základe čísla vozidla

žiadne

0

1

MI

manažér infraštruktúry

všetky údaje na základe čísla vozidla

žiadne

0

1

IB a RB

kontrolné a audítorské orgány notifikované členskými štátmi

všetky údaje o vozidlách, ktoré sú predmetom kontroly alebo auditu

žiadne

2

2

Ostatní legitímni používatelia

všetci občasní používatelia uznaní NSA alebo ERA

definovať v prípade potreby, možno obmedziť trvanie

žiadne

0

1

3.4.    Historické záznamy

Všetky údaje v NRV sa musia uchovávať 10 rokov od dátumu zrušenia registrácie vozidla. Minimálne prvé tri roky musia byť k dispozícii online. Po troch rokoch možno údaje uchovávať elektronicky, v tlačenej podobe alebo iným systémom archivovania. Ak sa niekedy počas tohto 10-ročného obdobia začne vyšetrovanie týkajúce sa vozidla alebo vozidiel, údaje o týchto vozidlách sa musia uchovávať aj dlhšie ako 10 rokov, ak sa to požaduje.

Po zrušení registrácie vozidla sa žiadne z jeho registračných čísel nesmú prideliť nijakému inému vozidlu v období 100 rokov odo dňa zrušenia registrácie.

Akékoľvek zmeny v NRV by sa mali zaznamenať. Správa historických zmien by sa mohla riešiť pomocou informačných technológií.

4.   EXISTUJÚCE VOZIDLÁ

4.1.    Obsah údajov

Ďalej v texte sa uvádza 13 archivovaných položiek s označením, ktorá sú povinné a ktoré nie.

4.1.1.    Položka 1 – Európske číslo vozidla (povinné)

a)   Vozidlá, ktoré už majú 12-miestne číslo

Krajiny s jedinečným kódom krajiny:

Tieto vozidlá by si mali zachovať svoje súčasné číslo. 12-miestne číslo by sa malo zaregistrovať ako také bez zmeny.

Krajiny, v ktorých bol predtým okrem hlavného kódu krajiny prideľovaný aj osobitný kód:

 Nemecko s hlavným kódom krajiny 80 a osobitným kódom 68 pre AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Švajčiarsko s hlavným kódom krajiny 85 a osobitným kódom 63 pre BLS (Bern – Lötschberg – Simplon Eisenbahn),

 Taliansko s hlavným kódom krajiny 83 a osobitným kódom 64 pre FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Maďarsko s hlavným kódom krajiny 55 a osobitným kódom 43 pre GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Tieto vozidlá by si mali zachovať svoje súčasné číslo. 12-miestne číslo by sa malo zaregistrovať ako také bez zmeny ( 4 ).

IT systém musí zohľadňovať oba kódy (hlavný kód krajiny aj osobitný kód) ako súvisiace s rovnakou krajinou.

b)   Vozidlá bez 12-miestneho čísla

Uplatňuje sa dvojfázový postup:

 v NRV sa pridelí 12-miestne číslo (podľa OPE TSI) definované podľa vlastností vozidla. IT systém by mal toto zaregistrované číslo priradiť k súčasnému číslu vozidla,

 v prípade vozidiel používaných v medzinárodnej doprave s výnimkou vozidiel vyhradených na historické používanie: 12-miestne číslo sa fyzicky pripevní na samotné vozidlo do šiestich rokov po pridelení v NRV. V prípade vozidiel používaných vo vnútroštátnej doprave a vozidiel vyhradených na historické používanie: fyzické pripevnenie 12-miestneho čísla je dobrovoľné.

4.1.2.    Položka 2 – Členský štát a NSA (povinné)

Položka „Členský štát“ sa musí vždy vzťahovať na členský štát, v ktorom bolo vozidlo zaregistrované v NRV. Pokiaľ ide o vozidlá z tretích krajín, táto položka sa vzťahuje na prvý členský štát, ktorý povolil uvedenie vozidla do prevádzky v železničnej sieti Európskej únie. Položka „NSA“ sa týka subjektu, ktorý vydal povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky.

4.1.3.    Položka 3 – Rok výroby

Ak nie je známy presný rok výroby, mal by sa uviesť približný rok.

4.1.4.    Položka 4 – Odkaz súvisiaci s ES

Takýto odkaz zvyčajne neexistuje pre existujúce vozidlá s výnimkou malého počtu vysokorýchlostných železničných koľajových vozidiel (HS RS). Zaznamenáva sa len vtedy, ak je k dispozícii.

4.1.5.    Položka 5 – Odkaz na ERPTV

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je k dispozícii.

Kým sa nezriadi ERPTV, môže sa odkazovať na Register železničných koľajových vozidiel (článok 22a smernice Rady 96/48/ES ( 5 ) a článok 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES ( 6 )).

4.1.6.    Položka 6 — Obmedzenia

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je k dispozícii.

4.1.7.    Položka 7 – Vlastník (povinné)

Bežne dostupný a povinný údaj.

4.1.8.    Položka 8 – Prevádzkovateľ (povinné)

Bežne dostupný a povinný údaj. VKM (jedinečný kód uvedený v registri VKM) sa musí zadať v prípade, že ho prevádzkovateľ má.

4.1.9.    Položka 9 – Subjekt zodpovedný za údržbu (povinné)

Táto položka je povinná.

4.1.10.    Položka 10 – Zrušenie

Uplatňuje sa v prípade potreby.

4.1.11.    Položka 11 – Členské štáty, v ktorých je vozidlo povolené

Vozne RIV, osobné vozne RIC a vozidlá podľa bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd sa zvyčajne registrujú ako také. Ak je táto informácia k dispozícii, mala by sa zaznamenať zodpovedajúcim spôsobom.

4.1.12.    Položka 12 – Číslo povolenia

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je k dispozícii.

4.1.13.    Položka 13 – Uvedenie do prevádzky (povinné)

Ak nie je známy presný rok výroby, mal by sa uviesť približný rok.

4.2.    Postup

Subjekt, ktorý bol predtým zodpovedný za registráciu vozidiel, má všetky informácie sprístupniť NSA alebo RS krajiny, v ktorej má sídlo.

Existujúce nákladné vozne a osobné vozne sa majú zaregistrovať len v NRV členského štátu, v ktorom mal sídlo bývalý registračný subjekt.

Ak bolo existujúce vozidlo povolené v niekoľkých členských štátoch, RS, ktorý toto vozidlo registruje, zašle príslušné údaje RS ostatných dotknutých členských štátov.

NSA alebo RS zahrnie informácie do svojho NRV.

NSA alebo RE informuje všetky zainteresované strany o ukončení prenosu informácií. Informovať sa majú aspoň tieto subjekty:

 subjekt, ktorý bol predtým zodpovedný za registráciu vozidla,

 prevádzkovateľ,

 ERA.
Dodatok 1

KÓDOVANIE OBMEDZENÍ

1.   ZÁSADY

Obmedzenia (technické charakteristiky) už zaznamenané v iných registroch, ku ktorým majú prístup NSA, sa nemusia opakovať v NRV.

Schvaľovanie v cezhraničnej doprave je založené na:

 informáciách zakódovaných v čísle vozidla,

 abecednom kódovaní a

 označení vozidla.

Tieto informácie preto netreba opakovať v NRV.

2.   ŠTRUKTÚRA

Kódy sú štruktúrované na troch úrovniach:

 1. úroveň: kategória obmedzenia,

 2. úroveň: druh obmedzenia,

 3. úroveň: hodnota alebo špecifikácia.Kódovanie obmedzení

Kat.

Druh

Hodnota

Názov

1

 

 

Technické obmedzenie súvisiace s konštrukciou

 

1

číselná (3)

minimálny polomer oblúka v metroch

 

2

obmedzenia traťového obvodu

 

3

číselná (3)

rýchlostné obmedzenia v km/h (vyznačené na nákladných a osobných vozňoch, nie však na rušňoch)

2

 

 

Zemepisné obmedzenie

 

1

alfanumerická (3)

kinematický obrys (kódovanie WAG TSI, príloha C)

 

2

kódovaný zoznam

rozchod dvojkolesia

 

 

1

variabilný rozchod 1 435/1 520

 

 

2

variabilný rozchod 1 435/1 668

 

3

bez CCS na palube

 

4

ERTMS A na palube

 

5

číselná (3)

systém triedy B na palube (1)

3

 

 

Environmentálne obmedzenia

 

1

kódovaný zoznam

klimatická zóna podľa normy EN 50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Obmedzenia používania uvedené v osvedčení o povolení

 

1

časové

 

2

na základe podmienok (precestovaná vzdialenosť, opotrebovanie atď.)

(1)   Ak je vozidlo vybavené viac ako jedným systémom triedy B, treba uviesť jednotlivý kód každého systému. — 1xx sa používa pre vozidlo vybavené systémom návestenia, — 2xx sa používa pre vozidlo vybavené rádiom,
Dodatok 2

ŠTRUKTÚRA A OBSAH EIN

Kód pre harmonizovaný systém číslovania, tzv. európske identifikačné číslo (EIN), pre bezpečnostné osvedčenia a iné doklady

Príklad:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód krajiny

(dve písmená)

Typ dokladu

(2 číslice)

Rok vydania

(4 číslice)

Počítadlo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KÓD KRAJINY (2 PÍSMENÁ)

▼M3

Kódy sa oficiálne uverejňujú a aktualizujú na európskej internetovej stránke v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)ŠTÁT

KÓD

Rakúsko

AT

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Chorvátsko

HR

Cyprus

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estónsko

EE

Fínsko

FI

Francúzsko

FR

Nemecko

DE

Grécko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Írsko

IE

Taliansko

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštajnsko

LI

Litva

LT

Luxembursko

LU

Nórsko

NO

Malta

MT

Holandsko

NL

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španielsko

ES

Švédsko

SE

Švajčiarsko

CH

Spojené kráľovstvo

UK

Kód pre nadnárodné bezpečnostné orgány by mal byť zostavený rovnako. Momentálne existuje len jeden orgán: Channel Tunnel Safety Authority (Bezpečnostný orgán pre tunel pod Lamanšským prielivom). Navrhuje sa používať toto kódovanie:NADNÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ORGÁN

KÓD

Channel Tunnel Safety Authority

CT

▼M1

POLE 2 –   TYP DOKLADU (DVOJMIESTNE ČÍSLO)

Dve číslice umožňujú identifikovať typ dokladu:

 prvá číslica označuje všeobecnú klasifikáciu dokladu,

 druhá číslica vymedzuje poddruh dokladu.

V prípade potreby ďalších kódov možno tento systém rozširovať. Ďalej sa uvádza navrhovaný zoznam známych možných kombinácií dvojmiestnych čísel rozšírený o kombinácie povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky:Kombinácia číslic pre pole 2

Druh dokladu

Poddruh dokladu

[0 1]

licencie

licencie pre ŽP

[0 x]

licencie

iné

[1 1]

bezpečnostné osvedčenie

časť A

[1 2]

bezpečnostné osvedčenie

časť B

[1 x]

vyhradené

vyhradené

[2 1]

bezpečnostné povolenie

 

[2 2]

vyhradené

vyhradené

[2 x]

vyhradené

vyhradené

[3 x]

vyhradené napríklad pre údržbu železničných koľajových vozidiel, infraštruktúru alebo iné

 

[4 x]

vyhradené pre notifikované orgány

napríklad rôzne druhy notifikovaných orgánov

[5 1] a [5 5] (1)

povolenie na uvedenie do prevádzky

hnacie vozidlá

[5 2] a [5 6] (1)

povolenie na uvedenie do prevádzky

ťahané osobné vozne

[5 3] a [5 7] (1)

povolenie na uvedenie do prevádzky

nákladné vozne

[5 4] a [5 8] (1)

povolenie na uvedenie do prevádzky

špeciálne vozidlá

[5 9] (2)

povolenie typu vozidla

 

[6 0]

povolenie na uvedenie do prevádzky

subsystémy infraštruktúra, energia a riadenie, zabezpečenie a návestenie pre traťové zariadenia

[6 1]

povolenie na uvedenie do prevádzky

subsystém infraštruktúra

[6 2]

povolenie na uvedenie do prevádzky

subsystém energia

[6 3]

povolenie na uvedenie do prevádzky

subsystém riadenie, zabezpečenie a návestenie pre traťové zariadenia

[7 1]

preukaz rušňovodiča

počítadlo do 9 999 (vrátane)

[7 2]

preukaz rušňovodiča

počítadlo od 10 000 do 19 000 (vrátane)

[7 3]

preukaz rušňovodiča

počítadlo od 20 000 do 29 000 (vrátane)

[8 x] … [9 x]

vyhradené (2 druhy dokladov)

vyhradené (10 poddruhov z každého)

(1)   Ak sa v rámci roka vyčerpajú všetky 4 číslice vyhradené pre pole 4 „Počítadlo“, prvé dve číslice poľa 2 sa zmenia z: — [5 1] na [5 5] pre hnacie vozidlá, — [5 2] na [5 6] pre ťahané osobné vozne, — [5 3] na [5 7] pre nákladné vozne, — [5 4] na [5 8] pre špeciálne vozidlá.

(2)   Číslice pridelené v poli 4 sú: — od 1 000 do 1 999 pre hnacie vozidlá, — od 2 000 do 2 999 pre ťahané osobné vozne, — od 3 000 do 3 999 pre nákladné vozne, — od 4 000 do 4 999 pre špeciálne vozidlá.

POLE 3 –   ROK VYDANIA (4-MIESTNE ČÍSLO)

V tomto poli je uvedený rok (v danom formáte rrrr, t. j. štvormiestne číslo), v ktorom bolo vydané povolenie.

POLE 4 –   POČÍTADLO

Počítadlo je progresívne číslo zvyšujúce sa o jednu jednotku po každom vydaní dokladu bez ohľadu na to, či ide o nové, obnovené, alebo aktualizované/zmenené a doplnené povolenie. Číslo dokladu nemožno opäť použiť ani vtedy, ak sa osvedčenie zruší alebo pozastaví platnosť povolenia.

Počítadlo sa každý rok vynuluje.
Dodatok 3

KÓDOVANIE STIAHNUTIAKód

Režim zrušenia

Opis

00

žiadny

vozidlo má platnú registráciu

10

pozastavená platnosť registrácie

bez udania dôvodu

platnosť registrácie vozidla je pozastavená na žiadosť vlastníka alebo prevádzkovateľa alebo na základe rozhodnutia NSA alebo RS

11

pozastavená platnosť registrácie

vozidlo je určené na skladovanie v prevádzkyschopnom stave ako neaktívna alebo strategická rezerva

20

prevedená registrácia

o vozidle je známe, že jeho registrácia sa zmenila pod iným číslom alebo v inom NRV na ďalšie používanie v európskej železničnej sieti (jej časti alebo v celej sieti)

30

zrušenie

bez udania dôvodu

registrácia vozidla na prevádzku v európskej železničnej sieti sa skončila bez známej zmeny registrácie

31

zrušenie

vozidlo je určené na ďalšie používanie ako železničné vozidlo mimo európskej železničnej siete

32

zrušenie

vozidlo je určené na obnovu hlavných interoperabilných komponentov/modulov/náhradných súčiastok alebo na veľkú prestavbu

33

zrušenie

vozidlo je určené na zošrotovanie a likvidáciu materiálov (vrátane hlavných náhradných súčiastok) na účely recyklácie

34

zrušenie

vozidlo je určené ako „historické zachované železničné koľajové vozidlo“ na prevádzku vo vybranej časti siete alebo na statické vystavenie mimo európskej železničnej siete.

Používanie kódov

 Ak nie je uvedený dôvod zrušenia, použijú sa kódy 10, 20 a 30, ktoré označujú zmenu stavu registrácie.

 Ak je uvedený dôvod zrušenia, dostupnými možnosťami v rámci databázy NRV sú kódy 11, 31, 32, 33 a 34. Tieto kódy sú založené výlučne na informáciách, ktoré RS poskytol prevádzkovateľ alebo vlastník.

Otázky registrácie

 Vozidlo s pozastavenou platnosťou registrácie alebo zrušenou registráciou nemožno prevádzkovať v európskej železničnej sieti podľa zaznamenanej registrácie.

 Na opätovnú aktiváciu registrácie po pozastavení jej platnosti sa vyžaduje od registračného subjektu overenie podmienok, ktoré viedli k pozastaveniu.

 Prevod registrácie za podmienok stanovených v článku 1b rozhodnutia Komisie 2006/920/ES ( 7 ) a v článku 1b rozhodnutia Komisie 2008/231/ES ( 8 ) zmeneného a doplneného rozhodnutím 2010/640/EÚ ( 9 ) pozostáva z novej registrácie vozidla a následného zrušenia pôvodnej registrácie.
Dodatok 4

ŠTANDARDNÝ REGISTRAČNÝ FORMULÁR

image

image

image
Dodatok 5SLOVNÍK

Skratka

Definícia

CCS

Systém riadenia a zabezpečenia

CIS

Spoločenstvo nezávislých štátov

COTIF

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave

CR

Konvenčné železnice (systém)

DB

Databáza

EK

Európska komisia

EC VRV

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel

EIN

Európske identifikačné číslo

EN

Európska norma (euronorma)

EVN

Európske číslo vozidla

ERA

Európska železničná agentúra, takisto len „agentúra“

ERPVT

Európsky register povolených typov vozidiel

ERTMS

Európsky systém riadenia železničnej dopravy

Európska únia

HS

Vysokorýchlostný (systém)

IB

Vyšetrovací orgán

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

MI

Manažér infraštruktúry

INF

Infraštruktúra

IT

Informačné technológie

MR

Miestny register

NoBo

Notifikovaný orgán

NSA

Národný bezpečnostný orgán

NRV

Národný register vozidiel

OPE (TSI)

Prevádzka a riadenie dopravy (TSI)

OTIF

Medzištátna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu.

RS

Registračný subjekt, t. j. orgán zodpovedný za vedenie a aktualizáciu NRV

RB

Regulačný orgán

RIC

Právne predpisy upravujúce recipročné používanie osobných vozňov a vozňov s brzdou v medzinárodnej doprave

RIV

Predpisy, ktorými sa riadi recipročné používanie nákladných vozňov v medzinárodnej doprave.

RS alebo RST

Železničné koľajové vozidlá

RSRD (TAF)

Referenčná databáza železničných koľajových vozidiel (TAF)

ŽP

Železničný podnik

SEDP (TAF)

Strategický európsky plán zavádzania (TAF)

TAF (TSI)

Telematické aplikácie v oblasti nákladnej dopravy (TSI)

TSI

Technická špecifikácia interoperability

VKM

Označenie prevádzkovateľa vozidla

VKMR

Register označení prevádzkovateľov vozidiel

VRV

Virtuálny register vozidiel

WAG (TSI)

Nákladný vozeň (TSI)

WIMO (TAF)

Prevádzková databáza nákladných vozňov a intermodálnych jednotiek (TAF)

▼M2
Dodatok 6

ČASŤ „0“ –    IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

Všeobecné pripomienky

V tomto dodatku sa uvádza európske číslo vozidla a súvisiace označenie aplikované viditeľným spôsobom na vozidle tak, aby ho bolo možné počas prevádzky určiť jednoznačným a trvalým spôsobom. Neopisuje iné čísla ani označenia, prípadne vygravírované alebo pripevnené trvalým spôsobom na podvozku alebo na hlavných komponentoch vozidla počas jeho stavby.

Európske číslo vozidla a súvisiace skratky

Každé koľajové vozidlo dostane číslo pozostávajúce z 12 číslic (nazýva sa európske číslo vozidla – EČV) s touto štruktúrou:Skupina koľajových vozidiel

Typ vozidla a označenie spôsobilosti pre interoperabilitu

[2 číslice]

Krajina, v ktorej je vozidlo registrované

[2 číslice]

Technické charakteristiky

[4 číslice]

Sériové číslo

[3 číslice]

Kontrolná číslica

[1 číslica]

Nákladné vozne

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobnosti v časti 6]

01 až 99

[podrobné údaje v časti 4]

0000 až 9999

[podrobnosti v časti 9]

000 až 999

0 až 9

[podrobnosti v časti 3]

Ťahané osobné vozidlá

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobnosti v časti 7]

0000 až 9999

[podrobnosti v časti 10]

000 až 999

Hnacie koľajové vozidlá a jednotky vo vlakových súpravách v pevnej alebo vopred určenej zostave

90 až 99

[podrobnosti v časti 8]

0000000 až 8999999

[význam týchto číslic je definovaný členskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou

Špeciálne vozidlá

9000 až 9999

[podrobnosti v časti 11]

000 až 999

V danej krajine 7 číslic technických charakteristík a sériové číslo postačuje na jednoznačnú identifikáciu vozidla v rámci každej skupiny ťahaných osobných vozidiel a špeciálnych vozidiel ( 10 ).

Číslo dopĺňajú abecedné označenia:

a) skratka krajiny, v ktorej je vozidlo registrované (podrobnosti v časti 4);

b) označenie držiteľa vozidla (podrobnosti v časti 1);

c) skratky technických charakteristík (podrobnosti v časti 12 pre nákladné vozne a v časti 13 pre ťahané osobné vozidlá).

Európske číslo vozidla sa musí zmeniť, ak nevyjadruje spôsobilosť pre interoperabilitu alebo technické charakteristiky podľa tohto dodatku v dôsledku technických úprav vozidla. Takéto technické úpravy si môžu vyžadovať nové uvedenie vozidla do prevádzky podľa článkov 20 až 25 smernice 2008/57/ES.

ČASŤ 1 –   OZNAČENIE DRŽITEĽA VOZIDLA

1.    Definícia označenia držiteľa vozidla (VKM)

Označením držiteľa vozidla (VKM) je abecedný kód pozostávajúci z 2 až 5 písmen ( 11 ). VKM je napísané na každom železničnom vozidle, v blízkosti európskeho čísla vozidla. VKM označuje držiteľa vozidla zaregistrovaného v národnom registri vozidiel.

VKM je jedinečné a platné vo všetkých krajinách, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, a vo všetkých krajinách, ktoré uzavrú dohodu, ktorá zahŕňa uplatňovanie systému číslovania vozidiel a VKM, ako sa uvádza v tejto TSI.

2.    Formát označenia držiteľa vozidla

VKM je zobrazením celého názvu alebo skratky držiteľa vozidla, a ak je to možné, rozpoznateľným spôsobom. Môže sa používať všetkých 26 písmen latinskej abecedy. Písmená vo VKM sú napísané ako veľké písmená. Písmená, ktoré neznamenajú prvé písmená slov v názve držiteľa, môžu byť napísané malými písmenami. V záujme kontroly jedinečnosti sa malé písmená budú považovať za veľké písmená.

Písmená môžu obsahovať diakritické znaky ( 12 ). Diakritické znaky používané pri týchto písmenách sa v záujme kontroly jedinečnosti ignorujú.

Pre vozidlá držiteľov, ktorí majú sídlo v krajine, ktorá nepoužíva latinskú abecedu, preklad VKM do ich vlastnej abecedy sa môže používať za VKM oddeleným od neho lomkou („/“). Takéto preložené VKM sa na účely spracovania údajov neberie do úvahy.

3.    Ustanovenia o prideľovaní označení držiteľa vozidla

Držiteľovi vozidla možno vydať viac ako jedno VKM v prípade, že:

 držiteľ vozidla má úradný názov vo viac ako jednom jazyku,

 držiteľ vozidla má dobrý dôvod na to, aby rozlišoval medzi jednotlivými skupinami vozidiel v rámci svojej organizácie.

Jedno VKM je možné vydať pre skupinu spoločností, ktoré:

 patria do jednej firemnej štruktúry (napríklad holdingovej štruktúry),

 patria do jedinej firemnej štruktúry, ktorá vymenovala a poverila jednu organizáciu v rámci tejto štruktúry zaoberať sa všetkými otázkami v mene všetkých ostatných,

 poverili samostatnú, jedinú právnickú osobu, aby riešila všetky otázky v ich mene, pričom v takomto prípade je právnickou osobou držiteľ.

4.    Register označení držiteľov vozidiel a postup prideľovania

Register VKM je verejný a aktualizovaný v reálnom čase.

Žiadosť o VKM sa podáva na príslušnom vnútroštátnom orgáne žiadateľa a zasiela sa ERA. VKM sa môže používať, až keď ho zverejní ERA.

Držiteľ VKM musí informovať príslušný vnútroštátny orgán, ak sa používanie VKM končí, a príslušný vnútroštátny orgán zašle túto informáciu ERA. VKM sa zruší, keď držiteľ preukáže, že označenie bolo zmenené na všetkých príslušných vozidlách. Desať rokov nebude opakovane vydané, pokiaľ nebude opakovane vydané pôvodnému držiteľovi alebo na jeho žiadosť inému držiteľovi.

VKM môže byť prevedené na iného držiteľa, ktorý je právnym pokračovateľom pôvodného držiteľa. VKM zostáva v platnosti, keď držiteľ VKM zmení svoj názov na názov, ktorý sa nepodobá na VKM.

V prípade zmeny držiteľa, ktorá znamená zmenu VKM, sa príslušné vozidlá musia označiť novým VKM do troch mesiacov od dátumu registrácie zmeny držiteľa v národnom registri vozidiel. V prípade nesúladu medzi VKM uvedeným na vozidle a údajmi evidovanými v národnom registri vozidiel má prednosť registrácia v NRV.

ČASŤ 2

Nepoužíva sa

ČASŤ 3 –   PRAVIDLÁ PRE STANOVENIE KONTROLNEJ ČÍSLICE (12. ČÍSLICA)

Kontrolná číslica sa stanovuje takto:

 číslice na párnych pozíciách základného čísla (počítané z pravej strany) sa zoberú v ich vlastnej desiatkovej hodnote,

 číslice na nepárnych pozíciách základného čísla (počítané z pravej strany) sa vynásobia 2,

 stanoví sa súčet vytvorený číslicami na párnej pozícii a všetkými číslicami, ktoré tvoria parciálne súčiny získané z nepárnych pozícií,

 zaznamená sa jednotková číslica tohto súčtu,

 doplnenie tejto jednotkovej číslice na 10 predstavuje kontrolnú číslicu, ak by táto jednotková číslica bola nula, tak potom aj kontrolnou číslicou bude nula.

Príklady

1 —

 Nech je základným číslom

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Súčet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Jednotková číslica tohto súčtu je 2.

Číslo kontrolnej číslice bude preto 8 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 33 84 4796 100 – 8.

2 —

 Nech je základným číslom

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Súčet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Jednotková číslica tohto súčtu je 0.

Číslo kontrolnej číslice bude preto 0 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 31 51 3320 198 – 0.

ČASŤ 4 –   KÓDOVANIE KRAJÍN, V KTORÝCH SÚ VOZIDLÁ REGISTROVANÉ (3. – 4. ČÍSLICA A SKRATKA)

Informácie týkajúce sa tretích krajín sa uvádzajú len pre informáciu.Krajiny

Abecedný kód krajiny (1)

Číselný kód krajiny

Albánsko

AL

41

Alžírsko

DZ

92

Arménsko

AM

58

Rakúsko

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Bielorusko

BY

21

Belgicko

B

88

Bosna a Hercegovina

BIH

49

Bulharsko

BG

52

Čína

RC

33

Chorvátsko

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Cyprus

CY

 

Česká republika

CZ

54

Dánsko

DK

86

Egypt

ET

90

Estónsko

EST

26

Fínsko

FIN

10

Francúzsko

F

87

Gruzínsko

GE

28

Nemecko

D

80

Grécko

GR

73

Maďarsko

H

55

Irán

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Írsko

IRL

60

Izrael

IL

95

Taliansko

I

83

Japonsko

J

42

Kazachstan

KZ

27

Kirgizsko

KS

59

Lotyšsko

LV

25

Libanon

RL

98

Lichtenštajnsko

FL

 

Litva

LT

24

Luxembursko

L

82

Macedónsko

MK

65

Malta

M

 

Moldavsko

MD (1)

23

Monako

MC

 

Mongolsko

MGL

31

Čierna Hora

MNE

62

Maroko

MA

93

Holandsko

NL

84

Severná Kórea

PRK (1)

30

Nórsko

N

76

Poľsko

PL

51

Portugalsko

P

94

Rumunsko

RO

53

Rusko

RUS

20

Srbsko

SRB

72

Slovensko

SK

56

Slovinsko

SLO

79

Južná Kórea

ROK

61

Španielsko

E

71

▼C2

Švédsko

S

74

▼M2

Švajčiarsko

CH

85

Sýria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisko

TN

91

Turecko

TR

75

Turkménsko

TM

67

Ukrajina

UA

22

Spojené kráľovstvo

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   Podľa systému abecedného kódovania uvedeného v dodatku 4 k dohovoru z roku 1949 a článku 45 ods. 4 Dohovoru z roku 1968 o cestnej premávke.

ČASŤ 5

Nepoužíva sa

ČASŤ 6 –   KÓDY INTEROPERABILITY POUŽÍVANÉ PRE NÁKLADNÉ VOZNE (1. – 2. ČÍSLICA) 

Druhá číslicaPrvá číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Druhá číslicaPrvá číslica

 

 

Rozchod koľají

pevný alebo meniteľný

pevný

meniteľný

Pevný

meniteľný

pevný

meniteľný

pevný

meniteľný

pevný alebo meniteľný

Rozchod koľají

 

Vozne spĺňajú TSI WAG () vrátane oddielu 7.1.2 a všetky podmienky stanovené v dodatku C

0

s nápravami

nemá sa používať

vozne

nemá sa používať ()

vozne PPV/PPW

(meniteľný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozkami

s podvozkami

1

2

s nápravami

vozne

vozne PPV/PPW

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozkami

s podvozkami

3

Iné vozne

4

s nápravami ()

vozne súvisiace s údržbou

iné vozne

vozne s osobitným číslovaním pre technické charakteristiky, neuvedené do prevádzky v rámci EÚ

s nápravami ()

4

8

s podvozkami ()

s podvozkami ()

8

 

 

 

 

 

 

 

Prvá číslicaDruhá číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prvá číslicaDruhá číslica

(1)   Nariadenie Komisie [TSI WAG, ako bola prijatá po revízii].

(2)   Pevný alebo meniteľný rozchod.

(3)   S výnimkou vozňov kategórie I (chladiace vozne s regulovanou teplotou), nemá sa používať v prípade nových vozidiel uvedených do prevádzky.

ČASŤ 7 –   KÓDY SPÔSOBILOSTI PRE MEDZINÁRODNÚ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRE ŤAHANÉ OSOBNÉ VOZIDLÁ (1. – 2. ČÍSLICA) 

Vnútroštátna doprava

TSI () a/alebo COTIF () a/alebo PPV/PPW

Vnútroštátna doprava alebo medzinárodná doprava na základe osobitnej dohody

TEN () a/alebo COTIF ()

PPV/PPW

Druhá číslicaPrvá číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

vozidlá na vnútroštátnu dopravu

neklimatizované vozidlá s pevným rozchodom (vrátane nákladných vozňov na prepravu automobilov)

neklimatizované vozidlá s meniteľným rozchodom (1435/1520)

nemá sa používať

neklimatizované vozidlá s meniteľným rozchodom (1435/1668)

historické vozidlá

nemá sa používať ()

vozidlá s pevným rozchodom

vozidlá s meniteľným rozchodom (1435/1520) výmenou podvozkov

vozidlá s meniteľným rozchodom s nápravami s meniteľným rozchodom (1435/1520)

6

služobné vozidlá

klimatizované vozidlá s pevným rozchodom

klimatizované vozidlá s meniteľným rozchodom (1435/1520)

služobné vozidlá

klimatizované vozidlá s meniteľným rozchodom (1435/1668)

vozne na prepravu automobilov

nemá sa používať ()

7

tlakotesné klimatizované vozidlá

nemá sa používať

nemá sa používať

tlakotesné klimatizované vozidlá s pevným rozchodom

nemá sa používať

ostatné vozidlá

nemá sa používať

nemá sa používať

nemá sa používať

nemá sa používať

(1)   Súlad s príslušnými TSI, pozri dodatok P, časť 5.

(2)   Vrátane vozidiel, ktoré podľa platných predpisov majú číslice uvedené v tejto tabuľke. COTIF: vozidlo v súlade s predpismi COTIF platnými v čase jeho uvedenia do prevádzky.

(3)   S výnimkou osobných vozňov s pevným rozchodom (56) a meniteľným rozchodom (66) už v prevádzke, nemá sa používať v prípade nových vozidiel.

ČASŤ 8 –   TYPY HNACÍCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL A JEDNOTIEK VO VLAKOVÝCH SÚPRAVÁCH V PEVNEJ ALEBO VOPRED URČENEJ ZOSTAVE (1. – 2. ČÍSLICA)

Prvou číslicou je „9“.

Ak druhá číslica uvádza typ hnacích koľajových vozidiel, toto kódovanie je povinné:Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Rôzne

1

Elektrický rušeň

2

Dieselový rušeň

3

Elektrická motorová jednotka (vysokorýchlostná) [motorový vozeň alebo prívesný vozeň]

4

Elektrická motorová jednotka (okrem vysokorýchlostnej) [motorový vozeň alebo prívesný vozeň]

5

Dieselová motorová jednotka [motorový vozeň alebo prívesný vozeň]

6

Prívesný vozeň zvláštneho určenia

7

Elektrický posunovací rušeň

8

Dieselový posunovací rušeň

9

Špeciálne vozidlo

ČASŤ 9 –   ŠTANDARDNÉ ČÍSELNÉ OZNAČENIE VOZŇOV (5. – 8. ČÍSLICA)

Časť 9 uvádza číselné označenie súvisiace s hlavnými technickými charakteristikami vozňov a je uverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registrujúcemu subjektu (ako sa uvádza v rozhodnutí 2007/756/ES) a posiela sa ERA. Nový kód sa môže používať, až keď ho zverejní ERA.

ČASŤ 10   KÓDY TECHNICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŤAHANÝCH OSOBNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (5. – 6. ČÍSLICA)

Časť 10 sa uverejňuje na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registrujúcemu subjektu (ako sa uvádza v rozhodnutí 2007/756/ES) a posiela sa ERA. Nový kód sa môže používať, až keď ho zverejní ERA.

ČASŤ 11 –   KÓDY TECHNICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL (6. – 8. ČÍSLICA)

Časť 11 sa uverejňuje na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registrujúcemu subjektu (ako sa uvádza v rozhodnutí 2007/756/ES) a posiela sa ERA. Nový kód sa môže používať, až keď ho zverejní ERA.

ČASŤ 12 –   PÍSMENOVÉ OZNAČENIE NÁKLADNÝCH VOZŇOV OKREM KĹBOVÝCH A ZLOŽENÝCH NÁKLADNÝCH VOZŇOV

Časť 12 sa uverejňuje na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registrujúcemu subjektu (ako sa uvádza v rozhodnutí 2007/756/ES) a posiela sa ERA. Nový kód sa môže používať, až keď ho zverejní ERA.

ČASŤ 13 –   PÍSMENOVÉ OZNAČENIE ŤAHANÝCH OSOBNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

Časť 13 sa uverejňuje na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registrujúcemu subjektu (ako sa uvádza v rozhodnutí 2007/756/ES) a posiela sa ERA. Nový kód sa môže používať, až keď ho zverejní ERA.( 1 ) Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/32/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 63).

( 2 ) Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/32/ES.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

( 4 ) Všetky nové vozidlá uvedené do prevádzky v rámci AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE by však mali dostať štandardný kód krajiny.

( 5 ) Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6.

( 6 ) Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 359, 18.12.2006, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 1.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 29.

( 10 ) Pre špeciálne vozidlá musí byť číslo jedinečné v danej krajine s prvou číslicou a 5 poslednými číslicami technických vlastností a sériovým číslom.

( 11 ) V prípade NMBS/SNCB sa môže naďalej používať jednotlivé zakrúžkované písmeno B.

( 12 ) Diakritické znaky sú „znaky prízvuku“, ako napríklad Ŕ, Ç, Ö, Č, Ž, Å atď. Špeciálne písmená ako napríklad Ø a Æ za A.

Top