Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007A1218(02)-20130701

Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

02007A1218(02) — SK — 01.07.2013 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DOHODA

medzi ►M1  Európskou úniou ◄ a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

(Ú. v. ES L 332 18.12.2007, s. 68)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DOHODA medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

  L 168

11

20.6.2013
▼B

DOHODA

medzi ►M1  Európskou úniou ◄ a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní vízEURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“, a

UKRAJINA,

ďalej len „zmluvné strany“,

S CIEĽOM ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi zmluvnými stranami a želajúc si rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja ekonomických, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov zjednodušením postupu pri vydávaní víz ukrajinským občanom,

ŽELAJÚC SI upraviť režim vzájomných ciest ukrajinských občanov a občanov členských štátov Európskej únie,

ZOHĽADŇUJÚC, že od 1. mája 2005 sú občania EÚ oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách na Ukrajinu, ktoré neprekračujú dĺžku 90 dní, alebo pri tranzite cez územie Ukrajiny,

UZNÁVAJÚC, že ak by Ukrajina opätovne zaviedla pre občanov EÚ vízovú povinnosť, uplatňovali by sa automaticky na základe reciprocity pre občanov EÚ rovnaké zjednodušenia, ktoré sú v súlade s dohodou priznané občanom Ukrajiny,

SO ZRETEĽOM NA akčný plán EÚ – Ukrajina, v ktorom sa stanovuje, že medzi EÚ a Ukrajinou sa začne konštruktívny dialóg o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi EÚ a Ukrajinou, so zreteľom na prípravu rokovaní o dohode o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, pričom sa zohľadňuje potreba pokroku pri prebiehajúcich rokovaniach o readmisnej dohode medzi ES a Ukrajinou,

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie postupu pri vydávaní víz by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii,

UZNÁVAJÚC zavedenie bezvízového režimu pre občanov Ukrajiny z dlhodobej perspektívy,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska a protokol o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody neplatia pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írsko,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

1.  Účelom tejto dohody je zjednodušenie postupu pri vydávaní víz pre občanov Ukrajiny na predpokladaný pobyt, ktorý počas 180 dní neprekročí 90 dní.

2.  Ak by Ukrajina opätovne zaviedla pre občanov EÚ alebo určité kategórie občanov EÚ vízovú povinnosť, uplatňovali by sa automaticky na základe reciprocity pre príslušných občanov EÚ rovnaké zjednodušenia, ktoré sú v súlade s touto dohodou priznané občanom Ukrajiny.

▼M1

Ukrajina môže znovu zaviesť vízovú povinnosť iba pre občanov alebo určité kategórie občanov všetkých členských štátov, a nie pre občanov alebo určité kategórie občanov jednotlivých členských štátov.

▼B

Článok 2

Všeobecné ustanovenie

1.  Zjednodušený postup pri vydávaní víz upravený v tejto dohode platí pre občanov Ukrajiny len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa právnych predpisov ►M1  Európskej únie ◄ alebo členských štátov alebo podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.  Na problematiku, ktorá nie je upravená v ustanoveniach tejto dohody, napríklad zamietnutie vydania víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie primeraných prostriedkov na živobytie, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahuje právny poriadok Ukrajiny alebo členských štátov, alebo ►M1  Európskej únie ◄ .

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a) „členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného kráľovstva;

b) „občan Európskej únie“ je štátny príslušník členského štátu, ako je vymedzený v písmene a);

c) „občan Ukrajiny“ je každá osoba, ktorá má ukrajinské štátne občianstvo;

d) „vízum“ je oprávnenie vydané členským štátom alebo rozhodnutie prijaté týmto štátom, ktoré sa vyžaduje na:

 vstup kvôli zamýšľanému pobytu v tomto členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, ktorý nepresahuje spolu 90 dní,

 vstup na účely tranzitu cez územie tohto členského štátu alebo viacerých členských štátov;

e) „osoba s legálnym pobytom“ je občan Ukrajiny, ktorý má oprávnenie alebo povolenie na základe právnych predpisov ►M1  Európskej únie ◄ alebo vnútroštátnych právnych predpisov na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Sprievodné doklady potvrdzujúce účel cesty

1.  Uvedené doklady sú postačujúce na doloženie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany pre uvedené kategórie občanov Ukrajiny:

a) pre členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu:

 list ukrajinského orgánu potvrdzujúci fakt, že žiadateľ je členom delegácie, ktorá cestuje na územie druhej zmluvnej strany na účely účasti na uvedených udalostiach, s priloženou kópiou oficiálnej pozvánky;

b) pre podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií:

 písomná žiadosť hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, úradu alebo pobočiek takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych a miestnych orgánov členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií na území členských štátov;

▼M1

c) pre vodičov vozidiel registrovaných na Ukrajine, poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí pôsobia na území členských štátov:

 písomná žiadosť národného združenia dopravcov Ukrajiny poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu, trvania, cieľa (cieľov) cesty a frekvencie ciest;

▼B

d) pre členov vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov:

 písomná žiadosť príslušnej železničnej spoločnosti Ukrajiny s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

▼M1

e) pre novinárov a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov:

 certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou alebo zamestnávateľom žiadateľa, preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce alebo preukazujúci, že daná osoba je členom technického personálu, ktorý novinára pracovne sprevádza;

▼B

f) pre účastníkov vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

 písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

g) pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít:

 písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, fakulty alebo školy alebo študentský preukaz alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

h) pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich profesionálny sprievod:

 písomná žiadosť od hostiteľskej organizácie: príslušných orgánov, národných športových federácií a národných olympijských výborov členských štátov;

▼M1

i) pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi:

 písomná žiadosť príslušného riadiaceho pracovníka/starostu týchto miest alebo iných obecných subjektov;

j) pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členského štátu alebo občanov Európskej únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi:

 písomná žiadosť od hostiteľskej osoby;

▼B

k) pre blízkych navštevujúcich pohrebné obrady:

 úradný doklad potvrdzujúci úmrtie, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným;

l) pre návštevníkov vojenských a civilných cintorínov:

 úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným;

▼M1

m) pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

 úradný doklad zdravotného zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení a potrebu, aby bola osoba sprevádzaná, a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

▼M1

n) pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

 písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou, potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti a osvedčenie od príslušného registra o zriadení takejto organizácie vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

o) pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov:

 písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že príslušná osoba sa zúčastňuje na tomto podujatí;

p) pre predstaviteľov náboženských spoločenstiev:

 písomná žiadosť náboženského spoločenstva registrovaného na Ukrajine s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

q) pre účastníkov oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce Európskej únie, napr. v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva:

 písomná žiadosť od hostiteľskej organizácie.

▼B

2.  Podľa odseku 1 tohto článku písomná žiadosť obsahuje tieto údaje:

a) v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo preukazu totožnosti, čas a účel cesty, počet vstupov a mená maloletých detí cestujúcich spolu s pozvanou osobou;

b) v prípade pozývajúcej osoby: meno a priezvisko a adresu alebo

c) v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celé meno a adresu a

 meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak žiadosť vydala organizácia,

 registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba, spoločnosť, úrad alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti so sídlom na území členského štátu.

3.  Pre kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz vydávajú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov členských štátov.

Článok 5

Vydávanie viacnásobných vstupných víz

▼M1

1.  Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú viacnásobné vstupné víza platné päť rokov pre tieto kategórie osôb:

a) členom národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, štátnym a regionálnym prokurátorom a ich zástupcom, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody, počas výkonu ich funkcie;

b) stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;

c) manželským partnerom a deťom (vrátane adoptovaných) mladším ako 21 rokov alebo nezaopatreným deťom a rodičom (vrátane opatrovníkov), ktorí navštevujú občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členských štátov alebo občanov Európskej únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi;

d) podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

e) novinárom a technickému personálu pracovne sprevádzajúcemu novinárov.

Odchylne od prvého pododseku, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť viacnásobných vstupných víz sa obmedzí iba na toto obdobie, predovšetkým ak:

 funkčné obdobie v prípade osôb uvedených v písmene a),

 v prípade osôb uvedených v písmene b) obdobie, počas ktorého sú v postavení stáleho člena oficiálnej delegácie,

 v prípade osôb uvedených v písmene c) lehota platnosti povolenia na legálny pobyt občanov Ukrajiny s legálnym pobytom v Európskej únii,

 v prípade osôb uvedených v písmene d) obdobie, počas ktorého sú v postavení zástupcu obchodných organizácií, alebo ak platnosť pracovnej zmluvy

 pracovná zmluva v prípade osôb uvedených v písmene e)

je kratšie (kratšia) ako päť rokov.

2.  Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú viacnásobné vstupné víza platné jeden rok nasledujúcim kategóriám osôb, ktorým počas predchádzajúceho roku bolo udelené aspoň jedno vízum, ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte:

a) vodičom vozidiel registrovaných na Ukrajine, poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, pôsobiacich na území členských štátov;

b) členom vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov;

c) účastníkom vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

d) účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich profesionálnemu sprievodu;

e) účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi;

f) zástupcom organizácií občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

g) účastníkom oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce Európskej únie, napr. v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva;

h) študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacieho školenia, vrátane ciest v rámci výmenných programov;

i) predstaviteľom náboženských spoločenstiev;

j) príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov;

k) osobám, ktoré cestujú pravidelne zo zdravotných dôvodov a osobám, ktoré ich musia sprevádzať.

Odchylne od prvého pododseku, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť viacnásobných vstupných víz sa obmedzí iba na toto obdobie.

3.  Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú viacnásobné vstupné víza platné najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné viacnásobné vstupné víza v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, pričom v takom prípade sa platnosť viacnásobných vstupných víz obmedzí iba na toto obdobie.

▼B

4.  Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov neprekročí 90 dní počas 180 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.  Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum pre ukrajinských občanov je 35 EUR. Výška tohto poplatku sa môže preskúmať v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

2.  Ak by Ukrajina opätovne zaviedla vízovú povinnosť pre občanov EÚ, poplatok za udelenie víza účtovaný Ukrajinou nebude vyšší ako 35 EUR alebo ako dohodnutá suma, pokiaľ je poplatok preskúmaný v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

▼M1

3.  Členské štáty môžu za vybavenie víza účtovať poplatok vo výške 70 EUR v prípadoch, ak žiadateľ na základe vzdialenosti medzi jeho miestom pobytu a miestom, v ktorom podal žiadosť, požiadal, aby sa o jeho žiadosti rozhodlo do troch dní od jej podania a konzulát súhlasil, že do troch dní rozhodne.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

▼B

a) blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane adoptovaných detí), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členských štátov ►M1  alebo občania Európskej únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi ◄ ;

b) členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;

c) členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

d) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

e) zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;

f) osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na účely účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;

g) účastníci medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;

h) účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

i) účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami ►M1  a inými obecnými subjektmi ◄ ;

j) novinári ►M1  a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov ◄ ;

k) dôchodcovia;

l) vodiči vozidiel registrovaných na Ukrajine, poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, pôsobiaci na území členských štátov;

m) členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov;

n) deti vo veku do 18 rokov a nezaopatrené deti vo veku do 21 rokov;

▼M1

o) predstavitelia náboženských spoločenstiev;

p) príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov;

q) osoby vo veku do 25 rokov (vrátane) zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie;

r) zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

s) účastníci oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce Európskej únie, napr. v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj v prípade, ak je účelom cesty tranzit.

5.  Ak členský štát pri vydávaní víz spolupracuje s externým poskytovateľom služieb, tento externý poskytovateľ služieb si môže účtovať poplatok za služby. Tento poplatok bude primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri plnení jeho úloh, a neprekročí sumu 30 EUR. Členský štát zachová možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať svoje žiadosti priamo na konzuláte. Ak sa vyžaduje podávanie žiadostí na osobnom stretnutí, takéto stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov odo dňa, kedy bolo o takúto schôdzku požiadané.

▼B

Článok 7

Lehota na spracovanie žiadostí o víza

1.  Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov rozhodnú o žiadosti o vydanie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných na vydanie víza.

2.  Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.  Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Európskej únie a Ukrajiny, ktorí stratili doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Ukrajiny alebo členských štátov odcudzené, môžu opustiť územie bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich na prekročenie hraníc a vydaných diplomatickou misiou alebo konzulárnym miestom členských štátov alebo Ukrajiny.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch

Občanom Ukrajiny, ktorí nemôžu opustiť územie členských štátov v lehote stanovenej vo víze z dôvodu force majeure, sa platnosť víza bezplatne predĺži v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskom štáte o čas, ktorý je potrebný na ich návrat do štátu trvalého pobytu.

Článok 10

▼M1

Diplomatické a služobné pasy

▼B

1.  Občania Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto územím bez víz.

▼M1

2.  Občania Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi platných biometrických služobných pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto územím bez víz.

▼B

►M1  3. ◄   Osoby uvedené ►M1  v odsekoch 1 a 2 ◄ tohto článku sa môžu zdržiavať na území členských štátov najviac 90 dní počas 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a nariadení týkajúcich sa národnej bezpečnosti členských štátov a s výhradou pravidiel EÚ týkajúcich sa víz s obmedzenou územnou platnosťou majú občania Ukrajiny rovnaké právo cestovať po území členských štátov ako občania Európskej únie.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.  Zmluvné strany vytvoria spoločný výbor expertov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov ►M1  Únie ◄ a Ukrajiny. ►M1  Európsku úniu ◄ zastupuje ►M1  Európska komisia ◄ , ktorej pomáhajú experti z členských štátov.

2.  Výbor plní najmä tieto úlohy:

a) monitoruje vykonávanie tejto dohody;

b) navrhuje zmeny alebo doplnenia k tejto dohode;

c) urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.  Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k bilaterálnym dohodámmedzi členskými štátmi a Ukrajinou

►M1  1. ◄   Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dojednaní uzatvorených medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy aj v tejto dohode.

▼M1

2.  Ustanovenia bilaterálnych dohôd alebo dojednania medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou, ktoré boli uzatvorené pred tým, než táto dohoda nadobudla platnosť a ktorými sa ustanovuje oslobodenie od vízovej povinnosti pre držiteľov nebiometrických služobných pasov, sa budú aj naďalej uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných členských štátov alebo Ukrajiny vypovedať tieto bilaterálne dohody alebo dojednania alebo pozastaviť ich platnosť.

▼B

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.  Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade s príslušnými postupmi. Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

2.  Odchylne od odseku 1 tohto článku táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb, ak tento deň nastane po dni stanovenom podľa odseku 1 tohto článku.

3.  Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.  Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť po tom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie postupov nevyhnutných na tento účel.

5.  Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu o tom, že dôvody na pozastavenie pominuli.

6.  Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní po dni tohto oznámenia.

V Luxemburgu osemnásteho júna dvetisícsedem v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

signatory

signatory

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

signatory

PROTOKOL K DOHODE O ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH, KTORÉ NEUPLATŇUJÚ SCHENGENSKÉ ACQUIS V PLNOM ROZSAHU

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale nevydávajú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, vydávajú vnútroštátne víza, ktorých platnosť je obmedzená na ich územie.

Tieto členské štáty môžu jednostranne uznať schengenské víza a povolenia na pobyt na účely tranzitu cez ich územie v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O VYDÁVANÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ Z DÔVODU NÁVŠTEVY VOJENSKÝCH A CIVILNÝCH CINTORÍNOV

Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov spravidla vydajú krátkodobé víza na obdobie do 14 dní pre osoby navštevujúce vojenské a civilné cintoríny.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda neplatí pre postupy pri vydávaní víz diplomatickými misiami a konzulárnymi miestami Dánskeho kráľovstva.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby príslušné orgány Dánska a Ukrajiny bezodkladne uzatvorili bilaterálnu dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní víz za podobných podmienok, ako boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ÍRSKA

Zmluvné strany uznávajú, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Ukrajiny uzatvorili bilaterálne dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom najmä na základe Dohody z 18. mája 1999, ktorá sa týka pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu a Ukrajiny bezodkladne uzatvorili bilaterálne dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz za podobných podmienok, ako boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou.

VYHLÁSENIE KOMISIE O ODÔVODNENÍ ROZHODNUTIA O ZAMIETNUTÍ VÍZA

Uznávajúc dôležitosť transparentnosti pre žiadateľov o víza, Európska komisia pripomína, že návrh právneho predpisu o prepracovanie Spoločných konzulárnych pokynov pre víza pre diplomatické misie a konzulárne miesta bol prijatý 19. júla 2006 a stanovuje vypracovanie odôvodnení rozhodnutí o zamietnutí víza a možnosti odvolania sa.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O PRÍSTUPE ŽIADATEĽOV O VÍZA A O HARMONIZÁCII INFORMÁCIÍ O POSTUPOCH PRI VYDÁVANÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADOV, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ SPOLU SO ŽIADOSŤOU O KRÁTKODOBÉ VÍZA

Uznávajúc dôležitosť transparentnosti pre žiadateľov o víza, Európske spoločenstvo pripomína, že návrh právneho predpisu o prepracovanie Spoločných konzulárnych pokynov pre víza pre diplomatické misie a konzulárne miesta bol Európskou komisiou prijatý 19. júla 2006 a stanovuje vypracovanie podmienok prístupu žiadateľov o víza do diplomatických misií a konzulárnych miest členských štátov.

Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť žiadateľom o víza, Európske spoločenstvo je toho názoru, že by sa mali prijať potrebné opatrenia:

 Vo všeobecnosti by sa pre žiadateľov o víza mali vypracovať základné informácie o postupoch a podmienkach podávania žiadostí o víza a o platnosti vydávaných víz.

 Európske spoločenstvo vypracuje zoznam minimálnych požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadateľom Ukrajiny poskytovali zrozumiteľné a jednotné základné informácie a aby sa od nich vyžadovali v zásade rovnaké doklady.

Vyššie uvedené informácie sa budú rozširovať širokej verejnosti (prostredníctvom informačných tabúľ konzulátov, letákov, internetových stránok atď.).

Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov poskytnú informácie o existujúcich možnostiach zjednodušenia postupu pri vydávaní krátkodobých víz v jednotlivých prípadoch podľa schengenského acquis.

NÁVRH POLITICKÉHO VYHLÁSENIA O MALOM POHRANIČNOM STYKU

VYHLÁSENIE POĽSKA, MAĎARSKA, SLOVENSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA

Maďarská republika, Poľská republika, Slovenská republika, ako aj Rumunsko odo dňa pristúpenia k EÚ vyhlasujú ich ochotu začať rokovania o bilaterálnych dohodách s Ukrajinou na účely zavedenia malého pohraničného styku zavedeného nariadením ES prijatým 5. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa mení a dopĺňa Schengenský dohovor.

Top