EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1950-20130216

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 1950/2006 z 13. decembra 2006 , ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch, zavádza zoznam látok nevyhnutných na liečbu zvierat čeľade koňovitých a látok prinášajúcich väčší klinický prospech (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1950/2013-02-16

2006R1950 — SK — 16.02.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1950/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch, zavádza zoznam látok nevyhnutných na liečbu zvierat čeľade koňovitých a látok prinášajúcich väčší klinický prospech

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 367, 22.12.2006, p.33)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 122/2013 z 12. februára 2013,

  L 42

1

13.2.2013
▼B

▼M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1950/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch, zavádza zoznam látok nevyhnutných na liečbu zvierat čeľade koňovitých a látok prinášajúcich väčší klinický prospech

▼B

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch ( 1 ), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Žiaden veterinárny liek nemožno uviesť na trh členského štátu bez povolenia príslušných orgánov členského štátu v súlade so smernicou 2001/82/ES alebo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky ( 2 ).

(2)

Veterinárne lieky pre zvieratá využívané v potravinárskom priemysle vrátane zvierat z čeľade koňovitých (Equidae) možno povoliť len za podmienok, ktoré garantujú, že vyrobené potraviny neohrozia zdravie spotrebiteľov, pokiaľ ide o rezíduá takýchto liekov v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu ( 3 ).

(3)

Z dôvodov uvedených v oznámení Komisie o dostupnosti veterinárnych liekov ( 4 ), predloženom Rade a Európskemu Parlamentu sa postupne znižuje množstvo dostupných veterinárnych liekov, predovšetkým pre zvieratá využívané v potravinárskom priemysle.

(4)

Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné rozširovanie terapií sú potrebné na naplnenie potrieb zdravotnej starostllivosti o zvieratá a dobrých životných podmienok zvierat, ako sú zvieratá čeľade koňovitých (Equidae), bez porušenia vysokého štandardu ochrany spotrebiteľa.

(5)

Odchylne od smernice 2001/82/ES môžu byť zvieratám z čeľade koňovité, ktoré sú určené na zabitie na účely ľudskej spotreby, podávané látky nevyhnutné na ich liečbu, ďalej len „základné látky“, ktoré sú dôvodom ochrannej lehoty počas minimálne šiestich mesiacov.

(6)

Na účely tejto odchylky by mal byť zriadený zoznam základných látok. Látku možno do zoznamu pridať len vo výnimočných podmienkach, ak neexistuje povolená uspokojujúca alternatívna liečba pre terapeutickú indikáciu a ak by zamietnutie liečby spôsobilo zvieraťu zbytočné trápenie.

(7)

Špecifické podmienky ochorenia alebo zootechnické účely môžu vyžadovať výber dostupných látok potrebných na zvládnutie rozdielnych potrieb súvisiacich s vekom a využiteľnosťou zvierat čeľade koňovitých.

(8)

Keďže na základe smernice 2001/82/ES látky uvedené v prílohách I, II alebo III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90, ktoré nie sú povolené v produktoch určených pre zvieratá čeľade koňovitých, môžu byť za istých podmienok použité na liečbu zvierat čeľade koňovitých, tieto látky by nemali byť uvedené v zozname základných látok. Okrem toho by do zoznamu nemala byť zaradená žiadna látka z prílohy IV k nariadeniu (EHS) č. 2377/90. Zaradenie látky do príloh I až IV k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 vylučuje jej použitie ako základnej látky na účely tohto nariadenia.

(9)

Je potrebné zabezpečiť primeraný dohľad nad zvieratami čeľade koňovitých liečených základnými látkami. Z dôvodu zachovania zdravia spotrebiteľa je potrebné zaviesť kontrolné mechanizmy stanovené v rozhodnutí Komisie 93/623/EHS z 20. októbra 1993 o zavedení identifikačného sprievodného dokladu (pasu) pre registrované kone ( 5 ) a v rozhodnutí Komisie 2000/68/ES z 22. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/623/EHS a ustanovuje identifikácia plemenných a úžitkových koňovitých ( 6 ).

(10)

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby akákoľvek zmena a doplnenie zoznamu základných látok podliehalo harmonizovanému vedeckému hodnoteniu Európskej agentúrej pre lieky zavedenej nariadením (ES) č. 726/2004. Navyše členské štáty a združenia veterinárnych odborníkov, ktoré požiadali o pozmenenie tohto zoznamu, by mali dostatočne zdôvodniť svoju požiadavku a predložiť relevantné vedecké údaje.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade s názorom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M1

Článok 1

Zoznam látok nevyhnutných na liečbu zvierat čeľade koňovitých (ďalej len „základné látky“), ako aj látok, ktoré prinášajú väčší klinický prospech v porovnaní s inými možnosťami liečby zvierat čeľade koňovitých (ďalej len „látky prinášajúce väčší klinický prospech“), použiteľných odchylne od článku 11 smernice 2001/82/ES, je stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

▼B

Článok 2

Základné látky možno použiť v prípade špecifických chorôb, potreby liečby alebo na zootechnické účely špecifikované v prílohe, keď žiadne z liečiv povolených pre čeľaď koňovitých alebo uvedených v článku 11 smernice 2001/82/ES nedosahuje rovnako uspokojivé výsledky z hľadiska úspešnej liečby zvieraťa, zabránenia zbytočnému trápeniu či zabezpečenia ochrany ošetrovateľa.

▼M1

Látky prinášajúce väčší klinický prospech sa môžu používať v prípade osobitných chorôb, požiadaviek na liečbu alebo zootechnických účelov uvedených v prílohe, ak v porovnaní s inými liekmi schválenými pre zvieratá čeľade koňovitých alebo uvedenými v článku 11 smernice 2001/82/ES prinášajú klinicky významnú výhodu vďaka lepšej účinnosti alebo bezpečnosti, alebo zásadnému prínosu pre liečbu.

Na účely prvého a druhého pododseku sa zvažujú alternatívy uvedené v prílohe.

Článok 3

1.  Základné látky a látky prinášajúce väčší klinický prospech možno použiť len v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 2001/82/ES.

2.  Podrobnosti liečby základnými látkami sa zaznamenávajú v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele IX identifikačného sprievodného dokladu pre zvieratá čeľade koňovitých stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 504/2008 ( 7 ).

Článok 4

Látka, ktorá je zaradená do jedného zo zoznamov v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 ( 8 ) alebo ktorej použitie je v prípade zvierat čeľade koňovitých zakázané podľa právnych predpisov Únie, sa už nesmie používať na účely tohto nariadenia.

▼B

Článok 5

1.  Na požiadanie Komisie Európska agentúra pre lieky zaistí, aby Výbor pre lieky na veterinárne použitie vykonal vedecké hodnotenie každého návrhu zmeny a doplnenia zoznamu uvedeného v prílohe.

Európska agentúra pre lieky poskytne Komisii stanovisko o vedeckej opodstatnenosti doplnenia v lehote 210 dní od doručenia žiadosti.

V prípade potreby je možné obrátiť sa na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

▼M1

2.  Ak členské štáty alebo profesijné veterinárne združenia požiadajú Komisiu o vykonanie zmeny v zozname uvedenom v prílohe, musia svoju žiadosť náležite zdôvodniť a priložiť všetky príslušné vedecké údaje, ktoré majú k dispozícii.

▼B

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po dni uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

Zoznam látok nevyhnutných na liečbu zvierat čeľade koňovitých a látok prinášajúcich väčší klinický prospech v porovnaní s inými možnosťami liečby zvierat čeľade koňovitých

Ochranná lehota pre každú látku uvedenú v tomto zozname je 6 mesiacov.Indikácia

Účinná látka

Odôvodnenie a vysvetlenie použitia

Anestetiká, analgetiká a látky používané v súvislosti s anestéziou

Upokojenie a premedikácia

(a antagonizmus)

acerpromazín

Účel: premedikácia pred celkovou anestéziou, mierne upokojenie.

Identifikácia alternatív: detomidín, romifidín, xylazín, diazepam, midazolam.

Diskusia k špecifickým výhodám: ukázalo sa, že acerpromazín znižuje riziko smrti spôsobenej anestéziou. Spôsob účinku (na limbický systém) a výnimočnú schopnosť upokojenia nie je možné dosiahnuť agonistickými sedatívami alfa-2 (detomidín, romifidín a xylazín) alebo benzodiazepínmi (diazepam, midazolam).

atipamezol

Účel: antagonista adenoreceptora α-2 používaný na reverziu účinku agonistov α-2.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: použitie iba u hypersenzitívnych jedincov a pri predávkovaní. Pohotovostný liek. Používaný hlavne v prípadoch respiračnej depresie.

diazepam

Účel: premedikácia a indukcia anestézie. Mierne (benzodiazepín) upokojenie s minimálnymi vedľajšími účinkami na kardiovaskulárny a respiračný systém. Antikonvulzívum, nevyhnutné pri liečbe záchvatov.

Identifikácia alternatív: acepromazín, detomidín, romifidín, xylazín, midazolam, primidón, fenytoín.

Diskusia k špecifickým výhodám: v štandardoch modernej medicíny je nevyhnutnou súčasťou anestéziologických indukčných protokolov s veľmi dobrými skúsenosťami u zvierat čeľade koňovitých. Pri použití s ketamínom na indukciu anestézie spôsobuje uvoľnenie nevyhnutné na hladkú indukciu a intubáciu. Spôsob účinku (pôsobí na GABA receptor) a výnimočnú schopnosť upokojenia bez kardiorespiračných depresií nie je možné dosiahnuť agonistickými sedatívami alfa-2 (detomidín, romifidín a xylazín) alebo acerpromazínom.

flumazenil

Účel: intravenózny reverzný činiteľ pre benzodiazepíny. Reverzia účinku benzodiazepínu pri zotavovaní z techník celkovej intravenóznej anestézie.

Identifikácia alternatív: sarmazenil.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku než v prípade sarmazenilu, ktorý zabezpečuje ďalšie spôsoby reverzie účinku benzodiazepínu v závere aplikácie techník celkovej intravenóznej anestézie. Sarmazenil je parciálny inverzný agonista receptorov benzodiazepínu, kým flumazenil je antagonista kompetitívne inhibujúci väzobné miesto benzodiazepínu na GABA receptore.

midazolam

Účel: premedikácia a indukcia anestézie. Mierne (benzodiazepín) upokojenie s minimálnymi vedľajšími účinkami na kardiovaskulárny a respiračný systém. Antikonvulzívum na liečbu záchvatov predovšetkým u dospelých koní s ochorením tetanus.

Identifikácia alternatív: acepromazín, detomidín, romifidín, xylazín, diazepam, primidón, fenytoín.

Diskusia k špecifickým výhodám: podobný diazepamu, ale rozpustný vo vode, a preto vhodný na intravenóznu injekciu a nevyhnutný na intravenóznu infúziu v kombinácii s anestetikami. Pôsobenie kratšie ako pri diazepame. Pre žriebätá je vhodnejší ako diazepam.

Antikolvulzívum, na liečbu záchvatov predovšetkým u dospelých koní s ochorením tetanus – pri viacdennom používaní je vzhľadom na rozpustnosť vo vode vhodnejší ako diazepam.

Pri použití s ketamínom na indukciu anestézie spôsobuje uvoľnenie nevyhnutné na hladkú indukciu a intubáciu.

Spôsob účinku (pôsobí na GABA receptor) a výnimočnú schopnosť upokojenia bez kardiorespiračných depresií nie je možné dosiahnuť agonistickými sedatívami alfa-2 (detomidín, romifidín a xylazín) alebo acerpromazínom.

naloxón

Účel: antidotum opiátov, pohotovostný liek.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

propofol

Účel: intravenózne anestetikum. Indukcia anestézie u žriebät.

Identifikácia alternatív: sevoflurán alebo izoflurán.

Diskusia k špecifickým výhodám: injekčne podávané anestetikum rýchlo odbúrateľné z organizmu. Najnovšie správy vykazujú výrazné zlepšenie kardiovaskulárnej stability a kvality zotavenia v porovnaní s inhalačnými anestetikami.

sarmazenil

Účel: antagonista benzodiazepínu.

Identifikácia alternatív: flumazenil.

Diskusia k špecifickým výhodám: čistá reverzia benzodiazepínovej sedácie vyžadovanej po infúzii počas celkovej intravenóznej anestézie. V porovnaní s inými látkami, ktoré by bolo možné zaradiť do zoznamu základných látok, existuje najviac klinických skúseností v súvislosti so sarmazenilom.

tiletamín

Účel: disociačné anestetikum podobné ketamínu používané najmä pri anestézii v teréne. Používa sa v kombinácii so zolazepamom.

Identifikácia alternatív: ketamín.

Diskusia k špecifickým výhodám: použitie v kombinácii so zolazepamom je nevyhnutné v prípadoch, keď nie je prístup k inhalačnej anestézii, ako napríklad pri anestézii v teréne. Kombinácia je nevyhnutná aj v prípadoch, keď anestézia prostredníctvom kombinácií s ketamínom pôsobí príliš krátko. Typickým príkladom použitia je kastrácia, laryngotómia, periosteálne odstránenie žily, excízia cysty alebo hrče, korekcia tvárových fraktúr, aplikácia sadrového odliatku a náprava pupočnej hernie.

zolazepam

Účel: benzodiazepínová trankvilizácia určená na použitie najmä pri anestézii v teréne v kombinácii s tiletamínom.

Identifikácia alternatív: diazepam alebo midazolam.

Diskusia k špecifickým výhodám: benzodiazepínový trankvilizér s dlhšou účinnosťou ako diazepam alebo midazolam. Používanie v kombinácii s tiletamínom je nevyhnutnév prípadoch, keď nie je prístup k inhalačnej anestézii, ako napríklad pri anestézii v teréne. Kombinácia je nevyhnutná v prípadoch, keď anestézia prostredníctvom kombinácií s ketamínom pôsobí príliš krátko. Typickým príkladom použitia je kastrácia, laryngotómia, periosteálne odstránenie žily, excízia cysty alebo hrče, korekcia tvárových fraktúr, aplikácia sadrového odliatku a náprava pupočnej hernie.

Hypotenzia alebo respiračná stimulácia počas anestézie

dobutamín

Účel: liečba hypotenzie počas anestézie.

Identifikácia alternatív: dopamín.

Diskusia k špecifickým výhodám: pozitívna inotropná terapia pravdepodobne viac používaná ako dopamín, avšak preferencie sa líšia. U koní sa počas anestézie zvyčajne vyskytne hypotenzia a ukázalo sa, že zachovanie normálneho krvného tlaku prispieva k zníženiu výskytu závažnej pooperačnej rabdomyolýzy. Dobutamín je neoceniteľný počas volatilnej anestézie u koní.

dopamín

Účel: liečba hypotenzie počas anestézie.

Identifikácia alternatív: dobutamín.

Diskusia k špecifickým výhodám: dopamín je potrebné aplikovať u koní, ktoré nereagujú na dobutamín. U žriebät sa preferuje použitie dopamínu pred dobutamínom. Okrem toho sa používa pri liečbe intraoperačných bradydysrytmií, ktoré sú odolné voči atropínu.

efedrín

Účel: liečba hypotenzie počas anestézie.

Identifikácia alternatív: dopamín, dobutamín.

Diskusia k špecifickým výhodám: vyžaduje sa v prípadoch, keď sú dopamín a dobutamín neúčinné. Jedinečné sympatikomimetikum, ktoré sa štruktúrou podobá adrenalínu. V prípade zvierat čeľade koňovitých nie je možné využiť pôsobenie katecholamínov na špecifické receptory v tele bez toho, aby sa pritom použilo viacero katecholamínov, z ktorých každý pôsobí na iný receptorový profil. Preto sa efedrín, ktorý spôsobuje uvoľňovanie noradrenalínu v nervových zakončeniach a tým zvyšuje kontraktilitu srdcového svalu a zmierňuje hypotenziu, používa v prípadoch, keď sú dobutamín a dopamín neúčinné. Efedrín účinkuje niekoľko minút až hodín a jeho účinok nastupuje po jednej intravenóznej injekcii, zatiaľ čo dobutamín a dopamín účinkujú iba niekoľko sekúnd alebo minút a je potrebné ich podávať infúziou.

glykopyrolát

Účel: prevencia bradykardie. Anticholinergikum. Anticholinergiká sú základnou liečbou na prevenciu parasympatických účinkov ako napr. bradykardia a sú bežnými komponentmi používanými v očnej chirurgii a v chirurgii dýchacích ciest.

Identifikácia alternatív: atropín.

Diskusia k špecifickým výhodám: glykopyrolát má obmedzený centrálny účinok a pre kone pri vedomí (pred anestéziou a po nej) je vhodnejší ako atropín.

noradrenalín (norepinefrín)

Účel: kardiovaskulárne zlyhanie. Infúzia pri liečbe kardiovaskulárneho zlyhania u žriebät.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: profil katecholamínového receptora zvieraťa reaguje práve na lieky pôsobiace na rôznych miestach. Preto sa na dosiahnutie presného účinku používa škála katecholamínov pôsobiacich viac-menejvýhradne na rôzne typy adrenergných receptorov. Noradrenalín pôsobí primárne na receptory alfa-1 na účely vazokonstrikcie arteriol, čím zvyšuje krvný tlak a zachováva centrálny obeh. U žriebät je noradrenalín zvyčajne jediným účinným katecholamínom pri liečbe hypotenzie.

Analgézia

buprenorfín

Účel: analgetikum používané so sedatívami na obmedzenie pohybu.

Identifikácia alternatív: butorfanol, fentanyl, morfín a petidín.

Diskusia k špecifickým výhodám: parciálne μ-agonistické opiátové analgetikum. Aktivácia μ-receptorov prináša lepšiu analgéziu ako v prípade opioidných κ-agonistov, akým je napríklad butorfanol. Analgetikum s dlhodobou účinnosťou. Vzhľadom na jeho vlastnosti parciálneho agonistu má obmedzené návykové vlastnosti a vlastnosti respiratórneho depresíva. Opiáty s dlhodobým a krátkodobym účinkom majú odlišné indikácie, a preto existuje nutnosť výberu z viac ako jednej alternatívnej látky.

fentanyl

Účel: analgézia.

Identifikácia alternatív: butorfanol, buprenorfín, morfín a petidín.

Diskusia k špecifickým výhodám: opioidný μ-agonista. Aktivácia μ-receptorov prináša lepšiu analgéziu ako v prípade opioidných κ-agonistov, akým je napríklad butorfanol. Pôsobí veľmi krátko následkom rýchlej metabolizácie a vylúčenia. Fentanyl je jediný opiát používaný u koní, ktorý je vhodný na podávanie infúziou a náplasťou. Vysoko účinný pri tlmení bolesti.

morfín

Účel: analgézia.

Identifikácia alternatív: butorfanol, buprenorfín, petidín a fentanyl.

Diskusia k špecifickým výhodám: plne μ-agonistické opiátové analgetikum. Aktivácia μ-receptorov prináša najúčinnejšiu analgéziu. Používa sa so sedatívami na obmedzenie pohybu, používa sa na epidurálnu anestéziu. Analgetikum so stredne dlhou účinnosťou. Morfín je μ-opioididný agonista s najvhodnejšími rozpustnými vlastnosťami na epidurálne podávanie. Spôsobuje dlhodobú analgéziu s minimálnymi systémovými účinkami pri tomto použití. Táto technika je široko používaná v modernej veterinárnej medicíne na liečbu silnej predoperačnej a chronickej bolesti.

petidín

Účel: analgézia.

Identifikácia alternatív: butorfanol, buprenorfín, morfín a fentanyl.

Diskusia k špecifickým výhodám: μ-agonistické opiátové analgetikum asi 10-krát slabšie než morfín. Krátko pôsobiaci opiát, ktorý sa osvedčil pri liečbe spastickej koliky u koní. Jediný opiát so spasmolytickými vlastnosťami. Vyššia sedácia a menší potenciál podráždenia ako u iných opiátov podávaných koňom.

Svalové relaxanciá a príbuzné látky

atrakurium

Účel: svalová relaxácia počas anestézie.

Identifikácia alternatív: guaifenezín.

Diskusia k špecifickým výhodám: nedepolarizujúci neuromuskulárny blokátor. Neuromuskulárne blokátory sa používajú predovšetkým v očnej a vnútornej abdominálnej chirurgii. Na reverziu sa vyžaduje edrofónium. Pre atrakurium a edrofónium existujú najrozsiahlejšie podporné klinické údaje.

edrofónium

Účel: reverzia svalovej relaxácie spôsobenej atrakuriom.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: inhibítor cholinesterázy nevyhnutný na reverziu neuromuskulárnej blokády. Edrofónium má zo všetkých inhibítorov cholinesterázy podávaných koňom najmenej vedľajších účinkov.

guaifenezín

Účel: svalová relaxácia počas anestézie.

Identifikácia alternatív: atrakurium.

Diskusia k špecifickým výhodám: je nevyhnutnou alternatívou k liečbe činidlami α-2/ketamínom u koní, kde činidlá α-2 a ketamín boli u koní kontraindikované ako neúčinné alebo sa u koní vyskytli nepriaznivé účinky počas predchádzajúceho podávania. Neoceniteľný v kombinácii s ketamínom a činidlami α-2 pri značne bezpečnej anestézii v teréne, pre ktorú zatiaľ nebola vyvinutá žiadna efektívna alternatíva intravenóznej techniky.

Inhalačné anestetiká

sevoflurán

Účel: inhalačná anestézia pre kone so zlomeninami končatín a inými ortopedickými úrazmi a indukcia anestézie u žriebät pomocou anestetickej masky.

Identifikácia alternatív: izoflurán.

Diskusia k špecifickým výhodám: sevoflurán je volatilné anestetikum so slabou metabolizáciou a rýchlym vylúčením. Napriek tomu, že je pre izoflurán v EÚ stanovená MRL (maximálna hladina rezíduí), nie je izoflurán vhodný vo všetkých prípadoch anestézie u zvierat čeľade koňovitých vzhľadom na to, že pri prebúdzaní môže spôsobiť také podráždenie, že by si kôň mohol zlomiť nohu. Sevoflurán je nevyhnutný pri určitých operáciách zvierat čeľade koňovitých, v ktorých je zásadne dôležité hladké prebúdzanie, keďže sa zistilo, že po aplikácii sevofluránu je prebúdzanie u koní hladšie a lepšie sa kontroluje. Z tohto dôvodu je preferovanejší ako izoflurán u koní so zlomeninami končatín a inými ortopedickými zraneniami. Sevoflurán je ďalej nevyhnutný pri anestézii podávanej maskou žriebätám, keďže nespôsobuje podráždenie na rozdiel od izofluránu, ktorý dráždi a spôsobuje kašeľ a zadržiavanie dýchania.

Lokálne anestetiká

bupivakaín

Účel: lokálna anestézia.

Identifikácia alternatív: lidokaín.

Diskusia k špecifickým výhodám: lokálne anestetikum s dlhodobým účinkom. Dlhodobý účinok je potrebný pri predoperačnom analgetickom ošetrení a na potlačenie chronickej silnej bolesti, napríklad pri laminitíde. Bupivakaín je lokálne anestetikum s dlhšie trvajúcim účinkom ako bežne používaný lidokaín. Samotný lidokaín postačuje približne na jednu hodinu lokálnej anestézie. Pridaním adrenalínu sa pôsobenie môže predĺžiť na dve hodiny, avšak vzniká riziko pozastavenia lokálneho prísunu krvi. Táto kombinácia je preto v mnohých prípadoch nevhodná. Bupivakaín vyvoláva 4 – 6 hodín lokálnej anestézie, a je preto oveľa vhodnejší na pooperačnú analgéziu a na liečbu laminitídy, pretože často stačí jedna injekcia, čo je z hľadiska pohody zvierat lepšie ako opakované podávanie lidokaínových injekcií každú hodinu. Na opísané prípady preto nie sú vhodné lokálne anestetiká s kratším účinkom z toho dôvodu, že vyžadujú časté opakovanie injekcie, čo vedie k zvýšenému riziku nežiaducich reakcií a neprijateľnej situácii z hľadiska pohodlia zvieraťa.

oxybuprokaín

Účel: lokálna anestézia očí.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: v porovnaní s inými látkami, ktoré by bolo možné zaradiť do zoznamu základných látok, existuje najviac klinických skúseností v súvislosti s oxybuprokainom.

prilokaín

Účel: lokálna anestézia predchádzajúca intravenóznej kateterizácii.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: v osobitných prípravkoch (eutektické zmesi lokálnych anestetík) určených na topickú aplikáciu na kožu, v ktorých sa intradermálne absorbuje za 40 minút. Používa sa na uľahčenie intravenóznej kateterizácie, predovšetkým u žriebät.

Protizápalové látky

Kortikosteroidy

triamcinolón acetonid

Účel: intraartikulárny liek na liečbu degeneratívneho ochorenia kĺbov a osteoartritídu

Identifikácia alternatív: metylprednizolón.

Diskusia k špecifickým výhodám: iné bunkové a biosyntetické účinky ako v prípade alternatívneho kortikosteroidného intraartikulárneho lieku metylprednizolón; triamcinolón má chondroprotektívny účinok a podporuje regeneráciu chrupaviek. Je účinnejší než systémové liečby (nesteroidné protizápalové lieky a chondroitín sulfát) a iné (nesteroidné) intraartikulárne liečby na tlmenie zápalu kĺbov, bolesti a krívania pri akútnych a chronických ochoreniach kĺbov, najmä pri degeneratívnom ochorení kĺbov a osteoartritíde. Jediná účinná nechirurgická liečba cýst subchondrálnej kosti.

flumetazón

Účel: krátkodobá systémová kortikosteroidná liečba vrátane šokovej, protizápalovej a protialergickej liečby.

Identifikácia alternatív: dexametazón, prednizolón.

Diskusia k špecifickým výhodám: iné klinické účinky ako alternatívne látky s rýchlejším nástupom, dlhším trvaním a väčšou účinnosťou. Iný spôsob účinku ako alternatívne látky (žiadna významná mineralo-kortikoidná aktivita).

Anti-endotoxíny

pentoxifylín

Účel: systémová a orálna liečba endotoxémie. Laminitída.

Identifikácia alternatív: flunixín, acepromazín.

Diskusia k špecifickým výhodám:

endotoxémia: iný spôsob účinku (inhibítor fosfodiesterázy na báze derivátu metylxantínu) a iné klinické účinky ako alternatívna látka (flunixín). Znižuje uvoľňovanie protizápalových cytokínov a leukotrienov z makrofágov a neutrofilov vyvolané endotoxínmi, znižuje systémovú reakciu na endotoxíny.

Laminitída: iný spôsob účinku na zlepšenie prietoku krvi do kopyta ako alternatívna látka (acepromazín); Znižuje viskozitu krvi a zlepšuje prietok krvi do kopyta.

polymyxín B

Účel: systémová liečba endotoxémie spojenej s vážnou kolikou a inými gastrointestinálnymi ochoreniami.

Identifikácia alternatív: flunixín, zásaditý salicylát bizmutitý.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku (látka viažuca endotoxíny) ako u systémovej alternatívnej látky (flunixín), pôsobí skôr v kaskáde vyvolanej endotoxínmi. Iný mechanizmus väzby, iný spôsob podania a iné miesto účinku ako orálna alternatíva bizmut. Pomáha pri prevencii spustenia zápalovej kaskády vyvolanej tým, že naviaže endotoxín a zabráni jeho naviazaniu na Toll-like receptory.

Kardiovaskulárne lieky

 

amiodarón

Účel: antiarytmikum. Systémová a orálna liečba atriálnej fibrilácie, supraventrikulárnej a ventrikulárnej tachykardie.

Identifikácia alternatív: chinidín-sulfát, prokaínamid, propranolol.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku ako alternatívne látky (antiarytmikum triedy III). Existujú nové dôkazy svedčiace o tom, že amiodarón je účinný a bezpečný pri liečbe atriálnej fibrilácie a že je lepší než alternatívna látka chinidín-sulfát; je účinný pre rôzne typy arytmií vrátane ventrikulárnych arytmií.

alopurinol

Účel: liečba ischemicko-reperfúzneho poškodenia u novonarodených žriebät.

Identifikácia alternatív: vitamín E.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku ako alternatívna látka pre reperfúzne poškodenie; alopurinol je inhibítor xantioxidázy, ktorý inhibuje tvorbu voľných radikálov počas reperfúzie po ischémii.

vazopresín

Účel: liečba zlyhania krvného obehu u žriebät a dospelých koní.

Identifikácia alternatív: dopamín/dobutamín. Epinefrín.

Diskusia k špecifickým výhodám: špecifický agonista pôsobiaci prostredníctvom receptorov V1. Má iný spôsob účinku ako ostatné povolené látky na reguláciu krvného tlaku: epinefrín (agonista adrenergických receptorov) a dopamín/dobutamín (receptory D1-5 regulujúce výkon srdca a tonus ciev). Používa sa vtedy, keď zlyhal dopamín/dobutamín a epinefrín a keď sa vyžaduje alternatívny farmakologický prístup.

digoxín

Účel: liečba zlyhania srdca.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: digoxín je okrem toho jediným spôsobom liečby vedľajších účinkov liečby chinidínom.

chinidín-sulfát a chinidín-glukonát

Účel: liečba srdcových arytmií.

Identifikácia alternatív: prokaínamid, propanolol.

Diskusia k špecifickým výhodám: antiarytmikum. Použitie je zriedkavé, ale dôležité z terapeutického hľadiska. Pre rôzne druhy arytmie sú potrebné rôzne spôsoby účinku. Liek uprednostňovaný pri liečbe atriálnej fibrilácie.

prokaínamid

Účel: liečba srdcových arytmií.

Identifikácia alternatív: chinidín-sulfát a chinidín-glukonát, propranolol.

Diskusia k špecifickým výhodám: antiarytmikum. Použitie je zriedkavé, ale dôležité z terapeutického hľadiska. Pre rôzne druhy arytmie sú potrebné rôzne spôsoby účinku.

propranolol

Účel: liečba srdcových arytmií.

Identifikácia alternatív: chinidín-sulfát a chinidín-glukonát, prokaínamid.

Diskusia k špecifickým výhodám: antihypertenzívum, používa sa, lebo vykazuje aj určité antiarytmické účinky.Použitie je zriedkavé, ale dôležité z terapeutického hľadiska. Vzhľadom na rôznu patofyziológiu arytmií je dôležité mať k dispozícii škálu liekov s rôznym účinkom, ktorými možno liečiť špecifický stav. Tieto lieky sa na účely obnovenia normálneho rytmu aplikujú spravidla jediný raz; ošetrenie sa musí opakovať len vo výnimočných situáciách.

Konvulzie

 

fenytoín

Účel: antikonvulzívna liečba žriebät. Liečba rabdomyolýzy. Liečba stringhaltu (kŕčovité podlamovanie zadných nôh koňa).

Identifikácia alternatív: diazepam, primidon, dantrolén sodný (pri rabdomyolýze).

Diskusia k špecifickým výhodám: základné antikonvulzívum u žriebät. Fenytoín sa všeobecne pridáva pri liečbe záchvatov, ak je neúčinné použitie primidónu a fenobarbitálu. Fenytoín je blokátorom kalciových kanálov a je užitočný pri liečbe recidivujúcich foriem rabdomyolýzy.

primidón

Účel: antikonvulzívna liečba žriebät.

Identifikácia alternatív: diazepam, fenytoín.

Diskusia k špecifickým výhodám: primidón je indikovaný ako následná liečba po aplikácii diazepamu alebo ako jeho alternatíva.

Gastrointestinálne činidlá

 

betanechol

Účel: liečba nepriechodnosti čriev, gastroduodenálneho zúženia u žriebät, liečba recidivujúcich drobných upchaní hrubého čreva u dospelých jedincov.

Identifikácia alternatív: metoklopramid, erytromycín.

Diskusia k špecifickým výhodám: betanechol je muskarínový cholinergný agonista, ktorý stimuluje acetylcholínové receptory v gastrointestinálnom hladkom svalstve a spôsobuje ich kontrakcie. Preukázalo sa, že zvyšuje úroveň gastrického a cekálneho vyprázdňovania. Betanechol aj metoklopramid sa ukázali ako prínosné pri liečbe pooperačnej nepriechodnosti čriev.

kodeín

Účel: liečba hnačky.

Identifikácia alternatív: zásaditý salicylát bizmutitý.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku ako zásaditý salicylát bizmutitý. Opiátový modulátor hybnosti pôsobiaci na mu-receptory v čreve, ktorý umožňuje účinné symptomatické tlmenie neinfekčnej hnačky, najmä u žriebät. Často sa používa v kombinácii s loparamidom. Podobný spôsob účinku ako v prípade loperamidu prináša synergický účinok.

loperamid

Účel: liečba hnačky u žriebät.

Identifikácia alternatív: zásaditý salicylát bizmutitý.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku ako zásaditý salicylát bizmutitý. Opiátový modulátor hybnosti pôsobiaci na mu-receptory v čreve, ktorý umožňuje účinnejšie symptomatické tlmenie neinfekčnej hnačky u žriebät než iné látky. Často sa používa v kombinácii s kodeínom. Podobný spôsob účinku ako v prípade kodeínu prináša synergický účinok.

metoklopramid

Účel: liečba pooperačnej nepriechodnosti čriev.

Identifikácia alternatív: betanechol, erytromycín.

Diskusia k špecifickým výhodám: metoklopramid je náhrada benzamidu s niekoľkými mechanizmami pôsobenia: 1. je antagonistom dopamínových receptorov; 2) zvyšuje uvoľňovanie acetylcholínu z intrinzických cholinergných neurónov a 3) pôsobí ako adrenergný blokátor. Je účinný pri pooperačnej obnove gastrointestinálnej koordinácie a znižuje celkový objem, rozsah a trvanie gastrického refluxu. Metoklopramid je prokinetický liek, ktorý viac pôsobí v proximálnej časti gastrointestinálneho traktu. Betanechol aj metoklopramid sa ukazujú ako prínosné pri liečbe pooperačnej nepriechodnosti čriev.

fenoxy-benzamín

Účel: liečba hnačky; kolitída.

Identifikácia alternatív: zásaditý salicylát bizmutitý; flunixín.

Diskusia k špecifickým výhodám: ma iný spôsob účinku (antagonista alfa-1 a antisekrečná látka) v porovnaní s inými povolenými liečbami a kodeínom. Zabezpečuje účinné symptomatické tlmenie hnačky a kolitídy.

propantelín-bromid

Účel: antiperistaltikum.

Identifikácia alternatív: atropín, lidokaín podávaný v zriedenej forme intrarektálne ako črevný nálev.

Diskusia k špecifickým výhodám: propantelín-bromid je syntetické štvorčlenné amóniové anticholinergikum, ktoré zastavuje gastrointestinálnu pohyblivosť a kŕče a znižuje vylučovanie gastrických kyselín. Tiež inhibuje pôsobenie acetylcholínu v postgangliových nervových zakončeniach parasympatického nervového systému. Jeho účinky sú podobné účinkom atropínu, trvajú však dlhšie (6 hodín). Propantelín-bromid je dôležitým liekom na zníženie peristaltiky, aby sa zabránilo pretrhnutiu rekta počas rektálnej palpácie alebo na vyšetrenie a liečbu možného roztrhnutia rekta v prípadoch, keď nie je možné efektívne použiť lidokaínový črevný nálev.

ranitidín

Účel: profylaxia žalúdočných vredov u novonarodených žriebät.

Identifikácia alternatív: omeprazol.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku ako omeprazol. Cesta podávania (intravenózne) prináša väčší prospech než v prípade všetkých ostatných liekov na liečbu vredov, ktoré vyžadujú perorálne podanie. Intravenózny prípravok ranitidínu je nevyhnutný u žriebät bez ganstrointestinálnej pohyblivosti, čo je skupina s veľkým rizikom tvorby vredov.

sukralfát

Účel: profylaxia žalúdočných vredov u novonarodených žriebät.

Identifikácia alternatív: omeprazol.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku než omeprazol a významná adjuvantná profylaxia žalúdočných vredov. Jedinečný spôsob účinku (priľne k sliznici) prináša stabilizáciu fyzického poškodenia.

Rabdomyolýza

 

dantrolén sodný

Účel: liečba rabdomyolýzy. Liečba malígnej hypertermie počas anestézie.

Identifikácia alternatív: fenytoín.

Diskusia k špecifickým výhodám: dantrolén prejavuje účinky na uvoľnenie svalov priamym pôsobením na svalstvo a inhibuje uvoľnenie vápnika zo sarkoplazmatického retikula, a tým spôsobuje prerušenie prepojenia excitácie a kontrakcie. Fenytoín a dantrolén sodný sa ukázali byť užitočné pri liečbe recidivujúcich foriem rabdomyolýzy.

Antimikrobiálne látky

Infekcie vyvolané mikroorganizmami Klebsiella spp.

tikarcilín

Účel: liečba infekcií vyvolaných mikroorganizmami Klebsiella spp.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: špecifické antibiotikum na infekcie vyvolané mikroorganizmami Klebsiella spp.

Infekcie vyvolané mikroorganizmami Rhodococcus equi

azitromycín

Účel: liečba infekcií spôsobených mikroorganizmami Rhodococcus equi.

Identifikácia alternatív: erytromycín.

Diskusia k špecifickým výhodám: štandardnú liečbu v kombinácii s rifampicínom znášajú žriebätá lepšie ako liečbu erytromycínom.

rifampicín

Účel: liečba infekcií spôsobených mikroorganizmami Rhodococcus equi.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: liečba infekcií vyvolaných mikroroganizmami Rhodococcus equi v kombinácii s erytromycínom alebo azitromycínom. Uprednostňovaná liečba.

Septická artritída

amikacín

Účel: liečba septickej artritídy.

Identifikácia alternatív: gentamicín alebo iné aminoglykozidy.

Diskusia k špecifickým výhodám: u žriebät lepšie znášaný ako gentamicín alebo iné aminoglykozidy.

Lieky na liečbu respiračného traktu

 

ambroxol

Účel: stimulácia surfaktantu u nedonosených žriebät.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

budezonid

Účel: inhalačný kortikosteroid na tlmenie alergickej pľúcnej choroby.

Identifikácia alternatív: beklometazón.

Diskusia k špecifickým výhodám: liečba inhalačným kortikosteroidom spôsobuje menšiu adrenokortikálnu supresiu s rýchlejším návratom k normálnej funkcii po ukončení liečby a menej systémových vedľajších účinkov než liečba systémovými kortikosteroidmi z dôvodu obmedzenej systémovej absorpcie. Inhalácia umožňuje používanie znížených dávok a dodávku vysokých koncentrácií účinnej látky priamo na miesto, a tým väčšiu účinnosť. Obzvlášť užitočný pri tlmení choroby v miernom štádiu a dlhodobej udržiavacej liečbe. Na titráciu dávky na základe klinickej odozvy a s cieľom dosiahnuť optimálny liečebný výsledok sú nutné prídavné látky s väčšou účinnosťou a inými dĺžkami trvania účinku než beklometazón. Účinnosť budezonidu je medzi účinnosťou beklometazónu a flutikazónu.

flutikazón

Účel: inhalačný kortikosteroid na tlmenie alergickej pľúcnej choroby.

Identifikácia alternatív: beklometazón.

Diskusia k špecifickým výhodám: liečba inhalačným kortikosteroidom spôsobuje menšiu adrenokortikálnu supresiu s rýchlym návratom k normálnej funkcii po ukončení liečby a menej systémových vedľajších účinkov než liečba systémovými kortikosteroidmi z dôvodu obmedzenej systémovej absorpcie. Inhalácia umožňuje dodávku vysokých koncentrácií účinnej látky priamo na miesto, a tým väčšiuúčinnosť. Obzvlášť užitočný pri tlmení choroby v miernom štádiu a dlhodobej udržiavacej liečbe. Na titráciu dávky na základe klinickej odozvy a s cieľom dosiahnuť optimálny liečebný výsledok sú nutné prídavné látky s väčšou účinnosťou a inými dĺžkami trvania účinku než beklometazón. Flutikazón je o 50 % účinnejší než beklometazón a má dlhší polčas rozpadu (6 hodín oproti 2,8 hodinám), vďaka čomu poskytuje väčší prospech vo vážnejších alebo rezistentných prípadoch.

ipratrópium-bromid

Účel: bronchodilatácia.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: anticholinergický účinok. Nevyhnutný liek uprednostňovaný v liečbe, keďže je v niektorých prípadoch účinnejší ako β-agonisti.

oxymetazolín

Účel: liečba nazálneho edému.

Identifikácia alternatív: fenylefrín.

Diskusia k špecifickým výhodám: agonista α-adrenoceptora so silnými vazokonstrikčnými vlastnosťami, uprednostňuje sa pred fenylefrínom z dôvodu dlhodobejšieho účinku.

Antiprotozoálne látky

 

izometamídium

Účel: liečba protozoálnej myeloencefalitídy u zvierat čeľade koňovitých.

Identifikácia alternatív: pyrimetamín.

Diskusia k špecifickým výhodám: ochorenie niekedy nereaguje na liečbu pyrimetamínom, preto je potrebná alternatíva.

ponazuril

Účel: Liečba protozoálnej myelitídy (Sacrocystis neurona) u zvierat čeľade koňovitých.

Identifikácia alternatív: izometamídium, pyrimetamín.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob účinku než v prípade iných povolených látok, užitočný ako alternatívna liečba v prípadoch, v ktorých je ochorenie rezistentné na iné liečby. Znížený výskyt vedľajších účinkov (hnačka) v porovnaní s liečbou pyrimetamínom/sulfónamidom, zvýšená klinická účinnosť v porovnaní s izometamídiom a pyrimetamínom.

pyrimetamín

Účel: liečba protozoálnej myeloencefalitídy u zvierat čeľade koňovitých.

Identifikácia alternatív: izometamídium.

Diskusia k špecifickým výhodám: najmenej 75 % úspešnosť pri použití v kombinácii so sulfadiazín-sulfonamidom.

Očné lieky

Očné vredy

acyclovir

Účel: liečba očných vredov (antivírusový liek). Lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: idoxuridín.

Diskusia k špecifickým výhodám: acyclovir aj idoxuridín sa ukázali byť rovnako účinné pri liečbe ulceróznej herpetickej keratitídy.

idoxuridín

Účel: liečba očných vredov (antivírusový liek). Lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: acyclovir.

Diskusia k špecifickým výhodám: acyclovir aj idoxuridín sa ukázali byť rovnako účinné pri liečbe ulceróznej herpetickej keratitídy.

Glaukóm

fenylefrín

Účel: liečba glaukómu, epifory, nazálneho edému a hypersplenizmu.

Identifikácia alternatív: tropikamid (pre glaukóm), inak neboli identifikované žiadne iné.

Diskusia k špecifickým výhodám: fenylefrín aj tropikamid sa ukázali byť rovnako účinné pri liečbe glaukómu.

tropikamid

Účel: liečba glaukómu. Lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: fenylefrín.

Diskusia k špecifickým výhodám: fenylefrín aj tropikamid sa ukázali byť rovnako účinné pri liečbe glaukómu.

dorzolamid

Účel: liečba glaukómu. Lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: latanoprost, timolol maleát.

Diskusia k špecifickým výhodám: špecifický spôsob účinku ako inhibítor karboanhydrázy. Dôležitý liečebný prostriedok.

latanoprost

Účel: liečba glaukómu. Lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: dorzolamid, timolol maleát.

Diskusia k špecifickým výhodám: špecifický spôsob účinku ako analóg prostaglandínu F2α. Dôležitý liečebný prostriedok.

timolol maleát

Účel: liečba glaukómu. Lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: dorzolamid, latanoprost.

Diskusia k špecifickým výhodám: špecifický spôsob účinku ako neselektívny blokátor beta-adrenergických receptorov, spôsobuje vazokonstrikciu, ktorá následne vedie k ubúdaniu komorového moku. Dôležitý liečebný prostriedok.

cyclosporín A

Účel: imunosupresívum používané na liečbu autoimúnnych ochorení oka.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

ketorolak

Účel: liečba bolesti a zápalov oka, nesteroidný protizápalový liek, očné kvapky, lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: v porovnaní s inými látkami, ktoré by bolo možné zaradiť do zoznamu základných látok, existuje najviac klinických skúseností v súvislosti s ketorolakom.

ofloxacín

Účel: liečba očných infekcií odolných voči bežne používaným oftalmickým antibiotikám.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: v porovnaní s inými látkami, ktoré by bolo možné zaradiť do zoznamu základných látok, existuje najviac klinických skúseností v súvislosti s ofloxacínom. V porovnaní s bežne používanými oftalmickými antibiotikami by sa mal ofloxacín používať len ako záložné antibiotikum v individuálnych prípadoch.

fluoresceín

Účel: nástroj na diagnostikovanie zvredovatenia rohovky, lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: bengálska červeň.

Diskusia k špecifickým výhodám: bengálska červeň má určité antivírusové pôsobenie, zatiaľ čo fluoresceín nemá výrazný vplyv na replikáciu vírusov. Diagnostické použitie bengálskej červene môže preto pred kultiváciou vírusu skresliť pozitívny výsledok. Preto ak sa plánuje vírusová kultúra, uprednostňovaným diagnostickým nástrojom je fluoresceín.

bengálska červeň

Účel: nástroj na diagnostikovanie poškodenia rohovky v rannom štádiu, lokálne použitie.

Identifikácia alternatív: fluoresceín.

Diskusia k špecifickým výhodám: bengálska červeň je uprednostňovaným diagnostickým nástrojom na zistenie poškodenia rohovky v rannom štádiu.

Hyperlipémia

 

inzulín

Účel: liečba hyperlipémie, používa sa v kombinácii s liečbou glukózou, diagnostikovanie metabolických porúch.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

Hubové infekcie

 

grizeofulvín

Účel: systémové fungicídne použitie. Liečba trichofytózy.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: grizeofulvín podávaný perorálne má dobrý účinok proti plesniam trichophyton, microsporum a epidermophyton.

ketokonazol

Účel: systemové fungicídne použitie. Liečba hubovej pneumónie a mykózy hrdelného vaku.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: v porovnaní s inými látkami, ktoré by bolo možné zaradiť do zoznamu základných látok, existuje najviac klinických skúseností v súvislosti s ketokonazolom.

mikonazol

Účel: liečba hubových infekcií oka.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: lokálne použitie na zasiahnutom oku, širší fungicídny účinok a menšie podráždenie ako u iných fungicídnych látok.

nystatín

Účel: liečba kvasinkových infekcií očí a pohlavného ústrojenstva.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: špecifický účinok proti kvasinkovým infekciám.

Diagnostické zobrazovacie metódy

 

rádiofarmaceutický prípravok Tc-99m

Účel: scintigrafia.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: najcitlivejšia diagnostická zobrazovacia pomôcka na zistenie rannej patológie kostí a zlomenín – citlivejšia než rádiografia. Umožňuje stanovenie a zobrazovanie oblastí, ktoré sú neprístupné pre rádiografiu. Základná zobrazovacia technika zabezpečujúca dobré životné podmienky pre výkonnostné kone vďaka včasnému odhaleniu zranení a prevencii závažných zlomenín. Krátky polčas rozpadu (6,01 hodín) Tc-99m zabezpečuje rýchle odstránenie detekovateľnej rádioaktivity (< 72 hodín) z koňa.

Rôzne

 

karbamazepín

Účel: trigeminálna neurlagia.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: karbamazepín pôsobí ako antikonvulzívum s účinkami blokátora sodíkových kanálov. Používa sa najmä na liečbu a diagnostické potvrdenie trigeminálnej neuralgie (syndróm hádzania hlavou).

cyproheptadín

Účel: syndróm hádzania hlavou.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: kone vykazujúce príznaky fotického hádzania hlavou reagujú priaznivo na liečbu antihistamínovým liekom cyproheptadín. Okrem antihistamínového účinku má cyproheptadín aj anticholinergický účinok a je antagonistom 5-hydroxytryptamínu (serotonínu). Toto správanie ustupuje zvyčajne do 24 hodín od začiatku liečby cyproheptadínom a často sa vracia do 24 hodín od prerušenia liečby. Iné histaminiká nie sú účinné pre odstránenie syndrómu hádzania hlavou.

domperidon

Účel: agalakcia u kobýl.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: antagonista dopamínu a podporuje vytváranie prolaktínu.

Oxytocín nie je vhodnou alternatívou, pretože spôsobuje znižovanie tvorby mlieka namiesto zvyšovania tvorby mlieka, čo je cieľom terapie domperidonom. Oxytocín navyše môže spôsobiť abdominálne bolesti, ak je podávaný vo vyšších dávkach.

gabapentín

Účel: neuropatická bolesť.

Identifikácia alternatív: buprenorfín, fentanyl, morfín a petidín.

Diskusia k špecifickým výhodám: iný spôsob a iné miesto účinku než v prípade alternatívnych povolených látok. Látka podobná kyseline gama-aminomaslovej, ktorá blokuje kalciové kanály a zamedzuje tvorbe nových synapsií. Nová liečba neuropatickej bolesti, o ktorej dôkazy naznačujú, že prináša väčší klinický prospech pri tlmení bolesti súvisiacej s ochorením nervov, napr. bolesti nôh, laminitída a abdominálne bolesti.

Hydroxyetyl škrob

Účel: nahradenie koloidného objemu.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: praktická a rýchlo dostupná alternatíva krvi alebo plazmy.

imipramín

Účel: farmakologicky navodená ejakulácia u žrebcov s ejakulačnou dysfunkciou.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

hormón uvoľňujúci tyrotropín

Účel: diagnostický postup používaný na potvrdenie porúch štítnej žľazy a hypofýzy.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

síran bárnatý

Účel: rádiografická kontrastná látka používaná na kontrastné vyšetrenia pažeráku a gastrointestinálneho traktu.

Identifikácia alternatív: žiadne neboli identifikované.

Diskusia k špecifickým výhodám: alternatívy nie sú k dispozícii.

johexol

Účel: rádiografická kontrastná látka používaná na pozorovanie dolných močových ciest, artrografiu, myelografiu, sínusografiu, fistulografiu a dakryocystografiu.

Identifikácia alternatív: jopamidol.

Diskusia k špecifickým výhodám: neiónová nízko osmolárna kontrastná látka. Johexol a jopamidol sú rovnako prijateľné.

jopamidol

Účel: rádiografická kontrastná látka používaná na pozorovanie dolných močových ciest, artrografiu, myelografiu, sínusografiu, fistulografiu a dakryocystografiu.

Identifikácia alternatív: johexol.

Diskusia k špecifickým výhodám: neiónová nízko osmolárna kontrastná látka. Johexol a jopamidol sú rovnako prijateľné.( 1 ) Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1451/2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 37).

( 4 ) KOM(2000) 806, konečné znenie z 5. decembra 2000.

( 5 ) Ú. v. ES L 298, 3.12.1993, s. 45.

( 6 ) Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 72.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 3.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.

Top