Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — SK — 01.04.2016 — 020.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1881/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 364 20.12.2006, s. 5)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007,

  L 255

14

29.9.2007

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 565/2008 z 18. júna 2008,

  L 160

20

19.6.2008

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008,

  L 173

6

3.7.2008

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 105/2010 z 5. februára 2010,

  L 35

7

6.2.2010

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 165/2010 z 26. februára 2010,

  L 50

8

27.2.2010

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 420/2011 z 29. apríla 2011,

  L 111

3

30.4.2011

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 835/2011 z 19. augusta 2011,

  L 215

4

20.8.2011

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1258/2011 z 2. decembra 2011,

  L 320

15

3.12.2011

►M9

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1259/2011 z 2. decembra 2011,

  L 320

18

3.12.2011

 M10

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 219/2012 zo 14. marca 2012,

  L 75

5

15.3.2012

►M11

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 594/2012 z 5. júla 2012,

  L 176

43

6.7.2012

►M12

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1058/2012 z 12. novembra 2012,

  L 313

14

13.11.2012

►M13

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1067/2013 z 30. októbra 2013,

  L 289

56

31.10.2013

►M14

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 212/2014 zo 6. marca 2014,

  L 67

3

7.3.2014

 M15

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 362/2014 z 9. apríla 2014,

  L 107

56

10.4.2014

►M16

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 488/2014 z 12. mája 2014,

  L 138

75

13.5.2014

►M17

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 696/2014 z 24. júna 2014,

  L 184

1

25.6.2014

►M18

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1327/2014 z 12. decembra 2014,

  L 358

13

13.12.2014

►M19

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/704 z 30. apríla 2015,

  L 113

27

1.5.2015

►M20

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1005 z 25. júna 2015,

  L 161

9

26.6.2015

►M21

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1006 z 25. júna 2015,

  L 161

14

26.6.2015

►M22

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1125 z 10. júla 2015,

  L 184

7

11.7.2015

►M23

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1137 z 13. júla 2015,

  L 185

11

14.7.2015

►M24

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015,

  L 282

11

28.10.2015

►M25

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1940 z 28. októbra 2015,

  L 283

3

29.10.2015

►M26

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/239 z 19. februára 2016,

  L 45

3

20.2.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1881/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Všeobecné pravidlá

1.  Potraviny uvedené v prílohe sa neuvádzajú na trh, ak obsahujú kontaminant uvedený v prílohe, ktorého množstvo prekračuje maximálnu hodnotu stanovenú v prílohe.

2.  Maximálne hodnoty uvedené v prílohe sa uplatňujú na jedlú časť príslušných potravín, pokiaľ v prílohe nie je stanovené inak.

Článok 2

Sušené, zriedené, spracované a zložené potraviny

1.  Pri uplatňovaní maximálnych hodnôt, ktoré sú stanovené v prílohe, na potraviny, ktoré sú sušené, zriedené, spracované alebo zložené z viac ako jednej zložky, sa zohľadňuje toto:

a) zmeny koncentrácie kontaminantu spôsobené procesom sušenia alebo riedenia;

b) zmeny koncentrácie kontaminantu spôsobené spracovaním;

c) pomerné podiely zložiek vo výrobku;

d) analytický limit kvantifikácie.

2.  Pri vykonávaní úradnej kontroly príslušným orgánom prevádzkovateľ potravinárskeho podniku poskytuje a odôvodňuje špecifické koncentračné alebo zrieďovacie faktory pre príslušné procesy sušenia, riedenia, spracovania a/alebo miešania, alebo pre príslušné sušené, zriedené, spracované a/alebo zložené potraviny.

Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neposkytne potrebný koncentračný alebo zrieďovací faktor alebo ak príslušný orgán považuje tento faktor za nevhodný vzhľadom na poskytnuté odôvodnenie, príslušný orgán sám určuje tento faktor na základe dostupných informácií a s cieľom maximálnej ochrany zdravia ľudí.

3.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú, pokiaľ nie sú pre tieto sušené, riedené, spracované alebo zložené potraviny stanovené špecifické maximálne hodnoty na úrovni Spoločenstva.

4.  Pokiaľ v právnych predpisoch Spoločenstva nie sú stanovené špecifické maximálne hodnoty pre potraviny určené pre dojčatá a malé deti, môžu členské štáty stanoviť prísnejšie hodnoty.

Článok 3

Zákaz použitia, miešania a detoxifikácie

1.  Potraviny, ktoré nespĺňajú maximálne hodnoty stanovené v prílohe, sa nepoužívajú ako zložky potravín.

2.  Potraviny, ktoré spĺňajú maximálne hodnoty stanovené v prílohe, sa nemiešajú s potravinami, ktoré prekračujú tieto maximálne hodnoty.

3.  Potraviny, ktoré podliehajú triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu s cieľom znížiť hodnoty kontaminácie, sa nemiešajú s potravinami, ktoré sú určené na priamu ľudskú spotrebu, alebo s potravinami, ktoré sú určené na použitie ako zložka potravín.

4.  Potraviny obsahujúce kontaminanty uvedené v oddiele 2 prílohy (mykotoxíny) nie je možné úmyselne detoxifikovať chemickým spracovaním.

▼M5

Článok 4

Osobitné ustanovenia pre podzemnicu olejnú, iné olejnaté semená, stromové orechy, sušené ovocie, ryžu a kukuricu

Podzemnica olejná (arašidy), iné olejnaté semená, stromové orechy, sušené ovocie, ryža a kukurica, ktoré nespĺňajú príslušné maximálne hodnoty obsahu aflatoxínov stanovené v bodoch 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 prílohy, môžu byť uvedené na trh iba vtedy, ak tieto potraviny:

a) nie sú určené na priamu ľudskú spotrebu ani na použitie ako zložka potravín;

b) spĺňajú príslušné maximálne hodnoty obsahu stanovené v bodoch 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 a 2.1.12 prílohy;

c) podliehajú spracovaniu, ktoré zahŕňa triedenie alebo iné fyzikálne spracovanie, a po tomto spracovaní nie sú prekročené maximálne hodnoty obsahu stanovené v bodoch 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 prílohy, a ak výsledkom tohto spracovania nie sú iné škodlivé rezíduá;

d) sú jasne označené s uvedením ich použitia a údaja, „výrobok podlieha pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu s cieľom znížiť kontamináciu aflatoxínom“. Tento údaj je uvedený na etikete každého jednotlivého balíčka, každej jednotlivej škatule atď. a na origináli sprievodného dokladu. Identifikačný kód zásielky/šarže je nezmazateľne vyznačený na každom jednotlivom balíčku, na každej jednotlivej škatuli atď. zásielky a na origináli sprievodného dokladu.

Článok 5

Osobitné ustanovenia pre podzemnicu olejnú (arašidy), iné olejnaté semená, výrobky z nich a obilie

Na etikete každého jednotlivého balíčka, každej jednotlivej škatule atď. a na origináli sprievodného dokladu musí byť jasne uvedený údaj o určenom použití. Tento sprievodný doklad musí byť jasne prepojený so zásielkou tak, že na ňom bude uvedený identifikačný kód zásielky, ktorý je uvedený na každom jednotlivom balíčku, každej jednotlivej škatuli atď. zásielky. Okrem toho musí byť podnikateľská činnosť príjemcu zásielky, ktorá je uvedená na sprievodnom doklade, zlučiteľná s určeným použitím.

Ak nie je jasne uvedený údaj, že nie sú určené na ľudskú spotrebu, maximálne hodnoty obsahu stanovené v bodoch 2.1.5 a 2.1.11 prílohy sa uplatňujú na všetky jadrá podzemnice olejnej (arašidy), iné olejnaté semená a výrobky z nich a všetko obilie uvedené na trh.

Pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa podzemnice olejnej (arašidy) a iných olejnatých semien na drvenie a uplatňovanie maximálnych hodnôt obsahu stanovených v bode 2.1.1. prílohy, výnimka sa uplatňuje iba na zásielky, ktoré sú jasne označené s uvedením ich použitia a údaja, „výrobok podlieha drveniu pri výrobe rafinovaného rastlinného oleja“. Tento údaj je uvedený na etikete každého jednotlivého balíčka, každej jednotlivej škatule atď. a na sprievodnom doklade (sprievodných dokladoch). Konečným miestom určenia musí byť drviace zariadenie.

▼B

Článok 6

Osobitné ustanovenia pre šalát

Ak šalát, ktorý je pestovaný v skleníkoch alebo fóliovníkoch („chránený šalát“) nie je takto označený, uplatňujú sa maximálne hodnoty v prílohe stanovené pre šalát pestovaný pod holým nebom („voľne pestovaný šalát“).

Článok 7

▼M9

Výnimky

▼M8 —————

▼M9

4.  Odchylne od článku 1 môžu Fínsko, Švédsko a Lotyšsko udeľovať povolenia uvádzať na ich vlastný trh uloveného voľne žijúceho lososa obyčajného (Salmo salar) a výrobky z neho, pochádzajúce z oblasti Baltského mora a určené na spotrebu na ich vlastnom území, s hodnotami obsahu dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom a/alebo PCB nepodobných dioxínom vyššími než maximálne hodnoty stanovené v bode 5.3 prílohy za predpokladu, že majú zavedený systém na zabezpečenie plnej informovanosti spotrebiteľov o stravovacích odporúčaniach týkajúcich sa obmedzení konzumácie uloveného voľne žijúceho lososa obyčajného pochádzajúceho z oblasti Baltského mora a výrobkov z neho identifikovanými citlivými skupinami obyvateľstva s cieľom zabrániť potenciálnym zdravotným rizikám.

Fínsko, Švédsko a Lotyšsko naďalej uplatňujú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ryby a výrobky z rýb, ktoré nie sú v súlade s bodom 5.3 prílohy, neuvádzali na trh v iných členských štátoch.

Fínsko, Švédsko a Lotyšsko budú každoročne podávať Komisii správu o opatreniach prijatých s cieľom účinne informovať identifikované citlivé skupiny obyvateľstva o stravovacích odporúčaniach a zabezpečiť, aby sa ulovený voľne žijúci losos obyčajný a výrobky z neho, ktoré nespĺňajú maximálne hodnoty, neuvádzali na trh v iných členských štátoch. Preukážu tiež účinnosť týchto opatrení.

▼M9

5.  Odchylne od článku 1 môžu Fínsko a Švédsko udeľovať povolenia uvádzať na ich vlastný trh uloveného voľne žijúceho sleďa obyčajného s dĺžkou viac ako 17 cm (Clupea harengus), uloveného voľne žijúceho sivoňa (Salvelinus spp.), ulovenej voľne žijúcej mihule riečnej (Lampetra fluviatilis) a uloveného voľne žijúceho pstruha obyčajného (Salmo trutta) a výrobky z nich, pochádzajúce z oblasti Baltského mora a určené na spotrebu na ich vlastnom území, s hodnotami obsahu dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom a/alebo PCB nepodobných dioxínom vyššími než maximálne hodnoty stanovené v bode 5.3 prílohy za predpokladu, že majú zavedený systém na zabezpečenie plnej informovanosti spotrebiteľov o stravovacích odporúčaniach týkajúcich sa obmedzení konzumácie uloveného voľne žijúceho sleďa obyčajného s dĺžkou viac ako 17 cm, uloveného voľne žijúceho sivoňa, ulovenej voľne žijúcej mihule riečnej a uloveného voľne žijúceho pstruha obyčajného z oblasti Baltského mora a výrobkov z nich identifikovanými citlivými skupinami obyvateľstva s cieľom zabrániť potenciálnym zdravotným rizikám.

Fínsko a Švédsko naďalej uplatňujú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ulovený voľne žijúci sleď obyčajný s dĺžkou viac ako 17 cm, ulovený voľne žijúci sivoň, ulovená voľne žijúca mihula riečna a ulovený voľne žijúci pstruh obyčajný a výrobky z nich, ktoré nie sú v súlade s bodom 5.3 prílohy, neuvádzali na trh v iných členských štátoch.

Fínsko a Švédsko budú každoročne podávať Komisii správu o opatreniach prijatých s cieľom účinne informovať identifikované citlivé skupiny obyvateľstva o stravovacích odporúčaniach a zabezpečiť, aby sa uvedené ryby a výrobky z nich, ktoré nespĺňajú maximálne hodnoty, neuvádzali na trh v iných členských štátoch. Preukážu tiež účinnosť týchto opatrení.

▼M18

6.  Odchylne od článku 1 môžu Írsko, Španielsko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo povoliť uvádzanie na svojich trhoch tradične údeného mäsa a údených mäsových výrobkov, údených na ich území a určených na spotrebu na ich území s hodnotami PAU vyššími ako hodnoty stanovené v bode 6.1.4 prílohy, za predpokladu, že uvedené výrobky sú v súlade s maximálnymi hodnotami obsahu platnými pred 1. septembrom 2014, t. j. 5,0 μg/kg pre benzoa)pyrén a 30,0 μg/kg pre sumu benzoa)pyrénu, benza)antracénu, benzob)fluoranténu a chryzénu.

Uvedené členské štáty musia naďalej monitorovať prítomnosť PAU v tradične údenom mäse a údených mäsových výrobkoch a musia zaviesť programy na uplatňovanie osvedčených postupov údenia, ak je to možné, v ekonomicky realizovateľných medziach a v možných medziach bez toho, aby sa stratili typické organoleptické vlastnosti uvedených výrobkov.

Do troch rokov od uplatňovania nariadenia by sa mala situácia prehodnotiť na základe všetkých dostupných informácií s cieľom stanoviť zoznam údeného mäsa a údených mäsových výrobkov, v prípade ktorých sa bude naďalej uplatňovať výnimka pre miestnu výrobu a spotrebu bez časového obmedzenia.

7.  Odchylne od článku 1 môžu Írsko, Lotyšsko, Rumunsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo povoliť uvádzanie na svojich trhoch tradične údených rýb a údených produktov rybolovu, údených na ich území a určených na spotrebu na ich území s hodnotami PAU vyššími ako hodnoty stanovené v bode 6.1.5 danej prílohy, za predpokladu, že uvedené údené výrobky sú v súlade s maximálnymi hodnotami obsahu platnými pred 1. septembrom 2014, t. j. 5,0 μg/kg pre benzoa)pyrén a 30,0 μg/kg pre sumu benzoa)pyrénu, benza)antracénu, benzob)fluoranténu a chryzénu.

Tieto členské štáty musia naďalej monitorovať prítomnosť PAU v tradične údených rybách a údených produktoch rybolovu a musia zaviesť programy na uplatňovanie osvedčených postupov údenia, ak je to možné, v ekonomicky realizovateľných medziach a v možných medziach bez toho, aby sa stratili typické organoleptické vlastnosti uvedených výrobkov.

Do troch rokov od uplatňovania tohto nariadenia by sa mala situácia prehodnotiť na základe všetkých dostupných informácií s cieľom stanoviť zoznam údených rýb a údených produktov rybolovu, v prípade ktorých sa bude naďalej uplatňovať výnimka pre miestnu výrobu a spotrebu bez časového obmedzenia.

▼B

Článok 8

Odber vzoriek a analýza

Odber vzoriek a analýza na úradnú kontrolu maximálnych hodnôt stanovených v prílohe sa vykonáva v súlade s nariadeniami Komisie (ES) č. 1882/2006 ( 38 ), (ES) č. 401/2006 ( 39 ), (ES) č. 1883/2006 ( 40 ) a smernicami Komisie 2001/22/ES ( 41 ), 2004/16/ES ( 42 ) a 2005/10/ES ( 43 ).

▼M25

Článok 9

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Členské štáty monitorujú hodnoty obsahu dusičnanov v zelenine, ktorá môže obsahovať pomerne vysoké hodnoty, najmä v zelenej listovej zelenine, a výsledky pravidelne oznamujú Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.

2.  Členské štáty oznamujú Komisii súhrn zistení týkajúcich sa aflatoxínov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 884/2014 ( 44 ), pričom údaje o jednotlivých výskytoch oznamujú členské štáty EFSA.

3.  Členské štáty a profesijné organizácie zainteresovaných strán každoročne oznamujú Komisii výsledky vykonaných prešetrovaní, ako aj pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní opatrení na prevenciu proti kontaminácii deoxynivalenolom, zearalenonom, fumonizínom B1 a B2, ako aj T-2 a HT-2 toxínom. Komisia sprístupňuje tieto výsledky ďalším členským štátom. Súvisiace údaje o výskyte sa oznamujú EFSA.

4.  Členským štátom a profesijným organizáciám zainteresovaných strán sa dôrazne odporúča monitorovať prítomnosť námeľových alkaloidov v obilninách a obilných výrobkoch.

Členským štátom a profesijným organizáciám zainteresovaných strán sa dôrazne odporúča oznámiť EFSA ich zistenia týkajúce sa námeľových alkaloidov do 30. septembra 2016. Tieto zistenia musia obsahovať údaje o výskyte a špecifické informácie o vzťahu medzi prítomnosťou námeľových sklerócií a hodnotami jednotlivých námeľových alkaloidov.

Komisia tieto zistenia sprístupní členským štátom.

5.  EFSA sa môžu oznamovať aj údaje o výskyte kontaminantov, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 4, zhromaždené členskými štátmi a profesijnými organizáciami zainteresovaných strán.

6.  Údaje o výskyte sa poskytujú EFSA prostredníctvom formulára na odosielanie údajov EFSA v súlade s požiadavkami v usmernení EFSA o štandardnom opise vzorky (SSD) pre potraviny a krmivá ( 45 ), ako aj ďalšími osobitnými požiadavkami na podávanie správ úradu EFSA v prípade špecifických kontaminantov. Údaje o výskyte od profesijných organizácií zainteresovaných strán je v prípade potreby možné poskytnúť EFSA prostredníctvom zjednodušeného formulára na odosielanie údajov, ktorý určí EFSA.

▼B

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 466/2001 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 11

Prechodné opatrenia

▼M11

Toto nariadenie sa neuplatňuje na výrobky, ktoré boli uvedené na trh pred dátumami uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s opatreniami platnými pre príslušný dátum:

▼B

a) 1. júl 2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu deoxynivalenolu a zearalenónu stanovené v bodoch 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.7 prílohy;

▼M1

b) 1. októbra 2007, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu deoxynivalenolu a zearalenónu stanovené v bodoch 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 prílohy;

▼B

c) 1. október 2007, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu fumonizínov B1 a B2 stanovené v bode 2.6 prílohy;

d) 4. november 2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu sumy dioxínov a PCB podobných dioxínom stanovené v oddiele 5 prílohy;

▼M11

e) 1. január 2012, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu PCB nepodobných dioxínom stanovené v oddiele 5 prílohy;

f) 1. január 2015, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu ochratoxínu A v Capsicum spp. stanovené v bode 2.2.11. prílohy.

▼B

Dôkaz o dátume uvedenia výrobkov na trh zabezpečuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (45) Oddiel 1:  Dusičnany

Potraviny (9)

Maximálne hodnoty (mg NO3/kg)

1.1

Čerstvý špenát (Spinacia oleracea(10)

 

3 500

1.2

Konzervovaný, hlboko zmrazený alebo mrazený špenát

 

2 000

1.3

Čerstvý šalát (Lactuca sativa L.) (chránený a voľne pestovaný šalát) s výnimkou šalátu uvedeného v bode 1.4

Zberaný od 1. októbra do 31. marca:

 

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

5 000

šalát pestovaný pod holým nebom

4 000

Zberaný od 1. apríla do 30. septembra:

 

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

4 000

šalát pestovaný pod holým nebom

3 000

1.4

„Ľadový“ šalát

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

2 500

šalát pestovaný pod holým nebom

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Zberaná od 1. októbra do 31. marca:

7 000

Zberaná od 1. apríla do 30. septembra:

6 000

1.6

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (11) (12)

 

200

▼BOddiel 2:  Mykotoxíny

Potraviny (9)

Maximálne hodnoty obsahu (μg/kg)

▼M5

2.1.

Aflatoxíny

B1

Suma B1, B2, G1 a G2

M1

2.1.1.

Podzemnica olejná (arašidy) a iné olejnaté semená (43), ktoré podliehajú pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu,

s výnimkou:

— podzemnice olejnej (arašidy) a iných olejnatých semien na drvenie pri výrobe rafinovaného rastlinného oleja

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2.

Mandle, pistácie a marhuľové jadrá, ktoré podliehajú pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3.

Lieskové orechy a para orechy, ktoré podliehajú pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4.

Stromové orechy iné ako stromové orechy uvedené v bodoch 2.1.2. a 2.1.3, ktoré podliehajú pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5.

Podzemnica olejná (arašidy) a iné olejnaté semená (43) a spracované výrobky z nich určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka potravín,

s výnimkou:

— surových rastlinných olejov určených na rafináciu,

— rafinovaných rastlinných olejov

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6.

Mandle, pistácie a marhuľové jadrá určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka potravín (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7.

Lieskové orechy a para orechy určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka potravín (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8.

Stromové orechy iné ako stromové orechy uvedené v bodoch 2.1.6. and 2.1.7 a spracované výrobky z nich určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka potravín

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9.

Sušené ovocie iné ako sušené figy, podliehajúce triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín

5,0

10,0

2.1.10.

Sušené ovocie iné ako sušené figy a spracované výrobky z nich určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka potravín

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Všetko obilie a všetky výrobky vyrobené z obilia vrátane spracovaných obilných výrobkov, s výnimkou potravín uvedených v bodoch 2.1.12, 2.1.15 a 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Kukurica a ryža, ktoré podliehajú pred ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu

5,0

10,0

2.1.13.

Surové mlieko (14), tepelne ošetrené mlieko a mlieko určené na výrobu výrobkov na báze mlieka

0,050

2.1.14.

Tieto druhy korenín:

Capsicum spp (sušené plody z nich, celé alebo mleté, vrátane čili papriky, čili prášku, kajenského korenia a papriky)

Piper spp (plody z nich vrátane bieleho a čierneho korenia)

Myristica fragrans (muškátový orech)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

Zmesi korenín, ktoré obsahujú jednu alebo viaceré z uvedených korenín

5,0

10,0

2.1.15.

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (11) (15)

0,10

2.1.16.

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa vrátane počiatočného dojčenského mlieka a následného dojčenského mlieka (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17.

Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely ►M20   (11)  ◄  (16), ktoré sú výslovne určené pre dojčatá

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Sušené figy

6,0

10,0

▼B

2.2

Ochratoxín A

 

2.2.1

Nespracované obilie

5,0

▼M11

2.2.2

Všetky výrobky získané z nespracovaného obilia vrátane výrobkov zo spracovaného obilia a obilia určeného na priamu ľudskú spotrebu, s výnimkou potravín uvedených v bodoch 2.2.9, 2.2.10 a 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Sušené plody viniča (bobule, hrozienka a sultánky)

10,0

2.2.4

Pražené kávové zrná a mletá pražená káva, s výnimkou rozpustnej kávy

5,0

2.2.5

Rozpustná káva (instantná káva)

10,0

2.2.6

Víno (vrátane šumivého vína, s výnimkou likérového vína a vína, ktoré má najmenej 15 % alkoholu) a ovocné víno (17)

2,0  (18)

2.2.7

Aromatizované víno, aromatizované nápoje na báze vína a aromatizované kokteily z vínnych produktov (19)

2,0  (18)

2.2.8

Hroznová šťava, koncentrovaná rekonštituovaná hroznová šťava, hroznový nektár, hroznový mušt a koncentrovaný rekonštituovaný hroznový mušt, ktoré sú určené na priamu ľudskú spotrebu (20)

2,0  (18)

2.2.9

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (11)(15)

0,50

2.2.10

Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely ►M20   (11)  ◄ (16), ktoré sú výslovne určené pre dojčatá

0,50

▼M23

2.2.11.

Koreniny vrátane sušených korenín

 

Piper spp. (plody z neho, vrátane bieleho a čierneho korenia)

Myristica fragrans (muškátový orech)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

15 μg/kg

Capsicum spp. (sušené plody z neho, celé alebo mleté, vrátane čili papričiek, čili prášku, kayenského korenia a papriky)

20 μg/kg

Zmesi korenín obsahujúce jednu z uvedených korenín

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate a ostatné druhy)

 

2.2.12.1

Koreň sladovky hladkoplodej, prísada bylinného odvaru

20 μg/kg

2.2.12.2

Výťažok zo sladovky hladkoplodej (45), na použitie v konkrétnych nápojoch a sladkostiach

80 μg/kg

▼M11

2.2.13

Pšeničný lepok sa nepredáva priamo spotrebiteľovi

8,0

▼B

2.3

Patulín

 

2.3.1

Ovocné šťavy, koncentrované rekonštituované ovocné šťavy a ovocné nektáre (20)

50

2.3.2

Liehoviny (21), mušt a iné kvasené nápoje vyrobené z jabĺk alebo obsahujúce jablkovú šťavu

50

2.3.3

Tuhé výrobky z jabĺk vrátane jablkového kompótu, jablkového pyré určené na priamu spotrebu, s výnimkou potravín uvedených v bodoch 2.3.4 a 2.3.5

25

2.3.4

Jablková šťava a tuhé výrobky z jabĺk vrátane jablkového kompótu a jablkového pyré určené pre dojčatá a malé deti (22), takto označené a predávané (12)

10,0

2.3.5

Detská výživa iná ako spracované potraviny na báze obilia pre dojčatá a malé deti (11)(12)

10,0

▼M1

2.4

Deoxynivalenol (23)

 

2.4.1

Nespracované obilie (24) (25), iné ako tvrdá pšenica, ovos a kukurica

1 250

2.4.2

Nespracovaná tvrdá pšenica a ovos (24) (25)

1 750

2.4.3

Nespracovaná kukurica (24), s výnimkou nespracovanej kukurice určenej na spracovanie mokrým mletím (40)

1 750  (26)

2.4.4

Obilie určené na priamu ľudskú spotrebu, obilná múka, otruby a klíčky ako konečný produkt predávaný na priamu ľudskú spotrebu, s výnimkou potravín uvedených v bodoch 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9

750

2.4.5

Cestoviny (suché) (27)

750

2.4.6

Chlieb (vrátane malých pekárenských výrobkov), pečivo, sušienky, obilné snacky a raňajkové cereálie

500

2.4.7

Následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti (11) (15)

200

2.4.8

Mlynské frakcie kukurice s veľkosťou častíc > 500 mikrónov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1103 13 alebo 1103 20 40 a iné mleté výrobky z kukurice s veľkosťou častíc > 500 mikrónov, ktoré sa nepoužívajú na priamu ľudskú spotrebu a na ktoré sa vzťahuje kód KN 1904 10 10

750  (26)

2.4.9

Mlynské frakcie kukurice s veľkosťou častíc ≤ 500 mikrónov na ktoré sa vzťahuje kód KN 1102 20 a iné mleté výrobky z kukurice s veľkosťou častíc ≤ 500 mikrónov, ktoré sa nepoužívajú na priamu ľudskú spotrebu a na ktoré sa vzťahuje kód KN 1904 10 10

1 250  (26)

2.5

Zearalenón (23)

 

2.5.1

Nespracované obilie (24) (25) iné ako kukurica

100

2.5.2

Nespracovaná kukurica (24), s výnimkou nespracovanej kukurice určenej na spracovanie mokrým mletím (40)

350  (26)

2.5.3

Obilie určené na priamu ľudskú spotrebu, obilná múka, otruby a klíčky ako konečný produkt predávaný na priamu ľudskú spotrebu, s výnimkou potravín uvedených v bodoch 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10

75

2.5.4

Rafinovaný kukuričný olej

400  (26)

2.5.5

Chlieb (vrátane malých pekárenských výrobkov), pečivo, sušienky, obilné snacky a raňajkové cereálie, s výnimkou kukuričných snackov a raňajkových cereálii na báze kukurice

50

2.5.6

Kukurica určená na priamu ľudskú spotrebu, snacky na báze kukurice a raňajkové cereálie na báze kukurice

100  (26)

2.5.7

Následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti (okrem následných výživových prípravkov na báze kukurice) a ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí (11) (15)

20

2.5.8

Následné výživové prípravky na báze kukurice pre dojčatá a malé deti (11) (15)

20  (26)

2.5.9

Mlynské frakcie kukurice s veľkosťou častíc > 500 mikrónov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1103 13 alebo 1103 20 40 a iné mleté výrobky z kukurice s veľkosťou častíc > 500 mikrónov, ktoré sa nepoužívajú na priamu ľudskú spotrebu a na ktoré sa vzťahuje kód KN 1904 10 10

200  (26)

2.5.10

Mlynské frakcie kukurice s veľkosťou častíc ≤ 500 mikrónov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1102 20 a iné mleté výrobky z kukurice s veľkosťou častíc ≤ 500 mikrónov, ktoré sa nepoužívajú na priamu ľudskú spotrebu a na ktoré sa vzťahuje kód KN 1904 10 10

300  (26)

2.6

Fumonizíny

Suma B1 a B2

2.6.1

Nespracovaná kukurica (24), s výnimkou nespracovanej kukurice určenej na spracovanie mokrým mletím (40)

4 000  (28)

2.6.2

Kukurica určená na priamu ľudskú spotrebu, potraviny na báze kukurice určené na priamu ľudskú spotrebu, s výnimkou potravín uvedených v bode 2.6.3 a 2.6.4

1 000  (28)

2.6.3

Raňajkové cereálie na báze kukurice a snacky na báze kukurice

800  (28)

2.6.4

Následné výživové prípravky na báze kukurice pre dojčatá a malé deti (11) (15)

200  (28)

2.6.5

Mlynské frakcie kukurice s veľkosťou častíc > 500 mikrónov na ktoré sa vzťahuje kód KN 1103 13 alebo 1103 20 40 a iné mleté výrobky z kukurice s veľkosťou častíc > 500 mikrónov, ktoré sa nepoužívajú na priamu ľudskú spotrebu a na ktoré sa vzťahuje kód KN 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6

Mlynské frakcie kukurice s veľkosťou častíc ≤ 500 mikrónov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1102 20 a iné mleté výrobky z kukurice s veľkosťou častíc ≤ 500 mikrónov, ktoré sa nepoužívajú na priamu ľudskú spotrebu a na ktoré sa vzťahuje kód KN 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7

T-2 toxín a HT-2 toxín (23)

Suma T-2 toxínu a HT-2 toxínu

2.7.1

Nespracované obilie (24) a výrobky z obilia

▼M14

2.8.

Citrinín

 

2.8.1.

Potravinové doplnky na báze ryže fermentovanej červenými kvasinkami Monascus purpureus

2 000  (1)

▼M25

2.9

Námeľové skleróciá a námeľové alkaloidy

 

2.9.1.

Námeľové skleróciá

 

2.9.1.1.

Nespracované obilniny (24) okrem kukurice a ryže

0,5 g/kg (3)

2.9.2.

Námeľové alkaloidy (4)

 

2.9.2.1.

Nespracované obilniny (24) okrem kukurice a ryže

— (5)

2.9.2.2.

Mlynárske výrobky z obilnín okrem mlynárskych výrobkov z kukurice a ryže

— (5)

2.9.2.3.

Chlieb (vrátane malých pekárenských výrobkov), pečivo, sušienky, obilninové snacky, raňajkové cereálie a cestoviny

— (5)

2.9.2.4.

Potraviny na báze obilnín pre dojčatá a malé deti

— (5)

▼BOddiel 3:  Kovy

Potraviny (9)

Maximálne hodnoty obsahu

(mg/kg čerstvej hmotnosti)

▼M20

3.1

Olovo

 

3.1.1

Surové mlieko (14), tepelne upravované mlieko a mlieko určené na výrobu produktov na báze mlieka

0,020

3.1.2

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa

 

 

uvádzaná na trh vo forme prášku (11)(33)

0,050

 

uvádzaná na trh v tekutej forme (11) (33)

0,010

3.1.3

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (11) (33) okrem 3.1.5

0,050

3.1.4

Potraviny na osobitné lekárske účely (11), ktoré sú výslovne určené pre dojčatá a malé deti

 

 

uvádzané na trh vo forme prášku (33)

0,050

 

uvádzané na trh v tekutej forme (33)

0,010

3.1.5

Nápoje pre dojčatá a malé deti, takto označené a predávané, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 3.1.2 a 3.1.4

 

 

uvádzané na trh v tekutej forme alebo určené na rekonštituovanie na základe pokynov výrobcu vrátane ovocných štiav (12)

0,030

 

ktoré sa majú pripraviť odvarmi alebo vylúhovaním (33)

1,50

3.1.6

Mäso (s výnimkou drobov) z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny (14)

0,10

3.1.7

Droby z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny (14)

0,50

3.1.8

Svalovina rýb (29) (30)

0,30

3.1.9

Hlavonožce (55)

0,30

3.1.10

Kôrovce (31) (47)

0,50

3.1.11

Lastúrniky (31)

1,50

3.1.12

Obilie a strukoviny

0,20

3.1.13

Zelenina s výnimkou listovej hlúbovej zeleniny, kozej brady, listovej zeleniny & čerstvých bylín, húb, morských rias a plodovej zeleniny (32) (56)

0,10

3.1.14

Listová hlúbová zelenina, kozia brada, listová zelenina s výnimkou čerstvých bylín a týchto húb: Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take) (32)

0,30

3.1.15

Plodová zelenina

 

 

Sladká kukurica (32)

0,10

 

iná ako sladká kukurica (32)

0,05

3.1.16

Ovocie s výnimkou brusníc, ríbezlí, plodov bazy čiernej a planiky (32)

0,10

3.1.17

Brusnice, ríbezle, plody bazy čiernej a planiky (32)

0,20

3.1.18

Tuky a oleje vrátane mliečneho tuku

0,10

3.1.19

Ovocné šťavy, koncentrované rekonštituované ovocné šťavy a ovocné nektáre

 

 

výlučne z bobuľovín a ostatného drobného ovocia (20)

0,05

 

z ovocia iného ako bobuľoviny a ostatné drobné ovocie (20)

0,03

3.1.20

Víno (vrátane šumivého vína, s výnimkou likérového vína), mušt, hruškový mušt a ovocné víno (17)

 

 

produkty získané z úrod ovocia od roku 2001 do roku 2015

0,20

 

produkty získané z úrody ovocia z roku 2016 a neskôr

0,15

3.1.21

Aromatizované víno, aromatizované nápoje na báze vína a aromatizované kokteily z vínnych produktov (19)

 

 

produkty získané z úrod ovocia od roku 2001 do roku 2015

0,20

 

produkty získané z úrody ovocia z roku 2016 a neskôr

0,15

3.1.22

Potravinové doplnky (42)

3,0

3.1.23

Med

0,10

▼M16

3.2

Kadmium

 

3.2.1

Zelenina a ovocie s výnimkou koreňovej a hľuzovej zeleniny, listovej zeleniny, čerstvých byliniek, stonkovej zeleniny, húb a morských rias (32)

0,050

3.2.2

Koreňová a hľuzová zelenina (okrem zeleru buľvového, paštrnáku, kozej brady a chrenu), stonková zelenina (okrem zeleru) (32). V prípade zemiakov sa maximálne hodnoty obsahu uplatňujú na ošúpané zemiaky.

0,10

3.2.3

Listová zelenina, čerstvé bylinky, listová zelenina, zeler, zeler buľvový, paštrnák, kozia brada, chren a tieto huby (32): Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusná), Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá), Lentinula edodes (húževnatec jedlý, šii-take)

0,20

3.2.4

Huby, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 3.2.3 (32)

1,0

3.2.5

Zrná obilnín s výnimkou pšenice a ryže

0,10

3.2.6

— zrná pšenice, zrná ryže

— pšeničné otruby a pšeničné klíčky

— sójové bôby

0,20

3.2.7

Tieto špecifické výrobky z kakaa a čokolády (52)

 

—  mliečna čokoláda s < 30 % celkovej kakaovej sušiny,

0,10 od 1. januára 2019

—  čokoláda s < 50 % celkovej kakaovej sušiny, mliečna čokoláda s ≥ 30 % celkovej kakaovej sušiny,

0,30 od 1. januára 2019

—  čokoláda s ≥ 50 % celkovej kakaovej sušiny,

0,80 od 1. januára 2019

—  kakaový prášok predávaný konečnému spotrebiteľovi alebo ako zložka sladeného kakaového prášku predávaného konečnému spotrebiteľovi (čokoládový nápoj)

0,60 od 1. januára 2019

3.2.8

Mäso (okrem vedľajších jatočných produktov) z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny (14)

0,050

3.2.9

Konské mäso okrem vedľajších jatočných produktov (14)

0,20

3.2.10

Pečeň z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny a koní (14)

0,50

3.2.11

Obličky z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny a koní (14)

1,0

3.2.12

Svalovina z rýb (29) (30), s výnimkou druhov uvedených v bodoch 3.2.13, 3.2.14 a 3.2.15

0,050

3.2.13

Svalovina týchto rýb (29) (30):

makrela (Scomber species), tuniak (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), hlaváčovitá ryba (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Svalovina týchto rýb (29) (30):

tuniak makrelovitý (Auxis species)

0,15

3.2.15

Svalovina týchto rýb (29) (30):

sardela (Engraulis species)

mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

sardinka európska (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Kôrovce (31): svalovina z končatín a abdominálnej časti (47). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) svalovina z končatín

0,50

3.2.17

Výživové doplnky (31)

1,0

3.2.18

Hlavonožce (bez vnútorností) (31)

1,0

3.2.19

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa, ►M20   (11)  ◄  (33)

 

—  dojčenská výživa v prášku vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka alebo z bielkovinových hydrolyzátov

0,010 od 1. januára 2015

—  tekutá dojčenská výživa vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka alebo z bielkovinových hydrolyzátov

0,005 od 1. januára 2015

—  dojčenská výživa v prášku vyrobená zo samotných sójových bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

0,020 od 1. januára 2015

—  tekutá dojčenská výživa vyrobená zo sójových samotných bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

0,010 od 1. januára 2015

3.2.20

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (11) (33)

0,040 od 1. januára 2015

3.2.21

Výživové doplnky (42) okrem výživových doplnkov uvedených v bode 3.2.22

1,0

3.2.22

Výživové doplnky (42) pozostávajúce výlučne alebo najmä zo sušených morských rias, z výrobkov vyrobených zo sušených rias alebo zo sušených dvojchlopňových mäkkýšov

3,0

▼B

3.3

Ortuť

 

▼M6

3.3.1.

Produkty rybolovu (31) a svalovina rýb (29) (30), s výnimkou druhov uvedených v bode 3.3.2. Maximálna hodnota pre kôrovce sa uplatňuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (47). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) sa táto hodnota uplatňuje na svalovinu z končatín

0,50

▼M3

3.3.2

Svalovina týchto rýb (29) (30):

čert morský (Lophius spp.)

zubatka pruhovaná (Anarhichas lupus)

pelamída atlantická (Sarda sarda)

úhor (Anguilla spp.)

ryby z druhov Hoplostethus (Hoplostethus spp.)

granatier (Coryphaenoides rupestris)

halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Genypterus capensis

marlin (Makaira spp.)

platesa (Lepidorhombus spp.)

parmica (Mullus spp.)

ružový úhor (Genypterus blacodes)

šťuka obyčajná (Esox lucius)

pelamída jednofarebná (Orcynopsis unicolor)

treska malá (Trisopterus minutus)

žralok portugalský (Centroscymnes coelolepis)

raje (Raja spp.)

morské ostrieže (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

plachetník obyčajný (Istiophorus platypterus)

šupinoplutvovec (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

pražma (Pagellus spp.)

žraloky (všetky druhy)

makrela hadia (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

jesetery (Acipenser spp.)

mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

tuniaky (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Potravinové doplnky (42)

0,10

▼B

3.4

Cín (anorganický)

 

3.4.1

Potraviny v konzervách a plechovkách iné ako nápoje

200

3.4.2

Nápoje v plechovkách vrátane ovocných a zeleninových štiav

100

3.4.3

Detská výživa a spracované potraviny na báze obilia v konzervách určené pre dojčatá a malé deti, s výnimkou sušených výrobkov a výrobkov v prášku (11)(33)

50

3.4.4

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa v konzervách (vrátane počiatočného dojčenského mlieka a následného dojčenského mlieka), s výnimkou sušených výrobkov a výrobkov v prášku ►M20   (11)  ◄ (33)

50

3.4.5

Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely ►M20   (11)  ◄ (33)v konzervách, ktoré sú výslovne určené pre dojčatá, s výnimkou sušených výrobkov a výrobkov v prášku

50

▼M21

3.5

Arzén (anorganický) (53) (54)

 

3.5.1

Nepredparená bielená ryža (hladená alebo biela ryža)

0,20

3.5.2

Predparená ryža a lúpaná ryža

0,25

3.5.3

Ryžové vafle, ryžové oblátky, ryžové krekry a ryžové koláče

0,30

3.5.4

Ryža určená na výrobu potravín pre dojčatá a malé deti (11)

0,10

▼BOddiel 4:  3-monochlóropropán-1,2-diol (3-MCPD)

Potraviny (9)

Maximálne hodnoty obsahu

(μg/kg)

4.1

Hydrolyzovaná rastlinná bielkovina (34)

20

4.2

Sójová omáčka (34)

20

▼M9Oddiel 5:  Dioxíny a PCB (35)

Potraviny

MAXIMÁLNE HODNOTY OBSAHU

SUMA DIOXÍNOV (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

SUMA DIOXÍNOV A PCB PODOBNÝCH DIOXÍNOM (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (36)

SUMA PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES – 6) (36)

5.1

Mäso a mäsové výrobky (s výnimkou jedlých drobov) z týchto zvierat (14):

 

 

 

—  hovädzí dobytok a ovce

2,5 pg/g tuku (37)

4,0 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

—  hydina

1,75 pg/g tuku (37)

3,0 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

—  ošípané

1,0 pg/g tuku (37)

1,25 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

▼M13

5.2.

Pečeň suchozemských zvierat uvedených v bode 5.1 s výnimkou ovčej pečene a výrobkov z nej

0,30 pg/g čerstvej hmotnosti

0,50 pg/g čerstvej hmotnosti

3,0 ng/g čerstvej hmotnosti

 

Pečeň oviec a výrobky z nej

1,25 pg/g čerstvej hmotnosti

2,00 pg/g čerstvej hmotnosti

3,0 ng/g čerstvej hmotnosti

▼M19

5.3

Svalovina rýb a produkty rybolovu a výrobky z nich (30)  (38) s výnimkou:

— uloveného voľne žijúceho úhora,

— uloveného voľne žijúceho ostroňa bieloškvrnitého (Squalus acanthias),

— ulovených voľne žijúcich sladkovodných rýb s výnimkou diadrómnych druhov ulovených v sladkých vodách,

— rybej pečene a výrobkov z nej vyrobených,

— olejov z morských živočíchov

Maximálna hodnota pre kôrovce sa vzťahuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (47). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (BrachyuraAnomura) sa táto hodnota vzťahuje na svalovinu z končatín.

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

6,5 pg/g čerstvej hmotnosti

75 ng/g čerstvej hmotnosti

▼M9

5.4

Svalovina ulovených voľne žijúcich sladkovodných rýb s výnimkou diadrómnych druhov ulovených v sladkých vodách a výrobky z nich

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

6,5 pg/g čerstvej hmotnosti

125 ng/g čerstvej hmotnosti

▼M19

5.4a

Svalovina uloveného voľne žijúceho ostroňa bieloškvrnitého (Squalus acanthias) a výrobky z nej (38)

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

6,5 pg/g čerstvej hmotnosti

200 ng/g čerstvej hmotnosti

▼M9

5.5

Svalovina uloveného voľne žijúceho úhora (Anguilla anguilla) a výrobky z nej

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

10,0 pg/g čerstvej hmotnosti

300 ng/g čerstvej hmotnosti

5.6

Rybia pečeň a výrobky z nej vyrobené s výnimkou olejov z morských živočíchov uvedených v bode 5.7

20,0 pg/g čerstvej hmotnosti (41)

200 ng/g čerstvej hmotnosti (41)

5.7

Oleje z morských živočíchov (olej z kože rýb, olej z pečene rýb a oleje z ostatných morských živočíchov určené na priamu ľudskú spotrebu)

1,75 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

200 ng/g tuku

5.8

Surové mlieko (14) a mliečne výrobky (14) vrátane maslového tuku

2,5 pg/g tuku (37)

5,5 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

5.9

Slepačie vajcia a výrobky z vajec (14)

2,5 pg/g tuku (37)

5,0 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

5.10

Tuk z týchto zvierat:

 

 

 

—  hovädzí dobytok a ovce

2,5 pg/g tuku

4,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

—  hydina

1,75 pg/g tuku

3,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

—  ošípané

1,0 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.11

Zmiešané živočíšne tuky

1,5 pg/g tuku

2,50 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.12

Rastlinné oleje a tuky

0,75 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.13

Potraviny pre dojčatá a malé deti (12)

0,1 pg/g čerstvej hmotnosti

0,2 pg/g čerstvej hmotnosti

1,0 ng/g čerstvej hmotnosti

▼M22Oddiel 6:  Polycyklické aromatické uhľovodíky

Potraviny

Maximálne hladiny (μg/kg)

6.1

Benzoa)pyrén, benza)antracén, benzob)fluorantén a chryzén

Benzoa)pyrén

Suma benzoa)pyrénu, benza)antracénu, benzob)fluoranténu a chryzénu (48)

6.1.1

Oleje a tuky (s výnimkou kakaového masla a kokosového oleja) určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložky potravy

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakaové bôby a odvodené produkty okrem produktov uvedených v bode 6.1.11

5,0 μg/kg tuku od 1.4.2013

35,0 μg/kg tuku od 1.4.2013 do 31.3.2015

30,0 μg/kg tuku od 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Kokosový olej určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka potravy

2,0

20,0

6.1.4

Údené mäso a údené mäsové produkty

5,0 do 31.8.2014

2,0 od 1.9.2014

30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014

12,0 od 1.9.2014

6.1.5

Svalovina údených rýb a údených rybacích produktov (30) (39) s výnimkou rybacích produktov uvedených v bodoch 6.1.6 a 6.1.7. Maximálna hladina pre údené kôrovce sa vzťahuje na svalovinu z končatín a abdominálnej čast (47). V prípade údených krabov a krabom príbuzných kôrovcov (BrachyuraAnomura) sa vzťahuje na svalovinu z končatín.

5,0 do 31.8.2014

2,0 od 1.9.2014

30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014

12,0 od 1.9.2014

6.1.6

Údené šproty a konzervované údené šproty (30) (50) (Sprattus sprattus); Údený baltický sleď ≤ 14 cm dĺžky a konzervovaný údený baltický sleď ≤ 14 cm dĺžky (30) (50) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (sušená pelamída, Katsuwonus pelamis); lastúrniky (čerstvé, chladené alebo mrazené) (31); tepelne ošetrené mäso a tepelne ošetrené mäsové produkty (49) predávané konečnému spotrebiteľovi

5,0

30,0

6.1.7

Lastúrniky (39) (údené)

6,0

35,0

6.1.8

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa vrátane počiatočného dojčenského mlieka a následného dojčenského mlieka ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely ►M20   (11)  ◄  (33), ktoré sú výslovne určené pre dojčatá

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakaová vláknina a produkty získané z kakaovej vlákniny, určené na použitie ako zložka v potravinách

3,0

15,0

6.1.12

Banánové lupienky

2,0

20,0

6.1.13

Výživové doplnky obsahujúce látky rastlinného pôvodu a prípravky z nich (42) (7) (8)

Výživové doplnky obsahujúce propolis, materskú kašičku, spirulinu alebo prípravky z nich (42)

10,0

50,0

6.1.14

Sušené bylinky

10,0

50,0

6.1.15

Sušené koreniny s výnimkou kardamónu a údenej papriky Capsicum spp.

10,0

50,0

▼M11Oddiel 7:  Melamín a jeho štruktúrne analógy

Potraviny

Maximálne hodnoty

(mg/kg)

7.1.

Melamín

 

7.1.1.

Potraviny okrem počiatočnej a následnej dojčenskej výživy (51)

2,5

7.1.2.

Počiatočná a následná dojčenská výživa v prášku

1

▼M17Oddiel 8:  Toxíny obsiahnuté v rastlinách

Potraviny (9)

Maximálne hodnoty obsahu (g/kg)

8.1

Kyselina eruková

 

8.1.1

Rastlinné oleje a tuky

50 (2)

8.1.2

Potraviny obsahujúce pridané rastlinné oleje a tuky s výnimkou potravín uvedených v bode 8.1.3

50 (2)

8.1.3

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Potraviny (9)

Maximálne hodnoty obsahu (μg/kg)

8.2

Tropánové alkaloidy (6)

 

 

Atropín

Skopolamín

8.2.1

Spracované potraviny na báze obilnín a detská výživa pre dojčatá a malé deti obsahujúce proso, cirok a pohánku a z nich odvodené produkty (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Maximálna hodnota obsahu sa preskúma pred 1. januárom 2016 na základe informácií o expozícii účinkom citrinínu z iných potravín a aktualizovaných informácií o toxicite citrinínu, predovšetkým v súvislosti s karcinogénnosťou a genotoxicitou.

(2)   Maximálna hodnota sa vzťahuje na obsah kyseliny erukovej, počítaný na celkový obsah mastných kyselín v tukovej zložke v potravinách.

(

3

)   Vzorky sa odoberajú v súlade s bodom B prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analyzujú sa mikroskopickým vyšetrením.

(4)   suma 12 námeľových alkaloidov: ergokristín/ergokristinín, ergotamín/ergotaminín, ergokryptín/ergokryptinín, ergometrín/ergometrinín, ergozín/ergozinín, ergokornín/ergokorninín.

(5)   Do 1. júla 2017 je v prípade týchto príslušných kategórií potravín potrebné zvážiť primerané a dosiahnuteľné maximálne hodnoty obsahu, ktorými sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí.

(6)   Uvedenými tropánovými alkaloidymi sú atropín a skopolamín. Atropín je racemická zmes (-)-hyoscyamínu a (+)-hyoscyamínu, pričom iba (-)-enantiomér hyoscyamínu vykazuje anticholinergickú aktivitu. Vzhľadom na to, že na účely analýzy nie je vždy možné rozlíšiť medzi enantiomérmi hyoscyamínu, maximálne hodnoty sú stanovené pre atropín a skopolamín.

(7)   Prípravky rastlinného pôvodu sú prípravky získané z rastlín (napr. celé časti rastlín, fragmentované alebo rezané rastliny) rôznymi procesmi (napr. lisovanie, stláčanie, extrakcia, frakcionácia, destilácia, koncentrácia, sušenie a fermentácia). Táto definícia zahŕňa rozdrvené alebo na prášok rozomleté rastliny, časti rastlín, riasy, huby, lišajníky, tinktúry, extrakty, éterické oleje (iné ako rastlinné oleje uvedené v bode 6.1.1.), šťavy získané lisovaním a spracované exsudáty.

(8)   Maximálna hodnota obsahu sa neuplatňuje na výživové doplnky obsahujúce rastlinné oleje. V rastlinných olejoch používaných ako zložka vo výživových doplnkoch by mala byť dodržaná maximálna hodnota obsahu stanovená v bode 6.1.1.

(9)   Čo sa týka ovocia, zeleniny a obilnín, odkazuje sa na potraviny uvedené v príslušnej kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hodnotách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 178/2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 3). To okrem iného znamená, že pohánka (Fagopyrum spp.) je zaradená medzi „obilniny“ a výrobky z pohánky sú zaradené medzi „výrobky z obilia“. ►M3  Na orechy stromové sa maximálne hodnoty pre ovocie nevzťahujú. ◄

(10)   Maximálne hodnoty sa neuplatňujú na čerstvý špenát, ktorý podlieha spracovaniu a ktorý sa vo veľkých množstvách prepravuje priamo z poľa do spracovateľského závodu.

(11)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(12)   Maximálna hodnota sa vzťahuje na výrobky na priame použitie (takto predávané alebo po zriedení podľa pokynov výrobcu).

(13)    ►M5  Maximálne hodnoty obsahu sa vzťahujú na jedlú časť podzemnice olejnej (arašidy) a stromových orechov. Ak sa analyzuje podzemnica olejná (arašidy) a stromové orechy, „v škrupine“, pri výpočte obsahu aflatoxínu sa predpokladá, že celá kontaminácia sa nachádza na jedlej časti, s výnimkou para orechov. ◄

(14)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22).

(15)   Maximálna hodnota sa vzťahuje na sušinu. Sušina je určená v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006.

(16)   Maximálna hodnota sa v prípade mlieka a mliečnych výrobkov vzťahuje na výrobky na priame použitie (takto predávané alebo rekonštituované podľa pokynov výrobcu) a v prípade iných výrobkov ako mlieko a mliečne výrobky sa vzťahuje na sušinu. Sušina je určená v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006.

(17)   Víno a šumivé vína vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(18)   Maximálna hodnota sa uplatňuje na produkty získané z úrody roku 2005 a neskôr.

(

19

)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

Maximálna hodnota obsahu OTA uplatniteľná na tieto nápoje je funkcia podielu vína a/alebo hroznového muštu prítomného v konečnom produkte.

(20)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v smernici Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 58).

(21)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1), naposledy zmenenom a doplnenom Protokolom o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie.

(22)   Dojčatá a malé deti definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(23)   Na účely uplatnenia maximálnych hodnôt obsahu deoxynivalenolu, zearalenónu, T-2 toxínu a HT-2 toxínu ustanovených v bodoch 2.4, 2.5 a 2.7, ryža nie je zahrnutá v „obilninách“ a výrobky z ryže nie sú zahrnuté do „výrobkov z obilia“.

(

24

)   Maximálna hodnota sa uplatňuje na nespracované obilniny uvedené na trh na účely prvostupňového spracovania.

„Prvostupňové spracovanie“ znamená akúkoľvek fyzikálnu alebo tepelnú úpravu zrna alebo na zrne okrem sušenia. Procesy čistenia, vrátane brúsenia, triedenia a sušenia, sa nepovažujú za „prvostupňové spracovanie“, ak po čistení a triedení zostáva celé zrno neporušené.

Brúsenie je čistenie obilnín dôkladným odieraním a/alebo trením.

Ak sa v prípade výskytu námeľových sklerócií použije brúsenie, musia obilniny ešte pred brúsením prejsť prvou fázou čistenia. Po brúsení, ktoré prebieha v kombinácii s vysávaním prachu, nasleduje farebné triedenie pred mletím.

Integrované systémy výroby a spracovania sú systémy, ktorými sa všetky prichádzajúce dávky obilnín očistia, vytriedia a spracujú v tej istej prevádzkarni. V prípade takýchto integrovaných systémov výroby a spracovania sa maximálna hodnota obsahu vzťahuje na nespracované obilniny po čistení a triedení, ale pred prvostupňovým spracovaním.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečujú prostredníctvom svojich postupov HACCP súlad s predpismi a zároveň majú zavedený a vykonávajú účinný monitorovací postup pre tento kritický kontrolný bod.

(25)   Maximálna hodnota sa uplatňuje na obilie zožaté a prebraté v a po sezóne 2005/2006, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 824/2000 z 19. apríla 2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31), naposledy zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1068/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65).

(26)   Maximálna hodnota sa uplatňuje od 1. októbra 2007.

(27)   Cestovina (suchá) znamená cestovinu s obsahom vody približne 12 %.

(28)   Maximálna hodnota sa uplatňuje od 1. októbra 2007.

(29)   Ryby uvedené v tejto kategórii definované v kategórii a), s výnimkou rybej pečene, ktorá spadá pod kód KN 0302 70 00 zoznamu v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.), naposledy zmeneného a doplneného Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33). V prípade sušených, zriedených, spracovaných a/alebo zložených potravín sa uplatňujú odseky 1 a 2 článku 2.

(30)   Ak sú ryby určené na konzumáciu celé, maximálna hodnota sa uplatňuje na celé ryby.

(31)   Relevantné potraviny patriace do kategórií c) a i) zoznamu v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1) (druhy, ako sú uvedené v príslušnej položke). V prípade sušených, zriedených, spracovaných a/alebo zložených potravín sa uplatňujú odseky 1 a 2 článku 2. V prípade hrebeňovky veľkej (Pecten maximus) sa maximálna úroveň obsahu uplatňuje iba na priťahovač a gonádu.

(32)   Maximálna hodnota sa uplatňuje po umytí ovocia alebo zeleniny a oddelení jedlej časti.

(33)   Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.

(34)   Maximálna hodnota je určená pre tekutý produkt obsahujúci 40 % sušiny a zodpovedá maximálnej hodnote 50 μg/kg v sušine. Hodnotu treba primerane upraviť podľa obsahu sušiny v produktoch.

(

35

)   

►M9

 Dioxíny (suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), vyjadrené v toxickom ekvivalente Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím faktorov toxickej ekvivalencie WHO (WHO-TEF)) a suma dioxínov a PCB podobných dioxínom (suma PCDD, PCDF a polychlórovaných bifenylov (PCB), vyjadrené v toxickom ekvivalente WHO s použitím WHO-TEF). WHO-TEF na hodnotenie ohrozenia ľudského zdravia na základe záverov zasadnutia odborníkov Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 (

Martin van den Berg et al.

,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds.

Toxicological Sciences 93(2) 223–241 (2006)).Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxíny (PCDD)

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurány (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB podobné dioxínom Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Použité skratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlórodibenzodioxín; „CDF“ = chlorodibenzofurán; „CB“ = chlórobifenyl.

 ◄

(36)   Horné hranice koncentrácie: horné hranice koncentrácie sa vypočítavajú za predpokladu, že všetky hodnoty rôznych kongenerov, ktoré sú nižšie ako limit kvantifikácie, sa rovnajú limitu kvantifikácie.

(

37

)   

►M9

 Maximálna hodnota vyjadrená na základe tuku nie je použiteľná na potraviny s obsahom < 2 % tuku. V prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku je uplatniteľná maximálna hodnota hodnotou stanovenou vzhľadom na celý výrobok a zodpovedá maximálnej hodnote stanovenej vzhľadom na celý výrobok v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku za pomoci tohto vzorca:

Maximálna hodnota vyjadrená na základe obsahu tuku v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku = maximálna hodnota vyjadrená na základe obsahu tuku pre uvedené potraviny × 0,02.

 ◄

(38)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v kategóriách a), b), c), e) a f) zoznamu v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000, s výnimkou rybej pečene uvedenej v bode 5.11.

(39)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v kategóriách b), c), a i) zoznamu prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013.

(40)   Výnimka sa uplatňuje iba v prípade kukurice, ktorej určenie výlučne na mokré mletie (výrobu škrobu) je jasne označené, napr. etiketami, miestom určenia.

(41)   V prípade rybej pečene v konzervách sa maximálna hodnota uplatňuje na celý jedlý obsah konzervy.

(42)   Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.

(43)   Olejnaté semená patriace pod kódy KN 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 a výrobky z nich KN 1208 ; melónové semená patria pod kód ex 1207 99 .

(44)   V prípade, že výrobky z nich/spracované výrobky z nich sú vyrobené/spracované výlučne alebo takmer výlučne z príslušných stromových orechov, maximálne hodnoty obsahu stanovené pre zodpovedajúce stromové orechy sa uplatňujú aj na výrobky z nich/spracované výrobky. V ostatných prípadoch sa na výrobky z nich/spracované výrobky uplatňuje článok 2 ods. 1 a článok 2 ods. 2.

(45)   Maximálna hodnota sa vzťahuje na čistý a nezriedený výťažok získaný tak, že z 3 až 4 kg sladovky hladkoplodej sa získa 1 kg výťažku).

(46)   Maximálna hodnota pre listovú zeleninu sa neuplatňuje na čerstvé bylinky [spadajúce pod číselný kód 0256000 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 396/2005].

(47)   Svalovina z končatín a abdominálnej časti. Z tejto definície sa vylučuje hlavohruď kôrovcov. V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (BrachyuraAnomura): svalovina z končatín.

(48)   Dolné hranice koncentrácií sú kalkulované vychádzajúc z hypotézy, že všetky hodnoty príslušných štyroch látok pod medzou kvantifikácie sú rovné nule.

(49)   Mäso a mäsové produkty, ktoré boli podrobené tepelnému ošetreniu potenciálne spôsobujúcemu vytváranie PAU, t. j. jedine grilovanie a príprava spôsobom barbecue.

(50)   V prípade konzervovaného produktu sa analýza vykonáva na celom obsahu konzervy. Pokiaľ ide o maximálnu hladinu pre celý zložený produkt, uplatňuje sa článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 2 ods. 2.

(51)   Maximálna hodnota sa neuplatňuje pri potravinách, v prípade ktorých je dokázané, že úroveň melamínu vyššia ako 2,5 mg/kg je dôsledkom povoleného používania cyromazínu ako insekticídu. Hodnota melamínu nesmie presiahnuť hodnotu cyromazínu.

(52)   V prípade špecifických výrobkov z kakaa a čokolády sa uplatňujú definície stanovené v bodoch A. 2, 3 a 4 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19).

(53)   Suma As(III) a As(V).

(54)   Ryža, lúpaná ryža, bielená ryža a predparená ryža podľa vymedzenia v norme Codex-u 198 – 1995.

(55)   Maximálna hodnota sa uplatňuje na zviera, ako sa predáva, bez vnútorností.

(56)   V prípade zemiakov sa maximálna hodnota uplatňuje na ošúpané zemiaky.( 1 ) Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 199/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 32).

( 3 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1662/2006 (Ú. v. EÚ L 320, 18.11.2006, s. 1).

( 4 ) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 38. séria, Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa dusičnanov a dusitanu, s. 1 – 33, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 35. séria, Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa aflatoxínov, ochratoxínu A a patulínu, s. 45 – 50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa ochratoxínu A (vyjadrené 17. septembra 1998), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.7. Hodnotenie príjmu ochratoxínu A v strave obyvateľov členských štátov EÚ, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) Ú. v. ES L 52, 4.3.1993, s. 18.

( 9 ) Stanovisko Vedeckej komisie EÚBP pre kontaminanty v potravinovom reťazci vypracované na žiadosť Komisie v súvislosti s ochratoxínom A v potravinách. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Zápisnica zo 120. zasadania Vedeckého výboru pre potraviny, ktoré sa konalo 8. – 9. marca 2000 v Bruseli, návrh vyhlásenia o patulíne. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.8. Hodnotenie príjmu patulínu v strave obyvateľov členských štátov EÚ. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 34.

( 13 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa toxínov Fusarium časť 1: Deoxynivalenol (DON), (vyjadrené 2. decembra 1999), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa toxínov Fusarium časť 2: Zearalenón (ZEA), (vyjadrené 22. júna 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa toxínov Fusarium časť 3: Fumonizín B1 (FB1) (vyjadrené 17. októbra 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Aktualizované stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa fumonizínu B1, B2 a B3 (vyjadrené 4. apríla 2003), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa toxínov Fusarium časť 4: Nivalenol (vyjadrené 19. októbra 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa toxínov Fusarium časť 5: T-2 toxín a HT-2 toxín (prijaté 30. mája 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa toxínov Fusarium časť 6: Skupinové hodnotenie T-2 toxínu, HT-2 toxínu, nivalenolu a deoxynivalenolu (prijaté 26. februára 2002), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.10. Zber údajov o výskyte toxínov Fusarium v potravinách a hodnotenie ich príjmu v strave obyvateľov členských štátov EÚ. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 35.

( 22 ) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 32. séria, Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa potenciálneho rizika pre zdravie, ktoré predstavuje olovo v potravinách a nápojoch, s. 7 – 8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.11. Hodnotenie vystavenia obyvateľov členských štátov EÚ arzénu, kadmiu, olovu a ortuti prostredníctvom stravy. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 36. séria, Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa kadmia, s. 67 – 70, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Stanovisko Vedeckej komisie pre kontaminanty v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) vypracované na žiadosť Komisie v súvislosti s ortuťou a metylortuťou v potravinách (prijaté 24. februára 2004) http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa akútneho rizika, ktoré predstavuje cín v potravinách v konzervách (prijaté 12. decembra 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa 3-monochlóro-propán-1,2-diolu (3-MCPD), ktorým sa aktualizuje stanovisko SCF z roku 1994 (prijaté 30. mája 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 36. séria, Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce 3-monochlóro-propán-1,2-diolu 3-MCPD), s. 31 – 34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.9 Zber a porovnávanie údajov o hodnotách obsahu 3-monochlóropropándiolu (3-MCPD) a súvisiacich látok v potravinách. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa hodnotenia rizika dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách. Aktualizácia založená na nových vedeckých informáciách dostupných po prijatí stanoviska SCF z 22. novembra 2000 (prijaté 30. mája 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa hodnotenia rizika dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách (prijaté 22. novembra 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.5. Hodnotenie príjmu dioxínov a súvisiacich PCB v strave obyvateľov členských štátov EÚ. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 26.

( 35 ) Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny týkajúce sa rizika, ktoré predstavujú polycyklické aromatické uhľovodíky v potravinách pre zdravie ľudí (vyjadrené 4. decembra 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) Hodnotenie určitých cudzorodých látok v potravinách – Správa Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky do potravín, 64. zasadanie, Rím, 8. – 17. február 2005, s. 1 – 6 a s. 61 – 81.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 – http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Správy o úlohách vedeckej spolupráce, úloha 3.2.12. Zber údajov o výskyte polycyklických aromatických uhľovodíkov v potravinách. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) Pozri stranu 25 tohto Úradného vestníka.

( 39 ) Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12.

( 40 ) Pozri stranu 32 tohto Úradného vestníka.

( 41 ) Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 14. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/4/ES (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 50).

( 42 ) Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2004, s. 16.

( 43 ) Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2005, s. 15.

( 44 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 242, 14.8.2014, s. 4).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Maximálna hodnota obsahu sa preskúma pred 1. januárom 2016 na základe informácií o expozícii účinkom citrinínu z iných potravín a aktualizovaných informácií o toxicite citrinínu, predovšetkým v súvislosti s karcinogénnosťou a genotoxicitou.

( 47 ) Maximálna hodnota sa vzťahuje na obsah kyseliny erukovej, počítaný na celkový obsah mastných kyselín v tukovej zložke v potravinách.

( 48 ) Vzorky sa odoberajú v súlade s bodom B prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analyzujú sa mikroskopickým vyšetrením.

( 49 ) suma 12 námeľových alkaloidov: ergokristín/ergokristinín, ergotamín/ergotaminín, ergokryptín/ergokryptinín, ergometrín/ergometrinín, ergozín/ergozinín, ergokornín/ergokorninín.

( 50 ) Do 1. júla 2017 je v prípade týchto príslušných kategórií potravín potrebné zvážiť primerané a dosiahnuteľné maximálne hodnoty obsahu, ktorými sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí.

( 51 ) Uvedenými tropánovými alkaloidymi sú atropín a skopolamín. Atropín je racemická zmes (-)-hyoscyamínu a (+)-hyoscyamínu, pričom iba (-)-enantiomér hyoscyamínu vykazuje anticholinergickú aktivitu. Vzhľadom na to, že na účely analýzy nie je vždy možné rozlíšiť medzi enantiomérmi hyoscyamínu, maximálne hodnoty sú stanovené pre atropín a skopolamín.

( 52 ) Prípravky rastlinného pôvodu sú prípravky získané z rastlín (napr. celé časti rastlín, fragmentované alebo rezané rastliny) rôznymi procesmi (napr. lisovanie, stláčanie, extrakcia, frakcionácia, destilácia, koncentrácia, sušenie a fermentácia). Táto definícia zahŕňa rozdrvené alebo na prášok rozomleté rastliny, časti rastlín, riasy, huby, lišajníky, tinktúry, extrakty, éterické oleje (iné ako rastlinné oleje uvedené v bode 6.1.1.), šťavy získané lisovaním a spracované exsudáty.

( 53 ) Maximálna hodnota obsahu sa neuplatňuje na výživové doplnky obsahujúce rastlinné oleje. V rastlinných olejoch používaných ako zložka vo výživových doplnkoch by mala byť dodržaná maximálna hodnota obsahu stanovená v bode 6.1.1.

( 54 ) Čo sa týka ovocia, zeleniny a obilnín, odkazuje sa na potraviny uvedené v príslušnej kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hodnotách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 178/2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 3). To okrem iného znamená, že pohánka (Fagopyrum spp.) je zaradená medzi „obilniny“ a výrobky z pohánky sú zaradené medzi „výrobky z obilia“. ►M3  Na orechy stromové sa maximálne hodnoty pre ovocie nevzťahujú. ◄

( 55 ) Maximálne hodnoty sa neuplatňujú na čerstvý špenát, ktorý podlieha spracovaniu a ktorý sa vo veľkých množstvách prepravuje priamo z poľa do spracovateľského závodu.

( 56 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 57 ) Maximálna hodnota sa vzťahuje na výrobky na priame použitie (takto predávané alebo po zriedení podľa pokynov výrobcu).

( 58 ►M5  Maximálne hodnoty obsahu sa vzťahujú na jedlú časť podzemnice olejnej (arašidy) a stromových orechov. Ak sa analyzuje podzemnica olejná (arašidy) a stromové orechy, „v škrupine“, pri výpočte obsahu aflatoxínu sa predpokladá, že celá kontaminácia sa nachádza na jedlej časti, s výnimkou para orechov. ◄

( 59 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22).

( 60 ) Maximálna hodnota sa vzťahuje na sušinu. Sušina je určená v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006.

( 61 ) Maximálna hodnota sa v prípade mlieka a mliečnych výrobkov vzťahuje na výrobky na priame použitie (takto predávané alebo rekonštituované podľa pokynov výrobcu) a v prípade iných výrobkov ako mlieko a mliečne výrobky sa vzťahuje na sušinu. Sušina je určená v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006.

( 62 ) Víno a šumivé vína vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 63 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje na produkty získané z úrody roku 2005 a neskôr.

( 64 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

Maximálna hodnota obsahu OTA uplatniteľná na tieto nápoje je funkcia podielu vína a/alebo hroznového muštu prítomného v konečnom produkte.

( 65 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v smernici Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 58).

( 66 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1), naposledy zmenenom a doplnenom Protokolom o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie.

( 67 ) Dojčatá a malé deti definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 68 ) Na účely uplatnenia maximálnych hodnôt obsahu deoxynivalenolu, zearalenónu, T-2 toxínu a HT-2 toxínu ustanovených v bodoch 2.4, 2.5 a 2.7, ryža nie je zahrnutá v „obilninách“ a výrobky z ryže nie sú zahrnuté do „výrobkov z obilia“.

( 69 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje na nespracované obilniny uvedené na trh na účely prvostupňového spracovania.

„Prvostupňové spracovanie“ znamená akúkoľvek fyzikálnu alebo tepelnú úpravu zrna alebo na zrne okrem sušenia. Procesy čistenia, vrátane brúsenia, triedenia a sušenia, sa nepovažujú za „prvostupňové spracovanie“, ak po čistení a triedení zostáva celé zrno neporušené.

Brúsenie je čistenie obilnín dôkladným odieraním a/alebo trením.

Ak sa v prípade výskytu námeľových sklerócií použije brúsenie, musia obilniny ešte pred brúsením prejsť prvou fázou čistenia. Po brúsení, ktoré prebieha v kombinácii s vysávaním prachu, nasleduje farebné triedenie pred mletím.

Integrované systémy výroby a spracovania sú systémy, ktorými sa všetky prichádzajúce dávky obilnín očistia, vytriedia a spracujú v tej istej prevádzkarni. V prípade takýchto integrovaných systémov výroby a spracovania sa maximálna hodnota obsahu vzťahuje na nespracované obilniny po čistení a triedení, ale pred prvostupňovým spracovaním.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečujú prostredníctvom svojich postupov HACCP súlad s predpismi a zároveň majú zavedený a vykonávajú účinný monitorovací postup pre tento kritický kontrolný bod.

( 70 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje na obilie zožaté a prebraté v a po sezóne 2005/2006, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 824/2000 z 19. apríla 2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31), naposledy zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1068/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65).

( 71 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje od 1. októbra 2007.

( 72 ) Cestovina (suchá) znamená cestovinu s obsahom vody približne 12 %.

( 73 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje od 1. októbra 2007.

( 74 ) Ryby uvedené v tejto kategórii definované v kategórii a), s výnimkou rybej pečene, ktorá spadá pod kód KN 0302 70 00 zoznamu v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.), naposledy zmeneného a doplneného Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33). V prípade sušených, zriedených, spracovaných a/alebo zložených potravín sa uplatňujú odseky 1 a 2 článku 2.

( 75 ) Ak sú ryby určené na konzumáciu celé, maximálna hodnota sa uplatňuje na celé ryby.

( 76 ) Relevantné potraviny patriace do kategórií c) a i) zoznamu v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1) (druhy, ako sú uvedené v príslušnej položke). V prípade sušených, zriedených, spracovaných a/alebo zložených potravín sa uplatňujú odseky 1 a 2 článku 2. V prípade hrebeňovky veľkej (Pecten maximus) sa maximálna úroveň obsahu uplatňuje iba na priťahovač a gonádu.

( 77 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje po umytí ovocia alebo zeleniny a oddelení jedlej časti.

( 78 ) Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.

( 79 ) Maximálna hodnota je určená pre tekutý produkt obsahujúci 40 % sušiny a zodpovedá maximálnej hodnote 50 μg/kg v sušine. Hodnotu treba primerane upraviť podľa obsahu sušiny v produktoch.

( 80 ) Dioxíny (suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), vyjadrené v toxickom ekvivalente Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím faktorov toxickej ekvivalencie WHO (WHO-TEF)) a suma dioxínov a PCB podobných dioxínom (suma PCDD, PCDF a polychlórovaných bifenylov (PCB), vyjadrené v toxickom ekvivalente WHO s použitím WHO-TEF). WHO-TEF na hodnotenie ohrozenia ľudského zdravia na základe záverov zasadnutia odborníkov Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2) 223–241 (2006)).

Dioxíny (suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), vyjadrené v toxickom ekvivalente Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím faktorov toxickej ekvivalencie WHO (WHO-TEF)) a suma dioxínov a PCB podobných dioxínom (suma PCDD, PCDF a polychlórovaných bifenylov (PCB), vyjadrené v toxickom ekvivalente WHO s použitím WHO-TEF). WHO-TEF na hodnotenie ohrozenia ľudského zdravia na základe záverov zasadnutia odborníkov Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 (

Martin van den Berg et al.

,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds.

Toxicological Sciences 93(2) 223–241 (2006)).Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxíny (PCDD)

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurány (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB podobné dioxínom Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Použité skratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlórodibenzodioxín; „CDF“ = chlorodibenzofurán; „CB“ = chlórobifenyl.

 ◄

( 81 ) Horné hranice koncentrácie: horné hranice koncentrácie sa vypočítavajú za predpokladu, že všetky hodnoty rôznych kongenerov, ktoré sú nižšie ako limit kvantifikácie, sa rovnajú limitu kvantifikácie.

( 82 ) Maximálna hodnota vyjadrená na základe tuku nie je použiteľná na potraviny s obsahom < 2 % tuku. V prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku je uplatniteľná maximálna hodnota hodnotou stanovenou vzhľadom na celý výrobok a zodpovedá maximálnej hodnote stanovenej vzhľadom na celý výrobok v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku za pomoci tohto vzorca:

Maximálna hodnota vyjadrená na základe tuku nie je použiteľná na potraviny s obsahom < 2 % tuku. V prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku je uplatniteľná maximálna hodnota hodnotou stanovenou vzhľadom na celý výrobok a zodpovedá maximálnej hodnote stanovenej vzhľadom na celý výrobok v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku za pomoci tohto vzorca:

Maximálna hodnota vyjadrená na základe obsahu tuku v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku = maximálna hodnota vyjadrená na základe obsahu tuku pre uvedené potraviny × 0,02.

 ◄

( 83 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v kategóriách a), b), c), e) a f) zoznamu v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000, s výnimkou rybej pečene uvedenej v bode 5.11.

( 84 ) Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v kategóriách b), c), a i) zoznamu prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013.

( 85 ) Výnimka sa uplatňuje iba v prípade kukurice, ktorej určenie výlučne na mokré mletie (výrobu škrobu) je jasne označené, napr. etiketami, miestom určenia.

( 86 ) V prípade rybej pečene v konzervách sa maximálna hodnota uplatňuje na celý jedlý obsah konzervy.

( 87 ) Maximálna hodnota sa vzťahuje na produkt, ako sa predáva.

( 88 ) Olejnaté semená patriace pod kódy KN 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 a výrobky z nich KN 1208 ; melónové semená patria pod kód ex 1207 99 .

( 89 ) V prípade, že výrobky z nich/spracované výrobky z nich sú vyrobené/spracované výlučne alebo takmer výlučne z príslušných stromových orechov, maximálne hodnoty obsahu stanovené pre zodpovedajúce stromové orechy sa uplatňujú aj na výrobky z nich/spracované výrobky. V ostatných prípadoch sa na výrobky z nich/spracované výrobky uplatňuje článok 2 ods. 1 a článok 2 ods. 2.

( 90 ) Maximálna hodnota sa vzťahuje na čistý a nezriedený výťažok získaný tak, že z 3 až 4 kg sladovky hladkoplodej sa získa 1 kg výťažku).

( 91 ) Maximálna hodnota pre listovú zeleninu sa neuplatňuje na čerstvé bylinky [spadajúce pod číselný kód 0256000 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 396/2005].

( 92 ) Svalovina z končatín a abdominálnej časti. Z tejto definície sa vylučuje hlavohruď kôrovcov. V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (BrachyuraAnomura): svalovina z končatín.

( 93 ) Dolné hranice koncentrácií sú kalkulované vychádzajúc z hypotézy, že všetky hodnoty príslušných štyroch látok pod medzou kvantifikácie sú rovné nule.

( 94 ) Mäso a mäsové produkty, ktoré boli podrobené tepelnému ošetreniu potenciálne spôsobujúcemu vytváranie PAU, t. j. jedine grilovanie a príprava spôsobom barbecue.

( 95 ) V prípade konzervovaného produktu sa analýza vykonáva na celom obsahu konzervy. Pokiaľ ide o maximálnu hladinu pre celý zložený produkt, uplatňuje sa článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 2 ods. 2.

( 96 ) Maximálna hodnota sa neuplatňuje pri potravinách, v prípade ktorých je dokázané, že úroveň melamínu vyššia ako 2,5 mg/kg je dôsledkom povoleného používania cyromazínu ako insekticídu. Hodnota melamínu nesmie presiahnuť hodnotu cyromazínu.

( 97 ) V prípade špecifických výrobkov z kakaa a čokolády sa uplatňujú definície stanovené v bodoch A. 2, 3 a 4 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19).

( 98 ) Suma As(III) a As(V).

( 99 ) Ryža, lúpaná ryža, bielená ryža a predparená ryža podľa vymedzenia v norme Codex-u 198 – 1995.

( 100 ) Maximálna hodnota sa uplatňuje na zviera, ako sa predáva, bez vnútorností.

( 101 ) V prípade zemiakov sa maximálna hodnota uplatňuje na ošúpané zemiaky.

Top