EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1081-20060801

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1081/2006-08-01

2006R1081 — SK — 01.08.2006 — 000.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

z 5. júla 2006

o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

(Ú. v. ES L 210, 31.7.2006, p.12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 396/2009, z 6. mája 2009

  L 126

1

21.5.2009
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

z 5. júla 2006

o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 148,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde ( 4 ), zavádza rámec pre akcie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ustanovuje najmä ciele, zásady a pravidlá partnerstva, vypracúvania programov, hodnotenia a riadenia. Z toho dôvodu je potrebné vymedziť poslanie Európskeho sociálneho fondu (ESF) vo vzťahu k úlohám stanoveným v článku 146 zmluvy a v kontexte práce členských štátov a Spoločenstva pracovať na vytvorení koordinovanej stratégie zamestnanosti podľa článku 125 zmluvy.

(2)

Mali by sa ustanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré sa môžu financovať z ESF na základe cieľov stanovených v nariadení (ES) č. 1083/2006.

(3)

ESF by mal posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom zlepšenia pracovných príležitostí v rámci úloh, ktorými je ESF poverený podľa článku 146 zmluvy, a úloh, ktorými sú poverené štrukturálne fondy podľa článku 159 zmluvy, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(4)

Vyššie uvedené je ešte dôležitejšie z hľadiska výziev vyplývajúcich z rozšírenia Únie a z fenoménu ekonomickej globalizácie. V tejto súvislosti by sa mala potvrdiť dôležitosť európskeho sociálneho modelu a jeho modernizácie.

(5)

V súlade s článkami 99 a 128 zmluvy a na účely presunutia ťažiska lisabonskej stratégie na rast a tvorbu pracovných miest Rada prijala integrovaný balík, ktorý zahŕňa všeobecné usmernenia hospodárskej politiky a usmernenia o zamestnanosti, pričom usmernenia o zamestnanosti stanovujú zámery, priority a ciele zamestnanosti. V tejto súvislosti Európska rada vyzvala na zasadnutí v Bruseli 22. a 23. marca 2005 na mobilizáciu všetkých vhodných národných zdrojov, ako aj zdrojov na úrovni Spoločenstva vrátane kohéznej politiky.

(6)

V súvislosti s iniciatívou Spoločenstva EQUAL sa získali nové skúsenosti, a to najmä v oblasti spájania akcií na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Tieto skúsenosti by sa mali integrovať do podpory ESF. Osobitná pozornosť by sa mala venovať účasti cieľových skupín, integrácii migrantov vrátane tých, ktorí žiadajú o azyl, identifikácii politických otázok a ich následnému plnému uplatňovaniu, inovácii a experimentálnym technikám, metodikám nadnárodnej spolupráce, dosahu na marginalizované skupiny vo vzťahu k trhu práce, vplyvu sociálnych otázok na vnútorný trh a prístupu k projektom a ich riadeniu mimovládnymi organizáciami.

(7)

ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v úzkom súlade s usmerneniami a odporúčaniami v rámci Európskej stratégie zamestnanosti a príslušnými cieľmi Spoločenstva súvisiacimi so sociálnou inklúziou, nediskrimináciou, podporou rovnosti, vzdelávaním a odbornou prípravou s cieľom lepšie prispievať k realizácii cieľov a úloh dohodnutých na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 a v Göteborgu 15. a 16. júna 2001.

(8)

ESF by mal taktiež vyvíjať činnosti zamerané na dôležité rozmery a dôsledky demografických zmien s ohľadom na aktívne obyvateľstvo v Spoločenstve, a to najmä prostredníctvom celoživotného vzdelávania.

(9)

Aby bolo možné lepšie predvídať a riadiť zmeny a zvyšovať hospodársky rast, pracovné príležitosti tak pre ženy, ako aj pre mužov a kvalitu a produktivitu práce podľa cieľov Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Konvergencia, pomoc z ESF by sa mala zameriavať najmä na zlepšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, skvalitňovanie ľudského kapitálu a rozširovanie prístupu k zamestnaniu a účasti na trhu práce, posilňovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb, boj proti diskriminácii, motivovanie ekonomicky neaktívnych osôb, aby vstúpili na trh práce, a podporu partnerstiev pre reformu.

(10)

Okrem týchto priorít je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch v rámci cieľa Konvergencia a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí tak pre ženy, ako aj pre mužov a kvality a produktivity práce rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

(11)

S cieľom riešiť konkrétne problémy v každom členskom štáte by mal byť výber intervencií ESF v rámci uvedených priorít pružný a typy prioritných akcií financovaných z ESF by mali pri riešení týchto problémov taktiež poskytovať istú mieru flexibility.

(12)

Podpora inovačných nadnárodných a medziregionálnych činností je dôležitým rozmerom, ktorý by sa mal integrovať do rozsahu pôsobnosti ESF. S cieľom podporiť spoluprácu by členské štáty mali naplánovať nadnárodné a medziregionálne akcie s využitím horizontálneho prístupu alebo prostredníctvom jednoúčelovej prioritnej osi.

(13)

Je potrebné zabezpečiť, aby akcie ESF boli v súlade s politikami stanovenými v rámci Európskej stratégie zamestnanosti, a sústrediť podporu ESF na vykonávanie usmernení a odporúčaní v rámci uvedenej stratégie.

(14)

Efektívne a účinné vykonávanie akcií podporovaných ESF závisí od vhodného systému riadenia a partnerstva medzi všetkými príslušnými územnými a sociálno-ekonomickými činiteľmi, a najmä sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami, a to aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Sociálni partneri zohrávajú v rámci širokého partnerstva zameraného na zmeny ústrednú úlohu, pričom zásadný význam má ich záväzok posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom zlepšenia príležitostí na zamestnanie a prácu. Keďže v tomto kontexte zamestnávatelia a pracovníci spoločne prispievajú k finančnej podpore akcií ESF, na účely výpočtu spolufinancovania ESF by sa mohli zahrnúť aj tieto finančné príspevky, a to aj napriek tomu, že pochádzajú zo súkromných zdrojov.

(15)

ESF by malo podporovať akcie v súlade s usmerneniami a príslušnými odporúčaniami prijatými v rámci Európskej stratégie zamestnanosti. Zmeny týchto usmernení a odporúčaní by si však vyžadovali revíziu operačného programu len vtedy, keď by členský štát alebo Komisia po dohode s členským štátom uvážili, že operačný program by mal zohľadniť významné sociálno-ekonomické zmeny alebo by mal viac či iným spôsobom prihliadať na hlavné zmeny priorít Spoločenstva, národných alebo regionálnych priorít alebo na základe hodnotenia, alebo po ťažkostiach pri vykonávaní.

(16)

Členské štáty a Komisia majú zabezpečiť, aby vykonávanie priorít financovaných z ESF v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť prispievalo k podpore rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi. Uplatňovanie rodového prístupu by sa malo dopĺňať osobitnými akciami na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní.

(17)

ESF by mal tiež podporovať technickú pomoc s osobitným zreteľom na podporu vzájomného učenia prostredníctvom výmeny skúseností a rozširovania osvedčených postupov a vyzdvihovania príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnej inklúzii.

(18)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 ustanovuje, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na národnej úrovni s určitými výnimkami, pre ktoré je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia. Preto by sa mali ustanoviť osobitné ustanovenia pre výnimky súvisiace s ESF.

(19)

Preto by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde ( 5 ) malo v záujme lepšej prehľadnosti zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

1.  Toto nariadenie ustanovuje úlohy Európskeho sociálneho fondu (ESF), rozsah jeho pomoci, osobitné ustanovenia a typy výdavkov, ktoré sa môžu zahrnúť do pomoci.

2.  ESF sa riadi nariadením (ES) č. 1083/2006 a týmto nariadením.

Článok 2

Úlohy

1.  ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

ESF podporuje najmä akcie v súlade s opatreniami prijatými členskými štátmi na základe usmernení prijatých v rámci Európskej stratégie zamestnanosti, ktoré sú zahrnuté v integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť a v príslušných odporúčaniach.

2.  Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

Článok 3

Rozsah pomoci

1.  V rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť ESF podporí akcie v členských štátoch podľa nasledujúcich priorít:

a) zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov, podnikov a podnikateľov s cieľom zlepšiť predvídanie a pozitívne riadenie hospodárskych zmien najmä prostredníctvom podpory:

i) celoživotného vzdelávania a zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, najmä malých a stredných podnikov, a pracovníkov prostredníctvom vývoja a zavádzania systémov a stratégií vrátane učňovského vzdelávania, ktoré zaručujú lepší prístup k odbornej príprave najmä nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov, rozvoja kvalifikácie a spôsobilostí, rozširovania informačných a komunikačných technológií, elektronického vzdelávania (tzv. e-learning), ekologických technológií a riadiacich schopností a podpory podnikania a inovácií a začínajúcich podnikateľských subjektov;

ii) návrhu a rozšírenia inovačných a produktívnejších foriem organizácie práce vrátane lepšej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určenia budúcich požiadaviek na povolanie a zručnosti a vývoja konkrétnych služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podporných služieb pre pracovníkov vrátane preloženia pracovníkov na iné pozície v kontexte reštrukturalizácie spoločností a odvetvia;

b) zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalo udržateľná inklúzia uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb na trh práce, predchádzanie nezamestnanosti, konkrétne dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, podpora aktívneho starnutia a dlhšieho produktívneho veku a zvýšená účasť na trhu práce najmä prostredníctvom podpory:

i) modernizácie a posilnenia inštitúcií trhu práce, konkrétne služieb zamestnanosti a iných relevantných iniciatív v kontexte stratégií Európskej únie a členských štátov na dosiahnutie plnej zamestnanosti;

ii) vykonávania aktívnych a preventívnych opatrení, ktoré zabezpečia skorú identifikáciu potrieb prostredníctvom individuálnych akčných plánov a adresnej podpory, ako je napríklad odborná príprava na mieru, hľadanie pracovných miest, preloženie pracovníkov na iné pozície a mobilita, samostatná zárobková činnosť a vytváranie podnikov vrátane družstevných podnikov, stimuly na podporu účasti na trhu práce, pružné opatrenia na udržanie starších pracovníkov v zamestnaní dlhší čas a opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života, ako napríklad uľahčenie prístupu k starostlivosti o deti a nezaopatrené osoby;

iii) plného zohľadňovania rodových otázok a konkrétnych akcií na zlepšenie prístupu žien k zamestnaniu, zvýšenie ich trvalo udržateľnej účasti a ich postupu v zamestnaní a zníženie rozdelenia trhu práce na základe rodového hľadiska vrátane riešenia hlavných priamych i nepriamych dôvodov rozdielov v odmeňovaní na základe rodového hľadiska;

iv) konkrétnych akcií na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie, a uľahčovanie geografickej a zamestnaneckej mobility pracovníkov a integrácie cezhraničných trhov práce aj prostredníctvom usmerňovania, jazykovej prípravy a potvrdzovania spôsobilostí a získaných zručností;

c) posilnenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb s cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce, a to najmä prostredníctvom podpory:

i) integrácie a opätovného zamestnania znevýhodnených osôb, ako sú napríklad sociálne vylúčené osoby, osoby, ktoré predčasne ukončili základnú školskú dochádzku, príslušníci menšín, osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené osoby, a to prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti i v oblasti sociálnej ekonomiky, prístupu k odbornému vzdelávaniu a príprave a sprievodných akcií a príslušnej podpory, občianskych služieb a služieb starostlivosti, ktoré zlepšujú príležitosti na zamestnanie;

ii) uznania rozmanitosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe a postupe na trhu práce vrátane zvyšovania informovanosti, začlenenia miestnych komunít a podnikov a podpory miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti;

d) posilnenie ľudského kapitálu najmä prostredníctvom podpory:

i) vytvárania a zavádzania reforiem systémov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť, zvyšovať dôležitosť základného a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a podporovať priebežné obnovovanie zručností školiaceho personálu smerom k inováciám a znalostnej ekonomike;

ii) činností spojených s vytváraním kontaktných sietí medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi;

e) podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom vytvárania kontaktných sietí príslušných zainteresovaných strán, ako sú napríklad sociálni partneri a mimovládne organizácie, na nadnárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom mobilizácie zameranej na reformy v oblasti zamestnanosti a zaraďovania sa na trh práce.

2.  V rámci cieľa Konvergencia ESF podporí akcie v členských štátoch podľa priorít uvedených nižšie:

a) rozširovanie a skvalitňovanie investícií do ľudského kapitálu najmä prostredníctvom podpory:

i) vykonávania reforiem systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä s cieľom zvýšiť schopnosť ľudí reagovať na potreby spoločnosti, založenej na znalostiach a celoživotnom vzdelávaní;

ii) zvýšenej účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave aj prostredníctvom akcií zameraných na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončia základnú školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa rodového hľadiska, a zlepšenia prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej kvality;

iii) rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov;

b) posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a prípadne i sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií vo vzťahu k reformám, lepšej regulácii a vhodnému systému riadenia predovšetkým v oblasti hospodárstva, zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych vecí, životného prostredia a súdnictva, a to najmä prostredníctvom podpory:

i) mechanizmov na zlepšenie tvorby politík a programov, monitorovania a hodnotenia, a to aj prostredníctvom štúdií, štatistík a odborného poradenstva, podpory medzirezortnej koordinácie a dialógu medzi príslušnými verejnoprávnymi a súkromnoprávnymi subjektmi;

ii) budovania kapacít pri predkladaní politík a programov v príslušných oblastiach, a to aj so zreteľom na presadzovanie právnych predpisov, najmä prostredníctvom neustálej odbornej prípravy manažmentu a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických aktérov vrátane sociálnych partnerov a partnerov v oblasti životného prostredia, príslušných mimovládnych organizácií a reprezentatívnych profesijných organizácií.

3.  V rámci priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 sa členské štáty môžu sústrediť na tie priority, ktoré sú najvhodnejšie na riešenie ich osobitných problémov.

4.  ESF môže podporiť akcie stanovené v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia na celom území členských štátov oprávnených na čerpanie podpory alebo dočasnej podpory z Kohézneho fondu, ako je určená v článku 5 ods. 2 a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

5.  Pri vykonávaní cieľov a priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 ESF podporí propagáciu a plné zohľadňovanie inovačných činností v členských štátoch.

6.  ESF taktiež podporí nadnárodné a medziregionálne akcie, a to najmä prostredníctvom výmeny informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov a prostredníctvom vypracúvania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

7.  Odchylne od článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 možno financovanie opatrení v rámci priority sociálnej inklúzie uvedenej v odseku 1 písm. c) bode i) tohto článku a v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja ( 6 ) zvýšiť na 15 % príslušnej prioritnej osi.

Článok 4

Súlad a zameranie podpory

1.  Členské štáty zabezpečia, aby akcie, ktoré podporuje ESF, boli v súlade s akciami uskutočnenými v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti a prispievali k nim. Zabezpečia najmä to, aby stratégia stanovená v národnom strategickom referenčnom rámci a akcie stanovené v operačných programoch podporovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte v rámci národných reformných programov a národných akčných plánov sociálnej inklúzie.

V oblastiach, v ktorých môže ESF prispievať k politikám, členské štáty zamerajú podporu taktiež na vykonávanie príslušných odporúčaní o zamestnanosti vydaných na základe článku 128 ods. 4 zmluvy a príslušných cieľov Spoločenstva týkajúcich sa zamestnanosti v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy. Členské štáty tak urobia v stabilnom prostredí pre programové plánovanie.

2.  V rámci operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže mať podpora ESF významný účinok pri dosahovaní cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy prihliadajú v prípade potreby osobitne na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, ako sú napríklad zanedbané mestské a najvzdialenejšie regióny, upadajúce vidiecke oblasti a oblasti závislé od rybolovu a oblasti, ktoré boli obzvlášť negatívne postihnuté premiestňovaním podnikov.

3.  V prípade potreby sa do národných správ členských štátov podľa otvorenej metódy koordinácie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie doplní stručná časť o príspevku ESF k podpore príslušných aspektov trhu práce z hľadiska sociálnej inklúzie.

4.  Ukazovatele zahrnuté v operačných programoch spolufinancovaných z ESF sú strategické z hľadiska svojej povahy a obmedzené čo do počtu a odrážajú ukazovatele použité pri vykonávaní Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte príslušných cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy.

5.  Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s akciami ESF posúdia aj príspevok akcií podporovaných ESF k vykonávaniu Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálnej inklúzie, nediskriminácie a rovnosti medzi ženami a mužmi a vzdelávania a odbornej prípravy v dotknutom členskom štáte.

Článok 5

Vhodný systém riadenia a partnerstvo

1.  ESF podporuje vhodný systém riadenia a partnerstvo. Táto podpora sa navrhuje a vykonáva na príslušnej územnej úrovni, pričom sa berie do úvahy národná, regionálna a miestna úroveň podľa inštitucionálnych úprav špecifických pre každý členský štát.

2.  Členské štáty zabezpečia účasť sociálnych partnerov a primerané konzultácie a účasť ostatných zainteresovaných strán na príslušnej územnej úrovni pri príprave, vykonávaní a monitorovaní podpory z ESF.

3.  Riadiaci orgán každého operačného programu podporí vhodnú účasť sociálnych partnerov na akciách financovaných podľa článku 3.

V súlade s cieľom Konvergencia sa primeraná suma zo zdrojov ESF pridelí na budovanie kapacít, ktoré zahŕňajú odbornú prípravu, opatrenia na vytváranie kontaktných sietí, posilňovanie sociálneho dialógu a činnosti uskutočňované spoločne sociálnymi partnermi, najmä pokiaľ ide o prispôsobivosť pracovníkov a podnikov uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a).

4.  Riadiaci orgán každého operačného programu podporí primeranú účasť a prístup mimovládnych organizácií k financovaným činnostiam hlavne v oblasti sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Článok 6

Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí

Členské štáty zabezpečia, aby operačné programy zahŕňali opis spôsobu, ako sa rodová rovnosť a rovnosť príležitostí podporuje pri príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov. Členské štáty vhodne podporia vyváženú účasť žien a mužov na riadení a vykonávaní operačných programov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Článok 7

Inovácie

V rámci každého operačného programu sa osobitná pozornosť venuje podpore inovačných činností a ich plnému uplatňovaniu. Riadiaci orgán vyberie témy na financovanie inovácií v kontexte partnerstva a vymedzí vhodné vykonávacie opatrenia. Vybrané témy oznámi monitorovaciemu výboru uvedenému v článku 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 8

Nadnárodné a medziregionálne akcie

1.  Ak členské štáty podporujú akcie v prospech nadnárodných a/alebo medziregionálnych akcií, ako je stanovené v článku 3 ods. 6 tohto nariadenia, a to ako osobitnú prioritnú os v rámci operačného programu, tak sa môže príspevok z ESF na úrovni prioritnej osi zvýšiť o 10 %. Tento zvýšený príspevok sa nezahŕňa do výpočtu stropov stanovených v článku 53 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.  Členské štáty, v prípade potreby spolu s Komisiou, zabezpečia, aby ESF nepodporoval konkrétne operácie, ktoré sú súčasne podporované prostredníctvom iných nadnárodných programov Spoločenstva, najmä v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Článok 9

Technická pomoc

Komisia podporuje predovšetkým výmenu skúseností, činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti, semináre, budovanie kontaktných sietí a vzájomné hodnotenia, ktoré slúžia na stanovenie a šírenie osvedčených postupov a podporu vzájomného učenia a nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu s cieľom rozšírenia politického rozmeru a príspevku ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou a sociálnou inklúziou.

Článok 10

Správy

Ročné a záverečné vykonávacie správy uvedené v článku 67 nariadenia (ES) č. 1083/2006 obsahujú v prípade potreby syntézu vykonávania:

a) uplatňovania rodového hľadiska, ako aj akýchkoľvek osobitných akcií z hľadiska rodovej rovnosti;

b) akcií na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie;

c) akcií na posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín, a tým na zlepšenie ich sociálnej inklúzie;

d) akcií na posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím;

e) inovačných činností vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenia a plného uplatňovania;

f) nadnárodných a/alebo medziregionálnych akcií.

Článok 11

Oprávnenosť výdavkov

1.  ESF poskytuje podporu oprávneným výdavkom, ktoré môžu bez ohľadu na článok 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 zahŕňať akékoľvek finančné zdroje, na ktoré prispievajú spoločne zamestnávatelia a pracovníci. Pomoc má formu nenávratných individuálnych alebo globálnych grantov, návratných grantov, zliav na úrokoch z pôžičiek, mikroúverov, záručných fondov a nákupu tovaru a služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

2.  Príspevok z ESF nemožno získať na tieto výdavky:

a) vratná daň z pridanej hodnoty;

b) úroky z dlhov;

c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov.

3.  Medzi výdavky oprávnené na príspevok z ESF podľa vymedzenia v odseku 1 pod podmienkou, že vznikli v súlade s vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovných predpisov a podľa osobitných podmienok uvedených nižšie, patria:

a) dávky alebo mzdy vyplatené treťou stranou v prospech účastníkov operácie a písomne potvrdené prijímateľovi;

▼M1

b) v prípade grantov:

i) nepriame náklady priznané na základe paušálnej sadzby až do výšky 20 % priamych nákladov operácie;

ii) paušálne náklady vypočítané na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov stanovenej členským štátom;

iii) jednorazové sumy na pokrytie celých nákladov na operáciu alebo ich časti;

▼B

c) odpisy odpisovateľných aktív uvedených v odseku 2 písm. c), ktoré sa pridelili výlučne na trvanie operácie a za predpokladu, že k získaniu týchto aktív neprispeli verejné granty.

▼M1

Možnosti uvedené v písmene b) bodoch i), ii) a iii) možno kombinovať len vtedy, keď sa každá z nich týka odlišnej kategórie oprávnených nákladov alebo keď sa použijú na rôzne projekty v rámci rovnakej operácie.

Náklady uvedené v písmene b) bodoch i), ii) a iii) sa stanovia vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu.

Jednorazová suma uvedená v písmene b) bode iii) nepresiahne 50 000 EUR.

▼B

4.  Pravidlá oprávnenosti stanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006 sa uplatňujú na akcie spolufinancované z ESF, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 3 uvedeného nariadenia.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1784/1999 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2006, pričom uvedené nariadenie alebo právne predpisy sa naďalej uplatňujú na takúto pomoc alebo na dotknuté projekty až do ich ukončenia.

2.  Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1784/1999 ostávajú v platnosti.

Článok 13

Zrušenie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1784/1999 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.  Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 14

Doložka o preskúmaní

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2013 v súlade s postupom ustanoveným v článku 148 zmluvy.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. EÚ C 234, 22.9.2005, s. 27.

( 2 ) Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s. 48.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 12. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

( 4 ) Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

( 5 ) Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 5.

( 6 ) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

Top