EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0336-20190726

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/336/2019-07-26

02006R0336 — SK — 26.07.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 336/2006

z 15. februára 2006

o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 064 4.3.2006, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 540/2008 zo 16. júna 2008,

  L 157

15

17.6.2008

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 336/2006

z 15. februára 2006

o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť bezpečnostný manažment a bezpečnosť prevádzkovania lodí, ako aj ochranu pred znečistením pochádzajúcim z lodí uvedených v článku 3 ods. 1 tým, že sa zabezpečí, aby spoločnosti prevádzkujúce tieto lode dodržiavali kódex ISM prostredníctvom:

a) zavedenia, vykonávania a riadneho udržiavania systémov riadenia bezpečnosti spoločnosťami na lodiach a na pobreží a

b) kontroly týchto systémov správami štátu vlajky a prístavného štátu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1. „Kódex ISM“ je Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením, prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou na základe rezolúcie zhromaždenia A.741(18) zo 4. novembra 1993, v znení zmien a doplnení rezolúciou Výboru pre námornú bezpečnosť MSC.104(73) z 5. decembra 2000, a uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu v platnom znení.

2. „Uznaná organizácia“ je subjekt uznaný v súlade so smernicou 94/57/ES.

3. „Spoločnosť“ je vlastník lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako je správca alebo nájomca lode, ktorý od vlastníka lode prevzal zodpovednosť za jej prevádzku a ktorý pri prevzatí tejto zodpovednosti súhlasil s prevzatím všetkých povinností a zodpovedností stanovených kódexom ISM.

4. „Osobná loď“ je loď vrátane vysokorýchlostného plavidla, prepravujúca viac ako dvanásť cestujúcich, alebo osobné ponorné plavidlo.

5. „Cestujúci“ je každá osoba okrem:

a) veliteľa lode a členov posádky alebo iných osôb zamestnaných alebo inak pracujúcich v akejkoľvek funkcii na palube lode pri jej prevádzke a

b) detí mladších ako jeden rok.

6. „Vysokorýchlostné plavidlo“ je vysokorýchlostné plavidlo definované v nariadení X-1/2 SOLAS v platnom znení. Pre osobné vysokorýchlostné plavidlo platia obmedzenia uvedené v článku 2 písm. f) smernice 98/18/ES.

7. „Nákladná loď“ je loď vrátane vysokorýchlostného plavidla, ktorá nie je osobnou loďou.

8. „Medzinárodná plavba“ je plavba po mori z prístavu členského štátu alebo akéhokoľvek iného štátu do prístavu, ktorý sa nachádza mimo tohto štátu, alebo naspäť.

9. „Vnútroštátna plavba“ je plavba v morských oblastiach z prístavu členského štátu do rovnakého či iného prístavu v tomto členskom štáte.

10. „Pravidelná lodná preprava“ je systém lodných plavieb prevádzkovaný s cieľom dopravy medzi dvoma alebo viacerými tými istými bodmi buď:

a) podľa uverejneného cestovného poriadku, alebo

b) s plavbami tak pravidelnými alebo tak častými, že tvoria zrejmý systematický rad.

11. „Osobná prievozná loď (ro-ro)“ je námorné osobné plavidlo, ako je definované v kapitole II-1 SOLAS v platnom znení.

12. „Osobné ponorné plavidlo“ je osobné mobilné plavidlo, ktoré sa pohybuje najmä pod vodou a je závislé na hladinnej podpore, napr. na lodi plávajúcej na hladine alebo na pobrežnom zariadení, v súvislosti s monitorovaním a jednou alebo viacerými z týchto činností:

a) doplnenie dodávok energie;

b) doplnenie vysokotlakového vzduchu;

c) doplnenie prvej pomoci.

13. „Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka“ je plavidlo schopné realizovať vrtné operácie zamerané na prieskum alebo využitie zdrojov nachádzajúcich sa pod morským dnom, ako sú uhľovodíky v tekutom alebo plynnom skupenstve, síra alebo soľ.

14. „Hrubá priestornosť“ je hrubá priestornosť lode určená v súlade s Medzinárodným dohovorom o meraní priestornosti lodí z roku 1969 alebo, v prípade lodí vykonávajúcich výlučne vnútroštátne plavby, ktoré neboli merané v súlade s uvedeným dohovorom, ich hrubá priestornosť určená v súlade s vnútroštátnych právnymi predpismi týkajúcimi sa merania priestornosti.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto typy lodí a spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú:

a) nákladné a osobné lode, plávajúce pod vlajkou členského štátu, vykonávajúce medzinárodné plavby;

b) nákladné a osobné lode vykonávajúce výlučne vnútroštátne plavby bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú;

c) nákladné a osobné lode vykonávajúce plavby do alebo z prístavov členských štátov v rámci pravidelnej lodnej prepravy bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú;

d) pohyblivé pobrežné vrtné jednotky prevádzkované v rámci právomoci členského štátu.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto typy lodí a spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú:

a) vojenské lode, posádkové lode a iné lode vlastnené a prevádzkované členským štátom a používané iba na štátne nekomerčné účely;

b) lode nepoháňané mechanickými prostriedkami, drevené lode primitívnej stavby, rekreačné jachty a plavidlá, pokiaľ nemajú alebo nebudú mať posádku a pokiaľ neprepravujú viac ako 12 cestujúcich na komerčné účely;

c) rybárske lode;

d) nákladné lode a pohyblivé pobrežné vrtné jednotky s hrubou priestornosťou nižšou ako 500;

e) osobné lode iné než osobné prievozné lode (ro-ro) v morských oblastiach triedy C a D, ako sú definované v článku 4 smernice 98/18/ES.

Článok 4

Dodržiavanie nariadenia

Členské štáty zabezpečia, aby všetky spoločnosti prevádzkujúce lode, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 5

Požiadavky na bezpečnostný manažment

Lode uvedené v článku 3 ods. 1 a spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, spĺňajú požiadavky časti A kódexu ISM.

Článok 6

Vydávanie osvedčení a overovanie

Na účely vydávania osvedčení a overovania členské štáty dodržiavajú ustanovenia časti B kódexu ISM.

Článok 7

Odchýlka

1.  Ak sa členský štát domnieva, že v praxi je pre spoločnosti zložité dodržiavať ustanovenia odsekov 6, 7, 9, 11 a 12 časti A kódexu ISM pre určité lode alebo kategórie lodí prevádzkujúce výlučne vnútroštátne plavby v tomto členskom štáte, môže sa úplne alebo čiastočne odchýliť od týchto ustanovení zavedením opatrení, ktoré zabezpečia rovnocenné dosiahnutie cieľov kódexu.

2.  Ak sa členský štát domnieva, že je v praxi zložité uplatňovať požiadavky stanovené v článku 6, môže pre lode a spoločnosti, pre ktoré bola na základe odseku 1 prijatá odchýlka, stanoviť alternatívne postupy vydávania osvedčení a overovania.

3.  Ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 1 a prípadne v odseku 2, použije sa tento postup:

a) príslušný členský štát informuje Komisiu o výnimke a o opatreniach, ktoré má v úmysle prijať;

b) ak sa v lehote šiestich mesiacov od oznámenia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 rozhodne, že navrhnutá odchýlka nie je odôvodnená alebo že navrhnuté opatrenia nie sú dostatočné, od daného členského štátu sa požaduje, aby zmenil a doplnil alebo sa zdržal prijatia navrhnutých ustanovení;

c) uvedený členský štát prijaté opatrenia uverejní s priamym odkazom na odsek 1 a prípadne na odsek 2.

4.  V dôsledku odchýlky podľa odseku 1 a prípadne podľa odseku 2 príslušný členský štát vydá v súlade s druhým pododsekom prílohy II časť B bod 5 osvedčenie uvádzajúce uplatňované prevádzkové obmedzenia.

Článok 8

Platnosť, prijímanie a uznávanie osvedčení

1.  Doklad o zhode je platný najviac päť rokov odo dňa vydania. Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente je platné najviac päť rokov odo dňa vydania.

2.  V prípadoch obnovenia platnosti dokladu o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente sa použijú príslušné ustanovenia časti B kódexu ISM.

3.  Členské štáty prijímajú doklady o zhode, dočasné doklady o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente a dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente vydané správou akéhokoľvek iného členského štátu alebo v mene tejto správy uznanou organizáciou.

4.  Členské štáty prijímajú doklady o zhode, dočasné doklady o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente alebo dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente vydané správami tretích krajín alebo v ich mene.

Avšak v prípade lodí vykonávajúcich pravidelnú lodnú dopravu je súlad dokladov o zhode, dočasných dokladov o zhode, osvedčení o bezpečnostnom manažmente a dočasných osvedčení o bezpečnostnom manažmente, ktoré boli vydané v mene správ tretích krajín, s kódexom ISM overený všetkými vhodnými prostriedkami dotknutého členského štátu (členských štátov) alebo v jeho (ich) mene, pokiaľ neboli vydané správou členského štátu alebo uznanou organizáciou.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 10

Podávanie správ

1.  Členské štáty podávajú Komisii každé dva roky správu o vykonávaní tohto nariadenia.

2.  Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2 stanoví harmonizovaný vzorový formulár pre takéto správy.

3.  Komisia s pomocou Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť do šiestich mesiacov od doručenia správ členských štátov vypracuje konsolidovanú správu o vykonávaní tohto nariadenia, v prípade potreby s navrhovanými opatreniami. Táto správa sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 11

Zmeny a doplnenia

1.  Zmeny a doplnenia kódexu ISM sa môžu vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ( 1 ).

▼M3

2.  Komisia je v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vymedzenom v článku 3 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa mení príloha II s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v IMO, resp. zvýšiť účinnosť tohto nariadenia na základe skúseností získaných pri jeho vykonávaní.

▼M3

Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 2 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M2

Článok 12

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 3 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

▼M3 —————

▼B

Článok 13

Zrušenie

1.  Nariadenie (ES) č. 3051/95 sa zrušuje s účinnosťou od 24. marca 2006.

2.  Dočasné doklady o zhode, dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, doklady o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente vydané pred 24. marcom 2006 zostávajú v platnosti do skončenia ich platnosti alebo do ich ďalšieho potvrdenia.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa v prípade nákladných lodí a osobných lodí, od ktorých sa ešte nevyžaduje spĺňať kódex ISM, uplatňuje od 24. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment – kódex ISM)

Časť A

– Vykonávanie

1.

Všeobecne

1.1.

Vymedzenie pojmov

1.2.

Ciele

1.3.

Uplatňovanie

1.4.

Prevádzkové požiadavky na systém bezpečnostného manažmentu (SMS)

2.

Zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia

3.

Zodpovednosť a právomoci spoločnosti

4.

Určená osoba alebo osoby

5.

Povinnosti a právomoci veliteľa lode

6.

Zdroje a zamestnanci

7.

Vypracovanie plánov prevádzky lode

8.

Pripravenosť na núdzový stav

9.

Správy a analýzy pri nedodržaní požiadaviek, pri nehodách a nebezpečných udalostiach

10.

Údržba lode a vybavenia

11.

Dokumentácia

12.

Overovanie, preskúmanie a hodnotenie spoločnosti

Časť B

– Vydávanie osvedčení a overovanie

13.

Vydávanie osvedčení a periodické overovanie

14.

Vydávanie dočasných osvedčení

15.

Overovanie

16.

Druhy osvedčení

MEDZINÁRODNÝ KÓDEX PRE BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT LODÍ A OCHRANU PRED ZNEČISTENÍM

(MEDZINÁRODNÝ KÓDEX PRE BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT – KÓDEX ISM)

ČASŤ A – VYKONÁVANIE

1.   Všeobecne

1.1.   Vymedzenie pojmov

Pre časti A a B tohto kódexu sa uplatňujú tieto pojmy.

1.1.1. „Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment (kódex ISM)“ je Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením v znení, v akom ho prijalo zhromaždenie a prípadne zmenenom a doplnenom organizáciou.

1.1.2. „Spoločnosť“ je vlastník lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako je správca alebo nájomca lode, ktorá od vlastníka lode prevzala zodpovednosť za jej prevádzku a ktorá pri prevzatí tejto zodpovednosti súhlasila s prevzatím všetkých povinností a zodpovednosti uložených týmto kódexom.

1.1.3. „Správa“ je vláda štátu, pod vlajkou ktorého je loď oprávnená plávať.

1.1.4. „Systém bezpečnostného manažmentu“ je členený a dokumentovaný systém umožňujúci pracovníkom spoločnosti účinne vykonávať zásady spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

1.1.5. „Doklad o zhode“ je dokument vydaný spoločnosti, ktorá vyhovuje požiadavkám tohto kódexu.

1.1.6. „Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente“ je dokument vydaný lodi, ktorý znamená, že spoločnosť a riadiaci zamestnanci dotknutej lode pracujú v súlade so schváleným systémom bezpečnostného manažmentu.

1.1.7. „Objektívny dôkaz“ je overiteľná kvantitatívna alebo kvalitatívna informácia, záznamy alebo konštatovania okolností vzťahujúcich sa na bezpečnosť alebo na stav a vykonávanie určitého prvku systému bezpečnostného manažmentu, založené na pozorovaní, meraní alebo skúške.

1.1.8. „Zistenie“ je konštatovanie okolností vykonané počas auditu bezpečnostného manažmentu a riadne doložené objektívnymi dôkazmi.

1.1.9. „Nesplnenie požiadavky“ je zistená situácia, keď objektívny dôkaz naznačuje neplnenie predpísanej požiadavky.

1.1.10. „Závažné nesplnenie požiadavky“ je zistiteľná odchýlka predstavujúca závažné ohrozenie bezpečnosti zamestnancov alebo lode alebo závažné riziko pre životné prostredie, ktorá vyžaduje okamžitú nápravnú akciu a zahŕňa nedostatočne účinné a systematické vykonávanie požiadaviek tohto kódexu.

1.1.11. „Výročný deň“ je deň a mesiac každého roka zodpovedajúci dňu skončenia platnosti príslušného dokladu alebo osvedčenia.

1.1.12. „Dohovor“ je Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 v znení zmien a doplnení.

1.2.   Ciele

1.2.1. Cieľom kódexu je zaistenie bezpečnosti na mori, zabránenie zraneniam ľudí alebo stratám na životoch a vyhýbanie sa škodám na životnom prostredí, najmä morskom prostredí, a škodám na majetku.

1.2.2. Cieľom spoločnosti v oblasti bezpečnostného manažmentu by okrem iného malo byť:

1.2.2.1. zaistenie bezpečných postupov pri prevádzke lode a zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia;

1.2.2.2. zavedenie ochranných opatrení proti všetkým zisteným rizikám a

1.2.2.3. trvalé zlepšovanie zručností pracovníkov na pobreží a na lodiach v oblasti bezpečnostného manažmentu vrátane prípravy na výskyt núdzového stavu týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

1.2.3. Systém bezpečnostného manažmentu by mal zabezpečiť:

1.2.3.1. súlad so záväznými pravidlami a nariadeniami a

1.2.3.2. zohľadnenie uplatňovaných kódexov, usmernení a noriem odporúčaných organizáciou, správami, klasifikačnými spoločnosťami a organizáciami námorného priemyslu.

1.3.   Uplatňovanie

Požiadavky tohto kódexu možno uplatniť na všetky lode.

1.4.   Prevádzkové požiadavky na systém bezpečnostného manažmentu (SMS)

Každá spoločnosť by mala vypracovať, zaviesť a udržiavať systém bezpečnostného manažmentu (SMS), zahŕňajúci tieto prevádzkové požiadavky:

1.4.1. zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia;

1.4.2. pokyny a postupy zabezpečujúce bezpečnú prevádzku lodí a ochranu životného prostredia v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi a právnymi predpismi štátu vlajky;

1.4.3. definované úrovne právomoci a spôsoby komunikácie medzi zamestnancami na pobreží a na lodi;

1.4.4. postupy pri podávaní správ o nehodách a o nesúlade s ustanoveniami tohto kódexu;

1.4.5. postupy na zabezpečenie pripravenosti a reakcie na núdzové situácie a

1.4.6. postupy vnútorných auditov a preskúmaní riadenia.

2.   Zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia

2.1. Spoločnosť by mala vypracovať zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré uvádzajú, ako sa dosiahnu ciele podľa odseku 1.2.

2.2. Spoločnosť by mala zabezpečiť vykonávanie a dodržiavanie týchto zásad na všetkých úrovniach organizácie, a to ako na pobreží, tak i na lodi.

3.   Zodpovednosť a právomoc spoločnosti

3.1. Ak je subjektom zodpovedným za prevádzku lode niekto iný ako vlastník, potom vlastník musí správe nahlásiť úplné meno a údaje o tomto subjekte.

3.2. Spoločnosť by mala vymedziť a dokumentovať zodpovednosť, právomoci a vzájomné vzťahy medzi všetkými zamestnancami, ktorí riadia, vykonávajú a overujú prácu týkajúcu sa a ovplyvňujúcu bezpečnosť a ochranu pred znečistením.

3.3. Spoločnosť zodpovedá za poskytovanie dostatočných zdrojov a podpory na pobreží umožňujúcich určenej osobe alebo osobám plniť svoje funkcie.

4.   Určené osoby

Na zaistenie bezpečnosti prevádzky každej lode a na zabezpečenie spojenia medzi spoločnosťou a osobami na lodi by každá spoločnosť mala podľa potreby určiť osobu alebo osoby na pobreží, ktoré majú priamy prístup k najvyšším úrovniam riadenia. Zodpovednosť a právomoci určenej osoby alebo osôb by mali zahŕňať sledovanie aspektov bezpečnosti a ochrany pred znečistením pri prevádzke každej lode a zabezpečenie dostatočných zdrojov a pobrežnej podpory podľa požiadaviek.

5.   Zodpovednosť a právomoci veliteľa lode

5.1. Spoločnosť by mala jasne vymedziť a dokumentovať povinnosti veliteľa lode týkajúce sa:

5.1.1. vykonávania zásad bezpečnosti a ochrany životného prostredia spoločnosti;

5.1.2. motivovania posádky dodržiavať tieto zásady;

5.1.3. vydávania náležitých rozkazov a pokynov jasným a jednoduchým spôsobom;

5.1.4. kontroly toho, či sa určené požiadavky plnia, a

5.1.5. preskúmania SMS a oznamovania jeho nedostatkov pobrežným riadiacim štruktúram.

5.2. Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby SMS na lodi obsahoval jasné vyhlásenie zdôrazňujúce právomoci veliteľa lode. Spoločnosť by mala v SMS stanoviť, že veliteľ lode má najvyššiu právomoc a zodpovednosť prijímať rozhodnutia ohľadom bezpečnosti a ochrany pred znečistením a v prípade potreby žiadať od spoločnosti pomoc.

6.   Zdroje a zamestnanci

6.1. Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby veliteľ lode:

6.1.1. mal na velenie riadnu kvalifikáciu;

6.1.2. bol plne oboznámený s SMS spoločnosti a

6.1.3. mal k dispozícii potrebnú pomoc tak, aby mohol bezpečne vykonávať svoje povinnosti veliteľa lode.

6.2. Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými požiadavkami bola každá loď obsadená posádkou kvalifikovaných námorníkov, ktorí majú osvedčenie a sú zdravotne spôsobilí.

6.3. Spoločnosť by mala zaviesť také postupy, aby noví zamestnanci a zamestnanci prevedení na nové úlohy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany životného prostredia, boli riadne oboznámení so svojimi povinnosťami.

Pokyny, ktoré je nevyhnutné vydať pred vyplávaním, by sa mali určiť, zdokumentovať a vydať.

6.4. Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby všetci zamestnanci v rámci SMS spoločnosti dostatočne rozumeli príslušným pravidlám, nariadeniam, predpisom a usmerneniam.

6.5. Spoločnosť by mala stanoviť a dodržiavať postupy na identifikáciu akejkoľvek odbornej prípravy, ktorá by sa mohla vyžadovať na podporu SMS, a mala by zabezpečiť, aby sa táto odborná príprava poskytla všetkým dotknutým zamestnancom.

6.6. Spoločnosť by mala stanoviť postupy, ktoré zamestnancom na lodi poskytnú dôležité informácie o SMS v pracovnom jazyku alebo v jazykoch, ktorým rozumejú.

6.7. Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby lodná posádka bola pri vykonávaní svojich povinností spojených so systémom bezpečnostného manažmentu schopná navzájom účinne komunikovať.

7.   Vypracovanie plánov prevádzky lode

Spoločnosť by mala stanoviť postupy na prípravu plánov a pokynov na rozhodujúce činnosti lode, prípadne vrátane kontrolných zoznamov, ktoré sa týkajú bezpečnosti lode a ochrany pred znečistením. Mali by sa určiť rôzne s tým súvisiace úlohy a mali by sa prideliť kvalifikovaným zamestnancom.

8.   Pripravenosť na núdzový stav

8.1. Spoločnosť by mala stanoviť postupy určené na rozoznanie núdzových stavov na lodi, ktoré môžu na lodi nastať, na spôsob ich opísania a reakciu na ne.

8.2. Spoločnosť by mala stanoviť programy na nácvik a cvičenie ako prípravu na núdzové akcie.

8.3. SMS by mal poskytnúť opatrenia zabezpečujúce, že organizácia spoločnosti môže kedykoľvek reagovať na ohrozenie, nehody a núdzové situácie lodí spoločnosti.

9.   Správy a analýzy pri nedodržaní požiadaviek, pri nehodách a nebezpečných udalostiach

9.1. SMS by mal zahŕňať postupy zabezpečujúce, že nedodržiavanie požiadaviek, nehody a nebezpečné udalosti sa ohlasujú spoločnosti, prešetrujú a analyzujú s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu pred znečistením.

9.2. Spoločnosť by mala stanoviť postupy na vykonávanie nápravných opatrení.

10.   Údržba lode a vybavenia

10.1. Spoločnosť by mala stanoviť postupy zabezpečujúce, že loď je udržiavaná v súlade s ustanoveniami príslušných pravidiel a predpisov a so všetkými dodatočnými požiadavkami, ktoré môže spoločnosť stanoviť.

10.2. Pri plnení týchto požiadaviek by spoločnosť mala zabezpečiť, aby:

10.2.1. sa prehliadky vykonávali v primeraných intervaloch;

10.2.2. sa akékoľvek nedodržiavanie požiadaviek hlásilo spolu s uvedením možnej príčiny, ak je známa;

10.2.3. sa prijali vhodné nápravné opatrenia a

10.2.4. viedli záznamy o týchto činnostiach.

10.3. Spoločnosť by mala v SMS stanoviť postupy na zisťovanie zariadení a technických systémov, ktorých náhla porucha môže viesť k nebezpečným udalostiam. SMS by mal stanoviť špecifické opatrenia zamerané na podporu spoľahlivosti týchto zariadení alebo systémov. Medzi takéto opatrenia by malo patriť pravidelné preskúšavanie pohotovostných opatrení a zariadení alebo technických systémov, ktoré sa trvalo nepoužívajú.

10.4. Prehliadky uvedené v odseku 10.2, ako aj opatrenia uvedené v odseku 10.3 by mali byť začlenené do bežnej prevádzkovej údržby lode.

11.   Dokumentácia

11.1. Spoločnosť by mala stanoviť a dodržiavať postupy na kontrolu všetkých dokumentov a údajov, ktoré sa vzťahujú k SMS.

11.2. Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby:

11.2.1. na všetkých príslušných miestach boli k dispozícii platné dokumenty;

11.2.2. zmeny dokumentov boli revidované a schvaľované oprávnenými zamestnancami a

11.2.3. zastarané dokumenty boli rýchlo odstránené.

11.3. Dokumenty používané na opis a vykonávanie SMS sa môžu nazývať „príručka na bezpečnostný manažment“. Dokumentácia by sa mala viesť formou, ktorú spoločnosť považuje za najefektívnejšiu. Na každej lodi by sa mala nachádzať celá jej príslušná dokumentácia.

12.   Overovanie, preskúmanie a hodnotenie spoločnosti

12.1. Spoločnosť by mala vykonávať vnútorné bezpečnostné audity, aby overila, či sú činnosti spojené s bezpečnosťou a ochranou pred znečistením v súlade s SMS.

12.2. Spoločnosť by mala pravidelne vyhodnocovať účinnosť SMS a v prípade potreby preskúmať SMS v súlade s postupmi zavedenými spoločnosťou.

12.3. Audity a možné nápravné opatrenia by sa mali vykonávať v súlade so zdokumentovanými postupmi.

12.4. Zamestnanci vykonávajúci audity by mali byť nezávislí vo vzťahu k oblastiach, ktoré sú predmetom auditu, ak to nevylučuje veľkosť a charakter spoločnosti.

12.5. Na výsledky auditov a revízií by sa mali upozorňovať všetci zamestnanci zodpovedajúci za dotknuté oblasti.

12.6. Riadiaci zamestnanci zodpovedajúci za dotknuté oblasti by mali vykonávať včasné nápravné opatrenia týkajúce sa zistených nedostatkov.

ČASŤ B – VYDÁVANIE OSVEDČENÍ A OVEROVANIE

13.   Vydávanie osvedčení a periodické overovanie

13.1. Loď by mala byť prevádzkovaná spoločnosťou, ktorej bol vydaný doklad o zhode alebo dočasný doklad o zhode v súlade s odsekom 14.1, príslušný pre túto loď.

13.2. Správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda ako zmluvná strana dohovoru by mala vydať doklad o zhode každej spoločnosti, ktorá spĺňa požiadavky tohto kódexu, na dobu špecifikovanú správou, pričom táto doba by nemala prekročiť päť rokov. Taký doklad by sa mal prijímať ako dôkaz toho, že spoločnosť je schopná splniť požiadavky tohto kódexu.

13.3. Doklad o zhode platí iba pre typy lodí výslovne uvedené v doklade. Tento údaj by mal byť založený na typoch lodí, pre ktoré bolo vykonané počiatočné overenie. Iné typy lodí by sa mali pridávať iba po overení toho, že spoločnosť je schopná spĺňať požiadavky tohto kódexu uplatniteľné na takéto typy lodí. V tejto súvislosti sa typmi lodí rozumejú tie, ktoré sú uvedené v pravidle IX/1 dohovoru.

13.4. Platnosť dokladu o zhode by mala podliehať každoročnému overeniu správou, organizáciou uznanou správou alebo na žiadosť tejto správy inou vládou, ktorá je zmluvnou stranou, tri mesiace pred alebo tri mesiace po výročnom dni.

13.5. Doklad o zhode by mal byť správou alebo na jej žiadosť vládou, ktorá je zmluvnou stranou a ktorá doklad vydala, odňatý, ak sa nepožiada o každoročné overenie požadované podľa odseku 13.4 alebo ak existuje dôkaz o zásadnom neplnení požiadaviek tohto kódexu.

13.5.1. Ak sa odníme doklad o zhode, mali by sa odňať aj všetky pridružené osvedčenia o bezpečnostnom manažmente a/alebo dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

13.6. Kópia dokladu o zhode by sa mala nachádzať na lodi, aby ju veliteľ lode mohol na požiadanie predložiť na overenie správe alebo organizácii uznanej správou alebo na účely kontroly podľa pravidla IX/6.2 dohovoru. Overenie pravosti alebo správnosti kópie dokladu sa nepožaduje.

13.7. Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by na dobu, ktorá neprekročí päť rokov, mala lodi vydať správa alebo organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru. Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by sa malo vydať po overení toho, že spoločnosť a jej riadiaci zamestnanci na lodi pracujú v súlade so schváleným systémom bezpečnostného manažmentu. Toto osvedčenie by sa malo prijímať ako dôkaz, že loď spĺňa požiadavky tohto kódexu.

13.8. Platnosť osvedčenia o bezpečnostnom manažmente by mala podliehať aspoň jednému priebežnému overeniu správou, organizáciou uznanou správou alebo na žiadosť správy inou vládou, ktorá je zmluvnou stranou. Ak sa má vykonať iba jedno priebežné overenie a doba platnosti osvedčenia o bezpečnostnom manažmente je päť rokov, malo by sa toto priebežné overenie uskutočniť medzi druhým a tretím výročným dňom osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

13.9. Okrem požiadaviek odseku 13.5.1. by správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou a ktorá osvedčenie vydala, mala osvedčenie o bezpečnostnom manažmente odňať, ak sa nepožiada o priebežné overenie podľa odseku 13.8. alebo ak existuje dôkaz o zásadnom neplnení požiadaviek tohto kódexu.

13.10. Bez ohľadu na požiadavky odsekov 13.2. a 13.7, ak je obnovovacie overenie ukončené do troch mesiacov pred dňom skončenia platnosti existujúceho dokladu o zhode alebo osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, nový doklad o zhode alebo nové osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by mali platiť odo dňa ukončenia obnovovacieho overenia na dobu neprevyšujúcu päť rokov odo dňa ukončenia platnosti existujúceho dokladu o zhode alebo osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

13.11. Ak sa obnovovacie overenie ukončí skôr ako tri mesiace pred dňom ukončenia platnosti existujúceho dokladu o zhode alebo osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, nový doklad o zhode alebo nové osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by mali platiť odo dňa ukončenia obnovovacieho overenia na dobu neprevyšujúcu päť rokov odo dňa ukončenia obnovovacieho overenia.

14.   Dočasné osvedčenie

14.1. V záujme uľahčenia počiatočného vykonávania tohto kódexu sa môže vydať dočasný doklad o zhode, ak:

1. je spoločnosť novozaložená alebo

2. sa majú do existujúceho dokladu o zhode doplniť nové typy lodí po overení toho, že spoločnosť disponuje systémom bezpečnostného manažmentu, ktorý spĺňa ciele odseku 1.2.3. tohto kódexu, ak počas platnosti dočasného dokladu o zhode spoločnosť predloží plány na vykonávanie systému bezpečnostného manažmentu, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám tohto kódexu. Tento dočasný doklad o zhode by správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou, mala vydať na dobu neprekračujúcu 12 mesiacov. Kópia dočasného dokladu o zhode by sa mala nachádzať na lodi, aby ju veliteľ lode mohol na požiadanie predložiť na overenie správe alebo organizácii uznanej správou alebo na účely kontroly podľa pravidla IX/6.2 dohovoru. Overenie pravosti alebo správnosti kópie dokladu sa nepožaduje.

14.2. Dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente môže byť vydané:

1. novým lodiam pri dodaní;

2. ak spoločnosť prevezme zodpovednosť za prevádzku lode, ktorá je pre spoločnosť nová; alebo

3. ak loď mení vlajku.

Takéto dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou, mala vydať na dobu trvajúcu najviac šesť mesiacov.

14.3. Správa alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou, môže v osobitných prípadoch platnosť dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente predĺžiť o ďalšiu dobu, ktorá by nemala prekročiť šesť mesiacov odo dňa uplynutia platnosti tohto osvedčenia.

14.4. Dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente sa môže vydať po overení toho, že:

1. doklad o zhode alebo dočasný doklad o zhode sa vzťahuje na dotknutú loď;

2. systém bezpečnostného manažmentu, ktorým spoločnosť dotknutú loď vybavila, obsahuje rozhodujúce prvky tohto kódexu a bol posúdený počas auditu na vydanie dokladu o zhode alebo predložený na vydanie dočasného dokladu o zhode;

3. spoločnosť plánuje audit lode do troch mesiacov;

4. veliteľ lode a dôstojníci sú oboznámení so systémom bezpečnostného manažmentu a plánovanými opatreniami na jeho vykonávanie;

5. pred vyplávaním boli vydané pokyny, ktoré sa vyhodnotili ako zásadné, a

6. príslušné informácie o systéme bezpečnostného manažmentu sú vydané v pracovnom jazyku alebo v jazykoch, ktorým lodná posádka rozumie.

15.   Overenie

15.1. Všetky overenia, ktoré požaduje tento kódex, by sa mali vykonávať v súlade s postupmi prijateľnými pre správu, pričom sa berie ohľad na usmernenia vypracované organizáciou ( 4 ).

16.   Formuláre osvedčení

16.1. Doklad o zhode, osvedčenie o bezpečnostnom manažmente, dočasný doklad o zhode a dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente je potrebné vyhotoviť vo forme, ktorá zodpovedá vzorom uvedeným v dodatku k tomuto kódexu. Ak sa nepoužije ani anglický, ani francúzsky jazyk, text formulára by mal obsahovať preklad do jedného z týchto jazykov.

16.2. Okrem požiadaviek odseku 13.3. možno typy lodí uvedené v doklade o zhode a v dočasnom doklade o zhode potvrdiť s cieľom zohľadniť všetky obmedzenia prevádzky lodí, opísané v systéme bezpečnostného manažmentu.
Dodatok

Formuláre dokladu o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, dočasného dokladu o zhode a dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente

DOKLAD O ZHODE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Osvedčenie vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Názov a adresa spoločnosti:

(pozri odsek 11.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu v spoločnosti bol podrobený auditu a že pre typy lodí uvedené nižšie (nehodiace sa škrtnite) spĺňa požiadavky Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM):

Osobná loď

Vysokorýchlostné osobné plavidlo

Vysokorýchlostné nákladné plavidlo

Loď na hromadný náklad

Ropný tanker

Chemický tanker

Tanker na prepravu plynov

Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

Iná nákladná loď

Tento doklad o zhode platí do ………, podliehajúc pravidelnému overovaniu.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O KAŽDOROČNOM OVERENÍ

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overovaní podľa pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.4 kódexu ISM bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.1. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

2. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

3. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

4. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode ( *1 ): …

Hrubá priestornosť: …

IMO č.: …

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 1.1.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že na základe overenia dokladu o zhode vydaného spoločnosti a jeho uplatniteľnosti na tento typ lode bol systém bezpečnostného manažmentu lode podrobený auditu a že vyhovuje požiadavkám Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM).

Toto osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do …, podliehajúc pravidelnému overovaniu a za predpokladu, že doklad o zhode zostane v platnosti.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O PRIEBEŽNOM OVERENÍ A DODATOČNOM OVERENÍ (AK SA POŽADUJE)

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overovaní podľa pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.8 kódexu ISM bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.PRIEBEŽNÉ OVERENIE (vykonať medzi druhým a tretím výročným dňom)

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (1)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (1)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (1)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

(*1)   Ak sa uplatňuje. Pozri odsek 3.4.1. Usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu o bezpečnostnom manažmente (kódex ISM) správami [rezolúcia A.913 (22)].

DOČASNÝ DOKLAD O ZHODE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 1.1.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu spoločnosti bol uznaný ako vyhovujúci cieľom odseku 1.2.3 Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM) pre typy lodí uvedené nižšie (nehodiace sa škrtnite):

Osobná loď

Vysokorýchlostné osobné plavidlo

Vysokorýchlostné nákladné plavidlo

Loď na hromadný náklad

Ropný tanker

Chemický tanker

Tanker na prepravu plynov

Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

Iná nákladná loď

Tento dočasný doklad o zhode platí do:

Vydaný v: …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

DOČASNÉ OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode ( *2 ): …

Hrubá priestornosť: …

IMO č.: …

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 11.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že požiadavky odseku 14.4 kódexu ISM boli splnené a že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode ( *3 ) vydaný spoločnosti sa týka tejto lode.

Toto dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do …

za predpokladu, že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode (*3)  zostáva v platnosti.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadene oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

Platnosť tohto dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente sa predlžuje do: …

Dátum predĺženia: …

(podpis riadne oprávneného úradníka predlžujúceho platnosť)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)
PRÍLOHA II

USTANOVENIA PRE SPRÁVU TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA MEDZINÁRODNÉHO KÓDEXU PRE BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT (KÓDEX ISM)

Časť A

Všeobecné ustanovenia

Časť B

Vydávanie osvedčení a normy

2.

Postup vydávania osvedčení

3.

Normy pre vedenie auditu

4.

Normy pre spôsobilosť

5.

Formulár dokladu o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente

ČASŤ A – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Pri vykonávaní úloh overovania a vydávania osvedčení požadovaných kódexom ISM pre lode, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty spĺňajú požiadavky a normy stanovené v časti B tejto hlavy.

1.2. Okrem toho členské štátu riadne zohľadňujú ustanovenia revidovaných usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment (ISM) správami, prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) prostredníctvom rezolúcie A.913 (22) z 29. novembra 2001, pokiaľ nie sú obsiahnuté v časti B tejto hlavy.

ČASŤ B – VYDÁVANIE OSVEDČENÍ A NORMY

2.   Postup vydávania osvedčení

2.1. Príslušný postup vydávania dokladu o zhode pre spoločnosť a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente pre každú loď sa vykoná s prihliadnutím na nižšie uvedené ustanovenia.

2.2. Postup vydávania osvedčení má zvyčajne tieto kroky:

1. počiatočné overenie;

2. každoročné alebo priebežné overenie;

3. obnovovacie overenie a

4. dodatočné overenie.

Tieto overenia sa vykonávajú na žiadosť spoločnosti, podanú správe alebo uznanej organizácii konajúcej v mene správy.

2.3. Súčasťou každého overenia je audit bezpečnostného manažmentu.

2.4. Na vykonanie auditu sa vymenúva hlavný audítor, prípadne audítorský tím.

2.5. Vymenovaný hlavný audítor nadviaže spojenie so spoločnosťou a predloží plán auditu.

2.6. Správa o audite sa vypracuje pod vedením hlavného audítora, ktorý zodpovedá za jej presnosť a úplnosť.

2.7. Správa o audite obsahuje plán auditu, údaje o členoch audítorského tímu, dáta a údaje o spoločnosti, záznamy o akýchkoľvek zisteniach a neplneniach požiadaviek a o zisteniach týkajúcich sa účinnosti systému bezpečnostného manažmentu pri plnení špecifikovaných cieľov.

3.   Normy pre riadenie auditu

3.1. Audítori alebo audítorský tím riadiaci overenie zhody s kódexom ISM majú odbornú spôsobilosť v týchto oblastiach:

1. zabezpečovanie súladu s pravidlami a predpismi vrátane vydávania osvedčení námorníkov týchto lodí na každý typ lode prevádzkovaný spoločnosťou;

2. schvaľovanie, posudzovanie a certifikačná činnosť týkajúca sa vydávania námorných osvedčení;

3. právomoci, ktoré sa musia zohľadniť v rámci systému bezpečnostného manažmentu podľa požiadaviek kódexu ISM, a

4. praktické skúsenosti s prevádzkou lode.

3.2. Pri overovaní zhody s ustanoveniami kódexu ISM sa zabezpečuje, aby zamestnanci poskytujúci konzultačné služby a účastníci procesu vydávania osvedčenia boli vzájomne nezávislí.

4.   Normy pre spôsobilosť

4.1. Základná spôsobilosť na overovanie

4.1.1. Zamestnanci určení na účasť na overovaní zhody s požiadavkami kódexu ISM spĺňajú minimálne kritériá na inšpektorov stanovené v oddiele 2 prílohy VII k smernici 95/21/ES.

4.1.2. Zamestnanci sa podrobia školeniu s cieľom zabezpečiť primeranú spôsobilosť a schopnosti na vykonávanie overovania zhody s požiadavkami kódexu ISM, najmä so zreteľom na:

a) znalosť a pochopenie kódexu ISM;

b) záväzné pravidlá a predpisy;

c) právomoci, ktoré by mali spoločnosti podľa kódexu ISM brať do úvahy;

d) hodnotiace metódy skúšania, dopytovania, vyhodnocovania a podávania správ;

e) technické alebo prevádzkové hľadiská bezpečnostného manažmentu;

f) základné znalosti námornej dopravy a lodnej prevádzky a

g) účasť aspoň na jednom audite systému riadenia vzťahujúcom sa k námornej prevádzke.

4.2. Spôsobilosť na počiatočné overenie a obnovovacie overenie

4.2.1. V záujme úplného posúdenia toho, či spoločnosť alebo každý typ lode okrem základnej spôsobilosti uvedenej vyššie spĺňa požiadavky kódexu ISM, zamestnanci určení na vykonanie počiatočných overení alebo obnovovacích overení dokladu o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente musia byť spôsobilí:

a) určiť, či prvky systému bezpečnostného manažmentu (SMS) sú alebo nie sú v súlade s požiadavkami kódexu ISM;

b) určiť účinnosť systému bezpečnostného manažmentu spoločnosti alebo každého typu lode s cieľom zabezpečiť zhodu s pravidlami a predpismi uvedenými v štatutárnych a klasifikačných prehľadoch;

c) posúdiť účinnosť systému bezpečnostného manažmentu pri zabezpečovaní zhody s ostatnými pravidlami a predpismi, ktoré nie sú obsiahnuté v štatutárnych a klasifikačných prehľadoch a ktoré umožňujú overenie zhody s týmito pravidlami a predpismi; a

d) posúdiť, či sa zohľadnili bezpečné postupy odporúčané IMO, správami, klasifikačnými spoločnosťami a organizáciami námorného odvetvia.

4.2.2. Túto spôsobilosť môžu dosiahnuť tímy, ktoré ako celok vykazujú úplnú požadovanú spôsobilosť.

▼M1

5.   Formulár dokladov o zhode a osvedčení o bezpečnostnom manažmente

Ak sa lode prevádzkujú iba v členskom štáte, členské štáty použijú buď formuláre pripojené ku kódexu ISM, alebo ďalej uvedené formuláre dokladu o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, dočasného dokladu o zhode a dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

V prípade výnimky podľa článku 7 ods. 1 a prípadne článku 7 ods. 2 je vydané osvedčenie odlišné od vyššie uvedeného osvedčenia a jasne uvádza, že výnimka podľa článku 7 ods. 1 a prípadne článku 7 ods. 2 tohto nariadenia bola udelená a zahŕňa uplatňované prevádzkové obmedzenia.

DOKLAD O ZHODE

(Úradná pečiatka)/(Štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] ( *4 ) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

kým …

(poverená osoba alebo subjekt)

Názov a adresa spoločnosti

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu v spoločnosti bol podrobený auditu a že spĺňa požiadavky Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM) pre typy lodí uvedené nižšie (nehodiace sa prečiarknite):

osobná loď

vysokorýchlostné osobné plavidlo

vysokorýchlostné nákladné plavidlo

loď na hromadný náklad

ropný tanker

chemický tanker

tanker na prepravu plynov

pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

iná nákladná loď

osobná loď typu ro-ro (prievozná loď ro-ro)

Tento doklad o zhode platí do …, podliehajúc pravidelnému overovaniu.

Deň dokončenia overenia, z ktorého vychádza toto osvedčenie, …

(dd/mm/rrrr)

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O KAŽDOROČNOM OVERENÍ

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overení podľa [pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.4 kódexu ISM a] ( *5 ) článku 6 nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.

1. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

2. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

3. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

4. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(Úradná pečiatka)/(Štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] ( *6 ) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

kým …

(poverená osoba alebo subjekt)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode ( *7 ): …

Hrubá priestornosť: …

č. IMO: …

Názov a adresa spoločnosti: …

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že na základe overenia dokladu o zhode vydaného spoločnosti a jeho uplatniteľnosti na tento typ lode bol systém bezpečnostného manažmentu lode podrobený auditu a že vyhovuje požiadavkám Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM).

Toto osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do …, podliehajúc pravidelnému overovaniu, a za predpokladu, že doklad o zhode zostane v platnosti.

Deň dokončenia overenia, z ktorého vychádza toto osvedčenie, …

(dd/mm/rrrr)

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O PRIEBEŽNOM OVERENÍ A DODATOČNOM OVERENÍ (AK SA VYŽADUJE)

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overení podľa [pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.8 kódexu ISM a] ( *8 ) článku 6 nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.

PRIEBEŽNÉ OVERENIE (vykonať medzi druhým a tretím výročným dňom)

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE ( *9 )

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (*9) 

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (*9) 

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DOČASNÝ DOKLAD O ZHODE

(Úradná pečiatka)/(Štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] ( *10 ) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

kým …

(poverená osoba alebo subjekt)

Názov a adresa spoločnosti

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu v spoločnosti bol uznaný ako vyhovujúci cieľom odseku 1.2.3 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006 pre typ(-y) lodí uvedený(-é) nižšie (nehodiace sa prečiarknite):

osobná loď

vysokorýchlostné osobné plavidlo

vysokorýchlostné nákladné plavidlo

loď na hromadný náklad

ropný tanker

chemický tanker

tanker na prepravu plynov

pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

iná nákladná loď

osobná loď typu ro-ro (prievozná loď ro-ro)

Tento dočasný doklad o zhode platí do …

Vydané v: …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

DOČASNÉ OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(Úradná pečiatka)/(Štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] ( *11 ) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

kým …

(poverená osoba alebo subjekt)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode ( *12 ): …

Hrubá priestornosť: …

č. IMO: …

Názov a adresa spoločnosti: …

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že požiadavky odseku 14.4 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006 boli splnené a že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode ( *13 ) vydaný spoločnosti sa týka tejto lode.

Toto dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do … pod podmienkou, že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode (*13)  zostáva v platnosti.

Vydané v: …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

Platnosť tohto dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente sa predlžuje do:

Dátum predĺženia: …

(podpis riadne oprávneného úradníka predlžujúceho platnosť)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)( 1 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 415/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 10).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 4 ) Pozri zmenené a doplnené usmernenia na vykonávanie Medzinárodného kódexu riadenia bezpečnosti (ISM) správami, prijaté organizáciou na základe rezolúcie A. 913(22).

( *1 ) Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď.

( *2 ) Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď.

( *3 ) Nehodiace sa škrtnite.

( *4 ) Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

( *5 ) Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

( *6 ) Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

( *7 ) Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď, osobná prievozná loď (ro-ro).

( *8 ) Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

( *9 ) Ak sa uplatňuje. Pozri odsek 13.8 kódexu ISM a odsek 3.4.1 usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu o riadení bezpečnosti (kódex ISM) správami [rezolúcia A.913 (22)].

( *10 ) Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

( *11 ) Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

( *12 ) Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď, osobná prievozná loď (ro-ro).

( *13 ) Nehodiace sa prečiarknite.

Top