EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0022-20220202

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/2022-02-02

02006L0022 — SK — 02.02.2022 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►M4  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES

z 15. marca 2006

o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS ◄

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 102 11.4.2006, s. 35)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA KOMISIE 2009/4/ES z 23. januára 2009

  L 21

39

24.1.2009

 M2

SMERNICA KOMISIE 2009/5/ES z 30. januára 2009,

  L 29

45

31.1.2009

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016,

  L 74

8

19.3.2016

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020,

  L 249

49

31.7.2020


Opravená a doplnená:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 256, 29.9.2009, s.  38 (2009/5/ES)
▼B

▼M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES

z 15. marca 2006

o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS

▼B

(Text s významom pre EHP)▼M4

Článok 1

Predmet

Touto smernicou sa stanovujú minimálne podmienky vykonávania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ( 1 ) a (EÚ) č. 165/2014 ( 2 ) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES ( 3 ).

▼B

Článok 2

Kontrolné systémy

1.  

Členské štáty zorganizujú systém vhodnej a pravidelnej kontroly správneho a jednotného vykonávania predpisov, ako je uvedené v článku 1, pri cestných kontrolách, ako aj pri kontrolách v priestoroch podnikov, a to pre všetky kategórie dopravy.

▼M4

Tieto kontroly sa každý rok vykonávajú na veľkom a reprezentatívnom podiele mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES. Cestné kontroly týkajúce sa dodržiavania smernice 2002/15/ES sa obmedzujú na aspekty, ktoré možno efektívne skontrolovať s použitím tachografu a súvisiaceho záznamového zariadenia. Komplexná kontrola týkajúca sa dodržiavania smernice 2002/15/ES sa môže vykonať len v priestoroch podnikov.

▼B

Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala súdržná národná stratégia pre dodržiavanie týchto predpisov. Členské štáty môžu na tieto účely určiť orgán koordinujúci činnosti uskutočnené na základe článkov 4 a 6 a v tomto prípade bude o ňom informovaná Komisia a ostatné členské štáty.

2.  
Ak sa tak ešte nestalo, členské štáty udelia najneskôr do 1. mája 2007 oprávneným inšpekčným úradníkom príslušné právomoci, ktoré im umožnia riadne vykonávanie ich inšpekčných povinností, ako sa vyžaduje v tejto smernici.
3.  
►M4  

Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014. Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, aby pred koncom cestnej kontroly poskytli ktorýkoľvek z dôkazov, ktoré vo vozidle chýbajú; týmto nie sú dotknuté povinnosti vodiča zabezpečiť správne používanie tachografického zariadenia.

Komisia môže od 1. januára 2012 prostredníctvom vykonávacieho aktu toto minimálne percento zvýšiť na 4 % pod podmienkou, že štatistiky zozbierané podľa článku 3 preukážu, že priemerne viac ako 90 % všetkých kontrolovaných vozidiel je vybavených digitálnym tachografom. Pri tomto rozhodnutí Komisia zohľadní účinnosť existujúcich opatrení na dodržiavanie predpisov, a to najmä dostupnosti údajov z digitálnych tachografov v priestoroch podnikov. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.

 ◄

Počas najmenej 15 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní sa vykonávajú cestné kontroly a počas najmenej 30 % sa vykonávajú kontroly v priestoroch podnikov. Od 1. januára 2008 sa počas najmenej 30 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vykonávajú cestné kontroly a počas najmenej 50 % sa vykonávajú kontroly v priestoroch podnikov.

▼M4

3a.  
Každý členský štát organizuje kontroly dodržiavania smernice 2002/15/ES s ohľadom na systém hodnotenia rizikovosti stanovený v článku 9 tejto smernice. Uvedené kontroly sa zameriavajú na určitý podnik v prípade, že jeden alebo viacero jeho vodičov trvalo alebo vážne porušuje nariadenie (ES) č. 561/2006 alebo nariadenie (EÚ) č. 165/2014.

▼M4

4.  
Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 a článkom 13 smernice 2002/15/ES obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet skontrolovaných pracovných dní a počet a druh hlásených porušení predpisov a určí, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.

▼B

Článok 3

Štatistika

Členské štáty zabezpečia, aby štatistické údaje zozbierané pri kontrolách organizovaných v súlade s článkom 2 ods. 1 a ods. 3 boli rozdelené do týchto kategórií:

a) 

pri cestných kontrolách:

i) 

druh cesty, a to konkrétne či ide o diaľnicu, cestu vyššej alebo nižšej kategórie a krajinu evidencie kontrolovaného vozidla, aby sa predchádzalo diskriminácii;

ii) 

typ tachografu, analógový alebo digitálny;

b) 

pri kontrolách v priestoroch podniku:

i) 

druh dopravnej činnosti, a to konkrétne či ide o medzinárodnú alebo vnútroštátnu činnosť, osobnú dopravu alebo nákladnú dopravu, na vlastný účet alebo v prenájme, alebo za úhradu;

ii) 

veľkosť vozidlového parku spoločnosti;

iii) 

typ tachografu, analógový alebo digitálny.

Tieto štatistické údaje sa každé dva roky predkladajú Komisii a uverejňujú sa v správe.

Príslušné orgány členských štátov uschovajú štatistické údaje zozbierané za predchádzajúci rok.

Podniky zodpovedné za vodičov uschovajú na dobu jedného roka dokumenty, výsledné protokoly a iné príslušné údaje im odovzdané orgánmi zabezpečujúcimi dodržiavanie predpisov, ktoré sa týkajú kontrol vykonaných v priestoroch týchto podnikov a/alebo u ich vodičov pri cestnej kontrole.

▼M4

Komisia na základe žiadosti ďalej objasní prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzenia pojmov pre kategórie uvedené v písmenách a) a b) prvého odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

▼B

Článok 4

Cestné kontroly

1.  
Cestné kontroly sa organizujú na rôznych miestach a v ľubovoľnom čase a pokrývajú dostatočne širokú časť cestnej siete tak, aby bolo ťažké vyhnúť sa kontrolným bodom.
2.  

Členské štáty zabezpečia, aby:

a) 

sa vytvoril dostatočný počet kontrolných bodov na existujúcich alebo plánovaných cestách alebo v ich blízkosti a v prípade potreby môžu ako kontrolné body slúžiť čerpacie stanice a iné bezpečné miesta popri diaľniciach;

b) 

sa kontroly vykonávali náhodným rotačným systémom so zachovaním primeranej geografickej rovnováhy.

3.  
Prvky preverované pri cestnej kontrole sú ustanovené v prílohe I časti A. Ak si to situácia vyžiada, kontroly sa môžu zameriavať na konkrétny prvok.
4.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2, cestné kontroly sa vykonávajú nediskriminačne. Úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov nesmú diskriminovať najmä z týchto dôvodov:

a) 

krajina evidencie vozidla;

b) 

krajina bydliska vodiča;

c) 

krajina, kde je podnik usadený;

d) 

východiskové a cieľové miesto cesty;

e) 

typ tachografu, analógový alebo digitálny.

5.  

Úradná osoba zabezpečujúca dodržiavanie predpisov je vybavená:

a) 

zoznamom hlavných prvkov, ktoré treba skontrolovať, podľa prílohy I časti A;

b) 

štandardným kontrolným vybavením podľa prílohy II.

6.  
Ak pri cestnej kontrole v členskom štáte nález u vodiča vozidla evidovaného v inom členskom štáte poskytne dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu predpisu, ktoré však nemožno dokázať počas kontroly kvôli nedostatku potrebných údajov, príslušné orgány dotknutých členských štátov si vzájomne poskytujú pomoc pri vyjasnení situácie.

▼M4

Článok 5

Zosúladené kontroly

Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014. Členské štáty sa okrem toho usilujú organizovať zosúladené kontroly v priestoroch podnikov.

Takéto zosúladené kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, a to každý na vlastnom území.

▼B

Článok 6

Kontroly v priestoroch podnikov

▼M4

1.  
Kontroly v priestoroch podnikov sa plánujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.

▼B

2.  
Kontroly v priestoroch podnikov zahŕňajú prvky uvedené v prílohe I časti A a časti B.
3.  

Úradná osoba zabezpečujúca dodržiavanie predpisov je vybavená:

a) 

zoznamom hlavných prvkov, ktoré treba skontrolovať podľa prílohy I časti A a časti B;

b) 

štandardným kontrolným vybavením podľa prílohy II.

4.  
Úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov v členskom štáte zohľadnia počas kontroly všetky informácie poskytnuté určeným orgánom pre styk iného členského štátu podľa článku 7 ods. 1 týkajúce sa príslušnej činnosti podniku v tomto inom členskom štáte.
5.  
Na účely odsekov 1 až 4 majú kontroly vykonávané v priestoroch príslušných orgánov na základe relevantných dokumentov alebo údajov predložených podnikmi na žiadosť týchto orgánov rovnaké postavenie ako kontroly vykonané v priestoroch podnikov.

Článok 7

Styk v rámci spoločenstva

1.  

Členské štáty určia orgán, ktorý plní tieto úlohy:

a) 

zabezpečuje koordináciu s rovnocennými orgánmi v iných dotknutých členských štátoch vo vzťahu k činnostiam uskutočneným podľa článku 5;

▼M4

b) 

predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006;

▼B

c) 

nesie primárnu zodpovednosť za pomoc príslušným orgánom ostatných členských štátov podľa článku 4 ods. 6;

▼M4

d) 

zabezpečuje výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi podľa článku 8 tejto smernice, pokiaľ ide o uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica a smernica 2002/15/ES.

▼B

Orgán je zastúpený vo výbore uvedenom v článku 12 ods. 1.

2.  
Členské štáty informujú Komisiu o určení tohto orgánu a Komisia o tom zodpovedajúcim spôsobom upovedomí ostatné členské štáty.

▼M4

3.  
Výmena údajov, skúseností a poznatkov medzi členskými štátmi sa aktívne podporuje, predovšetkým, avšak nie výhradne prostredníctvom výboru uvedeného v článku 12 ods. 1 a akéhokoľvek orgánu, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 8

Výmena informácií

1.  

Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006 si vymieňajú aj určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7 tejto smernice, a to:

a) 

najmenej raz za šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice;

b) 

na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.

2.  
Členský štát poskytuje informácie, o ktoré požiadal iný členský štát podľa odseku 1 písm. b), do 25 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do registrov systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.

Ak členský štát, ktorému bola doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak žiadajúci členský štát nie je schopný doplniť odôvodnenie žiadosti, členský štát, ktorému bola doručená žiadosť, môže danú žiadosť zamietnuť.

Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, členský štát, ktorému bola doručená žiadosť, o tom do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti informuje žiadajúci členský štát, pričom danú náročnosť alebo nemožnosť riadne odôvodní. Dotknuté členské štáty záležitosť prediskutujú s cieľom nájsť riešenie.

Ak omeškanie poskytovania informácií členskému štátu, na ktorého územie je pracovník vyslaný, pretrváva, informuje sa o tom Komisia, ktorá prijme vhodné opatrenia.

3.  
Výmena informácií stanovená v tomto článku sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 ( 4 ). Toto sa nevzťahuje na informácie, ktoré si členské štáty vymieňajú priamym nahliadaním do vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ( 5 ).

▼B

Článok 9

Systém hodnotenia rizikovosti

▼M4

1.  
Členské štáty zavedú systém hodnotenia rizikovosti podnikov na základe pomerného počtu a závažnosti porušení nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica 2002/15/ES, ktorých sa jednotlivé podniky dopustili.

Komisia do 2. júna 2021 prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet hodnoty rizikovosti podnikov. V tomto spoločnom vzorci sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení a výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, ako aj skutočnosť, či podnik cestnej dopravy využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich vozidlách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.

▼B

2.  
Podniky s vysokým stupňom rizikovosti sa kontrolujú podrobnejšie a častejšie. ►M4  ————— ◄

▼M4

3.  
Východiskový zoznam porušení nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a miera ich závažnosti sú stanovené v prílohe III.

Komisia je na účely stanovenia alebo aktualizácie posudzovania závažnosti porušení nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a tejto smernice na zmenu prílohy III s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti regulácie a aspekty bezpečnosti cestnej premávky.

Kategória najzávažnejších porušení by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.

▼M4

4.  
S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu.
5.  
Členské štáty informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti priamo sprístupňujú prostredníctvom interoperabilných vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 príslušným orgánom iných členských štátov v súlade s článkom 16 ods. 2 tohto nariadenia.

▼B

Článok 10

Správa

Do 1. mája 2009 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej analyzuje sankcie za závažné porušenia predpisov ustanovené v právnych predpisoch členských štátov.

Článok 11

Osvedčené postupy

▼M4

1.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vytvorí usmernenia o osvedčených postupoch pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2

Tieto usmernenia sa uverejnia v dvojročnej správe Komisie.

▼B

2.  
Členské štáty vytvoria spoločné programy odbornej prípravy o osvedčených postupoch, ktoré sa budú konať najmenej raz ročne a ktoré najmenej raz ročne umožnia výmenu pracovníkov ich orgánov pre styk v rámci Spoločenstva v ostatných členských štátoch.

▼M4

3.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006 vrátane formy zaznamenávania a osobitných prípadov, v ktorých sa má uskutočňovať, ako aj koncepciu zaznamenávania a kontrolovania minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla a nemôže s daným vozidlom vykonávať žiadnu činnosť. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.

▼B

4.  
Členské štáty zabezpečia, aby úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov boli dobre vyškolené na výkon svojich úloh.

▼M4

Článok 12

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 6 ).
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 13

Vykonávacie opatrenia

Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu Komisia prijme vykonávacie opatrenia, a to najmä pre jeden z týchto cieľov:

a) 

podporovať spoločný prístup k vykonávaniu tejto smernice;

b) 

napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (ES) č. 561/2006 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;

c) 

uľahčiť dialóg medzi odvetvím dopravy a orgánmi zabezpečujúcimi dodržiavanie predpisov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.

Článok 14

Rokovania s tretími krajinami

Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Únia rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v tejto smernici.

Členské štáty po ukončení týchto rokovaní zahrnú do svojich oznámení pre Komisiu podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín.

Článok 15

Aktualizácia príloh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty na zmenu prílohy I a II s cieľom zaviesť potrebné úpravy, ktoré zohľadňujú vývoj v oblasti najlepších postupov.

▼M4

Článok 15a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. augusta 2020. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto 5-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 7 ).
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 3 a článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼B

Článok 16

Transpozícia

1.  

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. apríla 2007. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Zrušenie

1.  
Smernica 88/599/EHS sa týmto zrušuje.
2.  
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

ČASŤ A

CESTNÉ KONTROLY

Cestná kontrola vo všeobecnosti zahŕňa tieto prvky:

▼M4

1. 

denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 36 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;

2. 

za obdobie uvedené v článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 [kategórie N3 a M3 v zmysle vymedzení v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 8 )];

▼B

3. 

podľa potreby okamžité rýchlosti dosiahnuté vozidlom, ako ich zaznamenalo záznamové zariadenie počas najviac 24 predchádzajúcich hodín používania vozidla;

▼M4

4. 

správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006;

▼M1

5. 

v prípade potreby a s náležitým zohľadnením bezpečnostných aspektov overenie záznamového zariadenia nainštalovaného vo vozidlách s cieľom zistiť nainštalovanie a/alebo používanie akéhokoľvek prístroja alebo prístrojov určených na zničenie, zatajenie, pozmenenie akýchkoľvek údajov alebo na manipuláciu s týmito údajmi, alebo prístrojov, ktoré majú zasahovať do činnosti ktorejkoľvek časti elektronickej výmeny údajov medzi komponentmi záznamového zariadenia, alebo ktoré týmto spôsobom blokujú alebo pozmeňujú údaje pred zakódovaním;

▼M4

6. 

predĺžené maximálne týždenné pracovné časy 60 hodín podľa článku 4 písm. a) smernice 2002/15/ES; iné týždenné pracovné časy podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES za predpokladu, že technológia umožňuje vykonávanie účinných kontrol.

▼B

ČASŤ B

KONTROLY V PRIESTOROCH PODNIKOV

V priestoroch podnikov sa okrem prvkov stanovených v časti A skontrolujú aj tieto prvky:

1. 

doby týždenného odpočinku a časy jazdy medzi týmito dobami odpočinku;

2. 

dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy;

3. 

záznamové listy, údaje z vozidlovej jednotky a z karty vodiča a výtlačky;

▼M4

4. 

dodržiavanie maximálnych priemerných týždenných pracovných časov, prestávok a nočnej práce podľa článkov 4, 5 a 7 smernice 2002/15/ES;

5. 

dodržiavanie povinností podnikov, pokiaľ ide o úhradu ubytovania vodičov a organizáciu práce vodičov, v súlade s článkom 8 ods. 8 a 8a nariadenia (ES) č. 561/2006.

▼M4

Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014.

▼B
PRÍLOHA II

Štandardné vybavenie, ktoré majú k dispozícii jednotky zabezpečujúce dodržiavanie predpisov

Členské štáty zabezpečia, aby jednotky zabezpečujúce dodržiavanie predpisov, ktoré plnia povinnosti ustanovené v prílohe I, mali k dispozícii toto štandardné vybavenie:

1. 

zariadenie umožňujúce stiahnutie údajov z vozidlovej jednotky a z karty vodiča z digitálneho tachografu, prečítanie údajov a analýzu údajov a/alebo prenos nálezu do centrálnej databázy na analýzu;

2. 

zariadenie na kontrolu tachografových listov;

▼M1

3. 

zariadenie na špecifickú analýzu s príslušným softvérom s cieľom overiť a potvrdiť digitálny podpis pripojený k údajom, ako aj softvér na špecifickú analýzu umožňujúci zostaviť podrobný profil dynamickej rýchlosti vozidiel pred inšpekciou ich záznamového zariadenia.

▼M3
PRÍLOHA III

1.    Skupiny porušení nariadenia (ES) č. 561/2006Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENIA

MIERA ZÁVAŽNOSTI (1)

NP

VZP

ZP

MZP

A

Posádka

A1

Článok 5 ods. 1

Nedodržanie minimálneho veku sprievodcov

 

 

X

 

B

Čas jazdy

B1

Článok 6 ods. 1

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín v prípade, ak nie je povolené predĺžiť tento čas na 10 hodín

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

13 h 30 ≤ …

a bez prestávky/odpočinku

X

 

 

 

B5

Presiahnutie predĺženého denného času jazdy v trvaní 10 hodín v prípade, ak je povolené predĺženie

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 10 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

15 h ≤ …

a bez prestávky/odpočinku

X

 

 

 

B9

Článok 6 ods. 2

Presiahnutie týždenného času jazdy

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Presiahnutie týždenného času jazdy o 25 % alebo viac

70 h ≤…

X

 

 

 

B13

Článok 6 ods. 3

Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov o 25 % alebo viac

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Prestávky

C1

Článok 7

Presiahnutie neprerušeného času jazdy v trvaní 4,5 hodiny pred prestávkou

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Čas odpočinku

D1

Článok 8 ods. 2

Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 11 hodín v prípade, ak nie je povolený čas skráteného denného odpočinku

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Nedostatočný skrátený čas denného odpočinku menej ako 9 hodín v prípade, ak je povolené skrátenie denného odpočinku

8 h ≤ …< 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Nedostatočné rozdelenie času denného odpočinku na menej ako 3 h + 9 h

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

Článok 8 ods. 5

Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 9 hodín v prípade vedenia vozidla viacerými osobami

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

Článok 8 ods. 6

Nedostatočný skrátený čas týždenného odpočinku menej ako 24 hodín

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ …< 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Nedostatočný čas týždenného odpočinku menej ako 45 hodín v prípade, ak nie je povolený čas skráteného týždenného odpočinku

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

Článok 8 ods. 6

Presiahnutie 6 po sebe nasledujúcich 24 hodinových období po čase týždenného odpočinku

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Výnimka z 12-dňového pravidla

E1

Článok 8 ods. 6a

Presiahnutie 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období po čase riadneho týždenného odpočinku

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

Článok 8 ods. 6a písm. b) bod ii)

Čas týždenného odpočinku po 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových obdobiach

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

Článok 8 ods. 6a písm. d)

Čas jazdy medzi 22.00 a 6.00 trvajúci viac ako 3 hodiny pred prestávkou, pokiaľ vo vozidle nie je viac ako jeden vodič

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organizácia práce

F1

Článok 10 ods. 1

Súvislosť medzi mzdou a prejdenou vzdialenosťou alebo množstvom dopraveného tovaru

 

X

 

 

F2

Článok 10 ods. 2

Žiadna alebo nesprávna organizácia práce vodiča, žiadne alebo nesprávne pokyny pre vodiča umožňujúce dodržiavať právne predpisy

 

X

 

 

(1)   

NP = najzávažnejšie porušenia/VZP = veľmi závažné porušenie/ZP = závažné porušenie/MZP = menej závažné porušenie.

2.    Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 ( 9 )(tachograf)Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

MZP

G

Inštalácia tachografu

G1

Článok 3 ods. 1 a článok 22 ods. 2

Nie je nainštalovaný alebo sa nepoužíva typovo schválený tachograf (napr. tachograf nebol nainštalovaný montážnymi firmami, dielňami alebo výrobcami vozidiel schválenými príslušnými orgánmi členských štátov, používanie tachografu bez potrebných plomb umiestnených alebo nahradených schválenou montážnou firmou, dielňou alebo výrobcom vozidiel alebo používanie tachografu bez inštalačného štítku)

X

 

 

 

H

Používanie tachografu, karty vodiča alebo záznamového listu

H1

Článok 23 ods. 1

Používanie tachografu, ktorý nebol skontrolovaný schválenou dielňou

 

X

 

 

H2

Článok 27

Vodič má a/alebo používa viac ako jednu vlastnú kartu vodiča

 

X

 

 

H3

Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola sfalšovaná (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

 

H4

Jazdenie s kartou vodiča, ktorej vodič nie je držiteľom (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

 

H5

Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola získaná na základe falošných tvrdení a/alebo falošných dokladov (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

 

H6

Článok 32 ods. 1

Nesprávne fungovanie tachografu (napr. tachograf nebol správne skontrolovaný, kalibrovaný a zaplombovaný)

 

X

 

 

H7

Článok 32 ods. 1 a článok 33 ods. 1

Nesprávne používanie tachografu (napr. úmyselné, dobrovoľné alebo nanútené zneužitie, nedostatočné pokyny na správne používanie atď.)

 

X

 

 

H8

Článok 32 ods. 3

Použitie podvodného zariadenia, ktoré dokáže zmeniť záznamy tachografu

X

 

 

 

H9

Falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste alebo uchovávaných a stiahnutých z tachografu a/alebo karty vodiča

X

 

 

 

H10

Článok 33 ods. 2

Podnik neuchováva záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje

 

X

 

 

H11

Zaznamenané a uchované údaje nie sú k dispozícii počas obdobia aspoň jedného roka

 

X

 

 

H12

Článok 34 ods. 1

Nesprávne používanie záznamových listov/kariet vodičov

 

X

 

 

H13

Neoprávnené vytiahnutie záznamových listov alebo karty vodiča, ktoré má vplyv na zaznamenávanie príslušných údajov

 

X

 

 

H14

Záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na aké boli určené, pričom dochádza k strate údajov

 

X

 

 

H15

Článok 34 ods. 2

Používanie znečistených alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, pričom údaje nie sú čitateľné

 

X

 

 

H16

Článok 34 ods. 3

Nepoužitie ručného zaznamenávania údajov v prípadoch, keď je to potrebné

 

X

 

 

H17

Článok 34 ods. 4

Nepoužitie správneho záznamového listu alebo vloženie karty vodiča do nesprávneho slotu (ak je vo vozidle viac ako jeden vodič)

 

 

X

 

H18

Článok 34 ods. 5

Nesprávne používanie prepínacieho mechanizmu

 

X

 

 

I

Predkladanie informácií

I1

Článok 36

Odmietnutie kontroly

 

X

 

 

I2

Článok 36

Neschopnosť predložiť záznamy za daný deň a za predchádzajúcich 28 dní

 

X

 

 

I3

Neschopnosť predložiť záznamy v karte vodiča, ak je vodič jej držiteľom

 

X

 

 

I4

Článok 36

Neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní

 

X

 

 

I5

Článok 36

Neschopnosť predložiť kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom

 

X

 

 

J

Funkčné poruchy

J1

Článok 37 ods. 1 a článok 22 ods. 1

Opravu tachografu nevykonáva schválená montážna firma alebo dielňa

 

X

 

 

J2

Článok 37 ods. 2

Vodič nezaznačí všetky požadované informácie o časových úsekoch, ktoré už nie sú zaznamenané počas obdobia, keď tachograf nie je schopný prevádzky alebo pracuje chybne

 

X

 

 ( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 7 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 8 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.)

( 9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

Top