EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2173-20200101

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/2020-01-01

02005R2173 — SK — 01.01.2020 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2173/2005

z 20. decembra 2005

o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

(Ú. v. ES L 347 30.12.2005, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 657/2014 z 15. mája 2014,

  L 189

108

27.6.2014

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1387 z 9. júna 2016,

  L 223

1

18.8.2016

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019

  L 170

115

25.6.2019
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2173/2005

z 20. decembra 2005

o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstvaKAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.  Toto nariadenie ustanovuje súbor pravidiel Spoločenstva na dovoz určitých produktov z dreva na účely vykonávania licenčného systému FLEGT.

2.  Licenčný systém sa vykonáva prostredníctvom partnerských dohôd s krajinami produkujúcimi drevo.

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje na dovoz produktov z dreva uvedených v prílohách II a III z partnerských krajín uvedených v prílohe I.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia pojmov:

1. „licenčný systém pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve“ (ďalej len „licenčný systém FLEGT“) je vydávanie licencií na produkty z dreva na vývoz z partnerských krajín do Spoločenstva a jeho vykonávanie v Spoločenstve, najmä v ustanoveniach Spoločenstva o hraničných kontrolách;

2. „partnerská krajina“ je akákoľvek štátna alebo regionálna organizácia, ktorá uzavrie partnerskú dohodu, ako sa uvádza v prílohe I;

3. „partnerská dohoda“ je dohoda medzi Spoločenstvom a partnerskou krajinou, prostredníctvom ktorej sa Spoločenstvo a partnerská krajina zaviažu spoločne podporovať akčný plán FLEGT a vykonávať licenčný systém FLEGT;

4. „regionálna organizácia“ je organizácia, ktorá je zložená zo zvrchovaných štátov, ktoré na túto organizáciu preniesli svoje právomoci, pričom ju oprávnili uzavrieť v ich mene partnerskú dohodu vo veciach, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT, ako sa uvádza v prílohe I;

5. „licencia FLEGT“ je dokument štandardného formátu viazaný na zásielku alebo účastníka trhu, ktorý je chránený proti falšovaniu a nedovolenej manipulácii, ktorý je overiteľný a uvádza, že zásielka je v súlade s požiadavkami licenčného systému FLEGT, a ktorý riadne vydal a potvrdil licenčný orgán partnerskej krajiny. Systém vydávania, zaznamenávania a oznamovania licencií môže mať podľa potreby tlačenú alebo elektronickú formu;

6. „účastník trhu“ je súkromný alebo verejný subjekt, ktorý sa zaoberá lesným hospodárstvom, spracovaním produktov z dreva alebo ich predajom;

7. „licenčný(é) orgán(y)“ je/sú orgán(y) určené partnerskou krajinou na vydávanie a potvrdzovanie licencií FLEGT;

8. „príslušný(é) orgán(y)“ je/sú orgán(y) určené členskými štátmi na overovanie licencií FLEGT;

9. „produkty z dreva“ sú produkty uvedené v prílohách II a III, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT a ktoré, keď sa dovážajú do Spoločenstva, nemôžu byť kvalifikované ako „tovar neobchodného charakteru“, ako je vymedzený v článku 1 bode 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex spoločenstva ( 1 );

10. „legálne vyprodukované drevo“ sú produkty z dreva vyprodukované z domáceho dreva, ktoré sa legálne vyťažilo, alebo z dreva, ktoré sa legálne doviezlo do partnerskej krajiny v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré určila daná partnerská krajina a ktoré sú uvedené v partnerskej dohode;

11. „dovoz“ je uvoľnenie produktov z dreva do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ( 2 );

12. „zásielka“ je zásielka produktov z dreva;

13. „vývoz“ je fyzické opustenie alebo vyvezenie produktov z akejkoľvek časti geografického územia partnerskej krajiny a ich privezenie do Spoločenstva;

14. „monitorovanie treťou stranou“ je systém, prostredníctvom ktorého organizácia nezávislá od vládnych orgánov partnerskej krajiny a od jej lesníckeho a drevárskeho odvetvia monitoruje fungovanie licenčného systému FLEGT a podáva o ňom správy.KAPITOLA II

LICENČNÝ SYSTÉM FLEGT

Článok 3

1.  Licenčný systém FLEGT sa vzťahuje len na dovoz z partnerských krajín.

2.  Každá partnerská dohoda upresní dohodnutý harmonogram vykonávania takto prevzatých záväzkov.

Článok 4

1.  Dovoz produktov z dreva vyvezených z partnerských krajín do Spoločenstva sa zakazuje, pokiaľ sa na zásielku nevzťahuje licencia FLEGT.

▼M1

2.  S cieľom zabezpečiť potrebnú záruku legálnosti pôvodu dotknutých produktov z dreva Komisia posudzuje existujúce systémy, ktoré zaručujú legálnosť a spoľahlivé sledovanie pôvodu produktov z dreva vyvážaných z partnerských krajín, a na účely ich schvaľovania prijíma vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 3.

Systémy schválené Komisiou môžu tvoriť základ licencie FLEGT.

3.  Produkty z druhov dreva uvedených v prílohách A, B a C k nariadeniu Rady (ES) č. 338/97 ( 3 ) sú oslobodené od požiadaviek stanovených v odseku 1 tohto článku.

Komisia uvedenú výnimku preskúma, pričom zohľadní vývoj na trhu a skúsenosti získané pri vykonávaní tohto nariadenia, o svojich zisteniach podá Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby predloží vhodné legislatívne návrhy.

▼B

Článok 5

1.  Licencia FLEGT vzťahujúca sa na každú zásielku, musí byť k dispozícii príslušnému orgánu súčasne s colným vyhlásením o uvoľnení zásielky do voľného obehu v Spoločenstve. Príslušné orgány uchovajú záznam – v elektronickej alebo papierovej forme – o originálnej licencii FLEGT spolu so zodpovedajúcim colným vyhlásením.

Dovoz produktov z dreva podľa licencie FLEGT vydanej účastníkovi trhu sa povoľuje, pokiaľ je platná licencia účastníka trhu.

2.  Príslušné orgány poskytnú Komisii, osobám alebo orgánom určeným Komisiou prístup k príslušným dokumentom a údajom v prípade, že vzniknú problémy, ktoré narušia efektívne fungovanie licenčného systému FLEGT.

3.  Príslušné orgány poskytnú prístup k dôležitým dokumentom a údajom osobám alebo orgánom, ktoré partnerské krajiny určia za zodpovedné za monitorovanie licenčného systému FLEGT treťou stranou, pokiaľ sa od príslušných orgánov nebude požadovať poskytnutie informácií, ktoré podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov nesmú poskytovať.

4.  Príslušné orgány rozhodnú o potrebe ďalšieho overenia zásielok využitím prístupu založenom na rizikovosti.

5.  V prípade pochybností, pokiaľ ide o platnosť licencie, môžu príslušné orgány požiadať licenčné orgány o dodatočné overenie a žiadať o ďalšie objasnenie, ako sa stanovuje v partnerskej dohode s vyvážajúcou partnerskou krajinou.

6.  Členské štáty môžu vyberať poplatky na pokrytie potrebných nákladov, ktoré vzniknú pri úradných úkonoch príslušných orgánov potrebných na kontrolné účely podľa tohto článku.

7.  Colné úrady môžu pozastaviť prepustenie produktov z dreva alebo ich zadržať, ak majú dôvod sa domnievať, že licencia nie je platná. Náklady, ktoré vzniknú do ukončenia overenia, znáša dovozca, pokiaľ dotknutý členský štát neurčí inak.

8.  Každý členský štát stanoví sankcie, ktoré sa uložia v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia. Takéto sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce.

▼M1

9.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov procedurálne dojednania a dokumenty štandardného formátu vrátane ich možnej podoby. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 3.

▼B

Článok 6

1.  Ak príslušné orgány zistia, že požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 nie sú splnené, postupujú v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.  Členské štáty oznámia Komisii všetky informácie, ktoré naznačujú, že ustanovenia tohto nariadenia sa obchádzajú alebo sa obchádzali.

Článok 7

1.  Členské štáty určia príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia a komunikáciu s Komisiou.

2.  Komisia poskytne všetkým príslušným orgánom členských štátov mená a ostatné príslušné údaje o licenčných orgánoch určených partnerskými krajinami, overené vzory pečiatok a podpisov, ktoré potvrdzujú, že licencia bola legálne vystavená, a ostatné dôležité informácie prijaté v súvislosti s licenciami.

▼M3

Článok 8

1.  Členské štáty každý rok najneskôr do 30. apríla zverejnia a sprístupnia Komisii informácie o uplatňovaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roka.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát a postup pre členské štáty týkajúci sa sprístupňovania informácií uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 3.

3.  Na základe informácií uvedených v odseku 1 útvary Komisie každoročne zverejnia prehľad za celú Úniu založený na údajoch predložených členskými štátmi.

▼BKAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

▼M3

Článok 9

Do decembra 2021 a následne každých päť rokov Komisia na základe informácií, najmä informácií uvedených v článku 8 ods. 1, a skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia, preskúma fungovanie a účinnosť tohto nariadenia. Zohľadní pritom pokrok pri vykonávaní dobrovoľných partnerských dohôd. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledku preskúmania každých päť rokov a v prípade potreby k takýmto správam pripojí návrhy na zlepšenie licenčného systému FLEGT.

▼M1

Článok 10

1.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 11a delegované akty s cieľom zmeniť zoznam partnerských krajín a ich určených licenčných orgánov uvedených v prílohe I.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 11a delegované akty s cieľom zmeniť zoznam produktov z dreva uvedených v prílohe II, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT. Komisia pri prijímaní týchto zmien zohľadní vykonávanie partnerských dohôd FLEGT. Takéto zmeny zahŕňajú kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 11a delegované akty s cieľom zmeniť zoznam produktov z dreva uvedených v prílohe III, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT. Komisia pri prijímaní týchto zmien zohľadní vykonávanie partnerských dohôd FLEGT. Takéto zmeny zahŕňajú kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania a uplatňujú sa len v súvislosti so zodpovedajúcimi partnerskými krajinami uvedenými v prílohe III.

▼B

Článok 11

▼M1

1.  Komisii pomáha Výbor pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 4 ).

▼M1 —————

▼M1

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼M1 —————

▼M1

Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 30. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

▼B

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

ZOZNAM PARTNERSKÝCH KRAJÍN A ICH URČENÝCH LICENČNÝCH ORGÁNOV

▼M2Partnerská krajina

Určené licenčné orgány

INDONÉZSKA REPUBLIKA

Útvar informácií o licenciách (1)

Ministry of Environment and Forestry

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2

Jln. Gatot Subroto – Senayan

Jakarta – Pusat – Indonesia – 10270

Tel.: +62 21 573 0268/269

Fax: +62 21 573 7093

E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

(1)   V súlade s článkom 4 ods. 4 dobrovoľnej dohody o partnerstve Indonézia zriadila útvar informácií o licenciách, ktorý má slúžiť ako kontaktné miesto pre komunikáciu medzi príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a indonézskymi licenčnými orgánmi. Útvar informácií o licenciách je útvar správy informácií, ktorý potvrdzuje informácie týkajúce sa vydávania dokumentu V-Legal/licencie FLEGT. Útvar informácií o licenciách je zároveň zodpovedný za všeobecnú výmenu informácií o systéme overovania zákonnosti pôvodu dreva a prijíma a uchováva príslušné údaje a informácie o vydávaní osvedčení o zákonnosti a licencií FLEGT. Tento útvar okrem toho odpovedá na otázky príslušných orgánov obchodných partnerov a zainteresovaných strán. Niektoré overovacie orgány, ktoré sú orgánmi na posudzovanie zhody akreditovanými indonézskym národným akreditačným orgánom (KAN), majú povolenie indonézskeho ministerstva lesného hospodárstva a životného prostredia konať ako licenčné orgány a toto ministerstvo má nad nimi dohľad. Aktualizovaný zoznam schválených licenčných orgánov je dostupný prostredníctvom útvaru informácií o licenciách, ako aj na webovej stránke: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk

▼B
PRÍLOHA IIProdukty z dreva, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT bez ohľadu na partnerskú krajinu

Položka HS

Opis

4403

Surové drevo, či už odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo nie, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

4406

Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva

4407

Drevo pílené alebo pozdĺžne štiepané, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou nad 6 mm

4408

Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a iné drevo, pílené pozdĺžne, rezané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou do 6 mm

4412

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo
PRÍLOHA IIIProdukty z dreva, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT iba v súvislosti so zodpovedajúcimi partnerskými krajinami

▼M2

Partnerská krajina

Položka HS

Opis

INDONÉZSKA REPUBLIKA

PRÍLOHA 44

 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách

4401 21

–  Štiepky alebo triesky z dreva – – ihličnaté

ex 4401 22

–  Štiepky alebo triesky z dreva – – neihličnaté (nie z bambusu ani z ratanu)

4403

Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevenej beli, alebo zhruba opracované do štvorcových tvarov. (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (ďalej len „dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou“) (1), sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

ex 4404 10

Drevné lubky, doštičky a pásiky a podobné výrobky – ihličnaté

ex 4404 20

Drevné lubky, doštičky a pásiky a podobné výrobky – neihličnaté – – Drevné lubky, doštičky a pásiky

ex 4404

Drevo na obruče; štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané; drevené tyče, hrubo opracované, ale nesústružené, neohýbané ani inak opracované, vhodné na výrobu vychádzkových palíc, dáždnikov, násad nástrojov alebo podobných výrobkov. (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

4406

Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva. (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, nehobľované, nebrúsené pieskom ani nespájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm. (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

 

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

4408 10

–  Ihličnaté

4408.31

Tmavočervené meranti, svetločervené meranti a meranti bakau

4408 39

Ostatné, okrem ihličnanov, tmavočerveného meranti, svetločerveného meranti a meranti bakau

ex 4408 90

Ostatné, okrem ihličnatého a tropického dreva špecifikovaného v 2. poznámke k podpoložkám k tejto kapitole (nie z bambusu ani z ratanu)

 

Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

4409 10

–  Ihličnaté

ex 4409 29

–  Neihličnaté – Ostatné (nie z ratanu)

 

Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami

ex 4410 11

–  Z dreva – – Drevotrieskové dosky (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4410 12

–  Z dreva – – Orientované trieskové dosky (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4410 19

–  Z dreva – – Ostatné (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4411

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými spojivami (nie z bambusu ani z ratanu)

 

Preglejky, dyhované dosky a podobné vrstvené dosky

4412 31

–  Ostatné preglejky pozostávajúce výlučne z drevených (okrem bambusových) listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbky: – – Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v 2. poznámke k podpoložkám k tejto kapitole

4412 32

–  Ostatné preglejky pozostávajúce výlučne z drevených (okrem bambusových) listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbky: – – Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva

4412 39

–  Ostatné preglejky pozostávajúce výlučne z drevených (okrem bambusových) listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbky: – – Ostatné

ex 4412 94

–  Ostatné: – – Latovky a spárovky (nie z ratanu)

ex 4412 99

–  Ostatné: – – Ostatné: – – Vrstvené rezivo (zlepený odpad z dreva) (nie z ratanu) a – – – Ostatné (nie z ratanu)

ex 4413

Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4414

Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy paliet z dreva (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4416

Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda) (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4417

Nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, na kefy a na štetce, z dreva; formy, kopytá a napínače obuvi, z dreva (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4419

Stolový a kuchynský tovar, z dreva (nie z bambusu ani z ratanu)

 

Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky, z dreva.

ex 4420 90

–  Ostatné – – Drevo vo forme guľatiny alebo hranolov s jednoduchým povrchovým spracovaním, vyrezávané alebo s jemnými závitami alebo maľované, bez významnej pridanej hodnoty alebo významnej zmeny tvaru (HS ex 4420 90 90 00 v Indonézii) (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

 

Ostatné výrobky z dreva

ex 4421 90

–  Ostatné – – Drievka na zápalky (nie z bambusu ani z ratanu) a – – Ostatné – – – Drevené dlažbové kocky (nie z bambusu ani z ratanu)

ex 4421 90

–  Ostatné – – Ostatné – – – Drevo vo forme guľatiny alebo hranolov s jednoduchým povrchovým spracovaním, vyrezávané alebo s jemnými závitami alebo maľované, bez významnej pridanej hodnoty alebo významnej zmeny tvaru (HS ex 4421 90 99 00 v Indonézii) (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

PRÍLOHA 47

 

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka:

4701

Drevovina

4702

Chemická drevná buničina, druhov na rozpúšťanie

4703

Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako druhov na rozpúšťanie

4704

Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako druhov na rozpúšťanie

4705

Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického rozvlákňovacieho procesu

PRÍLOHA 48 (2)

ex 4802

Nenatieraný papier a lepenka, druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 ; ručný papier a lepenka (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4803

Základný toaletný alebo papier používaný na výrobu toaletného papiera alebo jemných odličovacích obrúskov, uterákov alebo servítok a podobný papier druhov používaných v domácnosti alebo na hygienické účely, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, tiež krepované, plisované, razené, perforované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4804

Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 k tejto kapitole (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4806

Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4807

Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4808

Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4809

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraného alebo impregnovaného papiera na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené, v kotúčoch alebo listoch (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4810

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4811

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803 , 4809 alebo 4810 (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4812

Filtračné bloky, tabule a dosky, z papieroviny (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4813

Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4814

Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný papier (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4816

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809 ), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané v škatuliach (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4817

Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky, z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4818

Toaletný papier a podobný papier, buničitá vata alebo pásy splstených buničinových vlákien, druhov používaných v domácnosti alebo na hygienické účely, v kotúčoch so šírkou nepresahujúcou 36 cm, alebo narezané na určité rozmery alebo do tvaru; vreckovky, čistiace obrúsky, uteráky, obrusy, obrúsky, prestieradlá a podobné výrobky používané v domácnosti, na hygienické alebo nemocničné účely, odevy a odevné doplnky, z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4821

Papierové alebo lepenkové štítky alebo nálepky všetkých druhov, tiež potlačené (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4822

Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky, tiež perforované alebo vytvrdzované (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

ex 4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien (nie z nedreveného ani z recyklovaného materiálu)

PRÍLOHA 94

 

Sedadlá (iné ako sedadlá položky 94 02 ), tiež premeniteľné na lôžka, a ich časti a súčasti

9401 61

–  Ostatné sedadlá s drevenou kostrou – – Čalúnené

9401 69

–  Ostatné sedadlá s drevenou kostrou – – Ostatné

 

Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti

9403 30

–  Kancelársky drevený nábytok

9403 40

–  Kuchynský drevený nábytok

9403 50

–  Spálňový drevený nábytok

9403 60

–  Ostatný drevený nábytok

ex 9403 90

–  Časti a súčasti: – – Ostatné (HS 9403 90 90 v Indonézii)

 

Montované stavby

ex 9406 00

–  Ostatné montované stavby: – – Z dreva (HS 9406 00 92 v Indonézii)

PRÍLOHA 97

 

Pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie

ex 9702 00

Drevo vo forme guľatiny alebo hranolov s jednoduchým povrchovým spracovaním, vyrezávané alebo s jemnými závitami alebo maľované, bez významnej pridanej hodnoty alebo významnej zmeny tvaru (HS ex 9702 00 00 00 v Indonézii) (Vývoz je zakázaný podľa indonézskych právnych predpisov. V súlade s článkom 3 ods. 3 dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou sa na produkty pod týmto kódom HS nesmie vydať licencia FLEGT, a tieto produkty sa preto nesmú dovážať do Únie).

(1)   Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 252.

(2)   K papierovým produktom z nedreveného alebo recyklovaného materiálu sa prikladá formálny list indonézskeho ministerstva priemyslu potvrdzujúci použitie nedrevených alebo recyklovaných materiálov. Na takéto produkty sa nevydá licencia FLEGT.( 1 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

( 2 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. Ú L 117, 4.5.2005, s. 13).

( 3 ) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top