EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2111-20190726

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/2019-07-26

02005R2111 — SK — 26.07.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2111/2005

zo 14. decembra 2005

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 344 27.12.2005, s. 15)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018

  L 212

1

22.8.2018

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2111/2005

zo 14. decembra 2005

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1.  Toto nariadenie stanovuje pravidlá:

a) o vypracovaní a uverejnení zoznamu Spoločenstva vychádzajúceho zo spoločných kritérií a týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve,

a

b) o informovaní cestujúcich leteckej dopravy o totožnosti leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety, ktoré využívajú.

2.  Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltáre sa rozumie v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v súvislosti so sporom týkajúcim sa suverenity na území, na ktorom sa toto letisko nachádza.

3.  Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltáre je pozastavené, pokiaľ sa nezačnú uplatňovať opatrenia obsiahnuté v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva budú informovať Radu o dátume, keď sa začnú uplatňovať tieto opatrenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a) „letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy s platnou licenciou na prevádzkovanie alebo jej ekvivalentom;

b) „zmluva o preprave“ je zmluva o službách leteckej dopravy alebo zmluva, ktorá zahŕňa služby leteckej dopravy, vrátane prípadov, keď preprava pozostáva z dvoch alebo viacerých letov prevádzkovaných tým istým leteckým dopravcom alebo rôznymi leteckými dopravcami;

c) „zmluvný partner leteckej dopravy“ je letecký dopravca, ktorý uzatvorí zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo ak zmluva zahŕňa balík služieb, prevádzkovateľ zájazdu. Na každého predajcu leteniek sa tiež hľadí ako na zmluvného partnera leteckej dopravy;

d) „predajca leteniek“ je predajca letenky, ktorý sprostredkuje zmluvu o preprave s cestujúcim, či už pre individuálny let alebo ako súčasť balíka, a ktorý nie je leteckým dopravcom ani prevádzkovateľom zájazdu;

e) „prevádzkujúci letecký dopravca“ je letecký dopravca, ktorý uskutočňuje alebo plánuje uskutočniť let na základe zmluvy o preprave s cestujúcim alebo v mene inej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá s týmto cestujúcim uzavrela zmluvu o preprave;

f) „prevádzkové povolenie alebo technické povolenie“ je každý legislatívny alebo správny akt členského štátu, ktorý ustanovuje, že letecký dopravca môže poskytovať letecké služby na a z jeho letísk, alebo že letecký dopravca môže prevádzkovať lety v jeho vzdušnom priestore, alebo že letecký dopravca môže uplatňovať právo prevádzky;

g) „zákaz vykonávania leteckej dopravy“ je zamietnutie, pozastavenie, zrušenie alebo obmedzenie povolenia prevádzkovania alebo technického povolenia týkajúceho sa leteckého dopravcu z bezpečnostných dôvodov, alebo akékoľvek iné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa leteckého dopravcu, ktorý nemá práva prevádzky v Spoločenstve, avšak ktorého lietadlo inak môže byť prevádzkované v Spoločenstve na základe zmluvy o prenájme;

h) „balík služieb“ označuje služby vymedzené v článku 2 ods. 1 smernice 90/314/EHS;

i) „rezervácia“ je skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný doklad, z ktorého je zrejmé, že zmluvný partner leteckej prepravy rezerváciu akceptoval a zaevidoval;

j) „príslušné bezpečnostné normy“ sú medzinárodné bezpečnostné normy obsiahnuté v Chicagskom dohovore a jeho prílohách a v prípade potreby aj normy zahrnuté v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.KAPITOLA II

ZOZNAM SPOLOČENSTVA

Článok 3

Vytvorenie zoznamu Spoločenstva

1.  Na účely zlepšenia leteckej bezpečnosti sa vytvára zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve (ďalej len „zoznam Spoločenstva“). Každý členský štát na svojom území uplatňuje zákazy vykonávania leteckej dopravy zahrnuté v zozname Spoločenstva vo vzťahu k leteckým dopravcom, ktorí podliehajú týmto zákazom.

▼M3

2.  Spoločné kritériá týkajúce sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, ktoré sa zakladajú na príslušných bezpečnostných normách, sú stanovené v prílohe (ďalej len „spoločné kritériá“).

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa mení príloha s cieľom upraviť spoločné kritériá na účely zohľadnenia vedeckého a technického pokroku.

▼B

3.  Na účely vytvorenia zoznamu Spoločenstva vypracovaného po prvý raz, každý členský štát do 16. februára 2006 oznámi Komisii totožnosť leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy na jeho území, spolu s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu týchto zákazov a so všetkými ďalšími príslušnými informáciami. Komisia informuje ostatné členské štáty o týchto zákazoch vykonávania leteckej dopravy.

4.  Do jedného mesiaca od prijatia informácií oznámených členskými štátmi Komisia rozhodne, vychádzajúc zo spoločných kritérií, o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutým leteckým dopravcom a vypracuje zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorým uložila zákaz vykonávania leteckej dopravy, v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3

Článok 4

Aktualizácia zoznamu Spoločenstva

1.  Aktualizácia zoznamu Spoločenstva zahŕňa:

a) uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi a zahrnutie tohto dopravcu do zoznamu Spoločenstva na základe spoločných kritérií;

b) vymazanie leteckého dopravcu zo zoznamu Spoločenstva, ak bol odstránený bezpečnostný nedostatok alebo nedostatky, ktoré boli dôvodom zahrnutia tohto leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, a ak na základe spoločných kritérií neexistuje iný dôvod zachovania tohto leteckého dopravcu v zozname Spoločenstva;

c) zmenu podmienok týkajúcich sa zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zahrnutý v zozname Spoločenstva.

2.  Komisia, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 a na základe spoločných kritérií o aktualizácii zoznamu Spoločenstva vtedy, keď si to vyžaduje uplatňovanie odseku 1. Najmenej každé tri mesiace Komisia overí, či je potrebné aktualizovať zoznam Spoločenstva.

3.  Každý členský štát a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva oznámia Komisii všetky informácie, ktoré môžu byť dôležité v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Komisia postúpi všetky dôležité informácie ostatným členským štátom.

Článok 5

Dočasné opatrenia týkajúce sa aktualizácie zoznamu Spoločenstva

1.  Ak je zrejmé, že ďalšie prevádzkovanie letov leteckým dopravcom v Spoločenstve pravdepodobne predstavuje vážne bezpečnostné riziko a že takéto riziko nebolo uspokojivo odstránené prostredníctvom naliehavých opatrení prijatých dotknutým členským štátom alebo štátmi v súlade s článkom 6 ods. 1, Komisia môže v súlade s postupom podľa článku 15 ods. 2 dočasne prijať opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. c).

2.  Podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do desiatich pracovných dní, Komisia postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 15 ods. 1 a rozhodne o potvrdení, zmene, zrušení alebo rozšírení opatrení, ktoré prijala podľa odseku 1 tohto článku, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3.

Článok 6

Mimoriadne opatrenia

1.  V naliehavom prípade toto nariadenie nebráni členskému štátu v reakcii na nepredvídaný bezpečnostný problém uložením okamžitého zákazu vykonávania leteckej dopravy na svojom vlastnom území so zreteľom na spoločné kritériá.

2.  Rozhodnutie Komisie nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 4 alebo článku 4 ods. 2 nebráni členskému štátu v uložení alebo zachovaní zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutému leteckému dopravcovi s ohľadom na bezpečnostný problém, ktorý postihuje konkrétne tento členský štát.

3.  V ktorejkoľvek situácii uvedenej v odsekoch 1 a 2 príslušný členský štát okamžite informuje Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty. V situácii uvedenej v odseku 1 príslušný členský štát bezodkladne predloží Komisii žiadosť o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2.

Článok 7

Práva na obranu

Komisia zabezpečí, aby pri prijímaní rozhodnutí podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 2 a článku 5 mal dotknutý letecký dopravca možnosť vypočutia, pričom sa v niektorých prípadoch zohľadní nutnosť naliehavého postupu.

▼M3

Článok 8

Podrobné pravidlá

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tejto kapitole, a to pri zohľadnení potreby rýchleho prijímania rozhodnutí pri aktualizácii zoznamu Spoločenstva.

Ak sa to v prípade opatrení uvedených v prvom odseku vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 14b.

▼B

Článok 9

Uverejnenie

1.  Zoznam Spoločenstva a akékoľvek jeho zmeny sa uverejnenia okamžite v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Komisia a členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie prístupu verejnosti k čo najaktuálnejšiemu zoznamu Spoločenstva, najmä prostredníctvom internetu.

3.  Zmluvní partneri leteckej dopravy, vnútroštátne orgány civilného letectva, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a letiská nachádzajúce sa na území členských štátov oboznámia cestujúcich so zoznamom Spoločenstva, a to prostredníctvom svojich internetových stránok a, kde je to príslušné, aj vo svojich priestoroch.KAPITOLA III

INFORMÁCIE CESTUJÚCIM

Článok 10

Rozsah

1.  Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na leteckú prepravu cestujúcich v prípade, že let je súčasťou zmluvy o preprave a táto preprava začala v Spoločenstve, a

a) miestom odletu je letisko na území členského štátu, na ktoré sa vzťahuje zmluva,

alebo

b) miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu letisko na území štátu, na ktoré sa vzťahuje zmluva,

alebo

c) miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu iné také letisko.

2.  Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez ohľadu na to, či je let pravidelný, alebo nepravidelný, a bez ohľadu na to, či let je, alebo nie je súčasťou balíka služieb.

3.  Ustanoveniami tejto kapitoly nie sú dotknuté práva cestujúcich podľa smernice 90/314/EHS a podľa nariadenia (EHS) č. 2299/89.

Článok 11

Informovanie o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu

1.  Pri rezervácii informuje zmluvný partner leteckej dopravy cestujúceho o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dopravcov, a to bez ohľadu na spôsob vykonania rezervácie.

2.  Ak totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu nie je ešte v čase rezervácie známa, zmluvný partner leteckej dopravy zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o názve alebo názvoch leteckého dopravcu či dopravcov, ktorí sú alebo pravdepodobne budú prevádzkujúcimi leteckými dopravcami pre príslušný let alebo lety. Zmluvný partner leteckej dopravy v takomto prípade zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je táto totožnosť známa.

3.  Ak dôjde k zmene prevádzkujúceho dopravcu či dopravcov po rezervácii, zmluvný partner leteckej dopravy prijme okamžite bez ohľadu na dôvod zmeny všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bol cestujúci čo najskôr informovaný o tejto zmene. V každom prípade sú cestujúci informovaní pri odbavení alebo pri nástupe do lietadla, ak sa pre nadväzujúce letecké spojenie nevyžaduje odbavenie.

4.  Letecký dopravca alebo prevádzkovateľ zájazdu v takomto prípade zabezpečia, aby bol príslušný zmluvný partner leteckej dopravy informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je známa, a to najmä v prípade zmeny tejto totožnosti.

5.  Ak predajca leteniek nebol informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, nie je zodpovedný za nesplnenie povinností stanovených v tomto článku.

6.  Povinnosť zmluvného partnera leteckej dopravy informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov je stanovená vo všeobecných obchodných podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu o preprave.

Článok 12

Právo na náhradu alebo presmerovanie

1.  Týmto nariadením nie je dotknuté právo na náhradu alebo presmerovanie podľa nariadenia (ES) č. 261/2004.

2.  V prípadoch, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 261/2004 nevzťahuje, a

a) prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve,

alebo

b) prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol nahradený iným prevádzkujúcim leteckým dopravcom, ktorý bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve,

zmluvný partner leteckej prepravy, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy o preprave, poskytne cestujúcemu právo na náhradu alebo presmerovanie podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 261/2004 za predpokladu, že cestujúci sa v prípade, keď let nebol zrušený, rozhodol nevyužiť tento let.

3.  Odsek 2 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (ES) č. 261/2004.

Článok 13

Sankcie

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie pravidiel uvedených v tejto kapitole a stanovia sankcie za porušenie týchto pravidiel. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Informovanie a zmeny a doplnenia

Do 16. januára 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na zmeny a doplnenia tohto nariadenia.

▼M3

Článok 14a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 1 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 a článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Článok 14b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 14a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼M1

Článok 15

▼M2

1.  Komisii pomáha výbor („Výbor pre leteckú bezpečnosť EÚ“). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼M3 —————

▼M1

5.  Komisia môže s výborom konzultovať o akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.

▼B

Článok 16

Zrušovacie ustanovenie

Článok 9 smernice 2004/36/ES sa týmto zrušuje.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 10, 11 a 12 sa uplatňujú od 16. júla 2006 a článok 13 sa uplatňuje od 16. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Spoločné kritériá pre posúdenie zákazu vykonávania leteckej dopravy z bezpečnostných dôvodov na úrovni Spoločenstva

Rozhodnutia o opatreniach na úrovni Spoločenstva sa prijímajú podľa povahy každého jednotlivého prípadu. V závislosti od povahy každého prípadu môže dopravca alebo všetci dopravcovia, ktorí získali povolenie v rovnakom štáte, podliehať opatreniu na úrovni Spoločenstva.

Pri posudzovaní toho, či by leteckému dopravcovi mal byť uložený úplný alebo čiastočný zákaz vykonávania leteckej dopravy, sa preskúma, či letecký dopravca spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy so zreteľom na:

1. Overené dôkazy o vážnych bezpečnostných nedostatkoch zo strany leteckého dopravcu:

 Správy poukazujúce na vážne bezpečnostné nedostatky alebo na trvalé zanedbávanie zo strany dopravcu týkajúce sa odstránenia nedostatkov, ktoré bolo zistené pri inšpekciách v rámci programu SAFA a predtým oznámené dopravcovi.

 Vážne bezpečnostné nedostatky zistené v rámci ustanovení o zhromažďovaní informácií podľa článku 3 smernice 2004/36/ES o bezpečnosti lietadiel tretích krajín.

 Zákaz vykonávania leteckej dopravy dopravcom uložený treťou krajinou z dôvodu preukázaných nedostatkov v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami.

 Preukázané informácie o nehode alebo vážnej udalosti, ktoré poukazujú na skryté systémové bezpečnostné nedostatky.

2. Neschopnosť a/alebo neochota leteckého dopravcu odstrániť bezpečnostné nedostatky, o ktorej svedčí:

 Nedostatok transparentnosti alebo dostatočnej a včasnej komunikácie zo strany dopravcu pri poskytovaní odpovedí pri vyšetrovaní orgánu civilného letectva v členskom štáte týkajúcom sa bezpečnostných aspektov jeho prevádzky.

 Nevhodný alebo nedostatočný nápravný akčný plán, ktorý bol predložený ako reakcia na zistené vážne bezpečnostné nedostatky.

3. Neschopnosť a/alebo neochota orgánov zodpovedných za dohľad nad leteckým dopravcom týkajúca sa riešenia bezpečnostných nedostatkov, o ktorej svedčí:

 Nedostatočná spolupráca s orgánom civilného letectva v členskom štáte zo strany príslušných orgánov iného štátu v prípade vzniku obáv súvisiacich s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie.

 Neschopnosť príslušných orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad dopravcom týkajúca sa uplatňovania a presadzovania príslušných bezpečnostných noriem. Osobitná pozornosť by sa mala venovať:

 

a) auditom a súvisiacim nápravným akčným plánom, ktoré boli vypracované na základe Všeobecného programu pre bezpečnostný audit Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) alebo príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b) tomu, či povolenie prevádzkovania alebo technické povolenie dopravcu, ktorý podlieha dohľadu zo strany tohto štátu, bolo predtým zamietnuté alebo zrušené iným štátom;

c) tomu, či oprávnenie leteckého prevádzkovateľa nebolo vydané príslušným orgánom štátu, kde má dopravca sídlo.

 Nedostatočná schopnosť príslušných orgánov štátu, v ktorom je registrované lietadlo používané leteckým dopravcom, dohliadať na lietadlo používané dopravcom v súlade s povinnosťami štátu podľa Chicagskeho dohovoru.( 1 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top