EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2074-20190101

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2074/2019-01-01

02005R2074 — SK — 01.01.2019 — 012.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2074/2005

z 5. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 338 22.12.2005, s. 27)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006 zo 6. novembra 2006,

  L 320

13

18.11.2006

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1244/2007 z 24. októbra 2007,

  L 281

12

25.10.2007

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1022/2008 zo 17. októbra 2008,

  L 277

18

18.10.2008

►M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1250/2008 z 12. decembra 2008,

  L 337

31

16.12.2008

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 15/2011 z 10. januára 2011,

  L 6

3

11.1.2011

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 809/2011 z 11. augusta 2011,

  L 207

1

12.8.2011

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1012/2012 z 5. novembra 2012,

  L 306

1

6.11.2012

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 218/2014 zo 7. marca 2014,

  L 69

95

8.3.2014

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2295 z 9. decembra 2015,

  L 324

5

10.12.2015

►M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/759 z 28. apríla 2016,

  L 126

13

14.5.2016

►M11

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1973 z 30. októbra 2017,

  L 281

21

31.10.2017

►M12

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1980 z 31. októbra 2017,

  L 285

8

1.11.2017


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 252, 28.9.2011, s.  22 (15/2011)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 214, 9.8.2013, s.  11 (1012/2012)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2074/2005

z 5. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Požiadavky týkajúce sa informácie o potravinovom reťazci na účely nariadení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

Požiadavky týkajúce sa informácie o potravinovom reťazci, ako sú uvedené v oddiele III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a v kapitole II bode A oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004, sú ustanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Požiadavky týkajúce sa produktov rybolovu na účely nariadení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

Požiadavky týkajúce sa produktov rybolovu, ako sú uvedené v článku 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 853/2004 a v článku 18 ods. 14 a ods. 15 nariadenia (ES) č. 854/2004, sú ustanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Uznávané testovacie metódy pre morské biotoxíny na účely nariadení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

Uznávané testovacie metódy na stanovenie morských biotoxínov ako sa uvádzajú v článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a v článku 18 ods. 13 písm. a) nariadenia (ES) č. 854/2004 sú ustanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Obsah vápnika v mechanicky separovanom mäse na účely nariadenia (ES) č. 853/2004

Obsah vápnika v mechanicky separovanom mäse, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 853/2004, je ustanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Zoznamy prevádzkarní na účely nariadenia (ES) č. 882/2004

Požiadavky týkajúce sa zoznamov prevádzkarní, ako sa uvádzajú v článku 31 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 882/2004, sú ustanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

▼M6

Článok 6

Vzory zdravotných osvedčení a dokladov na dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu na účely nariadení (ES) č. 853/2004 a 854/2004

1.  Vzory zdravotných osvedčení a dokladov podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré sa majú používať pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe VI k tomuto nariadeniu, sú stanovené v uvedenej prílohe.

2.  Vzorový doklad, ktorý má kapitán podpísať a ktorý môže nahradiť doklad požadovaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 854/2004 pri dovoze produktov rybolovu priamo z mraziarenskej lode podľa článku 15 ods. 3 uvedeného nariadenia, je stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

▼M1

Článok 6a

Metódy testovania surového mlieka a tepelne ošetreného mlieka

Analytické metódy stanovené v prílohe VIa k tomuto nariadeniu používajú príslušné orgány a v prípade potreby aj prevádzkovatelia potravinárskych podnikov na účely overenia zhody s limitmi ustanovenými v časti III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a na zabezpečenie náležitého vykonávania procesu pasterizácie mliečnych výrobkov, ako je uvedené v časti II kapitoly II oddielu IX prílohy III k uvedenému nariadeniu.

▼M2

Článok 6 b

Požiadavky týkajúce sa úradných kontrol v prípade prehliadky mäsa na účely nariadenia (ES) č. 854/2004

Požiadavky týkajúce sa úradných kontrol v prípade prehliadky mäsa sú ustanovené v prílohe VI b.

▼M11

Článok 6c

Požiadavky týkajúce sa úradných kontrol produktov rybolovu, ktoré boli ulovené loďami plávajúcimi pod vlajkou členských štátov a ktoré vstúpili do Únie po prevoze cez tretie krajiny (so skladovaním alebo bez neho)

1.  Produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli ulovené loďami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a ktoré boli vyložené (so skladovaním alebo bez neho) v tretích krajinách pred vstupom do Únie odlišným dopravným prostriedkom, musí sprevádzať zdravotný certifikát vydaný príslušným orgánom uvedenej tretej krajiny a vyplnený v súlade so vzorom zdravotného certifikátu uvedeným v dodatku VIII k prílohe VI.

2.  Tretia krajina, v ktorej sa uskutočňuje prevoz, musí byť uvedená v zozname podľa ustanovení v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 854/2004.

3.  Ak sa produkty rybolovu uvedené v odseku 1 vykladajú a prevážajú do skladu, ktorý sa nachádza v tretej krajine uvedenej v danom odseku, tento sklad sa musí uviesť v zozname podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 854/2004.

4.  Ak sú produkty rybolovu uvedené v odseku 1 naložené na loď plávajúcu pod vlajkou tretej krajiny, uvedená tretia krajina musí byť uvedená v zozname podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 854/2004 a loď musí byť uvedená v zozname podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 854/2004.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na kontajnerové lode použité na prepravu produktov rybolovu v kontajneroch.

▼B

Článok 7

Výnimka z nariadenia (ES) č. 852/2004 pre potraviny s tradičnými vlastnosťami

1.  Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „potraviny s tradičnými vlastnosťami“ rozumejú potraviny, ktoré sú v členskom štáte, v ktorom sa tradične vyrábajú

a) uznávané historicky ako tradičné výrobky, alebo

b) vyrábané podľa kodifikovaných alebo registrovaných technických odkazov na tradičný proces, alebo podľa tradičných výrobných metód, alebo

c) chránené ako tradičné potravinárske výrobky právom Spoločenstva a vnútroštátnym, regionálnym alebo miestnym právom.

2.  Členské štáty môžu udeliť prevádzkarniam vyrábajúcim potraviny s tradičnými vlastnosťami jednotlivé alebo všeobecné výnimky z požiadaviek uvedených: y

a) v kapitole II bode 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o priestory, v ktorých sa takéto výrobky vystavujú prostrediu potrebnému na čiastočné rozvinutie ich vlastností. Takéto priestory môžu zahŕňať najmä steny, stropy a dvere, ktoré nie sú hladké, nepriepustné, nevsiaklivé alebo nie sú z materiálu odolného voči korózii, a prírodné geologické steny, stropy a podlahy;

b) v kapitole II bode 1 písm. f) a v kapitole V bode 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o druh materiálov, z ktorých sú vyrobené nástroje a zariadenia používané konkrétne na prípravu týchto výrobkov a ich balenie do priameho obalu a do druhého obalu.

Opatrenia týkajúce sa čistenia a dezinfekcie priestorov uvedených v písm. a) a frekvencia ich vykonávania musia byť prispôsobené danej činnosti s cieľom zohľadniť ich špecifickú mikroflóru prostredia.

Nástroje a zariadenia uvedené v pism. b) sa musia v každom čase udržiavať v uspokojivom hygienickom stave a musia byť pravidelne čistené a dezinfikované.

3.  Členské štáty udeľujúce výnimky uvedené v odseku 2 to oznámia Komisii a iným členským štátom najneskôr do 12 mesiacov po udelení individuálnych alebo všeobecných výnimiek. Každé oznámenie musí

a) poskytovať krátky opis požiadaviek, ktoré boli upravené;

b) opísať potraviny a prevádzkarne, ktorých sa to týka, a

c) poskytnúť akékoľvek ďalšie závažné informácie.

Článok 8

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 853/2004

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 854/2004

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006, okrem kapitol II a III prílohy V, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

INFORMÁCIA O POTRAVINOVOM REŤAZCI

ODDIEL I

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov chovajúci zvieratá odosielané na zabitie musia zabezpečiť, aby bola informácia o potravinovom reťazci uvedená v nariadení (ES) č. 853/2004 vhodne zahrnutá do dokumentácie týkajúcej sa odosielaných zvierat takým spôsobom, aby bola prístupná príslušnému prevádzkovateľovi bitúnku.

ODDIEL II

POVINNOSTI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA I

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O POTRAVINOVOM REŤAZCI

1. Príslušný orgán v mieste odoslania musí informovať odosielajúceho prevádzkovateľa potravinárskeho podniku o minimálnych prvkoch informácií o potravinovom reťazci, ktoré sa musia poskytnúť bitúnku v súlade s oddielom III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.

 

Príslušný orgán v mieste zabitia musí overovať, či

a) informácie o potravinovom reťazci sa dôsledne a efektívne oznamujú medzi prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, ktorý choval alebo držal zvieratá pred odoslaním, a prevádzkovateľom bitúnku;

b) informácia o potravinovom reťazci je platná a spoľahlivá;

c) sa poskytuje spätná väzba príslušných informácií do chovu, ak sa to dá uplatniť.

3. Ak sa zvieratá odosielajú na zabitie do iného členského štátu, musia príslušné orgány v mieste odosielania a v mieste zabitia spolupracovať tak, aby zabezpečili, že informácie, ktoré poskytol prevádzkovateľ odosielajúceho potravinárskeho podniku, budú ľahko prístupné pre prijímajúceho prevádzkovateľa bitúnku.

KAPITOLA II

SPÄTNÁ VÄZBA DO CHOVU PÔVODU

1. Pre výsledky príslušnej prehliadky, ktoré sa musia v súlade s kapitolou I oddiel II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 oznámiť do chovu v tom istom členskom štáte, v ktorom boli zvieratá chované pred zabitím, môže úradný veterinárny lekár použiť vzor dokladu uvedený v dodatku I.

2. Príslušný orgán je zodpovedný za oznámenie výsledkov príslušnej prehliadky v prípadoch, keď boli zvieratá chované v chove v inom členskom štáte a musí použiť verziu vzorového dokladu uvedeného v dodatku v jazyku krajiny odoslania, ako aj v jazyku krajiny príjemcu.
Dodatok k prílohe I

VZOR DOKLADU1.

Podrobné identifikačné údaje

 

1.1.

pôvodu (napr. vlastník alebo manažér)

 

 

 

meno/číslo

 

 

 

úplná adresa

 

 

 

telefónne číslo

 

 

1.2.

identifikačné čísla (pripojte samostatný zoznam)

 

 

 

celkový počet zvierat (podľa druhov)

 

 

 

problémy s identifikáciou (ak sú)

 

 

1.3.

identifikácia stáda/kŕdľa/klietky (ak je uplatniteľná)

 

 

1.4.

druh zvieraťa

 

 

1.5.

referenčné číslo zdravotného certifikátu

 

2.

Nálezy ante mortem

 

2.1.

pohoda zvierat

 

 

 

počet postihnutých zvierat

 

 

 

druh/trieda/vek

 

 

 

pozorovania (napr. ohryzenie chvostov)

 

 

2.2.

zvieratá boli dodané špinavé

 

 

2.3.

klinické nálezy (choroba)

 

 

 

počet postihnutých zvierat

 

 

 

druh/trieda/vek

 

 

 

pozorovania

 

 

 

dátum prehliadky

 

 

2.4.

laboratórne výsledky (1)

 

3.

Nálezy post mortem

 

3.1.

(makroskopické) nálezy

 

 

 

počet postihnutých zvierat

 

 

 

druh/trieda/vek

 

 

 

zasiahnutý orgán alebo časť zvieraťa (zvierat)

 

 

 

dátum zabitia

 

 

3.2.

choroba (môžu byť použité kódy (2)

 

 

 

počet postihnutých zvierat

 

 

 

druh/trieda/vek

 

 

 

orgán alebo miesto postihnutého zvieraťa (zvierat)

 

 

 

čiastočne alebo úplne nepožívateľné telo (udajte dôvod)

 

 

 

dátum zabitia

 

 

3.3.

laboratórne výsledky (3)

 

 

3.4.

ostatné výsledky (napr. parazity, cudzie telesá atď.)

 

 

3.5.

nálezy týkajúce sa pohody zvierat (napr. zlomené nohy)

 

4.

Ďalšie informácie

5.

Kontaktné podrobné údaje

 

5.1.

bitúnok (číslo schválenia)

 

 

 

názov

 

 

 

úplná adresa

 

 

 

telefónne číslo

 

 

5.2

elektronická adresa, ak je k dispozícii

 

6.

Úradný veterinárny lekár (meno tlačeným písmom)

 

 

podpis a pečiatka

 

7.

Dátum

8.

Počet strán pripojených v prílohe k tomuto formuláru:

(1)   Mikrobiologické, chemické, sérologické atď. (výsledky uveďte v prílohe).

(2)   Príslušný orgán môže zaviesť tieto kódy: kód A pre choroby zo zoznamu Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE); kódy B100 a B200 pre problémy týkajúce sa pohody zvierat [bod C kapitola II oddiel I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004] a C100 až C290 pre rozhodnutia týkajúce sa mäsa [kapitola V odsek1) písm. a) až u) oddielu II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004]. Systém kódov môže v prípade potreby obsahovať ďalšie členenie (napr. C141 pre generalizovanú miernu chorobu, C142 pre závažnejšiu chorobu atď.). Ak sa používajú kódy, mali by byť prevádzkovateľovi potravinárskych podnikov ľahko prístupné s vhodným vysvetlením ich významu.

(3)   Mikrobiologické, chemické, sérologické atď. (výsledky uveďte v prílohe).
PRÍLOHA II

PRODUKTY RYBOLOVU

ODDIEL I

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV

Tento oddiel ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa vizuálnych prehliadok na zisťovanie parazitov v produktoch rybolovu.

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

1. „Viditeľné parazity“ sú parazity alebo skupina parazitov, ktorých veľkosť, farbu alebo textúru možno zreteľne odlíšiť od tkanív rýb.

2. „Vizuálna prehliadka“ je nedeštruktívne vyšetrenie rýb alebo produktov rybolovu s optickými zväčšovacími prostriedkami alebo bez nich pri dobrých svetelných podmienkach pre ľudský zrak, ak je to potrebné vrátane presvecovania.

3. „Presvecovanie“ je, pokiaľ ide o ploché ryby alebo rybie filety, pridržanie ryby proti svetlu v zatemnenej miestnosti s cieľom zistiť parazity.

KAPITOLA II

VIZUÁLNA PREHLIADKA

1. Vizuálna prehliadka sa vykonáva na reprezentatívnom počte vzoriek. Osoby zodpovedné za prevádzkarne na pevnine a kvalifikované osoby na palube spracovateľských plavidiel musia určiť rozsah a frekvenciu prehliadok s prihliadnutím na druh produktov rybolovu, ich zemepisný pôvod a ich použitie. Počas výroby musia vizuálnu prehliadku pitvaných rýb vykonávať kvalifikované osoby so zameraním na brušnú dutinu, pečeň a ikry určené na ľudskú spotrebu. V závislosti od použitého systému pitvania sa vizuálna prehliadka musí vykonávať:

a) v prípade ručného pitvania nepretržitým spôsobom osobou manipulujúcou v čase pitvania a umývania;

b) v prípade mechanického pitvania odberom reprezentatívneho počtu vzoriek, ktorý je najmenej 10 rýb na jednu dávku.

2. Vizuálnu prehliadku rybích filiet a rybích rezov musia vykonávať kvalifikované osoby počas orezávania a po filetovaní alebo krájaní. Tam, kde nie je z dôvodu veľkosti filiet alebo filetovacieho postupu možné individuálne vyšetrenie, musí sa vypracovať plán odberu vzoriek a tento musí byť k dispozícii pre príslušný orgán v súlade s kapitolou II ods. 4 oddielu VIII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004. Tam, kde je z technického hľadiska potrebné presvecovanie filiet, musí byť súčasťou plánu odberu vzoriek.

ODDIEL II

POVINNOSTI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA I

LIMITNÉ HODNOTY CELKOVÉHO PRCHAVÉHO BÁZICKÉHO DUSÍKA (TVB-N) PRE URČITÉ KATEGÓRIE PRODUKTOV RYBOLOVU A ANALYTICKÉ METÓDY, KTORÉ SA MAJÚ POUŽÍVAŤ

▼M3

1. Nespracované produkty rybolovu sa považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu, ak organoleptické hodnotenie vyvolalo pochybnosti o ich čerstvosti a ak sa chemickými kontrolami zistí, že sú prekročené nasledujúce limitné hodnoty TVB-N:

a) 25 mg dusíka/100 g mäsa živočíšnych druhov uvedených v bode 1 kapitoly II;

b) 30 mg dusíka/100 g mäsa živočíšnych druhov uvedených v bode 2 kapitoly II;

c) 35 mg dusíka/100 g mäsa živočíšnych druhov uvedených v bode 3 kapitoly II;

d) 60 mg dusíka/100 g celých produktov rybolovu používaných na priamu prípravu rybieho oleja určeného na ľudskú spotrebu, ako sa uvádza v druhom pododseku časti B ods. 1 kapitoly IV oddielu VIII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004; ak však surovina spĺňa ustanovenia v písmenách a), b) a c) časti B ods. 1 uvedenej kapitoly, členské štáty môžu do prijatia osobitných právnych predpisov Spoločenstva stanoviť vyššie limitné hodnoty pre určité živočíšne druhy.

Referenčná metóda, ktorá sa má použiť na kontrolu limitných hodnôt TVB-N, zahŕňa destiláciu extraktu deproteínovaného kyselinou chloristou, ako je uvedené v kapitole III.

▼B

2. Destilácia uvedená v bode 1 sa musí vykonávať pomocou prístroja, ktorý je v súlade so schémou v kapitole IV.

3. Bežnými metódami, ktoré sa môžu použiť na kontrolu limitnej hodnoty TVB-N sú:

 mikrodifúzna metóda, ktorú opísal Conway a Byrne (1933),

 metóda priamej destilácie, ktorú opísal Antonacopoulos (1968),

 destilácia extraktu deproteínovaného kyselinou trichlóroctovou (Codex Alimentarius – Výbor pre ryby a produkty rybolovu (1968).

4. Vzorka musí pozostávať približne zo 100 g mäsa odobratého najmenej z troch rôznych miest a zmiešaného pomletím.

Členské štáty odporučia úradným laboratóriám bežne používať uvedenú referenčnú metódu. Ak je pochybnosť o výsledkoch alebo v prípade sporu týkajúceho sa výsledkov analýzy vykonanej jednou z bežných metód, môže sa na kontrolu výsledkov použiť iba referenčná metóda.

KAPITOLA II

KATEGÓRIE ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV, PRE KTORÉ SÚ STANOVENÉ LIMITNÉ HODNOTY TVB-N

1.  Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis

2. Druhy patriace do čeľade Pleuronectidae (s výnimkou halibuta: Hippoglossus spp.)

3.  Salmo salar, druhy patriace do čeľade Merlucciidae, druhy patriace do čeľade Gadidae

KAPITOLA III

STANOVENIE KONCENTRÁCIE TVB-N V RYBÁCH A V PRODUKTOCH RYBOLOVU

A referenčný postup

1.   Účel a oblasť uplatňovania

Táto metóda opisuje referenčný postup zisťovania koncentrácie dusíka z TVB-N v rybách a v produktoch rybolovu. Tento postup je uplatniteľný pri TVB-N koncentráciách 5 mg/100g aspoň do 100 mg/100 g.

2.   Vymedzenie pojmov

Pod pojmom „koncentrácia TVB-N“ sa rozumie obsah dusíka prchavých dusíkatých zásad, stanovených v opísanom postupe.

Koncentrácia sa vyjadruje v mg/100g.

3.   Stručný opis

Prchavé dusíkaté zásady sa extrahujú zo vzorky použitím roztoku 0,6 mol/l kyseliny chloristej. Po alkalizácii sa extrakt destiluje vodnou parou a prchavé zásadité zložky sú absorbované zbernou nádržou na kyslý absorbent. Koncentrácia TVB-N sa stanoví titráciou absorbovaných zásaditých látok.

4.   Chemikálie

Pokiaľ nie je uvedené inak, treba používať chemikálie s reagenčnou čistotou (p.a.). Použitá voda musí byť destilovaná alebo demineralizovaná a to minimálne s rovnakou čistotou. Pokiaľ nie je uvedené inak, pod pojmom „roztok“ sa rozumie tento vodný roztok:

a) roztok kyseliny chloristej = 6 g/100 ml;

b) roztok hydroxidu sodného = 20 g/100 ml;

c) štandardný roztok kyseliny chlorovodíkovej 0,05 mol/l (0,05 N);

Poznámka:

Ak sa používa automatický destilačný prístroj, titrácia sa vykonáva štandardným roztokom kyseliny chlorovodíkovej 0,01 mol/l ((0,01  N).

d) roztok kyseliny boritej = 3 g/100 ml;

e) silikónové protipenové činidlo;

f) roztok fenolftaleínu = 1 g/100 ml 95 % etanolu;

g) roztok indikátora (kombinovaný indikátor Tashiro) 2 g metylčervene a 1 g metylénovej modrej sa rozpustí v 1 000  ml 95 % etanolu.

5.   Nástroje a príslušenstvo

a) mlynček na mäso na prípravu dostatočne homogénneho mletého rybieho mäsa;

b) vysokorýchlostný mixér s otáčkami 8 000 až 45 000 otáčok/min;

c) skladaný filter s priemerom 150 mm, rýchlofiltrujúci;

d) byreta, 5 ml s dielikmi po 0,01  ml;

e) prístroj na destiláciu vodnou parou. Prístroj musí byť schopný regulovať rôzne množstvá pary a produkovať konštantné množstvo pary po stanovenú dobu. Musí zabezpečiť, aby počas pridávania alkalizujúcich látok nemohli uniknúť výsledné voľné zásadité látky.

6.   Vykonanie

Varovanie: Ak sa pracuje s kyselinou chloristou, ktorá je silne korozívna, tak sa musia prijať príslušné bezpečnostné preventívne opatrenia. Vzorky musia byť, ak je to vôbec možné, pripravené čo možno najskôr po ich získaní v súlade s týmito pokynmi:

a)  Príprava vzorky

Vzorka, ktorá sa má analyzovať, musí byť dôkladne pomletá s použitím mlynčeka na mäso, ako je opísané v bode 5a). Do vhodnej nádobky sa naváži presne 10 g ± 0,1  g pomletej vzorky. Táto sa zmieša s 90,0  ml roztoku kyseliny chloristej, ako sa uvádza v bode 4a), homogenizovanej po dobu 2 minút miešačom, ako je opísané v bode 5b), a potom sa prefiltruje.

Takto získaný extrakt sa dá uchovávať aspoň sedem dní pri teplote približne medzi 2 0C a 6 0C.

b)  Destilácia vodnou parou

50,0  ml extraktu získaného v súlade s bodom a) sa vloží do prístroja na destiláciu vodnou parou, ako je opísané v bode 5e). Kvôli neskoršej kontrole alkalinizácie extraktu sa pridá niekoľko kvapiek fenolftaleínu, ako je opísané v bode 4f). Po pridaní niekoľkých kvapiek silikónového protipenového činidla sa pridá k extraktu 6,5  ml roztoku hydroxidu sodného, ako je špecifikované v bode 4b) a okamžite sa začne destilácia vodnou parou.

Destilácia vodnou parou sa reguluje tak, aby sa za 10 minút vyprodukovalo približne 100 ml destilátu. Destilačný násadec sa ponorí do zbernej nádobky obsahujúcej 100 ml roztoku kyseliny boritej, ako je špecifikované v bode 4d), ku ktorému sa pridá tri až päť kvapiek roztoku indikátora, ako je opísané v bode 4g). Presne po 10 minútach sa destilácia ukončí. Destilačný násadec sa vyberie zo zbernej nádobky a premyje sa vodou.<0} Prchavé zásadité látky obsiahnuté v roztoku v zbernej nádobke sa stanovia titráciou štandardným roztokom kyseliny chlorovodíkovej, ako je špecifikované v bode 4c).

Hodnota pH konečného bodu musí byť 5,0  ± 0,1 .

c)  Titrácia

Vyžadujú sa duplicitné analýzy. Použitá metóda je správna, ak rozdiel medzi duplikátmi nie je väčší ako 2 mg/100 g.

d)  Slepý pokus

Slepý pokus sa vykoná tak, ako je opísané v bode b). Namiesto extraktu sa použije 50,0  ml roztoku kyseliny chloristej, ako je špecifikované v bode 4a).

7.   Výpočet TVB-N

Titráciou roztoku v zbernej nádobke s kyselinou chlorovodíkovou, ako je opísané v bode 4c) sa vypočíta koncentrácia TVB-N použitím tejto rovnice:

image

V1 = objem roztoku 0,01 mol kyseliny chlorovodíkovej v ml na vzorku

V0 = objem roztoku 0,01 mol kyseliny chlorovodíkovej v ml na slepý pokus

M = hmotnosť vzorky v g

Poznámky

1. Vyžadujú sa duplicitné analýzy. Použitá metóda je správna, ak rozdiel medzi duplikátmi nie je väčší ako 2 mg/100 g.

2. Skontrolujte zariadenie destilovaním roztokov NH4CL ekvivalentných 50 mg TVB-N/100 g.

3. Smerodajná odchýlka reprodukovateľnosti Sr =1,20  mg/100 g. Smerodajná odchýlka porovnateľnosti SR = 2,50 mg/100 g.

KAPITOLA IV

PRÍSTROJ NA DESTILÁCIU TVB-N VODNOU PAROU

image
PRÍLOHA III

UZNANÉ TESTOVACIE METÓDY DETEKCIE MORSKÝCH BIOTOXÍNOV

Príslušné orgány a tam, kde je to vhodné, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia používať nasledujúce analytické metódy na kontrolu dodržiavania limitov uvedených v odseku 2 kapitoly V oddielu VII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

V súlade s článkom 7 ods. 2 a 3 smernice Rady 86/609/EHS ( 1 ) sa pri použití biologických metód musia vziať do úvahy prvky náhrady, zjemnenia a redukcie.

▼M12

KAPITOLA I

METÓDA DETEKCIE PRÍTOMNOSTI PARALYTICKÉHO JEDU MÄKKÝŠOV (PSP)

1. Prítomnosť paralytického jedu mäkkýšov (PSP) v jedlých častiach mäkkýšov (v celom tele alebo v akejkoľvek samostatne jedlej časti) sa musí zisťovať v súlade s metódou biologického testovania, alebo akoukoľvek inou medzinárodne uznávanou metódou.

2. Ak sú výsledky sporné, referenčnou metódou je tzv. Lawrencova metóda uverejnená v dokumente Oficiálna metóda AOAC (AOAC Official Method) 2005.06 (paralytické jedovaté toxíny mäkkýšov).

▼M2

KAPITOLA II

METÓDA DETEKCIE AMNEZICKÉHO JEDU MÄKKÝŠOV (ASP)

Celkový obsah amnezického jedu mäkkýšov (ASP) v jedlých častiach mäkkýšov (celé telo alebo akákoľvek samostatne jedlá časť) sa musí zisťovať použitím metódy vysokovýkonnej kvapalnej chromatografie (HPLC) alebo akejkoľvek inej medzinárodne uznanej metódy.

Na účely skríningu sa však na stanovenie celkového obsahu ASP v jedlých častiach mäkkýšov môže použiť aj metóda 2006.02 ASP ELISA uverejnená vo Vestníku AOAC z júna 2006.

V prípade sporných výsledkov je referenčnou metódou metóda HPLC.

▼M5

KAPITOLA III

METÓDY DETEKCIE LIPOFILNÝCH TOXÍNOV

A.    Chemická metodika

1. Metóda LC-MS/MS RL EÚ je referenčnou metódou detekcie morských toxínov, ako sa uvádza v oddiele VII kapitole V ods. 2 písm. c), d) a e) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004. Touto metódou sa stanovujú aspoň tieto zlúčeniny:

toxíny zo skupiny kyseliny okadaiovej : OA, DTX1, DTX2, DTX3 vrátane ich esterov,

toxíny zo skupiny pektenotoxínov : PTX1 a PTX2,

toxíny zo skupiny yessotoxínov : YTX, 45 OH YTX, homo YTX a 45 OH homo YTX,

toxíny zo skupiny kyseliny azaspirovej : AZA1, AZA2 a AZA3.

2. Celková ekvivalencia toxicity sa vypočítava pomocou ekvivalentných faktorov toxicity (toxicity equivalent factors, TEF) odporúčaných EFSA.

3. Ak sa objavia nové analógy s významom pre verejné zdravie, mali by sa zahrnúť do analýzy. Celková ekvivalencia toxicity sa vypočítava pomocou ekvivalentných faktorov toxicity (TEF) odporúčaných EFSA.

4. Iné metódy, ako napr. kvapalinová chromatografia (LC) – hmotnostná spektrometria (MS), vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (high-performance liquid chromatography, HPLC) s vhodnou detekciou, imunologické testy a funkčné testy, ako napr. test na inhibíciu fosfatázy, sa môžu používať ako alternatívne alebo doplnkové metódy k metóde LC-MS/MS referenčného laboratória EÚ, ak:

a) buď samotnými metódami alebo kombinovanými metódami sa môže zistiť aspoň prítomnosť analógov uvedených v bode A ods. 1 tejto kapitoly; v prípade potreby sa vymedzia vhodnejšie kritériá;

b) metódy spĺňajú kritériá účinnosti stanovené RL EÚ. ►C1  Takéto metódy by mali byť vnútrolaboratórne validované a úspešne testované v rámci uznaného systému na testovanie spoľahlivosti. ◄ RL EÚ podporuje činnosti zamerané na medzilaboratórnu validáciu techniky s cieľom umožniť formálnu normalizáciu;

c) ich vykonávanie poskytuje rovnocennú úroveň ochrany verejného zdravia.

B.    Biologické metódy

1. Aby mohli členské štáty prispôsobiť svoje metódy metóde LC-MS/MS vymedzenej v bode A ods. 1 tejto kapitoly, môže sa do 31. decembra 2014 naďalej používať na detekciu morských toxínov uvedených oddiele VII kapitole V ods. 2 písm. c), d) a e) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 séria postupov biologických testov na myšiach odlišujúcich sa podielom testovaného materiálu (hepatopankreas alebo celé telo) a rozpúšťadlami použitými na extrakciu a čistenie.

2. Citlivosť a selektívnosť závisia od výberu rozpúšťadiel použitých na extrakciu a čistenie, čo by sa malo zohľadniť pri rozhodovaní o metóde, ktorá sa má použiť s cieľom pokryť celé spektrum toxínov.

3. Jediný biologický test na myšiach, ktorý zahŕňa extrakciu acetónom, sa môže použiť na detekciu kyseliny okadaiovej, dinofysistoxínov, azaspirových kyselín, pektenotoxínov a yesseotoxínov. Tento test sa môže v prípade potreby doplniť rozdeľovacími krokmi kvapalina/kvapalina použitím etylacetátu/vody alebo dichlórmetánu/vody na odstránenie potenciálnych interferencií.

4. Na každý test sa používajú tri myši. Tam, kde dve z troch myší zomrú do 24 hodín od inokulácie extraktom rovnocenným 5 g hepatopankreasu alebo 25 g celého tela, musí sa to považovať za pozitívny výsledok na prítomnosť jedného alebo viacerých toxínov uvedených oddiele VII kapitole V ods. 2 písm. c), d) a e) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 pri hladinách vyšších, ako sú stanovené.

5. Biologický test na myšiach s extrakciou acetónom, po ktorej nasleduje oddelenie tekutina/tekutina dietyléterom, sa môže použiť na detekciu kyseliny okadaiovej, dinofysistoxínov, pektenotoxínov a azaspirových kyselín, ale nemožno ho použiť na detekciu yessotoxínov, pretože počas fázy oddeľovania môžu nastať straty týchto toxínov. Na každý test sa používajú tri myši. Tam, kde dve z troch myší zomrú do 24 hodín od inokulácie extraktom rovnocenným 5 g hepatopankreasu alebo 25 g celého tela, musí sa to považovať za pozitívny výsledok na prítomnosť kyseliny okadaiovej, dinofysistoxínov, pektenotoxínov a azaspirových kyselín pri hladinách vyšších, ako sú stanovené v oddiele VII kapitole V ods. 2 písm. c) a e) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

6. Na detekciu prítomnosti kyseliny okadaiovej, dinofysistoxínov a azaspirových kyselín sa môže použiť biologický test na potkanoch. Na každý test sa používajú tri potkany. Hnačková reakcia u ktoréhokoľvek z troch potkanov sa považuje za pozitívny výsledok na prítomnosť kyseliny okadaiovej, dinofysistoxínov a azaspirových kyselín pri hladinách vyšších, ako sú uvedené oddiele VII kapitole V ods. 2 písm. c) a e) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

C.

Po uplynutí obdobia stanoveného v bode B ods. 1 tejto kapitoly sa biologický test na myšiach používa iba počas pravidelného monitorovania produkčných oblastí a sádok zameraného na zisťovanie prítomnosti nových a neznámych morských toxínov na základe vnútroštátnych programov kontroly vypracovaných členskými štátmi.

▼B
PRÍLOHA IV

OBSAH VÁPNIKA V MECHANICKY SEPAROVANOM MÄSE

Obsah vápnika MSM, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004,

1. nesmie prekročiť 0,1  % (= 100 mg/100 g alebo 1 000  ppm) v čerstvom produkte;

2. musí byť stanovený štandardizovanou medzinárodnou metódou.

▼M9
PRÍLOHA V

Zoznamy schválených prevádzkarní

KAPITOLA I

PRÍSTUP K ZOZNAMOM SCHVÁLENÝCH PREVÁDZKARNÍ

V snahe pomôcť členským štátom pri vyhotovovaní aktuálnych zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní dostupných ostatným členským štátom a verejnosti, Komisia vytvorí webové sídlo, na ktoré každý členský štát poskytne odkaz na svoje národné webové sídlo alebo, ak sa tieto zoznamy zverejňujú prostredníctvom systému TRACES, informuje o tejto skutočnosti.

KAPITOLA II

FORMÁT NÁRODNÝCH WEBOVÝCH SÍDIEL

A.    Prehľad zoznamov

1. Každý členský štát poskytne Komisii adresu odkazu na jediné národné webové sídlo obsahujúce prehľad zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu definované v bode 8.1 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2. Prehľad zoznamov uvedený v bode 1 musí pozostávať z jedného listu a byť vyhotovený v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie.

B.    Operačná schéma

1. Webové sídlo obsahujúce prehľad zoznamov vypracúva príslušný orgán alebo tam, kde je to vhodné, jeden z príslušných orgánov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 882/2004.

2. Prehľad zoznamov obsahuje odkazy na:

a) ostatné webové stránky nachádzajúce sa na tom istom webovom sídle;

b) webové sídla spravované inými príslušnými orgánmi, jednotkami alebo prípadne inými subjektmi, ak určité zoznamy schválených potravinárskych prevádzkarní nevedie príslušný orgán uvedený v bode 1.

C.    Zaradenie do zoznamu prostredníctvom systému TRACES

Odchylne od častí A a B môžu členské štáty poskytnúť zoznamy prostredníctvom systému TRACES.

KAPITOLA III

ŠTRUKTÚRA A KÓDY ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH PREVÁDZKARNÍ

Na zabezpečenie širokej dostupnosti informácií týkajúcich sa schválených potravinárskych prevádzkarní a na sprehľadnenie týchto zoznamov sa vytvoria štruktúry vrátane príslušných informácií a kódov.

KAPITOLA IV

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Úlohy a činnosti uvedené v kapitolách II a III sa musia vykonávať v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré uverejnila Komisia.

▼M1
PRÍLOHA VI

▼M6

VZOROVÉ ZDRAVOTNÉ OSVEDČENIA A DOKLADY NA DOVOZ URČITÝCH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

ODDIEL I

▼M10 —————

▼M6

KAPITOLA IV

PRODUKTY RYBOLOVU

Zdravotné osvedčenie na dovoz produktov rybolovu, uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, musí byť v súlade so vzorom stanoveným v dodatku IV k tejto prílohe.

KAPITOLA V

ŽIVÉ LASTÚRNIKY

Zdravotné osvedčenie na dovoz živých lastúrnikov, uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, musí byť v súlade so vzorom stanoveným v dodatku V k tejto prílohe.

▼M10 —————

▼M6

ODDIEL II

VZOROVÝ DOKLAD, KTORÝ MÁ PODPÍSAŤ KAPITÁN

Doklad, ktorý má podpísať kapitán a ktorý môže nahradiť doklad požadovaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 854/2004 pri dovoze mrazených produktov rybolovu priamo z mraziarenskej lode podľa článku 15 ods. 3 uvedeného nariadenia, musí byť v súlade so vzorovým dokladom stanoveným v dodatku VII k tejto prílohe.

▼M10 —————

▼M7
Dodatok IV k prílohe VI

Vzor zdravotného certifikátu na dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu

image

►(1) C2  

image

image

image

▼M4
Dodatok V k prílohe VI

ČASŤ A

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ ŽIVÝCH LASTÚRNIKOV, OSTNATOKOŽCOV, PLÁŠŤOVCOV A MORSKÝCH ULITNÍKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

▼M1

ČASŤ B

VZOR DODATOČNÉHO ZDRAVOTNÉHO OSVEDČENIA SPRACOVANÝCH LASTÚRNIKOV PATRIACICH K DRUHOM ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Úradný inšpektor týmto osvedčuje, že spracované lastúrniky druhu Acanthocardia tuberculatum, schválené v zdravotnom certifikáte s referenčným č.:…

1. boli zbierané v produkčných oblastiach jasne vymedzených, monitorovaných a schválených príslušnými orgánmi na účely rozhodnutia Komisie 2006/766/ES ( 2 ) a hladina PSP v jedlých častiach týchto mäkkýšov je nižšia ako 300 μg/100 g;

2. boli prepravované v kontajneroch alebo vozidlách zapečatených príslušnými orgánmi priamo do prevádzkarne:

(názov a schvaľovacie číslo prevádzkarne, osobitne povolenej príslušným orgánom na vykonávanie ich ošetrenia);

3. boli počas prepravy do tejto prevádzkarne sprevádzané dokladom vystaveným príslušným orgánom, ktorý schvaľuje dopravu, osvedčuje povahu a množstvo produktu, oblasť pôvodu a prevádzkareň určenia;

4. boli v súlade s prílohou k rozhodnutiu 96/77/ES podrobené tepelnému ošetreniu;

5. neobsahujú takú hladinu PSP, ktorú je možné zistiť biologickým pokusom, čo dokazuje(-ú) priložený(-é) analytický(-é) záznam(-y) o skúške vykonanej na každej dávke zahrnutej do zásielky, na ktorú sa toto osvedčenie vzťahuje.

Úradný inšpektor týmto osvedčuje, že príslušný orgán overil, že vlastné zdravotné kontroly zavedené prevádzkarňou uvedené v bode 2 sa osobitne uplatňujú pri tepelnom ošetrení uvedenom v bode 4.

Podpísaný úradný inšpektor týmto vyhlasuje, že si je vedomý ustanovení rozhodnutia 96/77/ES a že priložený(-é) analytický(-é) záznam(-y) o skúške zodpovedá(-ú) skúškam vykonaným na produktoch po ich spracovaní.Úradný inšpektor

Meno (veľkými písmenami):

Dátum

Pečiatka:

Kvalifikácia a funkcia:

Podpis:

▼M10 —————

▼M6
Dodatok VII k prílohe VI

VZOROVÝ DOKLAD, KTORÝ MÁ PODPÍSAŤ KAPITÁN A KTORÝ JE SPRIEVODNÝM DOKLADOM PRI DOVOZE MRAZENÝCH PRODUKTOV RYBOLOVU DO EURÓPSKEJ ÚNIE PRIAMO Z MRAZIARENSKEJ LODE

image

image

image

▼M11
Dodatok VIII k prílohe VI

Vzor zdravotného certifikátu na produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli ulovené loďami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a prevážané cez tretie krajiny (so skladovaním alebo bez neho)

image

image

image

▼M1
PRÍLOHA VIA

METÓDY TESTOVANIA SUROVÉHO MLIEKA A TEPELNE OŠETRENÉHO MLIEKA

KAPITOLA I

STANOVENIE CELKOVÉHO POČTU MIKROORGANIZMOV A POČTU SOMATICKÝCH BUNIEK

1. Pri kontrole dodržania kritérií stanovených v časti III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 je nutné uplatňovať ako referenčné metódy tieto normy:

a) EN/ISO 4833 pre celkový počet mikroorganizmov pri teplote 30 oC;

b) ISO 13366-1 pre počet somatických buniek.

2. Je prípustné používanie alternatívnych analytických metód:

a) Pre celkový počet mikroorganizmov pri teplote 30 oC, keď sú metódy validované referenčnou metódou uvedenou v bode 1 písm. a) v súlade s protokolom stanoveným normou EN/ISO 16140 prípadne inými podobnými medzinárodne akceptovanými protokolmi.

Predovšetkým prepočítavací vzťah medzi alternatívnou metódou a referenčnou metódou v bode 1 písm. a) je stanovený podľa normy ISO 21187.

b) Pre počet somatických buniek, keď sú metódy validované referenčnou metódou uvedenou v bode 1 písm. b) v súlade s protokolom stanoveným normou ISO 8196 a keď sa vykonávajú v súlade s normou ISO 13366-2 prípadne inými podobnými medzinárodne akceptovanými protokolmi.

KAPITOLA II

STANOVENIE AKTIVITY ALKALICKEJ FOSFATÁZY

1. Pri stanovovaní aktivity alkalickej fosfatázy je nutné uplatňovať normu ISO 11816-1 ako referenčnú metódu.

2. Aktivita alkalickej fosfatázy je vyjadrená v milijednotkách aktivity enzýmov v prepočte na jeden liter (mU/l). Jednotka aktivity alkalickej fosfatázy je množstvo enzýmu alkalickej fosfatázy, ktoré katalyzuje premenu 1 mikromolu substrátu za jednu minútu.

3. Výsledok testu alkalickej fosfatázy sa považuje za negatívny, ak aktivita kravského mlieka neprevyšuje 350 mU/l.

4. Využitie alternatívnych analytických metód je prípustné, len ak sú takéto metódy validované referenčnou metódou uvedenou v bode 1 v súlade s medzinárodne uznávanými protokolmi.

▼M2
PRÍLOHA VIB

POŽIADAVKY UPLATNITEĽNÉ NA ÚRADNÉ KONTROLY V PRÍPADE PREHLIADKY MÄSA

1.

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto definície:

a) „kontrolované podmienky ustajnenia a integrované systémy chovu“ znamenajú druh chovu, pri ktorom sa zvieratá chovajú v podmienkach spĺňajúcich kritériá ustanovené v dodatku;

b) „mladý hovädzí dobytok“ znamená hovädzí dobytok bez rozdielu pohlavia, ktorý nie je starší ako 8 mesiacov;

c) „mladá ovca“ znamená ovca bez rozdielu pohlavia, ktorá nemá žiadne prerezané trvalé rezáky a ktorá nie je staršia ako 12 mesiacov;

d) „mladá koza“ znamená koza bez rozdielu pohlavia, ktorá nie je staršia ako 6 mesiacov;

e) „stádo“ je zviera alebo skupina zvierat držaných v chove ako epidemiologická jednotka; ak sa v chove chová viac ako jedno stádo, každé z týchto stád tvorí samostatnú epidemiologickú jednotku;

f) „chov“ je akákoľvek prevádzkareň, stavba alebo v prípade farmy vo voľnej prírode akékoľvek miesto nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu, na ktorom sú zvieratá držané, chované alebo sa s nimi manipuluje;

g) „prevádzkareň vykonávajúca diskontinuálne zabíjanie zvierat alebo činnosti manipulácie so zverou“, je bitúnok alebo prevádzkareň na manipuláciu so zverou, ktoré sú určené príslušným orgánom na základe analýzy rizika a v ktorých sa najmä činnosti zabíjania zvierat alebo manipulácie so zverou nevykonávajú buď po celý pracovný deň, alebo počas po sebe nasledujúcich pracovných dní týždňa.

2.

Prehliadky post mortem v prevádzkarniach vykonávajúcich diskontinuálne zabíjanie zvierat alebo činnosti manipulácie so zverou.

a)

V súlade s bodom 2 písm. b) kapitoly II oddielu III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 môže príslušný orgán rozhodnúť, že úradný veterinárny lekár nemusí byť celý čas prítomný počas prehliadky post mortem za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i) príslušná prevádzkareň je prevádzkarňou, ktorá vykonáva diskontinuálne zabíjanie zvierat alebo činnosti manipulácie so zverou a ktorá má dostatočné zariadenia na skladovanie mäsa vykazujúceho anomálie, a to až dovtedy, kým sa nemôže vykonať konečná prehliadka post mortem úradným veterinárnym lekárom;

ii) prehliadku post mortem vykonáva úradný veterinárny asistent;

iii) úradný veterinárny lekár je prítomný v prevádzkarni najmenej raz za deň, keď prebiehajú alebo už prebehli činnosti zabíjania zvierat;

iv) príslušný orgán zaviedol postup pravidelného hodnotenia výkonu úradných veterinárnych asistentov v týchto prevádzkarniach, ktorý zahŕňa:

 monitorovanie individuálneho výkonu,

 overenie dokumentácie so zreteľom na zistenia počas prehliadky a porovnanie s príslušnými telami,

 kontroly tiel v sklade.

b)

Pri analýze rizika vykonanej príslušným orgánom podľa bodu 1 písm. g) na účely určenia prevádzkarní, ktoré môžu využívať výnimku ustanovenú v bode 2 písm. a), sa zohľadňujú najmenej tieto prvky:

i) počet zvierat zabitých alebo s ktorými sa manipuluje za hodinu alebo za deň;

ii) druh a trieda zabitých zvierat alebo zvierat, s ktorými sa manipuluje;

iii) kapacita prevádzkarne;

iv) výkon činností zabíjania zvierat alebo manipulácie s nimi v minulosti;

v) účinnosť akýchkoľvek doplňujúcich opatrení v potravinovom reťazci prijatých na zaručenie bezpečnosti potravín pri obstarávaní zvierat na zabíjanie;

vi) účinnosť zavedeného systému založeného na HACCP;

vii) záznamy z auditu;

viii) minulé záznamy príslušného orgánu o prehliadkach ante mortem a post mortem.

3.

Požiadavky na prehliadku mäsa na základe rizika bez narezávania.

▼M8 —————

▼M2

b)

Odchylne od osobitných požiadaviek kapitol I a II oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa môžu postupy prehliadky post mortem mladého hovädzieho dobytka, oviec a kôz obmedziť na vizuálnu prehliadku s obmedzeným prehmataním za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i) prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zabezpečuje, že mladý hovädzí dobytok sa chová v kontrolovaných podmienkach ustajnenia a v integrovanom systéme chovu podľa dodatku k tejto prílohe;

ii) prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zabezpečuje, že mladý hovädzí dobytok sa chová v stáde úradne uznanom za stádo bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka;

iii) prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nevyužíva prechodné opatrenia, pokiaľ ide o informácie o potravinovom reťazci ustanovené v článku 8 nariadenia (ES) č. 2076/2005;

iv) príslušný orgán vykonáva alebo nariaďuje na základe analýzy rizika nebezpečenstiev pre potraviny, ktoré sú prítomné u živých zvierat a ktoré sú závažné na úrovni chovu, pravidelné sérologické a/alebo mikrobiologické monitorovanie vybraného počtu zvierat;

v) prehliadka mladého hovädzieho dobytka post mortem vždy zahŕňa prehmatanie zahltanových, prieduškových a mediastinálnych miazgových uzlín.

c)

V prípade zistenia akejkoľvek anomálie sa telo a vedľajšie jatočné produkty podrobujú úplnej prehliadke post mortem podľa kapitol I a II oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004. Príslušný orgán však môže na základe analýzy rizika rozhodnúť, že mäso s určitými menšími anomáliami definovanými príslušnými orgánmi, ktoré nepredstavujú riziko pre zdravie zvierat ani pre zdravie ľudí, sa nemusí podrobovať úplnej prehliadke post mortem.

d)

Mladý hovädzí dobytok, ovce a kozy a odstavčatá, ktoré nejdú na bitúnok priamo z chovu, v ktorom sa narodili, sa môžu pred odoslaním na bitúnok príležitostne presunúť do iného chovu (na účely chovu alebo výkrmu). V takýchto prípadoch:

i) sa pre mladý hovädzí dobytok, ovce alebo kozy medzi chovom pôvodu a chovom určeným na chov alebo vykrmovanie, ako aj medzi týmito chovmi a bitúnkom môžu využiť regulované strediská zhromažďovania;

ii) vysledovateľnosť sa zabezpečuje na úrovni jednotlivého zvieraťa alebo dávky zvierat.

4.

Doplňujúca požiadavka na prehliadku post mortem v prípade nepárnokopytníkov.

a)

Čerstvé mäso z nepárnokopytníkov chovaných v krajinách, ktoré nie sú bez sopľavky, sa v súlade s článkom 2.5.8.2. Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat neuvádza na trh, s výnimkou prípadu, keď takéto mäso pochádza z nepárnokopytníkov vyšetrených na sopľavku v súlade s bodom D kapitoly IX oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

b)

Čerstvé mäso z nepárnokopytníkov, u ktorých bola diagnostikovaná sopľavka, sa posudzuje ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu podľa bodu D kapitoly IX oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.
Dodatok k prílohe VIB

Na účely tejto prílohy „kontrolované podmienky ustajnenia a integrované systémy chovu“ znamenajú, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí spĺňať tieto kritériá:

a) Všetko krmivo sa získalo zo zariadenia, ktoré vyrába krmivo v súlade s požiadavkami podľa článkov 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ( 3 ); ak sa zvieratám ako krmivo dáva objemové krmivo alebo poľnohospodárske plodiny, toto krmivo alebo plodiny by sa mali primerane ošetriť a podľa možnosti vysušiť a/alebo peletovať.

b) Ak je to možné, uplatňuje sa turnusový systém „všetko dnu/všetko von“. Ak sú do stáda privedené zvieratá, musia sa držať v izolácii tak dlho, ako to vyžadujú veterinárne služby, aby sa zabránilo zavlečeniu chorôb.

c) Žiadne zo zvierat nemá prístup k vonkajším zariadeniam s výnimkou prípadu, keď prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže analýzou rizika príslušnému orgánu uspokojivo preukázať, že čas, zariadenia a okolnosti vonkajšieho výbehu nepredstavujú nebezpečenstvo zavlečenia choroby do stáda.

d) K dispozícii sú podrobné informácie o zvieratách od ich narodenia až po zabíjanie a o podmienkach ich chovu stanovené v oddiele III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

e) Ak sa zvieratám poskytuje podstielka, predchádza sa výskytu alebo zavlečeniu choroby primeraným ošetrením materiálu podstielky.

f) Zamestnanci chovu spĺňajú všeobecné hygienické ustanovenia stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 852/2004.

g) Sú zavedené postupy na kontrolu vstupu do priestorov, v ktorých sa držia zvieratá.

h) Chov neposkytuje zariadenia pre turistov, ani na kempovanie, s výnimkou prípadu, keď prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže analýzou rizika príslušnému orgánu uspokojivo preukázať, že zariadenia sú dostatočne oddelené od jednotiek určených na chov zvierat, aby nebol možný priamy ani nepriamy kontakt medzi ľuďmi a zvieratami.

i) Zvieratá nemajú prístup k skládkam odpadu ani k odpadkom z domácností.

j) Je zavedený plán ochrany proti škodcom a kontroly škodcov.

k) Nepoužíva sa silážované krmivo, s výnimkou prípadu, keď prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže analýzou rizika príslušnému orgánu uspokojivo preukázať, že krmivom sa nemôže na zvieratá preniesť žiadne nebezpečenstvo.

l) Odpadová voda ani sediment z čistiarní odpadových vôd sa nevypúšťajú do oblastí, do ktorých majú zvieratá prístup, ani sa nepoužívajú na hnojenie pastvín slúžiacich na pestovanie plodín určených na kŕmenie zvierat, s výnimkou prípadu, keď sa primerane ošetria k spokojnosti príslušného orgánu.

▼B
PRÍLOHA VII

ZMENY A DOPLNENIA K NARIADENIU (ES) č. 853/2004

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa menia a dopĺňajú takto:

1. Príloha II oddiel I časť B sa mení a dopĺňa takto:

a) V bode 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE a UK.“

b) Bod 8 sa nahrádza takto:

„8. Ak sa uplatňuje v prevádzkarni nachádzajúcej sa v Spoločenstve, značka musí mať oválny tvar a musí obsahovať skratku CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB alebo WE.“

2. Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a) V oddiele I kapitola IV sa bod 8 nahrádza takto:

„8. Okrem ošípaných, hláv oviec, kôz a teliat a končatín hovädzieho dobytka, oviec a kôz musia byť telá a iné časti tela určené na ľudskú spotrebu úplne stiahnuté z kože. S hlavami a končatinami sa musí manipulovať takým spôsobom, aby sa zamedzilo kontaminácii.“

b) Do prílohy II sa vkladá táto kapitola VII:

„KAPITOLA VII: LÁTKY NA RETENCIU VODY

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby hydinové mäso, ktoré bolo ošetrené špecificky tak, aby sa podporila retencia vody, nebolo umiestnené na trh ako čerstvé mäso, ale ako mäsové prípravky alebo aby bolo použité na výrobu spracovaných výrobkov.“

c) V oddiele VIII kapitoly V časti E sa bod 1 sa nahrádza takto:

„1. Produkty rybolovu získané z jedovatých rýb týchto čeľadí sa nesmú uvádzať na trh: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae a Canthigasteridae. Čerstvé, pripravené alebo spracované produkty rybolovu patriace do čeľade Gempylidae, najmä Ruvettus pretiosus a Lepidocybium flavobrunneum, môžu byť uvedené na trh len v balenej forme v priamom alebo druhom obale a musia byť vhodne označené tak, aby spotrebiteľovi poskytli informácie o metódach prípravy alebo varenia a o riziku spojenom s prítomnosťou látok s nepriaznivými gastrointestinálnymi účinkami. Na etikete musí byť okrem bežného názvu uvedený aj vedecký názov.“

d) Oddiel IX sa mení a dopĺňa takto:

i) V kapitole I podkapitole II časti B odseku 1 sa pism. e) nahrádza takto:

„e) sa prípravky na ponáranie alebo sprejovanie strukov používali iba po povolení alebo registrácii v súlade s postupmi ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998, týkajúcimi sa uvádzania biocídnych výrobkov na trh ( *1 )“.

ii) V kapitole II podkapitole II sa bod 1 nahrádza takto:

„1. Ak sa surové mlieko alebo mliečne výrobky tepelne ošetrujú, musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečiť, aby toto ošetrenie spĺňalo požiadavky ustanovené v kapitole XI prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004. V prípade používania nasledujúcich procesov musia najmä zabezpečiť, aby tieto spĺňali uvedené špecifikácie:

a) Pasterizácia sa dosiahne ošetrením zahŕňajúcim

i) vysokú teplotu na krátky čas (najmenej 72 0C na 15 sekúnd);

ii) nízku teplotu na dlhý čas (najmenej 63 0C na 30 minút) alebo

iii) akúkoľvek inú kombináciu podmienok času/teploty s cieľom dosiahnuť rovnocenný účinok,

tak, aby výrobky vykazovali – tam, kde to pripadá do úvahy – negatívnu reakciu na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení.

b) Ošetrenie ultravysokou teplotou (UHT) sa dosiahne ošetrením

i) zahŕňajúcim trvalé prúdenie tepla pri vysokej teplote na krátky čas (najmenej 135 °C v kombinácii s vhodnou dobou výdrže) tak, aby sa v ošetrenom výrobku nenachádzali žiadne životaschopné mikroorganizmy alebo spóry schopné rastu v ošetrenom výrobku, ak sa výrobok uchováva v aseptickom uzatvorenom kontajneri pri teplote okolitého prostredia, a

ii) dostatočným na zabezpečenie toho, aby výrobky zostali mikrobiologicky stabilné po inkubácii po dobu 15 dní pri teplote 30 °C v uzatvorených kontajneroch alebo po dobu 7 dní pri teplote 55 °C v uzatvorených kontajneroch alebo po akomkoľvek inom spôsobe, ktorým sa preukáže, že bolo uplatnené vhodné tepelné ošetrenie.“

e) V oddiele X sa kapitola II mení a dopĺňa takto:

i) V časti III sa bod 5 nahrádza takto:

„5. Po vytlčení sa musí každá súčasť tekutých vajec čo najskôr spracovať tak, aby sa eliminovali mikrobiologické nebezpečenstvá alebo aby sa znížili na prijateľnú úroveň. Dávka, ktorá nebola dostatočne spracovaná, sa môže okamžite opätovne spracovať v rovnakej prevádzkarni, ak sa po tomto spracovaní stane vhodnou na ľudskú spotrebu. Ak sa zistí, že dávka nie je vhodná na ľudskú spotrebu, musí sa denaturovať tak, aby sa zaistilo, že nebude použitá na ľudskú spotrebu.“

ii) V časti V sa bod 2 nahrádza takto:

„2. V prípade tekutých vajec musia byť na etikete uvedenej v bode 1 uvedené aj slová: nepasterizované tekuté vajcia – určené na ošetrenie v mieste určenia a vyznačený dátum a hodina vytĺkania.“

f) Do oddielu XIV sa vkladá táto kapitola V:

KAPITOLA V: OZNAČOVANIE

Priame obaly a druhé obaly obsahujúce želatínu musia byť označené slovami želatína vhodná na ľudskú spotrebu a musí byť na nich vyznačený dátum prípravy.
PRÍLOHA VIII

ZMENY A DOPLNENIA NARIADENIA (ES) č. 854/2004

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 854/2004 sa menia a dopĺňajú takto:

1. V prílohe I oddielu I kapitole III sa bod 3 mení a dopĺňa takto:

a) v pism. a) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE a UK.“

b) pism. c) sa nahrádza takto:

„c) ak sa aplikuje na bitúnku v rámci Spoločenstva, na značke musí byť uvedená skratka CE, EC, EF, EG, EK, ES, EÜ, EK, EB alebo WE.“

2. V prílohe II kapitole II časti A sa body 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4. Príslušný orgán môže klasifikovať ako oblasti triedy B tie oblasti, z ktorých sa môžu živé lastúrniky zberať a uvádzať na trh na ľudskú spotrebu iba po ošetrení v purifikačnom stredisku alebo po opakovanom sádkovaní tak, aby spĺňali zdravotné normy uvedené v odseku 3. Živé lastúrniky z týchto oblastí nesmú prekročiť hodnotu 4 600 E. coli na 100 g mäsa a intravalvulárnej tekutiny. Referenčnou metódou pre túto analýzu je päťskúmavkový test najpravdepodobnejšieho počtu (MPN) s tromi riedeniami špecifikovaný v norme ISO 16649-3. Alternatívne metódy sa môžu použiť vtedy, ak sú validované voči tejto referenčnej metóde v súlade s kritériami uvedenými v EN/ISO 16140.

5. Príslušný orgán môže klasifikovať ako oblasti triedy C tie oblasti, z ktorých sa môžu živé lastúrniky zberať a uvádzať na trh na ľudskú spotrebu iba po ošetrení v purifikačnom stredisku alebo po opakovanom sádkovaní tak, aby spĺňali zdravotné normy uvedené v odseku 3. Živé lastúrniky z týchto oblastí nesmú prekročiť hodnotu 46 000 E. coli na 100 g mäsa a intravalvulárnej tekutiny. Referenčnou metódou pre túto analýzu je päťskúmavkový test najpravdepodobnejšieho počtu (MPN) s tromi riedeniami špecifikovaný v norme ISO 16649-3. Alternatívne metódy sa môžu použiť vtedy, ak sú validované voči tejto referenčnej metóde v súlade s kritériami uvedenými v EN/ISO 16140.“

3. V prílohe III kapitole II časti G sa bod 1 nahrádza takto:

„1. Produkty rybolovu získané z jedovatých rýb týchto čeľadí sa nesmú uvádzať na trh: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae a Canthigasteridae. Čerstvé, pripravené alebo spracované produkty rybolovu patriace do čeľade Gempylidae, najmä Ruvettus pretiosus a Lepidocybium flavobrunneum, môžu byť uvedené na trh iba v balenej forme v priamom alebo v druhom obale a musia byť vhodne označené tak, aby spotrebiteľovi poskytli informácie o metódach prípravy alebo varenia a o riziku spojenom s prítomnosťou látok s nepriaznivými gastrointestinálnymi účinkami. Na etikete musí byť okrem bežného názvu uvedený aj vedecký názov.“( ) Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

( ) Pozri stranu 53 tohto úradného vestníka.

( 1 ) Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

( *1 ) Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

Top