EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 17. februára 2005, o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2005/5) (2005/327/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — SK — 01.10.2008 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. februára 2005,

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií

(ECB/2005/5)

(2005/327/ES)

(Ú. v. ES L 109, 29.4.2005, p.81)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 3. februára 2006,

  L 40

32

11.2.2006

►M2

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 18. decembra 2006, (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 15. novembra 2007,

  L 311

49

29.11.2007

►M4

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 5. septembra 2008,

  L 276

32

17.10.2008
▼B

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. februára 2005,

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií

(ECB/2005/5)

(2005/327/ES)RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 5.2, 12.1 a 14.3,

keďže:

(1)

Na splnenie svojich úloh potrebuje Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) komplexné a dôveryhodné štatistiky štátnych financií (GFS).

(2)

Postupy ustanovené týmto usmernením nezasahujú do zodpovednosti a právomocí na úrovni členských štátov a Spoločenstva.

(3)

Článok 5.1 štatútu ukladá Európskej centrálnej banke (ECB) povinnosť zbierať od príslušných národných orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov s pomocou národných centrálnych bánk (NCB) štatistické informácie nevyhnutné na zabezpečenie úloh ESCB. Článok 5.2 stanovuje, že NCB uskutočňujú v primeranom rozsahu úlohy vymedzené v článku 5.1.

(4)

Časť informácií nevyhnutných na splnenie štatistických požiadaviek ESCB v oblasti GFS nezostavujú NCB, ale iné príslušné národné orgány. Preto si vykonávanie niektorých úloh na základe tohto usmernenia vyžaduje spoluprácu medzi ESCB a príslušnými národnými orgánmi v súlade s článkom 5.1 štatútu a článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou ( 1 ).

(5)

Je nevyhnutné vytvoriť účinné postupy na vymieňanie GFS v rámci ESCB, zabezpečiť, aby mal ESCB včas GFS, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a aby bol medzi nimi a prognózami NCB o tých istých premenných súlad bez ohľadu na to, či štatistické údaje zbierajú NCB, alebo príslušné národné orgány.

(6)

Na zachovanie jednotnosti musia byť požiadavky ESCB v oblasti GFS, pokiaľ je to možné, založené na štatistických štandardoch Spoločenstva, stanovených nariadením Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve ( 2 ) (ďalej len „ESÚ 95“).

(7)

Tabuľka 2 („Hlavné agregáty – vláda všeobecne“) v programe prenosu v ESÚ 95, prílohe B, ktorá je k dispozícii dvakrát ročne (s oneskorením troch a ôsmich mesiacov po skončení príslušného roka), obsahuje väčšinu základných informácií potrebných na splnenie požiadaviek na vykazovanie príjmov a výdavkov. Zostávajúce základné informácie potrebné na zber celkových údajov o príjmoch a výdavkoch za eurozónu a Európsku úniu (EÚ) sa týkajú hlavne transakcií medzi členskými štátmi a rozpočtom EÚ.

(8)

Vybrané štatistiky štátneho dlhu a úpravy schodku-dlhu štátneho rozpočtu sú k dispozícii dvakrát ročne – pred 1. marcom a 1. septembrom – v súlade s nariadením Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva ( 3 ). Tabuľka 6 [„Finančné účty podľa sektorov (transakcie)“] a tabuľka 7 („Súvahy finančných aktív a pasív“) v programe prenosu v ESÚ 95, prílohe B, vrátane finančného účtu pre sektor a subsektory vlády všeobecne, sú k dispozícii jedenkrát ročne (deväť mesiacov po skončení predmetného roku). Tieto zdroje však neuspokojujú potreby ESCB, pokiaľ ide o rozsah a včasnosť.

(9)

V súvislosti so štatistikami štátneho dlhu a úpravy schodku-dlhu štátneho rozpočtu potrebuje ESCB aj údaje, ktoré nie sú obsiahnuté v opísaných štatistikách, konkrétne údaje o rozdelení dlhu podľa splatnosti na počiatočný a zostatkový, jeho denominácie a veriteľov, a ostatné toky súvisiace s transakciami pri trhovom oceňovaní v súlade s ESÚ 95 a zmeny nominálnej hodnoty štátneho dlhu v súlade s nariadením (ES) č. 3605/93. Preto je napriek uvedeným zdrojom nevyhnutný ďalší zber údajov príslušnými národnými orgánmi.

(10)

Vzhľadom na obmedzenia systému zberu údajov GFS a prostriedkov môžu byť poskytnuté výnimky z požiadaviek tohto usmernenia.

(11)

Prenos dôverných štatistických informácií z NCB do ECB sa uskutočňuje v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie úloh ESCB. Režim dôvernosti je upravený v článku 8 nariadenia (ES) č. 2533/98 a v usmernení Európskej centrálnej banky ECB/1998/NP28 z 22. decembra 1998 o spoločných pravidlách a minimálnych štandardoch na ochranu dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka s pomocou národných centrálnych bánk ( 4 ).

(12)

Je nevyhnutné ustanoviť efektívny postup na uskutočnenie technických zmien a doplnení príloh k tomuto usmerneniu za podmienky, že takéto zmeny nezmenia základný koncepčný rámec ani nebudú mať vplyv na záťaž spojenú s vykazovaním. Pri uplatňovaní tohto postupu sa budú brať do úvahy názory štatistického výboru ESCB. NCB môžu navrhovať takéto technické zmeny a doplnenia príloh prostredníctvom štatistického výboru.

(13)

V súlade s článkami 12.1 a 14.3 štatútu tvoria usmernenia ECB neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:Článok 1

Definície

Na účely tohto usmernenia:

1. „zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý prijal jednotnú menu v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva;

2. „eurozóna“ znamená hospodárske územie zúčastneného členského štátu a ECB;

3. „dlh, z toho s premenlivou úrokovou sadzbou“ znamená dlh pri tých finančných nástrojoch, ktorých kupónové platby nie sú stanoveným percentom z istiny, ale závisia od tretej úrokovej miery alebo miery zisku, alebo iného ukazovateľa;

4. „štatistika príjmov a výdavkov“ znamená štatistiku uvedenú v tabuľkách 1 A, 1 B a 1 C prílohy I;

5. „štatistika úpravy schodku-dlhu“ znamená štatistiku uvedenú v tabuľkách 2 A a 2 B prílohy I;

6. „štatistika dlhu“ znamená štatistiku uvedenú v tabuľkách 3 A a 3 B prílohy I;

7. „úplný súbor údajov“ znamená „štatistiku príjmov a výdavkov“, „štatistiku úpravy schodku-dlhu“ a „štatistiku dlhu“;

8. „hlavné kategórie“ a „vedľajšie kategórie“ znamenajú kategórie takto pomenované v prílohe I;

9. „čiastkový súbor údajov“ znamená všetky kategórie alebo hlavné kategórie patriace do „štatistiky príjmov a výdavkov“, „štatistiky úpravy schodku-dlhu“ alebo „štatistiky dlhu“.

Článok 2

Štatistické spravodajské povinnosti NCB

1.  NCB poskytujú ECB každoročne GFS, tak ako je to špecifikované v prílohe I. Údaje musia byť v súlade so zásadami a definíciami ESÚ 95 a nariadenia (ES) č. 3605/93, podrobnejšie rozpracovanými v prílohe II.

▼M2

2.  Údaje pokrývajú obdobie od roku 1995 do roku, ktorého sa prenos týka (rok t – 1).

▼B

3.  S údajmi o schodku/prebytku, dlhu, príjmoch, výdavkoch alebo nominálnom hrubom domácom produkte (HDP) sa uvádzajú dôvody revízie, ak zmena schodku/prebytku, spôsobená revíziou, predstavuje najmenej 0,3 % HDP, alebo zmena dlhu, príjmov, výdavkov alebo nominálneho HDP, spôsobená revíziou, predstavuje najmenej 0,5 % HDP.

Článok 3

Štatistické spravodajské povinnosti ECB

1.  Na základe údajov poskytnutých NCB vedie ECB „databázu GFS“, ktorá obsahuje agregáty za eurozónu a EÚ. ECB poskytuje NCB databázu GFS.

2.  NCB označujú svoje štatistické informácie tak, aby bolo zrejmé, komu môžu byť poskytnuté. Pri poskytovaní databázy GFS berie ECB toto označenie do úvahy.

Článok 4

Včasnosť

▼M1

1.  NCB vykazujú úplné súbory údajov dvakrát ročne, a to pred 15. aprílom a pred 15. októbrom.

▼B

2.  NCB vykazujú z vlastnej iniciatívy čiastkové súbory údajov medzi obdobiami uvedenými v odseku 1, ak sa vyskytnú nové informácie. Pri poskytovaní čiastkových súborov údajov pokrývajúcich len hlavné kategórie môžu NCB poskytnúť aj odhady týkajúce sa vedľajších kategórií.

3.  ECB poskytuje NCB databázu GFS najmenej raz mesačne, najneskôr nasledujúci pracovný deň ECB po dni, keď skompletizuje údaje na zverejnenie.

Článok 5

Spolupráca s príslušnými národnými orgánmi

1.  NCB sa snažia vytvoriť s príslušnými národnými orgánmi vhodný spôsob spolupráce, ak zdrojom niektorých alebo všetkých údajov a informácií uvedených v článku 2 nie sú NCB, ale príslušné národné orgány, s cieľom vytvoriť stálu štruktúru prenosu údajov potrebných na splnenie štandardov a požiadaviek ESCB, ak už nie je tento výsledok dosiahnutý prostredníctvom vnútroštátnej legislatívy.

2.  Ak nie je NCB pri takejto spolupráci schopná splniť požiadavky článkov 2 a 4 z dôvodu, že príslušný národný orgán neposkytol NCB nevyhnutné informácie, ECB a NCB prediskutujú s príslušným národným orgánom, ako dosiahnuť dostupnosť týchto informácií.

Článok 6

Štandardy prenosu a kódovania

NCB a ECB používajú na prenos a kódovanie údajov uvedených v článkoch 2 a 3 štandardy uvedené v prílohe III. Táto požiadavka nebráni tomu, aby sa použili iné spôsoby prenosu štatistických informácií do ECB ako dohodnuté núdzové riešenie.

Článok 7

Kvalita

1.  ECB a NCB monitorujú a presadzujú kvalitu údajov vykazovaných do ECB.

2.  Výkonná rada ECB každoročne oboznamuje Radu guvernérov ECB s kvalitou výročných GFS.

3.  Správa sa prinajmenšom zaoberá rozsahom údajov, tým, či sú v súlade s príslušnými definíciami, a množstvom revízií.

Článok 8

Výnimky

1.  Rada guvernérov ECB poskytuje výnimky tým NCB, ktoré nie sú schopné splniť požiadavky článku 2 a článku 4 ods. 1. Poskytnuté výnimky sú uvedené v prílohe IV.

2.  NCB, ktorej bola poskytnutá výnimka na stanovené obdobie, informuje ECB každoročne o krokoch, ktoré podnikla na účely úplného splnenia požiadaviek na vykazovanie.

3.  Rada guvernérov ECB každoročne preskúma výnimky.

Článok 9

Zjednodušený postup prijímania zmien a doplnení

Berúc do úvahy názory štatistického výboru, Výkonná rada ECB je oprávnená uskutočňovať technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny a doplnenia nezmenia základný koncepčný rámec ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním.

Článok 10

Účinnosť

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dva dni po jeho prijatí.

Článok 11

Adresáti

Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

▼M4
PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE ÚDAJOV

Úplný súbor údajov obsahuje štatistiku príjmov a výdavkov (tabuľky 1A, 1B a 1C), štatistiku úpravy schodku-dlhu (tabuľky 2A a 2B) a štatistiku dlhu (tabuľky 3A a 3B). Hlavné kategórie sú vyznačené tučným písmom, ostatné kategórie sú vedľajšími kategóriami. Čiastkové súbory údajov obsahujú prinajmenšom hlavné kategórie štatistiky príjmov a výdavkov, štatistiky úpravy schodku-dlhu a štatistiky dlhu. Kategórie sa vzťahujú na sektor verejnej správy, ak nie je uvedené inak.

ŠTATISTIKA PRÍJMOV A VÝDAVKOVTabuľka 1A

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Schodok (–) alebo prebytok (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Schodok (–) alebo prebytok (+) ústrednej štátnej správy

2

Schodok (–) alebo prebytok (+) regionálnej štátnej správy

3

Schodok (–) alebo prebytok (+) miestnej správy

4

Schodok (–) alebo prebytok (+) fondov sociálneho zabezpečenia

5

Primárny schodok (–) alebo prebytok (+)

6 = 1 + 26

Celkové príjmy

7 = 9 + 31

Celkové výdavky

8 = 21 + 33

Bežný príjem

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Priame dane

10

z toho splatné inštitúciami/spoločnosťami

11

z toho splatné domácnosťami

12

Nepriame dane

13

z toho DPH

14

Sociálne príspevky

15

z toho skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov

16

z toho sociálne príspevky zamestnancov

17

Ostatné bežné príjmy

18

z toho prijaté úroky

19

Tržby

20

Bežné výdavky

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Bežné transfery

22 = 23 + 24 + 25

Sociálne dávky

23

Splatné dotácie

24

Ostatné splatné bežné transfery

25

Splatné úroky

26

Kompenzácie zamestnancom

27

z toho mzdy a platy

28

Medzispotreba

29

Hrubé úspory

30 = 9 – 21

Kapitálové príjmy

31

z toho kapitálové dane

32

Kapitálové výdavky

33 = 34 + 35 + 36

Investície

34

Ostatné čisté nadobudnutie nefinančných aktív

35

Splatné kapitálové transfery

36

Doplňujúce položky

EDP schodok (–) alebo prebytok (+)

37

EDP splatné úroky

38

Výnosy z predaja UMTS licencií

39

Skutočné sociálne príspevky

40

Sociálne dávky iné ako sociálne naturálne transfery

41

Hrubý domáci produkt

42

Hrubý domáci produkt v stálych cenách

43

Vládne investície v stálych cenách

44Tabuľka 1B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Platby členského štátu do rozpočtu Európskej únie

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Nepriame dane prijaté do rozpočtu EÚ

2

z toho DPH prijatá do rozpočtu EÚ

3

Splatná bežná medzinárodná spolupráca vlády do rozpočtu EÚ

4

Splatné rôzne bežné transfery vlády do rozpočtu EÚ

5

z toho štvrtý vlastný zdroj EÚ

6

Splatné kapitálové transfery vlády do rozpočtu EÚ

7

Výdavky EÚ v členskom štáte

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Dotácie splatné z rozpočtu EÚ

9

Splatné bežné transfery z rozpočtu EÚ vláde

10

Splatné bežné transfery z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda

11

Splatné kapitálové transfery z rozpočtu EÚ vláde

12

Splatné kapitálové transfery z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda

13

Čistý príjem z rozpočtu EÚ (čistý príjemca +, čistý platiteľ –)

14 = 8 – 1

Doplňujúca položka

Náklady na získanie vlastných zdrojov

15Tabuľka 1C

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Výdavky na konečnú spotrebu

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Výdavky na individuálnu spotrebu

2

Výdavky na kolektívnu spotrebu

3

Kompenzácie zamestnancom

4 = [1A.27] (1)

Medzispotreba

5 = [1A.29]

Sociálne naturálne transfery poskytnuté trhovými výrobcami

6

Spotreba fixného kapitálu

7

Zaplatené výrobné dane mínus získané dotácie

8

Čistý prevádzkový prebytok

9

Tržby

10 = [1A.20]

Doplňujúca položka

Výdavky na konečnú spotrebu v stálych cenách

11

(1)   [x.y] odkazuje na číslo kategórie y tabuľky x.

ŠTATISTIKA ÚPRAVY SCHODKU-DLHUTabuľka 2A

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Schodok (–) alebo prebytok (+)

1 = [1A.1]

Úprava medzi finančnými a nefinančnými účtami

2 = 1 – 3

Čisté transakcie s finančnými aktívami a pasívami

3 = 4 – 15

Transakcie s finančnými aktívami (konsolidované)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Transakcie s obeživom a vkladmi

5

Transakcie s cennými papiermi okrem akcií – krátkodobé a dlhodobé cenné papiere

6

Transakcie s finančnými derivátmi

7

Transakcie s pôžičkami

8

Transakcie s akciami a ostatným vlastným imaním

9

Privatizácie

10

Investície do majetku

11

Ostatné

12

Transakcie s inými finančnými aktívami

13

z toho časovo rozlíšené dane mínus výnosy daní v hotovosti

14

Transakcie s pasívami (konsolidované)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Transakcie s obeživom a vkladmi

16

Transakcie s cennými papiermi okrem akcií – krátkodobé cenné papiere

17

Transakcie s cennými papiermi okrem akcií – dlhodobé cenné papiere

18

Transakcie s finančnými derivátmi

19

Transakcie s pôžičkami

20

z toho pôžičky z centrálnej banky

21

Transakcie s inými pasívami

22

Transakcie s dlhovými nástrojmi (konsolidované)

= požiadavky verejnej správy na pôžičky (GGBR)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Transakcie s dlhodobými dlhovými nástrojmi

24

Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v národnej mene

25

Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v cudzej mene zúčastneného členského štátu (1)

26

Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v cudzej mene nezúčastneného členského štátu

27

Ostatné toky

28 = 29 + 32

Účinky oceňovania na dlh

29 = 30 + 31

Zisky a straty z držby cudzej meny

30

Ostatné účinky oceňovania – nominálna hodnota

31

Ostatné zmeny vo výške dlhu

32

Zmena v dlhu

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   Vykazuje sa za roky predtým, ako sa členský štát stal zúčastneným členským štátom.Tabuľka 2B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Transakcie s dlhovými nástrojmi – nekonsolidované

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Transakcie s obeživom a vkladmi (pasíva) – nekonsolidované

2

Transakcie s krátkodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidované

3

Transakcie s dlhodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidované

4

Transakcie s pôžičkami z centrálnej banky

5

Transakcie s inými pôžičkami (pasíva) – nekonsolidované

6

Konsolidačné transakcie

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Konsolidačné transakcie – obeživo a vklady

8 = 2 – [2A.16]

Konsolidačné transakcie – krátkodobé cenné papiere

9 = 3 – [2A.17]

Konsolidačné transakcie – dlhodobé cenné papiere

10 = 4 – [2A.18]

Konsolidačné transakcie – pôžičky

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

ŠTATISTIKA DLHUTabuľka 3A

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Dlh

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Dlh – obeživo a vklady (pasíva)

2

Dlh – krátkodobé cenné papiere (pasíva)

3

Dlh – dlhodobé cenné papiere (pasíva)

4

Dlh – pôžičky z centrálnej banky (pasíva)

5

Dlh – ostatné pôžičky (pasíva)

6

Dlh voči rezidentom členského štátu

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Dlh voči centrálnej banke

8

Dlh voči ostatným peňažným finančným inštitúciám

9

Dlh voči iným finančným inštitúciám

10

Dlh voči iným rezidentom členského štátu

11

Dlh voči nerezidentom členského štátu

12

Dlh denominovaný v národnej mene

13

Dlh denominovaný v cudzej mene zúčastneného členského štátu

14

Dlh denominovaný v cudzej mene nezúčastneného členského štátu

15

Krátkodobý dlh

16

Dlhodobý dlh

17

z toho s premenlivou úrokovou sadzbou

18

Dlh so zostatkovou splatnosťou do jedného roku

19

Dlh so zostatkovou splatnosťou od jedného do piatich rokov

20

z toho s premenlivou úrokovou sadzbou

21

Dlh so zostatkovou splatnosťou nad päť rokov

22

z toho s premenlivou úrokovou sadzbou

23

Dlh pripadajúci na ústrednú štátnu správu

24 = [3B.7] – [3B.15]

Dlh pripadajúci na regionálnu štátnu správu

25 = [3B.9] – [3B.16]

Dlh pripadajúci na miestnu správu

26 = [3B.11] – [3B.17]

Dlh pripadajúci na fondy sociálneho zabezpečenia

27 = [3B.13] – [3B.18]

Doplňujúce položky

Priemerná zostatková splatnosť dlhu

28

Dlh – dlhopisy s nulovým kupónom

29Tabuľka 3B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Dlh (nekonsolidovaný)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsolidačné prvky

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Konsolidačné prvky – obeživo a vklady

3

Konsolidačné prvky – krátkodobé cenné papiere

4

Konsolidačné prvky – dlhodobé cenné papiere

5

Konsolidačné prvky – pôžičky

6

Dlh pochádzajúci od ústrednej štátnej správy

7

z toho voči iným vládnym podsektorom

8

Dlh pochádzajúci od regionálnej štátnej správy

9

z toho voči iným vládnym podsektorom

10

Dlh pochádzajúci od miestnej správy

11

z toho voči iným vládnym podsektorom

12

Dlh pochádzajúci z fondov sociálneho zabezpečenia

13

z toho voči iným vládnym podsektorom

14

Doplňujúce položky

Pohľadávky ústrednej štátnej správy voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch

15

Pohľadávky regionálnej štátnej správy voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch

16

Pohľadávky miestnej správy voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch

17

Pohľadávky fondov sociálneho zabezpečenia voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch

18
PRÍLOHA II

METODOLOGICKÉ DEFINÍCIE

1.   Metodologické odkazy

Kategórie uvedené v prílohe I sú vo všeobecnosti vymedzené odkazom na prílohu A k ESA 95 a/alebo na nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva ( 5 ). Doplňujúce metodologické definície sú ustanovené v článku 1 tohto usmernenia. Konkrétne kódy odkazujúce na sektory a podsektory sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.Sektory a podsektory ESA 95

 
 

Verejné

Národné súkromné

Pod zahraničnou kontrolou

Národné hospodárstvo

S.1

 
 
 

Nefinančné spoločnosti

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Finančné inštitúcie

S.12

 
 
 

Centrálna banka

S.121

 
 
 

Ostatné peňažné finančné inštitúcie

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Ostatní finanční sprostredkovatelia s výnimkou poisťovní a penzijných fondov

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Finančné pomocné inštitúcie

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Poisťovne a penzijné fondy

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Verejná správa

S.13

 
 
 

Ústredná štátna správa

S.1311

 
 
 

Regionálna štátna správa

S.1312

 
 
 

Miestna správa

S.1313

 
 
 

Fondy sociálneho zabezpečenia

S.1314

 
 
 

Domácnosti

S.14

 
 
 

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

S.15

 
 
 

Zvyšok sveta

S.2

 
 
 

S.21

 
 
 

Členské štáty EÚ

S.211

 
 
 

Inštitúcie EÚ

S.212

 
 
 

Tretie krajiny a medzinárodné organizácie

S.22

 
 
 

2.   Definície kategórií ( 6 )

Tabuľka 1A

1. Schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.1] sa rovná čistému požičiavaniu (+)/čistému vypožičiavaniu (–) (B.9) sektora S.13.

2. Schodok (–) alebo prebytok (+) ústrednej štátnej správy [1A.2] sa rovná čistému požičiavaniu (+)/čistému vypožičiavaniu (–) (B.9) podsektora S.1311.

3. Schodok (–) alebo prebytok (+) regionálnej štátnej správy [1A.3] sa rovná čistému požičiavaniu (+)/čistému vypožičiavaniu (–) (B.9) podsektora S.1312.

4. Schodok (–) alebo prebytok (+) miestnej správy [1A.4] sa rovná čistému požičiavaniu (+)/čistému vypožičiavaniu (–) (B.9) podsektora S.1313.

5. Schodok (–) alebo prebytok (+) fondov sociálneho zabezpečenia [1A.5] sa rovná čistému požičiavaniu (+)/čistému vypožičiavaniu (–) (B.9) podsektora S.1314.

6. Primárny schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.6] sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [1A.1] + splatné úroky.

7. Celkové príjmy [1A.7] sa rovnajú bežným príjmom [1A.9] plus kapitálové príjmy [1A.31].

8. Celkové výdavky [1A.8] sa rovnajú bežným výdavkom [1A.21] plus kapitálové výdavky [1A.33].

9. Bežné príjmy [1A.9] sa rovnajú priamym daniam [1A.10] plus nepriame dane [1A.13] plus sociálne príspevky [1A.15] plus ostatné bežné príjmy [1A.18] plus tržby [1A.20].

10. Priame dane [1A.10] sa rovnajú bežným daniam z príjmu, z bohatstva atď. (D.5), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13.

11. Priame dane, z toho splatné inštitúciami/spoločnosťami [1A.11], sa rovnajú bežným daniam z príjmu, z bohatstva atď. (D.5), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami sektorov S.11 a S.12.

12. Priame dane, z toho splatné domácnosťami [1A.12], sa rovnajú bežným daniam z príjmu, z bohatstva atď. (D.5), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 a použitím sektora S.14.

13. Nepriame dane [1A.13] sa rovnajú daniam z výroby a z dovozov (D.2), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 plus nepriame dane prijaté do rozpočtu EÚ [1B.2].

14. Nepriame dane, z toho DPH [1A.14], sa rovnajú daniam typu DPH (D.211), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 a podsektora S.212.

15. Sociálne príspevky [1A.15] sa rovnajú sociálnym príspevkom (D.61), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13.

16. Sociálne príspevky, z toho skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov [1A.16], sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom zamestnávateľov (D.6111), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13.

17. Sociálne príspevky, z toho skutočné sociálne príspevky zamestnancov [1A.17], sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom zamestnancov (D.6112), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13.

18. Ostatné bežné príjmy [1A.18] sa rovnajú príjmom z majetku (D.4), pohľadávkam neživotného poistenia (D.72), bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74) a rôznym bežným transferom (D.75), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 okrem úrokov (D.41), ktoré sú tiež použitiami sektora S.13, plus príjmy z ostatných dotácií do výroby (D.39), ktoré sú použitiami sektora S.13, mínus splatné bežné transfery z rozpočtu EÚ vláde [1B.10], plus čisté príjmy z rozpočtu EÚ [1B.14], ak sú kladné.

19. Ostatné bežné príjmy, z toho prijaté úroky [1A.19], sa rovnajú úrokom (D.41), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami všetkých sektorov okrem sektora S.13.

20. Tržby [1A.20] sa rovnajú trhovému výstupu (P.11) plus výstup na vlastné konečné použitie (P.12) plus platby za iný netrhový výstup (P.131), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13.

21. Bežné výdavky [1A.21] sa rovnajú bežným transferom [1A.22] plus splatné úroky [1A.26] plus kompenzácie zamestnancom [1A.27] plus medzispotreba [1A.29].

22. Bežné transfery [1A.22] sa rovnajú sociálnym dávkam [1A.23] plus dotácie [1A.24] plus ostatné splatné bežné transfery [1A.25].

23. Sociálne dávky [1A.23] sa rovnajú iným sociálnym dávkam ako sociálne naturálne transfery (D.62) plus sociálne naturálne transfery, ktoré sa týkajú výdavkov na tovary dodané domácnostiam cez trhových výrobcov (D.6311 + D.63121 + D.63131), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13 plus rôzne bežné transfery (D.75), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13 a zdrojmi sektora S.15.

24. Splatné dotácie [1A.24] sa rovnajú dotáciám (D.3), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 plus dotácie splatné z rozpočtu EÚ [1B.9] rezidentom štátu.

25. Ostatné splatné bežné transfery [1A.25] sa rovnajú bežným daniam z príjmu, z bohatstva atď. (D.5), ostatným daniam z výroby (D.29), príjmom z majetku (D.4) okrem úrokov (D.41), čistým platbám neživotného poistenia (D.71), bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74), evidovaným medzi použitiami sektora S.13 a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.15, mínus bežné transfery (D.74 a D.75) splatné vládou do rozpočtu EÚ [1B.4 a 1B.5] mínus čistý príjem z rozpočtu EÚ [1B.14], ak je záporný.

26. Splatné úroky [1A.26] sa rovnajú úrokom (D.41), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13 a medzi zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

27. Kompenzácie zamestnancom [1A.27] sa rovnajú kompenzáciám zamestnancom (D.1), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13.

28. Kompenzácie zamestnancom, z toho mzdy a platy [1A.28], sa rovnajú mzdám a platom (D.11), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13.

29. Medzispotreba [1A.29] sa rovná medzispotrebe (P.2) evidovanej medzi použitiami sektora S.13.

30. Hrubé úspory [1A.30] sa rovnajú bežným príjmom [1A.9] mínus bežné výdavky [1A.21].

31. Kapitálové príjmy [1A.31] sa rovnajú prijatým kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú evidované ako splatné kapitálové transfery vo všetkých sektoroch okrem sektora S.13, mínus kapitálové transfery splatné z rozpočtu EÚ vláde [1B.12].

32. Kapitálové príjmy, z toho kapitálové dane [1A.32], sa rovnajú kapitálovým daniam (D.91), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

33. Kapitálové výdavky [1A.33] sa rovnajú investíciám [1A.34] plus ostatné čisté nadobudnutie nefinančných aktív [1A.35] plus splatné kapitálové transfery [1A.36].

34. Investície [1A.34] sa rovnajú tvorbe hrubého fixného kapitálu (P.51), ktorý je evidovaný medzi zmenami v aktívach sektora S.13.

35. Ostatné čisté nadobudnutie nefinančných aktív [1A.35] sa rovná rastu zásob (P.52), čistému nadobudnutiu cenností (P.53) a čistému nadobudnutiu nefinančných nevýrobných aktív (K.2), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13.

36. Splatné kapitálové transfery [1A.36] sa rovnajú splatným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú evidované ako prijaté kapitálové transfery vo všetkých sektoroch okrem sektora S.13, plus kapitálové transfery splatné z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda [1B.13] mínus splatné kapitálové transfery vlády do rozpočtu EÚ [1B.7].

37. Pri nadmernom schodku (ďalej len „EDP“) schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.37] sa rovná čistému požičiavaniu (+)/čistému vypožičiavaniu (–) pri EDP (EDP B.9) sektora S.13.

38. EDP splatné úroky [1A.38] sa rovnajú EDP úrokom (EDP D.41), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13 a medzi zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

39. Výnosy z predaja licencií na univerzálne mobilné telekomunikačné systémy (ďalej len „UMTS“) [1A.39] sa rovnajú výnosom pochádzajúcim z predaja licencií na tretiu generáciu mobilných telefónov, ktoré sú evidované ako disponovanie s nefinančnými aktívami podľa rozhodnutia Eurostatu o prideľovaní licencií na mobilné telefóny.

40. Skutočné sociálne príspevky [1A.40] sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom (D.611), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13.

41. Iné sociálne dávky ako sociálne naturálne transfery [1A.41] sa rovnajú iným sociálnym dávkam ako sociálnym naturálnym transferom (D.62), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13.

42. Hrubý domáci produkt [1A.42] sa rovná hrubému domácemu produktu (B.1*g) v trhových cenách.

43. Hrubý domáci produkt v stálych cenách [1A.43] sa rovná hrubému domácemu produktu (B.1*g) v stálych cenách.

44. Vládne investície v stálych cenách [1A.44] sa rovnajú tvorbe hrubého fixného kapitálu (P.51), ktorý je evidovaný medzi zmenami v aktívach sektora S.13 v stálych cenách.

Tabuľka 1B

1. Platby členského štátu do rozpočtu EÚ [1B.1] sa rovnajú nepriamym daniam prijatým do rozpočtu EÚ plus bežná medzinárodná spolupráca (D.74) splatná vládou do rozpočtu EÚ [1B.4] plus rôzne bežné transfery (D.75) splatné vládou do rozpočtu EÚ [1B.5] plus kapitálové transfery (D.9) splatné vládou do rozpočtu EÚ [1B.7].

2. Nepriame dane prijaté do rozpočtu EÚ [1B.2] sa rovnajú daniam z výroby a z dovozov (D.2), ktoré sú evidované medzi zdrojmi podsektora S.212.

3. Nepriame dane, z toho DPH prijatá do rozpočtu EÚ [1B.3], sa rovnajú daniam typu DPH (D.211), ktoré sú evidované medzi zdrojmi podsektora S.212.

4. Splatná bežná medzinárodná spolupráca vlády do rozpočtu EÚ [1B.4] sa rovná bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74), ktorá je evidovaná medzi zdrojmi podsektora S.212 a použitiami sektora S.13.

5. Splatné rôzne bežné transfery vlády do rozpočtu EÚ [1B.5] sa rovnajú rôznym bežným transferom (D.75), ktorá sú evidované medzi zdrojmi podsektora S.212 a použitiami sektora S.13.

6. Splatné rôzne bežné transfery vlády do rozpočtu EÚ, z toho štvrtý vlastný zdroj [1B.6], sa rovnajú štvrtému vlastnému zdroju založenému na hrubom národnom produkte (ďalej len „HNP“) (ESA 95 odsek 4.138), ktoré sú evidované ako rôzne bežné transfery (D.75) medzi zdrojmi podsektora S.212 a použitiami sektora S.13.

7. Splatné kapitálové transfery vlády do rozpočtu EÚ [1B.7] sa rovnajú splatným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú evidované ako prijaté kapitálové transfery v podsektore S.212.

8. Výdavky EÚ v členskom štáte [1B.8] sa rovnajú dotáciám (D.3) splatným z rozpočtu EÚ [1B.9] plus bežné transfery (D.7) splatné z rozpočtu EÚ vláde [1B.10] plus bežné transfery (D.7) splatné z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda [1B.11] plus kapitálové transfery (D.9) splatné z rozpočtu EÚ vláde [1B.12] plus kapitálové transfery (D.9) splatné z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda [1B.13].

9. Dotácie splatné z rozpočtu EÚ [1B.9] sa rovnajú dotáciám (D.3), ktoré sú evidované medzi zdrojmi podsektora S.212.

10. Splatné bežné transfery z rozpočtu EÚ vláde [1B.10] sa rovnajú bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74) a rôznym bežným transferom (D.75), ktoré sú evidované medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami podsektora S.212.

11. Splatné bežné transfery z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda [1B.11] sa rovnajú rôznym bežným transferom (D.75), ktoré sú evidované medzi použitiami podsektora S.212 a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

12. Splatné kapitálové transfery z rozpočtu EÚ vláde [1B.12] sa rovnajú prijatým kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a medzi zmenami v aktívach v podsektore S.212.

13. Splatné kapitálové transfery z rozpočtu EÚ iným inštitucionálnym jednotkám ako vláda [1B.13] sa rovnajú splatným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach podsektora S.212 a medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

14. Čistý príjem z rozpočtu EÚ [1B.14] sa rovná čistému príjmu vlády z rozpočtu EÚ plus čistý príjem iných inštitucionálnych jednotiek ako vláda z rozpočtu EÚ.

15. Náklady na získanie vlastných zdrojov [1B.15] sú tou časťou trhového výstupu (P.11) evidovaného medzi zdrojmi sektora S.13, ktoré sú nákladmi na získanie vlastných zdrojov platenými rozpočtom EÚ.

Tabuľka 1C

1. Výdavky na konečnú spotrebu [1C.1] sa rovnajú výdavkom na konečnú spotrebu (P.3) evidovaným medzi použitiami sektora S.13.

2. Výdavky na individuálnu spotrebu [1C.2] sa rovnajú výdavkom na individuálnu spotrebu (P.31) evidovaným medzi použitiami sektora S.13.

3. Výdavky na kolektívnu spotrebu [1C.3] sa rovnajú výdavkom na kolektívnu spotrebu (P.32) evidovaným medzi použitiami sektora S.13.

4. Kompenzácie zamestnancom [1C.4] sa rovnajú [1A.27].

5. Medzispotreba [1C.5] sa rovná [1A.29].

6. Sociálne naturálne transfery dodávané trhovými výrobcami [1C.6] sa rovnajú sociálnym naturálnym transferom, ktoré sa týkajú výdavkov na tovary dodané domácnostiam cez trhových výrobcov (D.6311 + D.63121 + D.63131), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13.

7. Spotreba fixného kapitálu [1C.7] sa rovná spotrebe fixného kapitálu (K.1), ktorá je evidovaná medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

8. Zaplatené výrobné dane mínus získané dotácie [1C.8] sa rovnajú platbám ostatných daní z výroby (D.29), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13 mínus príjmy z ostatných dotácií do výroby (D.39), ktoré sú evidované medzi použitiami sektora S.13.

9. Čistý prevádzkový prebytok [1C.9] sa rovná prevádzkovému prebytku očistenému (B.2n) od sektora S.13.

10. Tržby [1C.10] sa rovnajú [1A.20].

11. Výdavky na konečnú spotrebu v stálych cenách [1C.11] sa rovnajú výdavkom na konečnú spotrebu (P.3) evidovaným medzi použitiami sektora S.13 v stálych cenách.

Tabuľka 2A

1. Schodok (–) alebo prebytok (+) [2A.1] sa rovná [1A.1].

2. Úprava medzi finančnými a nefinančnými účtami [2A.2] sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [2A.1] mínus čisté transakcie s finančnými aktívami a pasívami [2A.3].

3. Čisté transakcie s finančnými aktívami a pasívami [2A.3] sa rovnajú transakciám s čistým nadobudnutím finančných aktív [2A.4] mínus čistý vznik transakcií s pasívami [2A.15].

4. Transakcie s finančnými aktívami [2A.4] sa rovnajú transakciám s obeživom a vkladmi (F.2) [2A.5], transakciám s cennými papiermi okrem akcií (F.33) [2A.6], transakciám s finančnými derivátmi (F.34) [2A.7], transakciám s pôžičkami (F.4) [2A.8], transakciám s akciami a ostatným vlastným imaním (F.5) [2A.9] a transakciám s inými finančnými aktívami [2A.13], ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

5. Transakcie s obeživom a vkladmi (aktíva) [2A.5] sa rovnajú čistému nadobudnutiu hotovosti a vkladov (F.2), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

6. Transakcie s cennými papiermi okrem akcií – krátkodobé a dlhodobé cenné papiere (aktíva) [2A.6] sa rovnajú čistému nadobudnutiu cenných papierov okrem akcií s výnimkou finančných derivátov (F 33), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

7. Transakcie s finančnými derivátmi (aktíva) [2A.7] sa rovnajú čistým platbám týkajúcim sa finančných derivátov (F.34), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

8. Transakcie s pôžičkami (aktíva) [2A.8] sa rovnajú novým pôžičkám (F.4) poskytnutým vládou, bez splátok zaplatených vláde, ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

9. Transakcie s akciami a ostatným vlastným imaním (aktíva) [2A.9] sa rovnajú čistému nadobudnutiu akcií a ostatného vlastného imania (F.5), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13.

10. Privatizácia (čistá) [2A.10] sa rovná transakciám s aktívami a ostatným vlastným imaním (F.5), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote sektorov S.11 alebo S.12, ktoré sa uskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly (ESA 95 odsek 2.26) ( 7 ) dlžníka sektorom S.13. Takéto transakcie môže uskutočniť sektor S.13 priamo s dlžníkom alebo s iným veriteľom.

11. Investície do majetku (čisté) [2A.11] sa rovnajú transakciám s akciami a ostatným vlastným imaním (F.5), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote sektorov S.11 alebo S.12, ktoré sa neuskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly dlžníka sektorom S.13 a uskutočňuje ich sektor S.13 priamo s dlžníkom.

12. Ostatné [2A.12] sa rovnajú transakciám s akciami a ostatným vlastným imaním (F.5), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote sektorov S.11, S.12 alebo S.14, ktoré sa neuskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly dlžníka sektorom S.13 a neuskutočňuje ich sektor S.13 priamo s dlžníkom, ale s iným veriteľom.

13. Transakcie s inými finančnými aktívami [2A.13] sa rovnajú čistému nadobudnutiu menového zlata a zvláštnych práv čerpania (F.1), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13, čistému nadobudnutiu technických rezerv poistenia (F.6) a ostatným pohľadávkam (F.7), ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

14. Transakcie s inými finančnými aktívami, z toho časovo rozlíšené dane mínus výnosy daní v hotovosti [2A.14], sa rovnajú tej časti ostatných pohľadávok/záväzkov (F.7 aktíva), ktorá sa týka daní a sociálnych príspevkov, ktoré sú evidované v D2, D5, D6 a D91 bez skutočne vybratých daní, ktoré sú evidované medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

15. Transakcie s pasívami (konsolidované) [2A.15] sa rovnajú transakciám s obeživom a vkladmi (F.2) [2A.16], transakciám s krátkodobými cennými papiermi (F.331) [2A.17], transakciám s dlhodobými cennými papiermi (F.332) [2A.18], transakciám s finančnými derivátmi (F.34) [2A.19], transakciám s pôžičkami (F.4) [2A.20] a transakciám s inými pasívami [2A.22], ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

16. Transakcie s obeživom a vkladmi (pasíva) [2A.16] sa rovnajú čistému nadobudnutiu hotovosti a vkladov (F.2), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

17. Transakcie s cennými papiermi okrem akcií – krátkodobé cenné papiere (pasíva) [2A.17] sa rovnajú čistému nadobudnutiu cenných papierov okrem akcií s výnimkou finančných derivátov, ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej (F.331) a ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

18. Transakcie s cennými papiermi okrem akcií – dlhodobé cenné papiere (pasíva) [2A.18] sa rovnajú čistému nadobudnutiu cenných papierov okrem akcií s výnimkou finančných derivátov, ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (F.332) a ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

19. Transakcie s finančnými derivátmi (pasíva) [2A.19] sa rovnajú čistým príjmom vo vzťahu k finančným derivátom (F.34), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

20. Transakcie s pôžičkami (pasíva) [2A.20] sa rovnajú novým prijatým pôžičkám (F.4), bez zaplatených splátok z existujúcich pôžičiek, ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

21. Transakcie s pôžičkami, z toho pôžičky z centrálnej banky [2A.21], sa rovnajú transakciám s pôžičkami (F.4), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach podsektora S.121.

22. Transakcie s ostatnými pasívami [2A.22] sa rovnajú čistému vzniku pasív v technických rezervách poistenia (F.6) a záväzkov (F.7), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

23. Transakcie s dlhovými nástrojmi (konsolidované) [2A.23] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri obežive a vkladoch (F.2) [2A.16], cenným papierom okrem akcií s výnimkou derivátov [2A.17 a 2A.18] (F.33) a pôžičkám (F.4) [2A.20]. Tiež sú denominované požiadavky verejnej správy na pôžičky (GGBR).

24. Transakcie s dlhodobými dlhovými nástrojmi [2A.24] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.23], ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

25. Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v národnej mene [2A.25] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.23] denominovaných v zákonnom platidle členského štátu.

26. Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v cudzej mene zúčastneného členského štátu [2A.26] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.23] denominovaných v ECU plus dlhové nástroje denominované v eurách pred tým, ako sa členský štát stal zúčastneným členským štátom, plus dlhové nástroje denominované v zákonnom platidle zúčastneného členského štátu pred tým, ako sa stal zúčastneným členským štátom. Vylúčená je národná mena [2A.25].

27. Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v cudzej mene nezúčastneného členského štátu [2A.27] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.23], ktoré nie sú zahrnuté v [2A.25] alebo v [2A.26].

28. Ostatné toky [2A.28] sa rovnajú účinkom oceňovania na dlh [2A.29] plus ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.32].

29. Účinky oceňovania na dlh [2A.29] sa rovnajú ziskom a stratám z držby cudzej meny [2A.30] plus ostatné účinky oceňovania – nominálna hodnota [2A.31].

30. Zisky a straty z držby cudzej meny [2A.30] sa rovnajú nominálnym ziskom/stratám z držby (K.11) dlhu [3A.1], ktorý mení hodnotu pri prevedení na národnú menu vzhľadom na zmeny vo výmenných kurzoch.

31. Ostatné účinky oceňovania – nominálna hodnota [2A.31] sa rovnajú zmene v dlhu [2A.33] mínus transakcie s dlhovými nástrojmi [2A.23] mínus zisky a straty z držby cudzej meny [2A.30] mínus ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.32].

32. Ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.32] sa rovnajú iným zmenám vo výške (K.7, K.8, K.10 a K.12) pasív klasifikovaných ako obeživo a vklady (AF.2), cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov (AF.33) alebo pôžičky (AF.4), ktoré nie sú aktívami sektora S.13.

33. Zmena v dlhu [2A.33] sa rovná dlhu [3A.1] v roku t mínus dlh [3A.1] v roku t – 1.

Tabuľka 2B

1. Transakcie s dlhovými nástrojmi – nekonsolidované [2B.1] sa rovnajú transakciám s obeživom a vkladmi (pasíva) = nekonsolidované [2B.2] plus transakcie s krátkodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidované [2B.3], transakcie s dlhodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidované [2B.4] plus transakcie s pôžičkami z centrálnej banky [2B.5] plus iné transakcie s inými pôžičkami (pasíva) – nekonsolidované [2B.6].

2. Transakcie s obeživom a vkladmi (pasíva) – nekonsolidované [2B.2] sa rovnajú transakciám s obeživom a vkladmi (F.2), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

3. Transakcie s krátkodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidované [2B.3] sa rovnajú transakciám s cennými papiermi okrem akcií s výnimkou finančných derivátov (F.33), ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok a menej a ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

4. Transakcie s dlhodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidované [2B.4] sa rovnajú transakciám s cennými papiermi okrem akcií s výnimkou finančných derivátov (F.33), ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok a ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

5. Transakcie s pôžičkami z centrálnej banky [2B.5] sa rovnajú transakciám s pôžičkami (F.4), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach podsektora S.121.

6. Transakcie s inými pôžičkami (pasíva) – nekonsolidované [2B.6] sa rovnajú transakciám s pôžičkami (F.4), ktoré sú evidované medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach vo všetkých sektoroch okrem podsektora S.121.

7. Konsolidačné transakcie [2B.7] sa rovnajú transakciám s dlhovými nástrojmi – nekonsolidovaným [2B.1] mínus konsolidované transakcie s dlhovými nástrojmi [2A.23].

8. Konsolidačné transakcie – obeživo a vklady [2B.8] sa rovnajú transakciám s obeživom a vkladmi (pasíva) – nekonsolidovaným [2B.2] mínus konsolidované transakcie s obeživom a vkladmi (pasíva) [2A.16].

9. Konsolidačné transakcie – krátkodobé cenné papiere [2B.9] sa rovnajú transakciám s krátkodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidovaným [2B.3] mínus konsolidované transakcie s krátkodobými cennými papiermi (pasíva) [2A.17].

10. Konsolidačné transakcie – dlhodobé cenné papiere [2B.10] sa rovnajú transakciám s dlhodobými cennými papiermi (pasíva) – nekonsolidovaným [2B.4] mínus konsolidované transakcie s dlhodobými cennými papiermi (pasíva) [2A.18].

11. Konsolidačné transakcie – pôžičky [2B.11] sa rovnajú transakciám s inými pôžičkami (pasíva) – nekonsolidovaným [2B.6] mínus konsolidované transakcie s pôžičkami (pasíva) [2A.20] mínus transakcie s pôžičkami z centrálnej banky [2A.21].

Tabuľka 3A

1. Dlh [3A.1] sa rovná dlhu vymedzenému v nariadení (ES) č. 3605/93.

2. Dlh – obeživo a vklady (pasíva) [3A.2] sa rovná časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji obeživo a vklady (AF.2).

3. Dlh – krátkodobé cenné papiere (pasíva) [3A.3] sa rovná časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji cenné papiere okrem akcií, s výnimkou finančných derivátov (AF.33), ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej.

4. Dlh – dlhodobé cenné papiere (pasíva) [3A.4] sa rovná časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji cenné papiere okrem akcií, s výnimkou finančných derivátov (AF.33), ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

5. Dlh – pôžičky z centrálnej banky (pasíva) [3A.5] sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji pôžičky (AF.4), ktorá je aktívom podsektora S.121.

6. Dlh – ostatné pôžičky (pasíva) [3A.6] sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji pôžičky (AF.4), ktorá nie je aktívom podsektora S.121.

7. Dlh voči rezidentom členského štátu [3A.7] sa rovná dlhu voči centrálnej banke [3A.8], dlhu voči ostatným peňažným finančným inštitúciám [3A.9], dlhu voči iným finančným inštitúciám [3A.10] a dlhu voči iným rezidentom členského štátu [3A.11].

8. Dlh voči centrálnej banke [3A.8] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektora S.121.

9. Dlh voči ostatným peňažným finančným inštitúciám [3A.9] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektora S.122.

10. Dlh voči iným finančným inštitúciám [3A.10] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektorov S.123, S.124 alebo S.125.

11. Dlh voči iným rezidentom členského štátu [3A.11] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom sektorov S.11, S.14 alebo S.15.

12. Dlh voči nerezidentom členského štátu [3A.12] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom sektora S.2.

13. Dlh denominovaný v národnej mene [3A.13] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je denominovaná v zákonnom platidle členského štátu.

14. Dlh denominovaný v cudzej mene zúčastneného členského štátu [3A.14] sa rovná – pred tým, ako sa členský štát stal zúčastneným členským štátom – tej časti dlhu [3A.1], ktorá je denominovaná v zákonnom platidle jedného zo zúčastnených členských štátov (okrem národnej meny [3A.13]) plus dlh denominovaný v ECU alebo eurách.

15. Dlh denominovaný v cudzej mene nezúčastneného členského štátu [3A.15] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá nie je zahrnutá v [3A.13] alebo [3A.14].

16. Krátkodobý dlh [3A.16] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej.

17. Dlhodobý dlh [3A.17] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

18. Dlhodobý dlh, z toho s premenlivou úrokovou sadzbou [3A.18], sa rovná tej časti dlhodobého dlhu [3A.17], ktorej úroková sadzba je premenlivá.

19. Dlh so zostatkovou splatnosťou do jedného roka [3A.19] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je jeden rok alebo menej.

20. Dlh so zostatkovou splatnosťou od jedného do piatich rokov [3A.20] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je jeden až päť rokov.

21. Dlh so zostatkovou splatnosťou od jedného do piatich rokov, ktorého premenlivá úroková sadzba [3A.21] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je jeden až päť rokov [3A.20] a úroková sadzba je premenlivá.

22. Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako päť rokov [3A.22] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je viac ako päť rokov.

23. Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako päť rokov, z toho s premenlivou úrokovou sadzbou [3A.23], sa rovná tej časti dlhu, ktorej zostatková splatnosť je viac ako päť rokov [3A.22] a ktorej úroková sadzba je premenlivá.

24. Dlh pripadajúci na ústrednú štátnu správu [3A.24] sa rovná pasívam podsektora S.1311, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1311, mínus aktíva podsektora S.1311, ktoré sú pasívami sektora S.13 okrem podsektora S.1311 [3B.15].

25. Dlh pripadajúci na regionálnu štátnu správu [3A.25] sa rovná pasívam podsektora S.1312, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1312, mínus aktíva podsektora S.1312, ktoré sú pasívami sektora S.13 okrem podsektora S.1312 [3B.16].

26. Dlh pripadajúci na miestnu správu [3A.26] sa rovná pasívam podsektora S.1313, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1313, mínus aktíva podsektora S.1313, ktoré sú pasívami sektora S.13 okrem podsektora S.1313 [3B.17].

27. Dlh pripadajúci na fondy sociálneho zabezpečenia [3A.27] sa rovná pasívam podsektora S.1314, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1314, mínus aktíva podsektora S.1314, ktoré sú pasívami sektora S.13 okrem podsektora S.1314 [3B.18].

28. Priemerná zostatková splatnosť dlhu [3A.28] sa rovná priemernej zostatkovej splatnosti váženej podľa nezaplatených súm a je vyjadrená v rokoch.

29. Dlh – dlhopisy s nulovým kupónom [3A.29] sa rovnajú tej časti dlhu [3A.1] vo forme dlhopisov s nulovým kupónom, t. j. dlhopisov bez kupónových platieb, ktorých výnos je založený na rozdiele medzi splatnou cenou a emisnou cenou.

Tabuľka 3B

1. Dlh – nekonsolidovaný [3B.1] sa rovná pasívam sektora S.13 vrátane tých, ktoré sú aktívami sektora S.13, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

2. Konsolidačné prvky [3B.2] sa rovnajú pasívam sektora S.13, ktoré sú zároveň aktívami sektora S.13, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

3. Konsolidačné prvky – obeživo a vklady [3B.3] sa rovnajú časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji obeživo a vklady (F.2).

4. Konsolidačné prvky – krátkodobé cenné papiere [3B.4] sa rovnajú tej časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji cenné papiere okrem akcií, s výnimkou finančných derivátov (F.33), ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej.

5. Konsolidačné prvky – dlhodobé cenné papiere [3B.5] sa rovnajú tej časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji cenné papiere okrem akcií, s výnimkou finančných derivátov (F.33), ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

6. Konsolidačné prvky – pôžičky [3B.6] sa rovnajú časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji pôžičky (F.4).

7. Dlh pochádzajúci od ústrednej štátnej správy [3B.7] sa rovná pasívam podsektora S.1311, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1311, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

8. Dlh pochádzajúci od ústrednej štátnej správy, z toho voči iným vládnym podsektorom [3B.8], sa rovná pasívam podsektora S.1311, ktoré sú aktívami podsektorov S.1312, S.1313 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

9. Dlh pochádzajúci od regionálnej štátnej správy [3B.9] sa rovná pasívam podsektora S.1312, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1312, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

10. Dlh pochádzajúci od regionálnej štátnej správy, z toho voči iným vládnym podsektorom [3B.10], sa rovná pasívam podsektora S.1312, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1313 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

11. Dlh pochádzajúci od miestnej správy [3B.11] sa rovná pasívam podsektora S.1313, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

12. Dlh pochádzajúci od miestnej správy, z toho voči iným vládnym podsektorom [3B.12], sa rovná pasívam podsektora S.1313, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

13. Dlh pochádzajúci z fondov sociálneho zabezpečenia [3B.13] sa rovná pasívam podsektora S.1314, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

14. Dlh pochádzajúci z fondov sociálneho zabezpečenia, z toho voči iným vládnym podsektorom [3B.14], sa rovná pasívam podsektora S.1314, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

15. Pohľadávky ústrednej štátnej správy voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch [3B.15] sa rovnajú pasívam podsektorov S.1312, S.1313 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1311, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

16. Pohľadávky regionálnej štátnej správy voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch [3B.16] sa rovnajú pasívam podsektorov S.1311, S.1313 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1312, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

17. Pohľadávky miestnej správy voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch [3B.17] sa rovnajú pasívam podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

18. Pohľadávky fondov sociálneho zabezpečenia voči jednotkám v iných vládnych podsektoroch [3B.18] sa rovnajú pasívam podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1313, ktoré sú aktívami podsektora S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

▼B
PRÍLOHA III

ŠTANDARDY PRENOSU A KÓDOVANIA

Na elektronický prenos štatistických informácií uvedených v článkoch 2 a 3 použijú NCB a ECB zariadenia ESCB, ktoré využívajú telekomunikačnú sieť „ESCB-Net“. Formát správ vytvorený na túto výmenu štatistických informácií je formát „GESMES/TS“. Každý časový rad je kódovaný s použitím skupiny kľúčov GFS uvedenej v tabuľke.Skupina kľúčov GFS

Číslo

Názov

Opis

Zoznam kódov

1

Periodicita

Periodicita vykazovaných časových radov

CL_FREQ

2

Referenčná oblasť

Alfanumerický dvojciferný kód ISO vykazujúcej krajiny alebo agregátu

CL_AREA_EE

3

Ukazovateľ úpravy

Táto dimenzia ukazuje, či sa uskutočnila akákoľvek úprava časových radov, akou je sezónna úprava a/alebo úprava podľa počtu pracovných dní

CL_ADJUSTMENT

4

Použitie alebo veriteľ/sektor aktív

Sektor, pre ktorý je kategóriou použitie/zmena aktív

CL_SECTOR_ESA

5

Položka

Kategória časového radu

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Zdroj alebo dlžník/sektor pasív

Sektor, pre ktorý je kategóriou zdroj/zmena pasív a čistej hodnoty

CL_SECTOR_ESA

7

Ocenenie

Použitá metóda ocenenia

CL_GOVNT_VALUATION

8

Časový rad – v akých jednotkách sa vykazuje

Jednotka vykazovanej kategórie a iné charakteristiky

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

( 2 ) Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).

( 4 ) Uverejnené v Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 72, ako príloha III k rozhodnutiu ECB/2000/12 z 10. novembra 2000 o uverejnení určitých právnych aktov a nástrojov Európskej centrálnej banky.

( 5 ) Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7.

( 6 ) [x.y] odkazuje na číslo kategórie y tabuľky x.

( 7 ) Vedie k reklasifikácii dlžníka zo subsektora S.11001 alebo S.12x01 do subsektora S.11002/3 alebo S.12x02/3 alebo naopak.

Top