Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R2252-20090626

Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/2009-06-26

2004R2252 — SK — 26.06.2009 — 001.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2252/2004

z 13. decembra 2004

o normách pre ►C1  ochranné prvky ◄ a biometriu v ►C1  cestovných pasoch ◄ a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

(Ú. v. ES L 385, 29.12.2004, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 444/2009 zo 28. mája 2009,

  L 142

1

6.6.2009


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 075, 15.3.2012, s. 36  (2252/2004)
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2252/2004

z 13. decembra 2004

o normách pre ►C1  ochranné prvky ◄ a biometriu v ►C1  cestovných pasoch ◄ a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmiRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne v dňoch 19. a 20. júna 2003 potvrdila, že v Európskej únii je potrebný komplexný prístup k biometrickým identifikátorom alebo biometrickým údajom pre doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ►C1  cestovné pasy ◄ občanov Európskej únie a informačné systémy (VIS a SIS II).

(2)

Minimálne bezpečnostné normy pre ►C1  cestovné pasy ◄ boli zavedené uznesením zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady 17. októbra 2000 ( 3 ). V súčasnosti je vhodné zlepšiť toto uznesenie opatrením Spoločenstva s cieľom dosiahnuť posilnené harmonizované bezpečnostné normy pre ►C1  cestovné pasy ◄ a cestovné doklady na ochranu pred falšovaním. Do ►C1  cestovných pasov ◄ alebo cestovných dokladov by sa súčasne mali včleniť biometrické identifikátory, aby sa vytvorilo spoľahlivé prepojenie medzi skutočným držiteľom a dokladom.

(3)

Harmonizácia ►C1  ochranných prvkov ◄ a včlenenie biometrických identifikátorov je dôležitým krokom smerom k používaniu nových prvkov z pohľadu budúceho vývoja na európskej úrovni, ktorým sa cestovné doklady stávajú bezpečnejšími a ktorý vytvára spoľahlivejšie prepojenie medzi držiteľom a ►C1  cestovným pasom ◄ , držiteľom a cestovným dokladom ako dôležitý prínos k zabezpečeniu ich ochrany pred podvodným použitím. Do úvahy by sa mali zobrať špecifikácie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), a najmä tie, ktoré sú ustanovené v dokumente 9303 o prístrojom snímateľných cestovných dokladoch.

(4)

Toto nariadenie sa obmedzuje na harmonizáciu ►C1  ochranných prvkov ◄ vrátane biometrických identifikátorov pre ►C1  cestovné pasy ◄ a cestovné doklady členských štátov. Určenie orgánov a subjektov, ktoré sú oprávnené mať prístup k údajom uloženým na pamäťovom médiu dokladov je vecou vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ žiadne príslušné ustanovenia práva Spoločenstva, práva Európskej únie alebo medzinárodné dohody neustanovujú inak.

(5)

Toto nariadenie by malo stanoviť iba tie špecifikácie, ktoré nie sú ►C1  utajené ◄ . Tieto špecifikácie je potrebné doplniť o špecifikácie, ktoré môžu zostať ►C1  utajené ◄ , s cieľom predísť riziku vyplývajúcemu z pozmeňovania a falšovania. Takéto ďalšie technické špecifikácie by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 4 ).

(6)

Komisii by mal pomáhať výbor zriadený článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995, stanovujúceho jednotný formát víz ( 5 ).

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby dané informácie ►C1  neboli poskytnuté ◄ väčšiemu počtu osôb, ako je potrebné, je tiež nevyhnutné, aby každý členský štát určil iba jeden subjekt zodpovedný za vystavenie ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov, pričom členské štáty budú môcť v prípade potreby tento subjekt zmeniť. Z bezpečnostných dôvodov by mal každý členský štát oznámiť názov tohto príslušného subjektu Komisii a ostatným členským štátom.

(8)

Na osobné údaje spracúvané na účely vydávania ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 6 ). Malo by sa zabezpečiť, aby sa v ►C1  cestovných pasoch ◄ neuvádzali ďalšie informácie, pokiaľ nie sú ustanovené týmto nariadením, jeho prílohou alebo pokiaľ nie sú uvedené v príslušnom cestovnom doklade.

(9)

Na dosiahnutie základného cieľa zaviesť spoločné bezpečnostné normy a interoperabilné biometrické identifikátory je v súlade so zásadou proporcionality potrebné a vhodné stanoviť pravidlá pre všetky členské štáty uskutočňujúce dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 ( 7 ). Toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov sledovaných v súlade s článkom 5 ods. 3 zmluvy.

(10)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Za predpokladu, že cieľom tohto nariadenia je stavať na schengenskom acquis podľa ustanovení tretej časti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko v súlade s článkom 5 daného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia Radou, či ho preberie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

(11)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis ( 8 ). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(12)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis ( 9 ). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(13)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis ( 10 ), patriaceho do oblasti uvedenej v článku 1 písm. B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode ( 11 ).

(14)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis ( 12 ), ktorý patrí do oblasti uvedenej v článku 1 písm. B rozhodnutia 1999/437/ES, ktorý sa interpretuje v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o podpise v mene Európskeho spoločenstva a dočasnom uplatňovaní určitých ustanovení tejto dohody ( 13 ),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

▼M1

1.   ►C1  Cestovné pasy ◄ a cestovné doklady vydávané členskými štátmi musia spĺňať minimálne bezpečnostné normy ustanovené v prílohe.

Vydávajú sa ako individuálne doklady.

Komisia najneskôr do 26. júna 2012 predloží správu o požiadavkách týkajúcich sa detí cestujúcich samostatne alebo v sprievode, ktoré prechádzajú cez vonkajšie hranice členských štátov, a v prípade potreby navrhne vhodné iniciatívy na zabezpečenie spoločného prístupu k pravidlám na ochranu detí prechádzajúcich cez vonkajšie hranice členských štátov.

2.   ►C1  Cestovné pasy ◄ a cestovné doklady musia obsahovať vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré obsahuje zobrazenie tváre. Členské štáty doň tiež začlenia dva plošne odobraté odtlačky prstov v interoperabilných formátoch. Údaje musia byť zabezpečené a pamäťové médium musí mať dostatočnú kapacitu a schopnosť zaručiť integritu, pravosť a dôvernosť údajov.

2a.  Od požiadavky poskytovania odtlačkov prstov sú oslobodené tieto osoby:

a) deti vo veku menej ako 12 rokov.

Veková hranica 12 rokov je dočasná. V správe podľa článku 5a sa veková hranica posúdi a v prípade potreby sa navrhne jej zmena.

Bez toho, aby boli dotknuté dôsledky uplatňovania článku 5a, členské štáty, ktoré vo svojich právnych predpisoch prijatých pred 26. júna 2009 stanovujú nižšiu vekovú hranicu ako 12 rokov, môžu uplatňovať túto hranicu počas prechodného obdobia 4 rokov od 26. júna 2009. Táto veková hranica však počas prechodného obdobia nesmie byť nižšia ako 6 rokov;

b) osoby, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.

2b.  V prípade, že odobratie odtlačkov určených prstov je dočasne nemožné, členské štáty umožnia odobratie odtlačkov iných prstov. Ak je dočasne nemožné aj odobratie odtlačkov iných prstov, môžu vydať dočasný ►C1  cestovný pas ◄ s platnosťou najviac 12 mesiacov.

▼B

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje na ►C1  cestovné pasy ◄ a cestovné doklady vydávané členskými štátmi. Neuplatňuje sa na preukazy totožnosti vydávané členskými štátmi svojim štátnym príslušníkom ani na dočasné ►C1  cestovné pasy ◄ a cestovné doklady s platnosťou 12 mesiacov alebo menej.

▼M1

Článok 1a

1.  Biometrické identifikačné znaky odoberajú kvalifikovaní a riadne oprávnení pracovníci vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vydávanie ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov.

2.  Členské štáty získavajú biometrické identifikačné znaky od žiadateľa v súlade so zárukami stanovenými v Dohovore Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Členské štáty zabezpečia zavedenie vhodných postupov, ktoré zaručia dôstojnosť dotknutých osôb v prípade ťažkostí pri registrácii.

▼M1

Článok 2

V súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 sa pre ►C1  cestovné pasy ◄ a cestovné doklady zavedú dodatočné technické špecifikácie zodpovedajúce medzinárodným normám vrátane odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) týkajúce sa:

a) dodatočných ochranných prvkov a požiadaviek vrátane posilnenia noriem zamedzujúcich napodobovanie, pozmeňovanie a falšovanie;

b) technických špecifikácií pre pamäťové médium biometrických znakov a ich zabezpečenia vrátane zamedzenia neoprávneného prístupu;

c) požiadaviek na kvalitu a spoločných technických noriem zobrazenia tváre a odtlačkov prstov.

▼B

Článok 3

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 možno rozhodnúť, že špecifikácie uvedené v článku 2 sú ►C1  utajené ◄ a nesmú sa uverejňovať. V takomto prípade ►C1  sa poskytnú ◄ iba subjektom, ktoré členské štáty určia ako zodpovedné za tlač, a osobám, ktoré riadne splnomocnil členský štát alebo Komisia.

2.  Každý členský štát určí jeden subjekt zodpovedný za tlačenie ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov. Názov tohto subjektu oznámi Komisii a ostatným členským štátom. Dva alebo viacero členských štátov môže určiť rovnaký subjekt. Každý členský štát je oprávnený svoj určený subjekt zmeniť. Príslušným spôsobom o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 4

1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, osoby, pre ktoré sa ►C1  cestovný pas ◄ alebo cestovný doklad vydá, majú právo overiť si osobné údaje zapísané v ►C1  cestovnom pase ◄ alebo v cestovnom doklade a v prípade potreby požiadať o nápravu alebo vymazanie.

2.   ►C1  Cestovný pas ◄ alebo cestovný doklad nesmie obsahovať žiadne prístrojom snímateľné informácie, pokiaľ to neustanovuje toto nariadenie alebo jeho príloha, alebo pokiaľ to vydávajúci členský štát neuvádza v ►C1  cestovnom pase ◄ alebo v cestovnom doklade v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

▼M1

3.  Biometrické údaje sa zbierajú a ukladajú na pamäťové médium ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov na účely vydávania takýchto dokladov. Na účely tohto nariadenia sa biometrické znaky v ►C1  cestovných pasoch ◄ a cestovných dokladoch používajú iba na overovanie:

a) pravosti ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu;

b) totožnosti držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov, ak sa podľa zákona vyžaduje predloženie ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu.

Kontrola dodatočných ochranných prvkov sa uskutočňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ( 14 ). Ich nesúlad sám o sebe nemá vplyv na platnosť ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu na účely prekročenia vonkajších hraníc.

▼B

Článok 5

1.  Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1683/95.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼M1

Článok 5a

Komisia predloží najneskôr do 26. júna 2012 Európskemu parlamentu a Rade správu založenú na rozsiahlej a podrobnej štúdii uskutočnenej nezávislým orgánom a pod dohľadom Komisie, v ktorej sa preskúma spoľahlivosť a technická uskutočniteľnosť používania odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na identifikáciu a overovanie, a to aj prostredníctvom vyhodnotenia presnosti používaných systémov, a ktorá bude zahŕňať aj porovnanie miery neoprávnených odmietnutí v každom členskom štáte, a v nadväznosti na výsledky tejto štúdie analýzu potreby spoločných pravidiel postupu ich porovnávania. V prípade potreby sa k správe pripoja návrhy na úpravu tohto nariadenia.

▼B

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M1

Členské štáty uplatňujú toto nariadenie:

a) pokiaľ ide o zobrazenie tváre: najneskôr 18 mesiacov;

b) pokiaľ ide o odtlačky prstov: najneskôr 36 mesiacov,

po prijatí dodatočných technických špecifikácií uvedených v článku 2. Platnosť už vydaných ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov však nie je dotknutá.

Článok 1 ods. 1 druhý pododsek sa začne uplatňovať najneskôr 26. júna 2012. Pôvodná platnosť pre držiteľa dokladu však nie je dotknutá.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.
PRÍLOHA

MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ NORMY ►C1  CESTOVNÝCH PASOV ◄ A CESTOVNÝCH DOKLADOV VYDÁVANÝCH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Úvod

Táto príloha stanovuje minimálnu úroveň bezpečnosti, ktorá sa vyžaduje od ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov členských štátov. Ustanovenia tejto prílohy sa týkajú predovšetkým strany s biografickými údajmi. Všeobecné ►C1  ochranné prvky ◄ sa uplatňujú aj na iné časti ►C1  cestovných pasov ◄ a cestovných dokladov.

Stranu s biografickými údajmi môžu tvoriť rôzne základné materiály. Príloha bližšie určuje minimálnu úroveň bezpečnosti pre špecifický materiál, ktorý sa používa.

1.   Materiál

Papier použitý na tie časti ►C1  cestovných pasov ◄ alebo cestovných dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje alebo iné údaje, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

 žiadne optické zjasňovače,

 dvojtónové vodoznaky,

 bezpečnostné reagenty na ochranu proti pokusom o nedovolené pozmenenie chemickým vymazaním,

 farbené-melírované vlákna (čiastočne viditeľné, čiastočne fluoreskujúce pod UV svetlom alebo neviditeľné a fluoreskujúce aspoň v dvoch farbách),

 odporúčajú sa UV-fluoreskujúce doštičky (pre nálepky povinné),

 odporúča sa použitie bezpečnostných vlákien.

Ak je strana, na ktorej sú biografické údaje, vo forme nálepky, vodoznak môže byť zapustený v papieri použitom na túto stranu. Vodoznak môže byť zapustený aj v papieri, ktorý tvorí vnútro obalov ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu. Bezpečnostné reagenty sa vyžadujú na vnútorných stranách obalov ►C1  cestovného pasu ◄ , len ak tieto obsahujú údaje.

Zošívacie vlákno by malo byť chránené proti možnosti jeho výmeny.

Ak je kartička na zapisovanie osobných údajov do ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu celá zhotovená zo syntetického substrátu, obyčajne nemožno včleniť znaky na dôkaz pravosti, aké boli použité na papieri ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu. V prípade nálepiek a kartičiek sa nedostatok znakov v materiáloch nahrádza opatreniami v zmysle použitia bezpečnostnej techniky tlače, prostriedkov ochrany proti kopírovaniu alebo techník vydávania podľa oddielov 3, 4 a 5, ktoré prevyšujú tieto minimálne normy.

2.   Strana s biografickými údajmi

►C1  Cestovný pas ◄ alebo cestovný doklad obsahuje stranu s prístrojom snímateľnými osobnými údajmi, ktorá je v súlade s časťou 1 ( ►C1  cestovné pasy ◄ snímateľné prístrojom) dokumentu ICAO č. 9303 a spôsob ich vydávania je v súlade so špecifikáciami pre prístrojom snímateľné ►C1  cestovné pasy ◄ stanovenými v tomto dokumente.

Zobrazenie tváre držiteľa musí byť tiež umiestnené na tejto strane, no nesmie byť k nej pripevnené, ale musí byť včlenené do materiálu strany s biografickými údajmi pomocou techník vydávania uvedených v oddiele 5.

Biografické údaje sa zapisujú na stranu, ktorá nasleduje po titulnej strane ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu. V každom prípade sa vnútorná strana obalu už nesmie používať pre biografické údaje.

Forma úpravy strany, ktorá obsahuje biografické údaje, musí byť odlíšiteľná od ostatných strán.

3.   Techniky tlače

Použijú sa nasledujúce techniky tlače:

A. Podtlač:

 dvojtónové giloše alebo rovnocenné štruktúry,

 dúhové zafarbenie, ak je to možné, fluoreskujúcou farbou,

 UV-fluoreskujúca pretlač,

 motívy, ktoré sú účinné proti pozmeňovaniu, falšovaniu a napodobňovaniu (najmä na strane s osobnými údajmi), s nepovinným použitím mikrotlače,

 na stranách papiera ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu a na nálepkách sa musí použiť reagentná farba,

 ak je papier ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu dobre chránený proti pokusom o pozmeňovanie, je použitie reagentných farieb nepovinné.

B. Forma tlače:

S včlenenou mikrotlačou (pokiaľ nie je už zahrnutá do podtlače).

C. Číslovanie:

Na všetkých stranách vnútri ►C1  cestovného pasu ◄ alebo cestovného dokladu by malo byť vytlačené jedinečné číslo dokladu (ak je to možné, s osobitným štýlom číslic alebo typom písmen pri použití UV-fluoreskujúcej farby tlače) alebo perforované, alebo by na pasových kartičkách malo byť jedinečné číslo dokladu začlenené za použitia rovnakej techniky ako pri biografických údajoch. Odporúča sa, aby na pasových kartičkách bolo jedinečné číslo dokladu viditeľné na obidvoch stranách kartičky. Ak sa pre osobné údaje použije nálepka, malo by byť jedinečné číslo dokladu vytlačené s použitím fluoreskujúcej farby tlače a povinný je osobitný štýl číslic alebo typ písmen.

Ak sa pre biografické údaje použili nálepky alebo nelaminovaný papier vnútri strán, použije sa aj hĺbkotlač s efektom skrytého obrázku, mikrotext, opticky variabilná farba tlače a DOVGP (difrakčný opticky variabilný grafický prostriedok). Doplňujúce opticky variabilné ochranné prostriedky sa použijú aj na pasové kartičky, ktoré sú celé vyhotovené zo syntetického substrátu, minimálne s použitím DOVGP alebo rovnocenných opatrení.

4.   Ochrana proti kopírovaniu

Na strane s biografickými údajmi sa použije opticky variabilný prostriedok (OVP) alebo rovnocenný prostriedok, ktorý poskytuje rovnakú kvalitu identifikácie a bezpečnosti, ako sa používa na súčasnom jednotnom formáte pre víza, a bude mať formu difrakčných štruktúr, ktoré sa menia pri pohľade z rôznych uhlov (DOVGP), včlenených do štruktúry tepelnou razbou spracovaného laminátu alebo rovnocenného laminátu (čo možno najtenšieho), alebo je ako poťahová vrstva OVP, prípadne je na nálepkách alebo nelaminovanej vnútornej strane papiera ako metalizovaný alebo čiastočne odmetalizovaný OVP (s hĺbkotlačovou pretlačou), alebo rovnocenné prostriedky.

OVP prostriedky by mali byť včlenené do dokladu ako prvok vrstevnatej štruktúry, ktorý poskytuje účinnú ochranu proti napodobňovaniu a falšovaniu. V dokladoch vyrobených z papiera by mali byť včlenené na najväčšom možnom povrchu ako prvok tepelnou razbou spracovaného laminátu alebo bezpečnostnej poťahovej vrstvy tak, ako je opísané v bode 5. V dokladoch vyrobených z plastu by mali byť včlenené do kartičkovej vrstvy na najväčšom možnom povrchu.

Ak je plastová kartička personalizovaná prostredníctvom laserového gravírovania a opticky variabilný laserom čitateľný prostriedok je do nej včlenený, difrakčný OVP sa použije aspoň vo forme poziciovaného metalizovaného DOVGP, aby sa dosiahla zvýšená ochrana proti kopírovaniu.

Ak je plastová kartička vyrobená zo syntetického substrátu s papierovým jadrom, difrakčný OVP sa použije aspoň vo forme poziciovaného metalizovaného DOVGP, aby sa dosiahla zvýšená ochrana proti kopírovaniu.

5.   Technika vydávania

Aby sa zabezpečila náležitá ochrana údajov uvedených v ►C1  cestovnom pase ◄ alebo v cestovnom doklade proti pokusom o pozmeňovanie a falšovanie, biografické údaje vrátane fotografie, podpisu držiteľa a ostatných základných údajov budú včlenené do základného materiálu dokladu. Tradičné metódy pripevňovania fotografie sa už nebudú používať.

Možno použiť tieto techniky vydávania:

 laserovú tlač,

 voskovú tlač,

 atramentovú tlač,

 fotografickú,

 laserové gravírovanie, ktoré účinne preniká do vrstiev kartičky s bezpečnostnými parametrami.

Na zabezpečenie primeranej ochrany vydávaných a biografických údajov proti pokusom o pozmeňovanie je tepelné laminovanie alebo rovnocenné laminovanie (čo možno najtenšie) povinné vtedy, ak sa použila laserová tlač, termoprenos alebo fotografické techniky.

Cestovné doklady sa vydávajú vo forme snímateľnej prístrojom. Forma umiestnenia strany s biografickými údajmi spĺňa špecifikácie uvedené v časti 1 dokumentu ICAO č. 9303 a postup vydávania musí spĺňať špecifikácie tohto dokumentu stanovené pre prístrojom snímateľné doklady.( 1 ) Ú. v. EÚ C 98, 23.4.2004, s. 39.

( 2 ) Stanovisko z 2. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 3 ) Ú. v. ES C 310, 28.10.2000, s. 1.

( 4 ) Ú v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

( 6 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 7 ) Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 871/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29).

( 8 ) Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

( 9 ) Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

( 10 ) Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

( 11 ) Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

( 12 ) Dokument Rady 13054/04, dostupný na: http://register.consilium.eu.int

( 13 ) Dokumenty Rady 13464/04 a 13466/04, dostupné na: http://register.consilium.eu.int

( 14 ) Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

Top