EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0866-20150831

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31

2004R0866 — SK — 31.08.2015 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 866/2004

z 29. apríla 2004

o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

(Ú. v. ES L 206 9.6.2004, s. 128)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 293/2005 zo 17. februára 2005,

  L 50

1

23.2.2005

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 601/2005 z 18. apríla 2005,

  L 99

10

19.4.2005

 M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1283/2005 z 3. augusta 2005,

  L 203

8

4.8.2005

►M4

NARIADENIE RADY (ES) č. 587/2008 zo 16. júna 2008,

  L 163

1

24.6.2008

►M5

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 685/2013 z 15. júla 2013,

  L 196

1

19.7.2013

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1472 z 26. augusta 2015,

  L 225

3

28.8.2015
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 866/2004

z 29. apríla 2004

o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpeníRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na protokol 10 o Cypre aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a úpravy zmlúv o založení Európskej únie ( 1 ), a najmä jeho článok 2,

so zreteľom na protokol 3 o výsostných územiach (Sovereign Base Areas) Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Cypre ( 2 ) uvedeného aktu o pristúpení, a najmä jeho článok 6,

so zreteľom na návrh Komisie, ( 3 )

keďže:

(1)

Európska Rada opakovane zdôraznila svoju silnú podporu pristúpenia zjednoteného Cypru. Komplexné riešenie sa, žiaľ, ešte stále nenašlo. V zhode s odsekom 12 záverov Európskej rady v Kodani Rada 26. apríla 2004 načrtla svoje stanovisko k súčasnej situácii na ostrove;

(2)

až do nájdenia riešenia sa uplatňovanie acquis ku dňu pristúpenia pozastavilo podľa článku 1 ods. 1 protokolu 10 v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

(3)

podľa článku 2 ods. 1 protokolu 10 vyvoláva toto pozastavenie potrebu určiť podmienky, za ktorých sa príslušné ustanovenia práva EÚ uplatňujú na líniu medzi vyššie spomenutými oblasťami a oblasťami, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu. Aby sa zabezpečila účinnosť týchto pravidiel, ich uplatňovanie sa musí rozšíriť na hranicu medzi oblasťami, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu a východným výsostným územím (Eastern Sovereign Base Area) Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska;

(4)

nakoľko vyššie spomenutá línia nepredstavuje vonkajšiu hranicu EÚ, musia sa stanoviť zvláštne pravidlá týkajúce sa prechodu tovaru, služieb a osôb, zodpovednosť za ktoré patrí Cyperskej republike. Pretože vyššie spomenuté oblasti sú dočasne mimo colného a fiškálneho územia spoločenstva a mimo priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, zvláštne pravidlá by mali zabezpečiť rovnocenný štandard ochrany bezpečnosti EÚ v súvislosti s nezákonným prisťahovalectvom a ohrozením verejného poriadku, a jej hospodárskych záujmov, pokiaľ ide o pohyb tovaru. Pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné informácie o stave zdravia zvierat vo vyššie spomenutých oblastiach, pohyb zvierat a živočíšnych výrobkov bude zakázaný;

(5)

článok 3 protokolu 10 výslovne uvádza, že opatrenia podporujúce hospodársky rozvoj vo vyššie spomenutých oblastiach sa pozastavením acquis nevylučujú. Toto nariadenie má uľahčiť obchod a ostatné spojenia medzi vyššie uvedenými oblasťami a oblasťami, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu, pričom sa zabezpečuje udržanie primeraných noriem ochrany, ako je uvedené vyššie;

(6)

pokiaľ ide o osoby, politika vlády Cyperskej republiky v súčasnosti umožňuje prechod cez líniu všetkými občanmi republiky, občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí majú legálne miesto bydliska v severnej časti Cypru a všetkými občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí vstúpili na ostrov cez oblasti kontrolované vládou;

(7)

pri súčasnom zohľadnení legitímnych obáv vlády Cyperskej republiky je potrebné umožniť občanom EÚ, aby mohli uplatňovať svoje práva voľného pohybu v rámci EÚ a stanoviť minimálne pravidlá na vykonávanie kontrol osôb na línii a zabezpečiť účinný dohľad nad touto líniou, aby sa bojovalo proti nezákonnému prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín, a tiež proti akejkoľvek hrozbe pre verejnú bezpečnosť a verejnú politiku. Je tiež potrebné definovať podmienky, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín líniu prekročiť;

(8)

pokiaľ ide o kontroly osôb, toto nariadenie by nemalo ovplyvniť ustanovenia stanovené v protokole č. 3, a najmä jeho článku 8;

(9)

toto nariadenie nijako neovplyvňuje mandát Organizácie spojených národov v nárazníkovej zóne;

(10)

nakoľko akákoľvek zmena politiky vlády Cyperskej republiky, pokiaľ ide o líniu, môže viesť k problémom zlučiteľnosti s pravidlami stanovenými týmto nariadením, takéto zmeny by sa mali oznámiť Komisii pred nadobudnutím ich platnosti, aby sa jej umožnilo prijatie primeraných opatrení na zabránenie nezrovnalostiam;

(11)

Komisia by sa tiež mala povoliť zmenu a doplnenie príloh I a II tohto nariadenia s cieľom odpovedať na zmeny, ktoré môžu vzniknúť a vyžadovať bezprostredné opatrenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:HLAVA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce definície:

1. výraz „línia“ znamená:

a) na účely kontrol osôb, ako sú definované v článku 2, línia medzi oblasťami, ktoré sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky a oblasťami, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

b) na účely kontrol tovaru, ako sú definované v článku 4, línia medzi oblasťami, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu a obidvomi tými oblasťami, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu a východným výsostným územím (Eastern Sovereign Base Area) Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska;

2. výraz „štátny príslušník tretej krajiny“ znamená každú osobu, ktorá nie je občanom únie v zmysle článku 17ods. 1 Zmluvy o ES.

Odkazy v tomto nariadení na oblasti, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, sú odkazy iba na oblasti v rámci Cyperskej republiky.HLAVA II

PRECHODY OSÔB

Článok 2

Kontrola osôb

1.  Cyperská republika vykonáva kontroly všetkých osôb, ktoré prekračujú líniu, s cieľom bojovať proti nezákonnému prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín a určiť a zabrániť akejkoľvek hrozbe pre verejnú bezpečnosť a verejnú politiku. Vozidlá a predmety vo vlastníctve osôb, ktoré prechádzajú líniu, tiež podliehajú takýmto kontrolám.

2.  Všetky osoby sa podrobujú aspoň jednej takejto kontrole, aby sa určila ich identita.

3.  Štátni príslušníci tretích krajín smú prekročiť líniu, iba ak:

a) majú povolenie k pobytu, ktoré vydala Cyperská republika, alebo platný cestovný doklad a, ak sa tak vyžaduje, platné vízum pre Cyperskú republiku, a

b) nepredstavujú hrozbu pre verejnú politiku ani verejnú bezpečnosť.

4.  Línia sa smie prekročiť iba v miestach prechodu schválených príslušnými orgánmi Cyperskej republiky. Zoznam týchto miest prechodu je stanovený v prílohe I.

5.  Kontroly osôb na hranici medzi východným výsostným územím (Eastern Sovereign Base Area) a oblasťami, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, sa vykonávajú v súlade s článkom 5 ods. 2 protokolu č. 3 Aktu o pristúpení.

Článok 3

Dozor na línii

Cyperská republika vykonáva účinný dozor pozdĺž celej línie tak, aby odradil ľudí od obchádzania kontrol na miestach prechodu uvedených v článku 2 ods. 4HLAVA III

PRECHOD TOVARU

Článok 4

Zaobchádzanie s tovarom prichádzajúcim z oblastí, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, sa tovar môže uviesť do oblastí pod skutočnou kontrolou Cyperskej republiky pod podmienkou, že sa získal úplne v oblastiach, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, alebo sa podrobil poslednému, významnému, ekonomicky opodstatnenému spracovaniu alebo obrobeniu v podniku vybavenému pre takýto účel v oblastiach, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky v zmysle článkov 23 a 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ( 4 ).

▼M4

2.  Tovar ustanovený v odseku 1 nie je predmetom colného vyhlásenia. Nepodlieha clám ani poplatkom, ktoré majú rovnocenný účinok. S cieľom zabezpečiť skutočnú kontrolu sa množstvá prechádzajúce cez hranicu evidujú.

▼B

3.  Tovar prechádza cez líniu iba v miestach prechodu uvedených na zozname v prílohe I a miestach prechodu v Pergamos a Strovilia, ktoré spadajú pod právomoc východného výsostného územia (Eastern Sovereign Base Area).

4.  Tovar podlieha požiadavkám a podrobuje sa kontrolám, ako ich požaduje legislatíva spoločenstva uvedená v prílohe II.

5.  Tovar doprevádza dokument vydaný Turecko-cyperskou obchodnou komorou, riadne splnomocnenou pre tento účel Komisiou po dohode s vládou Cyperskej republiky, alebo iným orgánom takto splnomocneným po dohode s vládou Cyperskej republiky. Turecko-cyperská obchodná komora alebo iný riadne splnomocnený orgán bude uchovávať záznamy všetkých takýchto vydaných dokumentov, aby Komisia mohla monitorovať druh a objem tovaru prechádzajúceho líniu a tiež jeho súlad s ustanoveniami tohto článku.

6.  Potom ako tovar prekročí líniu do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, skontrolujú príslušné orgány Cyperskej republiky autentickosť dokumentu uvedeného v odseku 5 a tiež to, či dokument zodpovedá zásielke.

7.  Cyperská republika zaobchádza s tovarom uvedeným v odseku 1, ako keby nebol dovezený v zmysle článku 7 ods. 1 smernice Rady 77/388/EHS ( 5 ) a článku 5 smernice Rady 92/12/EHS ( 6 ), ak je tovar určený na spotrebu v Cyperskej republike.

8.  Odsek 7 nemá žiadny dopad na vlastné zdroje Európskych spoločenstiev akumulované z DPH.

▼M1

9.  Pohyb živých zvierat a živočíšnych výrobkov, ktoré podliehajú veterinárnym požiadavkám Spoločenstva, je cez líniu zakázaný. Zákazy týkajúce sa určitých živých zvierat alebo živočíšnych výrobkov sa môžu zrušiť rozhodnutiami Komisie stanovujúcimi podmienky uplatniteľné pre obchod, ktoré sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 58 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 7 ).

▼B

10.  Orgány východného výsostného územia (Eastern Sovereign Base Area) môžu zachovať tradičné zásobovanie turecko-cyperského obyvateľstva v dedine Pyla tovarom prichádzajúcim z oblastí, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky. Prísne dozerajú na množstvá a povahu tovaru vzhľadom na jeho miesto určenia.

11.  Tovar spĺňajúci podmienky stanovené v odsekoch 1 až 10 má štatút tovaru spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

12.  Tento článok sa uplatňuje okamžite od 1. mája 2004 na tovar úplne získaný v oblastiach, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, a ktorý je v súlade s prílohou II. V súvislosti s iným tovarom, úplné vykonávanie tohto článku podlieha osobitným pravidlám, ktoré zohľadňujú konkrétnu situáciu na ostrove Cyprus na základe rozhodnutia Komisie, ktoré sa prijme čo najskôr, ale najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí tohto nariadenia. Na tento účel pomáha Komisii výbor a uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES ( 8 ).

▼M4

Článok 4a

Dočasný dovoz tovaru

1.  S výnimkou tovaru, ktorý podlieha veterinárnym a fytosanitárnym požiadavkám, tento tovar môže byť dočasne uvedený z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva:

a) majetok v osobnom vlastníctve osôb prekračujúcich líniu, ktorý je primerane potrebný na cestu a tovar na športové účely;

b) dopravné prostriedky;

c) profesionálne zariadenie;

d) tovar určený na opravu;

e) tovar určený na výstavy alebo na verejné udalosti.

2.  Tovar uvedený v odseku 1 môže byť uvedený na obdobie maximálne šiestich mesiacov.

3.  Tovar uvedený v odseku 1 nemusí spĺňať podmienky uvedené v článku 4 ods. 1.

4.  Ak sa tovar uvedený v odseku 1 nevráti do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, pred uplynutím lehoty dočasného dovozu ustanovenej v odseku 2, je predmetom konfiškácie colných orgánov Cyperskej republiky.

5.  V prípade dočasného dovozu tovaru uvedeného v písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku sa články 229, 232, 579 a 581 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 ( 9 ) uplatňujú mutatis mutandis.

V prípade dočasného dovozu tovaru uvedeného v písmenách c), d) a e) odseku 1 tohto článku sa uplatňuje tento postup:

a) k tovaru musí byť predložené vyhlásenie osoby, ktorá ho dováža, s uvedením účelu dočasného dovozu a v prípade potreby sprievodná dokumentácia, ktorá poskytuje spoľahlivé dôkazy, že tovar patrí do jednej z troch kategórií uvedenej v písmenách c), d) a e) odseku tohto článku;

b) tovar podlieha evidencii colných orgánov Cyperskej republiky alebo orgánov Východného výsostného územia pri vstupe do oblastí a výstupe z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu, alebo Východného výsostného územia;

c) colné orgány Cyperskej republiky alebo orgány Východného výsostného územia môžu podmieniť dočasný dovoz tovaru poskytnutím záruky s cieľom zabezpečiť, aby sa zaplatili možné vzniknuté clá alebo daňový dlh týkajúci sa tohto tovaru.

6.  Komisia môže prijať osobitné pravidlá v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 12.

▼B

Článok 5

Tovar zaslaný do oblastí, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky

1.  Tovar, ktorý smie prekročiť líniu, nepodlieha vývozným formalitám. Na požiadanie orgánov Cyperskej republiky sa však predkladá potrebná rovnocenná dokumentácia, ktorá plne zohľadňuje cyperskú vnútornú legislatívu.

2.  Pri prechode línie sa nevyplácajú žiadne vývozné náhrady za poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky.

3.  Dodávanie tovaru sa neoslobodzuje podľa článku 15 ods. 1 a ods. 2 smernice 77/388/EHS.

4.  Pohyb tovaru, ktorého odstránenie alebo vývoz z colného územia spoločenstva je zakázané, alebo ktorý podlieha schváleniu, obmedzeniam, clám alebo iným dovozným poplatkom podľa právnych predpisov spoločenstva, je zakázaný.

▼M5

Článok 5a

Zaobchádzanie s tovarom, ktorý sa odváža z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky a naspäť sa do do týchto oblastí priváža potom, ako prešiel cez oblasti, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 4, 4a a 6, sa tovar Únie v zmysle článku 4 bodu 18 nariadenia (ES) č. 450/2008 môže odviezť z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky a priviezť do týchto oblastí naspäť potom, ako prešiel cez oblasti Cyperskej republiky, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, a to za týchto podmienok:

a) ten, kto tento tovar prepravuje, predloží príslušným orgánom Cyperskej republiky na priechode, cez ktorý sa tovar odváža z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, príslušné doklady preukazujúce, že ide o tovar Únie. Medzi tieto doklady patrí faktúra, prepravná listina alebo rovnocenný dokument. V prípade, že nie je možné predložiť takéto doklady, pretože tovar vyrobila osoba, ktorá ho prepravuje, príslušným orgánom Cyperskej republiky sa predloží vyhlásenie o tom, že príslušný tovar je tovarom Únie;

b) s výnimkou prípadov, keď je tovar určený na osobné použitie, sprievodné doklady obsahujú aspoň celé meno (názov) a adresu odosielateľa alebo deklaranta, ak sa odosielateľ a deklarant nezhodujú, množstvo a druh, ako aj značky a počet balení, opis tovaru, hrubú hmotnosť v kilogramoch a prípadne čísla obalu;

c) ten, kto tento tovar prepravuje, určí, cez ktorý priechod sa má tovar priviezť naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, a informuje príslušné orgány Cyperskej republiky o uvedenom určení na priechode, cez ktorý tovar odváža z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky;

d) ak to príslušné orgány Cyperskej republiky považujú za potrebné, na priechode, cez ktorý sa tovar odváža z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, sa zásielky alebo dopravné prostriedky zapečatia;

e) pri privážaní tovaru naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky potom, ako tento tovar prešiel cez oblasti, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, ten, kto prepravuje tento tovar, predloží príslušným orgánom Cyperskej republiky na priechode, cez ktorý sa tovar priváža naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, tie isté doklady, ktoré sa použili na priechode, cez ktorý sa tovar odviezol z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky;

f) tovar sa odvezie a privezie naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky cez priechody uvedené v prílohe I a v rozumnej lehote, ktorú príslušné orgány Cyperskej republiky stanovia so zreteľom na celkový prijateľný čas prepravy vzhľadom na celkovú prepravnú vzdialenosť;

g) príslušné orgány Cyperskej republiky skontrolujú doklady a prípadne aj tovar a jeho pečate, aby zistili, či tovar privážaný naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky zodpovedá dokladom, ktoré sa použili na priechode, cez ktorý sa tovar odviezol z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, a či sú splnené požiadavky uvedené v písmene f);

h) v prípade, že nie sú splnené požiadavky uvedené v písmenách a) až g), nesmie sa povoliť priviesť tovar naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, pokiaľ sa nevykoná posúdenie súvisiaceho rizika a neprijmú sa účinné, primerané a cielené opatrenia založené na tomto posúdení. Colné orgány Cyperskej republiky tento tovar skonfiškujú.

2.  V súlade s článkom 4 ods. 9 sa zakazuje priviesť naspäť živé zvieratá, na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky Únie.

3.  Zásielky živočíšnych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky Únie, sa môžu odvážať z oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky a privážať naspäť do týchto oblastí potom, ako prejdú cez oblasti, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky.

Príslušné orgány Cyperskej republiky zabezpečia, aby sa nemohli zásielky živočíšnych výrobkov privážať naspäť do oblastí pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, ak celkový čas prepravy výrazne prekračuje celkový prijateľný čas prepravy vzhľadom na celkovú prepravnú vzdialenosť, pokiaľ príslušný veterinárny orgán neposúdil riziká pre zdravie zvierat a verejnosti a neprijal účinné, primerané a cielené opatrenia založené na tomto posúdení.

Cyperská republika pravidelne a podľa potreby informuje Komisiu o každom prípade nesúladu s týmto odsekom a o všetkých prijatých opatreniach na odstránenie tohto nesúladu.

4.  Na tovar uvedený v odsekoch 1 až 3 sa nevzťahujú ďalšie colné formality.

Príslušné colné orgány Cyperskej republiky však môžu vykonávať účinnú analýzu rizík a colné bezpečnostné kontroly podľa uplatniteľných právnych ustanovení na základe dokladov týkajúcich sa prepravovaného tovaru.

Priechody uvedené v prílohe I musia byť plne materiálne a personálne vybavené a zo všetkých hľadísk pripravené na vykonávanie ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 3.

▼M1

Článok 6

▼M4

1.  Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu ( 10 ) a nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla ( 11 ) sa neuplatňujú, ale tovar obsiahnutý v osobnej batožine osôb, ktoré prechádzajú líniu, sa oslobodzuje od dane z obratu a spotrebnej dane, ako aj iných ciel, ak takýto tovar nemá komerčný charakter a jeho celková hodnota nepresahuje 260 EUR na osobu.

2.  Medzi maximálne množstvá, ktoré sa oslobodzujú od dane z obratu a spotrebnej dane, ako aj iných ciel patrí 40 cigariet a 1 liter liehovín na osobnú spotrebu.

▼M1

3.  Oslobodenia vzťahujúce sa na tovar uvedený v odseku 2 sa neudelia osobám prekračujúcim líniu, ktoré sú mladšie ako 17 rokov.

4.  V rámci množstvových obmedzení uvedených v odseku 2 sa pri určovaní oslobodenia uvedeného v odseku 1 neberie do úvahy hodnota tovaru uvedeného v odseku 2.

5.  S cieľom čeliť závažnému narušeniu v určitom odvetví hospodárstva spôsobeného nadmerným využívaním úľav osobami, ktoré prekračujú líniu, sa Cyperská republika po schválení Komisiou môže odchýliť od článku 6 ods. 1 najdlhšie na tri mesiace.

▼BHLAVA IV

SLUŽBY

Článok 7

Zdaňovanie

Do tej miery, že služby sa poskytujú cez líniu a poskytujú ich osoby, ktoré sú zriadené alebo majú trvalú adresu alebo obvyklý pobyt v oblastiach Cyperskej republiky, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, o týchto službách pre účely DPH platí, že sa poskytli alebo prijali osobami zriadenými alebo majúcimi trvalú adresu alebo obvyklý pobyt v oblastiach Cyperskej republiky, ktoré sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky.HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Vykonávanie

Orgány Cyperskej republiky a orgány východného výsostného územia (Eastern Sovereign Base Area) na Cypre prijmú primerané opatrenia, aby zabezpečili plný súlad s ustanoveniami tohto nariadenia, a aby zabránili obchádzaniu týchto ustanovení.

Článok 9

Prepracovanie príloh

Komisia môže po dohode s vládou Cyperskej republiky zmeniť a doplniť prílohy tohto nariadenia. Pred zmenou a doplnením príloh Komisia konzultuje s Turecko-cyperskou obchodnou komorou alebo iným orgánom riadne splnomocneným vládou Cyperskej republiky, ako je uvedené v článku 4 ods. 5, a tiež so Spojeným kráľovstvom, ak sú dotknuté výsostné územia (Sovereign Base Areas). Pri zmene a doplnení prílohy II Komisia dodržiava primeraný postup uvedený v príslušnej legislatíve spoločenstva týkajúcej sa daných záležitostí.

Článok 10

Zmena politiky

Akékoľvek zmeny politiky vlády Cyperskej republiky o prechode osôb alebo tovaru sú účinné iba vtedy, ak navrhované zmeny boli oznámené Komisii a Komisia do jedného mesiaca voči týmto zmenám nevyjadrila žiadne námietky. V prípade potreby a po konzultáciách so Spojeným kráľovstvom, ak sú dotknuté výsostné územia (Sovereign Base Areas), môže Komisia navrhnúť úpravy tohto nariadenia, aby sa zabezpečila zlučiteľnosť s vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami EÚ uplatniteľnými na líniu.

Článok 11

Preskúmanie a monitorovanie nariadenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 12, Komisia predkladá Rade ročné správy, najneskôr od prvého roku po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, o vykonávaní nariadenia a situácii vyplývajúcej z jeho uplatňovania, pričom prípadne k takejto správe pripojí vhodné návrhy na jeho zmenu a doplnenie.

▼M5

2.  Komisia sleduje uplatňovanie článkov 4 a 5a tohto nariadenia, ako aj štruktúru obchodu medzi oblasťami pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky a oblasťami, ktoré nie sú pod jej skutočnou kontrolou, vrátane objemu a hodnoty obchodu a výrobkov, s ktorými sa obchoduje. Na tento účel Cyperská republika zhromažďuje údaje a raz za mesiac ich Komisii oznamuje.

▼B

3.  Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať Radu, aby vyzvala Komisiu na preskúmanie a predloženie správy Rade do stanoveného časového obdobia o akejkoľvek znepokojujúcej skutočnosti, ktorá vznikla v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia.

4.  V prípade mimoriadnej situácie predstavujúcej hrozbu alebo riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat a rastlín, sa uplatňujú primerané postupy, ako ich stanovuje legislatíva EÚ uvedená v prílohe II. ►M4  V prípade iných mimoriadnych okolností, najmä tých, ktoré boli zapríčinené nepravidelnosťami, narušením obchodu alebo podvodom, alebo ak nastanú iné výnimočné okolnosti, ktoré vyžadujú okamžité opatrenia, Komisia môže po konzultáciách s vládou Cyperskej republiky okamžite uplatniť takéto opatrenia, ktoré sú prísne potrebné na nápravu situácie. ◄ Prijaté opatrenia sa Rade predložia do 10 pracovných dní. Rada môže na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou zmeniť a doplniť, pozmeniť alebo zrušiť opatrenia prijaté Komisiou do 21 pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia od Komisie.

5.  Ktorýkoľvek členský štát môže vyzvať Komisiu, aby poskytla podrobnosti o objeme, hodnote a druhoch výrobkov prechádzajúcich líniu, príslušnému stálemu alebo riadiacemu výboru, ak jeden mesiac vopred predloží oznámenie o svojej žiadosti.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň pristúpenia Cypru k Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M6
PRÍLOHA I

Zoznam miest prechodu uvedených v článku 2 ods. 4:

 Agios Dhometios,

 Astromeritis – Zodhia,

 Kato Pyrgos – Karavostasi,

 Kato Pyrgos – Kokkina,

 Kokkina – Pachyammos,

 Ledra Palace,

 Ledra Street,

 Lefka – Apliki,

 Deryneia.

▼B
PRÍLOHA II

Požiadavky a kontroly uvedené v článku 4 ods. 4

 Veterinárne, fytosanitárne a potravinové bezpečnostné požiadavky a kontroly, ako sú určené v opatreniach prijatých podľa článku 37 (bývalý článok 43) a/alebo článku 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES. Najmä príslušné rastliny, rastlinné výrobky a iné predmety sa musia podrobiť fytosanitárnym kontrolám, vykonaným riadne splnomocnenými odborníkmi, aby sa preverilo, či sú dodržané ustanovenia fytosanitárnej legislatívy EÚ (smernica Rady 2000/29/ES ( 12 ) pred prekročením línie do oblastí pod skutočnou kontrolou Cyperskej republiky.( 1 ) Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 955.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 940.

( 3 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

( 4 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

( 5 ) Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/15/ES (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 61).

( 6 ) Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

( 7 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

( 8 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

( 10 ) Ú. v. ES L 133, 4.6.1969, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6).

( 11 ) Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 274/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 1).

( 12 ) Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/31/ES (Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2004, s. 18).

Top