EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0805-20081204

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z  21. apríla 2004 , ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/2008-12-04

02004R0805 — SK — 04.12.2008 — 002.003


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 805/2004

z 21. apríla 2004,

ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

(Ú. v. ES L 143 30.4.2004, s. 15)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1869/2005 zo 16. novembra 2005,

  L 300

6

17.11.2005

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008 z 22. októbra 2008

  L 304

80

14.11.2008


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 081, 21.3.2012, s.  43 (805/2004)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 805/2004

z 21. apríla 2004,

ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nárokyKAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Účelom tohto nariadenia je vytvorenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky, aby bol na základe stanovenia minimálnych pravidiel umožnený voľný pohyb rozhodnutí, súdnych zmierov a verejných listín vo všetkých členských štátoch bez toho, aby sa v členskom štáte výkonu pred uznaním a výkonom muselo konať akékoľvek ďalšie konanie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatní v občianskych a obchodných veciach bez ohľadu na podstatu súdu alebo tribunálu. Nevzťahuje sa najmä na daňové, colné alebo správne veci alebo na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci („acta iure imperii“).

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) osobný stav alebo právnu spôsobilosť fyzických osôb, majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku, dedenia zo závetu a zo zákona;

b) konkurz, konania súvisiace so zrušením obchodných spoločností alebo iných právnických osôb nachádzajúcich sa v platobnej neschopnosti, súdne dojednania, vyrovnania a iné obdobné konania;

c) sociálne zabezpečenie;

d) rozhodcovské konanie.

3.  Pojem „členský štát“ v tomto nariadení označuje každý členský štát s výnimkou Dánska.

Článok 3

Exekučné tituly, ktoré sa osvedčia ako európsky exekučný titul

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na rozhodnutia, súdne zmiery a verejné listiny o nesporných nárokoch.

Nárok sa považuje za nesporný, ak:

a) s ním dlžník výslovne súhlasil tým že ho uznal alebo tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom v priebehu konania, alebo

b) dlžník voči nemu nikdy nevzniesol námietky v priebehu súdneho konania v súlade s príslušnými procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu, alebo

c) dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo nebol na takom pojednávaní zastúpený potom, ako najskôr v priebehu súdneho konania vzniesol námietky proti nároku, za predpokladu, že sa takéto konanie dlžníka podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu rovná tichému uznaniu nároku alebo skutočností, ktoré tvrdí veriteľ, alebo

d) dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine.

2.  Toto nariadenie sa tiež uplatňuje na rozhodnutia doručené po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiam, súdnym zmierom alebo verejným listinám, ktoré boli osvedčené ako európsky exekučný titul.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1. „rozhodnutie“: akékoľvek rozhodnutie vydané súdom alebo tribunálom členského štátu, bez ohľadu na to ako sa nazýva, vrátane výnosu, príkazu, rozhodnutia alebo súdneho exekučného rozkazu ako aj rozhodnutie o trovách alebo výdavkoch konania vydané súdnym úradníkom;

2. „nárok“: nárok na výplatu určitej peňažnej sumy, ktorá sa stala splatnou alebo ktorej dátum splatnosti je uvedený v rozhodnutí, súdnom zmieri alebo na verejnej listine;

3. „verejná listina“:

a) dokument, ktorý bol formálne vypracovaný alebo zaregistrovaný ako verejná listina a ktorého pravosť:

i) súvisí s podpisom a obsahom listiny; a

ii) bola stanovená orgánom verejnej správy alebo iným orgánom splnomocneným na tento účel členským štátom, z ktorého pochádza;

alebo

b) dojednanie, ktoré sa týka záväzkov vyplývajúcich z výživného uzavretých so správnymi orgánmi alebo overených týmito orgánmi;

4. „členský štát pôvodu“: členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, schválený alebo uzavretý súdny zmier alebo bola vypracovaná či zaregistrovaná verejná listina, ktoré majú byť osvedčené ako európsky exekučný titul;

5. „členský štát výkonu“: členský štát, v ktorom sa žiada výkon rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny, ktoré boli osvedčené ako európsky exekučný titul;

6. „pôvodný súd“: súd alebo tribunál, ktorý sa zaoberá konaním v čase splnenia podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. a), b) alebo c;

7. vo Švédsku v skrátenom súdnom konaní o platobných rozkazoch (betalningsföreläggande) výraz „súd“ zahŕňa švédsky vykonávací úrad (kronofogdemyndighet).KAPITOLA II

EURÓPSKY EXEKUČNÝ TITUL

Článok 5

Zrušenie doložky vykonateľnosti (exeqaturu)

Rozhodnutie, ktoré bolo v členskom štáte pôvodu osvedčené ako európsky exekučný titul, sa uzná a vykoná v iných členských štátoch bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti podať námietky proti jeho uznaniu.

Článok 6

Požiadavky na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu

1.  Rozhodnutie o nespornom nároku vydané v členskom štáte bude na základe žiadosti v ľubovoľnom čase predloženej pôvodnému súdu osvedčené ako európsky exekučný titul, ak:

a) je rozhodnutie vykonateľné v členskom štáte pôvodu; a

b) rozhodnutie nie je v rozpore s predpismi o súdnej právomoci tak, ako sú stanovené v oddieloch 3 a 6 kapitoly II nariadenia (ES) č. 44/2001; a

c) súdne konanie v členskom štáte pôvodu spĺňa požiadavky stanovené v kapitole III, pričom je nárok nesporný v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c); a

d) rozhodnutie bolo vydané v členskom štáte, v ktorom má dlžník bydlisko v zmysle článku 59 nariadenia (ES) č. 44/2001 v tých prípadoch, v ktorých

 je nárok nesporný v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c); a

 sa týka zmluvy, ktorú uzavrela osoba ktorá je spotrebiteľ na účel, ktorý je možné považovať za nepatriaci do výkonu jeho živnosti alebo profesie; a

 dlžník je spotrebiteľ.

2.  Ak rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul prestalo byť vykonateľné alebo jeho vykonateľnosť bola pozastavená alebo obmedzená, na základe žiadosti predloženej v ľubovoľnom čase pôvodnému súdu sa vydáva osvedčenie o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe IV.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 2, ak bolo rozhodnutie vydané po vznesení námietky voči rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul v súlade s ods. 1 tohto článku, na základe žiadosti podanej v ľubovoľnom čase sa vydá na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe V náhradné osvedčenie, ak je rozhodnutie o námietke vykonateľné v členskom štáte pôvodu.

Článok 7

Trovy súdneho konania

Ak rozhodnutie zahŕňa vykonateľné rozhodnutie o výške trov súdneho konania, vrátane úrokových sadzieb, musí byť osvedčené ako európsky exekučný titul tiež so zreteľom na trovy, pokiaľ dlžník v priebehu súdneho konania nepodal konkrétnu námietku voči jeho povinnosti znášať také trovy v súlade s právnymi predpismi členského štátu pôvodu.

Článok 8

Čiastkové osvedčenie o európskom exekučnom titule

Ak iba časti rozhodnutia spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, pre tieto časti sa vydáva čiastkové osvedčenie o európskom exekučnom titule.

Článok 9

Vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule

1.  Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I.

2.  Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva v jazyku rozhodnutia.

Článok 10

Oprava alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule

1.  Osvedčenie o európskom exekučnom titule musí byť ►C1  na žiadosť predloženú pôvodnému súdu: ◄

a) opravené, ak je v dôsledku vecnej chyby rozpor medzi rozhodnutím a osvedčením;

b) stiahnuté, ak je evidentné, že bolo nesprávne udelené, so zreteľom na požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2.  Na opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa uplatňujú právne predpisy členského štátu pôvodu.

3.  Žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa môže podávať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe VI.

4.  Voči vydaniu osvedčenia o európskom exekučnom titule nie je možné podať odvolanie.

Článok 11

Účinnosť osvedčenia o európskom exekučnom titule

Osvedčenie o európskom exekučnom titule nadobúda účinnosť iba v rámci vykonateľnosti rozhodnutia.KAPITOLA III

MINIMÁLNE PRAVIDLÁ PRE KONANIA O NESPORNÝCH NÁROKOCH

Článok 12

Rozsah použitia minimálnych pravidiel

1.  Rozhodnutie o nároku, ktorý je nesporný v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) môže byť osvedčené ako európsky exekučný titul iba vtedy, ak súdne konanie v členskom štáte pôvodu splnilo procesné požiadavky stanovené v tejto kapitole.

2.  Tie isté požiadavky sa uplatňujú na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule alebo náhradného osvedčenia v zmysle článku 6 ods. 3 pre rozhodnutie po vznesení námietky voči rozhodnutiu, ak sú v čase takého rozhodnutia splnené podmienky článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c).

Článok 13

Doručenie s dokladom o prijatí zo strany dlžníka

1.  Dokument o začatí konania alebo rovnocenný dokument môže byť doručený dlžníkovi jedným z týchto spôsobov:

a) osobné doručenie doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré je podpísané dlžníkom;

b) osobné doručenie doložené dokumentom podpísaným príslušnou osobou, ktorá uskutočnila doručenie, v ktorom je uvedené, že dlžník prijal dokument alebo ho bezdôvodne odmietol prijať a dátum doručenia;

c) doručenie poštou doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré dlžník podpísal a odoslal naspäť;

d) doručenie elektronickými prostriedkami, ako je napríklad fax: alebo e-mail:, doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré podpísal a odoslal naspäť dlžník.

2.  Akékoľvek predvolanie na súdne pojednávanie môže byť doručené dlžníkovi v súlade s ods. 1 alebo ústne na predchádzajúcom súdnom pojednávaní o tom istom nároku, pričom je uvedené v zápisnici z predošlého súdneho pojednávania.

Článok 14

Doručenie bez dokladu o prijatí zo strany dlžníka

1.  Dokument o začatí súdneho konania alebo rovnocenný dokument a akékoľvek predvolanie na súdne pojednávanie môžu byť doručené dlžníkovi aj jedným z týchto spôsobov:

a) osobné doručenie na osobnú adresu dlžníka osobám, ktoré žijú v tej istej domácnosti ako dlžník alebo sú tam zamestnané;

b) v prípade samostatne zárobkovo činného dlžníka alebo právnickej osoby osobné doručenie do prevádzkárne dlžníka osobám, ktoré dlžník zamestnáva;

c) uloženie dokumentu do poštovej schránky dlžníka;

d) uloženie dokumentu na pošte alebo u príslušných orgánov verejnej správy a vloženie písomného oznámenia o tomto uložení do poštovej schránky dlžníka, za predpokladu, že písomné oznámenie jasne uvádza charakter dokumentu ako súdneho dokumentu alebo právny dôsledok oznámenia, a teda že sa doručenie uskutočnilo a začínajú plynúť lehoty;

e) doručenie poštou bez dokladu o prijatí podľa ods. 3, ak má dlžník adresu v členskom štáte pôvodu;

f) elektronickými prostriedkami s automatickým potvrdením o doručení, za predpokladu, že dlžník vopred výslovne súhlasil s týmto spôsobom doručovania.

2.  Na účely tohto nariadenia, doručenie podľa ods. 1 je neprípustné, ak adresa dlžníka nie je s určitosťou známa.

3.  Doručenie podľa ods. 1, písm. a) až d) sa potvrdzuje prostredníctvom:

a) dokumentu podpísaného príslušnou osobou, ktorá uskutočnila doručenie, s uvedením:

i) spôsobu doručenia; a

ii) dátumu doručenia; a

iii) ak bol dokument doručený inej osobe ako dlžníkovi, mena tejto osoby a jej vzťahu k dlžníkovi,

alebo

b) potvrdenia o prijatí osobou, ktorej bol dokument doručený na účely odsekov 1 písm. a) a b).

Článok 15

Doručenie zástupcom dlžníka

Dokument je podľa článkov 13 alebo 14 možné doručiť aj zástupcovi dlžníka.

Článok 16

Poskytnutie náležitých informácií o nároku dlžníkovi

Aby bolo zabezpečené, že dlžníkovi boli poskytnuté náležité informácie o nároku, dokument o začatí konania alebo rovnocenný dokument musí obsahovať toto:

a) mená a adresy strán;

b) výšku nároku;

c) ak sú vyžadované úroky z nároku, úrokovú sadzbu a dobu, za ktorú sa vyžaduje úrok, pokiaľ sa k istine podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu automaticky nepripisuje zákonom stanovený úrok;

d) zdôvodnenie nároku.

Článok 17

Poskytnutie náležitých informácií dlžníkovi o procesných krokoch potrebných na napadnutie nároku

V dokumente o začatí konania, rovnocennom dokumente alebo v predvolaní na súdne pojednávanie alebo spolu s týmito dokumentmi musia byť jasne uvedené:

a) procesné požiadavky pre napadnutie nároku, vrátane lehoty pre písomné napadnutie nároku alebo prípadne termín súdneho pojednávania, názov a adresa inštitúcie na ktorú sa má obrátiť alebo kam sa má prípadne dostaviť, a či je nutné právne zastúpenie;

b) dôsledky nepodania námietky alebo nedostavenia sa, a najmä možnosť, že proti dlžníkovi môže byť vydané alebo vykonané rozhodnutie a povinnosť uhradiť trovy spojené so súdnym konaním.

Článok 18

Náprava nedodržania minimálnych pravidiel

1.  Ak konanie v členskom štáte pôvodu nesplnilo procesné požiadavky stanovené v článkoch 13 až 17, takéto nedodržanie sa napraví a rozhodnutie je možné osvedčiť ako európsky exekučný titul, ak:

a) rozhodnutie bolo doručené dlžníkovi v súlade s požiadavkami podľa článku 13 alebo článku 14; a

b) dlžník mohol vzniesť námietku proti rozhodnutiu prostredníctvom úplného preskúmania rozhodnutia, a bol patrične informovaný v rozhodnutí alebo spolu s rozhodnutím o procesných požiadavkách pre vznesenie takej námietky, vrátane názvu a adresy inštitúcie, kam ju má podať a prípadne lehoty pre také podanie; a

c) dlžník nevzniesol námietku voči rozhodnutiu v súlade s príslušnými procesnými požiadavkami.

2.  Ak konanie v členskom štáte pôvodu nesplnilo procesné požiadavky stanovené v článku 13 alebo 14, také nesplnenie sa napraví, ak zo správania dlžníka počas súdneho konania vyplýva, že osobne obdržal dokument ktorý sa mal doručiť v čase postačujúcom na prípravu jeho obhajoby.

Článok 19

Minimálne pravidlá na preskúmanie rozhodnutia vo výnimočných prípadoch

1.  S odvolaním sa na články 13 až 18, môže byť rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul iba vtedy, ak je dlžník podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia, v prípade že:

a)

 

i) dokument o začatí konania alebo rovnocenný dokument, prípadne predvolanie na súdne pojednávanie boli doručené jedným zo spôsobov stanovených v článku 14; a

ii) doručenie sa bez zavinenia na jeho strane neuskutočnilo v dostatočnom predstihu, aby mohol pripraviť svoju obhajobu;

alebo

b) dlžníkovi zabránila vo vznesení námietky voči nároku vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez zavinenia na jeho strane,

za predpokladu, že v oboch prípadoch koná bez zbytočných prieťahov.

2.  Tento článok nebráni členským štátom umožniť preskúmanie rozhodnutia za priaznivejších podmienok, ako sú podmienky uvedené v odseku 1.KAPITOLA IV

VÝKON

Článok 20

Vykonávacie konanie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly, sa vykonávacie postupy riadia právnymi predpismi členského štátu výkonu.

Rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul sa vykonáva za tých istých podmienok ako rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu.

2.  Od veriteľa sa vyžaduje, aby poskytol príslušným vykonávacím orgánom členského štátu výkonu:

a) kópiu rozhodnutia, ktorá spĺňa podmienky potrebné na preukázanie jeho pravosti; a

b) kópiu osvedčenia o európskom exekučnom titule, ktoré spĺňa podmienky potrebné na preukázanie jeho pravosti; a

c) v prípade potreby, prepis osvedčenia európskeho exekučného titulu alebo jeho preklad do úradného jazyka členského štátu výkonu, alebo, ak je v tomto členskom štáte niekoľko úradných jazykov, do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov miesta súdneho konania, v ktorom sa výkon vyžaduje, v zhode s právnymi predpismi tohto členského štátu alebo do iného jazyka, ktorý členský štát výkonu uviedol ako prijateľný. Každý členský štát môže uviesť iný úradný jazyk alebo jazyky Európskeho spoločenstva ako jeho vlastný, ktorý môže akceptovať pre vyhotovenie osvedčenia. Preklad sa overuje osobou, ktorá má k tomu oprávnenie v jednom z členských štátov.

3.  Od strany, ktorá v jednom členskom štáte žiada o výkon rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul v inom členskom štáte sa nevyžaduje žiadna záruka, kaucia alebo vklad akéhokoľvek druhu z dôvodu, že je cudzím štátnym príslušníkom alebo že nemá bydlisko alebo pobyt v členskom štáte výkonu.

Článok 21

Zamietnutie výkonu

1.  Príslušný súd v členskom štáte výkonu na žiadosť dlžníka výkon zamietne, ak je rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul nezlučiteľné s predošlým rozhodnutím vydaným v ktoromkoľvek členskom štáte alebo v tretej krajine, za predpokladu, že:

a) predošlé rozhodnutie sa týkalo toho istého predmetu sporu medzi tými istými stranami; a

b) predošlé rozhodnutie bolo vydané v členskom štáte výkonu alebo spĺňa podmienky potrebné pre jeho uznanie v členskom štáte výkonu; a

c) nezlučiteľnosť nebola a nemohla byť vznesená ako námietka v súdnom konaní v členskom štáte pôvodu

2.  Za žiadnych okolností sa v členskom štáte výkonu nemôže skúmať vecná stránka rozhodnutia alebo jeho osvedčenia o európskom exekučnom titule.

Článok 22

Dohody s tretími krajinami

Toto nariadenie nemá vplyv na dohody, ktorými sa členské štáty pred nadobudnutím platnosti nariadenia (ES) č. 44/2001, podľa článku 59 Bruselského dohovoru o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach zaviazali, že nebudú uznávať rozhodnutia vydané najmä v iných zmluvných štátoch tohto dohovoru proti obvineným, ktorí majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v tretej krajine ak, v prípadoch stanovených v článku 4 tohto dohovoru, by rozhodnutie mohlo byť založené iba na súdnej právomoci stanovenej v druhom odseku článku 3 tohto dohovoru.

Článok 23

Prerušenie alebo obmedzenie výkonu

Ak dlžník

 vzniesol námietku voči rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul, vrátane žiadosti o preskúmanie v zmysle článku 19, alebo

 požiadal o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule v súlade s článkom 10,

príslušný súd alebo orgán v členskom štáte výkonu môže na žiadosť dlžníka:

a) obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia; alebo

b) podmieniť výkon poskytnutím takej záruky, akú stanoví; alebo

c) za výnimočných okolností vykonávacie konanie prerušiť.KAPITOLA V

SÚDNE ZMIERY A VEREJNÉ LISTINY

Článok 24

Súdne zmiery

1.  Zmier týkajúci sa nároku v zmysle článku 4 odsek 2, ktorý schválil súd alebo bol v priebehu konania uzavretý na súde a je vykonateľný v členskom štáte, v ktorom bol schválený alebo uzavretý, bude, na žiadosť adresovanú súdu, ktorý ho schválil alebo, na ktorom bol uzavretý, osvedčený ako európsky exekučný titul pomocou vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II.

2.  Zmier, ktorý bol osvedčený ako európsky exekučný titul v členskom štáte pôvodu, sa vykoná v ostatných členských štátoch bez toho, že by bolo potrebné prehlásenie o jeho vykonateľnosti a bez možnosti namietania jeho vykonateľnosti.

3.  Ustanovenia kapitoly II, s výnimkou článku 5 a článku 6 ods. 1 a článku 9 ods. 1 a ustanovenia kapitoly IV, s výnimkou článku 21 ods. 1 a článku 22 sa uplatnia podľa potreby.

Článok 25

Verejné listiny

1.  Verejná listina týkajúca sa nároku v zmysle článku 4 ods. 2, ktorá je vykonateľná v jednom členskom štáte, sa na žiadosť adresovanú orgánu určeného členským štátom pôvodu osvedčí ako európsky exekučný titul pomocou vzorového tlačiva uvedeného v prílohe III.

2.  Verejná listina, ktorá bola osvedčená ako európsky exekučný titul v členskom štáte pôvodu, sa vykoná v ostatných členských štátoch bez toho, že by bolo potrebné prehlásenie o jej vykonateľnosti a bez možnosti namietania jej vykonateľnosti.

3.  Ustanovenia kapitoly II, s výnimkou článku 5 a článku 6 ods. 1 a článku 9 ods. 1 a ustanovenia kapitoly IV, s výnimkou článku 21 ods. 1 a článku 22 sa uplatnia podľa potreby.KAPITOLA VI

PRECHODNÉ USTANOVENIE

Článok 26

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie sa uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a dokumenty úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.KAPITOLA VII

VZŤAH K INÝM DOKUMENTOM SPOLOČENSTVA

Článok 27

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001

Toto nariadenie nemá vplyv na možnosť požiadať o uznanie a výkon rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny o nespornom nároku v súlade s nariadením (ES) 44/2001.

Článok 28

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 1348/2000

Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1348/2000.KAPITOLA VIII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Informácie o vykonávacích postupoch a orgánoch

Členské štáty spolupracujú, aby poskytli širokej verejnosti a odborným kruhom informácie o:

a) spôsoboch a postupoch výkonu v členských štátoch; a

b) príslušných orgánoch pre výkon v členských štátoch,

najmä prostredníctvom Európskej súdnej siete v občianskych a obchodných veciach ustanovenej v súlade s rozhodnutím 2001/470/ES ( 1 ).

Článok 30

Informácie týkajúce sa opravných postupov, jazykov a orgánov

1.  Členské štáty oznámia Komisii:

a) postupy pre opravu a stiahnutie osvedčenia uvedené v článku 10 ods. 2 a pre preskúmanie rozhodnutia uvedené v článku 19 ods. 1;

b) jazyky akceptované podľa článku 20 ods. 2 písm. c);

c) zoznamy orgánov uvedených v článku 25;

a akékoľvek ich následné zmeny.

2.  Komisia uverejní informácie oznámené v súlade s odsekom 1 v Úradnom vestníku Európskej únie a akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami.

▼M2

Článok 31

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia zmení a doplní vzorové tlačivá uvedené v prílohách. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 2.

Článok 32

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor uvedený v článku 75 nariadenia (ES) č. 44/2001.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ►C1  21. januára 2005. ◄

Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 21. októbra 2005, s výnimkou článkov 30, 31 a 32, ktoré sa začnú uplatňovať od 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

▼M1
PRÍLOHA I

image

image

image
PRÍLOHA II

image

image
PRÍLOHA III

image

image
PRÍLOHA IV

image
PRÍLOHA V

image

image

image
PRÍLOHA VI

image( 1 ) Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25.

Top