EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0773-20150806

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/773/2015-08-06

2004R0773 — SK — 06.08.2015 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 773/2004

zo 7. apríla 2004,

ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 123 27.4.2004, s. 18)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006,

  L 362

1

20.12.2006

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 622/2008 z 30. júna 2008,

  L 171

3

1.7.2008

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1348 z 3. augusta 2015,

  L 208

3

5.8.2015
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 773/2004

zo 7. apríla 2004,

ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o implementácii pravidiel o hospodárskej súťaži stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy ( 1 ), najmä na jeho článok 33,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenia,

keďže:

(1)

nariadenie (ES) č. 1/2003 splnomocňuje Komisiu regulovať určité aspekty konania pre uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy. Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa začatia konania zo strany Komisie ako aj pojednávania vo veci sťažností a vypočúvania dotknutých strán;

(2)

podľa nariadenia (ES) č. 1/2003, národné súdy majú povinnosť zamedziť prijatiu rozhodnutí, ktoré by mohli byť v rozpore s rozhodnutiami plánovanými Komisiou v tom istom prípade. Podľa článku 11 ods. 6 daného nariadenia, národné úrady pre hospodársku súťaž sú zbavené svojej príslušnosti akonáhle Komisia začne konanie o prijatie rozhodnutia podľa kapitoly III nariadenie (ES) č. 1/2003. V tomto kontexte je dôležité, aby si súdy a úrady pre hospodársku súťaž členských štátov uvedomili začatie konania zo strany Komisie. Komisia musí byť preto schopná zverejniť svoje rozhodnutia o začatí konania;

(3)

pred zaznamenaním ústnych vyjadrení od fyzických alebo právnických osôb, ktoré súhlasia s poskytnutím rozhovoru, Komisia musí informovať tieto osoby o právnej báze pohovoru a o jeho dobrovoľnom charaktere. Osoby, ktoré poskytnú rozhovor, musia byť taktiež informované o účele rozhovoru a o akomkoľvek zázname, ktorý môže byť urobený. S cieľom zvýšenia presnosti vyhlásení musí byť vypočutým osobám poskytnutá možnosť zaznamenané výpovede zmeniť. Tam, kde sa informácie zozbierané na základe ústnych vypočutí vymieňajú na základe článku 12 nariadenia (ES) č. 1/2003, takéto informácie sa môžu použiť iba ako dôkaz na uloženie sankcií fyzickým osobám, ak sú splnené podmienky stanovené v tomto článku;

(4)

podľa článku 23 ods. 1 písmeno d) nariadenia (ES) č. 1/2003 sa môžu pokuty ukladať podnikom alebo združeniam podnikov, ak tieto neopravia v lehote stanovenej Komisiou nesprávnu, neúplnú alebo zavádzajúcu odpoveď poskytnutú členom ich personálu na otázky počas inšpekcií. Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť dotknutému podniku záznam všetkých vysvetlení a vytvoriť postup, ktorý im umožňuje pripojenie akejkoľvek opravy, zmeny alebo doplnenia k vysvetleniam poskytnutým členom ich personálu, ktorý nie je alebo nebol autorizovaný podávať vysvetlenia v mene podniku. Vysvetlenia podané zo strany člena personálu musia zostať v spisoch Komisie ako zaznamenané počas inšpekcie;

(5)

sťažnosti predstavujú základný zdroj informácií na zisťovanie porušení pravidiel hospodárskej súťaže. Je dôležité definovať jasné a účinné postupy vybavovania sťažností podaných Komisii;

(6)

ak má byť pre účely článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003 prípustná, tak sťažnosť musí obsahovať určité špecifikované informácie;

(7)

s cieľom pomáhať sťažovateľom pri predkladaní potrebných faktov Komisii sa musí vypracovať formulár. Predloženie informácií uvedených v tomto formulári musí byť podmienkou nato, aby sa so sťažnosťou zaobchádzalo ako so sťažnosťou uvedenou v článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003;

(8)

fyzickým alebo právnickým osobám, ktorí si zvolili možnosť podať sťažnosť, musí byť poskytnutá možnosť, aby boli tesne spojení s konaním, ktoré Komisia začala s cieľom zistiť porušenie. Nesmú však mať prístup k obchodným tajomstvám alebo iným dôverným informáciám patriacim ostatným stranám zúčastneným na konaní;

(9)

sťažovateľom sa musí poskytnúť možnosť vyjadriť svoje názory, ak Komisia usúdi, že dôvody pre konanie vo veci sťažnosti nie sú dostačujúce. Tam, kde Komisia sťažnosť zamietne z dôvodov, že úrad pre hospodársku súťaž členského štátu sa ňou zaoberá alebo sa ňou zaoberal, tak potom musí sťažovateľovi oznámiť identitu takéhoto úradu;

(10)

s cieľom dodržiavať práva na obranu podnikov, musí Komisia pred prijatím rozhodnutia priznať dotknutým stranám právo vypočuť ich;

(11)

taktiež by sa malo ustanoviť vypočutie osôb, ktoré nepodali sťažnosť uvedenú v článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003 a ktoré nie sú stranami, ktorým bolo adresované vyhlásenie o námietkach, ale ktoré môžu preukázať dostatočný záujem. Spotrebiteľské združenia, ktoré žiadajú o vypočutie, sa musia spravidla považovať za združenia s dostatočným záujmom, ak sa konanie týka produktov alebo služieb používanými konečným spotrebiteľom alebo produktov alebo služieb, ktoré predstavujú priamy vstup do takýchto produktov alebo služieb. Tam, kde Komisia usúdi, že je to z hľadiska konania užitočné, tak musí byť taktiež schopná vyzvať iné osoby s cieľom vyjadriť svoje stanoviská písomne a zúčastniť sa ústneho vypočutia tých strán, ktorým bolo adresované vyhlásenie o námietkach. Tam, kde to pripadá do úvahy, musí byť taktiež schopná vyzvať takéto osoby s cieľom predniesť svoje stanoviská v rámci ústneho vypočutia;

(12)

s cieľom zlepšiť účinnosť ústnych vypočúvaní, vypočúvajúci úradník musí mať právomoc umožniť klásť počas vypočúvania otázky dotknutým stranám, sťažovateľom, ostatným osobám predvolaným na vypočúvanie, službám Komisie a orgánom členských štátov;

(13)

pri poskytovaní prístupu ku spisu musí Komisia zabezpečiť ochranu obchodného tajomstva a ostatných dôverných informácií. Kategória „ostatné dôverné informácie“ zahŕňa informácie iné ako sú obchodné tajomstvá, ktoré môžu byť považované za dôverné, pokiaľ by ich odhalenie významnou mierou poškodilo určitý podnik alebo osobu. Komisia musí mať možnosť požiadať podniky alebo združenia podnikov, ktoré predkladajú alebo predložili dokumenty alebo vyhlásenia, aby označili informácie dôverného charakteru;

(14)

tam, kde sú obchodné tajomstvá alebo ostatné dôverné informácie potrebné na dokázanie porušení, Komisia musí posúdiť pre každý jednotlivý dokument, či je nevyhnutnosť odhaliť ho väčšia ako škoda, ktorá by mohla takýmto odhalením byť spôsobená;

(15)

v záujme právnej istoty by mala byť stanovená minimálna lehota pre rôzne podania uvedené v tomto nariadení;

(16)

toto nariadenie nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 2842/98 z 22. decembra 1998 o vypočúvaní strán v určitých konaniach podľa článkov 85 a 86 Zmluvy o založení ES ( 2 ), ktoré by malo byť preto zrušené;

(17)

toto nariadenie prispôsobuje procesné pravidlá pre odvetvie dopravy všeobecným procesným pravidlám vo všetkých odvetviach. Nariadenie Komisie (ES) č. 2843/98 z 22. decembra 1998 o forme, obsahu a iných podrobných údajoch žiadostí a oznámení ustanovených v nariadeniach Rady (EHS) č. 1017/68, (EHS), č. 4056/86 a (EHS) č. 3975/87, ktorými sa uplatňujú pravidlá o hospodárskej súťaži na sektor dopravy ( 3 ), by malo byť preto zrušené;

(18)

nariadením (ES) č. 1/2003 sa ruší systém oznamovania a povoľovania. Nariadenie Komisie (ES) č. 3385/94 z 21. decembra 1994 o forme, obsahu a iných podrobných údajoch žiadostí a oznámení ustanovených v nariadení Rady č. 17 ( 4 ) by malo byť preto zrušené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet a oblasť pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na konania vedené Komisiou pre uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy.KAPITOLA II

ZAČATIE KONANIA

Článok 2

Začatie konania

▼M2

1.  Komisia môže rozhodnúť začať konanie s cieľom prijať rozhodnutie podľa kapitoly III nariadenia (ES) č. 1/2003 kedykoľvek, avšak najneskôr k dátumu, keď vydá predbežné posúdenie uvedené v článku 9 ods. 1 daného nariadenia, vyhlásenie o námietkach alebo žiadosť, aby strany vyjadrili svoj záujem zapojiť sa do rozhovorov o urovnaní, alebo k dátumu uverejnenia oznámenia podľa článku 27 ods. 4 daného nariadenia, podľa toho, ktorý z týchto úkonov nastane skôr.

▼B

2.  Komisia môže zverejniť začatie konania akýmkoľvek vhodným spôsobom. Skôr, ako tak vykoná, musí informovať dotknuté strany.

3.  Komisia môže vykonávať svoje právomoci vyšetrovania podľa kapitoly V nariadenia (ES) č. 1/2003 pred začatím konania.

4.  Komisia môže zamietnuť sťažnosť podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003 bez začatia konania.KAPITOLA III

VYŠETROVANIA ZO STRANY KOMISIE

Článok 3

Právomoc vydávať vyhlásenia

1.  Tam, kde Komisia vypočuje osobu s jej súhlasom v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1/2003, tak na začiatku vypočúvania uvedie právny základ a účel vypočúvania a pripomenie jeho dobrovoľný charakter. Vypočúvanú osobu bude taktiež informovať o svojom zámere vyhotoviť záznam z vypočúvania.

2.  Vypočúvanie môže byť vedené akýmkoľvek spôsobom vrátane formy telefonickej alebo elektronickej.

3.  Komisia môže zaznamenávať vyhlásenia vykonané vypočúvanými osobami akoukoľvek formou. Kópia akéhokoľvek záznamu musí byť predložená vypočúvanej osobe na schválenie. Tam, kde je to potrebné, Komisia stanoví lehotu, v rámci ktorej jej vypočúvaná osoba môže oznámiť akékoľvek opravy, ktoré sa musia vo vyhlásení previesť.

Článok 4

Ústne otázky počas kontrol

1.  Ak podľa článku 20 ods. 2 písmeno e) nariadenia (ES) č. 1/2003 úradníci alebo iné sprevádzajúce osoby oprávnené Komisiou požiadajú zástupcov alebo členov osadenstva podniku alebo združenia podnikov o vysvetlenia, predložené vysvetlenia môžu byť zaznamenané v akejkoľvek forme.

2.  Kópia akéhokoľvek záznamu vyhotoveného podľa odseku 1 bude po kontrole poskytnutá dotknutému podniku alebo združeniu podnikov.

3.  V prípadoch, kedy člen osadenstva podniku alebo združenia podnikov, ktorý nie je alebo nebol oprávnený podnikom alebo združením podnikov poskytovať vysvetlenia v mene podniku alebo združenia podnikov bol požiadaný o vysvetlenia, Komisia stanoví lehotu, v ktorej podnik alebo združenie podnikov môže oznámiť Komisii akúkoľvek opravu, zmenu alebo doplnenie k daným vysvetleniam poskytnutým takýmto členom osadenstva. Takáto oprava, zmena alebo doplnenie bude pripojené k vysvetleniam zaznamenaným podľa odseku 1.

▼M4

Článok 4a

Program zhovievavosti Komisie

1.  Komisia môže stanoviť požiadavky a podmienky spolupráce, za ktorých môže podniky, ktoré sa zúčastňujú alebo zúčastňovali na tajných karteloch, odmeniť za ich spoluprácu pri odhalení kartelu a za pomoc pri preukázaní existencie porušenia, a to vo forme oslobodenia od pokút alebo zníženia pokút, ktoré by im inak boli uložené podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 (program zhovievavosti Komisie).

Oslobodenie od pokút môže byť poskytnuté podniku, ktorý ako prvý predloží dôkaz, ktorý podľa názoru Komisie umožní vykonať cielenú kontrolu alebo zistiť porušenie článku 101 zmluvy v súvislosti s údajným kartelom. Pokuta môže byť znížená v prípade podnikov, ktoré poskytnú Komisii dôkaz o údajnom porušení predstavujúci významnú pridanú hodnotu vo vzťahu k dôkazom, ktoré Komisia už má k dispozícii.

Komisia môže v rámci programu zhovievavosti oslobodiť od pokuty alebo ju znížiť iba vtedy, ak na konci správneho konania podnik splnil požiadavky a podmienky spolupráce stanovené v rámci programu zhovievavosti. Medzi takéto požiadavky a podmienky môže okrem iného patriť druh informácií a dôkazov, ktoré majú podniky povinnosť predložiť, a ďalšia spolupráca, ktorá sa od podnikov očakáva počas správneho konania.

2.  Aby boli podniky oprávnené na oslobodenie od pokuty alebo zníženie pokuty, ktorá by sa im inak uložila, musia dobrovoľne oboznámiť Komisiu so svojimi poznatkami o tajnom karteli a so svojou úlohou v ňom, pričom tak môžu urobiť aj formou dobrovoľného poskytnutia poznatkov bývalých alebo súčasných zamestnancov alebo zástupcov podniku (vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti). Takéto vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti musia byť vypracované výlučne na účely ich predloženia Komisii s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút v rámci programu zhovievavosti Komisie.

3.  Komisia ponúkne stranám vhodné metódy na poskytnutie vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti v inej ako písomnej forme, vrátane ústnych vyhlásení. Ústne vyhlásenia podnikov môžu byť zaznamenané a prepísané v priestoroch Komisie. Podnik dostane možnosť skontrolovať technickú presnosť záznamu svojho ústneho vyhlásenia poskytnutého v priestoroch Komisie a bezodkladne opraviť obsah vyhlásenia, ak je to potrebné. Pravidlá uvedené v tomto nariadení týkajúce sa vyhlásení podnikov v rámci programov zhovievavosti sa na takéto vyhlásenia uplatňujú bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uložené. Informácie, ktoré existovali už predtým, t. j. dôkazy, ktoré existujú bez ohľadu na konanie Komisie, a ktoré Komisii predloží podnik v rámci svojej žiadosti o oslobodenie od pokuty alebo zníženie pokuty, nie sú súčasťou vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti.

▼BKAPITOLA IV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

Článok 5

Prípustnosť sťažností

1.  Fyzické a právnické osoby musia preukázať legitímny záujem na oprávnenie podania sťažnosti pre účely článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003.

Takéto sťažnosti musia obsahovať informácie požadované podľa formulára C uvedené v prílohe. Komisia nemusí trvať na tejto povinnosti, pokiaľ ide o časť informácií, vrátane dokumentov, požadovaných podľa formulára C.

2.  Komisii sa musia predložiť tri kópie v papierovej forme a podľa možnosti v elektronickej forme. Pokiaľ sa nárokuje dôvernosť akejkoľvek časti sťažností, sťažovateľ taktiež predloží nedôvernú verziu sťažnosti.

3.  Sťažnosti sa musia predkladať v jednom z úradných jazykov Spoločenstva.

Článok 6

Účasť sťažovateľov na konaní

▼M2

1.  Ak Komisia vydá vyhlásenie o námietkach týkajúce sa záležitosti, v súvislosti s ktorou dostala sťažnosť, poskytne sťažovateľovi kópiu verzie vyhlásenia o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter, okrem prípadu, keď sa uplatňuje konanie o urovnaní, v akom prípade písomne informuje sťažovateľa o povahe a predmete konania. Komisia takisto stanoví lehotu, počas ktorej sťažovateľ môže písomne oznámiť svoje stanoviská.

▼B

2.  Ak to pripadá do úvahy, Komisia môže poskytnúť sťažovateľom možnosť vyjadriť svoje stanoviská v rámci ústneho vypočúvania strán, ku ktorému bolo vydané vyhlásenie o námietkach, pokiaľ sťažovatelia o to požiadajú vo svojich písomných pripomienkach.

Článok 7

Zamietnutie sťažností

1.  Ak Komisia usúdi, že na základe informácií, ktoré má k dispozícii, neexistujú postačujúce dôvody konať vo veci sťažnosti, tak informuje sťažovateľa o svojich dôvodoch a stanoví lehotu, v ktorej môže sťažovateľ oznámiť svoje stanoviská v písomnej forme. Komisia nie je povinná zohľadniť žiadne ďalšie písomné podanie doručené po uplynutí danej lehoty.

2.  Ak sťažovateľ oznámi svoje stanoviská v lehote stanovenej Komisiou a písomné podania sťažovateľa nebudú viesť k odlišnému posúdeniu sťažnosti, tak Komisia sťažnosť zamietne rozhodnutím.

3.  Ak sťažovateľ neoznámi svoje stanoviská v lehote určenej Komisiou, sťažnosť bude považovaná za vzatú späť.

Článok 8

Prístup k informáciám

1.  Ak Komisia informovala sťažovateľa o svojom zámere zamietnuť sťažnosť podľa článku 7 ods. 1, sťažovateľ môže požadovať prístup k dokumentom, na ktorých Komisia založila svoje predbežné posúdenie. Na tieto účely sťažovateľ však nemusí mať prístup k obchodným tajomstvám a iným dôverným informáciám, ktoré sa týkajú iných strán zúčastnených na konaní.

▼M4 —————

▼B

Článok 9

Zamietnutia sťažností podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1/2003

Ak Komisia zamietne sťažnosť podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1/2003, tak okamžite informuje sťažovateľa o tom, ktorý vnútroštátny úrad pre hospodársku súťaž daný prípad pojednáva alebo už pojednával.KAPITOLA V

VÝKON PRÁVA BYŤ VYPOČUTÝ

Článok 10

Oznámenie námietok a odpoveď

▼M2

1.  Komisia informuje dotknuté strany o námietkach, ktoré boli proti nim vznesené. Vyhlásenie o námietkach sa oznámi písomne každej zo strán, voči ktorej boli námietky vznesené.

▼B

2.  Komisia stanoví pri oznamovaní námietok dotknutým stranám lehotu, v ktorej ju tieto strany môžu písomne informovať o svojich stanoviskách. Komisia nie je povinná zohľadniť žiadne ďalšie písomné podania doručené po uplynutí danej lehoty.

3.  Strany môžu vo svojich písomných podaniach uviesť všetky im známe skutočnosti, ktoré sú relevantné pre ich obranu voči námietkam vzneseným Komisiou. Ako dôkaz o uvedených skutočnostiach prepoja všetky relevantné dokumenty. Poskytnú originál v papierovej forme ako aj elektronickú kópiu alebo v prípade, že nepredložia elektronickú kópiu, ►M3  31 ◄ papierových kópií svojho podania a dokumentov k nemu priložených. Môžu navrhnúť, aby Komisia vypočula osoby, ktoré môžu dosvedčiť skutočnosti uvedené v ich podaní.

▼M2

Článok 10a

Konanie o urovnaní v prípadoch kartelov

1.  Po začatí konania podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 Komisia stanoví lehotu, počas ktorej strany môžu písomne uviesť, že sú ochotné zapojiť sa do rozhovorov o urovnaní na účely možného predloženia návrhov na urovnanie. Komisia nie je povinná zohľadniť odpovede doručené po uplynutí stanovenej lehoty.

V prípade, že dve alebo viac strán v rámci toho istého podniku prejavia ochotu zapojiť sa do rozhovorov o urovnaní podľa prvého pododseku, tieto strany vymenujú spoločných zástupcov, ktorí ich budú v rozhovoroch s Komisiou zastupovať. Pri stanovení lehoty uvedenej v prvom pododseku Komisia oznámi dotknutým stranám, že boli identifikované v rámci toho istého podniku len s cieľom umožniť im dosiahnuť súlad s týmto ustanovením.

2.  Stranám, ktoré sa zúčastňujú na rokovaniach o urovnaní, môže Komisia poskytnúť tieto informácie:

a) námietky, ktoré má v úmysle proti nim vzniesť;

b) dôkazy použité na vznesenie námietok;

c) verzie všetkých dostupných dokumentov, ktoré nemajú dôverný charakter a ktoré sú v tom čase uložené v spise, a to do takej miery, do akej je žiadosť strany odôvodnená s cieľom umožniť jej, aby potvrdila svoje stanovisko vzhľadom na časové obdobie alebo akékoľvek iné aspekty týkajúce sa kartelu;

d) výšku možných pokút.

Tieto informácie sa považujú za dôverné voči tretím stranám okrem prípadu, keď Komisia vopred výslovne udelila povolenie na ich sprístupnenie.

▼M4

V prípade, že sa v rozhovoroch o urovnaní pokročí, Komisia môže stanoviť lehotu, v rámci ktorej sa strany môžu zaviazať, že sa podrobia konaniu na urovnanie, čo znamená, že predložia návrhy na urovnanie, ktoré budú odrážať výsledky rozhovorov o urovnaní, a priznajú sa v nich k účasti na porušení článku 101 zmluvy, ako aj svoju zodpovednosť za porušenie. Tieto návrhy na urovnanie sú vypracované dotknutými podnikmi výlučne ako formálna žiadosť, aby Komisia v ich veci prijala rozhodnutie v rámci konania o urovnaní. Predtým, ako Komisia stanoví lehotu na predkladanie návrhov na urovnanie, dotknuté strany majú na základe žiadosti právo na včasné poskytnutie informácií uvedených v prvom pododseku. Komisia nie je povinná zohľadniť návrhy na urovnanie doručené po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia ponúkne stranám vhodné metódy na predloženie návrhov na urovnanie v inej ako písomnej forme, vrátane ústnych vyhlásení. Ústne návrhy na urovnanie môžu byť zaznamenané a prepísané v priestoroch Komisie. Podniku dostane možnosť skontrolovať technickú presnosť záznamu svojho ústneho návrhu poskytnutého v priestoroch Komisie a bezodkladne opraviť obsah svojho návrhu, ak je to potrebné. Pravidlá uvedené v tomto nariadení týkajúce sa návrhov na urovnanie sa na takéto návrhy uplatňujú bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uložené.

▼M2

3.  Ak vyhlásenie o námietkach oznámené stranám zodpovedá obsahu ich návrhov na urovnanie, písomné odpovede dotknutých strán na vyhlásenie o námietkach v lehote stanovenej Komisiou potvrdia, že vyhlásenie o námietkach, ktoré im bolo adresované, zohľadňuje obsah ich návrhov na urovnanie. Komisia potom môže po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie v súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 1/2003 pristúpiť k prijatiu rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia (ES) č. 1/2003.

4.  Komisia sa môže kedykoľvek v priebehu konania rozhodnúť ukončiť rozhovory o urovnaní, a to vo veci celého predmetného prípadu alebo v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi stranami, ak sa domnieva, že je ohrozená procesná efektívnosť.

▼B

Článok 11

Právo byť vypočutý

▼M2

1.  Komisia poskytne stranám, ktorým adresuje vyhlásenie o námietkach, príležitosť byť vypočuté ešte pred konzultáciou s poradným výborom uvedeným v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003.

▼B

2.  Komisia pojednáva vo svojich rozhodnutiach iba o námietkach, ku ktorým strany uvedené v odseku 1 predložili pripomienky.

▼M2

Článok 12

1.  Komisia poskytne stranám, ktorým adresuje vyhlásenie o námietkach, príležitosť rozviesť svoje argumenty v rámci ústneho vypočutia, pokiaľ o to strany vo svojich písomných podaniach požiadajú.

2.  Pri predkladaní svojich návrhov na urovnanie však strany Komisii potvrdia, že budú žiadať o možnosť rozviesť svoje argumenty v rámci ústneho vypočutia len v prípade, ak vyhlásenie o námietkach nebude zohľadňovať obsah ich návrhov na urovnanie.

▼B

Článok 13

Vypočutie iných osôb

1.  Ak fyzické alebo právnické osoby, iné ako sú uvedené v článku 5 a 1 požiadajú o vypočutie a preukážu dostatočný záujem, Komisia ich bude informovať písomnou formou o charaktere a predmete konania a stanoví lehotu, v ktorej môžu písomne oznámiť svoje stanoviská.

2.  Komisia môže, tam, kde to pripadá do úvahy, vyzvať osoby uvedené v odseku 1 predniesť svoje argumenty v rámci ústneho vypočutia strán, ktorým bolo oznámenie o námietkach adresované, pokiaľ osoby uvedené v odseku 1 o to vo svojich písomných pripomienkach požiadajú.

3.  Komisia môže vyzvať akúkoľvek inú osobu vyjadriť svoje stanoviská v písomnej forme a zúčastniť sa ústneho vypočutia strán, ktorým bolo oznámenie o námietkach adresované. Komisia môže taktiež vyzvať takéto osoby vyjadriť svoje stanoviská v rámci ústneho vypočutia.

Článok 14

Vedenie ústnych vypočutí

1.  Vypočúvania vedie vypočúvajúci úradník úplne nezávisle.

2.  Komisia vyzve osoby, ktoré majú byť vypočuté s cieľom zúčastniť sa na ústnom vypočutí v deň, ktorý Komisia stanoví.

3.  Komisia vyzve úrady pre hospodársku súťaž členských štátov s cieľom zúčastniť sa na ústnom vypočutí. Podobne môže vyzvať úradníkov a štátnych zamestnancov iných úradov členských štátov.

4.  Osoby vyzvané na účasť sa dostavia buď osobne, alebo sa nechajú zastupovať právnymi zástupcami alebo zástupcami poverenými podľa ich ústavy, a to podľa okolností. Podniky a združenia podnikov môžu byť taktiež zastupované riadne povereným agentom vymenovaným spomedzi ich stálych pracovníkov.

5.  Osobám vypočúvaným Komisiou môžu pomáhať ich právnici alebo iné kvalifikované osoby povolené vypočúvajúcim úradníkom.

6.  Ústne vypočúvania nie sú verejné. Každá osoba môže byť vypočúvaná samostatne alebo v prítomnosti iných osôb vyzvaných zúčastniť sa, so zreteľom na legitímny záujem podnikov na ochrane ich obchodných tajomstiev a iných dôverných informácií.

7.  Vypočúvajúci úradník môže povoliť stranám, ktorým bolo oznámenie o námietkach adresované, sťažovateľom, ostatným osobám predvolaným na vypočúvanie, službám Komisie a úradom členských štátov, klásť počas vypočúvania otázky.

8.  Vyhlásenia učinené každou vypočúvanou osobou sa zaznamenávajú. Na požiadanie bude záznam z vypočutia sprístupnený osobám, ktoré sa na vypočúvaní zúčastnili. Musí sa brať ohľad na legitímny záujem strán na ochranu ich obchodných tajomstiev a iných dôverných informácií.KAPITOLA VI

PRÍSTUP K SPISU A ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI

▼M4

Článok 15

Prístup k spisu

▼B

1.  Ak sa to požaduje, tak Komisia poskytne prístup k spisu stranám, ktorým adresovala oznámenie o námietkach. Prístup bude povolený po oznámení vyhlásenia o námietkach.

▼M4

1a.  Po začatí konania podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 a s cieľom umožniť stranám, aby predložili návrhy na urovnanie, Komisia na základe žiadosti a za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v príslušných pododsekoch, sprístupní stranám dôkazy a dokumenty opísané v článku 10a ods. 2 Následne strany pri predkladaní svojich návrhov na urovnanie potvrdia Komisii, že po doručení vyhlásenia o námietkach budú žiadať o prístup k spisu podľa odseku 1 len v prípade, že vyhlásenie o námietkach nebude zohľadňovať obsah ich návrhov na urovnanie. Ak rozhovory o urovnaní boli s jednou alebo viacerými stranami prerušené, každej takejto strane musí byť umožnený prístup k spisu podľa odseku 1, ak jej bolo adresované vyhlásenie o námietkach.

▼M4

1b.  Prístup podľa odseku 1 alebo 1a k vyhláseniu podnikov v rámci programov zhovievavosti v zmysle článku 4a ods. 2 alebo k návrhom na urovnanie v zmysle článku 10a ods. 2 sa udelí iba v priestoroch Komisie. Strany konania a ich zástupcovia nesmú vyhotoviť kópie vyhlásení podnikov v rámci programov zhovievavosti ani návrhov na urovnanie pomocou akýchkoľvek mechanických alebo elektronických prostriedkov.

▼B

2.  Právo na prístup do spisu sa nerozšíri na obchodné tajomstvá, ostatné dôverné informácie a interné dokumenty Komisie alebo úradov pre hospodársku súťaž členských štátov. Právo na prístup k spisu sa taktiež nerozšíri na korešpondenciu medzi Komisiou a úradmi pre hospodársku súťaž členských štátov a ani na korešpondenciu medzi členskými štátmi, ak je takáto korešpondencia obsiahnutá v spise Komisie.

3.  Nič v tomto nariadení nebráni Komisii uverejniť a využívať informácie potrebné na preukázanie porušenia článkoch 81 alebo 82 zmluvy.

▼M4 —————

▼B

Článok 16

Označenie a ochrana dôverných informácií

1.  Informácie, vrátane dokumentov, Komisia neoznámi a ani nesprístupní, pokiaľ obsahujú obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie o akejkoľvek osobe.

2.  Každá osoba, ktorá oznámi svoje stanoviská podľa článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1, článku 10 ods. 2 a článku 13 ods. 1 a ods. 3 alebo následne predloží ďalšie informácie Komisii počas toho istého konania, musí jasne označiť každý materiál, ktorý považuje za dôverný, s uvedením dôvodov, poskytnúť samostatnú nedôvernú verziu k dátumu stanovenému Komisiou na oznámenie stanovísk.

3.  Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 2 tohto článku, Komisia môže požadovať zo strany podnikov a združení podnikov, ktoré predkladajú dokumenty alebo vyhlásenia podľa nariadenia (ES) č. 1/2003, aby označili dokumenty alebo tie časti dokumentov, ktoré považujú za obsahujúce obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie týkajúce sa podnikov a ich združení podnikov, a aby označili podniky, vzhľadom na ktoré sa takéto dokumenty majú posudzovať ako dôverné. Komisia môže obdobne požadovať od podnikov alebo združení podnikov označiť každú časť oznámenia o námietkach, súhrnné informácie o prípade vypracované podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 alebo rozhodnutie prijaté Komisiou, ktoré podľa ich názoru obsahuje obchodné tajomstvá.

Komisia môže stanoviť lehotu, počas ktorej podniky a združenia podnikov musia:

a) zdôvodniť svoj nárok na dôvernosť so zreteľom na každý samostatný dokument alebo časť dokumentu, vyhlásenie alebo časť vyhlásenia;

b) poskytnúť Komisii nedôvernú verziu dokumentov alebo vyhlásení, v ktorých sú dôverné časti vymazané;

c) poskytnúť stručný popis každej časti vymazaných informácií.

4.  Ak podniky alebo združenia podnikov nedodržia odseky 2 a 3, Komisia môže predpokladať, že dokumenty alebo vyhlásenia neobsahujú dôverné informácie.

▼M4KAPITOLA VIa

OBMEDZENIA POUŽITIA INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH V PRIEBEHU KONANIA KOMISIE

Článok 16a

1.  Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú výlučne na účely súdneho alebo správneho konania vo veci uplatnenia článkov 101 a 102 zmluvy.

2.  Prístup k vyhláseniam podnikov v rámci programov zhovievavosti v zmysle článku 4a ods. 2 alebo k návrhom na urovnanie v zmysle článku 10a ods. 2 sa udeľuje len na účely uplatnenia práva na obhajobu v konaní pred Komisiou. Informácie z týchto vyhlásení a návrhov môže strana, ktorá získala prístup k spisu, použiť iba vtedy, ak je to nevyhnutné na uplatnenie jej práva na obhajobu v konaní:

a) pred súdmi Európskej únie, ktoré skúmajú rozhodnutia Komisie, alebo

b) pred súdmi členských štátov vo veciach, ktoré priamo súvisia s prípadom, v rámci ktorého sa udelil prístup, a ktoré sa týkajú:

i) rozvrhnutia pokuty, ktorú spoločne a nerozdielne uložila Komisia, na jednotlivých účastníkov kartelu alebo

ii) preskúmania rozhodnutia, v rámci ktorého orgán na ochranu hospodárskej súťaže členského štátu zistil porušenie článku 101 ZFEÚ.

3.  Nasledovné kategórie informácií získaných podľa tohto nariadenia sa nesmú použiť v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi, kým Komisia neukončí konanie proti všetkým stranám, ktoré sú predmetom vyšetrovania, prijatím rozhodnutia podľa článku 7, 9 alebo 10 nariadenia (ES) č. 1/2003, alebo inak neukončí svoje konanie:

a) informácie, ktoré boli pripravené inými fyzickými alebo právnickými osobami výlučne na účely konania Komisie;

b) informácie, ktoré vypracovala Komisia a zaslala stranám v priebehu svojho konania.

▼BKAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Lehoty

▼M2

1.  Pri stanovovaní lehôt uvedených v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1, článku 10 ods. 2, článku 10a ods. 1, článku 10a ods. 2, článku 10a ods. 3 a článku 16 ods. 3 Komisia zohľadní tak čas potrebný na vypracovanie návrhu, ako aj naliehavosť prípadu.

▼B

2.  Lehoty uvedené v článku 6 ods. 1, v článku 7 ods. 1 a v článku 10 ods. 2 trvajú minimálne štyri týždne. Avšak, v prípade konaní začatých s cieľom prijať dočasné opatrenia podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1/2003, môže byť lehota skrátená na jeden týždeň.

▼M2

3.  Lehoty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 10a ods. 1, článku 10a ods. 2 a článku 16 ods. 3 trvajú minimálne dva týždne. Lehota uvedená v článku 3 ods. 3 trvá minimálne dva týždne s výnimkou návrhov na urovnanie, v prípade ktorých sa opravy musia uskutočniť do jedného týždňa. Lehota uvedená v článku 10a ods. 3 trvá minimálne dva týždne.

▼B

4.  Tam, kde to pripadá do úvahy a na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím pôvodnej lehoty, môžu byť lehoty predĺžené.

Článok 18

Zrušenia

Nariadenia (ES) č. 2842/98, (ES) č. 2843/98 a (ES) č. 3385/94 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenie sa budú vykladať ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 19

Prechodné ustanovenia

Procesné kroky vykonané podľa nariadení (ES) č. 2842/98 a (ES) č. 2843/98 budú pre účely uplatňovania tohto nariadenia naďalej účinné.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

FORMULÁR C

SŤAŽNOSŤ PODĽA ČLÁNKU 7 NARIADENIA (ES) č. 1/2003

I.   Informácie, ktoré sa týkajú sťažovateľa a podniku (podnikov) alebo združenia podnikov vedúce k sťažnosti

1.

Uveďte úplné podrobnosti o identite právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá podáva sťažnosť. Pokiaľ je sťažovateľom podnik, uveďte korporačnú skupinu, ku ktorej patrí a predložte stručný prehľad o charaktere a oblasti jeho obchodných aktivít. Uveďte kontaktnú osobu (s telefónnym číslom, poštovou a e-mailovou adresou), od ktorej je možné získať doplňujúce vysvetlenia.

2.

Uveďte podnik (podniky) alebo združenie podnikov, ktorých sa vedenie sťažností týka, vrátane, ak to pripadá do úvahy, všetkých dostupných informácií o firemnej skupine, do ktorej sťažujúci sa podnik (podniky) patrí a druh a oblasť obchodných činností nimi vykonávaných. Uveďte pozíciu sťažovateľa voči podniku/podnikom alebo združeniu, na ktoré bola podaná sťažnosť (napr. zákazník, konkurent).

II.   Podrobnosti o údajnom porušení a dôkaze

3.

Uveďte podrobne skutočnosti, z ktorých sa podľa Vášho názoru javí, že došlo k porušeniu článku 81 alebo 82 zmluvy a/alebo článku 53 alebo 54 dohody o EHP. Uveďte najmä druh produktov (tovary alebo služby) postihnuté údajnými porušeniami a v prípade potreby vysvetlite obchodné vzťahy, ktoré sa týkajú uvedených produktov. Poskytnite všetky dostupné podrobnosti o dohodách alebo postupoch podnikov alebo združení podnikov, ktorých sa táto sťažnosť týka. Uveďte v maximálnej možnej miere príslušné pozície na trhu podnikov dotknutých danou sťažnosťou.

4.

Predložte celú dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii týkajúcu sa alebo priamo súvisiacu so skutočnosťami uvedenými v sťažnosti (napr. texty dohôd, protokoly z rokovaní alebo zasadaní, podmienky transakcií, obchodné dokumenty, obežníky, korešpondenciu, záznamy telefonických rozhovorov…). Uveďte mená a adresy osôb schopných dosvedčiť skutočnosti uvedené v sťažnosti, a najmä osoby dotknuté údajným porušením. Predložte štatistické údaje alebo iné údaje, ktoré sú vašim vlastníctvom, týkajúce sa uvedených skutočností, najmä tam, kde potvrdzujú vývoj na trhu (napríklad informácie o cenách a cenových trendoch, bariér prístupu na trh pre nových dodávateľov atď.).

5.

Uveďte Vaše stanovisko o geografickom rozsahu údajného porušenia a vysvetlite, tam kde to nie je zjavné, do akej miery môže byť obchod medzi členskými štátmi alebo medzi Spoločenstvom a jedným alebo viacerými štátmi EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, ovplyvnené vedenou sťažnosťou.

III.   Nález požadovaný Komisiou a legitímny záujem

6.

Vysvetlite, aký nález alebo opatrenie požadujete ako výsledok konania zahájeného Komisiou.

7.

Uveďte dôvody, na základe ktorých si nárokujte legitímny záujem ako sťažovateľ podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1/2003. Uveďte najmä, ako Vás konanie vo veci sťažnosti ovplyvňuje a vysvetlite, ako by podľa Vášho názoru mohol zásah Komisie napraviť domnelú sťažnosť.

IV.   Konania pred národnými úradmi pre hospodársku súťaž alebo národnými súdmi

8.

Uveďte úplnú informáciu o tom, či ste sa obrátili, pokiaľ ide o rovnakú alebo úzko súvisiacu záležitosť, na akýkoľvek iný úrad pre hospodársku súťaž a/alebo, či súdny spor bol predložený vnútroštátnemu súdu. Ak áno, uveďte úplné podrobnosti o kontaktovanom správnom alebo súdnom orgáne a o Vašich podaniach takémuto orgánu.

Vyhlásenie v tom zmysle, že informácie uvedené v tomto formulári a v prílohách k formuláru sú poskytnuté v úplne dobrej viere.

Dátum a podpis( 1 ) Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

( 2 ) Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 18.

( 3 ) Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 22.

( 4 ) Ú. v. ES L 377, 31.12. 1994, s. 28.

Top