Help Print this page 

Document 02004L0109-20131126

Title and reference
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/2013-11-26
Multilingual display
Text

2004L0109 — SK — 26.11.2013 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES

z 15. decembra 2004

o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES

(Ú. v. ES L 390, 31.12.2004, p.38)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/22/ES z 11. marca 2008,

  L 76

50

19.3.2008

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/73/EÚ Text s významom pre EHP z 24. novembra 2010,

  L 327

1

11.12.2010

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EÚ Text s významom pre EHP z 24. novembra 2010,

  L 331

120

15.12.2010

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/50/EÚ Text s významom pre EHP z 22. októbra 2013,

  L 294

13

6.11.2013
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES

z 15. decembra 2004

o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ESEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 44 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky ( 2 ),

v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ),

keďže:

(1)

Efektívne, transparentné a integrované trhy s cennými papiermi prispievajú ku skutočne jednotnému trhu v Spoločenstve a podporujú rast a tvorbu pracovných príležitostí lepšou alokáciou kapitálu a znižovaním nákladov. Zverejňovanie presných, úplných a včasných informácií o emitentoch cenných papierov buduje trvalú dôveru investorov a umožňuje informované hodnotenie ich podnikateľských výsledkov a aktív. Toto zvyšuje ochranu investorov, ako aj efektívnosť trhu.

(2)

Preto by emitenti cenných papierov mali zabezpečiť vhodnú transparentnosť vo vzťahu k investorom pomocou pravidelného toku informácií. Z rovnakého dôvodu by akcionári alebo fyzické či právnické osoby držiace hlasovacie práva alebo finančné nástroje, z ktorých vyplýva nárok na nadobudnutie súčasných akcií s hlasovacími právami, mali emitentov tiež informovať o akvizícii či iných zmenách významných podielov v spoločnostiach tak, aby tieto subjekty boli schopné informovať priebežne verejnosť.

(3)

Oznámenie Komisie z 11. mája 1999 s názvom „Vykonávanie rámca pre finančné trhy: akčný plán“ stanovuje rad krokov, ktoré sú potrebné na dokončenie jednotného trhu finančných služieb. Európska rada na zasadaní v Lisabone v marci 2000 vyzýva na vykonanie tohto akčného plánu do roku 2005. Akčný plán zdôrazňuje potrebu vypracovať smernicu zlepšujúcu požiadavky na transparentnosť. Túto potrebu potvrdila Európska rada na zasadaní v Barcelone v marci 2002.

(4)

Táto smernica by mala byť kompatibilná s úlohami a povinnosťami, ktoré Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) a centrálnym bankám členských štátov ukladá zmluva a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; v tomto ohľade vyžadujú osobitnú pozornosť centrálne banky členských štátov, ktorých akcie sú v súčasnej dobe prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby bolo zaručené sledovanie prvoradých cieľov práva Spoločenstva.

(5)

Väčšia harmonizácia ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov o pravidelných a priebežných požiadavkách na informácie o emitentoch cenných papierov by mala viesť k vysokej úrovni ochrany investorov v celom Spoločenstve. Táto smernica však neovplyvňuje platné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa podielových listov vydaných podnikmi kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu alebo podielových listov nadobudnutých či prevedených v takýchto podnikoch.

(6)

Dohľad nad emitentom akcií alebo dlhových cenných papierov s jednotkovou menovitou hodnotou nižšou ako 1 000 EUR by na účely tejto smernice najlepšie vykonával členský štát, v ktorom má emitent sídlo. V tomto ohľade je nevyhnutné zabezpečiť konzistentnosť so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ( 4 ). V tom istom duchu by sa mala zaviesť určitá pružnosť umožňujúca emitentom z tretích krajín a spoločnostiam zo Spoločenstva vydávajúcim iba cenné papiere iné ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, voľbu ich domovského členského štátu.

(7)

Vysoká úroveň ochrany investorov v celom Spoločenstve by umožnila odstraňovanie prekážok pri prijímaní cenných papierov na regulované trhy nachádzajúce sa alebo pôsobiace v rámci členského štátu. Iným členským štátom než domovskému členskému štátu by už viac nemalo byť dovolené obmedziť prijatie cenných papierov na ich regulované trhy uvalením prísnejších nárokov na pravidelné a priebežné požiadavky na informácie o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

(8)

Odstránenie prekážok na základe zásady domovského členského štátu podľa tejto smernice by nemalo ovplyvniť oblasti, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, ako napríklad práva akcionárov zasahovať do riadenia emitenta. Rovnako by nemalo byť ovplyvnené právo domovského členského štátu požadovať, aby emitent navyše zverejnil všetky regulované informácie alebo ich časti prostredníctvom dennej tlače.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem ( 5 ) už pripravilo cestu na zbližovanie noriem finančného vykazovania v celom Spoločenstve pre emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorí sú povinní spracovávať konsolidované účtovné závierky. Preto sa už stanovil špecifický režim pre emitentov cenných papierov presahujúci všeobecný režim pre všetky spoločnosti, stanovený v smerniciach o práve obchodných spoločností. Táto smernica buduje na základe tohto prístupu so zreteľom na ročné a predbežné finančné vykazovanie, vrátane zásady poskytovania pravdivého a verného obrazu aktív a pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Výťah finančných správ ako súčasť polročnej finančnej správy rovnako predstavuje dostatočný základ na poskytnutie pravdivého a verného obrazu prvých šiestich mesiacov finančného roku emitenta.

(10)

Ročná finančná správa by mala poskytnúť informácie za roky od prijatia cenných papierov emitenta na regulovaný trh. Lepšia porovnateľnosť ročných finančných správ môže investorom na trhoch s cennými papiermi slúžiť iba vtedy, ak si môžu byť istí, že tieto informácie budú zverejnené v určitej lehote po skončení finančného roka. Pokiaľ ide o dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu pred 1. januárom 2005 a vydané emitentmi založenými v tretích krajinách, môže domovský členský štát za určitých podmienok emitentom povoliť, aby nevypracovávali ročné finančné správy podľa noriem požadovaných touto smernicou.

(11)

Táto smernica zavedie podrobnejšie polročné finančné správy pre emitentov akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. To by malo investorom umožniť vyhodnotenie situácie emitenta na základe lepších informácií.

(12)

Domovský členský štát môže stanoviť výnimky z polročného vykazovania emitentov dlhových cenných papierov v prípade:

 úverových inštitúcií, ktoré konajú ako drobní emitenti dlhových cenných papierov, alebo

 emitentov už existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmienečne a neodvolateľne zaručené domovským členským štátom alebo jedným z jeho regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo

 počas prechodného obdobia desiatich rokov iba pre tie dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu pred 1. januárom 2005, ktoré môžu nakupovať iba kvalifikovaní investori. Ak domovský členský štát takúto výnimku udelí, nemožno ju rozšíriť na žiadne dlhové cenné papiere následne prijaté na regulovaný trh po uvedenom dátume.

(13)

Európsky parlament a Rada vítajú záväzok Komisie rýchlo zvážiť zvýšenie transparentnosti postupov na odmeňovanie, celkových vyplatených odmien vrátane všetkých podmienených alebo odložených odmien a naturálnych výhod poskytnutých každému členovi správnych, riadiacich či dozorných orgánov podľa jej akčného plánu o „Modernizácii práva obchodných spoločností a zlepšení riadenia spoločností v Európskej únii“ z 21. mája 2003 a zámer Komisie vypracovať v blízkej budúcnosti na túto tému odporúčanie.

(14)

Domovský členský štát by mal viesť emitentov, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorých hlavná činnosť spočíva v ťažobnom priemysle, k tomu, aby vo svojej ročnej finančnej správe zverejňovali platby vládam. Domovský členský štát by mal podporovať aj zvyšovanie transparentnosti týchto platieb v rámci stanovenom na rôznych medzinárodných finančných fórach.

(15)

Táto smernica tiež ustanoví povinné polročné vykazovanie pre emitentov vydávajúcich výhradne dlhové cenné papiere na regulovaných trhoch. Výnimky by sa mali udeľovať iba pre veľkoobchodné trhy na základe jednotkovej menovitej hodnoty vo výške najmenej 50 000 EUR, tak ako podľa smernice 2003/71/ES. Ak sú dlhové cenné papiere vydané v inej mene, výnimky by mali byť možné iba v prípade, že jednotková menovitá hodnota v tejto mene sa k dátumu emisie rovná najmenej 50 000 EUR.

(16)

Včasnejšie a spoľahlivejšie informácie o výsledku činnosti emitenta akcií počas finančného roka vyžadujú aj vyššiu frekvenciu priebežných informácií. Preto by sa mala zaviesť požiadavka na zverejňovanie predbežného vyhlásenia vedenia v prvých šiestich mesiacoch finančného roka a druhého predbežného vyhlásenia vedenia v druhých šiestich mesiacoch. Emitenti akcií, ktorí už zverejňujú štvrťročné finančné správy, by nemali byť povinní zverejňovať predbežné vyhlásenia vedenia.

(17)

Pre emitentov, ich správne, riadiace alebo dozorné orgány či osoby zodpovedné v rámci emitenta by mali platiť vhodné pravidlá zodpovednosti, ktoré stanoví každý členský štát podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Členské štáty by nemali byť obmedzené pri určovaní rozsahu tejto zodpovednosti.

(18)

Verejnosť by mala byť informovaná o zmenách významných podielov v emitentoch, ktorých akcie sú obchodované na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci Spoločenstva. Tieto informácie by mali umožniť investorom nadobúdanie či prevod akcií pri plnej znalosti zmien v hlasovacej štruktúre; rovnako by mali zvýšiť účinnú kontrolu nad emitentmi akcií a celkovú transparentnosť trhu vzhľadom na významné pohyby kapitálu. Za určitých okolností by sa mali poskytovať informácie o akciách alebo finančných nástrojoch určených v článku 13, zložených ako zábezpeka.

(19)

Článok 9 a článok 10 písm. c) by sa nemali uplatňovať na akcie poskytované členmi alebo členom ESCB pri výkone ich funkcií menových orgánov za predpokladu, že hlasovacie práva spojené s týmito akciami nie sú vykonávané; termín „krátke obdobie“ v článku 11 by sa mal chápať s ohľadom na úverové operácie vykonávané v súlade so zmluvou a právnymi predpismi Európskej centrálnej banky (ECB), najmä usmerneniami ECB o nástrojoch a postupoch menovej politiky a o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) a na úverové operácie s cieľom vykonávania rovnocenných funkcií v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami.

(20)

Aby sa predišlo nadmernej záťaži určitých účastníkov trhu a vyjasnilo sa, ktoré osoby skutočne vykonávajú vplyv na emitenta, nie je nevyhnutné, aby sa vyžadovalo oznamovanie významných podielov akcií či iných finančných nástrojov určených podľa článku 13, z ktorých vyplýva nárok na nadobúdanie akcií vo vzťahu k tvorcom trhu alebo správcom, alebo na držbu akcií či finančných nástrojov nadobúdaných výhradne na účely zúčtovania a vysporiadania, a to v rámci obmedzení a záruk uplatňovaných v celom Spoločenstve. Domovský členský štát by mal mať možnosť stanoviť obmedzené výnimky, pokiaľ ide o držbu akcií v obchodných knihách úverových inštitúcií a investičných spoločností.

(21)

Aby sa vyjasnilo, ktoré osoby sú skutočne významnými držiteľmi akcií či iných finančných nástrojov rovnakého emitenta v celom Spoločenstve, by materské podniky nemali byť povinné navyšovať svoje vlastné podiely o podiely, ktoré spravujú podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo investičné spoločnosti za predpokladu, že takéto podniky alebo spoločnosti vykonávajú hlasovacie práva nezávisle na svojich materských podnikoch a spĺňajú určité ďalšie podmienky.

(22)

Priebežné informácie poskytované držiteľom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu by mali byť naďalej založené na zásade rovnakého zaobchádzania. Toto rovnaké zaobchádzanie sa týka iba akcionárov v rovnakom postavení, a preto sa nedotýka otázky toho, koľko hlasovacích práv možno spojiť s konkrétnou akciou. Rovnako tak držitelia dlhových cenných papierov zaradených pari passu by mali naďalej požívať rovnaké zaobchádzanie, a to aj v prípade štátnych dlhopisov. Mali by sa zjednodušiť informácie poskytované držiteľom akcií a/alebo dlhových cenných papierov na valných zhromaždeniach. Predovšetkým držitelia akcií a/alebo dlhových cenných papierov umiestnených v zahraničí by sa mali aktívnejšie zapájať takým spôsobom, že by mali byť schopní poverovať splnomocnencov konať v ich mene. Z rovnakých dôvodov by sa malo na valnom zhromaždení držiteľov akcií a/alebo dlhových cenných papierov rozhodnúť, či by sa využívanie moderných informačných a komunikačných technológií malo stať skutočnosťou. V takom prípade by emitenti mali zaviesť režim na efektívne informovanie držiteľov ich akcií a/alebo dlhových cenných papierov v takom rozsahu, v akom je možné týchto držiteľov identifikovať.

(23)

Odstránenie prekážok a účinné vymáhanie nových informačných požiadaviek Spoločenstva vyžadujú aj primeranú kontrolu prostredníctvom príslušného orgánu domovského členského štátu. Táto smernica by mala poskytnúť aspoň minimálnu záruku, že tieto informácie budú včas k dispozícii. Z tohto dôvodu by mal v každom členskom štáte existovať aspoň jeden evidenčný a archivačný systém.

(24)

Akákoľvek povinnosť emitenta prekladať všetky priebežné a pravidelné informácie do všetkých príslušných jazykov vo všetkých členských štátoch, kde sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie, neprospieva integrácii trhov s cennými papiermi, ale má odrádzajúci vplyv na cezhraničné prijímanie cenných papierov na obchodovanie na regulovaných trhoch. Preto by mal mať emitent v určitých prípadoch právo poskytovať informácie vypracované v jazyku obvyklom v oblasti medzinárodných financií. Pretože je potrebné osobitné úsilie na prilákanie investorov z iných členských štátov a tretích krajín, nemali by už členské štáty brániť akcionárom, osobám vykonávajúcim hlasovacie práva alebo držiteľom finančných nástrojov v podávaní požadovaných oznámení emitentovi v jazyku, ktorý je obvyklý v oblasti medzinárodných financií.

(25)

Prístup investorov k informáciám o emitentoch by sa mal na úrovni Spoločenstva lepšie organizovať, aby sa aktívne podporila integrácia európskych kapitálových trhov. Investori, ktorí sa nenachádzajú v domovskom členskom štáte emitenta, by pri získavaní prístupu k týmto informáciám mali mať postavenie rovnocenné s investormi, ktorí sa nachádzajú v domovskom členskom štáte emitenta. To by sa mohlo dosiahnuť, ak domovský členský štát zabezpečí splnenie minimálnych noriem kvality na včasné a nediskriminačné šírenie informácií v celom Spoločenstve v závislosti na druhu príslušných regulovaných informácií. Okrem toho informácie, ktoré boli rozšírené, by mali byť v domovskom členskom štáte k dispozícii centrálne a umožňovať tak vybudovanie európskej siete prístupnej za ceny prijateľné pre drobných investorov bez toho, aby dochádzalo k zbytočnému zdvojovaniu evidenčných požiadaviek na emitentov. Emitenti by pri voľbe prostriedkov alebo subjektov na šírenie informácií podľa tejto smernice mali mať prospech z voľnej hospodárskej súťaže.

(26)

Na ďalšie zjednodušenie prístupu investorov k informáciám o spoločnostiach v členských štátoch by sa malo ponechať na rozhodnutie vnútroštátnych orgánov dohľadu, ako budú formulovať usmernenia na zriadenie elektronických sietí, po dôkladných konzultáciách s ďalšími dotknutými stranami, predovšetkým s emitentmi cenných papierov, investormi, účastníkmi trhu, prevádzkovateľmi regulovaných trhov a poskytovateľmi finančných informácií.

(27)

Aby sa zabezpečila účinná ochrana investorov a riadne fungovanie regulovaných trhov, mali by sa pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zverejňovať emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, vzťahovať aj na emitentov, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte a na ktorých sa nevzťahuje článok 48 zmluvy. Rovnako by sa malo zabezpečiť, aby všetky ďalšie príslušné informácie o emitentoch zo Spoločenstva alebo emitentoch z tretích krajín, pri ktorých sa zverejnenie požaduje v tretej krajine, ale nie v členskom štáte, boli k dispozícii verejnosti v Spoločenstve.

(28)

V každom členskom štáte by sa mal určiť jeden príslušný orgán, ktorý prevezme konečnú zodpovednosť za dohľad nad plnením ustanovení prijatých podľa tejto smernice i za medzinárodnú spoluprácu. Tento orgán by mal mať charakter správneho orgánu a mala by byť zaručená jeho nezávislosť na hospodárskych subjektoch, aby sa vylúčil konflikt záujmov. Členské štáty však môžu určiť ďalší príslušný orgán na preskúmanie toho, či informácie uvedené v tejto smernici sú vypracované v súlade s príslušným rámcom vykazovania, a na prijímanie vhodných opatrení v prípade, že sa zistí porušenie; tento orgán nemusí mať charakter správneho orgánu.

(29)

Narastajúce cezhraničné aktivity vyžadujú lepšiu spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, vrátane obsiahleho súboru ustanovení na výmenu informácií a preventívnych opatrení. Organizácia regulačných úloh a úloh dohľadu v každom členskom štáte by nemala brániť účinnej spolupráci medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

(30)

Na zasadnutí 17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Tento výbor vo svojej záverečnej správe navrhol zavedenie nových legislatívnych techník vychádzajúcich zo štvorúrovňového prístupu, konkrétne zo základných zásad, technických vykonávacích opatrení, spolupráce medzi vnútroštátnymi regulátormi cenných papierov a vymáhania právnych predpisov Spoločenstva. Táto smernica by sa mala obmedziť na všeobecné „rámcové“ zásady, kým vykonávacie opatrenia, ktoré Komisia prijme s pomocou Európskeho výboru pre cenné papiere zriadeného rozhodnutím Komisie 2001/528/ES ( 6 ), by mali stanoviť technické podrobnosti.

(31)

Uznesenie prijaté Európskou radou na zasadaní v Štokholme v marci 2001 podporilo záverečnú správu Výboru múdrych a navrhnutý štvorúrovňový prístup, aby učinilo regulačný postup Spoločenstva v oblasti cenných papierov účinnejší a transparentnejší.

(32)

Podľa uvedeného uznesenia by sa vykonávacie opatrenia mali používať častejšie, aby sa zabezpečilo udržanie technických ustanovení v aktuálnom stave zodpovedajúcom vývoju trhu a dohľadu, a mali by sa stanoviť lehoty na všetky etapy vykonávacích pravidiel.

(33)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov, týkajúcich sa finančných služieb, podporilo aj správu Výboru múdrych na základe slávnostného vyhlásenia, ktoré v ten istý deň pred Európskym parlamentom učinil predseda Komisie, a listu z 2. októbra 2001, ktorý zaslal komisár pre vnútorný trh predsedovi parlamentného Výboru pre hospodárske a menové záležitosti, o zárukách na úlohu Európskeho parlamentu v tomto procese.

(34)

Európskemu parlamentu by mala byť poskytnutá lehota troch mesiacov od prvého postúpenia návrhu vykonávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a vysloviť svoje stanovisko. V naliehavých a odôvodnených prípadoch však možno túto lehotu skrátiť. Ak v tejto lehote Európsky parlament prijme uznesenie, Komisia by mala návrh opatrení znova preskúmať.

(35)

Na zohľadnenie nového vývoja na trhoch s cennými papiermi môže byť potrebné vydať technické vykonávacie opatrenia k pravidlám stanoveným v tejto smernici. Komisia by preto mala byť oprávnená vydať vykonávacie opatrenia za predpokladu, že nebudú meniť podstatné prvky tejto smernice, a za predpokladu, že Komisia bude konať v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici po prerokovaní s Európskym výborom pre cenné papiere.

(36)

Pri výkone vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou by Komisia mala dodržiavať tieto zásady:

 treba zabezpečiť dôveru vo finančné trhy medzi investormi podporovaním vysokých štandardov transparentnosti na finančných trhoch;

 investorom treba zabezpečiť širokú škálu konkurenčných investícií a úroveň zverejňovania a ochrany prispôsobiť okolnostiam;

 treba zabezpečiť, aby nezávislé regulačné orgány konzistentne vynucovali dodržiavanie pravidiel, predovšetkým v oblasti boja s hospodárskou trestnou činnosťou;

 treba zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti a konzultácií so všetkými účastníkmi trhu a s Európskym parlamentom a Radou;

 treba podporovať inovácie na finančných trhoch, ak majú byť dynamické a efektívne;

 treba zabezpečiť integritu trhu podrobným a reakcieschopným monitorovaním finančných inovácií;

 veľký význam sa prikladá znižovaniu nákladov na kapitál a zvyšovaniu jeho dostupnosti;

 treba dlhodobo vyvážiť náklady a výhody všetkých vykonávacích opatrení pre účastníkov trhu vrátane malých a stredných podnikateľov a drobných investorov;

 treba podporovať medzinárodnú konkurencieschopnosť finančných trhov Spoločenstva bez toho, aby sa to dotklo veľmi potrebného rozšírenia medzinárodnej spolupráce;

 treba dosiahnuť vyrovnané podmienky pre všetkých účastníkov trhu pomocou právnych predpisov platných v rámci celého Spoločenstva vo všetkých vhodných prípadoch;

 treba rešpektovať rozdiely vnútroštátnych trhov v prípadoch, keď nemajú škodlivý vplyv na celistvosť jednotného trhu;

 treba zabezpečiť súlad s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti, pretože nerovnováha v oblasti informácií a nedostatok transparentnosti by mohli ohroziť fungovanie trhov a predovšetkým poškodiť spotrebiteľov a drobných investorov.

(37)

Aby sa zabezpečilo plnenie požiadaviek stanovených touto smernicou alebo vykonávacích opatrení tejto smernice, malo by sa porušenie týchto požiadaviek alebo opatrení bezodkladne zistiť a v prípade potreby sankcionovať. Preto by opatrenia a sankcie mali byť dostatočne odrádzajúce, primerané a dôsledne vymáhané. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo možné podať proti rozhodnutiam prijatým príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na súde opravný prostriedok.

(38)

Táto smernica má za cieľ zlepšiť súčasné požiadavky na transparentnosť kladené na emitentov cenných papierov a investorov nadobúdajúcich alebo prevádzajúcich významné podiely v emitentoch, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Táto smernica nahrádza niektoré požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať ( 7 ). Na sústredenie požiadaviek na transparentnosť v jedinom akte je potrebné ju zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Táto zmena a doplnenie by však nemala ovplyvniť schopnosť členských štátov uvaliť dodatočné požiadavky podľa článkov 42 až 63 smernice 2001/34/ES, ktoré zostávajú v platnosti.

(39)

Táto smernica je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 8 ).

(40)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(41)

Pretože ciele tejto smernice, konkrétne zabezpečenie dôvery investorov pomocou rovnocennej transparentnosti v celom Spoločenstve a tým aj dokončenie vnútorného trhu, nemožno na základe platných právnych predpisov Spoločenstva dosiahnuť uspokojivo na úrovni členských štátov, a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ako je stanovená v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je na dosiahnutie týchto cieľov nevyhnutné.

(42)

Opatrenia nevyhnutné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 9 ),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica stanovuje požiadavky, týkajúce sa zverejňovania pravidelných a priebežných informácií o emitentoch, ktorých cenné papiere sú už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu ani na podielové listy nadobudnuté či prevedené v takých podnikoch kolektívneho investovania.

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa ustanovenia uvedené v článku 16 ods. 3 a druhom, treťom a štvrtom odseku článku 18 nepoužijú na cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, vydané týmito členskými štátmi alebo ich regionálnymi alebo miestnymi orgánmi.

4.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že nepoužijú článok 17 na svoje národné centrálne banky v ich funkcii emitentov akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak k tomuto prijatiu dôjde pred 20. januárom 2005.

Článok 2

Definície

1.  Na účely tejto smernice sa:

a) „cennými papiermi“ rozumejú prevoditeľné cenné papiere definované v článku 4 ods. 1 bode 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch finančných nástrojov ( 10 ), s výnimkou nástrojov peňažného trhu definovaných v článku 4 ods. 1 bode 19 uvedenej smernice so splatnosťou kratšou ako 12 mesiacov, na ktoré sa môžu použiť vnútroštátne právne predpisy;

b) „dlhovými cennými papiermi“ rozumejú dlhopisy alebo iné formy prevoditeľných sekuritizovaných dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám v spoločnostiach alebo cenných papierov, ktoré by po prevedení alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k vzniku práva nadobúdať akcie či cenné papiere rovnocenné akciám;

c) „regulovaným trhom“ rozumie trh definovaný v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

▼M4

d) „emitentom“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa riadi súkromným alebo verejným právom, vrátane štátu, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

V prípade vkladných potvrdeniek prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu emitent znamená emitenta zastúpených cenných papierov bez ohľadu na to, či sú tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

▼B

e) „akcionárom“ rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba upravená súkromným alebo verejným právom, ktorá priamo alebo nepriamo drží:

i) akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný účet;

ii) akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na účet inej fyzickej či právnickej osoby;

iii) vkladné potvrdenky, v takom prípade sa držiteľ vkladnej potvrdenky považuje za akcionára držiaceho príslušné akcie zastupované vkladnými potvrdenkami;

f) „ovládaným podnikom“ rozumie akýkoľvek podnik:

i) v ktorom má fyzická alebo právnická osoba väčšinu hlasovacích práv; alebo

ii) v ktorom má fyzická alebo právnická osoba právo menovať a odvolávať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu a súčasne je akcionárom či spoločníkom tohto podniku; alebo

iii) v ktorom je fyzická alebo právnická osoba akcionárom alebo spoločníkom a na základe dohody s ostatnými akcionármi alebo spoločníkmi podniku sama ovláda väčšinu hlasovacích práv náležiacich akcionárom alebo spoločníkom; alebo

iv) nad ktorým má fyzická alebo právnická osoba právomoc vykonávať alebo skutočne vykonáva rozhodujúci vplyv alebo kontrolu;

g) „podnikom kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu“ rozumejú podielové fondy a investičné spoločnosti:

i) ktorých cieľom je kolektívne investovanie kapitálu získaného od verejnosti a ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe zásady rozloženia rizika; a

ii) ktorých podielové listy sa na žiadosť držiteľov takýchto podielových listov priamo alebo nepriamo spätne odkupujú alebo umorujú z aktív týchto podnikov;

h) „podielovými listami podnikov kolektívneho investovania“ rozumejú cenné papiere vydané podnikom kolektívneho investovania, ktoré predstavujú práva podielnikov na aktívach tohto subjektu;

i) „domovským členským štátom“ rozumie:

▼M2

i) v prípade emitenta dlhových cenných papierov s jednotkovou menovitou hodnotou nižšou ako 1 000 EUR alebo emitenta akcií:

 ak bol emitent založený v Únii, členský štát, v ktorom má sídlo,

▼M4

 ak bol emitent založený v tretej krajine, členský štát zvolený emitentom spomedzi členských štátov, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Výber domovského členského štátu zostáva platný, ak si emitent nezvolil nový domovský členský štát podľa bodu iii) a nezverejnil svoj výber v súlade s druhým odsekom tohto písmena i);

▼M2

Vymedzenie domovského členského štátu sa uplatňuje na dlhové cenné papiere v mene inej ako euro za predpokladu, že jednotková menovitá hodnota je k dátumu emisie nižšia než 1 000 EUR, pokiaľ sa takmer nerovná 1 000 EUR;

▼M4

ii) v prípade akéhokoľvek emitenta, na ktorého sa nevzťahuje bod i), členský štát, ktorý si emitent zvolí spomedzi členského štátu, v ktorom má tento emitent sídlo, ak je to uplatniteľné, a tých členských štátov, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Emitent si môže ako svoj domovský členský štát zvoliť iba jeden členský štát. Jeho voľba je platná po dobu najmenej troch rokov s výnimkou prípadu, keď jeho cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii alebo keď sa na emitenta začnú vzťahovať body i) alebo iii) počas uvedeného trojročného obdobia;

▼M4

iii) v prípade emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom členskom štáte, ako je vymedzený v bode i) druhej zarážke alebo v bode ii), ale namiesto toho sú prijaté na obchodovanie v jednom alebo viacerých iných členských štátoch, takýto nový domovský členský štát, ktorý si emitent môže zvoliť spomedzi členských štátov, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a prípadne členského štátu, v ktorom má emitent sídlo.

Emitent zverejní svoj domovský členský štát uvedený v bodoch i), ii) alebo iii) v súlade s článkami 20 a 21. Okrem toho emitent oznámi svoj domovský členský štát príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má svoje sídlo, ak je to uplatniteľné, príslušnému orgánu domovského členského štátu a príslušným orgánom všetkých hostiteľských členských štátov.

Ak emitent do troch mesiacov odo dňa, keď jeho cenné papiere boli prvýkrát prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, nezverejní svoj domovský členský štát, ako je vymedzený v bode i) druhej zarážke alebo v bode ii), domovským členským štátom je členský štát, v ktorom sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch, ktoré sa nachádzajú alebo fungujú v rámci viac ako jedného členského štátu, tieto členské štáty sú domovskými členskými štátmi emitenta, až kým si emitent následne nezvolí jediný domovský členský štát a nezverejní ho.

Emitentovi, ktorého cenné papiere sú už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorého voľba domovského členského štátu podľa druhej zarážky bodu i) alebo podľa bodu ii) nebola zverejnená pred 27. novembrom 2015, začne trojmesačné obdobie plynúť od 27. novembra 2015.

Emitent, ktorý si zvolil domovský členský štát podľa druhej zarážky bodu i) alebo podľa bodov ii) alebo iii) a uvedenú voľbu oznámil príslušným orgánom domovského členského štátu pred 27. novembrom 2015, sa oslobodzuje od požiadavky na základe druhého odseku tohto písmena i) s výnimkou prípadu, keď si takýto emitent zvolí iný domovský členský štát po 27. novembrom 2015.

j) „hostiteľským členským štátom“ rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak sa líši od domovského členského štátu;

k) „regulovanými informáciami“ rozumejú všetky informácie, ktoré emitent alebo iná osoba, ktorá požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, musí zverejniť podľa tejto smernice, článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) ( 11 ) alebo podľa právnych či správnych predpisov členského štátu prijatých podľa článku 3 ods. 1 tejto smernice;

l) „elektronickými prostriedkami“ rozumejú prostriedky elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov;

m) „správcovskou spoločnosťou“ rozumie spoločnosť definovaná v článku 1a ods. 2 smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 12 );

n) „tvorcom trhu“ rozumie osoba, ktorá neustále prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje za vlastný kapitál za kurzy, ktoré stanoví;

o) „úverovou inštitúciou“ rozumie podnik definovaný v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií ( 13 );

p) „cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane“ rozumejú dlhové cenné papiere rovnakého emitenta na neobmedzený predaj alebo najmenej dve samostatné emisie cenných papierov podobného druhu a/alebo triedy;

▼M4

q) „formálnou dohodou“ rozumie dohoda záväzná podľa rozhodného práva.

▼B

2.  Na účely definovania „ovládaného podniku“ v odseku 1 písm. f) bode ii) zahŕňajú práva držiteľa týkajúce sa hlasovania, menovania a odvolávania práva ktoréhokoľvek podniku ovládaného akcionárom a práva ktorejkoľvek fyzickej či právnickej osoby konajúcej, hoci aj vo vlastnom mene na účet akcionára alebo iného podniku ovládaného akcionárom.

▼M4

2a.  Akýkoľvek odkaz na právnické osoby v tejto smernici sa rozumie ako zahŕňajúci registrované podnikateľské združenia bez právnej subjektivity a trusty.

▼M3

3.  S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch, spresniť požiadavky a zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 prijme Komisia v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia týkajúce sa definícií uvedených v odseku 1.

▼M1

Komisia najmä:

a) stanoví na účely odseku 1 písm. i) bodu ii) procesnú úpravu, v súlade s ktorou môže emitent vykonať voľbu domovského členského štátu;

b) upraví, ak to bude vhodné na účely voľby domovského členského štátu podľa odseku 1 písm. i) bodu ii), trojročné obdobie týkajúce sa záznamu histórie emitenta s prihliadnutím na akúkoľvek novú požiadavku podľa právnych predpisov Spoločenstva o prijímaní na obchodovanie na regulovanom trhu a

c) vypracuje na účely odseku 1 písm. l) orientačný zoznam prostriedkov, ktoré sa nemajú považovať za elektronické prostriedky, pričom v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 zohľadní prílohu V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel o službách informačnej spoločnosti ( 14 ).

▼M3

Opatrenia uvedené v druhom pododseku písm. a) a b) sa stanovia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b.

▼B

Článok 3

Integrácia trhov s cennými papiermi

▼M4

1.  Domovský členský štát môže emitenta podriadiť prísnejším požiadavkám než sú požiadavky stanovené v tejto smernici, avšak nesmie požadovať, aby emitenti zverejňovali pravidelné finančné informácie častejšie než ročné finančné správy uvedené v článku 4 a polročné finančné správy uvedené v článku 5.

▼M4

1a.  Odchylne od odseku 1 môže domovský členský štát od emitentov požadovať, aby dodatočné pravidelné finančné informácie zverejňovali častejšie než ročné finančné správy uvedené v článku 4 a polročné finančné správy uvedené v článku 5, ak sú splnené tieto podmienky:

 dodatočné pravidelné finančné informácie nepredstavujú neprimeranú finančnú záťaž v dotknutom členskom štáte, najmä pre dotknutých malých a stredných emitentov a

 obsah požadovaných dodatočných pravidelných finančných informácií je primeraný faktorom, ktoré prispievajú k uskutočneniu investičných rozhodnutí investorov v dotknutom členskom štáte.

Predtým než členské štáty prijmú rozhodnutie požadujúce od emitentov zverejňovanie dodatočných pravidelných finančných informácií, posúdia, či takéto dodatočné požiadavky môžu viesť k nadmernému zameraniu sa na krátkodobé výsledky a výkony emitentov, aj či môžu negatívne vplývať na možnosť prístupu malých a stredných emitentov na regulované trhy.

Týmto nie je dotknutá možnosť členských štátov požadovať zverejnenie dodatočných pravidelných finančných informácií emitentmi, ktorí sú finančnými inštitúciami.

Domovský členský štát nesmie držiteľa akcií alebo fyzickú osobu či právnickú osobu uvedenú v článku 10 alebo 13 podriadiť prísnejším požiadavkám než sú požiadavky stanovené v tejto smernici, s výnimkou:

i) stanovenia nižších alebo dodatočných prahových hodnôt pre oznamovanie, než sa ustanovuje v článku 9 ods. 1, a požadovania rovnocenných oznámení v súvislosti s prahovými hodnotami založenými na kapitálových podieloch;

ii) uplatňovania prísnejších požiadaviek, než sa uvádza v článku 12, alebo

iii) uplatňovania zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení prijatých v súvislosti s ponukami na prevzatie, zlúčeniami a splynutiami a inými transakciami, ktoré ovplyvňujú vlastníctvo alebo ovládanie spoločností, kontrolované orgánmi, ktoré určili členské štáty podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie ( 15 ).

▼B

2.  Hostiteľský členský štát nesmie:

a) v prípade prijímania cenných papierov na regulovaný trh na svojom území uložiť prísnejšie požiadavky na zverejňovanie, ako sú požiadavky stanovené v tejto smernici alebo v článku 6 smernice 2003/6/ES;

b) pokiaľ ide o oznamovanie informácií, podriadiť držiteľa akcií alebo fyzickú či právnickú osobu uvedenú v článku 10 alebo 13 prísnejším požiadavkám, ako sú požiadavky stanovené v tejto smernici.KAPITOLA II

Pravidelné informácie

Článok 4

Ročné finančné správy

▼M4

1.  Emitent zverejní svoju ročnú finančnú správu najneskôr štyri mesiace po skončení každého finančného roka a zabezpečí, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej po dobu 10 rokov.

▼B

2.  Ročná finančná správa obsahuje:

a) auditovanú účtovnú závierku;

b) správu vedenia; a

c) vyhlásenie osôb zodpovedných v rámci emitenta so zreteľným uvedením ich mien a funkcií, o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia podáva účtovná závierka vypracovaná v súlade s platným súborom účtovných noriem pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a podnikov zaradených do celkovej konsolidácie a že správa vedenia obsahuje verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a podnikov zahrnutých do celkovej konsolidácie, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

3.  Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtoch ( 16 ), obsahuje auditovaná účtovná závierka konsolidovanú účtovnú závierku, spracovanú v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 a ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti spracovanú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje auditovaná účtovná závierka účtovnú závierku spracovanú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola spoločnosť založená.

4.  Účtovná závierka je auditovaná v súlade s článkom 51 a článkom 51a štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností ( 17 ), a ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, v súlade s článkom 37 smernice 83/349/EHS.

Audítorská správa podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovnej závierky, sa v plnom znení zverejní spolu s ročnou finančnou správou.

5.  Správa vedenia sa vypracuje v súlade s článkom 46 smernice 78/660/EHS, a ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, v súlade s článkom 36 smernice 83/349/EHS.

6.  Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1. Komisia predovšetkým špecifikuje technické podmienky, za ktorých má zverejnená ročná finančná správa vrátane audítorskej správy byť verejne prístupná. V prípade potreby môže Komisia upraviť dobu piatich rokov uvedenú v odseku 1.

▼M4

7.  S účinnosťou od 1. januára 2020 sa všetky ročné finančné správy vypracúvajú v jednotnom elektronickom formáte vykazovania za predpokladu, že Európsky orgán dohľadu [Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“] zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 18 ) vykonal analýzu nákladov a prínosov.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť elektronický formát vykazovania, pričom náležite zohľadní súčasné a budúce technologické možnosti. Orgán ESMA pred prijatím návrhu regulačných technických predpisov vykoná primerané posúdenie možných elektronických formátov vykazovania a náležité praktické skúšky. Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii najneskôr do 31. decembra 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 5

Polročné finančné správy

▼M4

1.  Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov zverejňuje polročnú finančnú správu, ktorá sa vzťahuje na prvých šesť mesiacov finančného roka, čo najskôr po skončení príslušného obdobia, avšak najneskôr tri mesiace po jeho skončení. Emitent zabezpečí, aby bola polročná finančná správa verejne dostupná najmenej po dobu 10 rokov.

▼B

2.  Polročná finančná správa obsahuje:

a) výťah z účtovnej závierky;

b) predbežnú správu vedenia; a

c) vyhlásenie osôb zodpovedných v rámci emitenta so zreteľným uvedením ich mien a funkcií, o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia podáva výťah z účtovnej závierky vypracovaný v súlade s platným súborom účtovných noriem pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a podnikov zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek odseku 3 a že predbežná správa vedenia obsahuje verný prehľad informácií požadovaných podľa odseku 4.

3.  Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, je výťah z účtovnej závierky vypracovaný v súlade s medzinárodnou účtovnou normou platnou pre priebežné finančné vykazovanie, prijatou postupom podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje výťah z účtovnej závierky aspoň výťah zo súvahy, výťah z výkazu ziskov a strát a vysvetlivky k týmto výkazom. Pri príprave výťahu zo súvahy a výťahu z výkazu ziskov a strát dodrží emitent rovnaké zásady účtovania a oceňovania ako pri príprave ročných finančných správ.

4.  Predbežná správa vedenia zahŕňa aspoň uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch finančného roka, a ich dopad na výťah z účtovnej závierky, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov finančného roka. V prípade emitentov akcií zahŕňa predbežná správa vedenia aj hlavné transakcie s prepojenými osobami.

5.  Ak prešla polročná finančná správa auditom, bude správa audítora reprodukovaná v plnom znení. To platí aj pre audítorské preskúmanie. Ak polročná finančná správa neprešla auditom alebo preskúmaním audítormi, uvedie o tom emitent vo svojej správe vyhlásenie.

▼M3

6.  Komisia prijme v súlade s článkom 27 ods. 2 alebo článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch opatrenia naspresnenie požiadaviek a zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 až 5 tohto článku.

▼B

Komisia najmä:

a) špecifikuje technické podmienky, za ktorých má zverejnená polročná finančná správa vrátane audítorského preskúmania byť verejne prístupná;

b) spresní charakter audítorského preskúmania;

c) špecifikuje minimálny obsah výťahu zo súvahy a výkazu ziskov a strát a vysvetliviek k nim v prípade, že nie sú spracované v súlade s medzinárodnými účtovnými normami prijatými v súlade s postupom podľa článku 6 nariadenia (ES) č.1606/2002.

▼M3

Opatrenia uvedené v písmene a) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 Opatrenia uvedené v písmenách b) a c) sa stanovia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b.

Komisia môže podľa potreby upraviť aj päťročné obdobie uvedené v odseku 1 prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b.

▼M4

Článok 6

Správa o platbách vládam

Členské štáty požadujú od emitentov pôsobiacich v ťažobnom priemysle alebo v oblasti klčovania pralesov, ako je vymedzené v článku 41 bodoch 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/379/EHS ( 19 ), aby v zmysle kapitoly 10 uvedenej smernice vypracovali každý rok správu o platbách vládam. Správa sa zverejňuje najneskôr šesť mesiacov po skončení každého finančného roka a je verejne dostupná po dobu najmenej desiatich rokov. Platby vládam sa vykazujú na konsolidovanej úrovni.

▼B

Článok 7

Zodpovednosť a záväzky

Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za informácie, ktoré sa majú vypracovať a zverejniť v súlade s článkami 4, 5, 6 a 16, niesol aspoň emitent alebo jeho správne, riadiace či dozorné orgány, a aby sa ich právne a správne predpisy, týkajúce sa zodpovednosti vzťahovali na emitentov, orgány uvedené v tomto článku alebo osoby zodpovedné v rámci emitentov.

Článok 8

Výnimky

▼M4

1.  Články 4 a 5 sa neuplatňujú na týchto emitentov:

a) štát, regionálny alebo miestny orgán štátu, subjekt medzinárodného verejného práva, ktorého členom je najmenej jeden členský štát, Európska centrálna banka (ECB), Európsky nástroj finančnej stability (ENFS) zriadený rámcovou zmluvou o ENFS a akýkoľvek iný mechanizmus zriadený s cieľom zachovať finančnú stabilitu európskej menovej únie poskytovaním dočasnej finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou je euro, a centrálne banky členských štátov bez ohľadu na to, či emitujú akcie alebo iné cenné papiere, a

b) emitent výhradne dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 100 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v inej mene ako je euro sa ich jednotková menovitá hodnota ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR.

▼B

2.  Domovský členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať článok 5 na úverové inštitúcie, ktorých akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktoré priebežne či opakovane vydávali výhradne dlhové cenné papiere, za predpokladu, že celková menovitá hodnota všetkých takých dlhových cenných papierov je nižšia než 100 000 000 EUR a ktoré nezverejnili prospekt podľa smernice 2003/71/ES.

3.  Domovský členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať článok 5 na emitentov už existujúcich k dátumu nadobudnutia účinnosti smernice 2003/71/ES, ktorí na regulovanom trhu vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmienečne a neodvolateľne zaručené domovským členským štátom alebo jedným z jeho regionálnych alebo miestnych orgánov.

▼M4

4.  Odchylne od odseku 1 písm. b) tohto článku sa články 4 a 5 nevzťahujú na emitentov výhradne dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 50 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej než euro, ktorých jednotková menovitá hodnota je ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii pred 31. decembrom 2010 a to až dovtedy, kým takéto dlhové cenné papiere nie sú vyrovnané.

▼BKAPITOLA III

PRIEBEŽNÉ INFORMÁCIEODDIEL I

Informácie o významných podieloch

Článok 9

Oznámenie o nadobudnutí alebo prevode významného podielu

1.  Domovský členský štát zabezpečí, aby v prípade, že akcionár nadobudne alebo prevedie akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, tento akcionár oznámi emitentovi podiel na hlasovacích právach emitenta, ktorý akcionár drží v dôsledku nadobudnutia alebo prevodu v prípade, že tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % a 75 %.

Hlasovacie práva sa vypočítajú na základe všetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to aj v prípade, že je ich výkon pozastavený. Okrem toho sa takáto informácia uvedie aj o všetkých akciách rovnakej triedy, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

2.  Domovské členské štáty zabezpečia, aby akcionári oznamovali emitentovi podiel na hlasovacích právach v prípade, že tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty stanovené v odseku 1 v dôsledku udalostí meniacich rozloženie hlasovacích práv na základe informácií zverejňovaných podľa článku 15. Ak bol emitent založený v tretej krajine, oznámenie sa vykoná pri rovnakých udalostiach.

3.  Domovský členský štát nemusí uplatniť:

a) prahovú hodnotu 30 %, ak uplatňuje prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny;

b) prahovú hodnotu 75 %, ak uplatňuje prahovú hodnotu vo výške dvoch tretín.

4.  Tento článok sa nepoužije na akcie nadobudnuté výhradne na zúčtovanie a vysporiadanie v obvyklom krátkom vysporiadacom cykle, ani na osoby držiace akcie v úschove, pokiaľ tieto osoby môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito akciami iba podľa príkazov daných v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami.

5.  Tento článok sa nepoužije ani na nadobudnutie alebo prevod významného podielu dosahujúceho alebo presahujúceho prahovú hodnotu 5 % zo strany tvorcu trhu konajúceho v tejto funkcii za predpokladu, že:

a) ho povolil jeho domovský členský štát podľa smernice 2004/39/ES; a

b) nezasahuje do riadenia dotknutého emitenta ani nevykonáva nijaký vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie či pokryl cenu akcie.

▼M4

6.  Tento článok sa nevzťahuje na hlasovacie práva úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti držané v obchodnej knihe podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií ( 20 ) za predpokladu, že:

a) hlasovacie práva držané v obchodnej knihe nepresahujú 5 % a

b) hlasovacie práva spojené s akciami držané v obchodnej knihe sa nevykonávajú ani inak nepoužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta.

▼M4

6a.  Tento článok sa nevzťahuje na hlasovacie práva spojené s akciami nadobudnutými na stabilizačné účely v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov ( 21 ), za predpokladu, že hlasovacie práva spojené s uvedenými akciami sa nevykonávajú ani inak nepoužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta.

6b.  Orgán ESMA vypracuje s prihliadnutím na článok 12 ods. 4 a 5 návrh regulačných technických predpisov s cieľom stanoviť metódu výpočtu prahovej hodnoty 5 % uvedenej v odsekoch 5 a 6, a to aj v prípade skupín spoločností.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 27. novembra 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M3

7.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a spresniť požiadavky ustanovené v odsekoch 2, 4 a 5.

Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b spresní maximálnu dĺžku „krátkeho vysporiadacieho cyklu“ uvedeného v odseku 4 tohto článku, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy príslušného orgánu domovského členského štátu.

▼M1

Komisia môže okrem toho vypracovať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 zoznam udalostí uvedených v odseku 2 tohto článku.

▼B

Článok 10

Nadobudnutie alebo prevod významných podielov na hlasovacích právach

Požiadavky na oznamovanie definované v článku 9 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na fyzickú alebo právnickú osobu v rozsahu, v akom je oprávnená nadobúdať hlasovacie práva, disponovať s nimi alebo ich vykonávať v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov alebo ich kombinácii:

a) hlasovacie práva držané treťou stranou, s ktorou táto fyzická alebo právnická osoba uzatvorila dohodu, ktorá ich zaväzuje prijať prostredníctvom vykonávania v zhode nimi držaných hlasovacích práv trvalú spoločnú politiku voči riadeniu dotknutého emitenta;

b) hlasovacie práva držané treťou stranou podľa dohody uzavretej s touto fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré stanovia dočasný prevod dotknutých hlasovacích práv za protiplnenie;

c) hlasovacie práva spojené s akciami zloženými tejto fyzickej či právnickej osobe ako zábezpeka za predpokladu, že táto osoba ovláda hlasovacie práva a vyhlási svoj úmysel vykonávať ich;

d) hlasovacie práva spojené s akciami, na ktoré má táto fyzická alebo právnická osoba doživotné užívacie právo;

e) hlasovacie práva, ktoré drží alebo ktoré môže vykonávať v zmysle písmena a) až písmena d) podnik ovládaný touto fyzickou alebo právnickou osobou;

f) hlasovacie práva spojené s akciami uloženými u tejto fyzickej či právnickej osoby, ktoré môže v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov vykonávať táto osoba podľa svojho uváženia;

g) hlasovacie práva držané treťou stranou vo vlastnom mene na účet danej fyzickej či právnickej osoby;

h) hlasovacie práva, ktoré môže daná fyzická či právnická osoba vykonávať ako zástupca, ak môže tieto hlasovacie práva vykonávať v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov podľa svojho uváženia.

Článok 11

1.  Článok 9 a článok 10 písmeno c) sa nepoužije na akcie poskytnuté členmi alebo členom ESCB pri plnení ich funkcií menových orgánov, vrátane akcií poskytnutých členmi alebo členom ESCB v rámci záložnej zmluvy, zmluvy o práve spätnej kúpy alebo podobnej zmluvy za likvidné finančné prostriedky poskytované na menovú politiku alebo v rámci platobného systému.

2.  Výnimka sa vzťahuje na vyššie uvedené transakcie trvajúce krátku dobu a za predpokladu, že hlasovacie práva spojené s týmito akciami sa nevykonávajú.

Článok 12

Postupy pri oznamovaní a zverejňovaní významných podielov

1.  Oznamovanie požadované podľa článku 9 a článku10 zahŕňa tieto informácie:

a) výsledná situácia týkajúca sa hlasovacích práv;

b) reťazec ovládaných podnikov, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak takéto podniky existujú;

c) dátum dosiahnutia alebo prekročenia prahovej hodnoty; a

d) totožnosť akcionára, aj keď nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva podľa podmienok stanovených v článku 10, a totožnosť fyzickej či právnickej osoby oprávnenej vykonávať hlasovacie práva v mene akcionára.

2.   ►M4  Oznámenie emitentovi sa vykoná čo najskôr, ale nie neskôr ako za štyri obchodné dni po dátume, keď akcionár alebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10: ◄

a) zistí nadobudnutie, prevod alebo možnosť vykonávania hlasovacích práv alebo keď to vzhľadom na okolnosti mala zistiť, bez ohľadu na dátum, keď nadobudnutie, prevod alebo možnosť vykonávať hlasovacie práva nadobudne účinky; alebo

b) je vyrozumená o udalosti uvedenej v článku 9 ods. 2.

3.  Podnik je oslobodený od povinnosti podať oznámenie v súlade s odsekom 1, ak oznámenie podá materský podnik alebo materský podnik materského podniku, ak je materský podnik sám podnikom ovládaným.

4.  Materský podnik správcovskej spoločnosti nie je povinný navýšiť svoje podiely podľa článku 9 a článku 10 o podiely, ktoré spravuje správcovská spoločnosť za podmienok stanovených v smernici 85/611/EHS za predpokladu, že táto správcovská spoločnosť vykonáva hlasovacie práva nezávisle na materskom podniku.

Článok 9 a článok 10 sa však použijú v prípade, ak materský podnik alebo iný ovládaný podnik materského podniku investoval do podielov spravovaných takouto správcovskou spoločnosťou a správcovská spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa svojho uváženia a môže ich vykonávať iba podľa priamych alebo nepriamych príkazov materského podniku alebo iného ovládaného podniku materského podniku.

5.  Materský podnik investičnej spoločnosti s povolením podľa smernice 2004/39/ES nie je povinný navýšiť svoje podiely podľa článku 9 a článku 10 o podiely, ktoré táto investičná spoločnosť spravuje individuálne pre jednotlivých zákazníkov v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 9 smernice 2004/39/ES za predpokladu, že:

 investičná spoločnosť má povolenie na poskytovanie takej správy portfólia podľa bodu 4 oddielu A prílohy I smernice 2004/39/ES;

 môže hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonávať iba podľa príkazov daných v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami alebo zabezpečí, aby sa služby individuálnej správy portfólia vykonávali nezávisle na všetkých ďalších službách za podmienok rovnocenných podmienkam stanoveným smernicou 85/611/EHS pomocou zavedenia vhodných mechanizmov; a

 investičná spoločnosť vykonáva svoje hlasovacie práva nezávisle na materskom podniku.

Článok 9 a článok 10 sa však použijú v prípade, ak materský podnik alebo iný ovládaný podnik materského podniku investoval do podielov spravovaných touto investičnou spoločnosťou a investičná spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa svojho uváženia a môže ich vykonávať iba podľa priamych alebo nepriamych príkazov materského podniku alebo iného ovládaného podniku materského podniku.

6.  Po obdržaní oznámenia podľa odseku 1, najneskôr však tri obchodné dni potom, emitent zverejní všetky údaje uvedené v tomto oznámení.

7.  Domovský členský štát môže emitentov oslobodiť od povinnosti uvedenej v odseku 6, ak informácie obsiahnuté v oznámení zverejní jeho príslušný orgán za podmienok stanovených v článku 21 po obdržaní oznámenia, a to najneskôr tri obchodné dni potom.

▼M3

8.  S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a spresniť požiadavky ustanovené v odsekoch 1, 2, 4, 5 a 6 tohto článku Komisia prijme v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia:

▼M3 —————

▼B

b) na určenie kalendára „obchodných dní“ pre všetky členské štáty;

c) na stanovenie toho, v ktorých prípadoch akcionár alebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 alebo oba tieto subjekty vykonávajú potrebné oznámenie emitentovi;

d) na vyjasnenie okolností, za ktorých by akcionár alebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 mala zistiť nadobudnutie alebo prevod;

e) na vyjasnenie podmienok nezávislosti, ktoré budú plniť správcovské spoločnosti a ich materské podniky alebo investičné spoločnosti a ich materské podniky na to, aby mohli využiť výnimky podľa odseku 4 a 5.

▼M3 —————

▼M3

9.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch môže Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 22 ) vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 13

▼M4

1.  Požiadavky na oznamovanie stanovené v článku 9 sa uplatňujú aj na fyzickú či právnickú osobu, ktorá priamo či nepriamo drží:

a) finančné nástroje, ktoré ku dňu splatnosti dávajú držiteľovi v rámci formálnej zmluvy buď nepodmienené právo nadobudnúť, alebo právo rozhodnúť sa, či nadobudnúť už vydané akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, takého emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

b) finančné nástroje, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ale pre ktoré referenciu predstavujú akcie uvedené v písmene a), a s podobným ekonomickým účinkom, ako v prípade finančných nástrojov uvedených v uvedenom písmene bez ohľadu na to, či zakladajú právo na fyzické vyrovnanie.

Požadované oznámenie zahŕňa členenie podľa druhu finančných nástrojov v držbe v súlade s písmenom a) prvého pododseku a finančných nástrojov v držbe v súlade s písmenom b) uvedeného pododseku, pričom sa rozlišuje medzi finančnými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na fyzické vyrovnanie, a finančnými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v hotovosti.

▼M4

1a.  Počet hlasovacích práv sa vypočíta so zreteľom na celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré sú podkladom daného finančného nástroja, s výnimkou situácie, keď finančný nástroj umožňuje výlučne vyrovnanie v hotovosti, pričom v takom prípade sa počet hlasovacích práv vypočíta na základe „delta úpravy“, t. j. vynásobením menovitej hodnoty podkladových akcií faktorom delta daného nástroja. Na tento účel držiteľ zoskupuje a oznamuje všetky finančné nástroje v súvislosti s tým istým podkladovým emitentom. Na výpočet hlasovacích práv sa zohľadnia len dlhé pozície. Dlhé pozície sa vzájomne nezapočítajú s krátkymi pozíciami vzťahujúcimi sa na toho istého podkladového emitenta.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom stanoviť:

a) metódu pre výpočet počtu hlasovacích práv uvedených v prvom pododseku v prípade finančných nástrojov, pre ktoré referenciu predstavuje balík akcií alebo index, a

b) metódy pre stanovenie faktora delta na účely výpočtu hlasovacích práv týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré umožňujú výlučne vyrovnanie v hotovosti, ako sa vyžaduje v prvom pododseku.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 27. novembra 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

1b.  Na účely odseku 1 sa za finančné nástroje za predpokladu, že spĺňajú ktorúkoľvek z podmienok stanovených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) alebo b), považujú tieto nástroje:

a) prevoditeľné cenné papiere;

b) opcie;

c) futurity;

d) swapy;

e) dohody o budúcich úrokových sadzbách;

f) diferenčné zmluvy a

g) iné kontrakty alebo zmluvy s podobnými ekonomickými účinkami, ktoré možno vyrovnať fyzicky alebo v hotovosti.

Orgán ESMA s prihliadnutím na technický rozvoj na finančných trhoch vytvorí a pravidelne aktualizuje orientačný zoznam finančných nástrojov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na oznamovanie podľa odseku 1.

▼M4

2.  Komisia je splnomocnená prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok ustanovených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom stanoviť obsah oznámenia, ktoré sa má vykonať, lehotu na oznamovanie a adresáta oznámenia v zmysle odseku 1.

▼M3

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M4

4.  Výnimky stanovené v článku 9 ods. 4, 5 a 6 a v článku 12 ods. 3, 4 a 5 sa primerane uplatňujú na požiadavky na oznamovanie uvedené v tomto článku.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom stanoviť prípady, v ktorých sa výnimky uvedené v prvom pododseku vzťahujú na finančné nástroje v držbe fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá plní pokyny prijaté od klientov alebo reaguje na požiadavky klientov obchodovať inak, než na vlastný účet, alebo vykonáva zaistenie pozícií vyplývajúcich z týchto obchodov.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 27. novembra 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13a

Zoskupenie

1.  Požiadavky na oznamovanie stanovené v článkoch 9, 10 a 13 sa vzťahujú aj na fyzickú alebo právnickú osobu, ak počet hlasovacích práv v priamej alebo nepriamej držbe danej fyzickej alebo právnickej osoby podľa článkov 9 a 10 zoskupený s počtom hlasovacích práv týkajúcich sa finančných nástrojov v priamej alebo nepriamej držbe podľa článku 13 dosiahne alebo presiahne prahové hodnoty stanovené v článku 9 odsek 1, alebo klesne pod tieto hodnoty.

Oznámenie požadované na základe prvého pododseku tohto odseku musí obsahovať členenie počtu hlasovacích práv spojených s akciami držaných v súlade s článkami 9 a 10 a hlasovacích práv týkajúcich sa finančných nástrojov v zmysle článku 13.

2.  Hlasovacie práva týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré už boli oznámené v súlade s článkom 13, sa oznámia znova, keď fyzická alebo právnická osoba získala podkladové akcie a ich získanie má za následok, že celkový počet hlasovacích práv spojených s akciami vydanými tým istým emitentom dosiahne alebo presiahne prahové hodnoty stanovené v článku 9 ods. 1.

▼B

Článok 14

1.  Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie sám alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet emitenta, domovský členský štát zabezpečí, aby emitent zverejnil podiel týchto vlastných akcií čo najskôr, najneskôr však štyri obchodné dni po tomto nadobudnutí alebo prevode, ak podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty 5 % alebo 10 % hlasovacích práv. Podiel sa vypočíta na základe celkového počtu akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené.

▼M3

2.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a spresniť požiadavky ustanovené v odseku 1.

▼B

Článok 15

Na účely výpočtu prahových hodnôt stanovených v článku 9 domovský členský štát požaduje, aby emitent zverejnil aspoň celkový počet hlasovacích práv a výšku kapitálu na konci každého kalendárneho mesiaca, počas ktorého dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu tohto celkového počtu.

Článok 16

Doplňujúce informácie

1.  Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akúkoľvek zmenu práv spojených s rôznymi triedami akcií, vrátane zmien práv spojených s derivátovými cennými papiermi, ktoré vydáva emitent sám a ktoré umožňujú prístup k akciám tohto emitenta.

2.  Emitent cenných papierov, iných ako akcie, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov cenných papierov, iných ako akcie, vrátane zmien podmienok týchto cenných papierov, ktoré by mohli tieto práva nepriamo ovplyvniť, vyplývajúcich najmä zo zmeny úverových podmienok alebo úrokových sadzieb.

▼M4 —————

▼BODDIEL II

Informácie pre držiteľov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Článok 17

Informačné požiadavky na emitentov, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

1.  Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi akcií, ktorí sú v rovnakom postavení.

2.  Emitent zabezpečí, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom akcií umožnil výkon ich práv, boli k dispozícii v domovskom členskom štáte a aby sa zachovala celistvosť údajov. Akcionárom sa nebude brániť vo výkone ich práv prostredníctvom splnomocnenca, pri dodržaní právnych predpisov krajiny, v ktorej bol emitent založený. Emitent predovšetkým:

a) poskytne informácie o mieste, čase a programe schôdzí, o celkovom počte akcií a hlasovacích práv a o právach držiteľov zúčastňovať sa schôdzí;

b) dá k dispozícii formulár plnej moci v papierovej forme prípadne elektronickej podobe pre každú osobu oprávnenú hlasovať na schôdzi akcionárov, spolu s oznámením o schôdzi alebo na požiadanie po oznámení schôdze;

c) určí za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu akcionári vykonávať svoje finančné práva; a

d) zverejní oznámenia alebo rozošle obežníky týkajúce sa rozdelenia a platieb dividend a emisií nových akcií, vrátane informácií o všetkých úpravách týkajúcich sa rozdelenia, upisovania, rušenia alebo konverzie.

3.  Za účelom odovzdávania informácií akcionárom umožní domovský členský štát emitentom, aby používali elektronické prostriedky za predpokladu, že toto rozhodnutie sa prijme na valnom zhromaždení a splní aspoň tieto podmienky:

a) používanie elektronických prostriedkov v žiadnom prípade nezávisí na umiestení sídla alebo bydliska akcionára alebo v prípadoch uvedených v článku 10 písmeno a) až h) fyzických či právnických osôb;

b) zavedú sa identifikačné opatrenia, aby akcionári alebo fyzické či právnické osoby oprávnené vykonávať hlasovacie práva alebo riadiť ich vykonávanie, boli účinne informovaní;

c) akcionári alebo v prípadoch uvedených v článku 10 písmeno a) až e) fyzické či právnické osoby oprávnené nadobúdať, prevádzať alebo vykonávať hlasovacie práva, budú písomne kontaktovaní vo veci vyžiadania ich súhlasu s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií, a ak v primeranej lehote nepodajú námietku, má sa za to, že súhlas udelili. Budú si môcť kedykoľvek v budúcnosti vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomnou cestou; a

d) rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania stanovenou v odseku 1.

▼M3

4.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch, zohľadniť vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a spresniť požiadavky ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3. Komisia predovšetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníctvom ktorých môže akcionár vykonávať finančné práva stanovené v odseku 2 písm. c).

▼B

Článok 18

Informačné požiadavky na emitentov, ktorých dlhové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

1.  Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi dlhových cenných papierov zaradenými pari passu vo veci všetkých práv spojených s týmito dlhovými cennými papiermi.

2.  Emitent zabezpečí, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv, boli verejne k dispozícii v domovskom členskom štáte a aby sa zachovala celistvosť údajov. Držiteľom dlhových cenných papierov sa nebude brániť vo výkone ich práv prostredníctvom splnomocnenca, pri dodržaní právnych predpisov krajiny, v ktorej bol emitent založený. Emitent predovšetkým:

a) zverejní oznámenia alebo rozošle obežníky týkajúce sa miesta, času a programu schôdzí držiteľov dlhových cenných papierov, výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia, ako aj práv týchto držiteľov na účasť na nich;

b) dá k dispozícii formulár plnej moci v papierovej forme prípadne elektronickej podobe pre každú osobu oprávnenú hlasovať na schôdzi držiteľov dlhových cenných papierov, spolu s oznámením o schôdzi alebo na požiadanie po oznámení schôdze; a

c) určí za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu držitelia dlhových cenných papierov vykonávať svoje finančné práva.

▼M2

3.  Ak sa na zhromaždenie majú pozvať len držitelia dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 100 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR, emitent môže za miesto konania zvoliť ktorýkoľvek členský štát za predpokladu, že všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby bolo takýmto držiteľom umožnené vykonávať ich práva, sú v tomto členskom štáte k dispozícii.

Voľba uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje aj na držiteľov dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 50 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii pred 31. decembrom 2010, pokiaľ sú takéto dlhové cenné papiere nesplatené a za predpokladu, že všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby bolo takýmto držiteľom umožnené vykonávať ich práva, sú v členskom štáte zvolenom emitentom k dispozícii.

▼B

4.  Za účelom odovzdávania informácií držiteľom dlhových cenných papierov domovský členský štát alebo členský štát zvolený emitentom podľa odseku 3 umožní emitentom, aby používali elektronické prostriedky za predpokladu, že toto rozhodnutie sa prijme na valnom zhromaždení a splní aspoň tieto podmienky:

a) používanie elektronických prostriedkov v žiadnom prípade nezávisí na umiestení sídla alebo bydliska držiteľa dlhových cenných papierov alebo splnomocnenca, ktorý tohto držiteľa zastupuje;

b) zavedú sa identifikačné opatrenia, aby boli držitelia dlhových cenných papierov účinne informovaní;

c) držitelia dlhových cenných papierov budú písomne kontaktovaní kvôli vyžiadaniu ich súhlasu s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií, a ak v primeranej lehote nepodajú námietku, má sa za to, že súhlas udelili. Budú si môcť kedykoľvek v budúcnosti vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomnou cestou; a

d) rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania stanovenou v odseku 1.

▼M3

5.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch, zohľadniť vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a spresniť požiadavky ustanovené v odsekoch 1 až 4. Komisia predovšetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníctvom ktorých môže držiteľ dlhového cenného papiera vykonávať finančné práva stanovené v odseku 2 písm. c).

▼BKAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článok 19

Kontrola domovského členského štátu

1.  Kedykoľvek emitent alebo osoba, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o prijatie svojich cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, zverejní regulované informácie, podá tieto informácie súčasne aj príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu. Tento príslušný orgán sa môže rozhodnúť, že podané informácie zverejní na svojej internetovej stránke.

▼M4 —————

▼B

2.  Domovský členský štát môže emitenta oslobodiť od povinnosti podľa odseku 1 vo veci informácií zverejňovaných v súlade s článkom 6 smernice 2003/6/ES alebo článkom 12 ods. 6 tejto smernice.

3.  Informácie, ktoré sa majú oznámiť emitentovi v súlade s článkami 9, 10, 12 a 13, sa súčasne podávajú aj príslušnému orgánu domovského členského štátu.

▼M3

4.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom spresniť požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

Komisia predovšetkým špecifikuje postup, ktorým emitent, držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba či subjekt uvedený v článku 10 musí podať informácie príslušnému orgánu domovského členského štátu podľa odseku 1 alebo 3, na účely uskutočnenia podania elektronickými prostriedkami v domovskom členskom štáte.

▼B

Článok 20

Jazyky

1.  Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu iba v domovskom členskom štáte, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku akceptovanom príslušným orgánom domovského členského štátu.

2.  Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte a aj v jednom alebo viacerých hostiteľských členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie:

a) v jazyku akceptovanom príslušným orgánom domovského členského štátu; a

b) podľa rozhodnutia emitenta, buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií.

3.  Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých hostiteľských členských štátoch, ale nie v domovskom členskom štáte, zverejňujú sa regulované informácie podľa rozhodnutia emitenta buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľský členských štátov, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií.

Okrem toho môže domovský členský štát vo svojich právnych či správnych predpisoch stanoviť, že regulované informácie sa podľa rozhodnutia emitenta zverejňujú buď v jazyku akceptovanom jeho príslušným orgánom, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií.

4.  Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nezaväzujú povinnosti podľa odsekov 1, 2 a 3 emitenta, ale osobu, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o toto prijatie.

5.  Členské štáty umožnia akcionárom a fyzickej či právnickej osobe uvedenej v článkoch 9, 10 a 13 poskytovať informácie emitentovi podľa tejto smernice iba v jazyku obvyklom pre oblasť medzinárodných financií. Ak emitent obdrží takéto oznámenie, členské štáty nesmú od emitenta požadovať, aby zabezpečil preklad do jazyka akceptovanom príslušnými orgánmi.

▼M2

6.  Odchylne od odsekov 1 až 4, ak sú cenné papiere, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 100 000 EUR, alebo dlhové cenné papiere, ktoré sú denominované v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch, regulované informácie sa sprístupnia verejnosti buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií podľa výberu emitenta alebo osoby, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o takéto prijatie.

Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 50 000 EUR, alebo dlhové cenné papiere denominované v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch pred 31. decembrom 2010, pokiaľ sú takéto dlhové cenné papiere v obehu.

▼B

7.  Ak je na súd či tribunál členského štátu podaná žaloba na obsah regulovaných informácií, rozhodne sa o povinnosti zaplatiť náklady spojené s prekladom týchto informácií na účely súdneho konania podľa právnych predpisov daného členského štátu.

Článok 21

Prístup k regulovaným informáciám

1.  Domovský členský štát zabezpečí, aby emitent alebo osoba, ktorá požiadala o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, zverejnili regulované informácie spôsobom, ktorý zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k týmto informáciám a dá ich k dispozícii úradne určenému mechanizmu uvedenému v odseku 2. Emitent alebo osoba, ktorá požiadala o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlas emitenta, nesmie účtovať investorom za poskytnutie informácií akékoľvek osobitné poplatky. Domovský členský štát musí vyžadovať, aby emitent používal také médiá, na ktoré sa možno primerane spoliehať pri účinnom šírení informácií verejnosti v celom Spoločenstve. Domovský členský štát nesmie uložiť povinnosť používať iba tie médiá, ktorých prevádzkovatelia sú usadení na jeho území.

2.  Domovský členský štát zabezpečí, aby existoval najmenej jeden úradne určený mechanizmus centrálneho archivovania regulovaných informácií. Tieto mechanizmy by mali spĺňať minimálne normy bezpečnosti, istoty zdroja informácií, časového záznamu a ľahkého prístupu zo strany konečných užívateľov a musia byť v súlade s postupom podávania informácií podľa článku 19 ods. 1.

3.  Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu iba v jednom hostiteľskom členskom štáte a nie v domovskom členskom štáte, tento hostiteľský členský štát zabezpečí zverejnenie regulovaných informácií v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1.

▼M4

4.  Komisia je splnomocnená prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok ustanovených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom stanoviť:

a) minimálne normy pre šírenie regulovaných informácií podľa odseku 1;

b) minimálne normy pre mechanizmy centrálneho archivovania podľa odseku 2;

c) pravidlá na zabezpečenie interoperability informačných a komunikačných technológií používaných mechanizmami uvedenými v odseku 2 a prístupu k regulovaným informáciám na úrovni Únie, ako je uvedené v odseku 2.

Komisia môže takisto určiť a aktualizovať zoznam médií určených na šírenie informácií pre verejnosť.

▼M4

Článok 21a

Európske elektronické miesto prístupu

1.  Do 1. januára 2018 sa zriadi webový portál slúžiaci ako európske elektronické miesto prístupu (ďalej len „miesto prístupu“). Toto miesto prístupu vytvorí a bude prevádzkovať orgán ESMA.

2.  Systém prepojenia úradne určených mechanizmov pozostáva:

 z mechanizmov uvedených v článku 21 ods. 2,

 z portálu slúžiaceho ako európske elektronické miesto prístupu.

3.  Členské štáty zabezpečia prístup k svojim mechanizmom centrálneho archivovania prostredníctvom miesta prístupu.

▼M4

Článok 22

Prístup k regulovaným informáciám na úrovni Únie

1.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov stanovujúcich technické požiadavky týkajúce sa prístupu k regulovaným informáciám na úrovni Únie s cieľom stanoviť:

a) technické požiadavky týkajúce sa komunikačných technológií používaných mechanizmami uvedenými v článku 21 ods. 2;

b) technické požiadavky na fungovanie centrálneho miesta prístupu na vyhľadávanie regulovaných informácií na úrovni Únie;

c) technické požiadavky týkajúce sa používania jedinečných identifikátorov pre jednotlivých emitentov mechanizmami uvedenými v článku 21 ods. 2;

d) jednotný formát pre poskytovanie regulovaných informácií mechanizmami uvedenými v článku 21 ods. 2;

e) jednotnú klasifikáciu regulovaných informácií prostredníctvom mechanizmov uvedených v článku 21 ods. 2 a jednotný zoznam typov regulovaných informácií.

2.  Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov orgán ESMA zohľadní technické požiadavky na systém prepojenia obchodných registrov zriadený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ ( 23 ).

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 27. novembra 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 23

Tretie krajiny

▼M3

1.  Ak je sídlo emitenta v tretej krajine, môže príslušný orgán domovského členského štátu oslobodiť tohto emitenta od povinností podľa článkov 4 až 7, článku 12 ods. 6 a článkov 14 až 18 za predpokladu, že právne predpisy danej tretej krajiny stanovia rovnocenné požiadavky alebo takýto emitent splní požiadavky právnych predpisov tretej krajiny, ktoré príslušný orgán domovského členského štátu pokladá za rovnocenné.

Príslušný orgán potom informuje ESMA o udelenej výnimke.

▼M4

Informácie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ustanovené v tretej krajine, sa podajú v súlade s článkom 19 a zverejňujú sa v súlade s článkami 20 a 21.

▼B

2.  Odchylne od odseku 1 je emitent, ktorého sídlo je v tretej krajine, oslobodený od vypracovania svojej účtovnej závierky v súlade s článkom 4 alebo článkom 5 pred finančným rokom začínajúcim 1. januára 2007 alebo po tomto dátume, ak tento emitent vypracuje svoje účtovné závierky v súlade s medzinárodne uznávanými normami uvedenými v článku 9 nariadenia (ES) č.1606/2002.

3.  Príslušný orgán domovského členského štátu zabezpečí, aby sa informácie zverejnené v tretej krajine, ktoré by mohli byť dôležité pre verejnosť v Spoločenstve, zverejnili v súlade s článkom 20 a článkom 21, a to aj keď tieto informácie nie sú regulovanými informáciami v zmysle článku 2 ods. 1 písm. k).

▼M3

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia:

i) na stanovenie mechanizmu zabezpečujúceho určenie rovnocennosti informácií vyžadovaných podľa tejto smernice vrátane účtovných závierok, ako aj informácií vyžadovaných podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení tretej krajiny;

ii) na stanovenie toho, že tretia krajina, v ktorej je emitent registrovaný, na základe svojich vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, alebo praxe a postupov založených na medzinárodných predpisoch stanovených medzinárodnými organizáciami zabezpečí rovnocennosť požiadaviek na informácie stanovených v tejto smernici.

Komisia v súvislosti s prvým pododsekom bod ii) prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b aj opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia predpisov relevantných pre eminentov z viac než jednej krajiny.

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 prijme potrebné rozhodnutia o rovnocennosti účtovných noriem používaných emitentmi z tretej krajiny za podmienok stanovených v článku 30 ods. 3 Ak Komisia rozhodne, že účtovné normy tretej krajiny nie sú rovnocenné, môže dotknutým emitentom povoliť, aby na vhodné prechodné obdobie tieto účtovné normy naďalej používali.

V súvislosti s tretím pododsekom Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b aj opatrenia zamerané na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti, ktoré sa týkajú účtovných noriem relevantných pre eminentov z viac než jednej krajiny.

5.  S cieľom spresniť požiadavky stanovené v odseku 2 môže Komisia prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia vymedzujúce druh informácií zverejňovaných v tretej krajine, ktoré sú dôležité pre verejnosť v Únii.

▼B

6.  Podniky so sídlom v tretej krajine, ktoré by vyžadovali povolenie v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 85/611/EHS alebo kvôli správe portfólia podľa bodu 4 oddielu A prílohy I smernice 2004/39/ES, ak by mali sídlo alebo, iba v prípade investičnej spoločnosti, ústredie v Spoločenstve, sú tiež oslobodené od navýšenia svojich podielov o podiely svojho materského podniku podľa požiadaviek stanovených v článku 12 ods. 4 a ods. 5, ak splnia rovnocenné požiadavky na nezávislosť ako správcovské spoločnosti alebo investičné spoločnosti.

7.  Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 6, ktoré stanovia, že na základe svojich vnútroštátnych právnych a správnych predpisov zabezpečí tretia krajina rovnocennosť požiadaviek na nezávislosť stanovených v tejto smernici a jej vykonávacích opatreniach.

▼M3

Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b aj opatrenia zamerané na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti na účely prvého pododseku.

▼M3

8.  ESMA pomáha Komisii pri plnení jej úloh podľa tohto článku v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA V

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 24

Príslušné orgány a ich právomoci

▼M3

1.  Každý členský štát určí ústredný orgán uvedený v článku 21 ods. 1 smernice 2003/71/ES ako príslušný ústredný správny orgán, ktorý bude zodpovedný za plnenie povinností stanovených v tejto smernici a za zabezpečenie uplatňovania ustanovení podľa nej prijatých. Členské štáty o tom informujú Komisiu a ESMA.

▼B

Na účely odseku 4 písm. h) však členské štáty môžu určiť iný príslušný orgán odlišný od príslušného ústredného orgánu uvedeného v prvom pododseku.

2.  Členské štáty môžu svojmu príslušnému ústrednému orgánu povoliť delegovanie úloh. Okrem úloh uvedených v odseku 4 písm. h) akékoľvek delegovanie úloh týkajúcich sa povinností stanovených v tejto smernici a v jej vykonávacích opatreniach sa preskúma päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a skončí osem rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Akékoľvek delegovanie úloh sa vykoná špecifickým spôsobom s uvedením úloh, ktoré sa majú splniť, a podmienok, za ktorých sa majú plniť.

Tieto podmienky zahŕňajú doložku zaväzujúcu dotknutý subjekt k tomu, aby bol organizovaný tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov a aby údaje získané pri plnení delegovaných úloh neboli zneužité alebo nenarúšali hospodársku súťaž. V každom prípade konečná zodpovednosť za dohľad nad plnením ustanovení tejto smernice a vykonávacích opatrení prijatých podľa nej spočíva na príslušnom orgáne určenom v súlade s odsekom 1.

▼M3

3.  Členské štáty informujú Komisiu, ESMA v súlade s článkom 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a príslušné orgány iných členských štátov o akejkoľvek prijatej úprave týkajúcej sa delegovania úloh vrátane presných podmienok upravujúcich toto delegovanie.

▼B

4.  Každý príslušný orgán má všetky právomoci potrebné na plnenie svojich funkcií. Prinajmenšom je oprávnený:

a) požadovať, aby audítori, emitenti, držitelia akcií či iných finančných nástrojov alebo osoby uvedené v článku 10 alebo článku 13 a osoby, ktoré ich ovládajú alebo sú nimi ovládané, poskytovali informácie a dokumenty;

b) požadovať, aby emitent zverejnil informácie vyžadované podľa písmena a) spôsobom a v lehote, ktoré orgán považuje za nevyhnutné. Môže tieto informácie zverejniť z vlastnej iniciatívy v prípade, že emitent alebo osoby, ktoré ho ovládajú alebo sú ním ovládané, tak neučinia a po vypočutí emitenta;

c) požadovať, aby manažéri emitentov a držiteľov akcií či iných finančných nástrojov alebo osôb uvedených v článku 10 alebo článku 13 oznámili informácie požadované podľa tejto smernice alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prípadne poskytli ďalšie informácie a dokumenty;

d) pozastaviť alebo žiadať príslušný regulovaný trh, aby pozastavil obchodovanie s cennými papiermi na dobu najviac desiatich dní v jednotlivom prípade, ak má dostatočne odôvodnené podozrenie, že emitent porušil ustanovenia tejto smernice alebo vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice;

e) zakázať obchodovanie na regulovanom trhu, ak zistí, že boli porušené ustanovenia tejto smernice alebo vnútroštátneho právneho predpisu prijatého podľa tejto smernice alebo ak má dostatočne odôvodnené podozrenie, že došlo k porušeniu ustanovení tejto smernice;

f) sledovať, či emitent zverejňuje včas informácie s cieľom zabezpečiť účinný a rovnocenný prístup verejnosti vo všetkých členských štátoch, v ktorých sa s cennými papiermi obchoduje, a prijať vhodné opatrenia, ak to tak nie je;

g) zverejniť skutočnosť, že emitent alebo držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba uvedená v článku 10 alebo článku 13 neplní svoje povinnosti;

h) overiť, či informácie uvedené v tejto smernici sú vypracované v súlade s príslušným rámcom vykazovania, a prijať zodpovedajúce opatrenia v prípade zistených porušení; a

i) vykonávať kontroly na mieste na svojom území v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby overil, či sa dodržiavajú ustanovenia tejto smernice a jej vykonávacích opatrení. Ak to vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, môže príslušný orgán alebo príslušné orgány tieto právomoci využiť tak, že sa obráti na príslušný súdny orgán, a/alebo v spolupráci s inými orgánmi.

▼M4

4a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, sa príslušným orgánom udelia všetky vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie ich funkcií. Uvedené právomoci sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnym právom.

4b.  Príslušné orgány vykonávajú v súlade s touto smernicou a vnútroštátnym právom svoje sankčné právomoci ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

 priamo,

 v spolupráci s inými orgánmi,

 v rámci svojej zodpovednosti delegovaním na takéto orgány,

 žiadosťou adresovanou príslušným súdnym orgánom.

▼B

5.  Odseky 1 až 4 nemajú vplyv na možnosť členského štátu stanoviť osobitné právne a správne predpisy pre zámorské európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy daný členský štát zodpovedá.

6.  Ak audítori oznámia príslušným orgánom skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa žiadostí, ktoré príslušný orgán vzniesol podľa odseku 4 písm. a), nejde o porušenie zákazu zverejňovania informácií uloženého zmluvou alebo právnymi či správnymi predpismi a audítorom tým nevzniká žiadna zodpovednosť.

Článok 25

Služobné tajomstvo a spolupráca medzi členskými štátmi

1.  Povinnosť zachovať služobné tajomstvo platí pre všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán, a pre subjekty, na ktoré príslušné orgány prípadne delegovali určité úlohy. Skutočnosti, ktoré sú predmetom služobného tajomstva, sa nesmú oznamovať inej osobe alebo orgánu, ak tak nestanovujú právne či správne predpisy členského štátu.

2.  Príslušné orgány členských štátov vzájomne spolupracujú vždy, keď je to potrebné na plnenie ich povinností a výkon ich právomocí, stanovených v tejto smernici či vo vnútroštátnych právnych predpisoch prijatých podľa tejto smernice. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov.

▼M4

Príslušné orgány pri vykonávaní svojich sankčných a vyšetrovacích právomocí spolupracujú s cieľom zaistiť, aby sankcie alebo opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov.

▼M3

2a.  Príslušné orgány môžu upozorniť ESMA na situácie, v ktorých sa žiadosť o spoluprácu zamietla alebo sa nevybavila v primeranej lehote. Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), môže ESMA v situáciách uvedených v prvej vete konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 1095/2010.

2b.  Príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2c.  Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh podľa tejto smernice a podľa nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, v súlade s článkom 35 uvedeného nariadenia.

▼B

►M3  3.  Odsek 1 nebráni príslušným orgánom, aby si vymieňali dôverné informácie s inými príslušnými orgánmi, ESMA a Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( 24 ) alebo ich poskytovali iným príslušným orgánom, ESMA a ESRB. ◄ Takto vymenené informácie podliehajú povinnosti zachovania služobného tajomstva, ktoré platí pre osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané v príslušných orgánoch, ktoré informácie získajú.

▼M3

4.  Členské štáty a ESMA v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 môžu uzatvárať dohody o spolupráci stanovujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi alebo subjektmi z tretích krajín, ktorým ich príslušné právne predpisy umožňujú plniť akékoľvek úlohy podľa tejto smernice v súlade s článkom 24. Členské štáty informujú ESMA o uzavretí dohody o spolupráci. Táto výmena informácií podlieha zárukám služobného tajomstva najmenej na úrovni uvedenej v tomto článku. Cieľom takej výmeny informácií je výkon funkcie dohľadu uvedených orgánov alebo subjektov. Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, nesmú sa zverejniť bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a v prípade potreby len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.

Článok 26

Preventívne opatrenia

1.  Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že emitent alebo držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba či subjekt uvedený v článku 10 spôsobili nezrovnalosti alebo porušili svoje povinnosti, oznámi svoje zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu a ESMA.

2.  Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo z dôvodu, že sa tieto opatrenia prejavia ako nedostatočné, emitent alebo držiteľ cenných papierov naďalej porušuje príslušné ustanovenia právneho alebo regulačného charakteru, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme v súlade s článkom 3 ods. 2 všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov a pri najbližšej príležitosti o tom informuje Komisiu a ESMA.

▼BKAPITOLA VI

▼M3

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE OPATRENIA

▼B

Článok 27

Postup výboru

1.  Komisii je nápomocný Európsky výbor pre cenné papiere zriadený článkom 1 rozhodnutia 2001/528/ES.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zohľadnením ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutia za predpokladu, že vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nezmenia podstatné ustanovenia tejto smernice.

Doba uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

▼M3

2a.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 5 ods. 6, článku 9 ods. 7, článku 12 ods. 8, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 4, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 4, článku 23 ods. 5 a článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 4. januára 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 27a neodvolajú.

▼M3

2b.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

2c.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 27a a 27b.

▼M1

3.  Komisia do 31. decembra 2010 a potom aspoň každé tri roky vyhodnocuje ustanovenia týkajúce sa jej vykonávacích právomocí a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.

▼M3

Článok 27a

Odvolanie delegovania právomoci

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 5 ods. 6, článku 9 ods. 7, článku 12 ods. 8, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 4, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 4, článku 23 ods. 5 a článku 23 ods. 7 kedykoľvek odvolať.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 27b

Námietky voči delegovaným aktom

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

2.  Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli voči delegovanému aktu námietku, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.  Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 ZFEÚ inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.▼M4

KAPITOLA VIA

SANKCIE A OPATRENIA

▼M4

Článok 28

Správne opatrenia a sankcie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v súlade s článkom 24 a právo členských štátov ustanoviť a uložiť trestné sankcie, členské štáty ustanovia pravidlá o správnych opatreniach a sankciách uplatniteľné v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých pri transpozícii tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo ich vykonávanie. Uvedené správne opatrenia a sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, členské štáty zaistia, že v prípade porušenia povinností vzťahujúcich sa na právnické osoby môžu byť na členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu dotknutej právnickej osoby a na iných jednotlivcov, ktorí sú zodpovední za porušenie podľa vnútroštátneho práva, uplatnené sankcie za podmienok ustanovených vo vnútroštátnom práve.

▼M4

Článok 28a

Porušenie predpisov

Článok 28b sa uplatňuje aspoň na tieto porušenia predpisov:

a) eminent v požadovanej lehote nezverejní informácie požadované na základe vnútroštátnych ustanovení prijatých pri transpozícii článkov 4, 5, 6, 14 a 16;

b) fyzická alebo právnická osoba v požadovanej lehote neoznámi nadobudnutie alebo zbavenie sa významného podielu v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými pri transpozícii článkov 9, 10, 12, 13 a 13a.

Článok 28b

Sankčné právomoci

1.  V prípade porušenia predpisov uvedených v článku 28a majú príslušné orgány právomoc uložiť aspoň nasledujúce správne opatrenia a sankcie:

a) verejné vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú fyzickú alebo právnickú osobu a povahu porušenia;

b) príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba prestala porušovať predpisy a zdržala sa každého opakovania tohto konania;

c) správne peňažné sankcie vo výške:

i) v prípade právnickej osoby:

 do výšky 10 000 000 EUR alebo do 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice 2013/34/EÚ, relevantným celkovým obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmov podľa relevantných smerníc o účtovníctve podľa poslednej dostupnej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti, alebo

 do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak ich možno určiť,

podľa toho, ktorá suma je vyššia;

ii) v prípade fyzickej osoby:

 do výšky 2 000 000 EUR alebo

 do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak ich možno určiť,

podľa toho, ktorá suma je vyššia.

V členských štátoch, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, sa hodnota zodpovedajúca euru v národnej mene vypočíta so zreteľom na oficiálny výmenný kurz platný k dátumu nadobudnutia účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES ( 25 ).

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov podľa článku 24 a právo členských štátov uložiť trestné sankcie, členské štáty zabezpečia, aby ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia poskytovali možnosť pozastaviť vykonávanie hlasovacích práv spojených s akciami v prípade porušení uvedených v článku 28a písm. b). Členské štáty môžu ustanoviť, že pozastavenie vykonávania hlasovacích práv sa vzťahuje len na najzávažnejšie porušenia.

3.  Členské štáty môžu ustanoviť dodatočné sankcie alebo opatrenia, ako aj vyššie správne peňažné sankcie než sú sankcie ustanovené v tejto smernici.

Článok 28c

Vykonávanie sankčných právomocí

1.  Členské štáty zaistia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu a výšky správnych sankcií alebo opatrení vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti, prípadne vrátane týchto:

a) závažnosť a trvanie porušenia;

b) miera zodpovednosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;

c) finančná sila zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby, napríklad podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby;

d) význam ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, pokiaľ je možné ich určiť;

e) straty tretích strán spôsobené porušením, pokiaľ je možné ich určiť;

f) úroveň spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;

g) predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná fyzická alebo právnická osoba.

2.  Spracovanie osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú pri vykonávaní právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania alebo na účely vykonávania týchto právomocí v súlade s touto smernicou, sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES a prípadne nariadením (ES) č. 45/2001.KAPITOLA VIB

ZVEREJŇOVANIE ROZHODNUTÍ

▼M4

Článok 29

Zverejňovanie rozhodnutí

1.  Členské štáty ustanovia, aby príslušné orgány bezodkladne zverejnili každé rozhodnutie o sankciách a opatreniach uložených za porušenie tejto smernice vrátane aspoň informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zaň zodpovedné.

Príslušné orgány však môžu zverejnenie rozhodnutia odložiť alebo môžu rozhodnutie zverejniť na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátny právom, v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a) ak sa v prípade uloženia sankcie fyzickej osobe považuje zverejnenie osobných údajov za neprimerané na základe povinného predchádzajúceho posúdenia primeranosti takéhoto zverejnenia;

b) ak by zverejnenie vážne ohrozilo stabilitu finančného systému alebo prebiehajúce úradné vyšetrovanie;

c) ak by zverejnenie spôsobilo, pokiaľ to možno určiť, dotknutým inštitúciám alebo fyzickým osobám neprimeranú a vážnu škodu.

2.  Ak sa podá odvolanie proti rozhodnutiu zverejnenému podľa odseku 1, príslušný orgán je buď povinný uviesť informáciu na tento účel v rámci zverejnenia v čase zverejnenia, alebo zverejnenie zmeniť, ak sa odvolanie podá po počiatočnom zverejnení.

▼BKAPITOLA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Prechodné ustanovenia

1.  Odchylne od článku 5 ods. 3 tejto smernice môže domovský členský štát oslobodiť emitentov uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1606/2002 od povinnosti zverejňovať účtovné závierky podľa uvedeného nariadenia za finančný rok začínajúci 1. januára 2006 alebo po tomto dátume.

2.  Bez ohľadu na článok 12 ods. 2 akcionár upovedomí emitenta najneskôr dva mesiace po dátume uvedenom v článku 31 ods. 1 o podiele na hlasovacích právach a kapitále, ktorý drží, v súlade s článkami 9, 10 a 13, u emitentov k tomuto dátumu, ak už nepodal oznámenie obsahujúce rovnocenné informácie pred týmto dátumom.

Bez ohľadu na článok 12 ods. 6 emitent následne zverejní informácie obdržané v týchto oznámeniach najneskôr tri mesiace po dátume uvedenom v článku 31 ods. 1.

3.  Ak bol emitent založený v tretej krajine, môže domovský členský štát tohto emitenta oslobodiť od zostavenia účtovnej závierky v súlade s článkom 4 ods. 3 a správy vedenia v súlade s článkom 4 ods. 5 iba pre tie dlhové cenné papiere, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Spoločenstve pred 1. januárom 2005, pokým:

a) príslušný orgán domovského členského štátu nepotvrdí, že ročné účtovné závierky vypracované emitentmi z danej tretej krajiny podávajú pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta;

b) tretia krajina, v ktorej bol emitent založený, nestanoví povinné uplatnenie medzinárodných účtovných noriem uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č.1606/2002; a

c) Komisia neprijala rozhodnutie podľa článku 23 ods. 4 bod (ii) o tom, či existuje rovnocennosť medzi uvedenými účtovnými normami, a

 účtovnými normami stanovenými v právnych a správnych predpisoch tretej krajiny, v ktorej bol emitent založený, alebo

 účtovnými normami tretej krajiny, ktoré sa daný emitent rozhodol dodržiavať.

4.  Domovský členský štát môže od zverejnenia polročnej finančnej správy v súlade s článkom 5 na obdobie 10-tich rokov po 1. januári 2005 oslobodiť emitentov tých dlhových cenných papierov, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Spoločenstve pred 1. januárom 2005 za predpokladu, že sa domovský členský štát rozhodol pri prijatí týchto dlhových cenných papierov umožniť ich emitentom, aby využili ustanovenia článku 27 smernice 2001/34/ES.

Článok 31

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20. januára 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

▼M4

2.  Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa článku 3 ods. 1, článku 8 ods. 2 alebo 3 alebo článku 30, bezodkladne tieto opatrenia oznámia Komisii a ostatným členským štátom.

▼B

Článok 32

Zmeny a doplnenia

S účinnosťou odo dňa uvedeného v článku 31 ods. 1 sa týmto mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES takto:

1) V článku 1 sa vypúšťa písmeno g) a h);

2) Článok 4 sa vypúšťa;

3) V článku 6 sa vypúšťa odsek 2;

4) V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Členské štáty môžu podriadiť emitentov cenných papierov, ktoré sú prijaté na kótovanie, ďalším povinnostiam za predpokladu, že sa tieto ďalšie povinnosti vzťahujú všeobecne na všetkých emitentov alebo na jednotlivé triedy emitentov“;

5) Články 65 až 97 sa vypúšťajú;

6) Článok 102 a článok 103 sa vypúšťajú;

7) V článku 107 ods. 3 sa vypúšťa druhý pododsek;

8) V článku 108 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a) v písmene a) sa vypúšťajú slová „pravidelné informácie, ktoré musia zverejňovať spoločnosti, ktorých akcie sa prijmú“;

b) písmeno b) sa vypúšťa;

c) písmeno c) bod (iii) sa vypúšťa;

d) písmeno d) sa vypúšťa.

Odkazy na zrušené ustanovenia sa považujú za odkazy na ustanovenia tejto smernice.

Článok 33

Preskúmanie

Do 30. júna 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, vrátane vhodnosti ukončenia výnimky pre existujúce dlhové cenné papiere po uplynutí 10-ročného obdobia podľa článku 30 ods. 4 a jeho možného vplyvu na európske finančné trhy.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.( 1 ) Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 128.

( 2 ) Ú. v. EÚ C 242, 9.10.2003, s. 6.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2004.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

( 5 ) Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33).

( 7 ) Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/71/ES.

( 8 ) Ú. v ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 9 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 10 ) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

( 12 ) Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/39/ES.

( 13 ) Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/69/ES (Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 44).

( 14 ) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

( 15 ) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.

( 16 ) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

( 17 ) Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES.

( 18 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 19 ) Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.

( 20 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

( 21 ) Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 33.

( 22 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 23 ) Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012, s. 1.

( 24 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

( 25 ) Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 13.

Top