EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Rozhodnutie európskej centrálnej banky zo  4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (2004/258/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — SK — 29.03.2015 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. marca 2004

o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky

(ECB/2004/3)

(2004/258/ES)

(Ú. v. ES L 080, 18.3.2004, p.42)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 9. mája 2011,

  L 158

37

16.6.2011

►M2

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/529 z 21. januára 2015,

  L 84

64

28.3.2015
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. marca 2004

o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky

(ECB/2004/3)

(2004/258/ES)RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 123,

so zreteľom na rokovací poriadok Európskej centrálnej banky ( 1 ), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

Druhý pododsek článku 1 Zmluvy o Európskej únii zakotvuje koncepciu otvorenosti konštatujúc, že zmluva predstavuje novú etapu v procese utvárania čoraz užšieho spojenectva medzi národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanovi. Otvorenosť zvyšuje legitímnosť, efektívnosť a zodpovednosť administratívy, čím sa posilňujú princípy demokracie.

(2)

Európsky parlament, Rada a Komisia vyzývajú v spoločnom vyhlásení ( 2 ) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 3 ) ostatné orgány a inštitúcie Únie, aby prijali interné pravidlá prístupu verejnosti k dokumentom, ktoré zohľadnia princípy a obmedzenia stanovené týmto nariadením. Režim prístupu verejnosti k dokumentom ECB, ako sa ustanovuje v rozhodnutí ECB/1998/12 z 3. novembra 1998, ktoré sa týka prístupu verejnosti k dokumentácii a archívom Európskej centrálnej banky ( 4 ), by sa mal podľa toho upraviť.

(3)

K dokumentom ECB by sa mal poskytnúť širší prístup, pričom sa zároveň chráni nezávislosť ECB a národných centrálnych bánk (NCB) v súlade s článkom 108 Zmluvy a článkom 7 štatútu, ako aj dôvernosť určitých záležitostí špecifických pre výkon úloh ECB. Na zabezpečenie efektívnosti jej rozhodovacieho procesu, vrátane interných porád a príprav, sú rokovania na zasadnutiach orgánov ECB s rozhodovacími právomocami dôverné, pokiaľ príslušný orgán nerozhodne, že výsledok jeho rokovania sa zverejní.

(4)

Niektoré verejné a súkromné záujmy by sa však mali chrániť prostredníctvom výnimiek. Okrem toho musí ECB chrániť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov vrátane, a to bez obmedzenia, ochranných prvkov proti falšovaniu, technických výrobných špecifikácií, fyzickej bezpečnosti zásob a prepravy eurobankoviek.

(5)

Národné centrálne banky by sa mali poradiť s ECB v prípadoch, keď vybavujú žiadosti o dokumenty ECB, ktoré sú v ich držbe, aby sa zabezpečilo úplné uplatňovanie tohto rozhodnutia, okrem prípadov, keď je zrejmé, či dokument môže alebo nemôže byť zverejnený.

(6)

Na dosiahnutie väčšej otvorenosti by ECB mala umožniť prístup nielen k dokumentom, ktoré ECB vypracovala, ale aj k dokumentom, ktoré ECB prijala, pričom by sa zároveň malo zachovávať právo dotknutých tretích osôb vyjadriť sa k prístupu k dokumentom pochádzajúcim od týchto osôb.

(7)

ECB by mala uplatňovať dvojstupňové konanie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie dobrej administratívnej praxe,

ROZHODLA TAKTO:Článok 1

Účel

Účelom tohto rozhodnutia je vymedziť podmienky a obmedzenia, za ktorých ECB poskytuje verejnosti prístup k dokumentom ECB, a podporovať dobrú administratívnu prax v prístupe verejnosti k takýmto dokumentom.

Článok 2

Oprávnené osoby a rozsah pôsobnosti

1.  Každý občan únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v niektorom členskom štáte má právo na prístup k dokumentom ECB s výhradou podmienok a obmedzení vymedzených v tomto rozhodnutí.

2.  S výhradou tých istých podmienok a obmedzení môže ECB umožniť prístup k dokumentom ECB ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nemá bydlisko alebo sídlo v niektorom členskom štáte.

3.  Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté práva na prístup verejnosti k dokumentom ECB, ktoré by mohli vyplývať z dokumentov medzinárodného práva alebo z právnych predpisov, ktoré ich vykonávajú.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa:

a) „dokumentom“ a „dokumentom ECB“ rozumie akýkoľvek obsah bez ohľadu na jeho médium (napísaný na papieri, uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), ktorý ECB vypracuje alebo drží a ktorý sa týka jej politiky, činnosti alebo rozhodnutí, ako aj dokumentov pochádzajúcich od Európskeho menového inštitútu (EMI) a od Výboru guvernérov centrálnych bánk členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Výbor guvernérov);

b) „treťou osobou“ rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek subjekt mimo ECB;

▼M2

c) pojmy „príslušný vnútroštátny orgán“ (PVO) a „určený vnútroštátny orgán“ (UVO) vymedzujú rovnako ako v nariadení Rady (EÚ) č. 1024/2013 ( 5 );

d) „inými príslušnými orgánmi“ rozumejú relevantné vnútroštátne orgány, inštitúcie, úrady a agentúry Únie, príslušné medzinárodné organizácie, orgány dohľadu a orgány verejnej správy tretích krajín.

▼B

Článok 4

Výnimky

1.  ECB odmietne prístup k dokumentu v prípade, ak by sa jeho zverejnením porušila ochrana:

a) verejného záujmu týkajúceho sa:

▼M2

 dôvernosti zasadnutí orgánov ECB s rozhodovacími právomocami, Rady pre dohľad a ostatných orgánov zriadených nariadením (EÚ) č. 1024/2013,

▼B

 finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky ►M1  Únie ◄ alebo niektorého členského štátu,

 finančných prostriedkov ECB alebo národných centrálnych bánk,

 ochrany integrity eurobankoviek,

 verejnej bezpečnosti,

 medzinárodných finančných, menových alebo hospodárskych vzťahov,

▼M1

 stability finančného systému v Únii alebo v členskom štáte,

▼M2

 politiky Únie alebo členského štátu týkajúcej sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a inými finančnými inštitúciami,

 účelu kontrol na účely dohľadu,

 spoľahlivosti a bezpečnosti infraštruktúr finančného trhu, platobných schém alebo poskytovateľov platobných služieb;

▼B

b) súkromia a integrity jednotlivca, predovšetkým v súlade s právnymi predpismi ►M1  Únie ◄ týkajúcimi sa ochrany osobných údajov;

c) dôvernosti informácií, ktorá je predmetom ochrany podľa práva ►M1  Únie ◄ .

2.  ECB odmietne prístup k dokumentu v prípade, ak by sa jeho zverejnením porušila ochrana:

 obchodných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby vrátane duševného vlastníctva,

 súdneho konania a právneho poradenstva,

 účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly,

pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.

▼M2

3.  Prístup k dokumentu, ktorý pripravila alebo prijala ECB pre vnútornú potrebu ako súčasť rokovaní a predbežných porád v rámci ECB a na účely výmeny názorov medzi ECB a národnými centrálnymi bankami, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo príslušnými určenými orgánmi sa odmietne aj po prijatí rozhodnutia, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.

Prístup k dokumentu, ktorý obsahujú výmenu názorov medzi ECB a inými príslušnými orgánmi sa odmietne aj po prijatí rozhodnutia, ak by zverejnenie dokumentu vážne narušilo efektívnosť plnenia úloh ECB, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.

▼B

4.  Pokiaľ ide o dokumenty tretej osoby a nie je zrejmé, či dokument môže alebo nemôže byť zverejnený, ECB sa poradí s dotknutou treťou osobou s cieľom posúdiť, či sa môže uplatniť výnimka podľa tohto článku.

▼M1

Na žiadosti o prístup k dokumentom Európskeho výboru pre systémové riziká sa uplatňuje rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/5 z 3. júna 2011 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho výboru pre systémové riziká ( 6 ), ktoré bolo prijaté na základe článku 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká ( 7 ).

▼B

5.  Ak sa ktorákoľvek z výnimiek vzťahuje iba na niektoré časti požadovaného dokumentu, zostávajúce časti sa zverejnia.

6.  Výnimky stanovené v tomto článku sa vzťahujú iba na obdobie, počas ktorého je ochrana odôvodnená na základe obsahu daného dokumentu. Výnimky môžu platiť najviac na obdobie 30 rokov, pokiaľ Riadiaca rada ECB výslovne neustanoví inak. V prípade dokumentov, na ktoré sa vzťahujú výnimky, ktoré sa týkajú súkromia alebo obchodných záujmov, výnimky môžu platiť aj po uplynutí tohto obdobia.

Článok 5

Dokumenty v národných centrálnych bankách

Pokiaľ nie je zrejmé, či dokument môže alebo nemôže byť zverejnený, národná centrálna banka môže sprístupniť dokumenty, ktoré má v držbe a ktoré vypracovala ECB, ako aj dokumenty pochádzajúce od EMI alebo od Výboru guvernérov, iba po predchádzajúcej porade s ECB týkajúcej sa rozsahu prístupu.

Národná centrálna banka môže prípadne postúpiť túto žiadosť ECB.

Článok 6

Žiadosti

1.  Žiadosť o prístup k dokumentu sa podáva Európskej centrálnej banke ( 8 ) akoukoľvek písomnou formou vrátane elektronickej formy v jednom z úradných jazykov Únie a spôsobom dostatočne presným na to, aby ECB mohla dokument identifikovať. Žiadateľ nie je povinný uviesť dôvody svojej žiadosti.

2.  Ak žiadosť nie je dostatočne presná, ECB požiada žiadateľa, aby žiadosť spresnil a žiadateľovi pri tom pomôže.

3.  V prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov sa ECB môže so žiadateľom neformálne poradiť s cieľom nájsť vhodné riešenie.

Článok 7

Vybavovanie prvých žiadostí

1.  Žiadosť o prístup k dokumentu sa vybavuje bezodkladne. Žiadateľovi sa pošle potvrdenie o jej prijatí. Do 20 pracovných dní od prijatia žiadosti alebo od prijatia spresnenia požadovaného v súlade s článkom 6 ods. 2 ►M2  generálny riaditeľ sekretariátu ◄ ECB buď umožní prístup k požadovanému dokumentu a zabezpečí prístup v súlade s článkom 9, alebo v písomnej odpovedi uvedie dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti a informuje žiadateľa o jeho práve podať opakovanú žiadosť v súlade s odsekom 2.

2.  V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti môže žiadateľ do 20 pracovných dní od prijatia odpovede ECB podať opakovanú žiadosť, v ktorej požiada Výkonnú radu ECB o prehodnotenie tohto stanoviska. Okrem toho je žiadateľ oprávnený podať opakovanú žiadosť, ak sa ECB nepodarí odpovedať v rámci stanovenej lehoty 20 pracovných dní na vybavenie prvej žiadosti.

3.  o výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov alebo ak je potrebná porada s treťou osobou, môže ECB predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 1 o 20 pracovných dní pod podmienkou, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie.

4.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade neprimeraných alebo bezdôvodných žiadostí, najmä ak sa tieto žiadosti opakujú.

Článok 8

Vybavovanie opakovaných žiadostí

1.  Opakovaná žiadosť sa vybavuje bezodkladne. Do 20 pracovných dní od prijatia takejto žiadosti Výkonná rada buď umožní prístup k požadovanému dokumentu a zabezpečí prístup v súlade s článkom 9, alebo v písomnej odpovedi uvedie dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti ECB informuje žiadateľa o opravných prostriedkoch, ktoré má žiadateľ k dispozícii v súlade s článkami ►M1  263 a 268 ◄ Zmluvy.

2.  Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, môže ECB predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 1 o 20 pracovných dní pod podmienkou, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie.

3.  Ak sa ECB nepodarí odpovedať v stanovenej lehote, považuje sa to za zápornú odpoveď a žiadateľ je oprávnený na základe článkov ►M1  263 a 268 ◄ Zmluvy začať súdne konanie alebo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi.

Článok 9

Prístup po podaní žiadosti

1.  Žiadatelia môžu nahliadnuť do dokumentov, ku ktorým im ECB umožnila prístup, buď v priestoroch ECB, alebo obdržia ich kópiu, vrátane elektronickej kópie, ak je táto dostupná. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópií sa môžu vyúčtovať žiadateľovi. Tento poplatok nesmie prekročiť skutočné náklady na vyhotovenie a zaslanie kópií. Nahliadnutie na mieste, kópie v menšom množstve ako 20 strán formátu A4 a priamy prístup v elektronickej forme sú bezplatné.

2.  Ak už ECB dokument zverejnila a tento dokument je ľahko prístupný, ECB môže splniť svoju povinnosť umožniť prístup k takémuto dokumentu tým, že žiadateľa informuje o tom, ako môže požadovaný dokument získať.

3.  Dokumenty sa poskytujú v existujúcej verzii a formáte (vrátane elektronickej formy alebo iného alternatívneho formátu) podľa požiadaviek žiadateľa.

Článok 10

Rozmnožovanie dokumentov

1.  Dokumenty sprístupnené v súlade s týmto rozhodnutím sa nesmú rozmnožovať alebo využívať na obchodné účely bez predchádzajúceho výslovného povolenia ECB. ECB môže odoprieť takéto povolenie bez uvedenia dôvodov.

2.  Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté existujúce predpisy o autorských právach, ktoré môžu obmedzovať právo tretej osoby na rozmnožovanie alebo využívanie sprístupnených dokumentov.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozhodnutie ECB/1998/12 sa zrušuje.( 1 ) Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky. Ú. v. ES L 80, 18.3.2004, s. 33.

( 2 ) Ú. v. ES L 173, 27.6.2001, s. 5.

( 3 ) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) Ú. v. ES L 110, 28.4.1999, s. 30.

( 5 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

( 6 ) Ú. v. EÚ C 176, 16.6.2011, s. 3.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.

( 8 ) Adresa: European Central Bank, Secretariat Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main. Fax: +49 (69) 13446170. E-mail: ecb.secretariat@ecb.int

Top