Help Print this page 

Document 02003L0071-20140523

Title and reference
Smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/2014-05-23
Multilingual display
Text

2003L0071 — SK — 23.05.2014 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA 2003/71/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 4. novembra 2003

o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, p.64)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES Text s významom pre EHP z 11. marca 2008,

  L 76

37

19.3.2008

►M2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ Text s významom pre EHP z 24. novembra 2010,

  L 327

1

11.12.2010

►M3

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ Text s významom pre EHP z 24. novembra 2010,

  L 331

120

15.12.2010

►M4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ Text s významom pre EHP z 22. októbra 2013,

  L 294

13

6.11.2013

►M5

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014,

  L 153

1

22.5.2014
▼B

SMERNICA 2003/71/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 4. novembra 2003

o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 44 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 4 ),

keďže:

(1)

Už niekoľko rokov sú prijaté smernice Rady 80/390/EHS zo 17. marca 1980 o koordinácii požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a zverejňovanie kótovacích prospektov, uverejňovaných pri prijatí cenných papierov do kótovacích zoznamov búrz ( 5 ), a 89/298/EHS zo 17. apríla 1989 o koordinácii požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a zverejňovanie prospektu, uverejňovaného v prípade verejnej ponuky prevoditeľných cenných papierov ( 6 ), ktorými sa zavádza neúplný a zložitý systém vzájomného uznávania, neschopný dosiahnuť cieľ jednorázového povolenia ustanovený touto smernicou. Tieto smernice by sa mali vylepšiť, aktualizovať a usporiadať do jedného textu.

(2)

Smernica 80/390/EHS bola medzitým začlenená do smernice 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať ( 7 ), ktorou sa kodifikuje niekoľko smerníc v oblasti kótovaných cenných papierov.

(3)

Z dôvodov konzistencie je však vhodné, aby sa ustanovenia smernice 2001/34/ES, ktoré vychádzajú zo smernice 80/390/EHS, preskupili spolu so smernicou 89/298/EHS a aby sa smernica 2001/34/ES náležite zmenila a doplnila.

(4)

Táto smernica stanovuje nástroj, ktorý je nevyhnutný na dobudovanie vnútorného trhu stanoveného vo forme harmonogramu v oznámeniach Komisie „Akčný plán pre rizikový kapitál“ a „Vykonávací rámec finančného trhu: akčný plán“, ktoré uľahčujú čo najširší možný prístup k investičnému kapitálu v celom spoločenstve, vrátane malého a stredného podnikania (MSP) a začínajúcich podnikateľov, a to udelením jednorázového povolenia emitentovi.

(5)

17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Výbor vo svojej prvej správe z 9. novembra 2000 zdôraznil, že chýba spoločná definícia verejnej ponuky cenných papierov, čo má za dôsledok, že rovnaká operácia sa v niektorých členských štátoch považuje za súkromné finančné umiestnenie a v iných nie; súčasný systém podniky odrádza od získavania kapitálu na úrovni celého spoločenstva, a tým od skutočného prístupu k veľkému, likvidnému a jednotnému finančnému trhu.

(6)

Vo svojej záverečnej správe z 15. februára 2001 Výbor múdrych navrhol zavedenie nových zákonodarných techník založených na štvorstupňovom prístupe, najmä rámcových zásadách, vykonávacích opatreniach, spolupráci a vymáhaní práva. Úroveň 1, smernica, sa obmedzí na široké, všeobecné „rámcové“ zásady, kým úroveň 2 bude obsahovať technické vykonávacie opatrenia, ktoré Komisia prijme za pomoci výboru.

(7)

Zasadnutie Európskej rady v Štokholme 23. a 24. marca 2001 schválilo záverečnú správu výboru múdrych a navrhovaný štvorstupňový prístup na vytvorenie efektívnejšieho a transparentnejšieho regulačného procesu pre právne predpisy spoločenstva týkajúce sa cenných papierov.

(8)

Rezolúciou Európskeho parlamentu z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov v oblasti finančných služieb sa tiež schválila záverečná správa Výboru múdrych, na základe slávnostného vyhlásenia vykonaného pred Parlamentom v ten istý deň Komisiou a listom z 2. októbra 2001 komisára pre vnútorný trh adresovaným predsedovi parlamentnému výboru pre hospodárske a menové záležitosti, ktorý sa týkal zábezpek pre rolu Európskeho parlamentu v tomto procese.

(9)

Podľa zasadnutia Európskej rady v Štokholme sa vykonávacie opatrenia úrovne 2 častejšie použijú na zabezpečenie toho, aby sa technické ustanovenia mohli udržiavať aktuálne vzhľadom na vývoj na trhu a v dohľade, a pre všetky stupne úrovne 2 sa stanovia lehoty.

(10)

Cieľom tejto smernice a jej vykonávacích opatrení je zabezpečiť ochranu investorov a efektívnosť trhu v súlade s prísnymi regulačnými normami prijatými na príslušných medzinárodných fórach.

(11)

Nemajetkové cenné papiere vydané niektorým členským štátom alebo jedným z regionálnych alebo miestnych orgánov členského štátu, verejnými medzinárodnými organizáciami, ktorej členmi je jeden alebo viacero členských štátov, Európskou centrálnou bankou alebo centrálnymi bankami členských štátov, nie sú pod túto smernicu zahrnuté a teda zostávajú touto smernicou nedotknuté; horeuvedení emitenti týchto cenných papierov môžu však, ak sa tak rozhodnú, prospekt vypracovať v súlade s touto smernicou.

(12)

Na zabezpečenie ochrany investorov je potrebné plné krytie tiež majetkových alebo nemajetkových cenných papierov verejne ponúkaných alebo prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch, ako sa stanovuje smernicou Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov ( 8 ), a nielen cenných papierov, ktoré boli prijaté na kótovanie na burzách. Široká definícia cenných papierov v tejto smernici, ktorá zahŕňa záruky a kryté záruky a certifikáty, platí len pre túto smernicu a následne žiadnym spôsobom neovplyvňuje rôzne definície finančných nástrojov používaných vo vnútroštátnych právnych predpisoch na iné účely, ako je napríklad zdanenie. Niektoré cenné papiere definované v tejto smernici oprávňujú ich držiteľa na získavanie prevoditeľných cenných papierov alebo na získanie hotovosti prostredníctvom hotovostného vyrovnania stanoveného s odkazom na ostatné nástroje, najmä prevoditeľné cenné papiere, meny, úrokové sadzby alebo výnosy, suroviny alebo iné indície, alebo ukazovatele. Vkladné potvrdenky a prevoditeľné poukážky, napríklad cenné papiere voľne vymeniteľné podľa výberu investora, spadajú pod definíciu nemajetkových cenných papierov stanovenú v tejto smernici.

(13)

Emisiou cenných papierov s podobným typom a/alebo triedou v prípade nemajetkových cenných papierov emitovaných na základe ponukového programu vrátane záruk a certifikátov v akejkoľvek forme, ako aj prípad cenných papierov emitovaných priebežne alebo opakovane, sa rozumie emisia zahŕňajúca nielen rovnaké cenné papiere, ale tiež cenné papiere, ktoré vo všeobecnosti patria do jednej kategórie. Tieto cenné papiere môžu zahŕňať rôzne produkty, ako sú dlhové cenné papiere, certifikáty a záruky, alebo rovnaký produkt v tom istom programe, a môžu mať rôzne črty najmä v zmysle nadradenosti, druhov podkladových cenných papierov, alebo základu, na ktorom sa určuje odkupná hodnota alebo kupónová platba.

(14)

Udelenie jednorázového povolenia pre emitenta, platného v celom spoločenstve, a uplatňovanie zásady krajiny pôvodu si vyžaduje jednoznačné určenie domovského členského štátu ako štátu, ktorý má najlepšie predpoklady na reguláciu emitenta v zmysle tejto smernice.

(15)

Požiadavky tejto smernice na poskytovanie údajov nebránia členskému štátu alebo príslušnému orgánu alebo burze prostredníctvom svojich pravidiel, aby si v súvislosti s prijímaním cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu (najmä vzhľadom na organizačné riadenie podniku) nekládli iné konkrétne požiadavky. Takéto požiadavky nesmú priamo alebo nepriamo obmedzovať vypracovanie, obsah a zverejňovanie prospektu schváleného príslušným orgánom.

(16)

Jedným z cieľov tejto smernice je ochrana investorov. Preto je vhodné, aby sa prihliadlo na rôzne požiadavky na ochranu rôznych kategórií investorov a na ich úroveň skúseností. Poskytnutie údajov prostredníctvom prospektu sa nevyžaduje u ponúk vyhradených pre kvalifikovaných investorov. Naopak, akýkoľvek spätný verejný odpredaj alebo verejné obchodovanie prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu si vyžaduje zverejnenie prospektu.

(17)

Emitenti, ponúkajúci alebo osoby žiadajúce o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu s cennými papiermi, ktoré sú oslobodené od povinnosti zverejniť prospekt, jednorázové povolenie získajú, ak vytvoria súlad s touto smernicou.

(18)

Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a emitentov takýchto cenných papierov podporuje ochranu investorov, spolu s pravidlami o podnikaní. Naviac tieto informácie zabezpečujú účinný prostriedok na zvýšenie dôvery k cenným papierom a teda na prispievanie k náležitému fungovaniu a rozvoju trhov s cennými papiermi. Zverejnenie prospektu je vhodným spôsobom sprístupnenia týchto údajov.

(19)

Investovanie do cenných papierov ako akákoľvek iná forma investovania obsahuje riziko. Zábezpeky na ochranu záujmov skutočných a potenciálnych investorov sa vyžadujú vo všetkých členských štátoch, aby im bolo umožnené vykonať informované hodnotenie týchto rizík a teda prijímať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností.

(20)

Tieto informácie, ktoré musia byť dostatočné a čo najobjektívnejšie vzhľadom na finančné pomery emitenta a práv pripojených k cennými papierom, by sa mali poskytovať v ľahko analyzovateľnej a zrozumiteľnej forme. Harmonizáciou údajov obsiahnutých v prospekte sa zabezpečí rovnaká ochrana investorov na úrovni celého spoločenstva.

(21)

Pri ochrane investorov sú kľúčovým faktorom informácie; do prospektu sa zahrnie súhrn udávajúci základnú charakteristiku a riziká spojené s emitentom, ručiteľom a cennými papiermi. Na zabezpečenie ľahšieho prístupu k týmto informáciám sa súhrn napíše vo všeobecne zrozumiteľnom jazyku a spravidla by nemal presiahnuť 2 500 slov v jazyku, v ktorom bol prospekt pôvodne vypracovaný.

(22)

Na medzinárodnej úrovni sa prijali pravidlá dobrého správania, aby boli cezhraničné ponuky akcií nútené používať jednotný súbor noriem poskytovania údajov stanovených Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné papiere (IOSCO); normy poskytovania údajov IOSCO ( 9 ) zvýšia úroveň údajov dostupných pre trhy a investorov a zároveň zjednodušia postup pre emitentov spoločenstva, ktorí chcú získať kapitál v tretej krajine. Táto smernica si tiež vyžaduje, aby sa prijali normy poskytovania údajov šité na mieru pre ostatné druhy cenných papierov a emitentov.

(23)

Zrýchlené postupy pre emitentov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí často obstarávajú kapitál na týchto trhoch, si na úrovni spoločenstva vyžadujú zavedenie nového formátu prospektov pre ponukové programy alebo hypotekárne záložné listy a nový registračný systém dokumentov. Emitenti sa môžu rozhodnúť, že nebudú používať tieto formáty, a preto vypracovať prospekt ako ucelený dokument.

(24)

Obsah základného prospektu by mal prihliadať najmä na potrebu prispôsobivosti vo vzťahu k informáciám, ktoré má poskytovať o cenných papieroch.

(25)

Vynechanie citlivých údajov, ktoré sa majú zahrnúť do prospektu, sa povolí prostredníctvom výnimky udelenej príslušným orgánom za určitých okolností, aby sa predišlo situáciám škodlivým pre emitenta.

(26)

Pre prospektu sa jasne stanoví doba platnosti, aby sa zabránilo neaktuálnym údajom.

(27)

Investori sa ochránia zabezpečením zverejňovania spoľahlivých údajov. Emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, podliehajú priebežnej povinnosti poskytovania údajov, ale nevyžaduje sa od nich pravidelné zverejňovanie aktualizovaných údajov. Okrem tejto povinnosti vypracujú emitenti najmenej raz ročne zoznam všetkých príslušných informácií zverejnených alebo verejne sprístupnených za predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane údajov poskytnutých rôznym nahlasovacím požiadavkám ustanoveným v iných právnych predpisoch spoločenstva. Toto umožní zabezpečenie pravidelného zverejňovania konzistentných a ľahko zrozumiteľných údajov. Aby sa vyhlo nadmernému zaťaženiu určitých emitentov, od emitentov nemajetkových cenných papierov s vysokou najnižšou menovitou hodnotou sa plnenie tejto povinnosti nebude vyžadovať.

(28)

Je potrebné, aby ročné informácie, ktoré majú byť poskytované emitentmi, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, členské štáty náležite monitorovali v súlade so svojimi povinnosťami podľa ustanovení práva spoločenstva a vnútroštátneho práva v oblasti regulácie cenných papierov, emitentov cenných papierov a trhov s cennými papiermi.

(29)

Možnosť dovoliť emitentom, aby prostredníctvom odkazu do prospektu zapracovali dokumenty obsahujúce informácie, ktoré sa majú v prospekte poskytnúť – ak dokumenty zapracované prostredníctvom odkazu boli predtým podané na alebo prijaté príslušným orgánom – uľahčí postup zostavovania prospektu a zabezpečí nižšie náklady pre emitentov bez ohrozenia ochrany investorov.

(30)

Rozdiely vzhľadom na efektívnosť, metódy a načasovanie kontroly údajov uvedených v prospekte nielen, že sťažuje podnikateľom obstarávanie kapitálu alebo dosiahnutie prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu vo viac ako jednom členskom štáte, ale taktiež brzdí nadobúdanie cenných papierov ponúkaných emitentom zriadeným v jednom členskom štáte alebo prijatých na obchodovanie v jednom členskom štáte investormi zriadenými v inom členskom štáte. Tieto rozdiely sa odstránia harmonizáciou pravidiel a právnych predpisov, aby sa dosiahol príslušný stupeň rovnocennosti zábezpek požadovaných v každom členskom štáte na zabezpečenie poskytovania údajov, ktoré sú dostatočné a čo najobjektívnejšie pre aktuálnych alebo potenciálnych držiteľov cenných papierov.

(31)

Na uľahčenie obehu rôznych dokumentov, ktoré vytvárajú prospekt, sa podporí používanie zariadení elektronickej komunikácie, ako napríklad internet. Prospekt sa investorom na požiadanie doručí vždy v papierovej forme a bezplatne.

(32)

Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu prospekt predloží príslušnému orgánu a verejne sprístupní, v súlade s ustanoveniami Európskej únie týkajúcimi sa ochrany údajov.

(33)

Je tiež potrebné harmonizovať reklamu, aby sa predišlo medzerám v právnych predpisoch spoločenstva, ktoré by podkopávali dôveru verejnosti, a tak poškodili riadne fungovanie finančných trhov.

(34)

Akúkoľvek novú záležitosť, ktorá môže s pravdepodobnosťou ovplyvniť hodnotenie investície a ktorá sa vyskytla po zverejnení prospektu, ale ešte pred uzatvorením ponuky alebo pred začiatkom obchodovania na regulovanom trhu, by investori mali riadne vyhodnotiť, a preto si vyžaduje schválenie a rozšírenie dodatku k prospektu.

(35)

Povinnosť emitenta preložiť úplný prospekt do všetkých príslušných úradných jazykov odrádza od cezhraničných ponúk alebo paralelné obchodovanie. Na uľahčenie cezhraničných ponúk, pri ktorých sa prospekt vyhotovuje v jazyku používanom vo sfére medzinárodných financií, bude hostiteľský alebo domovský členský štát oprávnený vyžadovať v jeho úradnom/ých jazyku/och len súhrn.

(36)

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu bude oprávnený na obdržanie potvrdenia od príslušného orgánu domovského členského štátu, v ktorom sa uvádza, že prospekt bol vyhotovený v súlade s touto smernicou. Aby sa zabezpečilo, že účely tejto smernice sa plne dosiahnu, je tiež potrebné do jej pôsobnosti zahrnúť cenné papiere vydané emitentmi, ktorí sa riadia právom tretích krajín.

(37)

Rôznorodosť príslušných orgánov v členských štátov s rôznymi právomocami môže vytvárať zbytočné náklady a prekrývanie prísllušnosti bez zabezpečenia akéhokoľvek pridaného prospechu. V každom členskom štáte sa na určí jediný orgán príslušný pre schvaľovanie prospektov a za dozor nad dodržiavaním tejto smernice. Členskému štátu sa za prísnych podmienok povolí určiť viac ako jeden príslušný orgán, ale len jeden z nich bude príslušný pre medzinárodnú spoluprácu. Tento orgán alebo orgány sa zriadia ako správny orgán a v takej forme, aby ich nezávislosť na hospodárskych činiteľoch bola zaručená a aby sa zabránilo konfliktom záujmov. Určenie príslušného orgánu pre schvaľovanie prospektov nevylúči spoluprácu medzi týmto orgánom a inými subjektmi vzhľadom na zaručenie účinnej kontroly a schvaľovania prospektov v záujme emitentov, investorov, účastníkov trhov a tiež trhov. Každé postúpenie úloh týkajúcich sa povinností ustanovených v tejto smernici a v jej vykonávacích opatreniach sa v súlade s článkom 31 preskúma päť rokov po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice a, okrem zverejnenia schválených prospektov na internete a podávania prospektov v zmysle článku 14, skončí sa osem rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(38)

Spoločný minimálny súbor právomocí pre príslušné orgány zaručí efektívnosť ich dohľadu. Zabezpečí sa tok údajov na trhy, vyžadované smernicou 2001/34/ES, a príslušné orgány prijmú opatrenia voči porušeniam.

(39)

Na účely vykonania ich povinností sa medzi príslušnými orgánmi členských štátov vyžaduje spolupráca.

(40)

Technické usmernenie a vykonávacie opatrenia pre pravidlá ustanovené v tejto smernici môžu byť z času na čas potrebné na zohľadnenie vývojov na finančných trhoch. Po porade s Európskym výborom pre cenné papiere, založeným rozhodnutím Komisie 2001/528/ES ( 10 ), sa preto Komisii udelia náležité právomoci na prijímanie vykonávacích opatrení, pokiaľ tieto opatrenia nemenia základné prvky tejto smernice a pokiaľ Komisia koná v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici.

(41)

Pri vykonávaní svojich vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou, Komisia bude dodržiavať tieto zásady:

 potreba zabezpečiť dôveru vo finančné trhy medzi malými investormi a malými a strednými podnikmi (MSP) prostredníctvom podporovania prísnych noriem transparentnosti na finančných trhoch,

 potreba zabezpečiť investorom široké spektrum konkurenčných investičných príležitostí a úroveň poskytovania údajov a ochranu ušitú na mieru vzhľadom na ich pomery;

 potrebu zabezpečiť, aby nezávislé regulačné orgány dôsledne uplatňovali pravidlá, najmä vzhľadom na boj proti kriminalite bielych golierov,

 potreba vysokej úrovne transparentnosti a porady so všetkými účastníkmi trhu a s Európskym parlamentom a Radou,

 potreba podporovať inováciu finančných trhov, ak majú byť dynamické a efektívne,

 potreba zabezpečiť systematickú stabilitu finančného systému prísnym a citlivým sledovaním finančných inovácií,

 význam zníženia nákladov na kapitál a zvýšenia prístupu ku kapitálu,

 potreba dlhodobo vyrovnávať náklady a úžitky pre trhových účastníkov (vrátane SMP a malých investorov) akýchkoľvek vykonávacích opatrení,

 potreba posilniť medzinárodnú konkurenčnú schopnosť finančných trhov spoločenstva bez toho, aby bolo dotknuté nutne potrebné rozšírenie medzinárodnej spolupráce,

 potreba dosiahnuť úroveň rovnakých príležitostí pre všetkých účastníkov trhu stanovením právnych predpisov spoločenstva vždy, keď je to vhodné;

 potreba rešpektovať rozdiely na vnútroštátnych finančných trhoch, kde tieto rozdiely nemajú neprimeraný dopad na súdržnosť jednotného trhu,

 potreba zabezpečiť súdržnosť s inými právnymi predpismi spoločenstva týkajúcej sa tejto oblasti, keďže nezrovnalosti pri údajoch a nedostatok transparentnosti môžu ohroziť fungovanie trhov a predovšetkým poškodiť spotrebiteľov a malých investorov;

(42)

Európskemu parlamentu sa udelí lehota troch mesiacov od prvého zaslania návrhu vykonávacích opatrení, aby si ich mohol preskúmať a podať svoje stanovisko. V naliehavých a riadne opodstatnených prípadoch však možno túto lehotu skrátiť. Ak Európsky parlament v rámci tejto lehoty prijme rezolúciu, Komisia znovu preskúma návrh opatrení.

(43)

Členské štáty ustanovia systém sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v zmysle tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania týchto sankcií. Sankcie takto ustanovené budú účinné, primerané a odradzujúce.

(44)

Vytvorí sa ustanovenie pre právo súdneho preskúmania rozhodnutí prijatých príslušnými orgánmi členských štátov pri uplatňovaní tejto smernice.

(45)

V súlade so zásadou primeranosti je potrebné a vhodné na dosiahnutie základného cieľa zabezpečiť dokončenie jednotného trhu s cennými papiermi, aby sa ustanovili pravidlá o jednorázovom povolení pre emitentov. Táto smernica nezachádza za rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov sledovaných v súlade s tretím odsekom článku 5 zmluvy.

(46)

Hodnotenie vykonané Komisiou pri uplatňovaní tejto smernice sa zameria najmä na proces schvaľovania prospektov príslušnými orgánmi členských štátov a vo všeobecnosti na uplatňovanie zásad domovskej krajiny, a či z tohto uplatňovania môžu vyplynúť problémy pre ochranu investorov a trhovú efektívnosť; Komisia tiež preskúma fungovanie článku 10.

(47)

Pre budúce vývoje tejto smernice, prihliadne sa na záležitosť rozhodovania o tom, ktorý schvaľovací mechanizmus by sa mal prijať na zlepšenie jednotného uplatňovania právnych predpisov spoločenstva o prospektoch, vrátane možného založenia Európskeho úradu pre cenné papiere.

(48)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(49)

Opatrenia potrebné na zavedenie tejto smernice sa prijmú v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 11 ),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.  Účelom tejto smernice je zosúladiť požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie a zverejňovanie prospektu, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo pri ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) podielové listy vydávané podnikmi kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu;

b) nemajetkové cenné papiere vydávané členským štátom alebo jedným z regionálnych alebo miestnych orgánov členského štátu, subjektmi medzinárodného práva verejného, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov, Európskou centrálnou bankou alebo centrálnymi bankami členských štátov;

c) podiely na základnom imaní centrálnych bánk členských štátov;

d) cenné papiere, za ktoré neobmedzene a neodvolateľne ručí členský štát alebo regionálny alebo miestny orgán členského štátu;

e) cenné papiere vydávané združeniami s právnou subjektivitou alebo neziskovými subjektmi uznanými členským štátom, vzhľadom na ich získavanie prostriedkov potrebných na dosiahnutie ich neziskových cieľov;

f) nemajetkové cenné papiere priebežne alebo opakovane vydávané úverovými inštitúciami, pokiaľ tieto cenné papiere:

i) nie sú podriadené, prevoditeľné alebo vymeniteľné;

ii) neoprávňujú na upísanie alebo nadobudnutie iného typu cenných papierov a nie sú prepojené na derivátny nástroj;

iii) realizujú prijímanie splatných vkladov;

iv) sú kryté systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov ( 12 );

g) nezastupiteľné majetkové podiely, ktorých hlavným účelom je zabezpečiť držiteľovi právo užívať byt alebo inú formu nehnuteľnosti alebo jej časť, pričom tieto podiely nemožno ďalej predať bez toho, aby sa držiteľ tohto práva vzdal;

▼M2

h) cenné papiere zahrnuté v ponuke, ak celková protihodnota ponuky v Únii je nižšia ako 5 000 000 EUR, čo sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov;

▼B

i) „bostadsobligationer“ vydávané opakovane úverovými inštitúciami vo Švédsku, ktorých hlavným účelom je udeliť hypotekárne úvery za predpokladu, že

i) vydané „bostadsobligationer“ sú tej istej série;

ii) „bostadsobligationer“ sa vydávajú priebežne počas určeného emisného obdobia;

iii) podmienky „bostadsobligationer“ sa počas emisného obdobia nemenia;

iv) sumy odvodené od emisie uvedeného „bostadsobligationer“ v súlade so stanovami emitenta sú umiestnené v aktívach, ktoré poskytujú dostatočné krytie pre záväzok vyplývajúci z cenných papierov;

▼M2

j) nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovými inštitúciami, ak je celková protihodnota ponuky v Únii nižšia ako 75 000 000 EUR, čo sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov, pokiaľ tieto cenné papiere:

i) nie sú podriadené, prevoditeľné alebo vymeniteľné;

ii) neoprávňujú na upísanie ani nadobudnutie iných druhov cenných papierov a nie sú prepojené na derivátny nástroj.

▼B

3.  Napriek odseku 2 písmenám b), d), h), i) a j) sú emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu oprávnení vypracovať prospekt v súlade s touto smernicou pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie.

▼M2

4.  S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vrátane inflácie Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa úpravy limitov uvedených v odseku 2 písm. h) a j) tohto článku.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice:

a) „cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere, definované v článku 1 odseku 4 smernice 93/22/EHS s výnimkou nástrojov peňažného trhu definovaných v článku 1 odseku 5 smernice 93/22/EHS, ktoré majú splatnosť kratšiu ako 12 mesiacov. Na tieto nástroje možno uplatňovať vnútroštátne právne predpisy;

b) „majetkové cenné papiere“ sú akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami v spoločnostiach, ako aj každý druh prevoditeľných cenných papierov oprávňujúci na získanie akýchkoľvek horeuvedených cenných papierov v dôsledku ich konverzie alebo uplatnenia práv im udelených, za predpokladu, že cenné papiere tohto typu sú vydané emitentom podkladových akcií alebo subjektom patriacim k skupine uvedeného emitenta;

c) „nemajetkové cenné papiere“ sú všetky cenné papiere, ktoré nie sú majetkovými cennými papiermi;

d) „verejná ponuka cenných papierov“ znamená oznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, predkladajúce dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných cenných papieroch, aby sa investori mohli rozhodnúť kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere. Táto definícia sa tiež uplatňuje na umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov;

▼M2

e) „kvalifikovaní investori“ sú osoby alebo subjekty opísané v bodoch 1 až 4 v časti I prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi ( 13 ) a osoby alebo subjekty, s ktorými sa na ich žiadosť zaobchádza ako s profesionálnymi klientmi v súlade s prílohou II k smernici 2004/39/ES, alebo uznané za oprávnené protistrany v súlade s článkom 24 smernice 2004/39/ES, pokiaľ nepožiadali o to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s neprofesionálnymi klientmi. Investičné spoločnosti a úverové inštitúcie na požiadanie informujú o svojom postavení emitenta bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné právne predpisy o ochrane údajov. Investičné spoločnosti oprávnené považovať existujúcich profesionálnych klientov za takýchto v súlade s článkom 71 ods. 6 smernice 2004/39/ES sú oprávnené zaobchádzať s týmito klientmi ako s kvalifikovanými investormi podľa tejto smernice;

▼B

f) „malé a stredné podniky“ sú spoločnosti, ktoré podľa ich posledných ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: priemerný počet zamestnancov za účtovný rok je nižší ako 250, celková účtovná súvaha neprevyšuje 43 000 000 EUR a čistý ročný obrat nepresahuje 50 000 000 EUR;

g) „úverová inštitúcia“ je podnik definovaný článkom 1 odsekom 1 písmenom a) smernice 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií ( 14 );

h) „emitent“ znamená právnickú osobu, ktorá vydáva alebo navrhuje vydanie cenných papierov;

i) „osoba uskutočňujúca ponuku“ (alebo „ponúkajúci“) znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá verejne ponúka cenné papiere;

j) „regulovaný trh“ znamená trh definovaný článkom 1 odsekom 13 smernice 93/22/EHS;

k) „ponukový program“ znamená plán, ktorý povoľuje emisiu nemajetkových cenných papierov vrátane záruk v akejkoľvek forme, ktoré majú podobný druh a/alebo triedu, priebežne alebo opakovane počas špecifikovaného emisného obdobia;

l) „cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane“ znamenajú priebežne vydávané emisie alebo aspoň dve samostatné emisie cenných papierov podobného druhu a/alebo triedy za obdobie 12 mesiacov;

m) „domovský členský štát“ je:

i) pre všetkých emitentov cenných papierov spoločenstva, ktoré sa neuvádzajú v bode ii), členský štát, v ktorom má emitent svoje sídlo;

ii) pre akékoľvek emisie nemajetkových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje aspoň 1 000 EUR, a pre akékoľvek emisie nemajetkových cenných papierov, ktoré oprávňujú na nadobúdanie akýchkoľvek prevoditeľných cenných papierov alebo na získanie hotovosti v dôsledku ich konverzie alebo v dôsledku uplatnenia práv s nimi spojených, pokiaľ emitent nemajetkových cenných papierov nie je emitentom podkladových cenných papierov alebo subjekt patriaci k skupine takéhoto emitenta, členský štát, v ktorom má emitent svoje sídlo alebo v ktorom cenné papiere boli alebo sa majú prijať na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo v ktorom sa cenné papiere verejne ponúkajú, podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie, podľa daného prípadu. Rovnaký režim sa uplatňuje na nemajetkové cenné papiere v inej mene ako euro, pokiaľ sa táto minimálna menovitá hodnota približuje ekvivalentu 1 000 EUR;

▼M4

iii) pre všetkých emitentov cenných papierov so sídlom v tretej krajine, ktorí nie sú uvedení v bode ii), členský štát, v ktorom sa zamýšľa uskutočniť verejná ponuka cenných papierov po prvýkrát od dátumu nadobudnutia účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES ( 15 ), alebo v ktorom sa podá prvá žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie, a to podľa daného prípadu, v závislosti od následného rozhodnutia emitentov so sídlom v tretej krajine za týchto okolností:

 ak domovský členský štát nebol určený ich voľbou alebo

 v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. i) bodom iii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ( 16 );

▼B

n) „hostiteľský členský štát“ znamená štát, v ktorom sa vykoná verejná ponuka, alebo v ktorom sa žiada o prijatie na obchodovanie, ak sa líši od domovského členského štátu;

o) „podnik kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu“ znamená podielové fondy a investičné spoločnosti:

i) ktorých predmetom činnosti sú kolektívne investície kapitálu poskytovaného verejnosťou a ktoré pracujú na princípe rozloženia rizika;

ii) ktorých podielové listy sa na žiadosť držiteľov priamo alebo nepriamo spätne odkupujú alebo umorujú za prostriedky z aktív týchto podnikov;

p) „podielové listy podnikov kolektívneho investovania“ znamenajú cenné papiere vydané podnikom kolektívneho investovania zastupujúce práva podielnikov na aktívach takéhoto podniku;

q) „schválenie“ znamená pozitívny úkon na konci kontroly úplnosti prospektu príslušným orgánom domovského členského štátu zahŕňajúci konzistenciu podaných údajov a ich zrozumiteľnosť;

r) „základný prospekt“ znamená prospekt obsahujúci všetky príslušné informácie stanovené v článkoch 5, 7 a 16 v prípade, že obsahuje dodatok týkajúci sa emitenta a cenných papierov, ktoré sa majú verejne ponúkať alebo prijať na obchodovanie, a podľa voľby emitenta, konečné podmienky ponuky;

▼M2

s) „kľúčové informácie“ sú základné a primerane štruktúrované informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom s cieľom umožniť im pochopiť charakter a riziká emitenta, ručiteľa a cenných papierov, ktoré im sú ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 5 ods. 2 písm. b), rozhodnúť sa, ktoré ponuky cenných papierov ďalej zvažovať a s ohľadom na príslušnú ponuku a cenné papiere, zahŕňajú:

i) stručný opis rizík a základných charakteristík súvisiacich s emitentom a prípadným ručiteľom vrátane aktív, pasív a finančnej situácie;

ii) stručný opis rizík a základných charakteristík súvisiacich s investovaním do príslušných cenných papierov vrátane akýchkoľvek práv spojených s cennými papiermi;

iii) všeobecné podmienky ponuky vrátane odhadovaných nákladov pre investora zo strany emitenta alebo ponúkajúceho;

iv) podrobnosti o prijatí na obchodovanie;

v) dôvody ponuky a použitia výnosu;

t) „spoločnosť s nižšou trhovou kapitalizáciou“ je spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá mala priemernú trhovú kapitalizáciu na báze koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšiu než 100 000 000 EUR.

▼M2 —————

▼M2

4.  Na zohľadnenie technického vývoja na finančných trhoch a na určenie požiadaviek stanovených v tomto článku Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c pojmy uvedené v odseku 1 vrátane prahov pre vymedzenie pojmu MSP a nižšiu trhovú kapitalizáciu, pričom prihliadne na situáciu na rôznych vnútroštátnych trhoch vrátane klasifikácie používanej prevádzkovateľmi regulovaných trhov a na právne predpisy a odporúčania Únie, ako aj na hospodársky vývoj.

▼B

Článok 3

Povinnosť zverejniť prospekt

1.  Členské štáty nedovolia, aby sa v rámci ich územia vykonala verejná ponuka cenných papierov bez predchádzajúceho zverejnenia prospektu.

▼M2

2.  Povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na nasledujúce druhy ponuky:

a) ponuka cenných papierov adresovaná výlučne kvalifikovaným investorom a/alebo

b) ponuka cenných papierov adresovaná menej ako 150 fyzickým alebo právnickým osobám na členský štát, okrem kvalifikovaných investorov, a/alebo

c) ponuka cenných papierov adresovaná investorom, ktorí získavajú cenné papiere v celkovej protihodnote najmenej 100 000 EUR na investora, na každú osobitnú ponuku, a/alebo

d) ponuka cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jednotku dosahuje najmenej 100 000 EUR, a/alebo

e) ponuka cenných papierov s celkovou protihodnotou v Únii nižšou ako 100 000 EUR, čo sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov.

▼B

Každý neskorší spätný odpredaj cenných papierov, ktoré boli predtým predmetom jednej alebo viacerých druhov ponuky uvedenej v tomto odseku, sa však považuje za samostatnú ponuku a definícia stanovená v článku 2 odseku 1 písmene d) sa uplatňuje na účel rozhodnutia o tom, či je tento spätný odpredaj verejnou ponukou cenných papierov. Umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov podlieha zverejneniu prospektu, ak konečné umiestnenie nespĺňa žiadne z podmienok písmen a) až e).

▼M2

Členské štáty nevyžadujú ďalší prospekt v žiadnom takom následnom ďalšom predaji cenných papierov alebo konečnom finančnom umiestnení cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, pokiaľ je platný prospekt k dispozícii v súlade s článkom 9 a emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie takéhoto prospektu súhlasí s jeho použitím prostredníctvom písomnej dohody.

▼B

3.  Členské štáty zabezpečia, aby každé prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci ich územia podliehalo zverejneniu prospektu.

▼M2

4.  S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vrátane inflácie Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa prahov v odseku 2 písm. c) až e) tohto článku.

▼B

Článok 4

Oslobodenie od povinnosti zverejniť prospekt

1.  Povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov nasledujúcich druhov cenných papierov:

a) akcie vydané ako náhrada už vydaných akcií rovnakej triedy, ak emisia takýchto nových akcií nie je spojená so zvýšením základného imania emitenta;

b) cenné papiere ponúkané v spojení s prevzatím kontroly prostredníctvom výmennej ponuky, ak je dostupný dokument obsahujúci informácie, ktorý príslušný orgán považuje za ekvivalent prospektu, pričom sa prihliadne na požiadavky právnych predpisov spoločenstva;

▼M2

c) cenné papiere ponúkané, pridelené alebo tie, ktoré sa majú prideliť v spojení so zlúčením alebo rozdelením, ak je dostupný dokument obsahujúci informácie, ktorý príslušný orgán považuje za rovnocenný s prospektom, pričom sa prihliadne na požiadavky právnych predpisov Únie;

d) dividendy vyplatené existujúcim akcionárom vo forme akcií tej istej triedy, ako sú akcie, na ktoré sa tieto dividendy vyplácali, pokiaľ sa sprístupní dokument obsahujúci informácie o počte a povahe akcií, ako aj dôvodoch a podrobnostiach ponuky;

e) cenné papiere ponúkané, pridelené alebo tie, ktoré sa majú prideliť súčasným alebo bývalým riaditeľom alebo zamestnancom ich zamestnávateľom alebo pridruženým podnikom, pokiaľ má podnik svoje ústredie alebo sídlo v Únii, a ak sa sprístupní dokument obsahujúci informácie o počte a povahe cenných papierov a dôvody a podrobnosti ponuky.

▼M2

Písmeno e) sa uplatňuje aj na spoločnosti založené mimo Únie, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie buď na regulovanom trhu, alebo na trhu v tretej krajine. V druhom prípade sa výnimka uplatňuje za podmienky, že sú k dispozícii primerané informácie vrátane dokumentu uvedeného v písmene e) aspoň v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií a Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súvislosti s trhom príslušnej tretej krajiny.

Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu Komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2, pričom uvedie, či právny rámec a rámec dohľadu v tretej krajine zabezpečuje, že regulovaný trh povolený v danej tretej krajine dodržiava právne záväzné požiadavky, ktoré sú na účely uplatňovania výnimky podľa písmena e) rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) ( 17 ), z hlavy III smernice 2004/39/ES a zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ( 18 ), a ktoré sú predmetom účinného dohľadu a presadzovania práva v tejto tretej krajine. Príslušný orgán uvádza, prečo sa domnieva, že sa právny rámec a rámec dohľadu dotknutej tretej krajiny má považovať za rovnocenný, a poskytne na tejto účel relevantné informácie.

Takýto právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny môže byť považovaný za rovnocenný, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

i) trhy podliehajú povoleniam a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania;

ii) trhy majú jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijímania cenných papierov na obchodovanie tak, aby tieto cenné papiere mohli byť obchodované spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom a boli voľne obchodovateľné;

iii) emitenti cenných papierov podliehajú pravidelným a priebežným požiadavkám na informácie, čím sa zaisťuje vysoká úroveň ochrany investorov, a

iv) transparentnosť a integrita trhu sú zabezpečené zabránením zneužívania trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Pokiaľ ide o písmeno e), môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c prijať opatrenia na určenie vyššie uvedených kritérií alebo doplnenie ďalších kritérií na hodnotenie rovnocennosti s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch.

▼B

2.  Povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu nasledujúcich druhov cenných papierov:

a) akcií predstavujúcich za obdobie 12 mesiacov menej ako 10 percent počtu akcií rovnakej triedy už prijatých na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu;

b) akcie vydané ako náhrada akcií rovnakej triedy už prijatých na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu, pokiaľ emisia takýchto akcií nepredstavuje zvýšenie základného imania emitenta;

c) cenné papiere ponúkané v spojení s prevzatím kontroly prostredníctvom výmennej ponuky, ak je dostupný dokument obsahujúci informácie, ktorý príslušný orgán považuje za rovnocenný s prospektom, pričom sa prihliadne na požiadavky právnych predpisov spoločenstva;

▼M2

d) cenné papiere ponúkané, pridelené alebo tie, ktoré sa majú prideliť v spojení so zlúčením alebo rozdelením, ak je dostupný dokument obsahujúci informácie, ktorý príslušný orgán považuje za rovnocenný s prospektom, pričom sa prihliadne na požiadavky právnych predpisov Únie;

▼B

e) akcie ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené bezplatne súčasným akcionárom, a dividendy vyplatené vo forme akcií tej istej triedy, ako sú akcie, na ktoré sa tieto dividendy vyplácali, pokiaľ sú uvedené akcie rovnakej triedy ako akcie už prijaté na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu a pokiaľ sa sprístupní dokument obsahujúci informácie o počte a povahe akcií, ako aj dôvodoch a podrobnostiach ponuky;

f) cenné papiere ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené súčasným alebo bývalým riaditeľom alebo zamestnancom ich zamestnávateľom alebo pridruženým podnikom, pokiaľ sú uvedené cenné papiere rovnakej triedy ako cenné papiere už prijaté na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu a pokiaľ sa sprístupní dokument obsahujúci informácie o počte a povahe cenných papierov, ako aj dôvodoch a podrobnostiach ponuky;

g) akcie vyplývajúce z konverzie alebo výmeny iných cenných papierov alebo z uplatnenia práv spojenými s inými cennými papiermi, pokiaľ sú uvedené akcie rovnakej triedy ako akcie už prijaté na obchodovanie na tom istom regulovanom trhu;

h) cenné papiere už prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu za nasledujúcich podmienok:

i) že tieto cenné papiere alebo cenné papiere rovnakej triedy boli prijaté na obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu na viac ako 18 mesiacov;

ii) že u cenných papierov po prvýkrát prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice bolo prijatie na obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu spojené so sprístupnením verejne schváleného prospektu v súlade s článkom 14;

iii) že okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje bod ii), u cenných papierov po prvýkrát prijatých na kótovanie po 30. júni 1983 boli kótovacie prospekty schválené v súlade s požiadavkami smernice 80/390/EHS alebo smernice 2001/34/ES;

iv) že pokračujúce povinnosti pre obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu boli splnené;

v) že osoba žiadajúca o prijatie cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu podľa tohto oslobodenia sprístupní verejnosti súhrnný dokument v jazyku prijatom príslušným orgánom členského štátu regulovaného trhu, v ktorom sa o prijatie žiada;

vi) že súhrnný dokument uvedený v bode v) sa sprístupní verejnosti v členskom štáte regulovaného trhu, v ktorom sa žiada o prijatie na obchodovanie, spôsobom stanoveným v článku 14 odseku 2; a

vii) že obsah súhrnného dokumentu je v súlade s článkom 5 odsek 2 V dokumente musí byť naviac uvedené, kde možno najnovší prospekt získať a kde sú dostupné finančné informácie zverejnené emitentom v zmysle jeho pokračujúcich povinností o poskytovaní údajov.

▼M3

3.  S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tejto smernice Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 19 ) môže vypracovať návrh regulačných technických predpisov na určenie výnimiek týkajúcich sa odseku 1 písm. a) až e) a odseku 2 písm. a) až h).

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom uvedeným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA II

VYPRACOVANIE PROSPEKTU

Článok 5

Prospekt

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 odsek 2, prospekt musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú podľa konkrétnej povahy emitenta a cenných papierov verejne ponúkaných alebo prijímaných na obchodovanie na regulovanom trhu potrebné na to, aby sa investorom umožnilo vytvoriť fundované hodnotenie aktív a pasív, finančnej situácie, ziskov a strát a vyhliadky emitenta a akýchkoľvek ručiteľoch a o právach, ktoré sú s týmito cennými papiermi spojené. Tieto údaje sa podajú v ľahko analyzovateľnej a zrozumiteľnej forme.

▼M2

2.  Prospekt musí obsahovať údaje o emitentovi a o cenných papieroch, ktoré sa majú verejne ponúkať alebo prijať na obchodovanie na regulovanom trhu. Obsahuje aj stručný súhrn, ktorý výstižne a vo všeobecne zrozumiteľnom jazyku poskytne kľúčové informácie v jazyku, v ktorom bol prospekt pôvodne vypracovaný. Forma a obsah súhrnu prospektu poskytnú v spojení s prospektom náležité informácie o základnej charakteristike príslušných cenných papierov s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní o investovaní do týchto cenných papierov.

Súhrn je vypracovaný v jednom formáte, aby sa uľahčilo porovnávanie súhrnov podobných typov cenných papierov, a jeho obsah by mal poskytovať kľúčové informácie o príslušných cenných papieroch s cieľom pomôcť investorom pri rozhodovaní sa o investíciách do týchto cenných papierov. Súhrn obsahuje tiež upozornenie o tom, že:

▼B

a) by sa mal čítať ako úvod k prospektu;

b) akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov by sa malo zakladať na investorovom zvážení prospektu ako celku;

c) ak sa na súd podá žaloba vo vzťahu k informáciám obsiahnutým v prospekte, žalobca investor by mohol, podľa vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, znášať náklady spojené s prekladom prospektu pred začatím súdneho konania; a

d) zodpovednosť za škodu znášajú osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, a požiadali o ich prihlásenie, ale to len vtedy, ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný pri jeho čítaní spolu s ostatnými časťami prospektu.

▼M2

Ak sa prospekt týka prijímania nemajetkových cenných papierov s menovitou hodnotou aspoň 100 000 EUR na obchodovanie na regulovanom trhu, neuplatňuje sa požiadavka na poskytnutie súhrnu okrem prípadov, ak to požaduje členský štát v súlade s článkom 19 ods. 4.

▼M3

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto smernice a delegovaných aktov, ktoré Komisia prijala v súlade s odsekom 5, ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania delegovaných aktov, ktoré prijala Komisia v súlade s odsekom 5, pokiaľ ide o jednotný vzor pre prezentáciu súhrnu, a aby sa investorom umožnilo porovnanie dotknutého cenného papiera s inými relevantnými produktmi.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M2

3.  Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môže prospekt vypracovať ako jeden dokument alebo ako osobitné dokumenty. Prospekt skladajúci sa zo samostatných dokumentov rozdelí požadované údaje na registračný dokument, opis cenných papierov a súhrn. Registračný dokument obsahuje údaje týkajúce sa emitenta. Opis cenných papierov obsahuje údaje o cenných papieroch verejne ponúkaných alebo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

▼B

4.  Pri nasledujúcich druhoch cenných papierov sa prospekt môže podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu skladať zo základného prospektu obsahujúceho všetky príslušné údaje týkajúce sa emitenta a cenných papierov verejne ponúkaných, alebo ktoré majú byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu:

a) nemajetkové cenné papiere vrátane záruk v akejkoľvek podobe, vydaných pod ponukovým programom;

b) nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovými inštitúciami;

i) kde sumy vyplývajúce z emisie uvedených cenných papierov sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov umiestnené v aktívach, ktoré poskytujú dostatočné krytie pre záväzok vyplývajúci z cenných papierov;

ii) kde sú pre prípad platobnej neschopnosti príslušnej úverovej inštitúcie uvedené sumy určené na prednostné splatenie kapitálu a splatných úrokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií ( 20 ).

Údaje uvedené v základnom prospekte sa doplnia, ak je to potrebné, v súlade s článkom 16 o aktualizované údaje o emitentovi a cenných papieroch, ktoré majú byť verejne ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Ak konečné podmienky ponuky nie sú obsiahnuté v základnom prospekte ani v dodatku, sprístupnia sa investorom, uložia u príslušného orgánu domovského členského štátu a oznámia prostredníctvom tohto príslušného orgánu príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu (hostiteľských členských štátov), pokiaľ možno čo najskôr pri verejnej ponuke, a podľa možnosti pred začatím verejnej ponuky alebo pred prijatím na obchodovanie. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi tieto konečné podmienky orgánu ESMA. Konečné podmienky obsahujú len informácie, ktoré sa týkajú oznámenia o cenných papieroch, a neslúžia ako dodatok k základnému prospektu. V takých prípadoch sa uplatní článok 8 ods. 1 písm. a).

▼M2

5.  S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a určiť požiadavky stanovené v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa:

a) formátu prospektu alebo základného prospektu, súhrnu, konečných podmienok a dodatkov a

b) podrobného obsahu a špecifickej formy kľúčových informácií, ktoré obsahuje súhrn.

Uvedené delegované akty sa prijmú do 1. júla 2012.

▼B

Článok 6

Zodpovednosť spojená s prospektom

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zodpovednosť za údaje uvedené v prospekte spájala prinajmenšom s emitentom alebo jeho správnymi, riadiacimi alebo dozornými orgánmi, ponúkajúcim alebo osobou žiadajúcou o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo ručiteľom, podľa daného prípadu. Zodpovedné osoby sa v prospekte zreteľne označia ich menami a pozíciami alebo, v prípade právnických osôb, ich názvami a sídlami, ako aj ich vyhlásením, že podľa ich najlepších znalostí sú údaje obsiahnuté v prospekte v súlade so skutočnosťou a že prospekt nevynecháva nič, čo by mohlo ovplyvniť jeho význam.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o zodpovednosti za škodu vzťahovali na osoby zodpovedné za údaje uvádzané v prospekte.

▼M2

Členské štáty však zabezpečia, aby sa žiadnej osobe neprisudzovala zodpovednosť za škodu výlučne na základe súhrnu, vrátane jeho prekladu, pokiaľ nie je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo neobsahuje v spojení s inými časťami prospektu základné informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investíciách do takýchto cenných papierov. Súhrn obsahuje jednoznačné varovanie na uvedený účel.

▼B

Článok 7

Minimálne údaje

▼M2

1.  Komisia prijme v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c podrobné delegované akty vzhľadom na osobitné údaje, ktoré musia byť zahrnuté v prospekte, vyhýbajúc sa duplicite údajov v prípade, ak sa prospekt skladá zo samostatných dokumentov.

▼B

2.  Pri vypracovaní rôznych vzorov prospektov sa prihliadne najmä na:

a) rôzne druhy údajov potrebných pre investorov, ktoré sa týkajú kmeňových akcií v porovnaní s nemajetkovými akciami; konzistentný prístup sa uplatní vzhľadom na údaje v prospekte potrebné pre cenné papiere, ktoré majú podobný hospodársky základ, najmä derivátne cenné papiere;

▼M2

b) rôzne druhy a charakteristiky ponúk a prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu v prípade nemajetkových cenných papierov. Informácie požadované v prospekte musia byť vhodné z hľadiska príslušných investorov zaujímajúcich sa o nemajetkové cenné papiere, ktorých jednotková menovitá hodnota je aspoň 100 000 EUR;

▼B

c) použitý formát a údaje vyžadované v prospektoch týkajúcich sa nemajetkových akcií vrátane záruk v akejkoľvek podobe, vydaných v rámci ponukového programu;

d) použitý formát a údaje vyžadované v prospektoch týkajúcich sa nemajetkových akcií, pokiaľ nie sú tieto cenné papiere podriadené, prevoditeľné, vymeniteľné, predmetom práv upísania alebo akvizície, alebo spojené s derivatívnymi nástrojmi, vydávané priebežne alebo opakovane subjektmi splnomocnenými alebo regulovanými na pôsobenie na finančných trhoch v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru;

▼M2

e) rôzne činnosti a veľkosť emitenta, najmä úverových inštitúcií, ktoré emitujú nemajetkové cenné papiere uvedené v článku 1 ods. 2 písm. j), spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou a MSP. V prípade takýchto spoločností sa údaje prispôsobia ich veľkosti, a ak je to vhodné, ich kratšej dobe existencie;

▼B

f) ak je to vhodné, verejnú povahu emitenta;

▼M2

g) primeraný režim poskytovania údajov sa vzťahuje na ponuky akcií spoločností, ktorých akcie rovnakej triedy sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2004/39/ES za predpokladu, že takéto spoločnosti podliehajú primeraným požiadavkám na priebežné poskytovanie údajov a pravidlám týkajúcim sa zneužívania trhu, a za predpokladu, že emitent neprestal uplatňovať zákonné predkupné práva.

▼M2

3.  Delegované akty uvedené v odseku 1 vychádzajú z noriem v oblasti finančných a nefinančných údajov stanovených medzinárodnými organizáciami komisií pre cenné papiere, najmä IOSCO, a z indikatívnych príloh k tejto smernici.

▼M3

4.  ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania delegovaných aktov, ktoré prijala Komisia v súlade s odsekom 1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 8

Vynechanie údajov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, keď cenu konečnej ponuky a čiastku cenných papierov, ktoré sa verejne ponúknu, nemožno zahrnúť do prospektu,:

a) v prospekte poskytli kritériá a/alebo podmienky, v súlade s ktorými sa horeuvedené prvky určia, alebo v prípade ceny maximálna cena; alebo

b) prijatia nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať na obdobie nie kratšie ako dva pracovné dni po podaní ceny konečnej ponuky a čiastky cenných papierov, ktoré sa budú verejne ponúkať.

Cena konečnej ponuky a čiastka cenných papierov sa podajú príslušnému orgánu domovského členského štátu a zverejnia v súlade s opatreniami ustanovenými v článku 14 odseku 2.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu môže povoliť vynechanie určitých údajov z prospektu stanovených v tejto smernici alebo ►M2  v delegovaných aktoch ◄ uvedených v článku 7 odseku 1, ak usudzuje, že:

a) poskytnutie takýchto údajov by bolo v rozpore s verejným záujmom; alebo

b) poskytnutie takýchto údajov by bolo závažne škodlivé pre emitenta, pokiaľ by vynechanie pravdepodobne nebolo pre verejnosť zavádzajúce vzhľadom na skutočnosti a okolnosti zásadné pre informované hodnotenie emitenta, ponúkajúceho alebo ručiteľa, ak taký je, a práv spojených s cennými papiermi, na ktoré sa prospekt vzťahuje; alebo

c) takéto údaje majú nepodstatný význam len pre osobitnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a nie sú takej povahy, aby ovplyvnili hodnotenie finančnej situácie a vyhliadok emitenta, ponúkajúceho alebo ručiteľa, ak taký je.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné údaje investorov, ak sú výnimočne niektoré údaje požadované ►M2  delegovanými aktmi ◄ uvedenými v článku 7 odseku 1, ktoré majú byť zahrnuté do prospektu, nevhodné pre oblasť pôsobenia emitenta alebo pre právnu formu emitenta alebo pre cenné papiere, na ktoré sa prospekt vzťahuje, prospekt zahrnie údaje rovnocenné s požadovanými údajmi. Ak takéto údaje nie sú, táto požiadavka sa neuplatní.

▼M2

3a.  Ak sú cenné papiere zaručené členským štátom, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sú pri vypracovaní prospektu v súlade s článkom 1 ods. 3 oprávnení vynechať údaje o tomto ručiteľovi.

▼M2

4.  Na účely zohľadnenia technického vývoja na finančných trhoch a na upresnenie požiadaviek ustanovených v tomto článku Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia týkajúce sa odseku 2.

▼M3

5.  ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania delegovaných aktov, ktoré prijala Komisia v súlade s odsekom 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 9

Platnosť prospektu, základného prospektu a registračného dokumentu

▼M2

1.  Prospekt pre verejné ponuky alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu je platný 12 mesiacov po jeho schválení, ak je prospekt dopĺňaný prostredníctvom akýchkoľvek dodatkov požadovaných v zmysle článku 16.

▼B

2.  V prípade ponukového programu je vopred podaný základný prospekt platný najviac 12 mesiacov.

3.  V prípade nemajetkových akcií uvedených v článku 5 odseku 4 písmene b) je prospekt platný dovtedy, kým sa predmetné cenné papiere neprestanú vydávať, priebežne alebo opakovane.

▼M2

4.  Vopred podaný a schválený registračný dokument uvedený v článku 5 ods. 3 je platný najviac 12 mesiacov. Registračný dokument aktualizovaný v súlade s článkom 12 ods. 2 alebo článkom 16, spolu s opisom cenných papierov a súhrnom sa považuje za platný prospekt.

▼M2 —————

▼B

Článok 11

Zaradenie údajov odkazom

▼M2

1.  Členské štáty umožnia, aby sa údaje mohli do prospektu zaradiť formou odkazu na jeden alebo viacero predtým alebo súčasne zverejnených dokumentov, ktoré boli schválené príslušným orgánom domovského členského štátu alebo boli predložené tomuto orgánu v súlade s touto smernicou alebo smernicou 2004/109/ES. Tieto údaje sú najnovšie dostupné údaje pre emitenta. Do súhrnu sa údaje nezaraďujú odkazom.

▼B

2.  Pri zaraďovaní údajov odkazom sa musí poskytnúť zoznam krížových odkazov, aby sa investorom umožnilo jednoduché rozlíšenie jednotlivých položiek údajov.

▼M5

3.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa bližšie určia informácie, ktoré majú byť zaradené ako odkazy.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. júla 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 12

Prospekty skladajúce sa z osobitných materiálov

1.  Od emitenta, ktorému príslušný orgán registračný dokument už schválil, sa vyžaduje, aby pri verejnej ponuke cenných papierov alebo prijímaní na obchodovanie na regulovanom trhu vypracoval len opis cenných papierov a súhrn.

▼M2

2.  V tomto prípade opis cenných papierov poskytuje údaje, ktoré by boli inak bežne dostupné v registračnom dokumente, ak sa vyskytli podstatné zmeny alebo nastal vývoj, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie investorov od poslednej aktualizácie registračného dokumentu, pokiaľ takéto informácie nie sú poskytnuté v dodatku v súlade s článkom 16. Opis cenných papierov a súhrn podliehajú osobitnému schváleniu.

▼B

3.  Ak emitent predložil len registračný dokument bez schválenia, celá dokumentácia vrátane aktualizovaných údajov podlieha schváleniu.KAPITOLA III

OPATRENIA NA SCHVAĽOVANIE A ZVEREJŇOVANIE PROSPEKTU

Článok 13

Schvaľovanie prospektu

1.  Prospekt sa nezverejní pred jeho schválením príslušným orgánom domovského členského štátu.

2.  Tento príslušný orgán oznámi emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, podľa daného prípadu, svoje rozhodnutie vzhľadom na schválenie prospektu do 10 pracovných dní od predloženia návrhu prospektu.

Ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o prospekte v lehote ustanovenom v tomto odseku a v odseku 3, nebude sa to považovať za schválenie žiadosti.

▼M3

Príslušný orgán oznámi ESMA schválenie prospektu a akéhokoľvek jeho dodatku zároveň s oznámením jeho schválenia emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, v závislosti od prípadu. Príslušné orgány zároveň poskytnú ESMA kópiu prospektu a akéhokoľvek jeho dodatku.

▼B

3.  Lehota uvedená v odseku 2 sa predĺži na 20 pracovných dní, ak verejná ponuka obsahuje cenné papiere vydané emitentom, ktorého cenné papiere ešte predtým neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trh a ktorý predtým neponúkal verejné cenné papiere.

4.  Ak príslušný orgán na základe dostatočných dôvodov zistí, že jemu predložené dokumenty nie sú úplné, alebo že sú potrebné doplňujúce údaje, lehota uvedená v odsekoch 2 a 3 začína plynúť až odo dňa, v ktorý emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu tieto údaje poskytne.

V prípade uvedenom v odseku 2 príslušný orgán musí emitenta informovať, ak dokumenty nie sú úplné, do 10 pracovných dní od predloženia žiadosti.

▼M3

5.  Príslušný orgán domovského členského štátu môže preniesť schválenie prospektu na príslušný orgán iného členského štátu pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia tohto prevodu ESMA a pod podmienkou, že s tým príslušný orgán súhlasí. Takýto prevod sa oznámi emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu do troch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia príslušným orgánom domovského členského štátu. Od toho dňa sa uplatňuje lehota uvedená v odseku 2. Na prevod schválenia prospektu podľa tohto odseku sa článok 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 neuplatňuje.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto smernice a uľahčiť komunikáciu medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ESMA môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre oznamovanie, ako sa uvádza v tomto odseku.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

6.  Táto smernica neovplyvňuje zodpovednosť príslušného orgánu, ktorý sa naďalej bude spravovať výlučne vnútroštátnym právom.

Členské štáty zabezpečia, aby sa ich vnútroštátne ustanovenia o zodpovednosti príslušných orgánov vzťahovali len na schvaľovanie prospektov ich príslušným orgánom alebo orgánmi.

▼M5

7.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti so schvaľovaním prospektov ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa bližšie určia postupy schvaľovania prospektov a podmienky, podľa ktorých možno upraviť lehoty.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. júla 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 14

Zverejnenie prospektu

▼M3

1.  Bezodkladne po schválení sa prospekt predloží príslušnému orgánu domovského členského štátu, príslušný orgán ho sprístupní ESMA a emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu ho verejne sprístupní, len čo to bude možné a v každom prípade v primeranom čase vopred, najneskôr však na začiatku verejnej ponuky alebo pri prijatí na obchodovanie s dotknutými cennými papiermi. Okrem toho v prípade počiatočnej verejnej ponuky triedy akcií, ktoré nie sú ešte prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, teda, ktoré sa majú prijať na obchodovanie po prvýkrát, prospekt sa sprístupní najmenej šesť pracovných dní pred koncom ponuky.

▼B

2.  Prospekt sa považuje za verejne dostupný, keď je zverejnený buď:

a) prostredníctvom inzerovania v jedných alebo viacerých novinách rozširovaných po celých alebo široko rozšírovaných v členských štátoch, v ktorých sa verejná ponuka realizuje alebo sa žiada o prijatie na obchodovanie; alebo

b) verejne sprístupnený v tlačenej forme bezplatne v kanceláriách trhu, na ktorom sa cenné papiere prijímajú na obchodovanie, alebo v sídle emitenta a v kanceláriách finančných sprostredkovateľov umiestňujúcich alebo predávajúcich cenné papiere, vrátane platobných agentov; alebo

▼M2

c) v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta, alebo ak je to vhodné, na stránke finančných sprostredkovateľov umiestňujúcich alebo predávajúcich cenné papiere, vrátane platobných agentov, alebo

▼B

d) v elektronickej forme na internetovej stránke regulovaného trhu, na ktorom sa žiada o prijatie na obchodovanie; alebo

e) v elektronickej forme na internetovej stránke príslušného orgánu domovského členského štátu, ak sa uvedený orgán rozhodol ponúknuť svoje služby.

▼M2

Členské štáty vyžadujú od emitentov a osôb zodpovedných za vypracovanie prospektu, ktorí zverejňujú svoj prospekt v súlade s písmenom a) alebo b), aby svoj prospekt zverejnili aj elektronicky v súlade s písmenom c).

▼B

3.  Okrem toho domovský členský štát môže vyžadovať zverejnenie oznamu, ktorým sa uvádza spôsob sprístupnenia prospektu a miesto, kde ho verejnosť môže získať.

4.  Príslušný orgán domovského členského štátu na svojej internetovej stránke zverejňuje po dobu 12 mesiacov, na základe vlastnej voľby, všetky schválené prospekty alebo aspoň zoznam schválených prospektov v súlade s článkom 13, vrátane, ak je to vhodné, elektronického odkazu na prospekt zverejnený na internetovej stránke emitenta alebo na stránke regulovaného trhu.

▼M3

4a.  ESMA uverejní na svojej internetovej stránke zoznam prospektov schválených podľa článku 13 podľa potreby vrátane elektronického odkazu na prospekt uverejnený na internetovej stránke príslušného orgánu domovského členského štátu alebo na internetovej stránke emitenta alebo na internetovej stránke regulovaného trhu. Uverejnený zoznam sa priebežne aktualizuje a každá položka zostane na internetovej stránke po dobu minimálne 12 mesiacov.

▼B

5.  V prípade prospektu, ktorý sa skladá z niekoľkých dokumentov a/alebo obsahuje údaje odkazom, dokumenty a údaje tvoriace tento prospekt môžu byť zverejňované a rozširované samostatne, pokiaľ sú uvedené materiály verejnosti sprístupnené bezplatne v súlade s opatreniami ustanovenými v odseku 2. V každom dokumente sa uvedie, kde možno získať ostatné čiastkové dokumenty úplného prospektu.

6.  Znenie a formát prospektu a/alebo dodatkov prospektu, zverejnených alebo verejne sprístupnených, sú vždy zhodné s pôvodnou verziou schválenou príslušným orgánom domovského členského štátu.

7.  Ak sa prospekt sprístupní zverejnením v elektronickej forme, emitent, ponúkajúci, osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie alebo finanční sprostredkovatelia umiestňujúci alebo predávajúci cenné papiere musia napriek tomu investorovi na jeho žiadosť bezplatne doručiť papierovú kópiu.

▼M5

8.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa spresnia ustanovenia týkajúce sa zverejňovania prospektu uvedené v odsekoch 1 až 4.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. júla 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 15

Inzeráty

1.  Akýkoľvek druh inzerátov týkajúcich sa buď verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu dodrží zásady obsiahnuté v odsekoch 2 až 5. Odseky 2 až 4 sa vzťahujú len na prípady, keď sa na emitenta, ponúkajúceho alebo osobu žiadajúcu o prijatie na obchodovanie vzťahuje povinnosť vypracovať prospekt.

2.  V inzerátoch sa uvádza, že prospekt bol alebo sa zverejní, a miesto, kde ho investori môžu získať.

3.  Inzeráty sú zreteľne rozpoznateľné. Údaje obsiahnuté v inzeráte nie sú nepresné alebo zavádzajúce. Tieto údaje sa tiež zhodujú s informáciami obsiahnutými v prospekte, ak je už zverejnený, alebo s informáciami, ktoré sa v prospekte vyžadujú, ak má byť prospekt zverejnený neskôr.

4.  V každom prípade sa všetky údaje týkajúce sa verejnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu poskytnuté v ústnej a písomnej forme, aj keď nie na reklamné účely, zhodujú s informáciami obsiahnutými v prospekte.

5.  Ak sa v zmysle tejto smernice prospekt nevyžaduje, vecné údaje poskytované emitentom alebo ponúkajúcim a adresované kvalifikovaným investorom alebo osobitným kategóriám investorov, vrátane údajov poskytnutých v súvislosti so stretnutiami týkajúcimi sa ponúk cenných papierov, sa poskytnú všetkým kvalifikovaným investorom alebo osobitným kategóriám investorov, ktorým je ponuka výlučne adresovaná. Ak sa zverejnenie prospektu vyžaduje, tieto údaje sa zahrnú do prospektu alebo do dodatku k prospektu v súlade s článkom 16 odsekom 1.

6.  Príslušný orgán domovského štátu má právomoc vykonať kontrolu dodržiavania zásad uvedených v odsekoch 2 až 5 pri reklamnej činnosti týkajúcej sa verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu.

▼M5

7.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa spresnia ustanovenia týkajúce sa šírenia inzerátov oznamujúcich zámer verejne ponúknuť cenné papiere alebo ich prijať na obchodovanie na regulovanom trhu, najmä pred verejným sprístupnením prospektu alebo otvorením upisovania, a ustanovenia uvedené v odseku 4.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. júla 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M2

Článok 16

Dodatky k prospektu

1.  Každý významný nový faktor, vecná chyba alebo nepresnosť týkajúca sa údajov zahrnutých do prospektu, ktoré sú schopné ovplyvniť hodnotenie cenných papierov a ktoré vzniknú alebo sa zistia v čase medzi schvaľovaním prospektu a konečným uzatvorením verejnej ponuky alebo začatím obchodovania na regulovanom trhu, podľa toho, ktorý prípad nastane neskôr, sa uvedie v dodatku k prospektu. Takýto dodatok sa schvaľuje rovnakým spôsobom maximálne do siedmich pracovných dní a zverejňuje sa aspoň v súlade s rovnakými opatreniami, ktoré sa uplatnili pri zverejňovaní pôvodného prospektu. Súhrn a jeho akýkoľvek preklad sa tiež doplnia, ak je v ňom potrebné zohľadniť nové údaje zahrnuté do dodatku.

2.  Ak prospekt súvisí s ponukou cenných papierov pre verejnosť, investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred zverejnením dodatku, majú právo odstúpiť od prijatia ponuky, ktoré môžu uplatniť v rámci dvoch pracovných dní po zverejnení dodatku za predpokladu, že nový faktor, vecná chyba alebo nepresnosť podľa odseku 1 sa vyskytne pred konečným uzatvorením verejnej ponuky a dodaním cenných papierov. Uvedenú lehotu môže predĺžiť emitent alebo ponúkajúci. Konečný termín práva na odstúpenie sa stanoví v dodatku.

▼M3

3.  S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu, spresniť požiadavky stanovené v tomto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie situácií, v ktorých je v dôsledku novej významnej skutočnosti, vecnej chyby alebo nepresnosti v informáciách zahrnutých do prospektu potrebné zverejniť dodatok k prospektu. ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA IV

CEZHRANIČNÉ PONUKY A PRIJATIA NA OBCHODOVANIE

Článok 17

Rozsah schválenia prospektov v spoločenstve

▼M3

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, ak sa verejná ponuka alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu ustanoví v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát, prospekt schválený domovským členským štátom a akékoľvek dodatky k nemu sú platné pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie v akomkoľvek počte hostiteľských členských štátov pod podmienkou, že ESMA a príslušný orgán každého hostiteľského členského štátu sú informovaní v súlade s článkom 18. Príslušné orgány hostiteľských členských štátov neuskutočnia schvaľovacie alebo správne konania týkajúce sa prospektov.

2.  Ak sa po schválení prospektu vyskytnú nové závažné skutočnosti, vecné chyby alebo nepresnosti uvedené v článku 16, príslušný orgán domovského členského štátu bude vyžadovať, aby sa zverejnenie dodatku schválilo podľa článku 13 ods. 1 ESMA a príslušný orgán hostiteľského členského štátu môžu informovať príslušný orgán domovského členského štátu o potrebe nových údajov.

▼B

Článok 18

Oznámenie

▼M2

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu poskytne na žiadosť emitenta alebo osoby zodpovednej za vypracovanie prospektu, a to do troch pracovných dní po doručení tejto žiadosti, alebo ak je žiadosť predložená spolu s návrhom prospektu, do jedného pracovného dňa po schválení prospektu, príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu osvedčenie o schválení, ktorým sa potvrdzuje, že prospekt bol vypracovaný v súlade s touto smernicou, a kópiu uvedeného prospektu. Ak je to vhodné, k tomuto oznámeniu sa prikladá preklad súhrnu, za vypracovanie ktorého je zodpovedný emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu. Tento istý postup sa dodrží pri každom dodatku k prospektu. Súčasne s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu sa osvedčenie o schválení poskytne aj emitentovi alebo osobe zodpovednej za vypracovanie prospektu.

▼B

2.  Prípadné uplatnenie ustanovení článku 8 odsekov 2 a 3 sa spolu s odôvodnením uvedie v osvedčení.

▼M3

3.  Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi ESMA osvedčenie o schválení prospektu v rovnakom čase, ako sa oznamuje príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.

ESMA a príslušný orgán hostiteľského členského štátu uverejnia na svojich internetových stránkach zoznam osvedčení o schválení prospektov a akýchkoľvek ich dodatkov, ktoré boli oznámené v súlade s týmto článkom, podľa potreby vrátane elektronických odkazov na tieto dokumenty uverejnené na internetovej stránke príslušného orgánu domovského členského štátu, na internetovej stránke emitenta, alebo na internetovej stránke regulovaného trhu. Uverejnený zoznam sa priebežne aktualizuje a každá položka zostane na internetových stránkach minimálne 12 mesiacov.

4.  S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania tejto smernice a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov týkajúcich sa oznamovania osvedčenia o schválení, predkladania kópie prospektu, dodatku k prospektu a prekladu súhrnu.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA V

POUŽÍVANIE JAZYKOV A EMITENTI SO SÍDLOM V TRETÍCH KRAJINÁCH

Článok 19

Používanie jazykov

1.  Pri vykonaní verejnej ponuky alebo pri žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu len v domovskom členskom štáte sa prospekt vypracuje v jazyku uznanom príslušným orgánom domovského členského štátu.

2.  Pri vykonaní verejnej ponuky alebo pri žiadaní o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch s vylúčením domovského členského štátu sa prospekt vypracuje buď v jazyku prijatom príslušným orgánom týchto členských štátov alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie, podľa daného prípadu. Príslušný orgán každého hostiteľského členského štátu môže vyžadovať len to, aby sa do úradného/ých jazyka/ov preložil súhrn.

Na účely kontroly príslušným orgánom domovského členského štátu sa prospekt vypracuje buď v jazyku uznanom príslušným orgánom alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie, podľa daného prípadu.

3.  Pri vykonaní verejnej ponuky alebo pri žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu vo viac ako jednom členskom štáte vrátane domovského členského štátu, sa prospekt vypracuje v jazyku prijatom príslušným orgánom domovského členského štátu a tiež sa sprístupní buď v jazyku prijatom príslušnými orgánmi každého hostiteľského členského štátu alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie, podľa daného prípadu. Príslušný orgán každého hostiteľského členského štátu môže vyžadovať len to, aby sa do úradného/ých jazyka/ov preložil súhrn uvedený v článku 5 odseku 2.

▼M2

4.  Pri žiadosti o prijatie nemajetkových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota je aspoň 100 000 EUR, na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch sa prospekt vypracuje buď v jazyku prijatom príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, a to podľa voľby emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie, podľa daného prípadu. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch budú vyžadovať, aby sa súhrn vypracúval v ich úradnom jazyku/úradných jazykoch.

▼B

Článok 20

Emitenti so sídlom v tretích krajinách

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu emitenta, ktorý má svoje sídlo v tretej krajine, môže schváliť prospekt pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý je vypracovaný v súlade s právnymi predpismi tretej krajiny, pokiaľ:

a) prospekt bol vypracovaný v súlade s medzinárodnými normami stanovenými medzinárodnými organizáciami komisií pre cenné papiere, vrátane noriem IOSCO o poskytnutí údajov;

b) požiadavky na údaje vrátane údajov finančného charakteru sú rovnocenné s požiadavkami tejto smernice.

2.  V prípade verejnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu s cennými papiermi, vydaných emitentom založeným v tretej krajine, v inom členskom štáte ako domovskom členskom štáte, sa uplatňujú požiadavky stanovené v článkoch 17, 18 a 19.

▼M2

3.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c opatrenia na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti, ktoré budú založené na požiadavkách stanovených v článkoch 5 a 7.

▼M1

Komisia môže na základe uvedených kritérií prijímať vykonávacie opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2, pričom uvedie, že tretia krajina zabezpečí rovnocennosť prospektov vypracovaného v tejto krajine s touto smernicou prostredníctvom vnútroštátneho práva alebo praxe a postupov vyplývajúcich z medzinárodných noriem vypracovaných medzinárodnými organizáciami vrátane noriem IOSCO o poskytovaní údajov.

▼BKAPITOLA VI

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 21

Právomoci

1.  Každý členský štát určí príslušný ústredný správny orgán zodpovedný za plnenie povinností ustanovených v tejto smernici a za zabezpečenie uplatňovania ustanovení prijatých na jej základe.

Členský štát však môže, ak si to vnútroštátne právo vyžaduje, určiť iné správne orgány na uplatňovanie kapitoly III.

Tieto príslušné orgány sú úplne nezávislé od všetkých účastníkov trhu.

Ak sa vykoná verejná ponuka cenných papierov alebo požiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte ako domovskom členskom štáte, schváliť prospekt je oprávnený len príslušný ústredný administratívny orgán určený každým členským štátom.

▼M3

1a.  V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto smernice.

1b.  Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

2.  Členské štáty môžu svojmu príslušnému orgánu alebo orgánom povoliť delegovať úlohy. Okrem delegovania úlohy zverejňovania na internete schválených prospektov a uloženia prospektov, uvedenej v článku 14, akékoľvek delegovanie úloh týkajúcich sa povinností ustanovených v tejto smernici a v jej vykonávacích opatreniach sa do 31. decembra 2008 preskúma v súlade s článkom 31 a skončí 31. decembra 2011. Akékoľvek delegovanie úloh na iné subjekty ako orgány uvedené v odseku 1 sa vykoná osobitným spôsobom, ktorý uvedie úlohy, ktoré majú byť prevzaté, a podmienky, za ktorých sa majú tieto úlohy vykonávať.

Tieto podmienky zahŕňajú doložku, ktorou sa predmetný subjekt zaväzuje konať a byť usporiadaný tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov a tak, aby údaje získané pri vykonávaní delegovaných úloh neboli použité nespravodlivo alebo spôsobom odporujúcim hospodárskej súťaži. V každom prípade konečnú zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním tejto smernice a jej vykonávacích opatrení a za schvaľovanie prospektu znáša príslušný orgán alebo orgány určené v súlade s odsekom 1.

▼M3

Členské štáty informujú Komisiu, ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov o akýchkoľvek dojednaniach, ktoré uzatvoria v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie.

▼B

3.  Každý príslušný orgán má všetky potrebné právomoci na vykonávanie svojich funkcií. Príslušný orgán, ktorý obdržal žiadosť o schválenie prospektu, je aspoň oprávnený:

a) vyžadovať od emitentov, ponúkajúcich alebo osôb žiadajúcich o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby do prospektu zahrnuli doplnkové údaje, ak je to potrebné pre ochranu investorov;

b) vyžadovať od emitentov, ponúkajúcich alebo osôb žiadajúcich o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a osôb, ktoré ich kontrolujú alebo sú nimi kontrolované, aby poskytli údaje a dokumenty;

c) vyžadovať od audítorov a riaditeľov emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, ako aj od finančných sprostredkovateľov poverených na vykonanie verejnej ponuky alebo požiadanie o prijatie na obchodovanie, aby poskytli údaje;

d) pozastaviť verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie na najviac 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní pri každej jednej príležitosti, ak má dôvodné podozrenie, že boli porušené ustanovenia tejto smernice;

e) zakázať alebo pozastaviť inzerciu na najviac 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní pri každej jednej príležitosti, ak má dôvodné podozrenie, že boli porušené ustanovenia tejto smernice;

f) zakázať verejnú ponuku, ak sa zistí, že ustanovenia tejto smernice boli porušené, alebo ak má dôvodné podozrenie, že by sa tieto ustanovenia porušili;

g) pozastaviť alebo vyžadovať od príslušných regulovaných trhov, aby pozastavili obchodovanie na regulovanom trhu na dobu najviac 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní pri každej jednej príležitosti, ak má dôvodné podozrenie, že boli porušené ustanovenia tejto smernice;

h) zakázať obchodovanie na regulovanom trhu, ak zistí, že ustanovenia tejto smernice boli porušené;

i) zverejniť skutočnosť, že emitent neplní svoje povinnosti.

Ak je to v zmysle vnútroštátneho práva potrebné, príslušný orgán môže požiadať príslušný súdny orgán, aby rozhodol o použití právomocí uvedených v písmenách d) až h).

4.  Len čo sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, každý príslušný orgán je tiež oprávnený:

a) vyžadovať od emitenta, aby poskytol všetky vecné údaje, ktoré majú vplyv na hodnotenie cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch, na účely zabezpečenia ochrany investorov alebo hladkého fungovania trhu;

b) pozastaviť alebo vyžadovať od príslušných regulovaných trhov, aby pozastavili obchodovanie s cennými papiermi, ak je emitentova situácia podľa neho taká, že obchodovanie by bolo škodlivé pre záujmy investorov;

c) zabezpečiť, aby emitenti, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch, dodržiavali povinnosti ustanovené v článkoch 102 a 103 smernice 2001/34/ES, aby sa investorom poskytovali rovnaké údaje a aby emitent rovnako zaobchádzal so všetkými majiteľmi cenných papierov, ktorí sa nachádzajú v rovnakej pozícii, vo všetkých členských štátoch, v ktorých sa verejná ponuka vykonáva alebo v ktorých sú cenné papiere prijaté na obchodovanie;

d) vykonať inšpekcie na mieste na svojom území v súlade s vnútroštátnym právom, aby overil dodržiavanie ustanovení tejto smernice a jej ►M2  delegovaných aktov v nej uvedených ◄ . Ak je to v zmysle vnútroštátneho práva potrebné, príslušný orgán alebo orgány môžu túto právomoc využívať tak, že sa obrátia na príslušný súdny orgán a/alebo v spolupráci s ostatnými orgánmi.

▼M3

V súlade s článkom 21 nariadenia EÚ č. 1095/2010 je ESMA oprávnený zúčastňovať sa na inšpekciách na mieste uvedených v písmene d), ak sa vykonávajú spoločne dvomi alebo viacerými príslušnými orgánmi.

▼B

5.  Odsekmi 1 až 4 nie je dotknuté oprávnenie členského štátu prijať osobitné právne predpisy a správne opatrenia pre zámorské európske územia, za ktorých zahraničné vzťahy je tento členský štát zodpovedný.

Článok 22

Služobné tajomstvo a spolupráca medzi orgánmi

1.  Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú, alebo pracovali pre príslušný orgán a pre subjekty, ktorým príslušné orgány v minulosti asi delegovali určité úlohy. Údaje, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť žiadnej inej osobe alebo orgánu okrem prípadov stanovených právom.

2.  Príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú, kedykoľvek je to potrebné na účely plnenia ich povinností a využívania ich právomocí. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov. Najmä si vymieňajú údaje a spolupracujú, keď má emitent viac ako jeden domovských príslušných orgánov kvôli rôznym triedam jeho cenných papierov, alebo keď bolo schválenie prospektu delegované na príslušný orgán iného členského štátu v zmysle článku 13 odseku 5. Úzko spolupracujú tiež pri žiadostiach o pozastavenie alebo zakázanie obchodovania u cenných papierov obchodovaných v rôznych členských štátoch, aby zabezpečili rovnaké príležitosti medzi miestami obchodovania a ochranou investorov. Ak je to vhodné, príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže požiadať o pomoc príslušný orgán domovského členského štátu v štádiu, v ktorom sa prípad vyšetruje, najmä vzhľadom na nové druhy alebo zriedkavé formy cenných papierov. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o údaje o akýchkoľvek prvkoch, ktoré sú špecifické pre príslušný trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, sa môžu príslušné orgány členských štátov radiť s hospodárskymi subjektmi regulovaných trhov, podľa potreby a najmä v prípade rozhodovania sa o pozastavení obchodovania, alebo požiadať regulovaný trh, aby pozastavil alebo zakázal obchodovanie.

▼M3

Príslušné orgány môžu upozorniť ESMA na situácie, v ktorých sa žiadosť o spoluprácu, predovšetkým o výmenu informácií, zamietla alebo sa nevybavila v primeranej lehote. Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), môže ESMA v situáciách uvedených v prvej vete konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 1095/2010.

▼M3

3.  Odsek 1 nebráni príslušným orgánom, aby si vymieňali dôverné informácie alebo poskytovali dôverné informácie ESMAalebo Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) v súlade s obmedzeniami vzťahujúcimi sa na informácie týkajúce sa jednotlivých firiem a vplyvu na tretie krajiny, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 1095/2010 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( 21 ). Na informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi a ESMA alebo ESRB sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá sa vťahuje na osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi prijímajúcimi takéto informácie.

▼M3

4.  S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií požadovaných podľa odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M3

Článok 23

Preventívne opatrenia

1.  Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že emitent alebo finančné inštitúcie zodpovedné za verejnú ponuku spôsobili nezrovnalosti, alebo že emitent porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z toho, že cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ohlási tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu a ESMA.

2.  Ak emitent alebo finančná inštitúcia zodpovedná za verejnú ponuku napriek opatreniam, ktoré prijal príslušný orgán domovského členského štátu alebo ak sa tieto opatrenia preukážu ako neprimerané, naďalej porušuje príslušné zákonné alebo regulačné ustanovenia, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, ako informoval príslušný orgán domovského členského štátu a ESMA, prijme všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov a pri najbližšej možnej príležitosti o tom informuje Komisiu a ESMA.

▼BKAPITOLA VII

VYKONÁVACIE OPATRENIA

Článok 24

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím 2001/528/EHS (ďalej len „výbor“).

2.  Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 a za predpokladu, že vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom neupravujú základné ustanovenia tejto smernice.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

▼M1

2a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼M1

3.  Komisia prehodnotí do 31. decembra 2010 a potom minimálne každé tri roky ustanovenia o jej vykonávacích právomociach a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Táto správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.

▼M2

Článok 24a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 4, článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 piatom pododseku, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3, článku 13 ods. 7, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 a článku 20 ods. 3 prvom pododseku sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 31. decembra 2010. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovanej právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 24b neodvolajú.

2.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 24b a 24c.

Článok 24b

Odvolanie delegovania právomoci

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 4, článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 piatom pododseku, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3, článku 13 ods. 7, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 alebo článku 20 ods. 3 prvom pododseku kedykoľvek odvolať.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24c

Námietky voči delegovaným aktom

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o tri mesiace.

2.  Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.  Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak v lehote uvedenej v odseku 1 Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. V súlade s článkom 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

▼B

Článok 25

Sankcie

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, a bez toho, aby bol dotknutý ich režim zodpovednosti za škodu, členské štáty zabezpečia v súlade s ich vnútroštátnym právom, aby sa mohli prijímať vhodné správne opatrenia, alebo sa mohli ukladať správne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol verejnosti poskytnúť informácie o každom opatrení alebo sankcii, ktorú uložil za porušenie opatrení prijatých v zmysle tejto smernice, pokiaľ by takéto poskytnutie informácii závažne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu dotknutým stranám.

Článok 26

Opravné prostriedky

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam prijatým podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo možné podať opravný prostriedok na súd.KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

Zmeny a doplnenia

S účinnosťou odo dňa stanoveného v článku 29 sa týmto mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES takto:

1. Články 3, 20 až 41, 98 až 101, 104 a 108 odsek 2 písmeno c) bod ii) sa vypúšťajú;

2. v článku 107 odseku 3 sa vypúšťa prvý pododsek;

3. v článku 108 odseku 2 písmene a) sa vypúšťajú slová „podmienky platné pre zamestnancov, kontrola a rozširovanie prospektov, ktoré sa musia zverejniť v súvislosti s prijatím na kótovanie,“;

4. Príloha I sa vypúšťa.

Článok 28

Zrušenie

S účinnosťou odo dňa stanoveného v článku 29 sa ruší smernica 89/298EHS. Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 29

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 30

Prechodné ustanovenie

1.  Emitenti, ktorí majú sídlo v tretej krajine a ktorých cenné papiere už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, si sami vyberú svoj príslušný orgán v súlade s článkom 2 odsekom 1 písm. m) bodom iii) a svoje rozhodnutie oznámia príslušnému orgánu ich zvoleného domovského členského štátu do 31. decembra 2005.

2.  Odlišne od článku 3, členské štáty, ktoré využili výnimku v článku 5 písmene a) smernice 89/298/EHS, môžu naďalej povoľovať úverovým inštitúciám alebo iným finančným inštitúciám rovnocenným s úverovými inštitúciami, na ktoré sú nevzťahuje článok 1 ods. 2 písm. j) tejto smernice, aby ponúkali dlžobné cenné papiere alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s dlhovými cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane na ich území po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3.  Odchylne od článku 29 zabezpečí Spolková republika Nemecko súlad s článkom 21 ods. 1 do 31. decembra 2008.

Článok 31

Preskúmanie

Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia preskúma uplatňovanie tejto smernice a správu predloží Európskemu parlamentu a Rade, ktorú budú sprevádzať návrhy na jej revíziu, ak je to vhodné.

▼M5

Článok 31a

Zamestnanci a zdroje orgánu ESMA

ESMA posúdi personálne potreby a potreby zdrojov vyplývajúce z prevzatia právomocí a úloh podľa tejto smernice a predloží o tom správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

▼B

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 33

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

PROSPEKT

I.   Súhrn

Súhrn poskytuje na zopár stranách najdôležitejšie údaje zahrnuté v prospekte, pričom obsahuje najmenej nasledujúce položky:

A. označenie riaditeľov, hlavného vedenia, poradcov a audítorov

B. štatistika ponúk a predpokladaný harmonogram

C.  ►M2  základné informácie ◄ týkajúce sa vybraných finančných údajov; kapitalizácia a zadĺženosť; dôvody ponuky a použitie výnosov; rizikové faktory

D. údaje o emitentovi

 história a vývoj emitenta

 prehľad podnikateľskej činnosti

E. prevádzkový a finančný prehľad a vyhliadky

 výskum a vývoj, patenty a licencie, atď.

 zámery

F. riaditelia, hlavné vedenie a zamestnanci

G. hlavní akcionári a transakcie medzi prepojenými subjektami

H. finančné informácie

 konsolidovaný výkaz a ostatné finančné informácie

 významné zmeny

I. podrobnosti o ponuke a prijatí na obchodovanie

 ponuka a prijatie na obchodovanie

 plán predaja

 trhy

 predávajúci akcionári

 rozpustenie (výlučne majetkové cenné papiere)

 výdavky na emisiu

J. dodatočné informácie

 základné imanie

 akt o založení a stanovy

 dokumenty k nahliadnutiu

II.   Označenie riaditeľov, hlavného vedenia, poradcov a audítorov

Účelom je označiť predstaviteľov spoločnosti a ostatných jednotlivcov zapojených do ponuky spoločnosti a prijatia na obchodovanie; sú to osoby zodpovedné za vypracovanie prospektu vyžadovaného v zmysle článku 5 tejto smernice a osoby zodpovedné za revíziu finančných výkazov.

III.   Štatistika ponúk a predpokladaný harmonogram

Účelom je poskytnúť ►M2  základné informácie ◄ vzhľadom na vykonanie akejkoľvek ponuky a identifikáciu dôležitých dátumov týkajúcich sa tejto ponuky.

A. Štatistika ponúk

B. Metóda a predpokladaný harmonogram

IV.   Kľúčové údaje

Účelom je zhrnúť ►M2  základné informácie ◄ o finančnej situácii spoločnosti, kapitalizácii a rizikových faktoroch. Ak finančné výkazy zahrnuté do dokumentu sú transformované s cieľom premietnuť podstatné zmeny v skupinovej štruktúre alebo účtovných politikách spoločnosti, príslušné vybrané finančné údaje sa musia tiež zmeniť.

A. Vybrané finančné údaje

B. Kapitalizácia a zadĺženosť

C. Dôvody na ponuku a použitie prostriedkov

D. Rizikové faktory

V.   Informácie o spoločnosti

Účelom je poskytnúť informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti, jej výrobkoch a službách, ktoré poskytuje, a o faktoroch, ktoré jeho podnikateľskú činnosť ovplyvňujú. Sú tiež určené na poskytnutie údajov vzhľadom na primeranosť a vhodnosť majetku spoločnosti, prevádzkárne a vybavenia, ako aj jej plány budúceho zvyšovania alebo znižovania kapacity.

A. História a vývoj spoločnosti

B. Prehľad podnikateľskej činnosti

C. Organizačná štruktúra

D. Vecný majetok

VI.   Prevádzkový a finančný prehľad a vyhliadky

Účelom je poskytnúť vysvetlenie vedenia vzhľadom na faktory, ktoré ovplyvňovali finančnú situáciu spoločnosti a výsledky operácií za minulé obdobia, zahrnuté do finančných výkazov, a hodnotenie vedenia vzhľadom na faktory a zámery, u ktorých sa očakáva, že budú mať závažný vplyv na finančnú situáciu spoločnosti a výsledky operácií v budúcich obdobiach.

A. Prevádzkové výsledky

B. Likvidita a kapitálové prostriedky

C. Výskum a vývoj, patenty a licencie, atď.

D. Zámery

VII.   Riaditelia, hlavné vedenie a zamestnanci

Účelom je poskytnúť informácie o riaditeľoch a manažéroch spoločnosti, ktoré investorom umožnia zhodnotiť ich skúsenosti, kvalifikáciu a úroveň odmeny, ako aj ich vzťahy so spoločnosťou.

A. Riaditelia a hlavné vedenie

B. Odmena

C. Rokovací poriadok predstavenstva

D. Zamestnanci

E. Vlastníctvo podielov

VIII.   Hlavní akcionári a transakcie so spojenými subjektmi

Účelom je poskytnúť informácie vzhľadom na hlavných akcionárov a tých, ktorí môžu kontrolovať, alebo mať na spoločnosť vplyv. Tiež poskytuje informácie vzhľadom na transakcie, na ktorých sa spoločnosť zúčastnila s osobami spojenými so spoločnosťou a či sú podmienky takýchto transakcií pre spoločnosť primerané.

A. Hlavní akcionári

B. Transakcie medzi prepojenými subjektmi

C. Záujmy odborníkov a poradcov

IX.   Finančné informácie

Účelom je uviesť, ktoré finančné výkazy sa musia zaradiť do dokumentu, ako aj obdobia, ktorých sa týkajú, dátum vyhotovenia finančných výkazov a ostatné informácie finančného charakteru. Zásady účtovníctva a revízie účtov, ktoré sa prijmú na ich použitie pri vypracovaní a revízií účtovných výkazov, sa určia v súlade s medzinárodnými účtovnými a audítorskými normami.

A. Konsolidované účtovné výkazy a ostatné finančné informácie

B. Významné zmeny

X.   Podrobnosti o ponuke a prijatí na obchodovanie

Účelom je poskytnúť informácie vzhľadom na ponuku a prijatie na obchodovanie cenných papierov, plán predaja cenných papierov a záležitosti s tým spojené.

A. Ponuka a prijatie na obchodovanie

B. Plán predaja

C. Trhy

D. Predávajúci držitelia cenných papierov

E. Rozpustenie (výlučne majetkové cenné papiere)

F. Výdavky na emisiu

XI.   Dodatočné informácie

Účelom je poskytnúť informácie, z ktorých väčšina je zákonného charakteru, ktoré nie sú zahrnuté inde v prospekte.

A. Základné imanie

B. Zakladacia listina a stanovy

C. Významné zmluvy

D. Devízové obmedzenia

E. Zdanenie

F. Dividendy a platobní agenti

G. Znalecký posudok

H. Dokumenty k nahliadnutiu

I. Doplnkové informácie
PRÍLOHA II

REGISTRAČNÝ DOKUMENT

I.   Označenie riaditeľov, hlavného vedenia, poradcov a audítorov

Účelom je identifikovať predstaviteľov spoločnosti a ostatných jednotlivcov zapojených do ponuky spoločnosti a prijatia na obchodovanie; sú to osoby zodpovedné za vypracovanie prospektu a ľudia zodpovední za revíziu finančných výkazov.

II.    ►M2  Základné informácie ◄ o emitentovi

Účelom je zhrnúť ►M2  základné informácie ◄ o finančnej situácii spoločnosti, kapitalizácii a rizikových faktoroch. Ak finančné výkazy zahrnuté do dokumentu sú transformované s cieľom premietnutia skutkových zmien v skupinovej štruktúre alebo účtovných politikách spoločnosti, príslušné vybrané finančné údaje sa musia tiež transformovať.

A. Vybrané finančné údaje

B. Kapitalizácia a zadĺženosť

C. Rizikové faktory

III.   Informácie o spoločnosti

Účelom je poskytnúť informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti, jej výrobkoch a službách, ktoré poskytuje, a o faktoroch, ktoré toto podnikanie ovplyvňujú. Sú tiež určené na poskytnutie údajov vzhľadom na primeranosť a vhodnosť majetku spoločnosti, prevádzkární a vybavenia, ako aj jej plánov pre budúcej zvyšovanie alebo znižovanie kapacity.

A. História a vývoj spoločnosti

B. Prehľad podnikateľskej činnosti

C. Organizačná štruktúra

D. Vecný majetok

IV.   Prevádzkový a finančný prehľad a výhľady

Účelom je poskytnúť vysvetlenie vedenia vzhľadom na faktory, ktoré ovplyvňovali finančnú situáciu spoločnosti a výsledky operácií za minulé obdobia, zahrnuté do finančných výkazov, a hodnotenie vedenia vzhľadom na faktory a zámery, u ktorých sa očakáva, že budú mať závažný vplyv na finančnú situáciu spoločnosti a výsledky operácií v budúcich obdobiach.

A. Prevádzkové výsledky

B. Likvidita a kapitálové prostriedky

C. Výskum a vývoj, patenty a licencie, atď.

D. Zámery

V.   Riaditelia, hlavné vedenie a zamestnanci

Účelom je poskytnúť informácie o riaditeľoch a manažéroch spoločnosti, ktoré investorom umožnia zhodnotiť ich skúsenosti, kvalifikáciu a úroveň odmeny, ako aj ich vzťahy so spoločnosťou.

A. Riaditelia a hlavné vedenie

B. Odmena

C. Rokovací poriadok predstavenstva

D. Zamestnanci

E. Vlastníctvo podielov

VI.   Hlavní akcionári a transakcie medzi prepojenými subjektami

Účelom je poskytnúť informácie vzhľadom na hlavných akcionárov a tých, ktorí môžu kontrolovať, alebo mať na spoločnosť vplyv. Tiež poskytuje informácie vzhľadom na transakcie, na ktorých sa spoločnosť zúčastnila s osobami prepojenými so spoločnosťou a či sú podmienky takýchto transakcií pre spoločnosť spravodlivé.

A. Hlavní akcionári

B. Transakcie medzi prepojenými subjektmi

C. Záujmy odborníkov a poradcov

VII.   Finančné informácie

Účelom je špecifikovať, ktoré finančné výkazy sa musia zaradiť do dokumentu, ako aj obdobia, ktoré treba pokryť, vek finančných výkazov a ostatné informácie finančného charakteru. Zásady účtovníctva a revízie účtov, ktoré sa prijmú na ich použitie pri vypracovaní a revízií účtovných výkazov, sa určia v súlade s medzinárodnými účtovnými a audítorskými normami.

A. Konsolidované účtovné výkazy a ostatné finančné informácie

B. Významné zmeny

VIII.   Dodatočné informácie

Účelom je poskytnúť informácie, z ktorých väčšina je štatutárneho charakteru, ktoré nie sú zahrnuté inde v prospekte.

A. Základné imanie

B. Zakladacia listina a stanovy

C. Významné zmluvy

D. Znalecký posudok

E. Dokumenty k nahliadnutiu

F. Doplnkové informácie
PRÍLOHA III

OPIS CENNÉHO PAPIERA

I.   Označenie riaditeľov, hlavného vedenia, poradcov a audítorov

Účelom je identifikovať predstaviteľov spoločnosti a ostatných jednotlivcov zapojených do ponuky spoločnosti a prijatia na obchodovanie; sú to osoby zodpovedné za vypracovanie prospektu a ľudia zodpovední za revíziu finančných výkazov.

II.   Štatistika ponúk a predpokladaný harmonogram

Účelom je poskytnúť ►M2  základné informácie ◄ vzhľadom na vykonanie akejkoľvek ponuky a identifikáciu dôležitých dátumov týkajúcich sa tejto ponuky.

A. Štatistika ponúk

B. Metóda a predpokladaný harmonogram

III.    ►M2  Základné informácie ◄ o emitentovi

Účelom je zhrnúť ►M2  základné informácie ◄ o finančnej situácii spoločnosti, kapitalizácii a rizikových faktoroch. Ak finančné výkazy zahrnuté do dokumentu sú transformované s cieľom premietnutia skutkových zmien v skupinovej štruktúre alebo účtovných politikách spoločnosti, príslušné vybrané finančné údaje sa musia tiež transformovať.

A. Kapitalizácia a zadĺženosť

B. Dôvody ponuky a použitie výťažku

C. Rizikové faktory

IV.   Záujmy odborníkov

Účelom je poskytnúť informácie vzhľadom na transakcie, na ktorých sa spoločnosť zúčastnila s odborníkmi alebo poradcami zamestnanými podľa potreby.

V.   Podrobnosti o ponuke a prijatí na obchodovanie

Účelom je poskytnúť informácie vzhľadom na ponuku a prijatie na obchodovanie cenných papierov, plán predaja cenných papierov a záležitosti s tým spojené.

A. Ponuka a prijatie na obchodovanie

B. Plán predaja

C. Trhy

D. Predávajúci držitelia cenných papierov

E. Rozpustenie (výlučne majetkové cenné papiere)

F. Výdavky na emisiu

VI.   Dodatočné informácie

Účelom je poskytnúť informácie, z ktorých väčšina je štatutárneho charakteru, ktoré nie sú zahrnuté inde v prospekte.

A. Devízové obmedzenia

B. Zdanenie

C. Dividendy a platobní agenti

D. Znalecký posudok

E. Dokumenty k nahliadnutiu
PRÍLOHA IV

SÚHRN

Súhrn obsahuje na niekoľkých stranách najdôležitejšie údaje prospektu, pričom zahrňuje prinajmenšom nasledujúce položky:

 označenie riaditeľov, hlavného vedenia, poradcov a audítorov,

 štatistika ponúk a predpokladaný harmonogram,

  ►M2  základné informácie ◄ týkajúce sa vybraných finančných údajov; kapitalizácia a zadĺženosť; dôvody ponuky a použitie výťažku; rizikové faktory,

 informácie o emitentovi,

 

 história a vývoj emitenta,

 prehľad podnikateľskej činnosti,

 prevádzkový a finančný prehľad a výhľady,

 

 výskum a vývoj, patenty a licencie, atď.,

 zámery,

 riaditelia, hlavné vedenie a zamestnanci,

 hlavní akcionári a transakcie medzi prepojenými subjektami,

 finančné informácie,

 

 konsolidovaný výkaz a ostatné finančné informácie,

 významné zmeny,

 podrobnosti o ponuke a prijatí na obchodovanie,

 

 ponuka a prijatie na obchodovanie,

 plán predaja,

 trhy,

 predávajúci akcionári,

 rozpustenie (výlučne pre majetkové cenné papiere),

 výdavky na emisiu,

 dodatočné informácie,

 

 základné imanie,

 zakladacia listina a stanovy,

 dokumenty dostupné k nahliadnutiu.( 1 ) Ú. v. ES C 240 E, 28.8.2001, s. 272 a Ú. v. ES C 20 E, 28.1.2003, s. 122.

( 2 ) Ú. v. ES C 80, 3.4.2002, s. 52.

( 3 ) Ú. v. ES C 344, 6.12.2001, s. 4.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2002 (Ú. v. ES C 47 E, 27.2.2003, s. 417), spoločná pozícia Rady z 24. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 125 E, 27.5.2003, s. 21) a stanovisko Európskeho parlamentu z 2. júla 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 15. júla 2003.

( 5 ) Ú. v. ES L 100, 17.4.1980, s. 1. Smernica v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/18/ES (Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 1).

( 6 ) Ú. v. ES L 124, 5.5.1989, s. 8.

( 7 ) Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica v znení smernice 2000/64/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27).

( 9 ) Medzinárodné normy o poskytovaní informácií zahraničnými eminentmi pre cezhraničné ponuky a počiatočné kótovanie, časť I, Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere, september 1998.

( 10 ) Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.

( 11 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 12 ) Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 14 ) Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica v znení smernice 2000/28/ES (Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 37).

( 15 ) Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 13.

( 16 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

( 18 ) Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2004, s. 38.

( 19 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 20 ) Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15.

( 21 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

Top