EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0076-20180510

Consolidated text: Rozhodnutie Rady z 1. februára 2003 , ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (2003/76/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/2018-05-10

02003D0076 — SK — 10.05.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 1. februára 2003,

ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

(2003/76/ES)

(Ú. v. ES L 029 5.2.2003, s. 22)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/599 zo 16. apríla 2018,

  L 101

1

20.4.2018
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 1. februára 2003,

ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

(2003/76/ES)Článok 1

1.  Komisia bude poverená ukončením finančných operácií Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktoré ešte prebiehajú, keď sa skončí platnosť Zmluvy o ESUO. Ak dlžník ESUO neuhradí svoje záväzky počas obdobia likvidácie, vzniknutou stratou sa najprv zaťaží existujúci kapitál a potom príjmy bežného roka. Komisia pred odpísaním akejkoľvek pohľadávky voči dlžníkovi ESUO, ktorý neuhradí svoj záväzok, vyčerpá všetky opravné prostriedky, vrátane výzvy na záruky (hypotéky, kaucie, bankové záruky alebo iné). Komisia si vyhradzuje všetky možné opatrenia pre prípad, že dlžník znovu nadobudne platobnú schopnosť.

2.  Likvidácia sa uskutoční v súlade s pravidlami a predpismi uplatňovanými na tieto operácie, pričom inštitúcie spoločenstva budú využívať existujúce právomoci a výsady ustanovené Zmluvou o ESUO a sekundárnou legislatívou účinnou 23. júla 2002.

Článok 2

1.  Komisia riadi aktíva tak, aby zabezpečila ich dlhodobú návratnosť. Investícia likvidných aktív by mala byť zameraná na najvyšší možný výnos, ktorý je zlučiteľný s bezpečnosťou.

2.  Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív.

Článok 3

1.  Každý rok bude zostavený výkaz ziskov a strát, súvaha a finančná správa, ktoré budú prezentovať, samostatne od ostatných finančných operácií zostávajúcich spoločenstiev, likvidačné operácie uvedené v článku 1 a investičné transakcie podľa článku 2.

Tieto finančné výkazy budú pripojené k finančným výkazom zostavovaným Komisiou podľa článku 275 Zmluvy o ES a Finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

2.  Právomoci Európskeho parlamentu a Rady a Dvora audítorov týkajúce sa kontroly a vyrovnania uvedené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a vo Finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev sa uplatňujú na operácie uvedené v odseku 1.

Článok 4

1.  Čistý príjem z investícií podľa článku 2 predstavuje príjem vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Tento príjem bude vyhradený na špecifický účel, menovite na financovanie výskumných projektov v sektoroch súvisiacich s uhoľným a oceliarskym priemyslom, ktoré nie sú pokryté Rámcovým výskumným programom. Bude tvoriť Výskumný fond pre uhlie a oceľ a bude riadený Komisiou.

2.  Príjem uvedený v odseku 1 bude rozdelený, pričom 27,2 % bude pridelených výskumu súvisiacemu s uhlím a 72,8 % výskumu súvisiacemu s oceľou. Ak to bude vhodné, Rada konajúca na návrh Komisie zmení rozdelenie medzi výskum súvisiaci s uhlím a výskum súvisiaci s oceľou.

3.  Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme viacročné technické usmernenia pre program.

▼M1

4.  Nepoužité príjmy a prostriedky z nich plynúce, ktoré budú ešte k dispozícii 31. decembra v ktoromkoľvek danom roku, ako aj spätne získané sumy sa automaticky prenesú do nasledujúceho roka. Tieto rozpočtové prostriedky nie je možné previesť do iných rozpočtových položiek.

5.  Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce zrušeným záväzkom automaticky prepadnú na konci každého finančného roka. Rezervy na záväzky uvoľnené v dôsledku zrušení sa dajú k dispozícii Výskumnému fondu pre uhlie a oceľ.

▼M1

Článok 4a

Suma zodpovedajúca záväzkom zrušeným od 24. júla 2002 podľa článku 4 ods. 5 sa dá k dispozícii Výskumnému fondu pre uhlie a oceľ 10. mája 2018.

▼B

Článok 5

1.  Čistý príjem dostupný na financovanie výskumných projektov pre rok n + 2 sa zaznamená do súvahy ESUO v likvidácii za rok n apo skončení likvidácie do súvahy aktív Výskumného fondu uhlia a ocele.

2.  Aby sa minimalizovali výkyvy vo financovaní výskumu v dôsledku pohybov na finančných trhoch, uskutoční sa vyrovnanie a vytvorí sa rezerva na nepredvídané výdavky. Podrobnosti o výpočtoch na vyrovnanie a určenie veľkosti rezervy na nepredvídané výdavky sú uvedené v prílohe.

Článok 6

Administratívne výdavky vznikajúce z operácií likvidácie, investovania a riadenia uvedených v tomto rozhodnutí, zodpovedajúce výdavkom ustanoveným v článku 20 Zmluvy o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ktorých výška bola upravená rozhodnutím Rady z 21. novembra 1977, budú hradené Komisiou zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 7

Komisia určí výšku aktív a pasív ESUO v súvahe uzavretej k 23. júlu 2002.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 24. júla 2002.

Článok 9

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.
PRÍLOHA

Postupy, ktoré treba dodržiavať na určenie výšky čistého príjmu, ktorý bude pridelený Výskumnému fondu uhlia a ocele

1.   ÚVOD

Čistý príjem, ktorý sa môže používať na financovanie výskumných projektov, zodpovedá čistému ročnému výsledku ESUO v likvidácii a potom, po skončení likvidácie, čistému ročnému výsledku aktív Výskumného fondu uhlia a ocele. Použitá metóda pozostáva z určenia finančných prostriedkov pre výskum uhlia a ocele pre rok n+2 pri vypracúvaní súvahy za rok n, s prihliadnutím na polovicu zvýšenia alebo zníženia čistého výsledku vo vzťahu k poslednej úrovni finančných prostriedkov schválených na výskum uhlia a ocele.

2.   DEFINÍCIA

n

:

referenčný rok

Rn

:

čistý výsledok za rok n

Pn

:

rezerva na nepredvídané výdavky na rok n

Dn + 1

:

prídel na výskum na rok n+1 (určený, keď sa vypracúva súvaha za rok n-1)

Dn + 2

:

prídel na výskum na rok n+2

3.   POUŽÍVANÉ ALGORITMY

Algoritmy používané na určenie výšky rezervy na nepredvídané výdavky a prídelu na výskum na rok n + 2, ktoré budú uvedené v súvahe za rok n, sú:

3.1. výška rezervy na nepredvídané výdavky:

image

3.2. prídely na výskum na rok n + 2 (zaokrúhlené nahor alebo nadol na najbližších 100 000 EUR; ak výpočet dáva výsledok presne v polovici, prídel sa zaokrúhli nahor na najbližších 10 000 EUR):

image

Ak je to vhod é, suma potrebná a zaokrúhlenie nahor (alebo suma po echa á pri zaokrúhlení nadol) bude čerpaná z (alebo vrátená do) rezervy na nepredvídané výdavky.

Top