EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0060-20210714

Consolidated text: Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Text s významom pre EHP )Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/2021-07-14

02002L0060 — SK — 14.07.2021 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2002/60/ES

z 27. júna 2002,

ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných

(Text s významom pre EHP )

(Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, p.27)

Zrušená:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019,

L 174

64

3.6.2020

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02002L0060-20080903
Top