EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20170701

Consolidated text: Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

02002A0430(04) — SK — 01.07.2017 — 005.004


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

(Ú. v. ES L 114 30.4.2002, s. 132)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2004/78/EC of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISIONNo 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE 2004/419/EC of 29 April 2004 (*)

  L 151

118

30.4.2004

 M3

DECISIONNo 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2004/480/EC of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

ROZHODNUTIE Č. 2/2004 SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU, ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODOVANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI PRODUKTMI 2005/22/ES z 9. decembra 2004,

  L 17

1

20.1.2005

 M5

ROZHODNUTIE č. 2/2005 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO NA ZÁKLADE DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODOVANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2005/260/ES z 1. marca 2005

  L 78

50

24.3.2005

 M6

ROZHODNUTIE č. 1/2005 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2005/394/ES z 25. februára 2005

  L 131

43

25.5.2005

 M7

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO Č. 3/2005 ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2005/955/ES z 19. decembra 2005

  L 346

33

29.12.2005

 M8

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 4/2005 2005/956/ES z 19. decembra 2005

  L 346

44

29.12.2005

 M9

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 1/2006 2007/ 61/ES z 1. decembra 2006 o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami,

  L 32

91

6.2.2007

►M10

ROZHODNUTIE č. 1/2007 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODOVANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2007/458/ES z 15. júna 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

ROZHODNUTIE č. 1/2008 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODOVANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2008/86/ES z 15. januára 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 2/2008 2008/692/ES z 24. júna 2008

  L 228

3

27.8.2008

 M13

ROZHODNUTIE č. 1/2008 SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2009/13/ES z 23. decembra 2008,

  L 6

89

10.1.2009

►M14

DOHODA medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

  L 136

2

30.5.2009

 M15

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 1/2009 2010/265/EÚ z 9. decembra 2009

  L 115

33

8.5.2010

 M16

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2010 2010/797/EÚ z 1. decembra 2010

  L 338

50

22.12.2010

 M17

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODOVANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2010 2011/83/EÚ z 13. decembra 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2011 2011/216/EÚ z 31. marca 2011,

  L 90

53

6.4.2011

►M19

DOHODA medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

  L 297

3

16.11.2011

►M20

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2012 2012/295/EÚ z 3. mája 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M21

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 2/2012 O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2012/296/EÚ z 3. mája 2012,

  L 155

99

15.6.2012

 M22

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU č. 1/2013 ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI 2013/479/EÚ z 22. februára 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M23

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 1/2013 2013/733/EÚ z 28. novembra 2013

  L 332

49

11.12.2013

 M24

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 1/2014 2014/373/EÚ z 9. apríla 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M25

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 2/2015 z 19. novembra 2015

  L 323

29

9.12.2015

►M26

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 1/2016 zo 16. novembra 2016

  L 7

20

12.1.2017

►M27

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 1/2015 z 19. novembra 2015

  L 27

155

1.2.2017

►M28

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 1/2017 z 22. júna 2017

  L 171

185

4.7.2017

►M29

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2015 zo 17. decembra 2015

  L 112

1

8.4.2020

►M30

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU č. 1/2018 ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI z 12. júna 2018

  L 127

26

22.4.2020(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkamiEURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej iba ako „spoločenstvo“,

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

ďalej iba ako „Švajčiarsko“,

ďalej spoločne iba ako „strany“,

SA ROZHODLI postupne odstrániť prekážky, ktoré bránia podstatnej časti ich obchodu, v súlade s ustanoveniami o vytvorení oblastí voľného obchodu v Dohode o vytvorení Svetovej obchodnej organizácie,

keďže v článku 15 Dohody o voľnom obchode z 22. júla 1972 strany vyhlásili svoju pripravenosť podporovať, pokiaľ im to ich poľnohospodárske politiky umožňujú, harmonický rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa vyššie uvedená dohoda neuplatňuje,

SA DOHODLI TAKTO:Článok 1

Cieľ

1.  Cieľom tejto dohody je posilniť vzťahy voľného obchodu medzi stranami zlepšením vzájomného prístupu na trhy s poľnohospodárskymi výrobkami druhej strany.

2.  Pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená výrobky uvedené na zoznamoch v kapitolách 1 až 24 Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom opise komodít a systéme kódovania. Pre účely uplatňovania príloh 1, 2 a 3 k tejto dohode sa výrobky, ktoré patria do kapitoly 3 a položky 16.04. a 16.05. harmonizovaného systému a výrobky položiek 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 a 2301 20 00 kombinovanej nomenklatúry, vylučujú.

3.  Táto dohoda sa neuplatňuje na položky, na ktoré sa vzťahuje protokol 2 Dohody o voľnom obchode, s výnimkou príslušných koncesií udelených v prílohách 1 a 2 tejto dohody.

Článok 2

Colné koncesie

1.  Bez dopadu na koncesie stanovené v prílohe 3 sa colné koncesie, ktoré udelilo Švajčiarsko spoločenstvu, rovnajú koncesiám uvedeným na zozname v prílohe 1 k tejto dohode.

2.  Bez dopadu na koncesie stanovené v prílohe 3 sa colné koncesie, ktoré udelilo spoločenstvo Švajčiarsku, rovnajú koncesiám uvedeným na zozname v prílohe 2 k tejto dohode.

Článok 3

Koncesie týkajúce sa syra

Osobitné koncesie uplatniteľné na obchod so syrom sú uvedené v prílohe 3 k tejto dohode.

Článok 4

Pravidlá o pôvode

Pravidlá o pôvode vzájomne uplatniteľné podľa príloh 1, 2 a 3 k tejto dohode sú uvedené v protokole 3 Dohody o voľnom obchode.

Článok 5

Odstránenie technických prekážok obchodu

1.   ►M19  V prílohách 4 až 12 k tejto dohode sa ustanovuje spôsob, akým sa majú odstrániť technické prekážky obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami v týchto oblastiach: ◄

— 
príloha 4 o zdraví rastlín,
— 
príloha 5 o krmive pre zvieratá,
— 
príloha 6 o semenách,
— 
príloha 7 o obchode s vinárskymi výrobkami,
— 
príloha 8 o vzájomnom uznávaní a ochrane názvov liehovinových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov,
— 
príloha 9 o organicky vyrobených poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách,
— 
príloha 10 o uznávaní kontrol zhody pre ovocie a zeleninu podliehajúcu obchodným normám,
— 
príloha 11 o zdraví zvierat a zootechnických opatreniach uplatniteľných na obchod so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami,

▼M19

— 
príloha 12 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

▼B

2.  Článok 1(2) a (3) a články 6, 7, 8 a 10 až 13 tejto dohody sa neuplatňujú na prílohu 11.

Článok 6

Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

1.  Vytvorí sa spoločný výbor pre poľnohospodárstvo (ďalej iba ako „výbor“), ktorý pozostáva zo zástupcov strán.

2.  Výbor je zodpovedný za spravovanie tejto dohody a zabezpečí správne fungovanie tejto dohody.

3.  Výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia, ako je stanovené v tejto dohode a v prílohách k tejto dohode. Strany takéto rozhodnutia vykonávajú v súlade s vlastnými pravidlami.

4.  Výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok.

5.  Výbor koná na základe vzájomnej dohody.

6.  Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tejto dohody, strany v rámci výboru uskutočňujú konzultácie na žiadosť ktorejkoľvek strany.

7.  Výbor vytvorí pracovné skupiny potrebné na spravovanie príloh k tejto dohode. Rokovací poriadok výboru špecifikuje najmä členstvo v takýchto pracovných skupinách a spôsob ich pôsobenia.

▼M19

8.  Výbor je oprávnený schvaľovať autentické znenia dohody v nových jazykoch.

▼B

Článok 7

Riešenie sporov

Ktorákoľvek strana môže výboru predložiť záležitosť, ktorá je predmetom sporu a ktorá sa týka výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Výbor vynaloží všetko úsilie, aby sa spor vyriešil. Výboru sa poskytujú všetky informácie potrebné pri hĺbkovom preskúmaní situácie s cieľom nájsť prijateľné riešenie. Na tento účel výbor preskúma všetky možnosti ako zachovať správne fungovanie tejto dohody.

Článok 8

Výmena informácií

1.  Strany si vymieňajú všetky príslušné informácie týkajúce sa vykonávania a uplatňovania tejto dohody.

2.  Strany sa navzájom informujú o akýchkoľvek zmenách zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení, ktoré zamýšľajú uskutočniť, v rámci pôsobnosti tejto dohody a čo najskôr informujú druhú stranu o akýchkoľvek nových ustanoveniach.

Článok 9

Dôvernosť

Zástupcovia, odborníci a ostatní konatelia strán nesmú po ukončení svojich povinností uverejňovať žiadne informácie, ktoré získali v rámci tejto dohody a na ktoré sa vzťahuje záväzok profesionálneho tajomstva.

Článok 10

Bezpečnostné opatrenia

1.  Ak v súvislosti s uplatňovaním príloh 1, 2 a 3 k tejto dohode a so zreteľom na zvláštnu citlivosť poľnohospodárskych trhov strán dovoz výrobkov pochádzajúcich z jednej strany spôsobí alebo hrozí, že spôsobí vážne poruchy na trhoch druhej strany, strany okamžite uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Kým sa takéto riešenie nenájde, daná strana môže prijať ľubovoľné opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

2.  Ak sa prijmú bezpečnostné opatrenia, ako sú stanovené v odseku 1 alebo v ostatných prílohách tejto dohody:

a) 

v prípade, že osobitné ustanovenia neexistujú, uplatňujú sa nasledujúce postupy:

— 
ak ktorákoľvek strana zamýšľa vykonať bezpečnostné opatrenia vzhľadom na časť územia alebo celé územie druhej strany, informuje o tom druhú stranu, pričom uvedie dôvody,
— 
ak ktorákoľvek strana prijme bezpečnostné opatrenia vzhľadom na časť svojho územia alebo celé svoje územie, alebo na časť územia tretej strany, alebo celé územie tretej strany, informuje o tom čo najskôr druhú stranu,
— 
bez toho, aby bola dotknutá možnosť okamžitého uvedenia plánovaných opatrení do platnosti, medzi stranami sa čo najskôr uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia,
— 
ak členský štát spoločenstva prijme bezpečnostné opatrenia voči Švajčiarsku, inému členskému štátu alebo tretej krajine, spoločenstvo o tom Švajčiarsko čo najskôr primerane informuje;
b) 

uprednostňujú sa opatrenia, ktoré najmenej rušia fungovanie tejto dohody.

▼M14

Článok 11

Zmeny a doplnenia

Výbor môže rozhodnúť o zmene a doplnení príloh a dodatkov k prílohám dohody.

▼B

Článok 12

Preskúmanie

1.  Ak ktorákoľvek strana chce preskúmať túto dohodu, predloží druhej strane zdôvodnenú žiadosť.

2.  Strany môžu poveriť výbor úlohou, aby akúkoľvek takúto žiadosť zvážil a prípadne predložil odporúčania, najmä pokiaľ ide o uskutočnenie rokovaní.

3.  Akékoľvek dohody vyplývajúce z rokovaní, ako sú uvedené v odseku 2, sa predložia na ratifikovanie alebo odsúhlasenie stranami v súlade s ich príslušnými postupmi.

Článok 13

Ustanovenie o vývoji

1.  Strany sa týmto zaväzujú, že budú naďalej pracovať na tom, aby sa postupne medzi nimi dosiahla väčšia liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

2.  Na tento účel strany pravidelne preskúmajú v rámci výboru podmienky, ktoré riadia obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi nimi.

3.  Na základe výsledku takéhoto zváženia a príslušných poľnohospodárskych politík strán a so zreteľom na citlivosť poľnohospodárskych trhov môžu strany začať rokovanie podľa tejto dohody s cieľom ďalšieho odstránenia prekážok obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami na základe recipročných a vzájomne výhodných preferencií.

4.  Akékoľvek dohody vyplývajúce z rokovaní podľa odseku 3 sa predložia na ratifikáciu alebo schválenie stranami v súlade s ich príslušnými postupmi.

Článok 14

Vykonávanie tejto dohody

1.  Strany podniknú všetky kroky, tiež všeobecné alebo osobitné, aby zabezpečili výkon povinností podľa tejto dohody.

2.  Strany upustia od akýchkoľvek opatrení, o ktorých je pravdepodobné, že ohrozia dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Článok 15

Prílohy

Prílohy k tejto dohode, vrátane dodatkov k prílohám, tvoria nedeliteľnú časť dohody.

Článok 16

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok stanovených touto zmluvou a na strane druhej na územie Švajčiarska.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.  Túto dohodu ratifikujú alebo schvaľujú strany v súlade so svojim príslušnými postupmi. Nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po poslednom oznámení uloženia nástrojov ratifikácie alebo schválenia všetkých nasledujúcich siedmich dohôd:

Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami
Dohoda o voľnom pohybe osôb
Dohoda o leteckej doprave
Dohoda o cestnej a železničnej preprave tovaru a osôb
Dohoda o vzájomnom uznávaní posudzovania zhody
Dohoda o niektorých aspektoch verejného obstarávania
Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci

2.  Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie siedmich rokov. Obnoví sa na dobu neurčitú, pokiaľ spoločenstvo alebo Švajčiarsko druhej strane neoznámi inak pred uplynutím počiatočného obdobia. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatňujú ustanovenia odseku 4.

3.  Spoločenstvo aj Švajčiarsko môže túto dohodu ukončiť oznámením svojho rozhodnutia druhej strane. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatňujú ustanovenia odseku 4.

4.  Sedem dohôd uvedených v odseku 1 sa prestáva uplatňovať šesť mesiacov po prijatí oznámenia o neobnovení uvedenom v odseku 2 alebo ukončení uvedenom v odseku 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

OBSAH

PRÍLOHA 1

Koncesie udelené Švajčiarskom

PRÍLOHA 2

Koncesie udelené spoločenstvom

PRÍLOHA 3

PRÍLOHA 4

o zdraví rastlín

Dodatok 1:

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Dodatok 2:

Právne predpisy

Dodatok 3:

Orgány, ktoré majú na požiadanie predložiť zoznam oficiálnych úradov zodpovedných za vystavenie rastlinných pasov

Dodatok 4:

Zóny uvedené v článku 4 a osobitné požiadavky na tieto zóny

Dodatok 5:

Výmena informácií

PRÍLOHA 5

o zdraví zvierat

Dodatok 1:

Dodatok 2:

Zoznam legislatívnych ustanovení uvedených v článku 9

PRÍLOHA 6

o semenách

Dodatok 1:

Legislatíva

Dodatok 2:

Inšpekcia semien a certifikačné orgány

Dodatok 3:

Výnimky spoločenstva povolené Švajčiarskom

Dodatok 4:

Zoznam tretích krajín

PRÍLOHA 7

o obchode s výrobkami vinárstva a vinohradníctva

Dodatok 1:

Výrobky vinárstva a vinohradníctva uvedené v článku 2

Dodatok 2:

Osobitné ustanovenia uvedené v článku 3 písm. a) a b)

Dodatok 3:

Zoznam právnych nástrojov a technických ustanovení uvedených v článku 4 týkajúcich sa výrobkov vinárstva a vinohradníctva

Appendice 4:

Chránené názvy uvedené v článku 5

Appendice 5:

Podmienky a podrobné pravidlá uvedené v článku 8 ods. 9 a článku 25 ods. 1 písm. b)

PRÍLOHA 8

o vzájomnom uznávaní a ochrane názvov liehovinových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov

Dodatok 1:

Zemepisné označenia týkajúce sa liehovín s pôvodom v európskej únii

Dodatok 2:

Chránené názvy liehovín s pôvodom vo švajčiarsku

Dodatok 3:

Chránené názvy aromatizovaných nápojov pochádzajúcich zo spoločenstva

Dodatok 4:

Chránené názvy aromatizovaných nápojov pochádzajúcich zo Švajčiarska

Dodatok 5:

Zoznam právnych nástrojov uvedených v článku 2 týkajúcich sa liehovín, aromatizovaných vín a aromatizovaných nápojov

PRÍLOHA 9

o organicky vyrobených poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách

Dodatok 1:

Zoznam aktov uvedených v článku 3 týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov a potravín získaných podľa ekologického spôsobu výroby

Dodatok 2:

Pravidlá uplatňovania

PRÍLOHA 10

O uznávaní kontrol súladu čerstvého ovocia a zeleniny s obchodnými normami

Dodatok 1:

Švajčiarske orgány zodpovedné za kontrolu súladu oprávnené vydávať osvedčenia o súlade stanovené v článku 3 prílohy 10

Dodatok 2

PRÍLOHA 11

o opatreniach zdravia zvierat a zootechnických opatreniach uplatniteľných na obchod so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami

Dodatok 1:

Opatrenia na kontrolu/ohlasovanie chorôb

Dodatok 2:

Zdravie živočíchov: obchodovanie a uvádzanie na trh

Dodatok 3:

Dovoz živých zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín

Dodatok 4:

Zootechnika vrátane dovozu z tretích krajín

Dodatok 5:

Živé zvieratá, sperma, vajíčka a embryá: kontroly na hraniciach a poplatky

Dodatok 6:

Živočíšne výrobky

Dodatok 7:

Príslušné orgány

Dodatok 8:

Úpravy podľa regionálnych podmienok

Dodatok 9:

Smernice o postupoch na vykonávanie auditov

Dodatok 10:

Živočíšne produkty: kontroly na hraniciach a poplatky

Dodatok 11:

Kontaktné body

PRÍLOHA 12

o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Dodatok 1:

Zoznam príslušných zemepisných označení, ktoré sú chránené druhou zmluvnou stranou

Dodatok 2:

Právne predpisy zmluvných strán

▼M12

PRÍLOHA 1

Koncesie udelené Švajčiarskom

Colné koncesie uvedené nižšie udeľuje Švajčiarsko na nasledujúce výrobky pochádzajúce zo Spoločenstva a prípadne podliehajúce ročným množstvám.Položka švajčiarskeho colného sadzobníka

Označenie tovaru

Colná sadzba

(CHF/100 kg brutto)

Ročné množstvo

(tony, hmotnosť netto)

0101 90 95

Živé kone (s výnimkou plemenných čistokrvných koní a jatočných koní) (v počte kusov)

0

100 kusov

0204 50 10

Kozie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené

40

100

0207 14 81

Prsia z domácej hydiny, mrazené

15

2 100

0207 14 91

Kusy a jedlé droby vrátane pečienok (s výnimkou pŕs) z domácej hydiny, mrazené

15

1 200

0207 27 81

Prsia z domácich moriakov a moriek, mrazené

15

800

0207 27 91

Kusy a jedlé droby vrátane pečienok (s výnimkou pŕs) z domácich moriakov a moriek, mrazené

15

600

0207 33 11

Domáce kačice, v celku, mrazené

15

700

0207 34 00

Pečene z vykŕmených domácich husí, kačíc alebo perličiek, čerstvé alebo chladené

9,5

20

0207 36 91

Kusy a jedlé droby (s výnimkou pečene z kŕmnych kačiek, husí alebo perličiek ) z domácich kačiek, husí alebo perličiek, mrazené

15

100

0208 10 00

Zajačie a králičie mäso a jedlé vnútornosti, čerstvé, chladené alebo mrazené

11

1 700

0208 90 10

Mäso a jedlé droby z diviny, čerstvé, chladené alebo mrazené (okrem mäsa a vnútorností z zajacov a diviakov)

0

100

ex 0210 11 91

Šunka a kusy šunky, nevykostená, z ošípaných (s výnimkou diviakov), solená alebo v slanom náleve, sušená alebo údená

bez

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Kotleta bez kostí, v slanom náleve a údená

bez

0210 20 10

Sušené mäso z hovädzích zvierat

bez

200  (2)

ex 0407 00 10

Jedlé vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

47

150

ex 0409 00 00

Prírodný agátový med

8

200

ex 0409 00 00

Iný prírodný med (nie agátový)

26

50

0602 10 00

Nekoreňové odrezky a vrúble

bez

neobmedzené

 

Sadenice vo forme podnože jadrového ovocia (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené):

bez

 (3)

0602 20 11

—  vrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 19

—  vrúbľované, s hrudou zeminy

0602 20 21

—  nevrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 29

—  nevrúbľované, s hrudou zeminy

 

Sadenice vo forme podnože kôstkového ovocia (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené):

bez

 (3)

0602 20 31

—  vrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 39

—  vrúbľované, s hrudou zeminy

0602 20 41

—  nevrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 49

—  nevrúbľované, s hrudou zeminy

 

Sadenice, okrem podnoží jadrového a kôstkového ovocia (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené) tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie:

bez

neobmedzené

0602 20 51

—  s obnaženými koreňmi

0602 20 59

—  iné ako s obnaženými koreňmi

 

Stromy, zákrsky, kríky a kríčky tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie, s obnaženými koreňmi:

bez

 (3)

0602 20 71

—  tých druhov, ktoré rodia jadrové ovocie

0602 20 72

—  tých druhov, ktoré rodia kôstkové ovocie

0602 20 79

—  tých druhov, ktoré rodia iné ako jadrové alebo kôstkové ovocie

bez

neobmedzené

 

Stromy, zákrsky, kríky a kríčky tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie, s hrudou zeminy:

bez

 (3)

0602 20 81

—  tých druhov, ktoré rodia jadrové ovocie

0602 20 82

—  tých druhov, ktoré rodia kôstkové ovocie

0602 20 89

—  tých druhov, ktoré rodia iné ako jadrové alebo kôstkové ovocie

bez

neobmedzené

0602 30 00

Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

bez

neobmedzené

 

Ružové kríky, tiež vrúbľované:

bez

neobmedzené

0602 40 10

—  divé ruže šípové a divé stopkové ruže

 

—  iné ako divé ruže šípové a divé stopkové ruže

0602 40 91

—  s obnaženými koreňmi

0602 40 99

—  iné ako s obnaženými koreňmi alebo s hrudou zeminy

 

Sadenice (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené) úžitkových rastlín; podhubie:

bez

neobmedzené

0602 90 11

—  zeleninové sadenice a kobercový trávnik

0602 90 12

—  podhubie

0602 90 19

—  iné ako zeleninové sadenice, kobercový trávnik a podhubie

 

Iné živé sadenice (vrátane ich koreňov):

bez

neobmedzené

0602 90 91

—  s obnaženými koreňmi

0602 90 99

—  iné ako s obnaženými koreňmi alebo s hrudou zeminy

0603 11 10

Ruže, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra

bez

1 000

0603 12 10

Klinčeky, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra

0603 13 10

Orchidey, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra

0603 14 10

Chryzantémy, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra

 

Kvety a puky kvetov (okrem klinčekov, ruží, orchideí alebo chryzantém) druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra:

0603 19 11

—  drevnaté

0603 19 19

—  iné ako drevnaté

0603 12 30

Klinčeky, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla

bez

neobmedzené

0603 13 30

Orchidey, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla

0603 14 30

Chryzantémy, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla

0603 19 30

Tulipány, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla

 

Ostatné kvety a puky kvetov, rezané, druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla:

bez

neobmedzené

0603 19 31

—  drevnaté

0603 19 39

—  iné ako drevnaté

 

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

bez

10 000

 

—  minirajčiaky (typu cherry):

0702 00 10

—  od 21. októbra do 30. apríla

 

—  rajčiaky druhu Peretti (predĺžený tvar):

0702 00 20

—  od 21. októbra do 30. apríla

 

—  iné druhy rajčiakov s priemerom 80 mm a viac (mäsité rajčiaky):

0702 00 30

—  od 21. októbra do 30. apríla

 

—  iné:

0702 00 90

—  od 21. októbra do 30. apríla

 

Ľadový šalát bez vonkajšieho listu:

bez

2 000

0705 11 11

—  od 1. januára do konca februára

 

Čakanka šalátová, čerstvá alebo chladená:

bez

2 000

0705 21 10

—  od 21. mája do 30. septembra

0707 00 10

Šalátové uhorky, od 21. októbra do 14. apríla

5

200

0707 00 30

Uhorky nakladačky s dĺžkou > 6 cm ale =< 12 cm, čerstvé alebo chladené, od 21. októbra do 14. apríla

5

100

0707 00 31

Uhorky nakladačky s dĺžkou > 6 cm ale =< 12 cm, čerstvé alebo chladené, od 15. apríla do 20. októbra

5

2 100

0707 00 50

Nakladané uhorky, čerstvé alebo chladené

3,5

800

 

Baklažány, čerstvé alebo chladené:

bez

1 000

0709 30 10

—  od 16. októbra do 31. mája

0709 51 00

0709 59 00

Huby, čerstvé alebo chladené, druhu Agaricus alebo iné druhy, s výnimkou hľuzoviek

bez

neobmedzené

 

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená:

2,5

neobmedzené

0709 60 11

—  od 1. novembra do 31. marca

0709 60 12

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená, od 1. apríla do 31. októbra

5

1 300

 

Cukety (vrátane kvetov cukety), čerstvé alebo chladené:

bez

2 000

0709 90 50

—  od 31. októbra do 19. apríla

ex 0710 80 90

Huby (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené

bez

neobmedzené

0711 90 90

Zelenina a zeleninové zmesi, dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírenou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

0

150

0712 20 00

Cibuľa, sušená, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

0

100

0713 10 11

Hrach (Pisum sativum), suchý, lúpaný, celý, nespracovaný, určený na výkrm zvierat

Zľava 0,9 na aplikované clo

1 000

0713 10 19

Hrach (Pisum sativum), suchý, lúpaný, celý, nespracovaný (s výnimkou hrachu určeného na výkrm zvierat, na technické použitie alebo na výrobu piva)

0

1 000

 

Lieskové oriešky (Corylus spp.), čerstvé alebo sušené:

bez

neobmedzené

0802 21 90

—  bez škrupiny, okrem lieskových orieškov určených na výkrm zvierat alebo na výrobu oleja

0802 22 90

—  so škrupinou, okrem lieskových orieškov určených na výkrm zvierat alebo na výrobu oleja

0802 32 90

Orechy

bez

100

ex 0802 90 90

Píniové oriešky, čerstvé alebo sušené

bez

neobmedzené

0805 10 00

Pomaranče, čerstvé alebo sušené

bez

neobmedzené

0805 20 00

Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené

bez

neobmedzené

0807 11 00

Vodové melóny, čerstvé

bez

neobmedzené

0807 19 00

Melóny čerstvé, okrem vodových melónov

bez

neobmedzené

 

Marhule, čerstvé, v debničkách:

bez

2 100

0809 10 11

—  od 1. septembra do 30. júna

 

inak balené:

0809 10 91

—  od 1. septembra do 30. júna

0809 40 13

Slivky, čerstvé, v debničkách od 1. júla do 30. septembra

0

600

0810 10 10

Jahody, čerstvé, od 1. septembra do 14. mája

bez

10 000

0810 10 11

Jahody, čerstvé, od 15. mája do 31. augusta

0

200

0810 20 11

Maliny, čerstvé, od 1. júna do 14. septembra

0

250

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

bez

neobmedzené

ex 0811 10 00

Jahody, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, nebalené pre predaj v maloobchodnej sieti, určené na priemyselné spracovanie

10

1 000

ex 0811 20 90

Maliny, moruše, černice, plody druhu Rulus loganbacus a čierne, biele a červené ríbezle a egreše, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, nebalené pre predaj v maloobchodnej sieti, určené na priemyselné spracovanie

10

1 200

0811 90 10

Čučoriedky, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0

200

0811 90 90

Jedlé ovocie, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá (okrem jahôd, malín, moruší, černíc, plodov druhu Rulus loganbacus, čiernych, bielych a červených ríbezlí, egrešov, čučoriedok a tropického ovocia)

0

1 000

0904 20 90

Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, sušené alebo drvené alebo mleté, spracované

0

150

0910 20 00

Šafran

bez

neobmedzené

1001 90 60

Pšenica a súraž (okrem tvrdej pšenice), denaturovaná, určená na výkrm zvierat

Zľava 0,6 na aplikované clo

50 000

1005 90 30

Kukurica určená na výkrm zvierat

Zľava 0,5 na aplikované clo

13 000

 

Olivový olej, panenský, okrem oleja určeného na výkrm zvierat:

 

 

1509 10 91

—  v sklenených nádobách s objemom 2 l alebo menším

60,60  (4)

neobmedzené

1509 10 99

—  v sklenených nádobách s objemom väčším ako 2 l alebo v iných nádobách

86,70  (4)

neobmedzené

 

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, okrem oleja určeného na výkrm zvierat:

 

 

1509 90 91

—  v sklenených nádobách s objemom 2 l alebo menším

60,60  (4)

neobmedzené

1509 90 99

—  v sklenených nádobách s objemom väčším ako 2 l alebo v iných nádobách

86,70  (4)

neobmedzené

ex 0210 19 91

Stehná, v slanom náleve, vykostené, obalená v mechúre alebo v umelom čreve

bez

3 715

ex 0210 19 91

Kotleta bez kostí, údená

1601 00 11

1601 00 21

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov zo zvierat položiek 0101 až 0104 , okrem diviakov.

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Bravčový krk, sušený na vzduchu, tiež ochutený, celý, v kusoch alebo tenkých plátkoch

 

Rajčiaky, celé alebo pokrájané, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej:

 

 

2002 10 10

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo väčším

2,50

neobmedzené

2002 10 20

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo menším

4,50

neobmedzené

 

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem celých a pokrájaných rajčiakov:

bez

neobmedzené

2002 90 10

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo väčším

2002 90 21

Dužina, pyré alebo koncentráty z rajčiakov, v hermeticky uzatvorených nádobách, s obsahom sušiny 25 % hmotnosti alebo väčším, zložené z rajčiakov a vody, tiež s prídavkom soli alebo korenia, v nádobách s objemom 5 kg alebo menej.

bez

neobmedzené

2002 90 29

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako s v octe alebo kyseline octovej, okrem celých a pokrájaných paradajok, okrem dužiny, pyré alebo koncentrátu z rajčiakov:

— v nádobách s objemom 5 kg alebo menším

bez

neobmedzené

2003 10 00

Huby druhu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

0

1 700

 

Artičoky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazené, iné ako výrobky položky 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo väčším

17,5

neobmedzené

ex 2004 90 49

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo menším

24,5

neobmedzené

 

Špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006 :

bez

neobmedzené

2005 60 10

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo väčším

2005 60 90

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo menším

 

Olivy, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazené, iné ako výrobky položky 2006 :

bez

neobmedzené

2005 70 10

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo väčším

2005 70 90

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo menším

 

Kapary a artičoky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazené, iné ako výrobky položky 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo väčším

17,5

neobmedzené

ex 2005 99 41

—  v nádobách s objemom 5 kg alebo menším

24,5

neobmedzené

2008 30 90

Citrusové ovocie, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

bez

neobmedzené

2008 50 10

Dužina marhule, inak upravená alebo konzervovaná, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikovaná ani nezahrnutá

10

neobmedzené

2008 50 90

Marhule, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

15

neobmedzené

2008 70 10

Dužina broskýň, inak upravená alebo konzervovaná, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikovaná ani nezahrnutá

bez

neobmedzené

2008 70 90

Broskyne, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

bez

neobmedzené

 

Šťavy z akéhokoľvek citrusového jednotlivého ovocia okrem pomarančov, grapefruitov, pomiel, nekvasené, a neobsahujúce pridaný alkohol:

 

 

ex 2009 39 19

—  neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá, koncentrované

6

neobmedzené

ex 2009 39 20

—  obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, koncentrované

14

neobmedzené

 

Dezertné vína, špeciality a šumivé vínne nápoje v nádobe:

 

 

2204 21 50

—  v nádobách s objemom 2 l alebo menším (5)

8,5

neobmedzené

2204 29 50

—  v nádobách s objemom 2 l alebo väčším (5)

8,5

neobmedzené

ex 2204 21 50

Portské víno, v nádobách s objemom 2 l alebo menším podľa opisu (6)

bez

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (grécke biele víno) v nádobách s objemom 2 l alebo menším podľa opisu (7)

bez

500 hl

 

Retsina (grécke biele víno) v nádobách s objemom 2 l alebo väčším podľa opisu (7), s hmotnostným alkoholickým titrom:

ex 2204 29 21

—  vyšším ako 13 % vol.

ex 2204 29 22

—  13 % vol. alebo nižším

(1)   Vrátane 480 t šunky z Parmy a zo San Daniele na základe výmeny listov medzi Švajčiarskom a ES z 25. januára 1972.

(2)   Vrátane 170 t z Bresaola na základe výmeny listov medzi Švajčiarskom a ES z 25. januára 1972.

(3)   Maximálne však 60 000 rastlín ročne.

(4)   Zarátaný je aj príspevok na garančný fond pre povinné skladovanie.

(5)   Zahrnuté sú iba výrobky podľa prílohy 7 k dohode.

(6)   Opis: Pod „portským vínom“ sa rozumie kvalitné víno vyrobené v Portugalsku v určenom regióne, ktoré nesie tento názov podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(7)   Opis: Pod vínom „Retsina“ sa rozumie stolové víno v zmysle ustanovení Spoločenstva, ktoré sa nachádzajú v bode A.2 prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1493/1999.

PRÍLOHA 2

Koncesie udelené Spoločenstvom

Colné koncesie uvedené nižšie udeľuje Spoločenstvo na nasledujúce výrobky pochádzajúce zo Švajčiarska a prípadne podliehajúce ročným množstvám.Číselný znak KN

Označenie tovaru

Colná sadzba

(eur/100 kg netto)

Ročné množstvo

(hmotnosť netto)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Živé hovädzie zvieratá s hmotnosťou presahujúcou 160 kg

0

4 600 kusov

ex 0210 20 90

Mäso z hovädzích zvierat, vykostené, sušené

bez

1 200

ex 0401 30

Smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 6 %

bez

2 000

0403 10

Jogurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Špeciálne mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti (1)

43,8

neobmedzené

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

bez

neobmedzené

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé

bez

neobmedzené

0701 10 00

Sadbové zemiaky, čerstvé alebo chladené

bez

4 000

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

bez cla (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Cibuľa okrem sadzačky, póru a ostatnej cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

bez

5 000

0704 10 00

0704 90

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel kučeravý a podobná jedlá zelenina druhu Brassica okrem ružičkového kelu, čerstvá alebo chladená

bez

5 500

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

bez

3 000

0706 10 00

Mrkvy a repy, čerstvé alebo chladené

bez

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, s výnimkou chrenu (Cochlearia armoracia), čerstvé alebo chladené

bez

3 000

0707 00 05

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené

bez cla (2)

1 000

0708 20 00

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.), čerstvá alebo chladená

bez

1 000

0709 30 00

Baklažán, čerstvý alebo chladený

bez

500

0709 40 00

Zeler iný ako buľvový, čerstvý alebo chladený

bez

500

0709 51 00

0709 59

Huby a hľuzovky, čerstvé alebo chladené

bez

neobmedzené

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, čerstvý alebo chladený

bez

1 000

0709 90 10

Šaláty iné ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

bez

1 000

0709 90 20

Kardy a kardony (artičok kardový jedlý a stopky kardy)

bez

300

0709 90 50

Fenikel, čerstvý alebo mrazený

bez

1 000

0709 90 70

Cukety, čerstvé alebo chladené

bez cla (2)

1 000

0709 90 90

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

bez

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Huby (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené

bez

neobmedzené

0712 90

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, tiež získaná z varenej zeleniny, ale ďalej neupravená, s výnimkou cibule, húb a hľuzoviek

bez

neobmedzené

ex 0808 10 80

Jablká, okrem muštových jabĺk, čerstvé

bez cla (2)

3 000

0808 20

Hrušky a duly, čerstvé

bez cla (2)

3 000

0809 10 00

Marhule, čerstvé

bez cla (2)

500

0809 20 95

Čerešne, okrem višní (Prunus cerasus), čerstvé

bez cla (2)

1 500  (2)

0809 40

Slivky a trnky, čerstvé

bez cla (2)

1 000

0810 10 00

Jahody

bez

200

0810 20 10

Maliny, čerstvé

bez

100

0810 20 90

Moruše, černice a plody druhu Rulus loganbacus, čerstvé

bez

100

1106 30 10

Múka hladká, múka hrubá a prášok z banánov

bez

5

1106 30 90

Múka hladká, múka hrubá a prášok z ostatného ovocia kapitoly 8

bez

neobmedzené

ex 0210 19 50

Stehná, v slanom náleve, vykostené, obalená v mechúre alebo v umelom čreve

bez

1 900

ex 0210 19 81

Kotleta bez kostí, údená

ex 1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov zo zvierat položiek 0101 až 0104 , okrem diviakov.

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Bravčový krk, sušený na vzduchu, tiež ochutený, celý, v kusoch alebo tenkých plátkoch

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Prášok z rajčiakov, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

2003 90 00

Huby druhu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

bez

neobmedzené

0710 10 00

Zemiaky, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené

bez

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazené, okrem výrobkov z položky č. 2006 a okrem zemiakov pripravených vo forme múky, krupice alebo vločiek

2005 20 80

Zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem mrazených zemiakov a výrobkov z položky 2006 , okrem zemiakov pripravených vo forme múky, krupice, vločiek a vo forme tenkých lupienkov, smažených alebo pečených, tiež solených alebo ochutených v hermeticky uzavretých obaloch, vhodných na okamžitú spotrebu.

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Prášok pripravený zo zeleniny a zeleninovej zmesi, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

ex 2008 30

Vločky alebo prášok z citrusového ovocia, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

ex 2008 40

Vločky alebo prášok z hrušiek, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

ex 2008 50

Vločky alebo prášok z marhúľ, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

2008 60

Čerešne, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

bez

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Čerešne, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0811 90 80

Čerešne, okrem višní (Prunus cerasus), nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

ex 2008 70

Vločky alebo prášok z broskýň, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

ex 2008 80

Vločky alebo prášok z jahôd, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

ex 2008 99

Vločky alebo prášok z iného ovocia, tiež obsahujúci pridaný cukor, ostatné sladidlá alebo škrob (4)

bez

neobmedzené

ex 2009 19

Prášok z pomarančovej šťavy, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

bez

neobmedzené

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Prášok z grapefruitovej šťavy, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

bez

neobmedzené

ex 2009 31

ex 2009 39

Prášok zo šťavy iných citrusových plodov, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

bez

neobmedzené

ex 2009 41

ex 2009 49

Prášok z ananásovej šťavy, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

bez

neobmedzené

ex 2009 71

ex 2009 79

Prášok z jablkovej šťavy, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

bez

neobmedzené

ex 2009 80

Prášok zo šťavy iného ovocia alebo zeleniny, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

bez

neobmedzené

(1)   Na účely tejto uplatnenia tejto podpoložky sa pod špeciálnymi druhmi mlieka, tzv. „pre dojčatá“, rozumejú výrobky bez patogénnych a toxických zárodkov, ktoré obsahujú menej ako 10 000 aerobných aktivovateľných baktérií a menej ako dve koliformné baktérie na jeden gram výrobku.

(2)   V niektorých prípadoch je uplatniteľné špecifické clo, iné ako minimálne clo.

(3)   Vrátane 1 000 t na základe výmeny listov zo 14. júla 1986.

(4)   Pozri spoločné vyhlásenie o sadzobnom zaradení ovocných a zeleninových práškov.

▼M18

PRÍLOHA 3

1. Bilaterálny obchod so všetkými výrobkami, na ktoré sa vzťahuje položka 0406 harmonizovaného systému, je od 1. júna 2007 úplne liberalizovaný zrušením všetkých ciel a kvót.

2. Európska únia neuplatňuje vývozné náhrady na syry vyvezené do Švajčiarska. Švajčiarsko neuplatňuje vývozné dotácie ( 1 ) na syry vyvezené do Európskej únie.

3. Všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0406 , ktoré pochádzajú z Európskej únie alebo zo Švajčiarska a s ktorými sa obchoduje medzi uvedenými dvoma stranami, sú oslobodené od povinnosti predložiť dovozné povolenie.

4. Európska únia a Švajčiarsko zabezpečia, aby výhody, ktoré si navzájom udeľujú, neboli poškodené inými opatreniami ovplyvňujúcimi dovoz a vývoz.

5. Ak by vývoj cien a/alebo dovozu mal viesť k narušeniu trhu ktorejkoľvek strany, čo najskôr sa na žiadosť ktorejkoľvek strany uskutočnia v rámci výboru zriadeného podľa článku 6 dohody konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia. V tejto súvislosti sa strany týmto dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o cenách a všetky ďalšie príslušné informácie o trhu s miestne vyrobenými a dovezenými syrmi.

▼B

PRÍLOHA 4

O ZDRAVÍ RASTLÍN

Článok 1

Cieľ

►M14  1. ◄   Cieľom tejto prílohy je umožnenie obchodu medzi stranami s rastlinami, rastlinnými výrobkami a inými predmetmi, ktoré podliehajú opatreniam zdravia rastlín, pochádzajú z príslušných území strán alebo sú dovezené z tretích krajín a sú uvedené na zozname v dodatku 1, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody.

▼M14

2.  Odchylne od článku 1 dohody sa táto príloha uplatňuje na všetky rastliny, rastlinné výrobky a iné predmety uvedené v dodatku 1, ako sa uvádza v odseku 1.

▼B

Článok 2

Princípy

1.  Strany uvádzajú, že majú podobnú legislatívu týkajúcu sa ochranných opatrení proti zavedeniu a šíreniu škodlivých organizmov rastlinami, rastlinnými výrobkami alebo inými predmetmi, ktoré majú rovnocenné vplyvy z hľadiska ochrany proti zavedeniu a šíreniu organizmov škodlivých rastlinám alebo rastlinným výrobkom uvedeným na zozname v dodatku 1, ako je určený v článku 1. To isté platí tiež o opatreniach zdravia rastlín z hľadiska rastlín, rastlinných výrobkov a iných predmetov zavedených z tretích krajín.

2.  Legislatíva uvedená v odseku 1 sa uvedie na zoznam v dodatku 2, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody.

▼M14

3.  Zmluvné strany navzájom uznávajú rastlinné pasy vydané organizáciami, ktoré schválili príslušné orgány. Zoznam týchto organizácií v jeho pravidelne aktualizovanom znení je možné získať od orgánov uvedených v dodatku 3. Takéto pasy podľa odseku 2 potvrdzujú zhodu s ich danými právnymi predpismi, ako sú uvedené v dodatku 2, a platí, že spĺňajú dokumentačné požiadavky stanovené v príslušných právnych prepisoch na pohyb rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov uvedených v dodatku 1, ako sa ustanovuje v článku 1, v rámci území príslušných strán.

▼B

4.  S rastlinami, rastlinnými výrobkami a ostatnými predmetmi, ako sú uvedené v dodatku 1, ako je určený v článku 1, ktoré nepodliehajú dojednaniam o rastlinných pasoch uplatňujúcim sa na obchod v rámci území strán tejto dohody, sa môže medzi týmito dvomi stranami obchodovať bez rastlinného pasu, avšak bez toho, aby boli dotknuté ostatné dokumenty požadované podľa príslušnej právnej úpravy danej strany, najmä dokumenty tvoriace časť systému pre spätné sledovanie pôvodov rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov.

Článok 3

1.  S rastlinami, rastlinnými výrobkami a ostatnými predmetmi, ktoré nie sú výslovne uvedené na zozname v dodatku 1, ako je určený v článku 1, a nie sú predmetom opatrení zdravia rastlín ani jednej zo strán, sa môže medzi stranami tejto dohody obchodovať bez dokumentácie, identity alebo kontrol zdravia rastlín v súvislosti s opatreniami zdravia rastlín.

2.  Ak niektorá zo strán má v úmysle prijať opatrenie zdravia rastlín v súvislosti s rastlinami, rastlinnými výrobkami a ostatnými predmetmi uvedenými v odseku 1, informuje o tom druhú stranu.

3.  Podľa článku 10 (2) pracovná skupina pre zdravie rastlín posúdi dôsledky pre túto prílohu zmien v súlade s odsekom 2 so zámerom predložiť akékoľvek návrhy zmien alebo doplnkov príslušných príloh.

Článok 4

Regionálne požiadavky

1.  Každá zo strán môže určiť odkazom na podobné kritéria osobitné požiadavky týkajúce sa pohybu rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov bez ohľadu na ich pôvod v rámci svojho územia a do zón svojho územia, pokiaľ je zaručený situáciou zdravia rastlín v týchto zónach.

2.  Dodatok 4, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody, definuje zóny uvedené v odseku 1 a osobitné požiadavky týkajúce sa týchto zón.

Článok 5

Kontroly dovozu

1.  Obidve strany vykonajú kontrolné odbery vzoriek zdravia rastlín s mierou nepresahujúcou určité percento zásielok rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov uvedených na zozname v dodatku 1, ako je stanovený v článku 1. Toto percento, ktoré navrhne pracovná skupina pre zdravie rastlín a stanoví výbor, sa určí podľa rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov v súlade s rizikom zdravia rastlín. K dátumu nadobudnutia platnosti tejto prílohy sa toto percento rovná 10 %.

2.  Podľa článku 10 (2) tejto prílohy výbor, ktorý koná na základe návrhu pracovnej skupiny pre zdravie rastlín, môže rozhodnúť o znížení miery kontrol stanovených v odseku 1.

3.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú iba na kontroly zdravia rastlín, obchodu s rastlinami, rastlinným výrobkami a ostatnými predmetmi medzi stranami dohody.

4.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na článok 11 tejto dohody a články 6 a 7 tejto prílohy.

Článok 6

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s postupmi stanovenými v článku 10 (2) tejto dohody sa prijmú bezpečnostné opatrenia.

Článok 7

Výnimky

1.  Ak má ktorákoľvek zo strán v zámere uplatniť výnimky vzhľadom na časť územia alebo celé územie druhej strany, vopred o tom informuje druhú stranu a uvedie svoje dôvody. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť okamžitého nadobudnutia platnosti plánovanej výnimky, strany čo najskôr uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia.

2.  Ak ktorákoľvek zo strán uplatňuje výnimky vzhľadom na časť svojho územia alebo tretej krajiny, vopred o tom informuje druhú stranu a uvedie svoje dôvody. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť okamžitého nadobudnutia platnosti plánovanej výnimky, strany čo najskôr uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia.

Článok 8

Spoločné kontroly

1.  Strany sa dohodnú na spoločných kontrolách, ktoré sa uskutočnia na žiadosť jednej z nich, aby sa posúdila situácia zdravia rastlín a opatrenia s rovnakými výsledkami, ako je stanovené v článku 2.

2.  Pojem „spoločné kontroly“ znamená kontrola, ktorá sa vykoná na hraniciach, aby sa overil súlad s požiadavkami zdravia rastlín zásielky niektorej zo strán.

3.  Takéto kontroly sa uskutočnia v súlade s postupom, ktorý prijal výbor na návrh pracovnej skupiny pre zdravie rastlín.

Článok 9

Výmena informácií

1.  Podľa článku 8 tejto dohody si strany vymieňajú všetky príslušné informácie o vykonávaní a uplatňovaní svojich právnych systémov, nariadení a administratívnych ustanovení, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, a oznámení uvedených v dodatku 5.

2.  So zreteľom na zabezpečenie rovnocennosti pri uplatňovaní podrobných pravidiel pre uplatňovanie legislatívy, na ktorú sa vzťahuje táto príloha, strany sa na žiadosť jednej z nich dohodnú na návštevách odborníkov z druhej strany na svojom území, aby sa dojednala spolupráca s oficiálnou organizáciou zodpovednou za dané územie.

Článok 10

Pracovná skupina pre zdravie rastlín

1.  Pracovná skupina pre zdravie rastlín, uvádzaná iba ako „pracovná skupina“, vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody, zváži všetky záležitosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním.

2.  Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu právnych systémov a nariadení strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Môže najmä výboru predložiť návrhy s cieľom upraviť a aktualizovať dodatky tejto prílohy.

▼M27

Dodatok 1

RASTLINY, RASTLINNÉ VÝROBKY A INÉ PREDMETY

A.    Rastliny, rastlinné výrobky a iné predmety, s pôvodom z niektorej zo zmluvných strán, v prípade ktorých majú obe strany podobné právne predpisy vedúce k rovnocenným výsledkom a v prípade ktorých sa uznáva rastlinný pas

1.   Rastliny a rastlinné výrobky

1.1.

Rastliny rodov Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., iné ako Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené na sadenie, iné ako osivo

1.2.

Rastliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L. určené na sadenie, s výnimkou osiva

1.3.

Rastliny druhu stolonifera a hľuzovité Solanum L. alebo jeho hybridy určené na sadenie

1.4.

Rastliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy a rastliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., s výnimkou ovocia alebo osiva

1.5.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 1.6, rastliny Citrus L. a ich hybridy, s výnimkou ovocia alebo osiva

1.6.

Plody rastlín Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, s listami a stopkami

1.7.

Drevo pochádzajúce z Únie, ktoré si úplne alebo čiastočne zachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, s kôrou alebo bez nej, alebo ktoré sa ponúka vo forme štiepok, triesok, pilín, dreveného odpadu alebo zvyškov

a) 

ak bolo získané úplne alebo čiastočne z rastliny Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, a

b) 

ak zodpovedá jednému z opisov druhej časti prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 2 ), ktoré sa uvádzajú v tabuľke nižšie:Číselný znak KN

Opis

4401 10 00

Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách

4401 22 00

Štiepky alebo triesky, neihličnaté

ex 4401 30 80

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách

4403 10 00

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevenej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 99

Surové neihličnaté drevo [okrem tropického dreva špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo dreva z buka (Fagus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4404 20 00

Štiepané tyče neihličnaté; koly, kolíky a stĺpiky z neihličnatého dreva, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem tropického dreva špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z dreva buka (Fagus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené pieskom alebo spájané na klinové ozuby, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

2.

Rastliny, rastlinné výrobky a ostatné predmety vyrábané výrobcami oprávnenými na predaj osobám profesionálne sa zaoberajúcim produkciou rastlín, s výnimkou tých rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov pripravovaných a pripravených na predaj koncovému spotrebiteľovi a v prípade ktorých zodpovedné úradné orgány členských štátov Únie alebo Švajčiarska zaručujú, že ich produkcia je zreteľne oddelená od produkcie ostatných výrobkov

2.1.

Rastliny určené na sadenie, iné ako osivo, rodu Abies Mill. a Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a jeho hybridy, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (všetky odrody hybridov z Novej Guiney), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. a ostatné rastliny bylinných druhov (s výnimkou rastlín z čeľade Gramineae) určené na sadenie (s výnimkou cibuliek, podcibulia, pakoreňov, osiva a hľúz)

2.2.

Rastliny čeľade Solanaceae, iné ako tie, ktoré sú uvedené v bode 1.3, určené na sadenie, iné ako osivo

2.3.

Rastliny čeľadí Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, koreňové rastliny alebo rastliny s rastovým médiom, súvisiacim alebo príbuzným

2.4.

Rastliny čeľade Palmae, určené na sadenie, s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.5.

Rastliny, osivo a cibuľky:

a) 

Osivo a cibuľky rastlín Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L. určené na sadenie a rastliny Allium porrum L. určené na sadenie

b) 

osivo rastliny Medicago sativa L.

c) 

osivo rastlín Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. a Phaseolus L.

3.

Cibuľky, podcibulie, hľuzy a pakorene rastlín Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (zmenšené odrody a ich hybridy ako Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené na sadenie, vyrábané výrobcami oprávnenými na predaj osobám profesionálne sa zaoberajúcim produkciou rastlín, s výnimkou tých rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov pripravovaných a pripravených na predaj koncovému spotrebiteľovi a v prípade ktorých zodpovedné úradné orgány členských štátov Únie alebo Švajčiarska zaručujú, že ich produkcia je zreteľne oddelená od produkcie ostatných výrobkov.

B.    Rastliny, rastlinné výrobky a iné predmety, s pôvodom na územiach iných ako sú územia niektorej zo zmluvných strán, v prípade ktorých fytosanitárne ustanovenia oboch strán týkajúce sa dovozu vedú k rovnocenným výsledkom a s ktorými môžu zmluvné strany navzájom obchodovať na základe rastlinného pasu, ak sú uvedené v časti A tohto dodatku, alebo s ktorými môžu voľne obchodovať, ak nie sú uvedené v tomto dodatku

1.

Bez toho, aby boli dotknuté rastliny uvedené v časti C tohto dodatku, všetky rastliny určené na sadenie s výnimkou osiva, ale vrátane osiva: Cruciferae, Gramineae a Trifolium spp., s pôvodom v Argentíne, Austrálii, Bolívii, Čile, na Novom Zélande a v Uruguaji, rodov Triticum, Secale a X Triticosecale, s pôvodom v Afganistane, Indii, Iraku, Iráne, Južnej Afrike, Mexiku, Nepále, Pakistane, Spojených štátoch amerických, Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf., a ich hybridy, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2.

Časti rastlín (s výnimkou ovocia a osiva):

— 
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. a rezaných kvetov čeľade Orchidaceae
— 
ihličnanov (Coniferales)
— 
Acer saccharum Marsh., s pôvodom v Kanade a Spojených štátoch amerických
— 
Prunus L., s pôvodom v neeurópskych krajinách
— 
rezaných kvetov rastlín Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., s pôvodom v neeurópskych krajinách
— 
listovej zeleniny Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. a Eryngium L.
— 
listov Manihot esculenta Crantz
— 
odrezaných vetiev Betula L. s lístím alebo bez lístia
— 
odrezaných vetiev Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s lístím alebo bez lístia, s pôvodom v Číne, Japonsku, Kanade, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej republike, Mongolsku, Rusku, Spojených štátoch amerických a na Taiwane
— 
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.

2.1.

Časti rastlín (s výnimkou ovocia, ale vrátane osiva) Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm.

3.

Ovocie rastlín:

— 
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, Momordica L. a Solanum melongena L.
— 
Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., a Vaccinium L., s pôvodom v neeurópskych krajinách
— 
Capsicum L.

4.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

5.

Izolovaná (oddelená) kôra:

— 
ihličnanov (Coniferales), s pôvodom v neeurópskych krajinách
— 
Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L. s výnimkou Quercus suber L.
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Číne, Japonsku, Kanade, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej republike, Mongolsku, Rusku, Spojených štátoch amerických a na Taiwane
— 
Betula L., s pôvodom v Kanade a Spojených štátoch amerických

6.

Drevo v zmysle článku 2 ods. 2 prvého pododseku smernice Rady 2000/29/ES ( 3 ):

a) 

ak bolo získané úplne alebo čiastočne z jedného z radov, rodov alebo druhov opísaných nižšie, okrem dreva použitého na obaly vymedzeného v časti A oddiele I bode 2 prílohy IV k smernici 2000/29/ES:

— 
Quercus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Spojených štátoch amerických, okrem dreva, ktoré zodpovedá opisu uvedenému v písmene b) číselného znaku KN 4416 00 00 , a ak sú k nemu priložené doklady osvedčujúce, že drevo prešlo tepelným spracovaním, ktoré umožňuje dosiahnuť minimálnu teplotu 176 °C počas dvadsiatich minút
— 
Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Arménsku a Spojených štátoch amerických
— 
Populus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v krajinách amerického kontinentu
— 
Acer saccharum Marsh. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade a Spojených štátoch amerických
— 
ihličnany (Coniferales) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Číne, Japonsku, Kanade, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej republike, Mongolsku, Rusku, Spojených štátoch amerických a na Taiwane
— 
Betula L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade a Spojených štátoch amerických a
b) 

ak zodpovedá jednému z opisov druhej časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, ktoré sa uvádzajú v tabuľke nižšie:Číselný znak KN

Opis

4401 10 00

Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách

4401 21 00

Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

ex 4401 30 40

Piliny, neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách

ex 4401 30 80

Iné zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách

4403 10 00

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

4403 20

Surové ihličnaté drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom ani inými ochrannými prostriedkami

4403 91

Surové drevo z duba (Quercus spp.), tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom ani inými ochrannými prostriedkami

ex 4403 99

Surové neihličnaté drevo [okrem tropického dreva uvedeného v poznámke 1 k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.) alebo z brezy (Betula L.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom ani inými ochrannými prostriedkami

4403 99 51

Surová piliarska guľatina z brezy (Betula L.), tiež odkôrnená alebo zbavená drevnej beli, alebo hrubo opracovaná do štvorcových tvarov

4403 99 59

Surové drevo z brezy (Betula L.), tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, iné ako piliarska guľatina

ex  44 04

Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

4406

Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva

4407 10

Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 91

Drevo z duba (Quercus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 93

Drevo z javora Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 95

Drevo z jaseňa (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem tropického dreva uvedeného v poznámke 1 k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), z buka (Fagus spp.), z javora (Acer spp.), z čerešne (Prunus spp.) a z jaseňa (Fraxinus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4408 10

Ihličnaté listy dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

4416 00 00

Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)

9406 00 20

Montované stavby z dreva

7.

Pôda a rastové médium:

a) 

Pôda a rastové médium ako také, tvorené úplne alebo čiastočne z pôdy alebo organickej hmoty, ako napríklad časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, iné ako tie, ktoré sú tvorené úplne z rašeliny

b) 

Pôda a rastové médium prirastené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne z hmoty uvedenej v písmene a) alebo tvorené čiastočne z akýchkoľvek pevných anorganických látok, určené na podporu životaschopnosti rastlín s pôvodom:

— 
v Turecku,
— 
v Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Rusku a na Ukrajine,
— 
v mimoeurópskych krajinách iných ako Alžírsko, Egypt, Izrael, Líbya, Maroko a Tunisko

8.

Zrná rodov Triticum, Secale a X Triticosecale, s pôvodom v Afganistane, Indii, Iraku, Iráne, Južnej Afrike, Mexiku, Nepále, Pakistane a Spojených štátoch amerických

C.    Rastliny, rastlinné výrobky a iné predmety pochádzajúce z niektorej zo zmluvných strán, v prípade ktorých strany nemajú podobné právne predpisy a neuznávajú rastlinný pas

1.

Rastliny a rastlinné výrobky pochádzajúce zo Švajčiarska, ku ktorým musí byť pripojené rastlinolekárske osvedčenie, ak ich dováža členský štát Únie

1.1.

Rastliny určené na sadenie s výnimkou osiva

žiadne

1.2.

Časti rastlín s výnimkou ovocia a osiva

žiadne

1.3.

Osivá

žiadne

1.4.

Ovocie

žiadne

1.5.

Drevo, ktoré si úplne alebo čiastočne zachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, s kôrou alebo bez nej, alebo ktoré sa ponúka vo forme štiepok, triesok, pilín, dreveného odpadu alebo zvyškov,

a) 

ak bolo získané úplne alebo čiastočne z rastliny Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, a

b) 

ak zodpovedá jednému z opisov druhej časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, ktoré sa uvádzajú v tabuľke nižšie:Číselný znak KN

Opis

4401 10 00

Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách

4401 22 00

Štiepky alebo triesky, neihličnaté

ex 4401 30 80

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách

4403 10 00

Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevenej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4403 99

Surové neihličnaté drevo [okrem tropického dreva špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo dreva z buka (Fagus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

ex 4404 20 00

Štiepané tyče neihličnaté; koly, kolíky a stĺpiky z neihličnatého dreva, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem tropického dreva špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z dreva buka (Fagus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené pieskom alebo spájané na klinové ozuby, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

2.

Rastliny a rastlinné výrobky pochádzajúce z členského štátu Únie, ku ktorým musí byť pripojené rastlinolekárske osvedčenie, ak sa dovážajú do Švajčiarska

žiadne

3.

Rastliny a rastlinné výrobky pochádzajúce zo Švajčiarska, ktorých dovoz členským štátom Únie je zakázaný

Rastliny s výnimkou ovocia a osiva

žiadne

4.

Rastliny a rastlinné výrobky pochádzajúce z členského štátu Únie, ktorých dovoz do Švajčiarska je zakázaný

Rastliny:

Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot ( 4 )

Dodatok 2

PRÁVNE PREDPISY ( 5 )

Ustanovenia Únie:

— 
Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole rakoviny zemiaka
— 
Smernica Rady 74/647/EHS z 9. decembra 1974 o kontrole obaľovačov
— 
Rozhodnutie Komisie 91/261/EHS z 2. mája 1991, ktorým sa Austrália uznáva za krajinu bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. a al.
— 
Smernica Komisie 92/70/EHS z 30. júla 1992, ktorá stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci Spoločenstva
— 
Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa stanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa stanovujú podrobnosti ich registrácie
— 
Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť na presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení
— 
Rozhodnutie Komisie 93/359/EHS z 28. mája 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili zmiernenie požiadaviek niektorých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS, pokiaľ ide o drevo tuje Thuja L., pochádzajúce zo Spojených štátov amerických
— 
Rozhodnutie Komisie 93/360/EHS z 28. mája 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili zmiernenie požiadaviek niektorých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS, pokiaľ ide o drevo tuje Thuja L., pochádzajúce z Kanady
— 
Rozhodnutie Komisie 93/365/EHS z 2. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s tepelne ošetreným drevom ihličnatých drevín pôvodom z Kanady, a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre tepelne ošetrené drevo
— 
Rozhodnutie Komisie 93/422/EHS z 22. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti so sušeným drevom ihličnatých drevín s pôvodom z Kanady a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre sušené drevo
— 
Rozhodnutie Komisie 93/423/EHS z 22. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty na derogácie z niektorých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS, pokiaľ ide o drevo ihličnatých stromov pochádzajúce zo Spojených štátov amerických, vysušené v sušiarni, a ktorým sa stanovujú podrobnosti požadovaného systému značenia na drevo vysušené v sušiarni
— 
Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá určuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých producenti, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri
— 
Smernica Komisie 93/51/EHS z 24. júna 1993, ktorá stanovuje pravidlá prepravy určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tejto chránenej zóne
— 
Smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 na kontrolu bakteriálnej krúžkovitosti zemiakov
— 
Smernica Komisie 94/3/ES z 21. januára 1994 ustanovujúca postup pri oznamovaní o zadržaní zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín
— 
Smernica Komisie 98/22/ES z 15. apríla 1998, ktorá stanovuje minimálne podmienky pre vykonávanie fytosanitárnych kontrol rastlín v Spoločenstve na iných inšpekčných miestach, ako sú cieľové miesta rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pochádzajúcich z tretích krajín
— 
Smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi a i.
— 
Rozhodnutie Komisie 98/109/ES z 2. februára 1998 oprávňujúce členské štáty dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti rozšíreniu Thrips palmi Karny, pokiaľ ide o Thajsko
— 
Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva
— 
Rozhodnutie Komisie 2002/757/ES z 19. septembra 2002 o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. v rámci územia Spoločenstva
— 
Rozhodnutie Komisie 2002/499/ES z 26. júna 2002, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., pôvodom z Kórejskej republiky
— 
Rozhodnutie Komisie 2002/887/ES z 8. novembra 2002, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Japonska
— 
Rozhodnutie Komisie 2004/200/ES z 27. februára 2004 o opatreniach na zabránenie zavlečenia a rozšírenia vírusu Pepino mosaic v Spoločenstve
— 
Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol
— 
Pravidlá uplatňovania: ak sa miesto vstupu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v dodatku 1 pochádzajúcich z tretej krajiny nachádza na území jednej zo strán, pričom však miesto určenia sa nachádza na území druhej strany, kontroly dokladov, zhody a fytosanitárne kontroly sa uskutočňujú v mieste vstupu v prípade neexistencie osobitnej dohody medzi príslušnými orgánmi miesta vstupu a miesta určenia. V prípade osobitnej dohody medzi príslušnými orgánmi miesta vstupu a miesta určenia musí byť táto dohoda písomná.
— 
Smernica Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004, ktorou sa ustanovujú vzory úradných fytosanitárnych osvedčení alebo fytosanitárnych osvedčení pre opätovný vývoz, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z tretích krajín uvedené v smernici Rady 2000/29/ES
— 
Rozhodnutie Komisie 2004/416/ES z 29. apríla 2004 o dočasných mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa určitých citrusových plodov s pôvodom v Argentíne alebo Brazílii
— 
Rozhodnutie Komisie 2005/51/ES z 21. januára 2005, ktorým sa povoľuje členským štátom dočasne poskytnúť výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na dovoz pôdy kontaminovanej pesticídmi alebo perzistentnými organickými látkami na účely dekontaminácie
— 
Rozhodnutie Komisie 2005/359/ES z 29. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s dubovou (Quercus L.) guľatinou s kôrou, ktorá má pôvod v Spojených štátoch
— 
Rozhodnutie Komisie 2006/473/ES z 5. júla 2006, ktorým sa uznávajú určité tretie krajiny a určité oblasti tretích krajín za krajiny a oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)], Cercospora angolensis Carv. a Mendes a Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)]
— 
Smernica Rady 2006/91/ES zo 7. novembra 2006 o kontrole štítničky nebezpečnej
— 
Rozhodnutie Komisie 2007/365/ES z 25. mája 2007 o núdzových opatreniach na zabránenie zavlečeniu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom
— 
Smernica Rady 2007/33/ES z 11. júna 2007 o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/EHS
— 
Rozhodnutie Komisie 2007/433/ES z 18. júna 2007 o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva
— 
Smernica Komisie 2008/61/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúca podmienky, na základe ktorých môžu byť určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady 2000/29/ES dovezené do Spoločenstva alebo premiestňované v Spoločenstve alebo v určitých chránených zónach Spoločenstva na pokusné alebo vedecké účely a na prácu na selekcii odrôd
— 
Rozhodnutie Komisie 2011/778/EÚ z 28. novembra 2011, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje poskytnúť dočasné výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o sadbové zemiaky s pôvodom v určitých provinciách Kanady
— 
Rozhodnutie Komisie 2011/787/EÚ z 29. novembra 2011, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi a al. vo vzťahu k Egyptu
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/138/EÚ z 1. marca 2012 týkajúce sa núdzového opatrenia proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/219/EÚ z 24. apríla 2012, ktorým sa Srbsko uznáva za krajinu bez výskytu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis a al.
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/270/EÚ zo 16. mája 2012, pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/697/EÚ z 8. novembra 2012 o preventívnych opatreniach proti zavlečeniu rodu Pomacea (Perry) do Únie a proti jeho rozšíreniu v Únii (2012/697/EÚ)
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/756/EÚ z 5. decembra 2012 o opatreniach proti zavlečeniu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Únie a proti jeho šíreniu na území Únie
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/92/EÚ z 18. februára 2013 o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/413/EÚ z 30. júla 2013, ktorým sa členským štátom udeľuje oprávnenie poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o zemiaky pochádzajúce z regiónov Akkar a Bekaa v Libanone s výnimkou zemiakov určených na výsadbu
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/754/EÚ z 11. decembra 2013 o opatreniach, ktorými sa má zabrániť zavlečeniu Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre Citrus) do Únie a jej šíreniu na území Únie, pokiaľ ide o Južnú Afriku
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/780/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa stanovuje výnimka z článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/782/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2002/757/ES, pokiaľ ide o požiadavky na rastlinolekárske osvedčenia v súvislosti so škodlivým organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. pre odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických
— 
Odporúčanie Komisie 2014/63/EÚ zo 6. februára 2014 o opatreniach na kontrolu organizmu Diabrotica virgifera virgifera Le Conte v oblastiach Únie, kde je jeho prítomnosť potvrdená
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/422/EÚ z 2. júla 2014, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu pred zavlečením organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho rozšírením v rámci Únie, pokiaľ ide o určité citrusové plody s pôvodom v Južnej Afrike
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/917/EÚ z 15. decembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o oznamovanie prítomnosti škodlivých organizmov a oznamovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali alebo zamýšľajú prijať
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/924/EÚ zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o drevo a kôru jaseňa (Fraxinus L.) s pôvodom v Kanade a v Spojených štátoch amerických
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/179 zo 4. februára 2015, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o obalový materiál z dreva ihličnatých stromov (Coniferales) v podobe škatúľ na strelivo s pôvodom v Spojených štátoch amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 z 18. mája 2015 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells a al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území

Ustanovenia Švajčiarska

— 
Uznesenie z 27. októbra 2010 o ochrane rastlín (RS 916.20)
— 
Uznesenie DFE z 15. apríla 2002 o zakázaných rastlinách (RS 916.205.1)
— 
Uznesenie OFAG z 13. marca 2015 o dočasných fytosanitárnych opatreniach (RO 916.202.1)
— 
Uznesenie OFAG z 24. marca 2015 o zákaze dovozu určitého ovocia a zeleniny s pôvodom v Indii (RS 916.207.142.3)
— 
Všeobecné rozhodnutie OFEV zo 14. decembra 2012 o uplatňovaní normy NIMP 15 na dovoz tovaru z tretích krajín v obaloch z dreva (fosc.ch 130 244)
— 
Všeobecné rozhodnutie z 9. augusta 2013 o preventívnych opatreniach proti zavlečeniu a rozšíreniu rodu Pomacea (Perry) (FF 2013 5917)
— 
Všeobecné rozhodnutie z 9. augusta 2013 o preventívnych opatreniach proti zavlečeniu a rozšíreniu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto (FF 2013 5911)
— 
Všeobecné rozhodnutie OFAG zo 16. marca 2015, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu pred zavlečením a rozšírením organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokiaľ ide o určité citrusové plody s pôvodom v Južnej Afrike (FF 2015 2596)
— 
Smernica OFAG č. 1 z 1. januára 2012 pre kantonálne fytosanitárne útvary a kontrolné organizácie o monitorovaní háďatka zemiakového a boji proti nemu (Globodera rostochiensis a Globodera pallida)
— 
Príručka OFEV z 30. marca 2015 o kontrole výskytu háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus)

▼M14

Dodatok 3

Orgány, ktoré majú na požiadanie predložiť zoznam oficiálnych úradov zodpovedných za vystavenie rastlinných pasov

A.   Európske spoločenstvo:

jeden orgán za každý členský štát, ako sa uvádza v článku 1 ods. 4 nariadenia Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 ( 6 ).Belgicko:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

Bulharsko:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG – SOFIA 1040

Česká republika:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ – 170 00 PRAHA 7

Dánsko:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Nemecko:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit-

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Estónsko:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Írsko:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Grécko:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR – 176 71 ATHENS

Španielsko:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 – 2a planta

E – 28071 MADRID

Francúzsko:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F – 75732 PARIS CEDEX 15

Taliansko:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I – 00187 ROMA

Cyprus:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY – 1412 LEFKOSIA

Lotyšsko:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV – 1981 RIGA

Litva:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT – 2005 VILNIUS

Luxembursko:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch – BP 1904

L – 1019 LUXEMBOURG

Maďarsko:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT – LIJA, LJA 1915

Holandsko:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL – 6700 HC WAGENINGEN

Rakúsko:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A – 1012 WIEN

Poľsko:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL – 01-171 WARSAW

Portugalsko:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT – 1949-002 LISBOA

Rumunsko:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO – BUCHAREST

Slovinsko:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI – 1000 LJUBLJANA

Slovensko:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovičova 12

SK – 812 66 BRATISLAVA

Fínsko:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Švédsko:

Jordbruks Verket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S – 55182 JÖNKÖPING

Spojené kráľovstvo:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK – YORK YO1 7PX

B.   Švajčiarsko:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M27

Dodatok 4 ( *1 )

ZÓNY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 A OSOBITNÉ POŽIADAVKY VZŤAHUJÚCE SA NA TIETO ZÓNY

Zóny uvedené v článku 4, ako aj osobitné požiadavky vzťahujúce sa na tieto zóny, ktoré musia obe strany dodržiavať, sú vymedzené v príslušných, nižšie uvedených právnych a administratívnych predpisoch oboch strán.

Ustanovenia Únie

— 
Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva
— 
Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

Ustanovenia Švajčiarska

— 
Výnos z 27. októbra 2010 o ochrane rastlín, príloha 12 (RS 916.20)

▼B

Dodatok 5

Výmena informácií

Oznámenia uvedené v článku 9 (1) sú takéto:

— 
oznámenia o zadržaní zásielok a škodlivých organizmov z tretích krajín alebo z časti území strán, ktoré predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ako je stanovené v smernici 94/3/EHS,
— 
oznámenia, ako sú stanovené v článku 15 smernice 77/93/EHS.

PRÍLOHA 5

O ŽIVOČÍŠNOM KRMIVE

Článok 1

Účel

1.  Strany sa týmto zaväzujú, že budú aproximovať svoju legislatívu týkajúcu sa živočíšneho krmiva s cieľom umožniť medzi stranami obchod s takýmito výrobkami.

2.  Zoznam výrobkov a skupín výrobkov, pre ktoré platí, že legislatívne ustanovenia strán majú rovnaké účinky, a prípadne zoznam legislatívnych ustanovení strán, o ktorých strany usudzujú, že majú rovnaké účinky, sa rovnajú ustanoveniam uvedeným v dodatku 1, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody.

▼M14

2a.  Odchylne od článku 1 dohody sa táto príloha uplatňuje na všetky výrobky, na ktoré sa vzťahujú zákonné ustanovenia uvedené v dodatku 1, ako sa uvádza v odseku 2.

▼B

3.  Strany zrušia hraničné kontroly výrobkov a skupín výrobkov uvedených na zozname v dodatku 1, ako je stanovený v odseku 2.

Článok 2

Definície

Na účely tejto prílohy:

a) 

pojem „výrobok“ znamená živočíšne krmivo alebo ľubovoľnú inú látku používanú ako živočíšne krmivo;

b) 

pojem „prevádzka“ znamená akúkoľvek jednotku, ktorá vyrába alebo vyhotovuje výrobok alebo v ktorej sa nachádza výrobok v bezprostrednej fáze pred jeho zavedením do voľného obehu, vrátane spracovateľských a baliacich fáz alebo fáz, ktoré výrobok uvádzajú na trh;

c) 

pojem „oprávnený úrad“ znamená úrad v strane zodpovedný za vykonanie oficiálnych kontrol v oblasti živočíšneho krmiva.

Článok 3

Výmena informácií

Podľa článku 8 tejto dohody strany si navzájom poskytnú:

— 
podrobnosti o oprávnenom úrade alebo oprávnených úradoch, ich geografickú pôsobnosť a oblasť oprávnenia,
— 
zoznam laboratórií, ktoré sú poverené vykonávaním analýz na účely kontrol,
— 
prípadne zoznam bodov vstupu na ich územie pre rozličné typy výrobkov,
— 
svoje programy kontrol na zabezpečenie, aby výrobky boli v súlade s ich legislatívou pre živočíšne krmivá.

Programy uvedené v štvrtej odrážke musia zohľadniť situácie typické pre strany a musia najmä určiť typ kontrol, ktoré sa majú vykonávať pravidelne, a ich frekvenciu.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia o kontrolách

Strany prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že výrobky, ktoré sa majú zaslať druhej strane, sú kontrolované rovnako starostlivo ako výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh v rámci svojho vlastného územia. Strany najmä zabezpečia, aby:

— 
sa inšpekcie vykonávali pravidelne, ak sa predpokladá nezhoda, za použitia prostriedkov primeraných želanému cieľu a najmä vzhľadom na riziká a získané skúsenosti,
— 
inšpekcie pokrývali všetky fázy výroby a vyhotovenia, bezprostredné fázy pred uvedením na trh, obchodovanie vrátane dovozu a používanie výrobkov,
— 
sa inšpekcie vykonávali v najvhodnejšej fáze so zreteľom na ich cieľ,
— 
sa inšpekcie vykonávali všeobecne bez predchádzajúceho varovania,
— 
sa inšpekcie zaoberali tiež látkami, ktorých používanie je v živočíšnom krmive zakázané.

Článok 5

Kontroly pôvodu

1.  Strany zabezpečia, aby oprávnené úrady vykonávali kontroly prevádzok, a tak zabezpečili, že prevádzky plnia svoje povinnosti a že výrobky, ktoré sa umiestnia na trh, vyhovujú legislatívnym ustanoveniam uvedeným v dodatku 1, ako je určený v článku 1, a uplatniteľným na území pôvodu.

2.  Ak existujú vážne dôvody podozrenia, že tieto požiadavky nie sú splnené, oprávnený úrad vykoná ďalšie kontroly, a ak sa podozrenie potvrdí, prijme vhodné opatrenia.

Článok 6

Kontroly v mieste určenia

1.  Oprávnené úrady strany miesta určenia môžu skontrolovať výrobky v mieste určenia prostredníctvom nediskriminačných námatkových kontrol, aby zabezpečili, že dané výrobky sú v súlade s ustanoveniami, ktorých sa týka táto príloha.

2.  Ak má však oprávnený úrad strany miesta určenia informácie, ktoré naznačujú porušenie, kontroly sa môžu vykonať aj počas prepravy výrobkov v rámci územia danej strany.

3.  Ak oprávnené úrady danej strany počas kontroly zásielky na mieste určenia alebo počas prepravy na miesto určenia konštatujú, že výrobky nie sú v súlade s ustanoveniami, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, prijmú vhodné opatrenia a oznámia odosielateľovi a prijímateľovi alebo ľubovoľnej inej zainteresovanej strane, aby:

— 
zabezpečili súlad výrobkov do času, ktorý sa stanoví, alebo
— 
výrobky prípadne dekontaminovali, alebo
— 
výrobky upravili ľubovoľným iným vhodným spôsobom, alebo
— 
výrobky použili na iné účely, alebo
— 
výrobky zaslali späť strane pôvodu po upovedomení oprávneného úradu takejto strany, alebo
— 
výrobky zničili.

Článok 7

Kontroly výrobkov z území mimo strán

1.  Nehľadiac na prvú zarážku článku 4, strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ak sa výrobky uvedú na ich colné územie z území iných, ako sú definované v článku 16 tejto dohody, oprávnené úrady vykonajú kontrolu dokumentov každej jednotlivej šarže a námatkové identifikačné kontroly, aby overili ich:

— 
povahu,
— 
pôvod,
— 
geografické miesto určenia

s cieľom stanoviť colný postup uplatniteľný na takéto výrobky.

2.  Strany prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili zhodu výrobkov prostredníctvom námatkových fyzických kontrol skôr, ako sú výrobky uvedené do voľného obehu.

Článok 8

Spolupráca v prípade porušení

1.  Strany si navzájom pomáhajú spôsobom a za podmienok určených v tejto prílohe. Strany zabezpečia, aby sa legislatívne ustanovenia týkajúce sa výrobkov používaných v živočíšnom krmive primerane uplatňovali, a to najmä prostredníctvom vzájomnej pomoci a zistením a vyšetrovaním nedodržaní takýchto ustanovení.

2.  Pomoc stanovená v tomto článku je bez dopadu na ustanovenia, ktoré riadia trestné konania alebo súdnu spoluprácu medzi stranami v trestných záležitostiach.

Článok 9

Výrobky, ktoré podliehajú predchádzajúcemu povoleniu

1.  Strany vynaložia všetko úsilie, aby zabezpečili, že ich zoznamy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú legislatívne ustanovenia uvedené na zozname v dodatku 2, sú identické.

2.  Stany sa navzájom informujú o žiadostiach o povolenie pre výrobky uvedené v odseku 1.

Článok 10

Konzultácie a bezpečnostné opatrenia

1.  Ak sa niektorá zo strán nazdáva, že druhá strana nesplnila povinnosť podľa tejto prílohy, strany uskutočnia konzultácie.

2.  Strana, ktorá požaduje konzultácie, poskytne druhej strane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie daného prípadu.

3.  Bezpečnostné opatrenia stanovené v akýchkoľvek legislatívnych ustanoveniach týkajúcich sa výrobkov a skupín výrobkov, ktoré sú uvedené na zozname v dodatku 1 stanovenom v článku 1, sa prijímajú v súlade s postupmi určeným v článku 10 (2) tejto dohody.

4.  Ak sa strany po konzultáciách stanovených v odseku 1 a v tretej zarážke článku 10 (2) a) tejto dohody nedohodnú, strana, ktorá požiadala o konzultáciu alebo prijala opatrenia uvedené v odseku 3, môže prijať vhodné dočasné ochranné opatrenia, aby zabezpečila, že táto príloha sa uplatňuje.

Článok 11

Pracovná skupina pre živočíšne krmivá

1.  Pracovná skupina pre živočíšne krmivá, ďalej iba ako „pracovná skupina“, vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody preskúma ľubovoľnú záležitosť, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním. Tiež je zodpovedná za úlohy stanovené v tejto prílohe.

2.  Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu domácej legislatívy strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Najmä predkladá výboru návrhy s cieľom aktualizovať dodatky k tejto prílohe.

Článok 12

Dôvernosť

1.  Akákoľvek informácia oznámená akoukoľvek formou podľa tejto prílohy je dôverná. Vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávať profesionálne tajomstvo a využíva ochranu udelenú podobným informáciám podľa príslušných zákonov uplatniteľných na území strany, ktorá ju obdržala.

2.  Princíp dôvernosti uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje na informácie uvedené v článku 3.

3.  Žiadna strana, ktorej legislatíva alebo administratívne praktiky určujú prísnejšie obmedzenia, ako sú obmedzenia určené v tejto prílohe ohľadne ochrany priemyselného a obchodného tajomstva, nie je povinná predložiť informácie, ak druhá strana neprijme kroky, aby splnila takéto prísnejšie obmedzenia.

4.  Získané informácie môže strana používať na účely iné ako na vykonávanie tejto prílohy iba s predchádzajúcim písomným súhlasom administratívneho úradu, ktorý ich poskytuje, a strana ďalej podlieha obmedzeniam určeným takýmto úradom.

Odsek 1 nevylučuje používanie informácií v súdnych alebo správnych konaniach, ktoré začali následne v súvislosti s porušeniami všeobecného trestného práva, ak sa získali prostredníctvom medzinárodnej súdnej spolupráce.

5.  Strany vo svojich dôkazových záznamoch, správach a svedectvách a v konaniach a žalobách prednesených pred súdmi môžu používať ako dôkaz získané informácie a konzultované dokumenty v súlade s týmto článkom.

▼M10

Dodatok 1

Ustanovenia Spoločenstva

— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

Švajčiarske ustanovenia

— 
Federálny zákon z 29. apríla 1998 o poľnohospodárstve naposledy zmenený a doplnený 24. marca 2006 (RO 2006 3861)
— 
Vyhláška z 26. mája 1999 o výžive zvierat naposledy zmenená a doplnená 23. novembra 2005 (RO 2005 5555)
— 
Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva (Département Fédéral de l'Économie Publique) z 10. júna 1999 o bielej knihe o výžive zvierat naposledy zmenená a doplnená 2. novembra 2006 (RO 2006 5213)
— 
Vyhláška o prvotnej výrobe z 23. novembra 2005 (RO 2005 5545)
— 
Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva (Département Fédéral de l'Économie Publique) z 23. novembra 2005 o hygiene pri prvotnej výrobe (RO 2005 6651)
— 
Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva (Département Fédéral de l'Économie Publique) z 23. novembra 2005 o hygiene pri výrobe mlieka (RO 2005 6667)

▼M10

Dodatok 2

ZOZNAM PRÁVNYCH USTANOVENÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 9

Ustanovenia Spoločenstva

— 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29) naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 15)
— 
Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o určitých výrobkoch používaných na výživu zvierat (Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8) naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/116/ES (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 81)

Švajčiarske ustanovenia

— 
Vyhláška z 26. mája 1999 o výžive zvierat naposledy zmenená a doplnená 23. novembra 2005 (RO 5555)
— 
Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva (Département Fédéral de l'Économie Publique) z 10. júna 1999 o bielej knihe o výžive zvierat naposledy zmenená a doplnená 23. novembra 2005 (RO 2005 6655)

▼B

PRÍLOHA 6

O SEMENÁCH

Článok 1

Účel

1.  Táto príloha sa vzťahuje na semená poľnohospodárskych, zeleninových, ovocných a okrasných rastlinných druhov a viniča.

2.  Na účely tejto prílohy pojem „semená“ znamená všetky materiály na rozmnožovanie a materiály určené na sadenie.

Článok 2

Uznanie zhody legislatívy

1.  Strany týmto uznávajú, že požiadavky určené v legislatíve uvedenej na zozname v oddiele 1 dodatku 1 k tomuto dokumentu majú rovnaké účinky.

2.  So semenami druhov uvedených v legislatíve uvedenej v odseku 1 sa môže medzi stranami obchodovať a takéto semená sa môžu voľne uviesť na trhy na území strán bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 6. Jediným požadovaným dokumentom ako potvrdenie súladu s príslušnými zákonmi strán je štítok alebo ľubovoľný iný dokument požadovaný na obchodovanie podľa spomenutých zákonov.

3.  Orgány zodpovedné za kontroly zhody sú uvedené na zozname v dodatku 2.

Článok 3

Vzájomné uznanie osvedčení

1.  Strany uznávajú, pokiaľ ide o semená druhov, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 2 dodatku 1, osvedčenia, ako sú definované v odseku 2, ktoré boli vyhotovené v súlade s legislatívou druhej strany orgánmi uvedenými na zozname v dodatku 2.

2.  Na účely odseku 1 „osvedčenie“ znamená dokumenty požadované podľa príslušných zákonov strán uplatniteľné na dovoz semien, ako sú uvedené na zozname v oddiele 2 dodatku 1.

Článok 4

Aproximácia zákonov

1.  Strany vynaložia všetko úsilie, aby aproximovali svoje zákony o obchodovaní so semenami, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 2 dodatku 1, a druhmi, ktoré nie sú pokryté legislatívou uvedenou na zoznamoch v oddieloch 1 a 2 dodatku 1.

2.  Ak ktorákoľvek zo strán prijme nové legislatívne ustanovenia, obidve strany sa zaväzujú, že preskúmajú možnosť rozšíriť pôsobnosť tejto prílohy, aby sa zahrnul nový sektor v súlade s postupom určeným v článkoch 11 a 12 tejto dohody.

3.  Ak ktorákoľvek zo strán zmení a doplní legislatívne ustanovenia týkajúce sa sektora, ktorého sa týka táto príloha, obidve strany sa zaväzujú, že preskúmajú dôsledky takýchto zmien a doplnkov v súlade s postupom určeným v článkoch 11 a 12 tejto dohody.

▼M14

Článok 5

Odrody

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, Švajčiarsko povolí na svojom území uvedenie na trh osív odrôd schválených v Spoločenstve v prípade druhov uvedených v právnych predpisoch uvedených na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, Spoločenstvo povolí na svojom území uvedenie na trh osív odrôd schválených vo Švajčiarsku v prípade druhov uvedených v právnych predpisoch uvedených na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

3.  Zmluvné strany spoločne vypracujú zoznam odrôd pre druhy uvedené v právnych predpisoch uvedených na zozname v oddiele 1 dodatku 1 v prípadoch, keď Spoločenstvo ustanovuje vypracovanie spoločného zoznamu. Zmluvné strany na svojom území povolia uvedenie na trh osív odrôd uvedených v tomto zozname, ktorý sa spoločne vypracoval.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú na geneticky modifikované odrody.

5.  Zmluvné strany sa navzájom informujú o žiadostiach a zrušení žiadostí o prijatie a registráciu nových odrôd v štátnom zozname povolených odrôd a o akýchkoľvek zmenách a doplnkoch tohto zoznamu. Na požiadanie si navzájom poskytujú krátky opis hlavných charakteristík týkajúcich sa používania všetkých nových odrôd a charakteristík, podľa ktorých je odrodu možné odlíšiť od ostatných známych odrôd. Zmluvné strany uchovajú spisy obsahujúce opis všetkých jednotlivých prijatých odrôd a jasné zhrnutie všetkých dôvodov, na základe ktorých boli dané odrody prijaté, a takéto spisy poskytujú k dispozícii druhej zmluvnej strane. V prípade geneticky modifikovaných odrôd sa zmluvné strany navzájom informujú o výsledkoch posúdenia rizík uvedenia takýchto odrôd do prostredia.

6.  Zmluvné strany môžu uskutočňovať odborné konzultácie s cieľom posúdiť údaje, na základe ktorých jedna zo strán prijala danú odrodu. V prípade potreby sa o výsledkoch takýchto konzultácií informuje pracovná skupina pre osivá.

7.  Zmluvné strany využijú existujúci počítačový informačný výmenný systém alebo také systémy, ktoré sa vyvinú, aby umožnili výmenu informácií, ako sa uvádza v odseku 5.

Článok 6

Výnimky

1.  Výnimky schválené Spoločenstvom a Švajčiarskom, ako sú uvedené na zozname v dodatku 3, povoľuje Švajčiarsko resp. Spoločenstvo pre obchod s osivami druhov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy uvedené na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

2.  Zmluvné strany sa navzájom informujú o akejkoľvek výnimke v obchodovaní s osivami, ktorú majú v úmysle vykonať na svojom území alebo na časti svojho územia. V prípade výnimiek krátkeho trvania alebo takých, ktoré musia nadobudnúť účinnosť okamžite, postačuje dodatočné oznámenie.

3.  Odchylne od článku 5 ods. 1 a ods. 3 môže Švajčiarsko rozhodnúť o zákaze obchodovania na svojom území s osivami povolených odrôd zahrnutých v spoločnom zozname Spoločenstva.

4.  Odchylne od článku 5 ods. 2 a ods. 3 môže Spoločenstvo rozhodnúť o zákaze obchodovania na svojom území s osivami povolených odrôd zahrnutých v štátnom zozname Švajčiarska.

5.  Odseky 3 a 4 sa uplatňujú v prípadoch ustanovených v právnych predpisoch obidvoch strán uvedených na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

6.  Obidve zmluvné strany môžu využiť odseky 3 a 4:

— 
do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto prílohy v prípade odrôd schválených v Spoločenstve resp. Švajčiarsku pred nadobudnutím platnosti tejto prílohy;
— 
do troch rokov po prijatí informácie uvedenej v článku 5 ods. 5 v prípade odrôd schválených v Spoločenstve resp. Švajčiarsku po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

7.  Odsek 6 sa analogicky uplatňuje na odrody druhov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia doplnené podľa článku 4 do zoznamu v oddiele 1 dodatku 1 po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

8.  Zmluvné strany môžu uskutočňovať odborné konzultácie s cieľom posúdiť pre túto prílohu dosahy výnimiek, ako sú určené v odsekoch 1 až 4.

9.  Odsek 8 sa neuplatňuje, ak sú členské štáty Spoločenstva zodpovedné za rozhodovanie o výnimkách podľa právnych predpisov uvedených na zozname v oddiele 1 dodatku 1. Odsek 8 sa neuplatňuje na výnimky prijaté Švajčiarskom v podobných prípadoch.

▼B

Článok 7

Tretie krajiny

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, sa táto príloha uplatňuje tiež na semená, s ktorými sa obchoduje na území obidvoch strán a ktoré pochádzajú z krajiny inej, ako je členský štát spoločenstva alebo Švajčiarsko, a ktoré sú uznané obidvomi stranami.

2.  Zoznam tretích krajín uvedených v odseku 1, príslušných druhov a pôsobnosť takéhoto uznávania sa určí v dodatku 4.

Článok 8

Porovnávacie skúšky

1.  Porovnávacie skúšky sa vykonávajú s cieľom dodatočných kontrol vzoriek semien odobratých zo šarží uvedených na trh na území obidvoch strán. Švajčiarsko sa zúčastňuje porovnávacích skúšok spoločenstva.

2.  Pracovná skupina pre semená posúdi organizáciu porovnávacích skúšok v stranách.

Článok 9

Pracovná skupina pre semená

1.  Pracovná skupina pre semená, uvádzaná ako „pracovná skupina“, vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody, preskúma akúkoľvek záležitosť, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním.

2.  Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu zákonov a nariadení strán v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto príloha. Najmä predkladá výboru návrhy s cieľom upraviť a aktualizovať prílohy k tomuto dokumentu.

Článok 10

Dohody s ostatnými krajinami

Strany súhlasia, že dohody o vzájomnom uznávaní, ktoré uzavrela ktorákoľvek zo strán s ľubovoľnou treťou krajinou, nesmú za žiadnych okolností viesť k akejkoľvek povinnosti pre druhú stranu prijať správy, osvedčenia, oprávnenia alebo označenia vydané orgánmi posudzujúcimi zhodu takýchto tretích strán s výnimkou prípadu, keď sa o tom strany formálne dohodnú.

Dodatok 1

LegislatívaOddiel 1

(uznávanie legislatívy o zhode)

A.   USTANOVENIA SPOLOČENSTVA

1.   Základná legislatíva

— 
smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní so semenami obilnín (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2309/66), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)
— 
smernica Rady 66/403/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní so semenami zemiakov (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2320/66), v znení rozhodnutia Komisie 98/111/ES (Ú. v. ES L 28, 4.2.1998, s. 42)
— 
smernica Rady 70/457/EHS z 29. septembra 1970 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 1), v znení Aktu o pristúpení z roku 1994 ( 7 ).

2.   Vykonávajúce nariadenia (7) 

— 
smernica Komisie 72/180/EHS zo 14. apríla 1972 stanovujúca charakteristiky a minimálne podmienky na preskúmanie poľnohospodárskych odrôd (Ú. v. ES L 108, 8.5.1972, s. 8)
— 
smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974 určujúca zvláštne podmienky týkajúce sa prítomnosti Avena fatua v kŕmnych rastlinách a semenách obilnín (Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 19), v znení smernice 78/511/EHS (Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 34)
— 
rozhodnutie Komisie 80/755/EHS zo 17. júla 1980 povoľujúce neodstrániteľnú tlač predpísaných informácií na baleniach semien obilnín (Ú. v. ES L 207, 9.8.1980, s. 37), v znení rozhodnutia 81/109/EHS (Ú. v. ES L 64, 11.3.1981, s. 13)
— 
rozhodnutie Komisie 81/675/EHS z 28. júla 1981 stanovujúce, že niektoré uzatváracie systémy sú „opakovane nepoužiteľné systémy“ v zmysle smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (Ú. v. ES L 246, 29.8.1981, s. 26), v znení rozhodnutia 86/563/EHS (Ú. v. ES L 327, 22.11.1986, s. 50)
— 
rozhodnutie Komisie 86/110/EHS z 27. februára 1986 o podmienkach, za ktorých sa uplatňujú výnimky zo zákazu použitia štítkov EHS na účely opätovného uzatvorenia a oštítkovania balení semien vyrobených v tretích krajinách (Ú. v. ES L 93, 8.4.1986, s. 23)
— 
smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993 stanovujúca triedy spoločenstva základných zemiakov na sadenie spolu s podmienkami a určeniami uplatniteľnými na takéto triedy (Ú. v. ES L 106, 30.4.1993, s. 7)
— 
rozhodnutie Komisie 94/650/ES z 9. septembra 1994 o organizácii predbežného pokusu s obchodovaním na trhu so semenami vo veľkom pre konečného zákazníka (Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15), v znení rozhodnutia 98/174/ES (Ú. v. ES L 63, 4.3.1998, s. 31)
— 
rozhodnutie Komisie 98/320/ES z 27. apríla 1998 o organizácii predbežného pokusu s odoberaním vzoriek semien a testovaním semien podľa smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (Ú. v. ES L 140, 12.5.1998, s. 14).

B.   ŠVAJČIARSKE USTANOVENIA ( 8 )

— 
federálny zákon z 29. apríla 1998 o poľnohospodárstve (RO 19983033)
— 
výnos zo 7. decembra 1998 o výrobe a zavedení do voľného obehu rastlinných rozmnožovacích materiálov (RO 1999420)
— 
výnos DFE zo 7. decembra 1998 o semenách a sadeniciach druhov obrábateľných plodín a kŕmnych rastlín (RO 1999781)
— 
výnos OFAG o katalógu odrôd obilnín, zemiakov, kŕmnych rastlín a konope (RO 1999429) ( 9 ).

Oddiel 2 (vzájomné uznávanie osvedčení)

A.   USTANOVENIA SPOLOČENSTVA

1.   Základná legislatíva

— 
smernica Rady 66/400/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní na trhu so semenami repy (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2290/66), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)
— 
smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní na trhu so semenami kŕmnych rastlín (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)
— 
smernica Rady 69/208/EHS z 30. júna 1969 o obchodovaní na trhu so semenami olejnatých rastlín a rastlín na vlákna (Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10).

2.   Vykonávajúce ustanovenia ( 10 )

— 
smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975 obmedzujúca obchodovanie so semenami lúčnej trávy s hladkými steblami (Poa pratensis L.) na semená, ktoré boli oficiálne certifikované ako „základné semená“ alebo „certifikované semená“ (Ú. v. ES L 228, 29.8.1975, s. 26)
— 
rozhodnutie Komisie 81/675/EHS z 28. júla 1981 stanovujúce, že niektoré uzatváracie systémy sú „opakovane nepoužiteľné systémy“ v zmysle smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (Ú. v. ES L 246, 29.8.1981, s. 26), v znení rozhodnutia 86/563/EHS (Ú. v. ES L 327, 22.11.1986, s. 50)
— 
smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986 obmedzujúca obchodovanie so semenami niektorých kŕmnych rastlín, olejnatých rastlín a rastlín na vlákna na semená, ktoré boli oficiálne certifikované ako „základné semená“ alebo „certifikované semená“ (Ú. v. ES L 93, 8.4.1986, s. 21), v znení smernice 91/376/EHS (Ú. v. ES L 203, 26.7.1991, s. 108)
— 
rozhodnutie Komisie 86/110/EHS z 27. februára 1986 o podmienkach, za ktorých sa uplatňujú výnimky zo zákazu použitia štítkov EHS pre účely opätovného uzatvorenia a oštítkovania balení semien vyrobených v tretích krajinách (Ú. v. ES L 93, 8.4.1996, s. 23)
— 
rozhodnutie Komisie 87/309/EHS z 2. júna 1987 povoľujúce neodstrániteľnú tlač predpísaných informácií na baleniach semien niektorých druhov kŕmnych rastlín (Ú. v. ES L 155, 16.6.1987, s. 26), v znení rozhodnutia 97/125/ES (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 35)
— 
rozhodnutie Komisie 92/195/EHS zo 17. marca 1992 o organizácii predbežného pokusu podľa smernice Rady 66/401/EHS o obchodovaní na trhu so semenami kŕmnych rastlín v súvislosti so zvyšovaním maximálneho hektárového výnosu (Ú. v. ES L 88, 3.4.1992, s. 59), v znení rozhodnutia 96/203/ES (Ú. v. ES L 65, 15.3.1996, s. 41)
— 
rozhodnutie Komisie 94/650/ES z 9. septembra 1994 o organizácii predbežného pokusu s obchodovaním na trhu so semenami vo veľkom pre konečného zákazníka (Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15), v znení rozhodnutia 98/174/ES (Ú. v. ES L 63, 4.3.1998, s. 3)
— 
rozhodnutie Komisie 95/232/ES z 27. júna 1995 o organizácii predbežného pokusu podľa smernice Rady 69/208/EHS, aby sa stanovili podmienky, ktoré musia splniť odrodové združenia semien krížencov a kvaky (Ú. v. ES L 154, 5.7.1995, s. 22), v znení rozhodnutia 98/173/ES (Ú. v. ES L 63, 4.3.1998, s. 30)
— 
rozhodnutie Komisie 96/202/ES zo 4. marca 1996 o organizácii predbežného pokusu ohľadne maximálneho obsahu vnútornej hmoty semien sóje (Ú. v. ES L 65, 15.3.1996, s. 39)
— 
rozhodnutie Komisie 97/125/ES z 24. januára 1997 povoľujúce nezmazateľnú tlač predpísaných informácií na baleniach semien olejnatých rastlín a rastlín na vlákna a doplňujúce a pozmeňujúce rozhodnutie 87/309/EHS povoľujúce nezmazateľnú tlač predpísaných informácií na baleniach niektorých druhov kŕmnych rastlín (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 35)
— 
rozhodnutie Komisie 98/320/ES z 27. apríla 1998 o organizácii predbežného pokusu pri odoberaní vzoriek semien a testovaní semien podľa smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (Ú. v. ES L 140, 12.5.98, s. 14).

B.   ŠVAJČIARSKE USTANOVENIA

— 
federálny zákon z 29. apríla 1998 o poľnohospodárstve (RO 19983033)
— 
výnos zo 7. decembra 1998 o výrobe a zavedení do voľného obehu rastlinného rozmnožovacieho materiálu (RO 1999420)
— 
výnos DFE zo 7. decembra 1998 o semenách a sadeniciach druhov obrábateľných plodín a kŕmnych rastlín (RO 1999781)
— 
katalóg DFEP zo 6. júna 1974, v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999408).

C.   OSVEDČENIA POŽADOVANÉ NA DOVOZ

a) 

Európskym spoločenstvom:

dokumenty, ako je stanovené v rozhodnutí Rady 95/514/ES (Ú. v. ES L 296, 9.12.1995, s. 34), v znení rozhodnutia 98/162/ES (Ú. v. ES L 53, 24.2.1998, s. 21).
b) 

Švajčiarskom:

oficiálne štítky ES alebo OECD na balenia, vydané orgánmi uvedenými na zozname v dodatku 2 k tejto prílohe a oranžované alebo zelené osvedčenia ISTA alebo podobné osvedčenia o analýze semien pre všetky jednotlivé šarže semien.

Dodatok 2

Orgány inšpekcie a certifikácie semienA. Európske spoločenstvo

Belgicko

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture

Service Matériel de Reproduction

Brussels

 

Dánsko

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministerstvo potravinárstva, poľnohospodárstva a rybárstva)

Plantedirektoratet (Dánske riaditeľstvo pre rastliny)

Lyngby

 

Nemecko

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe

Referat Ernährung und Landwirtschaft

– Abteilung IV E 3 –

Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter

Saatenanerkennungsstelle

Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg

– Abt. III, Referat 34 –

Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau –

Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –

Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

Referat 32

Hannover

H

Regierungspräsidium Halle

Abteilung 5, Dezernat 51

Samenprüf- und Anerkennungsstelle

Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde

Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft

Abt. Land- und Ernährungswirtschaft

Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut

Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Sachgebiet 270

Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe

– Referat 34 –

Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

– Amtliche Saatanerkennung –

Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

LUFA-ITL

Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft

Dez. 23

Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft MEI

Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen

Saatenanerkennung

Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter

Gruppe 31 Landbau

Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Referet P4

Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Saatenanerkennungsstelle Potsdam

Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart

Referat 34 a

Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen

Referat 34

Tübingen

Regierung von Unterfranken

– Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —

Würzburg

Regierung von Unterfranken

Abteilung Landwirtschaft

– Sachgebiet Weinbau –

Würzburg

Grécko

Ministry of Agriculture

Directorate of Inputs of Crop Production

Atény

 

Španielsko

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas

Subdireccíon General de Semillas y Plantas de Vivero

Madrid

Generalidad de Cataluña

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Barcelona

Comunidad Autónoma de País Vasco

Departamento de Industria, Agricultura y Pesca

Vitoria

Junta de Galicia

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes

Santiago de Compostela

Diputación Regional de Cantabria

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Santander

Principado de Asturias

Consejería de Agricultura

Oviedo

Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Seville

Comunidad Autonoma de la Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Murcia

Diputacion General de Aragón

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Toledo

Generalidad Valenciana

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Valencia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Consejerìa de Agricultura, Ganaderìa y Desarrollo Rural

Logroño

Junta de Extremadura

Consejería de Agricultura y Comercio

Mérida

Comunidad Autónoma de Canarias

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castillay León

Consejería de Agricultura y Ganadería

Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Consejería de Agricultura, Comercio e Industria

Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Consejería de Economía y Empleo

Madrid

Diputación Foral de Navarra

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Pamplona

 

Francúzsko

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

 

Írsko

The Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Dublin

 

Taliansko

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Milan

 

Luxembursko

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxemburg

 

Rakúsko

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Wien

Bundesamt für Agrarbiologie

Linz

 

Holandsko

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Ede

 

Portugalsko

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Direcção Geral de Protecção das Cultura

Lisbon

 

Fínsko

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktion

Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen

Loimaa

 

Švédsko

a)  Semená iné ako sadbové zemiaky:

— 

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Švédsky inštitút skúšania a certifikovania semien)

Svalöv

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Linköping

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

b)  Sadbové zemiaky:

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Švédsky inštitút skúšania a certifikovania semien)

Svalöv

 

Spojené kráľovstvo

Anglicko a Wales:

a)  Semená iné ako sadbové zemiaky:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Seeds Branch

Cambridge

b)  Sadbové zemiaky:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

York

Škótsko:

Scottish Office

Agriculture Fisheries and Environment Department

Edinburgh

Severné Írsko:

Department of Agriculture for Northern Ireland

Seeds Branch

Belfast

 

B. Švajčiarsko

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

 

Dodatok 3

Výnimky spoločenstva povolené Švajčiarskom ( 11 )

a) 

Oslobodzujúce niektoré členské štáty od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 66/402/EHS o obchodovaní na trhu so semenami obilnín niektorých druhov:

— 
rozhodnutie Komisie 69/270/EHS (Ú. v. ES L 220, 1.9.1969, s. 8)
— 
rozhodnutie Komisie 69/271/EHS (Ú. v. ES L 220, 1.9.1969, s. 9)
— 
rozhodnutie Komisie 69/272/EHS (Ú. v. ES L 220, 1.9.1969, s. 10)
— 
rozhodnutie Komisie 70/47/EHS (Ú. v. ES L 13, 19.1.1970, s. 26), v znení rozhodnutia 80/301/EHS (Ú. v. ES L 68, 14.3.1980, s. 30)
— 
rozhodnutie Komisie 74/5/EHS (Ú. v. ES L 12, 15.1.1974, s. 13)
— 
rozhodnutie Komisie 74/361/EHS (Ú. v. ES L 196, 19.7.1974, s. 19)
— 
rozhodnutie Komisie 74/532/EHS (Ú. v. ES L 299, 7.11.1974, s. 14)
— 
rozhodnutie Komisie 80/301/EHS (Ú. v. ES L 68, 14.3.1980, s. 30)
— 
rozhodnutie Komisie 86/153/EHS (Ú. v. ES L 115, 3.5.1986, s. 26)
— 
rozhodnutie Komisie 89/101/EHS (Ú. v. ES L 38, 10.2.1989, s. 37).
b) 

Oprávňujúce niektoré členské štáty obmedziť obchodovanie so semenami niektorých odrôd obilnín a so semenami zemiakov rozličných odrôd (pozri Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, 20. úplné vydanie, stĺpec 4 (Ú. v. ES C 264 A, 30.8.1997, s. 1).

c) 

Oprávňujúce niektoré členské štáty prijať prísnejšie ustanovenia týkajúce sa prítomnosti Avena fatua v semenách obilnín:

— 
rozhodnutie Komisie 74/269/EHS (Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 20), v znení rozhodnutia 78/512/EHS (Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 35) ( 12 )
— 
rozhodnutie Komisie 74/531/EHS (Ú. v. ES L 299, 7.11.1974, s. 13)
— 
rozhodnutie Komisie 95/75/ES (Ú. v. ES L 60, 18.3.1995, s. 30)
— 
rozhodnutie Komisie 96/334/ES (Ú. v. ES L 127, 25.5.1996, s. 39).
d) 

Oprávňujúce uplatňovať v súvislosti s obchodovaním so sadbovými zemiakmi na celom území niektorých členských štátov alebo iba na ich časti prísnejšie opatrenia proti niektorým chorobám, ako sú stanovené v prílohách I a II k smernici Rady 66/403/EHS:

— 
rozhodnutie Komisie 93/231/EHS (Ú. v. ES L 106, 30.4.1993, s. 11), v znení rozhodnutí:
— 
95/21/ES (Ú. v. ES L 28, 7.2.1995, s. 13)
— 
95/76/ES (Ú. v. ES L 60, 18.3.1995, s. 31)
— 
96/332/ES (Ú. v. ES L 127, 25.5.1996, s. 31).

Dodatok 4

Zoznam tretích krajín ( 13 )

Argentína
Austrália
Bulharsko
Kanada
Čile
Chorvátsko
Česká republika
Maďarsko
Izrael
Maroko
Nový Zéland
Nórsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Južná Afrika
Turecko
Spojené štáty americké
Uruguaj

▼M20

PRÍLOHA 7

O OBCHODE S VÝROBKAMI VINÁRSTVA A VINOHRADNÍCTVA

Článok 1

Ciele

Strany sa týmto dohodli, že v súlade s princípmi nediskriminácie a reciprocity umožnia a podporia vzájomný obchod s výrobkami vinárstva a vinohradníctva s pôvodom na ich územiach za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto príloha sa uplatňuje na výrobky vinárstva a vinohradníctva vymedzené v právnych predpisoch uvedených v dodatku 1.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy, a pokiaľ nie je v prílohe výslovne uvedené inak:

a) 

„výrobok vinárstva a vinohradníctva s pôvodom v“ nasledované názvom niektorej zo strán dohody znamená výrobok v zmysle článku 2 vyrobený na území danej strany z hrozna, ktoré sa úplne dopestovalo a zozbieralo na tom istom území alebo na území vymedzenom v dodatku 2, v súlade s ustanoveniami tejto prílohy;

b) 

„zemepisné označenie“ znamená každé označenie vrátane označenia pôvodu v zmysle článku 22 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú obchodu, priloženej k Dohode o zriadení Svetovej obchodnej organizácie (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – ďalej len „dohoda TRIPS“), ktoré je uznané zákonmi alebo právnymi úpravami strany dohody na účely označovania a obchodnej úpravy výrobku vinárstva a vinohradníctva uvedeného v článku 2 s pôvodom na jej území alebo na území vymedzenom v dodatku 2;

c) 

„tradičný pojem“ znamená tradične používaný názov, ktorý odkazuje najmä na spôsob výroby alebo vlastnosť, farbu alebo typ výrobku vinárstva a vinohradníctva podľa článku 2, ktorý je uznaný zákonmi a právnymi úpravami strany dohody na účely označovania a obchodnej úpravy tohto výrobku s pôvodom na území tejto strany;

d) 

„chránený názov“ znamená zemepisné označenie uvedené v písmene b) alebo tradičný pojem uvedený v písmene c), ktoré sú chránené na základe tejto prílohy;

e) 

„označenie“ znamená názvy používané na etiketách výrobku vinárstva a vinohradníctva alebo na dokumentoch sprevádzajúcich výrobok vinárstva a vinohradníctva uvedený v článku 2 počas dopravy, na obchodných dokladoch, a to najmä faktúrach a dodacích listoch, ako aj v reklame;

f) 

„označovanie etiketou“ znamená všetky označenia a ostatné pojmy, znaky, grafické ilustrácie alebo známky, ktorými sa charakterizuje výrobok vinárstva a vinohradníctva uvedený v článku 2 a ktoré sa objavujú na tej istej nádobe vrátane jej uzáveru alebo pripevnenej visačky a prstenci na hrdle fliaš;

g) 

„obchodná úprava“ znamená názvy používané na nádobách vrátane ich uzáverov, na etiketách a obaloch;

h) 

„obal“ znamená ochranné balenie ako napríklad papier, slamu každého druhu, kartóny a debničky, ktoré sa používajú pri preprave jedného alebo viacerých nádob a/alebo pri ich obchodnej úprave na predaj konečnému spotrebiteľovi;

i) 

„právna úprava obchodu s výrobkami vinárstva a vinohradníctva“ znamená každý predpis ustanovený v tejto prílohe;

j) 

„príslušný orgán“ znamená každý orgán alebo každý útvar vymenovaný stranou dohody s cieľom dohliadať na uplatňovanie právnej úpravy obchodu s výrobkami vinárstva a vinohradníctva;

k) 

„kontaktný orgán“ znamená príslušnú inštitúciu alebo orgán vymenovaný stranou dohody s cieľom zabezpečiť udržiavanie primeraného kontaktu s kontaktným orgánom druhej strany;

l) 

„dožadujúci orgán“ znamená príslušný orgán vymenovaný na tento účel stranou dohody, ktorý predkladá žiadosť o pomoc v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto hlava;

m) 

„dožiadaný orgán“ znamená príslušnú inštitúciu alebo orgán vymenovaný na tento účel stranou dohody, ktorému je adresovaná žiadosť o pomoc v oblastiach, ktorých sa týka táto hlava;

n) 

„porušenie“ znamená akékoľvek nedodržanie právnej úpravy obchodu s výrobkami vinárstva a vinohradníctva, ako aj každý pokus o jej nedodržanie.HLAVA I

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA DOVOZ A UVÁDZANIE NA TRH

Článok 4

Označovanie etiketou, obchodná úprava a sprievodné doklady

1.  Obchod medzi stranami s výrobkami vinárstva a vinohradníctva uvedenými v článku 2 s pôvodom na jednotlivých územiach strán sa uskutočňuje v súlade s technickými ustanoveniami v tejto prílohe. Technické ustanovenia znamenajú všetky ustanovenia uvedené v dodatku 3 týkajúce sa vymedzenia pojmu výrobkov vinárstva a vinohradníctva, enologických postupov, zloženia uvedených výrobkov, ich sprievodných dokladov a podrobných pravidiel na ich prepravu a uvádzanie na trh.

2.  Výbor môže rozhodnúť o zmene a doplnení vymedzenia pojmu „technické ustanovenia“ v odseku 1.

3.  Ustanovenia právnych nástrojov uvedených v dodatku 3 týkajúce sa nadobudnutia platnosti alebo vykonávania týchto nástrojov sa neuplatňujú na účely tejto prílohy.

4.  Touto prílohou nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Európskej únie v daňovej oblasti ani príslušných kontrolných opatrení.HLAVA II

VZÁJOMNÁ OCHRANA NÁZVOV VÝROBKOV VINÁRSTVA A VINOHRADNÍCTVA UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

Článok 5

Chránené názvy

Pri výrobkoch vinárstva a vinohradníctva s pôvodom v Európskej únii a vo Švajčiarsku sú chránené tieto názvy uvedené v dodatku 4:

a) 

názov alebo odkazy na členský štát Európskej únie alebo na Švajčiarsko, odkiaľ víno pochádza;

b) 

osobitné výrazy;

c) 

označenia pôvodu a zemepisné označenia;

d) 

tradičné pojmy.

Článok 6

Názvy alebo odkazy používané na označenie členských štátov Európskej únie alebo Švajčiarska

1.  Na účely zistenia pôvodu vín vo Švajčiarsku názvy alebo odkazy na členské štáty Európskej únie označujúce dané výrobky:

a) 

sú vyhradené pre vína s pôvodom v príslušnom členskom štáte;

b) 

sa môžu používať výhradne na výrobky vinárstva a vinohradníctva s pôvodom v Európskej únii a za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Európskej únie.

2.  Na účely zistenia pôvodu vín v Európskej únii názov alebo odkazy na Švajčiarsko označujúce dané výrobky:

a) 

sú vyhradené pre vína s pôvodom vo Švajčiarsku;

b) 

sa môžu používať výhradne na výrobky vinárstva a vinohradníctva s pôvodom vo Švajčiarsku za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Švajčiarska.

Článok 7

Ostatné pojmy

1.  Pojmy „chránené označenie pôvodu“, „chránené zemepisné označenie“ vrátane ich skratiek „CHOP“ a „CHZO“, pojmy „Sekt“ a „crémant“ uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 607/2009 ( 14 ) sú vyhradené pre vína s pôvodom v príslušnom členskom štáte a môžu sa používať výhradne za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Európskej únie.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, pojmy „chránené označenie pôvodu“ vrátane jeho skratky „CHOP“ a „vin du pays“ uvedené v článku 63 federálneho zákona o poľnohospodárstve sú vyhradené pre vína s pôvodom vo Švajčiarsku a môžu sa používať výhradne za podmienok ustanovených v legislatíve Švajčiarska.

Pojem „vin de table“ (stolové víno) uvedený v článku 63 federálneho zákona o poľnohospodárstve je vyhradený pre vína s pôvodom vo Švajčiarsku a môže sa používať výhradne za podmienok ustanovených v legislatíve Švajčiarska.

Článok 8

Ochrana označení pôvodu a zemepisných označení

1.  Vo Švajčiarsku označenia pôvodu a zemepisné označenia Európskej únie vymenované v časti A dodatku 4:

I. 

sú chránené a vyhradené pre vína s pôvodom v Európskej únii;

II. 

sa môžu používať výhradne na výrobky vinárstva a vinohradníctva Európskej únie a za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Európskej únie.

V Európskej únii označenia pôvodu a zemepisné označenia Švajčiarska vymenované v časti B dodatku 4:

I. 

sú chránené a vyhradené pre vína s pôvodom vo Švajčiarsku;

II. 

sa môžu používať výhradne na výrobky vinárstva a vinohradníctva Švajčiarska a za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Švajčiarska.

2.  Strany prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby v súlade s touto prílohou zaistili vzájomnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení uvedených v dodatku 4, ktoré sa používajú na označovanie a obchodnú úpravu vín s pôvodom na území strán. Každá strana zavedie vhodné právne prostriedky na zaistenie účinnej ochrany a zamedzenie používania označení pôvodu a zemepisných označení uvedených v dodatku 4 na označenie vína, ktoré nemá pôvod na mieste stanovenom daným označením pôvodu alebo zemepisným označením.

3.  Ochrana ustanovená v odseku 1 sa uplatňuje aj vtedy, keď:

a) 

je uvedený skutočný pôvod vína;

b) 

je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie preložené, transkribované alebo prepísané z jedného typu písma do iného, alebo

c) 

použité označenia sú sprevádzané výrazmi ako „druhu“, „typu“, „štýlu“, „napodobnenie“, „metódou“ alebo inými podobnými výrazmi.

4.  V prípade homonymie označení pôvodu a zemepisných označení uvedených v dodatku 4 sa ochrana prizná každému z nich, ak sa používa v dobrej viere a za praktických podmienok používania určených zmluvnými stranami v rámci výboru, zabezpečí sa rovnocenný prístup k príslušným výrobcom a zabezpečí sa, aby spotrebiteľ nebol uvádzaný do omylu.

5.  Ak je zemepisné označenie uvedené v dodatku 4 homonymné so zemepisným označením niektorej tretej krajiny, uplatňuje sa článok 23 ods. 3 dohody TRIPS.

6.  Ustanovenia tejto prílohy v žiadnom prípade neobmedzujú právo ktorejkoľvek osoby používať na obchodné účely svoje vlastné meno alebo meno svojho predchodcu v podnikaní, pokiaľ sa toto meno nepoužíva spôsobom, ktorý uvádza spotrebiteľov do omylu.

7.  Žiadne ustanovenie tejto prílohy nezakladá povinnosť jednej strany chrániť označenie pôvodu alebo zemepisné označenie druhej strany, ktoré je uvedené v dodatku 4, ale nie je chránené v štáte pôvodu alebo sa jeho ochrana skončila, alebo sa tam prestalo používať.

8.  Strany vyhlasujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto prílohy sa nevzťahujú na žiadne iné označenia pôvodu ani zemepisné označenia okrem tých, ktoré sú uvedené v dodatku 4.

9.  Bez toho, aby bola dotknutá dohoda TRIPS, touto prílohou sa dopĺňajú a spresňujú práva a povinnosti, ktoré sa uplatňujú na ochranu zemepisných označení v každej zo strán.

Strany sa však zriekajú možnosti odvolávať sa na ustanovenia článku 24 odsekov 4, 6 a 7 dohody TRIPS s cieľom zamietnuť priznanie ochrany označeniu druhej strany, s výnimkou prípadov uvedených v dodatku 5 k tejto prílohe.

10.  Výlučná ochrana ustanovená v tomto článku sa uplatňuje na názov „Champagne“ uvedený v zozname Európskej únie prevzatom v dodatku 4 k tejto prílohe.

Článok 9

Vzťahy medzi označeniami pôvodu, zemepisnými označeniami a ochrannými známkami

1.  Zmluvné strany nemajú povinnosť chrániť označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ak by ochrana vzhľadom na povesť alebo všeobecnú známosť predošlej ochrannej známky mohla uvádzať spotrebiteľa do omylu o skutočnej identite daného vína.

2.  Registrácia obchodnej známky pre výrobok vinárstva a vinohradníctva uvedený v článku 2, ktorá zahŕňa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie uvedené v dodatku 4 alebo pozostáva z nich, sa v súlade s právom jednotlivých strán zamietne či čiastočne zamietne, buď automaticky alebo na požiadanie zainteresovanej strany, ak pôvod daného výrobku nie je na mieste uvedenom v označení pôvodu alebo zemepisnom označení.

3.  Platnosť zaregistrovanej známky pre výrobok vinárstva a vinohradníctva uvedený v článku 2, ktorá zahŕňa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie uvedené v dodatku 4 alebo pozostáva z nich, sa v súlade s právom jednotlivých strán zruší či čiastočne zruší, buď automaticky alebo na požiadanie zainteresovanej strany, ak sa vzťahuje na výrobok, ktorý nezodpovedá podmienkam vyžadovaným v prípade označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

4.  Známka, ktorej používanie zodpovedá situácii uvedenej v predchádzajúcom odseku, na registráciu ktorej bola podaná žiadosť a je registrovaná v dobrej viere alebo zavedená na základe jej používania stranou v dobrej viere (vrátane členských štátov Európskej únie), ak je táto možnosť ustanovená v príslušnej legislatíve, pred dátumom, kedy sa na označenie pôvodu alebo zemepisné označenie druhej strany začala vzťahovať ochrana na základe tejto prílohy, sa môže naďalej používať bez ohľadu na ochranu udelenú označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, pod podmienkou, že na zrušenie tejto známky neexistuje v legislatíve príslušnej strany žiadny dôvod.

Článok 10

Ochrana tradičných pojmov

1.  Vo Švajčiarsku sa tradičné pojmy Európskej únie vymenované v časti A dodatku 4:

a) 

nepoužívajú na označovanie alebo obchodnú úpravu vína s pôvodom vo Švajčiarsku;

b) 

môžu používať na označovanie alebo obchodnú úpravu vín s pôvodom v Európskej únii len v prípade vín s pôvodom a kategórie uvedených v dodatku, a v príslušnom jazyku a za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Európskej únie.

V Európskej únii sa tradičné pojmy Švajčiarska vymenované v časti B dodatku 4:

a) 

nepoužívajú na označovanie alebo obchodnú úpravu vína s pôvodom v Európskej únii;

b) 

môžu používať na označovanie alebo obchodnú úpravu vín s pôvodom vo Švajčiarsku len v prípade vín s pôvodom a kategórie uvedených v dodatku, a v príslušnom jazyku a za podmienok ustanovených v legislatíve a právnych predpisoch Švajčiarska.

2.  V súlade s touto dohodou strany prijmú nevyhnutné opatrenia, ktorými v súlade s týmto článkom zabezpečia ochranu tradičných pojmov uvedených v dodatku 4, ktoré sa používajú na označovanie a obchodnú úpravu vín s pôvodom na území jednotlivých strán. Strany na tento účel zabezpečia účinnú právnu ochranu na zabránenie použitiu tradičných pojmov na označenie vín, ktoré na to nie sú oprávnené, a to aj vtedy, keď sú tieto tradičné pojmy sprevádzané výrazmi ako „druhu“, „typu“, „štýlu“, „napodobnenie“, „metódou“ alebo inými podobnými výrazmi.

3.  Ochrana tradičného pojmu sa uplatňuje výlučne:

a) 

na jazyk alebo jazyky, v ktorom(-ých) je uvedený v dodatku 4;

b) 

kategóriu vína, vo vzťahu ku ktorej je chránený pre Európsku úniu alebo triedu vína, vo vzťahu ku ktorej je chránený pre Švajčiarsko, tak ako sa uvádzajú v dodatku 4.

4.  V prípade homonymie tradičných pojmov uvedených v dodatku 4 sa ochrana prizná každému z nich, ak sa používajú v dobrej viere a za praktických podmienok používania určených zmluvnými stranami v rámci výboru, zabezpečí sa rovnocenný prístup k príslušným výrobcom a zabezpečí sa, aby spotrebiteľ nebol uvádzaný do omylu.

5.  V prípade homonymie tradičného pojmu uvedeného v dodatku 4 s názvom používaným pre výrobok vinárstva a vinohradníctva nepochádzajúci z územia jednej zo strán sa takýto názov môže používať na označovanie a obchodnú úpravu výrobku vinárstva a vinohradníctva, ak sa používal tradične a nepretržite, jeho používanie na tento účel je v krajine pôvodu upravené predpismi a spotrebiteľ nie je uvedený do omylu o presnom pôvode daného vína.

6.  Touto prílohou nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo ktorejkoľvek osoby používať na obchodné účely svoje vlastné meno alebo meno svojho predchodcu v podnikaní, ak sa toto meno používa spôsobom, ktorý neuvádza spotrebiteľa do omylu.

7.  Registrácia známky pre výrobok vinárstva a vinohradníctva uvedený v článku 2, ktorá zahŕňa tradičný pojem uvedený v dodatku 4 alebo pozostáva z neho, sa v súlade s právom jednotlivých strán zamietne či čiastočne zamietne, buď automaticky alebo na požiadanie zainteresovanej strany, keď sa daná známka nevzťahuje na výrobky vinárstva a vinohradníctva so zemepisným pôvodom spojeným s daným tradičným pojmom.

Platnosť registrovanej známky pre výrobok vinárstva a vinohradníctva uvedený v článku 2, ktorá zahŕňa tradičný pojem uvedený v dodatku 4 alebo pozostáva z neho, sa v súlade s právom jednotlivých strán zruší či čiastočne zruší, buď automaticky, alebo na požiadanie zainteresovanej strany, keď sa daná známka nevzťahuje na výrobky vinárstva a vinohradníctva so zemepisným pôvodom spojeným s daným tradičným pojmom.

Známka, ktorej používanie zodpovedá situácii uvedenej v predchádzajúcom odseku, na registráciu ktorej bola podaná žiadosť a je registrovaná v dobrej viere alebo zavedená na základe jej používania stranou dohody v dobrej viere (vrátane členských štátov Únie), pred dátumom, kedy sa na tradičný pojem druhej strany začala vzťahovať ochrana na základe tejto prílohy, sa môže naďalej používať, ak je takáto možnosť ustanovená v príslušných právnych predpisoch príslušnej strany.

8.  Žiadne ustanovenie tejto prílohy nezaväzuje strany dohody, aby chránili tradičný pojem uvedený v dodatku 4, ktorý nie je chránený alebo prestane byť chránený v krajine svojho pôvodu, alebo sa v nej prestal používať.

Článok 11

Vykonávanie ochrany

1.  Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v prípadoch, keď sa výrobky vinárstva a vinohradníctva s pôvodom na území strán vyvážajú a uvádzajú na trh mimo ich územia, sa názvy jednej zo strán chránené podľa tejto prílohy nepoužívajú na označovanie a obchodnú úpravu uvedených výrobkov s pôvodom na území druhej strany.

2.  Pokiaľ to relevantná legislatíva strán povoľuje, ochrana priznaná podľa tejto prílohy sa rozširuje na fyzické a právnické osoby, federácie, združenia a organizácie výrobcov, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorých sídla sa nachádzajú na území druhej strany.

3.  Ak sa označovaním alebo obchodnou úpravou výrobku vinárstva a vinohradníctva, najmä na etikete, v úradných alebo obchodných dokumentoch alebo v reklame porušujú práva vyplývajúce z tejto prílohy, strany uplatnia potrebné administratívne opatrenia alebo súdne postupy zamerané na boj proti nekalej hospodárskej súťaži alebo na zakázanie protiprávneho používania chráneného názvu akýmkoľvek iným spôsobom.

4.  Opatrenia a konanie uvedené v odseku 3 sa prijmú najmä v týchto prípadoch:

a) 

ak preklad označení ustanovených v legislatíve Európskej únie alebo Švajčiarska do jedného z jazykov druhej strany vedie k výskytu slova, ktoré by bolo pravdepodobne zavádzajúce vzhľadom na pôvod výrobku vinárstva a vinohradníctva s takýmto označením alebo obchodnou úpravou;

b) 

ak sa na baleniach alebo obaloch, v reklame alebo v úradných alebo obchodných dokladoch týkajúcich sa výrobku, ktorého názov je chránený podľa tejto prílohy, uvádzajú označenia, známky, názvy, nápisy alebo ilustrácie, ktoré priamo alebo nepriamo poskytujú nepravdivé alebo zavádzajúce údaje o proveniencii, pôvode, povahe, alebo podstatných vlastnostiach výrobku;

c) 

ak sa používajú balenia alebo obaly, ktoré môžu uvádzať do omylu o pôvode výrobku vinárstva a vinohradníctva.

5.  Táto príloha sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá širšia ochrana, ktorú strany udelia názvom chráneným podľa tejto prílohy v súlade s ich internou legislatívou alebo inými medzinárodnými dohodami.HLAVA III

KONTROLA A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI OFICIÁLNYMI KONTROLNÝMI ORGÁNMI

Článok 12

Predmet a obmedzenia

1.  Strany si navzájom pomáhajú spôsobom a v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto hlave. Zabezpečia riadne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa obchodu s výrobkami vinárstva a vinohradníctva, pričom si poskytujú predovšetkým vzájomnú pomoc pri zisťovaní a vyšetrovní porušení danej legislatívy.

2.  Pomocou ustanovenou v tejto hlave nie sú dotknuté ustanovenia o trestných konaniach alebo súdnej pomoci medzi stranami v trestnoprávnych záležitostiach.

3.  Touto hlavou nie sú ovplyvnené vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa dôvernosti súdnych konaní.PODODDIEL 1

Orgány a adresáti kontrol a vzájomnej pomoci

Článok 13

Kontaktné orgány

1.  Ak strana vymenuje niekoľko príslušných orgánov, zabezpečí koordináciu ich činností.

2.  Každá strana vymenuje jediný kontaktný orgán. Tento orgán:

— 
predkladá kontaktnému orgánu druhej strany žiadosti o spoluprácu s cieľom uplatňovania tejto hlavy,
— 
prijíma od uvedeného orgánu takéto žiadosti a postúpi ich príslušnému orgánu alebo orgánom strany, ktorej prislúcha,
— 
zastupuje túto stranu pred druhou stranou v rámci spolupráce uvedenej v tejto hlave,
— 
oznamuje druhej strane opatrenia prijaté podľa článku 11.

Článok 14

Orgány a laboratóriá

Strany:

a) 

si navzájom oznamujú zoznamy, ktoré pravidelne aktualizujú, a to najmä:

— 
zoznam príslušných inštitúcií na vypracovanie dokumentov VI 1 a iných sprievodných dokumentov pri preprave výrobkov vinárstva a vinohradníctva na základe článku 4 ods. 1 tejto prílohy a relevantných ustanovení Európskej únie v časti A dodatku 3,
— 
zoznam príslušných orgánov a kontaktných orgánov uvedených v článku 3 písm. j) a písm. k),
— 
zoznam laboratórií oprávnených vykonávať analýzy v súlade s článkom 17 ods. 2,
— 
zoznam príslušných švajčiarskych orgánov uvedených v kolónke 4 sprievodného dokladu na prepravu výrobkov vinárstva a vinohradníctva zo Švajčiarska v súlade s časťou B dodatku 3;
b) 

vedú vzájomné konzultácie a informujú sa o opatreniach, ktoré každá z nich prijala v súvislosti s uplatňovaním tejto prílohy. Navzájom si oznamujú najmä uplatniteľné ustanovenia a prehľad administratívnych a súdnych rozhodnutí, ktoré sú obzvlášť dôležité na účely riadneho uplatňovania tejto prílohy.

Článok 15

Osoby, ktoré podliehajú kontrole

Fyzické alebo právnické osoby a skupiny týchto osôb, ktorých profesionálne pôsobenie môže byť predmetom kontroly uvedenej v tejto hlave, nesmú kontrolám brániť a sú povinné vždy uľahčiť ich vykonávanie.PODODDIEL II

Kontrolné opatrenia

Článok 16

Kontrolné opatrenia

1.  Strany prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pomoci ustanovenej v článku 12 prostredníctvom primeraných kontrolných opatrení.

2.  Tieto kontroly sa vykonávajú buď systematicky alebo náhodným výberom. Strany v prípade náhodných kontrol zabezpečia, aby boli kontroly reprezentatívne z hľadiska ich počtu, druhu a frekvencie.

3.  Strany prijmú všetky primerané opatrenia na uľahčenie práce pracovníkom ich príslušných orgánov, a najmä zabezpečia, aby:

— 
mali prístup do viníc, výrobných priestorov a zariadení na prípravu, skladovanie a spracovanie výrobkov vinárstva a vinohradníctva a k dopravným prostriedkom na prepravu týchto výrobkov,
— 
mali prístup do obchodných priestorov alebo skladov a k dopravným prostriedkom každého, kto má v držbe výrobky vinárstva a vinohradníctva alebo výrobky prípadne určené na použitie na ich prípravu, s cieľom ich predaja, uvedenia na trh alebo prepravy,
— 
mohli spísať inventár výrobkov vinárstva a vinohradníctva a látok alebo výrobkov, ktoré sa môžu používať na prípravu týchto výrobkov,
— 
mohli odoberať vzorky výrobkov vinárstva a vinohradníctva, ktoré majú v držbe a sú určené na predaj, uvedenie na trh alebo prepravu,
— 
sa mohli oboznámiť s účtovnými údajmi a inými dokladmi, ktoré sú užitočné pri vykonávaní kontrol a kopírovať ich alebo z nich robiť výpisy,
— 
mohli prijať vhodné ochranné opatrenia v súvislosti s výrobou, prípravou, držbou, prepravou, označovaním, obchodnou úpravou, vývozom do inej strany a uvádzaním na trh výrobkov vinárstva a vinohradníctva alebo výrobku určeného na použitie na ich prípravu, ak existuje odôvodnené podozrenie, že došlo k vážnemu porušeniu ustanovení tejto prílohy, najmä v prípade podvodného konania alebo rizika ohrozenia zdravia verejnosti.

Článok 17

Vzorky

1.  Príslušný orgán jednej strany môže požiadať príslušný orgán druhej strany, aby vykonal odber vzoriek v súlade s relevantnými ustanoveniami tejto strany.

2.  Dožiadaný orgán uchováva odobrané vzorky v súlade s odsekom 1 a určí predovšetkým laboratórium, v ktorom sa majú analyzovať. Žiadajúci orgán môže určiť iné laboratórium, aby vykonalo súbežnú analýzu vzoriek. Dožiadaný orgán na tento účel postúpi žiadajúcemu orgánu vhodný počet vzoriek.

3.  V prípade nezhody medzi žiadajúcim orgánom a dožiadaným orgánom týkajúcej sa výsledkov analýzy uvedenej v odseku 2 sa vykoná arbitrážna analýza v laboratóriu, ktoré dané orgány určia na základe vzájomnej dohody.PODODDIEL III

Postupy

Článok 18

Rozhodujúca skutočnosť

Ak má príslušný orgán jednej strany dôvodné podozrenie alebo sa dozvie, že:

— 
výrobok vinárstva a vinohradníctva nie je v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodu s týmito výrobkami alebo sa ho týka podvodné konanie, cieľom ktorého je vyrobiť alebo uviesť na trh takýto výrobok, a
— 
tento nesúlad predstavuje pre niektorú stranu osobitný význam a je takej povahy, že povedie k administratívnym opatreniam alebo súdnemu stíhaniu, bezodkladne o tom informuje kontaktný orgán dotknutej strany prostredníctvom kontaktného orgánu, ktorému prislúcha.

Článok 19

Žiadosti o vzájomnú pomoc

1.  Žiadosti podľa tejto hlavy sa predkladajú písomne. Sú doplnené dokumentmi potrebnými na odpoveď. V naliehavých prípadoch sa môžu akceptovať ústne žiadosti, musia sa však okamžite potvrdiť písomne.

2.  Žiadosti predložené podľa odseku 1 sa doplnia týmito informáciami:

— 
názov žiadajúceho orgánu,
— 
požadované opatrenie,
— 
predmet alebo dôvod žiadosti,
— 
legislatíva, pravidlá alebo iné príslušné právne nástroje,
— 
čo najpresnejšie a najúplnejšie údaje o vyšetrovaných fyzických alebo právnických osobách,
— 
zhrnutie relevantných skutočností.

3.  Žiadosti sa vyhotovujú v niektorom z úradných jazykov strán dohody.

4.  Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, je možné požiadať o jej opravu alebo doplnenie; takisto je však možné nariadiť ochranné opatrenia.

Článok 20

Postup

1.  Na žiadosť žiadajúceho orgánu mu dožiadaný orgán poskytne všetky užitočné informácie, ktoré mu umožnia zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa zistených alebo plánovaných činností, ktoré porušujú alebo by mohli porušiť tieto právne predpisy.

2.  Na odôvodnenú žiadosť žiadajúceho orgánu dožiadaný orgán vykoná osobitný dohľad alebo kontroly zamerané na dosiahnutie sledovaných cieľov alebo prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že sa takýto dohľad alebo kontroly vykonajú.

3.  Dožiadaný orgán uvedený v odsekoch 1 a 2 postupuje, akoby konal vo vlastnom mene alebo na žiadosť orgánu svojej vlastnej krajiny.

4.  Žiadajúci orgán môže na základe dohody s dožiadaným orgánom poveriť vlastných pracovníkov alebo pracovníkov iného príslušného orgánu strany, ktorú zastupuje:

— 
aby zhromažďovali v priestoroch príslušných orgánov strany, kde dožiadaný orgán sídli, informácie týkajúce sa riadneho uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa obchodu s výrobkami vinárstva a vinohradníctva alebo kontrol, vrátane toho, aby zhotovovali kópie prepravných dokladov a iných dokumentov alebo výpisov z registrov,
— 
alebo aby sa zúčastňovali na činnostiach požadovaných podľa odseku 2.

Kópie uvedené v prvej zarážke sa môžu robiť len so súhlasom dožiadaného orgánu.

5.  Žiadajúci orgán, ktorý chce vyslať pracovníka vymenovaného v súlade s prvým pododsekom odseku 4 na územie druhej strany, aby sa zúčastnil kontrolných postupov uvedených v druhej zarážke uvedeného pododseku, o tom informuje dožiadaný orgán s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom týchto postupov. Pracovníci dožiadaného orgánu po celý čas zodpovedajú za vykonávanie kontrolných postupov.

Pracovníci žiadajúceho orgánu:

— 
predložia písomné poverenie, kde sa uvádza ich totožnosť a funkcia,
— 
využívajú s výhradou obmedzení, ktoré legislatíva uplatniteľná na dožiadaný orgán ukladá na vlastných pracovníkov, pri vykonávaní daných kontrol:
— 
prístupové práva ustanovené v článku 16 ods. 3,
— 
právo na informácie o výsledkoch kontrol vykonaných pracovníkmi dožiadaného orgánu na základe článku 16 ods. 3,
— 
správajú sa v priebehu kontrol v súlade s pravidlami a zvyklosťami, ktoré sú povinné pre pracovníkov tej strany, na území ktorej sa kontrolný postup vykonáva.

6.  Odôvodnené žiadosti uvedené v tomto článku sa postúpia dožiadanému orgánu príslušnej strany prostredníctvom kontaktného orgánu tejto strany. To isté platí pre:

— 
odpovede na tieto žiadosti,
— 
oznámenia týkajúce sa uplatňovania odsekov 2, 4 a 5.

Odchylne od prvého pododseku a v záujme účinnejšej a rýchlejšej spolupráce medzi stranami môžu strany vo vhodných prípadoch umožniť príslušnému orgánu:

— 
zasielať odôvodnené žiadosti alebo oznámenia priamo príslušnému orgánu druhej strany,
— 
priamo odpovedať na odôvodnené žiadosti alebo oznámenia, ktoré dostáva od príslušných orgánov druhej strany.

V uvedených prípadoch tieto orgány bezodkladne informujú kontaktný orgán danej strany.

7.  Informácie uvedené v analytickej databáze každej strany obsahujúce údaje získané analýzou výrobkov vinárstva a vinohradníctva jednotlivých strán sa sprístupnia laboratóriám, ktoré na tento účel strany určia, ak o to tieto laboratóriá požiadajú. Poskytovanie informácií sa vzťahuje len na relevantné analytické údaje potrebné na vyhodnotenie analýzy vykonanej na vzorke s porovnateľnými vlastnosťami a pôvodom.

Článok 21

Rozhodnutie o vzájomnej pomoci

1.  Strana, ktorej prislúcha dožiadaný orgán, môže odmietnuť poskytnúť pomoc na základe tejto hlavy, ak by táto pomoc mohla viesť k narušeniu zvrchovanosti, ohrozeniu verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných podstatných záujmov tejto strany.

2.  V prípade, že žiadajúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by bol o ňu požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný orgán rozhodne o spôsobe vybavenia takejto žiadosti.

3.  Ak sa pomoc zamietne, rozhodnutie a jeho dôvody sa musia bezodkladne oznámiť žiadajúcemu orgánu.

Článok 22

Informácie a dokumentácia

1.  Dožiadaný orgán oznámi žiadajúcemu orgánu výsledky svojho vyšetrovania vo forme dokumentov, overených kópií, správ a podobne.

2.  Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačom spracovanými informáciami vyhotovenými v akejkoľvek forme na tie isté účely.

3.  Informácie uvedené v článkoch 18 a 20 sú doplnené vhodnými dokumentmi alebo inými dôkazmi a údajmi o prípadných správnych opatreniach alebo súdnych konaniach a týkajú sa najmä:

— 
zloženia a organoleptických vlastností predmetného výrobku vinárstva a vinohradníctva,
— 
označovania a obchodnej úpravy výrobku,
— 
dodržiavania pravidiel predpísaných z hľadiska výroby, prípravy alebo uvádzania výrobku na trh.

4.  Kontaktné orgány, ktorých sa týka záležitosť, v súvislosti s ktorou sa začal postup vzájomnej pomoci uvedený v článkoch 18 a 20, sa bezodkladne navzájom informujú o:

— 
priebehu vyšetrovania, najmä prostredníctvom správ a iných dokumentov alebo zdrojov informácií,
— 
všetkých následných správnych a právnych postupoch týkajúcich sa predmetných operácií.

Článok 23

Náklady

Cestovné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uplatňovania tejto hlavy, znáša strana, ktorá vymenovala pracovníka na vykonanie opatrení uvedených v článku 20 ods. 2 a 4.

Článok 24

Dôvernosť informácií

1.  Každá informácia oznámená v akejkoľvek forme na základe tejto hlavy má dôverný charakter. Vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávať úradné tajomstvo a využíva ochranu priznanú podobným informáciám na základe uplatniteľných právnych predpisov strany, ktorá ju získala, alebo príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na orgány Únie, podľa daného prípadu.

2.  Táto hlava nezaväzuje stranu, ktorej legislatíva alebo administratívna prax ukladá prísnejšie obmedzenia pre ochranu priemyselného a obchodného tajomstva, ako sú obmedzenia stanovené touto hlavou, aby poskytla informácie, ak žiadajúca strana neprijme opatrenia, aby vyhovela týmto prísnejším obmedzeniam.

3.  Získané informácie sa používajú len na účely tejto hlavy; na iné účely sa môžu použiť na území strany len s predchádzajúcim písomným súhlasom správneho orgánu, ktorý informácie poskytol, a okrem toho podliehajú obmedzeniam, ktoré tento orgán uložil.

4.  Odsekom 1 sa nevylučuje použitie informácií v následných súdnych alebo správnych konaniach začatých v súvislosti s porušením všeobecného trestného práva, pod podmienkou, že sa získali prostredníctvom medzinárodnej právnej spolupráce.

5.  Strany môžu získané informácie a prekonzultované dokumenty v súlade s ustanoveniami tejto hlavy použiť ako dôkaz vo svojich protokoloch, správach alebo svedeckých výpovediach a v konaniach a obžalobách pred súdom.HLAVA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Vylúčenia

1.  Hlavy I a II sa neuplatňujú na výrobky vinárstva a vinohradníctva uvedené v článku 2, ktoré:

a) 

tranzitujú cez územie jednej zo strán alebo

b) 

pochádzajú z územia jednej zo strán a strany s nimi obchodujú v malých množstvách za podmienok a podľa podrobných pravidiel ustanovených v dodatku 5 k tejto prílohe.

2.  Uplatňovanie výmeny listov medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom o spolupráci v oblasti oficiálnych kontrol vín podpísanej v Bruseli 15. októbra 1984 sa pozastavuje v období platnosti tejto prílohy.

Článok 26

Konzultácie

1.  Strany vedú vzájomné konzultácie, ak sa jedna z nich domnieva, že druhá strana neplní niektorú z povinností tejto prílohy.

2.  Strana, ktorá požiada o konzultácie, oznámi druhej strane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie príslušného prípadu.

3.  V prípadoch, keď by akýkoľvek odklad alebo omeškanie mohlo ohroziť ľudské zdravie alebo zbaviť účinnosti opatrenia na boj proti podvodom, môžu sa prijať predbežné ochranné opatrenia bez predchádzajúcej konzultácie pod podmienkou, že sa konzultácie začnú bezprostredne po prijatí týchto opatrení.

4.  Ak strany v závere konzultácií ustanovených v odsekoch 1 a 3 nedospeli k dohode, strana, ktorá požiadala o konzultácie alebo prijala opatrenia uvedené v odseku 3, môže prijať vhodné ochranné opatrenia tak, aby umožnila uplatňovanie tejto prílohy.

Článok 27

Pracovná skupina

1.  Pracovná skupina pre „výrobky vinárstva a vinohradníctva“ (ďalej len „pracovná skupina“) zriadená podľa článku 6 ods. 7 dohody sa zaoberá všetkými otázkami týkajúcimi sa tejto prílohy a jej vykonávania.

2.  Pracovná skupina pravidelne preskúmava vývoj domácej legislatívy a právnych predpisov jednotlivých strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Pripravuje najmä návrhy, ktoré predkladá výboru, s cieľom prispôsobiť túto prílohu a dodatky k nej.

Článok 28

Prechodné ustanovenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 10, výrobky vinárstva a vinohradníctva, ktoré boli v čase nadobudnutia platnosti tejto prílohy vyrobené, pripravené, označené a obchodne upravené spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi alebo domácimi právnymi predpismi jednotlivých strán, ale táto príloha ho zakazuje, sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

2.  Pokiaľ výbor neustanoví inak, výrobky vinárstva a vinohradníctva vyrobené, pripravené, označené a obchodne upravené v súlade s touto prílohou, pričom ich výroba, príprava, označovanie a obchodná úprava prestane byť s touto prílohou v súlade v dôsledku jej zmeny a doplnenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Dodatok 1

Výrobky vinárstva a vinohradníctva uvedené v článku 2

Pre Európsku úniu:

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 11). Výrobky patriace pod číselné znaky KN 2009 61 , 2009 69 a 2204 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Pre Švajčiarsko:

Kapitola 2 výnosu Federálneho ministerstva vnútroštátnych záležitostí (DFI) z 23. novembra 2005 o alkoholických nápojoch, naposledy zmeneného a doplneného 15. decembra 2010 (Úradná zbierka RO 2010 6391). Výrobky patriace do položiek švajčiarskeho colného sadzobníka 2009.60 a 2204 .

Dodatok 2

Osobitné ustanovenia uvedené v článku 3 písm. a) a b)

Chránené označenie pôvodu Genève (CHOP Genève)

1.   Zemepisná oblasť:

Zemepisná oblasť CHOP Genève zahŕňa:

— 
celé územie kantónu Ženevy,
— 
celé územie francúzskych obcí:
— 
Challex,
— 
Ferney-Voltaire,
— 
časti francúzskych obcí:
— 
Ornex,
— 
Chens-sur-Léman,
— 
Veigy-Foncenex,
— 
Saint-Julien-en-Genevois,
— 
Viry,

opísané v ustanoveniach CHOP Genève.

2.   Oblasť produkcie hrozna

Oblasť produkcie hrozna zahŕňa:

a) 

na území Ženevy: plochy, ktoré patria do vinárskeho katastra v zmysle článku 61 federálneho zákona o poľnohospodárstve (RS 910.1) a ktorých produkcia je určená na výrobu vína;

b) 

na francúzskom území: plochy obcí alebo časti obcí uvedených v bode 1, ktoré sú osadené viničom alebo ktoré môžu využívať práva na opätovnú výsadbu, s rozlohou najviac 140 hektárov.

3.   Oblasť výroby vína

Oblasť výroby vína sa obmedzuje na švajčiarske územie.

4.   Preradenie do nižšej kategórie

Použitie CHOP Genève nebráni v používaní označení „vin de pays“ a „vin de table suisse“ na označenie vín vyrobených z viniča pochádzajúceho z oblasti produkcie vymedzenej v bode 2 písm. b) a ktoré boli preradené do nižšej kategórie.

5.   Kontrola ustanovení CHOP Genève

Vo Švajčiarsku patria kontroly do právomoci švajčiarskych orgánov, najmä ženevských.

Pokiaľ ide o fyzické kontroly vykonávané na francúzskom území, príslušný švajčiarsky orgán poverí francúzsky kontrolný orgán, ktorý schválili francúzske orgány.

6.   Prechodné ustanovenia

Výrobcovia, ktorí vlastnia plochy osadené viničom, ktoré nie sú uvedené v oblasti produkcie hrozna vymedzenej v bode 2 písm. b), ale ktorí predtým legálne používali CHOP Genève, môžu naďalej požadovať jeho používanie do ročníka 2013 a príslušné výrobky sa môžu uvádzať na trh do vypredania zásob.

Dodatok 3

Zoznam právnych nástrojov a technických ustanovení uvedených v článku 4 týkajúcich sa výrobkov vinárstva a vinohradníctva

A.    Právne nástroje uplatniteľné na dovoz výrobkov vinárstva a vinohradníctva s pôvodom v Európskej únii do Švajčiarska a na ich uvádzanie na trh vo Švajčiarsku

Referenčné legislatívne texty a osobitné ustanovenia:

1. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17).

2. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25).

3. 

Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21), naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/11/EHS z 11. marca 1992 (Ú. v. ES L 65, 11.3.1992, s. 32).

4. 

Smernica 94/36/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13), v znení opráv uvedených v Ú. v. ES L 259 zo 7.10.1994, s. 33, Ú. v. ES L 252 zo 4.10.1996, s. 23 a Ú. v. ES L 124 z 25.5.2000, s. 66.

5. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1), v znení opráv uvedených v Ú. v. ES L 248 zo 14.10.1995, s. 60 a naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2010/69/EÚ z 22. októbra 2010 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, s. 22).

6. 

Smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29) naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14).

7. 

Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30).

8. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4), naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14).

9. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 813/2011 z 11. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 208, 13.8.2011, s. 23).

10. 

Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1), zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14).

11. 

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 11).

12. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010, s. 1).

13. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 49, 24.2.2011, s. 16).

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 436/2009, každý dovoz výrobkov vinárstva a vinohradníctva s pôvodom Európskej únii do Švajčiarska podlieha predloženiu sprievodného dokladu uvedeného v článku 24 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia.

14. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 53/2011 z 21. januára 2011 (Ú. v. EÚ L 19, 22.1.2011, s. 1).

15. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 670/2011 z 12. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 183, 13.7.2011, s. 6).

B.    Právne nástroje uplatniteľné na dovoz výrobkov vinárstva a vinohradníctva s pôvodom vo Švajčiarsku do Európskej únie a na ich uvádzanie na trh v Európskej únii

Právne nástroje, na ktoré sa odkazuje:

1. 

Federálny zákon o poľnohospodárstve z 29. apríla 1998, naposledy zmenený a doplnený 18. júna 2010 [Úradná zbierka (Recueil officiel) RO 2010 5851].

2. 

Výnos o pestovaní viniča a dovoze vína zo 14. novembra 2007 (Výnos o víne), naposledy zmenený a doplnený 4. novembra 2009 (Úradná zbierka RO 2010-733).

3. 

Výnos Federálneho úradu pre poľnohospodárstvo (OFAG) zo 17. januára 2007 o zozname odrôd viniča povolených na certifikáciu a na výrobu štandardného materiálu a o výbere odrôd, naposledy zmenený a doplnený 6. mája 2011 (Úradná zbierka RO 2011 2169).

4. 

Federálny zákon z 9. októbra 1992 o potravinách a predmetoch každodenného použitia (Zákon o potravinách, LDA1), naposledy zmenený a doplnený 5. októbra 2008 (Úradná zbierka RO 2008 785).

5. 

Výnos o potravinách a predmetoch každodenného použitia z 23. novembra 2005, naposledy zmenený a doplnený 13. októbra 2010 (Úradná zbierka RO 2010 4611).

6. 

Výnos federálneho ministerstva vnútroštátnych záležitostí (DFI) o alkoholických nápojoch z 23. novembra 2005, naposledy zmenený a doplnený 15. decembra 2010 (Úradná zbierka RO 2010 6391).

Odchylne od článku 10 výnosu sú pravidlá upravujúce označovanie a uvádzanie na trh pravidlami uplatniteľnými na výrobky dovážané z tretích krajín uvedené v týchto nariadeniach:

1. 

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 11).

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s týmito úpravami:

a) 

odchylne od článku 118y ods. 1 písm. a) sa označenia kategórií nahrádzajú osobitnými označeniami ustanovenými v článku 9 výnosu federálneho ministerstva vnútroštátnych záležitostí o alkoholických nápojoch;

b) 

odchylne od článku 118y ods. 1 písm. b) bodu i) sa výraz „chránené označenie pôvodu“ („appellation d’origine protégée“) nahrádza výrazom „kontrolované označenie pôvodu“ („appellation d’origine contrôlée“) a výraz „chránené zemepisné označenie“ („indication géographique protégée“) sa nahrádza výrazom „vin de pays“;

c) 

odchylne od článku 118y ods. 1 písm. f) sa údaj o dovozcovi môže nahradiť údajom o švajčiarskom výrobcovi, pivničnom majstrovi, obchodníkovi alebo fľašovateľovi.

2. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 670/2011 z 12. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 183, 13.7.2011, s. 6).

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s týmito úpravami:

a) 

odchylne od článku 54 ods. 1 nariadenia sa obsah alkoholu môže udávať na desatiny objemových percent;

b) 

odchylne od článku 64 a časti B prílohy XIV sa výraz „demi-sec“ (polosuché) môže nahradiť výrazom „légèrement doux“ a výraz „moelleux“ (polosladké) výrazom „demi-doux“;

c) 

odchylne od článku 62 nariadenia sa názov jednej alebo viacerých odrôd viniča môže používať, ak uvedená odroda alebo odrody tvoria aspoň 85 % hrozna použitého na výrobu daného švajčiarskeho vína.

7. 

Výnos ministerstva vnútroštátnych záležitostí (DFI) z 23. novembra 2005 o označovaní a propagácií potravín (OEDAI), naposledy zmenený a doplnený 13. októbra 2010 (Úradná zbierka RO 2010 4649).

8. 

Výnos ministerstva vnútroštátnych záležitostí (DFI) z 22. júna 2007 o prípustných prídavných látkach do potravín [(výnos o prídavných látkach (OAdd), zmenený a doplnený 11. mája 2009, (Úradná zbierka RO 2009 2047)].

9. 

Výnos ministerstva vnútroštátnych záležitostí (DFI) z 26. júna 1995 o cudzorodých látkach a zložkách v potravinách [(výnos o cudzorodých látkach a zložkách, OSEC), naposledy zmenený a doplnený 16. mája 2011 (Úradná zbierka RO 2011 1985)].

10. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17).

11. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010, s. 1).

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s týmito úpravami:

a) 

Každý dovoz výrobkov vinárstva a vinohradníctva s pôvodom vo Švajčiarsku do Európskej únie podlieha predloženiu ďalej uvedeného sprievodného dokladu, vyhotoveného v súlade s rozhodnutím Komisie z 29. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 4, 6.1.2005, s. 12).

b) 

Týmto sprievodným dokladom sa nahrádza dokument VI1 uvedený v nariadení Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010, s. 1).

c) 

Odkazy v nariadení na „členský štát (členské štáty)“ alebo „vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia Spoločenstva“ (alebo „vnútroštátne pravidlá alebo pravidlá Spoločenstva“) zahŕňajú aj Švajčiarsko resp. švajčiarske právne predpisy.

d) 

Vína s pôvodom vo Švajčiarsku, ktoré sú porovnateľné s vínami so zemepisným označením a ich celková kyslosť vyjadrená ako obsah kyseliny vínnej je nižšia než 3 gramy na liter, sa môžu dovážať, ak sú označené zemepisným označením a sú vyrobené najmenej z 85 % z hrozna jednej alebo viacerých týchto odrôd viniča: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir alebo Merlot.

Sprievodný doklad ( 15 )pri doprave výrobkov vinárstva a vinohradníctva zo Švajčiarska ( 16 )

image

Dodatok 4

Chránené názvy uvedené v článku 5

ČASŤ A

Chránené názvy výrobkov vinárstva a vinohradníctva s pôvodom v Európskej úniiBELGICKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

appellation d’origine contrôlée

CHOP

francúzsky

gecontroleerde oorsprongsbenaming

CHOP

holandsky

Vin de pays

CHZO

francúzsky

Landwijn

CHZO

holandskyBULHARSKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Асеновград, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Asenovgrad

Болярово, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Bolyarovo

Брестник, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Brestnik

Варна, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Varna

Велики Преслав, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Veliki Preslav

Видин, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Vidin

Враца, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Vratsa

Върбица, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Varbitsa

Долината на Струма, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Struma valley

Драгоево, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Dragoevo

Евксиноград, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Evksinograd

Ивайловград, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Ivaylovgrad

Карлово, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Karlovo

Карнобат, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Karnobat

Ловеч, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Lovech

Лозицa, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Lozitsa

Лом, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Lom

Любимец, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Lyubimets

Лясковец, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Lyaskovets

Мелник, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Melnik

Монтана, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Montana

Нова Загора, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Nova Zagora

Нови Пазар, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Novi Pazar

Ново село, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Novo Selo

Оряховица, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Oryahovitsa

Павликени, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Pavlikeni

Пазарджик, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Pazardjik

Перущица, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Perushtitsa

Плевен, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Pleven

Пловдив, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Plovdiv

Поморие, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Pomorie

Русе, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Ruse

Сакар, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Sakar

Сандански, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Sandanski

Свищов, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Svishtov

Септември, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Septemvri

Славянци, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Slavyantsi

Сливен, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Sliven

Стамболово, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Stambolovo

Стара Загора, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Stara Zagora

Сунгурларе, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Sungurlare

Сухиндол, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Suhindol

Търговище, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Targovishte

Хан Крум, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Han Krum

Хасково, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Haskovo

Хисаря, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Hisarya

Хърсово, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Harsovo

Черноморски район, po ktorom prípadne nasleduje Южно Черноморие

Rovnocenné pomenovanie: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Northen Black Sea Region

Шивачево, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Shivachevo

Шумен, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Shumen

Ямбол, po ktorom prípadne nasleduje podoblasť a/alebo menšia zemepisná jednotka

Rovnocenné pomenovanie: Yambol

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Дунавска равнина

Rovnocenné pomenovanie: Danube Plain

Тракийска низина

Rovnocenné pomenovanie: Thracian Lowlands

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Благородно сладко вино (БСВ)

CHOP

bulharsky

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

CHOP

bulharsky

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

CHOP

bulharsky

Pегионално вино

(Regional wine)

CHZO

bulharsky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Колекционно

(collection)

CHOP

bulharsky

Ново

(young)

CHOP/CHZO

bulharsky

Премиум

(premium)

CHZO

bulharsky

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

CHOP

bulharsky

Премиум резерва

(premium reserve)

CHZO

bulharsky

Резерва

(reserve)

CHOP/CHZO

bulharsky

Розенталер

(Rosenthaler)

CHOP

bulharsky

Специална селекция

(special selection)

CHOP

bulharsky

Специална резерва

(special reserve)

CHOP

bulharskyČESKÁ REPUBLIKA

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Čechy prípadne doplnené pojmom Litoměřická

Čechy prípadne doplnené pojmom Mělnická

Morava prípadne doplnené pojmom Mikulovská

Morava prípadne doplnené pojmom Slovácká

Morava prípadne doplnené pojmom Velkopavlovická

Morava prípadne doplnené pojmom Znojemská

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

České

Moravské

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

CHOP

česky

aromatický sekt s.o.

CHOP

česky

jakostní likérové víno

CHOP

česky

jakostní perlivé víno

CHOP

česky

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

CHOP

česky

jakostní víno

CHOP

česky

jakostní víno odrůdové

CHOP

český

jakostní víno s přívlastkem

CHOP

česky

jakostní víno známkové

CHOP

česky

V.O.C

CHOP

česky

víno originální certifikace

CHOP

česky

víno s přívlastkem kabinetní víno

CHOP

česky

víno s přívlastkem ledové víno

CHOP

česky

víno s přívlastkem pozdní sběr

CHOP

česky

víno s přívlastkem slámové víno

CHOP

česky

víno s přívlastkem výběr z bobulí

CHOP

česky

víno s přívlastkem výběr z cibéb

CHOP

česky

víno s přívlastkem výběr z hroznů

CHOP

česky

víno origininální certifikace (VOC alebo V.O.C.)

CHZO

česky

zemské víno

CHZO

česky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Archivní víno

CHOP

česky

Burčák

CHOP

česky

Klaret

CHOP

česky

Košer, Košer víno

CHOP

česky

Labín

CHOP

česky

Mladé víno

CHOP

česky

Mešní víno

CHOP

česky

Panenské víno, Panenská sklizeň

CHOP

česky

Pěstitelský sekt (*)

CHOP

česky

Pozdní sběr

CHOP

česky

Premium

CHOP

česky

Rezerva

CHOP

česky

Růžák, Ryšák

CHOP

česky

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

CHOP

českyNEMECKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Ahr prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Baden prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Franken prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Hessische Bergstraße prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Mittelrhein prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Mosel prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Nahe prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Pfalz prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Rheingau prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Rheinhessen prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Saale-Unstrut prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Sachsen prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Württemberg prípadne doplnené názvom menšej zemepisnej jednotky

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)), doplnené výrazom:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

CHOP

nemecky

Qualitätswein prípadne doplnené skratkou b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

nemecky

Qualitätslikörwein prípadne doplnené skratkou b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

nemecky

Qualitätsperlwein prípadne doplnené skratkou b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

nemecky

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

nemecky

Landwein

CHZO

nemecky

Winzersekt

CHOP

nemecky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Affentaler

CHOP

nemecky

Badisch Rotgold

CHOP

nemecky

Ehrentrudis

CHOP

nemecky

Hock

CHOP

nemecky

Klassik/Classic

CHOP

nemecky

Liebfrau(en)milch

CHOP

nemecky

Riesling-Hochgewächs

CHOP

nemecky

Schillerwein

CHOP

nemecky

Weißherbst

CHOP

nemeckyGRÉCKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Αγχίαλος

Rovnocenné pomenovanie: Anchialos

Αμύνταιο

Rovnocenné pomenovanie: Amynteo

Αρχάνες

Rovnocenné pomenovanie: Archanes

Γουμένισσα

Rovnocenné pomenovanie: Goumenissa

Δαφνές

Rovnocenné pomenovanie: Dafnes

Ζίτσα

Rovnocenné pomenovanie: Zitsa

Λήμνος

Rovnocenné pomenovanie: Lemnos

Μαντινεία

Rovnocenné pomenovanie: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Rovnocenné pomenovanie: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Rovnocenné pomenovanie: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Rovnocenné pomenovanie: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Rovnocenné pomenovanie: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Rovnocenné pomenovanie: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Rovnocenné pomenovanie: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Rovnocenné pomenovanie: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Rovnocenné pomenovanie: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Rovnocenné pomenovanie: Naoussa

Νεμέα

Rovnocenné pomenovanie: Nemea

Πάρος

Rovnocenné pomenovanie: Paros

Πάτρα

Rovnocenné pomenovanie: Patras

Πεζά

Rovnocenné pomenovanie: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Rovnocenné pomenovanie: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Rovnocenné pomenovanie: Rapsani

Ρόδος

Rovnocenné pomenovanie: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Rovnocenné pomenovanie: Robola of Cephalonia

Σάμος

Rovnocenné pomenovanie: Samos

Σαντορίνη

Rovnocenné pomenovanie: Santorini

Σητεία

Rovnocenné pomenovanie: Sitia

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Tοπικός Οίνος Κω

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Rovnocenné pomenovanie: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος „or“ Τοπικός Οίνος Θράκης

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Thrace-Thrakikos „or“ Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής môže byť doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας môže byť doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων prípadne doplnený pojmom Evvia

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας môže byť doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών prípadne doplnený pojmom Viotia

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου prípadne doplnený pojmom Evvia

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας „alebo“ Ρετσίνα Κορωπίου prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Kropia „alebo“ Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας „alebo“ Ρετσίνα Λιοπεσίου prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Peania „alebo“ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων prípadne doplnený pojmom Attika

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας prípadne doplnený pojmom Evvia

Rovnocenné pomenovanie: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Rovnocenné pomenovanie: Regional wine of Halkidiki

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

CHOP

grécky

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

CHOP

grécky

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

CHOP

grécky

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

CHOP

grécky

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

CHZO

grécky

τοπικός οίνος

(vin de pays)

CHZO

grécky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

CHOP/CHZO

grécky

Αμπέλι

(Ampeli)

CHOP/CHZO

grécky

Αμπελώνας(ες)

[Ampelonas (-ès)]

CHOP/CHZO

grécky

Αρχοντικό

(Archontiko)

CHOP/CHZO

grécky

Κάβα

(Cava)

CHZO

grécky

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

CHOP

grécky

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

CHOP

grécky

Κάστρο

(Kastro)

CHOP/CHZO

grécky

Κτήμα

(Ktima)

CHOP/CHZO

grécky

Λιαστός

(Liastos)

CHOP/CHZO

grécky

Μετόχι

(Metochi)

CHOP/CHZO

grécky

Μοναστήρι

(Monastiri)

CHOP/CHZO

grécky

Νάμα

(Nama)

CHOP/CHZO

grécky

Νυχτέρι

(Nychteri)

CHOP

grécky

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

CHOP/CHZO

grécky

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

CHOP/CHZO

grécky

Πύργος

(Pyrgos)

CHOP/CHZO

grécky

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

CHOP

grécky

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

CHOP

grécky

Βερντέα

(Verntea)

CHZO

grécky

Vinsanto

CHOP

latinskyŠPANIELSKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Abona

Alella

Alicante prípadne doplnený pojmom Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Rovnocenné pomenovanie: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Rovnocenné pomenovanie: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Rovnocenné pomenovanie: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Rovnocenné pomenovanie: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre prípadne doplnený pojmom Artesa

Costers del Segre prípadne doplnený pojmom Les Garrigues

Costers del Segre prípadne doplnený pojmom Raimat

Costers del Segre prípadne doplnený pojmom Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Rovnocenné pomenovanie: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma prípadne doplnený pojmom Fuencaliente

La Palma prípadne doplnený pojmom Hoyo de Mazo

La Palma prípadne doplnený pojmom Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Rovnocenné pomenovanie: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei prípadne doplnený pojmom Ladera de Monterrei

Monterrei prípadne doplnený pojmom Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra prípadne doplnený pojmom Baja Montaña

Navarra prípadne doplnený pojmom Ribera Alta

Navarra prípadne doplnený pojmom Ribera Baja

Navarra prípadne doplnený pojmom Tierra Estella

Navarra prípadne doplnený pojmom Valdizarbe

Pago de Arínzano

Rovnocenné pomenovanie: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas prípadne doplnený pojmom Condado do Tea

Rías Baixas prípadne doplnený pojmom O Rosal

Rías Baixas prípadne doplnený pojmom Ribeira do Ulla

Rías Baixas prípadne doplnený pojmom Soutomaior

Rías Baixas prípadne doplnený pojmom Val do Salnés

Ribeira Sacra prípadne doplnený pojmom Amandi

Ribeira Sacra prípadne doplnený pojmom Chantada

Ribeira Sacra prípadne doplnený pojmom Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra prípadne doplnený pojmom Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra prípadne doplnený pojmom Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana prípadne doplnený pojmom Cañamero

Ribera del Guadiana prípadne doplnený pojmom Matanegra

Ribera del Guadiana prípadne doplnený pojmom Montánchez

Ribera del Guadiana prípadne doplnený pojmom Ribera Alta

Ribera del Guadiana prípadne doplnený pojmom Ribera Baja

Ribera del Guadiana prípadne doplnený pojmom Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja prípadne doplnený pojmom Rioja Alavesa

Rioja prípadne doplnený pojmom Rioja Alta

Rioja prípadne doplnený pojmom Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga prípadne doplnený pojmom Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Rovnocenné pomenovanie: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia prípadne doplnený pojmom Alto Turia

Valencia prípadne doplnený pojmom Clariano

Valencia prípadne doplnený pojmom Moscatel de Valencia

Valencia prípadne doplnený pojmom Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid prípadne doplnený pojmom Arganda

Vinos de Madrid prípadne doplnený pojmom Navalcarnero

Vinos de Madrid prípadne doplnený pojmom San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

D.O

CHOP

španielsky

D.O.Ca

CHOP

španielsky

Denominacion de origen

CHOP

španielsky

Denominacion de origen calificada

CHOP

španielsky

vino de calidad con indicación geográfica

CHOP

španielsky

vino de pago

CHOP

španielsky

vino de pago calificado

CHOP

španielsky

Vino dulce natural

CHOP

španielsky

Vino generoso

CHOP

španielsky

Vino generoso de licor

CHOP

španielsky

Vino de la Tierra

CHZO

španielsky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Amontillado

CHOP

španielsky

Añejo

CHOP/CHZO

španielsky

Chacolí-Txakolina

CHOP

španielsky

Clásico

CHOP

španielsky

Cream

CHOP

španielsky

Criadera

CHOP

španielsky

Criaderas y Soleras

CHOP

španielsky

Crianza

CHOP

španielsky

Dorado

CHOP

španielsky

Fino

CHOP

španielsky

Fondillón

CHOP

španielsky

Gran reserva

CHOP

španielsky

Lágrima

CHOP

španielsky

Noble

CHOP/CHZO

španielsky

Oloroso

CHOP

španielsky

Pajarete

CHOP

španielsky

Pálido

CHOP

španielsky

Palo Cortado

CHOP

španielsky

Primero de Cosecha

CHOP

španielsky

Rancio

CHOP

španielsky

Raya

CHOP

španielsky

Reserva

CHOP

španielsky

Sobremadre

CHOP

španielsky

Solera

CHOP

španielsky

Superior

CHOP

španielsky

Trasañejo

CHOP

španielsky

Vino Maestro

CHOP

španielsky

Vendimia Inicial

CHOP

španielsky

Viejo

CHOP/CHZO

španielsky

Vino de Tea

CHOP

španielskyFRANCÚZSKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace prípadne doplnený názvom odrody viniča a/alebo názvom menšej zemepisnej jednotky

Rovnocenné pomenovanie: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, ktorému predchádza pojem Rosacker

Alsace Grand Cru doplnený názvom Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru doplnený názvom Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru doplnený názvom Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru doplnený názvom Brand

Alsace Grand Cru doplnený názvom Bruderthal

Alsace Grand Cru doplnený názvom Eichberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Engelberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Florimont

Alsace Grand Cru doplnený názvom Frankstein

Alsace Grand Cru doplnený názvom Froehn

Alsace Grand Cru doplnený názvom Furstentum

Alsace Grand Cru doplnený názvom Geisberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Gloeckelberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Goldert

Alsace Grand Cru doplnený názvom Hatschbourg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Hengst

Alsace Grand Cru doplnený názvom Kanzlerberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Kastelberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Kessler

Alsace Grand Cru doplnený názvom Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru doplnený názvom Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru doplnený názvom Kitterlé

Alsace Grand Cru doplnený názvom Mambourg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Mandelberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Marckrain

Alsace Grand Cru doplnený názvom Moenchberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Muenchberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Ollwiller

Alsace Grand Cru doplnený názvom Osterberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Pfersigberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Pfingstberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Praelatenberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Rangen

Alsace Grand Cru doplnený názvom Saering

Alsace Grand Cru doplnený názvom Schlossberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Schoenenbourg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Sommerberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Sonnenglanz

Alsace Grand Cru doplnený názvom Spiegel

Alsace Grand Cru doplnený názvom Sporen

Alsace Grand Cru doplnený názvom Steinen

Alsace Grand Cru doplnený názvom Steingrubler

Alsace Grand Cru doplnený názvom Steinklotz

Alsace Grand Cru doplnený názvom Vorbourg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Wiebelsberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Winzenberg

Alsace Grand Cru doplnený názvom Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru doplnený názvom Zotzenberg

Anjou prípadne doplnený názvom Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire prípadne doplnený názvom Val de Loire

Anjou-Villages Brissac prípadne doplnený názvom Val de Loire

Arbois prípadne doplnený názvom Pupillin prípadne doplneným pojmom „mousseux“

Auxey-Duresses prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Bandol

Rovnocenné pomenovanie: Vin de Bandol

Banyuls prípadne doplnený pojmom„Grand Cru“a/alebo„Rancio“

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn prípadne doplnený názvom Bellocq

Beaujolais prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky prípadne doplneným pojmom„Villages“doplneným alebo nie pojmom„Supérieur“

Beaune

Bellet

Rovnocenné pomenovanie: Vin de Bellet

Bergerac prípadne doplnený pojmom „sec“

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny prípadne doplnený názvom Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Monterrei prípadne doplnený názvom Val de Loir

Bordeaux prípadne doplnený pojmom„Clairet“,„Rosé“, „Mousseux“alebo„supérieur“

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Rovnocenné pomenovanie: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Chitry

Bourgogne prípadne doplnený pojmom „Clairet“, „Rosé“ alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Côte Chalonnaise

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Côte Saint-Jacques

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Côtes d’Auxerre

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Côtes du Couchois

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Épineuil

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Côtes de Beaune

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Le Chapitre

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“alebo názvom menšej zemepisnej jednotky Vézelay

Bourgogne prípadne doplnený pojmom„Clairet“, „Rosé“, „ordinaire“alebo„grand ordinaire“

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky, ktorej prípadne predchádza pojem „Vins du“, „Mousseux du“, „Pétillant“ alebo „Roussette du“, alebo prípadne doplnený pojmom „Mousseux“ alebo „Pétillant“, po ktorom prípadne nasleduje názov menšej zemepisnej jednotky

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou prípadne doplnený názvom Val de Loire

Cabernet de Saumur prípadne doplnený názvom Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis prípadne doplnený názvom Beauroy prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Berdiot prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Beugnons

Chablis prípadne doplnený názvom Butteaux prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Chapelot prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Chatains prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Chaume de Talvat prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Bréchain prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Cuissy

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Fontenay prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Jouan prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Léchet prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Savant prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte de Vaubarousse prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Côte des Prés Girots prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Forêts prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Fourchaume prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom L’Homme mort prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Les Beauregards prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Les Épinottes prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Les Fourneaux prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Les Lys prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Mélinots prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Mont de Milieu prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Montée de Tonnerre

Chablis prípadne doplnený názvom Montmains prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Morein prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Pied d’Aloup prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Roncières prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Sécher prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Troesmes prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vaillons prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vau de Vey prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vau Ligneau prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vaucoupin prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vaugiraut prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vaulorent prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vaupulent prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vaux-Ragons prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis prípadne doplnený názvom Vosgros prípadne doplneným pojmom„premier cru“

Chablis

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Blanchot

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Bougros

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Grenouilles

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Les Clos

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Preuses

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Valmur

Chablis grand cru prípadne doplnený názvom Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet prípadne doplnený názvom Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune prípadne doplnený názvom Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, pred ktorým je prípadne uvedené„Vin de“

Corse prípadne doplnený názvom Calvi, pred ktorým je prípadne uvedené„Vin de“

Corse prípadne doplnený názvom Coteaux du Cap Corse, pred ktorým je prípadne uvedené„Vin de“

Corse prípadne doplnený názvom Figari, pred ktorým je prípadne uvedené„Vin de“

Corse prípadne doplnený názvom Porto-Vecchio, pred ktorým je prípadne uvedené„Vin de“

Corse prípadne doplnený názvom Sartène, pred ktorým je prípadne uvedené„Vin de“

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, pred ktorým je prípadne uvedený názov menšej zemepisnej jednotky

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis doplnený názvom odrody viniča

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance prípadne doplnený názvom Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur prípadne doplnený názvom Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Cabrières

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Coteaux de Saint-Christol ’/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Montpeyroux

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Quatourze

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc prípadne doplnený názvom Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon prípadne doplnený názvom Val de Loire prípadne doplneným názvom menšej zemepisnej jednotky

Coteaux du Layon-Chaume prípadne doplnený názvom Val de Loire

Coteaux du Loir prípadne doplnený názvom Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois prípadne doplnený názvom Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Rovnocenné pomenovanie: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne prípadne doplnený názvom Boudes

Côtes d’Auvergne prípadne doplnený názvom Chanturgue

Côtes d’Auvergne prípadne doplnený názvom Châteaugay

Côtes d’Auvergne prípadne doplnený názvom Corent

Côtes d’Auvergne prípadne doplnený názvom Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais prípadne doplnený názvom Fronton

Côtes du Frontonnais prípadne doplnený názvom Villaudric

Côtes du Jura prípadne doplnený pojmom„mousseux“

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon prípadne doplnený názvom Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny prípadne doplnený názvom Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Rovnocenné pomenovanie: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens prípadne doplnený názvom Brem

Fiefs Vendéens prípadne doplnený názvom Mareuil

Fiefs Vendéens prípadne doplnený názvom Pissotte

Fiefs Vendéens prípadne doplnený názvom Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, ktorému prípadne predchádza„Muscat de“

Fronton

Gaillac prípadne doplnený pojmom„mousseux“

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon prípadne doplnený pojmom„Rancio“

Grand-Échezeaux

Graves prípadne doplnený pojmom„supérieures“

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Rovnocenné pomenovanie: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières prípadne doplnený názvom Val de Loir

Juliénas

Jurançon prípadne doplnený pojmom„sec“

L’Etoile prípadne doplnený pojmom„mousseux“

La Grande Rue

Ladoix prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Lalande de Pomerol

Languedoc prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky prípadne doplneným pojmom„Supérieur“alebo„Villages“

Rovnocenné pomenovanie: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges prípadne doplnený názvom Clos de la Boutière

Maranges prípadne doplnený názvom La Croix Moines

Maranges prípadne doplnený názvom La Fussière

Maranges prípadne doplnený názvom Le Clos des Loyères

Maranges prípadne doplnený názvom Le Clos des Rois

Maranges prípadne doplnený názvom Les Clos Roussots

Maranges prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky prípadne doplneným názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Marcillac

Margaux

Marsannay prípadne doplnený pojmom„rosé“

Maury prípadne doplnený pojmom„Rancio“

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky prípadne doplneným názvom Val de Loire

Mercurey

Meursault prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Montlouis-sur-Loire prípadne doplnený názvom Val de Loire prípadne doplneným pojmom„mousseux“alebo„pétillant“

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Rovnocenné pomenovanie: Moulis-en-Médoc

Muscadet prípadne doplnený názvom Val de Loire

Muscadet des Coteaux de la Loire prípadne doplnený názvom Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu prípadne doplnený názvom Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine prípadne doplnený názvom Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Rovnocenné pomenovanie: Nuits-Saint-Georges

Orléans prípadne doplnený názvom Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh prípadne doplnený pojmom„sec“

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Pessac-Léognan

Petit Chablis prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Pineau des Charentes

Rovnocenné pomenovanie: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire prípadne doplnený názvom Val de Loire

Rovnocenné pomenovanie: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Quarts de Chaume prípadne doplnený názvom Val de Loire

Quincy prípadne doplnený názvom Val de Loire

Rasteau prípadne doplnený pojmom„Rancio“

Régnié

Reuilly prípadne doplnený názvom Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes prípadne doplnený pojmom„Rancio“, ktorému prípadne predchádza„Muscat de“

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire prípadne doplnený názvom Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil prípadne doplnený názvom Val de Loire

Saint-Péray prípadne doplnený pojmom„mousseux“

Saint-Pourçain

Saint-Romain prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côte de Beaune-Villages“

Saumur prípadne doplnený názvom Val de Loire prípadne doplneným pojmom„mousseux“alebo„pétillant“

Saumur-Champigny prípadne doplnený názvom Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennière prípadne doplnený názvom Val de Loire

Savennières-Coulée-de-Serrant prípadne doplnený názvom Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines prípadne doplnený názvom Val de Loire

Savigny-les-Beaune prípadne doplnený názvom„Côte de Beaune“alebo„Côtes de Beaune-Villages“

Rovnocenné pomenovanie: Savigny

Seyssel prípadne doplnený pojmom„mousseux“

Tâche (La)

Tavel

Touraine prípadne doplnený názvom Val de Loire prípadne doplneným pojmom„mousseux“alebo„pétillant“

Touraine Amboise prípadne doplnený názvom Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau prípadne doplnený názvom Val de Loire

Touraine Mestand prípadne doplnený názvom Val de Loire

Touraine Noble Joué prípadne doplnený názvom Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky prípadne doplneným pojmom„mousseux“alebo„pétillant“

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray prípadne doplnený názvom Val de Loire prípadne doplneným pojmom„mousseux“alebo„pétillant“

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes prípadne doplnený názvom Mont Bouquet

Charentais prípadne doplnený názvom Ile d’Oléron

Charentais prípadne doplnený názvom Ile de Ré

Charentais prípadne doplnený názvom Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté prípadne doplnený názvom Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive prípadne doplnený názvom Coteaux du Termenès

Hauterive prípadne doplnený názvom Côtes de Lézignan

Hauterive prípadne doplnený názvom Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France prípadne doplnený názvom Marches de Bretagne

Jardin de la France prípadne doplnený názvom Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord prípadne doplnený názvom Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais prípadne doplnený názvom Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais prípadne doplnený názvom Côtes de L’Adour

Terroirs Landais prípadne doplnený názvom Sables de l’Océan

Terroirs Landais prípadne doplnený názvom Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Appellation contrôlée

CHOP

francúzsky

Appellation d’origine contrôlée

CHOP

francúzsky

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

CHOP

francúzsky

Vin doux naturel

CHOP

francúzsky

Vin de pays

CHZO

francúzsky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Ambré

CHOP

francúzsky

Clairet

CHOP

francúzsky

Claret

CHOP

francúzsky

Tuilé

CHOP

francúzsky

Vin jaune

CHOP

francúzsky

Château

CHOP

francúzsky

Clos

CHOP

francúzsky

Cru artisan

CHOP

francúzsky

Cru bourgeois

CHOP

francúzsky

Cru classé prípadne doplnené výrazom Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

CHOP

francúzsky

Edelzwicker

CHOP

francúzsky

Grand cru

CHOP

francúzsky

Hors d’âge

CHOP

francúzsky

Passe-tout-grains

CHOP

francúzsky

Premier Cru

CHOP

francúzsky

Primeur

CHOP/CHZO

francúzsky

Rancio

CHOP

francúzsky

Sélection de grains nobles

CHOP

francúzsky

Sur lie

CHOP/CHZO

francúzsky

Vendanges tardives

CHOP

francúzsky

Villages

CHOP

francúzsky

Vin de paille

CHOP

 TALIANSKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Aglianico del Taburno

Rovnocenné pomenovanie: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige doplnený názvom Colli di Bolzano

Rovnocenné pomenovanie: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige doplnený názvom Meranese di collina

Rovnocenné pomenovanie: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige doplnený názvom Santa Maddalena

Rovnocenné pomenovanie: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige doplnený názvom Terlano

Rovnocenné pomenovanie: Südtirol Terlaner

Alto Adige doplnený názvom Valle Isarco

Rovnocenné pomenovanie: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige doplnený názvom Valle Venosta

Rovnocenné pomenovanie: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Rovnocenné pomenovanie: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige „alebo“ dell’Alto Adige prípadne doplnený názvom Bressanone

Rovnocenné pomenovanie: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige prípadne doplnený názvom Burgraviato

Rovnocenné pomenovanie: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti prípadne doplnený pojmom„spumante“, alebo mu prípadne predchádza„Moscato di“

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Rovnocenné pomenovanie: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti prípadne doplnený názvom Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti prípadne doplnený názvom Nizza

Barbera d’Asti prípadne doplnený názvom Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Rovnocenné pomenovanie: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Rovnocenné pomenovanie: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri prípadne doplnený názvom Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Rovnocenné pomenovanie: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Rovnocenné pomenovanie: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna prípadne doplnený názvom Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna prípadne doplnený názvom Jerzu

Cannonau di Sardegna prípadne doplnený názvom Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Rovnocenné pomenovanie: Piglio

Cesanese di Affile

Rovnocenné pomenovanie: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Rovnocenné pomenovanie: Olevano Romano

Chianti prípadne doplnený názvom Colli Aretini

Chianti prípadne doplnený názvom Colli Fiorentini

Chianti prípadne doplnený názvom Colli Senesi

Chianti prípadne doplnený názvom Colli Pisane

Chianti prípadne doplnený názvom Montalbano

Chianti prípadne doplnený názvom Montespertoli

Chianti prípadne doplnený názvom Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre prípadne doplnený názvom Costa da Posa

Rovnocenné pomenovanie: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre prípadne doplnený názvom Costa de Campu

Rovnocenné pomenovanie: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre prípadne doplnený názvom Costa de Sera

Rovnocenné pomenovanie: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Rovnocenné pomenovanie: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Colline di Oliveto

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Colline di Riosto

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Colline Marconiane

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Monte San Pietro

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Serravalle

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Terre di Montebudello

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom Zola Predosa

Colli Bolognesi prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Rovnocenné pomenovanie: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano prípadne doplnený názvom Fregona

Colli di Conegliano prípadne doplnený názvom Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli prípadne doplnený názvom Cialla

Colli Orientali del Friuli prípadne doplnený názvom Rosazzo

Colli Orientali del Friuli prípadne doplnený názvom Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit prípadne doplnený názvom Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi prípadne doplnený názvom Focara

Colli Pesaresi prípadne doplnený názvom Roncaglia

Colli Piacentini prípadne doplnený názvom Gutturnio

Colli Piacentini prípadne doplnený názvom Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini prípadne doplnený názvom Val Trebbia

Colli Piacentini prípadne doplnený názvom Valnure

Colli Piacentini prípadne doplnený názvom Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Rovnocenné pomenovanie: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Côtes d’Amalfi prípadne doplnený názvom Furore

Côtes d’Amalfi prípadne doplnený názvom Ravello

Côtes d’Amalfi prípadne doplnený názvom Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Rovnocenné pomenovanie: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Rovnocenné pomenovanie: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Rovnocenné pomenovanie: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro prípadne doplnený názvom Pachino

Erbaluce di Caluso

Rovnocenné pomenovanie: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Rovnocenné pomenovanie: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Rovnocenné pomenovanie: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Rovnocenné pomenovanie: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Rovnocenné pomenovanie: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia prípadne doplnený názvom Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Rovnocenné pomenovanie: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Rovnocenné pomenovanie: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano prípadne doplnený názvom Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano prípadne doplnený názvom Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Rovnocenné pomenovanie: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Rovnocenné pomenovanie: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Rovnocenné pomenovanie: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi prípadne doplnený názvom Bonera

Menfi prípadne doplnený názvom Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Rovnocenné pomenovanie: del Molise

Monferrato prípadne doplnený názvom Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Rovnocenné pomenovanie: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo prípadne sprevádzaný názvom Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo prípadne sprevádzaný názvom Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo prípadne doplnený názvom Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Rovnocenné pomenovanie: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Rovnocenné pomenovanie: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna prípadne doplnený názvom Gallura

Moscato di Sardegna prípadne doplnený názvom Tempio Pausania

Moscato di Sardegna prípadne doplnený názvom Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Rovnocenné pomenovanie: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna prípadne doplnený názvom Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina prípadne doplnený názvom Gragnano

Penisola Sorrentina prípadne doplnený názvom Lettere

Penisola Sorrentina prípadne doplnený názvom Sorrento

Pentro di Isernia

Rovnocenné pomenovanie: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Rovnocenné pomenovanie: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Rovnocenné pomenovanie: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente prípadne doplnený názvom Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente prípadne doplnený názvom Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente prípadne doplnený názvom Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Rovnocenné pomenovanie: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa prípadne doplnený názvom Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Rovnocenné pomenovanie: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Rovnocenné pomenovanie: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de‘ Goti

Rovnocenné pomenovanie: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano prípadne doplnený názvom Mogoro

Savuto

Scanzo

Rovnocenné pomenovanie: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Rovnocenné pomenovanie: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave prípadne doplnený názvom Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Rovnocenné pomenovanie: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona prípadne doplnený názvom menšej zemepisnej jednotky

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Rovnocenné pomenovanie: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino prípadne doplnený názvom Isera/d’Isera

Trentino prípadne doplnený názvom Sorni

Trentino prípadne doplnený názvom Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia prípadne doplnený názvom Suvereto

Val Polcèvera prípadne doplnený názvom Coronata

Valcalepio

Valdadige prípadne doplnený názvom Terra dei Forti

Rovnocenné pomenovanie: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Rovnocenné pomenovanie: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta prípadne doplnený názvom Arnad-Montjovet

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta prípadne doplnený názvom Blanc de Morgex et de la Salle

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Chambave

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta prípadne doplnený názvom Donnas

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta prípadne doplnený názvom Enfer d’Arvier

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta prípadne doplnený názvom Nus

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta prípadne doplnený názvom Torrette

Rovnocenné pomenovanie: Vallée d’Aoste

Valpolicella prípadne sprevádzaný názvom Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore prípadne doplnený názvom Grumello

Valtellina Superiore prípadne doplnený názvom Inferno

Valtellina Superiore prípadne doplnený názvom Maroggia

Valtellina Superiore prípadne doplnený názvom Sassella

Valtellina Superiore prípadne doplnený názvom Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Rovnocenné pomenovanie: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Rovnocenné pomenovanie: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Rovnocenné pomenovanie: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Rovnocenné pomenovanie: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Rovnocenné pomenovanie: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Rovnocenné pomenovanie: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Rovnocenné pomenovanie: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Rovnocenné pomenovanie: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Rovnocenné pomenovanie: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Rovnocenné pomenovanie: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Rovnocenné pomenovanie: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Rovnocenné pomenovanie: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Rovnocenné pomenovanie: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Rovnocenné pomenovanie: Weinberg Dolomiten

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

D.O.C

CHOP

taliansky

D.O.C.G.

CHOP

taliansky

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

CHOP

taliansky

Denominazione di Origine Controllata.

CHOP

taliansky

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

CHOP

nemecky

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

CHOP

nemecky

Vino Dolce Naturale

CHOP

taliansky

Inticazione geografica tipica (IGT)

CHZO

taliansky

Landwein

CHZO

nemecky

Vin de pays

CHZO

francúzsky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Alberata alebo vigneti ad alberata

CHOP

taliansky

Amarone

CHOP

taliansky

Ambra

CHOP

taliansky

Ambrato

CHOP

taliansky

Annoso

CHOP

taliansky

Apianum

CHOP

taliansky

Auslese

CHOP

taliansky

Buttafuoco

CHOP

taliansky

Cannellino

CHOP

taliansky

Cerasuolo

CHOP

taliansky

Chiaretto

CHOP/CHZO

taliansky

Ciaret

CHOP

taliansky

Château

CHOP

francúzsky

Classico

CHOP

taliansky

Dunkel

CHOP

nemecky

Fine

CHOP

taliansky

Fior d’Arancio

CHOP

taliansky

Flétri

CHOP

francúzsky

Garibaldi Dolce (alebo GD)

CHOP

taliansky

Governo all’uso toscano

CHOP/CHZO

taliansky

Gutturnio

CHOP

taliansky

Italia Particolare (alebo IP)

CHOP

taliansky

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

CHOP

nemecky

Kretzer

CHOP

nemecky

Lacrima

CHOP

taliansky

Lacryma Christi

CHOP

taliansky

Lambiccato

CHOP

taliansky

London Particolar (alebo LP alebo Inghilterra)

CHOP

taliansky

Occhio di Pernice

CHOP

taliansky

Oro

CHOP

taliansky

Passito alebo Vino passito alebo Vino Passito Liquoroso

CHOP/CHZO

taliansky

Ramie

CHOP

taliansky

Rebola

CHOP

taliansky

Recioto

CHOP

taliansky

Riserva

CHOP

taliansky

Rubino

CHOP

taliansky

Sangue di Giuda

CHOP

taliansky

Scelto

CHOP

taliansky

Sciacchetrà

CHOP

taliansky

Sciac-trà

CHOP

taliansky

Spätlese

CHOP/CHZO

nemecky

Soleras

CHOP

taliansky

Stravecchio

CHOP

taliansky

Strohwein

CHOP/CHZO

nemecky

Superiore

CHOP

taliansky

Superiore Old Marsala

CHOP

taliansky

Torchiato

CHOP

taliansky

Torcolato

CHOP

taliansky

Vecchio

CHOP

taliansky

Vendemmia Tardiva

CHOP/CHZO

taliansky

Verdolino

CHOP

taliansky

Vergine

CHOP

taliansky

Vermiglio

CHOP

taliansky

Vino Fiore

CHOP

taliansky

Vino Novello alebo Novello

CHOP/CHZO

taliansky

Vin Santo alebo Vino Santo alebo Vinsanto

CHOP

taliansky

Vivace

CHOP/CHZO

talianskyCYPRUS

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Rovnocenné pomenovanie: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

Rovnocenné pomenovanie: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού prípadne doplnený názvom Αφάμης

Rovnocenné pomenovanie: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού prípadne doplnený názvom Λαόνα

Rovnocenné pomenovanie: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Rovnocenné pomenovanie: Laona Akama

Πιτσιλιά

Rovnocenné pomenovanie: Pitsilia

Vína s chránenými zemepisnými označeniami

Λάρνακα

Rovnocenné pomenovanie: Larnaka

Λεμεσός

Rovnocenné pomenovanie: Lemesos

Λευκωσία

Rovnocenné pomenovanie: Lefkosia

Πάφος

Rovnocenné pomenovanie: Pafos

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Οίνος γλυκύς φυσικός

CHOP

grécky

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

CHOP

grécky

Τοπικός Οίνος

CHZO

grécky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Αμπελώνας (-ες)

[Ampelonas (-es)]

[Vineyard(-s)]

CHOP/CHZO

grécky

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

CHOP/CHZO

grécky

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

CHOP/CHZO

grécky

Μονή

(Moni)

(Monastery)

CHOP/CHZO

gréckyLUXEMBURSKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise doplnený názvom Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher doplnený pojmom Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise doplnený názvom Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus doplnený pojmom Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise doplnený názvom Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen alebo Wormeldingen doplnený pojmom Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise prípadne doplnený názvom odrody viniča doplneným pojmom Appellation contrôlée

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Crémant de Luxembourg

CHOP

francúzsky

Marque nationale doplnená pojmom:

— appellation contrôlée

— appellation d’origine contrôlée

CHOP

francúzsky

Tradičné pojmy [článok 118u ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007]

Château

CHOP

francúzsky

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

CHOP

francúzsky

Vendanges tardives

CHOP

francúzsky

Vin de glace

CHOP

francúzsky

Vin de paille

CHOP

francúzskyMAĎARSKO

Vína s chránenými označeniami pôvodu

Badacsony prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Balaton

Balaton-felvidék prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Balatonboglár prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Balatonfüred-Csopak prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Balatoni

Bükk prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Csongrád prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Hajós-Baja prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Mátra prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Mór prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Nagy-Somló prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Neszmély prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Pannon

Pannonhalma prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Pécs prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Szekszárd prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Tihany

Tokaj prípadne doplnený názvom podoblasti, obce alebo lokality

Tolna prípadne doplnený názvom podobla