EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(02)-20180201

Consolidated text: Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

02002A0430(02) — SK — 01.02.2018 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

(Ú. v. ES L 114 30.4.2002, s. 73)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DECISION No 1/2004 OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND AIR TRANSPORT COMMITTEE 2004/404/EC of 6 April 2004 (*)

  L 151

1

30.4.2004

 M2

DECISION No 3/2004 of the community/switzerland air transport committee 2004/406/EC of 22 April 2004 (*)

  L 151

9

30.4.2004

 M3

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 1/2005 2005/612/ES z 12. júla 2005,

  L 210

46

12.8.2005

 M4

ROZHODNUTIE VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU č. 2/2005 2005/961/ES z 25. novembra 2005,

  L 347

91

30.12.2005

 M5

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOM č. 1/2006 2006/727/ES z 18. októbra 2006,

  L 298

23

27.10.2006

 M6

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 2/2006 2006/728/ES z 18. októbra 2006,

  L 298

25

27.10.2006

 M7

ROZHODNUTIE č. 3/2006 VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOM 2006/785/ES z 27. októbra 2006,

  L 318

31

17.11.2006

 M8

ROZHODNUTIE č. 4/2006 VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU 2006/786/ES z 27. októbra 2006,

  L 318

42

17.11.2006

 M9

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOM ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY O LETECKEJ DOPRAVE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 1/2007 2008/100/ES z 5. decembra 2007,

  L 34

19

8.2.2008

 M10

ROZHODNUTIE č. 2/2007 SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY O LETECKEJ DOPRAVE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU 2008/367/ES z 15. decembra 2007,

  L 127

58

15.5.2008

 M11

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE č. 1/2008 2009/115/ES zo 16. decembra 2008,

  L 40

38

11.2.2009

 M12

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE č. 1/2010 2010/239/EÚ zo 7. apríla 2010,

  L 106

20

28.4.2010

 M13

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE č. 2/2010 2010/816/EÚ z 26. novembra 2010,

  L 347

54

31.12.2010

 M14

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE č. 1/2011 2011/419/EÚ zo 4. júla 2011,

  L 187

32

16.7.2011

 M15

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE č. 2/2011 2011/2/EÚ z 25. novembra 2011,

  L 338

70

21.12.2011

 M16

ROZHODNUTIE č. 1/2012 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA, ZRIADENÉHO NA ZÁKLADE DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE 2012/260/EÚ z 10. mája 2012,

  L 128

14

16.5.2012

 M17

ROZHODNUTIE č. 2/2012 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO NA ZÁKLADE DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE 2012/834/EÚ z 30. novembra 2012,

  L 356

109

22.12.2012

 M18

ROZHODNUTIE č. 1/2013 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO NA ZÁKLADE DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE 2014/14/EÚ z 2. decembra 2013,

  L 12

4

17.1.2014

 M19

ROZHODNUTIE č. 1/2014 SPOLOČNÉHO VÝBORU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE 2014/473/EÚ z 9. júla 2014,

  L 212

21

18.7.2014

 M20

ROZHODNUTIE č. 2/2014 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE 2014/957/EÚ z 5. decembra 2014,

  L 373

24

31.12.2014

 M21

ROZHODNUTIE č. 1/2015 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE z 20. augusta 2015,

  L 226

12

29.8.2015

 M22

ROZHODNUTIE č. 1/2016 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE z 11. apríla 2016,

  L 118

24

4.5.2016

 M23

ROZHODNUTIE č. 2/2016 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE z 8. decembra 2016,

  L 42

19

18.2.2017

►M24

ROZHODNUTIE č. 1/2017 SPOLOČNÉHO VÝBORU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE z 29. novembra 2017,

  L 348

46

29.12.2017(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej dopraveŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

ďalej ako „Švajčiarsko“,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej ako „spoločenstvo“,

ďalej ako „zmluvné strany“,

UZNÁVAJÚC integrovaný charakter medzinárodného civilného letectva a so želaním, aby boli predpisy pre leteckú dopravu v Európe zosúladené;

SO ŽELANÍM, aby boli stanovené pravidlá pre civilné letectvo na území spoločenstva a Švajčiarska, ktoré budú platné bez toho, aby boli dotknuté pravidlá obsiahnuté v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (ďalej ako „Zmluva o založení ES“) a najmä kompetencie spoločenstva vyplývajúce z článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES a pravidlá hospodárskej súťaže od nich odvodené;

PO DOHODE, že tieto pravidlá budú definované na základe právnych predpisov platných v spoločenstve v čase podpísania tejto dohody;

SO ŽELANÍM, aby sa pri rešpektovaní nezávislosti súdov vyhli rozličným výkladom a aby dosiahli pokiaľ možno jednotný výklad ustanovení tejto dohody a príslušných ustanovení práva spoločenstva, ktoré boli v podstatnej miere začlenené do tejto dohody,

DOHODLI SA TAKTO:KAPITOLA 1

Ciele

Článok 1

1.  Táto dohoda stanovuje pravidlá pre zmluvné strany v oblasti civilného letectva. Tieto ustanovenia sa nedotýkajú ustanovení obsiahnutých v Zmluve o založení ES, konkrétne existujúcich právomocí spoločenstva podľa pravidiel hospodárskej súťaže, vykonávacích predpisov k týmto pravidlám ani príslušných právnych predpisov spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe tejto dohody.

2.  Za týmto účelom sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody ako aj nariadenia a smernice uvedené v prílohe za nižšie uvedených podmienok. Keďže sú tieto ustanovenia v súlade s príslušnými pravidlami zo Zmluvy o založení ES a v súlade s právnymi predpismi, ktoré boli vydané s cieľom vykonávania Zmluvy o založení ES, musia byť tieto ustanovenia s ohľadom na ich vykonávanie a uplatňovanie interpretované v súlade s príslušnými rozhodnutiami a uzneseniami Súdneho dvora a Komisie Európskych spoločenstiev, ktoré boli vydané pred podpísaním tejto dohody. Rozhodnutia a uznesenia prijaté po podpise tejto dohode budú oznámené Švajčiarsku. Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán budú dôsledky posledne menovaných rozhodnutí a uznesení s ohľadom na riadne vykonávanie tejto dohody definované spoločným výborom.

Článok 2

Ustanovenia tejto dohody a jej prílohy platia v rozsahu, v akom sa dotýkajú leteckej dopravy alebo záležitostí súvisiacich s leteckou dopravou, ako je to uvedené v prílohe tejto dohody.KAPITOLA 2

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

V oblasti pôsobnosti tejto dohody je bez toho, aby boli dotknuté jej osobitné ustanovenia, zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti.

Článok 4

V oblasti pôsobnosti tejto dohody a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady č. 2407/92, ktoré je uvedené v prílohe tejto dohody, nepodlieha právo občana členskej krajiny Európskeho spoločenstva alebo Švajčiarska podnikať a žiť na území niektorej z týchto krajín žiadnym obmedzeniam. To platí aj pre zriaďovanie agentúr, pobočiek a dcérskych spoločností príslušníkmi členskej krajiny ES alebo Švajčiarska, ktorí majú sídlo na území niektorej z týchto krajín. Právo podnikať a žiť v inej krajine zahŕňa aj právo na vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba ako aj právo na zakladanie a prevádzkovania podnikov, najmä spoločností v zmysle článku 5 ods. 2, a to za podmienok definovaných pre príslušníkov tej krajiny, v ktorej má byť táto spoločnosť zriadená.

Článok 5

1.  V oblasti pôsobnosti tejto dohody sa ku spoločnostiam zriadeným podľa práva niektorej členskej krajiny ES alebo spoločenstva, ktoré majú svoje sídlo, hlavnú správu alebo centrálu na území spoločenstva alebo Švajčiarska, bude pristupovať rovnakým spôsobom ako k fyzickým osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských krajín ES alebo Švajčiarska.

2.  „Spoločnosti“ sú spoločnosti založené podľa občianskeho alebo obchodného práva, vrátane družstiev, ako aj iné právnické osoby založené podľa verejného alebo súkromného práva, s výnimkou tých spoločností, ktoré nie sú zamerané na dosahovanie zisku.

Článok 6

Článok 4 a 5 sa na území zmluvnej strany nevzťahuje na činnosti, ktoré sú na území zmluvnej strany trvalo alebo dočasne spojené s výkonom verejnej moci.

Článok 7

Článok 4 a 5 ako aj opatrenia prijaté na základe týchto článkov neohrozujú uplatnenie právnych a správnych predpisov, ktoré obsahujú osobitné ustanovenia platné pre cudzincov z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia.

Článok 8

1.  S touto dohodou nezlučiteľné sú tieto úkony, ktoré musia byť zakázané: všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia podnikateľských združení a dohodnuté postupy, ktoré môžu ohroziť obchod medzi zmluvnými stranami a ktorých účelom alebo predmetom má byť zamedzenie, obmedzenie alebo skreslenie hospodárskej súťaže na území, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä úkony, ktoré:

a) priamo alebo nepriamo stanovujú nákupné alebo predajné ceny alebo iné obchodné podmienky;

b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, trhy, technický rozvoj alebo investície;

c) rozdeľujú trhy alebo zásobovacie zdroje;

d) uplatňujú odlišné podmienky na rovnaké transakcie s inými obchodnými partnermi, v dôsledku čoho sú títo konkurenčne znevýhodňovaní;

e) podmieňujú uzatvorenie zmlúv akceptovaním dodatočných povinností zo strany zmluvných partnerov, ktoré s ohľadom na ich povahu alebo obchodné zvyky nesúvisia s predmetom danej zmluvy.

2.  Dohody alebo rozhodnutia, ktoré sú podľa tohto článku zakázané, sú neplatné.

3.  Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa môžu vyhlásiť za nepoužiteľné na:

 dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikmi,

 rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí podnikateľských združení,

 dohodnuté postupy alebo kategóriu dohodnutých postupov,

ktoré pri primeranej účasti spotrebiteľov na vznikajúcom zisku prispievajú k zlepšovaniu výroby alebo distribúcie tovarov alebo podporujú technický alebo ekonomický pokrok, bez toho, aby:

a) boli pre zúčastnené podniky stanovené obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov;

b) umožňovali zúčastneným podnikom eliminovať hospodársku súťaž s ohľadom na podstatnú časť dotknutých výrobkov.

Článok 9

Zneužívanie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikov na území, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda alebo jej podstatná časť, je nezlučiteľné s touto dohodou a zakázané, ak by viedlo k negatívnemu ovplyvneniu obchodu medzi zmluvnými stranami.

Takéto zneužívanie môže pozostávať najmä z:

a) priameho alebo nepriameho uvalenia neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok;

b) obmedzovania výroby, trhov alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov;

c) uplatňovania odlišných podmienok na rovnaké transakcie s inými obchodnými partnermi, v dôsledku čoho sú títo konkurenčne znevýhodňovaní;

d) podmieňovania uzatvorenia zmlúv akceptovaním dodatočných povinností zo strany zmluvných partnerov, ktoré vzhľadom na ich povahu alebo obchodné zvyky nesúvisia s predmetom danej zmluvy.

Článok 10

Všetky dohody, rozhodnutia a dohodnuté postupy, ktorých účelom alebo predmetom je zamedzenie, obmedzenie alebo skreslenie hospodárskej súťaže, ako aj zneužívanie dominantného postavenia, ktoré má negatívny vplyv len na obchod na území Švajčiarska, podliehajú švajčiarskemu právu a patria do pôsobnosti švajčiarskych úradov.

Článok 11

1.  Orgány spoločenstva uplatňujú článok 8 a 9 a kontrolujú koncentrácie medzi podnikmi v súlade s právnymi predpismi spoločenstva uvedenými v prílohe, pričom sa zohľadní potreba úzkej spolupráce medzi orgánmi spoločenstva a švajčiarskymi orgánmi.

2.  Švajčiarske úrady rozhodujú podľa článku 8 a 9 o prijateľnosti všetkých dohôd, rozhodnutí a dohodnutých postupov ako aj o zneužívaní dominantného postavenia vzhľadom na trasy medzi Švajčiarskom a tretími krajinami.

Článok 12

1.  Zmluvné strany budú dbať na to, aby vzhľadom na verejnoprávne podniky a podniky, ktorým členské krajiny ES alebo Švajčiarsko udeľujú osobitné alebo výhradné práva, neboli prijaté alebo zachované opatrenia, ktoré by boli v rozpore s touto dohodou.

2.  Pre podniky, ktoré boli poverené poskytovaním služieb so všeobecným ekonomickým záujmom alebo ktoré majú charakter finančného monopolu, platia predpisy uvedené v tejto dohode, najmä predpisy o hospodárskej súťaži, ak uplatnenie týchto predpisov právne alebo fakticky neohrozí plnenie úloh, ktorými boli tieto podniky poverené. Rozvoj obchodu nesmie byť ohrozený v rozsahu, v akom by to bolo v rozpore so záujmami zmluvných strán.

Článok 13

1.  Ak nebolo v tejto dohode uvedené inak, sú štátne podpory alebo zo štátnych prostriedkov členskej krajiny EU alebo Švajčiarska platené podpory akéhokoľvek druhu, ktoré uprednostnením istých podnikov alebo výrobných odvetví môžu skresliť alebo skresľujú hospodársku súťaž, nezlučiteľné s touto dohodou, ak môžu mať negatívny vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami.

2.  S touto dohodou sú zlučiteľné tieto úkony:

a) podpory sociálneho charakteru poskytované jednotlivým spotrebiteľom, ak sa tieto podpory poskytujú bez diskriminácie ohľadne pôvodu výrobkov;

b) podpory poskytované s cieľom odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami.

3.  Za zlučiteľné s touto dohodou môžu byť považované tieto úkony:

a) podpory určené na ekonomický rozvoj oblastí, v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo kde je nedostatočne využívaná pracovná sila;

b) podpory určené na realizáciu významných projektov spoločného európskeho záujmu alebo na odstránenie podstatného narušenia v ekonomike zmluvnej strany;

c) podporu na rozvoj istých ekonomických činností alebo oblastí, ak v dôsledku toho nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu obchodných podmienok spôsobom, ktorý bude v rozpore so spoločným záujmom.

Článok 14

Komisia a švajčiarske úrady budú priebežne kontrolovať záležitosti uvedené v článku 12 ako aj všetky ustanovenia o poskytovaní podpôr, ktoré existujú v členských krajinách ES a vo Švajčiarsku. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby bola druhá zmluvná strana informovaná o postupoch, ktorými má byť zabezpečené plnenie pravidiel uvedených v článku 12 a 13, a môže prípadne pred prijatím konečného rozhodnutia odovzdať svoje stanovisko. Na požiadanie niektorej zo zmluvných strán prijme spoločný výbor vhodné opatrenia, ktoré budú nevyhnutné vzhľadom na účel a plnenie tejto dohody.KAPITOLA 3

Prepravné práva

Článok 15

1.  Podľa ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 2408/92 uvedeného v prílohe tejto dohody:

 leteckým dopravcom spoločenstva a leteckým dopravcom zo Švajčiarska budú udelené práva na prepravu medzi akýmkoľvek bodom vo Švajčiarsku a akýmkoľvek bodom na území spoločenstva;

 dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto dohody budú leteckým dopravcom zo Švajčiarska udelené práva na prepravu medzi miestami v rôznych členských krajín ES.

2.  V zmysle odseku 1:

 letecký dopravca spoločenstva je letecký dopravca, ktorý má svoje hlavné sídlo a prípadne je zaregistrovaný na území spoločenstva a ktorému bolo udelené povolenie podľa ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 2407/92 uvedeného v prílohe tejto dohody;

 letecký dopravca zo Švajčiarska je letecký dopravca, ktorý má svoje hlavné sídlo a prípadne je zaregistrovaný na území Švajčiarska a ktorému bolo udelené povolenie podľa ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 2407/92 uvedeného v prílohe tejto dohody.

3.  Zmluvné strany začnú päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto dohody rokovania o možnom rozšírení pôsobnosti tohto článku na prepravné práva medzi miestami vo Švajčiarsku a v členských krajinách ES.

Článok 16

Ustanovenia tejto kapitoly nahrádzajú príslušné ustanovenia existujúcich dvojstranných dohôd medzi Švajčiarskom a členskými krajinami ES. Existujúce prepravné práva vyplývajúce z týchto dvojstranných dohôd, ktoré nespadajú pod článok 15, môžu byť aj naďalej uplatňované, ak nebude dochádzať k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti a ak nebude skreslená hospodárska súťaž.KAPITOLA IV

Vykonávanie tejto dohody

Článok 17

Zmluvné strany vykonajú vhodné opatrenia všeobecného alebo osobitného charakteru s cieľom zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody, a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Článok 18

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2 a ustanovenia kapitoly druhej, bude každá zmluvná strana na vlastnom území zodpovedná za riadne vykonávanie tejto dohody a najmä nariadení a smerníc uvedených v prílohe.

2.  V prípadoch, ktoré môžu mať dopad na letové služby, na ktoré sa udeľuje povolenie podľa článku 3, majú orgány spoločenstva oprávnenia, ktoré na ne boli prevedené na základe nariadení a smerníc uvedených v prílohe. V prípadoch, v ktorých Švajčiarsko prijalo alebo plánuje prijať opatrenia na ochranu životného prostredia podľa článku 8 ods.2 alebo 9 nariadenia Rady č. 2408/92, rozhodne spoločný výbor na základe žiadosti niektorej zo zmluvných strán o tom, či sú tieto opatrenia v súlade s touto dohodou.

3.  Všetky činnosti súvisiace s vykonávaním dohody uvedené v odseku 1 a 2 budú realizované v súlade s článkom 19.

Článok 19

1.  Každá zmluvná strana poskytne druhej strane nevyhnutné informácie a podporu pri preskúmaní porušení, ktorých sa dopustí táto druhá strana v rámci svojej zodpovednosti podľa tejto dohody.

2.  Ak orgány spoločenstva v rámci oprávnení, ktoré na ne boli prenesené na základe tejto dohody, budú konať vo veciach, na ktorých má Švajčiarsko záujem a ktoré sa dotýkajú švajčiarskych úradov alebo podnikov, budú švajčiarske úrady podrobne informované a bude im poskytnutá možnosť oznámiť svoje stanovisko pred prijatím konečného rozhodnutia.

Článok 20

Všetky otázky súvisiace s platnosťou rozhodnutí a uznesení orgánov spoločenstva, ktoré boli prijaté na základe ich pôsobnosti podľa tejto dohody, spadajú do výlučnej pôsobnosti Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.KAPITOLA 5

Spoločný výbor

Článok 21

1.  Zriaďuje sa „Výbor spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu“ (ďalej ako „spoločný výbor“), ktorá bude zložený zo zástupcov zmluvných strán a ktorý bude zodpovedný za spravovanie a riadne vykonávanie tejto dohody. Za týmto účelom bude spoločný výbor prijímať odporúčania a rozhodnutia v prípadoch uvedených v tejto dohode. Rozhodnutia spoločného výboru budú zmluvné strany realizovať podľa ich vlastných pravidiel. Spoločný výbor koná na základe vzájomnej dohody.

2.  S cieľom riadneho vykonávania tejto dohody si zmluvné strany budú vymieňať informácie a na základe žiadosti niektorej zo zmluvných strán viesť konzultácie v spoločnom výbore.

3.  Spoločný výbor si na základe svojho uznesenia vypracuje vlastný rokovací poriadok, ktorý bude obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadnutí, voľbe predsedu a určovaní mandátu predsedu.

4.  Spoločný výbor bude zasadať podľa potreby, najmenej však raz za rok. Každá zo zmluvných strán môže požiadať o zvolanie zasadnutia výboru.

5.  Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude výboru pomáhať pri plnení jeho úloh.

Článok 22

1.  Rozhodnutia spoločného výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

2.  Ak podľa názoru jednej zo zmluvných strán nie je rozhodnutie spoločného výboru riadne uplatňované druhou zmluvnou stranou, môže prvá zo strán požadovať, aby bola táto vec prerokovaná na zasadnutí spoločného výboru. Ak spoločný výbor nebude schopný vyriešiť túto otázku do dvoch mesiacov od jej predloženia, môže príslušná zmluvná strana prijať na obdobie najviac šiestich mesiacov vhodné dočasné ochranné opatrenia podľa článku 31.

3.  Rozhodnutia spoločného výboru budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v Úradnej zbierke švajčiarskeho federálneho práva. V každom rozhodnutí musí byť uvedený dátum jeho realizácie v krajinách zmluvných strán ako aj všetky ostatné informácie, ktoré sa môžu dotýkať príslušných ekonomických otázok. Rozhodnutia musia byť v prípade potreby predložené na ratifikáciu alebo odsúhlasenie zmluvnými stranami podľa ich vlastných postupov.

4.  Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o ukončení týchto formalít. Ak po uplynutí dvanástich mesiacov od prijatia rozhodnutia spoločným výborom nebude táto informácia poskytnutá, uplatňuje sa odsek 5 primerane.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, môže spoločný výbor v prípade, že do šiestich mesiacov do predloženia istej veci neprijme rozhodnutie v tejto otázke, prijať vhodné dočasné ochranné opatrenia podľa článku 31.

6.  Vzhľadom na právne predpisy, ktoré spadajú pod článok 23, a ktoré boli prijaté medzi podpísaním tejto dohody a jej uvedením do platnosti, a o ktorých bola druhá zmluvná strana informovaná, za dátum predloženia podľa odseku 5 je považovaný dátum, kedy bola príslušná informácia doručená. Spoločný výbor môže prijať svoje rozhodnutie najskôr dva mesiace po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.KAPITOLA 6

Nové právne predpisy

Článok 23

1.  Táto dohoda sa nedotýka práva každej zo zmluvných strán, ktoré spočíva v možnosti jednostranne zmeniť svoje právne predpisy o niektorej z otázok upravených v tejto dohode, a to pri dodržaní zásady zákazu diskriminácie a splnení ustanovení tejto dohody.

2.  Pri vypracovaní nových právnych predpisov si príslušná zmluvná strana neformálnym spôsobom vyžiada radu od expertov druhej zmluvnej strany. V období pred formálnym prijatím nových právnych predpisov sa budú zmluvné strany navzájom informovať a viesť pravidelné konzultácie. Na požiadanie niektorej zo zmluvných strán sa môže počiatočná výmena názorov uskutočniť na zasadnutí spoločného výboru.

3.  Potom, ako niektorá z zmluvných strán prijme zmenu svojich právnych predpisov, bude druhú stranu o tom informovať najneskôr osem dní po uverejnení tejto zmeny v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo v Úradnej zbierke švajčiarskeho federálneho práva. Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa na zasadnutí spoločného výboru do šiestich týždňov od výzvy uskutoční výmena informácií o dopade tejto zmeny na riadne vykonávanie tejto dohody.

4.  Spoločný výbor:

 buď prijme rozhodnutie o zmene prílohy alebo v prípade potreby navrhne zmenu ustanovení tejto dohody, s cieľom začlenenia zmien do príslušných právnych predpisov, v prípade potreby na báze reciprocity;

 alebo prijme rozhodnutie o tom, že zmeny príslušných právnych predpisov sa budú považovať za zlučiteľné s riadnym vykonávaním tejto dohody;

 alebo rozhodne o prijatí ďalších opatrení s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tejto dohody.KAPITOLA 7

Tretie krajiny a medzinárodné organizácie

Článok 24

Na základe žiadosti niektorej zo zmluvných strán budú zmluvné strany v primeranej dobe viesť vzájomné konzultácie podľa postupov definovaných v článku 25, 26 a 27:

a) o otázkach leteckej dopravy, o ktorých sa diskutuje v medzinárodných organizáciách; a

b) o rôznych aspektoch možného vývoja vzťahov medzi zmluvnými stranami a tretími krajinami v oblasti leteckej dopravy ako aj o vykonávaní podstatných prvkov dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzatvorených v tejto oblasti.

Konzultácie sa uskutočnia do jedného mesiaca od požiadania alebo čo najskôr v naliehavých prípadoch.

Článok 25

1.  Hlavné ciele konzultácií podľa článku 24 písm. a) sú tieto:

a) spoločne určiť, či tieto otázky predstavujú problémy spoločného záujmu; a

b) v závislosti od povahy daných problémov:

 spoločne zvážiť, či by kroky zmluvných strán v rámci zainteresovaných medzinárodných organizácií mali byť koordinované, alebo

 spoločne zvážiť iný vhodný prístup.

2.  Zmluvné strany si vymenia podľa možnosti čo najskôr informácie, ktoré sú podstatné pre ciele uvedené v odseku 1.

Článok 26

1.  Hlavný účel konzultácií uvedených v článku 24 písm. b) spočíva v analýze podstatných záležitostí a zvážení vhodného prístupu.

2.  S cieľom konzultácií uvedených v odseku 1 sa budú zmluvné strany navzájom informovať o možnom vývoji v oblasti leteckej dopravy a o vykonávaní dvojstranných alebo mnohostranných dohôd prijatých v tejto oblasti.

Článok 27

1.  Konzultácie uvedené v článku 24, 25 a 26 sa uskutočnia na zasadnutí spoločného výboru.

2.  Ak má dohoda medzi jednou zo zmluvných strán a treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou negatívny vplyv na záujmy druhej zmluvnej strany, môže táto druhá strana bez toho, aby boli porušené ustanovenia Nariadenia Rady č. 2408/92 (EHS) uvedenej v prílohe, prijať vhodné dočasné ochranné opatrenia v oblasti prístupu na trh, aby bola dodržaná rovnováha tejto dohody. Tieto opatrenia je možné prijať až po konzultáciách o tejto veci, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí spoločného výboru.KAPITOLA 8

Záverečné ustanovenia

Článok 28

Zástupcovia, experti a ostatní zamestnanci zmluvných strán sú aj po ukončení svojej pracovnej činnosti a splnení svojich úloh povinní zachovať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedeli v rámci tejto dohody a ktoré spadajú pod povinnosť zachovať služobné tajomstvo.

Článok 29

Každá zmluvná strana môže na zasadnutie spoločného výboru predložiť spor, ktorý sa dotýka výkladu alebo vykonávania tejto dohody. Spoločný výbor sa bude usilovať o vyriešenie sporu. Spoločnému výboru budú poskytnuté všetky informácie, ktoré môže byť využité na dôkladnú analýzu situácie s ohľadom na jej prijateľné riešenie. Za týmto účelom bude spoločný výbor analyzovať všetky možnosti na zabezpečenie riadneho vykonávania tejto dohody. Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na otázky, ktoré podľa článku 20 spadajú do výhradnej pôsobnosti Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Článok 30

1.  Ak si niektorá zo zmluvných strán želá zmenu v ustanoveniach tejto dohody, oznámi to spoločnému výboru. Zmena tejto dohody nadobúda účinnosť po ukončení príslušných interných postupov.

2.  Na základe návrhu zmluvnej strany a v súlade s článkom 23 sa môže spoločný výbor rozhodnúť zmeniť prílohu.

Článok 31

Ak jedna zo zmluvných strán odmietne splniť niektorú z povinností uvedených v tejto dohode, môže druhá zmluvná strana bez toho, aby boli porušené ustanovenia článku 22 a po ukončení všetkých postupov uvedených v tejto dohode, prijať vhodné dočasné ochranné opatrenia s cieľom zachovať rovnováhu tejto dohody.

Článok 32

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 33

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 16, táto dohoda nahrádza príslušné ustanovenia dvojstranných dohôd medzi Švajčiarskom a členskými krajinami Európskeho spoločenstva o záležitostiach, ktoré sú predmetom tejto dohody a prílohy.

Článok 34

Táto dohoda platí na jednej strane na územiach, kde sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a za podmienok v tejto zmluve stanovených a na strane druhej na území Švajčiarska.

Článok 35

1.  V prípade ukončenia platnosti tejto dohody podľa ustanovení článku 36 ods.4 je možné letové služby, ktoré sú poskytované v čase ukončenia platnosti podľa článku 15, prevádzkovať až do konca plánovaného obdobia, do ktorého spadá aj termín ukončenia platnosti dohody.

2.  Práva a povinnosti, ktoré podniky získali podľa článkov 4 a 5 tejto dohody a podľa ustanovení Nariadenia Rady (ES) č. 2407/92 uvedenej v prílohe, nie sú dotknuté ukončením tejto dohody podľa článku 36 ods.4.

Článok 36

1.  Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade s vlastnými postupmi. Dohoda nadobudne účinnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po poslednom oznámení o uložení listiny o ratifikácii alebo odsúhlasení všetkých týchto siedmich dohôd:

 dohoda o leteckej doprave,

 dohoda o voľnom pohybe osôb,

 dohoda o preprave tovarov a osôb cestnou a železničnou dopravou,

 dohoda o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami,

 dohoda o určitých aspektoch verejného obstarávania,

 dohoda o vzájomnom uznávaní hodnotení zhody,

 dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

2.  Táto dohoda sa uzatvára najprv na obdobie siedmich rokov. Platnosť dohody bude predĺžená na dobu neurčitú, ak spoločenstvo alebo Švajčiarsko neoznámi druhej strane pred uplynutím platnosti opak. V prípade tohto oznámenia sa uplatní ustanovenie odseku 4.

3.  Spoločenstvo alebo Švajčiarsko môže vypovedať túto dohodu tým, že druhej strane zašle písomnú výpoveď. V prípade tohto oznámenia sa uplatní ustanovenie odseku 4.

4.  Platnosť siedmich dohôd uvedených v odseku 1 sa končí šesť mesiacov od doručenia oznámenia o nepredĺžení ich platnosti podľa odseku 2 alebo výpovede podľa odseku 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίγραφα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· καθένα από τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, in two copies in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of those texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in due copie, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistuvsvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

▼M24

PRÍLOHA

Na účely tejto dohody:

 na základe Lisabonskej zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, Európska únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom,

 ak akty špecifikované v tejto prílohe obsahujú odkazy na členské štáty Európskeho spoločenstva, nahradeného Európskou úniou, alebo požiadavku prepojenia s členskými štátmi Európskej únie, odkazy sa na účely tejto dohody uplatňujú rovnako na Švajčiarsko alebo na požiadavku prepojenia so Švajčiarskom,

 odkazy na nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 a (EHS) č. 2408/92 uvedené v článkoch 4, 15, 18, 27 a 35 dohody sa chápu ako odkazy na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008,

 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 tejto dohody, sa pojem „letecký dopravca Spoločenstva“ uvedený v nasledujúcich smerniciach a nariadeniach Spoločenstva uplatňuje aj na leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom oprávnenia na vykonávanie leteckej dopravy a ktorý má vo Švajčiarsku svoje hlavné miesto výkonu práce, prípadne zaregistrované sídlo, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1008/2008. Akýkoľvek odkaz na nariadenie (EHS) č. 2407/92 sa chápe ako odkaz na nariadenie (ES) č. 1008/2008,

 akýkoľvek odkaz v nasledujúcich textoch na články 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo na články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa chápe ako odkaz na články 8 a 9 tejto dohody.

1.    Liberalizácia leteckej dopravy a ostatné pravidlá v odvetví civilného letectva

č. 1008/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

č. 2000/79

Smernica Rady z 27. novembra 2000, ktorá sa týka Európskej dohody o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva, ktorú uzavrela Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

č. 93/104

Smernica Rady z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, zmenená:

 smernicou 2000/34/ES

č. 437/2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave

č. 1358/2003

Nariadenie Komisie z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II, zmenené:

 nariadením Komisie (ES) č. 158/2007

č. 785/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) 285/2010

č. 95/93

Nariadenie Rady z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12), zmenené:

 nariadením (ES) č. 793/2004

č. 2009/12

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch

č. 96/67

Smernica Rady z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva

(články 1 až 9, 11 až 23 a článok 25)

č. 80/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. januára 2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89

2.    Pravidlá hospodárskej súťaže

č. 1/2003

Nariadenie Rady zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (články 1 až 13 a 15 až 45)

(V miere, do akej je toto nariadenie relevantné pre uplatňovanie tejto dohody. Doplnenie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie úloh podľa tejto dohody.)

č. 773/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES, zmenené:

 nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006,

 nariadením Komisie (ES) č. 622/2008

č. 139/2004

Nariadenie Rady z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách)

(články 1 až 18, článok 19 ods. 1 a 2 a články 20 až 23)

Vzhľadom na článok 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom uplatňuje toto:

1. Pri koncentráciách podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004, ktoré nemajú význam pre celé Spoločenstvo v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a ktoré môžu byť posudzované podľa vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov ES a Švajčiarskej konfederácie, osoby alebo podniky uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia môžu pred podaním oznámenia príslušným orgánom informovať Komisiu ES odôvodneným návrhom o tom, že by koncentráciu mala posúdiť Komisia.

2. Európska komisia bezodkladne doručí všetky návrhy Švajčiarskej konfederácii podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 139/2004 a podľa predchádzajúceho odseku.

3. Ak Švajčiarska konfederácia nesúhlasí so žiadosťou o postúpenie prípadu, príslušný švajčiarsky orgán pre hospodársku súťaž si ponechá svoju právomoc a Švajčiarska konfederácia prípad vzhľadom na tento odsek nepostúpi.

Vzhľadom na lehoty uvedené v článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 nariadenia o fúziách:

1. Európska komisia bezodkladne poskytne všetky príslušné dokumenty podľa článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

2. Výpočet lehôt uvedených v článku 4 ods. 4 a 5 a článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004 sa pre Švajčiarsku konfederáciu začne vtedy, keď sa predmetné dokumenty doručia príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

č. 802/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (články 1 až 24), zmenené:

 nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006,

 nariadením Komisie (ES) č. 1033/2008,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1269/2013

č. 2006/111

Smernica Komisie zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch

č. 487/2009

Nariadenie Rady z 25. mája 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy

3.    Bezpečnosť leteckej dopravy

č. 216/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, zmenené:

 nariadením Komisie (ES) č. 690/2009,

 nariadením (ES) č. 1108/2009,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 6/2013,

 nariadením Komisie (EÚ) 2016/4.

Agentúra požíva aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené podľa ustanovení uvedeného nariadenia.

Komisia požíva aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené pre rozhodnutia podľa článku 11 ods. 2, článku 14 ods. 5 a 7, článku 24 ods. 5, článku 25 ods. 1, článku 38 ods. 3 písm. i), článku 39 ods. 1, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3 a 5, článku 42 ods. 4, článku 54 ods. 1 a článku 61 ods. 3

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie stanovené v druhej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave sa odkazy na „členské štáty“ uvedené v článku 65 nariadenia alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ESspomenuté v danom ustanovení nesmú chápať tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia sa nesmie vykladať tak, že sa ním na EASA prenášajú právomoci, aby konala v mene Švajčiarska podľa medzinárodných dohôd na iné účely než na účely podpory pri výkone svojich povinností podľa týchto dohôd.

Text nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

a) Článok 12 sa mení takto:

i) V odseku 1 sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

ii) V odseku 2 písm. a) sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

iii) V odseku 2 sa vypúšťajú písmená b) a c);

iv) Dopĺňa sa tento odsek:

„3.  Kedykoľvek Spoločenstvo rokuje s treťou krajinou s cieľom uzavrieť dohodu, ktorou sa stanovuje, že členský štát alebo agentúra môže vydávať osvedčenia na základe osvedčení vydaných leteckými úradmi danej tretej krajiny, urobí všetko pre to, aby získalo od Švajčiarska ponuku na podobnú dohodu s danou treťou krajinou. Na druhej strane Švajčiarsko urobí všetko pre to, aby s tretími krajinami uzavrelo dohody zodpovedajúce dohodám Spoločenstva.“

b) V článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa štátni príslušníci Švajčiarska požívajúci občianske práva v plnom rozsahu môžu zamestnať na základe zmluvy s výkonným riaditeľom agentúry.“

c) V článku 30 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko uplatňuje na agentúru Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý tvorí prílohu A k tejto prílohe, v súlade s dodatkom k prílohe A.“

d) V článku 37 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko sa v plnej miere podieľa na práci správnej rady a v rámci správnej rady má rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty Európskej únie s výnimkou hlasovacieho práva.“

e) V článku 59 sa dopĺňa tento odsek:

„12.  Švajčiarsko sa podieľa na finančnom príspevku uvedenom v odseku 1 písm. b) podľa tohto vzorca:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

kde:

S

=

časť rozpočtu agentúry, ktorá nie je krytá poplatkami a platbami uvedenými v odseku 1 písm. c) a d),

a

=

počet pridružených štátov,

b

=

počet členských štátov EÚ,

c

=

príspevok Švajčiarska do rozpočtu ICAO,

C

=

celkový príspevok členských štátov EÚ a pridružených štátov do rozpočtu ICAO.“

f) V článku 61 sa dopĺňa tento odsek:

„Ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly osôb zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry vykonávanej Spoločenstvom vo Švajčiarsku sú uvedené v prílohe B k tejto prílohe.“

g) Rozsah pôsobnosti prílohy II k nariadeniu sa rozširuje tak, aby sa vzťahovala aj na tieto lietadlá ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúceho vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií ( 1 ):

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – typ MD900.

č. 1178/2011

Nariadenie Komisie z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) č. 290/2012,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 70/2014,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 245/2014,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/445,

 nariadením Komisie (EÚ) 2016/539.

č. 3922/91

Nariadenie Rady zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (články 1 až 3, článok 4 ods. 2, články 5 až 11 a článok 13), zmenené:

 nariadením (ES) č. 1899/2006,

 nariadením (ES) č. 1900/2006,

 nariadením Komisie (ES) č. 8/2008,

 nariadením Komisie (ES) č. 859/2008.

č. 996/2010

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES, zmenené:

 nariadením Komisie (ES) č. 376/2014.

č. 104/2004

Nariadenie Komisie z 22. januára 2004 stanovujúce pravidlá organizácie a zloženia Odvolacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

č. 2111/2005

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

č. 473/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

č. 474/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, naposledy zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/830

č. 1332/2011

Nariadenie Komisie zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) 2016/583

č. 646/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 16. júla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa pokút a penále podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 748/2012

Nariadenie Komisie z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) č. 7/2013,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 69/2014,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/1039,

 nariadením Komisie (EÚ) 2016/5.

č. 965/2012

Nariadenie Komisie z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) č. 800/2013,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 71/2014,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 83/2014,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 379/2014,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/140,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/1329,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/640,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/2338,

 nariadením Komisie (EÚ) 2016/1199,

 nariadením Komisie (EÚ) 2017/363

č. 2012/780

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2012 o prístupových právach do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní a odpovedí na ne stanovených v článku 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES

č. 628/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 28. júna 2013 o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem a na monitorovanie uplatňovania ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 736/2006

č. 139/2014

Nariadenie Komisie z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) 2017/161

č. 319/2014

Nariadenie Komisie z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007

č. 376/2014

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007

č. 452/2014

Nariadenie Komisie z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) 2016/1158

č. 1321/2014

Nariadenie Komisie z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností, zmenené

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/1088,

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/1536,

 nariadením Komisie (EÚ) 2017/334.

č. 2015/340

Nariadenie Komisie z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

č. 2015/640

Nariadenie Komisie z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012

č. 2015/1018

Vykonávacie nariadenie Komisie z 29. júna 2015, ktorým sa stanovuje zoznam s klasifikáciou udalostí v civilnom letectve, ktoré sa majú povinne hlásiť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014

č. 2016/2357

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2357 z 19. decembra týkajúce sa nedostatočne účinného dodržiavania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích pravidiel vzhľadom na osvedčenia, ktoré vydáva letecká akadémia Hellenic Aviation Training Academy (HATA), a preukazov spôsobilosti vydaných na ich základe podľa časti 66

4.    Bezpečnostná ochrana letectva

č. 300/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

č. 272/2009

Nariadenie Komisie z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) č. 297/2010,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 720/2011,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2011,

 nariadením Komisie (EÚ) č. 245/2013.

č. 1254/2009

Nariadenie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) 2016/2096

č. 18/2010

Nariadenie Komisie z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

č. 72/2010

Nariadenie Komisie z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/472

č. 2015/1998

Vykonávacie nariadenie Komisie z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2426

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/815

č. C(2015) 8005

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva obsahujúcich informácie uvedené v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008, zmenené:

 vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2017) 3030

5.    Manažment letovej prevádzky

č. 549/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie), zmenené:

 nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 6, 8, 10, 11 a 12.

Článok 10 sa mení takto:

V odseku 2 by sa znenie „na úrovni Spoločenstva“ malo nahradiť znením „na úrovni Spoločenstva vrátane Švajčiarska“.

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie uvedené v druhej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave sa odkazy na „členské štáty“ uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v danom článku nesmú chápať tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

č. 550/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb), zmenené:

 nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo vzťahu k Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 9a, 9b, 15, 15a, 16 a 17.

Na účely tejto dohody sa ustanovenia nariadenia menia takto:

a) Článok 3 sa mení takto:

V odseku 2 sa za slovo „Spoločenstva“ a za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

b) Článok 7 sa mení takto:

V odsekoch 1 a 6 sa za slová „v Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

c) Článok 8 sa mení takto:

V odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

d) Článok 10 sa mení takto:

V odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

e) V článku 16 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  Komisia adresuje svoje rozhodnutie členským štátom a informuje o ňom poskytovateľa služieb, ak sa ho to právne dotýka.“

č. 551/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore), zmenené:

 nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 3a, 6 a 10.

č. 552/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite), zmenené:

 nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 4, 7 a článkom 10 ods. 3

Na účely tejto dohody sa ustanovenia nariadenia menia takto:

a) Článok 5 sa mení takto:

V odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

b) Článok 7 sa mení takto:

V odseku 4 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

c) Príloha III sa mení takto:

V oddiele 3 druhej a poslednej zarážke sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

č. 2150/2005

Nariadenie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru

č. 1033/2006

Nariadenie Komisie zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotné európske nebo, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 428/2013

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2120

č. 1032/2006

Nariadenie Komisie zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky, zmenené:

 nariadením Komisie (ES) č. 30/2009

č. 219/2007

Nariadenie Rady z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), zmenené:

 nariadením Rady (ES) č. 1361/2008,

 nariadením Rady (EÚ) č. 721/2014

č. 633/2007

Nariadenie Komisie zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) č. 283/2011

č. 2017/373 ( 2 )

 Vykonávacie nariadenie Komisie z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011

č. 29/2009

Nariadenie Komisie zo 16. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/310

Znenie nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

V časti A prílohy I sa dopĺňa text „Switzerland UIR“.

č. 262/2009

Nariadenie Komisie z 30. marca 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na koordinované prideľovanie a využívanie výzvových kódov pre mód S v jednotnom európskom vzdušnom priestore, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2345

č. 73/2010

Nariadenie Komisie z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1029/2014

č. 255/2010

Nariadenie Komisie z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1006

č. C(2010)5134

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2010 o určení orgánu pre preskúmanie výkonu pre jednotné európske nebo

č. 176/2011

Nariadenie Komisie z 24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru

č. 677/2011

Nariadenie Komisie zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 970/2014,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/373.

č. 2011/4130

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2011 o menovaní manažéra siete pre sieťové funkcie manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru

č. 1034/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010

č. 1035/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 448/2014.

č. 1206/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba

Znenie nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

V prílohe I sa dopĺňa text „Switzerland UIR“.

č. 1207/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania pre jednotné európske nebo, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1028/2014,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/386.

č. 923/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010, zmenené:

 nariadením Komisie (EÚ) 2015/340,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1185.

č. 1079/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 16. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový rozstup pri hlasovej komunikácii pre jednotný európsky vzdušný priestor, zmenené:

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 657/2013,

 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2345.

č. 390/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií

č. 391/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb

č. 409/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013 o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky

č. 2014/132

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. marca 2014, ktorým sa stanovujú celoúniové výkonnostné ciele pre sieť manažmentu letovej prevádzky a varovné prahy na druhé referenčné obdobie v rokoch 2015 až 2019

č. 716/2014

Vykonávacie nariadenie Komisie z 27. júna 2014 o zriadení pilotného spoločného projektu na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky

č. 2015/2224

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. novembra 2015 o vymenovaní predsedu, členov a ich náhradníkov do výboru pre riadenie funkcií siete manažmentu letovej prevádzky na druhé referenčné obdobie (2015 – 2019)

č. 2016/1373

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. augusta 2016, ktorým sa schvaľuje plán výkonnosti siete na druhé referenčné obdobie systému výkonnosti jednotného európskeho neba (2015 – 2019)

6.    Životné prostredie a hluk

č. 2002/30

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12 a 14 až 18)

[Uplatňujú sa zmeny prílohy I vyplývajúce z kapitoly 8 (Dopravná politika) oddielu G (Letecká doprava) bodu 2 prílohy II k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.]

č. 89/629

Smernica Rady zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel

(články 1 až 8)

č. 2006/93

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

7.    Ochrana spotrebiteľa

č. 90/314

Smernica Rady z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

(články 1 až 10)

č. 93/13

Smernica Rady z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(články 1 až 11)

č. 2027/97

Nariadenie Rady z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (články 1 až 8), zmenené:

 nariadením (ES) č. 889/2002

č. 261/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91

(články 1 až 18)

č. 1107/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave

8.    Rôzne

č. 2003/96

Smernica Rady z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

[článok 14 ods. 1 písm. b) a článok 14 ods. 2]

9.    Prílohy

A

:

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie

B

:

Ustanovenia o finančnej kontrole švajčiarskych účastníkov na aktivitách EASA vykonávanej Európskou úniou

PRÍLOHA A

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIEVYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s článkom 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s článkom 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „ESAE“) požíva Európska únia a ESAE na území členských štátov výsady a imunity nevyhnutné na plnenie svojich úloh,

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:KAPITOLA I

HNUTEĽNÝ A NEHNUTEĽNÝ MAJETOK, AKTÍVA A ÚKONY EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 1

Priestory a budovy Únie sú nedotknuteľné. Sú oslobodené od domových prehliadok, vymáhania, konfiškácie alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva Únie nemôžu byť predmetom žiadneho správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archívy Únie sú nedotknuteľné.

Článok 3

Únia, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov prijmú vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia na navrátenie alebo náhradu súm nepriamych daní alebo daní z predaja zahrnutých v cenách hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ak Únia vykoná na svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojim účinkom narúšali hospodársku súťaž v Únii.

Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré zodpovedajú výlučne úhradám za verejnoprospešné služby.

Článok 4

Únia je oslobodená od všetkých colných poplatkov, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu v súvislosti s predmetmi určenými na oficiálne použitie: predmety takto dovezené sa neprevádzajú do vlastníctva, ani za odplatu, na území krajiny, do ktorej boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou danej krajiny.

Únia je takisto oslobodená od všetkých ciel, ako aj zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú jej publikácií.KAPITOLA II

KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY (LAISSEZ-PASSER)

Článok 5

Pokiaľ ide o úradnú komunikáciu a zasielanie všetkých dokumentov, inštitúcie Únie požívajú na území každého členského štátu rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám.

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia inštitúcií Únie nepodlieha cenzúre.

Článok 6

Členom a zamestnancom inštitúcií Únie môžu predsedovia týchto inštitúcií vydať preukazy (laissez-passer) uznávané orgánmi členských štátov ako platné cestovné doklady, pričom formu preukazov predpíše Rada uznášajúca sa jednoduchou väčšinou. Tieto preukazy (laissez-passer) sa vydávajú úradníkom a ostatným zamestnancom za podmienok stanovených v služobnom poriadku a Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov (laissez-passer) ako platných cestovných dokladov na území tretích krajín.KAPITOLA III

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 7

Voľný pohyb poslancov Európskeho parlamentu na miesto jeho zasadnutia a z neho nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Poslancom Európskeho parlamentu sa pri colnej a devízovej kontrole priznáva:

a) rovnaké zaobchádzanie zo strany ich vlastných vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b) rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 8

Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania ani súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri plnení svojich povinností.

Článok 9

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a) na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu voči zadržaniu a procesno-právnu imunitu.

Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto zasadnutia Európskeho parlamentu a pri návrate z neho.

Imunita sa neuplatňuje, ak je poslanec Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, ani nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov.KAPITOLA IV

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRÁCI INŠTITÚCIÍ EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 10

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na práci inštitúcií Únie, ich poradcovia a technickí odborníci pri výkone svojich povinností a počas ciest na miesto zasadnutia a z neho požívajú obvyklé výsady, imunity a výhody.

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov Únie.KAPITOLA V

ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 11

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť požívajú úradníci a ostatní zamestnanci Únie na území každého členského štátu:

a) procesno-právnu imunitu vo vzťahu k činnosti, ktorú vykonávajú v rámci svojho úradného postavenia vrátane ústnych alebo písomných prejavov, s výhradou ustanovení zmlúv týkajúcich sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči Únii a jednak právomoci Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhoduje o sporoch medzi Úniou a jej úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;

b) oslobodenie od imigračných obmedzení alebo prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi manželmi, manželkami a závislými rodinnými príslušníkmi;

c) pokiaľ ide o menové alebo devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií;

d) pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť svoj nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie bez cla vyviezť späť po skončení výkonu funkcie v danej krajine, a to v oboch prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde sa toto právo uplatňuje, považuje za nevyhnutné;

e) právo bez cla doviezť na svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu v danej krajine, ako aj v oboch prípadoch toto vozidlo späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné.

Článok 12

Úradníci a ostatní zamestnanci Únie sú daňovníkmi Únie, pokiaľ ide o daň z platov, miezd a odmien, ktoré im vypláca Únia, v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po konzultácii s dotknutými inštitúciami.

Sú oslobodení od vnútroštátnych daní z platov, miezd a odmien vyplácaných Úniou.

Článok 13

Pri uplatňovaní dane z príjmu, majetku a dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi Únie sa na úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu úloh pre Úniu svoj pobyt na území iného členského štátu, než je štát, v ktorom majú bydlisko na účely platenia daní v čase vstupu do služieb Únie, hľadí, a to v krajine ich skutočného pobytu, ako aj v krajine bydliska na účely platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ ide o členský štát Únie. Toto ustanovenie sa takisto uplatňuje na manželského partnera, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, a na deti, ktoré sú závislé od osôb uvedených v tomto článku a ktoré sú v starostlivosti osôb uvedených v tomto článku.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na území krajiny, v ktorej sa zdržiavajú, je v danej krajine oslobodený od dane z dedičstva; na takýto majetok sa na účely stanovenia tejto dane hľadí, ako keby sa nachádzal v krajine bydliska na účely platenia daní, pričom tým nie sú dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa pri uplatňovaní ustanovení tohto článku nezohľadňuje.

Článok 14

Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s dotknutými inštitúciami, systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie.

Článok 15

Európsky parlament a Rada prostredníctvom nariadení v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s ďalšími dotknutými inštitúciami stanovia kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 11, článku 12 druhého pododseku a článku 13.

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov zahrnutých do týchto kategórií sa pravidelne oznamujú vládam členských štátov.KAPITOLA VI

VÝSADY A IMUNITY MISIÍ TRETÍCH KRAJÍN AKREDITOVANÝCH PRI EURÓPSKEJ ÚNII

Článok 16

Členský štát, na ktorého území má Únia svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovaných pri Únii.KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom Únie výlučne v záujme Únie.

Každá inštitúcia Únie je povinná zbaviť imunity úradníka alebo iného zamestnanca, ak sa táto inštitúcia domnieva, že zbavenie imunity nie je v rozpore so záujmami Únie.

Článok 18

Inštitúcie Únie spolupracujú pri uplatňovaní tohto protokolu so zodpovednými orgánmi príslušných členských štátov.

Článok 19

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na členov Komisie.

Článok 20

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na sudcov, generálnych advokátov, kancelárov a pomocných spravodajcov Súdneho dvora Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie týkajúceho sa procesno-právnej imunity sudcov a generálnych advokátov.

Článok 21

Tento protokol sa vzťahuje aj na Európsku investičnú banku, na členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov zúčastňujúcich sa na jej činnosti bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne nie je dôvodom na akémukoľvek zdanenie jej zrušenie alebo likvidácia. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade s jej štatútom nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Článok 22

Tento protokol sa vzťahuje aj na Európsku centrálnu banku, členov jej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Európska centrálna banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Dodatok

Podmienky uplatnenia Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie vo Švajčiarsku

1.   Rozšírenie uplatňovania na Švajčiarsko

Každá zmienka o členskom štáte v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“) sa rozumie vrátane Švajčiarska, ak nasledujúce ustanovenia neurčujú inak.

2.   Oslobodenie agentúry od nepriamych daní (vrátane DPH)

Tovar a služby vyvážané mimo Švajčiarska nepodliehajú švajčiarskej dani z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ ide o tovar a služby dodávané agentúre vo Švajčiarsku na jej oficiálne použitie, oslobodenie od DPH sa uskutočňuje v súlade s článkom 3 druhým odsekom protokolu prostredníctvom vrátenia dane. Oslobodenie od DPH sa udeľuje, ak je skutočná nákupná cena tovaru a poskytnutých služieb uvedená na faktúre alebo na obdobnom doklade najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa uskutočňuje na základe predpísaných švajčiarskych formulárov predložených Federálnemu daňovému orgánu, hlavnej divízii pre DPH. Žiadosti sa musia spracovať spravidla do troch mesiacov od predloženia žiadosti o vrátenie spolu s potrebnými dokladmi.

3.   Podmienky uplatňovania pravidiel týkajúcich sa zamestnancov agentúry

Pokiaľ ide o článok 12 druhý odsek protokolu Švajčiarsko v súlade so zásadami svojho vnútroštátneho práva oslobodzuje úradníkov a ostatných zamestnancov agentúry v zmysle článku 2 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 ( 3 ) od federálnych, kantonálnych a komunálnych daní z platov, miezd a odmien vyplácaných Európskou úniou, ktoré sú predmetom interného zdanenia Únie.

Švajčiarsko sa nepovažuje za členský štát v zmysle bodu 1 na účely uplatňovania článku 13 protokolu.

Úradníci a ostatní zamestnanci agentúry, ako ani ich rodinní príslušníci, ktorí sú členmi systému sociálneho zabezpečenia uplatniteľného na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, nemusia byť členmi švajčiarskeho systému sociálneho zabezpečenia.

Súdny dvor Európskej únie má výhradnú právomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi Agentúrou alebo Komisiou a zamestnancami v súvislosti s uplatnením nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 4 ) a ostatných ustanovení práva Európskej únie, ktorými sa stanovujú pracovné podmienky.

PRÍLOHA B

FINANČNÁ KONTROLA ŠVAJČIARSKYCH ÚČASTNÍKOV AKTIVÍT EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi pôsobiacimi vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry buď na základe zmluvy, ako účastník niektorého z programov agentúry, prijímateľ platieb z rozpočtu agentúry alebo Komisie, alebo ako dodávateľ. Tieto osoby môžu poskytovať priamo Komisii a agentúre všetky požadované relevantné informácie a súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom prostriedkov uvedených v tomto rozhodnutí a zmlúv a uzatvorených dohôd a rozhodnutí, ktoré sa na ich základe prijali.

Článok 2

Kontroly

1.  V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 5 ), a s finančným nariadením prijatým správnou radou Agentúry 26. marca 2003, v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 6 ), a s ostatnými predpismi v uzatvorených zmluvách a dohodách a opatreniach prijatých s príjemcami so sídlom vo Švajčiarsku možno stanoviť, že úradníci agentúry a Komisie alebo iné nimi poverené osoby môžu kedykoľvek vykonať vedecké, finančné, technologické prípadne iné audity v priestoroch príjemcov alebo u ich subdodávateľov.

2.  Úradníci agentúry a Komisie a iné nimi poverené osoby majú primeraný prístup do priestorov, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane ich elektronickej podoby na účely dôsledného vykonania týchto auditov. Toto právo prístupu je výslovne uvedené v zmluvách alebo v dohodách uzatvorených s cieľom uplatňovať nástroje uvedené v tomto rozhodnutí.

3.  Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Komisia.

4.  Audity možno vykonať päť rokov po skončení platnosti tohto rozhodnutia alebo podľa podmienok stanovených v zmluvách a v dohodách, rovnako ako aj podľa prijatých rozhodnutí.

5.  Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu treba dopredu upovedomiť o auditoch vykonávaných na území Švajčiarska. Toto upovedomenie nie je zákonnou podmienkou uskutočnenia takýchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.  V zmysle tohto rozhodnutia je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami a ustanoveniami nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi ( 7 ).

2.  Komisia kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a uskutočňuje v úzkej spolupráci so Švajčiarskou federálnou finančnou kontrolou alebo s inými kompetentnými švajčiarskymi orgánmi, ktoré určí Švajčiarska federálna finančná kontrola a ktorým sa vo vhodnom čase poskytnú informácie o zámere, cieli a o právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby boli schopné poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Na tieto účely sa môžu úradníci z príslušných švajčiarskych orgánov zúčastniť na kontrolách a inšpekciách na mieste.

3.  Kontroly a inšpekcie na mieste vykonajú spoločne Komisia a príslušné švajčiarske orgány, ak si to tieto orgány želajú.

4.  Ak účastníci programu odmietajú kontrolu alebo inšpekciu na mieste, švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami poskytnú kontrolórom Komisie potrebnú podporu na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.  Komisia bezodkladne informuje Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu o všetkých skutočnostiach alebo podozreniach týkajúcich sa akejkoľvek nezrovnalosti, ktorú zistila pri vykonávaní kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade je Komisia povinná upovedomiť uvedený orgán o výsledku kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.  Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva pravidelne vymieňajú informácie a, ak o to niektorý z orgánov požiada, poskytujú si konzultácie.

2.  Príslušné švajčiarske orgány informujú bezodkladne agentúru a Komisiu o akomkoľvek poznatku alebo podozrení, o ktorom sa dozvedeli a ktorý sa týka nezrovnalosti pri uzatváraní a vykonávaní zmlúv alebo dohôd uzavretých uplatnením nástrojov uvedených v tomto rozhodnutí.

Článok 5

Dôvernosť

Informácie v akejkoľvek forme poskytnuté alebo získané v zmysle tejto prílohy sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené švajčiarskymi zákonmi o ochrane obdobných informácií a relevantnými ustanoveniami uplatniteľnými v inštitúciách Spoločenstva. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií Spoločenstva alebo členských štátov či Švajčiarska, ktorých funkcie si vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môžu agentúra alebo Komisia uložiť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 8 ) a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 9 ).

Článok 7

Vymáhanie a presadzovanie

Vykonanie rozhodnutí agentúry a Komisie v rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, ktoré ukladajú peňažnú povinnosť iným subjektom ako štátom, sa zabezpečuje vo Švajčiarsku.

Exekučný titul vystavuje po preverení pravosti príkazu bez nutnosti ďalšej kontroly orgán určený švajčiarskou vládou, ktorý upovedomí agentúru a Komisiu. Zabezpečenie vykonania rozhodnutia sa uskutočňuje podľa švajčiarskych predpisov a postupov. Právoplatnosť exekučného titulu podlieha kontrole Súdneho dvora Európskej únie.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vydané na základe rozhodcovskej doložky nadobúdajú vykonávaciu platnosť za rovnakých podmienok.

▼B

ZÁVEREČNÝ AKTSplnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa zišli dňa 21. júna 1999 v Luxemburgu v čase podpisu tejto Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave a prijali uvedené spoločné deklarácie, pripojené k tomuto záverečnému aktu: Spoločná deklarácia o dohodách s tretími krajinami,

 Spoločná deklarácia o ďalších rokovaniach.

Zároveň vzali na vedomie tieto deklarácie pripojené k tomuto záverečnému aktu:

 Deklarácia o účasti Švajčiarska na výboroch,

 Deklarácia Švajčiarska k možnej zmene Štatútu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o dohodách s tretími krajinami

Zmluvné strany sa dohodli, že je žiadúce podniknúť kroky nevyhnutné na zabezpečenie logických súvislostí medzi ich vzťahmi v oblasti leteckej dopravy a ďalšími širšími dohodami o leteckej doprave vychádzajúcimi z tých istých zásad.

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o ďalších rokovaniach

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia prehlasujú, že majú zámer viesť rokovania o uzatvorení dohôd v oblastiach spoločného záujmu, ako napr. o aktualizácii protokolu 2 Dohody o voľnom obchode z roku 1972 a o účasti Švajčiarska na určitých programoch spoločenstva v oblasti vzdelávania, mládeže, médií, štatistiky a ochrany životného prostredia. Príprava na tieto rokovania by sa mala začať bezodkladne po uzatvorení aktuálnych bilaterálnych rokovaní.

DEKLARÁCIA

o účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí, aby sa zástupcovia Švajčiarska zúčastňovali ako pozorovatelia na zasadnutiach týchto výborov a expertných skupín:

 Výbory výskumných programov, vrátane Výboru pre vedecký a technický výskum (CREST)

 Správny výbor pre sociálnu bezpečnosť osôb dochádzajúcich za prácou

 Koordinačná skupina o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov

 Poradné výbory o leteckých trasách a uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti leteckej dopravy.

Zástupcovia Švajčiarska sa nezúčastňujú na zasadnutiach výborov počas ich hlasovania.

Vzhľadom na ostatné výbory, ktoré sa zaoberajú oblasťami spadajúcimi pod túto dohodu a v ktorých Švajčiarsko prijalo acquis communautaire alebo príslušné právne predpisy, bude Komisia viesť so švajčiarskymi expertmi konzultácie podľa postupu, ktorý je uvedený v článku 100 Dohody o európskom hospodárskom priestore.

DEKLARÁCIA ŠVAJČIARSKA

k možnej zmene Štatútu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Švajčiarska vláda vyjadrila svoju žiadosť, aby pri zmene Stanov a rokovacieho poriadku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, na základe ktorej bude advokátom vystupujúcim pred súdmi krajín, ktoré sú zmluvnými stranami podobných dohôd ako je táto dohoda, umožnené, aby pôsobili aj pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, aby bola možnosť pôsobiť pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev poskytnutá aj švajčiarskym advokátom, ktorí sú zaregistrovaní na švajčiarskych súdoch, a to vo veciach, ktoré budú súdu predložené podľa tejto dohody.( 1 ) Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

( 2 ) Nariadenie (EÚ) 2017/373 sa uplatňuje od januára 2020. článok 9 ods. 2 sa však uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/373; vzhľadom na agentúru sa takisto od dátumu nadobudnutia účinnosti uplatňuje článok 4 ods. 1, 2, 5, 6 a 8 a článok 5 Pokiaľ ide o poskytovateľov dátových služieb, článok 6 sa v každom prípade uplatňuje od 1. januára 2019 a pokiaľ takýto poskytovateľ požiada o osvedčenie a to mu je udelené v súlade s článkom 6, uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia 2017/373. Medzičasom sa naďalej uplatňuje nariadenie (ES) č. 482/2008.

( 3 ) Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov) (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

( 5 ) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

( 7 ) Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

( 8 ) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

( 9 ) Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

Top