Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — SK — 20.01.2007 — 002.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼C1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/34/ES

z 28. mája 2001

o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať

▼B

(Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/6/ES z 28. januára 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/71/ES Text s významom pre EHP z 4. novembra 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES z 15. decembra 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/1/ES Text s významom pre EHP z 9. marca 2005,

  L 79

9

24.3.2005


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 312, 22.11.2008, s. 48  (01/34)
▼B

▼C1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/34/ES

z 28. mája 2001

o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať

▼B

OBSAH

ÚVODNÁ ČASŤ …

HLAVA I: DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI …

Kapitola I: Definície …

Článok 1 …

Kapitola II: Rozsah pôsobnosti …

Článok 2 …

HLAVA II: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KÓTOVANIA CENNÝCH PAPIEROV …

Kapitola I: Všeobecné podmienky pre prijatie …

Článok 5 …

Článok 6 …

Článok 7 …

Kapitola I: Prísnejšie alebo dodatočné podmienky a povinnosti …

Článok 8 …

Kapitola III: Výnimky …

Článok 9 …

Článok 10 …

Kapitola IV: Právomoci príslušných štátnych orgánov …

Oddiel 1: Rozhodnutie o prijatí …

Článok 11 …

Článok 12 …

Článok 13 …

Článok 14 …

Článok 15 …

Oddiel 2: Informácie požadované príslušnými orgánmi …

Článok 16 …

Oddiel 3: Postupy proti emitentovi, ktorý nedodrží povinnosti vyplývajúce z prijatia …

Článok 17 …

Oddiel 4: Pozastavenie a zastavenie …

Článok 18 …

Oddiel 5: Právo napadnúť rozhodnutie o zamietnutí prijatia alebo zastavení kótovania opravným prostriedkom na súde …

Článok 19 …

HLAVA III: OSOBITNÉ PODMIENKY PRE KÓTOVANIE CENNÝCH PAPIEROV …

Kapitola I: Zverejnenie prospektu v súvislosti s prijatím …

Oddiel 1: Všeobecné ustanovenia …

Oddiel 2: Čiastočné alebo úplné oslobodenie od povinnosti zverejniť prospekt …

Oddiel 3: Povolené vynechanie určitých informácií z prospektu …

Oddiel 4: Obsah prospektu v určitých osobitných prípadoch …

Oddiel 5: Kontrola a rozširovanie prospektu …

Oddiel 6: Určenie príslušného orgánu …

Oddiel 7: Vzájomné uznávanie …

Oddiel 8: Dohody s nečlenskými krajinami …

Kapitola II: Podrobnejšie podmienky týkajúce sa prijímania akcií …

Oddiel 1: Podmienky týkajúce sa spoločností, ktorých akcie sú predmetom žiadosti o prijatie na kótovanie …

Článok 42 …

Článok 43 …

Článok 44 …

Oddiel 2: Podmienky týkajúce sa akcií, ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie …

Článok 45 …

Článok 46 …

Článok 47 …

Článok 48 …

Článok 49 …

Článok 50 …

Článok 51 …

Kapitola III: Podrobnejšie podmienky týkajúce sa prijatia dlhopisov vydaných podnikmi na kótovanie. …

Oddiel 1: Podmienky týkajúce sa subjektov, ktorých dlhopisy sú predmetom žiadosti o prijatie …

Článok 52 …

Oddiel 2: Podmienky týkajúce sa dlhopisov, ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie …

Článok 53 …

Článok 54 …

Článok 55 …

Článok 56 …

Článok 57 …

Oddiel 3: Ostatné podmienky …

Článok 58 …

Článok 59 …

Kapitola IV: Podrobnejšie podmienky týkajúce sa prijatia dlhopisov vydaných štátom, jeho regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo medzinárodným subjektom verejnoprávnej povahy na kótovanie. …

Článok 60 …

Článok 61 …

Článok 62 …

Článok 63 …

HLAVA IV: POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV RIJATÝCH NA KÓTOVANIE …

Kapitola I: Povinnosti spoločností, ktorých akcie boli prijaté na kótovanie …

Oddiel 1: Kótovanie novovydaných akcií toho istého druhu …

Článok 64 …

Oddiel 2: Zaobchádzanie s akcionármi …

Oddiel 3: Zmena zakladateľskej zmluvy alebo zmena stanov …

Oddiel 4: Ročné účtovné závierky a výročná správa …

Oddiel 5: Dodatočné informácie …

Oddiel 6: Rovnocennosť informácií …

Oddiel 7: Pravidelne zverejňované informácie …

Oddiel 8: Zverejňovanie a obsah polročnej správy …

Kapitola II: Povinnosti emitentov, ktorých dlhopisy boli prijaté na kótovanie …

Oddiel 1: Dlhopisy vydané podnikom …

Oddiel 2: Dlhopisy vydané štátom alebo jeho regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo medzinárodným subjektom verejnoprávnej povahy …

Kapitola III: Povinnosti týkajúce sa informácií, ktoré sa musia zverejniť, keď sa v spoločnosti, ktorej akcie sú kótované, nadobudne alebo scudzí významný podiel …

Oddiel 1: Všeobecné ustanovenia …

Oddiel 2: Informácie v prípade nadobudnutia alebo scudzenia významného podielu …

Oddiel 3: Určenie hlasovacieho práva …

Oddiel 4: Výnimky …

Oddiel 5: Príslušné orgány …

Oddiel 6: Sankcie …

HLAVA V: ZVEREJŇOVANIE A OZNAMOVANIE INFORMÁCIÍ …

Kapitola I: Zverejňovanie a oznamovanie prospektov pri prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov …

Oddiel 1: Postupy a lehota na zverejnenie prospektov a ich dodatkov …

Oddiel 2: Predchádzajúce oznámenie spôsobu zverejnenia príslušným orgánom …

Kapitola II: Zverejňovanie a oznamovanie informácií po kótovaní …

Kapitola III: Jazyky …

HLAVA VI: PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY A SPOLUPRÁCA MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI …

Článok 105 …

Článok 106 …

Článok 107 …

HLAVA VII: KONTAKTNÝ VÝBOR …

Kapitola I: Zloženie, činnosť a úlohy výboru …

Kapitola II: Prispôsobenie výšky trhovej hodnoty akcií …

Článok 109 …

HLAVA VIII: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA …

Článok 110 …

Článok 111 …

Článok 112 …

Článok 113 …

Príloha II — Časť A: Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnenia …

Príloha II — Časť B: Lehoty transponovanie do vnútroštátnych právnych predpisov …

Príloha III — Tabuľka zhody …EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 44 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ),

keďže:

(1)

Smernica Rady 79/279/EHS z 5. marca 1979o koordinácii podmienok prijatia cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov ( 3 ), smernica Rady 80/390/EHS zo 17. marca 1980 o koordinácii požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a rozširovanie prospektov, ktoré sa musia zverejniť na prijímanie cenných papierov na kótovanie ( 4 ), smernica Rady 82/121/EHS z 15. februára 1982 o informáciách, ktoré musia pravidelne zverejňovať spoločnosti, ktorých akcie boli prijaté na kótovanie ( 5 ) a smernica Rady 88/627/EHS z 12. decembra 1988 o informáciách, ktoré sa musia zverejniť, keď sa v spoločnosti, ktorej akcie sú kótované, nadobudne alebo scudzí významný podiel ( 6 ), boli niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené. V záujme prehľadnosti a racionálnosti treba z tohto dôvodu uvedené smernice kodifikovať tak, že sa spoja do jedného textu.

(2)

Koordinácia podmienok na prijímanie cenných papierov na kótovania na burzách situovaných alebo činných v členských štátoch pravdepodobne poskytne rovnocennú ochranu pre investorov na úrovni spoločenstva, v dôsledku jednotnejších garancií pre investorov v rôznych členských štátoch, umožní tak prijímanie na kótovanie cenných papierov v každom takomto štáte cenných papierov z ostatných členských štátov ako aj kótovanie akéhokoľvek daného cenného papiera na značnom počte búrz v spoločenstve; bude to príslušným spôsobom prispievať k väčšiemu vzájomnému prelínaniu národných trhov s cennými papiermi odstránením takých prekážok, ktoré sa dajú prezieravo odstrániť, a tak prispeje k perspektíve vytvorenia európskeho kapitálového trhu.

(3)

Takáto koordinácia sa musí vzťahovať na cenné papiere — nezávisle na právnom štatúte ich emitentov- a musí sa preto vzťahovať aj na cenné papiere, vydané nečlenskými štátmi alebo ich regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo medzinárodnými subjektami verejnoprávnej povahy; táto smernica preto pokrýva subjekty, ktoré nie sú pokryté druhým odsekom článku 48 zmluvy.

(4)

Musí existovať možnosť obrátiť sa na súd s opravným prostriedkom proti rozhodnutiam príslušných štátnych orgánov pri uplatňovaní tejto smernice, týkajúcich sa prijímania cenných papierov na kótovanie, hoci sa nesmie pripustiť, aby takéto právo obrátiť sa na súdy, obmedzovalo voľnosť rozhodovania týchto orgánov.

(5)

Takáto koordinácia podmienok na prijímanie cenných papierov na kótovanie musí byť dostatočne flexibilná tak, aby umožnila zohľadniť súčasné rozdiely v štruktúrach trhov cenných papierov v členských štátoch a aby umožnila členským štátom zohľadniť všetky špecifické situácie s ktorými môžu byť konfrontované.

(6)

Z tohto dôvodu koordinácia musí byť najskôr obmedzená na vytvorenie minimálnych podmienok na prijímanie cenných papierov na kótovanie na burzách nachádzajúcich sa v členských štátoch bez toho, aby sa emitentom priznalo právo kótovania.

(7)

Táto čiastočná koordinácia podmienok na prijímanie cenných papierov na kótovanie predstavuje prvé opatrenie smerom k následnému tesnejšiemu zosúladeniu predpisov členských štátov v tejto oblasti.

(8)

Trh, na ktorom sú podniky činné, bol rozšírený tak, aby zahrnul celé spoločenstvo. Súčasťou tohto rozšírenia je narastanie finančných požiadaviek a rozšírenie kapitálových trhov, na ktoré sa tieto spoločnosti musia obracať, aby ich uspokojili; prijímanie cenných papierov vydaných podnikmi na kótovanie na burzách členských štátov predstavuje dôležitý spôsob prístupu na tieto kapitálové trhy; okrem toho devízové obmedzenia týkajúce sa nákupu cenných papierov obchodovaných na burzách iného členského štátu boli zrušené v rámci liberalizácie pohybu kapitálu.

(9)

Zábezpeky na ochranu záujmov skutočných a potenciálnych investorov sa vyžadujú vo väčšine členských štátov, pokiaľ ide o podniky ponúkajúce svoje cenné papiere verejnosti, a to buď v čase ich ponuky alebo v čase ich prijatia na kótovanie; takéto zábezpeky si vyžadujú poskytovanie informácií — dostačujúcich a čo možno najobjektívnejších — týkajúcich sa finančnej situácie emitenta a prospektu cenných papierov, pre ktoré sa žiada prijatie na kótovanie; obvyklou formou požadovania týchto informácií je zverejnenie prospektu.

(10)

Požadované zábezpeky za líšia v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o obsah a štruktúru prospektov a účinnosť, metódy a načasovanie kontroly informácií obsiahnutých v týchto materiáloch; dôsledkom týchto rozdielov nie je iba sťaženie dosiahnutia prijatia cenných papierov na kótovanie na burzách niekoľkých členských štátov pre jednotlivé podniky, ale taktiež zabraňuje investorom sídliacim v jednom členskom štáte nadobudnúť cenné papiere kótované na burzách iných členských štátov, a tým bráni financovaniu podnikov a investíciám v celom spoločenstve.

(11)

Tieto rozdiely treba odstrániť koordinovaním pravidiel a nariadení bez toho, aby boli tieto nevyhnutne úplne jednotné, s cieľom dosiahnuť príslušný stupeň rovnocennosti v zábezpekách požadovaných v každom členskom štáte s cieľom zabezpečiť poskytovanie informácií — dostačujúcich a čo možno najobjektívnejších — skutočným alebo potenciálnym držiteľom cenných papierov.

(12)

Takáto koordinácia sa musí vzťahovať na cenné papiere nezávisle od právneho postavenia emitujúceho podniku; táto smernica sa týka subjektov, ktoré nie sú uvedené v druhom odseku článku 48 zmluvy.

(13)

Vzájomné uznávanie prospektov — ktoré sa musia zverejniť — na prijímanie cenných papierov na kótovanie predstavuje dôležité opatrenie smerom k vytvoreniu vnútorného trhu spoločenstva.

(14)

V tejto súvislosti je nevyhnutné špecifikovať, ktoré organizácie sú príslušné kontrolovať a schvaľovať zverejňované prospekty na prijímanie cenných papierov na kótovanie v prípade súčasných žiadostí o prijatie na kótovanie v dvoch alebo viacerých členských štátoch.

(15)

Článok 21 smernice Rady 89/298/EHS zo 17. apríla 1989 o koordinácii požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a rozširovanie prospektu, ktorý sa musí zverejniť keď sa verejnosti ponúkajú prevoditeľné cenné papiere ( 7 ) stanovuje, že tam, kde sa ponuky verejnosti realizujú súčasne alebo v krátkom časovom intervale v dvoch alebo viacerých členských štátoch, prospekt verejnej ponuky vypracovaný a schválený v súlade s článkom 7, 8 alebo 12 uvedenej smernice musí byť uznaný ako prospekt verejnej ponuky v dotknutých členských štátoch na základe vzájomného uznávania.

(16)

Je taktiež potrebné zabezpečiť uznanie prospektu verejnej ponuky ako prospektu tam, kde sa žiada o prijatie na kótovanie pomerne krátko po verejnej ponuke.

(17)

Vzájomné uznávanie prospektu verejnej ponuky a prijatie na kótovanie neudeľuje samo osebe právo na prijatie.

(18)

Odporúča sa zabezpečiť rozšírenie — formou dohôd, ktoré musí uzatvoriť spoločenstvo s nečlenskými štátmi — uznávania prospektov na prijímanie na kótovanie z týchto krajín na základe reciprocity.

(19)

Javí sa byť vhodné zabezpečiť možnosť pre členské štáty, v ktorých sa žiada o prijatie na kótovanie, priznať v určitých prípadoch čiastočné alebo úplné oslobodenie od povinnosti zverejňovať prospekty na prijímanie na kótovanie tým emitentom, ktorých cenné papiere už boli prijaté na kótovanie v inom členskom štáte.

(20)

Spoločnosti, ktoré sú už určitý čas kótované v spoločenstve a ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a medzinárodným postavením, sú najpravdepodobnejšími kandidátmi na cezhraničné kótovanie. Tieto spoločnosti sú vo všeobecnosti dobre známe vo väčšine členských štátov: informácie týkajúce sa týchto spoločností sú rozširované a sú voľne dostupné.

(21)

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť poskytovanie dostatočných informácií pre investorov. Ak sa takáto spoločnosť usiluje o prijatie svojich cenných papierov na kótovanie v hostiteľskom členskom štáte, investori pôsobiaci na trhu v tejto krajine môžu byť dostatočne chránení tým, že obdržia len zjednodušené informácie namiesto úplného kótovacieho prospektu.

(22)

Členské štáty môžu považovať za užitočné zaviesť nediskriminačné minimálne kvantitatívne kritériá, ako je napríklad bežná trhová kapitalizácia akcií, ktoré emitenti musia dodržiavať tak, aby existovala možnosť profitovať z možností oslobodenia stanoveného v tejto smernici; vzhľadom na rastúcu integráciu trhov cenných papierov musia príslušné orgány zaobchádzať obdobne aj s menšími spoločnosťami.

(23)

Ďalej, mnohé burzy majú druhopásmové trhy na obchodovanie s akciami spoločností neprijatých na kótovanie; v niektorých prípadoch sú tieto druhopásmové trhy regulované a pod dohľadom úradov uznaných verejnými orgánmi, ktoré určujú spoločnostiam požiadavky na vykazovanie, ktoré sú v podstate rovnocenné s požiadavkami určenými pre spoločnosti ktorých akcie sú kótované na burze; z tohto dôvodu princíp, ktorý je základom článku 23 tejto smernice sa môže uplatňovať aj vtedy, keď sa takéto spoločnosti usilujú o prijatie svojich cenných papierov na kótovanie.

(24)

S cieľom chrániť investorov sa musia dokumenty určené na sprístupnenie verejnosti najskôr zaslať príslušným orgánom v tom členskom štáte, v ktorom sa žiada o prijaté na kótovanie; je z tohto dôvodu na tomto členskom štáte rozhodnúť, či sa takéto dokumenty musia preskúmať jeho príslušnými orgánmi a v prípade potreby stanoviť charakter a spôsob, akým sa takáto kontrola musí vykonať.

(25)

V prípade cenných papierov prijatých na kótovanie si ochrana investorov vyžaduje, aby poskytovanie príslušných pravidelných informácii po celú dobu, počas ktorej sa cenné papiere kótujú; koordinácia požiadaviek na tieto pravidelné informácie má podobné ciele ako je cieľ prospektov, a to zlepšiť predmetnú ochranu a zrovnocenniť ju, umožniť kótovanie týchto cenných papierov na viac ako na jednej burze v spoločenstve a tým prispieť k vytvoreniu skutočného kapitálového trhu spoločenstva tým, že umožní väčšie vzájomné prelínanie trhov cenných papierov.

(26)

V zmysle tejto smernice spoločnosti, ktorých akcie sú kótované na burze, musia čo možno najskôr sprístupniť investorom svoje ročné účtovné závierky a správu, poskytujúcu informácie o spoločnosti za celé účtovné obdobie; keďže štvrtá smernica rady 78/660/EHS ( 8 ) koordinovala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov týkajúce sa ročných účtovných závierok určitých typov spoločností.

(27)

Spoločnosti musia taktiež najmenej jedenkrát počas každého účtovného obdobia informovať investorov o svojej činnosti; táto smernica sa preto môže obmedziť na koordináciu obsahu a rozširovania jedinej správy pokrývajúcej obdobie prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia.

(28)

V prípade bežných dlhopisov — vzhľadom na práva, ktoré udeľujú svojim držiteľom — ochrana investorov formou zverejnenia polročnej správy však nie je podstatná; podľa tejto smernice konvertibilné alebo zameniteľné dlhopisy a dlhopisy s opčnými listami môžu byť prijaté na kótovanie iba vtedy, ak sú k nim vzťahujúce sa akcie už kótované na tej istej burze alebo na inom regulovanom pravidelne činnom uznanom otvorenom trhu alebo budú prijaté súčasne; členské štáty môžu upustiť od tohto princípu iba vtedy, ak ich príslušné orgány budú presvedčené o tom, že držitelia majú voľne k dispozícii všetky informácie nevyhnutné na zaujatie stanoviska týkajúceho sa hodnoty akcií, ku ktorým sa tieto dlhopisy vzťahujú; následne, pravidelné informácie musia byť koordinované iba pre spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na kótovanie.

(29)

Polročná správa musí umožniť investorom vytvoriť si informovaný odhad vývoja činností spoločnosti počas daného obdobia, táto správa však musí obsahovať iba podstatné podrobnosti o finančnej situácii a o všeobecnom pokroku v oblasti obchodnej činnosti predmetnej spoločnosti.

(30)

S cieľom zabezpečiť účinnú ochranu investorov a riadnu činnosť búrz, predpisy týkajúce sa pravidelných informácií zverejňovaných spoločnosťami, ktorých akcie boli prijaté na kótovanie v spoločenstve, sa nebudú vzťahovať iba na spoločnosti z členských štátov, ale aj na spoločnosti z nečlenských štátov.

(31)

Politika primeraného informovania investorov pre oblasť prevoditeľných cenných papierov s najväčšou pravdepodobnosťou zvýši ochranu investorov, zvýši dôveru investorov v trhy cenných papierov, a tak zabezpečí riadne fungovanie trhov cenných papierov.

(32)

Zjednocovaním takejto ochrany koordináciou tejto politiky na úrovni spoločenstva s najväčšou pravdepodobnosťou prispeje k väčšiemu vzájomnému prelínaniu trhov prevoditeľných cenných papierov v členských štátoch, a tak pomôže vytvoriť skutočný európsky kapitálový trh.

(33)

S týmto cieľom treba investorov informovať o významných podieloch a o zmenách týchto podielov v spoločnostiach spoločenstva, ktorých akcie sú kótované na burzách nachádzajúcich sa v spoločenstve.

(34)

Musia sa stanoviť koordinované pravidlá týkajúce sa podrobného obsahu a postupu uplatňovania tejto požiadavky.

(35)

Spoločnosti, ktorých akcie sú kótované na burze v spoločenstve, môžu informovať verejnosť o zmenách významných podielov iba vtedy, ak budú o takýchto zmenách informované samotnými držiteľmi týchto podielov.

(36)

Väčšina členských štátov nepredpisuje držiteľom takúto požiadavku a tam, kde takáto požiadavka existuje, existujú podstatné rozdiely v postupoch jej uplatňovania; z tohto dôvodu sa musia schváliť koordinované predpisy pre túto oblasť na úrovni spoločenstva.

(37)

Táto smernica nesmie mať vplyv na povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o konečné termíny pre transpozíciu vytýčené v prílohe II, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:HLAVA I

DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTIKAPITOLA I

Definície

Článok 1

Na účely tejto smernice:

a) pod pojmom „emitenti“ sa rozumejú spoločnosti a iné právnické osoby a všetky podniky, ktorých cenné papiere sú predmetom žiadosti o prijatie na kótovanie;

b) pod pojmom „podniky kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu“ sa rozumejú podielové fondy a investičné spoločnosti:

i) predmetom činnosti ktorých sú kolektívne investície peňažných prostriedkov poskytovaných verejnosťou a ktoré pracujú na princípe rozloženia rizika a

ii) ktorých podielové listy sa na žiadosť držiteľov priamo alebo nepriamo spätne odkupujú alebo umorujú — za prostriedky z aktív týchto podnikov. Činnosti, ktoré vykonajú takéto podniky s cieľom zabezpečiť, aby sa burzová cena ich podielových listov významne nelíšila od čistej hodnoty ich aktív, sa považujú za rovnocenné s týmto spätným odkúpením alebo umorením;

c) na účely tejto smernice sa pod pojmom „investičné spoločnosti iného ako uzavretého typu“ rozumejú investičné spoločnosti:

i) predmetom činnosti ktorých sú kolektívne investície kapitálu poskytovaného verejnosťou a ktoré pracujú na princípe rozloženia rizika a

ii) ktorých akcie sa na žiadosť držiteľov priamo alebo nepriamo spätne odkupujú alebo umorujú za prostriedky z aktív týchto podnikov. Činnosti, ktoré takéto podniky vykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby sa burzová cena ich akcií nelíšila významne od čistej hodnoty ich aktív, sa považujú za rovnocenné s týmto spätným odkúpením alebo umorením;

d) pod pojmom „úverová inštitúcia“ sa rozumie podnik, ktorého predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných splatných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet;

e) pod pojmom „podielové listy“ sa rozumejú cenné papiere vydané podnikom kolektívneho investovania zastupujúce práva podielnikov na majetku takéhoto podniku;

f) pod pojmom „účasť“ sa rozumejú práva voči základnému imaniu iných podnikov, či už sú alebo nie sú zastupované certifikátmi, ktoré vytvárajú trvalú väzbu s týmito podnikmi, a tým sú určené na podporu činností podniku, ktorý je držiteľom týchto práv.

▼M3 —————

▼BKAPITOLA II

Rozsah pôsobnosti

Článok 2

1.  Články 5 až 19, 42 až 69, a 78 až 84 sa vzťahujú na cenné papiere prijaté na kótovanie alebo na tie, ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie na kótovanie na burze nachádzajúcej sa alebo činnej v rámci členského štátu.

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia uvedené v odseku 1 na:

a) podielové listy vydané inými podnikmi kolektívneho investovania, ako sú podniky uzavretého typu,

b) cenné papiere vydané členským štátom alebo jeho regionálnymi alebo miestnymi orgánmi.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BHLAVA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KÓTOVANIA CENNÝCH PAPIEROVKAPITOLA I

Všeobecné podmienky pre prijatie

Článok 5

Členské štáty musia zabezpečiť, aby:

a) cenné papiere nemohli byť prijaté na kótovanie na žiadnej burze nachádzajúcej sa alebo činnej na ich území, pokiaľ nebudú splnené podmienky stanovené touto smernicou a

b) emitenti cenných papierov prijatých na takéto kótovanie bez ohľadu na dátum prijatia museli dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tejto smernice.

Článok 6

1.  Prijatie cenných papierov na kótovanie podlieha splneniu podmienok uvedených v článkoch 42 až 51 alebo 52 až 63 týkajúcich sa akcií, resp. dlhopisov.

▼M3 —————

▼B

3.  Certifikáty zastupujúce akcie môžu byť prijaté na kótovanie iba vtedy, ak emitent týchto zastupovaných akcií splní podmienky uvedené v článkoch 42 až 44 a povinnosti uvedené v článkoch 64 až 69 a ak certifikáty spĺňajú podmienky uvedené v článkoch 45 až 50.

Článok 7

Členské štáty nesmú podmieniť prijatie na kótovanie cenných papierov vydaných spoločnosťami alebo inými právnickými osobami so štátnou príslušnosťou v inom členskom štáte tým, že cenné papiere už museli byť prijaté na kótovanie na burze nachádzajúcej sa alebo činnej v jednom z členských štátov.KAPITOLA II

Prísnejšie alebo dodatočné podmienky a povinnosti

Článok 8

1.  V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú zákazy ustanovené v článku 7 a v článkoch 42 až 63, môžu členské štáty podriadiť prijatie cenných papierov na kótovanie prísnejším podmienkam, ako sú uvedené v článkoch 42 až 63, alebo dodatočným podmienkam za predpokladu, že tieto prísnejšie a dodatočné podmienky sa vzťahujú na všetkých emitentov alebo na jednotlivé triedy emitentov, a za predpokladu, že boli zverejnené ešte pred podaním žiadosti o prijatie takýchto cenných papierov.

▼M3

2.  Členské štáty môžu podriadiť emitentov cenných papierov, ktoré sú prijaté na kótovanie, ďalším povinnostiam za predpokladu, že sa tieto ďalšie povinnosti vzťahujú všeobecne na všetkých emitentov alebo na jednotlivé triedy emitentov.

▼B

3.  Členské štáty môžu za tých istých podmienok, ako sú uvedené v článku 9 povoliť výnimky z dodatočných alebo prísnejších podmienok a povinností, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2.

4.  Členské štáty môžu v súlade so svojimi právnymi predpismi požadovať, aby emitenti cenných papierov prijatých na kótovanie pravidelne informovali verejnosť o svojej finančnej situácii a o hlavných smeroch vývoja ich podnikania.KAPITOLA III

Výnimky

Článok 9

Akékoľvek výnimky z podmienok na prijímanie cenných papierov na kótovanie, ktoré môžu byť povolené v súlade s článkami 42 až 63, sa musia vzťahovať na všetkých emitentov, ak sú okolnosti oprávňujúce na tieto výnimky podobné.

Článok 10

Členské štáty môžu rozhodnúť, že neuplatnia podmienky uvedené v článkoch 52 až 63 a povinnosti uvedené v článku 81 ods.1 a 3 pri žiadostiach o prijatie na kótovanie dlhopisov vydaných spoločnosťami a inými právnickými osobami so štátnou príslušnosťou v členskom štáte, ktoré sú založené, vedené alebo spravované podľa osobitných zákonov a pri ktorých za splátky istiny a úrokové platby z týchto cenných papierov ručí členský štát alebo jeden z federálnych štátov, z ktorých členský štát pozostáva.KAPITOLA IV

Právomoci príslušných štátnych orgánovOddiel 1

Rozhodnutie o prijatí

Článok 11

1.  Príslušné orgány uvedené v článku 105 rozhodujú o prijatí cenných papierov na kótovanie na burze nachádzajúcej sa alebo pôsobiacej na ich území.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté iné právomoci, ktoré im boli zverené, príslušné orgány môžu zamietnuť žiadosť o prijatie cenných papierov na kótovanie, ak je podľa ich stanoviska situácia emitenta taká, že prijatie by mohlo poškodiť záujmy investorov.

Článok 12

Odchylne od článku 8 môžu členské štáty — výlučne v záujme ochrany investorov — zveriť príslušným orgánom právomoc podriadiť prijímanie cenných papierov na kótovanie splneniu osobitných podmienok, ktoré tieto orgány považujú za vhodné a o ktorých žiadateľa výslovne informovali.

Článok 13

1.  Keď sa žiadosti o prijatie na kótovanie tých istých cenných papierov podávajú súčasne alebo krátko po sebe na burzách nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich vo viac ako jednom členskom štáte, alebo ak sa žiadosť o prijatie podáva pre cenné papiere už kótované na burze v inom členskom štáte, príslušné orgány sa musia navzájom vyrozumieť a prijať opatrenia nevyhnutné na urýchlenie tohto postupu a čo najviac zjednodušiť formálne požiadavky a prípadné dodatočné podmienky požadované na prijatie predmetných cenných papierov.

2.  S cieľom uľahčiť prácu príslušným orgánom v každej žiadosti o prijatie cenných papierov na kótovanie na burze nachádzajúcej sa alebo činnej v niektorom členskom štáte musí byť uvedené, či sa podobná žiadosť podáva alebo podala v inom členskom štáte, alebo či bude podaná v blízkej budúcnosti.

Článok 14

Príslušné orgány môžu odmietnuť prijať na kótovanie cenné papiere už kótované v inom členskom štáte, ak emitent neplní povinnosti vyplývajúce z prijatia v tomto inom členskom štáte.

Článok 15

Ak sa žiadosť o prijatie na kótovanie týka certifikátov zastupujúcich akcie, budú sa príslušné orgány zaoberať takouto žiadosťou iba vtedy, ak podľa ich stanoviska emitent certifikátov ponúka dostatočné záruky, pokiaľ ide o ochranu investorov.Oddiel 2

Informácie požadované príslušnými orgánmi

Článok 16

1.  Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na kótovanie, musí poskytnúť príslušným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za potrebné s cieľom chrániť investorov alebo zabezpečiť hladký chod trhu.

2.  Ak si to vyžaduje ochrana investorov alebo hladký chod trhu, môžu príslušné orgány od emitenta požadovať zverejnenie takých informácií, v takej forme a v takých lehotách, ktoré budú tieto orgány považovať za vhodné. Ak by emitent takúto požiadavku nesplnil, môžu samotné príslušné orgány zverejniť tieto informácie po vypočutí emitenta.Oddiel 3

Postupy proti emitentovi, ktorý nedodrží povinnosti vyplývajúce z prijatia

Článok 17

Ak emitent nedodrží povinnosti vyplývajúce z prijatia na kótovanie, príslušné orgány môžu skutočnosť, že emitent tieto povinnosti nedodržiava, zverejniť bez ohľadu na iné zamýšľané postupy alebo sankcie.Oddiel 4

Pozastavenie a zastavenie

Článok 18

1.  Príslušné orgány môžu rozhodnúť o pozastavení kótovania cenného papiera, ak je alebo môže byť dočasne ohrozený hladký chod trhu, alebo ak si to vyžaduje ochrana investorov.

2.  Príslušné orgány môžu rozhodnúť o zastavení kótovania cenného papiera, ak sú presvedčené, že vzhľadom na zvláštne okolnosti bežné pravidelné obchodovanie s cenným papierom už nie je ďalej možné.Oddiel 5

Právo napadnúť rozhodnutie o zamietnutí prijatia alebo zastavení kótovania opravným prostriedkom na súde

Článok 19

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o zamietnutí prijatia cenných papierov na kótovanie alebo o zastavení takéhoto kótovania bolo možné napadnúť opravným prostriedkom na súde.

2.  Žiadateľ bude upovedomený o rozhodnutí týkajúcom sa jeho žiadosti o prijatie na kótovanie do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti alebo — pokiaľ by si v rámci tejto lehoty príslušný orgán vyžiadal ďalšie informácie — do šiestich mesiacov od poskytnutia týchto informácii žiadateľom.

3.  Nevydanie rozhodnutia v rámci lehoty uvedenej v odseku 2 sa považuje za zamietnutie žiadosti. Takéto zamietnutie zakladá právo uvedené v odseku 1 obrátiť sa na súd s opravným prostriedkom.HLAVA III

PODROBNEJŠIE PODMIENKY PRE KÓTOVANIE CENNÝCH PAPIEROVKAPITOLA I

Zverejnenie prospektu v súvislosti s prijatímOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

▼M2 —————

▼BOddiel 2

Čiastočné alebo úplné oslobodenie od povinnosti zverejniť prospekt

▼M2 —————

▼BOddiel 3

Povolené vynechanie určitých informácií z prospektu

▼M2 —————

▼BOddiel 4

Obsah prospektu v určitých osobitných prípadoch

▼M2 —————

▼BOddiel 5

Kontrola a rozširovanie prospektu

▼M2 —————

▼BOddiel 6

Určenie príslušného orgánu

▼M2 —————

▼BOddiel 7

Vzájomné uznávanie

▼M2 —————

▼BOddiel 8

Dohody s nečlenskými krajinami

▼M2 —————

▼BKAPITOLA II

Podrobnejšie podmienky týkajúce sa prijímania akciíOddiel 1

Podmienky týkajúce sa spoločností, ktorých akcie sú predmetom žiadosti o prijatie na kótovanie

Článok 42

Právne postavenie spoločnosti musí byť v súlade so zákonmi a nariadeniami, ktorým podlieha, pokiaľ ide o jej založenie, ako aj o jej činnosť v rámci jej stanov.

Článok 43

1.  Predpokladaná trhová hodnota akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie na kótovanie, alebo ak sa táto hodnota nedá odhadnúť, imanie a rezervy spoločnosti vrátane zisku alebo scudzenia za posledné účtovné obdobie musia predstavovať najmenej jeden milión eur.

2.  Členské štáty môžu umožniť prijatie na kótovanie aj vtedy, keď táto podmienka nebude splnená, za predpokladu, že príslušné orgány majú názor, že pre príslušné akcie bude existovať primeraný trh.

3.  Členský štát môže požadovať pre prijatie na kótovanie vyššiu predpokladanú trhovú hodnotu alebo vyššie imanie a rezervy iba vtedy, ak v tomto štáte existuje iný regulovaný, pravidelne činný uznaný otvorený trh a požiadavky kladené na tento trh sú rovnaké alebo nižšie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

4.  Podmienka stanovená v odseku 1 sa nebude vzťahovať na prijatie na kótovanie ďalšieho bloku akcií toho istého druhu, aké už boli prijaté.

5.  Protihodnota jedného milióna eur v národnej mene bude na začiatku protihodnotou jedného milióna európskych zúčtovacích jednotiek v národnej mene, ktoré sa používali k 5. marcu 1979.

6.  Ak v dôsledku úpravy protihodnoty eur v národnej mene trhová hodnota vyjadrená v národnej mene zostane počas jedného roka na úrovni najmenej o 10 % vyššej alebo nižšej, ako je hodnota jedného milióna eur, členský štát musí do 12 mesiacov po uplynutí tohto obdobia upraviť svoje zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tak, aby boli v súlade s odsekom 1.

Článok 44

Spoločnosť musí zverejniť alebo zostaviť svoje ročné účtovné závierky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za obdobie troch účtovných období predchádzajúcich žiadosti o kótovanie. Formou výnimky môžu príslušné orgány upustiť od tejto podmienky, ak je takáto výnimka žiaduca v záujme spoločnosti alebo investorov a ak sú príslušné orgány presvedčené o tom, že investori majú k dispozícii potrebné údaje, aby si mohli vytvoriť informovaný úsudok o spoločnosti a o akciách, o ktorých prijatie na kótovanie sa žiada.Oddiel 2

Podmienky týkajúce sa akcií, ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie

Článok 45

Právne postavenie akcií musí byť v súlade so zákonmi a nariadeniami, ktorým podliehajú.

Článok 46

1.  Akcie musia byť voľne obchodovateľné.

2.  Príslušné orgány môžu posudzovať akcie, ktoré nie sú ešte úplne splatené ako voľne obchodovateľné akcie, pokiaľ sa vykonali opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto akcií nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné údaje.

3.  Príslušné orgány môžu — v prípade prijatia na kótovanie akcií, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu — upustiť od odseku 1 iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.

Článok 47

Ak verejná emisia predchádza prijatiu na kótovanie, prvé kótovanie sa môže uskutočniť iba po ukončení času, počas ktorého je možné predkladať žiadosti o upisovanie.

Článok 48

1.  Dostatočný počet akcií musí byť distribuovaný medzi verejnosťou v jednom alebo vo viacerých členských štátoch najneskôr v čase prijatia.

2.  Podmienka uvedená v odseku 1 sa nebude uplatňovať, ak majú byť akcie distribuované medzi verejnosť cez burzu. V takomto prípade prijatie na kótovanie smie byť povolené iba vtedy, ak príslušné orgány budú presvedčené, že dostatočný počet akcií bude distribuovaný medzi verejnosť cez burzu v krátkom čase.

3.  Ak sa žiada o prijatie na kótovanie ďalšieho bloku akcií toho istého druhu, príslušné orgány môžu stanoviť, či bol medzi verejnosť distribuovaný dostatočný počet akcií v pomere ku všetkým vydaným akciám a nie iba v pomere k tomuto ďalšiemu bloku.

4.  Formou odchýlky z odseku 1, ak sú akcie prijaté na kótovanie v jednom alebo viacerých nečlenských štátoch, príslušné orgány môžu umožniť ich prijatie na kótovanie vtedy, ak bol distribuovaný dostatočný počet akcií medzi verejnosť v tom nečlenskom štáte, alebo štátoch, kde sú kótované.

5.  Počet distribuovaných akcií bude považovaný za dostatočný vtedy, ak akcie, pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie, sú v rukách verejnosti v rozsahu najmenej 25 % z upísaného kapitálu zastupovaného príslušným druhom akcií, alebo vtedy, ak vzhľadom na veľký počet akcií toho istého druhu a vzhľadom na rozsah ich distribúcie medzi verejnosť trh bude riadne fungovať aj s nižším percentuálnym podielom.

Článok 49

1.  Žiadosť o prijatie na kótovanie sa musí týkať všetkých už vydaných akcií toho istého druhu.

2.  Členské štáty môžu povoliť, aby sa táto podmienka nevzťahovala na žiadosti o prijatie, ktorá sa netýka všetkých už vydaných akcií toho istého druhu, ak akcie toho druhu, pre ktoré sa nežiada o prijatie, patria do blokov slúžiacich na zachovanie kontroly nad spoločnosťou alebo nie sú po určitý čas obchodovateľné na základe dohôd za predpokladu, že verejnosť bude informovaná o takýchto situáciách a že nebude hroziť žiadne nebezpečenstvo, že by takéto situácie poškodili záujmy držiteľov akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie na kótovanie.

Článok 50

1.  Na prijatie na kótovanie akcií vydaných spoločnosťami so štátnou príslušnosťou iného členského štátu a ktorých akcie majú fyzickú formu, je nevyhnutné a postačujúce, aby ich fyzická forma vyhovovala štandardom stanoveným v tomto inom členskom štáte. Ak fyzická forma nevyhovuje štandardom platným v členskom štáte, v ktorom sa žiada o prijatie na kótovanie, príslušné orgány tohto štátu oznámia túto skutočnosť verejnosti.

2.  Fyzická forma akcií vydaných spoločnosťami so štátnou príslušnosťou nečlenskej krajiny musí poskytovať dostatočnú záruku ochrany investorov.

Článok 51

Ak akcie vydané spoločnosťou, ktorá má štátnu príslušnosť nečlenského štátu, nie sú kótované ani v štáte svojho pôvodu a ani v štáte, v ktorom je vlastnený hlavný podiel akcií, tieto akcie nesmú byť prijaté na kótovanie, ak príslušné orgány nebudú presvedčené o tom, že nekótovanie v štáte pôvodu alebo v štáte, v ktorom je vlastnený hlavný podiel, nie je spôsobené potrebou chrániť investorov.KAPITOLA III

Podrobnejšie podmienky týkajúce sa prijatia dlhopisov vydaných podnikom na kótovanieOddiel 1

Podmienky týkajúce sa podnikov, ktorých dlhopisy sú predmetom žiadosti o prijatie

Článok 52

Právne postavenie podniku musí byť v súlade so zákonmi a nariadeniami ktorým podlieha, pokiaľ ide o jeho vytvorenie, ako aj o jeho činnosť v zmysle jeho stanov.Oddiel 2

Podmienky týkajúce sa dlhopisov, ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie

Článok 53

Právne postavenie dlhopisov musí byť v súlade so zákonmi a nariadeniami, ktorým podliehajú.

Článok 54

1.  Dlhopisy musia byť voľne obchodovateľné.

2.  Príslušné orgány môžu posudzovať dlhopisy, ktoré nie sú ešte úplne splatené, ako voľne obchodovateľné dlhopisy, pokiaľ sa vykonali opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto dlhopisov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné údaje.

Článok 55

Ak verejná emisia predchádza prijatiu na kótovanie, prvé kótovanie sa môže uskutočniť iba po ukončení obdobia, počas ktorého je možné predkladať žiadosti o upisovanie.

Toto ustanovenie sa nebude uplatňovať v prípade trvalých (tap) emisií dlhopisov, pokiaľ nebude pevne stanovený konečný termín upisovania.

Článok 56

Žiadosť o prijatie na kótovanie sa musí týkať všetkých tried dlhopisov rovnakým spôsobom.

Článok 57

1.  Pre prijatie dlhopisov vydaných podnikmi so štátnou príslušnosťou iného členského štátu a ktorých dlhopisy majú fyzickú formu, na kótovanie je nevyhnutné a postačujúce, aby ich fyzická forma vyhovovala štandardom stanoveným v inom členskom štáte. Ak fyzická forma nevyhovuje normám platným v členskom štáte, v ktorom sa žiada o prijatie na kótovanie, príslušné orgány tohto štátu oznámia túto skutočnosť verejnosti.

2.  Fyzická forma dlhopisov vydaných v jednotlivých členských štátoch musí vyhovovať normám platným v týchto členských štátoch.

3.  Fyzická forma dlhopisov vydaných podnikmi so štátnou príslušnosťou nečlenskej krajiny musí poskytovať dostatočnú záruku ochrany investorov.Oddiel 3

Ostatné podmienky

Článok 58

1.  Výška pôžičky nesmie byť nižšia ako EUR 200 000. Toto ustanovenie sa nebude uplatňovať v prípade trvalých emisií, kde výška pôžičky nie je pevne stanovená.

2.  Členské štáty môžu umožniť prijatie na kótovanie aj vtedy, keď táto podmienka nebude splnená, za predpokladu, že príslušné orgány majú názor, že pre príslušné dlhopisy bude existovať primeraný trh.

3.  Protihodnota EUR 200 000 v národnej mene bude spočiatku protihodnotou 200 000 zúčtovacích jednotiek v národnej mene k 5. marcu 1979.

4.  Ak v dôsledku zmien protihodnoty eura v národnej mene zostane minimálna výška pôžičky vyjadrená v národnej mene počas jedného roka na úrovni najmenej o 10 % nižšej ako je hodnota EUR 200 000, členský štát musí do 12 mesiacov po uplynutí tejto lehoty upraviť svoje zákony, nariadenia alebo správne ustanovenia tak, aby boli v súlade s odsekom 1.

Článok 59

1.  Konvertibilné alebo vymeniteľné dlhopisy a dlhopisy s opčnými listami môžu byť prijaté na kótovanie iba vtedy, ak sú k nim vzťahujúce sa akcie už kótované na tej istej burze alebo na inom regulovanom, pravidelne činnom, uznanom otvorenom trhu, alebo ak sú prijímané súčasne.

2.  Členské štáty môžu formou výnimky z odseku 1 umožniť prijatie na kótovanie konvertibilných alebo vymeniteľných dlhopisov alebo dlhopisov s opčnými listami, pokiaľ príslušné orgány budú presvedčené, že držitelia majú k dispozícii všetky údaje nevyhnutné k tomu, aby si mohli vytvoriť úsudok o hodnote akcií, ku ktorým sa tieto dlhopisy vzťahujú.KAPITOLA IV

Podrobnejšie podmienky týkajúce sa prijatia dlhopisov na kótovanie vydaných štátom, jeho regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo medzinárodnými subjektmi verejnoprávnej povahy

Článok 60

Dlhopisy musia byť voľne obchodovateľné.

Článok 61

Ak verejná emisia predchádza prijatiu na kótovanie, prvé kótovanie sa môže uskutočniť iba po uplynutí lehoty, počas ktorej je možné predkladať žiadosti o upisovanie.

Toto ustanovenie sa neuplatní, ak nebude pevne stanovená lehota upisovania.

Článok 62

Žiadosť o prijatie na kótovanie sa musí týkať všetkých tried dlhopisov rovnakým spôsobom.

Článok 63

1.  Pre prijatie dlhopisov, ktoré sú vydané členským štátom alebo jeho regionálnymi alebo miestnymi orgánmi vo fyzickej forme na kótovanie, je nevyhnutné a postačujúce, aby ich fyzická forma vyhovovala normám stanoveným v tomto členskom štáte. Ak fyzická forma nevyhovuje normám platným v členskom štáte, v ktorom sa žiada o prijatie na kótovanie, príslušné orgány tohto štátu oznámia túto skutočnosť verejnosti.

2.  Fyzická forma dlhopisov vydaných nečlenskými štátmi alebo ich regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo medzinárodnými subjektmi verejnoprávnej povahy musí poskytovať dostatočnú záruku ochrany investorov.HLAVA IV

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA KÓTOVANIEKAPITOLA I

Povinnosti spoločností, ktorých akcie boli prijaté na kótovanieOddiel 1

Kótovanie novovydaných akcií toho istého druhu

Článok 64

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 49 ods. 2, v prípade novej verejnej emisie akcií toho istého druhu, ako boli akcie už kótované, bude sa od spoločnosti vyžadovať — pokiaľ sa nové akcie neprijímajú automaticky — aby požiadala o ich prijatie na také isté kótovanie, buď najneskôr do jedného roka od ich vydania, alebo vtedy, keď sa stanú voľne obchodovateľnými.Oddiel 2

Zaobchádzanie s akcionármi

▼M3 —————

▼BOddiel 3

Zmena zakladateľskej zmluvy alebo stanov

▼M3 —————

▼BOddiel 4

Ročné účtovné závierky a výročná správa

▼M3 —————

▼BOddiel 5

Dodatočné údaje

▼M3 —————

▼BOddiel 6

Rovnocennosť informácií

▼M3 —————

▼BOddiel 7

Pravidelne zverejňované informácie

▼M3 —————

▼BOddiel 8

Zverejňovanie a obsah polročnej správy

▼M3 —————

▼BKAPITOLA II

Povinnosti emitentov, ktorých dlhopisy boli prijaté na kótovanieOddiel 1

Dlhopisy vydané podnikom

▼M3 —————

▼BOddiel 2

Dlhopisy vydané štátom alebo jeho regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo medzinárodným subjektom verejnoprávnej povahy

▼M3 —————

▼BKAPITOLA III

Povinnosti týkajúce sa informácií, ktoré sa musia zverejniť, keď sa v spoločnosti, ktorej akcie sú kótované, nadobudne alebo scudzí významný podielOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

▼M3 —————

▼BOddiel 2

Informácie v prípade získania alebo scudzenia významného podielu

▼M3 —————

▼BOddiel 3

Určenie hlasovacieho práva

▼M3 —————

▼BOddiel 4

Výnimky

▼M3 —————

▼BOddiel 5

Príslušné orgány

▼M3 —————

▼BOddiel 6

Sankcie

▼M3 —————

▼BHLAVA V

ZVEREJŇOVANIE A OZNAMOVANIE INFORMÁCIÍKAPITOLA I

Zverejňovanie a oznamovanie prospektov pri prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierovOddiel 1

Postupy a lehota na zverejnenie prospektov a ich dodatkov

▼M2 —————

▼BOddiel 2

Predchádzajúce oznámenie spôsobu zverejnenia príslušným orgánom

▼M2 —————

▼BKAPITOLA II

Zverejňovanie a oznamovanie informácií po kótovaní

▼M3 —————

▼BKAPITOLA III

Jazyky

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BHLAVA VI

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY A SPOLUPRÁCA MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Článok 105

1.  Členské štáty zabezpečia uplatňovanie tejto smernice a určia jeden alebo viacero príslušných orgánov na účely tejto smernice. Informujú o tom Komisiu, pričom uvedú podrobnosti o rozdelení právomocí medzi sebou.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány disponovali právomocami nevyhnutnými na plnenie svojich úloh.

3.  Touto smernicou nie je dotknutá zodpovednosť príslušných orgánov, ktoré sa budú naďalej spravovať výhradne vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 106

Príslušné orgány budú spolupracovať zakaždým, keď to bude z hľadiska výkonu ich povinností potrebné, a budú si vzájomne vymieňať informácie potrebné na tento účel.

Článok 107

1.  Členské štáty zabezpečia, že všetky osoby zamestnané alebo zamestnané v minulosti príslušnými orgánmi budú viazané povinnosťou mlčanlivosti. To znamená, že akékoľvek dôverné informácie získané pri plnení ich povinností nesmú byť vyzradené žiadnej osobe a ani orgánu, okrem prípadov stanovených v príslušných právnych predpisoch.

2.  Odsek 1 však nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov vo výmene informácií tak, ako je to stanovené v tejto smernici. Na takýmto spôsobom vymenené informácie sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, ktorej podliehajú osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi získavajúcimi informácie.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BHLAVA VII

KONTAKTNÝ VÝBORKAPITOLA I

Zloženie, činnosť a úlohy výboru

▼M4 —————

▼BKAPITOLA II

Prispôsobenie výšky trhovej hodnoty akcií

▼M4

Článok 109

1.  S cieľom úpravy minimálnej výšky predpokladanej trhovej hodnoty stanovenej v článku 43 ods. 1, so zreteľom na požiadavky hospodárskej situácie, predloží Komisia Európskemu výboru pre cenné papiere zriadenému rozhodnutím Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001 ( 9 ) návrh opatrení, ktoré sa majú prijať.

Ak je odkaz na tento odsek, články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 10 ), sa uplatnia so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼BHLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 110

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 111

1.  Smernice 79/279/EHS, 80/390/EHS, 82/121/EHS a 88/627/EHS, zmenené a doplnené predpismi uvedenými v prílohe II časti A, sa týmto zrušujú bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt pre transpozíciu stanovených v prílohe II časti B.

2.  Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 112

Táto smernica nadobudne účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 113

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M2 —————

▼B
PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnky (uvedené v článku 111)Smernica Rady 79/279/EHS

(Ú. v. ES L 66, 16.3.1979, s. 21)

Smernica Rady 82/148/EHS

(Ú. v. ES L 62, 5.3.1982. s. 22)

Smernica Rady 88/627/EHS

(Ú. v. ES L 348, 17.12.1988, s. 62)

Smernica Rady 80/390/EHS

(Ú. v. ES L 100, 17.4.1980, s. 1)

Smernica Rady 82/148/EHS

(Ú. v. ES L 62, 5.3.1982, s. 22)

Smernica Rady 87/345/EHS

(Ú. v. ES L 185, 4.7.1987, s. 81)

Smernica Rady 90/211/EHS

(Ú. v. ES L 112, 3.5.1990, s. 24)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/18/ES

(Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 1)

Smernica Rady 82/121/EHS

(Ú. v. ES L 48, 20.2.1982, s. 26)

Smernica Rady 88/627/EHS

(Ú. v. ES L 348, 17.12.1988, s. 62)
PRÍLOHA II

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov (uvedené v článku 111)Smernica

Lehota na transpozíciu

79/279/EHS

8. marec 1981 (1) (2)

80/390/EHS

19. september 1982 (2)

82/121/EHS

30.jún 1983 (3)

82/148/EHS

87/345/EHS

1. január 1990

1. január 1991 pre Španielsko

1. január 1992 pre Portugalsko

88/627/EHS

1. január 1991

90/211/EHS

17. apríl 1991

94/18/EHS

 

(1)   8.3.1982 pre členské štáty, ktoré zavádzajú súčasne smernice 79/279/EHS a 80/390/EHS.

(2)   30.6.1983 pre členské štáty, ktoré zavádzajú súčasne smernice 79/279/EHS, 80/390/EHS a 82/121/EHS

(3)   Konečný termín na uplatňovanie 30.6.1986.
PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODYTáto smernica

Smernica 79/279/EHS

Smernica 80/390/EHS

Smernica 82/121/EHS

Smernica 88/627/EHS

Článok 1 písm. a)

 

Článok 2 písm. c)

 
 

Článok 1 písm. b), úvodná veta

Článok 2 písm. a), úvodná veta

Článok 2 písm. a), úvodná veta

 
 

Článok 1 písm. b) bod i) a ii)

Článok 2 písm. a) 1. a 2. zarážka

Článok 2 písm. a) 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 1 písm. c), úvodná veta

 
 

Článok 1 ods. 2, 2. pododsek, úvodná veta

 

Článok 1 písm. c) bod i) a ii)

 
 

Článok 1 ods. 2, 2. pododsek, 1. a 2. zarážka

 

Článok 1 písm. d)

 

Článok 2 písm. e)

 
 

Článok 1 písm. e)

Článok 2 písm. b)

Článok 2 písm. b)

 
 

Článok 1 písm. f)

 

Článok 2 písm. f)

 
 

Článok 1 písm. g)

 

Článok 2 písm. d)

 
 

Článok 1 písm. h)

 

Článok 2 písm. g)

 
 

Článok 2 ods. 1

Článok 1 ods. 1

 
 
 

Článok 2 ods. 2, úvodná veta

Článok 1 ods. 2, úvodná veta

 
 
 

Článok 2 ods. 2 písm. a) a písm. b)

Článok 1 ods. 2, 1. a 2. zarážka

 
 
 

Článok 3 ods. 1

 

Článok 1 ods. 1

 
 

Článok 3 ods. 2, úvodná veta

 

Článok 1 ods. 2, úvodná veta

 
 

Článok 3 ods. 2 písm. a) a písm. b)

 

Článok 1 ods. 2, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 4 ods. 1

 
 

Článok 1 ods. 1

 

Článok 4 ods. 2

 
 

Článok 1 ods. 2 prvý pododsek

 

Článok 4 ods. 3

 
 

Článok 1 ods. 3

 

Článok 5 písm. a) a písm. b)

Článok 3, 1. a 2. zarážka

 
 
 

Článok 6

Článok 4

 
 
 

Článok 7

Článok 6

 
 
 

Článok 8

Článok 5

 
 
 

Článok 9

Článok 7

 
 
 

Článok 10

Článok 8

 
 
 

Článok 11 ods.1

Článok 9 ods. 1

 
 
 

Článok 11 ods. 2

Článok 9 ods. 3

 
 
 

Článok 12

Článok 10

 
 
 

Článok 13 ods. 1

Článok 18 ods. 2

 
 
 

Článok 13 ods. 2

Článok 18 ods. 3

 
 
 

Článok 14

Článok 11

 
 
 

Článok 15

Článok 16

 
 
 

Článok 16

Článok 13

 
 
 

Článok 17

Článok 12

 
 
 

Článok 18

Článok 14

 
 
 

Článok 19

Článok 15

 
 
 

Článok 20

 

Článok 3

 
 

Článok 21

 

Článok 4

 
 

Článok 22

 

Článok 5

 
 

Článok23, úvodná veta

 

Článok 6, úvodná veta

 
 

Článok 23 ods. 1 a 2

 

Článok 6 ods. 1 a 2

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. a)

 

Článok 6 ods. 3 písm. a)

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. b), úvodná veta

 

Článok 6 ods. 3 písm. b), úvodná veta

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. b) bod i)

 

Článok 6 ods. 3 písm. b), 1. zarážka

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. b) bod ii))

 

Článok 6 ods. 3 písm. b), 2. zarážka

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. c), úvodná veta

 

Článok 6 ods. 3 písm. c), úvodná veta

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. c) bod i)

 

Článok 6 ods. 3 písm. c), 1. zarážka

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. c) bod ii))

 

Článok 6 ods. 3 písm. c), 2. zarážka

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. c) bod ii) 1. zarážka

 

Článok 6 ods. 3 písm. c), 2. zarážka bod i)

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. c) bod ii)) 2. zarážka

 

Článok 6 ods. 3 písm. c), 2. zarážka bod ii)

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. c) bod iii))

 

Článok 6 ods. 3 písm. c), 3. zarážka

 
 

Článok 23 ods. 3 písm. d až g)

 

Článok 6 ods. 3 písm. d) až g)

 
 

Článok 23 ods. 4 a 5

 

Článok 6 ods. 4 a 5

 
 

Článok 24

 

Článok 7

 
 

Článok 25 ods. 1, 1. pododsek, úvodná veta

 

Článok 8 ods. 1, 1. pododsek, úvodná veta

 
 

Článok 25 ods. 1, 1. pododsek, písm. a) až g)

 

Článok 8 ods. 1, 1. pododsek, 1. až 7. zarážka

 
 

Článok 25 ods. 1, 2. pododsek, úvodná veta

 

Článok 8 ods. 1, 2. pododsek, úvodná veta

 
 

Článok 25 ods. 1, 2. pododsek, písm. a) a b)

 

Článok 8 ods. 1, 2. pododsek, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 25 ods. 2, úvodná veta

 

Článok 8 ods. 2, úvodná veta

 
 

Článok 25 ods. 2 písm. a) až d)

 

►C1  Článok 8 ods. 2 prvá až štvrtá zarážka ◄

 
 

Článok 25 ods. 3 a 4

 

Článok 8 ods. 3 a 4

 
 

Článok 26 ods. 1, úvodná veta

 

Článok 9 ods. 1, úvodná veta

 
 

Článok 26 ods. 1 písm. a) až g)

 

Článok 9 ods. 1, 1. až 7. zarážka

 
 

Článok 26 ods. 2 a 3

 

Článok 9 ods. 2 a 3

 
 

Článok 27

 

Článok 10

 
 

Článok 28 ods. 1, úvodná veta

 

Článok 11 ods. 1, úvodná veta

 
 

Článok 28 ods. 1 písm. a) a b)

 

Článok 11 ods. 1, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 28 ods. 2

 

Článok 11 ods. 2

 
 

Článok 28 ods. 3, úvodná veta

 

Článok 11 ods. 3, úvodná veta

 
 

Článok 28 ods. 3 písm. a), b) a c)

 

Článok 11 ods. 3, 1., 2. a 3. zarážka

 
 

Článok 29, úvodná veta

 

Článok 12, úvodná veta

 
 

Článok 29 písm. a) a b)

 

Článok 12, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 30 ods. 1, 1. pododsek, úvodná veta

 

Článok 13 ods. 1, 1. pododsek, úvodná veta

 
 

Článok 30 ods. 1, 1. pododsek, písm. a) a b)

 

Článok 13 ods. 1, 1. pododsek, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 30 ods. 1, 2. pododsek

 

Článok 13 ods. 1, 2. pododsek

 
 

Článok 30 ods. 2, úvodná veta

 

Článok 13 ods. 2, úvodná veta

 
 

Článok 30 ods. 2 písm. a) a b)

 

Článok 13 ods. 2 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 30 ods. 3 a 4

 

Článok 13 ods. 3 a 4

 
 

Článok 31 ods. 1, úvodná veta

 

Článok 14 ods. 1, úvodná veta

 
 

Článok 31 ods. 1písm. a) až d)

 

Článok 14 ods. 1, 1. až 4. zarážka

 
 

Článok 31 ods. 2, 1. a 2. pododsek písm. a) až d)

 

Článok 14 ods. 2, 1. až 4. zarážka

 
 

Článok 31 ods. 2, 2. pododsek

 

Článok 14 ods. 2, 2. pododsek

 
 

Článok 32

 

Článok 15

 
 

Článok 33 ods. 1

 

Článok 16 ods. 1

 
 

Článok 33 ods. 2, úvodná veta

 

Článok 16 ods. 2, úvodná veta

 
 

Článok 33 ods. 2 písm. a), b) a c)

 

Článok 16 ods. 2, 1, 2. a 3. zarážka

 
 

Článok 33 ods. 3

 

Článok 16 ods. 3,

 
 

Článok 34

 

Článok 17

 
 

Článok 35

 

Článok 18 ods. 2 a 3, prvý pododsek

 
 

Článok 36

 

Článok 19

 
 

Článok 37

 

Článok 24

 
 

Článok 38

 

Článok 24a

 
 

Článok 39

 

Článok 24b

 
 

Článok 40

 

Články 24 písm. c) ods. 2 a 3

 
 

Článok 41

 

Článok 25a

 
 

Článok 42

Príloha — zoznam A (I) (1)

 
 
 

Článok 43

Príloha — zoznam A (I) (2)

 
 
 

Článok 44

Príloha — zoznam A (I) (3)

 
 
 

Článok 45

Príloha — zoznam A (II) (1)

 
 
 

Článok 46

Príloha — zoznam A (II) (2)

 
 
 

Článok 47

Príloha — zoznam A (II) (3)

 
 
 

Článok 48

Príloha — zoznam A (II) (4)

 
 
 

Článok 49

Príloha — zoznam A (II) (5)

 
 
 

Článok 50

Príloha — zoznam A (II) (6)

 
 
 

Článok 51

Príloha — zoznam A (II) (7)

 
 
 

Článok 52

Príloha — zoznam B (A) (I)

 
 
 

Článok 53

Príloha — zoznam B (A) (II) (1)

 
 
 

Článok 54

Príloha — zoznam B (A) (II) (2)

 
 
 

Článok 55

Príloha — zoznam B (A) (II) (3)

 
 
 

Článok 56

Príloha — zoznam B (A) (II) (4)

 
 
 

Článok 57

Príloha — zoznam B (A) (II) (5)

 
 
 

Článok 58

Príloha — zoznam B (A) (III) (1)

 
 
 

Článok 59

Príloha — zoznam B (A) (III) (2)

 
 
 

Článok 60

Príloha — zoznam B (B) (1)

 
 
 

Článok 61

Príloha — zoznam B (B) (2)

 
 
 

Článok 62

Príloha — zoznam B (B) (3)

 
 
 

Článok 63

Príloha — zoznam B (B) (4)

 
 
 

Článok 64

Príloha — zoznam C (1)

 
 
 

Článok 65 ods. 1

Príloha — zoznam C (2) písm. a)

 
 
 

Článok 65 ods. 2, úvodná veta

Príloha — zoznam C (2) písm. b), úvodná veta

 
 
 

Článok 65 ods. 2 písm. a) b) a c)

Príloha — zoznam C (2) písm. b), 1., 2. a 3. zarážka

 
 
 

Článok 66

Príloha — zoznam C (3)

 
 
 

Článok 67

Príloha — zoznam C (4)

 
 
 

Článok 68

Príloha — zoznam C (5) písm. a), b) a c)

 
 
 

Článok 69

Príloha — zoznam C (6)

 
 
 

Článok 70

 
 

Článok 2

 

Článok 71

 
 

Článok 3

 

Článok 72

 
 

Článok 4

 

Článok 73 ods. 1

 
 

Článok 5 ods. 1

 

Článok 73 ods. 2 1. pododsek, úvodná veta

 
 

Článok 5 ods. 2 1. pododsek, úvodná veta

 

►C1  Článok 73 ods. 2 prvý pododsek písm. a) a b) ◄

 
 

Článok 5 ods. 2 1. pododsek, 1. a 2. zarážka

 

Článok 73 ods. 2 2. pododsek

 
 

Článok 5 ods. 2 2. pododsek

 

Článok 73 ods. 3 až 7

 
 

Článok 5 ods. 3 až 7

 

Článok 74

 
 

Článok 6

 

Článok 75

 
 

Článok 8

 

Článok 76

 
 

Článok 9 ods. 3 až 6

 

Článok 77

 
 

Článok 10 ods. 2

 

Článok 78 ods. 1

Príloha: zoznam D (A) (1) písm. a)

 
 
 

Článok 78 ods. 2, úvodná veta

Príloha: zoznam D (A) (1) písm. b), úvodná veta

 
 
 

Článok 78 ods. 2 písm.a) a b)

Príloha: zoznam D (A) (1) písm. b), 1. a 2. zarážka

 
 
 

Článok 79

Príloha — zoznam D (A) (2)

 
 
 

Článok 80

Príloha — zoznam D (A) (3)

 
 
 

Článok 81

Príloha — zoznam D (A) (4)

 
 
 

Článok 82

Príloha — zoznam D (A) (5)

 
 
 

Článok 83 ods. 1

Príloha — zoznam D (B) (1) písm. a)

 
 
 

Článok 83 ods. 2, úvodná veta

Príloha — zoznam D (B) (1) písm. b), úvodná veta

 
 
 

Článok 83 ods. 2 písm. a) a b)

Príloha — zoznam D (B) (1) písm. b), 1. a 2. zarážka

 
 
 

Článok 84

Príloha — zoznam D (B) (2)

 
 
 

Článok 85

 
 
 

Článok 1 ods. 1, 2 a 3

Článok 86

 
 
 

Článok 2

Článok 87

 
 
 

Článok 8

Článok 88

 
 
 

Článok 3

Článok 89 ods. 1, 1. eta

 
 
 

Článok 4 ods. 1, 1. pododsek, úvodná veta

Článok 89 ods. 1, 1. pododsek, písm. a) a b)

 
 
 

Článok 4 ods. 1, 1. pododsek, 1. a 2. zarážka

Článok 89 ods. 1, 2. a 3 pododsek.

 
 
 

►C1  Článok 4 ods. 1 druhý a tretí pododsek ◄

Článok 89 ods. 2

 
 
 

Článok 4 ods. 2

Článok 90

 
 
 

Článok 5

Článok 91

 
 
 

Článok 10 ods. 1

Článok 92, 1. pododsek, úvodná veta

 
 
 

Článok 7, 1. pododsek, úvodná veta

Článok 92, 1. pododsek písm. a) a h)

 
 
 

Článok 7, 1. pododsek, 1. až 8. zarážka

Článok 92, 2. pododsek

 
 
 

Článok 7, 2. pododsek

Článok 93

 
 
 

Článok 6

Článok 94

 
 
 

Článok 9

Článok 95

 
 
 

Článok 11

Článok 96

 
 
 

Článok 13

Článok 97

 
 
 

Článok 15

Článok 98 ods. 1, úvodná veta,

 

Článok 20 ods. 1, úvodná veta

 
 

Článok 98 ods. 1 písm. a) a b)

 

Článok 20 ods. 1, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 98 ods. 2

 

Článok 20 ods. 2,

 
 

Článok 99 ods. 1

 

Článok 21 ods. 1

 
 

Článok 99 ods. 2, úvodná veta

 

Článok 21 ods. 2, úvodná veta

 
 

Článok 99 ods. 2 písm. a) a b)

 

Článok 21 ods. 2, 1. a 2. zarážka

 
 

Článok 99 ods. 3

 

Článok 21 ods. 3

 
 

Článok 100

 

Článok 23

 
 

Článok 101

 

Článok 22

 
 

Článok 102 ods. 1, 1. pododsek

Článok 17 ods. 1, 1. veta

 
 

Článok 10 ods. 2, 1. pododsek

Článok 102 ods. 1, 2. pododsek

Článok 17 ods. 1, 2. veta

 
 
 

Článok 102 ods. 2

 
 

Článok 7 ods. 1 a 3

 

Článok 103

Článok 17 ods. 2

 

Článok 7 ods. 2

Článok 10 ods. 2, 2. pododsek

Článok 104

 

Článok 6a

 
 

Článok 105 ods. 1 a 2

Článok 9 ods. 1 a 2

Článok 18 ods. 1 a 3, 2. pododsek

Článok 9 ods. 1 a 2

Článok 12 ods. 1 a 2

Článok 105 ods. 3

 

Článok 18 ods. 4

Článok 9 ods. 7

 

Článok 106

Článok 18 ods. 1

Článok 24c ods. 1

Článok 10 ods. 1

Článok 12 ods. 3

Článok 107 ods. 1 a 2

Článok 19

Článok 25 ods. 1 a 2

 

Článok 14 ods. 1 a 2

Článok 107 ods. 3, 1. pododsek

 

Článok 25 ods. 3

 
 

Článok 107 ods. 3, 2. pododsek

 
 
 

Článok 14 ods. 3

Článok 108 ods. 1, 1. pododsek

Článok 20 ods. 1, úvodná veta

 
 
 

Článok 108 ods. 1, 2. a 3. pododsek

Článok 20 ods. 3 a 4

 
 
 

Článok 108 ods. 2, 1. pododsek písm. a)

Článok 20 ods. 1, úvodná veta a písm. a)

Článok 26 ods. 1 písm. a)

Článok 11 ods. 1 písm. a)

 

Článok 108 ods. 2, 1. pododsek, písm. b)

 
 
 

Článok 16 ods. 1 písm. a)

Článok 108 ods. 2, 1. pododsek, písm. c) bod i)

Článok 20 ods. 1 písm. b)

 
 
 

Článok 108 ods. 2, 1. pododsek, písm. c) bod ii)

 

Článok 26 ods. 1 písm. b)

 
 

Článok 108 ods. 2, 1. pododsek písm. c) bod iii)

 
 

Článok 11 ods. 1 písm. b)

Článok 16 ods. 1 písm. b)

Článok 108 ods. 2, 1. pododsek, písm. d)

Článok 20 ods. 1 písm. c)

Článok 26 ods. 1 písm. c)

Článok 11 ods. 1 písm. c)

Článok 16 ods. 1 písm. c)

Článok 108 ods. 2, 2. pododsek

Článok 20 ods. 2

Článok 26 ods. 2

 
 

Článok 109

Článok 21

 
 
 

Článok 110

Článok 22 ods. 2

Článok 27 ods. 2

Článok 12 ods. 3

Článok 17 ods. 2

Článok 111

 
 
 
 

Článok 112

 
 
 
 

Článok 113

 
 
 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 1

 

Príloha — zoznam A, kapitola 1

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 2-2.1 až 2.4.4.

 

Príloha — zoznam A, kapitola 2-2.1 až 2.4.4.

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 2-2.4.5, 1. pododsek, úvodná veta

 

Príloha — zoznam A, kapitola 2-2.4.5, 1. pododsek, úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 2-2.4.5, 1. pododsek písm. a) a b)

 

Príloha — zoznam A, kapitola 2-2.4.5, 1. pododsek, 1. a 2. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 2-2.4.5, 2. pododsek

 

Príloha — zoznam A, kapitola 2-2.4.5, 2. pododsek

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 2-2.5

 

Príloha — zoznam A, kapitola 2-2.5,

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 3-3.1 až 3.2.0

 

Príloha — zoznam A, kapitola 3-3.1 až 3.2.0

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 3-3.2.1 úvodná veta

 

Príloha — zoznam A, kapitola 3-3.2.1 úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 3-3.2.1 písm. a), b) a c)

 

Príloha — zoznam A, kapitola 3-3.2.1 1., 2. a 3. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 3-3.2.2 až 3.2.9

 

Príloha — zoznam A, kapitola 3-3.2.2 až 3.2.9

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 4

 

Príloha — zoznam A, kapitola 4

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 5-5.1 až 5.3

 

Príloha — zoznam A, kapitola 5-5.1 až 5.3

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 5-5.4 písm. a) a b)

 

Príloha — zoznam A, kapitola 5-5.4 písm. a) a b)

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 5-5.4 písm. c) bod i) a ii)

 

Príloha — zoznam A, kapitola 5-5.4 písm. c) 1. a 2. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 5-5.5 a 5.6

 

Príloha — zoznam A, kapitola 5-5.5 a 5.6

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 6

 

Príloha — zoznam A, kapitola 6

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 7-7.1 úvodná veta

 

Príloha — zoznam A, kapitola 7-7.1 úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 7-7.1 písm.a) a b)

 

Príloha — zoznam A, kapitola 7-7.1 1. a 2. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam A, kapitola 7-7.2

 

Príloha — zoznam A, kapitola 7-7.2

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 1-4

 

Príloha — zoznam B kapitola 1-4

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.1 až 5.1.3

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.1 až 5.1.3

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.1.4 1. pododsek úvodná veta

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.1.4 1. pododsek úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.1.4 1. pododsek písm.a), b) a c)

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.1.4 1. pododsek 1., 2. a 3. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.1.4 2., 3. a 4. pododsek

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.1.4 2., 3. a 4. pododsek

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.1.5 až 5.2

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.1.5 až 5.2

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.3 úvodná veta

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.3 úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.3 písm. a) a b)

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.3 písm. a) a b)

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 5-5.3 písm. c) bod i) a (ii)

 

Príloha — zoznam B kapitola 5-5.3 písm. c) 1. a 2. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 6

 

Príloha I — zoznam B kapitola 6

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 7-7.1 úvodná veta

 

Príloha — zoznam B kapitola 7-7.1 úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 7-7.1 písm. a) a b)

 

Príloha — zoznam B kapitola 7-7.1 1. a 2. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam B kapitola 7-7.2

 

Príloha — zoznam B kapitola 7-7.2

 
 

Príloha I — zoznam C kapitola 1

 

Príloha — zoznam C kapitola 1

 
 

Príloha I — zoznam C kapitola 2-2.1 až 2.1.2

 

Príloha — zoznam C kapitola 2-2.1.2

 
 

Príloha I — zoznam C kapitola 2-2.2 úvodná veta

 

Príloha — zoznam C kapitola 2-2.2 úvodná veta

 
 

Príloha I — zoznam C kapitola 2-2.2 písm.a) až d)

 

Príloha — zoznam C kapitola 2-2.2 1. až 4. zarážka

 
 

Príloha I — zoznam C kapitola 2-2.3 až 2.6

 

Príloha — zoznam C kapitola 2-2.3 až 2.6

 
 

Príloha II

 
 
 
 

Príloha III

 
 
 
 ( 1 ) Ú. v. ES C 116, 20.4.2001, s. 69.

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2001 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. mája 2001.

( 3 ) Ú. v. ES L 66, 16.3.1979, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/627/EHS (Ú. v. ES L 348, 17.12.1988, s. 62).

( 4 ) Ú. v. ES L 100, 17.4.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/18/ES Európskeho parlamentu a rady (Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s.1).

( 5 ) Ú. v. ES L 48, 20.2.1982, s. 26.

( 6 ) Ú. v. ES L 348, 17.12.1988, s. 62.

( 7 ) Ú. v. ES L 124, 5.5.1989, s. 8.

( 8 ) Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/60/ES (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 65).

( 9 ) Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33).

( 10 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top