EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0470-20110101

Consolidated text: Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (2001/470/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01

2001D0470 — SK — 01.01.2011 — 002.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 28. mája 2001

o vytvorení ►C1  Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci ◄

(2001/470/ES)

(Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, p.25)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009,

  L 168

35

30.6.2009


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 074, 14.3.2014, s. 71  (470/2001)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 074, 14.3.2014, s. 72  (568/2009)
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 28. mája 2001

o vytvorení ►C1  Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci ◄

(2001/470/ES)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 61 písm. c) a d), 66 a 67 ods. 1 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže:

(1)

Európska únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať Európsku úniu ako oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb osôb.

(2)

Postupné vytvorenie tejto oblasti a dobré riadenie medzinárodného trhu zahŕňa potrebu zlepšovať, zjednodušovať a vykonávať účinnú ►C1  justičnú spoluprácu ◄ medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach.

(3)

Akčný plán Rady a Komisie ako najlepšie zaviesť ustanovenia Amsterdamskej zmluvy pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ( 4 ), ktorú prijala Rada 3. decembra 1998 a schválila Európska rada 11. a 12. decembra 1998, uznáva, že posilnenie ►C1  justičnej spolupráce ◄ v občianskych veciach predstavuje základnú etapu vo vytvorení európskej súdnej oblasti, ktorá bude mať aj hmotné výhody pre všetkých občanov Európskej únie.

(4)

Jedným z opatrení stanovených v odseku 40 akčného plánu je preskúmať možnosť rozšírenia konceptu Európskej súdnej siete pre trestné veci na podporu občianskeho konania.

(5)

Závery osobitnej Európskej rady, ktorá sa konala v Tampere 15. a 16. októbra 1999, odporúčajú vytvorenie ľahko prístupného informačného systému, ktorý by udržiavala a aktualizovala sieť príslušných národných orgánov.

(6)

Pre zlepšenie, zjednodušenie a lepšiu výkonnosť účinnej ►C1  justičnej spolupráce ◄ medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach je potrebné vytvoriť na úrovni spoločenstva štruktúru pre spoluprácu siete — ►C1  Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci ◄ .

(7)

Toto je predmet spadajúci do pôsobnosti článkov 65 a 66 zmluvy a opatrenia sa prijmú v súlade s článkom 67.

(8)

Na zabezpečenie dosiahnutia cieľov ►C1  Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci ◄ by mali byť pre jej vytvorenie stanovené pravidlá v povinnom nástroji práva spoločenstva.

(9)

Ciele navrhovanej činnosti, zvlášť na zlepšenie účinnej ►C1  justičnej spolupráce ◄ medzi členskými štátmi a účinný prístup k spravodlivosti pre osoby v cezhraničných konaniach nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť, a preto sa môžu z dôvodu rozsahu alebo účinkov konania lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva. Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanovenom v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanovenom v tomto článku toto rozhodnutie neprekračuje to, čo je dôležité pre dosiahnutie týchto cieľov.

(10)

►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ , vytvorená týmto rozhodnutím, bude zakladať ►C1  justičnú spoluprácu ◄ medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach jednak v oblastiach, v ktorých sú platné jestvujúce nástroje, ako aj v oblastiach, kde sa v súčasnosti neuplatňujú žiadne nástroje.

(11)

V určitých osobitných oblastiach nástroje spoločenstva alebo medzinárodné nástroje súvisiace s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ v občianskych a obchodných veciach takisto poskytujú mechanizmy pre spoluprácu. ►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ nie je vytvorená, aby nahradila tieto mechanizmy, ale musí pracovať plne v súlade s nimi. Toto rozhodnutie následne nebude v rozpore s nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiacimi s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ v občianskych alebo obchodných veciach.

(12)

►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ by mala byť vytvorená v etapách na základe najužšej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi a mala by využívať moderné komunikačné a informačné technológie.

(13)

Na dosiahnutie svojich cieľov ►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ by mala byť podporovaná kontaktnými bodmi určenými členskými štátmi a mala by byť zabezpečená účasť ich orgánov na špecifických povinnostiach pre ►C1  justičnú spoluprácu ◄ v občianskych a obchodných veciach. Kontakty medzi nimi a pravidelné stretnutia sú podstatné pre prevádzku siete.

(14)

Je dôležité, aby snahy na vytvorenie oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vytvárali hmotné výhody pre osoby v cezhraničných konaniach. Následne je potrebné, aby ►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ podporovala prístup k spravodlivosti. Z tohto dôvodu s použitím informácií dodávaných a aktualizovaných kontaktnými bodmi by sieť progresívne vytvárala informačný systém dostupný jednak všeobecnej verejnosti, ako aj špecialistom.

(15)

►C1  Toto rozhodnutie nevylučuje ustanovenie iných informácií, ako sú v ňom stanovené v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci a pre verejnosť. Výpočet v titule III nie je podľa tohto považovaný za vyčerpávajúci. ◄

(16)

Spracovanie informácií a údajov sa má uskutočniť v súlade so smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 5 ) a smernicou 97/66/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore ( 6 ).

(17)

Na zabezpečenie, aby ►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ bola účinným nástrojom, zahŕňala najlepšiu prax v ►C1  justičnej spolupráci ◄ a vnútorné operácie a plnila očakávania verejnosti, by malo byť vytvorené ustanovenie na pravidelné hodnotenie a návrhy na zmeny, ktoré budú potrebné.

(18)

Spojené kráľovstvo a Írsko podľa článku 3 Protokolu o pozícii Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného ku Zmluve o Európskej únii a ku Zmluve o založení Európskeho spoločenstva oznámili svoje želanie zúčastniť sa prijatia a uplatňovania tohto rozhodnutia.

(19)

Dánsko v súlade s článkom 1 a 2 Protokolu o pozícii Dánska pripojeného ku Zmluve o Európskej únii a ku Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, a preto nie je viazané a nie je subjektom jeho uplatňovania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:HLAVA I

PRINCÍPY ►C1  EURÓPSKEJ JUSTIČNEJ SIETE PRE OBČIANSKE A OBCHODNÉ VECI ◄

Článok 1

Vytvorenie

1.   ►C1  Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ◄ („sieť“) sa týmto vytvára medzi členskými štátmi.

2.  V tomto rozhodnutí pojem „členský štát“ znamená členské štáty s výnimkou Dánska.

Článok 2

Zloženie

1.  Sieť sa bude skladať z:

a) kontaktných bodov určených členskými štátmi v súlade s odsekom 2;

b) ústredných úradov a ústredných orgánov určených v nástrojoch spoločenstva, v nástrojoch medzinárodného práva, ktorých členské štáty sú stranami, a v pravidlách vnútroštátneho práva v oblasti ►C1  justičnej spolupráce ◄ v občianskych a obchodných veciach;

▼M1

c) styčných sudcov uvedených v jednotnej akcii 96/277/SVV z 22. apríla 1996 prijatej v súvislosti s rámcom výmeny styčných sudcov s cieľom zlepšiť spoluprácu súdov medzi členskými štátmi Európskej únie ( 7 ), ktorí sú príslušní pre justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach;

▼B

d) iných vhodných súdnych alebo správnych orgánov so zodpovednosťami ►C1  justičnej spolupráce ◄ v občianskych a obchodných veciach, ktorých členstvo v sieti sa považuje za užitočné pre členský štát, ku ktorému patria;

▼M1

e) stavovské organizácie zastupujúce na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch príslušníkov právnických profesií, ktorí sa priamo podieľajú na uplatňovaní nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.

▼C1

2.  Každý členský štát určí kontaktný bod. Každý členský štát môže však určiť obmedzený počet iných kontaktných bodov, ak to považuje za potrebné na základe existencie rôznych právnych systémov, vnútroštátneho rozdelenia právomoci, úloh zverených kontaktným bodom alebo pre združovanie ►C1  justičných orgánov ◄ , ktoré sa často zaoberajú cezhraničnými konaniami priamo, s činnosťou kontaktných bodov.

▼B

Ak členský štát určí viacero kontaktných bodov, bude zabezpečovať, aby sa medzi nimi uplatňoval vhodný koordinačný mechanizmus.

▼M1

Ak kontaktným bodom určeným podľa tohto odseku nie je sudca, príslušný členský štát zabezpečí účinný kontakt s národnými justičnými orgánmi. Na uľahčenie tohto kontaktu môže členský štát určiť sudcu, ktorý bude pomáhať pri plnení tejto funkcie. Tento sudca je členom siete.

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby kontaktné body mali dostatočné a vhodné vybavenie, čo sa týka zamestnancov, finančných zdrojov a moderných komunikačných prostriedkov, na primerané plnenie ich úloh kontaktných bodov.

▼B

3.  Členské štáty identifikujú orgány uvedené v písm. b) a c) odseku 1.

4.  Členské štáty určia orgány uvedené v písm. d) odseku 1.

▼M1

4a.  Členské štáty určia stavovské organizácie uvedené v odseku 1 písm. e). Na tento účel získajú súhlas príslušných stavovských organizácií s ich účasťou v sieti.

Ak existuje v členskom štáte viacero reprezentatívnych stavovských organizácií určitej právnickej profesie, tento členský štát zabezpečí vhodné zastúpenie danej profesie v rámci siete.

▼M1

5.  Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 20 názvy a úplné adresy orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku s bližším určením:

▼B

a) komunikačných zariadení, ktorými disponujú;

b) ich jazykových znalostí;

▼M1

c) ak je to vhodné, ich špecifických úloh v sieti a v prípade viacerých kontaktných bodov aj rozdelenie ich povinností.

▼B

Článok 3

Úlohy a činnosti siete

1.  Sieť bude zodpovedať za:

a) zjednodušenie ►C1  justičnej spolupráce ◄ medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach vrátane poskytovania progresívneho vytvárania a aktualizovania informačného systému pre členov siete;

▼M1

b) uľahčenie účinného prístupu k spravodlivosti prostredníctvom informačných opatrení zameraných na uplatňovanie aktov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.

▼B

2.  Bez dosahu na nástroje spoločenstva a/alebo medzinárodné nástroje súvisiace s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ pre občianske alebo obchodné veci bude sieť rozvíjať svoje činnosti pre nasledovné účely najmä:

a) plynulou prevádzkou konaní s cezhraničným vplyvom a zabezpečovanie požiadaviek na ►C1  justičnú spoluprácu ◄ medzi členskými štátmi, najmä ak nie sú uplatniteľné žiadne nástroje spoločenstva alebo medzinárodné nástroje;

▼M1

b) účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva alebo platných dohovorov medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi.

Predovšetkým v prípade, keď rozhodným právom je právo iného členského štátu, sa súdy alebo orgány zodpovedné za konkrétny prípad môžu obrátiť na sieť s cieľom získať informácie o obsahu tohto práva;

c) vytvorenie, zabezpečovanie a podpora informačného systému pre verejnosť o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii a o dôležitých nástrojoch Spoločenstva, medzinárodných nástrojoch a vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov s osobitným dôrazom na prístup k spravodlivosti.

Hlavným zdrojom informácií je internetová stránka siete obsahujúca aktualizované informácie vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.

▼B

Článok 4

Modus operandi siete

Sieť spĺňa úlohy zvlášť nasledovnými prostriedkami:

1. vytvára vhodné kontakty medzi orgánmi členských štátov uvedených v článku 2 ods. 1 pre plnenie úloh stanovených v článku 3;

2. organizuje pravidelné stretnutia kontaktných bodov a členov siete v súlade s pravidlami stanovenými v hlave II;

3. navrhuje a obnovuje informácie o ►C1  justičnej spolupráci ◄ v občianskych a obchodných veciach a právnych veciach členských štátov uvedených v hlave III v súlade s pravidlami stanovenými v tejto hlave.

Článok 5

Kontaktné body

1.  Kontaktné body budú k dispozícii orgánom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b) až d) pre plnenie úloh stanovených v článku 3.

Kontaktné body budú mať takisto k dispozícii miestne ►C1  justičné orgány ◄ vo svojich vlastných členských štátoch pre rovnaké účely v súlade s pravidlami, ktoré stanovia jednotlivé členské štáty.

▼M1

2.  Kontaktné body budú najmä:

a) zabezpečovať poskytovanie všeobecných informácií o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach miestnym justičným orgánom. Najmä zabezpečia, aby miestne justičné orgány lepšie poznali sieť a jej internetovú stránku;

b) poskytovať ostatným kontaktným bodom, orgánom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b) až d) a miestnym ►C1  justičným orgánom ◄ vo svojich členských štátoch všetky informácie potrebné pre dobrú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 na pomoc pri príprave uskutočniteľných žiadostí o justičnú spoluprácu a vytváraní najvhodnejších priamych kontaktov;

c) poskytovať všetky informácie s cieľom uľahčiť uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné na základe nástroja Spoločenstva alebo medzinárodného nástroja. Na tento účel sa kontaktný bod, ktorému sa predloží takáto žiadosť, môže pri vybavovaní žiadosti obrátiť na ďalšie orgány svojho členského štátu uvedené v článku 2. Informácie obsiahnuté v odpovedi nie sú záväzné ani pre kontaktný bod, ani pre konzultované orgány, ani pre orgán, ktorý podal žiadosť;

d) hľadať riešenia ťažkostí, ktoré vznikajú pri žiadostiach o justičnú spoluprácu, pričom tým nie je dotknutý odsek 4 tohto článku a článok 6;

e) napomáhať koordináciu pri spracovaní žiadostí o justičnú spoluprácu v príslušných členských štátoch, najmä ak sa má viacero žiadostí z ►C1  justičných orgánov ◄ tohto členského štátu vykonať v inom členskom štáte;

f) prispievať prostredníctvom internetovej stránky siete k všeobecnej informovanosti verejnosti o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v rámci Európskej únie a o príslušných nástrojoch Spoločenstva, medzinárodných nástrojoch a o vnútroštátnom práve členských štátov, najmä pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti;

g) spolupracovať pri organizácii a zúčastňovať sa na stretnutiach uvedených v článku 9;

h) pomáhať pri príprave a aktualizovaní informácií uvedených v hlave III, a najmä v informačnom systéme pre verejnosť v súlade s pravidlami stanovenými v tejto hlave;

i) zabezpečovať koordináciu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni;

j) vypracúvať každé dva roky správu o svojej činnosti v prípade potreby vrátane osvedčených postupov v sieti, predkladať ju na stretnutí členov siete a venovať osobitnú pozornosť možným zlepšeniam v sieti.

▼B

3.  Ak kontaktný bod dostane žiadosť o informácie od iného člena siete, na ktorú nie je schopný odpovedať, postúpi ho kontaktnému bodu alebo členovi siete, ktorý je najlepšie schopný ju zodpovedať. Kontaktný bod bude prístupný pre takúto pomoc, ktorá môže byť užitočná pre následné kontakty.

4.  V oblastiach, kde nástroje spoločenstva alebo medzinárodné nástroje riadiace ►C1  justičnú spoluprácu ◄ už stanovujú určovanie orgánov zodpovedných za vytvorenie ►C1  justičnej spolupráce ◄ , kontaktné body budú adresovať žiadateľov na takéto orgány.

▼M1

Článok 5a

Stavovské organizácie

1.  Kontaktné body udržiavajú primerané kontakty so stavovskými organizáciami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. e) s cieľom prispievať k plneniu úloh ustanovených v článku 3, v súlade s pravidlami, ktoré stanovia jednotlivé členské štáty.

2.  Kontakty uvedené v odseku 1 môžu obsahovať najmä tieto činnosti:

a) výmena skúseností a informácií, pokiaľ ide o účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov;

b) spolupráca pri príprave a aktualizácii informačných listov uvedených v článku 15;

c) účasť stavovských organizácií na dôležitých stretnutiach.

3.  Stavovské organizácie nesmú žiadať kontaktné body o informácie týkajúce sa jednotlivých prípadov.

▼B

Článok 6

Príslušné orgány pre účely nástrojov spoločenstva alebo medzinárodných nástrojov súvisiacich s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ pre občianske a obchodné veci

1.  Začlenenie príslušných orgánov určených spoločenstvom, nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiacich s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ pre občianske a obchodné veci v sieti sa nedotýka právomocí, ktoré im boli zverené nástrojom stanovujúcim ich určenie.

Kontakty v rámci siete budú dopĺňať pravidelné alebo príležitostné kontakty medzi týmito orgánmi.

2.  V každom členskom štáte orgány stanovené spoločenstvom alebo nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiace s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ v občianskych a obchodných veciach a kontaktné body siete podporujú pravidelné výmeny názorov a kontaktov na zabezpečenie, aby ich príslušné skúsenosti boli čo najviac rozširované.

▼M1

Na tento účel každý členský štát zabezpečí v súlade s pravidlami, ktoré stanoví, aby kontaktný bod alebo kontaktné body a príslušné orgány mali dostatočné prostriedky na to, aby sa pravidelne stretávali.

▼B

3.  Kontaktné body siete sú k dispozícii orgánom určeným nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiacimi s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ pre občianske a komerčné veci a napomáhajú im všetkými praktickými spôsobmi.

Článok 7

Jazykové znalosti kontaktných bodov

▼M1

Na zjednodušenie praktickej prevádzky siete každý členský štát zabezpečí, aby kontaktné body mali dostatočné znalosti úradného jazyka inštitúcií Európskej únie okrem svojho vlastného tak, aby boli schopné komunikovať s kontaktnými bodmi v ostatných členských štátoch.

▼B

Členské štáty zabezpečia a budú podporovať špecializované jazykové vzdelávanie pre pracovníkov kontaktných bodov a podporovať výmenu pracovníkov medzi kontaktnými bodmi v členských štátoch.

▼M1

Článok 8

Vybavovanie žiadostí súvisiacich s justičnou spoluprácou

1.  Kontaktné body odpovedia na všetky žiadosti bezodkladne a najneskôr do pätnástich dní odo dňa ich doručenia. Ak kontaktný bod nemôže odpovedať na žiadosť v tejto lehote, stručne o tom upovedomí žiadateľa, pričom uvedie lehotu, ktorú považuje za potrebnú na odpoveď; táto lehota spravidla nepresiahne tridsať dní.

2.  Na účely čo najúčinnejšej a najrýchlejšej odpovede na žiadosti uvedené v odseku 1 využívajú kontaktné body najvhodnejšie technologické prostriedky, ktoré im poskytujú členské štáty.

3.  Komisia vedie zabezpečený elektronický register s obmedzeným prístupom týkajúci sa žiadostí súvisiacich s justičnou spoluprácou a odpovedí podľa článku 5 ods. 2 písm. b), c), d) a e). Kontaktné body dbajú na to, aby Komisia pravidelne dostávala informácie potrebné na vytvorenie a fungovanie tohto registra.

4.  Komisia poskytne kontaktným bodom štatistické údaje o žiadostiach súvisiacich s justičnou spoluprácou a o odpovediach uvedených v odseku 3 najmenej raz za polrok.

▼BHLAVA II

STRETNUTIA V RÁMCI SIETE

▼M1

Článok 9

Stretnutia kontaktných bodov

1.  Kontaktné body siete sa stretávajú aspoň raz za šesť mesiacov v súlade s článkom 12.

2.  Každý členský štát je zastúpený na týchto stretnutiach jedným alebo viacerými kontaktnými bodmi, ktoré môžu byť sprevádzané inými členmi siete, s maximálnym počtom šesť zástupcov za jeden členský štát.

▼B

Článok 10

Účel pravidelných stretnutí kontaktných bodov

1.  Účel pravidelných stretnutí kontaktných bodov je:

a) umožniť kontaktným bodom spoznať sa navzájom a vymieňať si skúsenosti najmä v súvislosti s prevádzkou siete;

b) poskytnúť platformu pre diskusiu o praktických a právnych problémoch spojených s členskými štátmi v priebehu ►C1  justičnej spolupráce ◄ s osobitným odkazom na uplatnenie opatrení prijatých Európskym spoločenstvom;

c) zisťovať najlepšiu prax v ►C1  justičnej spolupráci ◄ pre občianske a obchodné veci a zabezpečiť, aby príslušné informácie boli rozširované v rámci siete;

d) výmena údajov a názorov zvlášť o štruktúre organizácie a obsahu a prístupe k dostupným informáciám uvedeným v hlave III;

e) navrhovať usmernenia pre progresívne vytváranie praktických ►C1  informačných listov ◄ stanovených v článku 15, najmä s predmetom, ktorý má byť pokrytý, a formou ►C1  informačných listov ◄ ;

f) určovať osobitné iniciatívy okrem iniciatív uvedených v hlave III, ktoré majú porovnateľné ciele.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby skúsenosti v prevádzke špecifických mechanizmov spolupráce stanovených nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi boli zdieľané na stretnutiach kontaktných bodov.

Článok 11

Stretnutia členov siete

1.  Stretnutia otvorené pre všetkých členov siete sa uskutočnia tak, aby im umožnili stretávať sa a vymieňať si skúsenosti a poskytovať platformu pre diskusiu o praktických a právnych problémoch, ktoré majú a riešiť špecifické otázky.

Stretnutia sa takisto môžu konať na osobitné témy.

2.  Stretnutia sa zvolajú, ak to bude vhodné, v súlade s článkom 12.

3.  Komisia v úzkej spolupráci s predsedníctvom Rady a s členskými štátmi stanoví pre každé stretnutie maximálny počet účastníkov.

▼M1

Článok 11a

Účasť pozorovateľov na stretnutiach siete

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 1 ods. 2, môže byť Dánsko zastúpené na stretnutiach uvedených v článkoch 9 a 11.

2.  Pristupujúce krajiny a kandidátske krajiny môžu byť na tieto stretnutia prizvané ako pozorovatelia. Na niektoré stretnutia siete môžu byť ako pozorovatelia prizvané aj tretie krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodných dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach uzatvorených Spoločenstvom.

3.  Každá pozorovateľská krajina môže byť na týchto stretnutiach zastúpená jednou osobou alebo viacerými osobami, počet zástupcov za krajinu však v žiadnom prípade nesmie byť vyšší ako traja.

▼B

Článok 12

Organizácia a postupy stretnutí siete

1.  Komisia v úzkej spolupráci s predsedníctvom Rady a s členskými štátmi zvolá stretnutia stanovené v článkoch 9 a 11. Bude im predsedať a poskytovať služby sekretariátu.

2.  Pred každým stretnutím Komisia pripraví návrh programu dohodou s predsedníctvom Rady a po konzultáciách s členskými štátmi prostredníctvom príslušných kontaktných bodov.

3.  Kontaktné body oboznámia o programe pred stretnutím. Môžu žiadať zmeny alebo ďalšie body.

4.  Po každom stretnutí Komisia pripraví záznam, ktorý sa zašle kontaktným bodom.

5.  Stretnutia kontaktných bodov a členov siete sa môžu konať v ktoromkoľvek členskom štáte.

▼M1

Článok 12a

Vzťahy s ostatnými sieťami a medzinárodnými organizáciami

1.  Sieť udržiava vzťahy a delí sa o skúsenosti a osvedčené postupy s ostatnými európskymi sieťami, ktoré majú rovnaké ciele, ako napríklad s Európskou súdnou sieťou pre trestné veci. Sieť udržiava vzťahy aj s Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy s cieľom podporovať vo vhodných prípadoch v súlade s vnútroštátnymi postupmi školenia o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v prospech miestnych justičných orgánov členských štátov.

2.  Sieť udržiava vzťahy so sieťou európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net). Kontaktné body siete sú predovšetkým k dispozícii členom siete ECC-Net, aby im poskytli všetky všeobecné informácie o uplatňovaní nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov, ktoré môžu spotrebiteľom uľahčiť prístup k spravodlivosti.

3.  Na účely plnenia úloh uvedených v článku 3 týkajúcich sa medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach udržiava sieť kontakty a vymieňa si skúsenosti s ostatnými sieťami justičnej spolupráce vytvorenými medzi tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, ktoré podporujú medzinárodnú justičnú spoluprácu.

4.  Za vykonávanie ustanovení tohto článku zodpovedá Komisia v úzkej spolupráci s predsedníctvom Rady a členskými štátmi.▼M1

HLAVA III

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ V RÁMCI SIETE A INFORMOVANIE VEREJNOSTI

▼B

Článok 13

Informácie rozširované v rámci siete

1.  Informácie rozširované v rámci siete zahrnú:

a) informácie uvedené v článku 2 ods. 5;

b) ďalšie informácie potrebné pre kontaktné body pre správne fungovanie siete;

▼M1

c) informácie uvedené v článku 8.

▼B

2.  Na účely odseku 1 Komisia progresívne vytvorí bezpečný elektronický informačný výmenný systém s obmedzeným prístupom konzultácií s kontaktnými bodmi.

▼M1

Článok 13a

Poskytovanie všeobecných informácií verejnosti

Sieť prispieva k poskytovaniu všeobecných informácií verejnosti najvhodnejšími technologickými prostriedkami, aby ju informovala o obsahu a o uplatňovaní nástrojov Spoločenstva alebo medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.

Kontaktné body bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 18, zabezpečia na tento účel propagáciu informačného systému uvedeného v článku 14.

▼B

Článok 14

Informačný systém pre verejnosť

1.  Informačný systém pre verejnosť vytvorený na internete vrátane určenej internetovej stránky pre sieť sa postupne vytvorí v súlade s článkami 17 a 18.

2.  Informačný systém pozostáva z nasledovných prvkov:

a) nástrojov spoločenstva platných alebo pripravovaných, súvisiacich s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ pre občianske a obchodné veci;

b) vnútroštátnych opatrení pre zavedenie platných nástrojov, ktoré sú uvedené v písm. a);

c) platných medzinárodných nástrojov súvisiacich s ►C1  justičnou spoluprácou ◄ v občianskych a obchodných veciach, ktorých sú členské štáty stranami, a vyhlásenia a výhrady uskutočnené v súvislosti s týmito nástrojmi;

d) príslušných prvkov judikatúry spoločenstva v oblasti ►C1  justičnej spolupráce ◄ s občianskych a obchodných veciach;

e)  ►C1  informačných listov ◄ stanovených v článku 15.

3.  Na účely prístupu k informáciám uvedeným v odseku 2 písm. a) až d) by sieť, ak je to vhodné, na svojej stránke mala využívať prepojenia na iné internetové stránky, na ktorých sa pôvodné informácie nachádzajú.

4.  Stránka určená pre sieť bude podobne vytvárať prístup k porovnateľným iniciatívam pre verejné informácie v súvisiacich oblastiach a k stránkam obsahujúcim informácie vzťahujúce sa na právne systémy členských štátov.

Článok 15

▼C1

Informačné listy

1.  Informačné listy sa venujú prednostne otázkam týkajúcim sa prístupu k spravodlivosti v členských štátoch a obsahujú najmä informácie o postupoch pre začatie súdneho konania a pre získanie právnej pomoci, bez toho, aby tým boli dotknuté iné iniciatívy Spoločenstva, na ktoré musí brať sieť plný ohľad.

▼B

2.   ►C1  Informačné listy ◄ sú praktické a stručné, písané ľahko zrozumiteľným spôsobom, a obsahujú praktické informácie pre verejnosť. Budú postupne vytvárané pri najmenšom pre nasledovné predmety:

a) princípy právneho systému a organizáciu súdov v členských štátoch;

▼C1

b) postupy pre začatie konania s osobitným zreteľom na konania s nízkou hodnotou sporu a ďalší priebeh súdneho konania, vrátane opravných prostriedkov a konaní o nich;

▼B

c) podmienky a postupy pre získanie právnej pomoci vrátane popisu úloh mimovládnych organizácií činných v tejto oblasti s pozornosťou na prácu už urobenú v rámci dialógu s občanmi;

▼C1

d) vnútroštátna právna úprava doručovania písomností;

▼B

e) pravidlá a postupy pre výkon rozhodnutí vydaných v iných členských štátoch;

▼C1

f) možnosti a postupy pre nariadenie predbežných opatrení so zvláštnym zreteľom na zaistenie majetku pre účely výkonu;

▼B

g) možnosti alternatívneho riešenia sporov s určením vnútroštátnych informačných a poradenských centier Siete pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zahŕňajúcej celé spoločenstvo;

h) organizácia a výkon právnických profesií.

▼C1

3.  Informačné listy, ak je to vhodné, obsahujú aj odkazy na príslušnú judikatúru členských štátov.

▼B

4.   ►C1  Informačné listy ◄ môžu poskytovať podrobnejšie informácie pre špecialistov.

Článok 16

Aktualizácia informácií

Všetky informácie poskytované v rámci siete a pre verejnosť podľa článkov 13 až 15 sa pravidelne aktualizujú.

Článok 17

Úloha Komisie vo verejnom informačnom systéme

Komisia:

1. zodpovedá za riadenie informačného systému pre verejnosť;

2. vytvorí na základe porady s kontaktnými bodmi internetovú stránku určenú pre sieť na svojej internetovej stránke;

3. poskytuje informácie o príslušných aspektoch práva spoločenstva a procesných postupoch vrátane judikatúry spoločenstva podľa článku 14.

4. 

a) Zabezpečí, aby bol formát ►C1  informačných listov ◄ konzistentný a aby zahŕňali všetky informácie, ktoré sieť považuje za potrebné.

▼M1

b) zabezpečí preklad informácií o príslušných aspektoch komunitárneho práva a o postupoch Spoločenstva vrátane judikatúry Spoločenstva, ako aj preklad všeobecných stránok informačného ►C2  systému a informačných listov uvedených v článku 15 ◄ do úradných jazykov inštitúcií Únie, a sprístupní ich na internetovej stránke siete.

▼B

Článok 18

Úloha kontaktných bodov vo verejnom informačnom systéme

Kontaktné body zabezpečia, aby:

1. vhodné informácie potrebné pre vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému boli poskytované Komisii;

2. informácie inštalované v systéme boli správne;

3. bola Komisia oboznamovaná o aktualizácii čo najskôr, ako informačná položka bude vyžadovať zmenu;

4.  ►C1  informačné listy ◄ súvisiace s príslušnými členskými štátmi boli ►M1  ————— ◄ vytvárané podľa usmernení uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e);

5. bolo zorganizované najširšie možné rozširovanie ►C1  informačných listov ◄ inštalovaných na elektronickej stránke určenej pre sieť v ich členskom štáte.HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M1

Článok 19

Podávanie správ

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr 1. januára 2014 a potom každé tri roky správu o činnosti siete. K správe sa pripoja, ak to bude potrebné, návrhy na zmenu tohto rozhodnutia a uvedú sa v nej informácie o činnosti siete zamerané na podporu prípravy, vývoja a implementácie európskej elektronickej justície, najmä z hľadiska uľahčenia prístupu k spravodlivosti.

Článok 20

Oznámenie

Najneskôr 1. júla 2010 členské štáty oznámia Komisii informácie podľa článku 2 ods. 5.

▼B

Článok 21

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002 s výnimkou článkov 2 a 20, ktoré budú účinné od dňa, kedy bude rozhodnutie oznámené členským štátom, ktorým je adresované.

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.( 1 ) Ú. v. ES C 29 E, 30.1.2001, s. 281.

( 2 ) Stanovisko podané 5. apríla 2001 (dosial neuverejnené v úradnom vestníku).

( 3 ) Ú. v. ES C 139, 11.5.2001, s. 6.

( 4 ) Ú. v. ES C 19, 23.1.1999, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 6 ) Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1.

Top