EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999R0530-20090807

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z  9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/2009-08-07

1999R0530 — SK — 07.08.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 530/1999

z 9. marca 1999

o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce

(Ú. v. ES L 063, 12.3.1999, p.6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 530/1999

z 9. marca 1999

o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práceRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 213,

so zreteľom na návrh nariadenia predložený Komisiou,

keďže, aby Komisia mohla vykonávať jej zverené úlohy, musí byť informovaná o úrovni a zložení nákladov práce a štruktúre a diferenciácii príjmov v členských štátoch;

keďže rozvoj spoločenstva a fungovanie jednotného trhu zvyšuje potrebu komparatívnych údajov o úrovni a zložení nákladov práce a o štruktúre a diferenciácii príjmov, najmä ako prostriedkov na analyzovanie postupu hospodárskej a sociálnej súdržnosti a na stanovenie spoľahlivých a relevantných porovnaní medzi členskými štátmi a regiónmi spoločenstva;

keďže najlepšia metóda hodnotenia situácie v súvislosti s nákladmi práce a príjmami je zostavovať štatistiku spoločenstva použitím harmonizovaných metód a definícií, ako už bolo uskutočnené skôr, naposledy za rok 1996 v prípade úrovne a zloženia nákladov práce podľa nariadenia (ES) č. 23/97 ( 1 ) a za rok 1995 v prípade štruktúry a diferenciácie príjmov podľa nariadenia (ES) č. 2744/95 ( 2 );

keďže, aby sa odrazili zmeny v štruktúre pracovných síl, v diferenciácii príjmov a v zložení výdavkov podnikov na mzdy a s nimi spojené príspevky zamestnávateľov, štatistiku treba pravidelne aktualizovať;

keďže, podľa nariadenia (ES) č. 2223/96 ( 3 ) európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskom spoločenstve (ESA-95) je súpis podkladov pre štandardy, definície a účtovné praktiky v členských štátoch, aby sa splnili požiadavky spoločenstva; keďže to nutne vyžaduje vytvorenie kompletných, spoľahlivých a porovnateľných štatistických zdrojov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni; keďže úrovne rozpisu, ktoré sa majú aplikovať na premenné, sú obmedzené na to, čo je potrebné na zaistenie porovnateľnosti s predchádzajúcimi štatistickými údajmi a zlučiteľnosti s požiadavkami národných účtov;

keďže Európska centrálna banka (ECB) potrebuje informácie o úrovni a zložení nákladov práce a o štruktúre a diferenciácii príjmov na zhodnotenie hospodárskeho rozvoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou;

keďže štatistické informácie sú v tejto oblasti dostupné iba v určitých členských štátoch, a preto nemožno uskutočniť hodnotné porovnania; keďže z toho dôvodu by sa mala zabezpečovať štatistika spoločenstva a výsledky by mali byť spracované na základe spoločných definícií a harmonizovaných metodológií, berúc do úvahy štandardy schválené príslušnými medzinárodnými organizáciami;

keďže v súčasnosti nie všetky členské štáty zbierajú kompletné údaje uvedené v oddieloch M (Školstvo), N (Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť) a O (Ostatné verejné, sociálne a osobné služby); keďže preto je vhodné rozhodnúť o ich možnom začlenení do rozsahu tohto nariadenia v zmysle správy, ktorá má byť predložená Komisiou na základe skúšobných štúdií o možnosti zberu kompletných údajov v týchto sektoroch;

keďže, aj keď treba plne uznať význam kompletných údajov všetkých segmentov ekonomiky, treba starostlivo zvážiť spravodajské možnosti a zaťaženie respondentov v špecifických oblastiach, najmä pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky; keďže preto je vhodné, aby Komisia vykonala skúšobné štúdie o možnosti zberu kompletných údajov zo štatistických jednotiek, ktoré majú menej než desať zamestnancov, a aby Rada rozhodla o tejto záležitosti z hľadiska správy, ktorá má byť predložená Komisiou do štyroch rokov od vstupu tohto nariadenia do platnosti; keďže použitie administratívnych záznamov môže byť zatiaľ nápomocné a treba ho podporiť;

keďže v súlade s princípom subsidiarity predpokladaným opatrením je vytvorenie spoločných štatistických štandardov umožňujúcich, aby sa predkladali harmonizované informácie, pričom ciele môžu byť lepšie dosiahnuté spoločenstvom z dôvodu jeho veľkosti alebo vplyvov; keďže tieto štandardy sa budú uplatňovať v každom členskom štáte na základe oprávnenia orgánov a inštitúcií ustanovených na zostavovanie štatistiky spoločenstva;

keďže sa zdá byť vhodné vytvoriť opatrenia pre výnimky pre určité členské štáty s cieľom zobrať do úvahy technické ťažkosti, s ktorými sa tieto štáty stretli pri zbere určitého typu informácií za predpokladu, že nebude ovplyvnená kvalita štatistických informácií;

keďže predkladanie špecifickej štatistiky spoločenstva sa riadi pravidlami vysvetlenými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva ( 4 );

keďže bol Výbor pre štatistické programy Európskych spoločenstiev, zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 5 ), konzultovaný v súlade s článkom 3 zmieneného rozhodnutia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Vnútroštátne orgány a Eurostat budú predkladať štatistické údaje spoločenstva o úrovni a zložení nákladov práce a o štruktúre a diferenciácii príjmov zamestnancov v hospodárskych činnostiach definovaných v článku 3.

Článok 2

Referenčné obdobie

1.  Štatistika o úrovni a zložení nákladov práce sa bude predkladať za kalendárny rok 2000, a potom v štvorročných intervaloch.

2.  Štatistika o štruktúre a diferenciácii príjmov sa bude predkladať za kalendárny rok 2002 a za reprezentatívny mesiac v tomto roku, a potom v štvorročných intervaloch.

Článok 3

Rozsah

▼M2

1.  Štatistika sa vzťahuje na všetky ekonomické činnosti uvedené v sekcii B (Ťažba a dobývanie), C (Priemyselná výroba), D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu), E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov), F (Stavebníctvo), G (Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov), H (Doprava a skladovanie), I (Ubytovacie a stravovacie služby), J (Informácie a komunikácia), K (Finančné a poisťovacie činnosti), L (Činnosti v oblasti nehnuteľností), M (Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy), N (Administratívne a podporné služby), P (Vzdelávanie), Q (Zdravotníctvo a sociálna pomoc), R (Umenie, zábava a rekreácia) a S (Ostatné činnosti) štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2)

▼M2 —————

▼B

Článok 4

Berúc do úvahy stanoviská Výboru pre štatistické programy, Komisia zostaví, v rámci štyroch rokov od dátumu vstupu tohto nariadenia do platnosti, správu berúc do úvahy výsledky skúšobných štúdií, najmä na základe existujúcich zdrojov v oblasti štatistických jednotiek s menej než desiatimi zamestnancami a predloží ju Rade. Správa bude hodnotiť aplikáciu ustanovení tohto nariadenia, týkajúcich sa jednotiek s menej než desiatimi zamestnancami. Správa zváži význam kompletných údajov vzhľadom k spravodajským možnostiam a zaťaženiu respondentov. Na základe tejto správy Komisia môže, ak je to potrebné, predložiť Rade vhodné podnety na zmenu tohto nariadenia.

Článok 5

Štatistické jednotky

Zber štatistiky bude založený na miestnych jednotkách a podnikoch, ako sú definované v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve ( 6 ).

Článok 6

Vlastnosti požadovaných informácií

1.  V prípade štatistiky úrovne a zloženia nákladov práce, budú sa poskytovať informácie minimálne o:

a) nasledovných vlastnostiach týkajúcich sa miestnej jednotky:

 región (na úrovni NUTS 1),

 veľkosť podniku, ktorému miestna jednotka patrí (klasifikovaná ako jedna z nasledovných: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 alebo viac zamestnancov),

 hospodárska činnosť (na úrovni divízií ►M2  NACE Rev. 2 ◄ );

b) nasledovných premenných:

 úplné ročné náklady práce, rozlišujúc mzdy a platy (rozpísané na priame odmeňovanie a odmeny, platby na sporenie zamestnancov, úhrada za neodpracované dni a mzdy a platy v naturáliách), príspevky zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie (rozpísané na skutočné a dodatkové príspevky na sociálne zabezpečenie), náklady na odbornú prípravu, iné výdavky a dane a tiež dotácie priamo spojené s nákladmi práce,

 priemerný ročný počet zamestnancov, rozlišujúc medzi zamestnancami s plným pracovným úväzkom, zamestnancami so skráteným pracovným úväzkom a učňami,

 ročný počet odpracovaných hodín a ročný počet platených hodín, v každom prípade rozlišujúc medzi zamestnancami s plným pracovným úväzkom, zamestnancami so skráteným pracovným úväzkom a učňami.

2.  V prípade štatistických údajov o štruktúre a diferenciácii príjmov sa budú poskytovať informácie minimálne o:

a) nasledovných vlastnostiach týkajúcich sa miestnej jednotky, do ktorej sú pridelení zamestnanci, na základe ktorých sa vykonáva štatistické zisťovanie:

 región (na úrovni NUTS 1),

 veľkosť podniku, ktorému miestna jednotka patrí (klasifikovaná ako jedna z nasledovných: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 alebo viac zamestnancov),

 hospodárska činnosť (na úrovni divízií ►M2  NACE Rev. 2 ◄ ),

 forma hospodárskej a finančnej kontroly v zmysle smernice Rady 80/723/EHS z 25. júna 1980o prehľadnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi ( 7 ),

 typ kolektívnej mzdovej zmluvy, ktorá je v platnosti;

b) nasledovných vlastnostiach týkajúcich sa každého zamestnanca v štatistickej vzorke:

 pohlavie,

 vek,

 povolanie klasifikované podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie povolaní ISCO,

 najvyššia úroveň ukončeného vzdelania a odbornej prípravy,

 dĺžka zamestnaneckého pomeru v podniku,

 či ide o zamestnanie na plný pracovný úväzok alebo skrátený pracovný úväzok,

 typ pracovnej zmluvy,

c) nasledovných údajov o príjmoch:

 hrubé príjmy za reprezentatívny mesiac (rozlišujúc osobitne príjmy týkajúce sa nadčasu a osobitné platby za prácu na smeny),

 hrubé ročné príjmy v referenčnom roku (rozlišujúc osobitne odmeny platené nepravidelne),

 pracovný čas (počet hodín, ktoré sú platené počas štandardného pracovného mesiaca, počet nadčasových hodín platených v mesiaci a ročný nárok na dovolenku).

Článok 7

Zber údajov

1.  Zisťovania sa budú vykonávať prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré zostavia vhodné metódy zberu informácií berúc do úvahy zaťaženie respondentov, najmä stredne veľké podniky.

2.  Zamestnávatelia a iné osoby, od ktorých sa požaduje, aby poskytli informácie, budú odpovedať na otázky úplne a v rámci stanovených časových termínov. Členské štáty budú prijímať vhodné opatrenia, aby sa predchádzalo porušeniu povinnosti poskytnúť informácie uvedené v článku 6.

3.  Aby sa zredukovalo zaťaženie podnikov, najmä stredných podnikov, zisťovania sa nemusia vykonávať, ak vnútroštátne orgány majú informácie z iných vhodných zdrojov alebo sú schopné predložiť odhady potrebných údajov použitím postupov štatistického odhadu, kde niektoré alebo všetky tieto charakteristiky neboli sledované za všetky jednotky, pre ktoré sa má štatistika zostavovať.

Článok 8

Spracovanie výsledkov

Vnútroštátne orgány budú spracovávať odpovede na otázky uvedené v článku 7 ods. 2 alebo informácie z iných zdrojov, ako je uvedené v článku 7 ods. 3 tak, aby získali porovnateľné výsledky.

Článok 9

Odovzdávanie výsledkov

Výsledky budú odovzdávané Eurostatu v rámci obdobia 18 mesiacov od konca referenčného roka.

Článok 10

Kvalita

1.  Vnútroštátne orgány budú zaisťovať, aby výsledky odrážali pravdivý stav všetkých jednotiek s dostatočným stupňom reprezentatívnosti.

2.  Vnútroštátne orgány budú odovzdávať Eurostat-u na jeho požiadanie po každom referenčnom období správu obsahujúcu všetky príslušné informácie týkajúce sa implementácie nariadenia v príslušných členských štátoch, aby sa umožnilo hodnotenie kvality štatistiky.

▼M3

Článok 11

Vykonávacie opatrenia

Nasledujúce opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, vrátane opatrení na zohľadňovanie hospodárskych a technických zmien, Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia:

i) definície a rozpis informácií, ktoré sa majú poskytnúť (článok 6);

ii) vhodný technický formát na prenos výsledkov (článok 9);

iii) kritériá hodnotenia kvality (článok 10);

iv) výnimky, v náležite opodstatnených prípadoch pre roky 2004 a 2006, uvedené jednotlivo (článok 13 ods. 2).

Opatrenia uvedené v bode ii) a bode iv) sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2.

Opatrenia uvedené v bode i) a bode iii), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 12 ods. 3.

Článok 12

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený na základe rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom ( 8 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES ( 9 ) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 13

Výnimky

1.  Výnimky z ustanovení článkov 2,3 a 6 pre referenčné roky 2000 a 2002 sú uvedené v prílohe.

▼M3

2.  Pre roky 2004 a 2006 možno individuálne rozhodnúť o výnimkách z článkov 3 a 6, pokiaľ národný štatistický systém vyžaduje väčšie zmeny, v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

▼B

Článok 14

Nadobudnutie platnosti

Toto nariadenie nadobúda platnosť na dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie bude záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

VÝNIMKY

I.   Výnimky z článku 2

1. Nemecko: prvá štatistika štruktúry a diferenciácie príjmov podľa tohto nariadenia bude predložená za referenčný rok 2001, namiesto roku 2002. Ďalšia štatistika štruktúry a diferenciácie príjmov bude predložená za referenčný rok 2006 a neskôr bude predkladaná v štvorročných intervaloch.

2. Francúzsko, Nemecko, Írsko, Švédsko a Veľká Británia: štatistika za referenčné roky 2000 a 2002 sa môže vzťahovať k finančnému roku, ktorý najbližšie zodpovedá týmto kalendárnym rokom, ale nebude to ovplyvňovať konečné termíny pre odovzdanie údajov, uvedené v článku 9.

II.   Výnimky z článku 3

1. Nemecko: hospodárske činnosti definované v oddieloch H (Hotely a reštaurácie), I (Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie) a K (Nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné služby, výskum a vývoj) klasifikácie ►M2  NACE Rev. 2 ◄ budú nepovinné pre referenčné roky 2000 a 2001.

2. Írsko: hospodárske činnosti definované v oddieli H (Hotely a reštaurácie) budú nepovinné pre referenčný rok 2000.

3. Írsko: hospodárske činnosti definované v oddieloch I (Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie), divízia 67 oddielu J a oddielu K (Nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné služby, výskum a vývoj) klasifikácie ►M2  NACE Rev. 2 ◄ budú nepovinné pre referenčný rok 2002.

III.   Výnimky z článku 6

1. Rakúsko, Belgicko, Taliansko a Holandsko: pre referenčné roky 2000 a 2002 sa môžu charakteristiky uvedené v článku 6 vzťahovať k podniku namiesto k miestnej jednotke.

2. Taliansko: pre referenčný rok 2000 budú nepovinné charakteristiky uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b): platby do systémov sporenia zamestnancov, iné výdavky a platené dane a tiež dotácie získané zamestnávateľom.( 1 ) Ú. v. ES L 6, 10.1.1997, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 287, 30.11.1995, s. 3.

( 3 ) Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 448/98 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1).

( 4 ) Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 6 ) Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/84/EHS (Ú. v. ES L 254, 12.10.1993, s. 16).

( 8 ) Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top