EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0352-20160101

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (oznámené pod číslom dokumentu SEC(1999) 802) (1999/352/ES, ESUO, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/2016-01-01

1999D0352 — SK — 01.01.2016 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 1999,

ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(oznámené pod číslom dokumentu SEC(1999) 802)

(1999/352/ES, ESUO, Euratom)

(Ú. v. ES L 136 31.5.1999, s. 20)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 27. septembra 2013,

  L 257

19

28.9.2013

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/512 z 25. marca 2015,

  L 81

4

26.3.2015

►M3

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2418 z 18. decembra 2015,

  L 333

148

19.12.2015
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 1999,

ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(oznámené pod číslom dokumentu SEC(1999) 802)

(1999/352/ES, ESUO, Euratom)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 162,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 131,

(1)

keďže inštitúcie a členské štáty prisudzujú veľký význam ochrane finančných záujmov spoločenstva a boju proti podvodom a ostatným nezákonným činnostiam, poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstva; keďže dôležitosť konania za týmto účelom je potvrdená článkom 209a Zmluvy o ES, článkom 78i Zmluvy o ESUO, článkom 183a Zmluvy o Euroatom, ako aj článkom 280 Zmluvy o ES v znení amsterdamskej zmluvy;

(2)

keďže, aby sa úplne dosiahol tento cieľ, musia byť využité všetky dostupné prostriedky, najmä z hľadiska vyšetrovacích funkcií presunutých na úroveň spoločenstva, zatiaľ čo bežné rozdelenie a vyváženie právomocí medzi národnou úrovňou a úrovňou spoločenstva by malo byť zachované;

(3)

keďže úloha vykonávania správnych vyšetrovaní s cieľom ochrany finančných záujmov spoločenstiev, bola doteraz zverená Útvaru pre koordináciu predchádzania podvodom, ktorá bola nástupcom Jednotky pre koordináciu predchádzania podvodom (UCLAF);

(4)

keďže si potreba zvýšenia účinnosti boja proti podvodom a ostatným nezákonným činnostiam zameraným na poškodzovanie finančných záujmov spoločenstiev vyžaduje vytvorenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ďalej len „úrad“, ktorý musí vykonávať svoje vyšetrovacie právomoci úplne nezávisle;

(5)

keďže nezávislosť riaditeľa úradu a úloha dozorného výboru vyplývajúca z tohto rozhodnutia a z nariadení ES a Euratom, ktoré sa týkajú vyšetrovania vedeného úradom, majú zaručovať riadne vedenie vyšetrovania úradom, bez zasahovania do jeho ostatných úloh, akými sú napríklad úlohy, ktoré sú výsadami Komisie, najmä v otázkach legislatívy;

(6)

keďže povinnosti úradu by mali naviac, okrem ochrany finančných záujmov, obsahovať všetky činnosti spojené s ochranou záujmov spoločenstva pred protiprávnym konaním, ktoré by pravdepodobne viedli k správnemu alebo trestnému konaniu;

(7)

keďže vymedzenie funkcií úradu by malo zahŕňať úlohy vykonávané doteraz Útvarom pre koordináciu predchádzania podvodom, najmä tie úlohy, ktoré sa týkajú prípravy legislatívnych a usmerňujúcich ustanovení v oblastiach činnosti úradu, vrátane nástrojov, ktoré spadajú pod hlavu VI Zmluvy o Európskej únii,

ROZHODLA TAKTO:Článok 1

Zriadenie úradu

Týmto sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ďalej len „úrad“. ►M1  ————— ◄

Článok 2

Úlohy úradu

1.  Úrad je poverený vykonávaním právomocí Komisie pri uskutočňovaní vonkajších správnych vyšetrovaní s cieľom posilňovania boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti negatívne ovplyvňujúcej finančné záujmy ►M1  Únie ◄ , ako aj proti akémukoľvek inému konaniu alebo činnosti v rozpore z ustanoveniami ►M1  Únie ◄ .

Úrad je zodpovedný za uskutočňovanie vnútorných administratívnych šetrení zameraných:

a) na boj proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú finančné záujmy ►M1  Únie ◄ ;

b) na vyšetrovanie závažných skutočností spojených s vykonávaním profesionálnych činností, ktoré môžu predstavovať porušenie povinností úradníkov a zamestnancov spoločenstiev, ktoré by pravdepodobne viedli k disciplinárnemu a v náležitých prípadoch k trestnému konaniu, alebo obdobného porušenia povinností zo strany členov orgánov a inštitúcií, vedúcich inštitúcií alebo členov personálu orgánov a inštitúcií, ktorí nepodliehajú Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev.

Úrad vykonáva právomoci Komisie, ako sú vymedzené v ustanoveniach upravených v rámci zmlúv a podľa obmedzení a podmienok v nich ustanovených.

Úrad môže byť Komisiou alebo ostatnými orgánmi alebo inštitúciami poverený vyšetrovaním v iných oblastiach.

2.  Úrad je zodpovedný za poskytovanie pomoci Komisii pri spolupráci s členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom. ►M2  ————— ◄

3.  Úrad je zodpovedný za činnosť spojenú s rozvojom koncepcie boja proti podvodom, ako je uvedené odseku 1. ►M1  Môže to zahŕňať podieľanie sa na činnostiach medzinárodných orgánov a združení špecializovaných na boj proti podvodom a korupcii, najmä s cieľom vymieňať si najlepšie postupy. ◄

▼M2

4.  Úrad je zodpovedný za prípravu legislatívnych a usmerňujúcich podnetov Komisie s cieľom predchádzať podvodom, ako je uvedené v odseku 1.

▼B

5.  Úrad je zodpovedný za akékoľvek prevádzkové činnosti Komisie v súvislosti s bojom proti podvodom, ako je uvedené v odseku 1 a najmä za:

a) rozvoj potrebnej infraštruktúry;

b) zabezpečenie zberu a analýzy informácií;

c) poskytovanie technickej podpory, najmä v oblasti odborného vzdelávania, ostatným orgánom alebo inštitúciám, ako aj príslušným vnútroštátnym orgánom.

6.  Úrad je v priamom spojení s políciou a súdnymi orgánmi.

7.  Úrad zastupuje Komisiu v pracovnom styku na príslušných fórach v oblastiach upravených týmto článkom.

Článok 3

Nezávislosť vyšetrovacej funkcie

Úrad vykonáva vyšetrovacie právomoci uvedené v článku 2 ods. 1 úplne nezávisle. Pri výkone týchto právomocí ►M1  generálny riaditeľ ◄ úradu nepožaduje, ani neprijíma pokyny od Komisie, akejkoľvek vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu alebo subjektu.

Článok 4

Dozorný výbor

Zriaďuje sa dozorný výbor, ktorého zloženie a právomoci ustanovuje zákonodarný orgán ►M1  Únie. ◄ Tento výbor je zodpovedný za pravidelnú kontrolu vykonávania vyšetrovacej funkcie úradom.

▼M1

Článok 5

Generálny riaditeľ

1.  Na čele úradu stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je sedem rokov a je neobnoviteľné.

Generálny riaditeľ zodpovedá za vykonávanie vyšetrovaní úradu.

2.  S cieľom vymenovať nového generálneho riaditeľa Komisia vyhlási výberové konanie prostredníctvom oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie. Tento oznam sa uverejní najneskôr 6 mesiacov pred ukončením funkčného obdobia súčasného generálneho riaditeľa. Potom, ako dozorný výbor predloží k výberovému konaniu Komisie priaznivé stanovisko, Komisia vypracuje zoznam vhodne kvalifikovaných kandidátov. Po porade s Európskym parlamentom a Radou Komisia vymenuje generálneho riaditeľa.

3.  Komisia vykonáva vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi právomoci zverené menovaciemu orgánu. Každé rozhodnutie týkajúce sa iniciovania disciplinárnych konaní proti generálnemu riaditeľovi podľa článku 3 ods. 1 písm. c) prílohy IX k služobnému poriadku sa prijme odôvodneným rozhodnutím Komisie a po porade s dozorným výborom. Toto rozhodnutie sa na informačné účely dá na vedomie Európskemu parlamentu, Rade a dozornému výboru.

▼B

Článok 6

Fungovanie úradu

▼M1

1.  Generálny riaditeľ úradu vykonáva vo vzťahu k zamestnancom úradu právomoci menovacieho orgánu a orgánu povereného uzatváraním pracovných zmlúv, ktoré mu boli zverené. Tieto svoje právomoci je oprávnený subdelegovať. V súlade s podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov stanoví podmienky a podrobné pravidlá pre prijímanie do zamestnania, najmä pokiaľ ide o trvanie pracovných zmlúv a ich obnovovanie.

2.  Generálny riaditeľ zašle po porade s dozorným výborom generálnemu riaditeľovi pre rozpočet predbežný návrh rozpočtu, ktorý sa zahrnie do prílohy týkajúcej sa úradu v oddiele všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúcom sa Komisie.

▼M3

3.  S výnimkou plnenia rozpočtových prostriedkov, ktoré sa týkajú členov dozorného výboru, generálny riaditeľ je povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním v prípade plnenia rozpočtových prostriedkov zahrnutých do prílohy týkajúcej sa úradu v oddiele všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúcom sa Komisie a rozpočtových prostriedkov zahrnutých v rozpočtových položkách určených na boj proti podvodom, na ktoré má poverenie na základe vnútorných pravidiel pre plnenie všeobecného rozpočtu. V súlade s uvedenými vnútornými pravidlami je oprávnený subdelegovať svoje právomoci na zamestnancov podliehajúcich Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie alebo Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.

▼M1

4.  Rozhodnutia Komisie týkajúce sa jej vnútornej organizácie sa uplatňujú na úrad do tej miery, pokiaľ sú v súlade s ustanoveniami prijatými zákonodarcom Únie, ktoré sa týkajú úradu, a s týmto rozhodnutím.

▼B

Článok 7

Dátum nadobudnutia účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktoré sa týka vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom. ►M1  ————— ◄

Top