Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — SK — 08.03.2015 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2533/98

z 23. novembra 1998

o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

(Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, p.8)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 951/2009 z 9. októbra 2009,

  L 269

1

14.10.2009

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/373 z 5. marca 2015,

  L 64

6

7.3.2015
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2533/98

z 23. novembra 1998

o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankouRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na protokol (č. 3) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej „štatút“), najmä jeho článku 5.4,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky (ďalej „ECB“) ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Komisie ( 3 ),

v súlade s postupom stanoveným v článku 106 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v článku 42 štatútu,

(1)

keďže článok 51 štatútu vyžaduje, aby ECB s pomocou národných centrálnych bánk zberala buď od príslušných národných orgánov, alebo priamo od ekonomických agentov štatistické informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej „ESCB“); keďže na uľahčenie plnenia týchto úloh, ktoré sa ustanovujú v článku 105 zmluvy, najmä realizácie menovej politiky, sa tieto štatistické informácie používajú predovšetkým na tvorbu agregovaných štatistických informácií, pri ktorých identita jednotlivých ekonomických agentov nie je relevantná, ale môžu sa použiť aj na úrovni jednotlivých ekonomických agentov; keďže článok 52 štatútu vyžaduje, aby národné centrálne banky vykonávali v maximálnom možnom rozsahu úlohy uvedené v článku 5.1. štatútu; keďže článok 54 štatútu vyžaduje, aby Rada definovala fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú spravodajské požiadavky, režim dôvernosti a vhodné opatrenia na vynucovanie; keďže národné centrálne banky môžu na účely článku 5.1. štatútu spolupracovať s ostatnými príslušnými orgánmi vrátane národných štatistických úradov a regulátorov trhu;

(2)

keďže na to, aby štatistické informácie boli účinným nástrojom plnenia úloh ESCB, definície a postupy ich zberu sa musia formulovať tak, aby ECB bola schopná flexibilne a včas využívať kvalitnú štatistiku, ktorá odráža meniace sa ekonomické a finančné podmienky a berie do úvahy záťaž kladenú na spravodajských agentov; keďže pritom treba venovať pozornosť nielen plneniu úloh ESCB a jeho nezávislosti, ale tiež udržiavaniu záťaže, ktorá sa kladie na spravodajských agentov, na minime;

(3)

keďže je preto vhodné definovať referenčnú spravodajskú skupinu z hľadiska kategórií ekonomických jednotiek a príslušných štatistických aplikácií, na ktorú sa obmedzujú štatistické právomoci ECB a z ktorej ECB určí aktuálnu spravodajskú skupinu na základe svojej právomoci vydávať nariadenia a smernice;

(4)

keďže na zostavenie konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov účastníckych členských štátov, ktorej cieľom je poskytnúť ECB komplexný štatistický obraz peňažného vývoja v účastníckych členských štátoch chápaných ako jedno ekonomické teritórium, je potrebná homogénna spravodajská skupina; keďže ECB vypracovala a udržiava zoznam peňažných finančných ústavov na štatistické účely na základe všeobecnej definície týchto ústavov;

(5)

keďže uvedená všeobecná definícia na štatistické účely stanovuje, že peňažné finančné ústavy zahŕňajú úverové ústavy definované v legislatíve spoločenstva a všetky ostatné rezidentské finančné ústavy, ktorých činnosťou je prijímať vklady, resp. blízke náhrady vkladov od subjektov iných ako peňažné finančné ústavy, a na vlastný účet (prinajmenšom z ekonomického hľadiska) poskytovať úvery, resp. robiť investície do cenných papierov;

(6)

keďže však aj tie poštové žírové ústavy, ktoré nespĺňajú všeobecnú definíciu peňažných finančných ústavov na štatistické účely, môže byť potrebné podriadiť štatistickým spravodajským požiadavkám ECB v oblasti peňažnej a bankovej štatistiky a štatistiky platobných systémov, pretože môžu vo veľkej miere prijímať vklady, resp. blízke náhrady vkladov a vykonávať činnosti platobných systémov;

(7)

keďže v Európskom systéme národných a regionálnych účtov 1995 ( 4 ) (ďalej „ESA 95“) peňažné finančné ústavy preto obsahujú podsektory „centrálna banka“ a „ostatné peňažné finančné ústavy“ a môžu byť rozšírené len zaradením kategórií ústavov z podsektora „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovní a penzijných fondov“;

(8)

keďže štatistika platobnej bilancie, medzinárodnej investičnej pozície, cenných papierov, elektronických peňazí a platobných systémov je potrebná na to, aby ESCB mohol plniť svoje úlohy nezávisle;

(9)

keďže používanie termínov „právnické a fyzické osoby“ v článku 5.4. štatútu sa musí interpretovať spôsobom, ktorý je v súlade s postupmi členských štátov v oblasti peňažnej a bankovej štatistiky a štatistiky platobnej bilancie a preto zahŕňa aj subjekty, ktoré nie sú podľa ich príslušných národných zákonov ani právnické osoby, ani fyzické osoby, patria však do príslušných podsektorov ESA 95; keďže spravodajské požiadavky môžu byť preto uložené takým subjektom, ako obchodné partnerstvá, pobočky, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) a fondy, ktoré vo svojich príslušných zákonodarstvách nemajú štatút právnickej osoby; keďže v týchto prípadoch sa spravodajská povinnosť ukladá tým osobám, ktoré podľa platných národných zákonov reprezentujú príslušné subjekty pred zákonom;

(10)

keďže bilančné štatistické správy ústavov, ktoré sa uvádzajú v článku 19.1 štatútu, sa môžu používať aj na výpočet sumy minimálnych rezerv, ktoré môžu byť povinné držať tieto ústavy;

(11)

keďže riadiaca Rada ECB má úlohu určiť rozdelenie úloh medzi ECB a národné centrálne banky, čo sa týka zberu a overovania štatistických informácií a ich vynucovania, berúc do úvahy princíp ustanovený v článku 5.2 štatútu, ako aj úloh, ktoré prevezmú národné orgány v súlade s medzami svojej právomoci, na účel získania kvalitnej konzistentnej štatistiky;

(12)

keďže v začiatočných rokoch jednotného menového priestoru efektívnosť nákladov môže vyžadovať, aby sa štatistické spravodajské požiadavky ECB plnili dočasnými postupmi v dôsledku jestvujúcich obmedzení systémov zberu; keďže to môže znamenať najmä to, že v prípade finančného účtu platobnej bilancie sa údaje o zahraničných pozíciách alebo transakciách účastníckych členských štátov chápaných ako jedno ekonomické teritórium môžu v začiatočných rokoch jednotného menového priestoru zostavovať s použitím všetkých pozícií alebo transakcií medzi rezidentmi účastníckeho členského štátu a rezidentmi ostatných štátov;

(13)

keďže limity a podmienky, v rámci ktorých je ECB oprávnená ukladať sankcie podnikateľským subjektom za nesplnenie povinností ustanovených v nariadeniach a rozhodnutiach ECB, sa definovali v súlade s článkom 34.3. štatútu v nariadení Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998, týkajúcom sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie ( 5 ); keďže v prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedeného nariadenia a tohto nariadenia umožňujúceho ECB ukladať sankcie platia ustanovenia tohto nariadenia; keďže sankcie za nesplnenie povinností ustanovených v tomto nariadení sa nedotýkajú možnosti ESCB ustanoviť príslušné vynucovacie opatrenia v jeho vzťahoch s protistranami vrátane čiastočného alebo úplného vyradenia spravodajského agenta z operácií menovej politiky v prípade závažného porušenia požiadaviek štatistického spravodajstva;

(14)

keďže nariadenia, ktoré ECB vypracovala podľa článku 34.1 štatútu, neposkytujú žiadne práva, ani neukladajú žiadne povinnosti neúčastníckym členským štátom;

(15)

keďže Dánsko, odvolávajúc sa na odsek 1 protokolu (č. 12) o určitých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska, dostalo oznámenie v spojitosti s Edinburským rozhodnutím z 12. decembra 1992, že sa nebude zúčastňovať na tretej etape Hospodárskej a menovej únie; keďže preto sa podľa odseku 2 uvedeného protokolu na Dánsko budú vzťahovať všetky články a ustanovenia zmluvy a štatútu, ktoré sa týkajú derogácie;

(16)

keďže podľa odseku 8 protokolu (č. 11) o určitých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska článok 34 štatútu neplatí pre Spojené kráľovstvo, kým sa nezúčastňuje v tretej etape Hospodárskej a menovej únie;

(17)

keďže hoci sa uznáva, že štatistické informácie potrebné na plnenie štatistických spravodajských požiadaviek ECB nie sú rovnaké pre účastnícke a neúčastnícke členské štáty; článok 5 štatútu platí pre účastnícke ako aj neúčastnícke členské štáty; keďže táto skutočnosť spolu s článkom 5 zmluvy znamenajú povinnosť navrhnúť a implementovať na národnej úrovni všetky opatrenia, ktoré členské štáty považujú za vhodné na vykonávanie zberu štatistických informácií potrebných na plnenie štatistických spravodajských požiadaviek ECB a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať účastníckymi členskými štátmi;

(18)

keďže dôverné štatistické informácie, ktoré ECB a národné centrálne banky musia získavať na plnenie úloh ESCB, musia byť chránené, aby sa získala a zachovala dôvernosť spravodajských agentov; keďže po prijatí tohto nariadenia už nebude dôvod uplatňovať ustanovenia o dôvernosti, ktoré bránia výmene dôverných štatistických informácií týkajúcich sa úloh ESCB, s výhradou ustanovení smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane osôb vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ( 6 );

(19)

keďže článok 381 štatútu ustanovuje, že členovia riadiacich orgánov a výkonní pracovníci ECB a národných centrálnych bánk sú povinní aj po ukončení svojho pracovného pomeru neuverejňovať informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť profesionálneho tajomstva, a článok 382 štatútu ustanovuje, že na osoby, ktoré majú prístup k údajom tvoriacim predmet vnútroštátnych právnych predpisov spoločenstva ukladajúcich povinnosť mlčanlivosti, sa budú vzťahovať tieto právne predpisy;

(20)

keďže každé porušenie predpisov, ktoré sú záväzné pre výkonných pracovníkov ECB, či sa ich dopustili zámerne alebo z nedbalosti, ich vystavuje disciplinárnym sankciám, a v prípade vhodnosti pokutám podľa zákona za porušenie povinnosti mlčanlivosti, s výhradou zlúčených ustanovení článkov 12 a 18 protokolu o privilégiách a imunitách Európskych spoločenstiev;

(21)

keďže možné využitie štatistických informácií na realizáciu úloh, ktoré sa majú vykonávať prostredníctvom ESCB podľa článku 105 zmluvy, znižujúc súčasne celkovú spravodajskú záťaž, znamená, že režim dôvernosti definovaný v tomto nariadení sa musí v určitej miere odlišovať od všeobecných princípov spoločenstva a medzinárodných princípov štatistickej dôvernosti, najmä od ustanovení o štatistickej dôvernosti v nariadení rady (EC) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva ( 7 ); keďže, s výhradou tohto bodu, ECB vezme do úvahy princípy predstavujúce základ štatistiky spoločenstva, ktoré sa ustanovujú v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97;

(22)

keďže režim dôvernosti, ktorý sa definuje v tomto nariadení, sa vzťahuje len na dôverné štatistické informácie postupované ECB na plnenie úloh ESCB a nemá vplyv na osobitné národné ustanovenia alebo ustanovenia spoločenstva týkajúce sa postupovania iných druhov informácií Európskej centrálnej banke; keďže sa musia zachovávať predpisy o štatistickej dôvernosti, uplatňované národnými štatistickými úradmi a Komisiou vo vzťahu k štatistickým informáciám, ktoré zberajú vo vlastnom mene;

(23)

keďže ECB je na účel článku 5.1. štatútu povinná spolupracovať v oblasti štatistiky s inštitúciami alebo orgánmi spoločenstva, s príslušnými orgánmi členských štátov alebo tretích štátov a s medzinárodnými organizáciami; keďže ECB a Komisia ustanovia vhodné formy spolupráce v oblasti štatistiky tak, aby vykonávali svoje úlohy najefektívnejšie, snažiac sa minimalizovať záťaž kladenú na spravodajských agentov;

(24)

keďže ESCB a ECB boli poverené úlohou vypracovať požiadavky štatistického spravodajstva pre euro oblasť na svoje úplné pôsobenie v tretej etape Hospodárskej a menovej únie (ďalej „tretia etapa“); keďže včasná príprava v oblasti štatistiky je dôležitá z hľadiska toho, aby ESCB mohol plniť svoje úlohy v tretej etape; keďže dôležitým prvkom prípravy je prijatie, ešte pred treťou etapou, štatistických nariadení ECB; keďže je žiaduce informovať účastníkov trhu počas r. 1998 o podrobných opatreniach, ktoré ECB môže považovať za nevyhnutné prijať na vykonávanie svojich požiadaviek štatistického spravodajstva; keďže preto treba poskytnúť ECB od dátumu nadobudnutia tohto nariadenia právomoc vydávať nariadenia a smernice;

(25)

keďže ustanovenia tohto nariadenia možno podľa článku 5 zmluvy účinne uplatniť, len ak všetky účastnícke členské štáty ako celok prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby ich orgány mali právomoc v plnej miere pomáhať a spolupracovať s ECB pri vykonávaní overovania a núteného zberu štatistických informácií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M1

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1. „požiadavky ECB na štatistické vykazovanie“ znamenajú štatistické informácie, ktoré sú spravodajské jednotky povinné poskytovať a ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB;

1a. „európska štatistika“ znamená štatistiku, ktorá: i) je nevyhnutná pre plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve, ii) je ustanovená v štatistickom pracovnom programe ESCB a iii) rozvíja sa, tvorí sa a šíri v súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 3a;

2. „spravodajské jednotky“ znamenajú právnické a fyzické osoby, ako aj subjekty a pobočky uvedené v článku 2 ods. 3, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ECB na štatistické vykazovanie;

3. „zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý prijal jednotnú menu v súlade so zmluvou;

4. „rezident“ a „rezidentský“ znamená majúci centrum hospodárskeho záujmu na hospodárskom území krajiny, ako sa uvádza v kapitole 1 (1.30) prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve ( 8 ); „cezhraničné pozície“ a „cezhraničné transakcie“ v tejto spojitosti znamenajú príslušné pozície a transakcie s aktívami a/alebo pasívami rezidentov zúčastnených členských štátov chápaných ako jedno hospodárske územie voči rezidentom nezúčastnených členských štátov a/alebo rezidentom tretích štátov;

5. „medzinárodná investičná pozícia“ znamená bilanciu stavu cezhraničných finančných aktív a pasív;

6. „elektronické peniaze“ znamenajú elektronickú zásobu peňažnej hodnoty v technickom zariadení vrátane predplatených kariet, ktorá sa môže v širokom rozsahu používať na vykonávanie platieb v prospech iných subjektov ako emitent bez toho, aby bolo nevyhnutné pri transakcii použiť bankový účet, ktorá však funguje ako predplatený nástroj nositeľa;

7. „použitie na štatistické účely“ znamená výhradné použitie na rozvoj a tvorbu štatistických výsledkov a štatistických analýz;

8. „rozvoj“ znamená činnosti zamerané na ustanovenie, posilnenie a zlepšenie štatistických metodík, noriem a postupov používaných na tvorbu a šírenie štatistík, ako aj na navrhovanie nových štatistík a ukazovateľov;

9. „tvorba“ znamená všetky činnosti súvisiace so zbieraním, uchovávaním, spracúvaním a analýzou, ktoré sú potrebné na zostavovanie štatistík;

10. „šírenie“ znamená činnosť na sprístupnenie štatistík, štatistických analýz a informácií, ktoré nemajú dôverný charakter, ich používateľom;

11. „štatistické informácie“ znamenajú agregované a individuálne údaje a ukazovatele, ako aj súvisiace metaúdaje;

12. „dôverné štatistické informácie“ znamenajú štatistické informácie, ktoré umožňujú identifikáciu spravodajskej jednotky alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, subjektu alebo pobočky buď priamo podľa ich mena alebo adresy alebo oficiálne prideleného identifikačného kódu, alebo nepriamo pomocou dedukcie, čím nastane prezradenie individuálnych informácií. Na určenie, či možno identifikovať spravodajskú jednotku alebo akúkoľvek inú právnickú alebo fyzickú osobu, subjekt alebo pobočku, treba brať do úvahy všetky prostriedky, ktoré môže tretia strana primerane použiť na identifikáciu uvedenej spravodajskej jednotky alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, subjektu alebo pobočky.

▼B

Článok 2

Referenčná spravodajská skupina

▼M1

1.  ECB má na plnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie v súlade s článkom 5.2 štatútu právo zbierať s pomocou národných centrálnych bánk štatistické informácie v medziach referenčnej spravodajskej skupiny a v rozsahu potrebnom na plnenie úloh ESCB. Informácie sa môžu zbierať najmä v oblasti menovej a finančnej štatistiky, štatistiky bankoviek, štatistiky platieb a platobných systémov, štatistiky finančnej stability, štatistiky platobnej bilancie a štatistiky medzinárodnej investičnej pozície. Ak je to potrebné na plnenie úloh ESCB, v riadne odôvodnených prípadoch sa môžu zbierať ďalšie informácie aj v iných oblastiach. Informácie, ktoré sa zbierajú na splnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie sa špecifikujú podrobnejšie v štatistickom pracovnom programe ESCB.

2.  Referenčnú spravodajskú skupinu tvoria z tohto hľadiska tieto spravodajské jednotky:

a) právnické a fyzické osoby, ktoré sú rezidentmi v niektorom členskom štáte a patria do sektora „finančné korporácie“, ako sú vymedzené v ESA 95;

b) poštové žírové inštitúcie, ktoré sú rezidentmi v niektorom členskom štáte;

c) právnické a fyzické osoby, ktoré sú rezidentmi v niektorom členskom štáte, ak držia cezhraničné pozície alebo vykonávajú cezhraničné transakcie;

d) právnické a fyzické osoby, ktoré sú rezidentmi v niektorom členskom štáte, ak vydávajú cenné papiere alebo elektronické peniaze;

e) právnické a fyzické osoby, ktoré sú rezidentmi v zúčastnenom členskom štáte, ak držia finančné pozície voči rezidentom iných zúčastnených členských štátov alebo vykonávajú finančné transakcie s rezidentmi iných zúčastnených členských štátov.

▼B

3.  Subjekt, na ktorý by sa inak vzťahovala definícia odseku 2, ktorý však podľa národného zákonodarstva štátu, v ktorom je rezidentom, nie je ani právnickou osobou, ani množinou fyzických osôb, pritom však môže byť nositeľom práv a povinností, je spravodajským agentom. Spravodajskú povinnosť takéhoto subjektu plnia osoby, ktoré ju právne zastupujú.

Ak právnická osoba, množina fyzických osôb, alebo subjekt, ktorý sa uvádza v prvom pododseku, má pobočku, ktorá je rezidentom iného štátu, táto pobočka je plnohodnotným spravodajským agentom bez ohľadu, kde sa nachádza sídlo, ak táto pobočka spĺňa podmienky definované v odseku 2, s výnimkou, že musí mať osobitnú právnu subjektivitu. Akýkoľvek počet pobočiek zriadených v tom istom členskom štáte sa považuje za jedinú pobočku, ak patria do toho istého podsektora hospodárstva. Spravodajskú povinnosť pobočky plnia osoby, ktoré ju právne zastupujú.

▼M1

4.  V riadne odôvodnených prípadoch, ako napríklad pre štatistiku finančnej stability, má ECB právo zbierať od právnických a fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a od subjektov a pobočiek uvedených v odseku 3, štatistické informácie na konsolidovanom základe vrátane informácií o subjektoch kontrolovaných týmito právnickými alebo fyzickými osobami a subjektmi. Rozsah konsolidácie stanoví ECB.

Článok 2a

Spolupráca s EŠS

ESCB a EŠS úzko spolupracujú s cieľom minimalizovať záťaž spojenú s vykazovaním a zaručiť súdržnosť potrebnú na tvorbu európskej štatistiky, pričom dodržiavajú štatistické zásady ustanovené v článku 3a.

▼M1

Článok 3

Spôsoby vymedzenia požiadaviek na štatistické vykazovanie

ECB pri vymedzení a ukladaní požiadaviek na štatistické vykazovanie stanoví aktuálnu spravodajskú skupinu v rámci obmedzení referenčnej spravodajskej skupiny vymedzenej v článku 2. Bez toho, aby bolo dotknuté plnenie jej požiadaviek na štatistické vykazovanie, ECB:

a) využíva existujúce štatistiky v čo najväčšom možnom rozsahu;

b) zohľadňuje príslušné európske a medzinárodné štatistické normy;

c) môže od svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie úplne alebo čiastočne oslobodiť vybrané triedy spravodajských jednotiek.

ECB pred prijatím nariadenia v zmysle článku 5, ktoré sa týka novej štatistiky, posudzuje prínosy a náklady zberu predmetných nových štatistických informácií. Zohľadní najmä špecifické parametre zberu, veľkosť spravodajskej skupiny a periodicitu, ako aj štatistické informácie, ktoré už majú štatistické orgány alebo štátna správa.

▼M1

Článok 3a

Štatistické zásady, na ktorých je založená európska štatistika, ktorú tvorí ESCB

Rozvoj, tvorba a šírenie štatistiky prostredníctvom ESCB sa spravuje zásadami nestrannosti, objektivity, profesionálnej nezávislosti, efektívnosti nákladov, štatistickej dôvernosti, minimalizácie záťaže spojenej s vykazovaním a vysokej kvality výstupov vrátane spoľahlivosti, pričom vymedzenie týchto zásad prijme, vypracuje a uverejní ECB. Tieto zásady sú podobné ako štatistické zásady v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike ( 9 ).

▼B

Článok 4

Povinnosti členských štátov

Členské štáty sa pripravia v oblasti štatistiky a budú plne spolupracovať s ESCB pri zabezpečení plnenia povinností, ktoré vyplývajú z článku 5 štatútu.

Článok 5

Právomoc ECB vydávať nariadenia

1.  ECB môže prijímať nariadenia na definovanie a ukladanie štatistických spravodajských požiadaviek voči aktuálnej spravodajskej skupine účastníckych členských štátov.

2.  Aby ECB zabezpečila koherentnosť potrebnú pri tvorbe štatistiky, ktorá spĺňa jej príslušné informačné požiadavky, musí konzultovať s Komisiou návrhy nariadení vždy, keď existuje spojitosť so štatistickými požiadavkami komisie. Na procese spolupráce medzi Komisiou a ECB sa zúčastňuje výbor pre peňažnú štatistiku, finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie v medziach svojej kompetencie.

Článok 6

Právo preverovať a vykonať nútený zber štatistických informácií

1.  Ak spravodajský agent, ktorý je rezidentom účastníckeho členského štátu, je podozrivý z porušenia štatistických spravodajských požiadaviek ECB, ktoré sa ustanovujú v článku 7 ods.2, ECB a, podľa článku 5.2 štatútu, národná centrálna banka príslušného účastníckeho členského štátu majú právo preveriť presnosť a kvalitu štatistických informácií a vykonať nútený zber. Ak však príslušné štatistické informácie sú potrebné na dokázanie súladu s povinnými minimálnymi rezervami, preverenie treba vykonať podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, týkajúceho sa použitia minimálnych rezerv Európskej centrálnej banky ( 10 ). Právo preverovať štatistické informácie alebo vykonať ich nútený zber zahŕňa právo:

a) žiadať predloženie dokumentov,

b) skúmať účtovné knihy a doklady spravodajských agentov,

c) vyhotovovať kópie alebo výpisy z týchto kníh a dokladov a

d) dostať písomné alebo ústne vysvetlenie.

2.  ECB alebo príslušná národná centrálna banka zašle spravodajskému agentovi písomné oznámenie o svojom rozhodnutí preveriť štatistické informácie alebo zberať ich v nútenom režime, v ktorom uvedú časový limit pre vyhovenie žiadosti o preverenie, sankcie, ktoré sa uplatnia v prípade nevyhovenia, a právo na preskúmanie. ECB a príslušná národná centrálna banka sa vzájomne informujú o takýchto žiadostiach o preverenie.

3.  Pri preverovaní a nútenom zbere štatistických informácií treba dodržiavať národné postupy. Náklady tohto postupu znáša príslušný spravodajský agent, ak sa dokáže, že spravodajský agent porušil štatistické spravodajské požiadavky.

4.  ECB môže prijímať nariadenia stanovujúce podmienky, za ktorých sa môže uplatniť právo preverovať alebo realizovať nútený zber štatistických informácií.

5.  Príslušné národné orgány účastníckych členských štátov poskytnú v medziach svojej kompetencie potrebnú pomoc ECB a národným centrálnym bankám pri výkone právomocí ustanovených v tomto článku.

6.  Ak spravodajský agent bráni v preverovaní alebo nútenom zbere požadovaných štatistických informácií alebo kladie prekážky, účastnícky členský štát, v ktorom sa nachádzajú prevádzkové priestory daného spravodajského agenta, poskytne potrebnú pomoc vrátane zabezpečenia prístupu k priestorom spravodajského agenta pre ECB alebo národnú centrálnu banku tak, aby sa mohli uplatniť práva uvedené v odseku 1.

Článok 7

Uloženie sankcií

1.  ECB má právo ukladať sankcie ustanovené v tomto článku voči spravodajským agentom, na ktorých sa vzťahujú spravodajské požiadavky a ktorí sú rezidentmi príslušného členského štátu, a ktorí nesplnili povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia alebo z nariadení alebo rozhodnutí ECB, v ktorých sa definujú a ukladajú štatistické spravodajské požiadavky ECB.

2.  Povinnosť postúpiť určité štatistické informácie ECB alebo národným centrálnym bankám sa považuje za porušenú, ak:

a) ECB alebo národná centrálna banka nedostane do stanoveného konečného termínu žiadne štatistické informácie alebo

b) štatistické informácie nie sú správne, úplné alebo nie sú vo forme, ktorá zodpovedá požiadavke.

3.  Povinnosť povoliť ECB a národným centrálnym bankám preverovať presnosť a kvalitu štatistických informácií predkladaných spravodajskými agentmi ECB alebo národnej centrálnej banke sa považuje za porušenú vždy, keď spravodajský agent kladie prekážky pri tejto činnosti. Medzi takéto prekážky patrí okrem iného odstránenie dokladov a dokumentov a bránenie fyzickému prístupu ECB alebo národnej centrálnej banke, ktorý je potrebný na to, aby mohli vykonať svoju úlohu preverenia alebo núteného zberu.

4.  ECB môže uložiť spravodajskému agentovi tieto sankcie:

a) v prípade porušenia definovaného v odseku 2 písm.a) dennú sankčnú platbu do 10 000 EUR, s celkovou pokutou do 100 000 EUR,

b) v prípade porušenia definovaného v odseku 2 písm.b) pokutu do 200 000 EUR a

c) v prípade porušenia definovaného v odseku 3 pokutu do 200 000 EUR.

5.  Sankcie ustanovené v odseku 4 sú dodatkom k povinnosti spravodajského agenta uhradiť náklady na postup preverenia a núteného zberu, ktorý sa vyžaduje v článku 6 ods. 3

6.  ECB pri výkone právomocí ustanovených v tomto článku koná v súlade s princípmi a postupmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 2532/98.

▼M1

Článok 8

Ochrana a používanie dôverných štatistických informácií, ktoré zbiera ESCB

Nasledujúce pravidlá sa uplatňujú s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu a zverejneniu dôverných štatistických informácií, ktoré poskytuje spravodajská jednotka alebo iná právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo pobočka členovi ESCB alebo ktoré sa zasielajú v rámci ESCB.

1. ESCB používa dôverné štatistické informácie výhradne na plnenie svojich úloh, okrem týchto prípadov:

a) ak spravodajská jednotka alebo iná právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo pobočka, ktorá môže byť identifikovaná, udelila výslovný súhlas s použitím uvedených štatistických informácií na iné účely;

b) na zasielanie členom EŠS v súlade s článkom 8a ods. 1;

c) poskytnutia prístupu vedecko-výskumným organizáciám k dôverným štatistickým informáciám, ktoré neumožňujú priamu identifikáciu, a s predchádzajúcim výslovným súhlasom orgánu, ktorý poskytol informácie;

▼M2

d) pokiaľ ide o ECB a národné centrálne banky, ak sú uvedené štatistické informácie použité v oblasti prudenciálneho dohľadu;

▼M2

e) pokiaľ ide o národné centrálne banky v súlade s článkom 14.4 štatútu, na výkon funkcií iných ako funkcie, ktoré sa uvádzajú v štatúte.

▼M1

2. Spravodajské jednotky sú informované o štatistickom a inom administratívnom použití, na ktoré sa môžu nimi poskytnuté štatistické informácie použiť. Spravodajské jednotky majú právo dostať informácie o právnom základe pre zasielanie a o prijatých ochranných opatreniach.

3. Členovia ESCB prijmú všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií. ECB vymedzí spoločné pravidlá a zavedie minimálne štandardy na zabránenie nezákonnému zverejneniu a neoprávnenému použitiu dôverných štatistických informácií.

4. Prenos dôverných štatistických informácií v rámci ESCB, ktoré sú zbierané podľa článku 5 štatútu, sa uskutočňuje:

▼M2

a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve alebo úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými boli poverení členovia ESCB, alebo

▼M1

b) pokiaľ je takýto prenos potrebný pre efektívny rozvoj, tvorbu alebo šírenie štatistiky podľa článku 5 štatútu alebo na zvýšenie jej kvality.

▼M2

4a. ESCB môže zasielať dôverné štatistické informácie orgánom členských štátov alebo Únie, ktoré zodpovedajú za dohľad nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, alebo za stabilitu finančného systému v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, a Európskemu mechanizmu pre stabilitu (ESM) jedine v rozsahu a na úrovni podrobnosti, ktoré sú potrebné na plnenie ich príslušných úloh. Orgány, ktoré dôverné štatistické informácie dostávajú, prijmú všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií. Každý ďalší prenos týchto dôverných štatistických informácií musí byť nevyhnutný pre plnenie uvedených úloh a výslovne povolený členom ESCB, ktorý ich zozbieral. Toto povolenie sa nevyžaduje pre ďalší prenos od členov ESM do národných parlamentov v rozsahu požadovanom podľa vnútroštátneho práva za predpokladu, že príslušný člen ESM konzultoval pred prenosom s členom ESCB a že členský štát v každom prípade prijal všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií v súlade s týmto nariadením. ESCB pri prenose dôverných štatistických informácií v súlade s týmto odsekom prijme všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií podľa odseku 3 tohto článku.

▼M1

5. ECB môže rozhodnúť o zbere a prenose dôverných informácií v rámci ESCB, ktoré boli pôvodne zozbierané na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v článku 5 štatútu, a to v takom rozsahu a tak podrobne, ako je potrebné, za predpokladu, že uvedené je potrebné na efektívny rozvoj alebo tvorbu štatistiky, alebo na zvýšenie jej kvality a za predpokladu, že takáto štatistika je potrebná na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve.

6. Dôverné štatistické informácie sa v rámci ESCB môžu vymieňať s cieľom poskytnúť prístup k takýmto informáciám vedecko-výskumným organizáciám v súlade s odsekom 1 písm. c) a odsekom 2.

7. Štatistické informácie získané zo zdrojov, ktoré sú prístupné verejnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, sa nepovažujú za dôverné.

8. Členské štáty a ECB prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných štatistických informácií vrátane uloženia primeraných vynucovacích opatrení v prípade porušenia.

Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia Spoločenstva o zasielaní iných typov informácií pre ECB a nevzťahuje sa na dôverné štatistické informácie pôvodne zaslané medzi orgánom EŠS a členom ESCB, na ktoré sa vzťahuje článok 8a.

Tento článok nebráni tomu, aby sa dôverné štatistické informácie, ktoré sa zbierajú na iné účely ako na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie, alebo na ich doplnenie, použili na plnenie týchto iných účelov.

▼M1

Článok 8a

Výmena dôverných štatistických informácií medzi ESCB a EŠS

1.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o výmene iných dôverných štatistických informácií než informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prenos dôverných štatistických informácií medzi členom ESCB, ktorý zozbieral informácie, a orgánom EŠS sa môže uskutočniť, pokiaľ je tento prenos potrebný pre efektívny rozvoj, tvorbu alebo šírenie európskej štatistiky alebo na zvýšenie jej kvality v rámci príslušných oblastí pôsobnosti EŠS a ESCB a pokiaľ je táto potreba odôvodnená.

2.  Každý ďalší prenos, ktorý nasleduje po prvom prenose, musí byť výslovne schválený orgánom ESCB, ktorý informácie zozbieral.

3.  Dôverné štatistické informácie, ktoré sa zasielajú medzi orgánom EŠS a členom ESCB, sa nesmú používať na účely, ktoré nie sú výhradne štatistické, ako napríklad administratívne alebo daňové účely alebo právneho konania alebo účely uvedené v článkoch 6 a 7.

4.  Štatistické informácie, ktoré dostanú členovia ESCB od orgánov EŠS a ktoré sa získali zo zdrojov zákonne prístupných verejnosti a ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov aj naďalej prístupné verejnosti, sa na účely šírenia štatistiky získanej z týchto štatistických informácií nepovažujú za dôverné.

5.  Členovia ESCB v rámci svojich oblastí pôsobnosti prijmú všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií (regulácia zverejňovania štatistiky), ktoré poskytli orgány EŠS.

6.  Dôverné štatistické informácie, ktoré poskytli orgány EŠS, sú prístupné len zamestnancom zapojeným do pracovných činností v oblasti štatistiky v rámci ich špecifickej pracovnej oblasti. Tieto osoby používajú uvedené údaje výhradne na štatistické účely. Toto obmedzenie sa na ne vzťahuje aj po ukončení výkonu ich funkcie.

7.  Členské štáty a ECB prijmú primerané opatrenia na zabránenie a potrestanie každého porušenia ochrany dôverných štatistických informácií, ktoré poskytli orgány EŠS.

Článok 8b

Správa o opatreniach prijatých na ochranu dôvernosti štatistických údajov

ECB uverejní výročnú správu o opatreniach, ktoré prijala na ochranu dôvernosti štatistických informácií uvedených v článkoch 8 a 8a.

Článok 8c

Ochrana dôverných informácií o jednotlivcoch

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 11 ), a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 12 ).

Článok 8d

Prístup k administratívnym záznamom

Národné centrálne banky a ECB majú v rámci svojich systémov verejnej správy a s cieľom znížiť zaťaženie respondentov prístup k relevantným zdrojom administratívnych údajov v takom rozsahu, v akom sú tieto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

Jednotlivé členské štáty a ECB stanovia v prípade potreby vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti praktické mechanizmy a podmienky na dosiahnutie účinného prístupu k údajom.

Členovia ESCB používajú tieto údaje výhradne na štatistické účely.

▼B

Článok 9

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5, článok 6 ods.4 a článok 8 ods.9 platia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ostatné články platia od 1. januára 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1 —————( 1 ) Ú. v. ES C 246, 6.8.1998, s. 12.

( 2 ) Ú. v. ES C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Stanovisko vydané 8. októbra 1998 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 4 ) Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

( 6 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 7 ) Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

( 10 ) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

( 11 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

Top